Instrukcja dla ucznia

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja dla ucznia
KONKURS HISTORYCZNY
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
Instrukcja dla ucznia
kod ucznia
Drogi Finalisto Wojewódzkiego Konkursu Historycznego!
1. Przed Tobą zestaw składający się z 9 stron i 16 zadań.
2. Upewnij się, czy otrzymałeś kompletny arkusz i czy wszystkie zadania
są czytelne. Ewentualną nieczytelność lub brak strony zgłoś członkowi
Zespołu Nadzorującego.
3. Nanieś kod z karty kodowej, którą wypełniłeś, w wyznaczone miejsce
pierwszej strony arkusza.
Etap wojewódzki
Olsztyn
3 marca 2011r.
godzina 1200
4. Test składa się z zadań otwartych i zamkniętych.
5. Czytaj uważnie polecenia, nie pomijaj żadnego zadania - przy każdym
zadaniu podana jest liczba punktów możliwych do zdobycia.
Czas pracy 60’
Liczba punktów: 110
Powodzenia!
Zadanie 1. (0-10 pkt)
Połącz postać z informacją o niej (w miejsce kropek wstaw właściwe litery).
1. Sokrates …..
2. Odyseusz….
3. Apollo…..
4. Perykles…..
5. Aleksander Wielki…
6. Salomon…….
7. Konstantyn Wielki…
8. Homer ……..
9. Sofokles ….
10. Neron…..
a) autor tragedii Antygona.
b) autor Iliady i Odysei.
c) król żydowski słynący z wielkiej mądrości i sprawiedliwości.
d) cesarz rzymski, który zabronił prześladowania chrześcijan.
e) bohater grecki, uczestnik wojny trojańskiej.
f) przywódca powstania niewolników w Rzymie.
g) wódz i polityk, pokonał Persję.
h) bóg grecki, opiekun sztuki.
u) ateński polityk z V w. p.n.e.
j) jeden z największych filozofów greckich.
k) cesarz rzymski, obarczył winą chrześcijan za podpalenie Rzymu.
Zadanie 2. (0-11pkt)
Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach i wpisz je do tabeli.
Najstarsze osady wznoszone w celu zapewnienia bezpieczeństwa nazywały się (A). Dostęp do nich
utrudniały naturalne przeszkody takie jak rzeki, wzgórza lub wąwozy. Dodatkowo wznoszono (B)
oraz kopano (C). Wymienione osady pełniły funkcję (D) i administracyjną. To znaczy, że były wyrazem
sprawowania władzy przez (E) nad danym terytorium. W imieniu władcy zarządzali nimi (F). Podporą
władzy była również liczna (G). W pobliżu powstawała zazwyczaj druga osada zwana (H). Mieszkali tam
głównie (I) i (J). Takie założenia dały początek (K).
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Zadanie 3. (0-5 pkt)
Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na pytania na następnej stronie.
Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[...] Nie godzi się takiego
i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada]
chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski,
włożył go na jego głowę na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew triumfalną dał mu w darze
gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co otrzymał ramię
św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem
i współpracownikiem cesarstwa, i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego.
Źródło: Anonim zwany Gallem, Kronika polska
tłum. R. Grodecki, Ossolineum, Warszawa 2003
2
a) Jakiego wydarzenia dotyczy ten opis? ...................................................................................................
b) W którym roku miało ono miejsce? ........................................................................................................
c) Jakie postaci historyczne opisuje kronikarz? ..........................................................................................
d) Jak możemy nazwać opisaną ceremonię (gest jednego z nich)? .............................................................
e) Czego symbolem było nałożenie diademu cesarskiego na głowę gospodarza?
………………………………………………………………………………………
Zadanie 4. (0-7 pkt)
Połącz prawidłowo informacje z określeniami (w miejsce kropek wstaw właściwe litery).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wieża obronna….
Paź ……
Danina.……
Giermek…
Baszta…..
Fosa….
Folwark …..
a) jeździ konno, włada bronią, pomaga rycerzowi.
b) główny najwyższy punkt obrony zamku.
c) gospodarstwo szlachcica.
d) wędrowny śpiewak w średniowiecznej Europie.
e) głęboki rów z wodą, otaczający zamek.
f) podatek, świadczenie na rzecz panującego.
g) uczy się dobrych manier i zachowania na dworze.
i) wieżyczka strzelnicza w murach zamku.
Zadanie 5. (0-2 pkt)
Zaznacz znakiem X zdania prawdziwe
o
o
o
o
o
o
Cech to organizacja skupiająca rzemieślników wykonujących ten sam zawód .
Pierwszym królem Polski był Mieszko I.
Turnieje to zawody sportowe organizowane przez króla dla mieszczan.
Drużyna to grupa rycerzy uczestnicząca w turnieju.
Kmiecie stanowili najliczniejszą grupę mieszczan.
Chłopi odrabiali pańszczyznę w folwarku.
Zadanie 6. (0-4 pkt)
Społeczeństwo średniowieczne było niejednolite i dzieliło się na stany. Każdy ze stanów zajmował
przynależne mu miejsce, z którego wynikały określone obowiązki i zajęcia. Najważniejsze miejsce
zajmował władca. Kolejne miejsca w społeczeństwie wynikały z hierarchii.
Uzupełnij tabelę, wpisując przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa i ich zajęcia, zaczynając
od najważniejszego stanu.
Przedstawiciele społeczeństwa
Zajęcia
3
Zadanie 7. (0-15 pkt)
Rysunek przedstawia średniowiecznego rycerza.
Podpisz zaznaczone elementy stroju oraz uzupełnij tabelę na podstawie tekstu źródłowego.
Uzupełniając tabelę unikaj cytowania.
Pan zaś kardynał, ubrany w strój pontyfikalny, wytłumaczył
owemu giermkowi […] co to jest rycerz: „Każdy, kto chce być żołnierzem, musi być wielkodusznym,
wolnie urodzonym, szczodrym, doskonałym i mężnym [ …]. Zanim jednakże uczynisz ślubowanie swego
stanu, usłyszysz z należną rozwagą zasady reguły. Taką zaś jest reguła stanu rycerskiego: przede wszystkim
słuchać codziennie mszy z pobożnym rozpamiętywaniem męki Pańskiej; odważnie walczyć w obronie wiary
katolickiej, święty kościół wraz z jego sługami uwalniać od jakichkolwiek napastników; wdowy i sieroty
wspierać w ich potrzebie; unikać wojen niesprawiedliwych; nie napierać się niesłusznego żołdu; stoczyć
pojedynek w obronie każdego niewinnego; uczęszczać na turnieje tylko dla ćwiczeń rycerskich […]. Jeżeli
zaś będziesz przestrzegać tych zasad rycerskiej reguły […], osiągniesz doczesną cześć na ziemi, a po tym
życiu spokój wieczysty w niebiesiech.”
Żródło: Jan z Beka, Kronika biskupstwa utrechckiego
Pięć cech charakteru
Pięć powinności rycerskich
4
Zadanie 8. (0-7 pkt)
Na podstawie wiedzy własnej oraz analizy ilustracji uzupełnij poniższy tekst.
Ilustracja przedstawia
postać ………………………
Działał on w wieku ……. . Był założycielem
…………….. ………………….. W 1979 roku papież
……………………….... ogłosił go patronem ekologów
i ekologii.
Strój
przedstawionych
postaci
jest
charakterystyczny
dla
osób
należących
do …………………………...,
czyli
zgromadzenia,
którego członkowie oddają się w sposób szczególny
wypełnianiu zasad danej religii. Ich działalność określa
zatwierdzona przez Kościół …………………, czyli
zbiór podstawowych przepisów określających codzienne
życie.
…………………………………. jest jednym
z głównych ślubów tego zgromadzenia. Jego członkowie
nie mogą posiadać majątku.
Zadanie 9. (0-2 pkt)
Wskaż wydarzenie najwcześniejsze oraz wydarzenie najpóźniejsze. Najwcześniejsze oznacz literą A,
a najpóźniejsze literą B.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Uczta u Wierzynka.
Bitwa pod Grunwaldem.
Pierwsza unia polsko-litewska.
Wyprawa Krzysztofa Kolumba.
Odnowienie Akademii Krakowskiej
………
………
………
………
………
………
Zadanie 10. (0-6 pkt)
Poniższe obrazy dotyczą polskich powstań narodowych. We właściwych miejscach wstaw nazwę
powstania oraz rok jego wybuchu.
a) …………………………………………………………………………
5
b) ………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………….
Zadanie 11. (0-5 pkt)
W odpowiednie miejsca tabeli wpisz imię i nazwisko postaci, której dotyczy opis.
Informacja
Imię i nazwisko postaci
1. Urodzony 24 czerwca 1838r. malarz polski, twórca obrazów
historycznych i batalistycznych. Autor słynnych dzieł dotyczących
największych sukcesów w historii Polski np. Hołd Pruski
czy Bitwa pod Grunwaldem.
2. Urodzony 1 marca 1810r. genialny muzyk pianista i kompozytor.
W wieku dwudziestu lat udał się na emigrację i tam odnosił swoje
największe sukcesy.
3. Urodzony 15 stycznia 1869r. w Krakowie polski dramaturg, poeta,
malarz, grafik. Uczeń malarza opisanego w punkcie 1. Jako pisarz
związany z dramatem symbolicznym. Sławę i uznanie przyniósł
mu utwór Wesele.
6
4.
5.
Urodzony 5 maja 1819r. polski kompozytor i dyrygent. Autor
ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych
dzieł należą opery: Halka, Straszny dwór.
Urodzona 2 października 1840r. w Krakowie polska aktorka.
Zaliczana była do najpiękniejszych kobiet epoki. Występowała
głównie na scenach amerykańskich i angielskich. Za odczyt
o sytuacji kobiet w zaborze rosyjskim i pruskim władze rosyjskie
zabroniły jej wjazdu na terytorium rosyjskie.
Zadanie 12. (0-11 pkt)
Wykonaj polecenia zamieszczone pod mapą.
Mapa konturowa II Rzeczpospolitej oraz PRL (III RP)
Żródło: http://www.ahistoria.pl/index.php/2010/11/1767/
1. Nazwij obszar, który Polska utraciła po II wojnie światowej. (0-1)
……………………………………………………………………………………………………..........
2. Wymień obszary (tereny), które zostały włączone do Polski po drugiej wojnie światowej. (0-4)
………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Wymień nazwy państw sąsiadujących z II Rzeczpospolitą. (0-6)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
7
Zadanie 13. (0-6 pkt)
Rozpoznaj postaci zamieszczone na fotografiach. W ramce, poniżej fotografii, pod odpowiednim
numerem zapisz właściwe imię i nazwisko. Następnie, przy pomocy skrótów „II RP”, „PRL”
lub „III RP”, przypisz postać do właściwej epoki historycznej, w której dysponowała ona władzą
polityczną.
1.
2.
3.
lp. imię i nazwisko
1.
2.
3.
epoka
4.
lp.
4.
5.
6.
5.
imię i nazwisko
6.
epoka
Zadanie 14. (0-4 pkt)
Uporządkuj chronologicznie wydarzenia historii Polski po II wojnie światowej. Wydarzenie
najwcześniejsze oznacz cyfrą 1, a następne kolejnymi.
Powstanie NSZZ „Solidarność”
............................
Obrady „Okrągłego Stołu”
............................
Wybór Karola Wojtyły na papieża ............................
Wprowadzenie stanu wojennego
............................
Podaj pełne brzmienie skrótów:
PRL-
.......................................................................................
NSZZ „Solidarność”- .......................................................................................
PZPR –
.......................................................................................
Zadanie 15. (0-7 pkt)
Przyjrzyj się fladze, następnie uzupełnij tekst.
Przedstawiona powyżej flaga to flaga międzynarodowej organizacji polityczno-gospodarczej o nazwie
...................................... ......................................... . Należy do niej .................... państw. Większość
najważniejszych instytucji tej organizacji mieści się w mieście ........................, które jest stolicą państwa
członkowskiego o nazwie .............................. . Rzeczpospolita Polska jest członkiem tej organizacji
od ................................... roku. Organizacja ta ma swój hymn - to utwór ............................................
autorstwa .................................................... .
8
Zadanie 16. (0-8 pkt)
Przyjrzyj się ilustracjom, poniżej napisz, czyją siedzibą są budynki zamieszczone na ilustracjach.
Uzupełnij zamieszczony pod ilustracjami schemat, pamiętając o tym, że w III RP władza sprawowana
jest zgodnie z zasadą trójpodziału.
siedziba..........................................
siedziba.................................................................
WŁADZA
.............................................,
sprawowana przez dwuizbowy
parlament składający się
z ...................................
i.................................... .
..............................................., którą
sprawuje wybierany przez obywateli
..........................RP oraz
powoływana przez Sejm ................
................., zwana rządem.
9
SĄDOWNICZA,
sprawowana przez
sądy i trybunały.

Podobne dokumenty