geografia - Gimnazjum 54

Komentarze

Transkrypt

geografia - Gimnazjum 54
Rok szkolny 2016/2017
Przedmiotowy system oceniania z geografii
Stosowany przez Małgorzatę Rawską
Stosowany we wszystkich klasach pierwszych, drugich i trzecich
I.
Oceny cząstkowe
1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak:.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
testy kompetencji oparte na standardach egzaminacyjnych
prace sprawdzające – prace klasowe
krótkie sprawdziany
odpowiedzi ustne
prace domowe
praca na lekcji
aktywność na lekcjach
prace dodatkowe dla chętnych
2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujący sposób:
a. Sprawdziany kompetencji (egzaminy półroczne, próbne, trzyletnie) badające długotrwałe nabywanie
wiadomości i umiejętności, waga 4.
b. Prace sprawdzające oparte na szczegółowych wymaganiach z danego zakresu, badające bieżące osiągnięcia
uczniów, waga 3.
c. Prezentacje, związane z samokształceniem, wyszukiwaniem i selekcją informacji, w tym Liga Naukowa,
waga 1 – po obronie waga 3.
d. Kartkówki oparte na celach pojedynczych lekcji, badające opanowanie pojedynczych utrwalanych lub
wprowadzanych umiejętności, waga 2.
e. Odpowiedzi uczniów zapowiedziane i niezapowiedziane , waga 2
f. Praca w klasie: indywidualne i grupowe, oparte na celach pojedynczych lekcji, szczegółowych wymaganiach
z danego zakresu, waga 1. .
g. Aktywność na lekcji, waga 1.
h. Praca dla chętnych - zadania związane z samokształceniem, wyszukiwaniem i selekcją informacji, waga 1
i inne- ustalone przed oceną z uczniami.
3. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową z prac sprawdzających lub kartkówek poprzez. ponowne
wykonanie pracy tylko w terminie wskazanym przez nauczyciela. Uczeń może poprawić odpowiedz
ustną poprzez uzyskaną wcześniej ustaloną ocenę z pracy sprawdzającej z tego zagadnienia.
Do średniej ważonej wliczana jest zarówno ocena poprawiana z wagą (3-prace sprawdzające,2kartkówki), jak i poprawiona (3-prace sprawdzające,2-kartkówki), przy czym ocena poprawiana
zmienia wagę na 1
Poprawa może nie zostać przyjęta i oceniona po przekroczeniu wskazanego terminu. Ocenione jako
niedostateczne prace sprawdzające (pkt.2a,b,d) trzeba obowiązkowo poprawić.
4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie przebiega
następująco:
a. Każda ocena z pracy pisemnej jest uzasadniona przyznaną punktacją.
b. Każda ocena za odpowiedź ustną jest uzasadniona ustnie na forum klasy, ze wskazaniem obszarów poprawnie
wykonanych i umiejętności wymagających ćwiczenia.
c. Każda ocena jest opatrzona ustną informacją, co uczeń zrobił dobrze, co zrobił źle, co powinien poprawić, jakie
wnioski z wykonania tej pracy może wyciągnąć na przyszłość.
5. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia przebiega:
a. poprzez dziennik elektroniczny, gdzie w komentarzu do oceny lub w wysyłanych wiadomościach można
zamieścić informacje na ten temat.
b. drogą e-mailową, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z inicjatywy nauczyciela lub rodziców.
c. na spotkaniach zorganizowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodziców w czasie dni otwartych lub w innym
ustalonym czasie.

6. Progi procentowe dla poszczególnych ocen cząstkowych:
 0%-39%stopień niedostateczny
 40%-52%- stopień dopuszczający
 53%-74%- stopień dostateczny
 75%-90%- stopień dobry
 91%-97%- stopień bardzo dobry
98- 100%- stopień celujący
7. Progi procentowe dla poszczególnych ocen cząstkowych z egzaminów półrocznych i końcowych:
0% -39% - stopień niedostateczny
40%- 52% - stopień dopuszczający
53%-74% - stopień dostateczny
75% - 86% - stopień dobry
87%-99% - stopień bardzo dobry
100% stopień celujący
8. Skala ocen cząstkowych:
stopień
Celujący
Celujący z minusem
Bardzo dobry z plusem
Bardzo dobry
Bardzo dobry z minusem
Dobry z plusem
Dobry
Dobry z minusem
Dostateczny z plusem
Dostateczny
Dostateczny z minusem
Dopuszczający z plusem
Dopuszczający
Dopuszczający z minusem
Niedostateczny
Wartość do średniej
6
5,75
5,50
5
4,75
4,50
4
3,75
3,50
3
2,75
2,50
2
1,75
1
II.
Prace ucznia
1. W razie nieobecności w dniu przedstawiania lub wykonywania danej pracy uczeń musi wywiązać się z tego
zadania w ustalonym z nauczycielem terminie nie później niż w ciągu 12 dni roboczych po ustaniu
nieobecności.
2. Uczeń otrzymuje wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne zgodnie z terminami zawartymi w Statucie
ZS 54. Uczeń jest zobowiązany do przechowywania ich do dnia, w którym mija roczny termin zgłaszania
zastrzeżeń rodziców, jeżeli stwierdzą, uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
3. Uczeń przechowujący swoje prace udostępnia je swoim rodzicom.
III.
Nieprzygotowania
1. W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo jeden raz w trymestrze skorzystać z tzw. nieprzygotowania
bez wyjaśniania jego powodów.
2. Nieprzygotowania zgłasza się w chwili wywołania do odpowiedzi lub podczas zbierania do sprawdzenia prac
domowych
IV.
Oceny klasyfikacyjne
1. Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest wskazana w dzienniku elektronicznym średnia ważona z
ocen:
 w przypadku oceny trymestralnej- z danego trymestru;
 w przypadku oceny końcoworocznej lub końcowej – z całego roku.
2. Propozycję oceny klasyfikacyjnej wystawia się wg poniższej skali:
Ocena
średnia ważona
klasyfikacyjna
Celujący
od 5,75*
Bardzo dobry
od 4,75
Dobry
od 3,75
Dostateczny
od 2,75
Dopuszczający
od 1,75
Niedostateczny
Poniżej 1,75
*Możliwe jest wystawienie oceny celującej przy średniej niższej niż wskazana, jeżeli uczeń:
a. jest laureatem konkursu geograficznego MKO;
b. uczestniczył całorocznie w zajęciach Koła Geograficznego – powyżej 80% zajęć, oraz w klasie
drugiej przygotował i zaprezentował jedną pracę, dla klas trzecich posiadał notatki z wszystkich zajęć.
3. O niższą niż celująca, ale wyższą o jeden stopień niż przewidywana trymestralną/ końcoworoczną/
końcową ocenę klasyfikacyjną może wystąpić do nauczyciela uczeń spełniający wszy stkie poniższe
warunki:
a. wykonał w trymestrze wszystkie obowiązkowe zadania;
b. systematycznie korzystał z możliwości poprawiania ocen;
c. systematycznie prowadzi estetyczny zeszyt przedmiotowy z pełnymi i czytelnymi notatkami;
d. uczestniczył całorocznie w zajęciach Koła Geograficznego – powyżej 80% zajęć, oraz w klasie drugiej
przygotował i zaprezentował co najmniej jedną pracę, dla klas trzecich posiadał notatki z wszystkich zajęć.
e. średnia ważona na trymestr, w przypadku oceny końcowo rocznej/końcowej jest wyższa po przecinku niż
0,65 a niższa niż 0,74 .
4. Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów opisanych w pkt. IV. 3 niniejszego PSO, końcoworoczną/ końcową
ocenę wyższą niż przewidywana może uzyskać jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego opisanego
w Statucie ZS 54 § 50 a § 11 pkt. 16-18.
V.
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen:
celujący
Uczeń wyczerpująco opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
celujący
obejmującym podstawę programową; treści powiązane ze sobą w systematyczny układ oraz
wyciąga z nich prawidłowe wnioski, posiada zeszyt z wszystkimi pracami, wykonuje prace
domowe i rozlicza się na czas z zadanych prac, wykonuje dodatkowe prace. Rozwija własne
zainteresowania, zdobywa sukcesy w konkursach geograficznych – II etap, otrzymał oceny
celujące z testu kompetencyjnego.
bardzo dobry
dobry
dostateczny
Uczeń wyczerpująco opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
obejmującym podstawę programową; treści powiązane ze sobą w systematyczny układ oraz
wyciąga z nich prawidłowe wnioski, posiada zeszyt z wszystkimi pracami, wykonuje prace
domowe i rozlicza się na czas z zadanych prac, wykonuje dodatkowe prace.
jeżeli samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, samodzielnie potrafi
uporządkować i sformułować treści oraz wyciąga z nich prawidłowe wnioski, potrafi w sposób
praktyczny posługiwać się wiadomościami według podanych wzorów, posiada zeszyt z
wszystkimi pracami, wykonuje prace domowe i rozlicza się na czas z zadanych prac, wykonuje
dodatkowe prace
jeżeli posiada wiadomości zapamiętane, samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia, posiada
zeszyt z notatkami, wykonuje prace domowe i rozlicza się na czas z zadanych prac.
dopuszczający
jeżeli posiada słabą znajomość podstawowych umiejętności, jeżeli posiada wiadomości
zapamiętane, wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela, zdarza mu się brak
zeszytu, zdarza mu się brak prac domowych, okazuje zainteresowanie zajęciami na miarę swoich
możliwości. Popełnia liczne błędy, stosuje niepoprawny styl.
niedostateczny
jeśli nie uczęszcza na zajęcia, wykazuje wyraźny brak wiadomości zapamiętanych, nie radzi sobie
samodzielnie z najprostszymi zadaniami, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać
zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje prac
domowych, nie chce pracować na lekcji, odmawia wykonywania poleceń nauczyciela, nie
przystępuje do pisania i poprawiania prac pisemnych.
VI.
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO obowiązują przepisy Statutu ZS 54 § 50 a.
2. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO i w Statucie ZS 54 § 50 a decyzję podejmuje nauczyciel
wystawiający ocenę po zasięgnięciu opinii zainteresowanych uczniów.

Podobne dokumenty