Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla

Komentarze

Transkrypt

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
- Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek...
Autor: Administrator
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
OGŁOSZENIE z dnia 25.11.2013r.
Na podstawie art.26, 46ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej
(Dz.U.Nr112,poz.654 z późn. zmianami):
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Pl. Rydygiera 1.
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:
Pielęgniarek – Leczenie Szpitalne
Położnych – Leczenie Szpitalne
Ratowników Medycznych – Świadczenia Udzielane przez Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa
Medycznego, Świadczenia w Izbie Przyjęć oraz Karetce T
Ratowników Medycznych -Kierowców - Świadczenia Udzielane Przez Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa
Medycznego, Świadczenia w Izbie Przyjęć oraz Karetce T
Techników elektroradiologii – Świadczenia Diagnostyczne
Fizjoterapeutów- Rehabilitacja Lecznicza
Diagnostów Laboratoryjnych - Świadczenia Diagnostyczne
Opiekunów - Opieka Długoterminowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Oferenci powinni posiadać wymagane prawem kwalifikacje w dziedzinie będącej przedmiotem konkursu
ofert.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31.12.2018r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych : 01.01.2014r.
Ostateczne warunki udzielenia świadczeń zdrowotnych zostaną ustalone po podpisaniu umów z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zapraszamy do składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem,oznaczonych
napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju....../zakresie....”,
w sekretariacie Dyrektora ZOZ, 86-200 Chełmno, Pl. Rydygiera 1 do dnia 10.12.2013r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 20.12.2013r.
Ofertę należy złożyć wyłącznie na obowiązującym formularzu,który można otrzymać w Kadrach ZOZ-u
(56- 677-26-24) lub pobrać ze strony internetowej ZOZ-u.
Wzory umów pozostają bez zmian. Projekt umowy oraz obowiązującą u Zamawiającego kwotę należności
za udzielanie świadczeń zdrowotnych udostępni Oferentowi Dział Kadr.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega
sobie prawo odwołania Konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie konkursu ofert,
- Regulamin konkursu ofert na świadczenia medyczne,
- Oferta Pogotowie - Ratownik Medyczny, Kierowca - ZOZ 13 - Oferta Pogotowie - Ratownik
Medyczny - ZOZ 12 - Oferta Ratownictwo Medyczne i Izba Przyjęć - Pielęgniarka - ZOZ 12A
- Oferta Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapeuta - ZOZ 15
- Oferta Świadczenia Diagnostyczne Laborant - ZOZ 17
- Oferta Świadczenia Diagnostyczne - Technik RTG - ZOZ 14 - Oferta Szpital - Pielęgniarka - ZOZ 10
- Oferta Szpital - Położna - ZOZ 11 - Oferta ZOL - Opiekun - ZOZ 16
http://www.zoz.chelmno.pl/zoz
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 02:42

Podobne dokumenty