Opis instrumentów finansowych objętych wymogami

Komentarze

Transkrypt

Opis instrumentów finansowych objętych wymogami
OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID
W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Bank zamieszcza poniższe informacje o znajdujących się w jego ofercie instrumentach finansowych w formie
umożliwiającej Klientowi zapoznanie się z nimi ze zrozumieniem, przed podpisaniem stosownej umowy.
SPIS TREŚCI
Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe
FX Forward
2
Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej
IRS
3
Produkty inwestycyjne
Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych
4
Ubezpieczenia strukturyzowane
6
Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi
7
Produkty strukturyzowane
8
FX Forward
Opis produktu:
FX Forward - transakcja pochodna symetryczna - terminowa transakcja wymiany walut, polegająca na
kupnie/sprzedaży w określonym terminie w przyszłości (co najmniej 3 dni robocze od dnia zawarcia
transakcji) kwoty waluty bazowej w zamian za walutę kwotowaną według kursu FX Forward ustalonego w
dniu zawarcia transakcji pomiędzy Bankiem a Klientem.
Transakcja FX Forward jest oferowana wyłącznie Klientom pionu korporacyjnego i może być zawierana w
sytuacji, gdy ma bezpośredni związek z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
Kurs FX Forward ustalany jest na podstawie kursu FX Spot uwzględniającego punkty swap (terminowe).
Punkty swap są odzwierciedleniem czasu trwania transakcji i różnic w oprocentowaniu dwóch walut
biorących udział w transakcji FX Forward.
W związku ze zmianą terminu zapadalności zabezpieczanej ekspozycji handlowej Klienta możliwa jest
zmiana ostatecznego terminu rozliczenia transakcji FX Forward. Efektem zmiany terminu rozliczenia
(rolowania) jest zmiana dotychczasowego kursu FX Forward.
Dla Transakcji FX Forward (zawieranej lub rolowanej) Bank podaje Klientowi ostateczny kurs FX Forward,
po którym Klient realizuje transakcje FX Forward w uzgodnionym terminie.
FX Forward umożliwia:
 zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
 informację na temat przyszłego przychodu/kosztu ze sprzedaży/zakupu waluty
 ograniczenie wpływu zmian kursu walutowego na działalność Klienta
Ryzyko:
 ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność
złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może
skutkować wykonaniem Transakcji Zamykającej
 ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu
instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej,
przepisów podatkowych, celnych i innych
 ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian
wartości parametrów otoczenia rynkowego
 ryzyko wyceny - może zaistnieć, gdy w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają znacząco
od cen, po której została zawarta - może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji
 ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów
Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji.
Zabezpieczenia:
Indywidualnie ustalane :
 Kaucja
 Limit Transakcyjny
Standardowe warunki zawierania transakcji FX Forward:




Minimalna kwota:
Okres transakcji :
Pary walutowe:
Godziny zawierania transakcji:
10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
od 3 dni roboczych do 12 miesięcy
EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD
dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni,
w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów
2
IRS
Opis produktu:
IRS - transakcja pochodna symetryczna - wzajemna wymiana pomiędzy Stronami określonych płatności
odsetkowych wyrażonych w tej samej walucie. Wysokość płatności odsetkowych ustalana jest w oparciu
o kwotę nominalną IRS, długość okresów odsetkowych, stawkę referencyjną (IBOR) w przypadku
zmiennych płatności odsetkowych oraz stałą stopę procentową dla stałych płatności odsetkowych.
Transakcja IRS zawierana jest wyłącznie przez Klientów pionu korporacyjnego i może być oferowana
Klientom, którym Bank udzielił kredytu mającego bezpośredni związek z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą.
W związku ze zmianą terminu rozliczenia zabezpieczanego kredytu, możliwa jest zmiana ostatecznego
terminu rozliczenia transakcji IRS. Efektem zmiany terminu rozliczenia Transakcji IRS może być
koszt/przychód z tytułu przedterminowego rozliczenia transakcji IRS.
IRS umożliwia:
 zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych
 informację na temat przyszłego kosztu finansowania
 ograniczenie wpływu zmian stóp procentowych na działalność Klienta
Ryzyko:
 ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów
Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji
 ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność
złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może
skutkować Przedterminowym Rozliczeniem Transakcji IRS
 ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu
instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej,
przepisów podatkowych, celnych i innych
 ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych (innych od oczekiwań Klienta) zmian
wartości parametrów otoczenia rynkowego
 ryzyko wyceny - może zaistnieć, gdy w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają znacząco
od cen, po której została zawarta może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji.
Zabezpieczenia:
Indywidualnie ustalany Limit Transakcyjny
Standardowe warunki zawierania transakcji IRS:





Minimalna kwota:
Okres transakcji :
Waluta:
Transakcja bazowa:
Godziny zawierania transakcji:
4 000 000 PLN / 1 000 000 EUR
od 1 roku do 10 lat
PLN, EUR
kredyt udzielony w BOŚ S.A.
dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.30,, z wyjątkiem dni,
w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla klientów
3
Tytuły Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych
Opis produktu:
Jednostki uczestnictwa (JU) to tytuły współwłasności w majątku (aktywach netto) funduszu
inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego otwartego. Nie są papierami wartościowymi. Mogą być
przedmiotem transakcji wyłącznie pomiędzy funduszem a jego uczestnikiem – nie jest możliwy obrót nimi
na giełdzie. Fundusz ma obowiązek sprzedania jednostek uczestnictwa każdemu, kto dokona na nie wpłaty
oraz obowiązek ich odkupienia od każdego uczestnika funduszu, który tego zażąda.
Produkt umożliwia
 osiągnięcie zysków wyższych niż z lokat terminowych
 realizację dowolnej strategii inwestycyjnej
 dostęp do szerokiej oferty funduszy w zależności od czasu inwestycji, ryzyka i oczekiwanych zysków
 dywersyfikację ryzyka dzięki inwestowaniu na różnych rynkach i w różne sektory
 dostęp do wycen i raportów funduszy
 niskie wpłaty minimalne
Podstawowe pojęcia:
 Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) – fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa,
charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z
uczestnictwa. Zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika. FIO
zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż
raz na 7 dni. Uczestnikiem FIO może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) - fundusz charakteryzuje się ograniczoną dostępnością tzn.
emituje certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi w różnych okresach subskrypcji. W
tych okresach Klient może nabyć certyfikat, natomiast jego sprzedaż może nastąpić np. na GPW (jeśli
jest dopuszczony do obrotu publicznego) lub poprzez przedstawienie do wykupu bezpośrednio do
funduszu w dniu przez niego wyznaczonym (np. raz na kwartał, raz na pół roku)
 W zależności od sposobu oferowania certyfikatów, fundusze inwestycyjne zamknięte dzielą się na dwie
główne grupy:
 fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne emitujące certyfikaty dopuszczone do obrotu
publicznego, kierowane są do nieograniczonej liczby inwestorów, są to certyfikaty wyłącznie na
okaziciela, istnieje obowiązek zatwierdzenia prospektu emisyjnego (lub memorandum
informacyjnego) przez KNF, oraz możliwość dopuszczenia certyfikatów do obrotu na GPW
 fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne emitujące certyfikaty niedopuszczone do obrotu
publicznego, kierowane są maksymalnie do 99 inwestorów oraz jednorazowy zapis na certyfikaty
nie może być mniejszy niż równowartość w złotych 40 000 euro
 Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) – fundusz inwestycyjny zbywający jednostki
uczestnictwa, charakteryzujący się w odróżnieniu od funduszu inwestycyjnego otwartego możliwością
ograniczenia częstotliwości odkupywania jednostek uczestnictwa, dopuszczalnym ograniczeniem
katalogu uczestników tylko do osób prawnych oraz możliwością prowadzenia polityki inwestycyjnej
odpowiadającej funduszom inwestycyjnym zamkniętym
 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – osoba prawna (spółka akcyjna) będąca organem
funduszu inwestycyjnego, której podstawowym celem jest tworzenie funduszy, zarządzanie nimi i
reprezentowanie ich wobec osób trzecich.
 Uczestnik funduszu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej posiadająca jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny do udziału w
aktywach funduszu
 Agent Transferowy (AT) – podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych
otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z
prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bieżącego uaktualniania salda rejestru,
przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu, organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i
środków pieniężnych
 Opłata dystrybucyjna (manipulacyjna) – opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa
4
 Opłata za zarządzanie – wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie
funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu
inwestycyjnego.
Ryzyko:
 ryzyko rynkowe – ryzyko związane ze spadkiem wartości jednostki uczestnictwa w wyniku
niekorzystnych zmian wycen aktywów funduszu;
 ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości umorzenia/sprzedaży jednostek uczestnictwa
 ryzyko kredytowe – ryzyko niewypłacalności emitentów instrumentów finansowych znajdujących się
wśród aktywów funduszy
 ryzyko koncentracji aktywów – ryzyko niewłaściwej dywersyfikacji aktywów funduszu
 ryzyko wyceny aktywów funduszu – ryzyko ograniczonej możliwości dokonania aktualnej wyceny
poszczególnych aktywów
 ryzyko zmiany stóp procentowych – ryzyko uzależnienia wartości części aktywów od zmian stóp
procentowych
 ryzyko walutowe – ryzyko możliwości znacznych wahań kursu waluty, w której wyceniane są aktywa
funduszu
 Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka
o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, które są niezależne od Banku.
Dźwignia finansowa:
W przypadku nabywania jednostek uczestnictwa za środki własne (bez korzystania z kredytu) mechanizm
dźwigni finansowej nie występuje. Nabycie jednostek za środki z kredytu powoduje pojawienie się
mechanizmu dźwigni finansowej i ryzyka strat przewyższającego wartość środków własnych wniesionych
do funduszu
Zmienność ceny instrumentu:
Zmienność wycen jednostek uczestnictwa jest uzależniona od profilu zbywającego je funduszu. Jednostki
uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery udziałowe charakteryzują się zazwyczaj większą
zmiennością wycen niż fundusze dłużne lub pieniężne
5

Ubezpieczenia strukturyzowane
Opis produktu:
Ubezpieczenie strukturyzowane to połączenie klasycznego ubezpieczenia na życie i dożycie wzbogacone o
dodatkowe możliwości inwestowania kapitału. Może być oparte na indeksach giełdowych, koszykach
walutowych, towarach, czy też polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych.
Jest to sposób inwestowania pieniędzy alternatywny dla funduszy inwestycyjnych z jednoczesną
możliwością zabezpieczenia bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenia
strukturyzowane oferowane są w okresach subskrypcji.
Zaletą tego produktu jest możliwość osiągnięcia obok sumy ubezpieczeniowej z tytułu dożycia (w
przypadku dożycia do końca umowy) albo sumy ubezpieczenia na życie (w przypadku śmierci)
dodatkowych korzyści np. w postaci premii, wynikających z zachowania określonych wskaźników
rynkowych. Warunki wypłaty i wysokość dodatkowych korzyści określają dla każdego ubezpieczenia jego
Warunki Ubezpieczenia.
Ubezpieczenia strukturyzowane mogą mieć całkowitą lub częściową gwarancję kapitału.
Produkt umożliwia:
 ochronę ubezpieczeniową,
 gwarancję zwrotu określonej części wpłaconej składki przez ubezpieczyciela na koniec okresu
ubezpieczenia,
 wskazanie uposażonych na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
 objęcie wierzytelności z umów ubezpieczenia zabezpieczeniem Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego (UFG) w zakresie określonym przez Ustawę o UFG.
Ryzyko:
 ryzyko kredytowe Ubezpieczyciela – zdolność do regulowania zobowiązań w terminie, w tym ryzyko
upadłości. Klient powinien przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia ocenić
wiarygodność kredytową ubezpieczyciela,
 ryzyko inwestycyjne - ryzyko nie osiągnięcia zysku wskutek niekorzystnych zmian cen wskaźników
rynkowych,
 ryzyko związane z rezygnacją z ubezpieczenia - rezygnacja z ubezpieczenia przed zakończeniem okresu
ubezpieczenia może wiązać się z naliczeniem kosztów rezygnacji zgodnie z warunkami ubezpieczenia.
Wartość wykupu może być niższa niż kwota zainwestowanego kapitału,
 z inwestycją w ubezpieczenia strukturyzowane wiąże się ryzyko związane z instrumentem finansowym
połączonym z ubezpieczeniem,
 Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka
o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, które są niezależne od Banku.
Szczegółowe warunki działania poszczególnych ubezpieczeń strukturyzowanych oraz ryzyka z nimi
związane określone są w warunkach ubezpieczenia danego produktu.
6
Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi
Opis produktu
Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi są formą ubezpieczenia na życie z
możliwością inwestowania za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Środki
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, będące wydzielonym funduszem aktywów powstałym ze
składek ubezpieczeniowych, są inwestowane w sposób określony w warunkach ubezpieczenia w różne
instrumenty dostępne na rynku finansowym.
Produkt umożliwia:
 osiągnięcie zysków wyższych niż z lokat terminowych
 zdefiniowanie strategii inwestycyjnej przez poszczególny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
 ogólny dostęp do bieżących wycen wartości jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 objęcie wierzytelności z umów ubezpieczenia zabezpieczeniem Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego (UFG) w zakresie określonym przez Ustawę o UFG.
Ryzyko:
 ryzyko kredytowe ubezpieczyciela – zdolność do regulowania zobowiązań w terminie, w tym ryzyko
upadłości. Klient powinien przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia ocenić
wiarygodność kredytową ubezpieczyciela
 ryzyko inwestycyjne - ryzyko nie osiągnięcia zysku lub utraty zainwestowanego kapitału wynikające ze
spadku wartości jednostek uczestnictwa w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych powstałych
na skutek pogorszenia warunków rynkowych
 ryzyko związane z rezygnacją z ubezpieczenia - wypłata środków z ubezpieczenia może wiązać się z
naliczeniem opłat likwidacyjnych zgodnie z warunkami ubezpieczenia. Wartość wykupu może być
niższa niż kwota zainwestowanego kapitału
 ryzyko płynności – niepewność związana z niemożnością realizacji w krótkim czasie transakcji na rynku
przy obowiązujących poziomach cen
 ryzyko zmienności walut dotyczące aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
denominowanych w walucie obcej. Wysoka zmienność kursów walut obcych może powodować
zwiększoną zmienność wartości aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 ryzyko związane z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi zależy od aktywów, w które
inwestuje dany fundusz. Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę
również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym,
które są niezależne od Banku
Szczegółowe warunki działania poszczególnych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oraz
ryzyka z nimi związane określone są w warunkach ubezpieczenia danego produktu i regulaminie poszczególnych
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
7
Produkty strukturyzowane
Opis produktu
Produkt strukturyzowany - to instrument finansowy oparty na strategii inwestowania w instrumenty
wolne od ryzyka (obligacje skarbowe, depozyty) i instrumenty obarczone ryzykiem (akcje, derywaty).
Powstaje w wyniku złożenia instrumentów o rożnym poziomie ryzyka, które tworzą jego strukturę.
Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości
określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych,
kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent
produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu
instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru.
Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości
danego instrumentu.
W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje produktów
strukturyzowanych:
 Produkty gwarantujące wyłącznie ochronę pierwotnie zainwestowanej kwoty - dają inwestorowi
określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i jednocześnie
gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału bez odsetek (inwestor nie poniesie straty pierwotnie
zainwestowanej kwoty)
 Produkty nie gwarantujące pełnej ochrony pierwotnie zainwestowanej kwoty - instrumenty
ryzykowne, gdyż większy jest udział inwestora zarówno w zyskach, jak i w stratach generowanych
przez produkt wbudowany.
Produkty strukturyzowane możemy również podzielić w zależności od terminu ich wykupu na krótko-,
średnio i długoterminowe.
Podstawowe pojęcia
 Emitent (Animator) – instytucja, która stworzyła i wyemitowała dany produkt,
 Dystrybutor - Instytucja oferująca produkt Inwestorom
 Minimalna kwota inwestycji – minimalna kwota jaką można przeznaczyć na inwestycje
 Czas trwania inwestycji – termin do wykupu produktu przez Emitenta
 Ochrona kapitału - gwarantowana przez emitenta wielkość zwrotu zainwestowanego kapitału (max
100%)
 Współczynnik partycypacji – udział inwestora w zyskach z inwestycji.
Ryzyko
 Ryzyko rynkowe – ryzyko związane ze spadkiem wartości aktywów tworzących ryzykowną część
produktu
 Ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości sprzedaży na rynku lub odkupienia przez fundusz
 Ryzyko kredytowe – ryzyko niewypłacalności emitenta produktu.
Dźwignia finansowa
Wpływ dźwigni finansowej na zyski/straty z inwestycji w produkty strukturyzowane jest uzależniony od
udziału i rodzaju derywatów składających się na część produktu obarczoną ryzykiem. Im wyższy udział
derywatów tym większe ryzyko poniesienia straty.
Zmienność ceny instrumentu
Produkty strukturyzowane w postaci papierów wartościowych notowanych na rynkach kapitałowych z
reguły cechują się ograniczoną płynnością i dużą zmiennością notowań.
8

Podobne dokumenty