Karta B- post.A4

Komentarze

Transkrypt

Karta B- post.A4
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Formularz B - karta informacyjna dla:
- postanowień dotyczących wymagania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
B-1/14
Numer wpisu
Dla przedsięwzięcia pn.:
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
„Budowa stacji paliw płynnych w
Pysznicy na dz. ew. nr 1 i w Stalowej
Woli na dz. ew. nr 575, 576.”
o konieczności przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
Znak sprawy
RI.IV.6220.6.2013
Data wydania
2014-03-06
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Nazwa
podmiotu,
którego
Wójt Gminy Pysznica
Firmy Handlowej RiA Sp z o.o. Sp. k;
Jamnica 160, 39-410 Grębów
decyzja/postanowienie*
dotyczy
B-1/14
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
8
Urząd Gminy Pysznicy, ul Wolności 277,
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa
37-403 Pysznica, pokój nr 11
komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu
tel. (015) 841-01-36
kontaktowego)
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne brak
oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
9
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
dotyczy decyzja/postanowienie*
Uwagi
12
•
Niepotrzebne skreślić.
brakA-4/13
-

Podobne dokumenty