umowa adopcji wirtualnej konia

Komentarze

Transkrypt

umowa adopcji wirtualnej konia
UMOWA ADOPCJI WIRTUALNEJ KONIA
Zawarta w dniu ........................................., pomiędzy
§ 1.
Fundacją „Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
ul. Kawęczyńska 16/42A 03-772 Warszawa , KRS 0000135274
–
Viva!”,
a:
§ 2.
IMIĘ I NAZWISKO ...............................................................................................................................,
ADRES ........................................................................................................................................
…..……… .........................................( tel.)...............................E-mail:................................................ ,
który / która zobowiązuje się do regularnych wpłat na konto Fundacji
Bank DnB Nord 11 1370 1109 0000 1706 4838 7308,
Tytułem: ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ + IMIĘ KONIA (imię wybiera osoba adoptująca)
…………………………………… ..............................,
w celu utrzymania i leczenia koni znajdujących się pod stałą opieką Fundacji Viva!.
§ 3.
Czas obowiązywania umowy zależy tylko od osoby / instytucji wymienionej w § 2., która będzie
wpłacać na konto Fundacji do 10 dnia każdego miesiąca kwotę: …………………………………..
W przypadku chęci rozwiązania umowy wystarczy poinformować o tym Fundację drogą telefoniczną
lub e-mailową.
WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY(niewłaściwe skreślić) NA UMIESZCZENIE MOJEGO NAZWISKA NA
STRONIE WWW.RATUJKONIE.PL W DZIALE ADOPCJE WIRTUALNE.
PODPIS OSOBY ADOPTUJĄCEJ
PODIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FUNDACJĘ
www.ratujkonie.pl
DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZYCH PODOPIECZNYCH!
Umowę należy wypełnić oraz przesłać na adres Fundacji drogą pocztową lub e- mailową –
zeskanowane z własnoręcznym podpisem.
e-mail: [email protected], tel. biuro: 22 349 97 74, Ilona 797 649 508, Dominika 797 649 509

Podobne dokumenty