Uchwała Nr XXVIII/158/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XXVIII/158/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2016 r.Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Poz. 847
Data: 2016-04-18 14:36:44
UCHWAŁA NR XXVIII/158/2016
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Witnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami), po zaopiniowaniu przez Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp. – pismo L.dz.25/2016 z dnia 11.03.2016
i Inspekcję Weterynaryjną Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. pismo znak PLW
0801-0606-1/9/2016 z dnia 29.02.2016 oraz zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze
Gminy Witnica uchwala się:
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE WITNICA W 2016r, zwany dalej Programem:
§ 1. Program określa sposób realizacji przez Miasto i Gminę Witnica, zwane w dalszej części uchwały
Gminą, następujących zadań:
1) odławiania bezdomnych zwierząt;
2) zapewniania bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) zapewniania bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca we wskazanym gospodarstwie rolnym;
4) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt;
7) usypiania ślepych miotów;
8) zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) planowania znakowania zwierząt w Gminie Witnica;
10) prowadzenia działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
§ 2. Cele Programu obejmują:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami uznanymi za bezdomne w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 16 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zmianami);
2) eliminowanie zjawisk sprzyjających powstawaniu bezdomności zwierząt, w tym między innymi:
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–2–
Poz. 847
a) porzucania zwierząt,
b) niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
c) nieodpowiedzialnego lub okrutnego traktowania zwierząt;
3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt, w tym między innymi:
a) wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnianie im opieki w sposób określony w ustawie o ochronie
zwierząt,
b) zachęcenie mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt;
4) edukację mieszkańców Gminy w zakresie regulacji prawnych oraz norm społecznych i humanitarnych
określających szeroko rozumiane obowiązki człowieka wobec zwierząt;
5) wspieranie osób i organizacji społecznych zajmujących się dobrostanem zwierząt.
§ 3. 1 Program określony zadaniami i celami z §1 i 2 niniejszej uchwały realizują:
1) Urząd Miasta i Gminy Witnica poprzez swoje komórki organizacyjne, takie jak:
a) Wydział Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa,
b) Straż Miejska;
2) podmioty, z którymi Gmina Witnica współpracuje w celu wyłapywania bezdomnych zwierząt, oraz
zapewnienia im transportu i opieki, takie jak:
a) schronisko dla zwierząt VET-ZOO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka – na podstawie
zawartej umowy o opiekę nad zwierzętami domowymi;
b) gospodarstwo rolne położone w miejscowości Białczyk nr 15, Gmina Witnica na
o opiekę nad zwierzętami gospodarskimi,
podstawie
c) Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1
umowy
w Witnicy;
3) lekarze weterynarii, z którymi Gmina Witnica zawarła umowy na świadczenie usług wynikających
z konieczności realizacji Programu, tj.:
a) lek. medycyny weterynaryjnej Waldemar Wirth, ul. Kolejowa 5, 66-460 Witnica,
b) lek. medycyny weterynaryjnej Jarosław Lewandowicz, ul. Leśna 18, 66-450 Bogdaniec,
c) lek. medycyny weterynaryjnej Daniel Figiel, ul. Mickiewicza 8, 74-320 Barlinek.
2. Partnerami Gminy w realizacji Programu są:
1) Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp.;
2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz inne organizacje
społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) koła łowieckie działające na terenie Gminy;
4) Społeczni Opiekunowie Kotów wolno żyjących.
§ 4. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich dotychczasowego właściciela lub opiekuna.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy podlegają stałemu odławianiu.
3. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Miejska oraz Wydział Gospodarki Gruntami
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Witnica.
4. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt może odbywać się jedynie w sposób zgodny
z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, z którym Gmina posiada
zawartą umowę na świadczenie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–3–
Poz. 847
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego, z którym
Gmina posiada zawartą umowę na świadczenie usług opieki nad bezdomnymi i odebranymi zwierzętami
gospodarskimi.
7. Od chwili odłowienia do przewiezienie do schroniska lub gospodarstwa rolnego zwierzę może być
przetrzymane w specjalnie w tym celu stworzonym punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt, (gminne
przytulisko dla bezpańskich zwierząt domowych), w którym warunki utrzymania zwierząt spełniają normy
przewidziane w ustawie o ochronie zwierząt.
§ 5. 1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami domowymi realizuje się w Gminie poprzez umieszczenie
ich w schronisku, z którym Gmina posiada zawartą umowę. Schronisko przyjmuje i zapewnia
bezterminową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy do czasu ich adopcji.
2. Wyłapane bezdomne zwierzęta domowe zostają w schronisku poddane ocenie dobrostanu przez
lekarza weterynarii i w razie potrzeby zabiegom weterynaryjnym, a następnie po kwarantannie, sterylizacji
lub kastracji.
3. Gmina przynajmniej dwa razy w roku przeprowadza kontrole wykonania opieki nad zwierzętami
przekazanymi przez Gminę do schroniska. Schronisko informuje Gminę o zaprzestaniu opieki nad
powierzonymi zwierzętami z podaniem przyczyn oraz przekazuje Gminie, w przypadku adopcji zwierząt
listę osób, którym zwierzęta przekazano jako nowym właścicielom.
4. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa jego regulamin.
5. Koszt utrzymania zwierząt domowych w schronisku, o którym mowa w ust. 1, a także wszelkich
zabiegów na nich wykonywanych ponosi Gmina.
§ 6. 1 Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi realizuje się w Gminie poprzez
umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym, z którym Gmina posiada zawartą umowę o opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz zwierzętami odebranymi decyzją Burmistrza z powodu
łamania praw zwierząt. Gospodarstwo przyjmuje zwierzęta i zapewnia nad nimi bezterminową opiekę do
czasu rozstrzygnięcia przez Gminę lub Sąd, o dalszym losie tych zwierząt.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie rolnym z bezdomnymi zwierzętami
gospodarskimi określa umowa zawarta przez Gminę z właścicielem tego gospodarstwa.
3. Koszt utrzymania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ust. 1 oraz
wszelkich zabiegów weterynaryjnych na nich wykonywanych ponosi Gmina.
§ 7. 1 Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ograniczenie ich populacji realizowane jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają zwierzęta;
2) zapewnienie dokarmiania kotów poprzez zakup i bezpłatne wydawanie karmy Społecznym
Kotów;
Opiekunom
3) sterylizację lub kastrację kotów oraz usypianie ślepych miotów na wniosek zarejestrowanego w gminie
Społecznego Opiekuna Kotów przez lekarzy weterynarii,
z którymi Gmina ma zawartą umowę na
świadczenie tych usług;
4) objęcie całodobową opieką weterynaryjną zwierząt cierpiących na skutek kolizji drogowych i innych
okoliczności wymagających interwencji lekarza weterynarii;
5) przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
o przystosowanie obiektów tak, aby wolno żyjące koty znalazły zimą schronienie.
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się w Gminie przy współpracy z:
1) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
2) Społecznymi Opiekunami Kotów wolno żyjących, którzy są zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez
Gminę.
§ 8. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na
terenie Gminy, realizowana jest przez:
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–4–
Poz. 847
1) przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniu z udziałem zwierząt przez Straż Miejską lub pracownika Wydziału
Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy;
2) przejmowanie i transport zwierząt przez Służby Urzędu Miasta i Gminy i Miejskie
Sp. z o. o w Witnicy;
Zakłady Komunalne
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej nad przejętymi zwierzętami przez lekarza weterynarii, z którym Gmina
posiada zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami
poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych
4) przekazywanie martwych zwierząt do utylizacji podmiotowi, który podda je bezpośredniemu
unieszkodliwieniu, jako odpady zwierzęce przez spopielenie w zatwierdzonej spalarni.
§ 9. Znakowanie zwierząt w Gminie jest realizowane przez:
1) bezpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców Gminy poprzez wszczepienie mikrochipa przez
lekarzy weterynarii, z którymi Gmina posiada zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych;
2) prowadzenie przez Urząd Miasta i Gminy Witnica bazy danych o nazwie „Gminny Rejestr
Psów”.
Właścicieli
§ 10. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania zwierząt jest
realizowana poprzez:
1) działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania;
2) propagowanie w środowisku sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych przebywających w gminnym przytulisku;
4) prowadzenie akcji informacyjnych o zakazach dotyczących handlu zwierzętami oraz zakupu zwierząt
z legalnych źródeł;
5) informowanie o możliwości rejestracji psów w ramach „Gminnego Rejestru Właścicieli
Psów”;
6) propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu, współpraca z wolontariatem w zakresie adopcji, prowadzenia
prelekcji w szkołach, przeprowadzania interwencji;
7) działania edukacyjno – informacyjne prowadzone we współpracy z podmiotami
wymienionymi w § 3
w formie różnorodnych akcji, okazjonalnych wydawnictw oraz w
postaci artykułów publikowanych
w lokalnej prasie i na stronach internetowych Gminy, a także w postaci akcji plakatowych.
§ 11. Finansowanie zadań programu realizowane będzie ze środków budżetowych gminy Witnica
w kwocie 25.500 zł, przeznaczonych na następujące działania:
1) zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt, z którym Gmina ma zawartą umowę – 2.500 zł;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami - zakup karmy 800 zł;
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej przez lekarzy weterynarii – 9.000 zł;
4) transport i doraźne przetrzymanie zwierząt – 10.000 zł;
5) kastracja i sterylizacja - 3.200 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Pundyk

Podobne dokumenty