Wzór odwołania - Bezpłatne Porady Prawne

Komentarze

Transkrypt

Wzór odwołania - Bezpłatne Porady Prawne
…………………………
(miejscowość oraz data)
Sąd Rejonowy w ………………………
Wydział Pracy1
Powód – Pracownik:…….………………………...
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
Pozwany:………………………………….………...2
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP )
Wartość przedmiotu sporu:…………….3
Zwolnienie od kosztów sądowych.4
Pozew o5
Działając imieniem własnym wnoszę o:
A. o przywrócenie powoda …………………………. do pracy na stanowisku
………………………..w pozwanym zakładzie pracy ……………………………, na
warunkach określonych w umowie o pracę z dnia ……………………………. . oraz
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ………………… zł wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty tytułem
…………………………………miesięcznego wynagrodzenia za czas pozostawania bez
pracy,
Zgodnie z art. 461 § 1 kpc. powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej
pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się
zakład pracy. Przykładowo pracownik świadczy w Tarnobrzegu pracę na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w Gdańsku. Powołując się na
ten przepis może wnieść odwołanie do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, a nie zgodnie z ogólną zasadą do Sądu Rejonowego w Gdańsku.
2
Dane pracodawcy najlepiej zaczerpnąć z umowy o pracę.
3
Przy roszczeniu o odszkodowanie stanowi ją kwota odszkodowania wyrażona w wartości brutto. Zaś przy roszczeniu o przywrócenie do
pracy lub uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną w przypadkach umów o pracę zawartych na czas nie określony stanowi
ją suma wynagrodzenia za okres jednego roku, a w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonywania
określonej pracy suma wynagrodzenia za czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż za jeden rok.
4
Pracownik wnoszący odwołanie do Sądu zwolniony jest od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Pracownik wnoszący do Sądu
odwołanie nie musi, w szczególności zapłacić jak w normalnych sprawach opłaty sądowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu lub
opłaty stałej.
5
Pracownik w zależności od rodzaju umowy o pracę, trybu jej rozwiązania oraz stanu faktycznego lub prawnego może wnosić o: A.
przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, D. uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne C. odszkodowanie.
1
Przygotowano w ramach bezpłatnych porad prawnych na www.tarnobrzeg.info
B. o uznanie za bezskuteczne oświadczenia pracodawcy …………………………….. z dnia
…………………………………………. o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem,
C. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty …………… zł tytułem odszkodowania
za ………………………
Ponadto wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda oraz
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, według norm przepisanych.
Jednocześnie wnoszę o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę akt
osobowych powoda będących w jego posiadaniu, niezbędnych do przeprowadzenia dowodu z
dokumentów pracowniczych znajdujących się w aktach osobowych powoda - na okoliczność
ich treści.
Nadto
wnoszę
o
……………………………………………….6
dopuszczenie
dowodu
z
UZASADNIENIE7
Z tych powodów pozew jest uzasadniony.
………………………..
(czytelny podpis pracownika)
Załączniki:
1.
dowody wskazane w treści pozwu,
2.
odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego,8
6
W tym miejscu należy wymienić wszystkie dowodu jakie mają być dopuszczone i przeprowadzone przez Sąd. Świadkowie powinni być tak
opisani, aby było możliwe ich wezwanie na rozprawę tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie telefon.
7
W uzasadnieniu pozwu pracownik musi opisać dlaczego odwołuję się do Sądu i opisać zawnioskowane dowody.
8
Pozew wraz załącznikami należy przygotować w 3 egzemplarzach. Dwa egzemplarze wnosi się do Sądu.
Przygotowano w ramach bezpłatnych porad prawnych na www.tarnobrzeg.info

Podobne dokumenty