TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ogłasza PRZETARG

Komentarze

Transkrypt

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ogłasza PRZETARG
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ogłasza PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu:
L.p.
Rodzaj pojazdu
Marka, model,
typ
Nr rejestr.
Rok
produkcji
Cena
wywoławcza
brutto [zł]
Przebieg
w km
Stawka
podatku
VAT
Wadium
Uwagi
1
Samochód
specjalny podnośnik do
prac
konserwacyjnomontażowych
Podnośnik
Colombo TLC14
na podwoziu
marki Ford
Transit 4x4
DL70562
2010
62 500,00
56 890
23%
6 250,00
brak aktualnego
badania
technicznego
2
Samochód
ciężarowy
Ford Transit
FAB6
DL47092
2007
20 400,00
116 540
23%
3
Samochód
ciężarowy
Ford Transit
FAB6
DL47095
2007
21 300,00
126 510
23%
4
Samochód
ciężarowy
Ford Transit
FAB6
DL50863
2008
20 900,00
124 370
23%
5
Samochód
ciężarowy
Ford Transit
FAB6
DL62202
2009
31 200,00
100 180
23%
6
Samochód
specjalny
zarejestrowany
jako laboratorium
techniczne
Iveco Daily
50C17 4x2
DL69906
2006
20 000,00
169 060
23%
7
Samochód
ciężarowy
Iveco Daily
55S17DW 4x4
DL69072
2009
47 600,00
80 950
23%
8
Samochód
ciężarowy
Land Rover
Defender 110
DL52824
2008
23 000,00
76 380
23%
9
Samochód
ciężarowy
Land Rover
Defender 110
DL60652
2009
38 800,00
71 500
23%
10
Samochód
ciężarowy
Land Rover
Defender 110
DL60653
2009
32 600,00
136 040
23%
11
Przyczepa lekka
Niewiadów BA
7520H
WWR5216
1999
1 500,00
-
23%
12
Przyczepa
specjalna
Piława Górna
D44B
LGB515P
1981
2 706,00
-
23%
brak aktualnego
badania
technicznego
brak aktualnego
badania
technicznego
brak aktualnego
badania
technicznego
auto po
demontażu
aparatury
pomiarowej,
brak aktualnego
badania
technicznego
brak aktualnego
badania
technicznego
brak aktualnego
badania
technicznego
brak aktualnego
badania
technicznego
brak aktualnego
badania
technicznego
przyczepa po
demontażu baterii
akumulatorowych
Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,
Oddział w Legnicy: ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica.
2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i odbędzie się dnia 10.02.2017 r. o godzinie 900 w świetlicy
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Legnicy.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany środek trwały, z zastrzeżeniem pkt.8.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu w przypadku pozycji 1 z tabeli jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego środka trwałego, do dnia 07.02.2017 r. do godz. 1500. Za termin wniesienia wadium przyjmuje
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg. Wadium wnosi się przelewem na konto TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank 27 1140 1078 0000 4077 3100 2001 z adnotacją: „Wadium do przetargu
pisemnego na sprzedaż podnośnika Colombo TLC14 na podwoziu Ford Transit DL70562 z poz.1.”
a) Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej.
b) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone przelewem w ciągu
7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na rachunek bankowy podany w ofercie pisemnej.
c) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
d) Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy.
Uwaga! Wadium jest wymagane wyłącznie dla poz. 1 podnośnika Colombo na podwoziu Ford Transit DL70562.
1.
Strona 2 z 2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ofertę należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym na stronie: w w w . t a u r o n - d ys t r yb u c j a . p l
(odnośnik: Przetargi ►Pozostałe ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica, Rodzaj postępowania,
sprzedaż).
Formularze ofertowe dostępne będą również w Kancelarii, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21
w Legnicy oraz w miejscu oglądania pojazdów.
Ofertę należy składać na każdy środek trwały oddzielnie, w osobnej kopercie, tzn. że każda koperta może zawierać jedną
ofertę zakupu jednego środka trwałego. Kopertę należy zaadresować na: TA U R O N D ys t r yb u c j a S . A . O d d zi a ł w
L e g n i c y, u l . P a r t y za n t ó w 2 1 , 5 9 – 2 2 0 L e g n i c a , podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć:
„Przetarg pisemny na środek trwały nr …… → (oznaczenie nr pozycji z tabeli ogłoszenia). Nie otwierać przed 10.02.2017 r.
godz. 900”
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania
ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
Oferty należy składać do dnia 09.02.2017 r. do godz. 1500 w Kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów
o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.
W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje
przetarg w formie aukcji.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym
niż 7 dni od daty zakończenia przetargu.
Nabywca jest zobowiązany odebrać nabyty środek transportu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg,
nie później niż do dnia 24.02.2017 r.
Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Nabywca w całości.
Nabywca, który w wyznaczonym terminie, nie uiści ceny nabycia, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci prawa wynikające z
wyboru oferty. W tym określonym przypadku prowadzący przetarg powiadamia o możliwości nabycia następnego oferenta, który
zaoferował kolejną najwyższą cenę.
Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej: w w w . t a u r o n - d ys t r yb u c j a . p l
(odnośnik: Przetargi ►Pozostałe ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica, Rodzaj postępowania,
sprzedaż).
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy zastrzega sobie prawo do wycofania środka trwałego lub unieważnienia przetargu
na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu oferowanych środków
trwałych.
Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków sprzedaży środków trwałych zawartych w niniejszym
ogłoszeniu.
Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądać w d n i a c h o d 3 0 . 0 1 . 2 0 1 7 r . d o 0 8 . 0 2 . 2 0 1 7 r .
w godzinach od 900 do 1200 w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Legnicy.
Bliższych informacji o przetargu udziela w dni robocze od godziny 900 do 1200:
Dział Transportu, tel. 76/88 98 643 oraz 76/88 98 706.