4 marca - Ziemia Sochaczewska

Komentarze

Transkrypt

4 marca - Ziemia Sochaczewska
WSZYSTKO NA REMONT
WSZYSTKO NA BUDOWĘ
SOCHACZEW
BROCHÓW
IŁÓW
NOWA SUCHA
RYBNO
TERESIN
MŁODZIESZYN
2 zł
(w tym 5% VAT)
Nr 9 (1173) 4.03.2014 r.
ISSN 1231-7179
Numer indeksu 328 006
Radna Porozumienia
Ziemi Sochaczewskiej
traci mandat
Usługi ślusarsko-spawalnicze
Bioenergoterapeuta
- spawanie aluminium
- balustrady, schody
- konstrukcje stalowe
Tel. 792 784 22 11
FOT. AGNIESZKA PORYSZEWSKA
SPAW - MONTER
skuteczny
lub
46 861 69 16
z przywołaniem
e-mail
[email protected]
ZS-290
QQNaczelny Sąd Administracyjny, do którego odwołała się Urszula Kossakowska, nie miał
wątpliwości, że powinna ona stracić mandat. Rozprawa odbyła się w środę 26 lutego i od tego
momentu Kossakowska nie jest już członkiem Rady Miejskiej w Sochaczewie
więcej str. 3
FOT. MAŁGORZATA PAŁUBA
Niezłomni z Sochaczewa
Uroczystością
w Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej
i Pola Bitwy nad
Bzurą rozpoczęły
się 28 lutego
miejskie obchody
Dnia Żołnierzy
Wyklętych.
Potrwają one do
22 marca. Honorowy patronat
nad imprezami
objęli poseł Maciej
Małecki i burmistrz
Piotr Osiecki
więcej str. 10
W NUMERZE
Szpital
powraca
str. 2
Niewinny
doktor W.?
str. 5
Z PIERWSZEJ RĘKI
4 marca 2014
nr 9 (1173)
[email protected]
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
Związkowcy są oburzeni
30 stycznia pracownicy skarżyli się m.in. na niskie zarobki
Ponadto zauważamy, iż
stwierdzenie Pana Dyrektora Szenka na antenie radia, iż
na spotkanie w dn. 30.01.2014 r.
przybył personel pomocniczy jest
ze wszech miar nieścisłe, ponieważ obecne były także przedstawicielki pielęgniarek i położnych,
a także ratownicy oraz technicy radiologii. W naszej ocenie,
wskazane zawody w żadnej mierze, wbrew twierdzeniom Pana
Dyrektora, nie mogą być uznane
za pomocnicze. Wyżej kwestionowane twierdzenie Pana Szenka świadczy o braku podejścia z
należytym szacunkiem do ww.
grup pracowniczych.
Odnosząc się do poruszenia
przez Pana Szenka problemu nadwykonań i inwestowania wskazujemy, iż rzeczywiście nie są płacone przez NFZ nadwykonania, a
ponadto realnie w naszym szpitalu w ostatnim czasie miało miejsce wiele inwestycji. Jako związek
nie jesteśmy oczywiście przeciwni inwestycjom, ale dla zachowania zasad obiektywizmu należy
Wiosna zaszumiała
mu w głowie
FOT. JAN WASILEWSKI
FOT. MAŁGORZATA PAŁUBA
Jak widzimy na zdjęciach, są
różne przejawy wiosny. Dorodny
łabędź, dostojnie pływający po zalanym wodą polu, zapewne zaskoczył rolnika, który wyszedł rano za
stodołę, by zobaczyć, jak rola obsycha. Skąd się tam wziął samotny
pod Kurdwanowem, gdzie akwenów jak na lekarstwo, gdzie spędził
zimę? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że zbliżająca się wiosna przyniesie nam jeszcze wiele pięknych
widoków. (pab)
Niektórzy mieszkańcy tak
mocno poczuli wiosnę, że stracili
dla niej głowę. I to dosłownie, co
widać na załączonym obrazku.
Szkoda tylko, że ci, którzy
świętowali wraz z bohaterem
naszego zdjęcia, pozostawili kolegę w niezbyt wygodnej pozycji. Przez to może się nabawić
zapalenia korzonków. Nie od
dziś wiadomo, że alkohol szkodzi zdrowiu. (jw)
telefony alarmowe 24h
604-206-108, 602-789-111
Pogotowie
energetyczne
46 862-26-20
Pogotowie gazowe
(Sime Polska)
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie
999
Policja
997, 46 863-72-00
PKP
19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS
Grodzisk Mazowiecki, baza
w Sochaczewie
46 862-55-12
Sąd Rejonowy
46 862-32-64
Schronisko „Azorek”
791-604-108
791-606-109 (adopcje)
Fundacja „Nero”
502-156-186
Starostwo Powiatowe
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna
998, 46 862-23-70
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi
191-91
Taxi
46 862-28-42
USC
46 862-23-02
Urząd Miejski
46 862-27-30, 46 862-22-35
Urząd Skarbowy
46 862-26-04
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii
sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
604-195-867, 696-056-281,
664-157-699
ZGM
46 862-81-06, 46 862-93-14
awarie elektryczne
(tylko ZGM) 660-477-130
awarie
wodno-kanalizacyjne
(tylko ZGM)
660-477-129
ZKM 46 862-99-27
ZUS 46 862-64-33
 790-458-406
Samotny biały łabędź
PEC
46 862-92-00,
Barbara Lipińska
w obiektywie  w obiektywie  w obiektywie  w obiektywie  w obiektywie  w obiektywie
46 862-77-59
Reklama w „Ziemi Sochaczewskiej”!
kontraktów. Wskazujemy, iż KZ
NSZZ „Solidarność” interwencje
pisemne kierowała także m.in. do
Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia, który potraktował wystąpienie organu związkowego
bardzo profesjonalnie, co nie zawsze zdarza się wobec pism skierowanych przez związki do Dyrekcji naszego szpitala.
KZ NSZZ „Solidarność” pragnie zauważyć, iż ani celem, ani
zadaniem związku, wbrew sugestiom Pana Szenka, nie jest tworzenie planu naprawczego dla
naszej placówki, a tylko obrona
godności, interesów i praw pracowniczych załogi szpitala oraz
przedstawianie istniejących problemów z tym związanych do
dyrekcji placówki. Zauważamy, iż KZ NSZZ „Solidarność”
nie oczekuje za społeczną pracę związkową i zaangażowanie
w sprawy swojego zakładu pracy podziękowań od Dyrektora
Szenka, ale niewątpliwie za pracę na swoich stanowiskach pracy
należy się poszanowanie.
MOSiR
 profesjonalne doradztwo  miła obsługa
 projekt ogłoszenia przesyłamy do akceptacji
strza dla lokalnego szpitala. W
naszej ocenie sugestia o upolitycznienie spotkania jest co najmniej nietaktowna i niczym
nieuzasadniona.
Zaistniałe podczas wywiadu Pana Szenka stwierdzenie, iż
związki zawodowe nie angażują się w sprawy szpitala jest zdecydowanie kłamliwe, ponieważ
przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” jest
zawsze obecny na zebraniach
Społecznej Rady Szpitala oraz
spotkaniach z Panem Dyrektorem. Ponadto Pan Szenk doskonale zdaje sobie sprawę, iż
Przewodniczący ww. Związku,
poświęcając swój wolny czas jak
i pieniądze na przejazdy, osobiście oraz przy pomocy koleżanek
i kolegów ze związku, przygotowuje i dostarcza opracowywane
pisma do samorządów (powiatowego, miejskiego i gminnych)
w sprawie pomocy dla szpitala i
poparcia w walce o sprawiedliwe finansowanie usług medycznych oraz zwiększenie wartości
wskazać, czyim kosztem wskazane inwestycje się odbywają.
Aby można funkcjonować
na bezpiecznym poziomie organizacyjnym, każdy rok kontraktowy powinien zamykać
się przynajmniej bilansem zerowym, gdyż w przeciwnym razie,
przy rosnącym corocznym zadłużeniu (681 tys. zł za rok 2012,
1 800 tys. zł za rok 2013) może
dojść do przekształcenia szpitala
w spółkę prawa handlowego lub
sprywatyzowania. Wiadomo, iż
każda zmiana organizacyjna w
tym kierunku byłaby zniszczeniem wysiłku ludzi, którzy ten
szpital budowali w tak trudnym
okresie. W naszej ocenie zniszczono by wysiłek i wkład pracy,
jaki włożyło w budowę tego szpitala pokolenie ludzi z posłem na
sejm i dyrektorem szpitala w latach osiemdziesiątych Panem
Grzybowskim oraz Dyrektorem
Pasiakim na czele.
Wskazane spotkanie z dn.
30.01.2014 r. zostało w naszej
ocenie niesprawiedliwie ocenione przez Dyrektora Szenka
(który, co ponownie podkreślamy, był nieobecny) na antenie
lokalnego radia. Przedmiotowe
zebranie miało na celu uświadomienie lokalnemu społeczeństwu (poprzez obecność na
nim przedstawicieli mediów)
istniejących problemów pracowników oraz ogólnych problemów Szpitala Powiatowego
w Sochaczewie. (...)
KZ NSZZ „Solidarność”
wyraża podziękowanie szczególnie tygodnikowi „Ziemia
Sochaczewska” za obiektywną i
rzeczową relację z ww. zebrania.
Za Zarząd: przewodniczący
Andrzej Katner
WAŻNE TELEFONY
[email protected]
(...) Na wstępie wyrażamy swoje zdziwienie negatywną oceną
przez Dyrektora Szenka przebiegu spotkania pracowników
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z Dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi, które miało
miejsce w dn. 30.01.2014 r., tym
bardziej, iż na przedmiotowym
spotkaniu Pan Dyrektor Piotr
Szenk nie był obecny, mimo
skierowania do niego osobistego zaproszenia.
Niniejszym wyrażamy swoje oburzenie w związku z wypowiedzią Pana Szenka w stosunku do zaproszonych przez
KZ NSZZ „Solidarnośc” gości
w osobach Posła na Sejm Pana
Macieja Małeckiego i Burmistrza Miasta Sochaczew Pana
Piotra Osieckiego, którym to
Dyrektor zarzucił prowadzenie
w ten sposób wyborczego wiecu.
Wskazujemy, iż ww. osoby przybyły na zebranie zorganizowane przez nasz związek na osobiste zaproszenie przez KZ NSZZ
„Solidarność” w trosce o Szpital
Powiatowy w Sochaczewie oraz
w celu zapoznania się z problemami przybyłych pracowników, na które nie reaguje dyrekcja szpitala. (...)
Zdaniem KZ NSZZ „Solidarność” Dyrektor Szpitala zamiast podziękować ww. osobom za niewymuszoną pomoc,
na antenie radia „Fama” zasugerował, iż ci panowie przybyli na zebranie z załogą szpitala
w celach politycznych. Stanowczo stwierdzamy, iż oczywiście
można mieć odmienne poglądy polityczne, ale trzeba szanować ludzi za wkład pracy i przejaw dobrego serca okazywany
przez Pana Posła i Pana Burmi-
FOT. SŁAWOMIR BURZYŃSKI
QQKZ NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie zwróciła się do redakcji z prośbą
o opublikowanie pisma skierowanego do dyrektora szpitala Piotra Szenka. Pismo dotyczy wywiadu, jakiego dyrektor
udzielił radiu „Fama”. Związkowcy poczuli się nim dotknięci. A ponieważ przedstawiciel redakcji uczestniczył w
przywoływanym w piśmie spotkaniu, zamieszczamy obszerne fragmenty listu.
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
WAŻNY TEMAT
[email protected]
4 marca 2014
nr 9 (1173)
3
Urszula Kossakowska
straciła mandat radnej
QQNaczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości. Urszula Kossakowska
nie powinna zasiadać w Radzie Miasta. Radna Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej
skazana została za podrobienie podpisu nieżyjącego sąsiada i próbę wyłudzenia
należącego do niego mieszkania komunalnego.
Prawomocny wyrok zapadł
w czerwcu 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku uznał Urszulę Kossakowską winną
fałszowania podpisów na
dokumentach urzędowych.
8 sierpnia 2013 r. uchwałą
Rady Miasta wygaszony został jej mandat. Tymczasem
Kossakowska postanowiła
zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie dopatrzył się w niej żadnych
uchybień. Radna złożyła
więc skargę kasacyjną do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozprawę wyznaczono na 26 lutego.
Biorąc pod uwagę, że
skarga wpłynęła w listopadzie, termin ten należy
uznać za wręcz ekspresowy.
Często oczekiwanie na termin rozprawy przed NSA
wynosi nawet pół roku. Wyrok zapadł już na pierwszej
rozprawie. Skład sędziowski
w pełni przychylił się do argumentacji miasta. W tym
miejscu należy wyjaśnić, że
w trakcie trwającej kadencji samorządowej zmieniły
się przepisy. Kiedy Kossakowska wygrywała wybory,
obowiązywały przepisy ordynacji wyborczej, zgodnie
z którymi prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
FOT. AGNIESZKA PORYSZEWSKA
2
Urszula Kossakowska podczas swojej ostatniej sesji RM
publicznego, powodować
powinien utratę mandatu.
Tymczasem na radną nałożono karę grzywny, a ta,
zgodnie z obowiązującym
teraz Kodeksem Wyborczym, nie jest powodem do
odebrania mandatu. NSA
odniósł się już do podobnego przypadku i w jednym z
wyroków z 2012 r. uznał, że
decydujące znaczenie mają
przepisy obowiązujące w
momencie, gdy radny wygrywał wybory. Z identycz-
nego założenia wychodzi
Krajowa Komisja Wyborcza, z którą konsultowano
projekt uchwały.
Teraz miejsce Urszuli Kossakowskiej w Radzie
Miasta zajmie kolejna osoba z listy Prawa i Sprawiedliwości z największą liczbą
głosów. Zgodnie ze wskazaniem komisarza wyborczego będzie to Zofia Łempicka.
Dlaczego do radnych dołączy przedstawiciel komitetu
wyborczego PiS, a nie Poro-
zumienia Ziemi Sochaczewskiej? Urszula Kossakowska
zmieniła barwy klubowe w
trakcie trwania kadencji. Do
rady weszła z listy PiS, następnie przeszła do PZS. Zaraz po tym fakcie zatrudniona została w starostwie
powiatowym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na stanowisku
pomocy administracyjnej
(obsługi). Ponieważ przepisy
o pracownikach samorządowych nie stanowią, że osoby
zatrudnione w tym charakterze nie mogą mieć kryminalnej przeszłości, z formalnego punktu widzenia
Urszula Kossakowska bez
przeszkód mogła rozpocząć
karierę na szczeblu powiatowym.
Podejmowane
przez
byłą już radną uchwały zachowają ważność, ponieważ
z ustawowego punktu widzenia nadal miała prawo
pełnić funkcję. Nie będzie
musiała także zwracać diet
pobieranych od czasu wygaszenia jej mandatu.
Jak usłyszeliśmy w biurze rady miejskiej, na najbliższej sesji Zofia Łempicka
złoży przyrzeczenie i zajmie
miejsce Urszuli Kossakowskiej.
Agnieszka Poryszewska
Jolanta Gonta
Przewodnicząca Rady Miasta
Kto był „za”, a kto „przeciw”
pozbawieniu radnej mandatu
Gdy podejmowaliśmy uchwałę o wygaszeniu
mandatu radnej Urszuli Kossakowskiej miałam
nadzieję, że zwycięży przyzwoitość. Że uchwała zostanie
podjęta jednomyślnie, a pani Kossakowska usunie się w cień.
Radny to osoba zaufania publicznego, która powinna kierować
się zasadami etyki i moralności. Wyrok sądu nie pozostawiał
żadnych wątpliwości. Apelowałam, by nie traktować tej sprawy
przez pryzmat przynależności Urszuli Kossakowskiej do
Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej. Niestety, radni tego
ugrupowania a także wspierający ich radni z Porozumienia
Obywatelskiego nie przyjmowali żadnych argumentów. Nie
kwestionowali winy, ale zagłosowali za pozostawieniem pani
Kossakowskiej w Radzie Miasta. Mimo że sąd potwierdził, że to
radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Sochaczewskiego Forum
Samorządowego mieli rację, nie czuję satysfakcji. Autorytet
rady i tak ucierpiał. Część mieszkańców zapewne zapamięta,
że w radzie broniono osoby skazanej.
Uchwała o wygaszeniu mandatu radnej Urszuli
Kossakowskiej podzieliła Radę Miasta niemal na pół.
Za pozbawieniem miejsca w radzie byłej już radnej
Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej głosowali wszyscy
radni PiS (S. Dorywalski, J. Gonta, S. Kaczmarek,
A. Karaś, B. Rutkowska) oraz Forum (M. Cichocki,
K.Dybiec, W.Kowaluk, E.Stasiak, J.Wojewoda,
S.Zdzieszyński). Za pozostawieniem w radzie Urszuli
Kossakowskiej, mimo prawomocnego wyroku sądu byli
radni Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej (U.Kossakowska, T. Kozbuch, T. Obrączka, B. Otręba, M. Podsędek,
A. Rutkowski), Porozumienia Obywatelskiego (I. Kisiołek,
U. Pawlak, P. Piątkiewicz) oraz, co dziwi szczególnie, były
burmistrz, dziś nienależący do żadnego ugrupowania
Bogumił Czubacki, za którego kadencji radna dopuściła
się fałszowania podpisu w celu wyłudzenia mieszkania
komunalnego.
Sprawa Janusza Ciury przekazana
do płockiej prokuratury
Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie zdecydowała o przesłaniu do
Prokuratury Okręgowej w Płocku
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicestarostę Janusza Ciurę. Przypomnijmy,
że zawiadomienie złożyła 20 lutego
siódemka radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, a
miało ono treść:
„My niżej podpisani zawiadamiamy o możliwości popełnienia
przestępstwa przez wicestarostę Powiatu Sochaczewskiego Pana Janusza
Ciurę w postaci niedopełnienia przez
niego, jako funkcjonariusza publicznego, obowiązku złożenia doniesienia
o możliwości popełnienia licznych
przestępstw w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Wnosimy
o wszczęcie oraz przeprowadzenie w
tej sprawie postępowania przygotowawczego”.
W uzasadnieniu radni napisali
m.in: „W dniu 31.01.2014 (...) my niżej
podpisani spotkaliśmy się z byłym pracownikiem DPS w Młodzieszynie (...).
Podczas tego spotkania poinformował
on nas o rozmowie z Januszem Ciurą,
do której miało dojść w kwietniu 2013
roku w gabinecie wicestarosty. Podczas
rozmowy Janusz Ciura miał zostać
poinformowany o licznych nieprawidłowościach w Domu Pomocy Społecznej. Jako funkcjonariusz publiczny wicestarosta Ciura miał obowiązek
poinformowania o tej rozmowie organów ścigania i złożenia zawiadomienia
o możliwości popełnienia przestępstwa”. (rm)
[email protected]
Budżet obywatelski
po raz drugi
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
Środki te trafią na realizację pomysłów zgłoszonych przez stowarzyszenia, osoby prywatne,
szkoły czy wspólnoty mieszkaniowe. Już po raz drugi dorośli mieszkańcy Sochaczewa,
ale także młodzi ludzie kończący w tym roku 16 lat, będą mogli zaproponować do realizacji
przedsięwzięcie, które ich zdaniem potrzebne jest w naszym
mieście.
W ostatniej edycji SBO
zwyciężyła budowa boiska przy
Zespole Szkół w Chodakowie.
Inwestycja jest obecnie na etapie projektowym. Kolejnym
pomysłem, który zyskał szerokie poparcie sochaczewian,
było uruchomienie kina plenerowego w muszli koncertowej.
Filmy na świeżym powietrzu
będzie można oglądać w lipcu
i sierpniu. Za resztę pieniędzy
wybudowane zostaną siłownie zewnętrzne i Street Workout Park.
- Kluczem do sukcesu jest
skuteczna kampania wśród
przyjaciół, rodziny, znajomych. Pierwsza edycja pokazała, że najbardziej zdeterminowani i zaangażowani
w zbieranie głosów odnieśli
spektakularny sukces. Wiele
osób stawiało na budowę parkingu przy stacji PKP, tymczasem wygrały boiska przy
Zespole Szkół w Chodkowie,
siłownie zewnętrzne i letnie
FOT. ARCHIWUM
QQRada Miasta przyjęła przygotowany przez burmistrza projekt uchwały określający zasady
drugiej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO). Tym razem do podziału
jest jeszcze więcej pieniędzy - 1.100.000,00 zł.
W ubiegłym roku głosowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem
Najważniejsze daty
 luty - listopad 2014 r. - prowadzenie akcji promocyjnej
 od 5 maja do 27 czerwca 2014 r. - składanie przez mieszkańców
propozycji projektów do budżetu na rok 2015
 od 1 lipca do 3 września 2014 r. - weryfikacja propozycji mieszkańców i
ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania
 od 29 września do 15 października 2014 r. - głosowanie nad propozycjami
 do 30 października 2014 r. - ogłoszenie wyników konsultacji
 do 15 listopada 2014 r. - wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu
budżetu miasta na rok 2015
kino. Bardzo pomocne okazały się portale społecznościowe w tym Facebook - mówi
rzecznik UM Robert Małolepszy.
W drugiej edycji burmistrz
proponuje, by z budżetu miasta na 2015 rok wydzielić o 10
proc. więcej środków niż poprzednio, czyli 1.100.000 zł. Lista projektów, które mogą być
zrealizowane w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego powstanie w wyniku powszechnych konsultacji
społecznych obejmujących teren całego miasta. Formularz
zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach SBO będzie
ponownie dostępny na stronie
internetowej www.sochaczew.
pl, w Biurze Obsługi Klienta UM, na pływalni „Orka”
oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wypełnione
formularze należy dostarczyć
do Biura Obsługi Klienta UM
lub przesłać podpisany skan
na adres: [email protected]
Na początku właściwe wydziały Urzędu Miejskiego zweryfikują projekty pod względem merytorycznym, sprawdzą
czy istnieje możliwość ich realizacji, jaka jest wartość społeczna zadania, czy koszt nie przekroczy zarezerwowanej na SBO
puli pieniędzy, oraz jakie ewentualnie koszty będzie generował ten projekt w przyszłości.
Następnie weryfikacją projektów zajmie się zespół złożony z
wiceburmistrza, przedstawiciela Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Sochaczewskiej Rady Sportu i
Powiatowej Izby Gospodarczej.
Zasiądzie w nim także po jednym przedstawicielu każdego
z Klubów Radnych. To grono
wybierze przedsięwzięcia, które znajdą się na ostatecznej liście
podlegającej głosowaniu.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w wyznaczonych punktach, gdzie będzie
można wypełnić i złożyć ankietę, ale także w formie elektronicznej. Z kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu propozycji
spełniających kryteria, oddamy
głos na maksymalnie 5 najważniejszych naszym zdaniem projektów. W ten sposób - dzięki
głosom elektronicznym i złożonym na papierze - powstanie lista zadań, które burmistrz wpisze do budżetu miasta na 2015
rok. (ap), dw
Delegacja z Łotwy
w Sochaczewie
QQWizyta zorganizowana
została dzięki współpracy ze Związkiem Miast Polskich. 30 samorządowców
z Łotwy zapoznawało się z
metodami zarządzania stosowanymi w wybranych
polskich miastach.
W programie wizyty znalazły
się m.in. Warszawa, Poznań,
Kutno i Sochaczew. Samorządowcy przypatrywali się strategicznym rozwiązaniom dotyczącym planowania rozwoju
lokalnego. Kilkudziesięcioosobowa grupa przyjechała do naszego miasta 27 lutego. Stanowiła ona modelowe wręcz
potwierdzenie legendarnego łotewskiego równouprawnienia
kobiet. Większą część delegacji
stanowiły panie zajmujące najwyższe samorządowe stanowiska: burmistrza, przewodniczącej rady gminy, czy specjalistki
Łotewskiej Regionalnej Agencji
Rozwoju.
W Kramnicach uroczyście powitał gości burmistrz
Piotr Osiecki. Jego zastępca Marek Fergiński przedstawił przekrojową prezentację dotyczącą Sochaczewa.
Obejmowała ona wszyst-
kie aspekty funkcjonowania
samorządu: od sytuacji gospodarczej, oświaty, kultury, przez walory turystyczne.
Omówiono także problemy,
z którymi się borykamy, w
tym np. wyludnianie się miasta oraz starzenie się społeczeństwa. Samorządowcy w
szczególny sposób interesowali się sprawami oferty opieki przedszkolnej i żłobkowej,
a także rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z „reformą śmieciową”.
Delegacja zwiedziła budynek Miejskich Kramnic, mieszczące się w nim instytucje i wydziały ratusza. Następnie udała
się do Żelazowej Woli, aby obejrzeć miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Łotewscy samorządowcy odwiedzili również
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski,
zrewitalizowane ruiny Zamku Książąt Mazowieckich oraz
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
Na zakończenie wizyty delegaci wysłuchali koncertu w Państwowej Szkole Muzycznej I i
II st. im. Fryderyka Chopina w
Sochaczewie. (ap)
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o licytacji ułamkowej części nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 15.00 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali
nr wg wokandy, odbędzie się
druga licytacja niewydzielonego udziału 17/18,
należącego do: Maryla Seroka,
w nieruchomości położonej: Sochaczew, Zwycięstwa 11,
dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PL1O/00038658/6,
wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: dz. o nr ewid. 112, prostokątna. Bud. mieszk. murowany, wolno stojący, parterowy, z poddaszem
użytk. i strychem, podpiwniczony, kryty blachą, o pow. użytk. 168,70 m². Bud. gosp.-garaż. murowany,
2-kondyg.,o pow. użytk. 147,60 m². Bud. składa się z garażu, pom. gosp. i piętra wyk. na cele mieszk. Bud. gosp.,
murowany, parterowy, o pow. użytk. 39 m². Działka ogrodzona. Plac częściowo utwardzony betonem i trylinką.
Suma oszacowania udziału wynosi 583 700,00 zł, zaś cena wywołania 389 133,33 zł (2/3 sumy oszac.).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., to jest 58 370,00 zł,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczęd.
banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz., w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew.
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika
PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
ZS-255
Obwieszczenie o drugiej licytacji
spółdzielczego prawa do lokalu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 14.40 w Sądzie Rejonowym
w Sochaczewie, w sali nr wg wokandy, odbędzie się
druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego),
należącego do: Alicja Marcinkowska,
położonego: Sochaczew, ul. Ziemowita 14/13, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie wraz z prawami przynależnymi. Dla prawa nie jest urządzona księga wieczysta.
Opis prawa: Lokal o powierzchni użytkowej 33,98 m², położony jest na parterze, w drugiej klatce,
składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki.
Suma oszacowania wynosi 101 400,00 zł, zaś cena wywołania 67 600,00 zł (2/3 sumy oszacowania).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest
10 140,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo
książeczce oszczęd. banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz. w upow. do wypłaty kwoty
rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
ZS-256
[email protected]
ZA BARIERĄ PRAWA
Wątpliwości w sprawie
doktora Sławomira W.
QQZaskakujące postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku, a także jego uzasadnienie,
może sugerować, że aresztowany wcześniej lekarz Sławomir W. nie tylko wyszedł
na wolność, ale może się okazać całkiem niewinny.
Wielkim zainteresowaniem
mediów, również tych ogólnopolskich, cieszyła się opisywana w „Ziemi” sprawa
doktora medycyny pracy Sławomira W., który raz już skazany za potwierdzanie nieprawdy na orzeczeniach
lekarskich, zwłaszcza tych
potrzebnych pracodawcom,
znowu podjął podobną działalność. Policjanci zastali go
na wystawianiu niedozwolonych zaświadczeń, a Sąd Rejonowy w Sochaczewie, na
wniosek prokuratury, wydał decyzję o aresztowaniu na
trzy miesiące.
Obrońca doktora W. odwołał się jednak i Sąd Okręgowy w Płocku uchylił jego
tymczasowe aresztowanie. W
uzasadnieniu napisano, że zażalenie obrońcy podejrzanego jest uzasadnione, bo środki
zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania
i tylko wówczas, gdy zebrane
dowody wskazują na prawdopodobieństwo, że podejrzany
popełnił przestępstwo. Natomiast zdaniem sądu okręgowego w Płocku, na obecnym
etapie są wątpliwości, czy czyny podejrzanego rzeczywiście
stanowią przestępstwo.
W uzasadnieniu orzeczenia podnosi się kwestię, czy faktycznie podejrzany swym zachowaniem nie stosował się do
zakazu wydanego przez sąd w
Sochaczewie ze stycznia 2012 r.,
kiedy to orzeczono wobec niego
zakaz wykonywania zawodu
lekarza medycyny pracy. Orze-
FOT. SŁAWOMIR BURZYŃSKI
WIEŚCI Z RATUSZA
4 marca 2014
nr 9 (1173)
FOT. AGNIESZKA PORYSZEWSKA
4
Prezes Sądu Rejonowego Jacek Woźnica ma wątpliwości co do
niektórych fragmentów uzasadnienia sądu odwoławczego
kanie zaś w sprawach kierowania pojazdami, zdaniem sądu
z Płocka, nie należy do zakresu medycyny pracy. Co prawda posiadanie specjalizacji medycyny pracy jest niezbędne
do uprawnień wykonywania
takich badań, lecz orzeczenie
sądu nie zakazywało podejrzanemu takich badań i orzekania
w tym zakresie.
Nie jest też zdaniem sądu
okręgowego jasne, czy utrata
uprawnień do wykonywania
orzeczeń lekarskich następuje
z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, czy też
dopiero z chwilą uprawomocnienia się decyzji administracyjnej, skreślającej podejrzanego z ewidencji uprawnionych
lekarzy. A jak pamiętamy, Sławomir W., na skutek czyjegoś
niedopatrzenia lub zamieszania związanego z przejęciem
w międzyczasie od wojewody kompetencji w tym zakresie przez urząd marszałkowski,
z takiego rejestru wykreślony
nie został.
- Dlaczego tak się stało,
trudno mi powiedzieć - mówi
prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie, sędzia Jacek Woźnica. - Poleciłem zawiadomić o
treści wyroku, który zapadł w
roku 2012, Powiatowy Urząd
Pracy, wydz. ewidencji działalności gospodarczej w Sochaczewie, Urząd Wojewódzki w
Warszawie i Okręgową Izbę
Lekarską w Warszawie. Dodać
też należy, że sugestie składu sędziowskiego z Płocka, rozpatrującego skargę podejrzanego na tymczasowy areszt, nie są
wiążące dla przyszłego składu
sędziowskiego rozpatrującego
ewentualną sprawę Sławomira
W. W uzasadnieniu postano-
wienia płockiego sądu mamy
jeszcze kilka innych argumentów, między innymi taki, że,
jego zdaniem, podejrzany nie
miał już możliwości zakłócania
działań procesowych, bowiem
dokumentacja została zabezpieczona.
- Wyrok sądu jest wyrokiem sądu - powiedziała nam
prokurator rejonowy Beata Sobieraj-Skonieczna. - To skazanego obliguje, by się powstrzymał od określonych czynów, a
nie czekał na to, czy inne organy
skreślą go lub nie. Bo jeśli ktoś
otrzyma zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów, to miałoby to obligować starostwo, aby
szukało człowiekowi w mieszkaniu prawa jazdy, bo inaczej
zakazu nie można wykonać?
To po co ten wyrok? Sądzę, że
wyszedł tu sędziom pleonazm,
taka wewnętrzna sprzeczność.
Sprawa wygląda trochę zagadkowo, bo z jednej strony
orzeczenie sądu okręgowego
dotyczy tylko i wyłącznie zwolnienia doktora W. z tymczasowego aresztu i teoretycznie nie
powinno mieć żadnego wpływu na ewentualny wyrok jakiegokolwiek sądu w tej sprawie.
Postępowanie przecież nadal
się toczy i rozprawa nie jest wykluczona. Jednak takie uzasadnienie daje wszystkim kierowcom, zagrożonym odebraniem
prawa jazdy, realną nadzieję na
uznanie doktora W. za niewinnego, a tym samym ich prawka
za prawomocne. Co jednak będzie, gdy stanie się zupełnie inaczej?
Sławomir Burzyński
Niebezpieczny kabel pod napięciem
QQW sobotę 22 lutego
po godzinie 18.00 jeden z
mieszkańców bloku przy ul
15 Sierpnia wyszedł z psem
na spacer. Kiedy przechodził obok boryszewskiego
kościoła, pies głośno zawył.
Dziwnym
zachowaniem
swego czworonoga zainteresował się właściciel. Podszedł więc, by zobaczyć, co
się stało i wtedy został porażony prądem.
Mimo panujących już
ciemności udało mu się zauważyć leżący na terenie
zielonym przy chodniku kabel oświetleniowy, który był
pod napięciem i najpierw
poraził jego pupila. Całe
szczęście, że mężczyzna
miał buty na gumowej podeszwie, która zmniejszyła
siłę rażenia. Na ulicę zaczęli
wychodzić również okoliczni mieszkańcy, oświetlając
sobie drogę latarkami, aby
dowiedzieć się, co jest przyczyną panujących ciemności. Tymczasem poszkodowany zadzwonił na policję
i do zakładu energetycznego z prośbą o natychmiastową pomoc. Zanim jednak
do niej doszło, zgromadzeni
informowali innych przechodniów o grożącym im
niebezpieczeństwie.
Po przybyciu pracowników ekipy usuwającej awarie energetyczne, kabel został przez nich odłączony
od napięcia, a za dwa dni
naprawiony. Dzięki szybkiej
interwencji mężczyzny nie
doszło do większego nieszczęścia. (jw)
4 marca 2014
nr 9 (1173)
5
Po pijaku
uderzył w samochód
18 lutego po godzinie 16 kierowca samochodu marki Honda Civic, mając ponad 1,6 promila alkoholu, wyjeżdżał z
Chodakowa. Nie ujechał jednak daleko, gdyż na ulicy Mostowej uderzył w prawidłowo
jadący samochód Opel Astra.
Według świadków zdarzenia wyskoczył z samochodu i
na piechotę uciekał ulicą Kolejową. Poszkodowany w kolizji wezwał policję, która szyb-
ko rozpoczęła poszukiwania
sprawcy. Policjanci, mając numery rejestracyjne pojazdu
oraz rysopis uciekiniera, bardzo szybko ustalili jego personalia. Został zatrzymany i
osadzony w areszcie do wytrzeźwienia.
Będzie miał postawione
zarzuty za jazdę po pijanemu,
spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca wypadku. O jego
losie zadecyduje sąd. (jw)
Pijana mamusia
22 lutego około 20:20 Sochaczewscy policjanci otrzymali informację, że kobieta,
która opiekuje się trójką małych dzieci, najprawdopodobniej jest pijana.
Do zdarzenia miało dojść
na ulicy Towarowej. Na miejsce natychmiast udał się patrol policji, który potwierdził zgłoszenie. Okazało się,
że matka ma ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Kobieta w takim stanie
nie mogła właściwie zajmować się swoimi dziećmi w wieku pięć i trzy lata
oraz najmłodszym - siedmiomiesięcznym.
Policjanci zapewnili małoletnim opiekę trzeźwej osoby,
sporządzili niezbędną dokumentację. Nieodpowiedzialna matka odpowie
teraz przed sądem rodzinnym.
Samochód bez kierowcy
20 lutego około godziny 22
na ulicy Żyrardowskiej samochód osobowy marki
Seat Cordoba nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i
doprowadził do zderzenia
z pojazdem ciężarowym
marki Renault Premium.
Gdy na miejscu pojawiła się policja, w samochodzie sprawcy nikt nie
siedział za kierownicą. Na
miejscu pasażera znajdował się natomiast 43-letni mężczyzna, od którego
wyraźnie czuć było alkohol. Mężczyzna twierdził,
że nie wie, kto kierował pojazdem.
Policjanci zabezpieczyli
ślady, a od mężczyzny pobrano krew do badania na
zawartość alkoholu. Okazało się także, że nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdem. Jeżeli
dochodzenie wykaże, że to
on prowadził samochód,
czekają go poważne zarzuty. (jw)
Zrabował telefon
młodszego kolegi
Dzieci chodzące do szkół
są coraz częściej zagrożone agresją i rabunkami ze
strony swoich starszych
kolegów. Wiele spraw dotyczących kradzieży czy wymuszeń wśród uczniów jest
umarzana z braku wykrycia sprawców.
27 lutego około godziny 12.00 na teren boiska
jednej ze szkół wyszedł
12-letni uczeń, aby pograć
w piłkę. Do chłopca podszedł starszy od niego młodzieniec, ubrany w szary
dres, twarz miał zasłoniętą
chustką arafatką.
Spytał 12-latka, czy ma
telefon. Kiedy chłopiec potwierdził, sprawca zażądał
oddania go. Straszył przy
tym użyciem paralizatora, a na dowód tego wyjął przedmiot, który przytknął do ubrania chłopca.
Uczeń oddał telefon, ale
szybko z aparatu kolegi poinformował o kradzieży rodziców, a ci policję. Funkcjonariusze, w oparciu o rysopis,
poszukują sprawcy. (jw)
4 marca 2014
nr 9 (1173)
POWIAT I GMINY
[email protected]
NOWA SUCHA
Kurdwanów
będzie pamiętał
QQW 150 rocznicę
zwycięskiej bitwy,
jaką stoczyli
powstańcy polscy
w lutym 1864 r.
w Kurdwanowie
z wiozącym
podatki oddziałem
carskim, odsłonięto
upamiętniającą to
wydarzenie tablicę.
Adam Orliński i Alfred Nowiński podczas odsłonięcia tablicy
oddział powstańczy pod dowództwem mjr. Konstantego
Sokołowskiego, ps. „Piorun”,
podjął udaną próbę rozbicia
carskiego konwoju wiozącego
podatki zebrane przez zaborcę w tutejszych wsiach. Podatki
tym bardziej dotkliwe, że tzw.
kruszcowe, czyli w monecie
złotej lub srebrnej, o wiele cenniejsze od papierowych banknotów.
Wówczas najkrótsza droga z Sochaczewa do Skierniewic, dokąd zmierzał konwój z
pieniędzmi, wiodła nie jak dziś
przez Bolimów, a przez Kurdwanów i tutaj wyznaczono zasadzkę.
Oddział konny mjr. Sokołowskiego wraz z kosynierami
uderzył na wóz z podatkami i
chroniącą go eskortę złożoną z
60 carskich dragonów i kozaków z rosyjskiego garnizonu
w Skierniewicach. Na co dzień
strzegł on letniej rezydencji Romanowów, która mieściła się w
FOT. MAŁGORZATA PAŁUBA
Rocznicowe święto rozpoczęło się w czwartek mszą świętą w kościele p. w. Przemienienia Pańskiego, poświęconą
bohaterom tego wydarzenia.
Nabożeństwo koncelebrował
ks. proboszcz Jacek Warzecha.
W uroczystości wzięli udział
parafianie z wójtem gminy na
czele oraz zaproszeni goście.
Wydarzenie uświetnił swoim
występem w patriotycznym
repertuarze chór „Cantabile”
z Nowej Suchej, a oprawę zapewnili członkowie grupy rekonstrukcyjnej z Godzianowa,
swoimi mundurami i uzbrojeniem wcielający się w polskich żołnierzy z okresu Księstwa Warszawskiego. Po
nabożeństwie wszyscy zebrali się w miejscu potyczki sprzed
150 lat, gdzie historyk Zbigniew
Zagajewski w bardzo płomiennej mowie przybliżył zdarzenia z okresu powstania styczniowego.
Dowiedzieliśmy się, że dokładnie 28 lutego 1864 roku
Członkowie grupy rekonstrukcyjnej z Godzianowa
zabudowaniach dzisiejszego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Atak okazał się skuteczny i ściągnięte siłą przez
zaborcę podatki odzyskano.
Po tej chwili lokalnej historii odsłonięto pamiątkową tablicę przytwierdzoną do olbrzymiego głazu, która została
poświęcona przez proboszcza
Jacka Warzechę, a zaproszeni
goście złożyli pod nią kwiaty.
Następnie
zaproszono wszystkich do pobliskie-
go kurdwanowskiego lasu,
gdzie na polanie przy ogniskach i pieczonych kiełbaskach a także tłustoczwartkowych pączkach wspólnie
ze szkolną młodzieżą śpiewano patriotyczne pieśni.
Ich słowa na kartkach dyrektor szkoły Jolanta Buczyńska
rozdawała wszystkim przybyłym, by aktywnie mogli
uczestniczyć w dalszej części
uroczystości.
Małgorzata Pałuba
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
POWIAT
III Konkurs im. Ślewińskiego
Rozpoczyna się kolejna edycja
ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego. W tym roku pod hasłem: „To Polska i nasi Ojcowie”.
Będzie ona trwała do 30 kwietnia 2014. Organizatorami tej
kulturalnej inicjatywy są: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie oraz Towarzystwo
Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego.
Przedsięwzięcie służy upamiętnieniu światowej sławy artysta malarza Władysława Ślewińskiego, który urodził się 1
czerwca 1856 r. w Białyninie w
gminie Nowa Sucha. Na cały
wiek został zapomniany, przypomniało o nim sochaczewskie towarzystwo miłośników jego malarstwa. O artyście mówi się, że:
„wymaga dwoistej perspektywy
widzenia, bo to francuska szkoła i polska poetyka, teraz można
już powiedzieć, że to malarstwo
narodowe o światowej przestrzeni widzenia”.
Obrazy Ślewińskiego znajdują się w wielu muzeach na świecie:
Musée d’Orsay, Musée des Beaux-Arts de Pont-Aven, Muzeum
Narodowe w Tokio. Największe
polskie kolekcje obrazów malarza znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum
Narodowym w Kielcach oraz
Górnośląskim Muzeum Narodowym w Bytomiu i w kolekcji prywatnej Wojciecha Fibaka.
Właściciele obrazów Władysława Ślewińskiego w tym roku
ufundowali Nagrody im. Władysława Ślewińskiego. Główne poparcie popłynęło od Prezydenta
Bronisława Komorowskiego, który po raz trzeci ufundował dyplomy i nagrody dla zwycięzców.
Intencją organizatorów tegorocznego konkursu jest uhonorowanie wszystkich ojców.
W konkursie mogą zaprezentować swój talent artystyczny:
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Prace konkursowe mogą być
wykonane: kredką, pastelami,
ołówkiem, tuszem, akwarelami,
farbami plakatowymi, a przede
wszystkim olejnymi o formacie
A4 i nie większym niż A3.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa określa regulamin konkursu, dostępny na
stronach internetowych: www.
slewinski.esochaczew.pl, www.bibliotekamiejska.sochaczew.pl.
Organizatorzy oczekują na
zgłoszenie prac do 30 kwietnia 2014 roku. Należy je dostarczyć na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, ul.
1 Maja 21 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2014 r. podczas IV
Wydarzenia Artystycznego „Kocham Polskę...” Władysław Ślewiński, które jest nierozerwalnie
związane z konkursem.
Patronat honorowy nad III
Konkursem Plastycznym im.
Władysława Ślewińskiego oraz
IV Wydarzeniem Artystycznym
„Kocham Polskę...” Władysław Ślewiński objęli: Muzeum Narodowe
w Warszawie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Górnośląskie Muzeum w Bytomiu, poseł na Sejm RP
- Maciej Małecki, marszałek województwa mazowieckiego - Adam
Struzik, starosta powiatu sochaczewskiego - Tadeusz Koryś, burmistrz Sochaczewa - Piotr Osiecki,
proboszcz parafii w Mikołajewie ks. Janusz Zabłocki oraz wójtowie
siedmiu gmin powiatu sochaczewskiego.
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o licytacji nieruchomości
Ogłoszenie o II licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 19.03.2014 r. o godz. 12.00 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali
nr wg wokandy, odbędzie się
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 19.03.2014 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali
nr wg wokandy,
należącej do: Maksymilian Muszyński, Beata Muszyńska - na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej,
położonej: Dachowa 18,
dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PL1O/00024910/0,
wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: dz. zabud. o nr ewid. 210/1 z obr. Dachowa, o pow. 0,1300 ha zabudowana: 1. bud. mieszk., w konstrukcji
murowanej, wolno stojący, częściowo podpiwniczony, piętrowy, kryty blachą, o pow. użytk. 174,01 m²; 2. bud. gosp.
(handlowy i usługowy) o pow. zab. 106 m², pow. użytk. 77 m², z 1981 r., murowany, parterowy, kryty papą, ob.
użytkowany jako garaż, komórka.
Suma oszacowania wynosi 429 500,00 zł, zaś cena wywołania 286 333,33 zł (2/3 sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 42 950,00 zł, najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika
PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
należącej do: Marek Sowa,
położonej: Sochaczew, Tęczowa 1,
dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW PL1O/00025520/6, wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: dz. gr. o nr ewid. 371 z obrębu 0007 Karwowo, pow. 0,0807 ha, o kształcie regularnym, prostokątnym, narożna, ogrodzona. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda. Zabudowana bud. mieszk., murowany, wolno
stojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, kryty gontem bitumicznym, z 2003 r. o pow. użytk.:
217 ,4 m², pow. całkowitej: 312,9 m², pow. zabudowy: 142,5 m², kubaturze: 880,0 m³.
Suma oszacowania wynosi 692 300,00 zł, zaś cena wywołania 461 533,33 zł (2/3 sumy oszacowania). Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 69 230,00 zł,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można
uiścić także na konto komornika PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
druga licytacja nieruchomości,
ZS-252
odbędzie się druga licytacja nieruchomości,
ZS-253
[email protected]
NASZE SPRAWY
4 marca 2014
nr 9 (1173)
Nakarmią
7
skrzywdzonych przez los
QQWładze miasta
przyjęły właśnie
nowy program
osłonowy w zakresie
dożywiania.
O to, co zrobić,
gdy niedostatek
wygląda zza
drzwi, zapytaliśmy
pracowników
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Sochaczewie.
Program przyjęty podczas
ostatniej sesji Rady Miasta realizowany będzie w latach 20142020. Wbrew obiegowej opinii nie obejmuje on wyłącznie
dopłat do szkolnych obiadów.
Jak mówi dyrektor MOPS Zofia Berent, w ten sposób pomaga się zarówno dzieciom w
sochaczewskim żłobku, przedszkolach, jak i podopiecznym
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej czy ludziom przychodzącym do jadłodajni przy
parafii św. Wawrzyńca.
Brak umiejętności
Z danych MOPS wynika,
że w ubiegłym roku w mieście z
różnych form dożywiania skorzystało ponad 1,5 tys. osób. To
nieco mniej niż w ubiegłych latach, gdy liczba ta oscylowała w
granicach 1,7 - 1,8 tys. beneficjentów.
- Dożywialiśmy prawie 690
osób dorosłych, około 300 dzieci do lat 7 i blisko 550 powyżej
tego wieku - mówi Anna Kuzińska, kierownik działu pomocy rodzinie MOPS. - Pomoc
ta objęła nie tylko posiłki przygotowywane w placówkach
oświatowych, jadłodajni przy
parafii św. Wawrzyńca czy w
DDPS. Przez dożywianie rozumieć należy również zasiłki celowe na zakup żywności
i paczki żywnościowe. Program realizowało łącznie około 20 placówek na terenie miasta w ramach ogólnopolskiego
Programu „Pomoc Państwa w
Zakresie Dożywiania”. Świadczenia przyznawane były rodzinom, w których dochód nie
przekraczał 150 proc. kryte-
FOT. AGNIESZKA PORYSZEWSKA
6
Zajęcia w „Kąciku Rodzinnym” uczą m.in. zasad gospodarności
rium dochodowego dla pomocy społecznej. Objęliśmy nim
około 1350 osób.
Jeżeli chodzi o uzyskanie
pomocy w zakresie dożywiania,
każdy z przypadków badany jest
indywidualnie. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe, a
w przypadku dzieci i młodzieży
znaczenie ma opinia pedagoga
szkolnego. Wicedyrektor MOPS
Magdalena Żakowska zapewnia, że dzieci nie są głodne również w weekendy.
- W trudnych przypadkach
przyznajemy wsparcie na zakup żywności. Często pieniądze wpłacamy do określonego
sklepu, podopieczni robią też
zakupy z asystentem rodziny.
Za otrzymaną kwotę nie można kupić oczywiście żadnych
używek jak kawa, papierosy czy
alkohol. Asystenci podpowiadają też, jak racjonalnie gospodarować środkami - wyjaśnia.
MOPS pomaga
Zdaniem Magdaleny Żakowskiej wiele trudności życiowych, w tym problemy z
wykarmieniem rodziny, wynikają z braku podstawowych
umiejętności życiowych. Korzystający ze wsparcia MOPS
robią zakupy wybierając produkty gotowe lub zbyt drogie i
tak naprawdę niepotrzebne w
codziennym menu. Często nie
potrafią też gotować.
- Stąd też sukces spotkań
w ramach „Kącika Rodzinnego”. Nasze pracownice wyjaśniają podczas nich zasady
zdrowego żywienia i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi. Wspólnie przygotowywano posiłki. Dzięki temu
młode matki dowiedziały się,
jak z podstawowych produktów przygotować obiad dla całej rodziny - mówi dyrektor
Zofia Berent.
Czy tak naprawdę istnieje
więc w Sochaczewie szansa by
ktoś, kto znalazł się w ciężkiej
sytuacji życiowej był głodny?
Nasze rozmówczynie jednogłośnie stwierdzają, że nie.
- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, posiłki dowożone są do
domu osoby potrzebującej mówi Anna Kuzińska. - Nawet
w okresie feryjnym w szkołach
wydawane jest jedzenie. Do
tego dochodzą oczywiście ciepłe posiłki w DDPS i jadłodajni przy parafii św. Wawrzyńca.
Zaznaczam jednak, że wsparcie nie jest udzielane bezwarunkowo.
Krok do bezradności
Podczas wywiadu środowiskowego badana jest sytuacja
rodzinna osoby potrzebującej.
Jeżeli np. może ona liczyć na
wsparcie krewnych, otrzymuje mniejszą pomoc niż ktoś kto
jest samotny. Ważne jest też to,
czy dana osoba wykazuje chęć
podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym.
- Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, gdy pojawiają się
oferty prac sezonowych. Wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań
do podjęcia pracy, powinien
zrobić wszystko, aby utrzymywać się we własnym zakresie powiedziała nam Magdalena
Żakowska. - Zdarza nam się,
że przychodzą po pomoc młodzi, zdrowi ludzie. Przykładowo, jeżeli mielibyśmy kierować wsparcie do, powiedzmy,
30-letniego mężczyzny w pełni sił, nie miałoby to większego uzasadnienia. Przecież taka
osoba, nawet jeżeli przejściowo
znalazła się w trudnym położeniu, docelowo powinna znaleźć
zatrudnienie.
W MOPS zdarzają się sytuacje, w których młodzi ludzie
sami zgłaszają się do pracowników prosząc o jedzenie, a nawet
żądając umieszczenia w ośrodku dla bezdomnych. Twierdzą,
że nie mają za co żyć i gdzie się
podziać.
- Z reguły jest to związane z
uzależnieniem od narkotyków
lub alkoholu. Rodziny wyrzucają uzależnionych z domu, ponieważ nie mogą sobie z nimi
poradzić. Ci, zamiast zmienić
swoje postępowanie, nadal są
pasywni i oczekują, że teraz to
my się nimi zajmiemy - mówi
dyrektor Zofia Berent. - Niestety nie na tym polega idea pomocy społecznej. Mamy pomóc w ekstremalnej sytuacji, a
nie długotrwale finansować ich
egzystencję. Bardzo łatwo jest
wpaść w tzw. wyuczoną bezradność. Trudniej - wziąć odpowiedzialność za swoje życie.
Stąd też program dożywiania, pomimo że niewątpliwie
bardzo ważny, jest jedynie elementem wielotorowych działań MOPS. Jednym z najnowszych projektów jest utworzenie
Klubu Integracji Społecznej.
Ruszył on 1 marca. Ten temat
przybliżymy w jednym z najbliższych wydań „Ziemi Sochaczewskiej”.
Agnieszka Poryszewska
MAŁA SPIŻARNIA
ZAPRASZA
sklep ze zdrową
żywnością,
artykuły bezglutenowe
Na tyłach Urzędu Miasta
przy parkingu
 731 423 114
ZS-109
Jestem z miasta
Szklane drzwi
Kiedyś chciano budować
szklane domy, a dziś ludzie chcą
chociaż szklanych drzwi, przez
które mogliby patrzeć na poczynania władzy. A jest ku temu
okazja, bo przez miesiąc można
się wyrażać na temat funkcjonowania urzędu w ramach unijnego projektu „Dobre rządzenie”.
Każdy mieszkaniec może wypełnić stosowną ankietę.
I bardzo dobrze. Niech władza wie, co o niej ludzie myślą,
jak pracuje, jak się ze społeczeństwem komunikuje, jak dba o
interes społeczny. Bo ludzie chcą
przejrzystości władzy, nie tylko na szczeblu podstawowym,
ale na każdym, chcą szklanych
drzwi wszędzie, żeby wiedzieć,
co każdy urzędnik, a jest ich
wielka armia, w urzędzie robi,
jak się zachowuje, jak szanuje
petenta, który przecież jest, nie
zapominajmy, jego pracodawcą!
Społeczeństwo jest ciekawe, na co są wydawane ich
pieniądze. Zaczynają się interesować, dlaczego to czy
tamto jest robione. Chcą mieć
większą kontrolę nad decydentami społecznych pieniędzy. Chcą otwartości życia publicznego, żeby później
nie plotkowano, w mediach
nie mówiono, że ktoś z kimś
za zamkniętymi drzwiami
nie wiadomo co robił. Dość
podejrzeń, domysłów, niech
życie urzędowe od dołu do
samej góry będzie jawne, dostępne dla każdego.
Często w ludziach rośnie
rozgoryczenie, kiedy widzą,
jak są wręcz okradani, jak ktoś
trwoni ich ciężko zarobione
pieniądze na swoje potrzeby.
Bo dziś np. są marnotrawione
nasze pieniądze na kolejne etaty, całkiem niepotrzebne, byleby tylko obstawić się swoimi,
którzy potem odwdzięczą się
przy głosowaniach.
FAN
[email protected]
QQW październiku
minęło 12 lat, od kiedy
pojawiła się
w Sochaczewie
pierwsza stacja
dializ. Od tygodnia
funkcjonuje ona
w nowej własnej
siedzibie, pomiędzy
szpitalnym pawilonem
psychiatrycznym
a sklepem LUX
przy ul. Gawłowskiej.
Pękająca w szwach stacja od
dawna potrzebowała większej
przestrzeni. Osób z niewydolnością nerek przybywa, a na dodatek dobra opinia tej placówki
przyciąga też chorych spoza naszego powiatu. Nowy obiekt
o powierzchni 620 mkw., czyli dwukrotnie większej niż poprzedni wynajmowany od szpitala, powstał bardzo szybko. Na
1000-metrowej działce, którą
właściciel stacji - firma Fresenius Nephrocare kupiła od starostwa, zbudowano parterowy,
wygodny budynek.
Z szerokiego korytarza i
holu jest tam dobry dostęp do
dwóch sal dializ, większej na
15 stanowisk i mniejszej na
pięć dla chorych z wirusowymi zapaleniami wątroby. Obie
FOT. SŁAWOMIR BURZYŃSKI
Stacja dializ na swoim
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
Zaproszenie
dla krwiodawców
Po kilku latach przerwy
w Sochaczewie ma szansę
powstać klub honorowych
krwiodawców. Zawiązała
się grupa inicjatywna, która chce na nowo zrzeszyć
ludzi oddających ten najcenniejszy z leków.
Kolejne spotkanie informacyjne z honorowymi
dawcami krwi z terenu mia-
sta i okolic zaplanowano na
7 marca, na godz. 16.30, w
sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego przy ul. 1 Maja
16.
W imieniu organizatorów spotkania, zapraszamy krwiodawców, sympatyków tego ruchu, wszystkich,
którzy chcą działać na rzecz
krwiodawstwa. (sos)
„Nowe umiejętności”
dla bezrobotnych
W nowej sali dializ jest bardzo przestronnie i nowocześnie
wyposażone w telewizory nowej generacji, które, podwieszone pod sufitem, sprawiają,
że czas dializowania upływa szybciej i w niemal domowej atmosferze. Ponadto duża
szatnia i pokój wypoczynkowy poprawiają komfort pobytu, zwłaszcza po ciasnocie w poprzednim obiekcie. A
pacjentów przybywa i jest ich
obecnie 70, zaś w całym okresie działalności przewinęło się
przez stację ponad 360 osób.
- Mamy znakomity
sprzęt zapewniony przez
właściciela Fresenius Nephrocare, posiadającego stacje
w całej Europie - mówi szefowa sochaczewskiej diali-
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
zy doktor Dorota Śliwicka.
- Są bardzo dobre dializatory, posiadamy ultra czystą
wodę i zapewniamy leczenie
niedokrwistości na naprawdę światowym poziomie.
Nic dziwnego, że stacja w
Sochaczewie posiada sprzęt
najnowszej generacji, skoro
stanowi część niemieckiego koncernu, produkującego
aparaturę do dializ. Niestety, jak mówi dr Śliwicka, nie
będzie tu planowanej wcześniej poradni nefrologicznej, istnieje bowiem już taka
z podpisanym kontraktem z
NFZ przy ul. Hanki Sawickiej i ona na razie wystarczy.
Gdyby była taka potrzeba, w
nowej siedzibie jest dla niej
przygotowane miejsce.
- Dzięki nowym technologiom - mówi szefowa
stacji dializ - z roku na rok
coraz lepiej leczymy. Zdecydowanie zwiększyliśmy długość i komfort życia naszym
pacjentom. Jeszcze piętnaście lat temu życie chorych z niewydolnością nerek
było znacznie krótsze. Poza
tym coraz więcej jest udanych przeszczepów. Ludzie
ci wracają do normalnego
życia, a część do zawodowej
pracy. Odwiedzają nas co
najmniej raz do roku, przeważnie na wspólną Wigilię.
Małgorzata Pałuba
Trwa nabór do jednego z
najpopularniejszych projektów prowadzonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sochaczewie.
Spotkanie informacyjne
odbędzie się już w środę 3
marca.
,,Nowe umiejętności nowa jakość życia” to projekt współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego. Skierowany
jest do osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo,
w tym niepełnosprawnych,
w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej oraz zamieszkujących na terenie
Sochaczewa. Pracownicy
MOPS zapraszają wszyst-
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o II licytacji działek
niezabudowanych
„SPOŁEM”
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 15.20 w Sądzie Rejonowym w
Sochaczewie, w sali nr wg wokandy, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości,
należącej do: Henryk Winnicki
położonej: Jeżówka, gm. Sochaczew, dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW o nr PL1O/00002176/2, wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: działki o nr 27, 98, 127, niezabudowane, łączna pow. to 3,19 ha. Działki o nr 98 i 127
położone przy drodze pub. o naw. grunt., w odległości ok. 20 m od drogi asfalt. Dz. nr 98, o pow.
0,34 ha - trójkątna. Dz. nr 127 o pow. 2,56 ha - prostokątna. Dz. nr 27 o pow. 0,29 ha, położona przy
drodze pub. asfalt., ok. 17 m od drogi krajowej nr 50, z drugiej strony graniczy z obsz. doliny rzeki Pisi,
kształt prostokątny, wydłużony.
Suma oszac. wynosi 230 000,00 zł, zaś cena wywołania 153 333,33 zł (2/3 sumy osacz.), jeśli
działki nie zostaną sprzedane jako całość objęta jedną KW, licytowane będą poszczególne działki:
dz. nr 127 - suma oszac. 184 300,00 zł, cena wywołania 122 866,67 zł; dz. nr 98 - suma oszac.
26 500,00 zł, cena wywołania 17 666,67 zł; dz. nr 27 - suma oszac. 19 200,00 zł, cena wywołania
12 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,
to jest 23 000,00 zł (jeśli chce przystąpić tylko do ew. licytacji poszczególnej działki, uiszcza rękojmię
w wysokości odpowiedni: dz. nr 127 - 18 430,00 zł; dz. nr 98 - 2 650,00 zł; dz. nr 27 - 1 920,00 zł)
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo
książeczce oszczęd. banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz., w upow. do wypłaty
kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także
na konto komornika PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
ZS-254
Powszechna Spółdzielnia
Spożywców
w Sochaczewie
W „Społem” dobre produkty zawsze pod ręką.
Mlemix Zambrowski 200 g 3,19 zł/szt.
Twaróg delikatny 200 g w asortymencie (Lactalis) 2,69 zł/szt.
Szynka z piersi indyczej (Indykpol) 14,89 zł/kg
Kiełbasa bursztynowa (Stół Polski) 11,89 zł/kg
Szynka krucha (Lukullus) 25,99 zł/kg
Promocja obowiązuje w dniach
od 3.03 do 10.03.2014
ZS-19
Twoje ogłoszenie w „Ziemi” przeczyta
wiele tysięcy osób w mieście i powiecie
„Ziemia Sochaczewska” to najstarsza
i najpopularniejsza gazeta na naszym
prasowym rynku
Nie wierzysz? Zapytaj w kiosku!
BLISKO NAS
4 marca 2014
nr 9 (1173)
9
Kolacja we dwoje czy manifa?
QQKiedyś goździki i rajstopy - dziś wytworne kolacje, fantazyjne kosze kwiatów i filmowe seanse tylko dla pań. Obchody Dnia Kobiet na
przestrzeni lat diametralnie się zmieniły. Coraz częściej panie same umilają sobie ten dzień, który zdaje się być kolejną okazją marketingową.
8 marca w ponad pięćdziesięciu krajach całego świata obchodzony jest Dzień
Kobiet - święto będące wyrazem szacunku dla ofiar
walki o równouprawnienie
kobiet. Wielu osobom kojarzy się on z czasami PRL,
wręczaniem goździków i
okolicznościowymi akademiami. Po roku 1989 Dzień
Kobiet stracił nieco na popularności. Czy obecnie obchodzony jest z takim przytupem jak kiedyś?
Babskie świętowanie
kich zainteresowanych skorzystaniem z oferty do sali
konferencyjnej ośrodka 3
marca o godz. 12. Ci, którzy
zakwalifikują się do „Nowych umiejętności”, mogą
liczyć na szereg bezpłatnych
szkoleń, spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, a przede wszystkim
na zdobycie nowych kwalifikacji. (ap)
[email protected]
- Dawniej Dzień Kobiet
obchodzony był obowiązkowo. Organizowano akademie, spotkania przy kawie
i cieście. Otrzymywałyśmy
życzenia od przedstawicieli związków zawodowych
oraz dyrekcji, wręczano
przeważnie białe lub czerwone goździki. Były także
drobne upominki - pamiętne rajstopy, kawa, słodycze,
mydełka, niekiedy też bony
pieniężne - wspomina pani
Łucja, pracownica dawnych Zakładów Włókien
Chemicznych „Chemitex”.
- Tego dnia każda kobieta
czuła się wyjątkowo, to były
miłe gesty. Chociaż swoją
drogą uważam, że szacunek
kobiecie należy się każdego
dnia, a nie od święta - dodaje nasza rozmówczyni.
Pan Jerzy, pracownik
boryszewskich
zakładów
zdradza, iż często wtedy
panowie także mieli swoje
święto. - Spotykaliśmy się w
męskim gronie, zazwyczaj
w jakiejś knajpce - dorzuca
z uśmiechem.
Współczesny Dzień Kobiet jednak zdaje się wyglądać zupełnie inaczej. - Dla
mnie jest to święto komercyjne, podobnie jak walentynki.
Oczywiście miło jest dostać
prezent lub kwiaty, ale jeszcze
milej być obdarowaną bez
okazji. Teraz kobiety same
organizują sobie ten dzień.
Spotykamy się wieczorem w
babskim gronie, najczęściej
idziemy do kawiarni lub pizzerii i ucztujemy - mówi trzydziestoletnia Iza.
Z polotem
i wyobraźnią
Mirosława Jarmińska, właścicielka kwiaciarni „Finezja”
przy ulicy Staszica twierdzi, iż
mężczyzn przychodzących w
ten dzień do kwiaciarni można
podzielić na dwie grupy: hojnych
i z fantazją oraz skąpców kupują-
FOT. KATARZYNA ŁAŻEWSKA
WŚRÓD LUDZI
4 marca 2014
nr 9 (1173)
Mirosława Jarmińska z kwiaciarni „Finezja” już kilka dni wcześniej przyjmuje zamówienia na Święto Kobiet
cych najtańszego kwiatka. - Ci z
polotem chcą, by kobieta czuła się naprawdę wyjątkowo. Kupują okazałe wiosenne bukiety, niekoniecznie z najdroższych
kwiatów. Przeważnie wybierane są tulipany. Młodzi panowie
decydują się na czerwone róże, a
mężczyźni po sześćdziesiątce są
praktyczni i stawiają na kwiatka
w doniczce. Dużym powodzeniem cieszą się cyklameny i aza-
lie. Goździki zdecydowanie nie
są w modzie.
Pani Mirosława przywołuje
również zabawną sytuację, która miała miejsce kilka lat temu:
- Pamiętam, jak pewien mężczyzna kupił żonie bukiet rudych margerytek, którymi był
zachwycony, niestety w domu
jego wybór został skrytykowany i wymienił je na tulipany.
Zdarzają się też klienci z dużą
wyobraźnią, którzy przychodzą
do kwiaciarni kilka dni wcześniej i zamawiają płatki róż do
dekoracji łóżka lub stołu przy
uroczystej kolacji. W takim samym kolorze kupują wtedy
ogromny bukiet róż.
Delikatna biżuteria
i seksowna bielizna
Mężczyźni, gdy decydują się na prezent, naj-
Poseł Małecki na tropie afery w NFZ
QQSzpitale publiczne wpadają w długi, bo NFZ obcina dotacje i nie płaci za
nadwykonania. Znajduje
jednak pieniądze na zaskakujące kontrakty dla prywatnych klinik.
Tydzień temu „Wprost”
napisał, że Fundusz dał kontrakt prywatnej klinice oskarżonej o wyłudzenie od pacjentów 1,5 mln zł. Tymczasem
poseł Maciej Małecki ujawnił,
że pisemnie interweniował w
tej sprawie u ministra zdrowia
już miesiąc wcześniej.
„Ziemia Sochaczewska”
wielokrotnie pisała o problemach służby zdrowia. Zaledwie
kilka tygodni temu informowaliśmy o stratach za 2013 rok
i głodowych pensjach zwykłych
pracowników sochaczewskiego
szpitala. Pacjenci, których nie
stać na prywatne leczenie, muszą wiele miesięcy czekać na
zabieg czy wizytę u specjalisty.
Tak się dzieje w całej Polsce.
Tymczasem tydzień temu
tygodnik „Wprost” napisał, że
NFZ dał prywatnej klinice kontrakt na 12 mln zł, mimo że przychodnia ta jest oskarżona o wyłudzenie od pacjentów 1,5 mln zł.
Warszawska klinika Sensor miała pobierać niesłusznie opłaty od
pacjentów. Klienci kliniki płacili za tzw. świadczenia gwarantowane (a więc darmowe). Oddział
skontrolował klinikę po skardze
jednej z pacjentek. Pomimo to,
po zaledwie trzech miesiącach,
NFZ zaproponował klinice nową
umowę na rok 2014. Według tygodnika o przyznanie kontraktu
dla prywatnej kliniki osobiście
zabiegał wiceminister zdrowia
FOT. AGNIESZKA PORYSZEWSKA
8
Poseł Małecki: Już w styczniu poinformowałem ministra o sprawie
Sławomir Neumann. Wybuchł
skandal, a minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wydawał się zaskoczony całą sprawą i zapowiedział jej zbadanie.
Tymczasem poseł Maciej
Małecki na konferencji prasowej w Sejmie ujawnił, że właśnie o sprawie Sensor Cliniq
pisemnie poinformował ministra Arłukowicza już miesiąc
przed publikacją w tygodniku
„Wprost”.
- Już w styczniu poinformowałem ministra zdrowia o
sprawie, którą 24 lutego opisał tygodnik Wprost - mówi
Maciej Małecki. - Zwróciłem
uwagę pana Arłukowicza na
to, że ponownie prywatna klinika dostała kontrakt na 12
mln zł, zaraz po tym, jak pod
koniec roku pan Arłukowicz
odwołał prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz. Co więcej, zapytałem pana ministra wprost,
czy prawdą jest, że przyznanie
kontraktu nastąpiło zaledwie
dwie godziny po tym, jak swój
gabinet opuściła odwołana
przez niego prezes Pachciarz.
Interpelacja posła Małeckiego do Bartosza Arłukowicza
w sprawie kliniki Sensor została zarejestrowana na stronie sejmowej 23 stycznia tego roku.
Wychodzi na to, że minister od
tygodni znał sprawę i nie zrobił
nic. Poseł postawił szereg szczegółowych pytań dotyczących
przyznania kontraktu: Kto podjął kontrowersyjną decyzję, ja-
częściej udają się do sklepu jubilerskiego lub z
bielizną. - Wybierają delikatną srebrną biżuterię, drobne kolczyki albo
bransoletki. Niewątpliwie
jest kryzys, ale o miłości
warto pamiętać i sprawić
kobiecie radość - mówi
ekspedientka ze sklepu jubilerskiego przy ul. Narutowicza.
W sklepie z bielizną
„Karletta” przy ul. Traugutta,
dowiedzieliśmy
się natomiast, że często
kupowane są seksowne
komplety bieliźniane oraz
tiulowe nocne koszulki. Czasami panowie chcą,
by to był prezent dla nich
- śmieje się sprzedawczyni.
Nowym elementem Dnia
Kobiet są organizowane od
kilku lat przez feministki tak
zwane manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego
traktowania kobiet i mężczyzn. I wielu mężczyzn
przyłącza się do tych kobiecych manifestacji. Ale chyba nie zastąpią one na stałe
nadal lubianego przez wiele
pań święta.
Katarzyna Łażewska
kie dokładnie procedury stosuje NFZ w celu kontroli placówek
niepublicznych, czy Mazowiecki
Oddział NFZ skierował do prokuratury sprawę „Sensor Cliniq”, jaki jest dokładnie powód
zaproponowania jej przez Mazowiecki Oddział NFZ umowy
na rok 2014 - wylicza poseł.
Maciej Małecki do dziś nie
otrzymał odpowiedzi na żadne
ze swoich pytań. - Dlatego domagam się, aby minister Arłukowicz
publicznie wyjaśnił, jakie działania podjął po mojej interwencji.
I komu zlecił odpowiedź na moją
interpelację? Czy przypadkiem
osobą, którą wyznaczył do wyjaśnienia sprawy, nie był wiceminister Neumann, który według
„Wprost” miał osobiście naciskać
na prezes NFZ - dodaje poseł Małecki.
Agnieszka Poryszewska
WYDARZENIA
4 marca 2014
nr 9 (1173)
Koncert i aukcja
dla chorych
QQPonad tysiąc złotych
udało się zebrać podczas
karnawałowego spotkania,
które odbyło się 25 lutego w MOK Boryszew. Fundusze pozyskane z aukcji
obrazów oraz sportowych
gadżetów zostały przeznaczone na rzecz Fundacji
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
Mimo niewielkiej frekwencji zabawa podczas wtorkowego wieczoru była przednia. Charytatywny koncert
sochaczewskiego zespołu
Make Me Feel, nastrojowy klimat, dużo uśmiechu
i wspólny cel - pomoc osobom dotkniętym chorobą
Alzheimera, którzy przebywają w Ośrodku Dziennego
Pobytu w Kuznocinie.
Tuż przed imprezą Krystyna Mikołajczyk, prezes
fundacji, przybliżyła działalność kuznocińskiego ośrodka oraz specyfikę choroby
Alzheimera. Placówka przystosowana jest dla dwudziestu
osób, ale obecnie przebywa w
niej pięć, gdyż nie otrzymuje
ona żadnych dotacji.
Tuż przed aukcją, by nieco rozgrzać publiczność i
wprowadzić w karnawałowy nastrój, wystąpił znany
sochaczewski zespół Make
Me Feel. Do zlicytowania
były prace sochaczewskich i
szwedzkich artystów malarzy a także sportowe gadżety,
m.in. puchar Grzegorza Laty,
koszulka reprezentacji PZPN
oraz płyty zespołu Make Me
Feel. Podczas spotkania, aby
zasilić konto fundacji, można
było zakupić cegiełkę. Z ich
zakupu zebrano 145 zł, zaś z
aukcji 1200 zł.
Momentami, podczas licytacji trwała zacięta walka. Za największą kwotę (230
zł) udało się zlicytować ikonę
Matki Bożej Hodegetrii, wykonaną przez Elżbietę Maciątkiewicz. Za każdą przekazaną złotówkę Zarząd oraz
Rada Fundacji Alzheimerowskiej składają ogromne podziękowania. (Ka)
FOT. KATARZYNA ŁAŻEWSKA
Elżbieta Maciątkiewicz i Jolanta Kawczyńska podczas aukcji
Występ zespołu Make Me Feel
[email protected]
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
Sochaczew pamięta o
Żołnierzach Wyklętych
QQNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem obchodzonym
w Polsce 1 marca. W Sochaczewie uroczyste obchody rozpoczęły się 28 lutego
VI Muzealnymi Spotkaniami z Żołnierzami Wyklętymi.
Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad
Bzurą Maciej Wojewoda słowa powitania skierował zwłaszcza do kombatantów. Przywitał
też burmistrza Piotra Osieckiego, dyrektor centrum kultury
Agatę Kalińską, harcerzy, młodzież szkolną i wszystkich przybyłych gości.
Adiunkt muzealny Jakub
Wojewoda przybliżył sylwetki żołnierzy Wojska Polskiego
walczących nad Bzurą w 1939
r. oraz postacie członków organizacji podziemia antyniemieckiego i antysowieckiego. Przypomniał, że pięć lat temu nasze
muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w
Sochaczewie, Urzędem Gminy Młodzieszyn i wspierającym
przedsięwzięcie IPN Kraków
zorganizowało akcję upamiętnienia ppłk. Łukasza Cieplińskiego, żołnierza podziemia
niepodległościowego. Okazało
się wtedy, że we wrześniu 1939
r., jako 26-letni podporucznik-dowódca kompanii p-panc
II/62 pułku piechoty uczestniczył on w Bitwie nad Bzurą.
- W toku badań dziejów Bitwy nad Bzurą - mówił Jakub
Wojewoda - które nieustannie od 40 lat prowadzi Muzeum Ziemi Sochaczewskiej,
na światło dzienne wychodzą
inne nieznane wcześniej fakty. W zeszłym roku, na podstawie publikacji i badań źródeł
archiwalnych, odnaleziono kolejnych czterech żołnierzy znad
Bzury, którzy za swoją działalność konspiracyjną byli po wojnie represjonowani przez aparat
bezpieczeństwa.
Jakub Wojewoda przybliżył zebranym sylwetki i działalność tych żołnierzy. Byli to:
generał Aleksander Krzyżanowski, major Jan Tabortowski,
kapitan Henryk Januszkiewicz
oraz podpułkownik Stanisław
Kasznica.
Nie mogło też zabraknąć
wspomnienia o postaci zmarłego niedawno ppor. Stanisława Janickiego, ps. „Kordon”,
sochaczewskiego bohatera z
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
AK „Skowronek”. Przedstawił
działalność konspiracyjną podporucznika Janickiego, przypominając, że pochowany został
11 lutego 2014 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Traugutta w Sochaczewie.
- W tym dniu - mówił Jakub Wojewoda - Sochaczew pożegnał swego podporucznika,
w ostatnich latach najważniejszego weterana sochaczewskiej
konspiracji, bohatera czasów
okupacji niemieckiej podczas II
wojny światowej. Bez wątpienia
wielkiego patriotę, człowieka
odważnego i wiernego zasadom
przywiązania ojczyźnie. Świętej
Pamięci Stanisław Janicki, Honorowy Obywatel Miasta Sochaczew, przez 6 długich lat
okupacji ryzykował zdrowiem
i życiem w imię niepodległej
Rzeczypospolitej. Jemu i jego
kolegom z podziemnej Służby
Zwycięstwu Polski i Armii Krajowej sochaczewskiego obwodu „Skowronek” nigdy nie brakowało determinacji do walki
o Polskę. Pokolenie „Kolumbów” ukształtowane w 20-leciu międzywojennym, gdzie
najważniejszą z cnót było przywiązanie do ojczyzny, przeszło
okupacyjny egzamin celująco
i stało się wzorem dla potomnych.
Podczas uroczystości obejrzeliśmy film autorstwa Lecha
Gizińskiego ukazujący ostatnią
drogę podporucznika Stanisława Janickiego. Na zakończenia zaś instruktorzy strzelectwa sportowego i bojowego z
muzealnej Grupy Historycznej,
Głos zabierali również kombatanci
Kolejne uroczystości
6 marca, godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna
Koncert Andrzeja Kołakowskiego, polskiego działacza
opozycyjnego w okresie PRL, barda, poety, pedagoga, publicysty,
nauczyciela akademickiego.
14 marca, godz. 18.00, MOK Boryszew
Koncert Tadek Firma - polski raper znany przede wszystkim z
wieloletnich występów w zespole hip-hopowym „Firma”, którego
był współzałożycielem. Od 2011 r. prowadzi również solową
działalność artystyczną. Wraz z nim wystąpi sochaczewska
Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia. Będzie to zatem
połączenie muzyki poważnej z raperskimi utworami o charakterze
patriotycznym.
J.I.M.B. Sochaczewski zespół hip-hopowy Ja i Moi Bracia w
charakterystycznym dla siebie stylu, w którym można usłyszeć
utwory patriotyczne.
22 marca, godz. 17.00, Kramnice Miejskie
I Sochaczewski Festiwal Poezji Patriotycznej pt. „Nie mówię
szeptem, gdy mówię skąd jestem”.
Daniel Bogucki i Arkadiusz
Okurowski,
zaprezentowali
uzbrojenie polskiej armii podziemnej.
Natomiast Agata Kalińska
zaprosiła wszystkich do wzięcia
udziału w cyklu imprez, które
miasto przygotowało z okazji
obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nad którymi
honorowy patronat objęli poseł
Maciej Małecki oraz burmistrz
Piotr Osiecki.
Małgorzata Pałuba
WYDARZENIA
QQFerie niestety dobiegły końca, a wraz
z nimi również zajęcia dla dzieci i młodzieży
„Zima w mieście” prowadzone przez Miejski
Ośrodek Kultury. Dzieci powróciły od
poniedziałku do obowiązków szkolnych,
my tymczasem wspominamy wydarzenia
z drugiego tygodnia ferii.
Atrakcyjnie
w centrum
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych zgromadził w muzeum ponad 70 osób
[email protected]
I po feriach...
Poza propozycjami stałych zajęć
z instruktorami tańca, teatru czy
plastyki, przygotowano dla dzieci szereg atrakcji.
FOT. MAŁGORZATA PAUBA
10
W MOK przy Żeromskiego 8, odbywały się seanse filmowe, oglądanie wystaw, nie obyło się także
bez dwukrotnej wizyty na lodowisku miejskim. Podczas jednej
z nich instruktorzy zorganizowali mini maskaradę. Była to fantastyczna zabawa, zarówno dla tych,
którzy się przebrali, jak i tych podziwiających kolorowe stroje.
Ale ferie to nie tylko zabawa.
Podczas zajęć realizowany był
także program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz
szeroko rozumianego pojęcia
„bezpieczeństwo”, dlatego też
odbyły się spotkania z Iwoną Sikorską - pedagogiem z Poradni
Pedagogiczno - Psychologicznej,
która podczas warsztatów poruszyła tematykę m.in. uzależnień, samoakceptacji, radzenia
sobie w trudnych sytuacjach. W
ramach programu dzieciaki odwiedziły także Komendę Powiatową Policji. Sierżant Agnieszka
Skórzyńska opowiadała o pracy policjantów, a także o prowadzonych akcjach profilaktycznych. Oczywiście największą
atrakcją były radiowozy policyjne, za kierownicą których każdy
mógł zasiąść.
W dzień zakończenia ferii, ich uczestnicy byli z wizytą
w Klubie Jeździeckim „Huzar”.
Wycieczka przyniosła wiele
atrakcji. Odbyła się przejażdżka na koniu, wozem rajdowym,
zwiedzanie stajni, grill, pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz
zabawa taneczna.
Radośnie
w Chodakowie
Co jak co, ale instruktorzy
MOK „Chopina 101” wiedzą
,jak zapewnić dzieciom wspaniałą zabawę rodem z gorących
krajów! Było więc skocznie, tanecznie, kolorowo, filmowo i
przede wszystkim radośnie.
Mali feriowicze oglądali filmy, szaleństwom oddawali się w
Bajlandii, z Wujciem Wariatuńciem uczyli się o słoniach zakręceni w tęczę, jeździli wyimaginowanym pociągiem po całym
MOK-u, malowali wiosnę z ciocią
Moniką i dziećmi z Domu Dziecka po to, by z drugą ciocią Moniką tańczyć do rytmów współczesnej muzyki. Wujek Damian i
ciocia Daria zaś zapoznali dzieci
z czarodziejskim światem teatru!
Odwiedziła ich także wspaniała
wróżka Adrianna z Poradni Psychologicznej, która zna dziecięcą
duszę i czarami swymi zjednoczyć niejednego umie.
A na koniec był bal! I to jaki!
Bal Rio de Janerio prosto z Brazylii zakończony łakomstwem
rodem z Włoch! I ja tam byłam,
pizzę i napój z dziećmi piłam a
ile się wytańczyłam!
11
Dzień Kobiet w MOK
W ramach obchodów Dnia Kobiet, Miejski Ośrodek Kultury w
Sochaczewie serdecznie zaprasza panie na wyjątkowy koncert
„Kobieta jak piękny kwiat”, który odbędzie się 9 marca (niedziela) w MOK, ul. Żeromskiego 8 o
godz. 17.00.
W programie usłyszymy najpiękniejsze utwory i piosenki, nie
tylko o kobietach, a wykonawcami będą:
 „COMBO” BENY - BAND
Bernarda Pacholskiego;  Panowie
Paniom - studio piosenki pod kierunkiem Piotra Milczarka;  Bank
Pewności Wykonania pod kierunkiem Wojciecha Smyka;  Prowadzący: męska część grupy „Niereformowalni i już” w typowych
męskich rozmówkach o kobietach.
Dla wszystkich Pań przybyłych na koncert przewidujemy
miłą niespodziankę.
Patronat nad imprezą objął
burmistrz Sochaczewa, a wstęp na
nią jest oczywiście bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Spotkanie autorskie
Jedną z propozycji były warsztaty taneczne
Miejska Biblioteka Publiczna w
Sochaczewie zaprasza na spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, pisarką, scenarzystką i historykiem teatru.
Spotkanie odbędzie się 8 marca
2014 r. o godz. 15.00 w Kramnicach Miejskich przy ul. 1 Maja 21.
Jej wielotomowa i wielowątkowa powieść „Cukiernia Pod Amorem” wciąż cieszy się dużą popularnością wśród czytelniczek
biblioteki, które z zainteresowaniem śledzą losy rodzin Zajezierskich, Cieślaków i Hryciów. Małgorzata Gutowska-Adamczyk jest
również autorką powieści „Wystar-
czy, że jesteś”, „Serenada”, „Mariola, moje krople”, scenariuszy filmowych („Tata, a Marcin powiedział”,
„Rodziców nie w domu”) oraz dialogów do serialu „Na Wspólnej”.
Mężem pisarki jest Wojciech
Adamczyk, reżyser seriali „Miodowe lata”, „Rodzina zastępcza”,
„Ranczo”, „Na Wspólnej”.
W związku z Dniem Kobiet
8 marca w bibliotece odbywać się
będą także imprezy towarzyszące,
m. in. spotkania z panią dietetyk
i kosmetyczką. Bliższe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Wstęp
wolny.
Ferie w MOPS
Tanecznie
w Boryszewie
Taniec jest dobrym i skutecznym sposobem kształtowania precyzji ruchów. Doskonale
wiedzą o tym młodzi tancerze z grupy Smile Crew , którzy
w drugim tygodniu ferii brali udział w zorganizowanych
warsztatach tanecznych pod
kierunkiem Anity Wójcik, Oli
Osińskiej i Ewy Osińskiej.
Grupa na co dzień trenuje w Miejskim Ośrodku Kultury
w Boryszewie. Jej instruktorem
jest Ewa Osińska. Anita Wójcik
jest tancerką, dyplomowaną instruktorką w cieszącym się niesłabnącą sławą Egurrola Dance
Studio, w którym prowadzi zajęcia z dancehall’u . Ola Osińska,
do niedawna tancerka grupy, dziś
jedna z najlepszych w warszawskiej HIP HOP-owej formacji
SWAGG ( Egurolla Dance Studio). Ola idzie jak burza, jej choreografie pełne są emocji i wdzięku.
Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka, tak można określić trzydniowe zajęcia taneczne
grupy Smile Crew Sochaczew.
Żaneta Zielińska
Anna Sobkowicz
4 marca 2014
nr 9 (1173)
Bal karnawałowy to atrakcja dla małych i starszych
Zgodnie z zapowiedziami odbył się się już program feryjny
przygotowany przez wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W piątek uroczyście
zakończono akcję.
Zajęcia odbywały się trzy
razy w tygodniu z inicjatywy
członków Klubu Wolontariatu.
Wspólnie z opiekunem przygotowali zajęcia dla około 20 dzieci,
podopiecznych MOPS. W trakcie spotkań oglądano filmy, prowadzono warsztaty plastyczne,
zajęcia gimnastyczne. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sochaczewie.
Na zakończenie akcji feryjnej dla
wszystkich dzieci i osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie
przygotowano słodki poczęstunek i drobne upominki. (ap)
Warcaby dla piesków
Stowarzyszenie „Razem dla
Skierniewic”, grupa wolontariatu przy Schronisku dla Zwierząt
w Skierniewicach oraz Ognisko
TKKF „Zachęta” zapraszają na
III Mistrzostwa Skierniewic w
Warcabach.
Zawody odbędą się w kategoriach: dziecko, junior i senior.
Organizatorzy zapraszają w niedzielę 16 marca na godz. 9.00 do
Skierniewic, ul. Batorego 12 (róg
ul. Strykowskiej, I piętro).
Zgłoszenia przyjmowane
są pod numerami telefonów:
663 300 389 i 602 427 294 do
dnia 12 marca lub w dniu
imprezy do godz. 8.30. Wpisowe do turnieju (5 zł dzieci
i 10 zł dorośli) zostanie przekazane na rzecz Schroniska
dla Zwierząt w Skierniewicach.
Więcej informacji na
www.razemdlaskierniewic.pl
(sos)
Koncert odwołany
Wizyta w klubie jeździeckim nie zdarza się co dzień
Miejski Ośrodek Kultury poinformował, że z winy agencji,
która zajmowała się organizacją
koncertu Renaty Przemyk, nie odbędzie się on w planowanym ter-
minie. Odwołano wszystkie koncerty wokalistki w kraju.
MOK - filia Chopina 101 przeprasza i zaprasza osoby, które nabyły bilety, po zwrot pieniędzy.
[email protected]
Sochaczewianin Roku - nominacje 2013
Sochaczewianin Roku 2013
Łukasz Popowski
i Stowarzyszenie
„Nasz Zamek”
Władysław „Gudonis”
Komendarek
Paweł Rozdżestwieński
Teresa Kłujszo
Grzegorz Kropiak
Krystyna Stańkowska
Ewa Lembke
Krzysztof Wasilewski
i społeczność
naszego hufca
Dowolnym znakiem zaznacz kratkę przy
kandydacie, na którego oddajesz swój głos:
 Władysław
Komendarek
 Łukasz Popowski
 Teresa Kłujszo
 Paweł
Rozdżestwieński
 Krystyna
Stańkowska
 Grzegorz Kropiak
 Barbara Bronicz
 Ewa Lembke
 Muzealna Grupa
Rekonstrukcji
Historycznej
 Krzysztof
Wasilewski
Barbara Bronicz
 Robert Szewczyk
Imię, nazwisko i adres głosującego:
..........................................................................
..........................................................................
Na jednym kuponie można oddać głos tylko na jednego
kandydata. Kupony z dwoma lub więcej zaznaczeniami, jak
również kupony nie podpisane, uznane będą za nieważne.
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej
im. II batalionu 18 pułku piechoty
Robert Szewczyk
To od Państwa zależy, kto zostanie
Sochaczewianinem Roku 2013
Głosujemy do 15 marca
Projekt ten wszedł w fazę realizacji dzięki wsparciu burmistrza Piotra Osieckiego i
dyrektora Centrum Kultury,
Promocji, Sportu, Turystyki i
Organizacji Pozarządowych
Agaty Kalińskiej. W przygotowanie „Antologii Sochaczewskiej Poezji” włączyła się redakcja „Ziemi Sochaczewskiej”,
Miejska Biblioteka Publiczna
oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Sochaczewie.
Otrzymaliśmy mnóstwo
wierszy autorstwa sochaczewian. Aby uniknąć wszelkich
nieporozumień i podejrzeń o
stronniczość, oceną zgłoszonych prac zajął się niezwiązany
z lokalnym środowiskiem literat Jerzy Jankowski. Teraz najlepsze z utworów zamieszczone
zostaną w pierwszej „Antologii
Sochaczewskiej Poezji”.
Nasza akcja będzie mieć
swoją kontynuację. W ramach
przygotowań do publikacji, w
kramnicach zorganizowano
kilka spotkań otwartych. Połączenie wieczorów poetyckich z
warsztatami literackimi cieszyło się dużą popularnością. Szybko powstało grono osób zainteresowanych pisarstwem, które
spotkania traktowały jako okazję do poprawienia warsztatu
czy wymiany doświadczeń. To
z ich inicjatywy spotkania te
będą miały ciąg dalszy.
- Przygotowania do wydania antologii traktujemy jedy-
Spotkanie uświetnił występ
Andrzeja Kopy
nie jako pierwszy etap działań mówią Marek Boczek i Tadeusz
Hutkowski. - Dlatego też zamierzamy kontynuować nasze
spotkania literackie w kramnicach. Pierwsze z nich zaplanowaliśmy na środę 12 marca. Na
godzinę 18 zapraszamy tych, z
którymi widywaliśmy się już
od września, a także wszystkie
osoby chcące podnieść swoje
umiejętności, lubiące porozmawiać o literaturze, czy po prostu
posłuchać tego, co piszą inni.
Ja powiedział nam Jerzy
Jankowski, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w
okolicach świąt wielkanocnych
gotowa może być premierowa
„Antologia Sochaczewskiej Poezji”.
- Mamy projekt okładki,
grafiki, które ozdobią wnętrze
książki oraz pierwszy, częściowy wydruk. Do 7 marca czekamy jeszcze na ostatnie drobne korekty od autorów. Aby
zbędnie nie przedłużać akcji
wydawniczej, jest to ostateczny i nieprzekraczalny termin mówi Jerzy Jankowski.
Agnieszka Poryszewska
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 14.20 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali
nr wg wokandy, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należącej do: Paweł Pakoca,
położonej: Sochaczew, Wyszogrodzka 29,
dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PL10/00007337/4, wraz z
prawami przynależnymi.
Opis prawa: dz. gr. o nr ew. 737/1 i pow. 0,1807 ha, kształt zbliżony do litery „L”. Teren zagospodarowany; częściowe
utwardzenie wylewaną naw. beton. Budynek mieszkalny, murowany, 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
w kondyg. parteru posiada wspólną ścianę z bud. usyt. na działce sąsied. Powierzchnia zabudowy 83,0 m²; pow.
użytk. 130,0 m². Murowany parterowy bud. gosp.-garaż., pow. zabud. 123,0 m²; pow. użytk. 90,0 m².
Suma oszacowania wynosi 554 000,00 zł, zaś cena wywołania 369 333,33 zł (2/3 sumy oszacowania). Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 55 400,00 zł,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczęd.
banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz., w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew.
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika
PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
ZS-257
[email protected]
KONTROWERSJE
4 marca 2014
nr 9 (1173)
13
Nie widać końca
konfliktu w Załuskowie
Antologia
na Wielkanoc?
QQTo już naprawdę finał literackiej akcji w Sochaczewie. W piątek 21 lutego
zaprezentowano próbny
wydruk „Antologii Sochaczewskiej Poezji”.
Zapraszamy Czytelników do głosowania w plebiscycie „Sochaczewianin Roku”. Tradycyjnie
uczynić to można tylko na oryginalnych kuponach
drukowanych w naszej gazecie. Wystarczy je wyciąć, wypełnić i dostarczyć do redakcji osobiście
lub listownie na adres: tygodnik „Ziemia Sochaczewska”, 96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 12,
skr. poczt. 30.
Przypominamy również, że jedna osoba głosować
może wielokrotnie i na różnych kandydatów, zaś
warunkiem ważności jest podanie imienia, nazwiska i adresu zgłaszającego. Kupony niepodpisane nie będą brane pod uwagę podczas liczenia
głosów. A czeka na nie, jak zawsze, komisyjnie
zaplombowana urna. Głosujemy do 15 marca.
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
Ogłoszenie o licytacji działek niezabudowanych.
Przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i usługową
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 14.10 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali nr wg wokandy, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należących do: Adam Rylet, tj. działek o nr 11/5 i 11/6,
położonych: Teresin Gaj,
dla których SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PL1O/00041506/6, wraz z
prawami przynależnymi.
Opis prawa: działki o pow. po 726 m². Obie o kształcie prostokątnym, obie wschodnią, krótszą granicą przylegają
bezpośrednio do drogi gruntowej, nieutwardzonej, zapewniając bezpośredni dojazd. Brak mediów na terenie działek.
W ulicy linia energetyczna, brak pozostałych mediów. Nieogrodzone i niezagospodarowane, teren nieruchomości - płaski.
Suma oszacowania działki nr 11/5 wynosi 66 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania plus 23%
VAT i wynosi 54 530,00 zł brutto. Suma oszacowania działki nr 11/6 wynosi 66 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania plus 23% VAT i wynosi 54 530,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 650,00 zł za każdą z działek, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banku uprawnionego
wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz. w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax: 46 862-20-62.
ZS-258
QQWracamy do tematu Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku”.
W sprawie pojawiły się nowe fakty.
Wszystko wskazuje na to, że ma
ona charakter rozwojowy.
Przypomnijmy, że pracownicy skarżą się na mobbing
i złe zarządzanie placówką. Tylko w 2013 r. w MOW
miało dojść do 180 ucieczek.
Ich zdaniem władze starostwa ignorują sygnały dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania ośrodka. Kadra
z Załuskowa miała informować ich o tym, że w MOW źle
się dzieje już w październiku
ubiegłego roku.
Część
wielkiego planu
Po tym, jak skarga pracowników została odczytana na ostatniej sesji Rady
Powiatu, sprawą zajęła się
powiatowa komisja oświaty.
Posiedzenie zwołane przez
przewodniczącego Tadeusza
Głuchowskiego odbyło się 14
lutego. Oprócz pisma autorstwa 14 pracowników MOW,
przedstawiono w nim dwa
kolejne, tym razem anonimowe pisma broniące dyrektor
Szymańskiej.
- Mamy do czynienia z
dwoma skrajnymi stanowiskami. Kilkunastu pracowników wysuwa przeciwko pani
dyrektor bardzo poważne zarzuty. W dwóch kolejnych,
anonimowych pismach Aldona Szymańska przedstawiana
jest jako ofiara intrygi - powiedziała nam członek komisji Anna Ulicka.
Zwłaszcza pierwsze z
nich, skonstruowane w formie przypominającej artykuł
prasowy, jest bardzo obszerne.
Właśnie z tego względu publikujemy jedynie jego fragmenty, zachowaliśmy oryginalną pisownię: „Donosy, skargi
szerokim strumieniem płynące do organu prowadzącego
(Powiat), organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium), Rzecznika Praw
Dziecka, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Inspekcji Pracy,Sanepid-u stały się w Załuskowie częścią rzeczywistości.
(…) Mimo wściekłych ataków
kontrole nie wykazały uchybień w istotny sposób podważających jakość pracy w
Ośrodku. (…) Jest to placówka, w której przebywają dziewczęta skierowane wyrokiem
sądu, które mimo młodego
wieku (najczęściej poniżej 18
roku życia) weszły w konflikt
z prawem. Z reguły charakteryzują się niską motywacją do
nauki i w ogóle uczęszczania
do szkoły. (…) w tej sytuacji
bójki, ucieczki i inne nie tolerowane społecznie zachowania są powszechne. (…) Wysoki wskaźnik ucieczek może
mieć dużo inny niż głoszony przez nich (autorów skargi - red.) powód (winny jest
dyrektor). (…) Wiele wskazuje na to że zamęt czyniony
wokół MOW w Załuskowie
jest częścią wielkiego planu
przygotowanego przez grupę ludzi znających placówkę
w celu jej przejęcia. (…) pod
lupę weźmiemy również poczynania poszczególnych radnych wypowiadających się na
temat placówki. Nowe światło rzucone na prawdopodobną przyszłość MOW pozwala
prześwietlić ich zamierzenia
co do dalszych losów szkoły”.
Spychologia
Drugie z pism stanowi
z kolei rodzaj laudacji na temat dyrektor Aldony Szymańskiej. Oto jego fragment:
„Pani Aldona Szymańska
skrupulatnie liczyła budżet,
zastanawiając się nad każdym wydatkiem. Na pierwszy
plan wysuwa zawsze dobro
i bezpieczeństwo wychowanek oraz pracowników, a także jest sercem z byłymi pracownikami naszej placówki.
(…) Niektórzy liczyli, że zostaną może powołani na wicedyrektora. I od tego czasu
ta grupa osób zamiast zajmować się pracą zaczęła bacznie
przyglądać się Pani Dyrektor
i planować czym można by
FOT. ARCHIWUM
NASZE AKCJE
4 marca 2014
nr 9 (1173)
FOT. AGNIESZKA PORYSZEWSKA
12
Radna powiatowa Anna Ulicka: W Załuskowie mamy
do czynienia z bardzo silnym konfliktem
jej było zaszkodzić, żeby zrezygnowała z tej funkcji. Sami
nie dopełniali i często nadal
nie dopełniają należycie swoich obowiązków robiąc tzw.
„spychologię”. Wychodzą z
założenia, że za wszystko odpowiada dyrektor. Często to
powtarzają i czynią wszystko, aby wyeliminować obecną Panią Dyrektor”.
Z pism wywnioskować
można, że Aldona Szymańska nie tylko pomawiana jest
przez grupę nieprzychylnych
jej osób, ale i nękana nasyłanymi na nią kontrolami.
Tymczasem, jak ustaliliśmy
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, nie tylko dyrektor MOW w Załuskowie, ale
i szefowie wszystkich placówek na terenie kraju podlegają szeregowi kontroli
wynikających wprost z przepisów prawa.
- Kurator oświaty w trybie nadzoru pedagogicznego może przeprowadzać kontrole w trybie planowych lub
doraźnych działań. Podobnie
czynią organy prowadzące
placówkę - powiedziała nam
Justyna Sadlak z Wydziału
informacji MEN. - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
podlegają również np. niezapowiedzianym kontrolom w
ramach Krajowego Mechani-
zmu Prewencji, którego zadania wykonuje Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Autorzy pism odnoszą
się również do sprawy zdjęcia krat z okien ośrodka. Po
ich demontażu nasiliły się
ucieczki z MOW. Twierdzą,
że stosowanie tego typu zabezpieczeń stoi w sprzeczności z „wszystkimi niemal
przepisami od bhp zaczynając”. Inaczej na tę sprawę zapatruje się MEN. Jak przekazała nam Justyna Sadlak, nie
ma obowiązku czy też zakazu montowania krat. Organ
prowadzący MOW powinien natomiast w taki sposób zabezpieczyć pobyt wychowanek w ośrodku, by
zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki.
Strasznie płakała
Po dwóch tygodniach
oczekiwania, od dyrektor Aldony Szymańskiej otrzymaliśmy odpowiedź na maila, w
którym prosiliśmy o komentarz. Sprowadza się ona do
stwierdzenia, że w przyszłości, w sprawach dotyczących
ośrodka, należy się kontaktować z nią za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego. Uczyniliśmy to już kilkanaście
dni temu. Nie było żadnego
odzewu.
Skontaktował się z nami za
to kolejny pracownik MOW.
Prosząc o nieujawnianie imienia i nazwiska, potwierdził
fakty, które przytaczaliśmy w
naszej ostatniej publikacji.
- Mówiąc najprościej,
dziewczyny się nudzą. Mają
zakaz korzystania z komputerów, telefonów, oglądania filmów i programów telewizyjnych. Zlikwidowano bardzo
popularną sekcję ogrodniczą.
Nie hodujemy już własnych
warzyw, ogród został kompletnie zaniedbany - powiedział nasz rozmówca. - Poza
tym pani dyrektor słabo interesuje się tym, co dzieje się
w placówce. Zwyczajowo nie
odbiera telefonów.
Aby zobrazować, jakie
może to mieć skutki, przytoczył historię jednej z ucieczek.
- Około godziny 23 uciekły cztery dziewczyny, w
ośrodku podniósł się alarm,
oczywiście nie można było
dodzwonić się do pani dyrektor. W końcu o drugiej wróciły dwie uciekinierki, były pijane. Próbowano ustalić, co
dzieje się z pozostałymi, ale
nie można było się z nimi dogadać. Po godzinie wróciła K. Powiedziała, że J. leży i
nie może się podnieść. Warunki pogodowe były fatalne: środek nocy, zimno, wszędzie gęsta mgła. Zaznaczam,
że cały czas nie ma kontaktu
z panią dyrektor – opowiada
nasz rozmówca. - Pracownicy wsiedli więc w samochód
i ruszyli na poszukiwania J.
Znaleźli ją w końcu na drodze prowadzącej do ośrodka.
Strasznie płakała, nie chciała nic mówić. Do dziś nie
wiadomo, co się wtedy stało. Takie sytuacje są po prostu niebezpieczne. Jak mamy
upilnować dziewczyny, skoro w placówce nie ma praktycznie żadnych zabezpieczeń
uniemożliwiających opuszczenie budynku. Poza tym w
ubiegłym roku jedna z dziewczyn pobiła wychowawcę.
Planował zgłosić to na policję,
ale pani dyrektor nie chciała potwierdzić, że coś takiego
miało miejsce. Gdzie w takiej
sytuacji jest wpajanie wycho-
wankom dyscypliny i uczenie ponoszenia konsekwencji
swoich zachowań?
Będzie wizytacja
- W MOW prowadzone są
kuriozalne oszczędności. Nawet podczas ostrych mrozów,
po zakończeniu zajęć musieliśmy zakręcać kaloryfery. Odkręcane były dopiero następnego dnia o 8 rano. Pomieszczenia
były potwornie wyziębione, nie
dało się prowadzić lekcji. Pani
dyrektor nie urządza żadnych
szkolnych uroczystości. Tymczasem to przecież okazja, żeby
spędzić czas z wychowankami
i zintegrować się – mówi nasz
rozmówca.
Jeden z pracowników
MOW zastanawia się, po co
w ośrodku zatrudniani są kolejni ludzie, skoro znajduje się
tam niewiele ponad 40 wychowanek. Mąż pani Szymańskiej
jest wicedyrektorem „Ogrodnika”. Jego szef, Tomasz Obrączka, miał w wakacje zostać
zatrudniony w ośrodku. Dyrektor zatrudniła też podobno
syna zatrzymanej księgowej z
DPS w Młodzieszynie. Chcieliśmy potwierdzić te informacje,
dlatego, 20 lutego, zapytania
w tej sprawie przesłaliśmy do
starostwa powiatowego i dyrektora Powiatowego Zespołu
Edukacji Bogusława Bęzla. Do
dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Jak ustaliliśmy, do ośrodka wybiera się komisja oświaty Rady Powiatu. Wizytacja
ma się odbyć najprawdopodobniej około 10 marca.
- Sprawą zajmiemy się po
feriach, kiedy po zakończeniu
przerwy zimowej do MOW
wrócą wszystkie wychowanki.
W Załuskowie mamy do czynienia z bardzo silnym konfliktem. Nie chcę ferować wyroków
i wskazywać winnych. Najważniejsze jest to, by unormować
funkcjonowanie i atmosferę pracy w MOW - powiedziała nam
radna Anna Ulicka. - Czekamy również na interesujące nas
dane dotyczące placówki, które
przygotować ma dyrektor Bęzel.
Chodzi m.in. o ilość wychowanek i kadry pracowniczej.
Agnieszka Poryszewska
14
OGŁOSZENIA
4 marca 2014
nr 9 (1173)
DROBNE
USŁUGI
Instalacje
elektryczne
 usuwanie awarii
 domy
jednorodzinne i obiekty.
Tanio i solidnie
tel. 534304308
ZS-66
OOVertal- żaluzje - werticale
-rolety materiałowe
-rolety antywłamaniowe,
moskitiery.
Producent, montaż, VAT,
tel. 602-736-692,
512-342-751.
ZS-1
OOZłomowanie pojazdów, zaświadczenia, odbiór, gotówka,
tel. 46 861-94-66.
ZS-2
OO„VIDEOCOLOR”
WIDEOFILMOWANIE,
HD, FOTOGRAFOWANIE,
WESELA, PLENERY,
TEL. 501-350-075.
ZS-3 B,D
OOPrzeprowadzki
- transport kompleksowo,
tel. 510-121-089.
ZS-8 B,R
OOUsługi hydrauliczne,
nowoczesne instalacje
sanitarne w miedzi i plastiku,
tel. 46 863-40-87,
601-154-847.
ZS-9
OOPranie dywanów i tapicerek,
tel. 608-582-751, 46 863-57-55.
ZS-11 B,R
OOROLETY, ŻALUZJE, VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, REFLEKSOLE.
DARMAR Sochaczew,
ul. Kochanowskiego 60
(„Merkury”). Największy
wybór! Najniższe ceny!
www.darmar-sochaczew.pl
tel. 46 862-86-07, 602-459-904.
ZS-15
OONAJLEPSZE W MIEŚCIE
PRANIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK MEBLOWYCH
I SAMOCHODOWYCH.
PRZY TRZECH
DYWANACH KOLEJNY
DO 6 M2 GRATIS,
PRANIE TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ 70 ZŁ.
TEL. 602-380-336.
ZS-18 Cz,D,B
OONaprawa RTV, AGD,
elektronarzędzia,
Wojska Polskiego 42 A,
tel. 602-623-007.
[email protected]
OONAPRAWA PRALEK
TOMASZ REPELEWICZ,
TEL. 603-820-715.
ZS-153 R,B
OODocieplanie budynków,
tel. 603-980-459.
ZS-164
OOKompleksowe wykańczanie
wnętrz. Układanie
i cyklinowanie podłóg,
Kominki i ogrodzenia
z klinkieru,
tel. 603-980-459.
ZS-165
ZS-19
OOUsługi hydrauliczne,
tel. 662-480-962.
OOTANI SERWIS
KOMPUTEROWY
TEL. 503-432-422.
ZS-23R
OOWylewki
agregatem,
tel. 511-440-509.
OOTynkowanie Agregatem
- Gwarancja,
tel. 662-975-436.
ZS-174
ZS-29 R,B
OOKOSTKA brukowa
- projektowanie
- sprzedaż
- wykonanie.
Tel. 698-668-468.
OOOcieplanie budynków,
tel. 539-973-615.
ZS-201
OOCyklinowanie bezpyłowe
podłóg, solidnie,
tel. 604-075-293
ZS-216
ZS-36 B
OOOGRODY - projekt,
wykonanie, systemy
nawadniające, odwodnienia,
www.architekturaogrodu.pl,
tel. 698-668-468.
ZS-37 B
OOZakład
usługowy Wojenka,
układanie glazury,
terakoty, kominki,
docieplenia,
wykończenia wnętrz.
Solidnie,
tel. 604-166-988.
OOGlazura, terakota, gładź
gipsowa, malowanie,
ścianki, sufity GK,
tel. 606-321-509
ZS-236
OOGlazura, terakota, malowanie, gładzie, płyty itp.,
tel. 721-108-965.
ZS-264
OOStolarnia, schody,
drzwi, meble,
tel. 692-573-018.
OOŻelbety, fundamenty,
tel. 692-573-018.
ZS-272
OOAGD lodówki,
tel. 601-344-139.
ZS-73
OORozdrabnianie gałęzi,
wycinka samosiewów,
przycinka młodnika,
tel. 667-732-751.
OOBudowa domów, szkieletowe, drewniane z bala,
tel. 692-573-018.
ZS-273
OOWyrób i montaż schodów,
tel. 790-665-004.
ZS-274
ZS-79
OOCyklinowanie bezpyłowe,
tel. 666-088-518.
 kotłownie c.o.,
 usuwanie awarii: domy
jednorodzinne i obiekty.
Tanio i solidnie
tel. 534-304-308
ZS-67
NIERUCHOMOŚCI
OOSprzedam dom 90 m²
w Chodakowie,
na działce 1200 m²,
tel. 662-184-172.
OOGlazura, terakota,
prace wykończeniowe,
tel. 503-879-010.
OOKawalerkę sprzedam
lub wynajmę, blisko PKP,
wyposażona,
tel. 784-181-392.
ZS-166
OOKupię mieszkanie
dwupokojowe,
może być do remontu,
tel. 502-198-452.
OOSprzedam działki
budowlane (media)
w Kozłowie Biskupim
blisko stacji PKP Kornelin,
tel. 788-236-586.
OOSprzedam 3,80 ha
rolno-budowlana,
Górki gm. Brochów,
tel. 885-934-540
OOWynajmę lokal
- handlowo-usługowy
o pow. 50 m²,
al. 600-lecia 72c/7,
dobry dojazd - parking
dla klientów.
Cena do negocjacji,
tel. 604-295-607, 604-295-620.
ZS-176
OOSprzedam
działkę w Altance,
tel. 501-667-946.
OOSprzedam działki
budowlane 3 tys. m²
Czerwonka Parcel,
tel. 503-528-645.
ZS-193
OOSprzedam lub zamienię
mieszkanie M-4, 63 m²,
IV piętro,
ul. Wojska Polskiego,
tel. 46 862-60-93.
ZS-194
ZS-233
OOPosiadam do wynajęcia
mieszkanie 48m² I piętro,
2 pokoje, umeblowane,
ul. Żeromskiego,
tel. 501-716-142
OOSprzedam działkę budowlano-usługową o powierzchni
6000 m² z dostępem
do rzeki Bzury, położoną
przy ul. Rozlazłowskiej 9,
tel. 664-495-532
lub 22 615-67-19
ZS-241
OOW wyjątkowej cenie!
sprzedam segment w
Sochaczewie - centrum
miasta o pow. 120 m²
z użytkowym poddaszem,
garaż, wszystkie media,
ogrzewanie - gaz ziemny,
tynki, posadzki, kaloryfery,
okna PCV, parapety,
system solarny, wyposażona kotłownia, teren
zamknięty, utwardzony
kostką, z ogródkiem.
Kontakt: 600-815-816.
OODo wynajęcia kawalerka
30 m², w Chodakowie,
tel. 886-218-381.
ZS-263
OODo wynajęcia mieszkanie,
tel. 668-063-702.
ZS-197
LARYNGOLOG
ALERGOLOG
dr Andrzej Wojdas
ZS-268
OODo wynajęcia garaż
po warsztacie samochodowym, ul. Kościńskiego,
tel. 503-129-017.
ZS-275
OOSprzedam mieszkanie
42,22 m², 2 pokoje,
kuchnia w Sochaczewie.
Cena do ustalenia,
tel. 504-127-571.
ZS-276
ZS-261 R
OODo wynajęcia dom
na terenie Sochaczewa,
tel. 502-103-220.
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
OOTanio sprzedam działkę
budowlaną 1100 m²
w okolicy Sochaczewa,
tel. 514-841-313.
ZS-212
OOSprzedam M-4
w centrum II p. balkon,
tel. 692-104-303
ZS-235
ZS-169
ZS-288
ZS-211
ZS-223
ZS-189
ZS-271
ZS-62 B
OOSprzedam M-4, 67,8 m²,
Targowa 10a, IV p.,
tel. 602-494-976 po 21.00.
Instalacje
hydrauliczne
ZS-42
ZS-173
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
OOStrefa.pro sprzeda:
Kawalerka na osiedlu
Żeromskiego, piętro III,
do zamieszkania, cena 110 tys.
tel. 882-485-317.
ZS-278
OOStrefa.pro sprzeda:
Lokal pod działalność
gospodarczą w Chodakowie, atrakcyjna cena,
tel. 882-487-884.
ZS-279
OOStrefa.pro sprzeda:
Mieszkanie 68 m², 3 pokoje,
piętro IV, cena 229 tys.
stan bardzo dobry.
tel. 882-487-885.
ZS-280
OOStrefa.pro sprzeda:
Mieszkanie 60 m²,
parter, okolice PKP,
Bardzo TANIO!
Tel. 882-487-885.
OOStrefa.pro sprzeda:
DOM na Malesinie,
niska cena,
nowoczesny projekt,
stan do zamieszkania,
tylko 489 tys,
tel. 882-487-884.
OOStrefa.pro sprzeda:
Mieszkanie 47 m²,
2 pokoje, piętro I,
okolice PKP,
tel. 882-487-881.
ZS-284
Sochaczew
ul. Żeromskiego 41 A lok. 22
(NZOZ ,,Almed” I piętro)
Przyjęcia
we wtorki i piątki 17 - 20.
Zapisy
46 862-88-92,
501-44-03-22
OOStrefa.pro sprzeda:
Mieszkanie 63 m²,
3 pokoje, piętro II,
osiedle Ogrody,
tanio!
tel. 882-487-881.
KOMPLEKSOWA
REHABILITACJA
MEDYCZNA
Sławomir Wojdas
■ usprawnianie funkcjonalne
metoda PNF
■ rehabilitacja neurologiczna
i ortopedyczna
■ terapia manualna
■ masaż leczniczy
(segmentalny)
■ rozciąganie
i autorozciąganie mięśni
■ gimnastyka korekcyjna
■ Kinesiotaping
oraz plastrowanie sztywne
Kontakt:
tel. 536-965-706
ZS-6
ZS-285
OOStrefa.pro sprzeda:
Mieszkanie 50 m²,
II piętro, duży balkon,
ścisłe centrum,
niski czynsz,
cena 210 000 PLN.
tel. 882-485-305
ZS-282
ZS-283
ZS-85
OOStrefa.pro sprzeda:
Mieszkanie 47 m²,
3 pokoje, piętro II,
z balkonem,
cena 169 tys.,
tel. 882-485-317.
ZS-287
ZDROWIE
ZS-4
OOLekarz specjalista
dermatolog
Ewa Brochocka-Zegadło.
Gabinet prywatny
Sochaczew,
ul. Trojanowska 20,
Tel. 691-513-051.
MAGAZYNIERÓW
- uprawnienia na wózki
- praca w systemie zmianowym
- doświadczenie minimum 3
miesiące
- miejsce pracy: GNATOWICE
STARE
tel.22/744-52-61
mail:[email protected]
Verso APT Sp. z o.o.
ZS-270
Kancelaria Nieruchomości Wiesław Krześniak
sprzeda po okazyjnych cenach działki w miejscowościach
- Adamowa Góra, gm. Młodzieszyn
- Orłów, Białynin Nowy, gm. Nowa Sucha
- Kolonia Bolimowska, gm. Bolimów
- Stare Budy, gm. Młodzieszyn
- działki budowlane w miejscowości Żukówka,
i Altanka, gm. Sochaczew
- budynki mieszkalne na terenie gm. Nowa Sucha
oraz Sochaczew
- lokale mieszkalne oraz lokale usługowe
w Sochaczewie
- lokal i mieszkania w Sochaczewie ul. Pocztowa
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości  Doradztwo na rynku nieruchomości
Bliższe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej kancelarii www.knwk.pl
lub pod nr. telefonu 606 887 650
 UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ
 WYNAJEM
MASZYN
DO UKŁADANIA
604 66 55 92
668 80 81 89
(46) 863 38 16

Kierownik apteki, kierownik izby przyjęć, kierownik stoiska, młodszy asystent, lekarz, dietetyk, technik elektrokardiologii, młodszy technolog, informatyk, agent ubezpieczeniowy, telemonter, dziennikarz, przedstawiciel handlowy,
konsultant telefoniczny, handlowiec w branży gazowej, kurier doręczyciel, serwisant urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, drukarz, kasjer-sprzedawca, sprzątaczka, sprzedawca instalacji sanitarno-grzewczej, monter
instalacji sanitarnych, pracownik linii montażowej, operator węzła betoniarskiego, operator koparki, operator maszyn, magazynier, elektryk, elektronik-automatyk, elektromonter instalacji i urządzeń, mechanik samochodowy, pomocnik
mechanika, wulkanizator, pracownik fizyczny, pracownik produkcji, pakowacz,
ślusarz-spawacz, pracownik budowlany, kierowca z prawem jazdy kat. C+E.
OFERTY PRACY EURES
AUSTRIA - blacharz samochodowy. BELGIA - inżynier/ fizyk/naukowiec/
doktorant, inżynier w biurze konstrukcyjnym, menager bhp, inżynier inżynierii
przemysłowej, inżynier oprogramowania cloud storage, inżynier jakości oprogramowania cloud storage, inżynier zmiany (w zakresie inżynierii chemicznej),
kierownik zmiany produkcji, blacharz lakiernik, brukarz/kamieniarz, spawacz
TIG, mechanik samochodów ciężarowych, technicy (silniki i generatory), szlifierz produkcja form. NIEMCY - pielęgniarka/pielęgniarz, pracownik budowlany (suche tynki), mechanik przemysłowy, laminator, kierowca autobusu, pracownik budowlany, pomoc kuchenna i przy sprzątaniu, elektryk, frezer cnc,
mechanik instrumentów chirurgicznych, pracownik baru, pomocnik w kuchni
(zmywanie), pomocnik w hotelu (sprzątanie), kucharz/kucharka, sprzedawca, recepcjonista/ recepcjonistka, pracownik restauracji/kelner.
OOPracowników Ochrony
z licencją 1 i 2 stopnia,
tel. 501-784-014,
22 847-35-35 w.113.
OOFirma budowlana zatrudni
pracowników na stanowiska: monter sieci wodno-kanalizacyjnej, operator
koparki, koparko-ładowarki,
kierowca kat. C,
tel. 509-916-370,
519-173-119
OOPracownik produkcji Błonie,
gwarantowany dojazd,
tel. 22 738-88-21 ADECCO
Kupon dla szukających pracy
Imię: .............................................................................................................
Nazwisko: ...................................................................................................
Treść: ............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
OOPensjonat
„Pod Wierzbami”
w Ładach, k/Iłowa
zaprasza na turnusy
rehabilitacyjne
i leczenie poszpitalne
pod opieką kardiologa.
Możliwość
dofinansowania
z PFRON-u
www.podwierzbami.com,
tel. 24 277-40-71
601-803-830.
OOPrywatny
Gabinet Psychologiczny
- Joanna Rojek.
Psycholog.
Certyfikowany
psychoterapeuta.
Diagnoza psychologiczna,
psychoterapia - dorośli,
młodzież, dzieci.
Zapisy pod
nr. tel. 608-349-658.
Sochaczew, ul. Wąska 7.
ZS-22
NAUKA
OOAngielski, egzaminy,
tel. 501-722-107.
ZS-185 B
OOPraca na zlecenie dla
dozorców i sprzątaczki,
tel. 791-839-953.
ZS-262
Promocyjne ceny
I Semestr Bezpłatny
OOZatrudnię do dociepleń
budynków, wymagane
doświadczenie,
tel. 798-346-889.
ZS-267
OOZatrudnimy energiczne
osoby z Sochaczewa
do kolportażu ulotek,
tel. 784-371-394.
ZS-269
OOPrzyjmę do prac
wykończeniowych
i ogólnobudowlanych, proszę dzwonić po szesnastej,
tel. 693-350-888.
ZS-277
FINANSE
OOChwilówka z dojazdem
do klienta,
tel. 504-228-936.
ZS-266 R
RÓŻNE
OOSprzedam pszenicę jarą,
tel. 668-856-301.
ZS-180
OOPrzyjmę gruz,
tel. 519-494-166,
502-271-873.
ZS-196
OOChcesz zarobić? Sprzedaj
złom, makulaturę, tworzywa
sztuczne. Łazy 73,
tel. 535-801-008
ZS-224
OOOtrzymałeś PIT 11?
Tylko do końca marca złóż
wniosek na uproszczonych
zasadach! Kredyty i
pożyczki w zasięgu ręki!
„KREDYTY-Chwilówki”
Sp. z o.o. ul. Traugutta 3
w Sochaczewie, tel. 46
862-15-40
ZS-238
15
Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
(tel. 46 862-33-93 w. 148 i 149)
ZS-242
OOCentrum Stomatologiczne
„Eldent”, ul. 15 Sierpnia 1,
862-50-61, pon.-pt. 9-19,
sob. 9-12. Ortodoncja,
protetyka estetyczna,
chirurgia stomatologiczna.
Pełny zakres usług.
4 marca 2014
nr 9 (1173)
Giełda Pracy
ZS-234
ZS-20
Zatrudnimy
PRACA
OOFirma produkcyjna
LAMEBAX poszukuje
pracowników na następujące stanowiska: - ślusarz-spawacz; - pomocnik
lakiernika; - pomocnik do
produkcji laminatów. Miejsce
pracy okolice Sochaczewa,
tel. 602-367-820.
ZS-161
ZS-12 B
OOStrefa.pro sprzeda:
Mieszkanie
w Chodakowie,
50 m² za 139 tys.,
i 67 m² za 180 tys.
tel. 882-487-884.
OGŁOSZENIA
ZS-53
ZS-286
Dojazd do domu
Sochaczew i okolice
ZS-281
ZS-265
■ Konsultacje i porady
■ Badania endoskopowe
krtani, nosa i zatok
■ Diagnostyka i leczenie:
- chrapania
- bezdechów sennych
■ Testy i odczulanie alergii
■ Spirometria
[email protected]
NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
świadczenia również
w ramach NFZ
w Poradniach
● Okulistyczna,
badanie pola widzenia
● Laryngologiczna,
badanie słuchu
● Ginekologiczna,
leczenie nadżerek,
cytologia, wkładki
● Urologiczna, uroflometria
● Dermatologiczna,
badanie i leczenie znamion
oraz pozostałe w Poradniach:
● Ortopedyczna, USG
● Kardiologiczna,
EKG, ECHO
● Alergologiczna, testy,
spirometria,
● USG - Doppler,
jamy brzusznej,
tarczycy węzłów chłonnych,
urologiczne,
ginekologiczne,
ECHO serca, ortopedyczne
● Reumatologiczna
● Gastrologiczna
● Neurologiczna
● Endokrynologiczna
● Diabetologiczna
● Chirurgia ogólna
i naczyniowa
Ul. Piłsudskiego 16/2A
(budynek
JW. Construction)
Rejestracja:
46 880-70-70
lub 46 880-70-71
508-351-528
SZANSA DLA CIEBIE
NABÓR LUTY 2014
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie po gimnazjum i 8-letniej
szkole podstawowej oraz po ZSZ na semestr III
 Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
w Sochaczewie
 Kursy kwalifikacyjne przygotowujące
do egzaminu na tytuł technik

W szkole policealnej
i na kursach kształcimy w zawodach:
 technik ekonomista
 technik informatyk
technik elektronik
 technik mechanik - technik samochodowy
 technik administracji
Wydajemy zaświadczenia i legitymacje szkolne
Podania przyjmujemy i informacji udzielamy
w pon.-pt. w godz. 7.00-17.00 w siedzibie szkoły 96-500
Sochaczew, ul. Warszawska 35, tel. 46 862-34-73.
ZS-139
Informujemy o przerwach w dostawie
energii elektrycznej, jakie wystąpią
na terenie Sochaczewa i okolic:
11.03.2014 r. w godz. 8:00 do 15:00: Złota 3 gm. Rybno.
12 i 13.03.2014 r. w godz. 8:00 do 15:00: Sochaczew ul.:
Podgórna od Sadowej, Sadowa 4, 6 i 10.
13 i 14.03.2014 r. w godz. 8:00 do 15:00: Jeżówka 1.
14.03.2014 r. w godz. 8:00 do 15:00: Sochaczew ul.
Botaniczna.
ZS-260
4 marca 2014
nr 9 (1173)
OGŁOSZENIA
[email protected]
Ogłoszenie o II licytacji nieruchomości użytkowej
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19.03.2014 r. o godz. 13.30 w Sądzie Rejonowym
w Sochaczewie, w sali nr wg wokandy, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości,
należącej do: Włodzimierz Zygmunt Koselak,
położonej: Kozłów Biskupi, ul. Kasztanowa,
dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PL1O/00040537/9,
wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: Dz. gr. o nr ewid. 389/4, prostokątna, narożna, posiada dostęp do drogi pub. asfaltowej.
Ogrodzenie metalowe zniszczone. Działka zaśmiecona gruzem. Teren przed budynkiem od strony
frontowej utwardzony płytami beton. Zabudowana: bud. usług. o pow. użytk. 418 m², murowanym,
wolno stojącym, niepodpiwniczonym, parterowym, z lat 70-tych, w niezadowalającym stanie techn.,
zaniechany remont. Ściany działowe w większości wyburzone, sufit z zaciekami, wentylacje dachowe
nie zabezp., tynki w części skute, posadzki beton., stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wejściowa wymieniona, pozostała stolarka drzwiowa stara metalowa, instalacje - wodna, kanal. żeliwna,
kanały, w których przebiega sieć w posadzce, odkryte, inst. elektr. w trakcie wymiany. Budynek bez
ogrzewania, sanitariatów. Ściany szczytowe w trakcie ocieplenia styropianem, nie zabezpieczone.
Dach płaski, kryty papą. Budynek pusty - nieużytkowany przez dłużnika.
Suma oszacowania wynosi 312 300,00 zł, zaś cena wywołania 208 200,00 zł (2/3 sumy
oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10
sumy oszacowania, to jest 31 230,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia
powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także
na konto komornika PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
Ogłoszenie o licytacji działki zabudowanej
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19.03.2014 r. o godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w
Sochaczewie, w sali nr wg wokandy, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości,
należącej do: Edward Tomecki,
położonej: Kuznocin 60B,
dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o nr KW PL1O/00014949/9, wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: dz. gr. o nr ew. 44/4 o pow. 0,3900 ha i kształcie wydł. prostokąta. Teren dz.
w części siedl. niezagospod., poj. stare drzewa owoc., w dalszej części teren użytk., rolnych.
Dz. częściowo ogrodzona (siatka na słup. beton.). W drodze linia energ., sieć wodociąg.; brak
przyłączy do budynku. W połud., części dz.-bud. miesz., murowany, I-piętrowy z poddaszem
nieużyt., częściowo podpiwnicz.; pow. zabud. 102 m², pow. użytk. 156 m². Budowę bud. rozp.
ok. 1985 r., przerw. w 1987-1988. Przerwanie bud. dopr. do degradacji obiektu. Obecnie możliwe
tylko wykorzyst. ścian konstruk. i stropów, po uzyskaniu ew. pozyt. opinii tech. i po wyk. niezbęd.
robót napr. Ubytki poszycia dach., więźba odkształcona, zniszczona, drewno spróchniałe
i zagrzybione, brak rynien i rur spust. Konstrukcja dachu i poszycie (eternit do utylizacji)
do wymiany. Stolarka okienna do usunięcia.
Suma oszacowania wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania 127 500,00 zł (3/4 sumy
oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, to jest 17 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia
powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego
Ogłoszenie o licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 13.50 w Sądzie Rejonowym
w Sochaczewie, w sali nr wg wokandy, odbędzie się
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 19.03.2014 r. o godz. 14.30 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali
nr wg wokandy, odbędzie się
należącego do: Grzegorz Goryniak
położonego: 96-500 Sochaczew, ul. Staszica 52/17,
dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW PL1O/00041313/0, wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: Lokal o pow. użyt. 24,30 m², poł. na 3 piętrze, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju,
łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,86 m².
Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania 64 500,00 zł (3/4 sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, to jest 8 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
złożona w gotówce albo książeczce oszczęd. banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz.
w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię
można uiścić także na konto komornika PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
należących do: Jagoda Wiejcka, Zbigniew Wiejcki, w nieruchomości,
położonej: Teresin, Kwiatowa 4, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1O/00025452/8, wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: Działka o nr ewid. 403, o kształcie prostokątnym, pow. 285,00 m². Uzbrojona w energię elektr.,
wodę z sieci, kanalizację. Ogrodzona od frontu przęsłami z kształtowników stalowych. Dojścia i dojazdy utwardzone. Zabudowana bud. mieszkalnym o pow. użytk. 114,5 m², murowanym, niepodpiwniczonym, parterowym
z poddaszem mieszkalnym i garażem.
Suma oszacowania wynosi 318 900,00 zł, zaś cena wywołania 239 175,00 zł (3/4 sumy oszacowania).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest
31 890,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo
książeczce oszczędnościowej banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz. w upow. do wypłaty
kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego,
pierwsza licytacja dwóch udziałów po 1/2 (razem 2/2),
ZS-249
ZS-248
Ogłoszenie o licytacji działki zabudowanej
Ogłoszenie o licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 13.30 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali
nr wg wokandy, odbędzie się
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.03.2014 r. o godz. 13.10 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali
nr wg wokandy, odbędzie się
należącej do: Janusz Karwaszewski,
położonej: Mizerka 41,
dla której SR w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PL1O/00011822/2,
wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: dz. o nr ewid. 182/1, kształt wielokątny. Zabudowana: 1. Bud. mieszk. nr 1 o pow. użytk. 77,30 m², murowanym,
parterowym, ze strychem z lat 60-tych. Budynek składa się z 3 pokoi, 2 kuchni, łazienki, korytarza, 2 sieni, kotłowni. Budynek
jest kryty papą. Budynek składa się z 2 części z 2 wejściami; 2. Stodołą murowaną krytą papą o pow. użytk. 69 m²; 3. bud.
mieszk. nr 2, parterowym, o pow. użytk. 55,10 m², z lat 80-tych; 4. bud. gospod. (dobud. do bud. mieszk. nr 2), murowanym,
krytym papą o pow. 29 m²; 5. Wiatą z el. beton. o pow. 29,60 m². Nieruchomość obciążona prawami dożywocia!.
Suma oszacowania wynosi 150 100,00 zł, zaś cena wywołania 112 575,00 zł (3/4 sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 010,00 zł, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędź. banku upr. wg
prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz. w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
należącej do: Marek Połeć i Martyna Połeć na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej,
położonej: 96-500 Sochaczew, ul. Krzywa 12,
dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW PL1O/00015013/6, wraz z prawami przynależnymi.
Opis prawa: dz. gr. o nr ew. 196/1 i pow. 4.094 m², kształt wydłużonego prostokąta, w jej frontowej części bud.
mieszk., murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budowa zak. w 2004 r., wł. nie
przedstawił projektu budynku ani pozwolenia na budowę; budynek nie zgłoszony do użytkowania i nie ujawniony
w ewidencji budynków. Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie 9,80 m x 15,20 m, pow. zab. ok. 149 m².
Suma oszacowania wynosi 331 000,00 zł, zaś cena wywołania 220 666,67 zł (2/3 sumy oszacowania). Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 33 100,00 zł,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędź. banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz. w upow. do wypłaty rękojmi, stosownie do ew.
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika
PKO BP SA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
pierwsza licytacja nieruchomości,
ZS-246
MARCELINA DREJZA
KINGA OGŁOZA
Kinga to czwarte dziecko Anety Mezińskiej i Arkadiusza Ogłozy z Chodakowa.
Urodzona w poniedziałek, 24 lutego 2014 r.
o godz. 23.45. Waga 2,7 kg. Wzrost 48 cm.
NATALIA BIELAK
Natalia to pierwsze dziecko Moniki i
Piotra Bielak z Serok. Urodzona w poniedziałek, 24 lutego 2014 r. o godz. 18.45.
Waga 4,6 kg. Wzrost 55 cm.
MICHAŁ HINTZ
Michał to pierwsze dziecko Klaudii
Popłońskiej i Radosława Hintz z Sochaczewa. Urodzony we wtorek, 25 lutego 2014 r.
o godz. 1.55. Waga 3,170 kg. Wzrost 52 cm.
JUDYTA BOGUCKA
ZS-251
ZS-250
urodzone w szpitalu
od 24 do 25 lutego
Marcelina to drugie dziecko Magdaleny i Macieja Drejza z Sochaczewa. Urodzona w poniedziałek, 24 lutego 2014 r. o
godz. 4.20. Waga 3,360 kg. Wzrost 54 cm.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
Dodatkowe informacje nt. licytacji na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl
Telefon do kancelarii: 46 862-24-58, fax 46 862-20-62.
NASZE DZIECI
druga licytacja nieruchomości,
ZS-247
Judyta to czwarta córka Anny i Mariusza Boguckich z Sochaczewa. Urodzona
we wtorek, 25 lutego 2014 r. o godz. 5.50.
Waga 3,740 kg. Wzrost 55 cm.
SYN państwa WOŹNICKICH
Chłopiec jest trzecim dzieckiem Urszuli i Sławomira Woźnickich z Sochaczewa.
Urodzony we wtorek, 25 lutego 2014 r. o
godz. 12.50. Waga 3,370 kg. Wzrost 51 cm.
weź do domu przyjaciela
Dom dla Piaskowego
QQPies jest pod opieką Fundacji „Nero” od lutego 2011 roku.
Został zabrany z lasu. Prawie rok mieszkał w zaroślach,
ukrywając się przed ludźmi.
Początkowo Piaskowy był
bardzo nieufny. Do opiekunów
zbliżył się dopiero z czasem. Trafił
też na bardzo dobrego człowieka,
który postanowił mu pomóc. W
ten sposób udało mu się również
pozyskać sponsora i dzięki temu
pies trafił do domu tymczasowego. Wsparcie już się skończyło, ale
Piaskowy nadal tam przebywa.
- Nie jest to pies młody
i nie ma łatwego charakteru, ale dla swojego właściciela byłby super przyjacielem.
Na pewno warto spróbować
go poznać - zachęca prezes
„Nero” Jadwiga Wiśniewska.
Z przykrością informujemy, że
współpracująca z naszą redakcją od kilku lat Fundacja na
Rzecz Obrony Praw Zwierząt
„Nero” znalazła się w bardzo
trudnej sytuacji. Podopiecznych przybywa, kończą się natomiast pieniądze i karma.
Zwłaszcza przekazanie tej
ostatniej będzie bardzo mile
widziane. Brakuje również
środków na opłacanie zwierząt przebywających w domach
tymczasowych i poddawanych
leczeniu
weterynaryjnemu.
Stąd też w imieniu władz fundacji apelujemy do sochaczewian o wspieranie jej w miarę
możliwości.
Wpłaty można dokonywać na numer konta: 67 1020
1185 0000 4802 01744093, Fundacja na Rzecz Ochrony Praw
Zwierząt NERO, ul. Młynarska 43, 96-500 Sochaczew, KRS
: 0000317840. Kontakt do fundacji: tel. 502-156-186, mail:
[email protected] (ap)
[email protected]
ROZMAITOŚCI
4 marca 2014
nr 9 (1173)
17
Chodaków w czasie wojny
- wspomnienia Ireneusza Panfila
QQWracamy do wspomnień Ireneusza Panfila, który wojnę w Chodakowie opisuje
oczami 10-letniego dziecka. Wiele w tych historiach grozy, traumatycznych przeżyć,
ale też wspomnień o mieszkańcach dawnego Chodakowa.
Po mroźnej i obfitej w opady
śniegu zimie doczekaliśmy
się lata 1940 roku. Kończę
klasę czwartą i zdaję do klasy
piątej, chociaż z przerwami w
nauce, bo szkoła powszechna
jest często zajmowana przez
niemieckie jednostki Wehrmachtu. Polaków obowiązuje godzina policyjna. Od
20.00 nie wolno wychodzić
na ulice, mimo że jest jeszcze
widno. Siedzimy w ciepłe dni
przed domem na schodkach.
Ulicami przemieszczają
się patrole cywilów ze swastykami na rękawach. W rękach mają pejcze plecione ze
skóry. Wśród nich dorośli
synowie pana Rachula. Pytamy ich, po co wam te pejcze? Przyznali, że to na nas,
jak by załapali kogoś bez
przepustki. Pani Rozmarynowska zapytała, czy oni
byli tak traktowani przed
wojną? Przecież byli naszymi sąsiadami. Głupio im
się zrobiło i odpowiedzieli:
„was nie będziemy bić, bo
was znamy”.
Z głośników radiowych
u Niemców same sukcesy. Podbili nie tylko Polskę,
ale Francję, Belgię, Danię
i Holandię a także Norwegię i Szwecję. Szykują siły na
Anglię. W niemieckich domach i mieszkaniach wiszą
hitlerowskie flagi i słychać
śpiew „Ales land deutsche
aless land” .
FOT. ARCHIWUM RODZINNE
16
Ireneusz Panfil z rodziną na przystani w Chodakowie -1932 r.
Ja z powodu skromnych
przydziałów żywności ciągle chodzę głodny. Dla Polaków żywność jest na kartki,
racje coraz mniejsze i gorsze.
Po marmoladzie z buraków
i ciemnym razowym kwaśnym chlebie zgaga piecze
tak, że nie można dać sobie
rady. Głód jest coraz większy, organizm wycieńczony,
więc nietrudno o chorobę.
Do mnie przyplątał się dyfteryt i tylko 2 godziny dzieliły
mnie od śmierci. Leżałem w
sochaczewskim szpitalu przy
ul. Staszica, dostałem silne
zastrzyki i szpital uratował
mi życie.
Do szkoły przynoszę
czasami radio detektorowe
słuchawkowe i słuchawki.
Boję się je trzymać w domu
ze względu na przychodzących do naszego sklepu niemieckich żołnierzy, polskich
policjantów na usługach
Niemców oraz żandarmów,
a także cywilnych Niemców
z portierni Zakładu Włókien
Sztucznych w Chodakowie.
Mieszkanie nasze przylegało do sklepu, a za posiadanie
radia Niemcy wymyślili dla
Polaków karę śmierci. Przynoszę też zakazane książki
do polskiego, historii i geografii. A tu akurat do szkoły przyszli żandarmi. Siedzę z kolegą Krzemińskim
w przedostatniej ławce. Zachowuję pozorny spokój i
nie poruszam się, aby nie
zdradzić się, że coś mam w
teczce. Na szczęście sprawdzili teczki uczniów z czterech pierwszych ławek. Odetchnąłem z ulgą, bo byłoby
źle ze mną i z całą klasą.
W komórce przy domu
trzymam też dwa wojskowe
bagnety, ale z powodu licznych rewizji, boję się dalszego narażania mojej rodziny i latem, przed żniwami,
wyrzucam tę cenną zdobycz
w żyto przy ul. Królewskiej
(wtedy własność pana Kasztelana). Po jakim czasie szukałem tych bagnetów, ale
zniknęły bezpowrotnie. A
za bagnety Niemcy mogli rozstrzelić całą rodzinę,
więc nie warto było ryzykować życia.
(cdn)
Cyrk Zalewski w Sochaczewie
QQW poniedziałek 10 marca wystąpi w Sochaczewie
znany w kraju Cyrk Zalewski. Dla naszych czytelników mamy bezpłatne bilety.
Cyrk Zalewski jest organizatorem Międzynarodowych Festiwali Sztuki Cyrkowej w Warszawie,
Poznaniu i Krakowie. W
programie posiada pokazy w wykonaniu polskich
i zagranicznych artystów.
Podczas spektaklu można
będzie zobaczyć: kaskaderów na motocyklach, iluzjonistów, żonglerkę na
koniach, podniebne akro-
bacje. Będą także wielbłądy, psy oraz pokaz jazdy na
koniach w wykonaniu zdobywców nagrody na Międzynarodowym Festiwalu
Sztuki Cyrkowej w Monte
Carlo. Nie zabraknie mocnych wrażeń i dobrej zabawy. Tę ostatnią, tak lubianą
przez dzieci, zapewni młody, utalentowany klaun z
Meksyku.
Cyrk Zalewski przyjeżdża na jeden dzień i jeden spektakl. Rozpocznie się on 10 marca o godz.
17. Cyrk rozstawi się na
placu przy skrzyżowaniu ulic 600-lecia i Staszica. Dla naszych czytelników mamy trzy bezpłatne
dwuosobowe zaproszenia
(osoba dorosła + dziecko
w wieku do 10 lat). Aby je
zdobyć, należy się pojawić
z tym wydaniem gazety
w redakcji „Ziemi Sochaczewskiej” przy ul. Żeromskiego 12. Zaproszenia
otrzymają trzy pierwsze
osoby. Zapraszamy.
[email protected]
mma
Pamiętają o niezłomnych
QQPo raz kolejny sochaczewscy Dragoni nie zapomnieli o polskich patriotach, którzy
nie zgadzali się na powojenny porządek w ich ojczyźnie. Nie zważając na czyhające
niebezpieczeństwa, podjęli oni nierówną walkę o prawdziwą niepodległość. Nasi wojownicy
pamięć o niezłomnych żołnierzach podtrzymują, organizując zawody sportowe.
Za dwa tygodnie finały
W feryjnym turnieju siatkówki,
który odbył się w chodakowskiej
hali, zagrały dwie drużyny. Mecz
wygrali „Spóźnieni” pokonując
Zespół Szkół z Sochaczewa 3:0
(25-23, 25-15, 25-23).
Składy drużyn:
Spóźnieni: Patryk Kowalski, Marcin Gajda, Marcin
Aleksandrów - Stegny
Wyszogród 3:0 (25-16, 25-21,
25-19)
Siatkarzem meczu został
Damian Kacprzak (Aleksandrów)
Niedziela
Teresin - ZSRCKU Sochaczew
3:1 (20-25, 25-22, 25-23, 31-29)
Siatkarzem meczu został
Krystian Woźnicki (Teresin)
Aleksandrów - Stegny Wyszogród 3:1 (23-25, 25-20, 2522, 25-20)
Siatkarzem meczu został
Damian Kacprzak (Aleksandrów)
niepowtarzalną atmosferę w
sochaczewskiej hali MOSiR.
Była ona radosna dla gospodarzy. Oprócz Bartka na
podium stanęli:
1.Paulina Leonarczyk (57 kg MMA)
1.Wiola Wawer (+65 kg MMA)
2.Sylwia Fergińska (65 kg MMA)
1.Piotr Kaczyński (Full-contact MMA Open)
Bieg Powstańca
63.Damian Smus (Aktywni Sochaczew) 44.31
80.Jakub Aksamit (Aktywni Sochaczew) 45.35
88.Paweł Kunc (Sochaczew) 45.53
112.Piotr Marczak (Aktywni Sochaczew) 46.45
119.Jarosław Szajewski (Aktywni Sochaczew) 47.15
159.Jan Kocimski (Aktywni Sochaczew) 49.25
218.Daniel Tyszkiewicz (Sochaczew) 52.52
281.Radosław Podczaski (Sochaczew) 56.59
325.Małgorzata Stępniak (Aktywni Sochaczew) 1:03.08
Bieg młodzieżowy dziewcząt (800 m)
1.Sylwia Pawelak
2.Julia Dragańska
4.Klaudia Lelonek
Bieg młodzieżowy chłopców
(800 m)
5.Mikołaj Wosiński
6.Jakub Kosk
2.Przemysław Bojanowski (60 kg MMA kadet)
2.Sebastian Dobijański (87 kg MMA junior)
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, bez
pomocy których zawody by się
nie odbyły, w tym sponsorom i
fundatorom nagród, Arkadiuszowi Piłaszewiczowi (Atomic
Solutions), firmie Interkam
(transmisja na żywo) oraz burmistrzowi Sochaczewa i dyrektorowi MOSiR. Dragon wraz z
klubem Thien Long zaprasza
wszystkich fanów MMA na
żyrardowską edycję Amatorskiej Ligi MMA, która odbędzie się już 13 kwietnia.
biegi
Falenickie górki
Po raz piąty biegacze zmierzyli
się z Falenickimi górkami. Imprezę tę lubią sochaczewianie
gdyż często zdobywają tam medale.
Bieg 6,6 km - 62 osoby
2.Emanuel Zimny 28.26
4.Damian Smus 29.09
Bieg 3,3 km - 73 osoby
1.Adrian Kowalski 12.30
9.Jakub Kosk 15.25
10.Sylwia Pawelak 15.34
23.Natalia Dobijańska 17.49
Dodatkowo w biegu na
orientację wystartował Damian
Smus, któremu towarzyszył
Adrian Kowalski. W klasyfikacji Open Mężczyzn Damian
zajął 17 miejsce (na 27 startujących) z czasem 56.49.
Łódzki miting
W sobotę (1.03) odbył się lekkoatletyczny miting z okazji jubileuszu
90-lecia RKS Łódź. Wystartowała w
nim drużyna sochaczewskich Aktywnych, którą poprowadził do boju
(sam zdobył jeden z medali) trener
Emanuel Zimny.
Wyniki
60 m eliminacje
Aneta Gonta 8,74
Natalia Pakuła 9,99
Kamiński, Przemysław Wróblewski, Patryk Dominiak, Bartłomiej Banasiak.
Zespół Szkół: Dawid Pęsiek, Daniel Basiński, Michał
Kowalski, Daniel Glanc, Jakub
Safulak, Adrian Gawron, Damian Paduch.
tenis stołowy
Walki w klatkach mają swój specyficzny klimat
biegi
W Dobrej koło Strykowa
(23.02) odbył się II Bieg Powstańca. Nasz powiat reprezentowała tym razem bardzo liczna ekipa biegaczy i chodziarzy.
Wyniki
Nordic Walking (62 osoby)
3.Damian Smus (Aktywni Sochaczew) 37.38
4.Sebastian Kołodziejczak (Socho Team) 37.51
9.Beata Kołodziejczak (Socho Team) 40.00
(druga wśród kobiet)
31.Radosław Kołodziejczak (Socho Team) 50.03
Bieg 10 km (363 osób)
13.Kamil Winnicki (Filipides Teresin) 39.35
19.Emanuel Zimny (Aktywni Sochaczew) 40.35
21.Piotr Stępniak (Aktywni Sochaczew) 40.55
25.Łukasz Winnicki (Filipides Teresin) 41.31
51.Łukasz Stęborowski (Aktywni Sochaczew) 43.35
Amatorska Liga Piłki Siatkowej
W miniony weekend odbyły się
w chodakowskiej hali MOSiR
półfinałowe boje Amatorskiej
Ligi Piłki Siatkowej. Doszło w
nich do sporej sensacji, gdyż
ubiegłoroczni finaliści będą
grać tylko w „małym” finale.
Mecze finałowe odbędą się w
dniach 15-16.03.
Wyniki
Sobota
Teresin - ZSRCKU Sochaczew 3:1 (19-25, 25-18, 25-21,
25-19)
Siatkarzem meczu został
wybrany Mariusz Konopka
(Teresin)
60 m finał
5.Aneta Gonta 8,61 (rekord życiowy)
400 m
2.Klaudia Lelonek 1.14,36 (rekord życiowy)
600 m młodziczek
9.Julia Dragańska 1.59,90
1000 m młodzików
5.Mikołaj Wosiński 3.26,91
9.Mikołaj Łasica 3.57,18
400 m
3.Emanuel Zimny 57,42
Drugi turniej Sopingu
W środę (26.02) odbył się drugi
feryjny turniej, którego organizatorem był najmłodszy sochaczewski klub tenisa stołowego
Soping. Tym razem na starcie
stanęło 21 osób. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Soping Sochaczew, Mars Polska,
Papilio, Oxford Sport oraz MOSiR. Zawody poprowadzili Justyna Mamcarz i Tomasz Ertman.
Kategoria dzieci
1.Wiktoria Mamcarz; 2.Bartosz Tempczyk; 3.Dawid
Ziembiński
Kategoria OPEN
1.Mateusz Selerski; 2.Damian Selerski; 3.Stanisław
Głowacki; 4.Adam Ertman; 5.Wiktoria Zaniewska;
6.Daniel Orliński; 7.Marcin Gajda; 8.Mariusz
Selerski; 9.Jakub Kaźmierczak; 10.Albert Świrta;
11.Oskar Cieślik; 12.Michał Stalpiński; 13.Patryk
Kowalski; 14.Kamil Bartosiewicz; 15.Szymon
Sitkiewicz; 16.Igor Kałęcki; 17.Radosław
Kowalski; 18.Michał Stępniak
Porażka i remis
Zespoły Tęczy Budki Piaseckie rozegrały swoje kolejne mecze ligowe. Tym razem
punkt zdobyli tylko V-ligowcy. Pierwsza drużyna zajmuje
8 miejsce w grupie spadkowej.
Rezerwy są na miejscu dziewiątym.
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
SPORT
[email protected]
piłka nożna
siatkówka
Jeden mecz
FOT. ET
W tym roku do Sochaczewa
przybyło około 170 osób, żeby
zaprezentować swoje umiejętności. Imprezę patronatem objęli - poseł Maciej Małecki oraz
burmistrz Piotr Osiecki. Sobota należała do fachowców spod
znaku BJJ. Z pewnością w pamięci uczestników pozostanie
„latająca balacha”, która już w
czwartej sekundzie zakończyła
jedną z walk. Wysokie umiejętności brazylijskiego jiu-jitsu
zaprezentowało dwóch Dragonów. Łukasz Bryłowski wywalczył na macie złoto (80 kg)
i srebro (80 kg No Gi). Drugie
miejsce zajął jeszcze Tomasz
Wańka (87 kg No Gi).
W niedzielę było jeszcze
ostrzej, gdyż na matach i w
oktagonie pojawili się specjaliści MMA oraz Viet Boxingu.
Kości trzeszczały, łuki brwiowe pękały. Był pot i łzy bólu,
radości i smutku. Te uczucia
rządzą wśród bojowników.
Odczuł je bardzo mocno Bartek Bytniewski (73 kg OFS
MMA), który srebrny medal
okupił ciężką kontuzją stawu
łokciowego. Ale cóż oznacza
ból w konfrontacji ze zdobytym trofeum. Emocjonujące
walki w połączeniu z żywiołowym dopingiem stworzyły
ZIEMIA SOCHACZEWSKA
III liga
ULKS Tęcza Budki Piaseckie - TG Sokół Brwinów 3:8
punkty: Michał Nowak (1,5), Damian Selerski (1),
Adrian Nowak (0,5)
V liga
LUKS Rzekunianka Rzekuń - ULKS Tęcza II Budki
Piaseckie 7:7
punkty: Radosław Jurzyk (3), Stanisław Głowacki (2),
Michał Kowalczyk (1), Aleksandra Wojtczak (1)
mosir
Lodowa familiada
Na lodowisku miejskim odbyła się familijna olimpiada.
Uczestnicy rywalizowali w pomysłowych zabawach. Pierwsze miejsce zajęli Marysia i Marcin Odolczyk, którzy wyprzedzili Mateusza i Małgorzatę Odolczyk oraz Małgosię
Konieczną i Łukasza Pióro. Atrakcyjne nagrody ufundowali:
MOSiR, Junior Odkrywca, Przedszkole Leśne Skrzaty, Mars
Polska oraz Urząd Miasta.
MOSiR przypomina, że od 3.03 na lodowisku będzie obowiązywała mega promocja. Szczegóły na stronie internetowej
www.mosir.sochaczew.pl.
Nowy trener
QQMaciej Śliwowski (najbardziej znany z gry w Legii Warszawa, dziewięciokrotny
reprezentant Polski) zastąpił Dariusza Jackiewicza na stanowisku trenera drużyny seniorów
chodakowskiej Bzury. Pod jego kierunkiem biało-zieloni rozegrali kolejne mecze sparingowe.
Legionovia Legionowo Bzura Chodaków 2:1 (1:0)
gol: Trakul (63’)
skład: Kowalski (Woźniak) T. Trafalski (Rybicki, Kaczmarek),
K. Bargieł (T. Trafalski), Błaszczyk,
Walewski (N. Starek), Kuśmider
(Szewczyk), Ohams, Hyży (Herman), Herman (Kubisz), Bartosiewicz (K. Starek), Skowron (Trakul)
Błękitni Gąbin - Bzura
Chodaków 1:1 (0:0)
gol: Szewczyk (50’)
skład: Woźniak (Kowalski) T. Trafalski, Binienda, Błaszczyk (Walewski), Walewski (Szewczyk), Kuśmider (piłkarz testowany), Ohams
(Kubisz), Oziemblewski (Kuśmider),
Herman (Kaczmarek), K. Starek
(Herman), Trakul (P. Trafalski)
Błonianka Błonie - Bzura
Chodaków 1:2 (1:1)
gole: Kuśmider (45’), K.
Starek (75’)
FOT. ET
SPORT
4 marca 2014
nr 9 (1173)
Robert Hyży ma pomóc Bzurze w utrzymaniu się w IV lidze
skład: Woźniak - Szewczyk
(T. Trafalski), Binienda (Rybicki),
Bargieł, Walewski, Kuśmider (P.
Trafalski), Strzelczyk (Kaczmarek), Herman (K. Starek), Oziemblewski, Bartosiewicz (Kubisz), Skowron
Bzura Chodaków - Mazovia Rawa Mazowiecka 4:0 (3:0)
Futbolowe ferie
Pierwszy tydzień ferii zimowych
w chodakowskiej hali stał pod
znakiem piłki nożnej. Odbyły się
cztery turnieje, w których wzięły udział 22 drużyny. Zawody sędziował Bartosz Targaszewski.
Turniej Szkół Podstawowych - kolejność końcowa
1.Akademia Piłkarska I Sochaczew 10 8-1
2.Akademia Piłkarska III
Sochaczew 6 7-11
3.SP 7 II Sochaczew 6 5-6
4.Akademia Piłkarska II
Sochaczew 4 8-9
5.SP 7 I Sochaczew 3 9-15
AP I Sochaczew zagrała w
składzie: Patryk Żakowski, Hubert Kałużny, Krystian Tabara,
Patryk Bednarczyk, Karol Siejka.
Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych - kolejność końcowa
1.Sparta Betlejem 12 53-9
2.Blokersi 9 27-22
3.Ja Tam Nie Wiem 6 9-32
4-5. Seroki i Drink Bar
Team po 1 12-26
Sparta Betlejem zagrała w
składzie: Bartłomiej Kaczmarek, Radosław Szwarczewski,
Karol Felczak, Bartłomiej Dobrzyński, Albert Kamiński, Tomasz Gral, Jarosław Żakowski.
Turniej Gimnazjów - kolejność końcowa
1.Team Champions
2.Ja Tam Nie Wiem
3.Blok Ekipa
4.Dynamit Chodaków
5.Gimnazjum 3 Sochaczew
6.Akademia Piłkarska Sochaczew
Zwycięska drużyna zagrała
w składzie: January Kochański,
Konrad Kaczmarek, Mateusz
Tomaszewski, Kamil Rutkowski, Filip Szypszak.
Turniej Open - kolejność
końcowa
1.Sparta Betlejem
2.Chodaków
3.Amnezja
4.Arctic Scorpions
5-6.Reaktywacja, Zatorze
Skład zwycięskiej drużyny: Jarosław Żakowski, Bartłomiej Kaczmarek, Tomasz Gral,
Mateusz Bryński, Bartłomiej
Dobrzyński, Radosław Szwarczewski, Albert Kamiński, Karol Felczak
Wydawca:
Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16
Redaguje zespół:
Jolanta Śmielak-Sosnowska (p.o. red. nacz.)
Sławomir Burzyński
Małgorzata Pałuba-Burzyńska
Agnieszka Poryszewska
administracja - Renata Wódka
księgowość - Iwona Kupiec
gole: Bartosiewicz, Kuśmider, Skowron, Oziemblewski
skład: Woźniak, T. Trafalski, Bargieł, Walewski, Kuśmider, Ohams, Oziemblewski,
Herman, Bartosiewicz, Skowron oraz Strzelczyk, Błaszczyk,
P. Trafalski, Kaczmarek, Kubisz,
K. Starek
Wyniki sparingów pozostałych drużyn
Żyrardowianka (1999) - AP Sochaczew (1999)
1:4 (0:4)
gole: Sobczak (2), Sokołowski, Kluza
Sokół Budki Piaseckie - Passovia Pass 5:2 (3:0)
gole: Dąbrowski (2), Tondera (2), Bajurski
Błękitni Gąbin - Unia Iłów 5:1 (2:1)
gol: Smagała
Promyk Nowa Sucha - Stal Głowno 2:7 (0:3)
gole: Marcinkowski (2)
Amator Maszewo - Unia Iłów 6:5 (2:1)
gole: Smagała (2), Grzywacz (2), Banasiak
Pelikan II Łowicz - Piast Feliksów 6:3 (3:1)
gole: Wójcik (2), Malinowski
FK Rybno - Żyrardowianka Juniorzy 1:3 (1:1)
gol: Kiełbasiński
Piast Feliksów - Unia Iłów 2:4 (0:1)
gole: Wójcik, Oliwa - Grzywacz 3 (w tym jeden z
rzutu karnego), Chmielak
Promyk Nowa Sucha - Sobpol Konopnica 3:1 (1:0)
gole: Barcikowski, Sikorski, Danowski
FK Rybno - Guzovia Guzów 1:0 (0:0)
gol: Sobczyk
mosir
Znawcy sportu
4 marca 2014
nr 9 (1173)
19
piłka nożna
Minimalna porażka
Mecz z I-ligowymi rywalkami
był wartościowym sprawdzianem dla podopiecznych Mariusza Zaborowskiego. Teresinianki zagrały bez kompleksów, a
gola straciły dopiero w końcowych minutach spotkania.
MUKS Dargfil Tomaszów
Mazowiecki - KS Teresin 1:0
(0:0, 0:0)
skład: Bryk (Pietruszew-
ska) - Sawiak (Mikulska),
Pierzchała, W. Banaszek, P. Dąbrowska (K. Dąbrowska), Pesta,
Ziółkowska, Szkop (Janiszek),
Szewczyk, D. Dąbrowska
Terminy pozostałych sparingów:
MUKS Praga - KS Teresin (08.03)
DAF Płońsk - KS Teresin (15.03)
KS Teresin - Ząbkovia Ząbki (29.03)
Orkan powrócił
W tym roku mija 90 lat od prawdopodobnego powstania MKS
Orkan. Klub ten na chwilę zniknął
ze sportowej mapy naszego miasta, jednak dzięki zaangażowaniu
kilku osób odradza się niczym feniks z popiołów. KS Orkan Sochaczew został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym, powołane
zostały władze klubu oraz, co najważniejsze, trenerzy. Zostali nimi:
Józef Szajewski (seniorzy), Jakub
Adamiak (roczniki 1996-1998),
Andrzej Grzybowski (roczniki
1999-2001), Michał Pszczółkowski (roczniki 2003-2005) oraz Dariusz Dzięgielewski (rocznik 2006
i młodsi). Drużyny mają rozpocząć ligowe zmagania już jesienią
tego roku. Warto przypomnieć,
że ze struktur Mazowieckiego
OZPN zostały w ubiegłym roku
wykreślone - MKS Orkan Sochaczew oraz KP Orkan Sochaczew.
Trenerzy prowadzą nabory do swoich drużyn i zachęcają do treningu w drużynach
Orkana.
Turniej w Rybnie
Drużyna Mistrzów okazała się
najlepsza w turnieju, który odbył się w Rybnie. Mogły w nim
uczestniczyć niezrzeszeni do
lat 16. Zwycięzcy pewnie wygrali sześć meczów, przy czym
dwukrotnie zaliczyli „dwucyfrówkę”.
Kolejność turnieju
1.Drużyna Mistrzów 18 37-0
2.No Life 15 20-8
3.Akademia II
9 22-21
4.Akademia III
7 13-18
5.Akademia I
7 17-24
6.AC Materace
6 12-13
7.Turbo Koksy
0 5-41
Zostań Unitą
Młodzieżowy Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego UKS Unia Boryszew ogłasza nabór uzupełniający do drużyny piłki nożnej dla
roczników 2007-2008. Więcej informacji pod numerami telefonów 608-662-887 i 601-780-500.
Futbol i szpilki
FOT. ET
18
Adam Ertman to prawdziwy sportowy ekspert
Sala klubowa pływalni Orka
była miejscem konkursu wiedzy o sporcie. Do testu sprawdzającego poziom wiedzy przystąpiło 6 osób. W kategorii
dzieci (U-13) zwyciężyła Barbara Piątkowska. W kategorii Open ekspertem okazał się
Adam Ertman, który popełnił tylko dwa błędy (na około
90 pytań). Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali bezpłatne wejścia na basen, dyplomy i
kubki ufundowane przez Urząd
Miejski w Sochaczewie, Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Leśne Skrzaty.
Zwycięzcy dodatkowo otrzymali statuetki oraz książkę „90
lat na olimpijskim szlaku”.
Operatorzy DTP:
Sebastian Stępień,
Maciej Wódka
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść
ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Reklama:
Stale współpracują:
Tomasz Ertman (sport),
Marcin Hugo-Bader, Żaneta Czyżniewska,
Jerzy Jankowski, Bogusław Kwiatkowski,
Franciszek Niewiadomski,
Jan Wasilewski
MOSiR zaprasza dziewczęta do
udziału w tradycyjnym turnieju piłki nożnej organizowanym
z okazji Dnia Kobiet. Odbędzie
się on w chodakowskiej hali (ul.
Chopina 101). Do udziału organizatorzy zapraszają dziewczęta ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (rocznik
1994 i młodsze). Turniej rozpocznie się o godzinie 10.00 w
sobotę 8.03. Zgłoszenia przyjmowane są do 6.03. w hali
sportowej w Chodakowie lub
pod numerami telefonów: 46
863 26 20, 667 080 171.
koszykówka
Dwie na dwie
W sobotę (8.03) o godzinie 14.00 w sochaczewskiej hali MOSiR
rozpocznie się turniej Duo Basket Kobiet. Zgłoszenia przyjmowane są do 7.03 do godziny 14.00 w sekretariacie Pływalni Orka lub
mailowo [email protected] .
Ilość drużyn ograniczona. Organizatorzy zachęcają do wspólnej zabawy. Przewidziane są nagrody oraz dodatkowe atrakcje.
Adres redakcji „ZS” i Biura Ogłoszeń:
96-500 Sochaczew,
ul. Żeromskiego 12,
Barbara Lipińska
tel: 790-458-406
tel. 862-23-55,
fax 862-75-19.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do zmiany tytułów,
śródtytułów oraz skracania
niezamówionych tekstów.
Adres do korespondencji:
96-500 Sochaczew,
skr. poczt. 30
e-mail:
[email protected]
[email protected]
www:
www.ziemia-sochaczewska.pl/
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
Nakład 3100 egz.
STRONA
20
Wtorek, 25 lutego
 Jak zauważyli dziennikarze, reklamy w TVN
radykalnie tanieją, zwłaszcza przed sztandarowymi do tej pory programami jak choćby „Fakty”
czy „Kuba Wojewódzki”.
Może aby było ich jak najwięcej, bo człowiek w pewnym wieku nie wytrzymuje już kondycyjnie długich
wygłupów.
 Ostatnie społeczne
badania wykazały, że co
siódmy Polak ma za zimno w mieszkaniu. Jednocześnie co szósty czyta
cyklicznie „Życie na gorąco”. Inni rozgrzewają się
po naszemu, w tradycyjny
sposób.
Środa, 26 lutego
 Media zauważyły, że
jeśli tylko nasza piłkarska
reprezentacja ma dłuższą przerwę w występach,
zaraz idzie w górę w ran-
kingu FIFA. W tegoroczną
zimę też poszła w górę aż
na 70 pozycję! Dobrze, że
nie brała udziału w igrzyskach w Soczi, bo byłoby
gorzej.
 Szef SLD Leszek Miller zgłosił publicznie propozycję przyznania Orła
Białego Jaruzelskiemu i
Kiszczakowi i, jak twier-
dzi, nie był to żart. Może
każdemu po skrzydełku...
z kartoflami i kapustą.
Czwartek, 27 lutego
 Na patriotycznej fali
podnosi się coraz więcej
głosów, że niejaki Kolberg
nie był prawdziwym Polakiem. Ojciec Niemiec,
matka Francuzka, rodzina
ewangelicka, więc może
zbierał te nasze ludowe
przyśpiewki i przysłowia
w celach szpiegowskich.
Są przecież mądrością narodu.
 Z pracy w PKP Cargo
w Nowym Sączu wywalono niejakiego Józefa Wilka, bo podobno jest taki
gruby, że nie jest w stanie
przecisnąć się przez drzwi
lokomotywy. Może to z
powodu grubego portfela,
bo jako pomocnik maszynisty ten szef zakładowej
„Solidarności”
zarabiał
ponad 20 tys. zł miesięcznie, podczas gdy maszynista 3 tysiące. Przedstawiciele PKP wnioskują przed
sądem pracy o sprawdzenie, czy Wilk do lokomotywy wejdzie. Tymczasem
przewodniczący jest dla
mediów niedostępny. Pewnie chudnie.
Wieści z ziemi sochaczewskiej
nr 1 (45)
Za zgodą dyrektora Muzeum Karykatury
Nr 717
Rysunek Macieja Trzepałki wyróżniony w cyklicznym konkursie warszawskiego
Muzeum Karykatury „Rysunek Miesiąca”
Historyczna okazja
R
„Echo Powiatu” nr 5 (797)
- Fotografie ciemne jak tabaka w rogu?
- Zmiana nazwy bardzo słuszna, w szpitalu wielu
chorych trzyma się przecież za kałdun.
e-sochaczew.pl nr 3 (23)
- Mówią, że w biznesie jest
niejedna klika.
KRONIKA TOWARZYSKA
W lasach zbierają się zbrojni - idzie wiosna.
- Jak zabraknie kiełbasy,
ruszamy w lasy. Może u
innych grup coś zostało.
ozmaicie obliczają to
różni historycy, ale jedno
jest pewne, że nieodwracalnie
zbliża nam się nie byle jaka
rocznica 650-lecia Sochaczewa. Liczymy więc, że będzie
wielka feta, piwo i muzyka diMałe piwo sco polo, że ciężkie motory zaorzą znowu podzamcze i użyźnią glebę tłustym olejem. Zaś w sochaczewskiej
muszli, pod średniowiecznym legolandem, wystąpi chór z Bogurodzicą na ustach.
Liczymy zwłaszcza na to piwo i ewentualnie wino, które w średniowieczu, z obawy
przed zarażoną wodą, pite było w nadmiarze,
co wpływało na jawność życia i szczere stosunki międzyludzkie. Co prawda, jak twierdzą lekarze, alkohol zabija komórki mózgowe, ale
przy dzisiejszym rozwoju telefonii komórkowej
może to nie jest problem.
Oczywiście przy takiej historycznej okazji
nie może się obyć bez rekonstrukcji bitewnych
starć. Dziś to atrakcje bardzo rozpowszechnione, zwłaszcza, że prawie każda mieścina, ma
teraz ambicję posiadania własnej grupy. Ma ją
Sochaczew, ma Łowicz, Skierniewice, Kutno, a
nawet niewielki Mszczonów. Są też warownie
średniowieczne po zagrodach z rodzinną obsadą, jak w pobliskim Białyninie koło Nowej Suchej. Słyszałem też o grupie rekonstrukcyjnej
„Kibole”, uzbrojonej w pałki, łańcuchy i łomy.
Tyle, że my wyłącznie na własnych siłach
polegać nie możemy, bo zwyczajnie jest ich
zbyt mało, by zamienić Sochaczew w wojenną
pożogę. Ale właśnie okazało się, że jest w sumie proste rozwiązanie. Do Kurdwanowa na
rocznicę bitwy z carskimi kozakami zjechali z
podskierniewickiego Godzianowa rekonstruktorzy z tamtejszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Wychodzi na to, że w tamtejszej
gminie patrzą przyszłościowo i grupę rekonstrukcyjną założyli w... szkole. Tak! Nauczyciele są za dowódców, a młodzież pod nimi służy. Z tym, że nie widziałem żadnej dziewczyny,
więc proszę podtekstów nie szukać.
Ale popatrzcie, jakie to cwane. Już od podstawówki zaczynają, potem gimnazjum i liceum i za parę lat, cała gminna kawalerka będzie zmilitaryzowana. A jak się zrobi kilka
grup narodowościowych, sami się mogą ze
sobą naparzać i nie trzeba nikogo do ustawki
dopraszać i kosztów ponosić.
Więc póki jest jeszcze czas, trzeba jak najszybciej ten program w naszym szkolnictwie
wdrożyć. Problem tylko w tym, że pewnie
wszyscy chcieliby być Polakami, a nie Brunnerem czy Klossem. A jakoś tak głupio tłuc się
między swymi. Chociaż, jak popatrzeć na naszych polityków, to może i w szkołach się przyjmie.
Sławomir Burzyński
[email protected]

Podobne dokumenty