ustawa o sporcie

Komentarze

Transkrypt

ustawa o sporcie
SPORT W NOWEJ USTAWIE –
obowiązki samorządów
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
Definicja sportu
• Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej,
które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach.
• Sport wraz z wychowaniem fizycznym i
rehabilitacją ruchową składają się na kulturę
fizyczną.
Klub Sportowy
• Działalność sportowa jest prowadzona w
szczególności w formie klubu sportowego.
• Klub sportowy działa jako osoba prawna.
• Szczególnym typem klubu
jest Uczniowski Klub Sportowy.
Stypendia klubu
• Klub sportowy może ustanawiać i
finansować okresowe stypendia sportowe
dla zawodników.
• Mogą one być finansowane z dotacji
Związki Sportowe
• Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3,
mogą tworzyć związki sportowe.
• Związek sportowy działa w formie
stowarzyszenia lub związku
stowarzyszeń.
• Tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi
sportu stanowi zadanie własne jednostek
samorządu terytorialnego.
Uchwała o sporcie
• Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może określić, w drodze
uchwały, warunki i tryb finansowania
sportu
• wskazując w uchwale cel publiczny z
zakresu sportu, który jednostka ta
zamierza osiągnąć
• Uchwała a tryb pożytkowy
Co można finansować z dotacji
• realizację programów szkolenia
sportowego,
• zakup sprzętu sportowego,
• pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
• pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia
sportowego,
• sfinansowanie stypendiów sportowych i
wynagrodzenia kadry szkoleniowej
Uznanie wydatku za celowy
• Wydatek ma wpłynąć na poprawę
warunków uprawiania sportu przez
członków klubu sportowego, który otrzyma
dotację,
• lub zwiększy dostępność społeczności
lokalnej do działalności sportowej
prowadzonej przez ten klub
JST dla działaczy
• Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać
wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz
innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej.
• Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w
drodze uchwały, określi warunki i tryb przyznawania
wyróżnień i nagród pieniężnych, oraz rodzaje wyróżnień
i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę
znaczenie osiągnięć dla danej społeczności lokalnej.
Szlaki górskie
• Zapewnienie bezpieczeństwa osób
korzystających ze szlaków górskich, tras
narciarskich oraz uprawiających sporty górskie
należy do osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących w górach działalność w tym
zakresie oraz do organów administracji rządowej
i właściwych terytorialnie jednostek samorządu
terytorialnego oraz dyrekcji parków
narodowych.

Podobne dokumenty