Ogłoszenie o wyniku postępowania TOI TOI

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o wyniku postępowania TOI TOI
Lubsko, dnia 27 stycznia 2015 r.
GK.7021.4.1.2015
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Gmina Lubsko, 68-300 Lubsko, Pl. Wolności 1
tel. 68 457 61 08 fax. 68 457 61 00
informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro pn.
„ WYNAJEM 2 SZTUK KABIN SANITARNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ NA CMENTARZU
KOMUNALNYM W LUBSKU PRZY UL. JODŁOWEJ”
Złożonych ofert: 2 (dwie) uznane za ważne
Wybrana oferta firmy:
TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
Za całkowitą kwotę brutto 5.940,00 zł ( słownie brutto: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści
złotych 00/100)
W zapytaniu ofertowym z dnia 20 stycznia 2015 r. ofertę złożyło dwóch wykonawców
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Miesięczne
wynagrodzenie
ryczałtowe brutto
Liczba pkt w
kryterium
cena
Cena brutto: 756,00 zł
DIXI Sp. z o.o.
1.
ul. Magenta 142
04-429 Warszawa
TOI TOI Polska Sp. z o.o.
( słownie brutto:
siedemset pięćdziesiąt
sześć złotych)
71,43
Cena brutto: 540,00 zł
100,00
2.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
( słownie brutto: pięćset
czterdzieści złotych)

Podobne dokumenty