uruchomione seminaria w roku akademickim 2013/2014

Komentarze

Transkrypt

uruchomione seminaria w roku akademickim 2013/2014
WYKAZ SEMINARIÓW PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5
Lp.
Nazwisko i imię wykładowcy
1. dr Antczak Elżbieta
2. dr Błaszczyk Maria
3. dr Bogołębska Joanna
4. dr Bogus Andrzej
5. dr Bolek Monika
6. dr Buczkowski Bogdan
7. dr Bukowska-Piestrzyńska
Agnieszka
Temat seminarium licencjackiego
Kierunek
Ekorozwój, zrównoważony rozwój, środowisko – analizy przestrzennoczasowe.
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Europeistyka
Ekonomiczne, instytucjonalne i polityczne aspekty integracji
europejskiej.
Międzynarodowe stosunki finansowe i walutowe. Stabilność
międzynarodowego systemu finansowego i walutowego. Bankowość
centralna w warunkach integracji i globalizacji. Integracja monetarna
Produkty bankowe na rynku finansowym. Kredytowanie gospodarstw
domowych. Kredyty preferencyjne w systemie finansowym.
Kredytowanie podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu
terytorialnego. Banki w absorpcji funduszy UE. Produkty bankowe w
systemie oszczędności gospodarstw domowych.
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym.
Problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych i
finansowych handlu, międzynarodowej integracji gospodarczej
transportu, spedycji i marketingu międzynarodowego.
Ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwach usługowych (w tym:
finansowanie działalności, zarządzanie relacjami z interesariuszami,
marketing w podmiotach opieki zdrowotnej).
Ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwach usługowych.
8. dr hab. Burchard-Dziubińska,
prof. nadzw. UŁ
9. dr Burzykowska Magdalena
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Kod USOS
0600-ANTE5B
0600-BLAM5B
0600-BOGJ5B
Finanse i rachunkowość
0600-BOGA5B
Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek
kapitałowy, Ekonomia, sp. ekobiznes
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Ekonomia,
Ekonomia, sp. ekonomia sektora
publicznego
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe
Ekonomia, sp. ekobiznes
Ekonomia, sp. ekonomia sektora
publicznego, Ekonomia, sp.
ekobiznes, Ekonomia, sp. rynek
kapitałowy, Logistyka, Logistyka, sp.
innowacyjne technologie
materiałowe
0600-BOLM5B
0600-BUCB5B
0600-BUKA5B
0600-BURM5B
0600-BURZ5B
10. dr Chądzyński Jacek
11. dr Chomczyński Piotr
12. dr Czajkowska Agnieszka
13. dr hab. Czechowska Iwona
Dorota, prof. nadzw. UŁ
14. dr Dorożyńska Agnieszka
15. dr Drzymała Agnieszka
16. dr hab. Działo Joanna, prof.
nadzw. UŁ
17. dr Dziedziczak-Foltyn
Agnieszka
18. dr Dzionek-Kozłowska Joanna
19. dr Fajczak-Kowalska Anita
20. dr Feder-Sempach Ewa
Wspieranie przedsiębiorczości przez sektor publiczny. Zarządzanie
rozwojem lokalnym i regionalnym. Organizacje pozarządowe a rozwój
społeczno-gospodarczy terytorium.
Społeczne problemy socjologii organizacji i zarządzania zasobami
ludzkimi
Kredytowanie przedsiębiorstw, obsługa rachunków bankowych firm,
kredyty i inne usługi bankowe świadczone gospodarstwom domowym,
alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej,
gospodarka finansowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości.
Bankowość centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe.
Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych.
Polityka społeczna i zatrudnienia w Unii Europejskiej, Polityka
proeksportowa, Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym,
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
Zrównoważony rozwój a działalność korporacji transnarodowych w
gospodarce światowej. Oddziaływanie i wpływ ekobiznesu na
gospodarki narodowe. Korporacje transnarodowe. Międzynarodowe
przepływy kapitałowe. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Gospodarka światowa. Zrównoważony rozwój. Ugrupowania
integracyjne w gospodarce światowej.
Polityka fiskalna i finanse publiczne; podatki, wydatki, deficyt
budżetowy i dług publiczny, reguły fiskalne; polityka fiskalna w okresie
kryzysu finansowego; gospodarka finansowa samorządu
terytorialnego.
Interakcje i komunikowanie się w życiu osobistym, społecznym,
zawodowym.
Rola państwa w gospodarce. Etyka życia gospodarczego.
Logistyka międzynarodowa. Zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.
Transport kolejowy
Przepływy kapitału w skali międzynarodowej (międzynarodowe
inwestycje portfelowe). Rynek kapitałowy w Polsce. Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie. Nowoczesna teoria portfelowa. Ryzyko
inwestycyjne
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Socjologia
0600-CHAJ5B
0600-CHOP5B
Finanse i rachunkowość
0600-CZAA5B
Finanse i rachunkowość
0600-CZEI5B
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
0600-DORA5B
Ekonomia,
Ekonomia, sp. ekobiznes
0600-DRZA5B
Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia
sektora publicznego,
Finanse i rachunkowość
Socjologia
Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia
sektora publicznego
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Ekonomia, sp. rynek kapitałowy
0600-DZIJ5B
0600-DZIA5B
0600-DZIO5B
0600-FAJA5B
0600-FEDA5B
21. dr Fila Joanna
22. dr hab. Gajdka Jerzy, prof.
nadzw. UŁ
23. dr Gajewski Paweł
24. dr Głuszczak Zbigniew
25. dr hab. Greta Maria, prof.
nadzw. UŁ
26. dr Jadczak Radosław
27. dr Kalinowski Marcin
Finansowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora MSP. Analiza finansowa przedsiębiorstw.
Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
Rynek kapitałowy i zarządzanie finansowe.
Funkcjonowanie strefy euro, przyczyny kryzysu w strefie euro, unie
walutowe w teorii i praktyce, Polska a strefa euro.
Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki
przestrzennej.
Aspekty finansowe integracji, strefa euro – funkcjonowanie i skutki.
Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie
Europejska – problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE –
metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich
politykach do standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w
aspekcie europejskich procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki
wobec dostosowań europejskich.
Metody ilościowe w logistyce.
Rynkowy wymiar demokracji – perspektywa Unii Europejskiej.
Współczesne relacje ekonomia – polityka. Lobbing w Unii Europejskiej
w XXI wieku.
28. dr Kalisiak-Mędelska
Magdalena
Nowoczesne kierunki zarządzania administracją publiczną.
29. dr Kłysik-Uryszek Agnieszka
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, marketing międzynarodowy.
30. dr Kobus-Ostrowska Dorota
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój regionów – szanse i
zagrożenia. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce na świecie.
Międzynarodowe rynki finansowe; kryzysy finansowe i walutowe,
integracja walutowa, wprowadzenie euro, strefa euro, integracja
rynków finansowych, ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych;
międzynarodowy system walutowy.
Innowacje, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Finanse
31. dr Konarski Marcin
32. dr Krawczyk Marzena
Finanse i rachunkowość
0600-FILA5B
Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek
kapitałowy, Ekonomia, sp. ekobiznes,
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Ekonomia,
Europeistyka,
Finanse i rachunkowość
0600-GAJD5B
0600-GAJP5B
0600-GLUZ5B
0600-GREM5B
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe, Analityka
gospodarcza
Ekonomia, sp. ekonomia sektora
publicznego,
Europeistyka
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Ekonomia
0600-JADR5B
0600-KALI5B
0600-KALM5B
0600-KŁYS5B
0600-KOBD5B
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Finanse i rachunkowość
0600-KONM5B
0600-KRAM5B
33. dr Kuchciak Iwa
34. dr Kukulak-Dolata Iwona
35. dr Kurowska Maria
36. dr Lange Milena
37. dr Laskowska Iwona
38. prof. zw. dr hab.
Lewandowska Lucyna
39. dr inż. Lipińska Danuta
40. dr Lisiak-Felicka Dominika
41. dr Łaska-Formejster Alicja
42. prof. zw. dr hab. Mikołajczyk
Bożena
43. dr Maciejczyk Iwona
44. dr Malaczewski Maciej
przedsiębiorstw. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Private equity,
venture capital i business angels. Analiza i kontrola finansowa. Audyt
wewnętrzny. Kontrola wewnętrzna. Strategiczna rachunkowość
zarządcza.
Rachunkowość finansowa i zarządcza. Banki komercyjne i spółdzielcze
na rynku finansowym. Produkty bankowe.
Dylematy współczesnego rynku pracy. Kapitał ludzki w gospodarce.
Fundusze strukturalne. Globalizacja. Ekonomia sektora publicznego.
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu
funduszy Unii Europejskiej. Źródła finansowania działalności bieżącej i
inwestycyjnej przedsiębiorstw. Usługi i produkty bankowe dla
przedsiębiorstw.
Proces rozrodczości – metody pomiaru i prognozowania.
Przestrzenno-czasowe analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych.
Niekonwencjonalne formy finansowania rozwoju firmy.
Gospodarka a środowisko i ekologia. „Zielona” gospodarka.
Biogospodarka. Ekoinnowacje. Zrównoważona gospodarka wodnościekowa, odpadami i paliwowo-energetyczna
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Etyczny wymiar problemów współczesnego społeczeństwa.
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a
małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspieranie międzynarodowych
instytucji finansowych i pozafinansowych dla rozwoju
przedsiębiorstw. Rachunkowość, sprawozdawczość podatkowa i
finansowa przedsiębiorstw. Fundusze venture capital w krajach UE i
Stanach Zjednoczonych. Otoczenie finansowe dla rozwoju
innowacyjności MSP. Audyt wewnętrzny i kontrola.
Bankowość komercyjna i inwestycyjna. Systemy bankowe. Rynek
kapitałowy i pieniężny. Wzrost gospodarczy. Finanse przedsiębiorstw.
Modelowanie matematyczne w ekonomii.
Ekonomia, sp. audyt i kontrola
wewnętrzna
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Finanse i rachunkowość
0600-KUCI5B
0600-KUKI5B
0600-KURM5B
Analityka gospodarcza
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek
kapitałowy, Ekonomia, sp. ekobiznes,
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe,
Finanse i rachunkowość
Ekonomia, sp. ekobiznes
0600-LANM5B
0600-LASI5B
0600-LEWL5B
0600-LIPD5B
Informatyka
Socjologia
Finanse i rachunkowość
0600-LISD5B
0600-LASA5B
0600-MIKB5B
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Analityka gospodarcza,
0600-MACI5B
0600-MALM5B
45. dr hab. Malinowska Ewa,
prof. nadzw. UŁ
Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: praca, polityka, rodzina,
aktywność obywatelska, media.
46. dr hab. Marcinkowska
Monika, prof. nadzw. UŁ
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Rachunkowość instytucji
finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem.
Bankowość
Nowe formy wspólnotowości.
Outsiderzy i dewianci – z socjologii dewiacji i dezorganizacji
społecznej.
Bankowość, rynek finansowy, inżynieria finansowa.
Prognozowanie zachowań rynków finansowych, towarowych i
kapitałowych oraz rynków pracy w Polsce i na świecie. Źródła i
konsekwencje kryzysów finansowych, bankowych i gospodarczych.
Prognozowanie innowacyjności konkurencyjności i przedsiębiorczości
firm oraz gospodarek UE i światowych.
Wspomaganie decyzji metodami ilościowymi (zastosowania w
ubezpieczeniach i logistyce).
Infrastruktura jako element systemu logistycznego. Analiza procesów
logistycznych w przedsiębiorstwie. Logistyka a rozwój zrównoważony.
Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości.
47. dr Michalska-Żyła Agnieszka
48. dr hab. Michałowska
Elżbieta, prof. nadzw. UŁ
49. dr Mikulski Henryk
50. prof. zw. dr hab. Milo
Władysław
51. dr Miszczyńska Dorota
52. dr Motowidlak Urszula
53. dr Nykiel Lechosław
54. dr hab. Maria Pietruszka,
prof. nadzw. UŁ
55. dr hab. Piotrowski Andrzej,
prof. nadzw. UŁ
56. dr Podgórniak-Krzykacz
Aldona
Grafika komputerowa i multimedia
57. dr Prorok Lucyna
58. dr hab. Psyk-Piotrowska
Elżbieta, prof. nadzw. UŁ
59. dr hab. inż. Sadowski Adam,
prof. nadzw. UŁ
60. dr Skoczylas-Tworek
Agnieszka
Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej.
Organizacje pomocy społecznej – funkcjonowanie i zmiany. Diagnoza
problemów społecznych w środowiskach trudnych.
Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw. Logistyka zrównoważona.
Kulturowe aspekty integracji europejskiej.
Wyzwania i problemy zarządzania w samorządzie terytorialnym.
Audyt i kontrola w gospodarce i administracji
Informatyka i ekonometria
Praca socjalna,
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
0600-MALE5B
0600-MARC5B
Socjologia
Praca socjalna
0600-MICA5B
Finanse i rachunkowość
Analityka gospodarcza,
Informatyka i ekonometria
0600-MIKH5B
0600-MICE5B
0600-MILW5B
Informatyka i ekonometria
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka, Ekonomia
Informatyka
Europeistyka
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Praca socjalna
Praca socjalna
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe
Finanse i rachunkowość
Ekonomia, sp. audyt i kontrola
0600-MISD5B
0600-MOTU5B
0600-NYKL5B
0600-PIEM5B
0600-PIOA5B
0600-PODA5B
0600-PROL5B
0600-PSYE5B
0600-SADA5B
0600-SKOT5B
wewnętrzna
61. dr Skorupińska Katarzyna
62. dr Staszewska-Bystrowa
Anna
63. dr Stępniak-Kucharska Anna
64. dr Szafrański Grzegorz
65. dr Szymański Konrad
66. dr hab. Urbanek Piotr, prof.
nadzw. UŁ
67. dr Uryszek Tomasz
68. dr Waniek Katarzyna
69. dr Wieteska-Rosiak Beata
70. dr hab. Więcek Jan, prof.
nadzw. UŁ
71. dr Witczak Radosław
Stosunki przemysłowe i dialog społeczny, rynek pracy i bezrobocie.
Zarządzanie zasobami ludzkimi (motywowanie, ocenianie, szkolenie,
wynagradzanie pracowników), gospodarka samorządowa.
Makromodelowanie ekonometryczne.
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (procedury
zakładania, źródła finansowania, marketing, zrządzanie zasobami
ludzkimi, przekształcenia własnościowe – prywatyzacja i
restrukturyzacja, księgowość MSP, analiza finansowa).
Metody ilościowe na rynku finansowym.
Technologie internetowe.
Analiza sprawozdań finansowych i ocena kondycji finansowej
przedsiębiorstw. Systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i
controllingu operacyjnego w procesach zarządzania
przedsiębiorstwem. Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych.
Polityka wynagradzania menedżerów.
Finanse budżetu państwa. Dochody i wydatki publiczne. Deficyt
budżetowy i dług publiczny. Finanse jednostek samorządu
terytorialnego. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Analiza
finansowa w przedsiębiorstwie.
Tożsamości zbiorowe, tożsamości europejskie, migracje, uprzedzenia,
stereotypy.
Bezpieczne i zrównoważone miasto i region.
Logistyka produkcji i magazynowania.
72. dr Wojcieszak Andrzej
73. dr Wolski Rafał
Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw.
Rachunkowość i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw.
Przewóz ładunków z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu
Inwestycje finansowe.
74. dr Zakonnik Łukasz
Technologie sieciowe. Handel elektroniczny.
Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia
sektora publicznego, Ekonomia, sp.
rynek kapitałowy, Ekonomia, sp.
ekobiznes
Informatyka i ekonometria
Ekonomia, Ekonomia, sp. ekonomia
sektora publicznego
Analityka gospodarcza,
Informatyka i ekonometria
Informatyka
Ekonomia, Ekonomia, sp. rynek
kapitałowy Finanse i rachunkowość,
0600-SKOK5B
0600-STAA5B
0600-STEA5B
0600-SZAG5B
0600-SZYK5B
0600-URBP5B
Finanse i rachunkowość
0600-URYT5B
Socjologia,
Europeistyka
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Ekonomia,
Ekonomia, sp. rynek kapitałowy
Analityka gospodarcza, Informatyka
0600-WANK5B
0600-WIER5B
0600-WIEJ5B
0600-WITR5B
0600-WOJC5B
0600-WOLR5B
0600-ZAKL5B
75. dr hab. Załęczna Magdalena,
prof. nadzw. UŁ
Gospodarka nieruchomościami.
76. dr Żelazowski Konrad
Inwestowanie na rynku nieruchomości.
77. dr Żurak-Owczarek Cecylia
Logistyka dystrybucji. Technologie informacyjne w logistyce i
gospodarce.
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka, Ekonomia,
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna,
Gospodarka przestrzenna, sp.
regionalistyka
Logistyka, Logistyka, sp. innowacyjne
technologie materiałowe
0600-ZALM5B
0600-ZELK5B
0600-ŻURC5B
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5
Lp.
1.
2.
3.
Nazwisko i imię
wykładowcy
dr Bogus Andrzej
dr Czajkowska Agnieszka
dr hab. Czechowska
Iwona D., prof. nadzw. UŁ
4.
5.
dr Daniłowicz Paweł
dr Fajczak-Kowalska Anita
6.
dr Hajdys Dagmara
Temat seminarium licencjackiego
Kierunek
Produkty bankowe na rynku finansowym. Kredytowanie gospodarstw
domowych. Kredyty preferencyjne w systemie finansowym.
Kredytowanie podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu
terytorialnego. Banki w absorpcji funduszy UE. Produkty bankowe w
systemie oszczędności gospodarstw domowych
Kredytowanie przedsiębiorstw, obsługa rachunków bankowych firm,
kredyty i inne usługi bankowe świadczone gospodarstwom domowym,
alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej, gospodarka
finansowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości polskiej.
Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na rynku
usług finansowych.
Metodologiczne problemy badań społecznych.
Logistyka międzynarodowa. Zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.
Transport kolejowy.
Ocena gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie dochodów własnych w budżecie jednostki samorządu
terytorialnego. Polityka wydatkowa w samorządzie terytorialnym.
Papiery wartościowe w gospodarce samorządowej. Analiza kondycji
Finanse i rachunkowość
Kod USOS
0600-BOGA5Z
Finanse i rachunkowość
0600-CZAA5Z
Finanse i rachunkowość
0600-CZEI5Z
Socjologia
Logistyka
0600-DANP5Z
0600-FAJA5Z
Finanse i rachunkowość
0600-HAJD5Z
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dr Jadczak Radosław
dr Kołodziejczyk-Olczak
Izabela
dr Kozłowski Maciej
dr Krawczyk Marzena
dr Mikołajczyk-Lerman
Grażyna
dr Nykiel Lechosław
dr hab. inż. Sadowski
Adam, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Urbanek Piotr,
prof. nadzw. UŁ
dr Żelazowski Konrad
finansowej przedsiębiorstwa. Leasing, factoring jako alternatywne formy
finansowania przedsiębiorstw. Źródła finansowania małych i średnich
przedsiębiorstw. Znaczenie podatków w gospodarce budżetowej
państwa. Zarządzanie długiem publicznym. Partnerstwo publicznoprywatne jako innowacyjna metoda realizacji inwestycji.
Metody ilościowe w logistyce.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Problematyka makroekonomiczna (bankowość, bezrobocie, problemy
wzrostu gospodarczego, GPW itp.), polityka gospodarcza, zarządzanie
przedsiębiorstwem oraz finansami przedsiębiorstwa (MSP, źródła
finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, strategie finansowania,
inwestycje i metody ich oceny, proces inwestycyjny itp.), gospodarka
komunalna i samorządowa (mienie komunalne, finanse samorządowe),
zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse publiczne, finanse UE.
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi.
Logistyka przedsiębiorstwa
Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw: źródła finansowania
działalności innowacyjnej, pomiar innowacji. Private equity, venture
capital, business angels. Analiza i kontrola finansowa. Audyt
wewnętrzny. Kontrola wewnętrzna. Strategiczna rachunkowość
zarządcza.
Problemy współczesnej rodziny.
Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości.
Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw. Logistyka zrównoważona.
Analiza sprawozdań finansowych i ocena kondycji finansowej
przedsiębiorstw. Systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i
controllingu operacyjnego w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych. Polityka wynagradzania
menedżerów.
Inwestowanie na rynku nieruchomości.
Logistyka
Ekonomia
0600-JADR5Z
0600-KOLI5Z
Ekonomia
0600-KOZM5Z
Logistyka
Finanse i rachunkowość
0600-KRAM5Z
Praca socjalna
Gospodarka przestrzenna
Logistyka
0600-MIKG5Z
0600-NYKL5Z
0600-SADA5Z
Ekonomia
0600-URBP5Z
Gospodarka przestrzenna
0600-ZELK5Z
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA – EDYCJA LETNIA: ROK I, SEM. 2
Lp.
1.
2.
3.
Nazwisko i imię
wykładowcy
dr hab. BurchardDziubińska Małgorzata,
prof. nadzw. UŁ
dr Kozłowski Maciej
prof. zw. dr hab.
Kwiatkowska Walentyna
Temat seminarium magisterskiego
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Kierunek
Kod USOS
Ekonomia
0600-BURM2C
Problematyka makroekonomiczna (bankowość, bezrobocie, problemy
wzrostu gospodarczego, GPW itp.), polityka gospodarcza, zarządzanie
przedsiębiorstwem oraz finansami przedsiębiorstwa (MSP, źródła
finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, strategie finansowania, inwestycje i
metody ich oceny, proces inwestycyjny itp.), gospodarki komunalna i
samorządowa (mienie komunalne, finanse samorządowe), zarządzanie
zasobami ludzkimi, finanse publiczne, finanse UE.
Wynagrodzenia, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Ekonomia
0600-KOZM2C
Ekonomia
0600-KWIW2C

Podobne dokumenty