Układy Awaryjnego Zasilania Oświetlenia do opraw z lampami

Komentarze

Transkrypt

Układy Awaryjnego Zasilania Oświetlenia do opraw z lampami
Przedsiębiorstwo WdroŜeniowe,
02-288 Warszawa ul. Kolumba 43/47
(22-) 33-60-585, fax. 33-60-581
www.vox.waw.pl
Układy Awaryjnego Zasilania Oświetlenia
do opraw z lampami fluoroscencyjnymi
Opis ogólny i zastosowanie:
Układy awaryjnego zasilania oświetlenia, zwane dalej w skrócie AZO, słuŜą do zasilania lamp
fluoroscencyjnych (popularnie zwanych świetlówkami), po zaniku lub znacznym spadku napięcia
sieciowego (oświetlenie awaryjne, bezpieczeństwa lub zapasowe). Mają one zastosowanie w
oprawach oświetleniowych uŜywanych w biurach, bankach, kinach, teatrach, przejściach podziemnych,
hotelach i w innych miejscach, gdzie przepisy wymagają określonego natęŜenia oświetlenia
działającego przez ustalony czas podczas zaniku zasilania podstawowego lub podświetlenia tablic z
piktogramami.
AZO montuje się do wnętrza lub obok opraw oświetleniowych ze statecznikami magnetycznymi
lub nowoczesnymi statecznikami elektronicznymi. Są one podłączone do wybranej świetlówki. W trybie
awaryjnym świetlówka jest automatycznie przełączana na zasilanie z akumulatora poprzez układ
elektroniczny.
Podstawowe układy AZO są uniwersalnie wykonywane w wersjach do świetlówek liniowych
typu T-8, T-5 lub L o mocach od 8W do 58W oraz kompaktowych typu D/E, S/E i T/E od 9W do 32W.
W zaleŜności od mocy układu i pojemności pakietu akumulatorów, czas świecenia wynosi od 1 godz.
do 3 godz. Strumień świetlny w zaleŜności od typu AZO i świetlówki waha się od 11% do 55% pełnej
mocy świetlnej.
AZO jest nowoczesnym, wysokosprawnym układem elektronicznym, wykonanym w technologii
montaŜu powierzchniowego.
Układy AZO mogą pracować nawet w przypadku uszkodzonych elektrod lampy.
Układy AZO w zakresie LVD i EMC spełniają wymagania następujących norm: PN-EN 61347-27:2009, PN-EN 55015-1:2011, PN-EN 61547:2009, PN-EN 61000-3-2:2007 oraz PN-EN 61000-33:2011.
W kompletach dostarczane są specjalne pakiety akumulatorów Ni-Cd, przeznaczone do pracy
w wysokiej temperaturze i przy ciągłym prądzie ładowania, o trwałości ok.5 lat.
Dobór układu AZO:
Strumień światła emitowanego przez świetlówkę zasilaną z układu AZO w trybie pracy awaryjnej
jest podany w tabeli parametrów elektrycznych. Jest on wyraŜony w procentach znamionowego
strumienia lampy przy pracy z napięcia 230V~. Strumień ten jest stały z tolerancją +/- 10% w całym
cyklu pracy oprawy w trybie awaryjnym. Układ wyłącza się automatycznie przy spadku napięcia
akumulatora poniŜej 1V na celę, co gwarantuje długą Ŝywotność akumulatora. Układy AZO mogą
pracować w temperaturze od 0°C do 40°C. Częstotliwość pracy układu wynosi, w zaleŜności od wersji
25-40kHz.
W przypadku montaŜu pakietu akumulatorów we wnętrzu oprawy oświetleniowej w pobliŜu
źródła światła, zaleca się stosowanie profesjonalnych akumulatorów Ni-Cd o temperaturze ciągłej
pracy do 65°C i stałym prądzie ładowania. Gdy istnieje moŜliwość montaŜu akumulatorów z dala od
źródeł ciepła, w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 40°C, moŜna zastosować akumulatory NiCd ogólnego przeznaczenia. Zakres temperatury pracy i ładowania akumulatora Ni-Cd o
podwyŜszonych parametrach wynosi 0°C - +65°C.
MontaŜ, pierwsze włączenie i konserwacja:
Układy AZO montuje się wewnątrz opraw oświetleniowych (w odległości nie mniejszej niŜ 20
mm od źródła światła), zgodnie ze schematem połączeń zamieszczonym na obudowie modułu. Do
oprawy oświetleniowej wymagane jest prowadzenie 4 przewodów zasilających, tj. przewodu
ochronnego (dla opraw w I klasie ochrony), neutralnego (N), fazowego (L) przez wyłącznik oświetlenia
oraz fazowego omijającego ten wyłącznik (L’) z tej samej fazy, co (L). Podczas wykonywania instalacji
w oprawie oświetleniowej z magnetycznym dławikiem, starterem i kondensatorem, naleŜy zwrócić
szczególną uwagę na prawidłowe, zgodne ze schematem, połączenie przewodów „L” i „N” do
zacisków modułu AZO. Moduł AZO uŜyty w oprawie z dwoma szeregowymi świetlówkami (np. 4x18W),
pracujący w trybie awaryjnym musi być podłączona „bliŜej” przewodu neutralnego „N” (patrz schemat
na ulotce). optyczny sygnalizator procesu ładowania akumulatora „LED”
Układy AZO moŜna zamówić dodatkowo z przyciskiem „TEST” słuŜącym do okresowego
sprawdzania poprawności pracy awaryjnej, oraz z przyciskiem „BLOKADA” słuŜący do blokowania
trybu pracy awaryjnej, np. przy pracach konserwacyjnych instalacji elektrycznej. W przypadku braku
wyprowadzenia przycisku „BLOKADA”- (wykonanie AZO XXX/H), wyłączenie pracy awaryjnej uzyskuje
się przez odłączenie przewodu akumulatora. Kontrolka ładowania akumulatora oraz przyciski „TEST” i
„BLOKADA” powinny być zamontowane tak, by były dostępne dla konserwatora na zewnątrz oprawy
oświetleniowej, a ich obsługa nie wymagała specjalnych narzędzi. W nowo projektowanych budynkach
powinien być przewidziany oddzielny obwód elektryczny zasilający oprawy awaryjne, który umoŜliwi
grupowe testowanie opraw w trybie awaryjnym.
Po połączeniu zgodnym ze schematem wszystkich elementów AZO, naleŜy podać napięcie
230V~ (pierwsze włączenie min. 1 minuta), sprawdzić poprawność pracy całej oprawy z napięcia sieci.
Po naciśnięciu przycisku „TEST” lub odłączeniu sieci, oprawa powinna przejść w tryb pracy awaryjnej.
W razie braku pracy awaryjnej, naleŜy na chwilę odłączyć akumulator, co zrestartuje układ kontroli
napięcia. Z uwagi na samorozładowywanie się składowanych akumulatorów, po pierwszym
podłączeniu naleŜy ładować je przez 24h. Po tym czasie naleŜy przełączyć oprawę w tryb pracy
awaryjnej, aŜ do pełnego rozładowania akumulatora, a następnie ponownie ładować przez 24h. Taki
tryb uruchamiania pozwoli na pełne wykorzystanie pojemności akumulatora – formowanie końcowe
akumulatora.
Kompletne, uzbrojone w AZO oprawy, muszą być składowane z odłączonymi akumulatorami.
Długotrwała praca AZO w trybie awaryjnym z wyjętą świetlówką grozi uszkodzeniem układu. Dlatego
wymiana uszkodzonych świetlówek powinna się odbywać przy zasilanej oprawie z 230V~.
Układ AZO wykonano w „II” klasie ochrony przeciwporaŜeniowej z wysokoudarowego tworzywa
ABS o klasie V-0 (UL-94).
Celem zwiększenia bezawaryjności i wydłuŜenia czasu eksploatacji opraw oświetleniowych,
wymagane jest uŜywanie źródeł światła dobrej jakości. Zaleca się przeprowadzenie testu włączenia
awaryjnego raz na trzy miesiące (całkowite rozładowanie akumulatora i ponowne naładowanie w celu
odświeŜenia akumulatora), a raz na pięć lat wymianę pakietu akumulatorów na nowy o odpowiednich
parametrach elektrycznych i termicznych.
Na specjalne zamówienie wykonujemy AZO do dowolnych typów świetlówek oraz do pracy w
ujemnych temperaturach (do -5°C).
Oznakowanie:
AZO XXX/H, gdzie:
„XXX” to ilość i moc świetlówki np. 136 – pojedyncze świetlówka 36W T-8;
„H” to czas świecenia;
Sposób zamawiania:
W zamówieniu naleŜy podać dokładny typ świetlówki, z którymi mają współpracować
moduły AZO, czas świecenia i orientacyjne strumień światła (zgodny z poniŜszą tabelą lub
inny, indywidualny), zakres temperatury pracy, konfiguracje podłączenia układu AZO XXX/H,
zakres temperatury pracy układu oraz typ akumulatora.
Dane techniczne AZO XXX/H z akumulatorami Ni-Cd 4.8V:
szereg T-8 i L
Parametry/Typ
AZO118/1
Znamionowe
230V/50Hz
napięcie zasil.
+5%/-10%
Typ źródła
T-8 18W
światła
T-5, L inne
Czas świecenia
1h
Strumień świetl.
Typ i napięcie
akumulatora
AZO118/2
230V/50Hz
+5%/-10%
T-8 18W
T-5, L inne
2h
AZO118/3
230V/50Hz
+5%/-10%
T-8 18W
T-5, L inne
3h
AZO136/1
230V/50Hz
+5%/-10%
T-8 36W
T-5, L inne
1h
ok. 30%
ok. 30%
ok.30%
ok. 18%
1.5Ah/4.8V
2.5Ah/4.8V
4.0Ah/4.8V
1.5Ah/4.8V
2.5Ah/4.8V 4.0Ah/4.8V
1.5Ah/4.8V
160V+/-10
160V+/-10
160V+/-10
160V+/-10
160V+/-10
190V +/-10
190V +/-10
190V +/-10
poniŜej 0.3
sek.
poniŜej 0.3
sek.
do 24h
do 24h
Napięcie załącz.
160V+/-10
trybu awaryjnego
Napięcie wyłączania
190V +/-10
trybu awaryjnego
Czas przełącz. w poniŜej 0.3
tryb awaryjny
sek.
Czas ładowania
do 24h
akumulatora
AZO136/2 AZO136/3
230V/50Hz 230V/50Hz
+5%/-10% +5%/-10%
T-8 36W
T-8 36W
T-5, L inne T-5, L inne
2h
3h
AZO158/2
230V/50Hz
+5%/-10%
T-8 58W
L55W
2h
10% lub
15%
2.5Ah/4.8V
lub
4Ah/4,8V
AZO158/3
230V/50Hz
+5%/-10%
T-8 58W
L55W
3h
10% lub
15%
4.0Ah/4.8V
lub
5Ah/4,8V
160V+/-10
160V+/-10
160V+/-10
190V +/-10 190V +/-10
190V +/-10
190V +/-10
190V +/-10
poniŜej 0.3
sek.
poniŜej 0.3
sek.
poniŜej 0.3
sek.
poniŜej 0.3
sek.
poniŜej 0.3
sek.
PoniŜej 0.3
sek.
do 24h
do 24h
do 24h
do 24h
do 24h
do 24h
ok.18%
ok. 18%
AZO158/1
230V/50Hz
+5%/-10%
T-8 58W
L55W
1h
ok. 15%
szereg D/E i S/E (oznaczenia wg OSRAM):
Parametry / Typy
Znamionowe
napięcie zasilania
Typ źródła światła
AZO118/1
230V/50Hz
+5%/-10%
D/E 13W
D/E 18W
Czas świecenia
1h
Strumień świetlny
ok. 30-55%
Typ
i
napięcie 1,5Ah/4.8V
akumulatorów NiCd
Napięcie załączenia 160V+/-10
trybu awaryjnego
Napięcie wyłączania 190V +/-10
trybu awaryjnego
Czas przełączenia w poniŜej 0.3
tryb awaryjny
sek.
Czas ładowania
do 24h
Gabaryty:
AZO118/2
230V/50Hz
+5%/-10%
D/E 13W
D/E 18W
2h
ok. 30-55%
2,5Ah/4.8V
AZO118/3
230V/50Hz
+5%/-10%
D/E 13W
D/E 18W
3h
ok.30-55%
4.0Ah/4.8V
AZO126/1
230V/50Hz
+5%/-10%
D/E26W
D/E32W
1h
ok. 18-23%
1.5Ah/4.8V
AZO126/2
230V/50Hz
+5%/-10%
D/E26W
D/E32W
2h
ok. 18-23%
2,5Ah/4.8V
AZO126/3
230V/50Hz
+5%/-10%
D/E26W
D/E32W
3h
ok. 18-23%
4.0Ah/4.8V
160V+/-10
160V+/-10
160V+/-10
160V+/-10
160V+/-10
190V +/-10
190V +/-10
190V +/-10
190V +/-10
190V +/-10
poniŜej
sek.
do 24h
0.3 poniŜej
sek.
do 24h
0.3 poniŜej
sek.
do 24h
0.3 poniŜej 0.3 PoniŜej 0.3
sek.
sek.
do 24h
do 24h

Podobne dokumenty