uchwała_nr_XXX_209_2016_wraz _z_zalacznikami

Komentarze

Transkrypt

uchwała_nr_XXX_209_2016_wraz _z_zalacznikami
UCHWAŁA Nr XXX/209/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz § 18 Załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z późn. zm.),
na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, Rada Miejska
w Ostródzie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się sztandar Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Osiedle Młodych 8.
§ 2. Sztandar szkoły będzie składał się z dwustronnie haftowanego płata i drzewca
z głowicą.
§ 3. Ustala się następujący wygląd sztandaru:
1) płatem sztandaru będzie tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm. Boki sztandaru,
z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, będą obszyte taśmą z frędzlami koloru
złotego o długości 5 cm;
2) strona główna płata - awers sztandaru - będzie w kolorze karmazynu polskiego,
na którym centralnie umieszczony będzie wizerunek orła białego, ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, haftowany srebrnym
szychem. Korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem;
3) strona odwrotna - rewers sztandaru – będzie w kolorze chabrowym. W części centralnej
płata umieszczone zostanie logo szkoły. Tarcza logo obszyta będzie złotą nicią. Logo
szkoły, to: słońce wyhaftowane żółtą nicią, SP (oczy) nicią chabrową, 6 (nos) nicią
bordo, Ostróda (uśmiech) nicią bordo, nad słońcem napis KORNELÓWKA wyhaftowany
chabrową nicią. Nad logo umieszczono złotą nicią wyhaftowane słowa „Mądrym być
to wielka sztuka, ale dobrym, jeszcze większa” oraz inicjał imienia i nazwisko patrona
K. Makuszyński. Pod logo, łukiem złotą nicią wyhaftowana pełna nazwa szkoły SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE. Chabrowy
płat rewersu obszyty będzie złotym ozdobnikiem;
4) drzewiec sztandaru o długości 230 cm wykonany będzie z toczonego drewna bukowego
o średnicy 3,5 cm, zakończony mosiężnymi okuciami. Drzewiec będzie dwudzielny,
połączony mosiężną tuleją. Zwieńczenie drzewca stanowi mosiężna kula o średnicy
5 cm, na której umieszczona zostanie mosiężna, pomalowana na srebrny kolor,
dwustronna figurka orła w koronie o wysokości 12 cm;
5) na drzewcu zostaną osadzone pamiątkowe złote „gwoździe” z grawerowanymi napisami
fundatorów sztandaru.
§ 4. Wzór awersu i rewersu sztandaru wraz z drzewcem określa załącznik do uchwały.
§ 5. Sztandar używany będzie przy okazji ważnych uroczystości szkolnych oraz
państwowych.
§ 6. Sztandar przechowywany będzie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela
Makuszyńskiego w Ostródzie, w siedzibie przy ul. Osiedle Młodych 8. W przypadku likwidacji
szkoły, sztandar przejmuje Rada Miejska w Ostródzie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr XXX/209/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Awers sztandaru Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
Rewers sztandaru Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
Uzasadnienie
W dniu 31.10.2016 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie,
w imieniu społeczności szkolnej (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego)
wystąpił z wnioskiem o nadanie szkole sztandaru.
Od 14 lat placówka ma swojego patrona w osobie Kornela Makuszyńskiego i w oparciu o jego
wzorzec osobowościowy, realizuje liczne projekty edukacyjno – wychowawcze wśród uczniów.
Nadanie szkole sztandaru – symbolu patriotyzmu, Polski, Narodu, Małej Ojczyzny – podniesie
dodatkowo rangę oraz prestiż szkoły podczas wydarzeń, jakie mają w niej miejsce oraz uroczystości,
na które jest zapraszana. Sztandar będzie ponadto swoistym znakiem łączącym obecną społeczność
szkolną z tymi, którzy ją opuścili i wraz z pieśnią szkoły, jej logo, tablicą pamiątkową, historią placówki
oraz tradycją, przekazany zostanie następnym pokoleniom. Intencją wnioskodawców jest, aby
sztandar został nadany w dniu 20 stycznia 2017 r., tj. w 15 rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 6
imienia Kornela Makuszyńskiego.
Zgodnie z § 18 ramowego statutu publicznego szkoły podstawowej, stanowiącego Załącznik nr 2
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 1 powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w niniejszej sprawie należy do kompetencji
Rady Miejskiej w Ostródzie.

Podobne dokumenty