Wydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia

Komentarze

Transkrypt

Wydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia
Grupa przedmiotów:
Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):
Polskie superowoce.
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Polish superfruits.
4)
Kierunek studiów :
Numer katalogowy:
ECTS 2)
1,0
Technologia żywności
Koordynator przedmiotu5):
Dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW
6)
Prowadzący zajęcia :
Dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW; Dr inż. Joanna Niewczas; Dr inż. Stanisław Kalisz; Dr inż. Iwona Ścibisz
7)
Jednostka realizująca :
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Owoców i Warzyw
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Wydział Nauk o Żywności
9)
Status przedmiotu :
a) przedmiot fakultatywny
b) stopień 1
Cykl dydaktyczny10):
Semestr zimowy
Jęz. wykładowy11):
Założenia i cele przedmiotu12):
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z grupą polskich oraz zagranicznych owoców, charakteryzujących
się wyjątkowymi właściwościami prozdrowotnymi, a także możliwościami technologicznego wykorzystania tych
owoców.
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):
rok 3
c) stacjonarne
polski
a)
Wykład..…………………………………………………………………………; liczba godzin 15;
b)
……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;
c)
……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;
d)
……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;
Wykład, dyskusja
Definicja superowoców. Znaczenie superowoców w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Charakterystyka
polskich (m.in. żurawina, aronia, czerwone winogrona, rokitnik, czarny bez, borówka amerykańska, czarna
jagoda, jeżyna, miechunka pomidorowa) i zagranicznych (m.in. acai, guarana, mango, mangustan, noni, granat,
goji, baobab) superowoców. Składniki prozdrowotne występujące w superowocach, właściwości
przeciwultleniające tych związków. Możliwości wykorzystania technologicznego superowoców.
15)
Pełny opis przedmiotu :
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia :
01 –
ma ogólną wiedzę na temat możliwości
zastosowania superowoców w technologii żywności
02 – wykazuje znajomość procesów biochemicznych,
chemicznych i fizycznych w
03 - ma ogólną wiedzę na temat możliwości
zastosowania superowoców w technologii żywności
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
Efekt 01-05 – zaliczenie końcowe
18)
04 – potrafi ocenić wartość odżywczą i energetyczną
superowoców
05 – ma świadomość społecznej i zawodowej
odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Zaliczenie pisemne
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie końcowe
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):
Sala wykładowa
23)
Literatura podstawowa i uzupełniająca :
Literatura podstawowa:
1. Grajek w,. 2007: Przeciwutleniacze w żywności : aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. WNT, Warszawa.
2. Gliszczyńska-Świgło A.,2010: Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
Literatura uzupełniająca:
1. Pokorny J., Yanishlieva N., Gordon M., 2001: Antioxidants in food : practical application. CRC Press, Florida.
2. Wybrane artykuły z czasopism specjalistycznych podane przez prowadzącego.
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
27 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,0 ECTS
7
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
………. ECTS
26)
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
ma ogólną wiedzę na temat możliwości zastosowania superowoców w technologii
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W01, K_W03, K_W07
żywności
02
wykazuje znajomość procesów biochemicznych, chemicznych i fizycznych w produkcji
K_W06
żywności
03
ma podstawową wiedzę na temat chemicznych i biologicznych właściwości superowoców
K_W04
04
potrafi ocenić wartość odżywczą i energetyczną superowoców
K_U11
05
ma świadomość społecznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej
K_K01
żywności
8

Podobne dokumenty