ECHO wydanie wrzesień 2012

Komentarze

Transkrypt

ECHO wydanie wrzesień 2012
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy
Biuletyn Urzêdu Miasta i Gminy Go³añcz
Rok XVII
142
Wrzesieñ 2012
[email protected]
GMINNE ŒWIÊTO PLONÓW
2 wrzeœnia 2012 r. o godz. 14 w koœciele pw. œw. Wawrzyñca w Go³añczy odby³a siê uroczysta msza œw. dziêkczynna z okazji do¿ynek,
której przewodniczy³ Ksi¹dz Dziekan Leonard Kowalczyk wraz z celebransami z zaproszonych parafii. Wyj¹tkow¹ oprawê nabo¿eñstwa
zapewni³a Go³aniecka Orkiestra Dêta, Chór Parafialny, poczty sztandarowe, delegacje z gminy Go³añcz z przepiêknymi wieñcami.
Uroczysty i barwny korowód od œwi¹tyni, prowadzony przez Orkiestrê zawiód³ uczestników na stadion, gdzie kolorowe postaci ze s³omy oraz
okaza³y kombajn zbo¿owy wita³y uczestników. Hymn pañstwowy by³ donios³ym pocz¹tkiem Gminnego Œwiêta Plonów w plenerze. Po
hymnie nast¹pi³a prezentacja wieñców do¿ynkowych, ich twórców oraz delegacji. Wspania³e dzie³a – tradycyjne wieñce do¿ynkowe, by³y
przez ca³¹ uroczystoœæ eksponowane przy scenie – ku zachwycie widzów. Czas na przedstawienie Starostów Gminnego Œwiêta Plonów, w
tym roku honory te pe³nili Pani Emilia Kuku³a oraz Pan Krzysztof Dobrzykowski. Nastêpnie Pan Burmistrz Mieczys³aw Durski serdecznie
powita³ wszystkich – bardzo licznie – przyby³ych uczestników, goœci, mieszkañców gminy i miasta, a tak¿e podziêkowa³ pocztom
sztandarowym za udzia³. W przemówieniu, Pan Burmistrz wyrazi³ wdziêcznoœæ rolnikom wraz z rodzinami za ich ciê¿k¹ i bardzo owocn¹
pracê, podkreœlaj¹c trudne ¿niwa, zapraszaj¹c jednoczeœnie do wspólnego œwiêtowania. Szczególnym momentem uroczystoœci by³o
przekazanie przez Starostów Do¿ynkowego chleba Panu Burmistrzowi, a nastêpnie symboliczne dzielenie bochna przez P.
Przewodniczacego RMiG Józefa Ry³ko, Burmistrza MiG Mieczys³awa Durskiego, Starostów Do¿ynek, Helenê Czêstochowsk¹
Przewodnicz¹c¹ GRK, Andrzeja Skotowskiego prezesa GZRKiOR wœród publicznoœci. W tym czasie Go³aniecka Orkiestra Dêta
wykonywa³a tradycyjne wielkopolskie utwory do¿ynkowe, po czym zaprezentowa³a specjalnie przygotowany wystêp artystyczny. Na
zakoñczenie programu, orkiestra pod batut¹ Pana Eugeniusza Hañczuka, w marszowym szyku po¿egna³a stadion, natomiast publicznoœæ
zgotowa³a Panu Dyrygentowi i muzykom owacjê – jako podziêkowanie za wspania³¹ oprawê muzyczn¹ i bardzo udany wystêp. Nast¹pi³ czas
wrêczania odznaczeñ i wyró¿nieñ, przed scenê wyst¹pili odznaczeni
Honorow¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla Rolnictwa: Mariusz Majchrzak –
Panigródz, Józef Skotowski – Morakowo, Adam Kruszka – Go³añcz,
Jan Kamiñski – Go³añcz, Marek Przybylski – Rybowo, Krzysztof
Dobrzykowski – Morakówko, Mariusz Kuku³a – Chaw³odno,
Dariusz Kasperek - Grabowo, wyró¿niony Herbem Powiatu
W¹growieckiego: Wies³aw Maækowski, Medalem Karola Libelta:
Helena Czêstochowska, Jerzy Szala, firma Trivet, Miros³aw
Gawkowski. Barwnym, folklorystycznym i dynamicznym
zakoñczeniem czêœci obrzêdowej, by³ wystêp zespo³u ludowego
Cybinka z Grodziska Wlkp., który zaprezentowa³ tañce ludowe z
ró¿nych regionów, w piêknych kostiumach z bogat¹ choreografi¹. Po
zespole ludowym podsumowano tradycyjny konkurs na
najpiêkniejszy wieniec. I m. otrzyma³ Panigródz, II m. - Grabowo, III
m. - Czerlin, IV m. - Laskownica Ma³a. Kolejnym mi³ym akcentem Burmistrz i przewodnicz¹cy rady wraz z wyró¿nionymi Medalem K. Libelta
by³o przekazanie przez gospodarzy Miasta i Gminy oraz Prezesa
MGZ LZS Eligiusza Wachowiaka nagród rzeczowych dla
wszystkich dru¿yn bior¹cych udzia³ w tegorocznym turnieju wsi.
Zwieñczeniem wystêpów artystycznych na scenie by³ koncert
fina³owy w wykonaniu Anny ¯ebrowskiej z chórkiem, która
wykona³a niezapomniane piosenki Anny Jantar. Piêkne stylizacje
piosenkarki, staranne wykonanie utworów, nawet wzruszaj¹ce
chwile – to wszystko oczarowa³o publicznoœæ, która prosi³a – i
otrzyma³a – bisy. Smakowitym akcentem „dla cia³a” by³a wspólna
degustacja ZNAKOMITYCH ciast przygotowanych przez Ko³a
Gospodyñ Wiejskich oraz grochówki, na które zaprosili
organizatorzy. Zabawa taneczna z zespo³em Kfiaty zakoñczy³a
obchody Gminnego Œwiêta Plonów 2012.
GOK
Zespó³ Cybinka na go³anieckiej scenie
Wszystkim,
którzy przyczynili siê
do uœwietnienia tegorocznych do¿ynek
sk³adam serdeczne podziêkowanie.
Burmistrz Miasta i Gminy Go³añcz
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 2
OCHRONA ŒRODOWISKA
OPONY
Od 25 czerwca do 4 lipca br. trwa³a zbiórka opon przy
wspó³pracy z firm¹ RECYKL GRUPA SA ze Œremu. Firma
udostêpni³a gminie swoje kontenery, które zosta³y ustawione na placu
firmy „AGAZ”, ul. Cisowa 29, w Go³añczy. Zainteresowanie zbiórk¹
by³o bardzo du¿e. Mieszkañcy bezp³atnie mogli oddawaæ ró¿nego
rodzaju opony, jednak¿e z zastrze¿eniem, i¿ opony du¿e np. od maszyn
rolniczych, nale¿a³o przeci¹æ do wysokoœci 80 cm. Planowano
postawiæ tylko dwa kontenery, kaýdy o pojemnoúci 40 m³. Jednak
kontenery te bardzo szybko zapeùniùy siæ oponami. W zwiàzku z
powyýszym dostawiono kolejne 4 kontenery. Podsumowujàc
odebrano ùàcznie okoùo 240 m³ zuýytych opon. Naleýy pamiætaã, ýe
zuýyte opony sà odpadem, który bardzo obciàýa úrodowisko naturalne.
Trwaùoúã opon jest najwiêksz¹ zalet¹ w czasie ich u¿ytkowania, ale po
zakoñczeniu eksploatacji stwarza problemy w ich zagospodarowaniu,
poniewa¿ opony nie ulegaj¹ rozk³adowi. Nie wolno ich sk³adowaæ na
wysypiskach œmieci i nie nadaj¹ siê do spalania w przydomowych
piecach. Najlepszym rozwi¹zaniem jest wiêc selektywna zbiórka opon,
a nastêpnie recykling. Materia³ granulatu gumowego wykorzystywany
jest m.in.: podczas budowy placów zabaw dla dzieci, boisk szkolnych
czy te¿ sal gimnastycznych.
ZU¯YTY SPRZÊT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Ju¿ po raz kolejny pracownicy ds. ochrony œrodowiska Urzêdu
Miasta i Gminy Go³añcz przy wspó³pracy z firm¹
ELEKTRORECYKLING z Nowego Tomyœla zorganizowali na
terenie gminy Go³añcz zbiórkê sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego, która mia³a miejsce 21 lipca br. Tego dnia jeŸdzi³y
dwa specjalnie oznakowane samochody, które zatrzymywa³y siê w
wyznaczonych punktach, gdzie mieszkañcy mogli bezp³atnie oddaæ
zu¿yty sprzêt. Oddawano m.in.: lodówki, pralki, piece elektryczne,
odkurzacze, radia, miksery, telewizory, komputery, drukarki, telefony,
¿arówki, kosiarki i wiele innych urz¹dzeñ elektrycznych. £¹cznie
zebrano prawie 4 Mg (tony) sprzêtu. Najwiêcej spoœród zu¿ytego
sprzêtu zebrano ch³odziarek - prawie 2 Mg. Dziêkujemy za
zaanga¿owanie mieszkañców, poniewa¿ dziêki takim akcjom zu¿yty
sprzêt nie trafia na dzikie wysypiska œmieci w lasach. Zebrana iloœæ
zu¿ytego sprzêtu pokazuje, ¿e takiego typu zbiórka jest jak najbardziej
potrzebna na terenie naszej gminy.
BEZPAÑSKIE PSY
Ostatnio w naszej gminie nasili³o siê zjawisko porzucania
psów. Psy s¹ wyrzucane przez w³aœcicieli lub opiekunów w ró¿nych
miejscach miasta i wsi. Ustawa o ochronie zwierz¹t uznaje porzucenie
zwierzêcia, a w szczególnoœci psa lub kota, przez w³aœciciela, b¹dŸ
przez inn¹ osobê, pod której opiek¹ zwierzê pozostaje, jako znêcanie
siê nad zwierzêciem. Porzucanie zwierz¹t jest przestêpstwem
podlegaj¹cym karze grzywny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia
wolnoœci do roku. Wszelkie przypadki porzucania zwierz¹t nale¿y
zg³aszaæ do Urzêdu Miasta i Gminy Go³añcz w pokoju nr 10 b¹dŸ pod
nr tel.: 67 26 83 320. Psy, które zostaj¹ porzucone na terenie naszej
gminy trafiaj¹ do schroniska dla zwierz¹t, które znajduje siê w
Jêdrzejewie. Obecnie znajduje siê tam 17 psów z naszego terenu.
Dobowe utrzymanie jednego psa w schronisku kosztuje 8,96 z³ brutto.
Miesiêcznie jest to koszt ok. 4.700 z³ za „hotelowanie” bezpañskich
psów. Koszty utrzymywania zwierz¹t w schronisku pokrywane s¹ z
pieniêdzy podatników. Takie olbrzymie koszty ponosimy wszyscy za
brak odpowiedzialnoœci niektórych mieszkañców. Na stronie
internetowej www.golancz.pl, w zak³adce œrodowisko – przygarnij psa
znajduje siê link „chcesz zaadoptowaæ psa?”, gdzie umieszczane s¹
zdjêcia psów do zabrania ze schroniska. Zachêcamy do zapoznania siê
z ww. stron¹ i zaadoptowania psa ze schroniska.
Psy do adopcji
USTAWA ”ŒMIECIOWA”
1 lipca 2011 roku Sejm RP uchwali³ ustawê o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (DzU nr 152 z 25 lipca
2011 r.), która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia br. Nowy system nak³ada na
samorz¹dy odpowiedzialnoœæ za odebranie i w³aœciwe
zagospodarowanie odpadów. Wiele osób zadaje pytanie, dlaczego w
ogóle Sejm RP podj¹³ decyzjê o zmianie ustawy? Zmiany w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi maj¹ sprawiæ, ¿e nikomu nie
bêdzie siê op³aca³o wyrzucaæ œmieci na dzikie wysypiska, bo teraz
wszyscy mieszkañcy bêd¹ objêci systemem zbierania odpadów. Celem
zmian jest równie¿ zwiêkszenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie, a tak¿e zmniejszenie masy odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania. Œmieci to
cenny surowiec i nale¿y je ponownie wykorzystywaæ. Z odpadów
mog¹ powstaæ np.: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki,
doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania. Od lipca
2013 r. odpady od w³aœcicieli nieruchomoœci bêdzie odbieraæ firma,
która zostanie wybrana przez gminê w drodze przetargu. Mieszkañcy
bêd¹ uiszczaæ tzw. op³atê œmieciow¹ do gminy. Do tej pory p³acili
firmie odbieraj¹cej odpady. Op³ata œmieciowa kierowana do gminy
bêdzie obowi¹zkowa, dlatego w³aœciciele nieruchomoœci do tego czasu
powinni wypowiedzieæ umowê na odbieranie odpadów komunalnych,
któr¹ zawarli indywidualnie z przedsiêbiorc¹. Ustawa przewiduje trzy
metody obliczenia stawki, a mianowicie wg liczby osób
zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ, iloœci zu¿ytej wody z danej
nieruchomoœci lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Wyboru metody
obliczenia stawki dokona Rada Miasta i Gminy Go³añcz. Natomiast
podstaw¹ naliczenia op³aty bêdzie deklaracja sk³adana przez
w³aœciciela nieruchomoœci. Jeœli taka deklaracja nie zostanie z³o¿ona,
burmistrz w drodze decyzji okreœli wysokoœæ op³aty, bior¹c pod uwagê
œredni¹ iloœæ odpadów powstaj¹cych na nieruchomoœciach o
podobnym charakterze. Warto pamiêtaæ, i¿ osoby segreguj¹ce odpady
bêd¹ p³aciæ mniej od tych, które ich nie segreguj¹.
Aldona Sucha
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 3
OP£ATA OD POSIADANIA PSÓW
UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!!!
Uchwa³¹ nr X/81/11 z dnia 28 paŸdziernika 2011 r. Rada
Miasta i Gminy Go³añcz ustali³a na 2012 rok op³atê od posiadania
psów w wysokoœci 70 z³ od jednego psa. Op³ata od posiadania psów
p³atna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego.
Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od dnia 1 stycznia roku
nastêpuj¹cego po roku, w którym nast¹pi³o wejœcie w posiadanie psa.
Wygaœniêcie obowi¹zku uiszczenia op³aty nastêpuje z koñcem roku,
w którym nast¹pi³o zbycie psa. Posiadacz psa zobowi¹zany jest
zg³osiæ organowi podatkowemu powstanie i wygaœniêcie obowi¹zku
uiszczenia op³aty w ci¹gu 14 dni od jego powstania lub wygaœniêcia.
Wp³aty op³aty mo¿na dokonywaæ bezpoœrednio w kasie urzêdu lub
na rachunek bankowy Miasta i Gminy: PBS w W¹growcu Oddzia³ w
Go³añczy nr 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.
Op³aty od posiadania psów nie pobiera siê od:
1. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych - z tytu³u
posiadania jednego psa;
2. osób niepe³nosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych - z tytu³u
posiadania psa asystuj¹cego;
3. osób w wieku powy¿ej 65 lat prowadz¹cych samodzielnie
gospodarstwo domowe - z tytu³u posiadania jednego psa;
4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytu³u
posiadania nie wiêcej ni¿ dwóch psów.
Przypominamy, ¿e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej
(CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki s¹ BEZP£ATNE.
Wpis do tych rejestrów nie upowa¿nia do wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez
przepisy prawa. Rozsy³ane pisma, sugeruj¹ce koniecznoœæ
uiszczenia op³aty za wpis do "rejestru przedsiêbiorców", s¹ w istocie
ofertami handlowymi, o czym œwiadcz¹ informacje zamieszczone
drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo op³ata za
wpis stanowi przychód firmy, która wysy³aj¹c pismo wprowadza
adresatów w b³¹d, sugeruj¹c publicznoprawny i obligatoryjny
charakter tej op³aty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy
stanowi¹ próbê powielenia ogólnodostêpnych bezp³atnych
informacji o przedsiêbiorcach, zawartych w publicznych rejestrach
CEIDG czy te¿ REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których
rejestracja jest ca³kowicie bezp³atna, o czym przypomina równie¿
z a m i e s z c z o n y
n a
s t r o n i e
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/komunikat Ministra
Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do
rejestru przedsiêbiorców za op³at¹ nale¿y podchodziæ ze szczególn¹
ostro¿noœci¹.
CEIDG
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierz¹t prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywn¹ wymaga zezwolenia wydanego przez
burmistrza, na wniosek osoby zamierzaj¹cej prowadziæ tak¹
hodowlê lub utrzymywaæ takiego psa. Zezwolenia tego nie wydaje
siê, a wydane cofa siê, je¿eli pies bêdzie lub jest utrzymywany w
warunkach i w sposób, które stanowi¹ zagro¿enie dla ludzi lub
zwierz¹t. Minister spraw wewnêtrznych i administracji, bior¹c pod
uwagê koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i zwierz¹t, po
zasiêgniêciu opinii Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce, ustali³ w
drodze rozporz¹dzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r., wykaz ras psów
uznawanych za agresywne:
1) amerykañski pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykañski;
4) dog argentyñski;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stró¿uj¹cy;
11) owczarek kaukaski.
Ka¿dy wiêc, kto ma takiego psa jest zobowi¹zany z³o¿yæ
wniosek w urzêdzie gminy i uzyskaæ zezwolenie na utrzymywanie
psa takiej rasy. Oprócz tego w³aœcicieli wszystkich psów obowi¹zuje
„Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta i
Gminy Go³añcz” wprowadzony Uchwa³¹ nr XXXVIII/276/06 Rady
Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 27 lutego 2006 roku, opublikowany w
Dzienniku Urzêdowym Wojewody Wielkopolskiego nr 56 z
21.04.2006 r. poz. 1490. Zgodnie z paragrafem 23.:
· psa mo¿na prowadziæ tylko na uwiêzi, a psa rasy uznawanej
za agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu –
w na³o¿onym kagañcu;
· zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne jest
wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i
specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy w³aœciciel ma
mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie
dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne.
Oprac. Alina Wachowiak
“SERCE MORAKOWA”
Odwiecznym pragnieniem so³tysa Boles³awa Skrêtnego
by³o przekazywanie swoim mieszkañcom i innym ludziom
wizerunku Morakowa jako wioski, która pragnie siê zjednoczyæ i
zgodnie ¿yæ. Pan Boles³aw Skrêtny postanowi³ wprowadziæ swoj¹
wizjê wioski ¿yj¹cej w symbiozie od zewnêtrznych znaków jej
zjednoczenia poprzez zaprojektowanie skalniaka w postaci serca,
które zawsze jednoczy, a nie dzieli. W tym celu, wykorzystuj¹c
pieni¹dze z funduszu so³eckiego, zorganizowa³ ukszta³towanie
kopca pozosta³ej ziemi na dzia³ce przy stawie wiejskim, któremu
nada³ kszta³t serca w dniu 4 maja 2012 r. Prace mechaniczne kopark¹
wykona³ pan Stanis³aw Kamiñski z Go³añczy. Przy robotach
ziemnych, budowie skalniaka, zbieraniu kamieni i innych pracach
swoj¹ pomoc¹ s³u¿y³y nastêpuj¹ce osoby: Dominik KaŸmierczak,
Grzegorz Nader, Krzysztof Kamiñski, Roman Zadroga, Tomasz
Ro¿ek, Piotr Ziewiec, Tomasz Adamski, W³adys³aw Szewczuk,
Stanis³aw Zarêbski, Przemys³aw Dittmajer, Jaros³aw Baranienko,
Marek Zadroga, Tomasz Kmieciak, Jacek Ptak, Marta Folborska,
Józef Królczyk, Tadeusz Olejniczak, Wojciech Pelczarski. Po
odpowiednim wyrównaniu terenu wokó³ skalniaka zosta³a
postawiona i pomalowana pompa oraz zasiana trawa, któr¹
regularnie przycina pan Roman Büchs. Piêkne kwiaty zasadzone na
„Sercu Morakowa” s¹ pielêgnowane przez pana Tomasza Ro¿ka.
Dzia³ka znajduje siê przy g³ównej ulicy i œwiadczy o trosce
mieszkañców Morakowa o wizerunek swojej wioski.
Tomasz Ro¿ek
Prace przy nietypowym skalniaku
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 4
KRZY¯E NA ROZDRO¯U
TURNIEJ WÊDKARSKI
W ka¿dej wiosce, miejscowoœci znajduje siê widoczny znak
obecnoœci Boga wœród nas. Dobrze jest, jeœli ten widoczny znak jest
zadbany, estetycznie wykonany, wokó³ niego jest czysto i schludnie.
Œwiadczy to o zatroskaniu mieszkañców o swoj¹ miejscowoœæ, jak
równie¿ o szacunku do spraw bo¿ych. Zadbany, schludny wizerunek
zewnêtrzny obecnoœci Boga sk³ania inne osoby do oddawania czci
Bogu, pog³êbiania swojej wiary i wzajemnego szacunku na co dzieñ
miêdzy ludŸmi. Mieszkañcy Morakowa staraj¹ siê, aby ten wizerunek
obecnoœci Boga œwiadczy³ o nich jako o ludziach ¿ywej wiary. W
zwi¹zku z tym postanowili odnowiæ p³ot wokó³ krzy¿a i uporz¹dkowaæ
przyleg³y obszar. G³ównym sponsorem op³otowania postawionego
kilka lat temu by³ pan Jan Skotowski, a wspierali go jego bracia Józef i
Andrzej. Metalowy krzy¿ wykona³ pan Józef Królczyk, a pomagali mu
w tym pan Tadeusz Ró¿ak oraz pan Wojciech Pisarek. Impuls do
odnowienia morakowskiego krzy¿a da³ na zebraniu Rady So³eckiej
pan Józef Skotowski. So³tys Boles³aw Skrêtny i radny Tomasz Ro¿ek
poparli wniosek pana Józefa Skotowskiego i zakupili niezbêdne farby,
materia³y i narzêdzia potrzebne do malowania. W dniu 14 sierpnia
op³otowanie krzy¿a zosta³o odnowione przez panów: Boles³awa
Skrêtnego, Krzysztofa Moniñskiego, Marcina Majchrzaka i Tomasza
Ro¿ka. Niech mieszkañcy Morakowa i osoby przechodz¹ce i
przeje¿d¿aj¹ce obok krzy¿a ciesz¹ siê z jego widoku.
1 wrzeœnia 2012 r. zosta³ zorganizowany w Morakowie I
Wiejski Turniej Wêdkarski. Organizatorem zawodów byli: Rada
So³ecka w sk³adzie: Tadeusz Chmura, Zbigniew Ptak, Roman Zadroga,
Józef Skotowski, OSP z prezesem Romanem Zadrog¹, so³tys Boles³aw
Skrêtny, radny Tomasz Ro¿ek i pan Wojciech Pelczarski - opiekun
stawu. Do zawodów zg³osi³y siê nastêpuj¹ce osoby: Benedykt
Adamski, Marcin Lemañski, Jaros³aw Wojtkowiak, Tomasz
Wojtkowiak, Adam Ciszewski, Wojciech Pelczarski, W³adys³aw
Szewczuk, Zenon Nowak, Adrian Piskulski, Adam Zadroga, Edward
Weso³owski, Stanis³aw Zarêbski, Janusz Lipiñski. Po³owy trwa³y od
godziny 1710 do 1930. Najwiêcej wa¿y³y ryby z³owione przez opiekuna
stawu pana Wojciecha Pelczarskiego – 0,970 kg. Wynik ten nie liczy³
siê do konkursu, gdy¿ Pan Wojciech Pelczarski jako jeden z
organizatorów ³owi³ tylko rekreacyjnie. Wobec tego I miejsce w
zawodach uzyska³ pan Zenon Nowak, który z³owi³ ryby o masie 0,915
kg, drugie miejsce zdoby³ pan Adam Ciszewski (0,715 kg), trzecie
miejsce przypad³o panu Benedyktowi Adamskiemu (0,660 kg),
czwarte miejsce zapewni³ sobie pan Marcin Lemañski (0,575 kg), a
pi¹te - pan Edward Weso³owski (0,295 kg). Pozosta³ym zawodnikom
nie uda³o siê z³owiæ ¿adnej ryby. Po ustaleniu wyników organizatorzy
zaprosili wszystkich uczestników na wspóln¹ biesiadê z grillowan¹
kie³bas¹, przygotowan¹ przez pana Piotra Ziewca, podczas której
wrêczono zawodnikom dyplomy i drobne upominki. Na zakoñczenie
osoby organizuj¹ce zawody podziêkowa³y wszystkim uczestnikom za
aktywny udzia³ i zaproszono na kolejn¹ rywalizacjê.
Tomasz Ro¿ek
Tomasz Ro¿ek
Mieszkañcy Morakowa przy odnawianiu p³otu wokó³ krzy¿a
Zawodnicy turnieju wêdkarskiego
DO¯YNKI WIEJSKIE W MORAKOWIE
25 sierpnia Rada So³ecka z Morakowa z so³tysem,
Boles³awem Skrêtnym i radnym Tomaszem Ro¿kiem oraz p.
Wojciechem Królczykiem postanowili zorganizowaæ do¿ynki
wiejskie. Przy organizacji do¿ynek niezbêdnej pomocy udzieli³
równie¿: dyrektor Zespo³u Szkó³ w Morakowie pan Krzysztof
£ukaszewski. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 1900 na terenie
Zespo³u Szkó³ w Morakowie. Wszystkich mieszkañców i
zaproszonych goœci powita³ so³tys Boles³aw Skrêtny, który
stwierdzi³, ¿e w zale¿noœci od potrzeb wioska organizuje siê do
pracy, bierze udzia³ w ró¿nych zawodach organizowanych przez
gminê, a jak trzeba to dobrze siê bawi. Starosta do¿ynek
Zbigniew Ptak wraz ze staroœcin¹ Katarzyn¹ Kaptur przekazali
so³tysowi chleb z tegorocznych zbiorów i poczêstowali nim
wszystkich uczestników. So³tys podziêkowa³ pani Teresie
Jackowskiej, Danucie Skotowskiej, Paulinie Skotowskiej,
Katarzynie Kaptur, El¿biecie Kilarskiej, panu Przemys³awowi
Dittmajerowi za przygotowanie tegorocznego wieñca
do¿ynkowego. Wyrazy uznania zosta³y przes³ane równie¿ panu
Romanowi Büchsowi za koszenie trawy wokó³ stawu, który jest
wizytówk¹ naszej wioski oraz panu Tomaszowi Ro¿kowi za
przygotowanie zawodników do Turnieju Wsi Gminy Go³añcz.
Na zabawê zdeklarowa³a siê przyjœæ znaczna czêœæ mieszkañców,
co œwiadczy o jednoœci wioski i potrzebie organizowania takich
uroczystoœci. Burmistrz Miasta i Gminy Go³añcz Mieczys³aw
Durski podziêkowa³ wszystkim rolnikom za ich ciê¿k¹ i ¿mudn¹
pracê na roli i ¿yczy³ im osi¹gania wysokich plonów i takich cen,
które zapewni¹ ekonomiczne funkcjonowanie polskiej wsi.
Zabawê uœwietni³ zespó³ wokalny z Go³anieckiego Oœrodka
Kultury, w którym wystêpowa³y: Daria Wochal, Jagoda
Skokowska pod kierownictwem pani Anny Po³czyñskiej. Przy
wypiekach, kawie oraz skromnych przek¹skach mieszkañcy
Morakowa wraz z goœcinnie przebywaj¹cymi mieszkañcami z
s¹siednich miejscowoœci i zaproszonymi goœæmi bawili siê
bardzo weso³o do godziny trzeciej w niedzielê. Do tañca
przygrywa³ pan Leszek Koliñski wraz ze swoj¹ córk¹.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom za udan¹
zabawê.
Tomasz Ro¿ek
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 5
DO¯YNKI W OLESZNIE
W sobotê 26 sierpnia 2012 r. w miejscowoœci Oleszno odby³y
siê do¿ynki wiejskie. Imprezê rozpoczê³a pani so³tys I. Dembska
powitaniem mieszkañców, nastêpnie g³os zabra³ Burmistrz MiG M.
Durski oraz ks. proboszcz E. Sikorski. Po czêœci oficjalnej mo¿na by³o
poczêstowaæ siê wypiekami przygotowanymi przez gospodynie wsi
Oleszno. Mieszkañcy mogli siê tak¿e uraczyæ kie³baskami i bigosem z
grilla. Znakomit¹ zabawê dla wszystkich, zapewni³ zespó³ „Kfiaty”. W
organizacjê do¿ynek w³¹czyli siê wszyscy mieszkañcy wsi, jednak
odpowiedzialnoœæ za przygotowanie spad³a na ramiona
przewodnicz¹cej KGW p. H. Wachowiak i prezesa OSP p. S.
Zab³ockiego. Ogólny wystrój Oleszna równie¿ by³ dzie³em
mieszkañców. Postacie ze s³omy przedstawia³y: ch³opa i babê. Niestety,
baba po krótkim czasie zosta³a wdow¹, gdy¿ ch³op zgin¹³ w
p³omieniach. Przed œwietlic¹ ustawiony by³ wóz z kolejnymi
dekoracjami, a rolnicy zadbali, aby ko³o sklepu powsta³a wystawa
maszyn rolniczych.
D. Buksakowska,I.Dembska
WIZYTA W ILMENAU
Z trzydniow¹ wizyt¹ w partnerskiej zbiorczej gminie Ilmenau
przebywa³a czteroosobowa delegacja z gminy Go³añcz. Mieszkañcy
Go³añczy uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami klubu
sportowego z Melbeck, kurkowego bractwa strzeleckiego,
przedstawicielami domu kultury, osobami zajmuj¹cymi siê pomoc¹
spo³eczn¹. Podczas rozmów zapad³y wstêpne uzgodnienia dotycz¹ce
konkretnej wspó³pracy miêdzy gmin¹ Go³añcz a gmin¹ Melbeck. W
sk³ad delegacji weszli: Urszula Wierzbicka – sekretarz Miasta i Gminy
Go³añcz, Barbara Iwiñska – radna Rady MiG Go³añcz, Grzegorz
Tomaszewski – Kierownik Miejsko–Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, Eligiusz Wachowiak – prezes Miejsko–Gminnego
Zrzeszenia LZS.
Urszula Wierzbicka
SO£TYS ROKU 2012
W plebiscycie G³osu W¹growieckiego na So³tysa Roku 2012
zwyciê¿y³ Karol Bartkowiak - so³tys wsi Laskownica Wielka. Drugie
miejsce uzyska³ S³awomir Wochal - so³tys wsi Czeszewo. Wyniki
plebiscytu og³oszono podczas Do¿ynek Powiatowo-Gminnych w
Skokach. Zwyciêzca otrzyma³ czek na kwotê 3000 z³ przeznaczony dla
swojej wsi oraz statuetkê i wiele nagród rzeczowych. Serdecznie
gratulujemy naszym so³tysom zajêcia dwóch czo³owych miejsc w
plebiscycie.
Krzysztof Rakoczy
Ostatnie prace przy wystroju do¿ynek
DO¯YNKI W LASKOWNICY WIELKIEJ
9 wrzeœnia 2012 r. po raz drugi w Laskownicy Wielkiej odby³y
siê do¿ynki wiejskie. Uroczyst¹ mszê œw. w œwietlicy wiejskiej
odprawi³ ks. Micha³ JóŸwiak, proboszcz parafii w Grylewie. W
uroczystoœci udzia³ wziêli: Micha³ Piechocki - Starosta Powiatu
W¹growieckiego wraz z ¿on¹, Mieczys³aw Durski - Burmistrz Miasta i
Gminy Go³añcz wraz z ¿on¹, Janusz Wojtkowiak - by³y prezes
Pa³uckiego Banku Spó³dzielczego w W¹growcu, Zofia Ka³ek Bazyluk - Prezes Zarz¹du Pa³uckiego Banku Spó³dzielczego w
W¹growcu oraz Tomasz Kufel - radny Rady Powiatu W¹growieckiego
z s¹siedniego Grylewa. W trakcie uroczystoœci odby³ siê koncert
Go³anieckiej Orkiestry Dêtej pod batut¹ Eugeniusza Hañczuka.
Wyst¹pi³ dzieciêcy zespó³ taneczny tañca historycznego "Talarek" z
Niemczyna oraz zespó³ folklorystyczny “Grylewianki”, œpiewaj¹cy w
jêzyku esperanto. W uroczystoœci licznie uczestniczyli mieszkañcy
Laskownicy Wielkiej. Na zakoñczenie odby³a siê wspólna zabawa
taneczna.
Krzysztof Rakoczy
Wrêczenie nagród So³tysom Roku 2012 na do¿ynkach powiatowych w Skokach
OP£ATY ZA ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO
Przypominamy, ¿e na podstawie Uchwa³y nr IX/77/11 Rady
Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 27 wrzeœnia 2011 roku w sprawie
ustalania stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, ka¿dy podmiot, który na czas prowadzenia robót
zajmuje pas drogowy, jest obowi¹zany do uiszczania op³at z tego tytu³u.
Op³aty obowi¹zuj¹ tak¿e, jeœli umieszcza siê w pasie drogowym
urz¹dzenia infrastruktury technicznej albo reklamy (z wyj¹tkiem tablic
informacyjnych o gminie) lub obiekty budowlane niezwi¹zane z
potrzebami zarz¹dzania drogami. Uchwa³a zosta³a opublikowana w
Dzienniku Urzêdowym Wojewody Wielkopolskiego nr 309, poz. 4907
z 17.11.2011 r.
Redakcja
UWAGA – DROGI!!!
Goœcie zaproszeni na uroczystoœci do¿ynkowe
Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach z dnia 21 marca 1985 roku
zabrania siê dokonywania w pasie drogowym (wydzielony liniami
grunt, w którym zlokalizowane s¹ droga i urz¹dzenia zwi¹zane z
prowadzeniem i obs³ug¹ ruchu) czynnoœci, które powoduj¹ niszczenie,
uszkodzenie drogi, zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ruchu. Do
niew³aœciwych czynnoœci nale¿y zaliczyæ m.in.:
· niszczenie rowów, skarp, nasypów, wykopów,
· zaorywanie lub zwê¿anie w inny sposób pasa drogowego,
· odprowadzanie wody i œcieków gospodarskich do rowów
przydro¿nych lub na jezdniê,
· wypasanie zwierz¹t gospodarskich,
· usuwanie, niszczenie i uszkadzanie zadrzewieñ
przydro¿nych.
Redakcja
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 6
WIEŒCI Z CHOJNY
15 lipca 2012 roku w Chojnie odby³ siê piknik odpustowy.
Przed meczem pi³ki no¿nej tradycyjnie rozgrywanym miêdzy
¿onatymi a kawalerami, minut¹ ciszy uczczono zmar³ego mieszkañca
Chojny Wies³awa Lisieckiego. Mecz wygrali ¿onaci 3 : 2. Obie
dru¿yny otrzyma³y puchary ufundowane przez starostê
w¹growieckiego, wrêczone przez Andrzeja Bieleckiego, radnego
powiatu w¹growieckiego. Po rozgrywkach na zawodników czeka³
poczêstunek ufundowany przez so³tysa i radê so³eck¹, a o godz. 19
rozpoczê³a siê zabawa taneczna dla wszystkich mieszkañców, przy
której przygrywa³ zespó³ muzyczny, op³acony przez sponsorów,
pozyskanych przez so³tysa.
Józef Frieske
UWAGA MIESZKAÑCY GO£AÑCZY!
DARMOWY INTERNET
Od listopada 2010 r. na budynku urzêdu miasta i gminy w Go³añczy
zosta³ uruchomiony nadajnik umo¿liwiaj¹cy dostêp drog¹ radiow¹ do
sieci Internet. Dostêp jest ca³kowicie bezp³atny dla wszystkich
u¿ytkowników, którzy bêd¹ w zasiêgu nadajnika. W ramach tej us³ugi
mo¿na otwieraæ strony internetowe oraz odbieraæ i wysy³aæ pocztê email. Niektóre us³ugi zosta³y zablokowane. W celu poprawnego
odbierania us³ugi nale¿y wyposa¿yæ siê w karty lub routery WiFi
pracuj¹ce w standardzie 802.11b/802.11g na czêstotliwoœciach
2.412~2.472 GHz oraz ewentualnie dodatkowe anteny do odbioru
sygna³u WiFi pracuj¹ce w polaryzacji poziomej. W celu pod³¹czenia
do sieci nale¿y wybraæ jedn¹ z trzech sieci o nazwie golancz-a,
golancz-b lub golancz-c. Nale¿y pod³¹czyæ siê do tej sieci, która
posiada najsilniejszy sygna³. Adresy IP s¹ przydzielane dynamicznie.
Krzysztof Rakoczy
ZAPROSZENIE
100-LECIE KLUBU SPORTOWEGO
W GO£AÑCZY
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 20 lipca 2013 roku setn¹ rocznic¹
powstania klubu sportowego w Go³añczy, zarz¹d GKS Zamek w dniu
20 czerwca 2012 roku na swoim zebraniu podj¹³ uchwa³ê o potrzebie
utworzenia „Komitetu Obchodów 100-lecia Klubu Sportowego w
Go³añczy”. Prezes klubu, Wojciech Osuch zosta³ upowa¿niony do
poinformowania burmistrza Go³añczy, Mieczys³awa Durskiego o
podjêtej uchwale i dalszych dzia³aniach w tej sprawie. W dniu 10 lipca
2012 roku zebrali siê sygnatariusze i postanowili o utworzeniu
komitetu. Celem jego dzia³ania jest zorganizowanie obchodów
jubileuszu. Komitet jest powo³any w celu zebrania œrodków
finansowych na organizacjê obchodów setnej rocznicy powstania
klubu sportowego w Go³añczy. Bêdzie on realizowa³ powy¿szy cel
poprzez: dobrowolne wp³aty na konto bankowe i sprzeda¿ cegie³ek
wartoœciowych o nominale 10 z³. Przewodnicz¹cym jest Wojciech
Osuch, zastêpc¹ przewodnicz¹cego - Henryk Buczkowski,
skarbnikiem W³adys³aw Majdak, sekretarzem Alina Wachowiak, a
zarz¹d stanowi¹: S³awomir Maciaszek, Bogdan Koczorowski,
Eligiusz Wachowiak, Andrzej Po³czyñski, Anna Kabaciñska, Andrzej
Hajduk. W ramach obchodów jubileuszu planuje siê: zakup sztandaru
dla GKS „Zamek”, opracowanie i wydanie monografii klubu, zakup
okolicznoœciowych pami¹tek, organizacjê okolicznoœciowych imprez,
m.in. artystycznych i sportowych, organizacjê poczêstunku dla goœci,
promocjê i reklamê jubileuszu klubu i osi¹gniêæ zawodników.
Go³aniecki Klub Sportowy „ZAMEK” jest bezpoœrednim
spadkobierc¹ patriotycznych i sportowych tradycji Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³”, które powsta³o 20 lipca 1913 roku.
Towarzystwo to dzia³a³o do wybuchu II wojny œwiatowej. W 1945 roku
nowa w³adza ludowa nie zezwoli³a na jego reaktywacjê, wiêc dzia³acze
przedwojennego „Soko³a” utworzyli stowarzyszenie pod inn¹ nazw¹.
Obecnie w Go³añczy dzia³a Go³aniecki Klub Sportowy „ZAMEK” i za
datê jego powstania uznaje siê 20 lipca 1913 roku. Komitet uwa¿a, ¿e
cel zbiórki jest godny poparcia ze wzglêdu na pozytywne
oddzia³ywanie kulturalno-spo³eczne. Obchody jubileuszu przyczyni¹
siê do upowszechnienia wœród spo³eczeñstwa informacji na temat
historii jego powstania i dzia³alnoœci, a tak¿e bêd¹ stanowi³y zachêtê
do uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu i spêdzania wolnego czasu w
sposób po¿yteczny i korzystny dla zdrowia. Ró¿norodne dzia³ania w
ramach jubileuszu spowoduj¹ wiêksz¹ integracjê spo³eczeñstwa i
popularyzacjê godnych naœladowania dla dzieci i m³odzie¿y wzorców
osobowych obecnych i dawnych sportowców, wœród których s¹ ich
ojcowie i dziadkowie.
Do tej pory odby³y siê dwa spotkania 10 lipca i 27 sierpnia
2012 r. wstêpnie zaplanowano, jakie imprezy bêd¹ siê odbywa³y w
przysz³ym roku pod has³em 100-lecia klubu. Dyskutowano o projekcie
sztandaru, cegie³ek wartoœciowych oraz o zorganizowaniu zabawy
karnawa³owej, z której dochód przeznaczony by³by na organizacjê
jubileuszu. Wys³ano wniosek do minister Joanny Muchy z proœb¹ o
objêcie obchodów patronatem honorowym.
Od Starostwa Powiatowego w W¹growcu otrzymano zezwolenie na
przeprowadzenie zbiórki publicznej od 28 wrzeœnia 2012 roku do 28
wrzeœnia 2013 roku. Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na konto w Pa³uckim
Banku Spó³dzielczym, Oddzia³ w Go³añczy nr: 23 8959 0001 3900
0143 2000 0020. Mo¿na te¿ u cz³onków komitetu nabywaæ cegie³ki o
nominale 10 z³.
sekretarz komitetu: Alina Wachowiak
przew. komitetu: Wojciech Osuch
PODZIÊKOWANIE
Rada So³ecka Smogulca
dziêkuje firmie WOPOL-TRANS M.R. WOTA
za bezp³atne przekazanie i dostarczenie
12 ton piasku na niwelacjê terenu pod placem zabaw w
smoguleckim parku.
OCEÑ URZ¥D
Na stronie internetowej www.golancz.pl, klikaj¹c w ikonkê
„OCEÑ URZ¥D” mo¿na wype³niæ ankietê badaj¹c¹ satysfakcjê
klientów urzêdu. Zapraszamy!
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 7
SPOTKANIE KLASOWE PO 62 LATACH
Osiàgniæcia uczniów
Magdalena Sudyka, absolwentka technikum w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Go³añczy zajê³a 5. miejsce w rankingu
najzdolniejszych maturzystów 2012 roku – tegorocznych
absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
W¹growieckiego, uzyskuj¹c wynik 455 punktów i nagrodê w
wysokoœci 500 z³. Natomiast uczennice: Marta Dittmajer i Karolina
Hajduk, które osi¹gnê³y wysokie wyniki w nauce, otrzyma³y stypendia
ufundowane przez Powiat W¹growiecki. Ponadto Marta wziê³a udzia³
w projekcie realizowanym przez Wszechnicê Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie we wspó³pracy z Powiatem
W¹growieckim pn. „Po³awiacze Pere³-Szko³a Letnia 2012”.
Uroczystoœæ rozpoczêcia roku szkolnego
2012/2013
3 wrzeœnia odby³a siê inauguracja roku szkolnego 2012/2013.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê tradycyjnie msz¹ œw. w koœciele pw. œw.
Wawrzyñca w Go³añczy, a nastêpnie uczniowie, nauczyciele, rodzice
spotkali siê na dziedziñcu ZSP. Nowy rok szkolny powitano wspólnie z
wychowankami oraz kadr¹ M³odzie¿owego Oœrodka Socjoterapii w
Go³añczy. Zaproszeni goœcie: Kierownik Wydzia³u Oœwiaty Powiatu
W¹growieckiego, p. Karolina Krenz, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta i Gminy Go³añcz p. Andrzej Hajduk, ks. Dziekan Leonard
Kowalczyk, przewodnicz¹cy Rady Rodziców p. Piotr Bednarski oraz
dyrektor szko³y p. Bogdan Koczorowski z³o¿yli uczniom i
nauczycielom wiele ¿yczeñ na nadchodz¹cy rok szkolny. Uczniom
odbywaj¹cym w czerwcu i lipcu praktykê zawodow¹ wrêczono
œwiadectwa promocyjne. Marta Dittmajer z kl. II otrzyma³a
œwiadectwo z wyró¿nieniem, dyplom i nagrodê, a jej rodzice list
gratulacyjny. W czerwcu takie wyró¿nienie uzyska³ Mateusz
Szkudlarz z kl. I Technikum. Mateusz jest tak¿e kandydatem do
stypendium Prezesa Rady Ministrów. Po uroczystym apelu uczniowie
spotkali siê w klasach z wychowawcami. Tego dnia pamiêtano równie¿
o patronie szko³y Karolu Libelcie oraz o zmar³ych nauczycielach. Ich
pamiêæ zosta³a uczczona minut¹ ciszy, a delegacja m³odzie¿y z³o¿y³a
kwiaty pod tablic¹ poœwiêcon¹ Patronowi w koœciele parafialnym w
Czeszewie i na grobach nauczycieli.
"Ka¿dy z nas ma w sobie coœ z dziada, pradziada i innych
pokoleñ, a wspó³czesne ¿ycie to kolor w³asnej wyobraŸni,
myœli i czynów”
Mi³e s¹ wspomnienia z lat szkolnych, szczególnie kiedy wiek
wrysowa³ siê w szlachetne oblicze doœwiadczonych ¿yciem seniorów.
Pi¹te spotkanie by³ych uczniów Szko³y Podstawowej w Go³añczy,
które odby³o siê 28 lipca 2012 r. w Oœrodku Sportu i Rekreacji w
W¹growcu, wprowadzi³o wszystkich w wielk¹ euforiê i duchowe
uniesienie. By³y uœciski, poca³unki i zwierzenia z lat m³odzieñczych.
„Panta rhei - wszystko p³ynie” – jak stwierdzi³ grecki myœliciel
Heraklit: wszystko jest p³ynne, nietrwa³e, zmienne. Jesteœmy tego
przyk³adem - zmieniliœmy siê nie tylko fizyczne, ale równie¿ duchowo.
Z licznej 50-osobowej klasy w spotkaniu uczestniczy³o 12 osób:
Eugenia Nowak z domu Byks, Zefiryna Sengier z domu Korbal,
Gabriela Lewandowska z domu Maternowska, Zofia Szatanik z domu
Bartkowska, £ucja Krygier z domu Zigenhagen, Teresa Pachowicz z
domu Lijewska, Gertruda Larska z domu Ziltner, Szczepan Nadoliñski,
Andrzej Graclik, Gwidon Krajewicz, Micha³ Krajewicz i Tadeusz
Wo³owicz. Osiem osób z uwagi na z³y stan zdrowia nie uczestniczy³o w
spotkaniu. Niestety 30 osób odesz³o w stan wiecznego spokoju.
Pierwsze spotkanie klasowe odby³o siê w 2000 r. - po 50 latach
ukoñczenia szko³y i by³o wielkim prze¿yciem. Imienny identyfikator
ku zdziwieniu przyby³ych, szczególnie tych, którzy wyemigrowali w
ró¿ne zak¹tki Polski, informowa³ kto jest kim. Obecne spotkanie to
radoœæ, ¿e ¿yjemy, ¿e jest umys³owy refleks przy spadaj¹cej
sprawnoœci fizycznej. Wspominaliœmy dyrektora szko³y pana
PrzewoŸnego, wychowawczyniê klasy p. Ameliê Dêbsk¹, pani¹
Mochównê, z któr¹ zaraz po wyzwoleniu przygotowywaliœmy klasy
lekcyjne, gdzie w czasie wojny przebywali ranni niemieccy ¿o³nierze,
pani¹ Matyjankê, pani¹ Markoni. Czas szybko mija i wiele kart ma do
odkrycia, dlatego postanowiliœmy tego typu spotkania organizowaæ
ka¿dego roku, poniewa¿ z wiekiem nastêpuje integracja, zbli¿enie jak
za m³odych lat, wiekowych ju¿ seniorów.
Tadeusz Wo³owicz
Rekrutacja w ZSP
W roku szkolnym 2012/2013 w ZSP w Go³añczy uczniowie
rozpoczêli naukê w czterech klasach pierwszych dla m³odzie¿y: dwóch
klasach zasadniczej szko³y zawodowej, technikum rolniczym oraz
technikum ¿ywienia i us³ug gastronomicznych. Trwa rekrutacja do
szkó³ w systemie zaocznym: Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych, Technikum Uzupe³niaj¹cego oraz na kursy kwalifikacyjne
w zawodzie technik rolnik. Podania mo¿na sk³adaæ do 30 wrzeœnia.
Zapraszamy!
Gra¿yna Bonikowska
Wspólna fotografia przyjació³ z m³odzieñczych lat
ZESPÓ£ SZKÓ£ W MORAKOWIE
Nowy rok szkolny rozpoczêliœmy od uczestnictwa we mszy œw.
w koœciele parafialnym pw. œw. Andrzeja w Czeszewie, któr¹
sprawowa³ ksi¹dz Jan Dzierla. Potem g³os zabra³ dyrektor szko³y pan
Krzysztof £ukaszewski, który w swoim wyst¹pieniu serdecznie
powita³ przyby³ych goœci: przewodnicz¹cego Rady Miasta i Gminy
Go³añcz pana Józefa Ry³ko, przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców pani¹
El¿bietê Sudykê, so³tysów wsi naszego obwodu szko³y,
przewodnicz¹cego Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych pana Andrzeja Skotowskiego, rodziców, nauczycieli, a
szczególnie wszystkich uczniów. Uczniowie klasy I z³o¿yli swoje
pierwsze œlubowanie na sztandar szko³y. Na powitanie otrzymali
œwiate³ka odblaskowe, które dla swojego bezpieczeñstwa przypn¹ do
tornistrów. Józef Ry³ko i przewodnicz¹ca Rady Rodziców pani
El¿bieta Sudyka, ¿yczyli wszystkim uczniom i nauczycielom
owocnego w wyniki i obfitego w wydarzenia roku szkolnego. Na
zakoñczenie wyst¹pili uczniowie klas V i VI szko³y podstawowej oraz
I i II gimnazjum z programem artystycznym, który przygotowali pod
kierunkiem pani Magdaleny £ukaszewskiej. Przypomnieli o
dramatycznych wydarzeniach sprzed 73 lat, zaœ Daria Wochal
zaprezentowa³a siê w piosence Czes³awa Niemena „Sen o Warszawie”.
Mamy nadziejê, ¿e nowy 2012/2013 rok szkolny przebiegnie w
spokojnej i mi³ej atmosferze, czego sobie i wszystkim ¿yczymy.
Magdalena £ukaszewska
MIANOWANIA NAUCZYCIELI
W lipcu i sierpniu br. przeprowadzono piêæ egzaminów na
stopieñ awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akt
mianowania otrzymali: Agnieszka Przybysz (ZS w Panigrodzu),
Aneta Koliñska-Jurek (ZS w Morakowie), Adam Banaszak (ZS w
Morakowie), Mariusz Dziêcio³owski (ZS w Smogulcu), Katarzyna
Wachowicz-Bielecka (ZS w Go³añczy).
Halina Buczkowska
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 8
URATUJ ¯YCIE
Polski Czerwony Krzy¿ w W¹growcu, pod patronatem
Starosty W¹growieckiego, organizuje IX Powiatowy Konkurs
Krwiodawstwa, który polega na honorowym oddawaniu krwi. Trwa on
od wrzeœnia 2012 roku do czerwca 2013 roku i skierowany jest do:
zak³adów pracy, s³u¿b mundurowych, so³ectw, placówek oœwiatowych,
stowarzyszeñ oraz miast i gmin na terenie powiatu w¹growieckiego.
Podsumowanie konkursu odbêdzie siê podczas obchodów
Miêdzynarodowego Dnia Czerwonego Krzy¿a, podczas których
laureatom w poszczególnych kategoriach zostan¹ wrêczone
wyró¿nienia i podziêkowania. Wszyscy uczestnicy konkursu maj¹
zapewnione: bezp³atne badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi,
usprawiedliwienie za dzieñ oddania krwi, produkty regeneruj¹ce i
wzmacniaj¹ce organizm, legitymacje honorowego dawcy krwi, zwrot
kosztów podró¿y (dla zamiejscowych). Obowi¹zkiem uczestników
jest ka¿dorazowo poinformowanie personelu medycznego, z której
instytucji jest dany dawca. Punkt Krwiodawstwa mieœci siê na 4.
piêtrze w budynku szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedzia³ek,
wtorek i czwartek, w godzinach rannych. Honorowym dawc¹ krwi
mo¿e zostaæ, która jest zdrowa, ma powy¿ej 18 lat i wagê powy¿ej 50
kg, posiada dowód to¿samoœci. Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) ka¿dy
dawca otrzymuje tytu³ Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi nadany
przez PCK, który upowa¿nia do pewnych przywilejów, np.
bezp³atnych przejazdów komunikacj¹ na terenie miasta i gminy
W¹growiec, ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina w MDK,
bezp³atnych wejœæ na mecze pi³ki no¿nej „Nielby”, poza kolejnoœci¹
do lekarza rodzinnego oraz bezp³atnych leków wg wykazu Ministra
Zdrowia. Ponadto informujemy, ¿e bardzo chêtnie wyg³osimy
bezp³atne pogadanki o znaczeniu krwi w ¿yciu cz³owieka i
przywilejach dla honorowych dawców. Kontakt w sprawie pogadanek
pod numer tel. 67 26 81 555 lub 667 059 964. Warto wspomnieæ, ¿e w
2011 roku uda³o siê zebraæ 894 litry krwi od dawców z terenu powiatu
w¹growieckiego, to jest wiêcej o 90 litrów od poprzedniego roku.
Oddanie tego bezcennego leku jest najbardziej humanitarnym czynem
ratuj¹cym ¿ycie i zdrowie drugiego cz³owieka. Zachêcamy do
odwiedzania strony: www.pck.wagrowiec.pl.
Jan Maækowiak
Prezes PCK w W¹growcu
ZBIÓRKA KRWI
24 sierpnia 2012 r. po raz kolejny odby³a siê akcja poboru krwi
w Go³añczy, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi
przy Zak³adzie Linii Kolejowych w Poznaniu. Spoœród 34 osób, które
przyby³y, 28 (w tym 11 kobiet) zosta³o zakwalifikowanych. W sumie
pozyskano ponad 12 litrów tego cennego leku. Pragniemy
podziêkowaæ wszystkim krwiodawcom, a w szczególnoœci
mieszkañcom gminy Go³añcz za ofiarnoœæ, a p. burmistrzowi,
dyrektorowi Go³anieckiego Oœrodka Kultury za pomoc i
propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
Z wyrazami szacunku zarz¹d Klubu HDK
Zdrowy styl
ANTIDOTUM NA STARZENIE,
BRAK KONDYCJI I Z£¥ SYLWETKÊ - RUCH!
Po wakacyjnej przerwie kontynuujemy organizowanie
bezp³atnych zajêæ z aktywnoœci ruchowej. W poniedzia³ki, w
œwietlicy Stodo³a, o godzinie 16 zapraszamy na æwiczenia
gimnastyczne „nie tylko dla seniorów” (prowadz¹cy - Ma³gorzata
Osuch). Natomiast aerobik w hali sportowej przy ZSP odbywa siê w
poniedzia³ki o godz. 18.00 i w pi¹tki o godz. 20.00 - æwiczenia
prowadzi pani Agnieszka Stangel.
Dlaczego warto siê ruszaæ?
Wystarczy 30 minut na to, by odm³odziæ siê, pobudziæ energiê i
poprawiæ nastrój. Wiosn¹ i latem nie mamy problemu z
aktywnoœci¹ ruchow¹, natomiast jesieni¹ i zim¹, kiedy nasz
organizm spowalnia procesy fizjologiczne, a za oknem coraz
szybciej i d³u¿ej jest ciemno, stajemy siê ospali i leniwi, wiêc
potrzebujemy motywacji do aktywnoœci fizycznej. Najlepszym
motorem dzia³ania w tym zakresie jest udzia³ w zajêciach
grupowych, które wyzwalaj¹ chêci do ruszania siê. Wszelkie grupy
wsparcia w dzia³aniu sprawdzaj¹ siê znakomicie! Pomagaj¹ znaleŸæ
wewnêtrzn¹ motywacjê. Uwa¿am, ¿e najbardziej przekonuj¹cy jest
sens i potrzeba æwiczeñ, którego celem jest zachowanie dobrego
stanu zdrowia. Nie ma æwiczeñ trudnych, na zajêciach ruchowych
organizowanych przez Zdrowy Styl, ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Z ca³¹ pewnoœci¹ mogê stwierdziæ, ¿e najciê¿szym æwiczeniem
jest przekonanie samego siebie do wytrwania i, ¿e nie nale¿y
polegaæ wy³¹cznie na silnej woli - razem ³atwiej! Jedna z pañ,
uczestnicz¹ca wczeœniej w æwiczeniach gimnastycznych, z któr¹
spotka³am siê latem stwierdzi³a, „….. jak dobrze, ¿e koñcz¹ siê
wakacje, ju¿ nie mogê siê doczekaæ, kiedy bêdziemy znowu
regularnie æwiczyæ, przyby³o mi parê kilogramów, jak æwiczy³yœmy,
to lepiej siê czu³am…”. Szczerze temu przytaknê³am.
Ró¿ne rodzaje aktywnoœci wp³ywaj¹ w ró¿ny sposób na
nasz organizm. A oto 10 powodów, dla których warto siê ruszaæ
(wg praktycznego przewodnika zdrowotnego, opartego na
badaniach klinicznych, pt. Recepta na d³ugie ¿ycie, wyd. Readers
Digest, Warszawa 2010):
· lepsza pamiêæ i percepcja
· ni¿sze ryzyko choroby Alzheimera
· rzadsze uderzenia gor¹ca
· wiêksza pewnoœæ siebie
· pomoc w walce ze stresem
· lepsza odpornoœæ
· bardziej udane ¿ycie seksualne
· mniejsza iloœæ tkanki t³uszczowej
· uwolnienie od depresji
· wiêksza si³a miêœniowa.
Bardzo przekonuj¹ce jest uzasadnienie powy¿szych
argumentów, co postaram siê rozwin¹æ w nastêpnych artyku³ach w
ECHU. Niemniej, korzyœci p³yn¹ce z ruszania siê s¹ bezsprzeczne:
mo¿na schudn¹æ, uchroniæ siê przed cukrzyc¹, poprawiæ
równowagê i nastrój, unikn¹æ chorób serca, zapobiec osteoporozie,
pozbyæ siê bólów pleców itd., itp. Warto te¿ wiedzieæ, kiedy nie
æwiczyæ. Jeœli zauwa¿ymy u siebie jedno z wymienionych ni¿ej
schorzeñ lub objawów, nale¿y zrobiæ przerwê lub skonsultowaæ siê
z lekarzem (Ÿród³o jak wy¿ej): przeziêbienie, grypa lub infekcja z
gor¹czk¹, silniejsze ni¿ zazwyczaj zmêczenie, obrzêk lub bolesnoœæ
miêœnia lub stawu, nowy niezdiagnozowany objaw, ból w klatce
piersiowej lub nieregularne, szybkie bicie serca, b¹dŸ trzepotanie,
wra¿enie braku tchu, objawowa przepuklina.
Serdecznie zapraszam na æwiczenia Zdrowego Stylu
Ma³gorzata Osuch
Prezes klubu PCK HDK przy ZLK w Poznaniu wrêcza upominek osobie,
która odda³a krew
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 9
NOWE KRYTERIA W POMOCY SPO£ECZNEJ
Z dniem 1 paŸdziernika 2012 r. wchodzi w ¿ycie Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy
spo³ecznej. Rozporz¹dzenie ustali³o nowe kryteria dochodowe w
pomocy spo³ecznej. Dla osoby samotnie gospodaruj¹cej – w
wysokoœci 542 z³, dla osoby w rodzinie – w wysokoœci 456 z³. Oznacza
to, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci zwiêkszy siê liczba osób
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej. Np. kryterium szczegó³owe 150% kryterium dochodowego - uprawniaj¹ce do otrzymania
bezp³atnego posi³ku w szkole w ramach programu do¿ywiania,
wyniesie od dnia 1 paŸdziernika 2012 r. 684 z³ netto na osobê w
rodzinie. W zwi¹zku z tym wiêcej dzieci z terenu naszej gminy bêdzie
mog³o z tego programu skorzystaæ pod warunkiem, ¿e w rodzinach
wystêpuj¹ problemy szczegó³owo wymienione w art. 7 Ustawy o
pomocy spo³ecznej tj. np. sieroctwo, bezdomnoœæ, bezrobocie,
niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, przemoc w
rodzinie, alkoholizm. Przyznanie w drodze decyzji œwiadczeñ z
pomocy spo³ecznej uzale¿nione jest tak¿e od przeprowadzonego przez
pracowników socjalnych wywiadu œrodowiskowego.
Rozporz¹dzenie ustali³o tak¿e maksymaln¹ stawkê zasi³ku sta³ego – w
wysokoœci 529 z³ oraz kwotê dochodu z 1ha przeliczeniowego – w
wysokoœci 250 z³.
Grzegorz Tomaszewski
WYMAGANE DOKUMENTY
Zasi³ek rodzinny:
1. kopia dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby
ubiegaj¹cej siê (matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna
faktycznego);
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupe³ny aktu
urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest
nieznany) lub inny dokument urzêdowy potwierdzaj¹cy wiek
dziecka;
3. zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego o dochodach
opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2011 r. wszystkich
pe³noletnich cz³onków rodziny lub oœwiadczenie o wysokoœci
dochodu osi¹gniêtego w 2011 r.;
4. oœwiadczenia cz³onków rodziny rozliczaj¹cych siê na
podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne za 2011 r.;
5. oœwiadczenie o wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne za 2011 r.;
6. oœwiadczenie cz³onka rodziny o wysokoœci dochodów
niepodlegaj¹cych opodatkowaniu za 2011 r.;
7. orzeczenie o niepe³nosprawnoœci albo orzeczenie o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci
(je¿eli w rodzinie jest niepe³nosprawne dziecko);
8. zaœwiadczenie ze szko³y potwierdzaj¹ce kontynuowanie
nauki (gdy dziecko ukoñczy³o 18. rok ¿ycia) lub oœwiadczenie
o uczêszczaniu dziecka do szko³y;
9. dokumenty potwierdzaj¹ce utratê dochodu np. œwiadectwo
pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotê netto
utraconego dochodu);
10. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku s¹du
zas¹dzaj¹cego alimenty (w przypadku osoby ucz¹cej siê);
11. odpis wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty na rzecz osób w
rodzinie lub odpis protoko³u posiedzenia zawieraj¹cego treœæ
gody s¹dowej lub odpis zatwierdzonej przez s¹d ugody
zawartej przed mediatorem;
12. kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca
przebywaj¹cego na terytorium RP);
13. oœwiadczenie dotycz¹ce formy wyp³acania œwiadczeñ.
Ponadto w zale¿noœci od rodzaju wnioskowanego œwiadczenia i
sytuacji osobistej wnioskodawcy nale¿y przed³o¿yæ:
1. odpis wyroku s¹du o przysposobieniu dziecka b¹dŸ
informacje o tocz¹cym siê postêpowaniu;
2. odpis wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub separacjê;
3. zaœwiadczenie komornika prowadz¹cego postêpowanie
egzekucyjne o wysokoœci wyegzekwowanych œwiadczeñ
alimentacyjnych za 2011 r. lub oœwiadczenie o
wyegzekwowanych œwiadczeniach alimentacyjnych za 2011
r.;
4. zaœwiadczenie ze szko³y, ¿e dziecko uczy siê innej
miejscowoœci, dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe
zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym
miejscu zamieszkania;
5. zaœwiadczenie szko³y wy¿szej w przypadku osoby ucz¹cej siê
lub osoby legitymuj¹cej siê orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci je¿eli uczy siê w
szkole wy¿szej lub oœwiadczenie o uczêszczaniu do szko³y
wy¿szej.
DODATKI DO ZASI£KU RODZINNEGO
dodatek z tytu³u urodzenia dziecka:
1. zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce pozostawanie pod
opiek¹ medyczn¹ w okresie ci¹¿y do czasu porodu, lub
wystawione przez po³o¿n¹ zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce co
najmniej jedno badanie kobiety w okresie ci¹¿y;
2. inny dokument, gdy okolicznoœci sprawy maj¹ wp³yw na
prawo do œwiadczeñ rodzinnych.
dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego:
1. zaœwiadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu
wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy
zosta³ udzielony lub oœwiadczenie;
2. z a œ w i a d c z e n i e p r a c o d a w c y o c o n a j m n i e j
szeœciomiesiêcznym okresie pozostawania w stosunku pracy
bezpoœrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego lub oœwiadczenie – PIT-11 za 2011 r.;
3. zaœwiadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzaj¹ce,
¿e osoba ubiegaj¹ca siê by³a zg³oszona do ubezpieczeñ
spo³ecznych lub oœwiadczenie i kopie imiennych
miesiêcznych raportów osoby ubezpieczonej potwierdzaj¹ce
odprowadzanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne;
4. zaœwiadczenie lekarza zalecaj¹ce przebywanie dziecka
legitymuj¹cego siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci z
powodów terapeutycznych w ¿³obku albo w przedszkolu;
5. z a œ w i a d c z e n i e s p e c j a l n e g o o œ r o d k a s z k o l n o wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka,
o niekorzystaniu w nim z ca³odobowej opieki;
6. inny dokument, gdy okolicznoœci sprawy maj¹ wp³yw na
prawo do œwiadczeñ rodzinnych.
dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka:
1. kopiê skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka
lub odpis zupe³ny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy
ojciec dziecka jest nieznany lub odpis wyroku oddalaj¹cego
powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego od
drugiego z rodziców;
2. inny dokument, gdy okolicznoœci sprawy maj¹ wp³yw na
prawo do œwiadczeñ rodzinnych.
dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka
niepe³nosprawnego:
1. kserokopiê orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub stopniu
niepe³nosprawnoœci dziecka.
cd. na str. 10
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 10
cd. ze str.9
dodatek z tytu³u rozpoczêcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania:
1. dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe zameldowanie ucznia
w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniaj¹cym
zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
2. zaœwiadczenie szko³y lub oœwiadczenie;
3. oœwiadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi
oraz dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe zameldowanie;
4. inny dokument, gdy okolicznoœci sprawy maj¹ wp³yw na
prawo do œwiadczeñ rodzinnych.
Zasi³ek pielêgnacyjny:
1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzaj¹cego
to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek pielêgnacyjny;
2. akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzaj¹cy
wiek dziecka;
3. orzeczenie o niepe³nosprawnoœci albo o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Œwiadczenie pielêgnacyjne:
1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzaj¹cego
to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie
pielêgnacyjne;
2. akt urodzenia lub inny dokument potwierdzaj¹cy wiek
dziecka;
3. orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, ³¹cznie ze wskazaniami
koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej
osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹
samodzielnej egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego
wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci;
4. dokument potwierdzaj¹cy niepozostawanie w zatrudnieniu na
dzieñ z³o¿enia wniosku (np. oœwiadczenie);
5. wszystkie œwiadectwa pracy celem wyliczenia okresu
zatrudnienia (równie¿ zaœwiadczenie z MGOPS o pobieraniu
zasi³ku sta³ego) do celów emerytalno– rentowych;
6. oœwiadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom
zdrowotnym z tytu³u posiadania statusu cz³onka rodziny.
Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka:
1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzaj¹cego
to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê
o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka;
2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
3. zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce co najmniej jedno
badanie kobiety podczas ci¹¿y;
4. poœwiadczenie zameldowania obojga rodziców;
5. zaœwiadczenie z innej gminy o nieubieganiu siê o
jednorazow¹ zapomogê w danym okresie zasi³kowym (w
przypadku zameldowania jednego z rodziców w innej
gminie);
6. dokument z banku potwierdzaj¹cy numer konta (w przypadku
PRZETARG NA DO¯YWIANIE ROZSTRZYGNIÊTY
W wyniku rozstrzygniêtego przetargu na przygotowanie i
dostawê posi³ków dla uczniów szkó³ w Morakowie, Panigrodzu,
Smogulcu, Chojnie w okresie od wrzeœnia do grudnia 2012 r. umowê
podpisano z firm¹ Centrum Ekonomii Spo³ecznej „Servitus” z Torunia.
Firma „Servitus” dostarcza posi³ki wg wymaganego przez MGOPS w
Go³añczy jad³ospisu 15–dniowego uwzglêdniaj¹cego zasady
zdrowego ¿ywienia.
Grzegorz Tomaszewski
GODZINY PRZYJÊÆ
Miejsko–Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Go³añczy informuje,
¿e od dnia 1 wrzeœnia 2012 r., przyjmowanie interesantów w sprawach
œwiadczeñ rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków
mieszkaniowych odbywa siê w poni¿ej podanych godzinach:
- PONIEDZIA£EK - od 11.00 do 15.00
- WTOREK
- od 11.00 do 15.00
- ŒRODA
- od 8.00 do 12.00
- CZWARTEK
- od 8.00 do 12.00
- PI¥TEK
- od 8.00 do 12.00
Kierownik MGOPS
KOLEJNE PARTNERSKIE WIZYTY
Piêtnaœcie lat temu, we wrzeœniu 1997 r., z inicjatywy
ówczesnego radnego Zdzis³awa G³ochowiaka z Grabowa, na
zaproszenie przewodnicz¹cego Zwi¹zku Pielêgnacji Stosunków
Miêdzynarodowych Waltera Deissmanna, delegacja go³anieckich
w³adz samorz¹dowych odwiedzi³a niemieck¹ gminê
Allendorf/Lumda w celu nawi¹zania oficjalnej wspó³pracy.
Allendorf po³o¿ony jest w piêknym krajobrazie pomiêdzy
uniwersyteckim miastem Marburg i równie¿ uniwersyteckim
powiatowym Giessen, w centralnej czêœci Hesji, która jest
najsilniejszym gospodarczo krajem zwi¹zkowym Niemiec. Dzieje
Allendorfu siêgaj¹ VIII w., a miastem zosta³ w 1370 r.
W kwietniu 1998 r. w Go³añczy przebywa³a niemiecka delegacja z
Walterem Deissmannem. Niemieccy goœcie poznali zabytki ziemi
go³anieckiej, tutejsze zak³ady pracy i szko³y. Zapoznali siê z histori¹
i teraŸniejszoœci¹ Go³añczy. W lipcu tamtego roku z rewizyt¹
przebywa³a w Allendorfie 17-osobowa delegacja samorz¹dowa z
Go³añczy. W jej sk³ad weszli przedstawiciele stowarzyszeñ i
organizacji spo³ecznych, spó³dzielczoœci, stra¿y po¿arnej,
emerytów i rencistów, rolników i rzemieœlników. Punktem
kulminacyjnym wizyty by³o podpisanie umowy o wspó³pracy i
partnerstwie miêdzy go³anieck¹ gmin¹ a Zwi¹zkiem Pielêgnacji
Stosunków Miêdzynarodowych w Allendorfie. Podobn¹ umowê
podpisano w czerwcu 1999 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta i
Gminy w Go³añczy. Podpisy na dokumentach w Allendorfie i
Go³añczy z³o¿yli Walter Deissmann i burmistrz Aleksander Ostojski.
Od tej pory odbywaj¹ siê regularne spotkania polsko-niemieckie. Z
biegiem czasu kontakty te przenios³y siê na p³aszczyznê wspó³pracy
miêdzy Zwi¹zkiem Pielêgnacji Stosunków Miêdzynarodowych w
Allendorfie a Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Go³anieckiej. Od
2001 r. corocznie odwiedzaj¹ siê cz³onkowie i sympatycy tych
stowarzyszeñ. Gospodarze ka¿dorazowo przygotowuj¹ ciekawy
program krajoznawczy i kulturalny.
Wizyty takie odby³y siê tak¿e w roku bie¿¹cym. W lipcu
przebywa³a w Go³añczy siedmioosobowa grupa z Allendorfu.
Niemieccy goœcie zakwaterowani byli u miejscowych rodzin. Wraz
z cz³onkami TMZG goœcie zwiedzili ¯nin, Biskupin i Muzeum
Kolei W¹skotorowej w Wenecji. W Poznaniu zwiedzili tamtejszy
browar, a w Puszczykowie - Muzeum–Pracowniê Arkadego
Fiedlera. Zorganizowano tak¿e d³u¿sz¹ wycieczkê na Kaszuby, do
Szymbarku, gdzie zwiedzano skansen budownictwa drewnianego, a
tak¿e bunkier tajnej organizacji wojskowej „Gryf Pomorski”, Dom
Sybiraka i inne obiekty nawi¹zuj¹ce do naszej historii. Ciekawostk¹
jest te¿ „dom do góry nogami”. Odby³y siê tak¿e towarzyskie
spotkania goœci z mieszkañcami Go³añczy, w których uczestniczyli
równie¿ przedstawiciele w³adz gminnych.
W sierpniu natomiast go³aniecka kilkuosobowa grupa
przebywa³a w Allendorfie. Tamtejsze stowarzyszenie jak zwykle
przygotowa³o ciekawy program. Gospodarze podejmowali polskich
goœci w nowo urz¹dzonym pomieszczeniu miejscowego muzeum, a
noclegi zapewnione by³y u niemieckich rodzin. Zwiedzono ciekawe
obiekty i muzea znajduj¹ce siê w rejencji Giessen, np. Muzeum
Technologii Drewna w Wettenbergu. Uczestniczono w spotkaniu z
burmistrzem Allendorfu Annette Bergen-Krause. O wizytach w
Go³añczy i Allendorfie pisa³a niemiecka prasa – „Giessener
Anzeiger” i „Giessener Allgemeine.”
Wieloletnie partnerskie, a mo¿e ju¿ przyjacielskie, kontakty
miêdzy grupami mieszkañców Go³añczy i Allendorfu przyczyniaj¹
siê do nawi¹zania kontaktów miêdzy w³adzami obu gmin. Byæ mo¿e
wkrótce dojdzie do podpisania umowy o partnerstwie obu gmin.
Adam Kusz
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str.11
RODZINNY OGRÓD DZIA£KOWY
im. KAROLA LIBELTA w GO£AÑCZY
Zarz¹d ROD 15 lipca 2012 r. zorganizowa³ na swoim stawie
zawody wêdkarskie dla dzieci i wnuków swoich dzia³kowców.
Zawody odby³y siê w bardzo mi³ej atmosferze i przy niez³ej pogodzie.
Dzieci oprócz swoich opiekunów mia³y spor¹ iloœæ kibiców, którzy
zagrzewali ich do walki o pierwsze miejsce. W zawodach zwyciê¿yli: 1.
miejsce - Bartosz Paw³owski (wnuk W. i M. Graczykowskich), wynik:
1300 g, 2. miejsce - Oskar Buksakowski (wnuk M. i A.
Kempczyñskich) – 820 g i 3. miejsce - Maja Kêdzior (córka E. i K.
Kêdzior) – 720 g. Wszyscy uczestnicy otrzymali z r¹k prezesa ROD
ufundowane przez Zarz¹d paczki ze s³odyczami i wyrazili chêæ
uczestniczenia w nastêpnym turnieju.
Ryszard Ryka³a
5 sierpnia odby³y siê drugie zawody wêdkarskie dla doros³ych.
O puchar burmistrza walczy³o 8 zawodników. £¹czna waga
z³owionych ryb: 3310 g. Pierwsze miejsce i puchar zdoby³ p.
W³adys³aw Korbal (1400 g), drugie – Damian Paw³owski (1100 g),
trzecie – Ryszard Ryka³a (810 g), którzy otrzymali dyplomy.
18 sierpnia rozegrano drugie zawody dla naszych
milusiñskich – dzieci i wnuków. Udzia³ w nich wziê³o oœmioro dzieci.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Bartosz Paw³owski, wnuk pp. Graczykowskich,
który z³owi³ rybê o wadze 2500 g. Drugie miejsce wywalczy³ Oskar
Buksakowski, wnuk pp. Buksakowskich i Kempczyñskich (1900 g),
trzecie – Maja Kêdzior, córka E. i K. Kêdzior (1750 g). Dzieci okaza³y
siê dobrymi wêdkarzami – gratulujemy! £¹cznie z³owiono 6150 g ryb.
Poniewa¿ pogoda dopisa³a rodzice i opiekunowie zorganizowali na
koniec po³owów piknik przy ognisku. Nie zabrak³o s³odyczy, lodów i
uœcisków. Dzieci zadowolone pyta³y o nastêpne spotkanie. Szkoda, ¿e
brakowa³o muzyka, który umili³by spotkanie dŸwiêkami.
Na zakoñczenie sezonu odby³y siê 1 wrzeœnia trzecie zawody
dla doros³ych. Z³owiono ³¹cznie 4250 g ryb – nie uda³o siê doros³ym
pokonaæ naszych dzieci. Klasyfikacja: 1. miejsce – Damian Paw³owski
(1590 g), 2. m. – Przemys³aw Michalak (1400 g), 3. m. – W³adys³aw
Korbal (1260 g). Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a chêtnych do
wêdkowania zapraszamy w nastêpnym sezonie 2013!
Zawody wêdkarskie dla dzieci - 15.07.2012
Zawody wêdkarskie o puchar burmistrza - 5.08.2012
Teresa Romel
OG£OSZENIE
Zarz¹d Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. Karola Libelta w
Go³añczy informuje, ¿e posiada wolne do zagospodarowania dzia³ki o
2
powierzchni 300 m . Zainteresowanych wst¹pieniem do naszego
zwi¹zku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 67 2611 576 po
15:00 lub kom. 606 126 080, a tak¿e w biurze zarz¹du na naszym
ogrodzie w pierwszy poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca od 17:00 do 18:00.
Zarz¹d
Uczestnicy 2. zawodów dla dzieci - 18.08.2012
WARSZTATY MUZYCZNE
W ramach projektu „Sezon na kulturê 2012” odby³y siê
otwarte warsztaty artystyczne dla mieszkañców miasta i gminy
Go³añcz. Warsztaty mia³y na celu naukê i doskonalenie techniki gry
na instrumentach dêtych, wspólne wykonywanie utworów
muzycznych wg aran¿acji, wspó³pracê muzyczn¹ z dyrygentem.
Zajêcia odbywa³y siê w oœrodku wypoczynkowym w Go³¹bkach.
Bardzo ciekawe i inspiruj¹ce zajêcia prowadzi³ Pan Eugeniusz
Hañczuk. W warsztatach uczestniczy³o 20 osób, które wykorzystaj¹
nabyte umiejêtnoœci w rozwijaniu swojej muzycznej pasji.
GOK
Uczestnicy warsztatów muzycznych w Go³¹bkach
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 12
SPORTOWCY GO£ANIECKIEGO
“ZAMKU”
PATRONALNE
ŒWIÊTO BIBLIOTEKARZY
MARIAN BONIKOWSKI,
urodzony 21 paŸdziernika
1935 r. w Go³añczy. Pochodzi³
z rodziny wielce zas³u¿onej dla
go³anieckiego klubu. Sportem
zajmowa³ siê jego dziadek,
Józef Bonikowski (18671955), który by³
wspó³za³o¿ycielem
T o w a r z y s t w a
Gimnastycznego Sokó³ w
Go³añczy (20 lipca 1913 r.), a
ojciec Jan Bonikowski (19001967) by³ naczelnikiem
gniazda w go³anieckim Sokole, czyli instruktorem, który prowadzi³
æwiczenia i treningi. Marian by³ jedynym synem Jana
Bonikowskiego, który z ¿on¹ Halin¹ wychowywa³ jeszcze dwie
córki. Talentem sportowym Marian Bonikowski by³ obdarzony
genetycznie. Jego ulubion¹ dyscyplin¹, wbrew rodzinnym tradycjom,
nie by³a jednak gimnastyka, czy lekka atletyka, lecz pi³ka no¿na.
Najpierw, w wieku 12-13 lat grywa³ z kolegami w m³odzie¿owej
dru¿ynie nieformalnie nazywanej „Pioœnica”. W wieku 14 lat, tj. w
1949 r. zacz¹³ grywaæ w dru¿ynie miejscowego LZS, nazywanego
póŸniej Zamkiem. Od 1950 r. by³ ju¿ podstawowym zawodnikiem
go³anieckiego zespo³u, w którym gra³ przewa¿nie jako obroñca, do
1962 r. W ci¹gu 13 lat rozegra³ w Zamku oko³o 120 meczów
mistrzowskich. Koledzy z dru¿yny podkreœlali jego walecznoœæ w
czasie meczu oraz ogromne poœwiêcenie dla dru¿yny. Bywa³o, ¿e
potrafi³ pozostawiæ obowi¹zki domowe (prowadzi³ gospodarstwo
rolne) i z kolegami udawa³ siê na mecz. Pomaga³ klubowi w³asnym
sprzêtem, np. przy budowie lub renowacji boiska. Za jego
zaanga¿owanie na rzecz klubu, koledzy odwdziêczali siê Marianowi
pomagaj¹c, np. w pracach gospodarskich, aby móg³ tylko rozegraæ
mecz. W dru¿ynie by³ podstawowym zawodnikiem, obok Mariana
Bekera, Aleksandra Sierackiego, czy Czes³awa Œremskiego. Ju¿ po
zakoñczeniu kariery pi³karskiej interesowa³ siê nadal losem dru¿yny
i klubu. Czêsto bywa³ na meczach rozgrywanych w Go³añczy, ale
tak¿e jeŸdzi³ z dru¿yn¹ na mecze wyjazdowe. By³ m.in. w Gorzowie
Wlkp. na meczu juniorów Zamku rozegranym w ramach
miêdzywojewódzkiej ligi juniorów, w Luboniu na meczu Zamku z
tamtejszym Luboñskim Klubem Sportowym (IV liga), itd. W pi³kê
no¿n¹, w Zamku grali tak¿e z powodzeniem jego dwaj synowie.
Starszy syn Miros³aw by³ napastnikiem w latach 1971-1984, a
m³odszy - Janusz bramkarzem w latach 1983-1990. W go³anieckim
klubie sukcesy odnosi³ tak¿e wnuk Mariana, Dawid Bonikowski,
który zosta³ w 2011 r. wicemistrzem Polski juniorów do lat 17 w
podnoszeniu ciê¿arów, w kategorii 85 kg, a jego siostra Dominika
zdoby³a mistrzostwo Europy juniorek w karate (w 2012 r.). Tradycje
pi³karskie, z powodzeniem, aktualnie kontynuuje wnuk Mariana,
Hubert Berdych. Tych ostatnich sukcesów wnuków Marian
Bonikowski ju¿ nie doczeka³. Zmar³ 13 sierpnia 2000 r. w Go³añczy.
Poza sportem drug¹ pasj¹ Mariana Bonikowskiego by³o po¿arnictwo.
By³ aktywnym druhem w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Go³añczy, a
przez pewien czas (w latach 70.) przewodzi³ go³anieckim stra¿akom.
Za zas³ugi dla po¿arnictwa zosta³ odznaczony wielokrotnie przez
najwy¿sze w³adze Zwi¹zku OSP, w tym dwa razy „Z³otym Medalem
za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”. By³ cz³onkiem Banku Spó³dzielczego
w Go³añczy i Spó³dzielni Mleczarskiej. Za zas³ugi sportowe by³
odznaczony Srebrn¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz LZS”. Marian
Bonikowski jest dobrym przyk³adem dla innych, swoj¹ postaw¹
potwierdza³, ¿e mimo obowi¹zków zawodowych i rodzinnych (mia³
piêcioro dzieci) mo¿na z powodzeniem realizowaæ swoje ¿yciowe
pasje sportowe, nale¿y tylko bardzo chcieæ i dobrze zorganizowaæ
sobie czas.
Blisko 180 bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego
przyby³o w sobotê do Go³añczy na obchody ich patronalnego œwiêta.
Patronem bibliotekarzy jest œw. Wawrzyniec, diakon i mêczennik
¿yj¹cy w latach 230-258, któremu papie¿ powierzy³ administracjê
dóbr koœcielnych oraz pieczê nad ubogimi w Rzymie. Organizatorem
spotkania by³a Maria Bochan, szefowa pilskiego oddzia³u
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a na miejscu w Go³añczy
organizacjê wspierali pracownicy Go³anieckiego Oœrodka Kultury i
cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Go³anieckiej. Goœcie
przyjechali do GOK, gdzie po wypiciu kawy zwiedzili Regionaln¹
Izbê Tradycji i miejscow¹ bibliotekê. Nastêpnie wszyscy spotkali siê
na go³anieckim rynku przy figurze patrona œw. Wawrzyñca. Przy
dŸwiêkach go³anieckiej orkiestry dêtej powita³a ich organizatorka
spotkania i w imieniu w³adz gminnych wiceburmistrz Urszula
Wierzbicka, która dokona³a krótkiej prezentacji miasta i gminy.
Przedstawiono równie¿ historiê budowy i odbudowy pomnika œw.
Wawrzyñca. O godzinie 11 bibliotekarze udali siê do koœcio³a
parafialnego pw. œw. Wawrzyñca na mszê œw., któr¹ w intencji
obecnych i zmar³ych bibliotekarzy wielkopolskich odprawi³
proboszcz go³anieckiej parafii ks. kanonik Leonard Kowalczyk.
Uroczystoœæ w koœciele uœwietni³ œpiew chóru parafialnego oraz
aktywny udzia³ bibliotekarzy w modlitewnym czytaniu, modlitwie
wiernych i z³o¿eniu darów o³tarza. W modlitwie wiernych wœród
zmar³ych bibliotekarzy wspominano tak¿e zwi¹zanych z Go³añcz¹.
Po mszy œw. bibliotekarze wys³uchali krótkiej informacji o historii
go³anieckiego koœcio³a parafialnego. Pobyt bibliotekarzy w
Go³añczy zakoñczony zosta³ spacerem po mieœcie i poznaniem
najstarszych zabytków miasta: XIV-wiecznego zamku oraz koœcio³a
pobernardyñskiego pw. Najœwiêtszej Marii Panny. Z Go³añczy goœcie
udali siê do Smogulca, gdzie zwiedzali koœció³ pw. œw. Katarzyny i b³.
Marii Kar³owskiej z krypt¹ Hutten-Czapskich. Zakoñczenie
dorocznego spotkania nast¹pi³o po zwiedzeniu Muzeum Kultury
Ludowej w Osieku nad Noteci¹.
oprac.Wojciech Osuch
Adam Kusz
Wspólna fotografia bibliotekarzy pod figur¹ œw. Wawrzyñca
UŒMIECHNIJ SIÊ!
Peerelowska s³owotwórczoœæ:
namydlacz zarostowopieni¹cy – krem do golenia
podgardle dzieciêce – œliniak
gondola noœna – wózek dzieciêcy
obrêcz gumowa z jêzorkiem – guma do weków
s³odziarka kryta – cukierniczka
trójk¹t mêski – slipy
uk³adacz w³osia – grzebieñ
zwis mêski ozdobny – krawat
zawieralnik niewyjœciowy blokuj¹cy – ³añcuch do drzwi
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 13
ZAPROSZENIE DO KLUBÓW ZAINTERESOWAÑ
2012/2013
KULTURALNE ZAPROSZENIE
Go³aniecki Oœrodek Kultury oraz wspó³organizatorzy serdecznie
zapraszaj¹ na kulturalne wydarzenia tej jesieni:
- 22.09.2012 - spotkanie historyczne przy bunkrach – historia na
wyci¹gniêcie rêki, podana w bardzo obrazowy i
ciekawy sposób - bunkier nr 8, Go³añcz, godz.
13.
- 26.09.2012 - spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem
Kasdepke – œwietlica „Stodo³a”,
- 07.10.2012 - Miêdzynarodowy Dzieñ Muzyki – koncert
orkiestr dêtych na rynku i w sali ZSP im. K.
Libelta; gospodarzem spotkania bêdzie
Go³aniecka Orkiestra Dêta – rynek, godz. 15
- 14.10.2012 - Dzieñ Papieski pt. „Jan Paw³ II – Papie¿ rodziny”,
program okolicznoœciowy w koœciele pw. œw.
Wawrzyñca.
a tak¿e:
* spotkanie w bibliotece z pisark¹ Agat¹ Wizowsk¹–Pasiak,
pisark¹ dla dzieci,
* „ROCKujemy Dobrze..” - koncert zespo³ów rockowych w
Stodole – czyli go³aniecka grupa The Lunatic
Bus Band i jej goœcie,
* program artystyczny z okazji Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci – œwietlica „Stodo³a”,
* GOR¥CA POEZJA 2012 – koncert, spotkanie mi³oœników
piosenki poetyckiej, w pi¹tek 23 liœciospada
2012 r. z udzia³em autorów i wykonawców
szeroko rozumianej poezji. Prawdopodobnie
recital fina³owy wykona autor p³yty
„MYŒLIWIECKA”, która uzyska³a status
platyny i jest najlepiej sprzedaj¹cym siê
kr¹¿kiem muzycznym w Polsce! Rezerwacja
biletów – GOK Go³añcz.
Uwaga: plan lub program imprez mo¿e ulec zmianie. Szczegó³y na
plakatach. Gor¹co zapraszamy!
Regionalna Izba Tradycji
WSPOMNIENIE
Po¿egnaliœmy pana Mieczys³awa Banaszaka, urodzonego w
W¹growcu, wieloletniego mieszkañca Go³añczy, od kilku lat
aktywnego cz³onka Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Go³anieckiej,
wiernego czytelnika miejskiej biblioteki i sympatyka Regionalnej
Izby Tradycji. By³ wielkim zapaleñcem regionalist¹. Wyszukiwa³
materia³y, opracowywa³ i niezwykle szczerze siê nimi dzieli³.
Jego artyku³y by³y sukcesywnie drukowane w ECHU. By³
autorem spotkañ w RIT. Odczyty i dyskusje m.in. o Karolu
Czarneckim, o roli kobiet na przestrzeni wieków w
mikroregioniem go³anieckim zjednywa³y sobie coraz wiêcej
sympatyków. Ostatni odczyt na temat go³anieckich ojców
bernardynów odby³ siê w lipcu. We wrzeœniu mia³a byæ druga
czêœæ. We wrzeœniu mia³o byæ spotkanie w Rybowie. Nie zd¹¿y³...
nie zd¹¿yliœmy... Ksi¹dz Twardowski powiedzia³: “Spieszmy siê
kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”. Chcia³oby siê dodaæ : Za
szybko...
Pan Mieczys³aw by³ ju¿ na emeryturze i jak sam mawia³, mia³
teraz czas zaj¹æ siê tym, co go interesowa³o. Mia³ wiele
pomys³ów. Rozmowy z nim by³y inspiracj¹ chyba dla ka¿dego.
Niezwykle skromny, szczery, dzieli³ siê, porywa³... Przekaza³ do
Izby opracowane przez siebie materia³y dotycz¹ce Laskownicy
Ma³ej, Czes³awic, Grabowa, Rybowa, Buszewa, Jelenia i
Jeziorek oraz rodziny Ulatowskich z Rybowa i Morakowa.
Dostêpne s¹ one obecnie w RIT na wystawie. Na wystawie s¹
te¿ jego prywatne zbiory starych wydañ XIX wiecznych ksi¹¿ek i
kopie zapisków Stefana Dunina z 1727 roku dotycz¹ce budowy
dworu w Rybowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chêtnych do obejrzenia.
Go³aniecki Oœrodek Kultury zaprasza chêtnych do klubów i
sekcji zainteresowañ, które wznawiaj¹ dzia³alnoœæ po przerwie
wakacyjnej. Wœród propozycji znajduj¹ siê zajêcia, które
kontynuujemy oraz nowe propozycje.
- Ognisko Muzyczne w klasach pianina, gitary, instrumentów
klawiszowych - GOK, soboty od godz. 9*;
- Klub Rêkodzie³a Regionalnego przy Regionalnej Izbie
Tradycji - ma³y warsztat tkacki - poniedzia³ki, godz.16;
- Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki przy Bibliotece im. Wojciecha
Kubanka - wtorki godz.16;
- Klub Filmowy KINO - projekcje wg informacji na plakatach;
- Klub Piosenki M³odzie¿owej – czwartki, godz. 15.30, sala
kina GOK;
- Sekcja Szachowa dla juniorów i seniorów – czwartki,
godz.17 – biblioteka;
- Klub Plastyczny - grupa dzieciêca przy Gminnym Centrum
Informacji – czwartki, godz.17;
- Go³aniecka Orkiestra Dêta – czwartki, godz.17 - sala ZSP im.
Karola Libelta;
- Zespó³ Œpiewaczy seniorów KASZTELANKI – wtorki, godz.
10 – GOK;
- m³odzie¿owy teatr „Decha” – czwartki, godz. 17 –
„Stodo³a”;
- zajêcia callanetics dla ka¿dego – wtorki, godz. 18 - sala
„ Stodo³a” *.
Zajêcia odbywaj¹ siê bezp³atnie, za wyj¹tkiem oznaczonych *, czyli
nauki muzyki oraz callanetics.
Zapraszamy tak¿e do trzech miejsc, gdzie mo¿na bezp³atnie
skorzystaæ z Internetu:
- INTER KLUB w GOK,
- Gminne Centrum Informacji,
- „IKONKA” w Bibliotece Miasta i Gminy - dla czytelników i
uczniów.
Zapisy oraz informacje – w Go³anieckim Oœrodku Kultury lub u
instruktorów w czasie zajêæ – przyjmujemy do 15 paŸdziernika 2012 r.
Uwaga! Terminy zajêæ mog¹ ulec zmianie. Jesteœmy otwarci na
wszelkie ciekawe, nowe propozycje. Je¿eli masz pomys³ na
interesuj¹ce zajêcia lub mo¿esz sam przekazaæ wiedzê innym –
serdecznie zapraszamy do GOK. Pomo¿emy zorganizowaæ grupê,
udostêpnimy pomieszczenie, pomo¿emy w obs³udze technicznej.
ZAPRASZAMY
GOK
Niew¹tpliwie bêdzie nam teraz brakowaæ rozmów, spotkañ,
ciekawych odczytów, inspiracji... Cieszymy siê jednak, ¿e
mogliœmy siê poznaæ i chocia¿ krótko wspó³pracowaæ.
Dziêkujemy panie Mieczys³awie.
Anna Kabaciñska
Mieczys³aw Banaszak w Regionalnej Izbie Tradycji podczas jednego ze spotkañ
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 14
PODNOSZENIE CIʯARÓW
Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS do 20 lat - 14 kwietnia
2012 - Nowy Tomyœl:
Klaudia Piechocka, kat. 69 kg, wynik: 34+50=84 kg - I m.
Maja Zarêbska, kat. 75 kg, wynik: 32+45=77 kg - I m.
Szymon Bielecki, kat. 56 kg, wynik: 24+36=60 kg - VI m.
Damian Woltmann, kat. 56 kg, wynik: 24+33=67 kg - VII m.
Krzysztof WoŸniak, kat. 77 kg, wynik: 50+65=115 kg - I m.
Micha³ Mielniczek, kat. 85 kg, wynik: 80+100 =180 kg - I m.
£ukasz Fuhrmann, kat. 94 kg, wynik: 75+85=160 kg - II m.
Jaros³aw Schulz, kat. 105 kg, wynik: 120+140=260 kg - I m.
Mistrzostwa Polski LZS do 20 lat –20-22 kwietnia 2012 - Siedlce:
Agata Lenartowicz, kat. 75 kg, wynik: 68+77=145 kg - II m.
Przemys³aw Siwka, kat. 62 kg, wynik; 75+98=173 kg - VI m.
Jaros³aw Schulz, kat. + 105 kg, wynik: 116+135=251 kg - IV m.
Przemys³aw Siwka podczas rwania
VIII Turniej M³odzików o Puchar Zawiszy Czarnego –19 maja 2012
- Bydgoszcz:
Klaudia Piechocka, kat. 69 kg, wynik: 45+59=104 kg - I m.
Maja Zarêbska, kat. +69 kg, wynik: 33+43=78 kg - I m.
Szymon Rotnicki, kat. 56 kg, wynik: 78+100=178 kg - I m.
Cezary Janowiak, kat. 69 kg, wynik: 50+55=105 kg - XIV m.
Krzysztof WoŸniak, kat. 77 kg, wynik: 45+65=110 kg - V m.
Micha³ Mielniczek, kat. 85 kg, wynik: 80+95=175 kg - III m.
£ukasz Fuhrmann, kat. +85 kg, wynik: 80+95=175 kg - VI m.
W punktacji Sinclaira Szymon Rotnicki zaj¹³ II miejsce w kategorii
ch³opców do lat 16.
Turniej z okazji Dni Chemika - 2 czerwca 2012 - Police:
Juniorzy do 16 lat:
Szymon Rotnicki, waga 55,9 kg, wynik: 80+95=175 kg - 271,5 pkt.
Sinclaira - I m.
Micha³ Mielniczek, waga 83 kg, wynik: 75+100=175 kg - 210,9 pkt.
Sinclaira - VI m.
£ukasz Fuhrmann, waga 90,9 kg, wynik: 75+90=165 kg - 190,5 pkt.
Sinclaira - VIII m.
Szymon Bielecki, waga 44,7 kg, wynik: 25+37=62 kg - 116,3 pkt.
Sinclaira - XIX m.
Damian Woltman, waga 56 kg, wynik: 30+39=69 kg - 106,9 pkt.
Sinclaira - XX m.
Poza konkursem:
Dawid Chojnacki, waga 91 kg, wynik 120+150=270 kg - 311,5 pkt.
Sinclaira.
Jaros³aw Schulz, waga 106,4 kg, wynik 117+130=130 kg - 141,2 pkt.
Sinclaira.
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y –16 czerwca
2012 - Gdañsk:
Szymon Rotnicki, kat. 56 kg, wynik: 78+101=179 kg - II m.
Maja Zarêbska, kat. 75 kg, wynik: 35+48=83 kg - I m.
Micha³ Mielniczek podczas podrzutu
KOP-BOŒKA
12 sierpnia 2012 roku w sali „Stodo³a” odby³y siê kolejne
rozgrywki w ramach Grand Prix 2012. Na pocz¹tku uczczono minut¹
ciszy zmar³ego W³adys³awa Nowaka. Z Go³añczy i z ró¿nych stron
powiatu zjecha³o 48 graczy. Rozegrano 5 rund. Zwyciêzca,
go³añczanin Dariusz Pijanowski, potwierdzi³ znane powiedzenie, ¿e
„ostatni bêd¹ pierwszymi”, bo na turnieju zjawi³ siê w ostatniej chwili.
Zdoby³ on 526 punktów. O dwa punkty mniej – 524 - mia³ Jerzy
Jaskulski (2. miejsce). Trzeci by³ Miros³aw Jab³oñski (516 punktów), a
czwarty – Jan Szczechowiak (punktów 510). Nagrodzono zwyciêsk¹
czwórkê, a tak¿e dwie panie: Genowefê Kabat (18. miejsce) i Annê
Kêdziorê (27. miejsce). Lizaka na pocieszenie otrzyma³ Maciej
Kujawa z Czeszewa – zdoby³ najmniej punktów. Wszyscy posilili siê
smaczn¹ grzan¹ kie³bask¹ wyprodukowan¹ przez firmê Bronex.
Gratulujê zwyciêzcom i zapraszam na dalsze turnieje!
Eligiusz Wachowiak
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y – 12-15 lipca 2012 - Muszyna:
Szymon Rotnicki, kat. 56 kg, wynik: 83+103=186 kg - V m.
Maja Zarêbska, kat. 69 kg, wynik: 35+47=82 kg - VI m.
Szymon Rotnicki mia³ prawo startu jako m³odzik, poniewa¿ jest w
kadrze Polski Juniorów.
Polecamy stronê http://www.zamekgolancz.dbv.pl/news.php.
Szymon Rotnicki
Zdzis³aw Rotnicki
Z okazji Dnia Ch³opaka
sk³adamy serdeczne ¿yczenia
wszystkim ch³opcom
w wieku od 0 do 100 lat.
Redakcja ECHA
Uczestnicy sierpniowego turnieju
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 15
PI£KA NO¯NA
- nowy sezon rozgrywek
Seniorzy
18 sierpnia 2012 r. rozpocz¹³ siê nowy sezon rozgrywek dla
pi³karzy Zamku Go³añcz. W pierwszym meczu dru¿yna seniorów
pokona³a 1:0 zespó³ Gryfa Zofiowo, a gola zdoby³ Bartosz
Frasoñski. W Drawsku Zamek pokona³ miejscowego Soko³a 2:1
(gole zdobyli Krystian Lijewski i Bartosz Frasoñski), a tydzieñ
póŸniej (01.09.2012) na w³asnym boisku Zamek wygra³ 2:0 z
Noteci¹ Rosko. Dwa gole zdoby³ w tym meczu Maciej Durski, a
asystowali: Pawe³ Bejnarowicz i Krzysztof Januchowski. Po trzech
meczach Zamek Go³añcz zajmuje 4. miejsce w tabeli maj¹c tyle
samo punktów (9) co wyprzedzaj¹ce go zespo³y z Chodzie¿y,
Le¿enicy i Mia³ów. Pi³karze Zamku w walce o ligowe punkty nie
przegrali 15 kolejnych meczów od 1 kwietnia 2012 roku! Tacy
zawodnicy jak Przemys³aw Dobrzykowski, Maciej Durski,
Krystian Lijewski, Krzysztof Januchowski, Krzysztof Wachowiak,
Pawe³ Bejnarowicz, czy kontuzjowany obecnie Micha³ Stró¿ewski
zaliczani s¹ do podstawowych graczy w dru¿ynie seniorów. Trener
Marek Wieczorkowski dysponuje szerok¹ kadr¹ 24 zawodników, w
tym jest a¿ 10 m³odzie¿owców, tj. takich, którzy nie ukoñczyli 21 lat.
Juniorzy starsi - roczniki 1994-1996
Zarz¹d klubu zg³osi³ juniorów do rozgrywek o mistrzostwo
OZPN Pi³a. Najzdolniejsi zawodnicy Zamku bêd¹ testowani w
Nielbie, a zawodnicy z Nielby, którzy chwilowo nie wywalczyli
sobie miejsca w swojej dru¿ynie bêd¹ grali w Zamku, na zasadzie
wypo¿yczenia. Zamek w pierwszym swoim meczu mistrzowskim
wygra³ 4:0 z siln¹ dru¿yn¹ Unii Wapno, a gole zdobyli: Kamil
Dobrzykowski, Eryk £êgowski, Kamil Kêdzior i Piotr Myszka.
Trenerem dru¿yny jest Wies³aw Poterski.
Trampkarze m³odsi - rocznik 1999-2001 wygrali w Budzyniu z
tamtejszym K³osem 5:1. Gole zdobyli: Remigiusz Ptak, Oskar £oœ,
Artur Lidmann i B³a¿ej Lisiecki. Podopieczni trenera Tomasza
Zieliñskiego zdobyli dwa razy mistrzostwo okrêgu w kategorii
orlików. Szeœciu zawodników z tej dru¿yny otrzyma³o powo³anie
do kadry Okrêgu Pilskiego rocznika 2000 i 2001: Miko³aj
Dobrzykowski, Oskar £oœ, Patryk Zadroga (rocznik 2000) oraz
Hubert Puwe³, Artur Lidmann i Kacper Wachowiak (rocznik 2001).
Z tego powodu nie odby³ siê zaplanowany na 5 wrzeœnia br. ligowy
mecz z Soko³em Szamocin, który odbêdzie siê w innym terminie.
BIBLIOTEKA im. Wojciecha Kubanka w Go³anieckim Oœrodku
Kultury (tel. 67 26 15 077) zaprasza:
w poniedzia³ek, wtorek i czwartek w godz. 8-18,
w œrodê i pi¹tek w godz. 8-15,
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca w godz. 8-13.
W razie nieobecnoœci pracownika biblioteki prosimy o przejœcie do
Regionalnej Izby Tradycji.
W pierwszy poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca w godz. 14-15
radna Rady Powiatu W¹growieckiego Ma³gorzata Osuch
pe³ni dy¿ur w pok. nr 8 (I piêtro) w Urzêdzie Miasta i Gminy
Go³añcz.
W sprawach problemów dotycz¹cych osób niepe³nosprawnych
oraz emerytów i rencistów prosimy kontaktowaæ siê z
kierownikiem Œrodowiskowego Domu Samopomocy
El¿biet¹ Stachowiak (tel. 67 2611 707)
oraz z kierownikiem Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Grzegorzem Tomaszewskim
(tel. 516 144 795).
Spotkania grupy anonimowych alkoholików odbywaj¹ siê w
„Stodole” w ka¿dy czwartek od godz. 18.
Wojciech Osuch
NIETYPOWY KALENDARZ
wrzesieñ
1 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju
Dzieñ Kombatanta (Polska)
3 wrzeœnia, Dzieñ Energetyka
8 wrzeœnia Dzieñ Dobrych Wiadomoœci
Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Analfabetyzmem
Miêdzynarodowy Dzieñ Piœmiennictwa
9 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Urody
12 wrzeœnia Dzieñ Wojsk L¹dowych
13 wrzeœnia Dzieñ Kolejarza
16 wrzeœnia Dzieñ Warstwy Ozonowej
17 wrzeœnia Dzieñ Sybiraka
18 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Geologa
19 wrzeœnia Dzieñ Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk
21 wrzeœnia Œwiatowy Dzieñ Osób z Chorob¹ Alzheimera
Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju (ONZ)
22 wrzeœnia Dzieñ bez samochodu
26 wrzeœnia Europejski Dzieñ Ptaków
27 wrzeœnia Œwiatowy Dzieñ Turystyki
28 wrzeœnia Dzieñ Budowlanych
30 wrzeœnia Dzieñ Ch³opaka
WA¯NE TELEFONY
Urz¹d Miasta i Gminy Go³añcz 67 2615911
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego 512 212 745
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszk. w Go³añczy 67 26-15-119
Stacja wodoci¹gów 67 2615119
Oczyszczalnia œcieków w Go³añczy 67 2611934
Go³aniecki Oœrodek Kultury 67 2615077
Gminne Centrum Informacji 67 2615100
Œrodowiskowy Dom Samopomocy 67 2611707
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 516-144-795
Zespó³ Szkó³ w Go³añczy 67 2615027
Zespó³ Szkó³ w Panigrodzu 67 2615839
Zespó³ Szkó³ w Smogulcu 67 2682058
Zespó³ Szkó³ w Morakowie 67 2615328
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Go³añczy 67 2683156
Przychodnia Medycyny Rodzinnej Z. Borucki, E. Newska 67 2683104
Poradnia „SALUS” I.M.. Marzyñscy 67 2683136
Przedszkole Publiczne w Go³añczy 67 2615073
Urz¹d pocztowy w Go³añczy 67 2683179
Posterunek policji w Go³añczy 67 2615850
Telefony do policjantów: 509 991 102, 509 991 182, 509 991 282
Bank Spó³dzielczy w Go³añczy 67 2683113 i 67 2683164
Apteka Osiedlowa 67 26 12 448
Apteka "Rodzinna" 67 253 02 43
Inf. tel. 118913
Go³aniecki Informator Samorz¹dowy ECHO - wrzesieñ 2012 str. 16
WIEÑCE DO¯YNKOWE 2012
II miejsce - Grabowo
I miejsce - Panigródz
Bogdanowo
Ogródki dzia³kowe
IV miejsce - Laskownica Ma³a
Chojna
Buszewo
Jeziorki
KGW Go³añcz
Chaw³odno
Lêgniszewo
Czes³awice
Oleszno
Czeszewo
III miejsce - Czerlin
Potulin
Konary
Krzy¿anki
Smogulec
Rybowo
Laskownica Wielka
Morakowo
Tomczyce
Sk³ad redakcji: Alina Wachowiak- redaktor naczelna, Krzysztof Rakoczy, Bartosz Bielecki, Urszula Wierzbicka, Andrzej Po³czyñski, Anna Kabaciñska
Sk³ad i opracowanie graficzne:
Adres:
Materia³y najchêtniej w formie elektronicznej, przyjmujemy do dnia 5. ka¿dego miesi¹ca (adres e-mail : [email protected])

Podobne dokumenty