Zwrot nienależnie pobranych odsetek przez Urząd Celny w

Komentarze

Transkrypt

Zwrot nienależnie pobranych odsetek przez Urząd Celny w
Raport bieżący nr 18/2010
(środa,1 września 2010)
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zwrot nienależnie pobranych odsetek przez Urząd
Celny w Wrocławiu
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz. 259), w nawiązaniu
do informacji o sporze z Urzędem Celnym we Wrocławiu podanej w raporcie za pierwsze
półrocze 2007r., opublikowanym dnia 10 października 2007r. oraz opisywanej w późniejszych
raportach okresowych, Emitent informuje, że w sierpniu 2010 roku na rachunek AB S.A. Urząd
Celny we Wrocławiu zwrócił kwotę 805 tys. PLN pobranych wcześniej odsetek za zwłokę z
tytułu zobowiązań podatkowych. Zwrot ten był następstwem wygranego przez Emitenta sporu z
Urzędem Celnym we Wrocławiu przez Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Podobne dokumenty