Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy SCO

Komentarze

Transkrypt

Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy SCO
Struktura akcjonariatu
Kapitał zakładowy SCO-PAK S.A z siedzibą w Warszawie wynosi
11.837.500 zł i dzieli się na 5918750 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda w
tym; - 1303250 akcji imiennych, uprzywilejowanych (dwa głosy na jedną akcję)
serii A, - 4046750 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, zdematerializowane w
obrocie na rynku głównym GPW- 568750 akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
zdematerializowane, w obrocie na rynku głównym GPW. Głównym
akcjonariuszem jest spółka „PRESCOTT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmie,
która jest właścicielem 40,92 % akcji w kapitale zakładowym SCO-PAK S.A i
posiada 51,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podobne dokumenty