Studenci z państw trzecich

Komentarze

Transkrypt

Studenci z państw trzecich
Studenci z państw trzecich
Perspektywa Straży Granicznej
kpt. SG Iwona Przybyłowicz
Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG
[email protected]
Rola Straży Granicznej
w kontekście studentów z państw trzecich
Działania weryfikacyjne – opiniowanie wiz
i zezwoleń na pobyt
Działania kontrolne – kontrole legalności
pobytu cudzoziemców
Bieżąca współpraca z uczelniami
Opiniowanie wiz
Wiza Schengen lub wiza krajowa
w celu odbycia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich albo studiów III
stopnia; szkolenia zawodowego; szkolenia w innej
formie;
Możliwość konsultacji poprzez COW m.in. z
Komendantem Głównym Straży Granicznej
sprawdzenia dokonywane przez Zarząd ds.
Cudzoziemców KGSG (bazy danych, telefony, poprzez
jednostki terenowe SG)
Opiniowanie zezwoleń na pobyt
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na
okres do 2 lat
Obowiązek konsultacji wniosku przez wojewodę
m.in. z właściwą terytorialnie jednostką terenową
SG
Możliwość zwrócenia się przez wojewodę do
właściwej terytorialnie jednostki SG o:
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
ustalenie miejsca pobytu małżonka cudzoziemca,
sprawdzenie lokalu we wskazanym miejscu pobytu.
Działania kontrolne
Kontrola legalności pobytu cudzoziemców
sprawdzenie dokumentu podróży, dokumentów
uprawniających do pobytu, środków
niezbędnych na utrzymanie na planowany okres
pobytu
Sankcje administracyjne
decyzja o wydaleniu z terytorium RP
decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia
terytorium RP
Decyzje administracyjne
i konsekwencje ich otrzymania
Decyzja o wydaleniu
wykonywana dobrowolnie (7-30 dni) lub przymusowo
(w tym pod eskortą SG)
orzekająca o zakazie ponownego wjazdu na terytorium
RP lub na terytorium całego obszaru Schengen
(6 miesięcy - 3 lata, 1 rok - 3 lata, 3 - 5 lat, 5 lat)
Decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP
wykonywana wyłącznie dobrowolnie (7-30 dni)
orzekająca o zakazie ponownego wjazdu na terytorium
RP lub na terytorium całego obszaru Schengen
(6 miesięcy - 3 lata)
Współpraca Straży Granicznej
z przedstawicielami uczelni
Obowiązek informowania przez rektorów uczelni
Komendanta Głównego Straży Granicznej o
fakcie przyjęcia na studia cudzoziemców
określonej kategorii, niepodjęcia przez nich
studiów i skreślenia z listy studentów (art. 43 ust.
6a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
Nawiązywanie przez funkcjonariuszy SG bliższej
współpracy z przedstawicielami uczelni
Liczba studentów z państw trzecich
(dane zebrane przez SG)
14 802 osoby, które podjęły bądź kontynuowały
naukę w roku akademickim 2009/2010
14 315 osób, które podjęły bądź kontynuowały
naukę w roku akademickim 2010/2011
z tego 4009 ob. Ukrainy, 1981 ob. Białorusi, 576 ob.
Tajwanu, 555 ob. Rosji
Zidentyfikowane metody
działania cudzoziemców
Uzyskanie zaświadczenia / listu akceptacyjnego z
uczelni po opłaceniu czesnego za cały rok (czy też
mniejszej kwoty przy kursach kilkumiesięcznych)
Uzyskanie dzięki temu wizy lub zezwolenia na
pobyt w celu podjęcia studiów
Niepodjęcie studiów lub szybka rezygnacja ze
studiów lub prośba o urlop dziekański
Funkcjonowanie rzekomych ośrodków szkoleń,
powstałych wyłącznie w celu ułatwiania
nielegalnej migracji (np. dwumiesięczne kursy
języka polskiego)
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty