WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU AGD/RTV/IT – 024331/04

Komentarze

Transkrypt

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU AGD/RTV/IT – 024331/04
WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU AGD/RTV/IT – 024331/04/0116
RODZAJ INFORMACJI
1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia
2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub
ich obniżenia
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, zwane dalej „Ubezpieczycielem”, w zakresie
działania swego przedsiębiorstwa, zawiera z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej „Ubezpieczającymi”,
umowy ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego zakupionego przez
Ubezpieczających w sklepie AGD/RTV/IT.
DEFINICJE
§2
Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać od typowego,
powszechnego ich znaczenia jak też od definicji zawartych w ogólnie
obowiązujących przepisach prawa.
W rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia, za:
1) awarię – uważa się uniemożliwienie używania wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia sprzętu wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem
prawidłowej pracy elementu lub zespołu sprzętu, powodujące przerwanie jego
funkcji lub unieruchomienie sprzętu wynikłe z przyczyn wewnętrznych
pochodzenia: mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego
lub hydraulicznego, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem
człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania sprzętu w sposób niezgodny
z instrukcją obsługi,
2) cenę detaliczną / wartość sprzętu – uważa się kwotę brutto (wraz
z podatkiem VAT), jaką Ubezpieczający zapłacił sklepowi AGD/RTV/IT za dany
sprzęt, wynikającą z dokumentu zakupu, przy czym, w razie obniżki ceny na dany
sprzęt w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez sklep AGD/RTV/IT, za
cenę detaliczną uważa się cenę sprzętu przed upustem udzielonym przez sklep
AGD/RTV/IT,
3) Centrum Autoryzacji Szkód (CAS) – uważa się osobę fizyczną lub prawną
świadczącą w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela usługi związane
z przyjmowaniem zgłoszeń roszczeń i/lub spełnieniem świadczenia zgodnie
z niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia,
4) dom – uważa się zamieszkiwany przez Ubezpieczonego, przystosowany pod
względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, którego podstawowym
przeznaczeniem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych; definicja domu nie
obejmuje domków rekreacyjnych,
5) domek rekreacyjny (letniskowy, kempingowy) – uważa się budynek
przeznaczony do okresowego wypoczynku, a nie do stałego zamieszkiwania
przez Ubezpieczonego,
6) konsumenta – uważa się osobę fizyczną, która dokonała w sklepie
AGD/RTV/IT zakupu sprzętu, a niniejszy zakup nie był związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,
7) kradzież z włamaniem – zabór ubezpieczonego sprzętu z pomieszczenia po
uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu
MP/OW146/1601 str. 1
NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
– § 2 pkt 1), pkt 7), pkt 10), pkt 15), pkt 16), pkt 18),
pkt 25), pkt 26), pkt 27);
– § 5;
– § 19 ust. 5, 6 i 7;
– § 7;
– § 16 ust. 2;
– § 18;
– § 19 ust. 3 i 4;
narzędzi, co pozostawiło ślady włamania, albo oryginalnego klucza w którego
posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub
w wyniku rozboju, o ile otwarcie nastąpiło niezwłocznie po zdobyciu kluczy
w sposób opisany powyżej,
8) lokaut – uważa się zamknięcie zakładu przez właściciela, połączone ze
zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyjęcia
gorszych warunków pracy lub ze względu na strajk,
9) mieszkanie – uważa się zamieszkiwany przez Ubezpieczonego zespół
pomieszczeń mieszkalnych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi
przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego; definicja nie obejmuje pokojów
hotelowych lub innych przeznaczonych do okresowego wynajmu w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, a także pokoi w internacie/akademiku,
10) nieszczęśliwy wypadek – uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, wskutek którego uszkodzeniu uległ ubezpieczony sprzęt, który
w chwili tegoż wypadku był użytkowany w sposób zgodny z instrukcją obsługi,
11) nowy sprzęt – uważa się takie samo urządzenie, jak ubezpieczony sprzęt lub
inne urządzenie dostępne w sklepie AGD/RTV/IT, na które jest wymieniane
urządzenie ulegające szkodzie całkowitej; nowe urządzenie ma porównywalne
parametry techniczne, co urządzenie wymienione, a jego wartość odpowiada
wartości rynkowej ubezpieczonego sprzętu ustalanej przez CAS na dzień
wystąpienia szkody całkowitej i nie jest większa niż jego suma ubezpieczenia
(parametrów technicznych nowego sprzętu nie stanowią: marka, kolor, ciężar,
wykończenie, kształt czy wygląd zewnętrzny),
12) osoby bliskie – uważa się osoby zamieszkałe na stałe z Ubezpieczonym
i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe, jego współmałżonka lub
konkubenta, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, teściów, zięciów, synowe,
przysposabiających i przysposobionych,
13) osoby trzecie – uważa się osoby inne niż: Ubezpieczający, Ubezpieczony lub
osoby bliskie,
14) pomieszczenie – uważa się wydzieloną ścianami część: mieszkania lub domu,
15) przepięcie prądu – uważa się nagły, krótkotrwały wzrost napięcia prądu
w sieci energetycznej do której podłączony jest ubezpieczony sprzęt przekraczający
napięcie znamionowe dla danego urządzania, instalacji, sieci lub linii,
16) przypadkowe uszkodzenie – uważa się uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu
w wyniku przepięcia prądu, szkody zalaniowej lub uszkodzenie ubezpieczonego
sprzętu wskutek nieszczęśliwego wypadku, powodujące zaprzestanie
prawidłowej pracy lub przerwanie funkcji wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia sprzętu,
17) punkt naprawczy – uważa się mający swoją siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej autoryzowany przez producenta lub importera sprzętu
punkt obsługi i naprawy, właściwy dla marki sprzętu objętego ochroną
ubezpieczeniową lub inny zakład rzemieślniczy obsługi i naprawy sprzętu
świadczący usługi w uzgodnieniu z Centrum Autoryzacji Szkód,
18) rabunek – uważa się zabór ubezpieczonego sprzętu przy użyciu lub groźbie
natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego albo doprowadzenie jej do stanu nieprzytomności
58 762 76 76
www.ergohestia.pl
lub bezbronności,
19) sklep AGD/RTV/IT (sklep) – uważa się placówkę, w tym sklep internetowy,
oferujący klientom zawarcie umowy ubezpieczenia sprzętu
gospodarstwa domowego,
20) sklepy internetowe – uważa się serwisy dające możliwość zakupu sprzętu
przez internet,
21) sprzęt gospodarstwa domowego (sprzęt) – uważa się sprzęt sprzedawany
przez sklep AGD/RTV/IT, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową posiada
ważną gwarancję producenta,
22) sprzęt mobilny – uważa się następujący sprzęt, który z natury swojej funkcji
jest użytkowany głównie poza miejscem zamieszkania / siedziby
Ubezpieczonego: aparaty cyfrowe, karty pamięci, ramki cyfrowe, MP3 i MP4,
laptopy / notebooki, tablety, dyski przenośne, nawigacje GPS, palmtopy,
dyktafony, odtwarzacze osobiste, kamery, konsole do gry, GSM, smartphony,
23) strajk – uważa się zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez
pracowników na pewien czas w jednym lub kilku zakładach, instytucjach, będące
wyrazem protestu politycznego, ekonomicznego oraz żądaniem zmian,
24) sumę ubezpieczenia – uważa się górny limit odpowiedzialności
Ubezpieczyciela dla każdego jednego wypadku w okresie ubezpieczenia; sumy
ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk określono w § 9 niniejszych
Warunków Ubezpieczenia,
25) szkodę – uważa się awarię lub przypadkowe uszkodzenie lub utratę
ubezpieczonego sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz
rozmrożenie żywności w lodówce, lodówko-zamrażarce lub zamrażarce powstałe
w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu,
26) szkodę całkowitą – uważa się wypadek, w wyniku którego naprawa sprzętu
jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, a także wypadek,
któremu uległ sprzęt o cenie detalicznej nie większej niż 300 zł oraz utratę
ubezpieczonego sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
27) szkodę zalaniową – uważa się uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu
powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku wskutek którego nastąpiło
oddziaływanie cieczy na ubezpieczony sprzęt, powodujące zaprzestanie
prawidłowej pracy lub przerwanie funkcji wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia sprzętu,
28) terroryzm – uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane
przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz
skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia
celów politycznych lub społecznych,
29) Ubezpieczyciela – uważa się Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO
Hestia SA, siedziba: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812, wykonujące działalność
ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie,
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
30) Ubezpieczonego – uważa się Ubezpieczającego oraz osoby bliskie,
31) wypadek – uważa się zdarzenie powodujące wystąpienie szkody w czasie
trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
32) zużycie – uważa się stopniowe pogorszenie stanu ubezpieczonego sprzętu
lub jednego z jego elementów składowych, wynikających z normalnego zużycia
podczas eksploatacji zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi producenta,
33) żywność – uważa się artykuły żywnościowe, których data przydatności do
spożycia nie wygasła w dniu powstania szkody.
§3
1. Do realizacji postanowień niniejszych Warunków Ubezpieczenia w imieniu i na
rzecz Ubezpieczyciela uprawnione jest CAS.
2. Do zakresu uprawnień CAS należy:
1) weryfikacja ważności uprawnień wynikających z wystawionych i wydanych
Ubezpieczającym dokumentów ubezpieczenia,
2) przyjmowanie zgłoszenia szkody,
3) akceptowanie i rozliczanie napraw wykonywanych w ramach świadczeń
wynikających z umowy ubezpieczenia,
4) wypłata świadczeń przysługujących Ubezpieczonemu określonych
w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§4
MP/OW146/1601 str. 2
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt gospodarstwa domowego zakupiony
w sklepie AGD/RTV/IT określony w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
§5
Zakres ubezpieczenia z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 7 obejmuje:
1) w wariancie podstawowym:
a) pokrycie kosztów naprawy określonego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu
lub
b) wypłatę odszkodowania w wysokości kosztów wymiany sprzętu na nowy
sprzęt – w przypadku szkody całkowitej, powstałych w związku z wystąpieniem
awarii sprzętu,
2) w wariancie „przypadkowe uszkodzenie”:
a) pokrycie kosztów naprawy określonego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu
lub
b) wypłatę odszkodowania w wysokości kosztów wymiany sprzętu na nowy
sprzęt – w przypadku szkody całkowitej,
powstałych w związku z wystąpieniem przypadkowego uszkodzenia sprzętu,
c) wypłatę odszkodowania w wysokości kosztów zakupu nowego sprzętu –
w przypadku utraty sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
d) wypłatę odszkodowania odpowiadającego kosztom zakupu rozmrożonej
żywności w sytuacji, gdy rozmrożenie nastąpiło w wyniku awarii lub
przypadkowego uszkodzenia ubezpieczonych: lodówki, lodówko-zamrażarki
lub zamrażarki.
3) w wariancie „zakres pełny” – ryzyka wskazane w pkt. 1) i 2) powyżej.
§6
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe i zgłoszone w granicach
geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Proces likwidacji szkody ma miejsce w punktach naprawczych położonych
w Polsce.
§7
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące szkody:
1) bezpośrednio powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub zgubienia,
2) polegające na utracie danych lub oprogramowania sprzętu, chyba że utrata
spowodowana jest szkodą objętą zakresem ubezpieczenia,
3) polegające na utracie lub uszkodzeniu jedynie baterii sprzętu, chyba że utrata
lub uszkodzenie spowodowane jest szkodą objętą zakresem ubezpieczenia,
4) polegające na utracie lub uszkodzeniu następujących akcesoriów
dodatkowych nie będących na wyposażeniu zestawu oryginalnego: zestaw
słuchawkowy, modem, antena, kable, ładowarka, dodatkowe baterie,
5) spowodowane działaniem ognia i następujących żywiołów: trzęsienie ziemi,
nagła zmiana temperatury, powódź, huragan,
6) powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia sprzętu do sieci elektrycznej,
gazowej lub wodno-kanalizacyjnej,
7) będące następstwem jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu sieci
elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej,
telekomunikacyjnej, odgromowej, internetowej, alarmowej (nie dotyczy ryzyka
przepięcia prądu),
8) powstałe w trakcie instalacji sprzętu, chyba, że szkoda jest bezpośrednim
następstwem wypadku objętego umową ubezpieczenia,
9) powstałe wskutek użytkowania ubezpieczonego sprzętu w sposób niezgodny
z instrukcją obsługi,
10) powstałe wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta testów
bądź konserwacji,
11) powstałe wskutek używania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane
przez producenta,
12) powstałe wskutek samodzielnego zmodyfikowania ubezpieczonego sprzętu,
13) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu
wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu
i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub
zarekwirowania mienia przez władzę,
14) powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,
15) będące następstwem zwykłego zużycia ubezpieczonego sprzętu, rdzy,
korozji, oksydacji,
16) spowodowane przez insekty lub gryzonie,
17) będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione,
18) za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja,
rękojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy,
19) powstałe w sprzęcie wykorzystywanym w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, w którym w gwarancji producenta jest zapis, że sprzęt ten
wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega
58 762 76 76
www.ergohestia.pl
warunkom tej gwarancji, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
20) spowodowane przez wilgoć, pleśń, obecność grzyba, utlenianie, obecność
kurzu, działanie promieni słonecznych, bądź skrajnych temperatur, a także
szkody związane z suszą, bądź będące następstwem nieprawidłowej wentylacji,
21) deformacji lub odbarwień elementów z tworzyw sztucznych,
22) powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy
Ubezpieczony nie jest w stanie podać okoliczności wypadku,
23) gdy nieznane są okoliczności utraty lub zaginięcia sprzętu,
24) objęte szczegółowymi wyłączeniami producenta określonymi w instrukcji
użytkowania sprzętu lub w gwarancji producenta,
25) powstałe wskutek oddziaływania: deszczu, śniegu, gradu lub wiatru
w następstwie pozostawienia sprzętu poza zamkniętym pomieszczeniem,
26) powstałe w następstwie pozostawienia sprzętu w miejscu podwyższonego
ryzyka takim jak: podłoga i parapet okienny w sąsiedztwie otwartego okna,
27) powstałe w wyniku zalania spowodowanego użytkowaniem lub
pozostawieniem sprzętu w miejscach/pomieszczeniach o dużej wilgotności
takich jak: łazienki, sauny, baseny lub bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikami
wodnymi, o ile szkoda powstała wskutek pozostawienia lub używania w www
pomieszczeniach. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy sprzętu, który został
przystosowany przez producenta do pracy w miejscach / pomieszczeniach
o dużej wilgotności.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również:
1) następujących strat pośrednich: utrata zysku, kary umowne, straty
spowodowane opóźnieniem, brakiem wydajności, utratą rynku,
2) kosztów konserwacji ubezpieczonego sprzętu,
3) kosztów montażu ubezpieczonego sprzętu, przy czym wyłączenie to nie
dotyczy sytuacji, gdy montaż jest wykonywany przez pracownika punktu
naprawczego w przypadku sprzętu naprawionego w ramach szkody, która nie
była szkodą całkowitą,
4) kosztów naprawy wykonanej przez Ubezpieczonego we własnym zakresie,
nawet jeśli naprawa dotyczyła szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
5) wymiany następujących części podlegających normalnemu zużyciu
i okresowej wymianie w związku z eksploatacją ubezpieczonego sprzętu: baterii,
żarówek, akumulatorów, lamp do projektorów, chyba, że konieczność ich
wymiany jest bezpośrednim następstwem wypadku objętego umową
ubezpieczenia,
6) uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień, odkształceń,
zabrudzeń lub ułamań – nie mających wpływu na funkcjonowanie sprzętu,
7) uszkodzeń elementów dodatkowych, które zostały dołączone przez
producenta lub sklep AGD/RTV/IT do sprzętu (w szczególności ładowarek,
zasilaczy, słuchawek, pilotów),
8) uszkodzeń powstałych wskutek używania nieoryginalnych akcesoriów
(w szczególności zasilaczy, ładowarek, słuchawek, pilotów),
9) kosztów naprawy plomb zabezpieczających, chyba, że konieczność ich
naprawy jest bezpośrednim następstwem wypadku objętego
umową ubezpieczenia,
10) kosztów uszkodzeń sprzętu powstałych podczas wszelkich transportów
sprzętu, w tym również transportu sprzętu ze sklepu AGD/RTV/IT do miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz transportu do
i z punktu naprawczego lub sklepu AGD/RTV/IT,
11) kosztów dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu naprawczego oraz
kosztów odbioru naprawionego lub nienaprawionego sprzętu z punktu
naprawczego realizującego naprawę w ramach umowy ubezpieczenia (za
wyjątkiem sprzętu ważącego powyżej 10 kg i sprzętu w zabudowie),
12) kosztów transportu nowego sprzętu wymienionego zgodnie z § 19
ust. 2 poniżej,
13) kosztów utylizacji sprzętu, który uległ awarii lub przypadkowemu uszkodzeniu,
14) usterek spowodowanych działaniem wirusów, oprogramowania lub
wadliwym funkcjonowaniem na skutek powyższych czynników,
15) wad ekranów plazmowych i LCD, które polegają na tym, że jeden lub więcej
pikseli przestaje świecić (zawsze widoczny czarny punkt na ekranie) lub jeden lub
więcej pikseli nie przestaje świecić (zawsze widoczny czarny punkt na ekranie),
chyba że liczba wadliwych w ten sposób pikseli przekracza lub jest równa liczbie
dopuszczalnej zgodnie z normą ISO 13406-2 z roku 2001,
16) wad telewizorów plazmowych, wynikających z wypalania luminoforu –
„zamieranie obrazu”,
17) poniesionych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego kosztów
w sytuacji, gdy szkoda nie nastąpiła lub Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny
za szkodę na mocy niniejszych warunków,
18) szkód powstałych w sprzęcie, którego numer identyfikacyjny bądź seryjny
MP/OW146/1601 str. 3
został usunięty lub zmieniony, bądź jest nieczytelny,
19) kosztów diagnostyki sprzętu i dojazdu pracowników punktu naprawczego
(w przypadku sprzętów o wadze powyżej 10 kg) oraz kosztów diagnostyki
i dostarczenia sprzętu do wskazanego punktu naprawczego (w przypadku
sprzętów o wadze poniżej 10 kg), w przypadku gdy uszkodzenie sprzętu nie
zostało potwierdzone przez punkt naprawczy lub nie jest objęte
zakresem ubezpieczenia,
20) przypadków, gdy Ubezpieczony w przypadku awarii lub przypadkowego
uszkodzenia sprzętu nie jest w stanie dostarczyć ubezpieczonego sprzętu lub
jego pozostałości,
21) uszkodzeń wynikających z użycia sprzętu z innym urządzeniem, w sposób
niezgodny z instrukcją obsługi sprzętu,
22) przypadków, gdy Ubezpieczony złożył fałszywe oświadczenie woli w celu
wyłudzenia odszkodowania,
23) usterek wynikających ze stwierdzonej wady produktu (w szczególności serii,
modelu) stwierdzonej przez producenta/importera/dystrybutora sprzętu.
3. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie
należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie
przez Ubezpieczającego lub wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą
Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba
że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§8
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe:
1) w przypadku umowy ubezpieczenia w wariancie podstawowym, o którym
mowa w § 5 pkt. 1 powyżej – nie później niż w terminie 60 dni licząc od dnia
zakupu sprzętu przez Ubezpieczającego,
2) w przypadku umowy ubezpieczenia w wariantach: „przypadkowe
uszkodzenie” oraz „zakres pełny”, o których mowa w § 5 pkt. 2) i 3) powyżej –
w dniu zakupu sprzętu przez Ubezpieczającego.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA
§9
1. Suma ubezpieczenia dla ryzyka awarii sprzętu, ryzyka przypadkowego
uszkodzenia oraz ryzyka kradzieży z włamaniem lub rabunku jest równa cenie
detalicznej sprzętu.
2. Suma ubezpieczenia dla ryzyka rozmrożenia żywności w lodówce, lodówkozamrażarce lub zamrażarce, które nastąpiło w wyniku awarii lub przypadkowego
uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu wynosi 300 zł.
3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności dla każdego
jednego wypadku w okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem ryzyka rozmrożenia
żywności, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Suma ubezpieczenia dla każdego zakresu ubezpieczenia ulega
każdorazowemu zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do jej
całkowitego wyczerpania.
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
§ 10
1. Ubezpieczyciel ustala wysokość składki ubezpieczeniowej po dokonaniu oceny
ryzyka wnioskowanego zakresu ubezpieczenia.
2. Wysokość składki zależy również od rodzaju sprzętu i przyjętego w umowie
okresu ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający opłaca składkę jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, nie
później niż jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia.
§ 11
Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ustaje przed upływem końcowego terminu
określonego w dokumencie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEZPIECZYCIELA
§ 12
1. Okres ubezpieczenia oznacza się w dokumencie ubezpieczenia.
58 762 76 76
www.ergohestia.pl
2. W przypadku wymiany, bez pośrednictwa sklepu AGD/RTV/IT, ubezpieczonego
sprzętu na nowy sprzęt, w ramach gwarancji producenta, okres ubezpieczenia
dla ryzyka:
1) awarii sprzętu – obejmuje tę samą sumę ubezpieczenia oraz ten sam okres
ubezpieczenia, jaki jest określony w dokumencie ubezpieczenia sprzętu
wymienianego, z tym, że jego bieg rozpoczyna się od dnia wymiany sprzętu, pod
warunkiem powiadomienia CAS o dokonaniu wymiany,
2) przypadkowego uszkodzenia sprzętu oraz ryzyka rozmrożenia żywności –
obejmuje nowy sprzęt, a okres ubezpieczenia trwa do końca okresu
ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu wymienianego,
pod warunkiem powiadomienia CAS o dokonaniu wymiany.
§ 13
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego
w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w odniesieniu do
poszczególnych ubezpieczonych sprzętów:
1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia
wygasł przed tym terminem z innych przyczyn,
2) w zakresie ryzyka rozmrożenia żywności w lodówce, lodówko-zamrażarce lub
zamrażarce, po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, o której mowa w §9
ust. 2 powyżej,
3) z dniem wymiany sprzętu przez Ubezpieczającego, dokonanej bez
pośrednictwa sklepu AGD/RTV/IT, w ramach gwarancji producenta, bez
powiadomienia CAS o jej dokonaniu; w przypadku powiadomienia CAS
o wymianie odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje nowy sprzęt,
4) z dniem wymiany ubezpieczonego sprzętu na nowy sprzęt zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 2 poniżej,
5) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym jest mowa w § 25 poniżej,
6) z dniem utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku,
udokumentowanych protokołem zdarzenia z Policji,
7) z dniem utraty sprzętu wskutek uszkodzenia, które nie powstało wskutek
przypadkowego uszkodzenia sprzętu.
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UBEZPIECZONEGO
§ 14
1. Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) natychmiastowego zgłoszenia do CAS istotnych objawów nieprawidłowego
funkcjonowania sprzętu oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami,
2) natychmiastowego zatrzymania pracy sprzętu oraz postępowania zgodnego
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej, w razie
sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub
kontrolno-pomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości.
2. W razie zbycia sprzętu, obowiązki oraz uprawnienia Ubezpieczonego
wynikające z ochrony ubezpieczeniowej mogą przejść na nabywcę sprzętu.
Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia wymaga poinformowania Centrum
Autoryzacji Szkód o zbyciu sprzętu.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY
§ 15
1. Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
3 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia informacji o jej
powstaniu, powiadomić o niej CAS pod numerem telefonu wskazanym
w dokumencie ubezpieczenia lub w sposób określony w § 27 poniżej.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku
określonego w ustępie poprzedzającym Ubezpieczyciel odpowiednio zmniejszy
odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli
Ubezpieczyciel w wyznaczonym do zawiadomienia terminie otrzymał wiadomość
o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.
§ 16
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych
mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
3. Ubezpieczyciel, w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca koszty wynikłe
z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe,
MP/OW146/1601 str. 4
chociażby okazały się bezskuteczne.
§ 17
1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczony obowiązany jest, przed podjęciem jakichkolwiek działań we
własnym zakresie, skontaktować się telefonicznie z CAS lub w sposób określony
w § 27 poniżej i podać:
1) imię i nazwisko,
2) dokładny adres miejsca, w którym wystąpiła szkoda,
3) numer i datę wystawienia dokumentu ubezpieczenia,
4) numer seryjny sprzętu,
5) numer dowodu zakupu sprzętu,
6) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczającym lub
wskazaną przez niego osobą,
7) opis zdarzenia oraz okoliczności jego powstania.
2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) upoważnienie punktu naprawczego dokonującego naprawy do
odbioru odszkodowania,
2) niedokonywanie w ubezpieczonym sprzęcie żadnych zmian,
3) dostarczenie, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody, ubezpieczonego
sprzętu, który doznał szkody, w opakowaniu fabrycznym lub innym
gwarantującym bezpieczne dostarczenie do wskazanego przez CAS punktu
naprawczego lub sklepu AGD/RTV/IT, jeżeli waga sprzętu nie przekracza 10 kg,
4) udostępnienie ubezpieczonego sprzętu, który doznał szkody, w uzgodnionym
z CAS terminie, celem naprawy lub dostarczenia do punktu naprawczego, jeżeli
waga sprzętu przekracza 10 kg, bądź gdy uszkodzony sprzęt jest w zabudowie,
5) okazanie przedstawicielowi wskazanego przez CAS punktu naprawczego:
a) dokumentu ubezpieczenia uszkodzonego sprzętu,
b) dowodu zakupu uszkodzonego sprzętu (ze względu na niską trwałość
wydruków kasowych zaleca się wykonanie kserokopii dowodu zakupu
ubezpieczonego sprzętu),
c) książki gwarancyjnej uszkodzonego sprzętu, o ile taka została wydana
przez sprzedającego,
6) dodatkowe udokumentowanie zasadności zgłoszenia szkody poprzez
dostarczenie, na wniosek CAS, zdjęć uszkodzonego ubezpieczonego sprzętu,
7) w przypadku wystąpienia szkody, dostarczenie lub zachowanie do okazania
CAS ubezpieczonego sprzętu lub jego pozostałości,
8) przedstawienie posiadanych dowodów dotyczących zaistnienia szkody,
9) w przypadku szkody całkowitej – na wniosek CAS, dostarczenie do CAS
dokumentu utylizacji uszkodzonego ubezpieczonego sprzętu,
10) w przypadku szkody polegającej na utracie ubezpieczonego sprzętu wskutek
kradzieży z włamaniem lub rabunku:
a) w ciągu 24 godzin od wystąpienia tego zdarzenia bądź powzięcia o nim
wiadomości zawiadomić Policję o nim oraz dostarczyć Jej wszystkie niezbędne
informacje na temat tego zdarzenia, jak również na temat skradzionego lub
zrabowanego sprzętu, takich jak marka, model,
b) dostarczyć do CAS, pod adres wskazany w § 22 poniżej, w ciągu 14 dni od
dania zgłoszenia szkody, kopię raportu policyjnego dokumentującego
to zdarzenie,
11) w przypadku kolejnego zgłoszenia roszczenia – przekazanie CAS
dokumentacji potwierdzenia naprawy ubezpieczonego sprzętu wystawionej
przez punkt dokonujący naprawy tego sprzętu,
12) przekazanie Ubezpieczycielowi danych adresowych do korespondencji,
celem likwidacji zgłoszonej szkody,
13) ułatwienie CAS ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody.
§ 18
1. W przypadku niedopełnienia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczonego obowiązków wymienionych w § 17, Ubezpieczyciel odpowiednio
zmniejszy odszkodowanie, w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie
tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny wypadku, okoliczności
wypadku lub wysokości odszkodowania lub świadczenia.
2. W przypadku niedostarczenia sprzętu, w opakowaniach, o których mowa
w § 17 ust. 2 pkt. 3) powyżej, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w sprzęcie w czasie jego transportu.
USTALENIE ROZMIARU SZKODY
§ 19
1. Rozmiar szkody ustalany jest według uprzednio uzgodnionych z CAS kosztów:
1) robocizny,
2) części zamiennych,
58 762 76 76
www.ergohestia.pl
3) dojazdu pracowników punktu naprawczego do sprzętu o wadze powyżej 10 kg
i sprzętu w zabudowie,
4) transportu do i z warsztatu naprawczego, w przypadku podjęcia przez
pracownika punktu naprawczego lub CAS decyzji o konieczności przewiezienia
sprzętu o wadze powyżej 10 kg do punktu naprawczego,
5) ekspertyzy wykonanej na potrzeby określenia rozmiaru uszkodzenia oraz
kosztów naprawy przedmiotu ubezpieczenia jak również określenia ewentualnej
zasadności pokrycia kosztów wymiany sprzętu, o którym jest mowa
w ust. 2 poniżej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, w przypadku szkody całkowitej
sprzęt nie jest naprawiany, a Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie
w wysokości kosztów wymiany na nowy sprzęt ustalanych przez CAS na dzień
wystąpienia szkody w ubezpieczonym sprzęcie.
3. W przypadku szkody w sprzęcie mobilnym (nie dotyczy szkody powstałej
w związku z wystąpieniem awarii ww sprzętu) odszkodowanie jest pomniejszane
o udział własny Ubezpieczającego w wysokości 20% wartości szkody.
4. W przypadku zgłoszenia do CAS, po upływie 7 dni od dnia wypadku, szkody
zalaniowej w sprzęcie ubezpieczonym w wariancie „zakres pełny” lub
w wariancie ”przypadkowe uszkodzenie”, Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie
koszty suszenia i czyszczenia sprzętu, ograniczone do kwoty 300,00 zł.
5. Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie koszty naprawy, ustalane na dzień
wystąpienia szkody, niezbędne do przywrócenia prawidłowego działania
ubezpieczonego sprzętu.
6. Koszty wymiany następujących materiałów eksploatacyjnych: oleje, filtry oraz
płyny, pokrywane są wyłącznie w przypadku, gdy ich wymiana (w całości lub
w części) jest niezbędna z powodu uszkodzenia elementu sprzętu objętego
ochroną ubezpieczeniową.
7. Koszty naprawy lub wymiany obudowy sprzętu ubezpieczonego w wariancie
podstawowym pokrywane są wyłącznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie
nastąpiło w wyniku awarii elementu sprzętu objętego ochroną ubezpieczeniową.
8. Wysokość kosztów usunięcia awarii lub przypadkowego uszkodzenia sprzętu
nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia, która stanowi maksymalny limit
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
9. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli naprawy ubezpieczonego sprzętu na każdym jej etapie,
2) dokonania oględzin sprzętu po naprawie,
3) oględzin części zakwalifikowanych do wymiany,
4) przejęcia na własność sprzętu lub części zakwalifikowanych do wymiany.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 20
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania
okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania
Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
3. Jeżeli z okoliczności wypadku wynika, że nie ma możliwości ustalenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela bez wyjaśnienia kwestii winy Ubezpieczającego,
Ubezpieczyciel może podjąć decyzję o odpowiedzialności za zdarzenie w oparciu
o wynik postępowania przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sądu.
4. Suma pieniężna wypłacona przez Ubezpieczyciela nie może być wyższa od
poniesionej szkody.
ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ
§ 22
1. Jeżeli osoba występująca z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami
Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości
odszkodowania (świadczenia), może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony
sposób) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Centrum Autoryzacji
Szkód na adres: Sopot, 81-855, ul. Rzemieślnicza 17/19.
2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez Centrum Autoryzacji
Szkód, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek
w terminie 30 dni pisemnie na adres wskazany w treści wniosku.
§ 23
Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony
od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej Ubezpieczycieli na sumy, które
łącznie przewyższają wartość ubezpieczeniową, każdy z Ubezpieczycieli
odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego
suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub
wielokrotnego ubezpieczenia.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 24
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące
Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej, w rozumieniu § 2 pkt. 13),
odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody Ubezpieczyciela,
z praw przysługujących mu w stosunku do osób trzecich, w rozumieniu § 2
pkt. 13), z tytułu szkód, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania
w całości lub w części, a w przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone
podlega ono zwrotowi w całości lub części.
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 25
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku
gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,
termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem
dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres,
w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczający, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może
odstąpić od niej na piśmie w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu
umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wysłano
oświadczenie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Klienta
z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym ERGO Hestia udzielała
ochrony ubezpieczeniowej.
§ 21
ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie upoważnienia udzielonego
przez Ubezpieczonego bezpośrednio punktom naprawczym wskazanym przez
CAS na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do likwidacji szkody,
a w przypadkach wskazanych w postanowieniach § 19 ust. 2 – podmiotowi
upoważnionemu przez Ubezpieczonego, w którym dokonywana jest wymiana na
nowy sprzęt.
2. Wypłata odszkodowania w wysokości kosztów zakupu nowego sprzętu –
w przypadku utraty sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku – jest
uzależniona od przeniesienia przez Ubezpieczonego prawa własności do
utraconego sprzętu na rzecz Ubezpieczyciela.
§ 26
MP/OW146/1601 str. 5
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy
ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może zgłosić zastrzeżenia dotyczące
usług świadczonych przez ERGO Hestię (reklamacja), wykorzystując jeden
z poniższych kanałów kontaktu:
a) poprzez formularz na stronie internetowej: www.ergohestia.pl/kontakt, lub
b) telefonicznie – pod numerem: 58 762 76 76, lub
c) pisemnie – na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń
ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, lub
d) ustnie lub pisemnie – podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym
celu przez Zarząd ERGO Hestii.
58 762 76 76
www.ergohestia.pl
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej
otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona:
a) na piśmie, lub
b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji, lub
c) pocztą elektroniczną – na wniosek osoby zgłaszającej.
5. Osoby wymienione w ust. 1 mogą wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie
sprawy do Rzecznika Finansowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Z zachowaniem postanowień ust. 2 poniżej, wszystkie zawiadomienia
i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie
za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.
2. Z zachowaniem postanowień § 25 powyżej, w umowie ubezpieczenia strony
mogą postanowić, że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony
umowy będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego
(e-mail) na adres poczty elektronicznej wskazany przez daną stronę.
3. Strony umowy ubezpieczenia zobowiązane są do wzajemnego
powiadamiania się o zmianach adresu lub siedziby stron, numeru telefonu lub
adresu poczty elektronicznej.
§ 28
1. Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego
nie obciążają Ubezpieczyciela.
2. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają
Ubezpieczającego.
§ 29
1. Ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia może zwrócić się
o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz
do Rzecznika Finansowego.
2. Strony dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów
wynikających z umowy ubezpieczenia w sądzie polubownym, utworzonym przy
Rzeczniku Finansowym – Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, działającym
zgodnie z jego regulaminem.
3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
innego Uprawnionego z umowy ubezpieczenia ogólnej, albo przed sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia mają
zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem stosowanym
w relacjach Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego i Ubezpieczonych jest język
polski. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
§ 31
Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r. i obowiązują
do umów zawartych od tej daty.
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Adam Roman
MP/OW146/1601 str. 6
58 762 76 76
www.ergohestia.pl

Podobne dokumenty