Projekt budowlany - odtworzenie rowu R-2

Komentarze

Transkrypt

Projekt budowlany - odtworzenie rowu R-2
ZAWARTO
OPRACOWANIA
Spis tre ci
I Projekt zagospodarowania terenu ..........................................................................................1
1
Cz
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
ogólna ......................................................................................................................1
Podstawowe dane charakteryzuj ce inwestycj ........................................................ 1
Przedmiot opracowania .............................................................................................. 1
Podstawa opracowania .............................................................................................. 2
Cel i zakres opracowania ........................................................................................... 2
Materiały wykorzystane do opracowania ................................................................... 2
2
Dane ogólne........................................................................................................................3
2.1 Informacje ogólne dotycz ce poło enia obiektu ........................................................ 3
2.2 Istniej cy stan zagospodarowania terenu .................................................................. 3
2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu ................................................................... 3
2.4 Przeznaczenie terenu inwestycji wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego......................................................................................................... 4
2.5 Aktualny stan prawny gruntów ................................................................................... 4
2.6 Wpływ inwestycji na rodowisko ................................................................................ 4
2.7 Dane o wpisie do rejestru zabytków ........................................................................... 5
3
Charakterystyka techniczna projektowanych urz dze ......................................................5
3.1 Rów melioracyjny R-1 ................................................................................................ 5
3.2 Przepust w hm 0+00 ÷ 0+55,5 ................................................................................... 6
II Projekt budowlano – architektoniczny ...................................................................................7
4
Obliczenia projektowe .........................................................................................................7
4.1 Opis zlewni ................................................................................................................. 8
4.2 Obliczenia hydrologiczne ........................................................................................... 8
4.2.1 Przepływy charakterystyczne i maksymalny wg Iszkowskiego .......................... 10
4.2.2 Przepływy maksymalne wg Stachý i Fal ............................................................. 11
4.2.3 Przepływy maksymalne wg Bołdakowa .............................................................. 13
4.2.4 Zestawienie wyliczonych przepływów................................................................. 13
4.3 Obliczenia przepustowo ci rowu R-2 ....................................................................... 14
4.4 Wyznaczenie minimalnego wiatła przepustu.......................................................... 16
5
Warunki bezpiecze stwa i higieny pracy ..........................................................................17
6
Technologia wykonywania robót.......................................................................................18
6.1 Uwagi ogólne ............................................................................................................ 18
6.2 Place składowe ........................................................................................................ 18
6.3 Roboty przygotowawcze .......................................................................................... 18
6.4 Rodzaj sprz tu budowlanego ................................................................................... 18
6.5 Kolejno wykonywania robót .................................................................................. 18
6.6 Roboty ziemne – wykop i zasypka ........................................................................... 19
6.7 Elementy betonowo - kamienne ............................................................................... 20
6.8 Spoinowanie okładziny kamiennej ........................................................................... 21
6.9 Narzut kamienny ...................................................................................................... 21
6.10 Odwodnienie ............................................................................................................ 21
7
Informacja BIOZ ...............................................................................................................22
8
Wykaz przepisów i norm ...................................................................................................23
9
Zał czniki ..........................................................................................................................24
10 Cz
graficzna ................................................................................................................24
–pa dziernik 2010–
Spis zał czników
1. uprawnienia budowlane i przynale no
do DOIIB,
2. mapa do celów projektowych,
3. wypis wła cicieli działek z rejestru gruntów,
4. mapa ewidencji gruntów.
Spis rysunków
1. Rys. nr 1
– mapa orientacyjna + zlewnia
skala 1:25 000
2. Rys. nr 2
– projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500
3. Rys. nr 3
– profil podłu ny rowu R-2
skala 1:100/500
4. Rys. nr 4
– wylot z przepustu do potoku Miedzianka
skala 1:20
5. Rys. nr 5
– wlot do przepustu
skala 1:20
6. Rys. nr 6
– projektowany przekrój regulacyjny
skala 1:20
7. Rys. nr 7
– projektowane gurty denne
skala 1:20
–pa dziernik 2010–
I Projekt zagospodarowania terenu
1 Cz
ogólna
1.1
Podstawowe dane charakteryzuj ce inwestycj
W ramach planowanej inwestycji zwi zanej z odtworzeniem rowu melioracyjnego
przy ul. Górnej w Bogatyni zostanie wykonany:
a. rów melioracyjny zbieraj cy wod powierzchniow o parametrach:
szeroko
w dnie b=1,2m,
rednia gł boko
długo
rowu h=1,6m,
rowu ca L= 37,50mb,
nachylenie skarp 1:n = 1:0,2,
projektowany spadek 2,0 %,
skarpy rowu ubezpieczone murami betonowymi z betonu BH-20
wraz z okładzin
kamienn , posadowione na fundamencie
betonowym o wym. 0,6x1,13m,
dno ubezpieczone narzutem kamiennym gr. 0,3m,
gurty denne stabilizuj ce dno rowu konstrukcji drewnianej – 5 szt.,
b. przepust pod ul. Górn
wraz z wprowadzeniem rowu R-2 do potoku
Miedzianka o parametrach:
rura stalowa spiralnie karbowana HelCor typ HCPA-04 o długo ci
55,50mb,
rz dna dna rowu na wlocie do przepustu 256,24m npm,
rz dna dna rowu na wylocie z przepustu 255,13m npm,
projektowany spadek 2,0%,
rozpi to
S = 1,62 m,
wysoko
h = 1,10 m,
powierzchnia przekroju A = 1,42 m2
ciana czołowa na wlocie do przepustu wykonane z betonu
hydrotechnicznego
BH-20
wraz
z
okładzin
kamienn ,
posadowione na fundamencie betonowym o wym. 0,6x1,13m,
1.2
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest „Projekt budowlany na odtworzeniem rowu
melioracyjnego R-2 przy ul. Górnej w Bogatyni”.
–pa dziernik 2010–
1
1.3
Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na podstawie umowy zawartej pomi dzy Gmin
Bogatynia ul. Daszy skiego 1, 59–920 Bogatynia a P.P.H.U. „EKO-KARAT” s.c., ul.
Wolno ci 8, 58–500 Jelenia Góra.
1.4
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okre lenie podstaw formalno – prawnych, niezb dnych w
celu wyst pienia do Starosty Zgorzeleckiego, z wnioskiem zgłaszaj cym odtworzeniem
rowu melioracyjnego R-2 przy ul. Górnej w Bogatyni.
Opracowana dokumentacja spełnia wymogi projektu budowlanego zgodnie z art. 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
1.5
Materiały wykorzystane do opracowania
W opracowaniu wykorzystano:
1.
Materiały geodezyjne opracowane przez uprawnionego geodet ,
2.
Map orientacyjn w skali 1:25 000,
3.
Map sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1 : 1000,
4.
Mapa ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów,
5.
Wyniki rozpozna terenowych i wizji lokalnych,
6.
Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pó n. zm.)
7.
Rozporz dzenie
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
3
lipca
2003r.
w
sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1133),
8.
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty
in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
9.
Literatura fachowa, normy i poradniki.
–pa dziernik 2010–
2
2 Dane ogólne
2.1
Informacje ogólne dotycz ce poło enia obiektu
Projektowane przedsi wzi cie poło one jest przy ulicy Górnej w miejscowo ci
Bogatynia.
Administracyjnie obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje si na terenie miasta
Bogatynia, w powiecie zgorzeleckim w województwie dolno l skim
2.2
Istniej cy stan zagospodarowania terenu
Przewidziany do odbudowy rów melioracyjny R-2 zlokalizowany jest w miejscowo ci
Bogatynia w obr bie ulicy Górnej. Podczas nagłego wezbrania wód w sierpniu 2010r.
odcinek uj ciowy rowu stanowi cy przepust rurowy o rednicy 800mm został uszkodzony.
Głównym zadaniem rowu R-2 jest funkcja melioracyjna gruntów przyległych znajduj cych
si w górnej cz
ci zlewni. Po powodzi z sierpnia br. rów na odcinku uj ciowym w obr bie
ulicy Górnej został technicznie zdegradowany. W chwili obecnej rów na tym odcinku
wymaga pogł bienia, wyrównania spadków i wykonania ubezpiecze brzegowych a tak e
wykonania nowego przepustu. Teren w obr bie ulicy Górnej został zdegradowany i
wymaga odtworzenia i przywrócenia poprzedniej funkcji. Przy posesji nr 17 ma rowie
lokalizowana jest kładka do posesji, któr po zako czeniu robót nale y odtworzy .
2.3
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego R–2 w obr bie ulicy
Górnej w Bogatyni. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane pogł bienie
rowu, wyrównanie spadku dna i wykonanie ubezpiecze
brzegowych. Skarpy rowu
zostan ubezpieczone murami oporowymi wykonanymi z betonu hydrotechnicznego BH20 z okładzin kamienn gr. 0,2m. Licówka kamienna zostanie zaspoinowana zapraw
cementowo – piaskow . W koronie muru na prawym brzegu zostanie wykonane
obarierowanie z rur stalowych wysoko ci 1,1m. Na lewym brzegu wzdłu posesji nr 17
nale y odtworzy ogrodzenie i posadowi je w koronie muru. Dno rowu na całej długo ci
zostanie ubezpieczone narzutem kamiennym z kamienia łamanego gr. 0,3m. Dno rowu
zostanie równie zastabilizowane gurtami dennymi wykonanymi z bali drewnianych. W
miejscu istniej cego przepustu φ 800 zostanie wykonany nowy przepust z rury stalowej
spiralnie karbowanej HelCor typ HCPA-04 o długo ci 55,50mb. Konstrukcja przepustu to
karbowana rura stalowa o przekroju łukowo – kołowym, składaj ca si
dostarczanych na budow
i zespalanych ze sob
za pomoc
miejscu przeznaczenia. Wlot do przepustu b dzie miał
–pa dziernik 2010–
cian
z segmentów
zł czek ze
czołow
rubami na
wykonan
z
3
betonu hydrotechnicznego BH 20 wraz z okładzin
kamienn , posadowion
na
fundamencie betonowym. Nachylenie ciany czołowej 1:1. Wylot z przepustu zostanie
wykonany w istniej cym murze oporowym potoku Miedzianka. Dno potoku Miedzianka w
obr bie wylotu zostanie ubezpieczone kamieniem łamanym zatopionym w warstwie
betonu.
Ponadto po zako czeniu robót przewidziano odtworzenie kładki do posesji nr 17.
Przewidziano te niewielka korekt trasy rowu, która wynika z nowej geometrii rowu.
Zmiana trasy w aden sposób nie zmieni funkcji rowu.
2.4
Przeznaczenie
terenu
inwestycji
wg
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa inwestycja zwi zana odtworzeniem rowu melioracyjnego R-2 przy ul.
Górnej
w
Bogatyni
jest
zgodna
z
obowi zuj cym
planem
zagospodarowania
przestrzennego.
2.5
Aktualny stan prawny gruntów
Analizuj c mapk
ewidencji gruntów (zał cznik nr 4) oraz wykaz wła cicieli i
władaj cych (zał cznik nr 3) odtworzony rów melioracyjny znajdowa si b d na ni ej
podanych działkach:
a) rów melioracyjny:
działka nr 22 obr b 0003 Bogatynia AM 9 – wła ciciel Gmina Bogatynia, ul.
Daszy skiego 1, 59–920 Bogatynia,
b) droga nad przepustem:
działka nr 23 obr b 0003 Bogatynia AM 9 – wła ciciel Gmina Bogatynia, ul.
Daszy skiego 1, 59–920 Bogatynia,
c) wylot z przepustu do potoku Miedzianka:
działka nr 1 obr b 0003 Bogatynia AM 9 – wła ciciel Skarb Pa stwa,
zarz dca – Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze
Wrocławiu, Oddział w Lwówku
Wodnych we
l skim, ul. Ja kiewicza 24, 59–600 Lwówek
l ski.
2.6
Wpływ inwestycji na rodowisko
Projektowana inwestycja zwi zana z odbudow
inwestycj
znacz co oddziaływuj c
na
rowu melioracyjnego nie jest
rodowisko. Projektowana inwestycja mo e
negatywnie oddziaływa na rodowisko jedynie w okresie budowy na wody podziemne i
powierzchniowe tj. na ich poziom, stan zanieczyszcze .
–pa dziernik 2010–
4
Na etapie realizacji inwestycji w czasie wykonywania prac budowlanych wyst pi
zanieczyszczenia powietrza w formach:
nadmiernego zapylenia z powodu wykonywania prac ziemnych i transportu na
budowie, co mo e przyj
znacz cy charakter w okresach ubogich w opady.
Zapylenie b dzie równie wywoływane w wyniku emisji gazów i pyłów z silników
rodków transportu,
emisji gazów szczególnie tlenków w gla i tlenków azotu oraz w glowodorów z
silników rodków transportu i maszyn budowlanych,
Ponadto w okresie prowadzenia prac budowlanych w wyniku stosowania maszyn
budowanych i sprz tu transportowego mog
si
pogorszy
warunki akustyczne przez
znaczne zwi kszenie emisji hałasu.
Na terenie planowanej odbudowy rowu nie wyst puj zadrzewienia.
Prawidłowa organizacja prowadzonych robót budowlanych mo e w znacznym
stopniu ograniczy
uci
liwo ci zwi zane z realizacj
inwestycji. Wszelkie ujemne
czynniki wyst puj ce w trakcie prowadzonych prac b d miały charakter tymczasowy i ich
efekt ujemny ustanie po zako czeniu prac.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje si
inwestycji.
Projektowana
inwestycja
nie
wyst pienia negatywnych skutków
zmieni
równie
funkcji
i
sposobu
zagospodarowania terenu.
Przewiduje si czasowe zaj cia terenów przyległych do inwestycji, niezb dnych do
ruchu maszyn, sprz tu i składowania materiałów.
2.7
Dane o wpisie do rejestru zabytków
Teren obj ty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie
podlega
ochronie
na
podstawie
ustale
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
3 Charakterystyka techniczna projektowanych urz dze
3.1
Rów melioracyjny R-2
W
obr bie
ulicy
Górnej
w
Bogatyni
melioracyjnego R–2 odprowadzaj cego wod
przyległych.
rednia gł boko
zaprojektowano
powierzchniow
odtworzenie
zebran
rowu
z gruntów
rowu wynosi b dzie ok. 1,6m, natomiast szeroko
w
dnie 1,2m. Skarpy rowu zostan ubezpieczone murami oporowymi wykonanymi z betonu
hydrotechnicznego BH-20 z okładzin
zaspoinowana zapraw
kamienn
gr. 0,2m. Licówka kamienna zostanie
cementowo – piaskow . W koronie muru na prawym brzegu
zostanie wykonane obarierowanie z rur stalowych wysoko ci 1,1m. Na lewym brzegu
–pa dziernik 2010–
5
wzdłu posesji nr 17 nale y odtworzy ogrodzenie i posadowi je w koronie muru. Dno
rowu na całej długo ci zostanie ubezpieczone narzutem kamiennym z kamienia łamanego
gr. 0,3m. Dno rowu zostanie równie zastabilizowane gurtami dennymi wykonanymi z bali
drewnianych. Spadek rowu dostosowany b dzie do istniej cej konfiguracji terenu i
wynosi b dzie 2,0%.
W miejscu kolizji z ulic Górn zaprojektowano przebudow przepustu a w obr bie
posesji nr 17 po zako czeniu robót odtworzenie kładki.
Podstawowe parametry techniczne odtworzonego rowu melioracyjnego:
szeroko
w dnie b=1,2m,
rednia gł boko
długo
rowu h=1,6m,
rowu ca L= 37,50mb,
nachylenie skarp 1:n = 1:0,2,
projektowany spadek 2,0 %,
skarpy rowu ubezpieczone murami betonowymi z betonu BH-20 wraz z
okładzin
kamienn , posadowione na fundamencie betonowym o wym.
0,6x1,13m,
dno ubezpieczone narzutem kamiennym gr. 0,3m,
gurty denne stabilizuj ce dno rowu konstrukcji drewnianej – 5 szt.
Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w cz
3.2
ci graficznej na rysunkach nr 2, 3, 6 i 7.
Przepust w hm 0+00 ÷ 0+55,5
W miejscu kolizji rowu z ulic
Górn
w hm 0+00÷0+55,5 zaprojektowano
przebudow istniej cego przepustu rurowego φ 800mm długo ci ca 55,0mb na przepust o
wietle zapewniaj cym swobodne przepuszczenie wód wezbraniowych. Na podstawie
przeprowadzonych oblicze
ustalono,
stalowej spiralnie karbowanej
e nowy przepust zostanie wykonany z rury
HelCor typ HCPA-04 o długo ci 55,50mb. Konstrukcja
przepustu to karbowana rura stalowa o przekroju łukowo – kołowym, składaj ca si
segmentów dostarczanych na budow
i zespalanych ze sob
za pomoc
z
zł czek ze
rubami na miejscu przeznaczenia.
Rozwi zanie jest autorstwa szwedzkiego i szeroko stosowane w krajach
skandynawskich.
No no
stalowej konstrukcji karbowanej jest kombinacj współpracuj cych ze sob
– konstrukcji stalowej oraz otaczaj cego gruntu. Stalowe konstrukcje karbowane s
gi tkie tzn. pod naciskiem przekazuj
siły odporu do otaczaj cego gruntu, daj c w ten
sposób równomierny rozkład nacisków. Oznacza to, e konstrukcja przenosi obci
enia
dzi ki siłom normalnym, a nie momentom zginaj cym. Dzi ki temu karbowana
–pa dziernik 2010–
6
konstrukcja stalowa dopasowuje si
do otaczaj cego gruntu, zachowuj c swój kształt
wskutek utworzenia łuku w gruncie (zjawiska przesklepienia obci
e
w gruncie), oraz
dzi ki efektowi harmonijkowemu powierzchni karbowanej wytrzymuje deformacj
wzdłu n . Powstaj cy w gruncie łuk, zmniejsza naciski na konstrukcj – cz
jest przejmowana przez konstrukcj
natomiast pozostała cz
obci
e
przez grunt. Ponadto
zastosowana konstrukcja stalowa mo e wytrzymywa du e osiadania bez nara ania jej
na uszkodzenie.
Ze wzgl du na du
antykorozyjnie powłok
250 µm. Trwało
Wlot
do
agresywno
cynkow
rodowiska konstrukcja jest zabezpieczona
42 µm oraz dodatkowo powłok
polimerow
grubo ci
konstrukcji przy takim zabezpieczeniu wynosi 80÷100 lat.
przepustu
b dzie
miał
hydrotechnicznego BH 20 wraz z okładzin
cian
czołow
wykonan
kamienn , posadowion
z
betonu
na fundamencie
betonowym. Nachylenie ciany czołowej to 1:1.
Wylot z przepustu zostanie wykonany w istniej cym murze oporowym potoku
Miedzianka. Ze wzgl du na du e pr dko ci wody, projektuje si
w obr bie wylotu do
potoku Miedzianka wykonanie w dnie ubezpieczenia dennego w postaci kamienia
łamanego zatopionego w warstwie betonu.
Podstawowe parametry przepustu:
rura stalowa spiralnie karbowana HelCor typ HCPA-04 o długo ci 55,50mb,
rz dna dna rowu na wlocie do przepustu 256,24m npm,
rz dna dna rowu na wylocie z przepustu 255,13m npm,
projektowany spadek 2,0%,
rozpi to
S = 1,62 m,
wysoko
h = 1,10 m,
powierzchnia przekroju A = 1,42 m2
ciana
czołowa
na
wlocie
do
przepustu
hydrotechnicznego BH-20 wraz z okładzin
wykonane
z
betonu
kamienn , posadowione na
fundamencie betonowym o wym. 0,6x1,13m,
Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2, 3, 4 i 5.
II Projekt budowlano – architektoniczny
4 Obliczenia projektowe
Niezb dne przepływy do wymiarowania urz dze wodnych okre laj odpowiednie
przepisy bran owe. W przypadku mostów i przepustów, które zaliczamy do budowli
komunikacyjnych wła ciwym jest Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki
–pa dziernik 2010–
7
Morskiej z 30 maja 2000roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie.
I tak dla przepustów przepływ miarodajny zale y od klasy drogi (art. 40, ust. 2):
−
droga
lokalna
(L)
i
dojazdowa
(D)
–
przepływ
miarodajny
o
prawdopodobie stwie wyst pienia 2% (Q2%),
−
droga główna (G), autostrady (A), ekspresowa (S) i ruchu przy pieszonego
(GP) – przepływ miarodajny o prawdopodobie stwie wyst pienia 1,0% (Q1%),
Dla rozpatrywanego obiektu, który znajduje si w ci gu drogi gminnej (lokalnej) do
wymiarowania
wiatła przepustu nale y przyj
minimalny przepływ miarodajny o
prawdopodobie stwie wyst pienia 2%.
Zło ono, e istniej cy obiekt zostanie zast piony przepustem rurowym o kształcie
łukowo – kołowym.
W zwi zku z powy szym odbudowywany obiekt musi w sposób swobodny
przepu ci przepływ wielkiej wody Qm2%.
4.1
Opis zlewni
Rów melioracyjny R-2 stanowi lewostronny dopływ potoku Miedzianka. W
ewidencji gruntu oznaczona została jako działka nr 22 (własno
Bogatynia. Długo
Gmina Bogatynia) obr b
cieku – ok. 2, 6 km, powierzchnia zlewni – 1,82 km2, spadek lokalny
wynosi ca 2%. Na terenie miasta Bogatynia w obr bie ulicy Górnej rów nie posiada trwałej
zabudowy. Zlewnia rowu nie jest kontrolowana wodowskazem.
4.2
Obliczenia hydrologiczne
Na rowie melioracyjnym R-2 nikt nie prowadził pomiarów wodowskazowych.
Zgodnie z przyj t literatur , przepływy prawdopodobne w przekroju nie kontrolowanym
mo na okre li z wykorzystaniem trzech metod obliczeniowych:
metody analogii hydrologicznej,
metody ekstrapolacji,
metody
opartej
na
formułach
empirycznych,
regionalnych
i
ponadregionalnych.
Stosuj c metod analogii, nale y w miar mo liwo ci opiera si nie na jednym
lecz na dwóch a nawet wi cej profilach analogach. Przy doborze profilu analoga, nale y
si
kierowa
podobie stwem odpływów jednostkowych w obydwóch przekrojach oraz
zgodno ci rytmu zmienno ci przepływów.
Dobór odpowiedniego analoga jest spraw
zgodno ci
odpływów
jednostkowych
porównywanej, w praktyce uzyska si
oraz
trudn
rytmu
i skomplikowan . Całkowitej
odpływu
w
zlewni
nie da. Mo na jedynie mówi
–pa dziernik 2010–
badanej
i
o wi kszym lub
8
mniejszym podobie stwie odpływu i jego zmienno ci w obydwóch profilach. W takich
przypadkach, analogi wykazuje cały kompleks czynników tworz cych okre lony re ym
hydrologiczny.
Nale y tu podkre li , ze podobie stwo poszczególnych czynników, maj cych
nawet pozorny wpływ na wielko
rytmu odpływu. Zdarza si
odpływu, nie zawsze wiadczy o analogii wielko ci i
bowiem bardzo cz sto, e zlewnie podobne pod wzgl dem
czynników klimatycznych, topograficznych i pokrycia terenu, maj
całkowicie odmienny
re ym odpływu wskutek ró nic w budowie geologicznej i przepuszczalno ci gruntu
Metoda analogii hydrologicznej, mo e by
badana ma powierzchni
powierzchni
wi ksz
nie przekraczaj c
stosowana w sytuacji gdy zlewnia
2
od 100 km . Poniewa
100 km2, st d mo liwo
zlewnia rowu R-2 ma
wykonania oblicze
z
zastosowaniem tej metody odrzucono.
Innym działaniem w sytuacji gdy w badanym przekroju całkowicie brak jest danych
hydrometrycznych, jest ekstrapolacja przepływów do zlewni nie kontrolowanej. Polega to
na przenoszeniu warto ci interesuj cych nas odpływów jednostkowych ze zlewni
porównawczej do zlewni badanej. Przepływ o interesuj cej nas charakterystyce, oblicza
si wówczas z zale no ci:
Qmax = Qm
2
A1
A
3
w której:
Qmax – poszukiwany przepływ w badanym profilu [m3/s],
Qm – odpowiadaj cy przepływ w profilu porównawczym (wodowskazowym) [m3/s],
A1 – powierzchnia zlewni w profilu badanym [km2],
A – powierzchnia zlewni w profilu porównawczym [km2].
Istotnym problemem w stosowaniu tej metody jest dopuszczalny zakres
ekstrapolacji. Przyjmuje si ,
powy ej zale no
e przy przenoszeniu przepływów w gór
mo e by
cieku, podana
stosowana bez ryzyka popełnienia du ego bł du, gdy
powierzchnia zlewni nie kontrolowanej jest wi ksza od połowy zlewni wodowskazowej.
A1 ≥
1
A
2
Podane powy ej stwierdzenie jest o tyle istotne, ze przy ekstrapolacji przepływów
w gór cieku, wyst puje na ogół zmiana warunków fizjograficznych zlewni, rosn spadki
podłu ne, urze bienie, opady, wzrasta równie
wpływ czynników lokalnych na
kształtowanie si warunków odpływu wielkich wód.
Nale y te
podkre li ,
e gdy mi dzy przekrojem nie kontrolowanym a
wodowskazowym znajduje si jezioro, zbiornik wodny lub inny obiekt wodny wpływaj cy
–pa dziernik 2010–
9
na warto ci przepływów maksymalnych, nie wolno stosowa
metody ekstrapolacji.
Zlewni nale y traktowa jako nie kontrolowan , a warto ci Qp% okre la jedn z metod
po rednich.
Poniewa
dla badanego przekroju nie jest spełniony ani pierwszy ani
drugi warunek, st d dla okre lenia wielko ci przepływów obliczeniowych, zdecydowano
si
na zastosowanie wzorów empirycznych, opartych na relacji pomi dzy nat
eniem
najwi kszego opadu nawalnego, a powstałym w jego wyniku odpływem ze zlewni i
wynikowym przepływem w korycie cieku wodnego.
4.2.1
Przepływy charakterystyczne i maksymalny wg Iszkowskiego
Ze wzgl du na mał
przepływów głównych tj.
powierzchni
zlewni badanego przekroju obliczenia
redni i niski oraz maksymalny wykonano wg. wzorów
Iszkowskiego.
Za charakterystyczne w ciekach wodnych, za Iszkowskim wyró nia si
nast puj ce przepływy:
Qs – absolutnie rednia woda (SQ),
Qo – absolutnie najni sza woda (NNQ),
Q1 – najni sza normalna woda (SNQ),
Q2 – rednia normalna woda (ZQ),
Q4 – absolutnie najwy sza woda (WWQ), która mo e nigdy nie wyst pi .
Miar przepływów od Qo do Q4 jest przepływ Qs, okre lany ze wzoru:
Qs = 0,03171 ⋅ C s ⋅ P ⋅ F
w którym:
Cs – współczynnik redniego rocznego odpływu, (wg. Byczkowskiego dla zlewni
Nysy Łu yckiej Cs= 0,40),
P – wska nik opadu normalnego, redni roczny z wielolecia [m] (dla m. Bogatynia
0,731m)
F – pole powierzchni zlewni F=1,82km2.
St d pozostałe przepływy charakterystyczne, obliczone s z zale no ci:
Q0 = 0,2 ⋅ν ⋅ Qs
Q1 = 0,4 ⋅ν ⋅ Qs
Q2 = 0,7 ⋅ν ⋅ Qs
Q4 = m ⋅ C w ⋅ P ⋅ F
w których:
–pa dziernik 2010–
10
ν – współczynnik
przewag
retencji, zale ny od rodzaju ro linno ci i gleby, dla zlewni z
gruntów nieprzepuszczalnych, w okolicach górzystych ν=0,6, ze
zmniejszeniem 25% dla zlewni A<200km2
Cw – współczynnik zale ny od topograficznego okre lenia i od tzw. kategorii zlewni,
Cw = 0,290,
m – współczynnik zale ny od wielko ci zlewni wg Iszkowskiego, dla zlewni o
powierzchni 1km2 m= 10,0; dla zlewni o powierzchni 5km2 m= 9,75; warto ci
po rednie okre lane s poprzez interpolacj dla F=1,82
m=9,91.
Wyniki oblicze przepływów zestawiono w poni szej tabeli:
4.2.2
QS (SQ)
0,017 m3/s
17 dm3/s
Q0 (NNQ)
0,002 m3/s
2,0 dm3/s
Q1 (SNQ)
0,003 m3/s
3,0 dm3/s
Q2 (ZQ)
0,005 m3/s
5,0 dm3/s
Q4 (WWQ)
3,823 m3/s
3823 dm3/s
Przepływy maksymalne wg Stachý i Fal
Jednym ze wzorów do obliczania przepływów maksymalnych o okre lonym
prawdopodobie stwie wyst pienia zalecanych do stosowania w praktyce in ynierskiej jest
formuła opadowa Stachý i Fal. Według autorów, stosuj c ten wzór, mo emy obliczy
maksymalne przepływy roczne na terenie całej Polski w zlewniach małych o
powierzchniach do 50 km2. Metoda Stachý – Fal jest najpopularniejsza i zalecana w
bran y drogowej.
Podstawowe parametry fizjograficzne i meteorologiczne zlewni Budniczej Strugi
zestawiono w poni szej tabeli:
Parametr zlewni
Budnicza Struga
Powierzchnia zlewni, A – km2
Długo zlewni, L+I- km
Długo cieku, L - km
Rz dna wododziału, Hmax (Wg) – m npm
Rz dna przekroju , H min (Wd) – m npm
Spadek podłu ny zlewni , Ir – m/km
Spadek lokalny cieku IL - ‰
Współczynnik odpływu, (wg. Czarneckiej)
Współczynnik szorstko ci koryta, m
Współczynnik kształtu fali - f
Czas spływu, ts – min (wg Ciepielowskiego)
Charakterystyka koryta rzeki r
1,82
4,15
2,60
643
257
93,01
21,95
0,55
7
0,6
30
41,37
–pa dziernik 2010–
11
Moduł odpływu, maksymalnego F1
Maksymalny opad dobowy, P 1% - mm
Opad normalny roczny, P - mm
0,0626
100
731
Ogólna posta formuły opadowej:
Qmax p = f ⋅ F1 ⋅ ϕ ⋅ P1 ⋅ A ⋅ λ p ⋅ δ j
gdzie:
f – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali – 0,6
F1
–
maksymalny
moduł
odpływu
jednostkowego
hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki
okre lany
na
podstawie
r oraz czasu spływu po stokach ts
F1= 0,0626 (z tabeli)
r – hydromorfologiczna cecha koryta okre lana na podstawie wzoru:
1000( L + l )
φr =
1
3
r
1
4
m ⋅ I ⋅ A ⋅ (ϕ ⋅ P1 )
1
4
=41,37
ts – czas spływu po stokach, wg Ciepielowskiego = 30 min (z tabeli)
L – długo
l – długo
cieku (rowu R-2) L=2,6km
od ródeł cieku do granicy zlewni l=1,55km
m – współczynnik szorstko ci koryta = 7
Ir – u redniony spadek cieku okre lany na podstawie wzoru:
Ir =
H max − H min
=93,01m/km
L+l
A – powierzchnia zlewni = 1,82 km2
– współczynnik odpływu wg Czarneckiej = 0,55 (z tabeli)
P1 – maksymalny dobowy opad p = 1% = 100 mm (z Atlasu Hydrologicznego Polski)
Hmax (Wg) i Hmin (Wd) – maksymalna rz dna wododziału i przekroju obliczeniowego
p-
kwantyl rozkładu zmiennej dla
danego prawdopodobie stwa pojawienia si
dla 1% =1; 2%=0,856; 3%= 0,77
j
– współczynnik jeziorno ci = 1,0
Maksymalne przepływy wg metody Stachý – Fal zestawiono w poni szej tabeli:
Rów
R-2
p%
f
F1
P1
–pa dziernik 2010–
A
Q
p
j
max
12
p%
0+55
1
0,6
0,0626
0,55
100
1,82
1
1
3,76
0+55
2
0,6
0,0626
0,55
100
1,82
0,856
1
3,22
0+55
3
0,6
0,0626
0,55
100
1,82
0,77
1
2,9
4.2.3
Przepływy maksymalne wg Bołdakowa
Kolejnym wzorem, na podstawie którego, mo na przeprowadzi
obliczania
przepływów maksymalnych o okre lonym prawdopodobie stwie wyst pienia jest wzór
Bołdakowa stosowany dla zlewni mniejszych od 100km2.
Ogólna posta wzoru:
2
3
3
2
Qmax p % = F ⋅ [t (i − m) − z ] ⋅ a ⋅ b ⋅ c
gdzie:
F – powierzchnia zlewni w km2 – 1,82
t – czas trwania deszczu nawalnego w godzinach – dla cieku długo ci do 3km
t=30min,
i – nat
enie deszczu nawalnego w mm/h wg. Lambora – dla 1% =54,9; 2%=49,3;
5%= 42,2,
m – pr dko
wsi kania opadów w gleb w mm/h – dla gleb ci
kich m=12,5,
z – retencja szaty ro linnej w mm – przyj to 12,5,
a – współczynnik zale ny od redniego spadku cieku – 0,11,
b – współczynnik zale ny od rze by terenu – 0,9,
c – współczynnik zale ny od powierzchni jezior na obszarze zlewni – 1,0.
Maksymalne przepływy wg Bołdakowa zestawiono w poni szej tabeli:
Qmax
Rów
p%
R-2
F
t
i
m
z
a
b
c
0+55
1
1,82
0,5
54,9
12,5
12,5
0,11
0,9
1
p%
3,787
0+55
2
1,82
0,5
49,3
12,5
12,5
0,11
0,9
1
2,115
0+55
5
1,82
0,5
42,2
12,5
12,5
0,11
0,9
1
0,532
4.2.4
−
Zestawienie wyliczonych przepływów
wg Iszkowskiego
QS (SQ)
0,017 m3/s
–pa dziernik 2010–
17 dm3/s
13
−
−
Q0 (NNQ)
0,002 m3/s
2,0 dm3/s
Q1 (SNQ)
0,003 m3/s
3,0 dm3/s
Q2 (ZQ)
0,005 m3/s
5,0 dm3/s
Q4 (WWQ)
3,823 m3/s
3823 dm3/s
wg Stachý – Fal
Q1%
3,76 m3/s
Q2%
3,22 m3/s
Q3%
2,90 m3/s
Q1%
3,787 m3/s
Q2%
2,115 m3/s
Q5%
0,532 m3/s
wg Bołdakowa
Do dalszych oblicze przyj to najwi kszy wyliczony przepływ Q1% = 3,83m3/s.
4.3
Obliczenia przepustowo ci rowu R-2
Obliczenia przepustowo ci rowu R-2 przeprowadzono dla przekroju w miejscu
planowanej inwestycji.
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, przekroju poprzecznego koryta
oraz uzyskanych danych w dost pnych opracowaniach ustalono:
projektowany spadek zw. wody
I = 20,0 ‰
szeroko
b = 1,20 m
koryta rowu w dnie
rednie nachylenia skarp potoku
1:0,2
współczynnik szorstko ci n do wzoru Manninga
n = 0,04
Krzyw konsumcyjn rowu R-2 ustalono analitycznie w oparciu o wzór Manninga:
1
gdzie:
2
1
Q = ⋅ F ⋅ Rh 3 ⋅ I 2
n
F – powierzchnia przekroju poprzecznego
Rh – promie hydrauliczny
–pa dziernik 2010–
14
Rh =
U – długo
obwodu zwil onego
Wielko ci nat
F
U
enia przepływu przy ró nych napełnieniach zestawiono w poni szej
tabeli oraz na wykresie.
wysoko
Lp.
wydatek
Q [m3/s]
warstwy wody H [m]
1.
2.
3.
1.
0,10
0,085
2.
0,20
0,252
3.
0,30
0,470
4.
0,50
1,013
5.
0,70
1,669
6.
0,90
2,420
7.
1,10
3,260
8.
1,30
4,187
9.
1,50
5,198
10.
1,60
5,736
Krzywa konsumcyjna rowu R-2
1,60
wysoko
napełnienia H [m]
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
nat enie przepływu Q [m /s]
3
–pa dziernik 2010–
15
Z powy szej krzywej wydatku odtworzonego rowu R-2 wykre lonej na podstawie
przeprowadzonych oblicze
gł boko
4.4
przepustowo ci wynika,
e dla przepływu Q=3,83m3/s
napełnienia wynosi h=1,23m.
Wyznaczenie minimalnego wiatła przepustu
Zło ono, e istniej cy obiekt zostanie zast piony przepustem rurowym stalowym o
kształcie łukowo – kołowym. Przyj ty przekrój łukowo – kołowy przewodu przepustu
posiada o 65% ÷ 100% wi ksz
powierzchni
przepływu przy tym samym poziomie
napełnienia, ni rura okr gła o tej samej wysoko ci. Dla celów obliczeniowych przyj to
przekrój kołowy o tej samej wysoko ci co przekrój łukowo – kołowy.
Zgodnie z zał cznikiem nr 1 do RMTiGM obliczenia hydrauliczne przepustów o
wylocie niezatopionym okre la wzór:
3
Q = m ⋅ bkr ⋅ 2 g ⋅ H 0 2
w którym:
3,83m3/s
Q = Qm
m – współczynnik wydatku z tabeli 3.1 – przyj to 0,31
bkr – wiatło przepustu prostok tnego; dla innych przepustów:
bkr =
hkr i Fkr – gł boko
Ho – wysoko
Fkr
hkr
krytyczna i pole przekroju strumienia przy tej gł boko ci,
linii energii spi trzonego strumienia.
Obliczenia przeprowadzono dla przepustu o przekroju kołowym.
Dane wyj ciowe do oblicze :
−
−
rednica przepustu φ = 1000mm,
przepływ miarodajny przepustu Qm1%
3,83m3/s,
Korzystaj c z programu Wawin – dobór ruroci gów wersja 1,4 ustalono:
−
wypełnienie ruroci gu 86,4%,
−
pr dko
−
gł boko
−
pole powierzchni przekroju przy przepływie miarodajnym Fkr =
wody dopływaj cej 5,18m3/s,
krytyczna przy przepływie miarodajnym hkr = 0,864m,
0,678m2,
Wysoko
linii energii spi trzonego strumienia przed wlotem wynosi:
H0 = (
Qm
m ⋅ bkr ⋅ 2 g
2
3
) = 2,31m
–pa dziernik 2010–
16
Gł boko
wody górnej nale y wyznaczy z równania:
V02
H = H0 −
= 0,94m
2g
Minimalna rednica przepustu rurowego powinna wynosi 0,94m.
W zwi zku z powy szym przyj to do wykonania przepustu rur
karbowan
stalow
spiralnie
HelCor typ HCPA-04 (1,62/1,10m) o długo ci 55,50mb.
5 Warunki bezpiecze stwa i higieny pracy
Roboty powinny by
pracowników
przy
prowadzone w sposób bezpieczny dla
zachowaniu
istotnych
przepisów
ycia i zdrowia
Rozporz dzenia
Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
Ponadto w celu bezpiecznego wykonania robót powinny by stosowane przepisy
szczegółowe, obowi zuj ce normy i instrukcje bran owe.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
kanalizacyjne powinno by
telekomunikacyjne,
ciepłownicze,
wodoci gowe
i
poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odległo ci, w jakiej mog by one wykonywane od istniej cej sieci, i sposobu
wykonywania tych robót. Bezpieczn
odległo
wykonywania robót, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wła ciw
jednostk , w której zarz dzie lub u ytkowaniu
znajduj si te instalacje. Miejsca tych robót nale y oznakowa napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi . W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi
i umie ci napisy ostrzegawcze. Je eli teren, na którym s wykonywane roboty ziemne,
nie mo e by ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewni stały jego dozór.
Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa si poza granic
klina naturalnego odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza si do tworzenia
si
nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by ustawiona w odległo ci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granic
klina naturalnego odłamu gruntu. Przy
wykonywaniu robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy w terenie
stref niebezpieczn i odpowiednio j oznakowa . Przebywanie osób pomi dzy wykopem
a kopark , nawet w czasie postoju, jest zabronione.
–pa dziernik 2010–
17
6
Technologia wykonywania robót
6.1
Uwagi ogólne
W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na rodowisko naturalne
w trakcie realizacji robót nale y stosowa
wył cznie sprawne maszyny i urz dzenia,
celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód powierzchniowych
i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego
maszyn i pojazdów. Punkty tankowa
i napraw oraz składy paliw i innych produktów
niebezpiecznych powinny by zlokalizowane w bezpiecznej odległo ci od wód płynacych.
6.2
Place składowe
Dla
umo liwienia
realizacji
robót
nale y
wytypowa
plac
budowy
ze składowiskiem materiałów w miejscu dogodnym dla wykonywanych robót.
Plac nale y zlokalizowa w pobli u prowadzonych robót na gruntach nale
cych do
inwestora.
6.3
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze to:
−
wyniesienie geodezyjne trasy rowu oraz stabilizacja wszystkich istotnych dla
wykonawstwa elementów projektu,
−
organizacja placu budowy,
−
zgromadzenie i zmagazynowanie odpowiedniej ilo ci materiałów.
Na terenach na których projekt przewiduje poruszanie si
ci
kiego, wszelk
ro linno
nie przewidzian
maszyn i sprz tu
do usuni cia nale y chroni
przed
zniszczeniem lub uszkodzeniami.
6.4
Rodzaj sprz tu budowlanego
Do realizacji robót budowlanych przewiduje si u ycie:
6.5
−
koparek,
−
samochodów do transportu materiałów,
−
agregatów pr dotwórczych,
−
pomp.
Kolejno
wykonywania robót
1) Roboty przygotowawcze,
2) Roboty ziemne pod projektowane urz dzenia wodne,
3) Wykonanie projektowanych urz dze ,
–pa dziernik 2010–
18
-
rozbiórka istniej cego przepustu, kładki i ogrodzenia przy posesji nr 17,
-
wykonanie nowego przepustu,
-
wykonanie ubezpiecze brzegowych rowu,
-
wykonanie ubezpiecze dennych rowu,
-
odtworzenie kładki i ogrodzenia przy posesji nr 17,
4) Zagospodarowanie pasa technologicznego oraz nadmiaru urobku.
6.6
Roboty ziemne – wykop i zasypka
Przygotowanie terenu robót powinno by
poprzedzone dokładnym rozpoznaniem
istniej cych na nim budowli wraz z instalacjami i urz dzeniami obiektów oraz wysokiej
ro linno ci. Polega ono głównie na wyznaczeniu w terenie, osi rowu i przepustu przez
uprawnionego geodet z widocznym i trwałym zaznaczeniem ci gu reperów roboczych.
Ci g reperów roboczych, nale y nawi za do reperów sieci pa stwowej.
Technologia wykonania wykopów musi umo liwi jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa
w
kierunku podnoszenia si niwelety.
Rz dne dna rowu okre la projekt. W przypadku wykonywania wykopu pod wod w
fazie wst pnej, nale y go wykonywa
do gł boko ci około 50 cm mniejszej ni
w
projekcie. Doko czenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si wówczas
na sucho przy obni onym zwierciadle wody gruntowej.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno
w całym
okresie prowadzenia robót a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji
projektowej obci
a Wykonawc .
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzy uj ce si lub biegn ce równolegle powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj .
Roboty w pobli u lub krzy uj ce si
wykonywa
z urz dzeniami podziemnymi nale y
pod nadzorem przedstawicieli administracji maj cych w zarz dzie te
urz dzenia.
Odchylenie odległo ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza 5 cm.
Odspojenie gruntu w wykopie, mechanicznie lub r cznie. Dno wykopu powinno by
równe, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odkład urobku
powinien by dokonany w odległo ci, co najmniej 5,0 m od kraw dzi klina odłamu.
Konstrukcj
przepustu nale y posadowi
na warstwie ubitej podsypki piaskowo-
wirowej o maksymalnej rednicy ziaren 20 mm. Podbudowa pod przepust powinna by
–pa dziernik 2010–
19
zag szczona do min Is=0,98 wg Proctora. Grubo
warstwy podbudowy wynosi 300 mm.
Podło e w s siedztwie samej konstrukcji powinna by wyprofilowana w kształcie litery V.
Pod ka d z konstrukcji nale y przygotowa warstw 50 mm relatywnie lu nego piasku,
tak aby karby przepustu mogły si
swobodnie w niej zagł bi . Dno wykopu musi mie
nadany odpowiedni spadek podłu ny (~2%) zgodny z kierunkiem podanym w
dokumentacji projektowej.
Zag szczenie w strefie przypachwinowej konstrukcji powinno si
pomoc
odbywa
za
kraw dziaków 50x100mm. R czne ubijaki zag szczaj ce nie powinny by
l ejsze od 9kg i powierzchni ubijania wi kszej od 150x150mm. Na ko cu konstrukcji
zaleca si
u ywa
lekkiego sprz tu do zag szczania gruntu, by nie doprowadzi
deformacji konstrukcji. Materiał zasypki wokół konstrukcji powinien by
do
układany
warstwami 150÷300 mm obustronnie po bokach konstrukcji, a nast pnie zag szczony do
min 0.97 wg Proctora. Przed przyst pieniem do wykonania nast pnej warstwy nale y
zbada stopie zag szczenia.
6.7
Elementy betonowo - kamienne
Ław fundamentow nale y wykona z betonu hydrotechnicznego marki BH 20, bez
poziomych przerw technologicznych, układaj c mas betonow do projektowanej rz dnej
oraz wbudowuj c poziomo w górnej warstwie okładzin
20cm. Kamie
nale y wtapia
wysoko ci i nie wi kszej ni
w warstw
kamienn
pasem o szeroko ci
wie ego betonu pozostawiaj c 5,0cm
3,0cm szeroko ci szczeliny pomi dzy poszczególnymi
kamieniami do wykonania spoin zapraw cementow
marki M15 z dodatkiem Klutanu w
ilo ci 0,1%m.c. i Hydrobetu w ilo ci 1,5%m.c. Korpus ciany czołowej nale y wykonywa
jako betonowy z okładzina kamienn , z zastosowaniem szablonów umo liwiaj cych
wykonanie korpusu muru zgodnie z zało onymi w dokumentacji parametrami, w
dowi zaniu do projektowanych rz dnych.
Dla odwodnienia gruntu zasypowego zaprojektowano w murze drena
z rurek
ceramicznych lub PCV ø 7,5cm, zabezpieczony od strony gruntu geowłóknin
o
gramaturze 350g/m2 w rozstawie co 5mb w jednym rz dzie, na wysoko ci 30 cm lub 50cm
nad dnem projektowanym.
Przewiduje si
wykonywanie korpusu w technologii warstwowej. Betonowanie
korpusu wraz z okładzin
Dobetonowanie
spełnia
kamienn
wykonywa
w cyklu jedno lub dwurz dowym.
wie ej mieszanki do warstwy korpusu wykonanej wcze niej musi
odpowiednie warunki w zakresie przygotowania powierzchni tj. usuni cie z
powierzchni betonu lu nych okruchów oraz szkliwa cementowego, obfite zwil enie wod i
wykonanie warstwy szczepnej.
–pa dziernik 2010–
20
Mas
betonow
wykona
nale y zgodnie z opracowan
receptur
a
rodki
stosowane do transportu nie mog powodowa :
−
naruszenia jednorodno ci masy betonowej,
−
zmiany konsystencji,
−
rozsegregowania,
−
rozpocz cia procesu twardnienia,
−
zmian w składzie masy w stosunku do stanu pierwotnego.
Wysoko
swobodnego zrzucania mieszanki nie mo e przekracza 0,75m. W
tym celu stosowa nale y rury elastyczne lub specjalne r kawy.
Piel gnacj betonu nale y rozpocz
po upływie 24h licz c od jego uło enia. Beton
nale y zabezpieczy przed utrat wody przez osłoni cie włóknin i jej polewaniem wod .
6.8
Spoinowanie okładziny kamiennej
Przed rozpocz ciem spoinowania oczyszczone szczeliny okładziny kamiennej
nale y zwil y wod a bezpo rednio przed spoinowaniem nadmiar wody nale y usun
tak, aby powierzchnia kamienia była matowo-wilgotna. Gł boko
szczelin powinna
wynosi min.5,0cm. Wypełnienie spoin nale y wykona zapraw cementow marki M15 z
odpowiednimi dodatkami uszlachetniaj cymi tj. Klutanu w ilo ci 0,1%m.c. i Hydrobetu w
ilo ci 1,5%m.c..
6.9
Narzut kamienny
Narzut kamienny nale y układa
r cznie z kamienia łamanego ci
kiego z
nachyleniem dostosowanym do spadku podłu nego dna. Kamienie nale y tak dobiera ,
aby przylegały do siebie a poszczególne warstwy kamienia posiadały wi zania. Szczeliny
mi dzy kamieniami nale y zaklinowa i wypełni drobnym kruszywem, celem otrzymania
zwartego korpusu..
Podło e pod narzut nale y wyprofilowa
r cznie a nast pnie uło y
włóknin
2
syntetyczn o gramaturze 350g/m .
6.10 Odwodnienie
Roboty regulacyjne rowu nale y wykonywa
w okresach niskich przepływów i
stanów wód gruntowych.
Przy realizacji budowli w celu ograniczenia napływu wody z rowu do wykopów
mo na przewidzie :
–pa dziernik 2010–
21
−
wykonanie grodzy podłu nej z ziemnymi uszczelnionej foli
lub z
worków wypełnionych piaskiem i wykonywa roboty połówkowo (lewy
lub prawy brzeg)
−
wykonanie grodzy poprzecznej z worków wypełnionych piaskiem i za
pomoc
rury PCV
odprowadza
wody rowu poni ej odcinka
realizowanych robót.
Sposób odwodnienia uzale niony b dzie od technologii robót przyj tej przez
wykonawc
inwestycji oraz od sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej panuj cej w
zlewni rowu.
7 Informacja BIOZ
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego lub kolejno
realizacji
poszczególnych obiektów:
Roboty przygotowawcze,
Roboty ziemne,
Wykonanie projektowanych urz dze wodnych,
Zagospodarowanie pasa technologicznego oraz nadmiaru urobku.
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
brak takich elementów
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
brak takich elementów
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro e oraz miejsce i czas ich
wyst pienia:
w trakcie budowy b d wykonywane roboty wymagaj ce sporz dzenia przed
rozpocz ciem budowy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
okre lenie zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia,
konieczno
stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej,
zabezpieczaj cych przed skutkami zagro e ,
zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
–pa dziernik 2010–
22
6. Wskazanie
rodków
technicznych
organizacyjnych,
zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, s siedztwie tym
zapewniaj cych bezpieczn
i sprawn
komunikacj , umo liwiaj c
szybk
ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e :
roboty nale y wykonywa
zgodnie z warunkami okre lonymi w normach i
wymaganiami Prawa Budowlanego,
roboty nale y wykonywa
zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,
w czasie prowadzenia robót nale y przestrzega przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska, przeciwpo arowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz
przepisy zwi zane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe
reguluj
zapisy
specyfikacji
technicznej
wykonania
i
odbioru
robót
budowlanych),
w czasie prowadzenia robót nale y przestrzega ustalenia zawarte w planie
BIOZ.
8 Wykaz przepisów i norm
Przy wykonawstwie nale y stosowa si do nast puj cych przepisów i norm:
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych – WTWO-H1,
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnie – WTWO-H2,
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i elbetowych–WTWOH5,
4) BN-83/8836-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
5) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe,
6) PN-75/B-06250 Beton zwykły,
7) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane,
8) PN-B-11205/90 Elementy kamienne,
9) PN-72/B-06190 roboty kamieniarskie, okładzina kamienna,
10) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47 poz. 401).
Roboty budowlane nale y wykona zgodnie z dokumentacj i sztuk budowlan , a
w razie potrzeby zmian, nale y wezwa nadzór autorski.
–pa dziernik 2010–
23
9 Zał czniki
1. uprawnienia budowlane i przynale no
do DOIIB,
2. mapa do celów projektowych,
3. wypis wła cicieli działek z rejestru gruntów,
4. mapa ewidencji gruntów.
10 Cz
graficzna
1. Rys. nr 1
– mapa orientacyjna + zlewnia
skala 1:25 000
2. Rys. nr 2
– projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500
3. Rys. nr 3
– profil podłu ny rowu R-2
skala 1:100/500
4. Rys. nr 4
– wylot z przepustu do potoku Miedzianka
skala 1:20
5. Rys. nr 5
– wlot do przepustu
skala 1:20
6. Rys. nr 6
– projektowany przekrój regulacyjny
skala 1:20
7. Rys. nr 7
– projektowane gurty denne
skala 1:20
–pa dziernik 2010–
24

Podobne dokumenty