SL 130-1 SL 200-1 Zasobniki pojemnoœciowe c.w.u. zasilane

Komentarze

Transkrypt

SL 130-1 SL 200-1 Zasobniki pojemnoœciowe c.w.u. zasilane
F-3
Materia³y projektowe
12/02
Zasobniki pojemnoœciowe c.w.u.
zasilane poœrednio
SL 130-1
SL 200-1
ZawartoϾ opracowania:
Strona
1. Typy dostarczanych zasobników
2. Zakres stosowania i wyposa¿enie
standardowe
3. Dane techniczne
4. Straty ciœnienia w wê¿ownicy
5. Wymiary obudowy i przy³¹czy
6. Osprzêt dodatkowy
2
2
2
3
3
4
ZASOBNIKI C.W.U. TYPU SL 130-1, SL 200-1
1. Typy dostarczanych zasobników
Typ zasobnika
SL 130-1
SL 200-1
Nr katalogowy
7 719 001 195
7 719 001 196
2. Zakres stosowania i wyposa¿enie
standardowe
Zasobniki typu SL 130 (200)-1 s¹ zasobnikami
le¿¹cymi (pod kot³em), prostopad³oœciennymi,
przeznaczonymi do wspó³pracy z kot³ami stoj¹cymi
marki Junkers typu KN ... 8 DP (wygl¹d dostosowany
do tych jednostek) o mocy do 30 kW.
Os³ona zewnêtrzna wszystkich œcian zasobników
wykonana jest z powlekanej na bia³o blachy
stalowej. Króæce pod³¹czeñ hydraulicznych znajduj¹
siê na tylnej œciance zasobnika, natomiast na górnej
wyt³oczenia dla nó¿ek kot³ów. Zbiornik wewnêtrzny
wykonany jest ze stali, pokrytej antykorozyjn¹
jednolit¹ warstw¹ emalii. Ponadto wyposa¿enie
ochronne obejmuje anodê magnezow¹.
Standardowym elementem zasobnika jest równie¿
czujnik temperatury NTC z wtyczk¹ przy³¹czeniow¹
do kot³a oraz termometr i otwór rewizyjny. Izolacjê
termiczn¹ stanowi bezfreonowa wysokogêstoœciowa pianka poliuretanowa.
3. Dane techniczne
Typ zasobnika
Iloœæ zwojów wê¿ownicy
Pojemnoœæ u¿ytkowa
PojemnoϾ wody grzewczej
Powierzchnia grzewcza
Max. moc powierzchni grzewczych przy:
tV=90°C i tSp=45°C
J.m.
szt.
dm³
dm³
m²
SL 130-1
5
129
5,05
0,8
SL 200-1
5
198
7,51
1,2
kW
28,0
39,0
dm³/h
700
970
dm³/h
300
405
NL
2,5
4,5
min
35
54
tZ=45°C
dm³
150
226
tZ=40°C
dm³
175
263
kWh/d
bar
bar
kg
1,20
10
4
79
1,80
10
4
110
Max. wydatek przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy:
tV=90°C i tSp=45°C
F-3
12/02
tV=85°C i tSp=60°C
WskaŸnik mocy* przy tv=90°C (max. moc grzewcza)
Czas podgrzania od tK=10°C do tSp=60°C przy tV=85°C
i mocy grzewczej 30 kW
U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowywania zasobnika i tSp=60°C)**
Zu¿ycie energii przy stanie gotowoœci (24 h)
wg DIN 4708
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u.
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o.
Ciê¿ar netto (bez opakowania)
tV - temperatura wody zasilaj¹cej
tSp - temperatura wody w zasobniku
tZ - temperatura c.w.u. na wylocie
tK - temperatura zimnej wody na wlocie
* WskaŸnik mocy NL oznacza liczbê mieszkañ œrednio zamieszka³ych przez obliczeniowe 3,5 osoby, wyposa¿onych w znormalizoO
wan¹ wannê i dwa dodatkowe punkty poboru (umywalka i zlewozmywak); NL obliczono dla podanej mocy grzewczej i tSp=60 C,
tZ=45°C oraz tK=10°C. Uwaga: spadek mocy grzewczej lub temperatury zasilania powoduje zmniejszenie wskaŸnika NL.
** Straty ciœnienia podczas rozdzia³u wody poza zasobnikiem nie zosta³y uwzglêdnione.
2
Infolinia 0801 600 801
ZASOBNIKI C.W.U. TYPU SL 130-1, SL 200-1
4. Straty ciœnienia w wê¿ownicy
F-3
Rys. 1
12/02
5. Wymiary obudowy i przy³¹czy
Rys. 2
Infolinia 0801 600 801
3
ZASOBNIKI CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJ TYPU SL 130-1, SL 200-1
6.
Osprzêt dodatkowy
Nr katalogowy
7 719 000 758
Opis
Grupa bezpieczeñstwa do zasobników o pojemnoœci do 220 dm³ bez
reduktora ciœnienia (zawiera: zawór bezpieczeñstwa 6 bar, zawór
odcinaj¹cy, króciec kontrolny, zawór zwrotny, element przy³¹czeniowy).
7 719 000 759
Grupa bezpieczeñstwa do zasobników o pojemnoœci do 220 dm³ z
reduktorem ciœnienia (zawiera: reduktor ciœnienia na 4 bar, zawór
bezpieczeñstwa 6 bar, zawór odcinaj¹cy, króciec kontrolny, zawór
zwrotny, element przy³¹czeniowy).
7 719 001 882
AS 206 Grupa pod³¹czeniowa zasobnika c.w.u. typu SL do kot³a
KN ...-8; zawiera pompê ³aduj¹c¹ z kablem przy³¹czeniowym, zawór
zwrotny dla obiegu ³adowania i obiegu c.o. oraz zawór odpowietrzaj¹cy.
7 719 001 163
LRS 85 Zestaw do regulacji temperatury ³adowania zasobnika
c.w.u. do 85°C dla kot³ów stoj¹cych typu KN ...-8 DP lub K/KN ...-7 DM;
wymagany wy³¹cznie w przypadku, gdy termostat kot³a ogranicza
temperaturê zasilania c.o. poni¿ej 85°C. LRS 85 umo¿liwia w takim
przypadku podwy¿szenie temperatury zasilania podczas ³adowania
zasobnika powy¿ej temperatury nastawionej na termostacie kot³a do
max 85°C.
7 719 001 317
SVM 1 Modu³ pierwszeñstwa przygotowania c.w.u. dla wszystkich
zasobników wyposa¿onych w czujnik NTC, zakres
nastaw c.w.u. w zakresie od 10°C do 80°C, dodatkowo termostat
temperatury ³adowania c.o. na zasobnik 85°C, wybieg pompy
nastawiany w zakresie od 3 do 6 min. Do zamontowania na p³ycie
czo³owej kot³a za pomoc¹ wtyczki. Do stosowania przy kot³ach typu
SUPRANORM i SUPRALINE bez automatyki pogodowej.
F-3
12/02
Robert Bosch Sp. z o.o.
Dzia³ Termotechniki
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
Infolinia: 0 801 600 801
Junkers Serwis 0 801 300 810

Podobne dokumenty