W dniu 19 lipca 2013 roku Komisja stypendialna

Komentarze

Transkrypt

W dniu 19 lipca 2013 roku Komisja stypendialna
Stypendia Wójta Gminy KoWieSy za WyniKi W nauce przyznane
W dniu 19 lipca 2013 roku Komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy Kowiesy
dokonała rozpatrzenia wniosków o przyznanie uczniom Szkoły Podstawowe w Kowiesach
i Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu stypendium w wybitne osiągnięcia w nauce w roku
szkolnym 2012/2013.
Wnioski złożyli dyrektorzy szkół dla następujących uczniów:
1/ Kornelii Sor - uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Kowiesach, która w roku szkolnym 2012/13 osiągnęła średnią ocen 5,50.
2/ Pauliny Ziarkowskiej - uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Kowiesach, która w roku szkolnym 2012/13 osiągnęła średnią ocen
5,41.
3/ Konrada Bedełek – ucznia klasy II Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, który w roku
szkolnym 2012/13 osiągnął średnią ocen 5,36.
Wszystkie złożone wnioski spełniały wymagania formalne i merytoryczne określone w
regulaminie przyznawania stypendium .W związku z powyższym w/w uczniowie otrzymali
stypendia za wyniki w nauce.
Wszystkim stypendystą serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych
sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
Wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów wychowawczych, kierujemy
również na ręce rodziców stypendystów, aby dziecko Wasze przynosiło
dumę i radość w kolejnych etapach edukacji.
„ Rzeczą dla człowieka najcenniejszą jest wychowanie,
albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieję dobrego wyniku.”
Antyfon z Ramnus

Podobne dokumenty