Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego

Komentarze

Transkrypt

Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego
Podstawowe zadania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie
zarządzania (reagowania) kryzysowego:
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania,
zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.
3. Przekazywanie
do
wiadomości
publicznej
informacji
związanych
z zagrożeniami.
Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania (reagowania) kryzysowego na obszarze
gminy,
4. Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.
Podstawa prawna działania:
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - art. 5: "Rzeczpospolita
Polska zapewnia bezpieczeństwo obywateli"
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591
z
"Zaspokajanie
późn.
zm.)
zbiorowych
potrzeb
- art.
wspólnoty
7,
należy
ust.
do
1,
zadań
pkt.
14:
własnych
gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia
i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,".
3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
4. Zarządzenie Nr 35/07Wójta Gminy Komańcza z dnia 09.11.2007r.w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Podobne dokumenty