karta charakterystyki

Komentarze

Transkrypt

karta charakterystyki
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi
zmianami
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Flesz szampon do dywanów i obić tapicerskich
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Produkt przeznaczony do czyszczenia dywanów i obić
tapicerskich
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres:
GRUPA INCO S.A.
00-519 Warszawa
ul. Wspólna 25
E-mail:
[email protected]
Telefon:
+ 48 22 71 15 900
1.4. Numer telefonu alarmowego
Ogólnopolski numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
+ 48 22 71 15 900 (czynny w godzinach 7.30 - 15.00)
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszaninę zaklasyfikowano / nie zaklasyfikowano(*) jako niebezpieczną zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego
2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z późniejszymi zmianami.
(*) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja:
Xi
R36
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:
Produkt drażniący
Działa drażniąco na oczy
Produkt drażniący
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.1/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
Zwrot(y) R:
R36
Działa drażniąco na oczy
Zwrot(y) S:
S2
S25
S46
2.3. Inne zagrożenia
Chronić przed dziećmi
Unikać zanieczyszczenia oczu
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę
Nie są znane
SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1. Substancje
Nie ma zastosowania, produkt jest mieszaniną
3.2. Mieszaniny
Nazwa substancji /
numer indeksowy
Kwas siarkowy,
mono-C12-C14
esry alkilowe, sole
sodowe
Propan-2-ol/
603-117-00-0
Alkohole, C12-15,
etoksylowane
(5-12 TE)
(R)-p-mentha-1,8diene (d-limonene)
Nr
rejestracji
01211948946
3-28-xxxx
01211945755
8-25-xxxx
Polimer
Brak
danych
WE
CAS
Stężenie
287- 85586809-4 07-8
< 8%
200- 67-63-0
661-7
< 3%
Polim 68131er
39-5
< 1%
227- 5989813-5 27-5
< 0,2%
Ograniczenia i zezwolenia dotyczące
substancji:
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Dyr.67/548/EWG
Rozp.1272/2008
Xn R22
Acute. Tox. 4 H302
Xi R41
Skin Irrit. 2 H315
R38
Eye Dam. 1 H318
F R11
Xi R36
R67
Xi R41
N R50
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318
R10
Xn R38
R43
R65
N R50/53
Asp. Tox. 1 H304
Flam. Liq. 3 H226
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Nie dotyczy
SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie:
Kontakt ze skórą:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić
spokój w dowolnej pozycji oraz dostęp świeżego powietrza. W
razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
Zmyć skórę dużą ilością zimnej wody. W razie potrzeby
skontaktować się z lekarzem.
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.2/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Kontakt z oczami:
Spożycie:
Informacje dla lekarza:
Konieczna jest natychmiastowa pomoc
lekarska:
Istnieje możliwość wystąpienia
opóźnionych skutków narażenia:
Zalecane jest przeniesienie narażonej osoby
z miejsca narażenia na świeże powietrze:
Zalecane jest zdjęcie osobie poszkodowanej
zanieczyszczonej odzieży i butów:
Zalecane indywidualne wyposażenie
ochronne dla osób udzielających pierwszej
pomocy:
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione
objawy oraz skutki narażenia:
4.3. Wskazania dotyczące
natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczególnego postępowania z
poszkodowanym:
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
Natychmiast płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15
min, przy szeroko rozwartych powiekach. Usunąć szkła
kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na
ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. W razie potrzeby
zapewnić pomoc okulisty.
Przepłukać usta wodą, nie podawać nic do picia, nie wywoływać
wymiotów, możliwość wystąpienia pienienia prowadzącego do
zachłyśnięcia. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza.
Przedstawić lekarzowi Kartę Charakterystyki wyrobu.
□ tak x nie
□ tak
□ nie
□ brak danych
x brak danych
x tak
□ nie
□ brak danych
x tak
□ nie
□ brak danych
W zależności od sposobu narażenia nosić: ubranie ochronne,
rękawice ochronne
Oczy:
Skóra:
Może powodować podrażnienie oczu
Przy przedłużającym się kontakcie ze skórą może
powodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry.
Wdychanie: Wdychanie dużych ilości może powodować
kichanie, kaszel i katar
Połknięcie: Połknięcie może wywołać podrażnienia przewodu
pokarmowego.
Przedstawić lekarzowi Kartę Charakterystyki wyrobu.
Decyzję o szczególnym sposobie postępowania podejmuje
lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.
SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Odpowiednio do materiałów magazynowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie.
Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Nie są znane
5.2. Szczególne zagrożenia związane z
substancją lub mieszaniną:
W przypadku pożaru może powstawać ditlenek siarki.
5.3. Informacje dla straży pożarnej:
Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniej odzieży
ochronnej dla chemikaliów i bez niezależnego aparatu do
oddychania.
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.3/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1. Indywidualne środki ostrożności,
wyposażenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Wyposażyć w ubranie robocze i rękawice robocze.
6.2. Środki ostrożności w zakresie
ochrony środowiska.
Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do
kanalizacji, wód powierzchniowych, głębinowych i gleby.
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to
bezpieczne. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub
ścieków powiadomić odpowiednie władze.
Zebrać materiałami wchłaniającymi ciecze (piasek, ziemia,
trociny).
6.3. Metody i materiały zapobiegające
rozprzestrzenianiu się skażenia i
służące do usuwania skażenia
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak
SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące
bezpiecznego postępowania
7.2. Warunki bezpiecznego
magazynowania, łącznie z
informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Środki specjalne nie są konieczne. Unikać kontaktu z
oczami. Przed przerwą i po zakończeniu pracy należy
dokładnie umyć ręce.
Przechowywać w temperaturze 5 – 400C, w suchych
pomieszczeniach. Unikać promieni słońca. Nie wymrażać.
Chronić przed wilgocią.
Brak dodatkowych zaleceń
SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Dopuszczalne krajowe wartości narażenia
zawodowego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dn. 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami
Zalecane procedury monitorowania
Wartości DNEL i PNEC
Kwas siarkowy, mono-C12-C14 estry
alkilowe, sole sodowe:
Propan-2-ol:
NDS: 900 mg/m3
NDSCh: 1200 mg/m3
Brak
DNEL – długotrwałe narażenie (pracownik):
• Przez skórę – 4060 mg/kg bw/dzień
• Wdychanie – 285 mg/m3
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.4/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
PNEC (słodka woda) – 0,102 mg/l
PNEC (morska) – 0,01 mg/l
Propan-2-ol:
DNEL – długotrwałe skutki ogólnosystemowe (pracownik):
• Przez skórę – 888 mg/kg
• Wdychanie – 500 mg/m3
DNEL - długotrwałe skutki ogólnosystemowe (odbiorca):
• Przez skórę – 319 mg/kg
• Wdychanie – 89 mg/m3
• Doustnie – 26 mg/kg
PNEC (świeża woda) – 140,9 mg/l
PNEC (woda morska) – 140,9 mg/l
PNEC (woda sporadyczne uwalnianie) – 140,9 mg/l
PNEC STP – 2251 mg/l
PNEC osad (świeża woda) – 552 mg/kg
PNEC osad (woda morska) – 552 mg/kg
PNEC gleba – 28 mg/kg
PNEC doustnie – 160 mg/kg jedzenia
Alkohole, C12-15, etoksylowane
(5-12 TE):
DNEL – pracownik – narażenie długotrwałe (systemie effects):
• Skóra: 2080 mg/kg bw/dzień
• Inhalacja: 294 mg/m3
DNEL – ogół populacji – narażenie długotrwałe (systemie
effects):
• Skóra: 1250 mg/kg bw/dzień
• Inhalacja: 87 mg/m3
• Doustnie: 25 mg/kg bw/dzień
PNEC – woda świeża: 0,0446 mg/l
PNEC – woda morska: 0,0446 mg/l
PNEC – okresowe uwalnianie: 0,0446 mg/l
PNEC STP: 10 g/l
PNEC – osad wody świeżej: 41,3 mg/kg
PNEC – osad morski: 41,3 mg/kg
PNEC – gleba: 1 mg/kg
(R)-p-mentha-1,8-diene (d-limonene):
DNEL – pracownik – narażenie krótkotrwałe (local effects):
• Skóra: 222 µg/kg bw/dzień
DNEL – pracownik – narażenie długotrwałe (systemic effects):
• wdychanie: 33,3 mg/ m3
DNEL – ogół populacji – narażenie krótkotrwałe (local effects):
• Skóra: 111 µg/kg bw/dzień
DNEL – ogół populacji – narażenie długotrwałe (systemic
effects):
• wdychanie: 8,33 mg/ m3
• doustnie: 4,76 mg/kg bw/dzień
PNEC – woda świeża: 5,4 µg/l
PNEC – woda morska: 0,54 µg/l
PNEC STP: 1,8 mg/l
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.5/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
PNEC – osad wody świeżej: 1,32 mg/kg
PNEC – osad morski: 0,13 mg/kg
PNEC – gleba: 0,262 mg/kg
8.2. Kontrola narażenia
Techniczne środki kontroli:
Unikać kontaktu oczami. Myć ręce przed przerwami i po
zakończeniu pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie
użytkowania.
Indywidualne środki ochrony
Ochrona oczu lub twarzy:
Nie jest wymagana
Ochrona skóry/rąk:
Zalecane rękawice robocze
Ochrona dróg oddechowych:
Nie jest wymagana
Kontrola narażenia środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozprzestrzenianiu jeżeli to
bezpieczne. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub
ścieków powiadomić odpowiednie władze
SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd
Zapach
Próg zapachu
pH 1% roztworu
Temperatura topnienia/krzepnięcia
Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia
Temperatura zapłonu
Szybkość parowania
Palność (ciała stałego, gazu)
Górna/dolna granica palności
Górna/dolna granica wybuchowości
Prężność par
Gęstość par
Gęstość względna
Rozpuszczalność
Współczynnik podziału n-oktanol/woda
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
Lepkość
Właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające
Biały, opalizujący płyn
Cytrynowy
Brak danych
6–7
Brak danych
Brak danych
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak danych
1,007 g/cm3
Rozpuszczalny w każdym stosunku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak danych
Nie dotyczy
Brak
Brak
9.2. Inne informacje
Brak
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.6/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. Reaktywność
Produkt jest niereaktywny w normalnych warunkach
użytkowania i przechowywania.
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania i
przechowywania.
10.3. Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji
Nie są znane
10.4. Warunki, których należy unikać
Mocne ogrzewanie.
10.5. Materiały niezgodne
Silny utleniacz, miedź
10.6. Niebezpieczne produkty
rozkładu
W przypadku pożaru może powstać ditlenek siarki.
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczące skutków
toksykologicznych
Kwas siarkowy, mono-C12-C14 estry alkilowe, sole sodowe:
LD50 (skóra, królik – żeński, męski): >2000 mg/kg
LD50 (doustnie, szczur – męski): 2000 mg/kg
LD50 (doustnie, szczur – żeński): >2000 mg/kg
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działanie żrące/drażniące na skórę
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
• skóra: Powoduje podrażnienie skóry.
• oczy: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
• skóra : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub
krytycznych zagrożeniach.
Drogi oddechowe: Substancja nie powodująca uczulenia.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
Brak działania mutagennego.
Rakotwórczość: Brak działania rakotwórczego.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: Brak doniesień o
niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie
jednorazowe: Niedostępne
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie
powtarzalne: Niedostępne
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Niedostępne
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i
długotrwałego narażenia:
Kontakt krótkotrwały:
• Potencjalne skutki natychmiastowe: Niedostępne
• Potencjalne skutki opóźnione: Niedostępne
Kontakt długotrwały:
• Potencjalne skutki natychmiastowe: Niedostępne
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.7/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
• Potencjalne skutki opóźnione: Niedostępne
Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie:
Nie jest uważany za toksyczny dla ludzi.
Propan-2-ol:
Ekspozycja może wystąpić poprzez wdychanie, spożycie,
absorpcję przez skórę, kontakt ze skórą lub oczami oraz
przypadkowe spożycie.
Ostra toksyczność przy spożyciu doustnym:
Niska toksyczność: LD50 >5000 mg/kg , Szczur
Ostra toksyczność przy kontakcie ze skórą:
Niska toksyczność: LD50 >5000 mg/kg , Królik
Ostra toksyczność przy wdychaniu:
Niska toksyczność przy wdychaniu
Wysokie stężenia mogą wywoływać depresję centralnego
układu nerwowego, powodującą bóle głowy, zawroty głowy i
nudności.
Podrażnienie skóry: Nie działa drażniąco na skórę.
Podrażnienie oczu : Działa drażniąco na oczy.
Podrażnienie układu oddechowego: Brak danych
Uczulanie : Nie uczula skóry.
Niebezpieczeństwo zassania: Aspiracja do płuc przy połknięciu
lub wymiotach może wywoływać chemiczne zapalenie płuc,
które może być śmiertelne.
Mutagenność: Nie jest czynnikiem mutagennym.
Rakotwórczość: Nie jest to czynnik rakotwórczy.
Toksyczność w zakresie układu rozrodczego i rozwoju:
Nie wpływa na płodność. Nie rozwinięty toksykant.
Toksyczność w stosunku do konkretnych organów –
jednokrotny kontakt:
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Toksyczność w stosunku do konkretnych organów
-wielokrotny kontakt:
Nerki: wywoływał skutki w obrębie nerek u samców szczurów;
nie uważa się, aby miały odniesienie do ludzi
Dodatkowe informacje : Ekspozycja może zwiększać
toksyczność innych materiałów.
Alkohole, C12-15, etoksylowane (5-12 TE):
Toksyczność ostra doustna:
LD50 > 2000 mg/kg (dane literaturowe produktów o podobnej
budowie chemicznej – długości łańcucha węglowego i stopnia
etoksylacji)
Toksyczność inhalacyjna: opary gorącej substancji działają
drażniąco na górne drogi oddechowe, działa słabo alergennie
Kontakt ze skórą: Kontakt nierozcieńczonej substancji oraz jej
stężonych roztworów wodnych ze skórą wywołuje łagodne
działanie drażniące.
Kontakt z oczami: Kontakt czystej substancji z okiem
powoduje utrzymujące się zapalenie spojówek, obrzęk powiek
oraz zmętnienie rogówki.
Połknięcie: Nie można wykluczyć innych niebezpiecznych
właściwości.
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.8/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: brak
danych
Działanie mutagenne: brak danych
Działanie rakotwórcze: brak danych
Szkodliwe działanie na rozrodczość: brak danych
Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak danych
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczność
Kwas siarkowy, mono-C12-C14 estry alkilowe, sole sodowe:
EC50 > 20mg/l (słodka woda) – glon (Desmodesmus
subspicatus) – 72h
EC50 – 4,7 mg/l, NOEC – 0,6 mg/l (słodka woda) – rozwielitka
(Daphnia magna – 48h), glon (Desmodesmus subspicatus – 72h)
Toksyczność ostra:
LC50 – 3,6 mg/l – ryba (Oncorhynchus mykiss – 96h)
Propan-2-ol:
Ostra toksyczność:
Ryby : Oczekuje się, że nie jest toksyczny:
LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Bezkręgowce wodne: Oczekuje się, że nie jest toksyczny:
LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Algi: Oczekuje się, że nie jest toksyczny:
LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Mikroorganizmy: Oczekuje się, że nie jest toksyczny:
LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Przewlekła toksyczność:
Ryby: Brak danych
Bezkręgowce wodne: Brak danych
Alkohole, C12-15, etoksylowane (5-12 TE)
LC50/EC50 – 0,63 mg/l
NOEC – 0,24 mg/l
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Kwas siarkowy, mono-C12-C14 estry alkilowe, sole sodowe:
86 % - 28 dni łatwo biodegradowalny
Propan-2-ol:
Utlenia się szybko w wyniku fotochemicznej reakcji w
powietrzu. Łatwo biodegradowalny
Alkohole, C12-15, etoksylowane (5-12 TE)
Wstępna biorozkładalność wynosi powyżej 87,5%. Ostateczna
biodegradacja tlenowa wynosi 71,3. Ulega biodegradacji w
warunkach beztlenowych.
Środek powierzchniowo czynny zawarty w tej mieszaninie
jest zgodny z kryteriami podatności na biodegradację
zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej
detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.9/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
właściwych władz państw członkowskich i będą im
udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę
producenta detergentów.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Propan-2-ol:
Nie oczekuje się, aby w znacznych ilościach kumulował się.
Alkohole, C12-15, etoksylowane (5-12 TE):
Nie bioakumuluje się w organizmach wodnych (dane
literaturowe).
12.4. Mobilność w glebie
Propan-2-ol:
Jeżeli produkt wniknie do gleby, jeden lub więcej składników
będzie migrować i może skazić wody gruntowe.
Rozpuszcza się w wodzie.
Alkohole, C12-15, etoksylowane (5-12 TE)
Po rozpuszczeniu w wodzie może przenikać do wód
gruntowych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i
vPvB
Nie spełnia kryteriów substancji PBT i vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych
SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Odniesienia do przepisów prawnych:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628) z późniejszymi
zmianami.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001
poz. 638) z późniejszymi zmianami.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Unieszkodliwianie odpadów
substancji/mieszaniny:
Unieszkodliwianie opakowań:
W przypadku rozlania mieszaniny należy zanieczyszczoną
powierzchnię spłukać wodą, następnie wytrzeć do sucha, a
zabrudzoną ściereczkę wypłukać w dużej ilości bieżącej
wody.
Pozostałość produktu w opakowaniu wypłukać dokładnie
wodą i zużyć tak samo jak produkt. Wypłukane
opakowanie podlega systemowi odbioru odpadów
komunalnych.
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1. Numer UN
Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa
Nie dotyczy
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.10/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
UN
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie
Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy
14.5. Zagrożenia dla środowiska
Nie dotyczy
14.6. Szczególne środki ostrożności
dla użytkowników
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. O substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz.U. 2011 nr
63 poz. 322) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 628 z późniejszymi
zmianami
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.U Nr 63 z
2001 r., poz. 638 z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U.2002 nr 217 poz. 1833z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz.U.2002 nr 199 poz. 1671) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
– W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi
zmianami
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami
15.2. Ocena bezpieczeństwa
chemicznego:
Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla
mieszaniny.
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.11/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji
karty charakterystyki
Cała zawartość karty charakterystyki została zaktualizowana.
Zmianie uległy dane dostawcy karty charakterystyki.
Wyjaśnienia zastosowanych zwrotów
wskazujących rodzaj zagrożenia
Pełny tekst zwrotów R i S odnoszących się do Sekcji
2i3
R10
R11
R22
R36
R38
R41
R43
R50
R50/53
R65
R67
S2
S25
S46
Produkt łatwopalny
Produkt wysoce łatwopalny
Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na oczy
Działa drazniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Może powodowac uczulenie w kontakcie ze
skórą
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku
wodnym
Działa szkodliwie; może powodować
uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary moga wywoływać uczucie senności i
zawroty głowy
Chronić przed dziećmi
Unikać zanieczyszczenia oczu
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę
Pełny tekst zwrotów H odnoszących się do Sekcji 3
H225
H226
H302
H304
H315
H317
H318
H319
H336
H400
H410
Źródła danych
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu
Połknięcie i dostanie się przez drogi
oddechowe może grozić śmiercią
Działa drażniąco na skórę
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Działa drażniąco na oczy
Może wywoływać uczucie senności lub
zawroty głowy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki
Karta charakterystyki została opracowana na podstawie
danych zawartych w kartach charakterystyki stosowanych
surowców i danych literaturowych.
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.12/13
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Flesz szampon do dywanów i obić
tapicerskich
Zastosowana metoda klasyfikacji
Data sporządzenia:
27.10.2010r.
Data aktualizacji:
21.08.2012r.
Wersja: 3.0
www.echa.europa.eu
Klasyfikacja została wykonana z uwzględnieniem
rzeczywistych zawartości składników metodą obliczeniową
Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników
Wyjaśnienia skrótów i akronimów
Zapoznanie podczas szkolenia stanowiskowego
ADR: European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by ROAD
RID: Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by IATA
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by ICAO
IBC: International Bulk Chemical Code
Pozostałe informacje
Powyższe informacje opracowano zgodnie z obecnym
stanem naszej wiedzy i opisują produkt z punktu widzenia
ochrony środowiska oraz zasad bezpieczeństwa
postępowania. Nie stanowią one gwarancji właściwości
produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być
podstawą do reklamacji.
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty
charakterystyki:
Kamila Syguła
Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument ważny bez podpisu.
str.13/13

Podobne dokumenty