KOMISJA ETYKI, TRADYCJI

Komentarze

Transkrypt

KOMISJA ETYKI, TRADYCJI
KOMISJA ETYKI, TRADYCJI
I ZWYCZAJÓW ŁOWIECKICH
OKRĘGOWEJ RADY ŁOWIECKIEJ
W OPOLU
REGULAMIN
KONKURSU KRONIK KÓŁ ŁOWIECKICH
OPOLSZCZYZNY
I ZASADY OGÓLNE
1. „ W historii Polski Łowiectwo zajęło znaczące miejsce , wnosząc istotny wkład do
materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwale
wartości obyczajowe oraz moralne”. - zbiór zasad etyki tradycji ..... opracowany przez
Komisje Etyki, Tradycji i Zwyczajów łowieckich NRŁ przyjęty przez NRŁ 6 czerwca 1992 r.
2. „Kultura łowiecka, podobnie jak samo łowiectwo , jest tematem niezwykle
szerokim. Jednym z elementów kultury łowieckiej jest
gromadzenie zachowanie
i eksponowanie dokumentacji historycznej dotyczącej działalności myśliwych . Zadanie to
w znamienity sposób może spełniać kronika koła łowieckiego .” – Poradnik dla kół
łowieckich i komisji kultury PZŁ , wydanie 2005 rok.
3. Do konkursu mogą przystąpić koła łowieckie , które zgłosiły swój udział
składając kronikę koła w ustalonym terminie podanym w komunikacie Zarządu Okręgowego
PZŁ do sekretariatu ZO PZŁ.
4. W konkursie może wziąć udział kronika opracowana i prowadzona w formie
albumu / książki, zeszyty, zszywki/, zawierającego opisy a także opracowania fotograficzne
i graficzne / rysunki, obrazki malowane ręcznie / .
II OCENA JURY
1. Organizator konkursu powołuje jury, które ocenia każdą z przedstawionych do
konkursu kronikę koła . W jego skład wchodzi minimum trzech członków . Jeśli w skład
jury wchodzi więcej niż trzech jurorów to ocena najniższa lub najniższa i najwyższa jest
odrzucana .
2. W skład jury są powoływani członkowie ORŁ , Komisji ETiZŁ i ZO PZŁ. Członek
jury z koła łowieckiego , którego oceniana jest kronika jest podmieniany przez innego jurora
nie związanego z kołem .
3. Na przewodniczącego jury wyznacza się członka ze składu jury w zależności
od hierarchii zajmowanej funkcji we władzach okręgowych .
W sprawach spornych przewodniczący może naradzić się z pozostałymi jurorami , ale jego
decyzja jest ostateczna .
4. Każdy z jurorów ocenia przedstawioną do konkursu kronikę koła według
następujących kryteriów :
a)
najstarsze dzieje koła
0-10 punktów
założyciele koła;
charakterystyka obwodów;
zapisy żałobnej karty
b)
odzwierciedlenie prowadzenia gospodarki łowieckiej
0-10 punktów
przedstawienie faktów w gospodarce
trofea członków koła
opis imprez i spotkań myśliwskich
c)
d)
e)
opis polowań
skład organów koła / Zarządu i Komisji Rewizyjnej/
0-10 punktów
w poszczególnych kadencjach oraz przekrój ilościowy i zawodowy koła .
udział członków koła we władzach i organach PZŁ
0-10 punktów
/ stosunek procentowy do ilości czł./
wpisy okolicznościowe i pamiątkowe
0-10 punktów
5. Każdy z jurorów wypełnia arkusz oceny konkursowej , wpisując punkty do arkusza.
Suma punktów od trzech jurorów stanowi ocenę punktową danej kroniki koła .
6. W celu uniknięcia miejsc ex aequo , przy tej samej liczbie punktów , wprowadza
się zasadę uszeregowania liczby punktów wg kryteriów : a, b, c, d, e.
III NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Za zdobycie pierwszego miejsca w okręgu :
puchar,
- dyplom, wniosek o wyróżnienie koła medalem ,
- artykuł do „Łowca Polskiego”.
2. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca :
puchary
- dyplomy, artykuł do „Łowca Polskiego”
3. Wszyscy uczestnicy konkursu:
- okolicznościowe dyplomy
4. Oceniane kroniki wezmą udział w wystawie z okazji jubileuszu PZŁ na
Opolszczyźnie.

Podobne dokumenty