TPSA, KGHM, Mostostal Zabrze, Energopol Płd, Comarch, Eurocash

Komentarze

Transkrypt

TPSA, KGHM, Mostostal Zabrze, Energopol Płd, Comarch, Eurocash
Naj większe spadki
NORDEABP
kurs
zmiana
10 997,4
0,6%
40,00
-7,0%
NASDAQ
2 454,1
0,7%
1,3%
22,5%
BIOTON
NFIEMF
0,22
16,90
-4,4%
-4,2%
S&P 500
DAX XETRA
1 194,4
6 249,7
0,7%
1,3%
2 545,8
2 553,6
0,9%
1,2%
NOVITA
SUWARY
30,50
47,15
-4,0%
-3,3%
FTSE
CAC
5 771,0
4 050,5
1,0%
1,8%
FW20M10 otw.
FW20M10 zam.
2 541,0
2 547,0
0,6%
0,9%
Naj wyższe obroty
PEKAO
kurs
172,20
obrót
231 552
NIKKEI
HANG SENG
11 251,9
22 243,3
0,4%
0,2%
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
2 498,8
2 527,3
0,4%
1,5%
PKOBP
PKNORLEN
41,94
37,94
209 544
169 095
W aluty i surowce
WIBOR 3m (%)
3,86
zmiana
-1,0%
Naj większe wzrosty
PETROLINV
kurs
18,40
zmiana
+22,3%
PETROLINV
KGHM
18,40
111,00
165 377
154 573
EUR/PLN
USD/PLN
3,872
2,877
0,6%
-0,2%
EUROCASH
21,10
+12,2%
0,85
5,03
+11,8%
+10,6%
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
25 153,7
RTS
1 631,8
zmiana
KOLASTYNA
WOJAS
WIKANA
0,12
+9,1%
Indeksy GPW
WIG otw.
DOM MAKLERSKI PKO BP
Raport
dzienny
Poniedziałek
12.04.2010
43 006,9
0,7%
43 262,2
1 636 022
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
PX50
1 234,3
DJIA
EUR/USD
2,7%
1,9%
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
1,2%
ropa Brent (USD/bbl)
1,347
0,9%
7 892,0
22 750,9
-0,7%
-0,1%
84,63
-0,2%
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności
za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Analitycy
Hanna Kędziora
Michał Sztabler
Bartosz Arenin
Monika Kalwasińska
521-79-43
521-79-13
521-87-23
521-79-41
Monika Milko
Przemysław Smoliński
521-79-17
521-79-10
Zespół Klientów Instytucjonalnych
Artur Szymecki
521-82-14
Piotr Dedecjus
Dariusz Andrzejak
Marcin Kuciapski
Krzysztof Kubacki
521-91-40
521-91-39
521-82-12
521-82-10
Krzysztof Zajkowski
Magdalena Kupiec
Tomasz Ilczyszyn
521-82-13
521-91-50
521-82-10
Maklerzy giełdowi
Mariusz Musiał
521-78-39
Najważniejsze informacje
TPSA
Odwołanie od 33 mln zł kary oddalone
Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej od zapłaty kary 33 mln zł nałożonej przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej za niewykonanie wcześniejszej decyzji regulatora zmieniającej projekt oferty
ramowej TP. Wyrok jest prawomocny, ale operator będzie się starać o jego kasację
KGHM
Wyłączność na negocjacje ws. kupna Centrozłomu Wrocław
Spółka KGHM Ecoren z grupy KGHM otrzymała od ministerstwa skarbu wyłączność negocjacyjną w procesie
prywatyzacji spółki Centrozłom Wrocław do dnia 12 maja 2010 r.
Echo
Oferta na kupno PKS Kielce
Echo Investment znalazła się wśród 3 podmiotów które złożyły w ministerstwie skarbu wstępne oferty w
sprawie kupna akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach. Obok Echo Investment
oferty złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z Kielc i firma Tatry z siedzibą w Warszawie.
Mostostal Zabrze
Energopol Płd
Oferty na kupno WPRD Katowice
Mostostal Zabrze i Energopol-Południe znalazły się wśród 11 podmiotów które złożyły w ministerstwie skarbu
oferty wstępne w sprawie kupna udziałów spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w
Katowicach. Skarb Państwa ma 100% udziałów WPRD i chce sprzedać. 85% udziałów w trybie negocjacji z
inwestorami.
Comarch
Wyższa sprzedaż systemów ERP w I kw. 2010
Comarch w pierwszym kwartale 2010 r. zwiększył sprzedaż głównych systemów ERP o kilkanaście proc.
Również w całym roku spodziewany jest kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży tego segmentu. Przychody
całej grupy w tym roku mogą wzrosnąć o kilka proc.
Eurocash
40 – 50 mln zł na dywidendę
Eurocash może wypłacić co najmniej 40 mln zł (0,30 zł na akcję) z ubiegłorocznego zysku na dywidendę.
Maksymalnie spółka może wypłacić 50 proc. (0,38 zł na akcję) z zysku za 2009 r.
Netia
Obniżka cen internetu
Prezes spółki zapowiedział obniżkę cen szybkiego dostępu do Internetu w odpowiedzi na nową ofertę TPSA.
Ponadto spółka wprowadza ofertę z prędkościami powyżej 8 Mb/s. Prezes podtrzymał zainteresowanie
przejęciem Telefonii Dialog.
Euromark
Wzrost sprzedaży w marcu
Jednostkowe wyniki sprzedaży spółki wyniosły w marcu 5,96 mln zł (+30,9 proc. r/r). Skonsolidowane wyniki
sprzedaży grupy kapitałowej w marcu 2010 roku wyniosły 6,22 mln zł (-2,4 proc. r/r). Spadek sprzedaży
spowodowany był zamknięciem spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 r.
Pozostałe informacje
Infovide-Matrix
J.W. Construction
Holdind
MARVIPOL
RN spółki postanowiła przedłożyć ZWZ rekomendację przeznaczenia zysku netto Infovide-Matrix za 2009 rok w
wysokości ok. 12,02 mln PLN na: 1) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości ok. 3,55 mln PLN, 2)
kapitał zapasowy w wysokości ok. 8,47 mln PLN. Rekomendowana przez RN kwota dywidendy oznacza jej
wypłatę w wysokości 0,30 PLN na jedną akcję.
Spółka otrzymała oświadczenie Marka Maruszyńskiego - członka RN o rezygnacji z członkostwa w RN spółki.
Przyczyną złożenia rezygnacji są sprawy osobiste, wynikające z pracy w Wojskowym Instytucie Medycznym w
Warszawie.
ZWZ spółki postanawia, że zysk netto w kwocie ok. 7,72 mln złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 r., w całości przeznaczyć na zwiększenie
kapitału zapasowego spółki.
ZWZ spółki powołuje Tomasza Wajsgerber w skład członków zarządu Marvipol.
ZWZ spółki powołuje Mariusza Wojciecha Książek w skład członków RN spółki Marvipol.
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
Ronson Europe
12.04.2010
ZWZA spółki zatwierdza decyzję zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości ok. 21,03 mln PLN
za rok obrotowy 2009 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanawia nie wypłacać dywidendy za rok
obrotowy 2009.
ZWZA spółki postanawia ponownie powołać Uri Dori na członka RN i przewodniczącego RN na czteroletnią
kadencję ze skutkiem od dnia zgromadzenia.
Talex
Spółka zawarła umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013. Przedmiotem umowy jest
dofinansowanie prowadzonego przez spółkę projektu pod nazwą "Utworzenia nowoczesnego Data Center
podniesieniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności Talex". Maksymalna wartość przyznanego
dofinansowania wynosi netto 2,3 mln PLN.
TUP
Modena Park (kupująca, spółka zależna od Opal Property Development) wypełniła swoje zobowiązanie do
dokonania zapłaty do dnia 10 kwietnia 2010r. kwoty 150.000 zł, tytułem odsetek. Płatność stanowiła drugi
(ostatni) warunek rozwiązujący aneks do umowy sprzedaży nieruchomości objętej projektem Modena Park.
Kwota została przekazana TUP Property, która jest następcą prawnym Tanis Investments (dotychczas
sprzedająca w w/w umowie sprzedaży nieruchomości). W dniu 31 marca 2010r. sąd zarejestrował połączenie
Tanis Investments i TUP Property, w związku z tym, TUP Property jako spółka przejmująca i następca prawny
weszła w prawa i obowiązki Tanis Investments dotyczące w/w umowy sprzedaży nieruchomości.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
Action
Osoba blisko związana z osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej emitenta funkcję kierowniczą i
posiadającą stały dostęp do informacji poufnych zbyła dnia 7 kwietnia 2010 roku 4.702 akcje ACTION po
średniej cenie jednostkowej 22,00 zł za akcję.
Asseco Slovakia
Spółka zawarła umowę nabycia 49% udziałów w spółce MPI CONSULTING, 35.754.109. Asseco Slovakia
posiada obecnie 100% KZ MPI CONSULTING oraz taki sam udział procentowy głosów na WZ tej spółki.
Leszek Czarnecki - przewodniczący RN emitenta oraz przewodniczący Rady Fundacji LC Heart i Remigiusz
Baliński - wiceprzewodniczący RN emitenta oraz członek Rady Fundacji LC Heart zawiadomili zarąd spółki o
nabyciu w dniu 01 kwietnia 2010 r. przez osobę blisko z nimi związaną – Fundację LC Heart łącznie 170.230
akcji zwykłych na okaziciela emitenta po 10,95 ł./szt ( łączna cena ok. 1,86 mln zł.)..
Getin
GTC
Członek RN zawiadomił o sprzedaży 317.450 akcji GTC po średniej cenie 24,72 zł za akcję.
J.W.
CONSTRUCTION
HOLDING
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI informują o przekroczeniu 5% (aktualnie 5,93%) ogólnej
liczby głosów w spółce J.W. Construction Holding w wyniku zakupu akcji. Po zwiększeniu liczba posiadanych
akcji wynosi 3.245.668 sztuk akcji spółki
J.W. Construction
Holding
Józef Kazimierz Wojciechowski - przewodniczący RN większościowy akcjonariusz spółki, zawiadomił arząd
spółki o sprzedaży w dniu 7 kwietnia 2010r. przez EHT (podmiot zależny emitenta) 1.500.000 akcji emitenta po
13,00 zł./szt. W wyniku rozliczenia tej transakcji EHT posiada 19.068.300 akcji emitenta, które stanowią 34,86
% KZ spółki i tyle samo procent liczby głosów na WZ spółki.
Józef Kazimierz Wojciechowski w wyniku rozliczenia powyższej transakcji posiada łącznie, bezpośrednio i za
pośrednictwem EHT oraz spółki, 35.107.013 akcji spółki stanowiących 64,18 % KZ spółki i ogólnej liczby
głosów na WZ spółki.
Pioneer Pekao Investment Management SA zawiadamia o wzroście, łącznego zaangażowania do poziomu
5,01 % całkowitej liczby głosów na WZA J.W. Construction Holding w zakresie instrumentów finansowych
wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao Investment
Management usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. PPIM posiada 2.741.644
sztuk akcji emitenta.
MCI
W związku z objęciem w dniu 7 kwietnia 2010 r. 4.597.250 szt. akcji nowej emisji (serii S) po 5,09 zł./szt., udział
Immoventures w ogólnej liczbie głosów na WZ MCI Management zwiększył się o więcej niż 1%.W wyniku
objęcia ww. akcji Immoventures będzie posiadała 20.918.073 sztuki akcji MCI Management, stanowiących
40,25% udziału w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZ (po uwzględnieniu obejmowanych akcji serii S,
które są w trakcie rejestracji w KRS).
W związku z objęciem w dniu 7 kwietnia 2010 r. przez Immoventures 4.597.250 szt. akcji nowej emisji (serii S)
łączny udział Tomasza Czechowicza oraz Immoventures w ogólnej liczbie głosów na WZ MCI Management
zwiększył się o więcej niż 1%. W wyniku objęcia ww. akcji przez Immoventures, Tomasz Czechowicz będzie,
wraz z Immoventures posiadał 21.284.850 sztuk akcji MCI Management, stanowiących 40,96% udziału w KZ
spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZ (po uwzględnieniu obejmowanych akcji serii S, które są w trakcie
rejestracji w KRS).
MIT
Andrzej Piechocki – przewodniczący RN spółki nabył w dniu 8 kwietnia 2010 roku 34.636 akcji MIT Mobile
Internet Technology po 1,46 ł./szt., tj. łącznie za 50.568,56 złotego.
Trans Polonia
Członek RN zbył w dniu 6 kwietnia 2010r. 50.000 sztuk akcji po cenie 6,80 zł za sztukę.
2
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
Vistula Group
12.04.2010
Osoba blisko związana z członkiem RN emitenta w dniu 8 kwietnia 2010r. zbyła 10.000 akcji emitenta po
średniej cenie 2,92 zł./szt.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Bakalland
Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 3.245 akcji spółki
po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,78 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z
uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 631.198,
akcji własnych, stanowiących 3,00 % KZ i głosów na WZ.
Nowagala
W dniu 08 kwietnia 2010r. spółka nabyła 3.650 akcji własnych po średniej cenie 2,98 zł/szt. Łącznie spółka
posiada 4.680.163 akcji stanowiących 4.680.163 głosów na WZ emitenta.
W dniu 09 kwietnia 2010r.spółka nabyła 4.677 akcji własnych po średniej cenie 3,03 zł/szt. Łącznie spółka
posiada 4.684.840 akcji stanowiących 4.684.840 głosów na WZ emitenta.
3
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
12.04.2010
Wykresy i tabele sektorowe
Metale
Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym
uwzględnieniem miedzi. (B. Arenin)
złoto
Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy
ounce (1troy ounce=31.1g)
Cena spot alum inium , LME, USD/t
srebro
1200
22
3400
1100
20
3000
1000
18
900
16
800
14
700
12
600
10
1400
8
1000
9/16/2008
2600
2200
500
9/16/2008
1/20/2009
złoto
5/26/2009
złoto śr. kw.
9/29/2009
srebro
2/2/2010
1800
1/20/2009
srebro śr. kw.
5/26/2009
Cena spot
9/29/2009
2/2/2010
cena śr. kw.
Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton
600
500
400
300
200
100
0
9/16/2008
1/20/2009
5/26/2009
COMEX
ty s. ton
9/29/2009
LME
2/2/2010
Shanghai
Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a
cena miedzi na LME (spot)
800
USD/t
10500
700
600
8500
500
400
6500
300
200
4500
100
0
9/16/2008
2500
1/20/2009
5/26/2009
łączne zapasy
9/29/2009
cena
2/2/2010
cena śr. kw .
4
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
12.04.2010
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX)
pozycje długie netto
cena miedzi, USD/t
40000
9000
30000
8000
7000
20000
6000
10000
5000
0
4000
-10000
3000
-20000
-30000
9/16/2008
2000
1000
1/20/2009
5/26/2009
niekomercyjne
9/29/2009
nieraportow ane
2/2/2010
cena miedzi
Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX
350
300
250
200
150
100
50
0
9/23/2008
2/10/2009
niekomercyjne
6/30/2009
komercyjne
11/17/2009
4/6/2010
nieraportow ane
5
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
Bank
Banki
BRE
BZ WBK
Handlowy
ING BSK
Kredy t Bank
Millennium
Pekao
Spółka
Rekomendacja
Redukuj
Redukuj
Redukuj
Sprzedaj
Sprzedaj
Sprzedaj
Sprzedaj
Rekomendacja
Data
rekomendacji
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
Data
rekomendacji
Cena
docelowa
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
240,60
166,00
64,90
523,00
10,45
2,46
133,00
Cena
docelowa
58,3
20,4
23,6
16,0
19,8
25,0
20,6
19,0
19,6
24,8
35,7
20,6
11,9
15,4
14,2
14,1
13,2
23,1
17,5
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
2009P
2,1
2,7
1,7
2,1
1,5
1,4
2,5
2009P
12.04.2010
P/BV
2010P
2011P
1,9
2,4
1,7
1,9
1,4
1,4
2,4
1,7
2,1
1,6
1,7
1,3
1,4
2,3
EV/ EBITDA
2010P
2011P
Paliwa i Chemia
Lotos
PGNiG
PKN Orlen
Puławy *
Sy nthos
Redukuj
Akumuluj
utajniona do:
Akumuluj
Akumuluj
2010-03-15
2009-12-17
2010-04-17
2010-03-18
2009-12-18
25,41
4,17
85,78
1,33
4,7
24,3
7,5
14,6
10,1
11,2
33,9
16,9
8,8
11,3
12,4
12,8
13,2
8,5
2,9
8,9
12,0
5,3
10,9
9,9
5,4
7,2
TMT
Agora
Cy f rowy Polsat
TPSA
TVN
Redukuj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
2009-11-13
2009-11-12
2010-03-29
2009-12-18
18,70
13,50
15,40
14,49
43,1
15,5
17,4
31,3
30,7
14,2
19,5
37,3
22,4
13,9
16,7
23,8
10,5
11,1
4,2
16,7
10,0
10,0
4,5
16,0
8,6
9,6
4,4
13,0
Budowlany i deweloperski
Budopol
Kupuj
Elektrotim
Sprzedaj
Energomontaż Płn.
Redukuj
PA Nov a
Kupuj
Polimex Mostostal
Akumuluj
Projprzem
Kupuj
Remak
Kupuj
2009-10-20
2010-03-31
2009-11-03
2010-01-19
2009-12-17
2009-09-16
2009-08-10
1,90
14,00
12,70
32,00
4,05
19,00
46,50
15,9
17,7
16,8
14,2
16,6
8,9
7,8
24,5
18,3
12,3
15,7
25,2
8,2
7,8
18,7
15,3
8,5
14,3
11,2
7,9
7,8
8,6
7,3
10,3
9,3
22,2
6,4
2,0
11,6
10,5
8,8
9,3
10,3
4,0
1,9
8,8
8,1
6,8
9,2
5,8
4,0
Drzewny i papierniczy
Forte
Kupuj
Grajewo
Redukuj
Mondi Świecie
Akumuluj
2009-09-29
2009-12-17
2009-10-21
17,40
14,50
74,60
8,3
50,9
9,3
15,6
10,5
23,0
14,6
6,0
10,8
17,4
6,0
9,3
7,9
6,7
6,0
7,7
Spożywczy
AmRest
Mieszko
Redukuj
Akumuluj
2009-11-19
2009-06-30
68,30
2,04
23,9
16,1
16,6
12,7
14,7
9,3
8,7
6,7
7,9
6,2
7,1
6,1
Pozostałe
Apator
Aplisens
Ceramika Nowa Gala
Cersanit
Emperia
Eurocash
Kęty
KGHM
LPP
Macrologic
Netmedia
Oponeo.pl
Orbis
Qumak-Sekom
Sonel
TIM
Torf arm
Trav elplanet.pl
Kupuj
Kupuj
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Sprzedaj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
utajniona do:
2009-09-18
2010-01-11
2009-09-18
2009-12-21
2009-12-09
2009-12-09
2009-09-24
2010-03-29
2010-02-22
2010-02-22
2010-01-20
2010-03-01
2009-05-22
2010-01-22
2009-11-23
2010-03-25
2009-06-19
2010-04-14
21,00
10,00
3,65
13,70
75,80
91,00
98,30
2120,00
65,00
9,60
7,37
30,00
16,50
6,30
14,00
80,00
-
21,2
14,7
16,3
16,1
27,7
16,6
8,7
31,3
13,6
17,5
44,2
11,9
27,6
29,5
-
15,1
11,1
13,2
21,8
14,7
21,0
12,8
7,1
14,9
11,8
15,6
21,3
11,8
14,4
21,7
-
14,2
9,9
10,9
13,6
13,0
18,2
11,3
7,5
12,4
10,5
12,2
15,2
10,9
12,0
11,4
-
10,7
7,9
7,5
11,8
8,4
14,1
8,3
5,8
12,8
7,0
20,8
17,9
12,9
8,2
13,4
15,2
-
9,8
6,5
6,9
10,1
7,6
11,9
7,5
4,8
8,8
6,3
18,1
9,5
11,5
7,9
10,1
12,1
9,4
5,6
6,3
8,3
6,7
10,8
6,7
4,8
7,9
5,9
15,0
7,5
10,5
7,2
8,5
6,9
7,4
5,3
-
-
-
-
* wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
Środa: wykres cen papieru
Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg
6