Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum za rok 2005

Komentarze

Transkrypt

Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum za rok 2005
7
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
w TORUNIU
COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w
BYDGOSZCZY
BIBLIOTEKA MEDYCZNA
ISSN 1731-8238
BIBLIOGRAFIA
PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW
COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY
za rok 2005
BYDGOSZCZ 2007
8
Redakcja:
mgr Małgorzata Białobłocka
Opracowanie:
mgr Małgorzata Białobłocka
mgr Joanna Słomkowska
mgr Anna Garczewska
tel. (052) 585 3506
fax: (052) 5853505
e-mail: [email protected]
Realizacja wydawnicza: Samodzielna Sekcja Wydawnictw
Wyd. I. Nakład 170 egz. Format B-5
Druk i oprawa: P.W. WAREX, Toruń
BYDGOSZCZ 2007
9
SPIS TREŚCI
str.
Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Wykaz czasopism i skróty ich tytułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Wykaz waŜniejszych skrótów wyrazów typowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Indeks autorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Wykaz publikacji według przynaleŜności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Indeks przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Wykaz rozpraw doktorskich i prac magisterskich Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy za rok 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335
Rozprawy doktorskie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy w 2005 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
Indeks przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Prace magisterskie Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 2004/2005 . 353
Indeks przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Prace magisterskie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 2004/2005 . 359
Indeks przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
10
WSTĘP
Bibliografia zawiera informacje o publikacjach pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz innych autorów, o ile sygnowali swoim nazwiskiem te publikacje jako współautorzy, bądź
teŜ - w przypadku streszczeń prac doktorskich - uzyskali doktoraty w naszej uczelni.
Przy nazwiskach niektórych autorów zamieszczono równieŜ opisy tych publikacji z lat ubiegłych, które z przyczyn niezaleŜnych od biblioteki nie znalazły się w poprzednich bibliografiach.
Bibliografia obejmuje:
- 85 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych,
- 12 referatów i 134 streszczenia referatów (w tym 48 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach zagranicznych,
- 655 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych,
- 30 referaty i 366 streszczeń referatów (w tym 53 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach krajowych,
- 3 fragmenty wydawnicze drukowane za granicą,
- 167 fragmentów wydawniczych drukowanych w kraju,
- 4 ksiąŜki wydane w kraju,
- 2 skrypty,
- 4 prace habilitacyjne,
- 1 broszurę,
- 14 prac redakcyjnych wydanych w kraju,
- 19 streszczeń prac doktorskich,
- 2 listy drukowane za granicą,
- 93 inne publikacje.
Opisy bibliograficzne zostały sporządzone z autopsji. Materiał uszeregowano alfabetycznie
według nazwisk autorów, a w ich obrębie publikacje zostały podzielone na trzy grupy: prace naukowe, streszczenia i inne publikacje. Numeracja cyframi pogrubionymi wskazuje na liczbę publikacji wykonanych w Uczelni, natomiast numeracja w nawiasach, podana pod kaŜdym nazwiskiem,
dotyczy liczby publikacji wymienionego autora. Indeks autorski pozwala na odszukanie publikacji
autorów niebędących pracownikami Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autorzy - pracownicy
Collegium Medicum - występują zawsze z nazwiskiem i pełnym imieniem, natomiast autorzy spoza
CM UMK - z nazwiskiem i pierwszą literą imienia.
Oprócz opisów publikacji bibliografia zawiera:
- wykaz czasopism i skróty ich tytułów,
- wykaz waŜniejszych skrótów wyrazów typowych,
- indeks autorski,
- wykaz publikacji wg przynaleŜności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK
- indeks przedmiotowy.
Dziękujemy wszystkim Autorom za udostępnienie nam do opracowania tych publikacji, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach.
11
WYKAZ CZASOPISM I SKRÓTY ICH TYTUŁÓW
Acta Angiol.
Acta Biochim. Pol.
Acta Biol. Hung.
Acta Haematol. Pol.
Acta Histochem.
Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr.
Acta Pol. Pharm.
Adv. Clin. Exp. Med.
Alcohol Alcohol.
Alergia Astma Immunol.
Allergy Clin. Immunol. Int.
Am. J. Hypertens.
Am. J. Med. Gent.
Am. J. Ophthalmol.
Am. J. Transplant.
Analityka
Anest. Analg.
Anest. Intens. Ter.
Anim. Sci. Pap. Rep.
Ann. Acad. Med. Bialos.
Ann. Acad. Med. Lodz.
Ann. Acad. Med. Siles.
Ann. Anat.
Ann. Diag. Pediatr. Pathol.
Ann. Nutr. Metab.
Ann. Pol. Chem. Soc.
Ann. UMCS Sect. D
Ann. UMCS Sect. DD
Anticancer Res.
Appl. Magn. Reson.
Arch. Geflugelk.
Arch. Med. Sąd. Krym.
Arch. Med. Sci.
Arch. Perinat. Med.
Badania nad Schizofrenią
Balneol. Pol.
Biochem. Pharmacol.
Biocybernet. Biomed. Eng.
Biol. Psychiatry
Biol. Sport
Biol. Trace Elem. Res.
Bipolar Disord.
Biul. Inf. Okręg. Izby Piel. i PołoŜn. Bydg.
Biul. Kraj. Konsult. Med.
Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbarycznej
Blood
Bone Marrow Transpl.
Ból
Breast Cancer Res. Treatment
12
- Acta Angiologica
- Acta Biochimica Polonica
- Acta Biologica Hungarica
- Acta Haematologica Polonica
- Acta Histochemica
- Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
- Acta Poloniae Pharmaceutica
- Advances in Clinical and Experimental Medicine
- Alcohol and Alcoholism
- Alergia Astma Immunologia
- Allergy and Clinical Immunology International
- American Journal of Hypertension
- American Journal of Medical Genetics
- American Journal of Ophthalmology
- American Journal of Transplantation
- Analityka
- Anesthesia and Analgesia
- Anestezjologia Intensywna Terapia
- Animal Science Papers and Reports
- Annales Academiae Medicae Bialostocensis
- Annales Academiae Medicae Lodzensis
- Annales Academiae Medicae Silesiensi
- Annals of Anatomy
- Annals of Diagnostic Pediatric Pathology
- Annals of Nutrition and Metabolism
- Annals of the Polish Chemical Society
- Annales Uniwersitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio D
Medicina
- Annales Uniwersitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio DD
Medicina Veterinaria
- Anticancer Research
- Applied Magnetic Resonance
- Archiv fur Geflugelkunde
- Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
- Archives of Medical Science
- Archives of Perinatal Medicine
- Badania nad Schizofrenią
- Balneologia Polska
- Biochemical Pharmacology
- Biocybernetics and Biomedical Engineering
- Biological Psychiatry
- Biology of Sport
- Biological Trace Element Research
- Bipolar Disorders
- Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych Regionu Bydgoskiego
- Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych
- Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki
Hiperbarycznej
- Blood
- Bone Marrow Transplantation
- Ból
- Breast Cancer Research and Treatment
Bromat. Chem. Toksykol.
Cancer Surg.
Central Eur. J. Immunol.
Chem. Phys.
Chir. Pol.
Chor. Serca Nacz.
Chromosom. Res.
Clin. Chem.
Clin. Chim. Acta
Clin. Hemorheol. Microcirc.
Clin. Nucl. Med.
CX News
Cytometry
DERMA
Dermatol.
Dermatol. Estetyczna
Dermatol. Klin.
Diabetol. Dośw. Klin.
Diabetol. Pol.
Diabetol. Prakt.
Diagn. Lab.
Dokl. Biol. Sci.
Drogowskazy Ter. Depresji
Ecol. Questions
Eduk. Dorosłych
Endokrynol. Pol.
Entemol. Rev.
Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol.
Eur. Heart J.
Eur. J. Anaesthesiol.
Eur. J. Cancer
Eur. J. Clin. Invest.
Eur. J. Heart Failure
Eur. J. Palliat. Care
Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg.
Eur. Neuropsychopharmacol.
Eur. Psychiatry
Eur. Radiol.
Eur. Respir. J.
Europace
Exp. Clin. Hepatol.
Exp. Oncol.
Fam. Med. Prim. Care Rev.
Farmakoter. Psychiatr. Neurol.
FASEB J.
Fizjoter.
Fizjoter. Pol.
Folia Cardiol.
Folia Morphol.
Forensic Sci. Int.
Forum Kard.
Free Radic. Res.
Gastroenterol. Pol.
Gerontol. Pol.
Ginekol. Pol.
Ginekol. Prakt.
- Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
- Cancer Surgery
- Central European Journal of Immunology
- Chemical Physics
- Chirurgia Polska
- Choroby Serca i Naczyń
- Chromosome Research
- Clinical Chemistry
- Clinica Chimica Acta
- Clinical Hemorheology and Microcirculation
- Clinical Nuclear Medicine
- CX News
- Cytometry
- DERMA
- Dermatologica
- Dermatologia Estetyczna
- Dermatologia Kliniczna
- Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna
- Diabetologia Polska
- Diabetologia Praktyczna
- Diagnostyka Laboratoryjna
- Doklady Biological Sciences
- Drogowskazy Terapia Depresji
- Ecological Questions
- Edukacja Dorosłych
- Endokrynologia Polska
- Entemological Review
- European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
- European Heart Journal
- European Journal of Anaesthesiology
- European Journal of Cancer
- European Journal of Clinical Investigation
- European Journal of Heart Failure
- European Journal of Palliative Care
- European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
- European Neuropsychopharmacology
- European Psychiatry
- European Radiology
- European Respiratory Journal
- Europace
- Experimental and Clinical Hepatology
- Experimental Oncology
- Family Medicine and Primary Care Review
- Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
- FASEB Journal
- Fizjoterapia
- Fizjoterapia Polska
- Folia Cardiologica
- Folia Morphologica
- Forensic Science International
- Forum Kardiologów
- Free Radical Research
- Gastroenterologia Polska
- Gerontologia Polska
- Ginekologia Polska
- Ginekologia Praktyczna
13
Haematologica
Haematologica Rep.
Hepatology
Herba Pol.
Hernia
Hum. Biol.
Hum. Genet.
Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp.
In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab.
Inflamm. Res.
Int. Angiol.
Int. J. Artif. Organs
Int. J. Biochem. Cell Biol.
Int. J. Cancer
Int. J. Mol. Med.
Int. J. Neuropsychopharmacol.
Int. J. Pediatr. Otorhinolarygology
Int. J. Tuberc. Lung Dis.
Int. Psychogeriat.
Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
J. Am. Soc. Nephrol.
J. Anasth. Intensivbehandlung
J. Biol. Chem.
J. Card. Fail.
J. Elementol.
J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - JEADV
J. Hosp. Infect.
J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med.
J. Med. Chem.
J. Med. Genet.
J. Mol. Struc. (Theochem)
J. Natl. Cancer Inst.
J. Neural Trans.
J. Neurol.
J. Pain Symptom Manage.
J. Pediatr. Hematol. Oncol.
J. Pediatr. Neonatol.
J. Pediatr. Surg.
J. Phys. D: Appl. Phys.
J. Physiol. Pharmacol.
J. Therm. Anal. Calorim.
J. Thromb. Haemost.
Kardiochir. Torakochir. Pol.
Kardiol. Dypl.
Kardiol. Pol.
Kidney Int.
Klin. Oczna
Klin. Perinatol. Ginekol.
Kosmos
Kronika Bydgoska
Kwart. Ortop.
Laboratorium
LC GC Europe
Leczenie Ran
14
- Haematologica
- Haematologica Reports
- Hepatology
- Herba Polonica
- Hernia
- Human Biology
- Human Genetics
- Human Psychopharmacology - Clinical and Experimental
- In Vitro Explorer Przegląd Medycyny Laboratoryjnej
- Inflammation Research
- International Angiology
- International Journal of Artifical Organs
- International Journal of Biochemistry and Cell Biology
- International Journal of Cancer
- International Journal of Molecular Medicine
- International Journal of Neuropsychopharmacology
- International Journal of Pediatric Otorhinolarygology
- International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
- International Psychogeriatrics
- International Review Allergology and Clinical Immunology
- Journal of American Society of Nephrology
- Journal fur Anasthesie und Intensivbehandlung
- Journal of Biological Chemistry
- Journal of Cardiac Failure
- Journal of Elementology
- Journal of the European Academy of Dermatology and
Venereology - JEADV
- Journal of Hospital Infection
- Journal of the International Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine
- Journal of Medicinal Chemistry
- Journal of Medical Genetics
- Journal of Molecular Structure - Theochem
- Journal of the National Cancer Institute
- Journal of Neural Transmission
- Journal of Neurology
- Journal of Pain and Symptom Management
- Journal of Pediatric Hematology Oncology
- Journal of Pediatrics and Neonatology
- Journal of Pediatric Surgery
- Journal of Physics D – Applied Physics
- Journal of Physiology and Pharmacology
- Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
- Journal of Thrombosis and Haemostasis
- Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
- Kardioogia po Dyplomie
- Kardiologia Polska
- Kidney International
- Klinika Oczna
- Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
- Kosmos
- Kronika Bydgoska
- Kwartalnik Ortopedyczny
- Laboratorium
- LC GC Europe
- Leczenie Ran
Lek. Rodz.
Lekarz
Leukemia
Listy Biometr.
Lung Cancer
Macromol. Theory Simul.
Mag. Pielęg. PołoŜ.
Mag. Stomatol.
Mater. Sci. - Pol.
Med-info
Med. Biol. Sci.
Med. Dośw. Mikrobiol.
Med. Dydak. Wychow.
Med. Dypl.
Med. Metabol.
Med. NowoŜytna
Med. Pracy
Med. Prakt.
Med. Prakt. Chirur.
Med. Prakt. Pediatr.
Med. Sci. Monitor
Med. Sci. Rev. Hepatol.
Med. Sci. Rev. Psychiatr.
Med. Sport.
Med. Wet.
Med. Wieku Rozw.
MEDI
Mikol. Lek.
Mol. Biol.
Mutat. Res. - Fund. Mol.
Nadciśnienie Tętnicze
Nasz Dom Europejski
Nat. Genet.
Nefrol. Dial. Pol.
Nefrol. Nadciśn. Tętn.
Neoplasma
Nephrol. Dial. Transplant.
Nephrology
Neuroendocrinol. Lett.
Neurol. Neurochir. Pol.
Neuropsychobiology
Neuropsychopharmacol. Hung.
Neurosci. Lett.
New Engl. J. Med.
Nowiny Lek.
Nowotwory
Nucl. Med. Rev.
Nuklearmedizin
Okulistyka
Ophthal. Nachrichten
Org. Lett.
Ortop. Traumatol. Rehab.
Otolaryngol. Pol.
Pediatr. Blood Cancer
Pediatr. Pol.
- Lekarz Rodzinny
- Lekarz
- Leukemia
- Listy Biometryczne
- Lung Cancer
- Macromolecular Theory and Simulations
- Magazyn Pielęgniarki i PołoŜnej
- Magazyn Stomatologiczny
- Materials Science - Poland
- Med-info
- Medical and Biological Science
- Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
- Medycyna Dydaktyka Wychowanie
- Medycyna po Dyplomie
- Medycyna Metaboliczna
- Medycyna NowoŜytna
- Medycyna Pracy
- Medycyna Praktyczna
- Medycyna Praktyczna Chirurgia
- Medycyna Praktyczna Pediatria
- Medical Science Monitor
- Medical Science Review - Hepatologia
- Medical Science Review - Psychiatria
- Medycyna Sportowa
- Medycyna Weterynaryjna
- Medycyna Wieku Rozwojowego
- MEDI
- Mikologia Lekarska
- Molecular Biology
- Mutation Research – Fundamental and Molecular Mechanisms
of Mutagenesis
- Nadciśnienie Tętnicze
- Nasz Dom Europejski
- Nture Genetics
- Nefrologia i Dializoterapia Polska
- Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
- Neoplasma
- Nephrology Dialysis Transplantation
- Nephrology
- Neuroendocrinology Letters
- Neurologia i Neurochirurgia Polska
- Neuropsychobiology
- Neuropsychopharmacologia Hungarica
- Neuroscience Letters
- New England Journal of Medicine
- Nowiny Lekarskie
- Nowotwory
- Nuclear Medicine Review
- Nuklearmedizin
- Okulistyka
- Ophthalmologische Nachrichten
- Organic Letters
- Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
- Otolaryngologia Polska
- Pediatric Blood and Cancer
- Pediatria Polska
15
Pediatr. Współcz.
Pharm. Rep.
Physical Rev. B
Pielęg. i PołoŜ.
Pielęg. Pol.
Pielęg. XXI w.
Pneumonol. Alergol. Pol.
Pol. Arch. Med. Wewn.
Pol. Forum Psychol.
Pol. Hyperbaric Res.
Pol. J. Cosmetol.
Pol. J. Environ. Stud.
Pol. J. Gynaecol. Invest.
Pol. J. Pathol.
Pol. J. Radiol.
Pol. Med. Paliat.
Pol. Merkuriusz Lek.
Pol. Przegl. Chir.
Pol. Przegl. Kardiol.
Polim. w Med.
Por. Farm.
Postępy Biochem.
Postępy Biol. Kom.
Postępy Dermatol. Alergol.
Postępy Hig. Med. Dośw.
Postępy Mikrobiol.
Postępy Neonatol.
Postępy Neurochir.
Postępy Rehab.
Pr. Komis Nauk Rol. Biol BTN Seria B
Primum Non Nocere
Probl. Hig. Epidemiol.
Probl. Med. Rodz.
Probl. Pielęgn.
Proc. SPIE
Prog. Med. Res.
Przegl. Antropol.
Przegl. Dermatol.
Przegl. Epidemiol.
Przegl. Flebol.
Przegl. Ginekol.-PołoŜn.
Przegl. Lek.
Przegl. Pediatr.
Przegl. Urol.
Przewodnik Lekarza
Psychiatr. Pol.
Psychiatr. Psychol. Klin.
Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek.
Rechtsmedizin
Renal Failure
Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Research Yearbook: studies in physical
education and sport
Respiration
Retina
16
- Pediatria Współczesna
- Pharmacological Reports
- Physical Review B
- Pielęgniarka i PołoŜna
- Pielęgniarstwo Polskie
- Pielęgniarstwo XXI Wieku
- Pneumonologia i Alergologia Polska
- Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
- Polskie Forum Psychologiczne
- Polish Hyperbaric Research
- Polish Journal of Cosmetology
- Polish Journal of Environmental Studies
- Polish Journal of Gynaecological Investigations
- Polish Journal of Pathology
- Polish Journal of Radiology
- Polska Medycyna Paliatywna
- Polski Merkuriusz Lekarski
- Polski Przegląd Chirurgiczny
- Polski Przegląd Kardiologiczny
- Polimery w Medycynie
- Poradnik Farmaceuty
- Postępy Biochemii
- Postępy Biologii Komórki
- Postępy Dermatologii i Alergologii
- Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
- Postępy Mikrobiologii
- Postępy Neonatologii
- Postepy Neurochirurgii
- Postępy Rehabilitacji
- Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych Bydgoskie
Towarzystwo Naukowe Seria B
- Primum Non Nocere
- Problemy Higieny i Epidemiologii
- Problemy Medycyny Rodzinnej
- Problemy Pielęgniarstwa
- Proceedings SPIE
- Progress in Medical Research
- Przegląd Antropologiczny
- Przegląd Dermatologiczny
- Przegląd Epidemiologiczny
- Przegląd Flebologiczny
- Przegląd Ginekologiczno-PołoŜniczy
- Przegląd Lekarski
- Przegląd Pediatryczny
- Przegląd Urologiczny
- Przewodnik Lekarza
- Psychiatria Polska
- Psychiatria i Psychologia Kliniczna
- Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
- Rechtsmedizin
- Renal Failure
- Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
- Research Yearbook: studies in physical education and sport
- Respiration
- Retina
Reumatologia
Scheringówka
Sen
Solid State Nucl. Magn. Reson.
Standardy Med.
Standardy Med. Pediatr.
Świat Med. Farm.
Terapia
Towaroznawcze Probl. Jakości
Toxichem + Krimtech
Trace Elem. Electrolytes
Transplant Int.
Transplant. Proc.
Twój Mag. Med.
Udar Mózgu
Ukr. Bioch. ś.
Ultrason. Ginekol. PołoŜn.
Ultrasonografia
Urol. Pol.
Urology
Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk.
Wiad. Akad.
Wiad. Lek.
Wiad. Psychiat.
Wiedza i śycie
World J. Biol. Psych.
Wound Repair Regen.
Współ. Onkol.
Z Zagad. Nauk Sąd.
Z. Phys. Chem.
ZakaŜenia
Zdrowie Publ.
śyw. Człow. Metab.
- Reumatologia
- Scheringówka
- Sen
- Solid State Nuclear Magnetic Resonance
- Standardy Medyczne
- Standardy Medyczne Pediatria
- Świat Medycyny i Farmacji
- Terapia
- Towaroznawcze Problemy Jakości
- Toxichem + Krimtech
- Trace Elements and Electrolytes
- Transplant International
- Transplantation Proceedings
- Twój Magazyn Medyczny
- Udar Mózgu
- Ukrainskij Biochimicznij śurnał
- Ultrasonografia w Ginekologii i PołoŜnictwie
- Ultrasonografia
- Urologia Polska
- Urology
- Valetudinaria - Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej
- Wiadomości Akademickie
- Wiadomości Lekarskie
- Wiadomości Psychiatryczne
- Wiedza i śycie
- World Journal of Biological Psychiatry
- Wound Repair Regeneration
- Współczesna Onkologia
- Z Zagadnień Nauk Sądowych
- Zeitschrift Physikalische Chemie
- ZakaŜenia
- Zdrowie Publiczne
- śywienie Człowieka i Metabolizm
WYKAZ WAśNIEJSZYCH SKRÓTÓW WYRAZÓW TYPOWYCH
AM
ATR
aut.
b.m.
bibliogr.
CM UMK
CO
cz.
dr
dr hab.
Ed(s).
em.
fot.
ICZMP
il.
in.
-
Akademia Medyczna
Akademia Techniczno-Rolnicza
autor, autorzy
brak miejsca wydania
- bibliografia
- Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
- część
- doktor
- doktor habilitowany
- Editor(s)
- emeryt
- fotografie
- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
- ilustracje
- i inni
17
im.
IP CZD
Iśś
k.
m.in.
nr
nt.
ok.
oprac.
PAM
PAN
popr.
poz.
prof.
pt.
PWN
PZWL
r.
R.
rec.
Red.
rys.
s.
s.n.
ser.
streszcz.
sum.
supl., suppl.
ŚAM
T.
tab.
UAM
UKW
UM
uzup.
Vol.
W:
WIM
wyd.
wykr. kolor
z.
zm.
18
-
imienia
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
- Instytut śywności i śywienia
karta
między innymi
numer
na temat
około
opracowanie,opracował
Pomorska Akademia Medyczna
Polska Akademia Nauk
poprawiony
pozycja
profesor
pod tytułem
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
rok
Rocznik
recenzja
Redaktor, Redakcja
rysunki
strona, strony
brak miejsca wydania
seria
streszczenie
summary
suplement, supplement
Śląska Akademia Medyczna
Tom
tabele
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Medyczny
uzupełniony
Volume
w ksiąŜce
Wojskowy Instytut Medyczny
wydanie
wykresy kolorowe
zeszyt
zmienione
BIBLIOGRAFIA
Abramczyk Alicja
Prace naukowe
1
(1) Regulatory effect of angiotensin II on the gastric smooth muscle contraction evoked by
activation of muscarinic receptor. [Aut.] Alicja Abramczyk, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski. - Prog. Med. Res. 2005 Vol. 3: 3 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com
Abriszewska Daria
Streszczenia
(1) Decoding space and power in homes and houses. [Aut.] Daria Abriszewska. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 85.
2
Adamczak Rafał
Prace naukowe
(1) Aktywność inhibitorów układu krzepnięcia - antytrombiny i białka C we krwi obwodowej
noworodków urodzonych przedwcześnie z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania.
[Aut.] P. Korbal, Wiesław Szymański, T. Janiszewska, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Adamczak, I. Sadowska-Krawczenko. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 3 cz. 1 s. 371-382.
(2) Efekty terapii androgenowej u pacjentów palących i niepalących z zaburzeniami erekcji w
zespole andropauzalnym. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Anita Kazdepka-Ziemińska, Marek Szymański,
Rafał Adamczak. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 976-977.
(3) Study of homocysteine concentration in ovarian follicular fluid. [Aut.] Wiesław Szymański, Anita Kazdepka-Ziemińska, Grzegorz Ludwikowski, Rafał Adamczak. - Arch. Perinat. Med. 2005
Vol. 11 nr 1 s. 24-26.
(4) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara
Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek. 2005 T.
58 nr 11-12 s. 630-635.
Streszczenia
(5) Analiza kliniczna stanu płodu i noworodka po zabiegach obarczających z wewnątrzmacicznie rozpoznaną wadą centralnego układu nerwowego. [Aut.] W[iesław] Szymański, R[afał] Adamczak, M[agdalena] Pasińska, G[rzegorz] Ludwikowski, A[nita] Kazdepka-Ziemińska, Z. Wasilewski. Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 105. - II Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
Adamczyk Anna
Prace naukowe
(1) Karbamazepina - zastosowanie w medycynie paliatywnej. [Aut.] Michał Graczyk, Anna
Adamczyk. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 2 s. 88-90.
(2) Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w leczeniu bólu. [Aut.]
Anna Pyszora, Anna Adamczyk. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 3 s. 127-132.
Streszczenia
19
3
(3) Działanie przeciwbólowe stymulacji prądem mikroamperowym. Pilotowe badania u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu. [Aut.] A. Pyszora, Anna Adamczyk, Małgorzata Krajnik, Zbigniew Zylicz, Małgorzata Łukowicz. - Ból 2004 T. 5 nr spec. s. 40. - V Zjazd Polskiego
Towarzystwa Badania Bólu. Wrocław, 15-18 IX 2004.
Adamczyk Przemysław
Prace naukowe
(1) Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością róŜnego
stopnia. [Aut.] Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk,
Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 1-2 s. 41-44.
(2) Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy Torf Corporation. [Aut.] Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Jacek Chojnowski, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk. Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 30-41.
Adamska Inga
Prace naukowe
(1) Diety wegetariańskie - korzyści i zagroŜenia. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
Inga Adamska, A. Rytarowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 5 s. 418-421.
(2) Immunostymulacja jako profilaktyka nawracających zakaŜeń dróg oddechowych wieku
rozwojowego. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, A. Rytarowska, Inga Adamska. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 7-12.
Adamska Mirosława
Prace naukowe
(1) Immunogold labelling of PCNA and Ki-67 antigen at the ultrastructural level in laryngeal
squamous cell carcinoma and its correlation with lymph node metastasis and histological grade. [Aut.]
Alina Grzanka, Renata Sujkowska, Alina Janiak, Mirosława Adamska. - Acta Histochem. 2000 Vol.
102 s. 139-149.
Andruszkiewicz Anna
Prace naukowe
4
(1) Diagnosis for the needs of promotion of health in work environmental introduction. [Aut.]
Anna Andruszkiewicz, I. Wrońska. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects. Ed. N.
Gozdek, M. Sygit. Lublin, 2005 s. 510-515.
(2) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych. [Aut.] Alicja Marzec,
Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 131136.
5
(3) Poziom poczucia koherencji a typy zachowań związane z pracą w grupie pielęgniarek.
[Aut.] Anna Andruszkiewicz. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 58-62.
(4) Program edukacyjny w zakresie chorób układu krąŜenia - relacja z realizacji programów w
wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego. [Aut.] Dorota Jachimowicz-Wołoszynek,
Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Leźnicka. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 4 s. 661-664.
20
6
(5) Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych - wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni.
Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 178-192.
7
(6) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec.
- Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 46-48.
8
(7) Typy zachowań i przeŜyć w pracy w grupie pielęgniarek w zaleŜności od deklarowanej
religijności. [Aut.] M. A. Basińska, Anna Andruszkiewicz. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 4 s. 21-26.
9
(8) Zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, A. Oźmińska. - Ann. Acad. Med. Siles. 2005 Vol. 59 nr 4 s. 298-301.
Streszczenia
(9) NO and thromboxane A2 modulate pulmonary pressure after ischemia and intestinal reperfusion. [Aut.] M. Słupski, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, A[hmad] Sinjab, R[afał] SzadujkisSzadurski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, Z[bigniew] Włodarczyk, A[nna] Andruszkiewicz. W: VII
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, 12-14 V 2005.
[B. m., 2005] P 150.
10 (10) Poczucie koherencji pielęgniarek a wzór zachowań związanych z pracą. [Aut.] Anna
Andruszkiewicz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 85-86.
Anisimowicz Lech
Prace naukowe
(1) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica,
Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara.
- Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7 nr 2 s. 179-182.
Araszkiewicz Aleksander
Prace naukowe
11 (1) Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia olanzapiną - w porównaniu z perfenazyną - chorych na schizofrenię. Wyniki 18-tygodniowego badania wieloośrodkowego w warunkach podwójnie
ślepej próby. [Aut.] M. Jarema, M. Olajossy, W. Chrzanowski, Aleksander Araszkiewicz, J. Landowski,
J. Rybakowski, A. Bilikiewicz, J. Bomba, G. Dębowska. - Psychiatr. Pol. 2003 T. 37 nr 4 s. 641-655.
(2) Leczenie risperidonem w schizofrenii: poprawa objawów psychopatologicznych i wyników
testów neuropsychologicznych. [Aut.] Alina Borkowska, Aleksander Araszkiewicz, A. Rajewski, J.K.
Rybakowski. W: Risperidon 13 lat w psychiatrii. Pod red. J. Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M.
Jaremy. Kraków, 2005 s. 57-64.
12 (3) Lęk w schizofrenii. [Aut.] Aleksander Araszkiewicz, A. Krzemińska. - Wiad. Psychiat.
2004 T. 7 nr 2 S. 113-115
13 (4) Prospektywne badanie oparte na obserwacji chorych na schizofrenię w Polsce - wstępne
wyniki dotyczące skuteczności i tolerancji leczenia po 6 miesiącach. [Aut.] J. Meder, G. Dębowska, J.
Lis, Aleksander Araszkiewicz, K. Sierosławska, A. Kolesaric, T. Treuer. - Psychiatr. Pol. 2004 T. 38
nr 3 s. 469-484
14 (5) Zaburzenia seksualne u pacjentów z zespołem lęku napadowego i zespołem lęku społecznego. [Aut.] Aleksander Araszkiewicz, A. Krzemińska. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. 2003 T. 3 nr
1 s. 27-31.
Augustyńska Beata
21
Prace naukowe
15 (1) Fibronectin level determinations as an alternative for liver biopsy? A pilot study. [Aut.]
Beata Augustyńska, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Marcin Ziółkowski, J. Pollak, A. Zielińska. Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 4 s. 15-18.
(2) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów
płciowych u kobiet i męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. Część 1. [Aut.] Jacek Budzyński, Beata
Augustyńska, Marcin Ziółkowski, W. Kosmowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 35-42.
16 (3) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów
płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŜeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŜnionych
od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski,
GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 27-34.
Balcerek Maciej
Prace naukowe
17 (1) Prewencyjne znaczenie kurkuminy w nowotworach płuc. [Aut.] Maciej Balcerek, Irena
Matławska. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 1180-1181.
Streszczenia
18 (2) Działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające wybranych gatunków roślin. [Aut.] Maciej
Balcerek, Irena Matławska. - Herba Pol. 2005 Vol. 51 supl. 1 s. 198-199. - 11th International Congress of Polish Herbal Comittee. Poznań, 24-25 VI 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
Bała Dariusz
Prace naukowe
19 (1) Włókniakowatość Ŝołądka - opis przypadku. [Aut.] Z. Kula, R. Koktysz, W. Kozłowski, A.
Weishof, Dariusz Bała, Wojciech Zegarski. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 3 s. 261-264.
Streszczenia
(2) Badanie jakości Ŝycia pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w
Bydgoszczy - doniesienie wstępne. [Aut.] M[ichał] Jankowski, D[ariusz] Bała, M[ieczysław] Kaźmierczak, W[ojciech] Zegarski. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 45-46. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
Płock, 19-21 V 2005.
Bała GraŜyna
Prace naukowe
20 (1) Allergic ulcerative colitis as a cause of bleeding from the lower alimentary tract in infants:
a report on two infants. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, GraŜyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - J. Pediatr. Neonatol. 2005 Vol. 2 nr 4 s. CR72-CR75.
(2) Analiza występowania i wpływu zakaŜenia szczepami CagA(+) Helicobacter pylori na
zmiany zapalne błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy u dzieci. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała,
Jakub Czarny, Marcin Woźniak, Danuta Miścicka-Śliwka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 4 cz. 1 s. 647-654.
22
21 (3) DuŜy polip zapalny wstępnicy jako przyczyna utajonego krwawienia z dolnego odcinka
przewodu pokarmowego u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 3 s. 271-274.
(4) Eozynofilowe zapalenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława
Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 6-7 s. 595-598.
22 (5) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 2-letniego chłopca spowodowane podaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 6-7 s. 591-594.
(6) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 205-208.
23 (7) Przyczyny przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieŜy z prawidłową błoną śluzową jelita
cienkiego. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz.
2005 Vol. 7 nr 1 s. 29-32.
24 (8) Współwystępowanie choroby wrzodowej dwunastnicy i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki: trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna
Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 5 s.
445-448.
(9) Współwystępowanie wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego i Ŝołądkowoprzełykowego u niemowląt, dzieci i młodzieŜy. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, GraŜyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 623-627.
(10) Zespół jelita draŜliwego u dzieci. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, GraŜyna
Bała, H. Zielińska, S. Murawska. - Lekarz 2005 nr 9 s. 66-71.
Streszczenia
25 (11) Alergiczne zapalenie jelita grubego jako przyczyna krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - opis dwóch przypadków. [Aut.] GraŜyna Bała, GraŜyna Swincow, A. Rytarowska,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18
czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
(12) Częstość występowania patologicznego kwaśnego refluksu Ŝołądkowo-przełykowego u
dzieci i młodzieŜy z astmą oskrzelową. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca
2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
(13) Eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.]
GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005]
s. 51.
26 (14) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dwuletniego chłopca spowodowane stosowaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005]
s. 52.
(15) The mode of immune response to H. pylori (cag+ and cag-) in peripheral lymphocytes of
gastritis children with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz,
L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] CzerwionkaSzaflarska, G[raŜyna] Mierzwa, G[raŜyna] Bała, D. DzierŜanowska. W: 4th World Congress of the
World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 120.
27 (16) Ocena stęŜeń wybranych czynników angiogennych u dzieci z nieswoistymi zapaleniami
jelit. [Aut.] GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, GraŜyna Mierzwa,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca
2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
(17) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18
czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 53.
23
(18) Wpływ badań czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z
zaparciami i z zanieczyszczaniem się stolcem- (zastosowanie metody biofeedback). [Aut.] GraŜyna
Mierzwa, GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 49.
28 (19) Współwystępowanie choroby wrzodowej i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka
przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 51.
Banaszkiewicz Mariola
Prace naukowe
(1) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych. [Aut.] Alicja Marzec,
Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 131136.
29 (2) Poczucie koherencji u studentów pielęgniarstwa. [Aut.] I. Wrońska, Mariola Banaszkiewicz. - Ann. Acad. Med. Lodz. 2002 T. 43 nr 4 s. 11-16.
(3) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec.
- Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 46-48.
Streszczenia
30 (4) Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne młodzieŜy akademickiej na przykładzie
studentów bydgoskich uczelni wyŜszych. [Aut.] Mariola Banaszkiewicz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19
nr 5 s. 86.
Banaszkiewicz Zbigniew K.
Prace naukowe
(1) Edukacja jako element procesu adaptacji chorych ze stomią jelitową. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Alina Stodolska. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 109-114.
31 (2) Leczenie zachowawcze choroby hemoroidalnej. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, Arkadiusz Jawień. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 9-12.
(3) Ocena jakości Ŝycia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej
niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii przedoperacyjnej. [Aut.] Danuta Ponczek,
Andrzej Nowicki, Wojciech Zegarski, Zbigniew Banaszkiewicz. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 8 s. 359364.
(4) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik
Lekarza 2005 nr 4 s. 92-96.
32 (5) Polipy hiperplastyczne jelita grubego - wyzwanie dla endoskopisty, patologa i klinicysty.
[Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 3
s. 239-244.
(6) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek.
2005 R. 74 nr 2 s. 222-225.
(7) Przypadek gruczolakotorbielaka surowiczego trzustki. [Aut.] Ł. Korenkiewicz, Paweł
Brazis, Jadwiga Korenkiewicz, Zbigniew Banaszkiewicz. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 2 s. 169171.
(8) Rola zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych w leczeniu owrzodzeń i obrzęków
w przewlekłej niewydolności Ŝylnej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 209-213.
24
33 (9) Trudności diagnostyczne u chorych z rakiem jelita grubego i chorobą LeśniowskiegoCrohna. Opis dwóch przypadków. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, Michał Jankowski, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 2 s. 165-167.
34 (10) Wczesne powikłania pooperacyjne po leczeniu raka jelita grubego - badania retrospektywne. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, K. Tojek, P. Jarmocik, D. Bujalski, Arkadiusz Jawień. - Pol.
Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 9 s. 907-919. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
(11) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna
Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew
Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 87-92.
(12) Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół stomii. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska,
Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 3 s. 33.
Streszczenia
(13) Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in
HNPCC families from Poland (update study). [Aut.] G. Kurzawski, J. Suchy, M. Lener, J. Kładny, E.
Grabowska, K. Safranow, A. Jakubowska, K. Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, T. Dębniak, C. Cybulski, J. Gronwald, O. Oszurek, D. Oszutowska, S. Góźdź, S. Niepsuj, R. Słomski, A. Pławski, A.
Łącka-Wojciechowska, A. Rozmiarek, Ł. Fiszer-Maliszewska, M. Bębenek, D. Sorokin, M. Sąsiadek, A.
Stembalska, Z. Grzebieniak, E. Kilar, M. Stawicka, D. Godlewski, P. Richter, I. BroŜek, B. Wysocka, J.
Limon, A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, H[anna] Janiszewska, J. Kowalczyk, D. Czudowska, R.J. Scott, J. Lubiński. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII 2005. [B.m., 2005] s. 8-9.
35 (14) Kliniczne objawy raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, D. Bujalski, K. Tojek, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 46. - XI
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.
36 (15) Powikłania pooperacyjne wczesne po leczeniu raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, M[ichał] Jankowski, A[rkadiusz] Jawień. Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 26. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.
37 (16) Rak jelita grubego u ludzi młodych - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, M. Świtoński, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3
s. 41. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.
(17) Rana okołostomijna. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, M[aria] T. Szewczyk, A. Stodolska, J[ustyna] Cwajda, Z[bigniew] Banaszkiewicz, A[rkadiusz] Jawień. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z.
4 s. 116. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI
2005.
Barczykowska Ewa
Prace naukowe
38 (1) Dziecko leczone promieniami jonizującymi - wybrane diagnozy pielęgniarskie. [Aut.] Ewa
Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Szwed-Kolińska. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 119-122.
(2) Functional capacity in brain tumour patients in the early postoperative stage. [Aut.] Robert
Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak,
Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 481-484.
39 (3) Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem mózgu. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, A. Przybysz, Andrzej Kurylak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr
7 s. 279-283.
(4) Pacjent chce się bawić. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 6 s. 29.
25
(5) The problem of pain in patients with brain tumour and intracranial aneurysm. [Aut.] Robert
Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak,
Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 476-480.
40 (6) Przyczyny zatruć u dzieci leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy
w latach 1999-2003. [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, P. Witt, J. Kędzierska-Kaniasty. Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 315-317.
41 (7) Przygotowanie rodziców dzieci z chorobą nowotworową do sprawowania opieki domowej.
[Aut.] M. Szwed-Kolińska, Ewa Barczykowska, Robert Dębski, Jan Styczyński, Andrzej Kurylak. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 109-113.
(8) Social and economic conditions of family life and prevalence of diseases with atopic background. [Aut.] K[amila] Faleńczyk, B[ernadeta] Cegła, E[wa] Barczykowska, Z[bigniew] Bartuzi. - Int.
Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 113-117.
42 (9) Standard przygotowania dziecka i/lub jego rodziców do pielęgnacji cewnika centralnego
typu Hickman-Broviac. [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, A. Kucharska. - Fam. Med. Prim.
Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 4 s. 882-886.
43 (10) Support as nurses`s practical activity in relation to children with brain tumors and them
parents. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak. Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 284-288.
(11) UzaleŜnienie od alkoholu wśród rodziców a pełnienie funkcji rodzicielskich w ocenie ich
dzieci - uczniów szkoły średniej. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 153-158.
44 (12) Znaczenie cewników centralnych w doŜylnym leczeniu dzieci z chorobą nowotworową.
[Aut.] Ewa Barczykowska, M. Szwed-Kolińska, Andrzej Kurylak. - Probl. Pielęgn. 2004 z. 1-2 s. 5-9.
Inne publikacje
(13) Ocena stanu świadomości chorego nieprzytomnego w praktyce pielęgniarskiej. [Aut.]
Robert Ślusarz, Ewa Barczykowska. - MEDI 2005 nr 4 s. 12-15.
(14) Pielęgniarka, dziecko i jego rodzina - współpartnerami w terapii dziecka z mózgowym
poraŜeniem dziecięcym. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 1517.
45 (15) Pielęgniarska obserwacja i ocena chorego dziecka z bólem jako element całościowej
oceny potrzeb pacjenta przewlekle chorego. [Aut.] Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz. - MEDI 2005
nr 4 s. 17-21.
Bartuzi Zbigniew K.
Prace naukowe
46 (1) Anafilaksja pokarmowa. Czy istnieje anafilaksja Ŝołądkowo-jelitowa? [Aut.] Zbigniew
Bartuzi, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 7-12.
(2) Concentration of soluble platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (sPECAM-1) and
level of spontaneous neutrophil chemiluminescence in patients with atopic asthma within periods of
exacerbation and remission of disease. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz,
Z[bigniew] Bartuzi, M[ichał] Przybyszewski. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 4 s.
140-144.
(3) Czy owies moŜe być składnikiem diety bezglutenowej? [Aut.] Anna SzaflarskaPopławska, Cezary Popławski, Lucyna Muller, Zbigniew Bartuzi. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s.
1007-1010.
(4) ECP and tryptase concentration in blood serum in patients with atopic asthma during the
period of excerbation and stability of clinical symptoms. [Aut.] E[lŜbieta] Kremplewska-NaleŜyta,
A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi, A.
Wojtaszek. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 91-95.
(5) Edukacja zdrowotna metodą zapobiegania paleniu papierosów i piciu alkoholu wśród
młodzieŜy szkolnej. [Aut.] Marta Muszalik, Alicja Marzec, Zbigniew Bartuzi. - Pielęg. Pol. 2005 T.
20 nr 2 s. 225-229.
47 (6) Evaluation of the number of IgE-binding cells in gastric mucosa in patients with peptic
ulcer and with or without food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, C[ezary] Popławski. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 2 s. 55-58.
26
(7) Function of neutrophils measured by chemiluminescence in patients with atopic asthma
within period of exacerbation and remission of disease. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, A[ndrzej]
Dziedziczko, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005
Vol. 11 nr 4 s. 145-150.
48 (8) NadwraŜliwość pokarmowa. [Aut.] Zbigniew Bartuzi. W: Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. T. 1. Pod red. A. Szczeklika. Kraków: Med. Prakt., 2005 s.
991-997.
49 (9) Od podejrzenia alergii do zapalenia skórno-mięśniowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa
Gawrońska-Ukleja, Jacek Gocki, K. Kolosa, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s.
103-106.
50 (10) Ostre zapalenie trzustki u chorej z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego leczonej
preparatem kwasu 5-aminosalicylowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa Gawrońska-Ukleja, Andrzej
Kuźmiński, Cezary Popławski. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 4 s. 361-363.
(11) Postępowania terapeutyczne w zespołach Stevensa-Johnsona i Lyella. [Aut.] Michał
Przybyszewski, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi, Krzysztof Pałgan, Andrzej Kuźmiński. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 83-87.
51 (12) Protekcyjne znaczenie infekcji w alergiach. [Aut.] Zbigniew Bartuzi. - Alergia Astma
Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 23-26.
(13) Przebudowa błony podstawnej oraz zmiany w nabłonku oskrzelowym w astmie oskrzelowej. [Aut.] Krzysztof Pałgan, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T.
19 nr 112 s. 553-555.
(14) Social and economic conditions of family life and prevalence of diseases with atopic
background. [Aut.] K[amila] Faleńczyk, B[ernadeta] Cegła, E[wa] Barczykowska, Z[bigniew] Bartuzi. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 113-117.
Streszczenia
52 (15) Circulating immunological complexes in serum of patients with urticaria of indefinite
etiology. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 238. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich,
Germany, 26 VI-1 VII 2005.
53 (16) Coexistence of seasonal allergy in patients with perennial allergic rhinitis. [Aut.]
Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1
s. 680. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(17) Częstość występowania objawów ubocznych po stosowaniu kosmetyków. [Aut.] M.
Wojciechowska, J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol.
2005 T. 10 supl. 1 s. 162. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(18) Funkcja neutrofilów oceniana metodą pomiaru chemiluminescencji u chorych na astmę
atopową w okresie zaostrzenia i remisji choroby. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, A[ndrzej] Dziedziczko, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s.
140. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI
2005.
54 (19) Hypersensivity to cosmetics. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M. Wojciechowska, J[acek]
Gocki, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 416. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical
Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
55 (20) Inflammation changes in gastric mucosa in patients with food allergy and peptic ulcer
disease. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta]
Bloch-Bogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(21) KrąŜące kompleksy immunologiczne w surowicy krwi u pacjentów z uporczywą pokrzywką o niejasnej etiologii. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska-Ukleja, A[ndrzej]
Dziedziczko, Z[bigniew] Bartuzi, R[yszard] Gołda, A[ndrzej] Kuźmiński. - Alergia Astma Immunol.
27
2005 T. 10 supl. 1 s. 178. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
56 (22) Prevalence of Helicobacter pylori infection and cytotoxicity species with cagA gene in
patients with peptic ulcer disease and food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[akub]
Czarny, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
57 (23) The role of human blood polymorphonuclear neutrophiles (PMNs) measured by chemiluminescence (CL) in the whole blood of patients with atopic asthma in periods of disease`s remission and
exacerbation. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[lŜbieta] KremplewskaNaleŜyta, E[wa] Gawrońska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s.
90. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(24) StęŜenie rozpuszczalnej cząstki adhezyjnej PECAM-1 i spontaniczna chemiluminescencja
neutrofila u chorych na astmę atopową w okresach zaostrzenia i remisji choroby. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Alergia Astma
Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 133. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(25) Wpływ czynnika alergicznego i infekcyjnego (Helicobacter pylori) na stopień nasilenia
zmian zapalnych w błonie śluzowej Ŝołądka u pacjentów z alergią pokarmową i chorobą wrzodową.
[Aut.] J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta] BlochBogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 146. - Alergia
Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
58 (26) Współwystępowanie pierwotnego bólu głowy u pacjentów z chorobami o podłoŜu atopowym. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, K. Nicpoń, L. Marek, J[acek] Mućka, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 151-152. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
Bazylak Grzegorz
Prace naukowe
(1) Analiza współzaleŜności pomiędzy wykształceniem rodziców a stanem odŜywienia 17letniej młodzieŜy. [Aut.] K. Przybyłowicz, Agnieszka Jaworowska, Grzegorz Bazylak, Roman Cichon. Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 4 s. 467-471.
59 (2) Potencjometryczna detekcja leków beta-adrenolitycznych oraz beta-adrenergicznych w
układach HPLC. [Aut.] Grzegorz Bazylak, L.J. Nagels. - Postępy Hig. Med. Dośw. 2005 T. 59 s. 554569.
Streszczenia
60 (3) Chemometrically supported analysis of phospholipids retention in planar chromatography
systems. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak, A. Grzeczyńska. W: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej
"Analityka w rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005
s. 298.
61 (4) Confirmatory assay of salbutamol in pharmaceutical formulations and human urine by
HPLC with potentiometric detection. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak, L.J. Nagels. W: 11th Meeting on
Recent Developments in Pharmaceutical Analysis. Rimini, Italy, 25-28 IX 2005. Final Program &
Abstract Book. [B.m., 2005] s. 158.
62 (5) Electrospray ionization mass spectrometry studies of multicomponent inclusion complexes
between some beta-adrenergic drugs and series of functionalized cyclodextrins. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak, K. Augustyns, A. Haemers. W: VIIth Conference of the Polish Supramolecular Chemistry Network.
Krutyń, 11-14 IX 2005. Programme and abstracts. [B.m., 2005] s. 7.
63 (6) Enantioselective HPLC analysis of atenolol using a chiral monolithic column and chiral
mobile phase with native B-cyclodextrin. [Aut.] Grzegorz Bazylak, K. Augustyns, A. Haemers. W: VII
Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego.
Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 230.
64 (7) Inclusion complexes of hydrazones with calixarenes used in construction of liquidmembrane electrodes for potentiometric detection in HPLC and CE systems. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak,
28
A. Malak, L.J. Nagels. W: VIIth Conference of the Polish Supramolecular Chemistry Network. Krutyń,
11-14 IX 2005. Programme and abstracts. [B.m., 2005] s. 8.
65 (8) Inulina - znaczenie Ŝywieniowe, interakcje z lekami. [Aut.] A. Jurgoński, Grzegorz Bazylak, Tomasz Długosz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s. 27. - 3rd International Conference of
Students` Scientific Society. Bydgoszcz-Toruń, 2-3 XII 2005.
66 (9) Nanosized and copper intercalated chalcogenides as components of polymeric membrane
and carbon paste electrodes for detection of nitroimidazole containing drugs. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak,
D. Niewiarowska, I. Szymanska. W: 10th International Conference ERPOS. Electrical and related
properties of organic solids and polymers. Cargese, 10-15 VII 2005. Programme booklet. [B.m., 2005]
s. 42.
67 (10) Planar chromatography as the high-throughput similary/diversity screening platform in
drug design: a case of tautometric fungicidal agents. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak, J. Matysiak, A. Zabinska. W: 11th Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis. Rimini, Italy, 25-28 IX
2005. Final Program & Abstract Book. [B.m., 2005] s. 171.
68 (11) Potentiometric detection of glutardialdehyde and other aldehydes in HPLC and CE systems. [Aut.] A. Malak, Grzegorz Bazylak, L.J. Nagels, Bronisław Grzegorzewski. - Med. Biol. Sci.
2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s. 36. - 3rd International Conference of Students` Scientific Society. BydgoszczToruń, 2-3 XII 2005.
69 (12) Potentiometric detection of mono- and dialdehydes in HPLC and CE systems. [Aut.]
G[rzegorz] Bazylak, A. Malak, L.J. Nagels, J. Everaert, B[ronisław] Grzegorzewski. W: VII Polska
Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń,
3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 232.
70 (13) Potentiometric detection of pirydinium acetohydrazones in HPLC and CE systems. [Aut.]
G[rzegorz] Bazylak, A. Malak, L.J. Nagels. W: 11th Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis. Rimini, Italy, 25-28 IX 2005. Final Program & Abstract Book. [B.m., 2005] s. 135.
71 (14) Potentiometric screening of aminoalcohols and beta-adrenergic drugs suppressing, increasing or inducing the apoptosis of B-chronic lymphocytic leukaemia cells. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak,
L.J. Nagels. W: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w rozwoju cywilizacji". Pod
red. B. Buszewskiego. Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 299.
72 (15) Similarity/diversity screening in series of oxadiazole modified phenylureas and benzamides with planar chromatography and HPLC. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak, H[alina] Bojarowicz. W:
VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 231.
Bednarek Jarosław
Prace naukowe
(1) Cytochrome b gene (cytb) in analysis of anonymous biological traces and its application in
veterinary diagnostics and animal conservation. [Aut.] B. Prusak, Tomasz Grzybowski, Jarosław Bednarek. - Anim. Sci. Pap. Rep. 2005 Vol. 23 nr 4 s. 229-236.
73 (2) Problemy związane z ustaleniem wieku w chwili śmierci na podstawie morfologii szkieletu
osób dorosłych. [Aut.] Jarosław Bednarek, Karol Śliwka. - Arch. Med. Sąd. Krym. 2004 T. 54 nr 4 s.
264-270.
74 (3) Wykorzystanie stopnia zarastania szwów czaszkowych do szybkiej śródsekcyjnej oceny
wieku osób dorosłych. [Aut.] Jarosław Bednarek, ElŜbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa
Wolska, Karol Śliwka. - Arch. Med. Sąd. Krym. 2005 T. 55 nr 3 s. 185-189.
Streszczenia
75 (4) Evaluation of two methods of age at death estimation from symphyseal face of pubis.
[Aut.] J[arosław] Bednarek, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska, [Piotr] Engelgardt, E[wa] Wolska, K[arol]
Śliwka. W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress. Monastir, Tunisia, 22-25
VI 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 43-44.
76 (5) Ocena charakteru zmienności morfologicznej włosów w populacji polskiej dla celów
identyfikacji osobniczej. [Aut.] Jarosław Bednarek. - Przegl. Antropol. 2005 T. 68 suppl. 4 s. 18. - XL
29
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Poznań, 29-31 VIII
2005.
Betlejewski Stanisław
Prace naukowe
(1) Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i poziom produktów peroksydacji lipidów w
przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych przed operacją i po operacji. [Aut.] Paweł
Krzysztof Burduk, Stanisław Betlejewski, Gerard Drewa. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 5 s. 693697.
77 (2) Carbon granuloma - niepoŜądany skutek mikrochirurgii laserowej krtani. [Aut.] Stanisław
Betlejewski, A. Sinkiewicz, Hanna Mackiewicz, A. Owczarek, K. Dalke. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005
T. 19 nr 111 s. 417-419.
(3) Nasal foreign body in an adult. [Aut.] Paweł K. Burduk, A. Garstecka, Stanisław Betlejewski. - Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol. 2005 Vol. 262 s. 517-518.
78 (4) Nowotwory złośliwe gardła w latach 1992-2001. [Aut.] Z. Szmeja, Stanisław Betlejewski,
T. Gierek, C. Tarnowska, D. Jurkiewicz, K. Nowak, E. Waśniewska, B. Malinowska. - Otolaryngol.
Pol. 2005 T. 59 nr 1 s. 43-47.
79 (5) Odległe wyniki leczenia raka krtani T1 i T2 w mikrochirurgii laserowej. [Aut.] Stanisław
Betlejewski, A. Sinkiewicz, Hanna Mackiewicz-Nartowicz. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 2 s. 235237.
(6) Rhinophyma - diagnostyka i leczenie. [Aut.] A. Szymańska-Skrzypek, Paweł K. Burduk,
Stanisław Betlejewski. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 4 s. 581-584.
(7) Szpiczak krtani. [Aut.] Hanna Mackiewicz-Nartowicz, A. Garstecka, Stanisław Betlejewski, A. Sinkiewicz, Jacenty Szukalski. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 3 s. 445-448.
80 (8) Torbiel zawiązkowa Ŝuchwy - opis przypadku. [Aut.] A. Garstecka, T. Pietrykowski,
Stanisław Betlejewski. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 6 s. 871-874.
Streszczenia
(9) Niepowodzenia w leczeniu raka zatrzonowcowego. [Aut.] P[aweł] K. Burduk, R. Bilewicz,
W[ojciech] Kaźmierczak, D. Burduk, S[tanisław] Betlejewski. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 51. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
(10) Ocena wyników leczenia raka gardła środkowego w materiale Kliniki Otolaryngologii
CM UMK w Bydgoszczy. [Aut.] H[anna] Mackiewicz, R. Bilewicz, P[aweł] Burduk, M. Martyńska,
S[tanisław] Betlejewski. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005.
Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 52. - 60 lat Akademii Medycznej w Gdańsku 1945-2005.
Inne publikacje
81 (11) Nos - moje hobby, czy tylko spojrzenie wypaczone zawodowo? [Aut.] Stanisław Betlejewski. W: 10 lat Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1 989-1999. Pod red. H. Grzybowskiej-Rogulskiej.
Bydgoszcz: Bydgoska Izba Lekarska, 2005 s. 301-302.
Beuth Wojciech
Prace naukowe
(1) Complex nursing care of a patient with Alzheimer`s disease. [Aut.] Monika Biercewicz,
Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 14-18.
(2) Czynności Ŝycia codziennego a występowanie depresji i upadków u osób w podeszłym
wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth. Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 272-276.
30
(3) Evaluation of functional efficiency in people with nervous system diseases. [Aut.] A.
Karabanowicz, A. Panas, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS
Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 2 s. 352-354.
(4) Evaluation of the quality of life in people with nervous system diseases. [Aut.] A. Zagórska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, M. Tafelski, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D
2005 Vol. 60 supl. 16 nr 6 s. 372-375.
(5) Functional assessment of Parkinson`s disease patients` state after surgical treatment. [Aut.]
Ag. Królikowska, Robert Ślusarz, R. Gryszko, Marek Harat, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D
2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 106-109.
(6) Functional capacity in brain tumour patients in the early postoperative stage. [Aut.] Robert
Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak,
Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 481-484.
(7) Knowledge of the problem of strokes - comparative studies. [Aut.] J. Rosińczuk-Tonderys,
Robert Ślusarz, Barbara KsiąŜkiewicz, J. Mierzwa, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki, Heliodor A.
Kasprzak, Lech Grzelak, Bartosz Woźniak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 38-42.
(8) Nervous system disorders in eldery patients and their influence on activities of daily living.
[Aut.] Monika Biercewicz, Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech
Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 19-23.
(9) The neurosurgical care of the ill undergone the crani-cerebral injury during all the hospital
treatment stages. [Aut.] R. Jabłońska, Robert Ślusarz, Lech Grzelak, L. Dopierała, A. Swincow, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 50-55.
(10) The nurse treatment of the ill with cervical backbone pain syndrome. [Aut.] R. Jabłońska,
Robert Ślusarz, Lech Grzelak, L. Dopierała, A. Swincow, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005
Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 56-60.
(11) Nursing Parkinson`s disease patients undergoing stereotactic surgeries. [Aut.] R. Gryszko, Ag. Królikowska, Robert Ślusarz, Marek Harat, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol.
60 supl. 16 nr 7 s. 37-40.
(12) Participation of family in care of patient hospitalized in the department of neurosurgery.
[Aut.] A. Zagórska, Robert Ślusarz, M. Pruszak, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 6 s. 376-379.
(13) Participation of the nursing team in diagnostic examination performed in people with
nervous system disorders. [Aut.] A. Karabanowicz, Robert Ślusarz, E. Woźnica, Wojciech Beuth, Maciej
Śniegocki. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 2 s. 349-351.
82 (14) Pielęgniarstwo neurologiczne. [Aut.] W[ojciech] Beuth, A. Smolińska, R[obert] Ślusarz.
W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 425-429.
(15) The problem of pain in patients with brain tumour and intracranial aneurysm. [Aut.]
Robert Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina
Woźniak, Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 476-480.
(16) Profilaktyka i postępowanie w przypadku odleŜyn w opinii zespołu pielęgniarskiego.
[Aut.] Robert Ślusarz, S. Szadłowski, M. Dzięcielska, A. Pawlas, Wojciech Beuth, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Śniegocki, Heliodor Kasprzak. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 291-295.
(17) Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej - sposoby przeprowadzania badań. [Aut.] M.
Jóźwicka, Robert Ślusarz, Maria Szewczyk, M. Tafelski, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005
Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 65-67.
(18) Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej w szpitalnych oddziałach zabiegowych. [Aut.]
M. Jóźwicka, Robert Ślusarz, Maria Szewczyk, M. Tafelski, M. Tafelski, Wojciech Beuth. - Ann.
UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 68-72.
(19) Wydolność funkcjonalna chorych we wczesnym okresie po operacji tętniaka śródczaszkowego. [Aut.] Bartosz Woźniak, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol.
60 supl. 16 nr 7 s. 261-265.
Białkowska Aneta
31
Streszczenia
83 (1) Cellular response of breast cancer patient-derived fibroblasts to DNA damaging agents: a
putative role of homologous recombination. [Aut.] Aneta Białkowska, Izabela Kujacińska, K. Pławski,
E. Kowalska, Roman Makarewicz, J. Lubiński, Małgorzata Z. Zdzienicka. - Acta Biochim. Pol. 2005
Vol. 52 suppl. 1 s. 124. - 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 IX 2005. Abstracts.
Białkowski Karol
Prace naukowe
84 (1) Antymutagenne białko MTH1 - rola biologiczna, regulacja aktywności enzymatycznej oraz
znaczenie w procesie nowotworzenia. [Aut.] Karol Białkowski. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 124 s.
(2) Establishing the background level of base oxidation in human lymphocyte DNA: results of
an interlaboratory validation study. [Aut.] C.M. Gedik, A. Collins, [i in.], Ryszard Oliński, Karol Białkowski, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, [i in.]. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 82-84.
Białobłocka Małgorzata
Prace naukowe
85 (1) Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy (od 24 listopada
2004 r. Collegium Medicum) za lata 2003-2004. Małgorzata Białobłocka. [Aut.] Małgorzata Białobłocka, Joanna Słomkowska, Anna Garczewska. Bydgoszcz: Biblioteka Medyczna CM UMK, 2005, 673 s.
Bielis Robert
Streszczenia
(1) Kliniczne i podkliniczne uszkodzenie układu nerwowego w cukrzycy. [Aut.] P[iotr] Rajewski, B[arbara] KsiąŜkiewicz, R[obert] Bielis. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s.
S369. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005.
Streszczenia.
86 (2) Wpływ wyrównania cukrzycy na przebieg kliniczny udaru mózgu. [Aut.] R[obert] Bielis,
P[iotr] Rajewski, B[arbara] KsiąŜkiewicz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S230S231. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005.
Streszczenia.
Bieńkowska Anna
Prace naukowe
(1) Rehabilitacja po złamaniu kostki bocznej; połączenie koncepcji ćwiczeń na podwieszkach
(SET) i proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (PNF). [Aut.] M. Kopacz, Wojciech
Hagner, Mr. Struensee, Katarzyna Janowiak-Maciejewska, Anna Bieńkowska. - Kwart. Ortop. 2005 z.
4 s. 311-314.
Biercewicz Monika
Prace naukowe
32
87 (1) Complex nursing care of a patient with Alzheimer`s disease. [Aut.] Monika Biercewicz,
Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 14-18.
88 (2) Czynności Ŝycia codziennego a występowanie depresji i upadków u osób w podeszłym
wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth. Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 272-276.
(3) Functional capacity in brain tumour patients in the early postoperative stage. [Aut.] Robert
Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak,
Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 481-484.
89 (4) Nervous system disorders in eldery patients and their influence on activities of daily living.
[Aut.] Monika Biercewicz, Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech
Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 19-23.
90 (5) Ocena wydolności czynnościowej osób w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 39-45.
(6) The problem of pain in patients with brain tumour and intracranial aneurysm. [Aut.] Robert
Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak,
Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 476-480.
91 (7) Problemy pielęgnacyjne pacjentów geriatrycznych. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia
Kędziora-Kornatowska. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 133-137.
92 (8) Selected health problems in a population of eldery people. [Aut.] Monika Biercewicz,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Alicja Marzec. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s.
133-136.
93 (9) Specyfika problemów zdrowotnych pacjentów w starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz. - Ann. Acad. Med. Siles. 2005 Vol. 59 nr 5 s.
349-353.
94 (10) Upadki - istotny problem medyczny osób w wieku podeszłym. [Aut.] Monika Biercewicz,
Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Kwart. Ortop. 2005 z. 1 s. 8-11.
95 (11) Use of clinimetric examination in evaluation of elder age people. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Kamila Faleńczyk, Bernadeta Cegła, Justyna
Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 137-140.
96 (12) Wpływ wybranych chorób wieku podeszłego na wydolność funkcjonalną osób starszych.
[Aut.] W. Kujawa, Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Pielęg. XXI
w. 2005 nr 3 s. 99-104.
97 (13) Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na wydolność funkcjonalną osób w
starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E.
Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AM, 2005 s. 220-228.
Streszczenia
98 (14) Wpływ wybranych chorób wieku podeszłego na wydolność funkcjonalną osób starszych.
[Aut.] W. Kujawa, M[onika] Biercewicz, R[obert] Ślusarz, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska. W:
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej".
Kraków, 16-17 IX 2005. Program, streszczenia. [B. m., 2005] s. 91. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
Biesek Dorota
Prace naukowe
(1) Guzy mózgu i kanału kręgowego. [Aut.] R[oman] Mazur, Z[bigniew] Serafin, D[orota]
Biesek. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura.
Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 213-224.
(2) Uraz czaszkowo-mózgowy. [Aut.] R[oman] Mazur, Z[bigniew] Serafin, D[orota] Biesek.
W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 236-247.
33
99 (3) Zaburzenia oddychania pochodzenia ośrodkowego. [Aut.] B. Kukulska-Pawluczuk, R.
Princ, Dorota Biesek. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 63-70.
Bilewicz Zygmunt
Prace naukowe
100 (1) Sprawność motoryczna studentek fizjoterapii Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w
Bydgoszczy. [Aut.] M. Zasada, Zygmunt Bilewicz, Andrzej Lewandowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T.
19 nr 1 s. 97-101.
Binek Maciej
Prace naukowe
(1) Dynamika gęstości mózgu w ostrej fazie udaru niedokrwiennego. [Aut.] Roman Mazur, M.
Szustakowski, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Binek, L. Jodłowski, M. Piszczek, M. Klimarczyk, P.
Rajewski. - Udar Mózgu 2002 T. 4 nr 1 s. 1-8.
Streszczenia
(2) Bilateral hemifacial spasm caused by vertebro-basilar malformation - case report. [Aut.] D.
Franslau, M[arzenna] Ziółkowska-Kochan, M[aciej] Binek. - J. Neurol. 2000 Vol. 247 suppl. 3
P344. - 10th Meeting of the European Neurological Society. Jerusalem, Israel, 18-22 VI 2000. Abstracts.
Bloch-Bogusławska ElŜbieta
Prace naukowe
(1) Blood and tissue selenium concentrations and glutathione peroxidase activity in patients
with prostate cancer and benign prostate hyperplasia. [Aut.] B.A. Zachara, K[arolina] Szewczyk-Golec,
J[anusz] Tyloch, Z[bigniew] Wolski, T. Szylberg, S. Stępień, S. Kwiatkowski, E[lŜbieta] BlochBogusławska, W. Wasowicz. - Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 3 s. 251-257.
(2) Selenium level in benign and cancerous prostate. [Aut.] B.A. Zachara, Karolina SzewczykGolec, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Zdzisław Skok, ElŜbieta Bloch-Bogusławska, W. Wasowicz. Biol. Trace Elem. Res. 2005 vol. 103 s. 199-206.
(3) Wykorzystanie stopnia zarastania szwów czaszkowych do szybkiej śródsekcyjnej oceny
wieku osób dorosłych. [Aut.] Jarosław Bednarek, ElŜbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa
Wolska, Karol Śliwka. - Arch. Med. Sąd. Krym. 2005 T. 55 nr 3 s. 185-189.
Streszczenia
(4) Evaluation of two methods of age at death estimation from symphyseal face of pubis.
[Aut.] J[arosław] Bednarek, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska, [Piotr] Engelgardt, E[wa] Wolska, K[arol]
Śliwka. W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress. Monastir, Tunisia, 22-25
VI 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 43-44.
(5) Inflammation changes in gastric mucosa in patients with food allergy and peptic ulcer
disease. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta]
Bloch-Bogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(6) Prevalence of Helicobacter pylori infection and cytotoxicity species with cagA gene in
patients with peptic ulcer disease and food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[akub]
Czarny, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
34
(7) Wpływ czynnika alergicznego i infekcyjnego (Helicobacter pylori) na stopień nasilenia
zmian zapalnych w błonie śluzowej Ŝołądka u pacjentów z alergią pokarmową i chorobą wrzodową.
[Aut.] J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta] BlochBogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 146. - Alergia
Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
Bogdan Maria
Prace naukowe
(1) Combined periprocedural evaluation of CRP and TNF-alfa enhances the prediction of
clinical restenosis and major adverse cardiac events in patients undergoing percutaneous coronary interventions. [Aut.] Jacek Kubica, M. Koziński, A. Krzewina-Kowalska, Magdalena śbikowska-Gotz,
GraŜyna Dymek, A. Sukiennik, R. Piasecki, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, M. Chojnicki, Andrzej
Dziedziczko, GraŜyna Sypniewska. - Int. J. Mol. Med. 2005 Vol. 16 s. 173-180.
(2) Czy wszystkie diuretyki są do siebie podobne? [Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan,
Jacek Kubica. - Świat Med. Farm. 2005 nr 1/2 s. 6-11.
(3) Heart failure as emerging health problem in Poland - a challenge for the kuiaviapomeranian district. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, W. Balak, Maria Bogdan, Joanna
Dudziak, S. Sielski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 9-17.
101 (4) Komórki macierzyste szpiku kostnego - nowe perspektywy zapobiegania i leczenia pozawałowej niewydolności serca. [Aut.] M. Koziński, K. Dębska-Kozińska, Maria Bogdan, Grzegorz
Grześk, Jacek Kubica. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 27-33.
(5) Percutaneous coronary intervention triggers a systemic inflammatory response in patients
treated for in-stent restenosis - comparison with stable and unstable angina. [Aut.] M. Koziński, A.
Krzewina-Kowalska, J[acek] Kubica, M[agdalena] śbikowska-Gotz, G[raŜyna] Dymek, R. Piasecki, A.
Sukiennik, G[rzegorz] Grześk, M[aria] Bogdan, M. Chojnicki, A[ndrzej] Dziedziczko, G[raŜyna] Sypniewska. - Inflamm. Res. 2005 Vol. 54 nr 5 s. 187-193.
(6) Problemy współczesnej diagnostyki biochemicznej zawału serca. [Aut.] Aldona Kubica,
Grzegorz Grześk, A. Trajder, Maria Bogdan, A. Sukiennik. - Forum Kard. 2005 T. 10 nr 2 s. 59-64.
(7) Przebieg wczesnej rehabilitacji szpitalnej u chorych z ostrym zawałem serca, leczonych
pierwotną angioplastyką lub trombolitycznie. [Aut.] A. Krakowska, Jacek Kubica, M. Koziński, A.
Sukiennik, W. Krupa, L. Ludwikowska, R. Dobosiewicz, E. Zabielska, A. Kubica, Maria Bogdan, Iwona
Świątkiewicz, Grzegorz Grześk. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 4 s. 273-283.
(8) Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorych na cukrzycę i u osób bez cukrzycy - ocena
demograficzna i kliniczna. [Aut.] A. Jachalska, A. Sukiennik, Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, M. Koziński, Maria Bogdan, M. Rychter, M. Radomski, T. Białoszyński, M. Jabłoński, Aldona Kubica,
Krzysztof Demidowicz. - Diabetol. Dośw. Klin. 2005 T. 5 nr 2 s. 132-137.
(9) Skuteczność edukacji zdrowotnej u osób hospitalizowanych w klinice kardiologii. [Aut.]
Aldona Kubica, J. Pufal, B. Moczulska, M. Koziński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, A. Sukiennik,
Wacław Kochman. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. 2005 T. 5 nr 2 s. 61-68.
(10) Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych. [Aut.] A.
Sukiennik, G. Bojarski, A. Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, J. Kopaczewski, G. Raczak, Jacek Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 12 s. 829-835.
(11) Wpływ rodzaju i objętości wybranych niejonowych środków cieniujących na odpowiedź
zapalną u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej. [Aut.] M. Koziński, Jacek Kubica, A. Sukiennik, A. Krzewina-Kowalska, T. śółkiewska, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, M.
Chojnicki, G. Raczak. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 11 s. 740-751.
(12) Wpływ wielkości urazu naczynia związanego z implantacją stentu na odpowiedź zapalną.
[Aut.] M. Koziński, Jacek Kubica, A. Sukiennik, R. Piasecki, M. Radomski, W. Kochman, G. Raczak,
Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, M. Rychter. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 7 s. 481-492.
(13) Zastosowanie antagonistów receptora dla aldosteronu w leczeniu niewydolności serca.
[Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, Aldona Kubica, Krzysztof Demidowicz, Władysław Sinkiewicz.
- Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 1 s. 29-32.
35
Bojarowicz Halina
Prace naukowe
102 (1) Alergizujące działanie niektórych substancji zapachowych stosowanych w kosmetykach.
[Aut.] Halina Bojarowicz, Barbara Zegarska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 13-18.
103 (2) Kosmetyki z filtrami UV. [Aut.] Halina Bojarowicz. - Towaroznawcze Probl. Jakości
2005 nr 4 s. 94-99.
104 (3) Preparaty kosmetyczne do ochrony przeciwsłonecznej oraz bezpieczeństwo ich stosowania. [Aut.] Halina Bojarowicz, Barbara Zegarska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 19-24.
105 (4) Właściwości i zastosowanie alfa-hydroksykwasów. [Aut.] Halina Bojarowicz, V. Tomaszewicz. - Pol. J. Cosmetol. 2004 nr 2 s. 64-69.
Streszczenia
(5) Similarity/diversity screening in series of oxadiazole modified phenylureas and benzamides
with planar chromatography and HPLC. [Aut.] G[rzegorz] Bazylak, H[alina] Bojarowicz. W: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego.
Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 231.
Borkowska Alina
Prace naukowe
106 (1) An association study of dopamine receptors polymorphisms and the Wisconsin Card Sorting Test in schizophrenia. [Aut.] J.K. Rybakowski, A[lina] Borkowska, P.M. Czerski, P. Kapelski, M.
Dmitrzak-Węglarz, J. Hauser. - J. Neural Trans. 2005 Vol. 112 s. 1575-1582.
107 (2) Czy risperidon działa lepiej u chorych ze schizofrenią rodzinną i obciąŜeniem połoŜniczym? [Aut.] Alina Borkowska, J.K. Rybakowski. W: Risperidon 13 lat w psychiatrii. Pod red. J.
Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M. Jaremy. Kraków, 2005 s. 95-104.
108 (3) Deficyty poznawcze w schizofrenii. [Aut.] Alina Borkowska, J. Rybakowski. W: Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Pod red. Aliny Borkowskiej. Kraków, 2005 s.
7-29.
109 (4) Dysfunkcje poznawcze i zaburzenia emocjonalne u dzieci z nerwiakowłókniakowatością
typu pierwszego (chorobą Recklinghausena): przegląd piśmiennictwa. [Aut.] M. Trzcińska, Alina Borkowska. - Psychiatr. Pol. 2005 T. 39 nr 2 s. 371-381.
110 (5) Dysfunkcje poznawcze w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. [Aut.] Alina Borkowska. Psychiatr. Psychol. Klin. 2005 T. 5 nr 2 s. 66-78.
111 (6) Dysfunkcje poznawcze w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. [Aut.] Alina Borkowska.
W: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. J. Rabe-Jabłońska, A. Kiejna, I. Namysłowska. Warszawa:
Solvay Pharmaceuticals GmbH, 2004 s. 77-90.
112 (7) Działanie prokognitywne moklobemidu w depresji naczyniowej. [Aut.] Alina Borkowska,
I. Pietrzak, J. Rybakowski. - Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2005 nr 2 s. 167-173.
113 (8) Leczenie risperidonem w schizofrenii: poprawa objawów psychopatologicznych i wyników
testów neuropsychologicznych. [Aut.] Alina Borkowska, Aleksander Araszkiewicz, A. Rajewski, J.K.
Rybakowski. W: Risperidon 13 lat w psychiatrii. Pod red. J. Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M.
Jaremy. Kraków, 2005 s. 57-64.
(9) Małe dawki risperidonu w leczeniu objawów podobnych do schizofrenii u osób wysokiego
ryzyka. [Aut.] J.K. Rybakowski, Wiktor DróŜdŜ, Alina Borkowska. W: Risperidon 13 lat w psychiatrii.
Pod red. J. Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M. Jaremy. Kraków, 2005 s. 51-56.
114 (10) Neurobiologiczne uwarunkowania zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii i chorobach afektywnych. [Aut.] J. Rybakowski, Alina Borkowska. W: Zaburzenia funkcji poznawczych w
chorobach psychicznych. Pod red. Aliny Borkowskiej. Kraków, 2005 s. 73-84.
115 (11) Ocena nasilenia stresu w pracy, a cechy zespołu wypalenia zawodowego u menedŜerów.
[Aut.] K. Jabłkowska, Alina Borkowska. - Med. Pracy 2005 Vol. 56 nr 6 s. 439-444.
36
116 (12) Ocena neuropsychologiczna w diagnostyce i róŜnicowaniu FTD. [Aut.] Alina Borkowska,
T. Sobów. W: Otępienia czołowo-skroniowe. Pod red. P. P. Liberskiego, Z. K. Wszołka. Lublin: Czelej,
2005 s. 101-125.
117 (13) Ocena neuropsychologiczna w diagnostyce i róŜnicowaniu otępienia czołowoskroniowego. [Aut.] Alina Borkowska, T. Sobów. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 6 s. 466475.
118 (14) Ocena temperamentu, jakości Ŝycia i nasilenia cech depresyjnych u pacjentów z chorobą
Hodgkina w jej róŜnych fazach. [Aut.] B. Kawiecka-Dziembowska, Alina Borkowska, B. śurawski, R.
Pałaszyńska, Roman Makarewicz. - Psychiatr. Pol. 2005 T. 39 nr 4 s. 679-690.
119 (15) One-year treatment of Alzheimer`s disease with acetylcholinesterase inhibitors: improvement on ADAS-cog and TMT A, no change or worsening on other tests. [Aut.] Alina Borkowska, Marzenna Ziółkowska-Kochan, J.K. Rybakowski. - Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp. 2005 Vol. 20 s.
409-414.
120 (16) Relationship between class I and II HLA antigens in schizophrenia and eye movement
disturbances: a preliminary study. [Aut.] P. Bogacki, Alina Borkowska, M. Wojtanowska-Bogacka, J.K.
Rybakowski. - Neuropsychobiology 2005 Vol. 51 s. 204-210.
121 (17) Risperidon 13 lat w psychiatrii. J. Rybakowski, Alina Borkowska, M. Jarema Kraków,
2005, 133 s.
122 (18) Wpływ leczenia risperidonem, olanzapiną lub neuroleptykami fenotiazynowymi na funkcje poznawcze chorych na schizofrenię. [Aut.] J.K. Rybakowski, Alina Borkowska. W: Risperidon 13
lat w psychiatrii. Pod red. J. Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M. Jaremy. Kraków, 2005 s. 81-94.
123 (19) Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Alina Borkowska Kraków,
2005, 98 s.
124 (20) Zaburzenia pamięci operacyjnej w schizofrenii i chorobach afektywnych. [Aut.] Alina
Borkowska, J. Rybakowski. W: Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Pod red.
Aliny Borkowskiej. Kraków, 2005 s. 45-56.
125 (21) Zaburzenia poznawcze w schizofrenii i chorobach afektywnych. [Aut.] Alina Borkowska,
J. Rybakowski. - Med. Sci. Rev. Psychiatr. 2004 s. 25-31.
126 (22) Zaburzenia ruchów oczu i deficyt pamięci operacyjnej w chorobie afektywnej dwubiegunowej. [Aut.] Alina Borkowska, A. Leszczyńska-Rodziewicz, P. Kapelski, J. Hauser, J. Rybakowski. Psychiatr. Pol. 2005 T. 39 nr 3 s. 481-495.
Streszczenia
127 (23) Brain-derived neurotrophic factor gene polymorphism in bipolar illness: prefrontal cognition and lithium response. [Aut.] J.K. Rybakowski, A[lina] Borkowska, A. Suwalska, M. Skibińska, A.
Szczepankiewicz, A. Leszczyńska-Rodziewicz, P.M. Czerski, J. Hauser. - Bipolar Disord. 2005 Vol. 7
suppl. 2 s. 92. - Sixth International Conference on Bipolar Disorder. Pittsburgh, USA, 16-18 VI 2005.
(24) Cognition and BDNF gene polymorphisms in healthy subjects. [Aut.] Monika Wiłkość,
M. Tomaszewska, Alina Borkowska, M. Skibińska, A. Szczepankiewicz, P.M. Czerski, J. Hauser, J.K.
Rybakowski. - World J. Biol. Psych. 2005 Vol. 6 suppl. 1 s. 355. - 8th World Congress of Biological
Psychiatry. Vienna, Austria, 28 VI-3 VII 2005. Abstracts.
128 (25) Cognitive endophenotype in schizophrenia and bipolar illness. [Aut.] J.K. Rybakowski,
Alina Borkowska, M. Skibińska, M. Dmitrzak-Węglarz, P. Czerski, J. Hauser. - World J. Biol. Psych.
2005 Vol. 6 suppl. 1 s. 55. - 8th World Congress of Biological Psychiatry. Vienna, Austria, 28 VI-3 VII
2005. Abstracts.
(26) Cognitive functions in schizophrenic patients responsive to risperidone after three-year
treatment. [Aut.] J.K. Rybakowski, W[iktor] DróŜdŜ, A[lina] Borkowska. - Int. J. Neuropsychopharmacol. 2004 Vol. 7 suppl. 1 s. S401. - XXIV CINP Congress. Paris, 20-24 VI 2004. Abstracts.
(27) Depression and cognitive dysfunction after interferon treatment. [Aut.] Wiktor DróŜdŜ,
Alina Borkowska, Waldemar Halota, J.K. Rybakowski. - World J. Biol. Psych. 2005 Vol. 6 suppl. 1 s.
191. - 8th World Congress of Biological Psychiatry. Vienna, Austria, 28 VI-3 VII 2005. Abstracts.
129 (28) The effect of long-term treatment with atypical antipsychotics on working memory. [Aut.]
J. Rybakowski, Alina Borkowska. W: XIII World Congress of Psychiatry. Cairo, Egypt, 10-15 IX 2005.
Abstract book. [B.m., 2005] s. 320.
130 (29) The effect of mirtazapine on depression and performance on prefrontal tests. [Aut.]
A[lina] Borkowska, J. Rybakowski. - Eur. Neuropsychopharmacol. 2005 Vol. 15 suppl. 3 s. S423. 18th ECNP Congress. Amsterdam, The Netherlands, 22-26 X 2005. Abstracts.
37
131 (30) The effect of mirtazapine on working memory in patients with recurrent depression.
[Aut.] A[lina] Borkowska, A[gnieszka] Bruś, J. Rybakowski. - Int. J. Neuropsychopharmacol. 2004
Vol. 7 suppl. 1 s. S161. - XXIV CINP Congress. Paris, 20-24 VI 2004. Abstracts.
132 (31) Eye movement and working memory impairment in bipolar illness compared with schizophrenia. [Aut.] J.K. Rybakowski, A[lina] Borkowska. - Bipolar Disord. 2004 Vol. 6 suppl. 1 s. 16. International Society for Bipolar Disorders Regional Group Conference. Sydney, Australia, 5-7 II 2004.
133 (32) Eye movement disturbance and genetics of schizophrenia. [Aut.] J.K. Rybakowski, Alina
Borkowska, P.M. Czerski, J. Hauser. - World J. Biol. Psych. 2004 Vol. 5 suppl. 1 s. 166. - World
Federation of Societies of Biological Psychiatry. International Congress of Biological Psychiatry. Sydney, Australia, 9-13 II 2004. Abstracts.
134 (33) Eye movement disturbances and polymorphism of genes for dopamine receptors, type D2,
in bipolar illness. [Aut.] A[lina] Borkowska, A. Leszczyńska-Rodziewicz, P.M. Czerski, J. Hauser, J.K.
Rybakowski. - Am. J. Med. Gent. 2004 Vol. 130B nr 1 s. 53. - XIIth World Congress of Psychiatric
Genetics. Dublin, Ireland, 9-13 X 2004.
135 (34) Eye movement disturbances as endophenotypic marker of schizophrenia. [Aut.] J.K.
Rybakowski, A[lina] Borkowska, P.M. Czerski, J. Hauser. - Eur. Psychiatry 2004 Vol. 19 suppl. 1 s.
88s. - 12th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Geneva, 14-18 IV 2004. Abstract
book.
136 (35) Eye tracking dysfunctions as an endophenotype for bipolar disorder. [Aut.] Alina Borkowska, J.K. Rybakowski, M. Dmitrzak-Węglarz, P. Czerski, A. Leszczyńska-Rodziewicz, J. Hauser. World J. Biol. Psych. 2005 Vol. 6 suppl. 1 s. 56. - 8th World Congress of Biological Psychiatry. Vienna, Austria, 28 VI-3 VII 2005. Abstracts.
137 (36) Eye tracking dysfunctions in bipolar disorders: a possible marker for genetic studies.
[Aut.] A[lina] Borkowska, J.K. Rybakowski, P.M. Czerski, A. Leszczyńska-Rodziewicz, J. Hauser. W:
A dual Congress: "Psychiatry and the Neurosciences". 5th International Congress of Neuropsychiatry.
1st Mediterranean Regional Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry.
Athens, Greece, 14-18 X 2004. [B.m., 2004] s. 45.
138 (37) Frontal lobe tests in patients with Alzheimer`s disease treated with donepezil or rivastigmine. [Aut.] Alina Borkowska, Marzenna Ziółkowska, Ewa Pilaczyńska, J.K. Rybakowski. - World J.
Biol. Psych. 2004 Vol. 5 suppl. 1 s. 84. - World Federation of Societies of Biological Psychiatry. International Congress of Biological Psychiatry. Sydney, Australia, 9-13 II 2004. Abstracts.
139 (38) Genetic analyses using eye movement disturbances as endophenotypic marker in schizophrenia. [Aut.] F. Rybakowski, A[lina] Borkowska, P. Czerski, J. Hauser. - Eur. Psychiatry 2005 Vol.
20 suppl. 1 s. S46-S47. - 13th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Munich, Germany,
2-6 IV 2005. Abstract book.
140 (39) Long-term effects of risperidone and olanzapine on cognitive functions in schizophrenia.
[Aut.] Alina Borkowska, J.K. Rybakowski. - Neuropsychopharmacol. Hung. 2005 Vol. 7 suppl. 1 s.
19-20. - VIII Magyar Neuropszichofarmakologiai Kongresszus (nemzetkozi reszvetellel). Reszletes
programok es eloadaskivonatok, Tihany, 6-8 X 2005.
141 (40) Neuropsychologiczne mechanizmy zachowań agresywnych i impulsywnych. [Aut.] Alina
Borkowska. W: Konferencja Naukowa "Wszystko o agresji: patomechanizmy i leczenie". Warszawa, 89 IV 2005. [B.m., 2005] s. 16.
142 (41) Neuropsychology of prefrontal function in schizophrenia: Molecular genetic studies.
[Aut.] A[lina] Borkowska, P.M. Czerski, J. Hauser, J.K. Rybakowski. - Eur. Psychiatry 2004 Vol. 19
suppl. 1 s. 78s-115s. - 12th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Geneva, 14-18 IV
2004. Abstract book.
143 (42) Performance on prefrontal test in schizophrenia and polymorphism of dopamine transporter gene. [Aut.] J.K. Rybakowski, A[lina] Borkowska, P.M. Czerski, P. Kapelski, J. Hauser. - Am. J.
Med. Gent. 2004 Vol. 130B nr 1 s. 59. - XIIth World Congress of Psychiatric Genetics. Dublin, Ireland,
9-13 X 2004.
144 (43) Polymorphism of dopamine D1 receptor gene in associated with a performance on prefrontal test in schizophrenic patients. [Aut.] J.K. Rybakowski, Alina Borkowska, M. Dmitrzak-Węglarz,
P. Kapelski, P.M. Czerski, J. Hauser. - Biol. Psychiatry 2005 Vol. 57 suppl. s. 96S. - 60th Annual
Meeting of the Society of Biological Psychiatry. Atlanta, Georgia, USA, 19-21 V 2005. Abstracts.
38
145 (44) Treatment with cholinergic drugs and cognitive functions in Alzheimer`s disease. [Aut.]
Alina Borkowska, Marzenna Ziółkowska-Kochan, J. Rybakowski. W: XIII World Congress of Psychiatry. Cairo, Egypt, 10-15 IX 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 531-532.
146 (45) Wisconsin Test in schizophrenia and bipolar illness related to COMT, DAT and BDNF
gene. [Aut.] J.K. Rybakowski, A[lina] Borkowska, P.M. Czerski, M. Skibińska, J. Hauser. W: A dual
Congress: "Psychiatry and the Neurosciences". 5th International Congress of Neuropsychiatry. 1st
Mediterranean Regional Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Athens, Greece, 14-18 X 2004. [B.m., 2004] s. 44.
Inne publikacje
147 (46) 60. Kongres Society of Biological Psychiatry: Atlanta, 19-21 maja 2005. [Aut.] Alina
Borkowska, J. Rybakowski. - Psychiatr. Pol. 2005 T. 39 nr 5 s. 1241-1243.
148 (47) Ogólnopolska Konferencja "Neuroanatomia i neuropsychologia zaburzeń psychicznych implikacje dla leczenia". [Aut.] Alina Borkowska, Wiktor DróŜdŜ. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 27.
Borowiecki Maciej
Prace naukowe
149 (1) ZakaŜenia wirusem zapalenia wątroby typu B w latach 2002-2004 na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. [Aut.] A. Kuziemski, E. Narolska- Wierczewska, Maciej Borowiecki, T. Kowalewski, W. Wojdowski. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 4 s. 815-821.
Inne publikacje
150 (2) 85 lat SłuŜb Sanitarno-Epidemiologicznych. 50 lat Państwowej Inspekcji Sanitarnej. [Aut.]
Maciej Borowiecki. - Primum Non Nocere 2005 nr 1 s. 7.
Bosek Maciej
Prace naukowe
151 (1) Degradation of postural control system as a consequence of Parkinson`s disease and ageing. [Aut.] Maciej Bosek, Bronisław Grzegorzewski, A. Kowalczyk, I. Lubiński. - Neurosci. Lett.
2005 Vol. 376 s. 215-220.
152 (2) Langevin equation as a model of COP sway. [Aut.] Maciej Bosek, Bronisław Grzegorzewski, A. Kowalczyk. - Biocybernet. Biomed. Eng. 2005 Vol. 25 nr 2 s. 53-59.
153 (3) Nieskorelowane błądzenie centrum nacisku człowieka. [Aut.] Maciej Bosek, Bronisław
Grzegorzewski. W: XIV Krajowa Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna".
Częstochowa, 21-23 IX 2005. T. 1. [B.m., 2005] s. 79-83.
(4) Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. [Aut.]
Małgorzata Pyskir, R. Pujszo, Maciej Bosek, Bronisław Grzegorzewski, W. Błach. - Med. Sport. 2004
R. 20 nr 5 s. 247-253.
Brazis Paweł
Prace naukowe
154 (1) Chirurgiczne leczenie owrzodzeń Ŝylnych. [Aut.] Paweł Brazis. W: Owrzodzenia Ŝylne
goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 101-108. - [KBN
6.00 - do dorobku indywidualnego].
(2) Proces gojenia ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Paweł Brazis. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 58-68.
155 (3) Przypadek gruczolakotorbielaka surowiczego trzustki. [Aut.] Ł. Korenkiewicz, Paweł
Brazis, Jadwiga Korenkiewicz, Zbigniew Banaszkiewicz. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 2 s. 169171.
39
(4) Skeletopic analysis of the gonadal veins in human foetuses. [Aut.] Michał Szpinda, P.
Frąckiewicz, Paweł Brazis, Marcin Wiśniewski. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 2 s. 84-88.
Streszczenia
156 (5) Microcirculatory flow abnormalities in patients with healed and active venous leg ulcer.
[Aut.] P[aweł] Brazis, A[rkadiusz] Jawień, A. Migdalski, T[omasz] Grzela, M[aria] Szewczyk,
R[adosław] Piotrowicz, M. Ciecierski. W: 6th Meeting of the European Venous Forum. Crete, Greece,
24-26 VI 2005. Scientific Programme and Book of Abstracts. [B.m., 2005] s. 30.
(6) Rodzinne występowanie tętniaka aorty brzusznej (rTAB): analiza rodowodów pierwszych
dwóch rodzin w Polsce. [Aut.] A[rkadiusz] Jawień, J. Frasz, P[aweł] Brazis, M. Ciecierski, T[omasz]
Grzela, A. Migdalski, R[adosław] Piotrowicz, A. Szotkiewicz. - Acta Angiol. 2005 T. 11 suppl. A s.
72. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 2224 IV 2005.
Inne publikacje
157 (7) Polsko-Włoskie Spotkania Flebologiczne w Bydgoszczy. [Aut.] Paweł Brazis, A. Migdalski. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 26.
Breś-Targowska Anna
Inne publikacje
(1) "Horizon" w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum. [Aut.] Teresa Kosik, Anna BreśTargowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 28.
Bronisz Agata
Prace naukowe
158 (1) Analiza wybranych parametrów wpływających na masę ciała noworodka u kobiet z cukrzycą cięŜarnych. [Aut.] Agata Bronisz, T. Barczyńska, A. Jurecka, M. Sobiś-śmudzińska, Anna Kamińska, Z. Ruprecht, Wiesław Szymański, Roman Junik. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 12 s. 949-954.
159 (2) Badanie wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i ich znaczenie w kardiologii. [Aut.] M. Bronisz, Agata Bronisz, Roman Junik, P. Rozentryt. - Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7
nr 2 s. 165-169.
160 (3) Ocena stopnia wiedzy pielęgniarek przed i po kursie z zakresu diabetologii. [Aut.] Agata
Bronisz, E. Hołojuch, M. Sobiś-śmudzińska, M. Pufal, Roman Junik. - Med. Metabol. 2005 T. 9 nr 1
s. 16-22.
(4) Ocena wpływu działań z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy typu 2 na stan
wiedzy pacjentów o chorobie. [Aut.] Marcin Gierach, J. Pufal, Roman Junik, M. Pufal, Agata Bronisz,
M. Węgrzynowicz. - Med. Metabol. 2005 T. 9 nr 1 s. 11-15.
161 (5) Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób
otyłych. [Aut.] Agata Bronisz, K. Napiórkowska, A. Srokosz, M. Sobiś-śmudzińska, Roman Junik. Diabetol. Prakt. 2005 T. 6 nr 4 s. 177-181.
162 (6) Wpływ masy ciała matek przed ciąŜą na przebieg ciąŜy i sposób jej zakończenia u cięŜarnych z cukrzycą. [Aut.] M. Pilaczyńska, A. Słonina, Agata Bronisz, M. Sobiś-śmudzińska, M. Pufal,
Wiesław Szymański, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 3-4 s. 325-329.
163 (7) Wpływ masy ciała matek przed ciąŜą na występowanie powikłań okresu noworodkowego
oraz wad wrodzonych dzieci matek z cukrzycą. [Aut.] A. Słonina, M. Pilaczyńska, Agata Bronisz, M.
Sobiś-śmudzińska, Wiesław Szymański, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 3-4 s. 330334.
Streszczenia
(8) Ocena czynności układu autonomicznego sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą
typu 1. [Aut.] Anna Kamińska, M. Śmietanowski, Z. Ruprecht, Agata Bronisz, M. Kamiński, Małgorzata
Tafil-Klawe, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 174. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
40
164 (9) Ocena gospodarki lipidowej w ciąŜy powikłanej cukrzycą ciąŜową. RóŜnice wynikające ze
sposobu leczenia. [Aut.] Agata Bronisz, M. śmudzińska, M. Pufal, Roman Junik. - Diabetol. Pol.
2005 Vol. 12 nr 1 s. 204. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
Bruś Agnieszka
Streszczenia
(1) The effect of mirtazapine on working memory in patients with recurrent depression. [Aut.]
A[lina] Borkowska, A[gnieszka] Bruś, J. Rybakowski. - Int. J. Neuropsychopharmacol. 2004 Vol. 7
suppl. 1 s. S161. - XXIV CINP Congress. Paris, 20-24 VI 2004. Abstracts.
Brymora Andrzej
Prace naukowe
165 (1) Analiza reakcji izolowanej tętnicy ogonowej szczura z przewlekłą, eksperymentalną niewydolnością nerek na działanie angiotensyny II. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz
Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 2 s. 88-94.
166 (2) Hiperhomocysteinemia u pacjentów z niewydolnością nerek - rola w patogenezie powikłań
sercowo-naczyniowych. [Aut.] Andrzej Brymora, Rafał Donderski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie
Tętnicze 2005 T. 9 nr 3 s. 211-216.
Streszczenia
167 (3) The inflammation, blood pressure and changes in alpha-1 adrenergic receptors reactivity of
arterial smooth muscle cells in experimental renal failure. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński,
Grzegorz Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. s.
A264. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(4) The inflammatory state in chronic kidney disease as a cause of rarefaction of capillaries in
skeletal muscle. [Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela ElminowskaWenda, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 801A. - The American
Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005. Abstracts.
(5) Stan zapalny w przewlekłej chorobie nerek a mikrokrąŜenie w mięśniach szkieletowych.
[Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela Elminowska-Wenda, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 36. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
168 (6) Wpływ stanu zapalnego na przebieg reakcji tętnicy ogonowej szczura w przewlekłej niewydolności nerek. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 37. - Konferencja NaukowoSzkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem
a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Buciński Adam
Prace naukowe
169 (1) Artificial neural network analysis of patient and treatment variables as a prognostic tool in
breast cancer after mastectomy. [Aut.] Adam Buciński, T. Bączek, R. Kaliszan, A. Nasal, Jerzy Krysiński, J. Załuski. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 973-979.
41
170 (2) Clinical data analysis with the use of artificial neural networks (ANN) and principal component analysis (PCA) of patients with endometrial carcinoma. [Aut.] Adam Buciński, T. Bączek, T.
Waśniewski, M. Stefanowicz. - Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2005 Vol. 10 nr 5 s. 239-248.
Buczkowski Krzysztof
Prace naukowe
(1) Edukacja studentów medycyny w aspekcie roli lekarza rodzinnego. [Aut.] Sławomir Czachowski, Krzysztof Buczkowski. - Eduk. Dorosłych 2005 T. 49 nr 4 s. 81-89.
171 (2) Opieka nad chorym na raka w ostatnich dniach Ŝycia. [Aut.] Krzysztof Buczkowski. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 715-720. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej. Poznań, 29 IX-1 X 2005.
(3) PAI-1 and hyperuricaemia: another face of endothelium dysfunction in essential hypertension. Endothelium, hypertension, metabolism. [Aut.] M. Kretowicz, M. Ukleja-Adamowicz, Paweł
StróŜecki, Krzysztof Buczkowski, Katarzyna Klucz, R. Paczuski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek
Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 4 s. 261-265.
172 (4) Porównanie świadczeń zdrowotnych udzielanych w praktykach lekarza rodzinnego działających w środowisku akademickim, miejskim i wiejskim. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, Katarzyna
Klucz, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, D. Jałocha. - Zdrowie Publ. 2005 T.
115 nr 1 s. 45-48.
173 (5) Próba oceny stylu Ŝycia pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, E.
Ignaczak, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, Jacek Budzyński. - Fam. Med.
Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 613-617. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Poznań, 29 IX-1 X 2005.
(6) ZaleŜność między objętością nerek a insulinemią u chorych z pierwotnym nieleczonym
nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] M. Kozłowski, M. Kretowicz, Paweł StróŜecki, M. Ukleja-Adamowicz,
Krzysztof Buczkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005
T. 9 nr 5 s. 335-339.
Streszczenia
174 (7) Praktyka medycyny rodzinnej jako warsztat doskonalenia zawodowego lekarza. [Aut.]
Krzysztof Buczkowski, D. Jałocha. W: II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny
Rodzinnej "Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy". Kraków, 15-16 IV 2005.
Materiały konferencyjne. [Kraków, 2005] s. 19.
175 (8) Analiza wiedzy pacjentów praktyki lekarza rodzinnego na temat zdrowego odŜywiania.
[Aut.] K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski, J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 40-41. - V Kongres Medycyny
Rodzinnej. "W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
(9) Badania nad rolą lekarza rodzinnego w praktyce medycznej. [Aut.] Sławomir Czachowski,
Krzysztof Buczkowski. - Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 802. - IV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Poznań, 29 IX-1 X 2005.
176 (10) Family physicians` knowledge about pain control in Poland. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Krajnik, Jacek Budzyński, S. Chlabicz. - Eur. J. Palliat. Care 2005 Abstracts s. 37. 9th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Aachen, Germany, 8-10 IV 2005.
Abstracts.
177 (11) Osobowość a indywidualne wzorce zachowań i przeŜyć w pracy zawodowej lekarzy.
[Aut.] M. Muszalska, Krzysztof Buczkowski. - Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 821. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Poznań, 29 IX-1 X 2005.
178 (12) Perception of one`s own nutrition and body mass index. [Aut.] K[rzysztof] Buczkowski,
M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, J[acek] Budzyński, K[atarzyna] Klucz, S[ławomir]
Czachowski. W: WONCA Europe 2005. 11th Conference of the European Society of General Practice /
Family Medicine: "From Hippocrates to the Human Genome: The past, present and future of General
Practice / Family Medicine". Kos Island, Greece, 3-7 IX 2005. Book of abstracts. [B. m., 2005] s. 60.
179 (13) Praktyki kształcące w dziedzinie medycyny rodzinnej: dobór, wymagania, rozwój. [Aut.]
Krzysztof Buczkowski. W: II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej
42
"Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy". Kraków, 15-16 IV 2005. Materiały
konferencyjne. [Kraków, 2005] s. 31.
(14) Próba konstrukcji modelu psychologicznego "Rola Lekarza Rodzinnego". [Aut.]
S[ławomir] Czachowski, K[rzysztof] Buczkowski. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 22. - V
Kongres Medycyny Rodzinnej. "W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
180 (15) Zasady stosowania opioidów w leczeniu bólu nowotworowego. [Aut.] Krzysztof Buczkowski. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 12. - V Kongres Medycyny Rodzinnej. "W trosce o
zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
181 (16) Zdrowy styl Ŝycia. Analiza wybranych grup pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.]
K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski,
J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 41. - V Kongres Medycyny Rodzinnej.
"W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
182 (17) Ziarnica złośliwa u 11-letniego chłopca - problemy diagnostyczne. [Aut.] W. Jaroszewski, Krzysztof Buczkowski. - Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 809. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Poznań, 29 IX-1 X 2005.
Budnik-Szymoniuk Maria
Prace naukowe
(1) Analiza zagroŜeń radiacyjnych na przykładzie Inowrocławia. [Aut.] Przemysław Paciorek,
P. Wnuk, M. Cichańska, Maria Budnik-Szymoniuk. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas sesji
naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005. Pod.
red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 183-188.
(2) Poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa w kontekście zagroŜenia atakiem terrorystycznym. [Aut.] Przemysław Paciorek, M. Cichańska, Maria Budnik-Szymoniuk. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław,
26-27 IV 2005. Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 177-182.
(3) Realne zagroŜenie zakaŜeniem wirusem ospy prawdziwej a szczepienia. [Aut.] Przemysław Paciorek, Maria Budnik-Szymoniuk, M. Cichańska. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 363-366.
Budzyńska Anna
Prace naukowe
(1) Diagnostyka i leczenie zakaŜeń wirusem cytomegalii. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek, Dorota Mikołajczyk, Anna Budzyńska, Krzysztof Gierlotka, Eugenia Gospodarek. - Postępy Mikrobiol.
2005 Vol. 44 nr 4 s. 341-349.
(2) Oporność na kotrimoksazol gronkowców meticyklinoopornych izolowanych z materiału
klinicznego w latach 2001-2003. [Aut.] Dorota Mikołajczyk, Agnieszka Kaczmarek, Anna Budzyńska,
Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 3 s. 235-240.
(3) Terapeutyczne właściwości probiotyków i prebiotyków. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek,
Anna Budzyńska, Dorota Mikołajczyk, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 22-24.
Budzyński Jacek
Prace naukowe
43
(1) Ciśnienie tętnicze w sześciomiesięcznej obserwacji męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 17-23.
(2) Czynniki determinujące stęŜenie lipidów osocza u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 57-62.
(3) Czynniki wpływające na wielkość refluksu Ŝołądkowo-przełykowego w analizie wieloczynnikowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Karol Suppan, Jacek Fabisiak, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 122-130.
183 (4) Increased blood coagulation in alcohol dependent male patients during six-month abstinence period. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Marcin Ziółkowski, Arleta Kulwas, M. Kotschy. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 2 s. 323-331.
184 (5) Napadowe migotanie przedsionków. Kwaśny refluks Ŝołądkowo-przełykowy jako czynnik
wyzwalający. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Maciej Świątkowski. Kardiol. Pol. 2005 T. 62 nr 1 s. 52-54.
(6) Odmienności płciowe w pozalipidowych mechanizmach działania statyn, wpływ na stęŜenie fibrynogenu i równowagę pro-antyoksydacyjną. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Jacek Budzyński, Jacek Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 70-78.
(7) Osoczowa aktywność alfa2-antyplazminy jako marker zasięgu zmian zapalnych w jelicie
grubym u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 91-95.
(8) Osoczowa aktywność alfa2-makroglobuliny jako marker aktywności zapalenia u chorych
na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10
nr 2 suppl. s. 86-90.
(9) Parametry wątrobowe a wskaźniki odŜywienia i tolerancja glukozy u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej w okresie 4 tygodni abstynencji. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński,
Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk.
2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 9-16.
(10) Plasma concentrations of plasmin-α2-antiplasmin complexes (PAP) and D-dimers in
patients with acute myocardial infarction. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, R. Bujak, J. BłaŜejewski, Ewa
śekanowska, Jacek Budzyński, Joanna Dudziak. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 370-376.
(11) Płytki krwi u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.]
Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Arleta Kulwas, Marcin
Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 42-48.
(12) Prekalikreina i alfa1-inhibitor proteinaz w osoczu krwi chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski,
Krzysztof Grad, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 96-100.
185 (13) Problemy diagnostyczno-terapeutyczne u chorych ze współistniejącymi chorobami układu
krąŜenia i przewodu pokarmowego. [Aut.] Jacek Budzyński. - Terapia 2005 R. 13 nr 6 s. 12-18.
(14) Próba oceny stylu Ŝycia pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, E.
Ignaczak, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, Jacek Budzyński. - Fam. Med.
Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 613-617. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Poznań, 29 IX-1 X 2005.
(15) Przebieg elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieŜni a zakaŜenie Helicobacter
pylori u pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 107-112.
(16) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część druga: przewód
pokarmowy a układ ruchu, skóra i błony śluzowe, układ dokrewny, układ nerwowy i schorzenia hematologiczne. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 21-26.
44
(17) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część pierwsza: przewód
pokarmowy a jama ustna, układ oddechowy, krąŜenia i moczowy. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T.
10 nr 2 s. 15-20.
(18) Równowaga antyoksydacyjna krwi i stęŜenie tlenku azotu oraz ich związek z wartościami
prób wątrobowych u pacjentów z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 34-41.
(19) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(20) StęŜenie leptyn i TNF-alfa a biochemiczne wykładniki funkcji wątroby u męŜczyzn
uzaleŜnionych od alkoholu we wczesnym okresie abstynencji. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10
nr 2 suppl. s. 49-56.
186 (21) Tumour necrosis factor α and its relationships to the biochemical factors potentially
involved in atherosclerotic processes in alcohol dependent male patients after alcohol withdrawal. [Aut.]
Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski. Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 3 s. 511-521.
(22) Ultrasonograficzny obraz tarczycy i jej hormonalna czynność u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski, Jacek Fabisiak, Karol Suppan. - Valetudinaria - Post.
Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 149-154.
(23) Wpływ leczenia hipolipemizującego dietą i simwastatyną na przebieg dusznicy bolesnej i
wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. [Aut.]
Grzegorz Pulkowski, Jacek Fabisiak, Jacek Budzyński, Karol Suppan, Maciej Świątkowski. - Pol. Arch.
Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 2 s. 746-754.
(24) Wpływ palenia tytoniu na wartość pH śródprzełykowego. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek
Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 131-136.
(25) Wpływ simwastatyny na stan równowagi pro-antyoksydacyjnej organizmu u pacjenów ze
stabilną chorobą wieńcową. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Jacek
Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 79-85.
(26) Wpływ zakaŜenia Helicobacter pylori na wyniki 24-godzinnej pH-metrii Ŝołądkowej u
pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka,
Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Jadwiga Korenkiewicz, Grzegorz Pulkowski, Krzysztof Grad. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 843-847.
(27) Wybrane parametry równowagi pro-antyoksydacyjnej pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku diagnozowanych z powodu bólów w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Krzysztof Grad, Ewa Kopczyńska, Jadwiga Korenkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 63-69.
(28) Wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej po czterech tygodniach i sześciu miesiącach abstynencji u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 24-33.
(29) Wyniki pH-metrii przełykowej u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej po odstawieniu alkoholu. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski,
Maciej Świątkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 101-106.
187 (30) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów płciowych u kobiet i męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. Część 1. [Aut.] Jacek Budzyński, Beata
Augustyńska, Marcin Ziółkowski, W. Kosmowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 35-42.
(31) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŜeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŜ-
45
nionych od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski, GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 27-34.
(32) ZaleŜność między pH wewnątrzprzełykowym i zmiennością rytmu zatokowego serca.
[Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, R. Bujak, Władysław Sinkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 113-121.
(33) ZaleŜność pH przełykowego od pH Ŝołądkowego w 24-godzinnej pH-metrii u pacjentów
z atypowym bólem w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski,
Grzegorz Pulkowski. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 113 nr 2 s. 111-118.
Streszczenia
(34) Analiza wiedzy pacjentów praktyki lekarza rodzinnego na temat zdrowego odŜywiania.
[Aut.] K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski, J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 40-41. - V Kongres Medycyny
Rodzinnej. "W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
(35) Family physicians` knowledge about pain control in Poland. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Krajnik, Jacek Budzyński, S. Chlabicz. - Eur. J. Palliat. Care 2005 Abstracts s. 37. 9th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Aachen, Germany, 8-10 IV 2005.
Abstracts.
(36) Ocena trombinogenezy in vivi w świeŜym zawale mięśnia sercowego na podstawie stęŜeń
kompleksów trombina - antytrombina III i aktywności antytrombiny III. [Aut.] J. BłaŜejewski, Władysław Sinkiewicz, R. Bujak, Ewa śekanowska, Jacek Budzyński. - Kardiol. Pol. 2005 T. 63 supl. 1 s.
309. - IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 IX
2005.
(37) Perception of one`s own nutrition and body mass index. [Aut.] K[rzysztof] Buczkowski,
M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, J[acek] Budzyński, K[atarzyna] Klucz, S[ławomir]
Czachowski. W: WONCA Europe 2005. 11th Conference of the European Society of General Practice /
Family Medicine: "From Hippocrates to the Human Genome: The past, present and future of General
Practice / Family Medicine". Kos Island, Greece, 3-7 IX 2005. Book of abstracts. [B. m., 2005] s. 60.
(38) Zdrowy styl Ŝycia. Analiza wybranych grup pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.]
K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski,
J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 41. - V Kongres Medycyny Rodzinnej.
"W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
Bugalski Roman Marian
Prace naukowe
(1) Bakteriocyny pałeczek z rodzaju Pseudomonas. [Aut.] K. Jachna-Sawicka, Eugenia Gospodarek, Roman Marian Bugalski. - Postępy Mikrobiol. 2005 Vol. 44 nr 1 s. 17-27.
Burduk Paweł Krzysztof
Prace naukowe
188 (1) Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i poziom produktów peroksydacji lipidów w
przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych przed operacją i po operacji. [Aut.] Paweł
Krzysztof Burduk, Stanisław Betlejewski, Gerard Drewa. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 5 s. 693697.
189 (2) Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych w przebiegu przewlekłego zapalenia
migdałków podniebiennych. [Aut.] Paweł Krzysztof Burduk, Celestyna Mila-Kierzenkowska. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 29-33.
190 (3) Ewolucja obrazu epidemiologicznego i klinicznego raka krtani i krtaniowej części gardła w
Polsce w latach 1991-2001. [Aut.] S. Bień, B. Kamiński, S. śyłka, R. MęŜyk, Z. Piasta, J. Markowski, J.
Paluch, M. Kordylewska, M. Wierzbicka, K. Morshed, M. Gryczyński, A. Murlewska, M. Modrzejewski, J. Składzień, E. Jaworowska, G. Matyja, Paweł Burduk, M. Muller, B. Kowalska, B. Mikaszewski,
M. Misiołek, G. Namysłowski, A. Bruzgielewicz, E. Osuch-Wójcikiewicz, L. Szymański, T. Kręcicki, P.
46
Karasiewicz, W. Mikulewicz, A. Pietrysiak, D. Jurkiewicz, P. Kubik, T. Janeczek. - Otolaryngol. Pol.
2005 T. 59 nr 2 s. 169-181.
191 (4) Nasal foreign body in an adult. [Aut.] Paweł K. Burduk, A. Garstecka, Stanisław Betlejewski. - Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol. 2005 Vol. 262 s. 517-518.
192 (5) Przypadek raka trójkąta zatrzonowcowego poprzedzonego wieloletnim utrudnionym wyrzynaniem zęba 38. [Aut.] T. Pietrykowski, R. Bilewicz, Paweł Krzysztof Burduk. - Mag. Stomatol.
2005 nr 10 s. 54-56.
193 (6) Rhinophyma - diagnostyka i leczenie. [Aut.] A. Szymańska-Skrzypek, Paweł K. Burduk,
Stanisław Betlejewski. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 4 s. 581-584.
Streszczenia
194 (7) Mnogie obustronne gruczolaki limfatyczne ślinianek przyusznych. [Aut.] R. Bilewicz,
P[aweł] K. Burduk, D. Burduk, W[ojciech] Kaźmierczak. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 90. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
195 (8) Niepowodzenia w leczeniu raka zatrzonowcowego. [Aut.] P[aweł] K. Burduk, R. Bilewicz,
W[ojciech] Kaźmierczak, D. Burduk, S[tanisław] Betlejewski. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 51. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
(9) Ocena wyników leczenia raka gardła środkowego w materiale Kliniki Otolaryngologii CM
UMK w Bydgoszczy. [Aut.] H[anna] Mackiewicz, R. Bilewicz, P[aweł] Burduk, M. Martyńska,
S[tanisław] Betlejewski. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005.
Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 52. - 60 lat Akademii Medycznej w Gdańsku 1945-2005.
196 (10) Przypadek olbrzymiego guza - raka śluzowo-naskórkowego ślinianki przyusznej. [Aut.]
P[aweł] K. Burduk, R. Bilewicz, W[ojciech] Kaźmierczak. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 91. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
197 (11) Rehabilitacja chorych po laryngektomii całkowitej z zastosowaniem systemu Provox obserwacje własne. [Aut.] P[aweł] K. Burduk, R. Bilewicz. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 20. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
Burzyńska-Makuch Małgorzata
Prace naukowe
(1) Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: splenosis in diagnostic imaging. [Aut.]
Katarzyna Laskowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Stanisław Pilecki, Sylwia Drewa, Władysław
Lasek, Roman Junik. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 4 s. 119-123.
(2) Regression of pituitary macroadenoma after intratumoral hemorrhage. [Aut.] Iwona
Trzcinska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Władysław Lasek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 1 s. 102106.
Buszko Katarzyna
Prace naukowe
(1) Lyapunov exponents in biomedical sciences. [Aut.] Katarzyna Piecyk, Katarzyna Buszko.
W: Proceedings of the Eleventh National Conference on Application of Mathematics in Biology and
Medicine. Zawoja, 21-24 IX 2005. Kielce: University of Computer Engineering and Telecommunications, 2005 s. 43-48.
Cabrić Milan
Prace naukowe
47
(1) Budowa somatyczna i skład ciała gimnazjalistów z klas sportowych i ich nietrenujących
rówieśników. [Aut.] Ewa Sokołowska, Helena Krakowiak, Milan Cabrić, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 2 s. 123-127.
Streszczenia
198 (2) Badanie składu i typu budowy ciała finalistek wyborów Miss Polska i studentek medycyny.
[Aut.] L. Pokrywka, Milan Cabrić, Helena Krakowiak. - Przegl. Antropol. 2005 T. 68 suppl. 4 s. 85. XL Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Poznań, 29-31
VIII 2005.
Cegła Bernadeta
Prace naukowe
(1) Ocena wydolności czynnościowej osób w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 39-45.
(2) Social and economic conditions of family life and prevalence of diseases with atopic background. [Aut.] K[amila] Faleńczyk, B[ernadeta] Cegła, E[wa] Barczykowska, Z[bigniew] Bartuzi. - Int.
Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 113-117.
(3) Use of clinimetric examination in evaluation of elder age people. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Kamila Faleńczyk, Bernadeta Cegła, Justyna
Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 137-140.
(4) Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na wydolność funkcjonalną osób w
starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E.
Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AM, 2005 s. 220-228.
Chełstowska Magdalena
Prace naukowe
(1) Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością róŜnego
stopnia. [Aut.] Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk,
Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 1-2 s. 41-44.
199 (2) Ocena jakości Ŝycia chorych z otyłością róŜnego stopnia. [Aut.] Magdalena Chełstowska,
Jacek Chojnowski, Iwona Szczawińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 35-40.
(3) Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy Torf Corporation. [Aut.] Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Jacek Chojnowski, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk. Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 30-41.
200 (4) Wyniki leczenia uzdrowiskowego chorych na cukrzycę oceniane metodą kwestionariuszową jakości Ŝycia. [Aut.] Magdalena Chełstowska, M. Skibińska, Jacek Chojnowski, Agata StroiwąsWasilewska, Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 73-85.
Streszczenia
201 (5) Czy przegrzewanie ogólnoustrojowe w saunie IR ma wpływ na dobowy profil glikemii u
chorych na cukrzycę. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, R[obert] Szafkowski, A[gata] StroiwąsWasilewska, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4 s. 128. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
202 (6) Ocena jakości Ŝycia u chorych z otyłością róŜnego stopnia. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, J[acek] Chojnowski, R[obert] Szafkowski, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4
s. 128-129. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
48
Chęsy Bogumiła
Prace naukowe
(1) Activity of superoxide dismutase (SOD) and concentration of thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) in liver and muscles of some fish. [Aut.] Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina
Woźniak, B[artosz] Woźniak, G[erard] Drewa, Bogumiła Chęsy, T[omasz] Drewa. - Acta Biol. Hung.
2005 Vol. 56 nr 3-4 s. 399-401.
Chodakowska-Akolińska GraŜyna
Prace naukowe
(1) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów
płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŜeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŜnionych
od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski,
GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 27-34.
Chojnowski Jacek
Prace naukowe
203 (1) Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością róŜnego
stopnia. [Aut.] Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk,
Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 1-2 s. 41-44.
(2) Ocena jakości Ŝycia chorych z otyłością róŜnego stopnia. [Aut.] Magdalena Chełstowska,
Jacek Chojnowski, Iwona Szczawińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 35-40.
(3) Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy Torf Corporation. [Aut.] Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Jacek Chojnowski, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk. Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 30-41.
(4) Wyniki leczenia uzdrowiskowego chorych na cukrzycę oceniane metodą kwestionariuszową jakości Ŝycia. [Aut.] Magdalena Chełstowska, M. Skibińska, Jacek Chojnowski, Agata StroiwąsWasilewska, Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 73-85.
Streszczenia
204 (5) Neuropatia cukrzycowa i zespół stopy cukrzycowej. [Aut.] Jacek Chojnowski, Agata
Stroiwąs-Wasilewska, Irena Ponikowska. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 186. - X Jubileuszowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
(6) Ocena jakości Ŝycia u chorych z otyłością róŜnego stopnia. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, J[acek] Chojnowski, R[obert] Szafkowski, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4
s. 128-129. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
(7) Otyłość a cukrzyca. [Aut.] Robert Szafkowski, Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska. Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 49. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
Chrobot Agnieszka Monika
Prace naukowe
205 (1) Ocena stęŜenia insulinopodobnego czynnika wzrostu u dzieci z przewlekłym wirusowym
zapaleniem wątroby. [Aut.] Agnieszka Chrobot, Anna Szaflarska-Popławska, Kinga Lis. - Pediatr. Pol.
2005 T. 80 nr 8 s. 612-615.
49
Inne publikacje
206 (2) Szpital na peryferiach. [Aut.] Agnieszka Chrobot. - Primum Non Nocere 2005 nr 11 s.
11-13.
Chrupek Małgorzata
Prace naukowe
(1) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(2) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
(3) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(4) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
(5) Guz nadnercza w przebiegu zespołu nadnerczowo-płciowego - opis przypadku. [Aut.]
Małgorzata Pacholska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, E. Kłobukowska, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 70-71.
(6) Izolowane wodobrzusze jako pierwotna manifestacja gruźlicy - trudności diagnostyczne.
[Aut.] Monika Pogorzała, Monika Renkielska, Mariusz Wysocki, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia".
Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 72-73.
(7) Łagodna postać zespołu wszczepiennego i zespołu hemofagocytowego po transplantacji
komórek hematopoetycznych. [Aut.] Jan Styczyński, Robert Dębski, H. Górnicka, E. Hulek, P. Wojtylak, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek, T. Urasiński, J. Peregud-Pogorzelski, M. Szumera, S. Popadiuk, M. Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do
nr 2 s. 214-215. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(8) Ocena skutków zastosowania manewru Pringle`a u dzieci operowanych z powodu guzów
wątroby. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat, M[ałgorzata] Chrupek, A.
Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, A. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter.
2005 T. 37 supl. s. 106-107. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(9) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Chrupek, I[rena] DanilukMatraś, E. Kłobukowska, R[oman] Kaźmirczuk, P. Skiba, G[rzegorz] Meder, P. Kluge, J. Peregud-
50
Pogorzelski, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i
najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(10) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, E. Kłobukowska, Roman Kaźmirczuk, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej Prokurat. W: VII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego - aktualności i
najnowsze osiągnięcia. Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(11) Wpływ manewru Pringle`a na wielkość śródoperacyjnych przetoczeń krwi podczas zabiegów resekcji wątroby u dzieci. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat,
M[ałgorzata] Chrupek, A. Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, P. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 106. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(12) Znaczenie analgezji zewnętrzoponowej ciągłej u noworodków, wcześniaków i niemowląt
wykonywanej do zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej - doświadczenia własne. [Aut.] P.
Brzeziński, M. Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, P. Skiba, M[ałgorzata] Chrupek,
A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 72. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
Chyczewska Agnieszka
Prace naukowe
207 (1) Badanie ultrasonograficzne w artropatii okołobarkowej. [Aut.] Agnieszka Chyczewska,
Władysław Lasek, Marcin Kobierowski. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 1 s. 103-112.
Cichon Roman
Prace naukowe
(1) Analiza rozmiarów i składu ciała młodzieŜy z małych miast i wsi rejonu suwalskiego.
[Aut.] Anna Waluś, L. Wądołowska, Roman Cichon. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 nr 3 s.
293-300.
(2) Analiza współzaleŜności pomiędzy wykształceniem rodziców a stanem odŜywienia 17letniej młodzieŜy. [Aut.] K. Przybyłowicz, Agnieszka Jaworowska, Grzegorz Bazylak, Roman Cichon. Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 4 s. 467-471.
(3) Nutritional models and eating habits of the 16-year-old youth living in rural area of NorthEastern Poland. [Aut.] A[nna] Waluś, R[oman] Cichon, L. Wądołowska. W: Proceedings of the 18th
International Congress of Nutrition. Nutrition Safari for Innovative Solutions. Durban, South Africa,
19-23 IX 2005. [B.m., 2005]
208 (4) Ocena wskaźników somatycznych i densytometrycznych osób starszych w aspekcie stopnia niezaleŜności w przygotowywaniu posiłków. Badania pilotowe. Projekt Senior Food QOL. [Aut.]
M.A. Słowińska, L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, Roman Cichon, E. Niedźwiedzka, Anna
Waluś, Ewa Szymelfejnik. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 567-571. - Ogólnopolskie
Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005.
209 (5) Ocena współistnienia Ŝywieniowych i metabolicznych czynników ryzyka w aspekcie
chorób sercowo-naczyniowych. [Aut.] K. Przybyłowicz, Roman Cichon, L. Wądołowska, E. Bandurska.
- Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 45-49. - Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne
"śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005.
210 (6) Ocena współwystępowania parametrów antropometrycznych i biochemicznych w aspekcie
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i zespołu metabolicznego. [Aut.] K. Przybyłowicz, Roman Cichon, L. Wądołowska, E. Bandurska. W: Konsument Ŝywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red. K. Gutkowskiej, L. Narojek. Warszawa: Wyd. SGGW,
2005 s. 111-118.
51
(7) Problemy osób starszych związane z zakupami oraz przygotowywaniem Ŝywności i posiłków. [Aut.] E. Niedźwiedzka, Ewa Szymelfejnik, M. Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, Roman
Cichon, Anna Waluś, L. Wądołowska. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 573-577. Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24
IV 2005.
(8) Sposób Ŝywienia 16-letniej młodzieŜy z obszarów mniej zurbanizowanych Polski północno-wschodniej a sytuacja ekonomiczna. [Aut.] Anna Waluś, L. Wądołowska, Roman Cichon. - śyw.
Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 315-322.
(9) SpoŜycie wapnia z produktów mlecznych przez 18-letnią młodzieŜ a zwyczaje Ŝywieniowe
we wczesnych okresach Ŝycia. [Aut.] Ewa J. Szymelfejnik, L. Wądołowska, Roman Cichon. W: Konsument Ŝywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red.
K. Gutkowskiej, L. Narojek. Warszawa: Wyd. SGGW, 2005 s. 128-134.
(10) SpoŜycie wapnia z produktów mlecznych przez 18-letnią młodzieŜ w zaleŜności od
czynników socjoekonomicznych. [Aut.] Ewa Joanna Szymelfejnik, L. Wądołowska, Roman Cichon, E.
Bandurska-Stankiewicz. - śyw. Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 143-151.
(11) Stan odŜywienia 16-letniej młodzieŜy z obszarów mniej zurbanizowanych Polski północno-wschodniej a sytuacja ekonomiczna. [Aut.] Anna Waluś, L. Wądołowska, Roman Cichon. - śyw.
Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 323-330.
(12) Stan tkanki kostnej i parametry somatyczne młodzieŜy w wieku 18 lat a spoŜycie wapnia
z produktów mlecznych. [Aut.] L. Wądołowska, Ewa Joanna Szymelfejnik, Roman Cichon, E. Bandurska-Stankiewicz. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 503-508. - Ogólnopolskie Sympozjum
Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005.
(13) Status tkanki kostnej a sposób Ŝywienia kobiet. [Aut.] K. Przybyłowicz, Justyna Przybyszewska, Roman Cichon, L. Wądołowska, E. Sternal. - śyw. Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1
s. 177-182.
211 (14) Typy zachowań osób starszych związanych z Ŝywnością. [Aut.] E. Niedźwiedzka, M.
Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, Roman Cichon, Ewa Szymelfejnik, Anna Waluś, L. Wądołowska. W: Konsument Ŝywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red. K. Gutkowskiej, L. Narojek. Warszawa: Wyd. SGGW, 2005 s. 313-321.
212 (15) Usługi Ŝywieniowe świadczone osobom starszym w kontekście systematycznego przeglądu piśmiennictwa. Projekt Senior Food QOL. [Aut.] E. Niedźwiedzka, M. Danowska-Oziewicz, M.A.
Słowińska, Roman Cichon, Ewa Szymelfejnik, Anna Waluś, L. Wądołowska. W: Konsument Ŝywności i
jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red. K. Gutkowskiej, L.
Narojek. Warszawa: Wyd. SGGW, 2005 s. 307-312.
(16) Wybrane zwyczaje Ŝywieniowe i struktura spoŜycia produktów przez młodzieŜ z regionu
suwalskiego i Olsztyna. [Aut.] Anna Waluś, L. Wądołowska, Roman Cichon. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 585-589. - Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005.
213 (17) Zastosowanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w analizie zachowań osób w
wieku podeszłym związanych z Ŝywnością. Badania pilotowe. Projekt Senior Food-QOL. [Aut.] M.A.
Słowińska, L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, Roman Cichon, E. Niedźwiedzka, Anna Waluś,
Ewa Szymelfejnik. - śyw. Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 205-211.
Streszczenia
(18) Analiza sposobu Ŝywienia 16-letniej młodzieŜy z obszarów mniej zurbanizowanych
Polski północno-wschodniej w zaleŜności od typu stanu odŜywienia. [Aut.] Anna Waluś, L. Wądołowska, Roman Cichon. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 3 s. 224-225. - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "śywienie-Ruch-Zdrowie". Poznań, Jezioro Malta, 16-18 VI 2005.
(19) Analiza typów stanu odŜywienia 16-letniej młodzieŜy z obszarów mniej zurbanizowanych Polski północno-wschodniej. [Aut.] Anna Waluś, L. Wądołowska, Roman Cichon. - Med. Sport.
2005 R. 21 nr 3 s. 224. - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "śywienie-Ruch-Zdrowie". Poznań,
Jezioro Malta, 16-18 VI 2005.
214 (20) Evaluation of nutritional and metabolic risk factors coexistence taking into consideration
cardiovascular diseases. [Aut.] K. Przybyłowicz, Roman Cichon, L. Wądołowska. W: EGEA Third
Edition. International Conference on Health Benefits of Mediterranean-Style Diet. From scientific
evidence to health prevention actions. Montecitorio Eventi, Rome, Italy, 18-21 V 2005. Abstract book.
[B.m., 2005] s. 176.
52
215 (21) Ocena wpływu wybranych elementów stylu Ŝycia młodzieŜy na masę ciała i jej skład.
[Aut.] K. Przybyłowicz, Roman Cichon, Agnieszka Jaworowska. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 3 s.
219. - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "śywienie-Ruch-Zdrowie". Poznań, Jezioro Malta, 16-18
VI 2005.
216 (22) Ocena wskaźników somatycznych i densytometrycznych osób starszych w aspekcie
stopnia niezaleŜności w przygotowywaniu posiłków. Badania pilotowe. Projekt Senior Food-Qol. [Aut.]
M.A. Słowińska, L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, Roman Cichon, E. Niedźwiedzka, Anna
Waluś, Ewa Szymelfejnik. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe
Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005. Streszczenia referatów i plakatów. [B.m., 2005] s. 163.
217 (23) Ocena współistnienia Ŝywieniowych i metabolicznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji kobiet z regionu warmińsko-mazurskiego. [Aut.] K. Przybyłowicz, Roman Cichon, L. Wądołowska. - Endokrynol. Pol. 2005 T. 56 nr 4 s. 574-575. - XVIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego. Kraków, 22-25 IX 2005.
218 (24) Ocena współistnienia Ŝywieniowych i metabolicznych czynników ryzyka w aspekcie
chorób sercowo-naczyniowych. [Aut.] K. Przybyłowicz, Roman Cichon, L. Wądołowska. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005.
Streszczenia referatów i plakatów. [B.m., 2005] s. 36.
(25) Problemy osób starszych związane z zakupami oraz przygotowywaniem Ŝywności i
posiłków. [Aut.] E. Niedźwiedzka, Ewa Szymelfejnik, M. Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, Roman
Cichon, Anna Waluś, L. Wądołowska. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność,
śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005. Streszczenia referatów i plakatów. [B.m.,
2005] s. 164.
(26) Stan tkanki kostnej i jego socjodemograficzne uwarunkowania oraz spoŜycie wapnia z
produktów mlecznych u młodzieŜy w wieku 17-19 lat. [Aut.] L. Wądołowska, Ewa Joanna Szymelfejnik,
Roman Cichon, E. Bandurska-Stankiewicz. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 3 s. 225. - V Ogólnopolska
Konferencja Naukowa "śywienie-Ruch-Zdrowie". Poznań, Jezioro Malta, 16-18 VI 2005.
(27) Stan tkanki kostnej i parametry somatyczne 18-letniej młodzieŜy a spoŜycie wapnia z
produktów mlecznych. [Aut.] L. Wądołowska, Ewa Joanna Szymelfejnik, Roman Cichon, E. BandurskaStankiewicz. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania".
Białystok, 23-24 IV 2005. Streszczenia referatów i plakatów. [B.m., 2005] s. 152-153.
219 (28) Status tkanki kostnej i spoŜycie wapnia z produktów mlecznych u młodzieŜy od 13 do 18
lat. [Aut.] M.A. Słowińska, L. Wądołowska, R[oman] Cichon. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7
supl. 1 s. 147-148. - Ist Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis. XIII Congress of
the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis. Krakow, 6-8 X 2005. Programme, abstracts. [Tekst równoległy w języku angielskim].
220 (29) Status tkanki kostnej u kobiet z nadwagą i otyłością. [Aut.] K. Przybyłowicz, R[oman]
Cichon, L. Wądołowska, Justyna Przybyszewska. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 supl. 2 s.
184-185. - Ist Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis. XIII Congress of the Polish
Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis. Krakow, 6-8 X 2005. Programme,
abstracts. [Tekst równoległy w języku angielskim].
(30) Text analysis and multidimentional statistical methods application for separation of eldery
people`s dietary behaviour. [Aut.] L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, E[wa]
Szymelfejnik, E. Niedźwiedzka, R[oman] Cichon, A[nna] Waluś. - Ann. Nutr. Metab. 2005 vol. 49
suppl. 1 s. 376. - 18th International Congress of Nutrition. Nutrition Safari for Innovative Solutions.
Durban, South Africa, 19-23 IX 2005. Abstracts.
221 (31) Trends and intake structure of calcium from dairy products in the population of youth
aged 13-18. [Aut.] M.A. Słowińska, L. Wądołowska, Roman Cichon. W: International Conference
"Health benefits of Mediterranean diet. From scientific evidence to health prevention actions". Rome,
Italy, 18-21 V 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 149.
(32) Wybrane zwyczaje Ŝywieniowe i struktura spoŜycia produktów przez młodzieŜ z regionu
suwalskiego i Olsztyna. [Aut.] Anna Waluś, L. Wądołowska, Roman Cichon. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005. Streszczenia referatów i plakatów. [B.m., 2005] s. 166-167.
(33) ZałoŜenia i cele projektu SENIOR FOOD-QOL pt. "Wybór Ŝywności, spoŜywanie posiłków: utrzymanie niezaleŜności i jakości Ŝycia w starszym wieku". [Aut.] M. Danowska-Oziewicz, L.
Wądołowska, M.A. Słowińska, Ewa J. Szymelfejnik, E. Niedźwiedzka, Roman Cichon, Anna Waluś. -
53
Med. Sport.
2005 R. 21 nr 3 s. 201. - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "śywienie-RuchZdrowie". Poznań, Jezioro Malta, 16-18 VI 2005.
Cierzniakowska Katarzyna
Prace naukowe
(1) Edukacja jako element procesu adaptacji chorych ze stomią jelitową. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Alina Stodolska. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 109-114.
(2) Metody miejscowego leczenia ran za pomocą opatrunków. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria
T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia,
Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 153-157.
(3) Metody opracowania ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 5 s. 82-87.
(4) Miejscowe leczenie owrzodzeń Ŝylnych - zasady wyboru opatrunków. [Aut.] Maria T.
Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 1 s.
80-88.
(5) Modele opieki pielęgniarskiej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska,
Robert Ślusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 82-86.
(6) Narzędzia oceny ryzyka rozwoju odleŜyn. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Robert Ślusarz, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 1 s. 92-97.
(7) Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem goleni. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, P. Mościcka, I. Grzeszak. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22
nr 6 s. 265-270.
(8) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik
Lekarza 2005 nr 4 s. 92-96.
(9) Proces pielęgnowania jako metoda pracy. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, V. Górna. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 4 s. 84-91.
222 (10) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T.
Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny
Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 222-225.
(11) Rola zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych w leczeniu owrzodzeń i obrzęków
w przewlekłej niewydolności Ŝylnej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 209-213.
(12) Wybrane aspekty leczenia ran przewlekłych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 5 s. 54-60.
223 (13) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna
Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew
Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 87-92.
(14) Zachowania higieniczne chorych z miaŜdŜycą tętnic kończyn dolnych. [Aut.] Alina Stodolska, Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, A. Burdyńska. - Pielęg. Pol.
2005 T. 19 nr 1 s. 53-57.
224 (15) Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół stomii. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska,
Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 3 s. 33.
Streszczenia
225 (16) Rana okołostomijna. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, M[aria] T. Szewczyk, A. Stodolska, J[ustyna] Cwajda, Z[bigniew] Banaszkiewicz, A[rkadiusz] Jawień. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z.
4 s. 116. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI
2005.
226 (17) Ryzyko rozwoju odleŜyn po zabiegu operacyjnym u chorych po 65 roku Ŝycia. [Aut.] H.
Rutkiewicz, A. Stodolska, K[atarzyna] Cierzniakowska, J[ustyna] Cwajda, M[aria] T. Szewczyk. -
54
Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 133. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
227 (18) Zasady prowadzenia skutecznej profilaktyki u chorych leŜących i unieruchomionych.
[Aut.] L. Dopierała, U. Kwapisz, K[atarzyna] Cierzniakowska, R[obert] Ślusarz, J[ustyna] Cwajda, A.
Stodolska, M[aria] T. Szewczyk. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 117-118. - I Kongres NaukowoSzkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
Ciok-Pater Emilia
Prace naukowe
228 (1) Porównanie wraŜliwości na antybiotyki lipofilnych gatunków Corynebacterium sp. izolowanych od chorych w dniu przyjęcia do szpitala i podczas hospitalizacji. [Aut.] Emilia Ciok-Pater,
Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 1 s. 19-28.
Cwajda Justyna
Prace naukowe
229 (1) Edukacja jako element procesu adaptacji chorych ze stomią jelitową. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Alina Stodolska. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 109-114.
(2) Funkcje, zadania i kryteria wyboru opatrunków w leczeniu owrzodzeń. [Aut.] Maria T.
Szewczyk, Justyna Cwajda. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy
Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 146-152.
230 (3) Metody miejscowego leczenia ran za pomocą opatrunków. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria
T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia,
Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 153-157.
(4) Metody opracowania ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 5 s. 82-87.
(5) Miejscowe leczenie owrzodzeń Ŝylnych - zasady wyboru opatrunków. [Aut.] Maria T.
Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 1 s.
80-88.
(6) Modele opieki pielęgniarskiej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska,
Robert Ślusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 82-86.
(7) Narzędzia oceny ryzyka rozwoju odleŜyn. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Robert Ślusarz, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 1 s. 92-97.
(8) Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem goleni. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, P. Mościcka, I. Grzeszak. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22
nr 6 s. 265-270.
(9) Opatrunki nowej generacji. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda. W: Owrzodzenia
Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 158-165. [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego dla J. Cwajdy].
(10) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik
Lekarza 2005 nr 4 s. 92-96.
(11) Proces gojenia ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Paweł Brazis. W:
Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s.
58-68.
231 (12) Proces gojenia ran przewlekłych. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk. - Biul.
Kraj. Konsult. Med. 2005 nr 1 s. 15-16.
(13) Proces pielęgnowania jako metoda pracy. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, V. Górna. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 4 s. 84-91.
55
(14) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T.
Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny
Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 222-225.
(15) Rola zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych w leczeniu owrzodzeń i obrzęków
w przewlekłej niewydolności Ŝylnej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 209-213.
(16) Skóra - budowa i funkcje. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda.
W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005
s. 45-50.
(17) Utrzymanie integralności skóry. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Arkadiusz
Jawień. - ZakaŜenia 2005 nr 3 s. 92-95. - XV Sympozjum Sekcji ZakaŜeń Chirurgicznych TChP. XII
Zjazd PTZS. Licheń, 12-14 V 2005.
(18) Wybrane aspekty leczenia ran przewlekłych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 5 s. 54-60.
(19) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna
Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew
Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 87-92.
(20) Zaburzenia integralności skóry u chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda. - Postępy Dermatol. Alergol.
2005 T. 22 nr 3 s. 141-147.
(21) Zachowania higieniczne chorych z miaŜdŜycą tętnic kończyn dolnych. [Aut.] Alina Stodolska, Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, A. Burdyńska. - Pielęg. Pol.
2005 T. 19 nr 1 s. 53-57.
Streszczenia
(22) Metody leczenia trudno gojących się ran. [Aut.] B. Zgorzelak, M[aria] T. Szewczyk,
J[ustyna] Cwajda. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 138-139. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(23) Ocena skuteczności opatrunku Biatain w leczeniu Ŝylnych owrzodzeń goleni. [Aut.]
M[aria] T. Szewczyk, P. Mościcka, J[ustyna] Cwajda, R[adosław] Piotrowicz, A[rkadiusz] Jawień. Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 138. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(24) Rana okołostomijna. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, M[aria] T. Szewczyk, A. Stodolska, J[ustyna] Cwajda, Z[bigniew] Banaszkiewicz, A[rkadiusz] Jawień. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z.
4 s. 116. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI
2005.
(25) Ryzyko rozwoju odleŜyn po zabiegu operacyjnym u chorych po 65 roku Ŝycia. [Aut.] H.
Rutkiewicz, A. Stodolska, K[atarzyna] Cierzniakowska, J[ustyna] Cwajda, M[aria] T. Szewczyk. Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 133. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(26) Zasady prowadzenia skutecznej profilaktyki u chorych leŜących i unieruchomionych.
[Aut.] L. Dopierała, U. Kwapisz, K[atarzyna] Cierzniakowska, R[obert] Ślusarz, J[ustyna] Cwajda, A.
Stodolska, M[aria] T. Szewczyk. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 117-118. - I Kongres NaukowoSzkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
Inne publikacje
(27) Sprawozdanie z Sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Pielęgniarstwa.
[Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, A. Brzeska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 1 s. 106-107.
Cyrankiewicz Michał
Prace naukowe
(1) Analiza czynnikowa widm wzbudzenia fluorescencji jako metoda badania kinetyki przemian biochemicznych 7-etylo-10-hydroksykamptotecyny. [Aut.] Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, Stefan Kruszewski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 115-119.
56
(2) Applications of dynamic light scattering, fluorescence microscopy and fluorescence spectroscopy in DB-67 liposomal formulation studies. [Aut.] Stefan Kruszewski, Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, L. Latus, D. Bom. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 419-423. - 14th Slovak-CzechPolish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Slovak Republic,
Nitra, 13-17 IX 2004.
232 (3) Membranes affinity of hydroxycamptothecins determined by fluorescence spectra analysis.
[Aut.] Michał Cyrankiewicz, Blanka Ziomkowska, Stefan Kruszewski. W: National Conference "Physics and engineering in the present medicine and health care - the challenges to Poland as a new European Union member" jointly with the 13th Congress of the Polish Society of Medical Physics. Warsaw,
Poland, 29-30 IX 2005 s. 17-18.
(4) Membranes affinity of promising anticancer agent DB-67 determined by fluorescence
spectra analysis. [Aut.] Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, Stefan Kruszewski, R. Siuda. Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 401-407. - 14th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and
Quantum Aspects of Contemporary Optics. Slovak Republic, Nitra, 13-17 IX 2004.
Streszczenia
(5) Application of methods of steady-state fluorescence spectra analysis in camptothecin
studies. [Aut.] Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, Stefan Kruszewski. W: Workshop phonon
spectroscopy` 2005. Puszczykowo/Poznań, 19-21 V 2005. Book of abstracts and scientific programme.
[B.m., 2005] P23.
(6) Methods of fluorescence spectroscopy and dynamic light scattering in determining of
biophysical properties of camptothecins. [Aut.] Stefan Kruszewski, D. Bom, Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz. W: The 2nd Aspect Workshop on Advanced Spectroscopy.Kazimierz Dolny, Poland,
29 IX-2 X 2005. Program & abstracts. [B.m., 2005] s. 53.
(7) Nanostructures of coinage metals as enhancement systems for fluorescence and Raman
scattering. [Aut.] Stefan Kruszewski, H. Malak, Michał Cyrankiewicz, Blanka Ziomkowska. W: The
2nd Aspect Workshop on Advanced Spectroscopy. Kazimierz Dolny, Poland, 29 IX-2 X 2005. Program
& abstracts. [B.m., 2005] s. 54.
(8) Surface enhanced Raman scattering and surface enhanced fluorescence - promising techniques for biomedicine. [Aut.] Stefan Kruszewski, Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz. W:
Workshop phonon spectroscopy` 2005. Puszczykowo/Poznań, 19-21 V 2005. Book of abstracts and
scientific programme. [B.m., 2005] L5.
Cysewski Piotr
Prace naukowe
233 (1) An ab initio DFT characteristics of tautomeric properties of hydroxyl radical modified
nucleosides in polar and non-polar environments. [Aut.] Piotr Cysewski. - Z. Phys. Chem. 2005 Vol.
219 s. 213-234.
234 (2) An ab initio study on nucleic acid bases aromaticities. [Aut.] Piotr Cysewski. - J. Mol.
Struc. (Theochem) 2005 Vol. 714 nr 1 s. 29-34.
(3) Hydrophobicity as a measure of the optimum CNS activities of 3-(3,4-R1R2-1,2.4-triazol5-yl) propenoic acid derivatives. [Aut.] BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Alicja Nowaczyk, Piotr
Cysewski. - Ann. Pol. Chem. Soc. 2005 Vol. 1 s. 113-117. - XLVIII Meeting of the Polish Chemical
Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry. Poznań, Poland, 18-22 IX
2005.
235 (4) The MP2 quantum chemistry study on the local minima of guanine stacked with all four
nucleic acid bases in conformations corresponding to mean B-DNA. [Aut.] Piotr Cysewski, śaneta
CzyŜnikowska- Balcerak. - J. Mol. Struc. (Theochem) 2005 Vol. 757 s. 29-36.
236 (5) Polyolefin macroradical properties: a semiempirical quantum chemistry study. [Aut.] A.
Shyichuk, Piotr Cysewski. - Macromol. Theory Simul. 2005 Vol. 14 s. 400-405.
237 (6) A semiempirical quantum chemistry study of the polyolefin macroradical properties. [Aut.]
Piotr Cysewski, A. Shyichuk. W: Modyfikacja polimerów. Pod red. D. śuchowskiej i R. Stellera. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005 s. 527-530.
Streszczenia
57
(7) Intermolecular associate of 3(3,4-R1R2-1,2,4-triazole-5-yl) propenoic acid derivatives in
acetic acid solutions. [Aut.] Alicja Nowaczyk, Kinga Dybicz, BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Piotr
Cysewski. W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005]
S2-P77.
Czachowski Sławomir
Prace naukowe
238 (1) Badania nad rolą lekarza rodzinnego - aspekt silne ego w praktyce medycznej. [Aut.]
Sławomir Czachowski. - Pol. Forum Psychol. 2005 T. 10 nr 2 s. 152-161.
239 (2) Edukacja studentów medycyny w aspekcie roli lekarza rodzinnego. [Aut.] Sławomir Czachowski, Krzysztof Buczkowski. - Eduk. Dorosłych 2005 T. 49 nr 4 s. 81-89.
(3) Porównanie świadczeń zdrowotnych udzielanych w praktykach lekarza rodzinnego działających w środowisku akademickim, miejskim i wiejskim. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, Katarzyna
Klucz, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, D. Jałocha. - Zdrowie Publ. 2005 T.
115 nr 1 s. 45-48.
(4) Próba oceny stylu Ŝycia pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, E.
Ignaczak, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, Jacek Budzyński. - Fam. Med.
Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 613-617. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Poznań, 29 IX-1 X 2005.
240 (5) Rola lekarza rodzinnego w praktyce medycznej. [Aut.] Sławomir Czachowski. Toruń:
Wydaw. UMK, 2005, 130 s.
241 (6) Rola społeczna lekarza rodzinnego. [Aut.] Sławomir Czachowski. - Lek. Rodz. 2005 T.
10 nr 9 s. 976-977.
Streszczenia
(7) Analiza wiedzy pacjentów praktyki lekarza rodzinnego na temat zdrowego odŜywiania.
[Aut.] K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski, J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 40-41. - V Kongres Medycyny
Rodzinnej. "W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
242 (8) Badania nad rolą lekarza rodzinnego w praktyce medycznej. [Aut.] Sławomir Czachowski,
Krzysztof Buczkowski. - Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 802. - IV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Poznań, 29 IX-1 X 2005.
(9) Perception of one`s own nutrition and body mass index. [Aut.] K[rzysztof] Buczkowski,
M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, J[acek] Budzyński, K[atarzyna] Klucz, S[ławomir]
Czachowski. W: WONCA Europe 2005. 11th Conference of the European Society of General Practice /
Family Medicine: "From Hippocrates to the Human Genome: The past, present and future of General
Practice / Family Medicine". Kos Island, Greece, 3-7 IX 2005. Book of abstracts. [B. m., 2005] s. 60.
243 (10) Próba konstrukcji modelu psychologicznego "Rola Lekarza Rodzinnego". [Aut.]
S[ławomir] Czachowski, K[rzysztof] Buczkowski. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 22. - V
Kongres Medycyny Rodzinnej. "W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
(11) Zdrowy styl Ŝycia. Analiza wybranych grup pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.]
K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski,
J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 41. - V Kongres Medycyny Rodzinnej.
"W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
58
Czajkowski Rafał
Prace naukowe
(1) Abdominal wall repair using a biodegradable scaffold seeded with cells. [Aut.] Tomasz
Drewa, Przemysław Gałązka, Andrzej Prokurat, Zbigniew Wolski, J. Sir, K. Wysocka, Rafał Czajkowski. - J. Pediatr. Surg. 2005 Vol. 40 s. 317-321.
(2) B16 and Cloudman S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after decarbazine treatment. [Aut.] Dorota M. Olszewska-Słonina, Jan Styczyński, Tomasz A. Drewa, K.J. Olszewski,
Rafał Czajkowski. - Acta Pol. Pharm. 2005 Vol. 62 nr 6 s. 473-483.
(3) Effect of cryogenic temperatures and exercise on lipid peroxidation in kayakers. [Aut.]
A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, B[artosz] Woźniak, T[omasz] Drewa, C[elestyna] MilaKierzenkowska, R[afał] Czajkowski, A. Rakowski. - Biol. Sport 2005 T. 22 nr 3 s. 247-260.
Streszczenia
244 (4) Ocena wpływu wybranych czynników na skuteczność prowadzenia hodowli ludzkich
melanocytów. [Aut.] R[afał] Czajkowski, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 241242. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
245 (5) Zastosowanie autologicznych melanocytów hodowlanych w leczeniu bielactwa nabytego.
[Aut.] Rafał Czajkowski, Waldemar Placek. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s.
365-366. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10
XII 2005.
Inne publikacje
246 (6) 63rd Annual Meeting of the American Academy of Dermatology (Nowy Orlean, 18-22
lutego 2005 r.) - sprawozdanie. [Aut.] Rafał Czajkowski, J. Szepietowski, Waldemar Placek. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 2 s. 105-106.
Czaplewski Artur
Prace naukowe
(1) Zastosowanie autologicznych i allogenicznych keratynocytów pochodzących z hodowli w
leczeniu oparzeń. [Aut.] Tomasz Drewa, B. Nadolski, Artur Czaplewski, Ł. Drewa. - Przegl. Lek. 2005
T. 62 nr 9 s. 934-937.
Streszczenia
(2) Chirurgiczne leczenie zmian w przebiegu Lichen sclerosus et atrophicus zlokalizowanych
na napletku. Opis przypadku. [Aut.] Waldemar Placek, Artur Czaplewski. - Dermatol. Estetyczna
2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 364. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii.
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
247 (3) Pyoderma gangrenosum u 70-letniego pacjenta po wolnym przeszczepie skóry pełnej
grubości. [Aut.] A[rtur] Czaplewski, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 257. "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
(4) Skojarzone leczenie Rhinophyma za pomocą skrawania skalpelem, elektrokoagulacji i
peelingu chemicznego. Opis przypadku. [Aut.] Waldemar Placek, Artur Czaplewski. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 363-364. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
Czarny Jakub
Prace naukowe
248 (1) African DNA lineages in the mitochondrial gene pool of Europeans. [Aut.] B.A. Malyarchuk, J[akub] Czarny. - Mol. Biol. 2005 Vol. 39 nr 5 s. 703-709.
59
(2) Analiza występowania i wpływu zakaŜenia szczepami CagA(+) Helicobacter pylori na
zmiany zapalne błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy u dzieci. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała,
Jakub Czarny, Marcin Woźniak, Danuta Miścicka-Śliwka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 4 cz. 1 s. 647-654.
(3) Frequency of occurence of special combinations of STR alleles in human Y chromosomes
classified into haplogroup I*. [Aut.] Marcin Woźniak, Jakub Czarny, Tomasz Grzybowski, Danuta
Miścicka-Śliwka. - Z Zagad. Nauk Sąd. 2004 Vol. 59 s. 79-99. - [Tekst równoległy w języku polskim].
249 (4) Genetic variation of 15 STR loci (D3S1358, vWA, FGA, TH01, TPOX, CSF1PO,
D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, and D19S433) in populations of north and central Poland. [Aut.] Jakub Czarny, Tomasz Grzybowski, M.V. Derenko, B.A.
Malyarchuk, Danuta Miścicka-Śliwka. - Forensic Sci. Int. 2005 Vol. 147 s. 97-100.
(5) Low variability of the POLG (CAG)n repeat in North Eurasian Populations. [Aut.] B.A.
Malyarchuk, Marta Papuga, Tomasz Grzybowski, I.B. Rogozin, Marcin Woźniak, M.V. Derenko, S.Y.
Rychkov, Jakub Czarny, I.A. Zakharov, Danuta Miścicka-Śliwka. - Hum. Biol. 2005 Vol. 77 nr 3 s.
355-365.
Streszczenia
(6) Inflammation changes in gastric mucosa in patients with food allergy and peptic ulcer
disease. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta]
Bloch-Bogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(7) Prevalence of Helicobacter pylori infection and cytotoxicity species with cagA gene in
patients with peptic ulcer disease and food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[akub]
Czarny, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(8) Wpływ czynnika alergicznego i infekcyjnego (Helicobacter pylori) na stopień nasilenia
zmian zapalnych w błonie śluzowej Ŝołądka u pacjentów z alergią pokarmową i chorobą wrzodową.
[Aut.] J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta] BlochBogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 146. - Alergia
Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
Prace naukowe
(1) Allergic ulcerative colitis as a cause of bleeding from the lower alimentary tract in infants:
a report on two infants. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, GraŜyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - J. Pediatr. Neonatol. 2005 Vol. 2 nr 4 s. CR72-CR75.
(2) Analiza występowania i wpływu zakaŜenia szczepami CagA(+) Helicobacter pylori na
zmiany zapalne błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy u dzieci. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała,
Jakub Czarny, Marcin Woźniak, Danuta Miścicka-Śliwka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 4 cz. 1 s. 647-654.
(3) The analysis of selected epidemic factors of TTV infection in children and juveniles. [Aut.]
Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - J. Pediatr. Neonatol. 2005 Vol. 2 nr 4 s.
PD40-PD44.
250 (4) Co nowego w diagnostyce i leczeniu choroby trzewnej? [Aut.] Mieczysława CzerwionkaSzaflarska, Anna Szaflarska-Popławska, Lucyna Muller. - Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2005
Vol. 9 nr 2 s. 85-90.
251 (5) Diety wegetariańskie - korzyści i zagroŜenia. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
Inga Adamska, A. Rytarowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 5 s. 418-421.
(6) DuŜy polip zapalny wstępnicy jako przyczyna utajonego krwawienia z dolnego odcinka
przewodu pokarmowego u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 3 s. 271-274.
60
(7) Eozynofilowe zapalenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława
Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 6-7 s. 595-598.
252 (8) Genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemian puryn - zespół Lescha-Nyhana. [Aut.]
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, GraŜyna Mierzwa, A. Łasecka. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4
s. 33-39.
253 (9) Immunostymulacja jako profilaktyka nawracających zakaŜeń dróg oddechowych wieku
rozwojowego. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, A. Rytarowska, Inga Adamska. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 7-12.
(10) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 2-letniego chłopca spowodowane podaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 6-7 s. 591-594.
254 (11) NiepoŜądane skutki terapii eradykacyjnej Helicobacter pylori - probiotyki. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, S. Murawska. - Standardy Med. 2005 nr 3 s. 1666-1670.
(12) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z
guzami litymi - doniesienie wstępne. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna SzaflarskaPopławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1096-1101.
255 (13) Odpływ Ŝołądkowo-przełykowy u noworodków przedwcześnie urodzonych. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, I. Sadowska-Krawczenko, P. Korbal. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 9
s. 719-726.
256 (14) Poantybiotykowe zaburzenia ekosystemu mikrobiontów przewodu pokarmowego. [Aut.]
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, S. Murawska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1047-1052.
(15) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 205-208.
257 (16) Probiotyki - dobroczynne mikroorganizmy? [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
S. Murawska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 41-45.
258 (17) Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
Część I: Zmodyfikowany projekt standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w celiakii. [Aut.] K. Karczewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, J. Rujner, B. Nowowiejska. - Standardy Med. Pediatr. 2002 T. 4 nr 3 supl. s. 55-56, 58-62. - [Projekt opracowany w oparciu o pracę opublikowaną w "Standardach Medycznych" 2001 T. 3 nr 10, s. 14-22, oraz o dyskusję przeprowadzoną w
trakcie posiedzenia Sekcji Celiakii PTGHiśD w dniu 24.05.2002 w Zabrzu].
(18) Przyczyny przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieŜy z prawidłową błoną śluzową jelita
cienkiego. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz.
2005 Vol. 7 nr 1 s. 29-32.
259 (19) Wpływ wybranych schorzeń okresu noworodkowego na występowanie refluksu Ŝołądkowo-przełykowego u noworodków urodzonych przedwcześnie. [Aut.] I. Sadowska-Krawczenko, P. Korbal, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 3 cz. 1 s. 317-324.
(20) Współwystępowanie choroby wrzodowej dwunastnicy i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki: trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 5
s. 445-448.
(21) Współwystępowanie wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego i Ŝołądkowoprzełykowego u niemowląt, dzieci i młodzieŜy. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, GraŜyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 623-627.
(22) Wybrane aspekty zakaŜeń rotawirusowych u niemowląt i dzieci do ukończenia drugiego
roku Ŝycia. [Aut.] GraŜyna Swincow, Izabela Zielińska, Joanna Gąsiorowska, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 643-648.
260 (23) Zespół jelita draŜliwego u dzieci. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, GraŜyna
Bała, H. Zielińska, S. Murawska. - Lekarz 2005 nr 9 s. 66-71.
(24) Zespół Lescha-Nyhana u dwóch chłopców w rodzinie. [Aut.] A. Łasecka, GraŜyna
Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 121-125.
261 (25) Znaczenie oznaczania stęŜenia prokalcytoniny w diagnostyce klinicznej. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Monika Parzęcka. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 112 s. 584-586.
61
262 (26) śywienie dzieci zdrowych. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: Zarys pediatrii: podręcznik dla studiów medycznych. Pod red. B. Pawlaczyka. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL,
2005 s. 100-112.
Streszczenia
(27) Alergiczne zapalenie jelita grubego jako przyczyna krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - opis dwóch przypadków. [Aut.] GraŜyna Bała, GraŜyna Swincow, A. Rytarowska,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18
czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
263 (28) Batts and Ludwig evaluation of liver histology in children with chronic hepatitis B. [Aut.]
M. Woynarowski, J. Cielecka-Kuszyk, J. Kuydowicz, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, E. Strawińska, A. Liberek, K. Karczewska, D. Lebensztejn, B. Kowalik-Mikołajewska, A. Gorczyca, H. Trocha, M. Woźniak, J. Socha. W: World Congress of Gastroenterology 2005. Global Goals in Gastroenterology: Expanding horizons in the 21st century. Montreal, Canada, 10-14 IX 2005. Abstracts. [B.m.,
2005] R.0963.
264 (29) Congenital malformations of the organ of vision: epidemiological data based on Polish
Registry of Congenital Malformations 1997-2001, diagnostic recommendations and genetic counselling.
[Aut.] M.R. Krawczyński, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M[ieczysława]
Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, M. Krawczyński, J. Limon, J. Stańczyk, E. SzwałkiewiczWarowicka, M. Walczak, A. Latos-Bieleńska. - Arch. Perinat. Med. 2005 suppl. s. 14. - The 8th
European Symposium "Prevention of Congenital Anomalies". Poznań, Poland, 9-10 VI 2005. Program
and Abstracts.
(30) Częstość występowania patologicznego kwaśnego refluksu Ŝołądkowo-przełykowego u
dzieci i młodzieŜy z astmą oskrzelową. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca
2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
(31) Czynniki angiogenne (VEGF, bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami litymi. [Aut.]
Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 290-291. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(32) Eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.]
GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005]
s. 51.
(33) Expression of the activation CD27 in peripheral blood lymphocytes of gastritis children
with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz, L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, G[raŜyna] Mierzwa. - Cytometry 2005
Vol. 67B nr 1 s. 43. - 5th Euroconference on Clinical Cell Analysis. Athens, Greece, 22-24 IX 2005.
265 (34) Hydrocephaly and microcephaly in children born between 1998-2002 in Poland and
California - epidemiological studies. [Aut.] S. Ksionski, A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M.
Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J.
Świetliński, M. Walczak, J. Wierzba, A. Latos-Bieleńska. - Arch. Perinat. Med. 2005 suppl. s. 35. The 8th European Symposium "Prevention of Congenital Anomalies". Poznań, Poland, 9-10 VI 2005.
Program and Abstracts.
(35) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dwuletniego chłopca spowodowane stosowaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005]
s. 52.
266 (36) Maternal age as a risk factor isolated congenital malformations in children identified by
the Polish Registry of Congenital Malformations. [Aut.] A. Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, J. Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M.
Krawczyński, J. Limon, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J.
Świetliński, M. Walczak, M. Kamiński, A. Latos-Bieleńska. - Arch. Perinat. Med. 2005 suppl. s. 34. -
62
The 8th European Symposium "Prevention of Congenital Anomalies". Poznań, Poland, 9-10 VI 2005.
Program and Abstracts.
(37) The mode of immune response to H. pylori (cag+ and cag-) in peripheral lymphocytes of
gastritis children with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz,
L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] CzerwionkaSzaflarska, G[raŜyna] Mierzwa, G[raŜyna] Bała, D. DzierŜanowska. W: 4th World Congress of the
World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 120.
267 (38) Neural tube defects prevalance in three regions of Western Poland in 1997-2000. [Aut.]
J.P. Mejnartowicz, A. Materna-Kiryluk, A. Balcar-Boroń, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, M.
Krawczyński, A. Latos-Bieleńska. - Arch. Perinat. Med. 2005 suppl. s. 36. - The 8th European Symposium "Prevention of Congenital Anomalies". Poznań, Poland, 9-10 VI 2005. Program and Abstracts.
(39) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z ostrą
białaczką limfoblastyczną. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kinga Lis, Robert Dębski, Krzysztof
Pałgan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 288-289. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(40) Ocena stęŜeń wybranych czynników angiogennych u dzieci z nieswoistymi zapaleniami
jelit. [Aut.] GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, GraŜyna Mierzwa,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca
2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
(41) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18
czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 53.
(42) Wpływ badań czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z
zaparciami i z zanieczyszczaniem się stolcem- (zastosowanie metody biofeedback). [Aut.] GraŜyna
Mierzwa, GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 49.
(43) Współwystępowanie choroby wrzodowej i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka
przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 51.
(44) ZakaŜenia wirusem zapalenia typu G u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej - analiza epidemiologiczno-kliniczna. [Aut.] Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska, Sylwia Kołtan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 231-232. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI
2005. Streszczenia.
Czuczejko Jolanta
Prace naukowe
(1) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga Motyl, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 3 s. 206-210.
Streszczenia
(2) Age-related changes of antioxidant enzymes activities in erythrocytes. [Aut.] Karolina
Szewczyk-Golec, Jolanta Czuczejko, Hanna Pawluk, K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jadwiga Motyl, Józef Kędziora. W: 15th Meeting European Association for Red Cell
Research. Murten, Switzerland, 21-25 IV 2005. [B. m., 2005] s. 85.
(3) The role of free radicals in ischaemia - reperfusion injury of the transplanted kidney. [Aut.]
M. Masztalerz, Zbigniew Włodarczyk, Jolanta Czuczejko, Józef Kędziora, M. Słupski. - Transplant Int.
63
2005 Vol. 18 suppl. 1 s. 184. - 12th Congress of the European Society for Organ Transplantation/14th
Congress of the European Transplant Coordinators Organization. Geneva, 15-19 X 2005. Abstracts.
(4) Superanion oxide as a marker of ischaemia-reperfusion injury of the transplanted kidney.
[Aut.] M. Masztalerz, Z[bigniew] Włodarczyk, J[olanta] Czuczejko, M. Słupski. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, 12-14 V 2005. [B. m.,
2005] P 3.
(5) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(6) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (badania wstępne). [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga
Motyl, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 105-106. - X Zjazd
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(7) Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef
Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
CzyŜnikowska-Balcerak śaneta
Prace naukowe
(1) The MP2 quantum chemistry study on the local minima of guanine stacked with all four
nucleic acid bases in conformations corresponding to mean B-DNA. [Aut.] Piotr Cysewski, śaneta
CzyŜnikowska- Balcerak. - J. Mol. Struc. (Theochem) 2005 Vol. 757 s. 29-36.
Ćwiklińska-Jurkowska Małgorzata Maria
Prace naukowe
268 (1) Aiding diagnosis of schizophrenia based on quantitative EEG using ROC curves and pattern recognition methods. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, W[iktor] DróŜdŜ. W: Statistics
and clinical practice. Lecture Notes of the ICB Seminar. Warszawa, VI 2005. Ed. L. Bobrowski, [i. in.].
Warszawa, 2005 s. 76-82.
(2) Aktywność inhibitorów układu krzepnięcia - antytrombiny i białka C we krwi obwodowej
noworodków urodzonych przedwcześnie z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania.
[Aut.] P. Korbal, Wiesław Szymański, T. Janiszewska, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Adamczak, I. Sadowska-Krawczenko. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 3 cz. 1 s. 371-382.
269 (3) Biploty jako narzędzie wizualizacji współzaleŜności między zmiennymi określającymi
parametry ludzkiej krwi w doświadczeniach in vitro z polymeric sorbents. [Aut.] Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 47-52.
270 (4) Different approaches to missing data in discriminant applied to medical problems. [Aut.]
M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej] Kołtan,
W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 2 s. 56-58.
271 (5) Interpretacja biomedyczna wizualizacji współzaleŜności między zmiennymi określającymi
parametry ludzkiej krwi w doświadczeniach in vitro z sorbentami polimerowymi. [Aut.] Małgorzata
Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 53-57.
272 (6) Interpretacja równań regresji wielorakiej określających zaleŜność między liczbą trombocytów a parametrami krzepnięcia i morfologii w czasie hemoperfuzji in vitro. [Aut.] Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 47-51.
64
273 (7) Neurotransmitery i neuromodulatory snu. [Aut.] D. Wrona, M.K. Jurkowski, B. BobekBilewicz, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska. - Sen 2005 T. 5 nr 2 s. 56-64.
274 (8) Performance of bagging, boosting and other classifiers ensemble fo medical diagnosis`s
problems. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski. W: Statistics and clinical
practice. Lecture Notes of the ICB Seminar. Warszawa, VI 2005. Ed. L. Bobrowski, [i. in.]. Warszawa,
2005 s. 140-145.
(9) Premature infants anaemia due to blood sampling for laboratory analysis. [Aut.] P. Korbal,
Roman Kotzbach, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska. - Arch. Perinat. Med. 2004 Vol. 10 nr 4 s. 2731.
(10) Receiver operating characteristic (ROC) and other curves measuring discriminability of
classifiers` ensemble for asthma diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] ĆwiklińskaJurkowska, Z. Doniec, A[nna] Szaflarska-Popławska. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 2
s. 65-67.
275 (11) RozwaŜania metodologiczne - metoda regresji wielorakiej w ocenie zaleŜności liczby
trombocytów od parametrów krzepnięcia i morfologii w czasie hemoperfuzji in vitro. [Aut.] Małgorzata
Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 43-46.
(12) Selection of variables predicting transplanted kidney function three after the surgery.
[Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska. W: Statistics and clinical practice.
Lecture Notes of the ICB Seminar. Warszawa, VI 2005. Ed. L. Bobrowski, [i. in.]. Warszawa, 2005 s.
113-119.
(13) Systemy eksperckie w biomedycynie. [Aut.] Mariusz śółtowski, Małgorzata ĆwiklińskaJurkowska, M. Piszcz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 131-139.
276 (14) The use of logistic regression, discriminant analysis and classification trees in predicting
persisting remission in childhood leukemia. [Aut.] Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski,
Andrzej Kołtan. W: Recent advances in quantitative methods in cancer and human health risk assessment. Ed. L. Edler, C.P. Kitsos. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2005 s. 371-382.
Streszczenia
277 (15) Aiding bacteriemia recognition during neutropenia using quick parameters of infection
and multidimensional classification. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Katarzyna Dylewska,
P[iotr] Jurkowski. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 163. - LXVI Scientific Session of the Polish
Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
(16) Assessment charts of constituent and combined classifiers performance for asthma and
schizophrenia diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Z. Doniec,
W[iktor] DróŜdŜ. W: Annual Conference International Society For Clinical Biostatics ISCB26. Szeged,
Hungary, 21-25 VIII 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 150-151.
278 (17) Combining of multivariate classification methods in predicting the severity of childhood
astma using social variables. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, R. Kurzawa. W: 51 Biometrisches Kolloquium der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft (DR-IBS). Halle (Saale), 21-23 III 2005. Programm und Abstracts. [B. m., 2005] s. 83.
279 (18) Different approaches to missing data in discrimination applied to medical problems.
[Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej]
Kołtan, W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. W: Euroregional Conference on Building Information Society
in the Healthcare in Euroregion Niemien. Białystok, 17-19 II 2005. Programme and book of abstracts.
[B. m., 2005] s. 66-67.
280 (19) Efficiency of combined classifiers for stable and unstable classifiers on the example of
medical data. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, W[iktor] DróŜdŜ, B. Kukulska-Pawluczuk. Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 166. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society.
Poznań, 2 XII 2005.
281 (20) The illustration of Support Vectors Machine (SVM) method for different parameters and
different kernel functions. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, M[agdalena] Wietlicka-Piszcz,
W[iktor] DróŜdŜ. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 164. - LXVI Scientific Session of the Polish
Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
(21) The influence of some features on hospital preliminary and final diagnoses agreement.
[Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, W. Hilemann. - Listy Biometr. 2005
Vol. 42 nr 2 s. 165-166. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
65
(22) The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems and
discriminant analysis effectiveness in chosen diseases diagnoses. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata]
Ćwiklińska-Jurkowska, W. Hilemann. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 162-163. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
282 (23) Missing data in discriminant analysis on the example of medical data. [Aut.] M[ałgorzata]
Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 157-159. - LXVI
Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
(24) Prediction of the transplantated kidney function three years after the surgery. [Aut.]
P[iotr] Jurkowski, Z[bigniew] Włodarczyk, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska. W: 51 Biometrisches
Kolloquium der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft (DR-IBS). Halle
(Saale), 21-23 III 2005. Programm und Abstracts. [B. m., 2005] s. 82.
(25) Receiver Operating Characteristic (ROC) and other curves measuring discriminability of
classifiers` ensemble for asthma diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] ĆwiklińskaJurkowska, Z. Doniec, A[nna] Szaflarska-Popławska. W: Euroregional Conference on Building Information Society in the Healthcare in Euroregion Niemien. Białystok, 17-19 II 2005. Programme and
book of abstracts. [B. m., 2005] s. 40-41.
283 (26) Receiver operating characteristic (ROC) curves in logistic regression modeling. [Aut.]
M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, B[arbara] KsiąŜkiewicz, B. Kukulska-Pawluczuk. - Listy Biometr.
2005 Vol. 42 nr 2 s. 158-159. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII
2005.
284 (27) Relationships between classifiers` diversity and misclassification rates for trained and
simple fixed combining. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski. - Listy Biometr.
2005 Vol. 42 nr 2 s. 159-160. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII
2005.
(28) Using Receiver Operating Characteristic (ROC) and other curves in assessment of discriminability. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Z. Doniec. - Listy Biometr.
2005 Vol. 42 nr 2 s. 160-161. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII
2005.
Dachtera-Frąckiewicz Magdalena
Prace naukowe
(1) Porównanie świadczeń zdrowotnych udzielanych w praktykach lekarza rodzinnego działających w środowisku akademickim, miejskim i wiejskim. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, Katarzyna
Klucz, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, D. Jałocha. - Zdrowie Publ. 2005 T.
115 nr 1 s. 45-48.
(2) Próba oceny stylu Ŝycia pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, E.
Ignaczak, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, Jacek Budzyński. - Fam. Med.
Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 613-617. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Poznań, 29 IX-1 X 2005.
Streszczenia
(3) Analiza wiedzy pacjentów praktyki lekarza rodzinnego na temat zdrowego odŜywiania.
[Aut.] K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski, J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 40-41. - V Kongres Medycyny
Rodzinnej. "W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
(4) Perception of one`s own nutrition and body mass index. [Aut.] K[rzysztof] Buczkowski,
M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, J[acek] Budzyński, K[atarzyna] Klucz, S[ławomir]
Czachowski. W: WONCA Europe 2005. 11th Conference of the European Society of General Practice /
Family Medicine: "From Hippocrates to the Human Genome: The past, present and future of General
Practice / Family Medicine". Kos Island, Greece, 3-7 IX 2005. Book of abstracts. [B. m., 2005] s. 60.
(5) Zdrowy styl Ŝycia. Analiza wybranych grup pacjentów lekarzy rodzinnych. [Aut.]
K[rzysztof] Buczkowski, M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, S[ławomir] Czachowski,
J[acek] Budzyński. - Probl. Med. Rodz. 2005 Vol. 7 nr spec. s. 41. - V Kongres Medycyny Rodzinnej.
"W trosce o zdrowie Polaków". Lublin, 2-5 VI 2005.
66
Dancewicz Maciej
Prace naukowe
285 (1) Mikroprzerzuty niedrobnokomórkowego raka płuca do szpiku. [Aut.] Maciej Dancewicz,
Janusz Kowalewski, J. Sir, Janusz Pepliński, A. Jezierska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 114 s.
54-56.
(2) Pojedynczy cień okrągły w płucu - ciągle aktualny problem diagnostyczny. [Aut.] Janusz
Kowalewski, Maciej Dancewicz. - Pneumonol. Alergol. Pol. 2005 T. 73 s. 96-99.
286 (3) Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników szpitalnych na HBV, HCV i HIV.
[Aut.] Maciej Dancewicz, M. Szymankiewicz, Janusz Kowalewski, M. Karwacka. - Przegl. Epidemiol.
2005 T. 59 s. 671-677.
287 (4) Wpływ czynników ryzyka na częstość występowania powikłań po pneumonektomii u
chorych z pierwotnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc. [Aut.] Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski, Janusz Pepliński. - Kardiochir. Torakochir. Pol. 2004 T. 1 nr 4 s. 65-71.
Streszczenia
288 (5) Bone marrow isolated micrometastases of non-small cell lung cancer. [Aut.] M[aciej]
Dancewicz, J[anusz] Kowalewski, J. Sir, W. Windorbska, E. Ziółkowska, A. Ostrowski. - Lung Cancer
2005 Vol. 49 suppl. 2 s. 209-210. - 11th World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII
2005. Abstracts.
Daniluk-Matraś Irena
Prace naukowe
(1) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
(2) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(3) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
(4) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(5) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
67
(6) Guz nadnercza w przebiegu zespołu nadnerczowo-płciowego - opis przypadku. [Aut.]
Małgorzata Pacholska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, E. Kłobukowska, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 70-71.
(7) Guzy nerek - analiza zachorowań i przebiegu leczenia w Bydgoskim Ośrodku Onkologii
Dziecięcej w latach 1995-2005. [Aut.] Monika Renkielska, Andrzej Kurylak, Andrzej Prokurat, Irena
Matraś, Agnieszka Jatczak-Gaca, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia
Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s.
71-72.
(8) Miejsce znieczulenia przewodowego do wybranych zabiegów w zakresie chirurgii jednego
dnia u dzieci. [Aut.] M. Matczuk, P. Brzeziński, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, K[rzysztof]
Kusza, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] Daniluk-Matraś. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s.
73. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań,
14-17 IX 2005. Streszczenia.
(9) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Chrupek, I[rena] DanilukMatraś, E. Kłobukowska, R[oman] Kaźmirczuk, P. Skiba, G[rzegorz] Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i
najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(10) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, E. Kłobukowska, Roman Kaźmirczuk, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej Prokurat. W: VII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego - aktualności i
najnowsze osiągnięcia. Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(11) Wykorzystanie analgezji nerwu obwodowego u dzieci do operacji przepukliny pachwinowej lub stulejki zaplanowanych do zabiegu w ramach chirurgii "jednego dnia". [Aut.] P. Brzeziński,
M. Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] DanilukMatraś, A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 101-102. - XV Międzynarodowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
Dąbkowska Małgorzata
Prace naukowe
289 (1) Ocena osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej u chorych na schizofrenię w zaleŜności od cech atopii. [Aut.] Małgorzata Dąbkowska. - Badania nad Schizofrenią 2004 T. 5 nr 5 s. 8088.
290 (2) Wpływ traumatycznych przeŜyć w dzieciństwie na przebieg choroby alkoholowej - doniesienie wstępne. [Aut.] Małgorzata Dąbkowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 43-47.
Dąbrowiecki Stanisław
Prace naukowe
291 (1) Materiałoznawstwo tworzyw sztucznych. Terminologia anglosaska i jej odpowiedniki w
polskim piśmiennictwie medycznym. [Aut.] J. Szmytkowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Polim. w Med.
2005 T. 35 nr 4 s. 63-67.
292 (2) Metody szycia powłoki brzusznej: wyniki badania ankietowego chirurgów polskich. [Aut.]
Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 113 s. 646-650.
(3) Mylne rozpoznanie przepukliny powłok brzusznych - opis serii przypadków. [Aut.] Wojciech Szczęsny, P. Cisowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 133-136.
68
(4) Naprawa przepuklin pachwinowych metodą Desardy - pierwsze polskie doświadczenia.
[Aut.] Jacek Szopiński, Andrzej Kapała, Stanisław Prywiński, Wojciech Stankiewicz, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 2 s. 159-168. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
(5) Odległe wyniki leczenia operacyjnego pierwotnych i wtórnych nowotworów wątroby doświadczenia własne. [Aut.] M. Słupski, Zbigniew Włodarczyk, M. Masztalerz, Małgorzata Pacholska,
Sinjab Ahmad Thabit, J. Tujakowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 3 s.
231-243. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
(6) Poradnik dla pacjentów ze stomią. [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki.
Warszawa: Bristol-Myers Squibb Polska, 2005, 28 s.
(7) Próba oceny częstości występowania i kosztów leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych w Polsce w latach 2001-2002. [Aut.] S. Pierściński, Jacek Szopiński, J. Szmytkowski, Stanisław
Dąbrowiecki. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 4 s. 981-986.
293 (8) Przepukliny brzuszne. [Aut.] Stanisław Dąbrowiecki. W: Chirurgia. Pod red. W. Noszczyka. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL, 2005 s. 929-940.
294 (9) Przerzut nowotworu trzustki w worku przepukliny pachwinowej. [Aut.] Stanisław Dąbrowiecki, S. Pierściński. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 2 s. 295-300. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
(10) Pułapki diagnostyki klinicznej przepuklin powłoki brzusznej. [Aut.] Wojciech Szczęsny,
P. Cisowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 2 s. 113-119.
(11) Współczesne poglądy na etiopatogenezę przepuklin ściany brzucha. [Aut.] Wojciech
Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 4 s. 280-286. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
(12) Współczesne poglądy na etiopatogenezę, zapobieganie i leczenie bólu przewlekłego po
herniotomii. [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 11
s. 1217-1229. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
295 (13) Znieczulenie miejscowe w chirurgii przepuklin pachwiny. [Aut.] A. Opertowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 3 s. 152-160. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
Streszczenia
(14) Ból po herniotomii - dlaczego, jak długo, jak bardzo? [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
(15) Epidemiologia, metody i koszty leczenia przepuklin pachwiny w Polsce w latach 20012003. [Aut.] S. Pierściński, Jacek Szopiński, J. Szmytkowski, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie
Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
(16) Etiologia przepuklin pachwiny. Co wnoszą badania ultrastruktury pochewki mięśni prostych? [Aut.] Wojciech Szczęsny, K. Cerkaska, A. Tretyn, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie
Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
296 (17) How much does inguinal hernia treatment actually cost us - expenses calculated from the
data of the Polish National Health Fund. [Aut.] S. Pierściński, J. Szmytkowski, S[tanisław] Dąbrowiecki.
- Hernia 2005 Vol. 9 spec. issue s. SI23. - 27th International Congress of the European Hernia Society.
Turin, Italy, 1-3 XII 2005. Abstracts Book.
(18) In search of hernia etiology - ultrastructure of rectus sheath revisited. [Aut.] W[ojciech]
Szczęsny, K. Cerkaska, S[tanisław] Dąbrowiecki, A. Tretyn. - Hernia 2005 Vol. 9 spec. issue s.
SI23. - 27th International Congress of the European Hernia Society. Turin, Italy, 1-3 XII 2005. Abstracts
Book.
(19) Informacja o wieloośrodkowym badaniu klinicznym Desarda vs Lichtenstein. [Aut.]
Jacek Szopiński, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. PolskoUkraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki
jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
297 (20) Informacja o wieloośrodkowym badaniu klinicznym: technika szycia powłoki jamy
brzusznej. [Aut.] S. Pierściński, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin.
Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
69
(21) Leczenie samoistnego przedziurawienia przepukliny brzusznej u chorych z marskością
wątroby i wodobrzuszem. [Aut.] Włodzimierz Gniłka, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki
w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
298 (22) Materiałoznawstwo tworzyw sztucznych. Terminologia anglosaska i jej odpowiedniki w
polskim piśmiennictwie medycznym. [Aut.] J. Szmytkowski, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie
Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
299 (23) Metody operacji przepuklin pachwiny. Wiedza i praktyka polskich chirurgów. [Aut.]
Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej".
Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
300 (24) Odległe wyniki leczenia pierwotnych przepuklin pachwiny metodami Lichtensteina,
Trabucco-T4 i Valentiego. [Aut.] A. Opertowski, P. Remesz, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie
Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
301 (25) Operative technique for post-sternotomy incisional hernias. [Aut.] P. Cisowski,
S[tanisław] Dąbrowiecki, W[ojciech] Szczęsny. - Hernia 2005 Vol. 9 spec. issue s. SI43. - 27th International Congress of the European Hernia Society. Turin, Italy, 1-3 XII 2005. Abstracts Book.
(26) Peripheral arterial blood flow and intima-media thickness in patients with predialysis
stage chronic renal failure. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, B. Sobociński, P[iotr] Strześniewski, W[ładysław]
Lasek, P[aweł] StróŜecki, A[ndrzej] Kapała, J[acek] Manitius, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Eur. Radiol.
Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 558-559. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
302 (27) Porównanie kosztów wykonania operacji przepukliny pachwinowej metodą Desardy i
Lichtensteina. [Aut.] P. Cisowski, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
(28) Przebieg rekonwalescencji po operacji przepukliny pachwiny - opinie chorych i wiedza
lekarzy. [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
303 (29) Przypadek przetoki jelitowej po zaopatrzeniu przepukliny brzusznej siatką poliestrową.
[Aut.] J. Andruszkiewicz, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego.
Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie
powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
(30) Skojarzone zabiegi operacyjne u chorych z przepukliną brzuszną. [Aut.] J. Pypkowski,
Włodzimierz Gniłka, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego.
Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie
powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
(31) Surgical emergency in patients with liver cirrhosis and abdominal hernia - perforation of
the hernial sac. [Aut.] W[łodzimierz] Gniłka, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Hernia 2005 Vol. 9 spec.
issue s. SI56. - 27th International Congress of the European Hernia Society. Turin, Italy, 1-3 XII 2005.
Abstracts Book.
(32) Technika operacji przepuklin nadbrzusza po sternotomii pośrodkowej. [Aut.] P. Cisowski, Stanisław Prywiński, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego.
Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie
powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
304 (33) Technika szycia powłoki brzusznej przez polskich chirurgów anno 2004. [Aut.] Stanisław
Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
305 (34) ZakaŜenia ropne po wszczepie siatki w pachwinie. Czekać czy działać? [Aut.] Stanisław
Dąbrowiecki, J. Andruszkiewicz. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. PolskoUkraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki
jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
70
306 (35) Zjawiska fizyczne u podstaw wyboru metody szycia powłoki brzusznej. [Aut.] S. Pierściński, J. Holka, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. PolskoUkraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki
jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
Demidowicz Krzysztof
Prace naukowe
(1) Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorych na cukrzycę i u osób bez cukrzycy - ocena
demograficzna i kliniczna. [Aut.] A. Jachalska, A. Sukiennik, Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, M. Koziński, Maria Bogdan, M. Rychter, M. Radomski, T. Białoszyński, M. Jabłoński, Aldona Kubica,
Krzysztof Demidowicz. - Diabetol. Dośw. Klin. 2005 T. 5 nr 2 s. 132-137.
(2) Zastosowanie antagonistów receptora dla aldosteronu w leczeniu niewydolności serca.
[Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, Aldona Kubica, Krzysztof Demidowicz, Władysław Sinkiewicz.
- Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 1 s. 29-32.
Deptuła Aleksander
Prace naukowe
307 (1) Analiza drobnoustrojów izolowanych z krwi chorych leczonych w Klinice Nefrologii
Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. [Aut.] Aleksander Deptuła, Agnieszka Mikucka,
Eugenia Gospodarek, R. Naruszewicz, Witold Doroszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 106
s. 427-430.
308 (2) Oporność na karbapenemy wynikająca z syntezy metalo-beta-laktamaz - metody wykrywania i analiza kosztów. [Aut.] Aleksander Deptuła, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 19-21.
309 (3) Wpływ warunków hodowli na hydrofobowe właściwości wielolekoopornych szczepów
Pseudomonas aeruginosa. [Aut.] Aleksander Deptuła, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med.
Dośw. Mikrobiol. 2004 R. 56 nr 4 s. 359-364.
Dębicka-Zbieranek Iwona
Streszczenia
310 (1) Przewidywanie zmian hemodynamicznych wynikających ze zmiany stymulacji serca z
komorowej (VVI) na dwujamową (DDD) na podstawie badania echokardiograficznego. [Aut.] Iwona
Zbieranek-Dębicka. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 111-112.
Dębski Robert
Prace naukowe
(1) Anti-HBs profiles in children treated for neoplastic disease who had been vaccinated
against hepatitis B postnatally or as infants. [Aut.] S[ylwia] Kołtan, A[ndrzej] Kołtan, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, J[an] Styczyński. - J. Hosp. Infect. 2005 Vol. 60 s. 73-77.
(2) In vitro sensitivity of leukemic cells to nucleoside derivatives in childhood acute leukemias: good activity in leukemic relapses. [Aut.] J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski,
K. CzyŜewski, W. Balwierz, E. Juraszewska, M. Matysiak, I. Malinowska, E. Stanczak, D. SońtaJakimczyk, T. Szczepański, J. Wachowiak, B. Konatkowska, A. Balcerska, A. Płoszyńska, J.
Kowalczyk, J. Stefaniak, W. Badowska, M. Wieczorek, I. Olejnik, M. Krawczuk-Rybak, M. Kuźmicz. Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 1 s. 74-78.
311 (3) Ocena limfocytów B, T i komórek NK krwi obwodowej oraz stęŜeń immunoglobulin w
surowicy krwi dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chorobą Hodgkina po zakończeniu leczenia
71
onkologicznego. [Aut.] Robert Dębski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, [Aldona]
Katarzyna Jankowska, Sylwia Kołtan. - Przegl. Pediatr. 2005 Vol. 35 nr 3 s. 131-136.
ToŜ: - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 3 s. 354-359.
(4) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami
litymi - doniesienie wstępne. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1096-1101.
(5) Porównanie aktywności trzech preparatów L-asparaginazy w ostrej białaczce limfoblastycznej i mieloblastycznej: badania cytotoksyczności i indukcji apoptozy w liniach komórkowych.
[Aut.] Beata Kołodziej, Beata Kuryło-Rafińska, Małgorzata Kubicka, Robert Dębski, Jan Styczyński. Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 1 s. 1-6.
(6) Przygotowanie rodziców dzieci z chorobą nowotworową do sprawowania opieki domowej.
[Aut.] M. Szwed-Kolińska, Ewa Barczykowska, Robert Dębski, Jan Styczyński, Andrzej Kurylak. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 109-113.
(7) Znaczenie prognostyczne skojarzonego profilu odporności in vitro na fludarabinę, treosulfan i etopozyd u dzieci z ostrą białaczką mieloblastyczną poddanych zabiegowi przeszczepiania komórek
hematopoetycznych. [Aut.] Jan Styczyński, J. Toporski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J. Kowalczyk, J. Wachowiak, Mariusz Wysocki. W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w onkohematologii". Falent k/Warszawy, 18-19 XI 2005. [B.
m., 2005] s. 26-28.
Streszczenia
(8) Activity of prednisolone in acute lymphoblastic leukemia may be increased by various noncytotoxic compounds. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. Pediatr. Blood Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 424. - International Society of Paediatric Oncology. SIOP
XXXVII Annual Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
(9) Analiza czynników ryzyka podwójnych zakaŜeń HBV+HBC u dzieci z chorobami nowotworowymi w świetle 30-letnich obserwacji. [Aut.] Jan Styczyński, Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki,
Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 227228. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(10) Apoptosis and expression of cyclin A in human leukemia cell lines K-562 and HL-60.
[Aut.] A[lina] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, A. Grzanka, A[nna] Szaflarska-Popławska, D[ariusz]
Grzanka, R[obert] Dębski. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 34. - 30th FEBS Congress and 9th IUBMB
Conference the Protein World. Budapest, Hungary 2-7 VII 2005.
(11) Apoptoza indukowana u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną: nowy czynnik prognostyczny? [Aut.] Andrzej Kurylak, Jan Styczyński, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 284. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i
Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(12) An assessment of selected immune parameters of patients with Hodgkin`s disease - preliminary report. [Aut.] A[ndrzej] Kołtan, R[obert] Dębski, S[ylwia] Kołtan, M[ariusz] Wysocki. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 48. - 12th Congress of Polish Society of Clinical and
Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
(13) Cytogenetyczne i molekularne czynniki prognostyczne w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko,
R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 146147. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(14) Czynniki angiogenne (VEGF, bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami litymi. [Aut.]
Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 290-291. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
312 (15) Efektywność i bezpieczeństwo mobilizacji komórek hematopoetycznych krwi obwodowej
wysokimi dawkami G-CSF. [Aut.] R[obert] Dębski, H. Górnicka, J[an] Styczyński, E. Hulek, P. Wojty-
72
lak. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 107. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(16) Effectivity of supportive treatment with nebulized bronchodilators and glucocorticosteroids in the management of mild to moderate bronchiolitis. [Aut.] E[lŜbieta] Grześk, S[ylwia] Kołtan,
A[ndrzej] Kurylak, R[obert] Dębski, M[onika] Pogorzała, M[ariusz] Wysocki. - Eur. J. Clin. Invest.
2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 35. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation.
Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(17) Higher efficacy of peripheral blood stem cell collection in children mobilized with highdose G-CSF. [Aut.] Jan Styczyński, Robert Dębski, H. Górnicka, E. Hulek, P. Wojtylak, Mariusz Wysocki. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 2 s. 402b. - Forty-seventh annual meeting American Society of
Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13 XII 2005. Program and abstracts.
(18) Home care of the venous access device by parents and adolescent patients. [Aut.] M.
Szwed-Kolińska, Andrzej Kurylak, Jan Styczyński, Robert Dębski, Mariusz Wysocki. - Pediatr. Blood
Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 565. - International Society of Paediatric Oncology. SIOP XXXVII Annual
Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
(19) Impact of combined sensitivity to fludarabine, treosulfan and etoposide on outcome of
haematopoietic stem cell transplantation in childhood acute myeloid leukaemia. [Aut.] J[an] Styczyński,
J. Toporski, R[obert] Dębski, M[ałgorzata] Kubicka, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J.
Kowalczyk, J. Wachowiak, M[ariusz] Wysocki. - Bone Marrow Transpl. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 216217. - 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 21st Meeting
of the EBMT Nurses Group, 4th Meeting of the EBMT Data Management Group. Prague, Czech Republic, 20-23 III 2005. Abstracts.
(20) Impact of combined sensitivity to fludarabine, treosulfan and etoposide on outcome of
hematopoietic stem cell transplantation in childhood acute myeloid leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, J.
Toporski, Robert Dębski, K. CzyŜewski, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J. Kowalczyk, J.
Wachowiak, Mariusz Wysocki. W: Proceedings of Stem Cell Research. Stem Cell Theraupeticschallenge for excellence. Conference Materials. The Third Annual Meeting of the European Stem Cell
Therapeutics Excellence Centre (STEC). The Second Meeting of the Polish Stem Cell Excellence Network. Cracow, Poland, 6-9 X 2005. [B. m., 2005] s. 36-37.
313 (21) Komórki macierzyste wieku płodowego - źródła pozyskania i potencjalna przydatność
kliniczna. [Aut.] Z. Pojda, E.K. Machaj, J. Kuczyńska-Sicińska, M. Jastrzewska, R[obert] Dębski, T.
Ołdak, K. Czajkowski, A. Gajkowska. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 243. - XXI Zjazd
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(22) Łagodna postać zespołu wszczepiennego i zespołu hemofagocytowego po transplantacji
komórek hematopoetycznych. [Aut.] Jan Styczyński, Robert Dębski, H. Górnicka, E. Hulek, P. Wojtylak, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek, T. Urasiński, J. Peregud-Pogorzelski, M. Szumera, S. Popadiuk, M. Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do
nr 2 s. 214-215. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(23) Megachemioterapia i przeszczepianie autologicznych hematopoetycznych komórek macierzystych u dzieci z guzami litymi - doświadczenia polskich ośrodków pediatrycznych. [Aut.] K.
Drabko, [i in.], Jan Styczyński, Robert Dębski, Mariusz Wysocki, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T.
9 supl. do nr 2 s. 49-50. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(24) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z ostrą
białaczką limfoblastyczną. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kinga Lis, Robert Dębski, Krzysztof
Pałgan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 288-289. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(25) Prognostic impact of combined ex vivo drug resistance to fludarabine, treosulphan and
mitoxantrone in childhood acute myeloid leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, A.
DłuŜniewska, K. CzyŜewski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Beata Rafińska, Beata Kołodziej, E.
Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J.
Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. Sońta-Jakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska, A. Balcerska. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 1
73
s. 780a. - Forty-seventh annual meeting American Society of Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13 XII
2005. Program and abstracts.
(26) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s.
285-286. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(27) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia
sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 285-286.
(28) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest
najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de
novo. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Robert Dębski, K. CzyŜewski, Małgorzata Kubicka, [i
in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 144-145. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(29) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest
najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de
novo. [Aut.] J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, K. CzyŜewski, M[ałgorzata] Kubicka, B[eata] Rafińska, B[eata] Kołodziej, E. Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M.
Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J. Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. SońtaJakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska,
A. Balcerska. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 294-295. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
314 (30) Wstępne wyniki leczenia pierwszego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
leczonych protokołem ALL REZ BFM 2002. [Aut.] E. Gorczyńska, [i in.], R[obert] Dębski, M[ariusz]
Wysocki, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 51. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
Długosz Tomasz
Streszczenia
(1) Inulina - znaczenie Ŝywieniowe, interakcje z lekami. [Aut.] A. Jurgoński, Grzegorz Bazylak, Tomasz Długosz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s. 27. - 3rd International Conference of
Students` Scientific Society. Bydgoszcz-Toruń, 2-3 XII 2005.
Dobruchowska Magdalena
Prace naukowe
315 (1) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(2) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
(3) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmir-
74
czuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
(4) Miejsce znieczulenia przewodowego do wybranych zabiegów w zakresie chirurgii jednego
dnia u dzieci. [Aut.] M. Matczuk, P. Brzeziński, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, K[rzysztof]
Kusza, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] Daniluk-Matraś. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s.
73. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań,
14-17 IX 2005. Streszczenia.
316 (5) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Chrupek, I[rena] DanilukMatraś, E. Kłobukowska, R[oman] Kaźmirczuk, P. Skiba, G[rzegorz] Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i
najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
317 (6) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
E. Kłobukowska, Roman Kaźmirczuk, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, J. Peregud-Pogorzelski,
Andrzej Prokurat. W: VII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego - aktualności i najnowsze osiągnięcia. Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(7) Wykorzystanie analgezji nerwu obwodowego u dzieci do operacji przepukliny pachwinowej lub stulejki zaplanowanych do zabiegu w ramach chirurgii "jednego dnia". [Aut.] P. Brzeziński, M.
Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] Daniluk-Matraś,
A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 101-102. - XV Międzynarodowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
Dobrzyński Waldemar
Prace naukowe
(1) Diagnostyka i przebieg kliniczny złamania obojczyka u noworodka - analiza 107 przypadków. [Aut.] I. Sadowska-Krawczenko, P. Korbal, Wiesław Szymański, B. Wolski, Waldemar Dobrzyński. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. s. 118-123. - IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Dystocja
barkowa poraŜenie splotu ramiennego u noworodka". Tychy, 24-25 VI 2005.
(2) Retrospektywna analiza porodów powikłanych wystąpieniem dystocji barkowej. [Aut.]
Wiesław Szymański, B. Wolski, J. JeŜewska, Waldemar Dobrzyński, I. Sadowska, P. Korbal. - Ginekol.
Pol. 2005 T. 76 supl. s. 100-107. - IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Dystocja barkowa poraŜenie splotu ramiennego u noworodka". Tychy, 24-25 VI 2005.
Domaniewski Jan
Prace naukowe
318 (1) Diagnostyka morfologiczna nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. [Aut.] J[an]
Domaniewski, J[acenty] Szukalski. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod
red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 224-231.
(2) Effect of doxorubicin on actin reorganization in Chinese hamster ovary cells. [Aut.]
D[ariusz] Grzanka, J[an] Domaniewski, A[lina] Grzanka. - Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 1 s. 46-51.
(3) Usefulness of histologic homogeneity estimation of muscle-invasive urinary bladder cancer
in an individual prognosis: a mapping study. [Aut.] Wojciech Jóźwicki, Jan Domaniewski, Zdzisław
Skok, Zbigniew Wolski, Ewa Domanowska, G. Jóźwicka. - Urology 2005 Vol. 66 nr 5 s. 1122-1126.
Streszczenia
(4) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z rakiem z komórek nerkowych. [Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech
Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
75
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 48A.
(5) Błąd patologa czy niewłaściwy dostęp do informacji? Opis przypadku. [Aut.] Wojciech
Jóźwicki, Ryszard Gołda, T. Szylberg, Zdzisław Skok, Jan Domaniewski, Grzegorz Przybylski. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 49A.
(6) KrąŜące kompleksy immunologiczne - źródło informacji o naturze procesu chorobowego.
[Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan
Domaniewski. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego".
Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005] 47A.
Inne publikacje
319 (7) Historia Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. [Aut.] Jan Domaniewski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 7-27.
Domanowska Ewa
Prace naukowe
(1) Usefulness of histologic homogeneity estimation of muscle-invasive urinary bladder cancer
in an individual prognosis: a mapping study. [Aut.] Wojciech Jóźwicki, Jan Domaniewski, Zdzisław
Skok, Zbigniew Wolski, Ewa Domanowska, G. Jóźwicka. - Urology 2005 Vol. 66 nr 5 s. 1122-1126.
Domańska Urszula M.
Prace naukowe
320 (1) Medykalizacja i demedykalizacja macierzyństwa. [Aut.] Urszula Domańska. W: Zdrowie i
choroba: perspektywa socjologiczna. Pod red. W. Piątkowskiego, W. A. Brodniaka. Tyczyn, 2005 s.
311-322.
Donderski Rafał
Prace naukowe
(1) Hiperhomocysteinemia u pacjentów z niewydolnością nerek - rola w patogenezie powikłań
sercowo-naczyniowych. [Aut.] Andrzej Brymora, Rafał Donderski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie
Tętnicze 2005 T. 9 nr 3 s. 211-216.
(2) Lipid peroxidation, advanced glycation end products and antioxidant status in patients on
dialysis. [Aut.] Anna Stefańska, GraŜyna Sypniewska, Rafał Donderski, Jacek Manitius. - J. Int. Fed.
Clin. Chem. Lab. Med. 2005 Vol. 16 nr 1 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.ifcc.org/ejifcc/
Doroszewski Witold
Prace naukowe
(1) Analiza drobnoustrojów izolowanych z krwi chorych leczonych w Klinice Nefrologii
Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. [Aut.] Aleksander Deptuła, Agnieszka Mikucka,
76
Eugenia Gospodarek, R. Naruszewicz, Witold Doroszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 106
s. 427-430.
Streszczenia
(2) An attempt of evaluation of inflammatory process activity assessed by the level of cytokins
Il-6 and RANTES and endothelial injure in patients with IgA nephropathy. [Aut.] Beata Sulikowska,
Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Danuta
Rość, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. W-PO20050. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of
Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(3) Relations between histologic grading of renal biopsy patients with primary nephropathy, Il6 and RANTES concentration in serum and other markers of renal damage. [Aut.] B[eata] Sulikowska,
M. Kozłowski, J[adwiga] Korenkiewicz, G[rzegorz] Grześk, W[itold] Doroszewski, J[acek] Manitius. Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
Dramiński Marcin
Prace naukowe
(1) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów i deoksynukleozydów pirymidynowych. [Aut.]
Renata Kołodziejska, Marcin Dramiński, Lidia Jasińska, Aleksandra Karczmarska. - Med. Biol. Sci.
2005 T. 19 nr 3 s. 59-62.
321 (2) Metan - cenne źródło węgla i energii. Konwersja metanu. [Aut.] J. Kitkowska, Marcin
Dramiński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 13-22.
322 (3) Przegląd polimerów biodegradowalnych i przykłady ich zastosowań medycznych. [Aut.]
K. Kara, Marcin Dramiński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 55-61.
(4) Wzajemne oddziaływanie acyklonukleozydów pirymidynowych i kwasu etylofenylobarbiturowego. [Aut.] Ewa Kopkowska, Wiesław Woś, Marcin Dramiński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1
s. 63-67.
(5) Zastosowanie fosfotransferazy nukleozydowej w syntezie modyfikowanych nukleotydów.
[Aut.] Marcin Wróblewski, Marcin Dramiński. W: Chemia. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i
medycynie. Pod red. T. Znamierowskiej. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekon. im. O. Langego we Wrocławiu,
2001 s. 35-39. - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 888.
Streszczenia
(6) Badanie hydrolizy enzymatycznej wybranych fosfonianów oraz ich właściwości inhibicyjnych w stosunku do fosfotransferazy i lipazy. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Studzińska, Renata
Kołodziejska, Marcin Dramiński. W: International Symposium on Phosphorus Chemistry Directed
Towards Biology - 25 Years Later. Lodz, Poland, 15 X 2005. Symposium Book. [B.m., 2005] s. 84.
(7) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów pirymidynowych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Lidia Jasińska, Renata Studzińska. W: XLVIII Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P45.
(8) Enzymatyczne reakcje acetylowania zmodyfikowanych nukleozydów. [Aut.] Renata Kołodziejska, Renata Studzińska, Marcin Wróblewski, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s.
850.
(9) Nowe pochodne Tiazolo[3,2-a]Pirymidyn-5-onu. [Aut.] Renata Studzińska, Renata Kołodziejska, Marcin Wróblewski, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa
Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s. 879.
(10) Rozdział enancjomerycznych monacetylowych pochodnych acyklonukleozydów piramidynowych metodą chiralnej HPLC. [Aut.] R[enata] Kołodziejska, M[arcin] Dramiński, Lidia Jasińska,
A. Wolan, A[leksandra] Karczmarska. W: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w
rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 248.
77
(11) Selektywna redukcja związków o właściwościach biologicznie czynnych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Marcin Wróblewski, M. Krzemiński. W:
XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P46.
(12) Specyficzna fosforylacja enzymatyczna wybranych nukleozydów. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Kołodziejska, Renata Studzińska, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego
Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s.
887.
(13) Synthesis and application of 1-N-allyloxymet hylpyrimidines to the modulation thymidine
phosphorylase activity in human tumor. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Studzińska, Marcin Dramiński, E. Miszczak-Zaborska. - Acta Biochim. Pol. 2005 Vol. 52 suppl. 1 s. 146. - 40th Meeting of the
Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 IX 2005. Abstracts.
Drewa Gerard
Prace naukowe
(1) Activity of superoxide dismutase (SOD) and concentration of thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) in liver and muscles of some fish. [Aut.] Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina
Woźniak, B[artosz] Woźniak, G[erard] Drewa, Bogumiła Chęsy, T[omasz] Drewa. - Acta Biol. Hung.
2005 Vol. 56 nr 3-4 s. 399-401.
(2) Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i poziom produktów peroksydacji lipidów w
przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych przed operacją i po operacji. [Aut.] Paweł
Krzysztof Burduk, Stanisław Betlejewski, Gerard Drewa. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 5 s. 693697.
(3) Aktywność katalazy i peroksydazy glutationowej u pacjentów z bielactwem nabytym.
[Aut.] Ewa KrzyŜyńska-Malinowska, Gerard Drewa, Waldemar Placek, F. Protas-Drozd, Celestyna
Mila-Kierzenkowska, R. Ceraficki. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 1 s. 5-9.
(4) The effect of aging on prooxidant-antioxidant balance in untrained and trained men. [Aut.]
B[artosz] Woźniak, A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, D.O. Schachtschabel, H[eliodor] Kasprzak,
C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, K[atarzyna] Porzych. W: Extending the Lifespan. Biotechnical,
Gerontological, and Social Problems. Munster: LIT Verlag, 2005 s. 117-121. - Collected transcripts of
the international conference on "Experimental gerontology". Hamburg, Germany, 24-26 IX 2003.
(5) The effect of antitumor drugs on oxidative stress in B16 and S91 melanoma cells in vitro.
[Aut.] Alina Woźniak, Gerard Drewa, Bartosz Woźniak, D.O. Schachtschabel, Celestyna MilaKierzenkowska, Tomasz Drewa, Dorota Olszewska-Słonina, Małgorzata Sopońska. - Med. Sci. Monitor
2005 Vol. 11 nr 1 s. BR22-BR29.
(6) Effect of cryogenic temperatures and exercise on lipid peroxidation in kayakers. [Aut.]
A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, B[artosz] Woźniak, T[omasz] Drewa, C[elestyna] MilaKierzenkowska, R[afał] Czajkowski, A. Rakowski. - Biol. Sport 2005 T. 22 nr 3 s. 247-260.
(7) Odmienności płciowe w pozalipidowych mechanizmach działania statyn, wpływ na stęŜenie fibrynogenu i równowagę pro-antyoksydacyjną. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Jacek Budzyński, Jacek Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 70-78.
(8) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(9) Wpływ simwastatyny na stan równowagi pro-antyoksydacyjnej organizmu u pacjenów ze
stabilną chorobą wieńcową. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Jacek
Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 79-85.
Inne publikacje
323 (10) Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. [Aut.] Gerard Drewa. - Wiad. Akad.
2005 nr 1 s. 2.
78
324 (11) Obowiązki studenta względem mistrza i nauki. [Aut.] Gerard Drewa. - Wiad. Akad.
2005 nr 4 s. 17.
325 (12) Student teŜ człowiek. [Aut.] Gerard Drewa. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 14.
Drewa Sylwia
Prace naukowe
(1) Activity of cathepsin D and alfa1-antitrypsin in the blood serum of patients with mammary
carcinoma. [Aut.] A[lina] Woźniak, C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, D.O. Schachtschabel, B[artosz]
Woźniak, M[ałgorzata] Rozwodowska, T[omasz] Drewa, S[ylwia] Drewa, J. Sir, I. Sir, R. Maciak,
E[wa] KrzyŜyńska-Malinowska. - Exp. Oncol. 2005 Vol. 27 nr 3 s. 233-237.
(2) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
(3) Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: splenosis in diagnostic imaging. [Aut.]
Katarzyna Laskowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Stanisław Pilecki, Sylwia Drewa, Władysław
Lasek, Roman Junik. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 4 s. 119-123.
Streszczenia
(4) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
Drewa Tomasz Adam
Prace naukowe
326 (1) Abdominal wall repair using a biodegradable scaffold seeded with cells. [Aut.] Tomasz
Drewa, Przemysław Gałązka, Andrzej Prokurat, Zbigniew Wolski, J. Sir, K. Wysocka, Rafał Czajkowski. - J. Pediatr. Surg. 2005 Vol. 40 s. 317-321.
(2) Activity of cathepsin D and alfa1-antitrypsin in the blood serum of patients with mammary
carcinoma. [Aut.] A[lina] Woźniak, C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, D.O. Schachtschabel, B[artosz]
Woźniak, M[ałgorzata] Rozwodowska, T[omasz] Drewa, S[ylwia] Drewa, J. Sir, I. Sir, R. Maciak,
E[wa] KrzyŜyńska-Malinowska. - Exp. Oncol. 2005 Vol. 27 nr 3 s. 233-237.
(3) Activity of superoxide dismutase (SOD) and concentration of thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) in liver and muscles of some fish. [Aut.] Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina
Woźniak, B[artosz] Woźniak, G[erard] Drewa, Bogumiła Chęsy, T[omasz] Drewa. - Acta Biol. Hung.
2005 Vol. 56 nr 3-4 s. 399-401.
(4) B16 and Cloudman S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after decarbazine treatment. [Aut.] Dorota M. Olszewska-Słonina, Jan Styczyński, Tomasz A. Drewa, K.J. Olszewski,
Rafał Czajkowski. - Acta Pol. Pharm. 2005 Vol. 62 nr 6 s. 473-483.
(5) The effect of antitumor drugs on oxidative stress in B16 and S91 melanoma cells in vitro.
[Aut.] Alina Woźniak, Gerard Drewa, Bartosz Woźniak, D.O. Schachtschabel, Celestyna MilaKierzenkowska, Tomasz Drewa, Dorota Olszewska-Słonina, Małgorzata Sopońska. - Med. Sci. Monitor
2005 Vol. 11 nr 1 s. BR22-BR29.
(6) Effect of cryogenic temperatures and exercise on lipid peroxidation in kayakers. [Aut.]
A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, B[artosz] Woźniak, T[omasz] Drewa, C[elestyna] MilaKierzenkowska, R[afał] Czajkowski, A. Rakowski. - Biol. Sport 2005 T. 22 nr 3 s. 247-260.
79
327 (7) The influence of ambroxol and capsaicin on the isolated rabbit bladder wall. [Aut.] Tomasz
Drewa, N. Młodzik-Danielewicz, Tomasz Tyrakowski, Zbigniew Wolski, Ł. Pokrywka, Piotr Kaczorowski, A. Krawczyk. - Acta Pol. Pharm. 2005 Vol. 62 nr 5 s. 399-403.
328 (8) Kidney preserving solutions containing lidocaine may increase urological complication rate
after renal transplantation: an in vitro study. [Aut.] T[omasz] A[dam] Drewa, Z[bigniew] Wolski,
P[rzemysław] Gałązka, Z[bigniew] Włodarczyk, A[lina] Woźniak. - Transplant. Proc. 2005 Vol. 37 nr
5 s. 2107-2110.
329 (9) MoŜliwości zastosowania komórek macierzystych w regeneracji i rekonstrukcji układu
moczowego. [Aut.] Tomasz Drewa. - Przegl. Urol. 2005 T. 6 nr 2 s. 28-30.
330 (10) Zastosowanie autologicznych i allogenicznych keratynocytów pochodzących z hodowli w
leczeniu oparzeń. [Aut.] Tomasz Drewa, B. Nadolski, Artur Czaplewski, Ł. Drewa. - Przegl. Lek. 2005
T. 62 nr 9 s. 934-937.
331 (11) Znaczenie komórek macierzystych w procesie powstawania raka stercza. [Aut.] Tomasz
Drewa, Zbigniew Wolski, Dorota Olszewska-Słonina. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3 s. 163-165.
Streszczenia
332 (12) Poli(aspartic acid) as scaffold for cell seeding: comparison study with alginate scaffold.
[Aut.] T[omasz] Drewa, E. Tylek, J. Polaczek, J. Pielichowski, Z[bigniew] Wolski, A. Krawczyk, B.
Nadolski, M. Wozna, J. Sir. - Int. J. Artif. Organs 2005 Vol. 28 nr 4 s. 370. - 2nd World Congress on
Regenerative Medicine. Leipzig, Germany, 18-22 V 2005.
(13) StęŜenie dialdehydu malonowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, Mirosława Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król,
Tomasz Drewa, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 s. 68. - Kongres
Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 IV
2005. Abstracts.
DroŜniewska Anna
Prace naukowe
333 (1) Klonowanie somatyczne człowieka - wyzwanie dla nauk medycznych, kontrowersje etyczne i prawne. [Aut.] J. JaŜewska, Anna DroŜniewska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 19-25.
334 (2) Poszukiwanie róŜnic rasowych na podstawie analizy długości względnej chromosomów
płci świń. [Aut.] M. Bogodzińska, Anna DroŜniewska. - Pr. Komis Nauk Rol. Biol BTN Seria B 2005
nr 55 s. 37-43.
DróŜdŜ Wiktor
Prace naukowe
(1) Aiding diagnosis of schizophrenia based on quantitative EEG using ROC curves and pattern recognition methods. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, W[iktor] DróŜdŜ. W: Statistics
and clinical practice. Lecture Notes of the ICB Seminar. Warszawa, VI 2005. Ed. L. Bobrowski, [i. in.].
Warszawa, 2005 s. 76-82.
(2) Different approaches to missing data in discriminant applied to medical problems. [Aut.]
M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej] Kołtan,
W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 2 s. 56-58.
335 (3) Małe dawki risperidonu w leczeniu objawów podobnych do schizofrenii u osób wysokiego
ryzyka. [Aut.] J.K. Rybakowski, Wiktor DróŜdŜ, Alina Borkowska. W: Risperidon 13 lat w psychiatrii.
Pod red. J. Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M. Jaremy. Kraków, 2005 s. 51-56.
Streszczenia
(4) Assessment charts of constituent and combined classifiers performance for asthma and
schizophrenia diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Z. Doniec,
W[iktor] DróŜdŜ. W: Annual Conference International Society For Clinical Biostatics ISCB26. Szeged,
Hungary, 21-25 VIII 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 150-151.
80
336 (5) Cognitive functions in schizophrenic patients responsive to risperidone after three-year
treatment. [Aut.] J.K. Rybakowski, W[iktor] DróŜdŜ, A[lina] Borkowska. - Int. J. Neuropsychopharmacol. 2004 Vol. 7 suppl. 1 s. S401. - XXIV CINP Congress. Paris, 20-24 VI 2004. Abstracts.
337 (6) Depression and cognitive dysfunction after interferon treatment. [Aut.] Wiktor DróŜdŜ,
Alina Borkowska, Waldemar Halota, J.K. Rybakowski. - World J. Biol. Psych. 2005 Vol. 6 suppl. 1 s.
191. - 8th World Congress of Biological Psychiatry. Vienna, Austria, 28 VI-3 VII 2005. Abstracts.
(7) Different approaches to missing data in discrimination applied to medical problems. [Aut.]
M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej] Kołtan,
W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. W: Euroregional Conference on Building Information Society in the
Healthcare in Euroregion Niemien. Białystok, 17-19 II 2005. Programme and book of abstracts. [B.
m., 2005] s. 66-67.
(8) Efficiency of combined classifiers for stable and unstable classifiers on the example of
medical data. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, W[iktor] DróŜdŜ, B. Kukulska-Pawluczuk. Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 166. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society.
Poznań, 2 XII 2005.
(9) The illustration of Support Vectors Machine (SVM) method for different parameters and
different kernel functions. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, M[agdalena] Wietlicka-Piszcz,
W[iktor] DróŜdŜ. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 164. - LXVI Scientific Session of the Polish
Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
338 (10) Problemy emocjonalne osób z dysleksją rozwojową - praca poglądowa. [Aut.] B. DróŜdŜ,
Wiktor DróŜdŜ. W: śyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne
cele. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 22-25 IX 2005. [B.m.,
2005] s. 205.
Inne publikacje
(11) Ogólnopolska Konferencja "Neuroanatomia i neuropsychologia zaburzeń psychicznych implikacje dla leczenia". [Aut.] Alina Borkowska, Wiktor DróŜdŜ. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 27.
Drygas Andrzej
Prace naukowe
339 (1) Budowa i skład ciała a sprawność fizyczna studentek fizjoterapii. [Aut.] Andrzej Drygas,
Helena Krakowiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 53-57.
340 (2) Ogólna sprawność fizyczna młodzieŜy podejmującej studia w Collegium Medicum w
Bydgoszczy. [Aut.] T. Lisicki, Andrzej Drygas. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 89-94.
341 (3) Sprawność fizyczna studentek Collegium Medicum w Bydgoszczy. [Aut.] T. Lisicki,
Andrzej Drygas. W: Prozdrowotny styl Ŝycia: uwarunkowania społeczne. Pod. red. T. Lisickiego, B.
Wilk, A. Walentukiewicz. Gdańsk: AWFiS, 2005 s. 407-414.
Dudziak Joanna
Prace naukowe
(1) Heart failure as emerging health problem in Poland - a challenge for the kuiaviapomeranian district. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, W. Balak, Maria Bogdan, Joanna
Dudziak, S. Sielski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 9-17.
(2) In poliphenolis sanitas, czyli w czym tkwi potęga czerwonego wina. [Aut.] Władysław
Sinkiewicz, Joanna Dudziak. - Kardiol. Dypl. 2005 T. 4 nr 1 s. 10-16.
(3) Plasma concentrations of plasmin-α2-antiplasmin complexes (PAP) and D-dimers in
patients with acute myocardial infarction. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, R. Bujak, J. BłaŜejewski, Ewa
śekanowska, Jacek Budzyński, Joanna Dudziak. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 370-376.
81
Dybicz Kinga
Streszczenia
(1) Intermolecular associate of 3(3,4-R1R2-1,2,4-triazole-5-yl) propenoic acid derivatives in
acetic acid solutions. [Aut.] Alicja Nowaczyk, Kinga Dybicz, BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Piotr
Cysewski. W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005]
S2-P77.
Dybowska Dorota
Prace naukowe
342 (1) Differentation of autoimmune liver diseases with the use of scoring system. [Aut.] Dorota
Dybowska, A. Jakuta. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 72-74.
(2) Fibronectin level determinations as an alternative for liver biopsy? A pilot study. [Aut.]
Beata Augustyńska, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Marcin Ziółkowski, J. Pollak, A. Zielińska. Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 4 s. 15-18.
Streszczenia
343 (3) Differentation of autoimmune liver diseases with the use of scoring system. [Aut.] D[orota]
Dybowska. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 33. - VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
PTH "Postępy w Hepatologii". Mikołajki, 5-7 VI 2005.
(4) The influence of active prophylaxis on epidemiology of hepatitis B. [Aut.] D[orota] Kozielewicz, D[orota] Dybowska. W: Gastro-Conference Berlin 2005 (Part II): "Disease Progression and
Disease Prevention in Hepatology and Gastroenterology". Berlin, Germany, 3-4 X 2005. Abstracts.
Poster abstracts. 62.
Dylewska Katarzyna
Prace naukowe
344 (1) Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-alfa) i przeciwzapalne (IL-10) u dzieci z chorobą nowotworową w okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜSypniewska, Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1091-1095.
345 (2) Prokalcytonina i białko C-reaktywne u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w
okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 2 s. 175-179.
Streszczenia
(3) Aiding bacteriemia recognition during neutropenia using quick parameters of infection and
multidimensional classification. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Katarzyna Dylewska,
P[iotr] Jurkowski. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 163. - LXVI Scientific Session of the Polish
Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
(4) Severe combined immunodeficiencies - heterogenity of clinical manifestation in two infants. [Aut.] S[ylwia] Kołtan, B. Wolska-Kuśnierz, E. Bernatowska, E[lŜbieta] Grześk, K[atarzyna]
Dylewska. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 48-49. - 12th Congress of Polish Society
of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
(5) Zastosowanie imatinibu w terapii przewlekłej białaczki szpikowej. [Aut.] [Aldona] Katarzyna Jankowska, Jan Styczyński, Katarzyna Dylewska, Monika Pogorzała, Andrzej Kurylak, Mariusz
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 176. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
82
Dymek GraŜyna
Prace naukowe
(1) Combined periprocedural evaluation of CRP and TNF-alfa enhances the prediction of
clinical restenosis and major adverse cardiac events in patients undergoing percutaneous coronary interventions. [Aut.] Jacek Kubica, M. Koziński, A. Krzewina-Kowalska, Magdalena śbikowska-Gotz,
GraŜyna Dymek, A. Sukiennik, R. Piasecki, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, M. Chojnicki, Andrzej
Dziedziczko, GraŜyna Sypniewska. - Int. J. Mol. Med. 2005 Vol. 16 s. 173-180.
(2) Percutaneous coronary intervention triggers a systemic inflammatory response in patients
treated for in-stent restenosis - comparison with stable and unstable angina. [Aut.] M. Koziński, A.
Krzewina-Kowalska, J[acek] Kubica, M[agdalena] śbikowska-Gotz, G[raŜyna] Dymek, R. Piasecki, A.
Sukiennik, G[rzegorz] Grześk, M[aria] Bogdan, M. Chojnicki, A[ndrzej] Dziedziczko, G[raŜyna] Sypniewska. - Inflamm. Res. 2005 Vol. 54 nr 5 s. 187-193.
Dziedziczko Andrzej
Prace naukowe
(1) Allergic diseases among high school students with sick building syndrome in the background. [Aut.] H[anna] Trzcinska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005
Vol. 11 nr 3 s. 99-103.
346 (2) The attitude of secondary schools students towards elderly and disabled people. [Aut.] R.
Gil, L. Wilczewska, Andrzej Dziedziczko. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 s. 57-61.
(3) Combined periprocedural evaluation of CRP and TNF-alfa enhances the prediction of
clinical restenosis and major adverse cardiac events in patients undergoing percutaneous coronary interventions. [Aut.] Jacek Kubica, M. Koziński, A. Krzewina-Kowalska, Magdalena śbikowska-Gotz,
GraŜyna Dymek, A. Sukiennik, R. Piasecki, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, M. Chojnicki, Andrzej
Dziedziczko, GraŜyna Sypniewska. - Int. J. Mol. Med. 2005 Vol. 16 s. 173-180.
347 (4) Concentration of soluble platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (sPECAM-1) and
level of spontaneous neutrophil chemiluminescence in patients with atopic asthma within periods of
exacerbation and remission of disease. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz,
Z[bigniew] Bartuzi, M[ichał] Przybyszewski. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 4 s.
140-144.
(5) ECP and tryptase concentration in blood serum in patients with atopic asthma during the
period of excerbation and stability of clinical symptoms. [Aut.] E[lŜbieta] Kremplewska-NaleŜyta,
A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi, A.
Wojtaszek. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 91-95.
(6) Function of neutrophils measured by chemiluminescence in patients with atopic asthma
within period of exacerbation and remission of disease. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, A[ndrzej]
Dziedziczko, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005
Vol. 11 nr 4 s. 145-150.
348 (7) Nałogi młodzieŜy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. [Aut.] R. Gil, Andrzej
Dziedziczko. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E. KrajewskiejKułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AM, 2005 s. 135-142.
(8) Percutaneous coronary intervention triggers a systemic inflammatory response in patients
treated for in-stent restenosis - comparison with stable and unstable angina. [Aut.] M. Koziński, A.
Krzewina-Kowalska, J[acek] Kubica, M[agdalena] śbikowska-Gotz, G[raŜyna] Dymek, R. Piasecki, A.
Sukiennik, G[rzegorz] Grześk, M[aria] Bogdan, M. Chojnicki, A[ndrzej] Dziedziczko, G[raŜyna] Sypniewska. - Inflamm. Res. 2005 Vol. 54 nr 5 s. 187-193.
(9) Postępowania terapeutyczne w zespołach Stevensa-Johnsona i Lyella. [Aut.] Michał Przybyszewski, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi, Krzysztof Pałgan, Andrzej Kuźmiński. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 83-87.
83
(10) Przebudowa błony podstawnej oraz zmiany w nabłonku oskrzelowym w astmie oskrzelowej. [Aut.] Krzysztof Pałgan, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T.
19 nr 112 s. 553-555.
349 (11) The self-assessment of health of secondary schools students. [Aut.] R. Gil, Andrzej Dziedziczko, G. Tatur. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 s. 53-56.
(12) Sick building syndrome in the light of contemporary research. [Aut.] H[anna] Trzcinska,
A[ndrzej] Dziedziczko. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 118-120.
(13) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych
szpitali bydgoskich. [Aut.] Krystyna Romańska-Gocka, Jacek Gocki, Magdalena śbikowska-Gotz,
Waldemar Placek, Andrzej Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 nr 3 s. 148-153.
350 (14) Zespoły Stevens-Johnsona i Lyella - występowanie, patogeneza, obraz kliniczny i zasady
postępowania. [Aut.] Andrzej Dziedziczko, Michał Przybyszewski, Andrzej Kuźmiński. - Alergia
Astma Immunol. 2005 T. 10 nr 1 s. 6-10.
Streszczenia
(15) Circulating immunological complexes in serum of patients with urticaria of indefinite
etiology. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 238. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich,
Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(16) Coexistence of seasonal allergy in patients with perennial allergic rhinitis. [Aut.]
Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1
s. 680. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(17) Częstość występowania objawów ubocznych po stosowaniu kosmetyków. [Aut.] M.
Wojciechowska, J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol.
2005 T. 10 supl. 1 s. 162. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(18) Funkcja neutrofilów oceniana metodą pomiaru chemiluminescencji u chorych na astmę
atopową w okresie zaostrzenia i remisji choroby. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, A[ndrzej] Dziedziczko, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s.
140. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI
2005.
(19) Hypersensivity to cosmetics. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M. Wojciechowska, J[acek]
Gocki, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 416. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical
Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(20) Inflammation changes in gastric mucosa in patients with food allergy and peptic ulcer
disease. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta]
Bloch-Bogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(21) KrąŜące kompleksy immunologiczne w surowicy krwi u pacjentów z uporczywą pokrzywką o niejasnej etiologii. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska-Ukleja, A[ndrzej]
Dziedziczko, Z[bigniew] Bartuzi, R[yszard] Gołda, A[ndrzej] Kuźmiński. - Alergia Astma Immunol.
2005 T. 10 supl. 1 s. 178. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(22) Przydatność pomiaru oporu okluzji w ocenie droŜności dróg oddechowych u pacjentów z
obturacyjnymi dolegliwościami oddechowymi. [Aut.] M[ichał] Przybyszewski, A[ndrzej] Dziedziczko,
A[ndrzej] Kuźmiński, K[rzysztof] Pałgan. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 172. Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(23) The role of human blood polymorphonuclear neutrophiles (PMNs) measured by chemiluminescence (CL) in the whole blood of patients with atopic asthma in periods of disease`s remission and
exacerbation. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[lŜbieta] KremplewskaNaleŜyta, E[wa] Gawrońska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s.
90. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
84
(24) Serum level of tryplase in atopic and non-atopic asthmaties. [Aut.] Michał Przybyszewski, Andrzej Dziedziczko, Magdalena śbikowska-Gotz. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s.
585s. - 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
351 (25) StęŜenie rozpuszczalnej cząstki adhezyjnej PECAM-1 i spontaniczna chemiluminescencja
neutrofila u chorych na astmę atopową w okresach zaostrzenia i remisji choroby. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Alergia Astma
Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 133. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(26) Wpływ czynnika alergicznego i infekcyjnego (Helicobacter pylori) na stopień nasilenia
zmian zapalnych w błonie śluzowej Ŝołądka u pacjentów z alergią pokarmową i chorobą wrzodową.
[Aut.] J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta] BlochBogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 146. - Alergia
Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(27) Współwystępowanie pierwotnego bólu głowy u pacjentów z chorobami o podłoŜu atopowym. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, K. Nicpoń, L. Marek, J[acek] Mućka, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 151-152. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(28) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych
szpitali bydgoskich. [Aut.] K[rystyna] Romańska-Gocka, J[acek] Gocki, M[agdalena] śbikowska-Gotz,
W[aldemar] Placek, A[ndrzej] Dziedziczko. - Postępy Dermatol. Alergol.
2005 supl. 1 s. 9. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
"Choroby alergiczne skóry". Gdańsk, 19-21 V 2005. Materiały konferencyjne.
DzierŜanowski Maciej
Prace naukowe
(1) Rozwój i sprawność motoryczna kandydatów na studia fizjoterapii - raport z badań. [Aut.]
Andrzej Lewandowski, Mikołaj Kurczewski, Maciej DzierŜanowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4
s. 159-164.
Streszczenia
352 (2) Badanie obciąŜenia kończyn dolnych u osób po uszkodzeniu więzadła krzyŜowego przedniego stawu kolanowego w ocenie stabilności stawu i skuteczności prowadzonej rehabilitacji. [Aut.]
Maciej DzierŜanowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 89.
Elminowska-Wenda Gabriela
Prace naukowe
353 (1) Capillaries of pectoralis and biceps femoris muscles in turkeys. [Aut.] Gabriela Elminowska-Wenda, M[ichał] Szpinda, D. Kłosowska. - Arch. Geflugelk. 2005 Vol. 69 nr 1 s. 35-39.
(2) Morphometric analysis of the gonadal veins in human foetuses. [Aut.] Michał Szpinda,
Gabriela Elminowska-Wenda, Marcin Wiśniewski, P. Frąckiewicz. - Ann. Anat. 2005 Vol. 187 s. 399403.
(3) The variability and morphometry of the brachiocephalic trunk in human foetuses. [Aut.]
Michał Szpinda, Piotr Flisiński, Gabriela Elminowska-Wenda, Mariusz Flisiński, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 4 s. 309-314.
Streszczenia
(4) The inflammatory state in chronic kidney disease as a cause of rarefaction of capillaries in
skeletal muscle. [Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela ElminowskaWenda, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 801A. - The American
Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005. Abstracts.
(5) Stan zapalny w przewlekłej chorobie nerek a mikrokrąŜenie w mięśniach szkieletowych.
[Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela Elminowska-Wenda, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 36. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
85
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
Engelgardt Piotr
Prace naukowe
(1) Untersuchungen zur Bestimmung und Stabilitat von Risperidon in Korperflussigkeiten und
postmortalen Gewebeproben. [Aut.] E[wa] Pufal, M[arzena] Sykutera, [Piotr] Engelgardt, G. Rochholz,
K[arol] Śliwka. - Rechtsmedizin 2005 Bd 15 nr 5 s. 389-393.
(2) Wykorzystanie stopnia zarastania szwów czaszkowych do szybkiej śródsekcyjnej oceny
wieku osób dorosłych. [Aut.] Jarosław Bednarek, ElŜbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa
Wolska, Karol Śliwka. - Arch. Med. Sąd. Krym. 2005 T. 55 nr 3 s. 185-189.
Streszczenia
(3) Evaluation of two methods of age at death estimation from symphyseal face of pubis.
[Aut.] J[arosław] Bednarek, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska, [Piotr] Engelgardt, E[wa] Wolska, K[arol]
Śliwka. W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress. Monastir, Tunisia, 22-25
VI 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 43-44.
354 (4) Selected simple dived attention tests in persons under the influence of small doses of
doxepin or alcohol. [Aut.] [Piotr] Engelgardt, E[wa] Pufal, M. Kała, W. Lechowicz, P[rzemysław]
Piotrowski. W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress. Monastir, Tunisia,
22-25 VI 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 35.
Fabisiak Jacek
Prace naukowe
(1) Czynniki wpływające na wielkość refluksu Ŝołądkowo-przełykowego w analizie wieloczynnikowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Karol Suppan, Jacek Fabisiak, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 122-130.
(2) Odmienności płciowe w pozalipidowych mechanizmach działania statyn, wpływ na stęŜenie fibrynogenu i równowagę pro-antyoksydacyjną. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Jacek Budzyński, Jacek Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 70-78.
(3) Ultrasonograficzny obraz tarczycy i jej hormonalna czynność u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski, Jacek Fabisiak, Karol Suppan. - Valetudinaria - Post.
Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 149-154.
(4) Wpływ leczenia hipolipemizującego dietą i simwastatyną na przebieg dusznicy bolesnej i
wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. [Aut.]
Grzegorz Pulkowski, Jacek Fabisiak, Jacek Budzyński, Karol Suppan, Maciej Świątkowski. - Pol. Arch.
Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 2 s. 746-754.
(5) Wpływ simwastatyny na stan równowagi pro-antyoksydacyjnej organizmu u pacjenów ze
stabilną chorobą wieńcową. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Jacek
Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 79-85.
Fabisiak Kazimierz
Prace naukowe
86
355 (1) EPR study of chromium centres in CrAPO-5 molecular sieves. [Aut.] B. Padlyak, J. Kornatowski, G. ZadroŜna, K[azimierz] Fabisiak, Aleksander Gutsze. - Mater. Sci.-Pol. 2005 Vol. 23 nr 4 s.
1035-1046.
Faleńczyk Kamila
Prace naukowe
(1) Ocena wydolności czynnościowej osób w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 39-45.
356 (2) Social and economic conditions of family life and prevalence of diseases with atopic background. [Aut.] K[amila] Faleńczyk, B[ernadeta] Cegła, E[wa] Barczykowska, Z[bigniew] Bartuzi. - Int.
Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 113-117.
(3) Use of clinimetric examination in evaluation of elder age people. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Kamila Faleńczyk, Bernadeta Cegła, Justyna
Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 137-140.
(4) Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na wydolność funkcjonalną osób w
starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E.
Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AM, 2005 s. 220-228.
Fałkowska Janina
Prace naukowe
(1) Cukrzyca ciąŜowa a poziom wiedzy kobiet cięŜarnych chorych na tę chorobę. [Aut.] Małgorzata Gierszewska, A. Jakubowska, Janina Fałkowska. - Pielęg. Pol. 2004 T. 17/18 nr 1/2 s. 77-82.
Felsmann Mirosława
Prace naukowe
357 (1) Fear and depression of people suffering from leukemia. [Aut.] Mirosława Felsmann, Danuta Rość. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. PolzDacewicz. Lublin, 2005 s. 336-342. - [KBN 12.00 - do dorobku indywidualnego dla M. Felsmann].
358 (2) Functioning in patients with leukemia based on QLQ-C30 questionnaire results. [Aut.]
Mirosława Felsmann, Danuta Rość. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J.
Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 343-348.
359 (3) Stosunek ludności arabskiej do psów. [Aut.] M.Z. Felsmann, Mirosława Felsmann, J.
Szarek. - Med. Wet. 2005 T. 61 nr 8 s. 874-876.
Streszczenia
360 (4) Jakość Ŝycia chorych na wybrane choroby rozrostowe układu krwiotwórczego. [Aut.]
Mirosława Felsmann. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 90.
Flisiński Mariusz
Prace naukowe
(1) Analiza reakcji izolowanej tętnicy ogonowej szczura z przewlekłą, eksperymentalną niewydolnością nerek na działanie angiotensyny II. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz
Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 2 s. 88-94.
87
361 (2) Czynniki prognostyczne powodzenia zabiegu rewaskularyzacji tętnicy nerkowej u chorych
z przewlekłą chorobą niedokrwienną nerek. [Aut.] Mariusz Flisiński, Jacek Manitius. - Pol. Merkuriusz
Lek. 2005 T. 19 nr 110 s. 206-210.
(3) Morphometry of the pancreas in human foetuses. [Aut.] ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska,
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Jan Sarnowski, Paweł Lisewski, Mariusz Flisiński. - Folia Morphol.
2005 Vol. 64 nr 1 s. 29-32.
(4) Variability and morphometric parameters of the carotid arteries in human foetuses. [Aut.]
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Mariusz Flisiński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 147-151.
(5) The variability and morphometry of the brachiocephalic trunk in human foetuses. [Aut.]
Michał Szpinda, Piotr Flisiński, Gabriela Elminowska-Wenda, Mariusz Flisiński, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 4 s. 309-314.
Streszczenia
(6) The inflammation, blood pressure and changes in alpha-1 adrenergic receptors reactivity of
arterial smooth muscle cells in experimental renal failure. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński,
Grzegorz Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. s.
A264. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
362 (7) The inflammatory state in chronic kidney disease as a cause of rarefaction of capillaries in
skeletal muscle. [Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela ElminowskaWenda, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 801A. - The American
Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005. Abstracts.
363 (8) Stan zapalny w przewlekłej chorobie nerek a mikrokrąŜenie w mięśniach szkieletowych.
[Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela Elminowska-Wenda, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 36. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(9) Typology and morphometry of the common carotid arteries during human foetal development. [Aut.] P[iotr] Flisiński, M[ichał] Szpinda, M[ariusz] Flisiński, E[lŜbieta] Krakowiak-Sarnowska.
W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 34.
(10) Wpływ stanu zapalnego na przebieg reakcji tętnicy ogonowej szczura w przewlekłej
niewydolności nerek. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 37. - Konferencja NaukowoSzkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem
a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Flisiński Piotr
Prace naukowe
(1) Morphometry of the pancreas in human foetuses. [Aut.] ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska,
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Jan Sarnowski, Paweł Lisewski, Mariusz Flisiński. - Folia Morphol.
2005 Vol. 64 nr 1 s. 29-32.
(2) The retroperitoneal anastomoses of the gonadal veins in human foetuses. [Aut.] Michał
Szpinda, P. Frąckiewicz, Piotr Flisiński, Marcin Wiśniewski, ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska. - Folia
Morphol. 2005 Vol. 64 nr 2 s. 72-77.
364 (3) Variability and morphometric parameters of the carotid arteries in human foetuses. [Aut.]
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Mariusz Flisiński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 147-151.
(4) The variability and morphometry of the brachiocephalic trunk in human foetuses. [Aut.]
Michał Szpinda, Piotr Flisiński, Gabriela Elminowska-Wenda, Mariusz Flisiński, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 4 s. 309-314.
Streszczenia
365 (5) Typology and morphometry of the common carotid arteries during human foetal development. [Aut.] P[iotr] Flisiński, M[ichał] Szpinda, M[ariusz] Flisiński, E[lŜbieta] Krakowiak-Sarnowska.
W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 34.
88
Foksiński Marek
Prace naukowe
(1) Establishing the background level of base oxidation in human lymphocyte DNA: results of
an interlaboratory validation study. [Aut.] C.M. Gedik, A. Collins, [i in.], Ryszard Oliński, Karol Białkowski, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, [i in.]. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 82-84.
(2) Substantial decrease of urinary 8-oxo-7,8-dihydroguanine, a product of the base excision
repair pathway, in DNA glycosylase defective mice. [Aut.] Rafał RóŜalski, A. Siomek, Daniel Gackowski, Marek Foksiński, C. Gran, A. Klungland, Ryszard Oliński. - Int. J. Biochem. Cell Biol. 2005 Vol.
37 s. 1331-1336.
366 (3) Wpływ promieniowania jonizującego na DNA komórek. [Aut.] K. Roszkowski, Marek
Foksiński. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 7 s. 284-286.
Streszczenia
(4) Urinary excretion of DNA lesions; their principle sources and involvement in aging process. [Aut.] R[yszard] Oliński, R[afał] RóŜalski, D[aniel] Gackowski, M[arek] Foksiński, J[olanta] Guz,
A. Siomek. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 29. - Society for Free Radical Research - Europe
"Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK, 8-11 VII 2005.
Gackowska Lidia
Prace naukowe
367 (1) Ocena niektórych parametrów reaktywności typu komórkowego w populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych na gruczolakoraka stercza. [Aut.] A. Helmin-Basa, Lidia
Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Marcin Sawicki, Ryszard Gołda, I. Kubiszewska, Jacek
Michałkiewicz, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3 s. 205-209.
Streszczenia
368 (2) Działanie immunomodulacyjne róŜnych szczepów bakterii kwasu mlekowego in vitro na
modelu komórek jednojądrzastych krwi obwodowej. [Aut.] Lidia Gackowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T.
19 nr 5 s. 90-91.
(3) Expression of the activation CD27 in peripheral blood lymphocytes of gastritis children
with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz, L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, G[raŜyna] Mierzwa. - Cytometry 2005
Vol. 67B nr 1 s. 43. - 5th Euroconference on Clinical Cell Analysis. Athens, Greece, 22-24 IX 2005.
(4) The mode of immune response to H. pylori (cag+ and cag-) in peripheral lymphocytes of
gastritis children with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz,
L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] CzerwionkaSzaflarska, G[raŜyna] Mierzwa, G[raŜyna] Bała, D. DzierŜanowska. W: 4th World Congress of the
World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 120.
369 (5) Probiotyki jako czynnik stymulujący współdziałanie limfocytów i monocytów oraz syntezę
cytokin (TNF-00~a, IL-6, IFN-y, IL-10). [Aut.] L[idia] Gackowska, J[acek] Michałkiewicz, K. Madaliński, R[yszard] Gołda, H. Gregorek, A. Kostencka, E. Balas. - Pediatr. Współcz. 2002 Vol. 4 nr 1 s. 92.
Gackowski Daniel
Prace naukowe
370 (1) Contribution of hMTH1 to the maintenance of 8-oxoguanine levels in lung DNA of nonsmall-cell lung cancer patients. [Aut.] E. Speina, K. D. Arczewska, Daniel Gackowski, M. Zielińska, A.
89
Siomek, Janusz Kowalewski, Ryszard Oliński, B. Tudek, J. T. Kuśmierek. - J. Natl. Cancer Inst. 2005
Vol. nr 97 nr 5 s. 384-395.
(2) DNA repair responsible for the presence of oxidatively damaged DNA lesion in urine.
[Aut.] M. S. Cooke, M. D. Evans, R. Dove, Rafał RóŜalski, Daniel Gackowski, A. Siomek, J. Lunec,
Ryszard Oliński. - Mutat. Res. - Fund. Mol. 2005 Vol. 574 s. 58-66.
(3) Establishing the background level of base oxidation in human lymphocyte DNA: results of
an interlaboratory validation study. [Aut.] C.M. Gedik, A. Collins, [i in.], Ryszard Oliński, Karol Białkowski, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, [i in.]. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 82-84.
371 (4) Oxidative DNA damage and antioxidant vitamin level: Comparison among lung cancer
patients, healthy smokers and nonsmokers. [Aut.] Daniel Gackowski, Janusz Kowalewski, A. Siomek,
Ryszard Oliński. - Int. J. Cancer 2005 Vol. 114 s. 153-156.
(5) Substantial decrease of urinary 8-oxo-7,8-dihydroguanine, a product of the base excision
repair pathway, in DNA glycosylase defective mice. [Aut.] Rafał RóŜalski, A. Siomek, Daniel Gackowski, Marek Foksiński, C. Gran, A. Klungland, Ryszard Oliński. - Int. J. Biochem. Cell Biol. 2005 Vol.
37 s. 1331-1336.
Streszczenia
(6) Diet does not influence urinary levels of 8-hydroxy-2`-deoxyguanosine or 8hydroxyguanine in humans. [Aut.] M. S. Cooke, R. Dove, Rafał RóŜalski, Daniel Gackowski, A.
Siomek, J. Lunec, M. D. Evans, Ryszard Oliński. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 37. Society for Free Radical Research - Europe "Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK,
8-11 VII 2005.
(7) Urinary excretion of DNA lesions; their principle sources and involvement in aging process. [Aut.] R[yszard] Oliński, R[afał] RóŜalski, D[aniel] Gackowski, M[arek] Foksiński, J[olanta] Guz,
A. Siomek. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 29. - Society for Free Radical Research - Europe
"Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK, 8-11 VII 2005.
Gadzińska Aleksandra
Streszczenia
(1) Analiza nawyków palenia u rodziców dzieci z alergią układu oddechowego. [Aut.]
G[rzegorz] Przybylski, A[leksandra] Rajewska. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 155. Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(2) Analiza palenia tytoniu u osób z astmą oskrzelową na materiale własnym. [Aut.]
G[rzegorz] Przybylski, A[leksandra] Rajewska, B. Dolecka. - Med. Dypl. 2005 nr 19 supl. wyd. spec.
s. 55. - VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Obturacja dróg oddechowych - astma,
alergia i POChP". Jachranka, 8-11 IX 2005. Materiały konferencyjne.
(3) Infekcje bakteryjne w zaostrzeniu astmy oskrzelowej u chorych hospitalizowanych w
Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmonologii. [Aut.] G[rzegorz] Przybylski, A[leksandra] Rajewska, D.
Krawiecka, R. śebracka. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 173. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(4) Opis przypadku Schwannoma klatki piersiowej u chorej z gruźliczym zapaleniem opłucnej.
[Aut.] G[rzegorz] Przybylski, K. Siemiątkowska, R[yszard] Gołda, W[ojciech] Jóźwicki, K. Cieśliński,
A[leksandra] Rajewska. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego "
Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu
bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]
(5) Pancreatic tuberculosis: a case report. [Aut.] G[rzegorz] Przybylski, B. Dolecka,
A[leksandra] Rajewska. - Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2005 Vol. 9 nr 11 suppl. 1 s. S171. - 36th World
Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The
Union). Paris, France, 18-22 X 2005. Abstract Book.
90
Gałązka Przemysław
Prace naukowe
(1) Abdominal wall repair using a biodegradable scaffold seeded with cells. [Aut.] Tomasz
Drewa, Przemysław Gałązka, Andrzej Prokurat, Zbigniew Wolski, J. Sir, K. Wysocka, Rafał Czajkowski. - J. Pediatr. Surg. 2005 Vol. 40 s. 317-321.
(2) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
(3) Kidney preserving solutions containing lidocaine may increase urological complication rate
after renal transplantation: an in vitro study. [Aut.] T[omasz] A[dam] Drewa, Z[bigniew] Wolski,
P[rzemysław] Gałązka, Z[bigniew] Włodarczyk, A[lina] Woźniak. - Transplant. Proc. 2005 Vol. 37 nr
5 s. 2107-2110.
(4) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
372 (5) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
373 (6) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
374 (7) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
(8) Guz nadnercza w przebiegu zespołu nadnerczowo-płciowego - opis przypadku. [Aut.]
Małgorzata Pacholska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, E. Kłobukowska, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 70-71.
(9) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Chrupek, I[rena] DanilukMatraś, E. Kłobukowska, R[oman] Kaźmirczuk, P. Skiba, G[rzegorz] Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i
najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(10) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, E. Kłobukowska, Roman Kaźmirczuk, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej Prokurat. W: VII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego - aktualności i
najnowsze osiągnięcia. Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
91
Gałęska Anita
Prace naukowe
(1) Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w systemie prawnym common law. [Aut.] Marcin
Śliwka, Anita Gałęska, Karol Śliwka. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 1087-1094.
Garczewska Anna
Prace naukowe
(1) Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy (od 24
listopada 2004 r. Collegium Medicum) za lata 2003-2004. Małgorzata Białobłocka. [Aut.] Małgorzata Białobłocka, Joanna Słomkowska, Anna Garczewska. Bydgoszcz: Biblioteka Medyczna CM
UMK, 2005, 673 s.
Gawenda-Kempczyńska Dorota
Prace naukowe
375 (1) Glyceria nemoralis in the plant cover of the Górzno-Lidzbark Landscape Park. [Aut.]
Dorota Gawenda-Kempczyńska. W: Biology of grasses. Ed. L. Frey. Kraków: Inst. Bot. PAN, 2005 s.
307-316.
376 (2) Valuable features of springs in the Górzno-Lidzbark Landscape Park and their conservation. [Aut.] Dorota Gawenda-Kempczyńska. - Ecol. Questions 2005 Vol. 6 s. 39-51.
Streszczenia
(3) Ekspansywne i zagroŜone osobliwości flory "Błot Rakutowskich". [Aut.] Tomasz Załuski,
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Alina Rapacka-Gackowska. W: Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagroŜenia róŜnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej
dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi śukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Pod red. B.
Jackowiaka, Z. Celka. Poznań, 2005 s. 243-244.
377 (4) RóŜnorodność szaty roślinnej ekosystemów źródliskowych w Górznieńsko-Lidzbarskim
Parku Krajobrazowym. [Aut.] Dorota Gawenda-Kempczyńska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 9192.
Gawrońska-Ukleja Ewa
Prace naukowe
(1) Od podejrzenia alergii do zapalenia skórno-mięśniowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa
Gawrońska-Ukleja, Jacek Gocki, K. Kolosa, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s.
103-106.
(2) Ostre zapalenie trzustki u chorej z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego leczonej
preparatem kwasu 5-aminosalicylowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa Gawrońska-Ukleja, Andrzej
Kuźmiński, Cezary Popławski. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 4 s. 361-363.
Streszczenia
(3) Circulating immunological complexes in serum of patients with urticaria of indefinite
etiology. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 238. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich,
Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(4) KrąŜące kompleksy immunologiczne w surowicy krwi u pacjentów z uporczywą pokrzywką o niejasnej etiologii. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska-Ukleja, A[ndrzej]
Dziedziczko, Z[bigniew] Bartuzi, R[yszard] Gołda, A[ndrzej] Kuźmiński. - Alergia Astma Immunol.
92
2005 T. 10 supl. 1 s. 178. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(5) The role of human blood polymorphonuclear neutrophiles (PMNs) measured by chemiluminescence (CL) in the whole blood of patients with atopic asthma in periods of disease`s remission and
exacerbation. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[lŜbieta] KremplewskaNaleŜyta, E[wa] Gawrońska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s.
90. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
Gąsiorowska Joanna
Prace naukowe
(1) Wybrane aspekty zakaŜeń rotawirusowych u niemowląt i dzieci do ukończenia drugiego
roku Ŝycia. [Aut.] GraŜyna Swincow, Izabela Zielińska, Joanna Gąsiorowska, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 643-648.
Gierach Marcin
Prace naukowe
(1) Accumulation of Tc-99m DTPA in Ewing sarcoma. [Aut.] Stanisław Pilecki, Marcin
Gierach, J. Pufal, [Aldona] Katarzyna Jankowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, S. Wałek, Roman Junik. - Clin. Nucl. Med. 2005 Vol. 30 nr 11 s. 771-772.
378 (2) The case of Cushing‘s disease imaging by SPECT examination without manifestation of
adenoma in MRI examination. [Aut.] Marcin Gierach, J. Pufal, Stanisław Pilecki, Roman Junik. - Nucl.
Med. Rev. 2005 Vol. 8 nr 2 s. 137-139.
379 (3) Ocena wpływu działań z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy typu 2 na stan
wiedzy pacjentów o chorobie. [Aut.] Marcin Gierach, J. Pufal, Roman Junik, M. Pufal, Agata Bronisz,
M. Węgrzynowicz. - Med. Metabol. 2005 T. 9 nr 1 s. 11-15.
Gierlotka Krzysztof
Prace naukowe
(1) Diagnostyka i leczenie zakaŜeń wirusem cytomegalii. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek, Dorota Mikołajczyk, Anna Budzyńska, Krzysztof Gierlotka, Eugenia Gospodarek. - Postępy Mikrobiol.
2005 Vol. 44 nr 4 s. 341-349.
Streszczenia
380 (2) Wpływ warunków hodowli na adhezję szczepów Enterococcus spp. do polistyrenu. [Aut.]
K. Hankiewicz, Krzysztof Gierlotka, Agnieszka Mikucka. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s.
40. - 3rd International Conference of Students` Scientific Society. Bydgoszcz-Toruń, 2-3 XII 2005.
Gierszewska Małgorzata
Prace naukowe
381 (1) Cukrzyca ciąŜowa a poziom wiedzy kobiet cięŜarnych chorych na tę chorobę. [Aut.] Małgorzata Gierszewska, A. Jakubowska, Janina Fałkowska. - Pielęg. Pol. 2004 T. 17/18 nr 1/2 s. 77-82.
382 (2) Jakość Ŝycia kobiet z rakiem szyjki macicy. [Aut.] Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach, Wiesław Szymański, Roman Ossowski. - Pielęg. Pol. 2003 T. 16 nr 2 s. 156-158.
93
383 (3) Oczekiwania kobiet rodzących wobec połoŜnych pracujących na sali porodowej. [Aut.]
Małgorzata Gierszewska, D. Klusek, J. Lewandowska. - Pielęg. Pol. 2003 T. 16 nr 2 s. 119-123.
384 (4) Pomiary, testy i badania diagnostyczne wykonywane przez pielęgniarkę. [Aut.] J. Woźniak, M. Wysokiński, Małgorzata Kamińska. W: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i
absolwentów kierunków pielęgniarstwo i połoŜnictwo. T. 2. Wybrane działania pielęgniarskie. Pod red.
B. Ślusarskiej, D. Zarzyckiej, K. Zahradniczek. Lublin: Wyd. Czelej, 2004 s. 589-632.
385 (5) Zaburzenia mowy u dzieci: zadanie rodziców i nauczycieli. [Aut.] Małgorzata Gierszewska. - Mag. Pielęg. PołoŜ. 2005 nr 9 s. 31.
Głowacka Mariola
Prace naukowe
386 (1) Childbirth classes and the creation of health potential of the youth. [Aut.] Mariola Głowacka. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects. Ed. N. Gozdek, M. Sygit. Lublin, 2005 s.
195-201. - [KBN 12.00 - do dorobku indywidualnego].
387 (2) Jakość Ŝycia pacjentów z astmą oskrzelową jako wyznacznik multidyscyplinarnego wymiaru opieki. [Aut.] Mariola Głowacka, M. Przyszlak, Hanna Trzcinska. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 3 s.
49-54.
388 (3) Problemy aktywności zawodowej pielęgniarek rodzinnych. [Aut.] Mariola Głowacka. W:
Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 2. Pod red. E. Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AM, 2005 s. 421427.
389 (4) Przyczyny stosowania środków uzaleŜniających przez młodzieŜ szkolną w regionie płockim. [Aut.] Mariola Głowacka. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 59-63.
390 (5) The role of a school nurse in child and teenage addiction prevention. [Aut.] Mariola Głowacka. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects. Ed. N. Gozdek, M. Sygit. Lublin, 2005
s. 284-291. - [KBN 12.00 - do dorobku indywidualnego].
Gniłka Włodzimierz Czesław
Streszczenia
391 (1) Leczenie samoistnego przedziurawienia przepukliny brzusznej u chorych z marskością
wątroby i wodobrzuszem. [Aut.] Włodzimierz Gniłka, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki
w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
392 (2) Skojarzone zabiegi operacyjne u chorych z przepukliną brzuszną. [Aut.] J. Pypkowski,
Włodzimierz Gniłka, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego.
Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie
powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
393 (3) Surgical emergency in patients with liver cirrhosis and abdominal hernia - perforation of
the hernial sac. [Aut.] W[łodzimierz] Gniłka, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Hernia 2005 Vol. 9 spec.
issue s. SI56. - 27th International Congress of the European Hernia Society. Turin, Italy, 1-3 XII 2005.
Abstracts Book.
Gocki Jacek
Prace naukowe
(1) Evaluation of the number of IgE-binding cells in gastric mucosa in patients with peptic
ulcer and with or without food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, C[ezary] Popławski. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 2 s. 55-58.
94
(2) Nowe spojrzenie na problem alergii na lateks; grupy ryzyka, objawy, rozpoznawanie,
zapobieganie. [Aut.] Krystyna Romańska-Gocka, Jacek Gocki, Barbara Zegarska, GraŜyna Uchańska,
Waldemar Placek. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 5 s. 227-232.
(3) Od podejrzenia alergii do zapalenia skórno-mięśniowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa
Gawrońska-Ukleja, Jacek Gocki, K. Kolosa, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s.
103-106.
(4) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych szpitali bydgoskich. [Aut.] Krystyna Romańska-Gocka, Jacek Gocki, Magdalena śbikowska-Gotz, Waldemar Placek, Andrzej Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 nr 3 s. 148-153.
Streszczenia
(5) Coexistence of seasonal allergy in patients with perennial allergic rhinitis. [Aut.]
Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1
s. 680. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
394 (6) Częstość występowania objawów ubocznych po stosowaniu kosmetyków. [Aut.] M. Wojciechowska, J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol.
2005 T. 10 supl. 1 s. 162. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(7) Hypersensivity to cosmetics. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M. Wojciechowska, J[acek] Gocki, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 416. - XIX World Allergy
Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(8) Inflammation changes in gastric mucosa in patients with food allergy and peptic ulcer
disease. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta]
Bloch-Bogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
395 (9) Ocena cytotoksyczności Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy z alergią i bez alergii na pokarmy. [Aut.] Jacek Gocki. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s.
93.
(10) Prevalence of Helicobacter pylori infection and cytotoxicity species with cagA gene in
patients with peptic ulcer disease and food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[akub]
Czarny, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
396 (11) Wpływ czynnika alergicznego i infekcyjnego (Helicobacter pylori) na stopień nasilenia
zmian zapalnych w błonie śluzowej Ŝołądka u pacjentów z alergią pokarmową i chorobą wrzodową.
[Aut.] J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta] BlochBogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 146. - Alergia
Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(12) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych
szpitali bydgoskich. [Aut.] K[rystyna] Romańska-Gocka, J[acek] Gocki, M[agdalena] śbikowska-Gotz,
W[aldemar] Placek, A[ndrzej] Dziedziczko. - Postępy Dermatol. Alergol.
2005 supl. 1 s. 9. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
"Choroby alergiczne skóry". Gdańsk, 19-21 V 2005. Materiały konferencyjne.
Gołda Ryszard
Prace naukowe
397 (1) Assay, isolation and characterisation of circulating immune complexes from serum of
patients with lung cancer in the city population. [Aut.] R[yszard] Gołda, G[rzegorz] Przybylski,
M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, W[ojciech] Jóźwicki. - Pol. J. Environ. Stud. 2005 Vol. 14 suppl. 2
p. 1 s. 114-118. - XIIth Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin,
Poland, 19-22 V 2005.
95
398 (2) Assay, isolation and characterization of circulating immune complexes from serum of
urinary bladder carcinoma patients. [Aut.] Ryszard Gołda, Zbigniew Wolski, Małgorzata WyszomirskaGołda, K. Madaliński, Wojciech Jóźwicki, Jacek Michałkiewicz. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 1 s. 43-46.
(3) Ocena niektórych parametrów reaktywności typu komórkowego w populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych na gruczolakoraka stercza. [Aut.] A. Helmin-Basa, Lidia
Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Marcin Sawicki, Ryszard Gołda, I. Kubiszewska, Jacek
Michałkiewicz, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3 s. 205-209.
Streszczenia
399 (4) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic kobiet z poronieniami nawykowymi. [Aut.] R[yszard] Gołda, M[agdalena]
Pasińska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, O[lga] Haus. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 98. - II
Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
400 (5) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z alergią układu oddechowego. [Aut.] R[yszard] Gołda, G[rzegorz]
Przybylski, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda. - Med. Dypl. 2005 nr 19 supl. wyd. spec. s. 53-54. VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i
POChP". Jachranka, 8-11 IX 2005. Materiały konferencyjne.
401 (6) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z rakiem z komórek nerkowych. [Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech
Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 48A.
(7) Błąd patologa czy niewłaściwy dostęp do informacji? Opis przypadku. [Aut.] Wojciech
Jóźwicki, Ryszard Gołda, T. Szylberg, Zdzisław Skok, Jan Domaniewski, Grzegorz Przybylski. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 49A.
(8) Choroba Whipple`a - analiza przypadku. [Aut.] Z[dzisław] Skok, W[ojciech] Jóźwicki, A.
Meder, R[yszard] Gołda, J[adwiga] Korenkiewicz. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów
rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane
zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005], 50A.
(9) The concentration of Tissue Polypeptide Specific Antigen (TPS) and Il-10 in the serum of
patients with lung cancer. [Aut.] M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, G[rzegorz] Przybylski, R[yszard]
Gołda. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 125. - 12th Congress of Polish Society of
Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
402 (10) KrąŜące kompleksy immunologiczne - źródło informacji o naturze procesu chorobowego.
[Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan
Domaniewski. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego".
Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005] 47A.
(11) KrąŜące kompleksy immunologiczne w surowicy krwi u pacjentów z uporczywą pokrzywką o niejasnej etiologii. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska-Ukleja, A[ndrzej]
Dziedziczko, Z[bigniew] Bartuzi, R[yszard] Gołda, A[ndrzej] Kuźmiński. - Alergia Astma Immunol.
2005 T. 10 supl. 1 s. 178. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(12) Opis przypadku Schwannoma klatki piersiowej u chorej z gruźliczym zapaleniem opłucnej. [Aut.] G[rzegorz] Przybylski, K. Siemiątkowska, R[yszard] Gołda, W[ojciech] Jóźwicki, K. Cieśliński, A[leksandra] Rajewska. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów
96
przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii
urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]
(13) Probiotyki jako czynnik stymulujący współdziałanie limfocytów i monocytów oraz syntezę cytokin (TNF-00~a, IL-6, IFN-y, IL-10). [Aut.] L[idia] Gackowska, J[acek] Michałkiewicz, K. Madaliński, R[yszard] Gołda, H. Gregorek, A. Kostencka, E. Balas. - Pediatr. Współcz. 2002 Vol. 4 nr 1 s.
92.
Gospodarek Eugenia
Prace naukowe
(1) Analiza drobnoustrojów izolowanych z krwi chorych leczonych w Klinice Nefrologii
Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. [Aut.] Aleksander Deptuła, Agnieszka Mikucka,
Eugenia Gospodarek, R. Naruszewicz, Witold Doroszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 106
s. 427-430.
403 (2) Bakteriocyny pałeczek z rodzaju Pseudomonas. [Aut.] K. Jachna-Sawicka, Eugenia Gospodarek, Roman Marian Bugalski. - Postępy Mikrobiol. 2005 Vol. 44 nr 1 s. 17-27.
(3) Bakteriologiczna zawartość worka spojówkowego u pacjentów z zaćmą we wczesnym
okresie pooperacyjnym. [Aut.] M. Gawrońska, Józef KałuŜny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Klin. Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 414-417.
404 (4) Czynniki ryzyka zakaŜeń miejsca operowanego. [Aut.] Eugenia Gospodarek, Agnieszka
Mikucka. - ZakaŜenia 2005 nr 3 s. 87-91.
(5) Diagnostyka i leczenie zakaŜeń wirusem cytomegalii. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek, Dorota Mikołajczyk, Anna Budzyńska, Krzysztof Gierlotka, Eugenia Gospodarek. - Postępy Mikrobiol.
2005 Vol. 44 nr 4 s. 341-349.
405 (6) Drobnoustroje izolowane z krwi gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w okresie
neutropenii. [Aut.] I. Wojak, Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2004 R. 56 nr 4 s. 411419.
406 (7) Grzyby droŜdŜopodobne izolowane z krwi gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową
w okresie neutropenii. [Aut.] I. Wojak, Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 3
s. 335-339.
(8) Jeśli nie antybiotyk, to co stosować w walce z drobnoustrojami? [Aut.] Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 38-40.
(9) Mikroflora worka spojówkowego u chorych z zaćmą - metody dezynfekcji i ocena ich
skuteczności. [Aut.] M. Gawrońska, Józef KałuŜny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Klin.
Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 408-413.
(10) Oporność na karbapenemy wynikająca z syntezy metalo-beta-laktamaz - metody wykrywania i analiza kosztów. [Aut.] Aleksander Deptuła, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 1921.
(11) Oporność na kotrimoksazol gronkowców meticyklinoopornych izolowanych z materiału
klinicznego w latach 2001-2003. [Aut.] Dorota Mikołajczyk, Agnieszka Kaczmarek, Anna Budzyńska,
Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 3 s. 235-240.
407 (12) Porozumiewanie się drobnoustrojów. [Aut.] Eugenia Gospodarek, P. Zalas. - Laboratorium 2005 s. 6-8.
(13) Porównanie wraŜliwości na antybiotyki lipofilnych gatunków Corynebacterium sp. izolowanych od chorych w dniu przyjęcia do szpitala i podczas hospitalizacji. [Aut.] Emilia Ciok-Pater,
Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 1 s. 19-28.
(14) Staphylococcus spp. w Ŝywności. [Aut.] Joanna Wróblewska, Eugenia Gospodarek,
Alicja Sękowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 113-116.
(15) Terapeutyczne właściwości probiotyków i prebiotyków. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek,
Anna Budzyńska, Dorota Mikołajczyk, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 22-24.
(16) Wpływ warunków hodowli na hydrofobowe właściwości wielolekoopornych szczepów
Pseudomonas aeruginosa. [Aut.] Aleksander Deptuła, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med.
Dośw. Mikrobiol. 2004 R. 56 nr 4 s. 359-364.
97
(17) WraŜliwość Corynebacterium amycolatum na antybiotyki. [Aut.] P. Zalas, Agnieszka
Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2004 R. 56 nr 4 s. 327-334.
408 (18) Występowanie w materiale klinicznym i ocena lekowraŜliwości wielolekoopornych
szczepów Proteus sp. [Aut.] A. Reśliński, Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka. - Med. Dośw.
Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 2 s. 175-184.
Inne publikacje
409 (19) Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii.
[Aut.] Eugenia Gospodarek. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 30-31.
Góralczyk Barbara
Streszczenia
(1) Parametry dysfunkcji śródbłonka u 1-stopnia krewnych chorych na cukrzycę typu 2 bez
zaburzeń gospodarki węglowodanowej w wieku 20-35 lat. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski,
Barbara Góralczyk, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 97. - X Jubileuszowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
(2) WyŜsze HS-CRP w surowicy krewnych I-stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń
gospodarki węglowodanowej w porównaniu z grupą kontrolną. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski,
Barbara Góralczyk, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 118. - X Jubileuszowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
Góralczyk Krzysztof
Streszczenia
(1) Proces trombinogenezy u pacjentów z "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta]
Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z. Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol.
2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła,
8-10 IX 2005.
(2) Układy antykoagulacyjne białko C/TM i AT u chorych na cukrzycę powikłaną i niepowikłaną "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta] Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z.
Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
Górnicki Albert
Prace naukowe
410 (1) Measurement of erythrocyte deformability by the flow-channel diffraction method. [Aut.]
A[lbert] Górnicki, A[dam] Kempczyński. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 408-411. - 14th SlovakCzech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Slovak Republic, Nitra, 13-17 IX 2004.
98
Grabiec Marek
Prace naukowe
411 (1) Czynniki prognostyczne w raku endometrium. [Aut.] Marek Grabiec, U. Gręźlikowska,
Małgorzata Walentowicz. W: Wybrane zagadnienia diagnostyki i terapii schorzeń w połoŜnictwie i
ginekologii. Pod red. Wiesława Szymańskiego. Bydgoszcz: Wydaw. SCRYPT, 2005 s. 32-40.
412 (2) Leczenie oszczędzające chorych z wczesnymi postaciami raka piersi z uwzględnieniem
zmian wykrytych w badaniach profilaktycznych. [Aut.] T. Mierzwa, W. Kowalski, Marek Grabiec, R.
Laskowski, Małgorzata Walentowicz. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 5 s. 377-384.
413 (3) Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) and its inhibitor (TIMP-1) in human preovulatory
follicular fluid. [Aut.] Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Wiesław Szymański. - Arch. Perinat.
Med. 2005 Vol. 11 nr 4 s. 39-41.
(4) Nagły zgon pacjentki z zaawansowanym nowotworem szyjki macicy spowodowanym
krwotokiem z dróg rodnych. [Aut.] Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec, Z. Dzwoniarkiewicz, U.
Gręźlikowska, Izabela Hellwig. - Adv. Clin. Exp. Med.
2005 Vol. 14 nr 2A s. 191-193. Ogólnopolskie Sympozjum "Stany naglące w codziennej praktyce ginekologiczno-połoŜniczej". Wałbrzych, Zamek KsiąŜ, 2-4 IV 2005.
(5) Ocena postępowania połoŜnych z pacjentkami chorymi na raka szyjki macicy przed planowanym zabiegiem operacyjnym. [Aut.] Izabela Hellwig, Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec. Pielęg. Pol. 2004 T. 17/18 nr 1/2 s. 65-69.
414 (6) Ocena profilaktycznych badań przesiewowych raka piersi w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 2001-2004. [Aut.] T. Mierzwa, Marek Grabiec. - Ann. Acad. Med. Siles. 2005 Vol.
59 nr 5 s. 381-386.
415 (7) Ocena wyników badań profilaktycznych w kierunku raka piersi w Centrum Onkologii w
Bydgoszczy w latach 2001-2003. [Aut.] T. Mierzwa, Marek Grabiec. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 6 s.
457-464.
416 (8) Ocena wyników badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 2001-2003. [Aut.] T. Mierzwa, Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz. Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 9 s. 693-698.
417 (9) Ocena wyników profilaktycznych badań przesiewowych raka szyjki macicy w Centrum
Onkologii w Bydgoszczy w latach 2001-2004. [Aut.] T. Mierzwa, Marek Grabiec. - Przegl. Ginekol.PołoŜn. 2005 Vol. 5 nr 3 s. 137-140.
418 (10) Pierwotna czy odroczona cytoredukcja po terapii neoadjuwantowej w zaawansowanym
raku jajnika. [Aut.] Marek Grabiec, M. Kwiatkowski, Małgorzata Walentowicz. W: Kontrowersje w
ginekologii onkologicznej. Pod red. J. Kotarskiego. Lublin: Inst. Zastosowań Techniki, 2005 s. 102109. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Kontrowersje w Ginekologii i Onkologii". Lublin, 1617 IX 2005.
419 (11) Problemy połoŜnych sprawujących opiekę nad pacjentkami z zaawansowanym nowotworem szyjki macicy. [Aut.] A. Mazur, Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Izabela Hellwig. - Ann.
Acad. Med. Siles. 2005 Vol. 59 nr 6 s. 139-143.
420 (12) Przydatność metody pozytonowej tomografii emisyjnej, ultrasonografii oraz tomografii
rezonansu magnetycznego w ocenie nawrotu śluzowego raka jajnika typu borderline - opis przypadku.
[Aut.] Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, P. Nowicki, W. Chmielewska. - Ultrason. Ginekol.
PołoŜn. 2005 Vol. 1 nr 1 s. 69-71.
421 (13) Rak gruczołu Bartholina: opis przypadku. [Aut.] Marek Grabiec, U. Gręźlikowska, Małgorzata Walentowicz. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 3 s. 45-47. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Diagnostyka i leczenie schorzeń sromu". Wisła, 2-3 XII 2005.
422 (14) Rola markera CA-125 w monitorowaniu chorych z rozpoznanym guzem przydatków po
przebytym leczeniu raka piersi. [Aut.] Marek Grabiec, P. Nowicki, Małgorzata Walentowicz, U. Gręźlikowska, T. Mierzwa, W. Chmielewska. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 5 s. 371-376.
423 (15) Rola obrazowania metodą pozytonowej tomografii emisyjnej w wykrywaniu wznowy
raka szyjki macicy. [Aut.] Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, T. Mierzwa. - Adv. Clin. Exp.
Med. 2005 Vol. 14 nr 4A s. 127-132.
424 (16) Rola paliatywnej radioterapii w leczeniu zaawansowanego raka sromu. [Aut.] Marek
Grabiec, K. Piekutowski, P. Nowicki, Małgorzata Walentowicz. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 3 s.
99
41-44. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Diagnostyka i leczenie schorzeń sromu". Wisła, 2-3 XII
2005.
425 (17) The role of glycodelin in reproduction. [Aut.] Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz. Pol. J. Gynaecol. Invest. 2005 Vol. 8 nr 1 s. 32-36.
(18) Several components of the plasminogen activator system in human preovulatory follicular
fluid. [Aut.] Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec, Wiesław Szymański. - Arch. Perinat. Med.
2005 Vol. 11 nr 4 s. 42-46.
(19) StęŜenie urokinazowego aktywatora plazminogenu (uPA), jego receptora (uPAR) i inhibitora (PAI-1) w płynie pęcherzykowym u pacjentek poddanych kontrolowanej stymulacji jajników. [Aut.]
Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec, Wiesław Szymański. - Przegl. Ginekol.-PołoŜn. 2005 Vol. 5
nr 6 s. 265-272.
426 (20) Wpływ edukacji zdrowotnej na uczestnictwo kobiet ze środowisk wiejskich województwa
kujawsko-pomorskiego w badaniach profilaktycznych. [Aut.] M. Bannach, T. Mierzwa, Marek Grabiec,
Małgorzata Walentowicz. - Ann. Acad. Med. Siles. 2005 Vol. 59 nr 4 s. 251-256.
427 (21) Wpływ wybranych czynników rokowniczych na pięcioletnie przeŜycia chorych z rakiem
endometrium. [Aut.] Marek Grabiec, U. Gręźlikowska, Małgorzata Walentowicz, W. Chmielewska. Przegl. Ginekol.-PołoŜn. 2005 Vol. 5 nr 2 s. 1-6.
428 (22) Zastosowanie metody pozytonowej tomografii emisyjnej w ginekologii onkologicznej.
[Aut.] Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz. W: Wybrane kontrowersje w połoŜnictwie i ginekologii. Pod red. K. Czajkowskiego. [B. m., 2005] s. 55-64.
Streszczenia
429 (23) Porównanie wczesnych postaci raka piersi wykrytych w badaniach profilaktycznych oraz
typową drogą diagnostyczną, leczonych oszczędzająco. [Aut.] T. Mierzwa, W. Kowalski, M[arek] Grabiec, R. Laskowski, M[ałgorzata] Walentowicz. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 2 s. 64. - IV Ogólnopolska Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi". Warszawa, Falenty, 14-16 IV 2005.
430 (24) Skryning raka piersi w regionie kujawsko-pomorskim w latach 2001-2004. [Aut.] T.
Mierzwa, M[arek] Grabiec. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 2 s. 97. - IV Ogólnopolska Konferencja
"Diagnostyka i leczenie raka piersi". Warszawa, Falenty, 14-16 IV 2005.
Inne publikacje
431 (25) Jak działa system Mirena. [Aut.] Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz. - Scheringówka 2005 nr 1 s. 12-14.
Grabowska-Gaweł Anna
Prace naukowe
432 (1) Końcowo-wydechowe stęŜenie sewofluranu potrzebne do wprowadzenia maski krtaniowej
i intubacji dotchawiczej u dzieci. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł. - Przegl. Lek. 2004 T. 61 nr 7 s.
783-785.
(2) Low dose dopamine is not a renoprotective agent in patients undergoing infrarenal aortic
reconstruction surgery. [Aut.] G. Piskunowicz, Stanisław Molski, Zbigniew Szkulmowski, G. ZarzyckaLindner, B. Kościałkowska, Anna Grabowska-Gaweł. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 3 s. 298-306.
433 (3) Łączona analgezja podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowa u chorych z wysokim ryzykiem
operacyjnym w chirurgii narządu ruchu. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł. - Ortop. Traumatol. Rehab.
2004 Vol. 6 nr 3 s. 350-355.
434 (4) Ocena przydatności urapidilu w leczeniu śródoperacyjnego wzrostu ciśnienia tętniczego
krwi u chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł, Katarzyna Porzych, Grzegorz Grześk. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 3 s. 148-151.
(5) Opóźnione rozpoznanie raka esicy współistniejącego z rakiem Ŝołądka - opis przypadku.
[Aut.] M. Słupski, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych, Anna Grabowska-Gaweł. - Pol. Med. Paliat.
2005 T. 4 nr 3 s. 116-118.
435 (6) Pooperacyjne nudności i wymioty (PONW) - przyczyny, zapobieganie, leczenie. [Aut.]
Anna Grabowska-Gaweł. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 12 s. 1517-1520.
100
436 (7) StęŜenie mleczanów we krwi tętniczej podczas operacji tętniaka brzusznego odcinka aorty
jako wskaźnik przewidujący redukcję ciśnienia tętniczego krwi. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł. - Pol.
Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 2 s. 132-143. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
437 (8) Znaczenie pracy zawodowej w aktywnym udziale chorego podczas rehabilitacji narządu
ruchu. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł, Wojciech Hagner, J. Hasiak, K. Gaweł, Katarzyna Porzych. Kwart. Ortop. 2005 z. 2 s. 105-109.
438 (9) Znieczulenie chorego ze świeŜo przebytym zawałem mięśnia sercowego po implantacji
rozwidlonej protezy aortalno-udowej. Opis przypadku. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł. - Przegl. Lek.
2004 T. 61 nr 8 s. 884-886.
Graczyk Michał
Prace naukowe
439 (1) Karbamazepina - zastosowanie w medycynie paliatywnej. [Aut.] Michał Graczyk, Anna
Adamczyk. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 2 s. 88-90.
440 (2) Świąd w przebiegu cholestazy u pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową. Opis
przypadku. [Aut.] Michał Graczyk, Małgorzata Krajnik, K. Ostrowski. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr
1 s. 24-27.
Graczykowski Roman
Inne publikacje
441 (1) Działalność przeciwepidemiczna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w minionym 50-leciu jako istotny element zdrowia publicznego. [Aut.] Roman Graczykowski. - Primum Non Nocere 2005
nr 1 s. 8-9.
Grad Krzysztof
Prace naukowe
(1) Prekalikreina i alfa1-inhibitor proteinaz w osoczu krwi chorych na wrzodziejące zapalenie
jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski,
Krzysztof Grad, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 96-100.
(2) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(3) Wpływ zakaŜenia Helicobacter pylori na wyniki 24-godzinnej pH-metrii Ŝołądkowej u
pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka,
Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Jadwiga Korenkiewicz, Grzegorz Pulkowski, Krzysztof Grad. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 843-847.
(4) Wybrane parametry równowagi pro-antyoksydacyjnej pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku diagnozowanych z powodu bólów w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Krzysztof Grad, Ewa Kopczyńska, Jadwiga Korenkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 63-69.
Grajewska Magdalena
Streszczenia
101
(1) Association among tubulo-interstitial function and renal functional reserve (RFR) and 12
months therapy of patients with primary IgA glomerulonephritis. [Aut.] B[eata] Sulikowska, A[nna]
Stefańska, G[raŜyna] Sypniewska, G[rzegorz] Grześk, M[agdalena] Grajewska, J[acek] Manitius. - Eur.
J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32-33. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(2) An attempt of evaluation of inflammatory process activity assessed by the level of cytokins
Il-6 and RANTES and endothelial injure in patients with IgA nephropathy. [Aut.] Beata Sulikowska,
Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Danuta
Rość, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. W-PO20050. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of
Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(3) Ocena zaleŜności między ciśnieniem tętna a sztywnością tętnic u pacjentów z przewlekłą
chorobą nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 31. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(4) The relationship between inflammation and left ventricular structure in patients with
chronic kidney disease. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski,
Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nephrol. Dial. Transplant. 2005
Vol. 20 suppl. 5 s. v76. - XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and
Transplant Association (ERA-EDTA). Instanbul, Turkey, 4-7 VI 2005.
Grąbczewska Edyta
Prace naukowe
442 (1) Obraz morfologiczny wątroby w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu C u
pacjentów zakaŜonych HIV nieleczonych antyretrowirusowo. [Aut.] Edyta Grąbczewska, Małgorzata
Pawłowska. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 2 s. 423-430.
(2) StęŜenie IL-2 i sIL-2R u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota, E. Smukalska, Edyta Grąbczewska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005
T. 18 nr 103 s. 33-35.
Streszczenia
443 (3) Evaluation of HIV-infection and HAART on chronic hepatitis C. [Aut.] E[dyta] Grąbczewska, M[ałgorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 22. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTH "Postępy w Hepatologii". Mikołajki, 5-7 VI 2005.
Grąbczewska Zofia
Prace naukowe
444 (1) Ocena częstości występowania zawału przedsionka w materiale własnym. [Aut.] M. Pilaczyńska, Zofia Grąbczewska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 83-88.
Streszczenia
445 (2) Results of tilt training therapy in patients with vasovagal syncope. [Aut.] Z[ofia] Grąbczewska, J. Dybowski, M. Bieliński, A. Gałgowska, P. Krupa, G[rzegorz] Grześk. - Europace Suppl.
2005 Vol. 7 s. S5. - Venice Arrhythmias 2005. 9th International Workshop on Cardiac Arrhythmias.
Venice, 2-5 X 2005.
446 (3) Rodzinne obciąŜenie nadciśnieniem tętniczym a przerost serca u sportowców wyczynowych. [Aut.] M. Dworakowska, M. Kiciński, M. Pilaczyńska, Zofia Grąbczewska, Iwona Świątkiewicz.
- Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 41. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
102
Grodzki Lech
Prace naukowe
447 (1) Ocena profilaktyki wtórnej raka piersi wśród mieszkanek Torunia. [Aut.] Lech Grodzki,
Beata Łangowska-Grodzka, Marcin Ziółkowski. - Zdrowie Publ. 2004 T. 114 nr 4 s. 483-486.
Gruszczyński Maciej
Streszczenia
(1) Leczenie operacyjne pierwotnych guzów nadnercza z dostępu "otwartego" i laparoskopowego. [Aut.] Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanovic, Maciej Gruszczyński. W: XXV Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU. Szklarska Poręba, 29 IX-1 X 2005. Streszczenia prac. [B.m.,
2005] s. 66-67.
Gruszka Marzenna
Prace naukowe
(1) Rola magnezu w ustroju. [Aut.] GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, A. Pater, Marzenna
Gruszka. - In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. 2005 z. 1 s. 8-10.
(2) Rola wapnia w organizmie. [Aut.] A. Pater, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Marzenna
Gruszka. - In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. 2005 z. 2 s. 13-16.
448 (3) Znaczenie fosforu i fosforanów w organizmie. [Aut.] Marzenna Gruszka, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, A. Pater. - In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. 2005 z. 2 s. 9-12.
Grzanka Alina
Prace naukowe
449 (1) Białka kompleksu ADF/kofilina: regulacja dynamiki filamentów aktynowych. [Aut.] A.
Stępień, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski. - Kosmos 2005 T. 54 nr 4 s. 381-389.
(2) Effect of doxorubicin on actin reorganization in Chinese hamster ovary cells. [Aut.]
D[ariusz] Grzanka, J[an] Domaniewski, A[lina] Grzanka. - Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 1 s. 46-51.
450 (3) The effect of doxorubicin on the expression of cyclin A in K-562 leukemia cell line. [Aut.]
A[lina] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, J[an] Styczyński, A. Grzanka, H[alina] Wiśniewska. - Neoplasma
2005 Vol. 52 nr 6 s. 489-493.
451 (4) Estimation of taxol influence on changes in tubulin and vimentin systems in K-562 and
HL-60 cell lines by immunofluorescence microscopy. [Aut.] A[lina] Grzanka, D[ariusz] Grzanka, M.
Orlikowska, A[gnieszka] śuryń, A. Grzanka. - Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 3 s. 193-198.
452 (5) Immunogold labelling of PCNA and Ki-67 antigen at the ultrastructural level in laryngeal
squamous cell carcinoma and its correlation with lymph node metastasis and histological grade. [Aut.]
Alina Grzanka, Renata Sujkowska, Alina Janiak, Mirosława Adamska. - Acta Histochem. 2000 Vol.
102 s. 139-149.
(6) New vessels in proximity to deep sclerectomy implants. [Aut.] Jakub J. KałuŜny, Alina
Grzanka, Dariusz Grzanka, Alicja Niewińska, Wojciech Jóźwicki, Halina Wiśniewska. - Ophthal.
Nachrichten 2005 s. 18-19. - 15. SOE-Kongress und 103. DOG-Kongress. Berlin, 25-29 IX 2005.
(7) Rak pęcherza moczowego - molekularne podłoŜe genezy i leczenia. [Aut.] Magdalena
Izdebska, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski. - Kosmos 2005 T. 54 nr 2-3 s. 213-220.
(8) Rola aktyny w chorobie Alzheimera. [Aut.] Maciej Ostrowski, Alina Grzanka, Magdalena
Izdebska. - Postępy Hig. Med. Dośw. 2005 T. 59 s. 224-228.
453 (9) Udział F-aktyny w powstawaniu pęcherzyków apoptotycznych w komórkach CHOAA8
traktowanych doksorubicyną. [Aut.] Alina Grzanka, P. Dykiert, Magdalena Izdebska, Dariusz Grzanka. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 49-54.
103
(10) Udział transglutaminazy 2 w chorobach autoimmunologicznych. [Aut.] Maciej Ostrowski, Magdalena Izdebska, Alina Grzanka, Agnieszka śuryń, Dariusz Grzanka. - Postępy Hig. Med.
Dośw. 2005 T. 59 s. 334-339.
454 (11) Wpływ cytochalazyny D na reorganizację F-aktyny w linii komórkowej jajnika chomika
chińskiego CHOAA8. [Aut.] A. Welc, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19
nr 1 s. 91-96.
Streszczenia
455 (12) Apoptosis and expression of cyclin A in human leukemia cell lines K-562 and HL-60.
[Aut.] A[lina] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, A. Grzanka, A[nna] Szaflarska-Popławska, D[ariusz]
Grzanka, R[obert] Dębski. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 34. - 30th FEBS Congress and 9th IUBMB
Conference the Protein World. Budapest, Hungary 2-7 VII 2005.
456 (13) Cytoskeletal proteins reorganization in K-562 and HL-60 leukemia cells treated with
cytostatic drugs. [Aut.] A[lina] Grzanka. - Pol. J. Pathol. 2003 Vol. 54 nr 1 suppl. s. 8-9. - Symposium
on Electron Microscopy 2002. Poznań, 14-15 XI 2002. Abstracts.
(14) Ocena ekspresji antygenów powierzchniowych CD3, CD4 na limfocytach u chorych z
mycosis fungoides na poziomie mikroskopu elektronowego z uŜyciem metody złota koloidalnego. [Aut.]
A. Grzanka, W[aldemar] Placek, M. Sokołowska-Wojdyło, A[lina] Grzanka. - Dermatol. Klin. 2005 T.
7 nr 4 s. 241. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
Grzanka Dariusz
Prace naukowe
457 (1) Effect of doxorubicin on actin reorganization in Chinese hamster ovary cells. [Aut.]
D[ariusz] Grzanka, J[an] Domaniewski, A[lina] Grzanka. - Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 1 s. 46-51.
(2) Estimation of taxol influence on changes in tubulin and vimentin systems in K-562 and
HL-60 cell lines by immunofluorescence microscopy. [Aut.] A[lina] Grzanka, D[ariusz] Grzanka, M.
Orlikowska, A[gnieszka] śuryń, A. Grzanka. - Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 3 s. 193-198.
(3) New vessels in proximity to deep sclerectomy implants. [Aut.] Jakub J. KałuŜny, Alina
Grzanka, Dariusz Grzanka, Alicja Niewińska, Wojciech Jóźwicki, Halina Wiśniewska. - Ophthal.
Nachrichten 2005 s. 18-19. - 15. SOE-Kongress und 103. DOG-Kongress. Berlin, 25-29 IX 2005.
(4) Udział F-aktyny w powstawaniu pęcherzyków apoptotycznych w komórkach CHOAA8
traktowanych doksorubicyną. [Aut.] Alina Grzanka, P. Dykiert, Magdalena Izdebska, Dariusz Grzanka. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 49-54.
(5) Udział transglutaminazy 2 w chorobach autoimmunologicznych. [Aut.] Maciej Ostrowski,
Magdalena Izdebska, Alina Grzanka, Agnieszka śuryń, Dariusz Grzanka. - Postępy Hig. Med. Dośw.
2005 T. 59 s. 334-339.
Streszczenia
(6) Apoptosis and expression of cyclin A in human leukemia cell lines K-562 and HL-60.
[Aut.] A[lina] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, A. Grzanka, A[nna] Szaflarska-Popławska, D[ariusz]
Grzanka, R[obert] Dębski. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 34. - 30th FEBS Congress and 9th IUBMB
Conference the Protein World. Budapest, Hungary 2-7 VII 2005.
458 (7) Rozmieszczenie F-aktyny w pączkach apoptotycznych w wybranych liniach komórkowych. [Aut.] A. Leszczyńska, D[ariusz] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, E[lŜbieta] Makowska. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s. 32. - 3rd International Conference of Students` Scientific Society.
Bydgoszcz-Toruń, 2-3 XII 2005.
Grzegorzewski Bronisław
Prace naukowe
(1) Degradation of postural control system as a consequence of Parkinson`s disease and ageing. [Aut.] Maciej Bosek, Bronisław Grzegorzewski, A. Kowalczyk, I. Lubiński. - Neurosci. Lett.
2005 Vol. 376 s. 215-220.
104
(2) Investigation of erythrocyte aggregation and blood sedimentation by optical imaging.
[Aut.] A[dam] Kempczyński, B[ronisław] Grzegorzewski. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 387-392. 14th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics.
Slovak Republic, Nitra, 13-17 IX 2004.
(3) Langevin equation as a model of COP sway. [Aut.] Maciej Bosek, Bronisław Grzegorzewski, A. Kowalczyk. - Biocybernet. Biomed. Eng. 2005 Vol. 25 nr 2 s. 53-59.
(4) Nieskorelowane błądzenie centrum nacisku człowieka. [Aut.] Maciej Bosek, Bronisław
Grzegorzewski. W: XIV Krajowa Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna".
Częstochowa, 21-23 IX 2005. T. 1. [B.m., 2005] s. 79-83.
(5) Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. [Aut.]
Małgorzata Pyskir, R. Pujszo, Maciej Bosek, Bronisław Grzegorzewski, W. Błach. - Med. Sport. 2004
R. 20 nr 5 s. 247-253.
Streszczenia
(6) Potentiometric detection of glutardialdehyde and other aldehydes in HPLC and CE systems. [Aut.] A. Malak, Grzegorz Bazylak, L.J. Nagels, Bronisław Grzegorzewski. - Med. Biol. Sci.
2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s. 36. - 3rd International Conference of Students` Scientific Society. BydgoszczToruń, 2-3 XII 2005.
(7) Potentiometric detection of mono- and dialdehydes in HPLC and CE systems. [Aut.]
G[rzegorz] Bazylak, A. Malak, L.J. Nagels, J. Everaert, B[ronisław] Grzegorzewski. W: VII Polska
Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń,
3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 232.
Grzela Tomasz
Prace naukowe
(1) Chirurgia tętnic. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Tomasz Grzela, A. Migdalski, Radosław Piotrowicz. - Med. Prakt. Chirur. 2005 nr 1 s. 110-115.
(2) Nawrotowe zwęŜenia tętnic szyjnych. [Aut.] Radosław Piotrowicz, Tomasz Grzela, A.
Migdalski, Arkadiusz Jawień. - Acta Angiol. 2004 T. 10 nr 4 s. 153-159. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
459 (3) Przewlekłe zaburzenia Ŝylne - klasyfikacja, epidemiologia. [Aut.] Tomasz Grzela, Arkadiusz Jawień. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk.
Warszawa, 2005 s. 20-26.
Streszczenia
(4) Microcirculatory flow abnormalities in patients with healed and active venous leg ulcer.
[Aut.] P[aweł] Brazis, A[rkadiusz] Jawień, A. Migdalski, T[omasz] Grzela, M[aria] Szewczyk,
R[adosław] Piotrowicz, M. Ciecierski. W: 6th Meeting of the European Venous Forum. Crete, Greece,
24-26 VI 2005. Scientific Programme and Book of Abstracts. [B.m., 2005] s. 30.
(5) Rodzinne występowanie tętniaka aorty brzusznej (rTAB): analiza rodowodów pierwszych
dwóch rodzin w Polsce. [Aut.] A[rkadiusz] Jawień, J. Frasz, P[aweł] Brazis, M. Ciecierski, T[omasz]
Grzela, A. Migdalski, R[adosław] Piotrowicz, A. Szotkiewicz. - Acta Angiol. 2005 T. 11 suppl. A s.
72. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 2224 IV 2005.
Grzelak Lech Paweł
Prace naukowe
(1) Evaluation of functional efficiency in people with nervous system diseases. [Aut.] A.
Karabanowicz, A. Panas, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS
Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 2 s. 352-354.
(2) Evaluation of the quality of life in people with nervous system diseases. [Aut.] A. Zagórska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, M. Tafelski, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D
2005 Vol. 60 supl. 16 nr 6 s. 372-375.
105
(3) Knowledge of the problem of strokes - comparative studies. [Aut.] J. Rosińczuk-Tonderys,
Robert Ślusarz, Barbara KsiąŜkiewicz, J. Mierzwa, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki, Heliodor A.
Kasprzak, Lech Grzelak, Bartosz Woźniak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 38-42.
(4) The neurosurgical care of the ill undergone the crani-cerebral injury during all the hospital
treatment stages. [Aut.] R. Jabłońska, Robert Ślusarz, Lech Grzelak, L. Dopierała, A. Swincow, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 50-55.
(5) The nurse treatment of the ill with cervical backbone pain syndrome. [Aut.] R. Jabłońska,
Robert Ślusarz, Lech Grzelak, L. Dopierała, A. Swincow, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005
Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 56-60.
460 (6) Wprowadzenie w klinikę choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego. [Aut.] Lech Grzelak. W: Problemy opieki długoterminowej. Zeszyt 5. Wybrane schorzenia neurologiczne występujące u chorych objętych opieką długoterminową. Pod red. Roberta Ślusarza. Toruń:
Stow. na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem", 2005 s. 4-8.
Inne publikacje
461 (7) Choroby demielinizacyjne układu nerwowego stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex).
[Aut.] Lech Grzelak, Robert Ślusarz, M. śak. - MEDI 2005 nr 3 s. 4-7.
462 (8) Zespoły otępienne - choroba Alzheimera. [Aut.] Lech Grzelak, Robert Ślusarz, M. śak. MEDI 2005 nr 4 s. 4-8.
Grześk ElŜbieta
Streszczenia
(1) Age-related changes in reactivity of vasopressin and adrenergic receptors of arterial smooth
muscle cells. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, E[lŜbieta] Grześk, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, R[afał]
Szadujkis-Szadurski. - Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 8. - 39th Annual Meeting of the
European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
463 (2) Effectivity of supportive treatment with nebulized bronchodilators and glucocorticosteroids
in the management of mild to moderate bronchiolitis. [Aut.] E[lŜbieta] Grześk, S[ylwia] Kołtan,
A[ndrzej] Kurylak, R[obert] Dębski, M[onika] Pogorzała, M[ariusz] Wysocki. - Eur. J. Clin. Invest.
2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 35. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation.
Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(3) Severe combined immunodeficiencies - heterogenity of clinical manifestation in two infants. [Aut.] S[ylwia] Kołtan, B. Wolska-Kuśnierz, E. Bernatowska, E[lŜbieta] Grześk, K[atarzyna]
Dylewska. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 48-49. - 12th Congress of Polish Society
of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
(4) ZłoŜony niezrównowaŜony kariotyp u dziewczynki z opóźnieniem rozwoju umysłowego,
dysmorfią i ostrą białaczką limfoblastyczną. [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, K[rystyna] Soszyńska,
E[lŜbieta] Grześk, O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 274. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(5) ZłoŜony niezrównowaŜony kariotyp u dziewczynki z opóźnieniem rozwoju umysłowego,
dysmorfią i ostrą białaczką limfoblastyczną. [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, K[rystyna] Soszyńska,
E[lŜbieta] Grześk, O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B.
m., 2005] s. 274.
Grześk Grzegorz J.
Prace naukowe
(1) Analiza reakcji izolowanej tętnicy ogonowej szczura z przewlekłą, eksperymentalną niewydolnością nerek na działanie angiotensyny II. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz
Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 2 s. 88-94.
464 (2) Choroba niedokrwienna serca u pacjentów z nowotworem. [Aut.] M. Radomski, Grzegorz
Grześk, Jacek Kubica. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 3 s. 119-126.
106
(3) Choroby układu sercowo-naczyniowego - wyzwanie dla promocji zdrowia. [Aut.] Aldona
Kubica, Grzegorz Grześk, J. Lackowski. - Forum Kard. 2005 T. 10 nr 3 s. 83-86.
(4) Combined periprocedural evaluation of CRP and TNF-alfa enhances the prediction of
clinical restenosis and major adverse cardiac events in patients undergoing percutaneous coronary interventions. [Aut.] Jacek Kubica, M. Koziński, A. Krzewina-Kowalska, Magdalena śbikowska-Gotz,
GraŜyna Dymek, A. Sukiennik, R. Piasecki, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, M. Chojnicki, Andrzej
Dziedziczko, GraŜyna Sypniewska. - Int. J. Mol. Med. 2005 Vol. 16 s. 173-180.
465 (5) Czy wszystkie diuretyki są do siebie podobne? [Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan,
Jacek Kubica. - Świat Med. Farm. 2005 nr 1/2 s. 6-11.
(6) Komórki macierzyste szpiku kostnego - nowe perspektywy zapobiegania i leczenia pozawałowej niewydolności serca. [Aut.] M. Koziński, K. Dębska-Kozińska, Maria Bogdan, Grzegorz
Grześk, Jacek Kubica. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 27-33.
466 (7) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica,
Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara.
- Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7 nr 2 s. 179-182.
(8) Ocena przydatności urapidilu w leczeniu śródoperacyjnego wzrostu ciśnienia tętniczego
krwi u chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł, Katarzyna Porzych, Grzegorz Grześk. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 3 s. 148-151.
(9) Ocena wybranych parametrów strukturalnych i czynnościowych krwinek czerwonych jako
markerów stresu oksydacyjnego u osób w wieku podeszłym. [Aut.] K. Kujawski, K[ornelia] KędzioraKornatowska, M. Koter, P. Duchnowicz, J. Rysz, L. Markuszewski, R. Błaszczak, T[omasz] Kornatowski, G[rzegorz] Grześk, J. Kędziora, R. Olszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 114 s. 774778.
(10) Percutaneous coronary intervention triggers a systemic inflammatory response in patients
treated for in-stent restenosis - comparison with stable and unstable angina. [Aut.] M. Koziński, A.
Krzewina-Kowalska, J[acek] Kubica, M[agdalena] śbikowska-Gotz, G[raŜyna] Dymek, R. Piasecki, A.
Sukiennik, G[rzegorz] Grześk, M[aria] Bogdan, M. Chojnicki, A[ndrzej] Dziedziczko, G[raŜyna] Sypniewska. - Inflamm. Res. 2005 Vol. 54 nr 5 s. 187-193.
(11) Problemy współczesnej diagnostyki biochemicznej zawału serca. [Aut.] Aldona Kubica,
Grzegorz Grześk, A. Trajder, Maria Bogdan, A. Sukiennik. - Forum Kard. 2005 T. 10 nr 2 s. 59-64.
(12) Przebieg wczesnej rehabilitacji szpitalnej u chorych z ostrym zawałem serca, leczonych
pierwotną angioplastyką lub trombolitycznie. [Aut.] A. Krakowska, Jacek Kubica, M. Koziński, A.
Sukiennik, W. Krupa, L. Ludwikowska, R. Dobosiewicz, E. Zabielska, A. Kubica, Maria Bogdan, Iwona
Świątkiewicz, Grzegorz Grześk. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 4 s. 273-283.
(13) Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorych na cukrzycę i u osób bez cukrzycy ocena demograficzna i kliniczna. [Aut.] A. Jachalska, A. Sukiennik, Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, M.
Koziński, Maria Bogdan, M. Rychter, M. Radomski, T. Białoszyński, M. Jabłoński, Aldona Kubica,
Krzysztof Demidowicz. - Diabetol. Dośw. Klin. 2005 T. 5 nr 2 s. 132-137.
(14) Regulatory effect of angiotensin II on the gastric smooth muscle contraction evoked by
activation of muscarinic receptor. [Aut.] Alicja Abramczyk, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski. - Prog. Med. Res. 2005 Vol. 3: 3 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com
467 (15) Role of alpha-adrenergic receptor reserve in different post-synaptic responses to exogenous agonists in the bisected rat vas deferens. [Aut.] Grzegorz Grześk, A. Trajder, Katarzyna SzadujkisSzadurska, Marek KrzyŜanowski, Leszek Szadujkis-Szadurski. - Prog. Med. Res. 2005 Vol. 3: 13 Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com
(16) Skuteczność edukacji zdrowotnej u osób hospitalizowanych w klinice kardiologii. [Aut.]
Aldona Kubica, J. Pufal, B. Moczulska, M. Koziński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, A. Sukiennik,
Wacław Kochman. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. 2005 T. 5 nr 2 s. 61-68.
(17) Szczepienia ochronne w wieku podeszłym. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna Porzych,
Grzegorz Grześk, Marcin Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Pielęg.
XXI w. 2005 nr 1/2 s. 23-25.
468 (18) Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych. [Aut.] A.
Sukiennik, G. Bojarski, A. Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, J. Kopaczewski, G. Raczak, Jacek Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 12 s. 829-835.
107
(19) Wpływ wielkości urazu naczynia związanego z implantacją stentu na odpowiedź zapalną.
[Aut.] M. Koziński, Jacek Kubica, A. Sukiennik, R. Piasecki, M. Radomski, W. Kochman, G. Raczak,
Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, M. Rychter. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 7 s. 481-492.
469 (20) Zastosowanie antagonistów receptora dla aldosteronu w leczeniu niewydolności serca.
[Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, Aldona Kubica, Krzysztof Demidowicz, Władysław Sinkiewicz.
- Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 1 s. 29-32.
Streszczenia
470 (21) Age-related changes in reactivity of vasopressin and adrenergic receptors of arterial
smooth muscle cells. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, E[lŜbieta] Grześk, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska,
R[afał] Szadujkis-Szadurski. - Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 8. - 39th Annual Meeting
of the European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(22) Association among tubulo-interstitial function and renal functional reserve (RFR) and 12
months therapy of patients with primary IgA glomerulonephritis. [Aut.] B[eata] Sulikowska, A[nna]
Stefańska, G[raŜyna] Sypniewska, G[rzegorz] Grześk, M[agdalena] Grajewska, J[acek] Manitius. - Eur.
J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32-33. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
471 (23) Contractility of rat tail artery after exposure to ionic and non-ionic contrast medium.
[Aut.] G[rzegorz] Grześk, M. Radomski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[acek] Kubica. - Eur. J. Clin.
Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 8-9. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(24) The inflammation, blood pressure and changes in alpha-1 adrenergic receptors reactivity
of arterial smooth muscle cells in experimental renal failure. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński,
Grzegorz Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. s.
A264. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(25) Relations between histologic grading of renal biopsy patients with primary nephropathy,
Il-6 and RANTES concentration in serum and other markers of renal damage. [Aut.] B[eata] Sulikowska,
M. Kozłowski, J[adwiga] Korenkiewicz, G[rzegorz] Grześk, W[itold] Doroszewski, J[acek] Manitius. Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(26) Results of tilt training therapy in patients with vasovagal syncope. [Aut.] Z[ofia] Grąbczewska, J. Dybowski, M. Bieliński, A. Gałgowska, P. Krupa, G[rzegorz] Grześk. - Europace Suppl.
2005 Vol. 7 s. S5. - Venice Arrhythmias 2005. 9th International Workshop on Cardiac Arrhythmias.
Venice, 2-5 X 2005.
472 (27) Role of endothelium activation on contractility of rat tail artery after exposure to ionic and
non-ionic contrast medium. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, M. Radomski, R[afał] Szadujkis-Szadurski,
L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[acek] Kubica. - Eur. Heart J. 2005 Vol. 26 suppl. s. 464. - Congress
of the European Society of Cardiology. Stockholm, Sweden, 2-7 IX 2005.
(28) Wpływ stanu zapalnego na przebieg reakcji tętnicy ogonowej szczura w przewlekłej
niewydolności nerek. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 37. - Konferencja NaukowoSzkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem
a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Grzybek Magdalena
Prace naukowe
473 (1) Rehabilitacja ruchowa w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Opis przypadku. [Aut.]
Magdalena Grzybek, Małgorzata Krajnik, A. Mularczyk. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 1 s. 21-23.
Grzybowski Tomasz
Prace naukowe
108
474 (1) Cytochrome b gene (cytb) in analysis of anonymous biological traces and its application in
veterinary diagnostics and animal conservation. [Aut.] B. Prusak, Tomasz Grzybowski, Jarosław Bednarek. - Anim. Sci. Pap. Rep. 2005 Vol. 23 nr 4 s. 229-236.
(2) Frequency of occurence of special combinations of STR alleles in human Y chromosomes
classified into haplogroup I*. [Aut.] Marcin Woźniak, Jakub Czarny, Tomasz Grzybowski, Danuta
Miścicka-Śliwka. - Z Zagad. Nauk Sąd. 2004 Vol. 59 s. 79-99. - [Tekst równoległy w języku polskim].
475 (3) Genetic polymorphism of Siberian newt (Salamandrella keyserlingii, Caudata, Amphibia)
in its range and the cryptic species of the newt S. schrenckii from Primorie. [Aut.] D.I. Berman, M.V.
Derenko, B.A. Malyarchuk, T[omasz] Grzybowski, A.P. Kryukov, D[anuta] Miścicka-Śliwka. - Dokl.
Biol. Sci. 2005 Vol. 403 s. 275-278.
(4) Genetic variation of 15 STR loci (D3S1358, vWA, FGA, TH01, TPOX, CSF1PO,
D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, and D19S433) in populations of north and central Poland. [Aut.] Jakub Czarny, Tomasz Grzybowski, M.V. Derenko, B.A.
Malyarchuk, Danuta Miścicka-Śliwka. - Forensic Sci. Int. 2005 Vol. 147 s. 97-100.
476 (5) Intraspecific genetic differentation of the Siberian newt (Salamandrella keyserlingii, Amphibia, Caudata) and the cryptic species S. schrenckii from Southeastern Russia. [Aut.] D.I. Berman,
M.V. Derenko, B.A. Malyarchuk, T[omasz] Grzybowski, A.P. Kryukov, D[anuta] Miścicka-Śliwka. Entemol. Rev. 2005 Vol. 85 suppl. 2 s. S228-S241.
(6) Low variability of the POLG (CAG)n repeat in North Eurasian Populations. [Aut.] B.A.
Malyarchuk, Marta Papuga, Tomasz Grzybowski, I.B. Rogozin, Marcin Woźniak, M.V. Derenko, S.Y.
Rychkov, Jakub Czarny, I.A. Zakharov, Danuta Miścicka-Śliwka. - Hum. Biol. 2005 Vol. 77 nr 3 s.
355-365.
477 (7) Przydatność analizy sekwencji genu cytochromu b mitochondrialnego DNA do określania
pochodzenia śladów biologicznych zwierząt i ludzi. [Aut.] B. Prusak, Tomasz Grzybowski, M. Gralak,
G. Grzybowski. - Med. Wet. 2005 T. 61 nr 2 s. 162- 165.
Gutsze Aleksander
Prace naukowe
478 (1) Deuteron spin-lattice relaxation study of D2 secluded in the supercages of zeolite NaY.
[Aut.] J. S. Blicharski, A[leksander] Gutsze, A.M. Korzeniowska, Z. T. Lalowicz, Z. Olejniczak. - Appl.
Magn. Reson. 2004 Vol. 27 s. 183-195.
479 (2) Elektroencefalografia pacjentów z udarem mózgu. [Aut.] A. Nowak-Belter, Aleksander
Gutsze, Włodzimierz Masierak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 103-107.
(3) EPR study of chromium centres in CrAPO-5 molecular sieves. [Aut.] B. Padlyak, J. Kornatowski, G. ZadroŜna, K[azimierz] Fabisiak, Aleksander Gutsze. - Mater. Sci.-Pol. 2005 Vol. 23 nr 4 s.
1035-1046.
480 (4) Mobility of CD4 molecules in nanoscale cages of zeolites as studied by deuteron NMR
relaxation. [Aut.] A.M. Korzeniowska, Z. T. Lalowicz, A[leksander] Gutsze. - Chem. Phys. 2005 Vol.
311 s. 299-305.
481 (5) On the problem of field-gradient NMR measurements of intracrystalline diffusion in small
crystallites - water in NaA zeolites as an example. [Aut.] Aleksander Gutsze, Włodzimierz Masierak, B.
Geil, D. Kruk, H. Pahlke, F. Fujara. - Solid State Nucl. Magn. Reson. 2005 Vol. 28 s. 244-249.
Guz Jolanta
Streszczenia
(1) Urinary excretion of DNA lesions; their principle sources and involvement in aging process. [Aut.] R[yszard] Oliński, R[afał] RóŜalski, D[aniel] Gackowski, M[arek] Foksiński, J[olanta] Guz,
A. Siomek. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 29. - Society for Free Radical Research - Europe
"Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK, 8-11 VII 2005.
109
Hagner Wojciech
Prace naukowe
482 (1) Badania nad przydatnością elektroterapii w leczeniu osób z objawami bólu przewlekłego w
przebiegu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających kręgosłupa. [Aut.] I. Demczyszak, Z. Wrzosek,
Wojciech Hagner. - Fizjoter. Pol. 2005 Vol. 5 nr 1 s. 25-30.
(2) Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (coxarthrotis) - etiologia, etiopatogeneza oraz
objawy kliniczne i radiologiczne. [Aut.] Katarzyna Szopińska, Wojciech Hagner, Agnieszka Radzimińska. - Kwart. Ortop. 2005 z. 1 s. 28-35.
483 (3) Etiologia bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieŜy. [Aut.] M. Owczarzak,
Wojciech Hagner, M. Kaźmierczak, M. Hagner. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 77-82.
484 (4) Leczenie operacyjne jako ostateczna metoda terapii "łokcia tenisisty" - odległe wyniki.
[Aut.] K. Pilecka, S. Junk, Wojciech Hagner, Katarzyna Maciejewska, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Szopińska. - Postępy Rehab. 2005 T. 19 nr 3 s. 31-34.
(5) Ocena skuteczności krioterapii w gonartrozie. [Aut.] M. Struensee, Urszula Kaźmierczak,
Wojciech Hagner, Ewa Rosa. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 89-92.
(6) Osteopenia i osteoporoza w wieku rozwojowym. [Aut.] A.M. Hagner, Mariusz Wysocki,
Agnieszka Wojtkiewicz, Andrzej Kurylak, Wojciech Hagner. - Kwart. Ortop. 2005 z. 4 s. 255-262.
485 (7) Rehabilitacja po złamaniu kostki bocznej; połączenie koncepcji ćwiczeń na podwieszkach
(SET) i proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (PNF). [Aut.] M. Kopacz, Wojciech
Hagner, Mr. Struensee, Katarzyna Janowiak-Maciejewska, Anna Bieńkowska. - Kwart. Ortop. 2005 z.
4 s. 311-314.
486 (8) Rehabilitacja ruchowa w Ŝyciu dzieci i młodzieŜy ze skoliozą strukturalną leczoną zachowawczo. [Aut.] G. Miłoszewska, Wojciech Hagner. - Kwart. Ortop. 2005 z. 2 s. 157-160.
487 (9) Terapeutyczna moc rozciągania mięśni: ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki
najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu. [Aut.] J. Lisowski, Wojciech Hagner. Włocławek: Remedium, 2005, 103 s.
(10) Wpływ terapii metodą Weroniki Sherborne na rozwój dzieci z zespołem Downa upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. [Aut.] Urszula Kaźmierczak, Wojciech Hagner, M. Kaźmierczak.
- Fizjoter. 2005 T. 13 nr 3 s. 67-71.
(11) Wyniki leczenia obraŜeń więzadła krzyŜowego przedniego stawu kolanowego u sportowców. [Aut.] Witold Słomko, M. Hagner, Wojciech Hagner, P. Molski, Ł. Sielski, A. Sosnowska. Kwart. Ortop. 2005 z. 4 s. 287-293.
(12) Znaczenie pracy zawodowej w aktywnym udziale chorego podczas rehabilitacji narządu
ruchu. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł, Wojciech Hagner, J. Hasiak, K. Gaweł, Katarzyna Porzych. Kwart. Ortop. 2005 z. 2 s. 105-109.
Streszczenia
488 (13) Functional knee braces - an evaluation in treating knee instability after reconstruction of
ACL. [Aut.] W[ojciech] Hagner. W: 9th International Conference "Orthopaedics, Biomechanics,
Sports Rehabilitation". Assisi, 11-13 XI 2005. Abstract`s book. [B. m., 2005] s. 230.
489 (14) Magnetic resonance imaging evaluation of operative site after ACL reconstruction of the
knee. [Aut.] Wojciech Hagner, S. Sosnowski. W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów
Wojska Polskiego. "Zastosowanie biomateriałów i przeszczepów tkankowych w leczeniu ubytków kości". Bydgoszcz, 11-13 V 2005. Streszczenia. [B. m., 2005] s. 50.
490 (15) Nowe kierunki w rehabilitacji ortopedycznej. [Aut.] Wojciech Hagner. W: Sympozjum
Naukowe. Dekada kości i stawów 2 000-2010. Rok piąty. "Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki
i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie. Perspektywy na kolejne pięciolecie".
Bydgoszcz, 21-24 IV 2005. Streszczenia. [Bydgoszcz, 2005] s. 80.
491 (16) Ocena efektywności zastosowania poizometrycznej relaksacji mięśniowej w terapii choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. [Aut.] Wojciech Hagner, M. Hagner. - Ortop. Traumatol.
Rehab. 2005 Vol. 7 supl. 2 s. 10. - III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu". Warszawa, 9-10 XII 2005.
492 (17) Postępowanie usprawniające i fizykoterapeutyczne w chorobach reumatycznych, na
przykładzie zmian chorobowych stawu kolanowego. [Aut.] M. Wirhanowicz, S. Sosnowski, Wojciech
Hagner. W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. "Zastosowanie
110
biomateriałów i przeszczepów tkankowych w leczeniu ubytków kości". Bydgoszcz, 11-13 V 2005.
Streszczenia. [B. m., 2005] s. 84.
493 (18) Stabilizatory stawu kolanowego - badania nad efektywnością zabezpieczenia przed niestabilnością kolana po leczeniu rekonstrukcyjnym więzadła krzyŜowego przedniego. [Aut.] Wojciech
Hagner. W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. "Zastosowanie
biomateriałów i przeszczepów tkankowych w leczeniu ubytków kości". Bydgoszcz, 11-13 V 2005.
Streszczenia. [B. m., 2005] s. 49.
494 (19) Stosowanie rehabilitacji ruchowej i drenaŜu limfatycznego u pacjentów z zaawansowaną
chorobą nowotworową w celu poprawy jakości Ŝycia. [Aut.] M. Kaźmierczak, W[ojciech] Hagner,
U[rszula] Kaźmierczak. - Fizjoter. 2005 T. 13 nr 2 supl. 1 s. 38-39. - V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka". Wrocław, 20-21
V 2005. Program.
495 (20) Treatment effectiveness assessment after knee sport injuries of male soccer players. [Aut.]
W[ojciech] Hagner. W: 9th International Conference "Orthopaedics, Biomechanics, Sports Rehabilitation". Assisi, 11-13 XI 2005. Abstract`s book. [B. m., 2005] s. 241.
(21) Urazy więzadła krzyŜowego przedniego kolana u sportowców. [Aut.] Witold Słomko, M.
Hagner, Wojciech Hagner, P. Molski, A. Sosnowska. W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego. "Zastosowanie biomateriałów i przeszczepów tkankowych w leczeniu
ubytków kości". Bydgoszcz, 11-13 V 2005. Streszczenia. [B. m., 2005] s. 100.
(22) Wpływ metody Weroniki Sherborne w terapii dzieci z zespołem Downa. [Aut.] U[rszula]
Kaźmierczak, W[ojciech] Hagner, Mg. Kaźmierczak. - Fizjoter. 2005 T. 13 nr 2 supl. 1 s. 49. - V
Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej
człowieka". Wrocław, 20-21 V 2005. Program.
Halota Waldemar
Prace naukowe
(1) Adherencja w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 106 s. 469-472.
(2) Clearance of HBV serologic markers in children as a putative result of HCV superinfection. [Aut.] M[ałgorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005
Vol. 11 nr 3 s. 104-107.
(3) Czy CMV ułatwia nawrót zapalenia wątroby typu C po transplantacji? [Aut.] Małgorzata
Pawłowska, Waldemar Halota. - Med. Sci. Rev. Hepatol. 2005 s. 106-108.
(4) Expression of mRNA for cytokines released by Th1 and Th2 subpopulations of CD4 lymphocytes in patients with chronic hepatitis C. [Aut.] M[ałgorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota. - Int.
Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 1 s. 29-32.
(5) Fibronectin level determinations as an alternative for liver biopsy? A pilot study. [Aut.]
Beata Augustyńska, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Marcin Ziółkowski, J. Pollak, A. Zielińska. Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 4 s. 15-18.
496 (6) Peginterferon alfa-2a, lamivudine, and the combination for HBeAg-positive chronic hepatitis B. [Aut.] G.K.K. Lau, T. Piratvisuth, K.X. Luo, P. Marcellin, S. Thongsawat, G. Cooksley, E. Gane,
M.W. Fried, W.C. Chow, S.W. Paik, W.Y. Chang, T. Berg, R. Flisiak, P. McCloud, N. Pluck, [i in.],
W[aldemar] Halota, [i in.], M[ałgorzata] Pawłowska, [i in.]. - New Engl. J. Med. 2005 Vol. 352 nr 26
s. 2682-2695.
497 (7) Pegylated interferon α-2a combined with ribavirin in therapy of chronic viral hepatitis C in
treatment-naive patients. [Aut.] J. Juszczyk, B. Baka-Ćwierz, M. Beniowski, H. Berak, B. Bolewska, A.
Boroń-Kaczmarska, J. Cianciara, A. Cieśla, A.P. Dziambor, J. Gąsiorowski, A. Gietka, E. Gliwińska, A.
Gładysz, Z. Gonciarz, Waldemar Halota, A. Horban, M. Inglot, U. Janas-Skulina, E. Janczewska-Kazek,
J. Jaskowska, K. Jurczyk, B. Knysz, W. Kryczka, J. Kuydowicz, E.A. Lakomy, B. Logiewa-Bazger, A.
Łyczak, T. Mach, W. Mazur, Z. Michalska, R. Modrzewska, K. Nazzal, P. Pabjan, A. Piekarska, P.
Piszko, K. Sikorska, K. Szamotulska, M. Śliwińska, K. Świętek, K. Tomasiewicz, E. TopczewskaStaubach, H. Trocha, M. Wasilewski, M. Wawrzynowicz-Syczewska, W. Wrodycki, D. ZarębskaMichaluk, M. Zejc-Bajsarowicz. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 4 s. 29-34.
111
498 (8) Pegylowany interferon α-2A z rybawiryną w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia
wątroby typu C (raport końcowy z badań). [Aut.] J. Juszczyk, B. Baka-Ćwierz, M. Beniowski, H. Berak,
B. Bolewska, A. Boroń-Kaczmarska, J. Cianciara, A. Cieśla, A. Dziambor, J. Gąsiorowski, A. Gietka, E.
Gliwińska, A. Gładysz, Z. Gonciarz, Waldemar Halota, A. Horban, M. Inglot, U. Janas-Skulina, E.
Janczewska-Kazek, J. Jaskowska, K. Jurczyk, B. Knysz, W. Kryczka, J. Kuydowicz, E.A. Lakomy, B.
Logiewa-Bazger, A. Łyczak, T. Mach, W. Mazur, Z. Michalska, R. Modrzewska, K. Nazzal, P. Pabjan,
A. Piekarska, P. Piszko, K. Sikorska, K. Szamotulska, M. Śliwińska, K. Świętek, K. Tomasiewicz, E.
Topczewska-Staubach, H. Trocha, M. Wasilewski, M. Wawrzynowicz-Syczewska, W. Wrodycki, D.
Zarębska-Michaluk, M. Zejc-Bajsarowicz. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 3 s. 651-660.
(9) Profilaktyka zakaŜeń wirusami hepatotropowymi. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. W: Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Pod red. J. Daniluk, G.
Jurkowskiej. Lublin: Wydaw. Czelej, 2005 s. 673-677.
499 (10) Standardy leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. [Aut.] J. Cianciara, Waldemar Halota, J. Juszczyk. - Standardy Med. 2005 nr 3 s. 1628-1632.
(11) StęŜenie IL-2 i sIL-2R u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota, E. Smukalska, Edyta Grąbczewska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005
T. 18 nr 103 s. 33-35.
500 (12) Strategia leczenia przewlekłych zakaŜeń etiologii HBV. [Aut.] Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska. - Med. Sci. Rev. Hepatol. 2005 s. 91-94.
(13) Sustained response to peginterferon alfa 2b and ribavirin in a second retreatment of
chronic hepatitis C - case report. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. - Exp. Clin. Hepatol.
2005 Vol. 1 nr 1 s. 36-38.
(14) Szczepienia i inne metody zapobiegania zakaŜeniom zawodowym u pracowników słuŜby
zdrowia. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. W: Wakcynologia. Red. W. Magdzik, D.
Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński. Bielsko-Biała; 00~a-medica press, 2005 s. 129-133.
Streszczenia
(15) Depression and cognitive dysfunction after interferon treatment. [Aut.] Wiktor DróŜdŜ,
Alina Borkowska, Waldemar Halota, J.K. Rybakowski. - World J. Biol. Psych. 2005 Vol. 6 suppl. 1 s.
191. - 8th World Congress of Biological Psychiatry. Vienna, Austria, 28 VI-3 VII 2005. Abstracts.
(16) Early viral response (EVR) with pegylated interferon alpha 2b and ribavirin in the retreating children with chronic hepatitis C. [Aut.] M[ałgorzata] Pawłowska, E. Palewicz, W[aldemar]
Halota. W: 4th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 141.
(17) Evaluation of HIV-infection and HAART on chronic hepatitis C. [Aut.] E[dyta] Grąbczewska, M[ałgorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 22. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTH "Postępy w Hepatologii". Mikołajki, 5-7 VI 2005.
501 (18) A novel primeboost immunotherapy induces high levels of HBeAg loss after 14 weeks in
patients with HBeAg+ chronic hepatitis B: a phase IIA clinical trial. [Aut.] Waldemar Halota, D. Delic,
D. Prokopowicz, R. Flisiak, J. Kuydowicz, M. Jabłkowski, J. Cianciara, T. Mach, R. Modrzewska, M.
Fabri, D. Tomic, A. Horban, W. Kryczka, J. Schneider, G. Pearce. - Hepatology 2005 Vol. 42 nr 4
suppl. 1 s. 83A. - 56th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases. The
Liver Meeting. San Francisco, 11-15 XI 2005.
502 (19) Obraz kliniczny gorączek krwotocznych. [Aut.] Waldemar Halota. W: II Konferencja
"Medycyna podróŜy", Białystok, 12-14 V 2005. [B. m., 2005] s. 67.
Inne publikacje
503 (20) Stanowisko zarządów głównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego dotyczące leczenia wirusowego
zapalenia wątroby typu C. Jurata 29.04.2005 r. [Aut.] A. Boroń-Kaczmarska, J. Cianciara, R. Flisiak, A.
Gładysz, Z. Gonciarz, Waldemar Halota, A. Horban, J. Juszczyk, J. Kuydowicz, T. Mach, R. Modrzewska, Małgorzata Pawłowska, K. Simon, W. SłuŜewski, J. Socha, M. Woynarowski. - Przegl. Epidemiol.
2005 T. 59 nr 2 s. 621-622.
Hałas Joanna
112
Prace naukowe
(1) Bezpieczeństwo słuŜb ratunkowych - aktualne zagroŜenia. [Aut.] Julita SoczywkoCiudzińska, Joanna Hałas, J. Pawlak, Juliusz Jakubaszko. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 399-404. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
(2) Bioterroryzm - rozpoznanie wybranych czynników biologicznych. [Aut.] Julita SoczywkoCiudzińska, Joanna Hałas, Iwona Urbanowicz, D. Kurka. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 313-322. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
(3) Diagnostyka toksykologiczna w szpitalnym Oddziałe Ratunkowym. [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 55-64.
504 (4) Hipotermia - wyzwanie dla medycyny ratunkowej... [Aut.] K. Onasz, J. Pawlak, J[oanna]
Hałas, J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 193-195.
505 (5) Postępowanie ratunkowe w podtopieniu - opis przypadku. [Aut.] Joanna Hałas, Iwona
Urbanowicz, Julita Soczywko-Ciudzińska, J. Pawlak. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 179-183.
506 (6) Postępowanie w masywnej zatorowości płucnej - opis przypadku. [Aut.] P. Wnuk, K.
Grzegorczyk, J[oanna] Hałas, J[ulita] Soczywko-Ciudzińska. W: Postępy medycyny ratunkowej w
Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 19-24. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
(7) Środki farmakologiczne naduŜywane w sporcie - nowe spojrzenie. [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, I[wona] Urbanowicz, J. Pawlak. W: Postępy medycyny ratunkowej w
Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 75-80.
(8) Wypalenie zawodowe w aspekcie medycyny ratunkowej. [Aut.] J[ulita] SoczywkoCiudzińska, J[oanna] Hałas, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 205-210.
Streszczenia
(9) Jak oceniać wyniki kształcenia nauczania w medycynie ratunkowej? [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, J. Pawlak, J[uliusz] Jakubaszko. W: Pięć lat Polskiej Medycyny
Ratunkowej. Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2005 . Karpacz, 8-12 III
2005. Wrocław: Katedra Medycyny Ratunkowej AM, 2005 s. 98.
(10) Patients with acute coronary syndromes in everyday practice of Emergency Medicine
Depertament in University Hospital. [Aut.] J[uliusz] Jakubaszko, I[wona] Urbanowicz, P[rzemysław]
Paciorek, J[oanna] Hałas. - J. Anasth. Intensivbehandlung 2005 nr 2 s. 165-166. - 3. Greifswalder
Sommersymposium. Aktmedizinische Leitlinien fur Patienten im hoheren Alter "Mit Leib und Seele".
Hansestadt Greifswald, 2-3 IX 2005.
507 (11) Samokształcenie lekarza - konieczność moralna czy prawna? [Aut.] J[oanna] Hałas,
J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[uliusz] Jakubaszko, P[rzemysław] Paciorek. W: Pięć lat Polskiej
Medycyny Ratunkowej. Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2005 . Karpacz, 8-12 III 2005. Wrocław: Katedra Medycyny Ratunkowej AM, 2005 s. 96.
Harat Marek
Prace naukowe
(1) Brachyterapia z uŜyciem irydu-192 w leczeniu guzów glejopochodnych i przerzutowych
mózgu. [Aut.] J. Furtak, Andrzej Lebioda, T. Szylberg, Marek Harat, B. Kitliński, Roman Makarewicz,
E. Sokólska, Renata Kabacińska. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 43-50.
(2) Functional assessment of Parkinson`s disease patients` state after surgical treatment. [Aut.]
Ag. Królikowska, Robert Ślusarz, R. Gryszko, Marek Harat, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D
2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 106-109.
113
(3) Nursing Parkinson`s disease patients undergoing stereotactic surgeries. [Aut.] R. Gryszko,
Ag. Królikowska, Robert Ślusarz, Marek Harat, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60
supl. 16 nr 7 s. 37-40.
508 (4) Ocena dokładności wykonania zabiegów stereotaktycznych na podstawie porównania
planowania z miejscem wykonania palidotomii. [Aut.] Marek Harat, M. Rusinek, A. Szołna, M. Rudaś. Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 51-54.
509 (5) Stymulacja rdzenia kręgowego w krańcowej dusznicy bolesnej - opis przypadku. [Aut.] P.
Sokal, Marek Harat, T. Rusicka-Piekarz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 5 s. 417-419.
510 (6) Współczesna psychochirurgia - interwencja w psychikę czy próba leczenia przypadków
lekoopornych. [Aut.] Marek Harat, M. Rudaś. - Postępy Neurochir. 2005 nr 1 s. 7-19. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
511 (7) Współczesne metody leczenia chirurgicznego padaczki. [Aut.] M. Birski, Marek Harat. Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 1 s. 24-30.
Haus Olga
Prace naukowe
512 (1) Breast cancer predisposing alleles in Poland. [Aut.] B. Górski, C. Cybulski, T. Huzarski,
T. Byrski, J. Gronwald, A. Jakubowska, M. Stawicka, S. Gozdecka-Grodecka, M. Szwiec, K. Urbański,
J. Mituś, E. Marczyk, J. Dziuba, P. Wandzel, D. Surdyka, O[lga] Haus, H[anna] Janiszewska, T. Dębniak, A. Tołoczko-Grabarek, K. Mędrek, B. Masojć, M. Mierzejewski, E. Kowalska, S.A. Narod, J.
Lubiński. - Breast Cancer Res. Treatment 2005 Vol. 92 s. 19-24.
513 (2) Changes in spectrin organisation in leukaemic and lymphoid cells upon chemotherapy.
[Aut.] P.M. Dubielecka, B. Jaźwiec, S. Potoczek, T. Wróbel, J. Miłoszewska, Olga Haus, A. Hellmann. Biochem. Pharmacol. 2005 Vol. 69 s. 73-85.
514 (3) Clinical relevance of multidrug resistance proteins expression in patients with de novo
acute myeloid leukaemia. [Aut.] M. Podolak-Dawidziak, D. Duś, M. Kiełbiński, M. Paprocka, E. Wojdat, K. Lenart, A. Szyda, Olga Haus, M. Kuliszkiewicz-Janus, E. Duszeńko, I. Prajs, K. Kuliczkowski. Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 6 s. 1151-1160.
515 (4) A common variant of CDKN2A (p16) predisposes to breast cancer. [Aut.] T. Dębniak, B.
Górski, T. Huzarski, T. Byrski, C. Cybulski, A. Mackiewicz, S. Gozdecka-Grodecka, J. Gronwald, E.
Kowalska, Olga Haus, E. Grzybowska, M. Stawicka, M. Siwiec, K. Urbański, S. Niepsuj, B. Waśko, S.
Góźdź, P. Wandzel, C. Szczylik, D. Surdyka, A. Rozmiarek, O. Zambrano, M. Posmyk, S.A. Narod, J.
Lubiński. - J. Med. Genet. 2005 Vol. 42 s. 763-765.
516 (5) Kariotyp komórek szpiku przy rozpoznaniu przewlekłej białaczki szpikowej. Korelacja z
danymi hematologicznymi i przebiegiem klinicznym choroby u 120 chorych. [Aut.] Olga Haus, S. Kotlarek-Haus, K. Kuliczkowski, I. Makowska, L. Noga, T. Dobosz, M. Szczepanik, Hanna Janiszewska. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 55-61.
517 (6) Standard postępowania diagnostycznego i monitorowania leczenia chorych z przewlekłą
białaczką szpikową. [Aut.] W. Prejzner, J.M. Zaucha, T. Sacha, Z. Salamanczuk, B. Pieńkowska-Grela,
Olga Haus, A. Hellmann. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 nr 1 s. 113-127.
(7) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara
Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek. 2005 T.
58 nr 11-12 s. 630-635.
Streszczenia
(8) Analiza niestabilności mikrosatelitarnej w zespołach mielodysplastycznych (MDS). [Aut.]
H[anna] Janiszewska, O[lga] Haus, K. Skonieczka, I. Makowska, A. śuraw, M. Całbecka. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 146-147. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(9) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic kobiet z poronieniami nawykowymi. [Aut.] R[yszard] Gołda, M[agdalena]
Pasińska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, O[lga] Haus. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 98. - II
114
Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
(10) The analysis of frequency of congenital malformations of external sexual organs in newborns hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Bydgoszcz. [Aut.] A. Zdrojewska, M[agdalena]
Pasińska, O[lga] Haus, P. Korbal. - Arch. Perinat. Med. 2005 suppl. s. 47. - The 8th European Symposium "Prevention of Congenital Anomalies". Poznań, Poland, 9-10 VI 2005. Program and Abstracts.
518 (11) Cladribine added to the standard AML treatment improves long-term outcome in high
tumor burden and older than 40 years acute myeloid leukemia patients. Six-year follow-up of the DAC
vs. DA Study. [Aut.] J. Hołowiecki, S. Grosicki, S. Krzemień, S. Giebel, T Robak, A. Hellmann, A.
Skotnicki, W.W. Jędrzejczak, K. Kuliczkowski, A. Dmoszyńska, O[lga] Haus, B. Stella-Hołowiecka, W.
Baran, B. Jakubas, M. Paluszewska, A. Wierzbowska, M. Kiełbiński, M. Wach. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji
plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 140-141.
519 (12) Cytogenetics, immunophenotype, tumor burden, and age as an independent prognostic
factors in acute myeloid leukemia: analysis of patients treated within PALG 1999 prospective, randomized study. [Aut.] S. Grosicki, J. Hołowiecki, S. Giebel, O[lga] Haus, B. Stella-Hołowiecka, K. Jagoda,
A. Chrobak. - Haematologica 2005 Vol. 90 suppl. 2 s. 1. - 10th Congress of the European Hematology
Association. Stockholm, Sweden, 2-5 VI 2005. Abstract book.
(13) Cytogenetyczne i molekularne czynniki prognostyczne w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko,
R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 146147. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(14) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
520 (15) Hereditary ovarian cancer in Poland. [Aut.] J. Menkiszak, J. Gronwald, B. Górski, A.
Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, M. Foszczyńska-Kłoda, Olga Haus, Hanna Janiszewska, M. Perkowska, I. BroŜek, E. Grzybowska, H. Ziętek, S. Góźdź, B. Klonowska, K. Urbański, R. Miturski, J.
Kowalczyk, A. PłuŜańska, S. Niepsuj, J. Koc, M. Szwiec, K. Drosik, A. Mackiewicz, K. Lamperska, E.
StróŜyk, D. Godlewski, M. Stawicka, B. Waśko, M. Bębenek, A. Rozmiarek, I. Rzepka-Górska, S.A.
Narod, J. Lubiński. W: "Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie". Szczecin, 21-22
X 2004. [B.m., 2004]
521 (16) A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families. [Aut.]
B. Górski, A. Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, J. Gronwald, E. Grzybowska, A. Mackiewicz, M.
Stawicka, M. Bębenek, D. Sorokin, Ł. Fiszer-Maliszewska, Olga Haus, Hanna Janiszewska, S. Niepsuj,
S. Góźdź, L. Zaremba, M. Posmyk, M. PłuŜańska, E. Kilar, D. Czudowska, B. Waśko, R. Miturski, J.R.
Kowalczyk, K. Urbański, M. Szwiec, J. Koc, A. Rozmiarek, T. Dębniak, C. Cybulski, E. Kowalska, A.
Tołoczko-Grabarek, S. Zajączek, J. Menkiszak, K. Mędrek, B. Masojć, M. Mierzejewski, S.A. Narod, J.
Lubiński. W: "Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie". Szczecin, 21-22 X 2004.
[B.m., 2004]
522 (17) Kariotyp komórek szpiku w ostrej białaczce nielimfoblastycznej u dzieci. [Aut.] O[lga]
Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, M. Ussowicz, K[rystyna] Soszyńska, A. Chybicka, M[ariusz]
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 175. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
523 (18) Kompletna lub częściowa monosomia chromosomu 7 u dzieci chorujących na ostrą białaczkę szpikową, zespół mielodysplastyczny i młodzieńczą białaczkę mielomonocytową w Polsce. [Aut.]
D. Wójcik, M. Ussowicz, W. Pietras, Olga Haus, J. Peregud-Pogorzelski, I. Malinowska, A. Chybicka. Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 173-174. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i
Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
524 (19) More than 10% of chronic myeloid leukemia (CML) patients treated with imatinib develop unbalanced chromosome aberrations in Ph-negative cells. [Aut.] Olga Haus, E. Duszeńko,
B[arbara] Mucha, K. Skonieczka. - Chromosom. Res. 2005 Vol. 13 suppl. 1 9.111-P. - 5th European
Cytogenetics Conference (5th ECC). Madrid, Spain, 4-7 VI 2005. Abstracts.
115
(20) Nietypowe aberracje wtórne po allogenicznym PBSCT u chorego z Ph-dodatnią przewlekłą białaczką szpikową (CML). [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, M. Całbecka,
O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 274-275. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(21) Nietypowe aberracje wtórne po allogenicznym PBSCT u chorego z Ph-dodatnią przewlekłą białaczką szpikową (CML). [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, M. Całbecka,
O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX
2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 274-275.
525 (22) The Polish registry for Nijmegen breakage syndrome. [Aut.] M. Gajdulewicz, [i in.],
O[lga] Haus, [i in.]. - Arch. Perinat. Med. 2005 suppl. s. 36. - The 8th European Symposium "Prevention of Congenital Anomalies". Poznań, Poland, 9-10 VI 2005. Program and Abstracts.
(23) Preliminary results of investigation of NOD2 3020insC mutation in women with breast
cancer. [Aut.] H[anna] Janiszewska, O[lga] Haus, A. Lauda-Świeciak, A. Bąk, T. Mierzwa, J. Sir, R.
Laskowski. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII 2005.
[B.m., 2005] s. 14.
(24) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s.
285-286. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(25) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia
sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 285-286.
526 (26) Przebieg kliniczny dziedzicznego raka piersi - projekt MEiN. [Aut.] T. Byrski, J. Gronwald, T. Huzarski, B. Górski, C. Cybulski, T. Dębniak, O. Oszurek, M. Chosia, W. Domagała, M.
Szwiec, K. Urbański, J. Mituś, T. Popiela, I. Dziuba, P. Wandzel, R. Wiśniowski, D. Surdyka, B. KozakKlonowska, M. Siołek, S. Góźdź, M. Stawicka, D. Godlewski, M. Brębowicz, S. Gozdecka-Grodecka,
M. Bębenek, A. Wojnar, E. Grzybowska, W. Pękala, J. Pamuła, O[lga] Haus, H[anna] Janiszewska, S.
Niepsuj, K. Gugała, M. Posmyk, O. Zambrano, B. Waśko, L. Fudali, C. Szczylik, A. Kozak, J. Lubiński.
W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII 2005. [B.m., 2005]
s. 18-19.
527 (27) Telomerase activity of bone marrow cells in myelodysplastic syndromes. [Aut.] B. Jaźwiec, O[lga] Haus, S. Potoczek, E. Duszeńko, I. Makowska, S. Kotlarek-Haus, K. Kuliczkowski. Haematologica 2005 Vol. 90 suppl. 2 s. 469. - 10th Congress of the European Hematology Association.
Stockholm, Sweden, 2-5 VI 2005. Abstract book.
528 (28) Wrodzone aberracje chromosomowe u chorych z nowotworami układu krwionośnego.
[Aut.] O[lga] Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, K[rystyna] Soszyńska, M. Ussowicz, M. Kuliszkiewicz-Janus, M[ariusz] Wysocki. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji
plakatowej. [B. m., 2005] s. 136-137.
529 (29) Wrodzone aberracje chromosomowe u chorych z nowotworami układu krwiotwórczego.
[Aut.] O[lga] Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, K[rystyna] Soszyńska, M. Ussowicz, M. Kuliszkiewicz-Janus, M[ariusz] Wysocki. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 136137. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
530 (30) Wtórne zmiany kariotypu u pacjentów leczonych imatinibem. [Aut.] Z. Salamanczuk,
O[lga] Haus, M. Jakóbczyk, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, T. Sacha, M. Całbecka,
A.B. Skotnicki, K. Kuliczkowski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B.
m., 2005] s. 261-262.
531 (31) Zespoły mielodysplastyczne (MDS) w klasyfikacji FAB i WHO. [Aut.] S. Kotlarek-Haus,
O[lga] Haus, S. Potoczek, M. Czarnecka, E. Duszeńko, K. Kuliczkowski. W: XXI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 176.
(32) ZłoŜony niezrównowaŜony kariotyp u dziewczynki z opóźnieniem rozwoju umysłowego,
dysmorfią i ostrą białaczką limfoblastyczną. [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, K[rystyna] Soszyńska,
116
E[lŜbieta] Grześk, O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 274. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(33) ZłoŜony niezrównowaŜony kariotyp u dziewczynki z opóźnieniem rozwoju umysłowego,
dysmorfią i ostrą białaczką limfoblastyczną. [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, K[rystyna] Soszyńska,
E[lŜbieta] Grześk, O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B.
m., 2005] s. 274.
Hellwig Izabela
Prace naukowe
(1) Nagły zgon pacjentki z zaawansowanym nowotworem szyjki macicy spowodowanym
krwotokiem z dróg rodnych. [Aut.] Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec, Z. Dzwoniarkiewicz, U.
Gręźlikowska, Izabela Hellwig. - Adv. Clin. Exp. Med.
2005 Vol. 14 nr 2A s. 191-193. Ogólnopolskie Sympozjum "Stany naglące w codziennej praktyce ginekologiczno-połoŜniczej". Wałbrzych, Zamek KsiąŜ, 2-4 IV 2005.
532 (2) Ocena postępowania połoŜnych z pacjentkami chorymi na raka szyjki macicy przed planowanym zabiegiem operacyjnym. [Aut.] Izabela Hellwig, Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec. Pielęg. Pol. 2004 T. 17/18 nr 1/2 s. 65-69.
(3) Problemy połoŜnych sprawujących opiekę nad pacjentkami z zaawansowanym nowotworem szyjki macicy. [Aut.] A. Mazur, Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Izabela Hellwig. - Ann.
Acad. Med. Siles. 2005 Vol. 59 nr 6 s. 139-143.
Hryncewicz Witold
Prace naukowe
(1) Critical stenosis and massive calcifications secondary to infra-renal vena cava thrombosis.
Multi-slice computed tomography volume-rendering imaging. [Aut.] Grzegorz Meder, Władysław Lasek,
Witold Hryncewicz, Maciej Świątkowski, A. Meder. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s. 96-98.
(2) Niedokrwienny udar mózgu wskutek rozwarstwienia tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej po embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego u pacjentki z twardziną układową: opis przypadku.
[Aut.] Magdalena Mackiewicz-Milewska, Grzegorz Meder, Witold Hryncewicz, Władysław Lasek, E.
Kitschke, Jan Talar. - Fizjoter. Pol. 2005 Vol. 5 nr 3 s. 354-358.
Humańska Marzena A.
Prace naukowe
533 (1) Owrzodzenia podudzi. [Aut.] Marzena Humańska. - Mag. Pielęg. PołoŜ.
2005 nr 10 s.
16.
534 (2) Postępowanie dodatkowe i alternatywne u kobiet chorych na raka piersi. [Aut.] Marzena
A. Humańska, Andrzej Nowicki. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 6 s. 263-268.
Idczak Halina
Prace naukowe
535 (1) Badanie jamy brzusznej. [Aut.] Halina Idczak. W: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik
dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i połoŜnictwo. T. 2. Wybrane działania pielęgniarskie. Pod red. B. Ślusarskiej, D. Zarzyckiej, K. Zahradniczek. Lublin: Wyd. Czelej, 2004 s. 480491.
117
(2) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych. [Aut.] Alicja Marzec,
Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 131136.
(3) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec.
- Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 46-48.
Iwan-Ziętek Iza
Streszczenia
536 (1) TF i TFPI w płynie trzustkowym u chorych z ostrym zapaleniem trzustki. [Aut.] I[za]
Iwan-Ziętek, Z. Ziętek, D[anuta] Rość, A. Olejarz. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 145. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
Izdebska Magdalena
Prace naukowe
537 (1) Rak pęcherza moczowego - molekularne podłoŜe genezy i leczenia. [Aut.] Magdalena
Izdebska, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski. - Kosmos 2005 T. 54 nr 2-3 s. 213-220.
(2) Rola aktyny w chorobie Alzheimera. [Aut.] Maciej Ostrowski, Alina Grzanka, Magdalena
Izdebska. - Postępy Hig. Med. Dośw. 2005 T. 59 s. 224-228.
(3) Udział F-aktyny w powstawaniu pęcherzyków apoptotycznych w komórkach CHOAA8
traktowanych doksorubicyną. [Aut.] Alina Grzanka, P. Dykiert, Magdalena Izdebska, Dariusz Grzanka. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 49-54.
(4) Udział transglutaminazy 2 w chorobach autoimmunologicznych. [Aut.] Maciej Ostrowski,
Magdalena Izdebska, Alina Grzanka, Agnieszka śuryń, Dariusz Grzanka. - Postępy Hig. Med. Dośw.
2005 T. 59 s. 334-339.
Jachimowicz-Wołoszynek Dorota
Prace naukowe
(1) Opieka geriatryczna w Stanach Zjednoczonych. [Aut.] Anna Michalska, Agnieszka Łukomska, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. - Gerontol. Pol. 2004 T. 12 nr 3 s. 169-171.
538 (2) Program edukacyjny w zakresie chorób układu krąŜenia - relacja z realizacji programów w
wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego. [Aut.] Dorota Jachimowicz-Wołoszynek,
Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Leźnicka. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 4 s. 661-664.
539 (3) Quality of life of men suffering from coxarthrosis after total hip replacement. [Aut.] Dorota Jachimowicz-Wołoszynek, Danuta Rość. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N.
Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 364-370.
(4) Wybrane aspekty realizowanych programów zdrowotnych w ramach programu "Inicjatywa
Kujawsko-Pomorska". [Aut.] Małgorzata Leźnicka, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. - Zdrowie Publ.
2005 T. 115 nr 3 s. 439-442.
Jackowski Marek
Prace naukowe
540 (1) Badania profili ekspresji genów w guzach nowotworowych i zdrowych tkankach Ŝołądka,
trzustki i jelita grubego. [Aut.] A. Tretyn, T. Budzynski, J. Szeliga, Marek Jackowski, P. Drojecki, J.
Jarkiewicz-Tretyn, J. Szczepanek. W: Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio H, Medicina,
2005 vol. 2 nr 2 - Acta Medica T. 3. Pod red. Lecha Bieganowskiego i Marka Jackowskiego s. 17-41.
118
541 (2) Ewolucja doświadczeń we wczesnym powtórnym otwarciu jamy brzusznej na przestrzeni
pół wieku. [Aut.] Marek Jackowski, W. Jędrzejczyk, J. Szeliga, M. Janowski, M. Nowak, P. Drojecki. Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 7 s. 707-716. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
542 (3) Kapilarna elektroforeza strefowa w analizie medycznej - nowe fakty w diagnostyce Helicobacter pylori. [Aut.] B. Buszewski, E. Kłodzińska, H. Dahm, H. RóŜycki, Marek Jackowski, J. Szeliga. - Analityka 2005 nr 4 s. 24-27.
543 (4) Practical electromigration techniques to separate microorganisms in medical analysis.
[Aut.] E. Kłodzińska, B. Buszewski, H. Dahm, Marek Jackowski. - LC GC Europe 2005 September s.
472-480.
544 (5) Przewlekłe ograniczone pęknięcie tętniaka aorty - problem diagnostyczny. [Aut.] J. Szeliga, M. Janowski, Marek Jackowski. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 8 s. 853-860. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
545 (6) Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio H, Medicina. Acta Medica Tom 3. Pod
redakcją Lecha Bieganowskiego i Marka Jackowskiego. Marek Jackowski Toruń: TNT, 2005, 156 s.
546 (7) Występowanie mutacji 3020insC w genie NOD2/CARD15 u chorych z rozpoznanym
gruczolakorakiem odbytnicy - doniesienie wstępne. [Aut.] J. Szeliga, J. Jarkiewicz-Tretyn, Ł. Brycht, Z.
Sońdka, Marek Jackowski, A. Tretyn. W: Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio H, Medicina, 2005 vol. 2 nr 2 - Acta Medica T. 3. Pod red. Lecha Bieganowskiego i Marka Jackowskiego s. 4353.
Streszczenia
547 (8) Analiza zmian w przepływie krwi w tętnicy jądrowej po operacjach przepuklin pachwinowych. [Aut.] J. Piątkowski, Marek Jackowski. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego.
Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie
powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
Jagodzińska Sylwia
Prace naukowe
548 (1) Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej: metody instrumentalne - cz. 1: Wprowadzenie
oraz opisy ćwiczeń dla studentów II roku farmacji. Pod red. Jana Pawlaczyka. [Aut.] Sylwia Jagodzińska, Bogumiła Kupcewicz, Krzysztof Sobiesiak. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 145 s.
Jakubaszko Juliusz
Prace naukowe
(1) Bezpieczeństwo słuŜb ratunkowych - aktualne zagroŜenia. [Aut.] Julita SoczywkoCiudzińska, Joanna Hałas, J. Pawlak, Juliusz Jakubaszko. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 399-404. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
(2) Diagnostyka toksykologiczna w szpitalnym Oddziałe Ratunkowym. [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 55-64.
(3) Epidemiologia i leczenie zatruć wielolekowych u pacjentów leczonych w Klinice Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w latach 2003-2004. [Aut.] K. Onasz, Iwona
Urbanowicz, J. Markowski, Juliusz Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 65-74.
(4) Hipotermia - wyzwanie dla medycyny ratunkowej... [Aut.] K. Onasz, J. Pawlak, J[oanna]
Hałas, J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 193-195.
119
549 (5) Kwalifikowana pierwsza pomoc: zalecenia metodyczne nauczania. Juliusz Jakubaszko.
Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2005, 51 s. - Seria: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej zeszyt 3.
550 (6) Kwalifikowana pierwsza pomoc: zalecenia metodyczne nauczania. Pod red. Juliusza Jakubaszko. [Aut.] Juliusz Jakubaszko, Iwona Urbanowicz, Julita Soczywko-Ciudzińska. Wrocław: Polskie
Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2005, 51 s. - Seria: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Medycyny
Ratunkowej zeszyt 3.
551 (7) Rola Oddziału Medycyny Ratunkowej we wstępnym rozpoznaniu stanu ostrego zatrucia.
[Aut.] K. Niewińska, J[uliusz] Jakubaszko, M. Świtalsk-Huzar. W: Postępy medycyny ratunkowej w
Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 43-50. - [KBN 2.00 - do dorobku indywidualnego].
(8) Wypalenie zawodowe w aspekcie medycyny ratunkowej. [Aut.] J[ulita] SoczywkoCiudzińska, J[oanna] Hałas, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 205-210.
552 (9) Zatrucie tlenkiem węgla u cięŜarnych w praktyce oddziału Medycyny Ratunkowej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu. [Aut.] J. Sokołowski, Juliusz
Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 171-177. [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
553 (10) Znieczulenia regionalne w praktyce klinicznej medycyny ratunkowej. [Aut.] S. Ryniak,
Juliusz Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 129132. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
Streszczenia
(11) Jak oceniać wyniki kształcenia nauczania w medycynie ratunkowej? [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, J. Pawlak, J[uliusz] Jakubaszko. W: Pięć lat Polskiej Medycyny
Ratunkowej. Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2005 . Karpacz, 8-12 III
2005. Wrocław: Katedra Medycyny Ratunkowej AM, 2005 s. 98.
554 (12) Patients with acute coronary syndromes in everyday practice of Emergency Medicine
Depertament in University Hospital. [Aut.] J[uliusz] Jakubaszko, I[wona] Urbanowicz, P[rzemysław]
Paciorek, J[oanna] Hałas. - J. Anasth. Intensivbehandlung 2005 nr 2 s. 165-166. - 3. Greifswalder
Sommersymposium. Aktmedizinische Leitlinien fur Patienten im hoheren Alter "Mit Leib und Seele".
Hansestadt Greifswald, 2-3 IX 2005.
(13) Samokształcenie lekarza - konieczność moralna czy prawna? [Aut.] J[oanna] Hałas,
J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[uliusz] Jakubaszko, P[rzemysław] Paciorek. W: Pięć lat Polskiej
Medycyny Ratunkowej. Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2005 . Karpacz, 8-12 III 2005. Wrocław: Katedra Medycyny Ratunkowej AM, 2005 s. 96.
Janiak Alina
Prace naukowe
(1) Immunogold labelling of PCNA and Ki-67 antigen at the ultrastructural level in laryngeal
squamous cell carcinoma and its correlation with lymph node metastasis and histological grade. [Aut.]
Alina Grzanka, Renata Sujkowska, Alina Janiak, Mirosława Adamska. - Acta Histochem. 2000 Vol.
102 s. 139-149.
Janicka GraŜyna J.
Prace naukowe
(1) Częstość występowania w moczu i wzory oporności na antybiotyki metycylinoopornych
(MRSA) i metycylinowraŜliwych (MSSA) Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na zakaŜenie
układu moczowego (ZUM). [Aut.] M. Wojda, Alicja Sękowska, Joanna Wróblewska, GraŜyna Janicka. Diagn. Lab. 2005 T. 41 nr 2 s. 131-136.
(2) Ocena oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa na wybrane antybiotyki. [Aut.] Alicja
Sękowska, GraŜyna Janicka, M. Wojda, Joanna Wróblewska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 110
s. 169-171.
120
(3) Właściwości hydrofobowe szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z róŜnych materiałów. [Aut.] Joanna Wróblewska, GraŜyna Janicka, M. Szymankiewicz, Alicja Sękowska, Marcin
Wróblewski. - Diagn. Lab. 2005 T. 41 s. 435-440.
Janiszewska Hanna
Prace naukowe
(1) Breast cancer predisposing alleles in Poland. [Aut.] B. Górski, C. Cybulski, T. Huzarski,
T. Byrski, J. Gronwald, A. Jakubowska, M. Stawicka, S. Gozdecka-Grodecka, M. Szwiec, K. Urbański,
J. Mituś, E. Marczyk, J. Dziuba, P. Wandzel, D. Surdyka, O[lga] Haus, H[anna] Janiszewska, T. Dębniak, A. Tołoczko-Grabarek, K. Mędrek, B. Masojć, M. Mierzejewski, E. Kowalska, S.A. Narod, J.
Lubiński. - Breast Cancer Res. Treatment 2005 Vol. 92 s. 19-24.
(2) Kariotyp komórek szpiku przy rozpoznaniu przewlekłej białaczki szpikowej. Korelacja z
danymi hematologicznymi i przebiegiem klinicznym choroby u 120 chorych. [Aut.] Olga Haus, S. Kotlarek-Haus, K. Kuliczkowski, I. Makowska, L. Noga, T. Dobosz, M. Szczepanik, Hanna Janiszewska. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 55-61.
Streszczenia
555 (3) Analiza niestabilności mikrosatelitarnej w zespołach mielodysplastycznych (MDS). [Aut.]
H[anna] Janiszewska, O[lga] Haus, K. Skonieczka, I. Makowska, A. śuraw, M. Całbecka. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 146-147. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(4) Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in
HNPCC families from Poland (update study). [Aut.] G. Kurzawski, J. Suchy, M. Lener, J. Kładny, E.
Grabowska, K. Safranow, A. Jakubowska, K. Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, T. Dębniak, C. Cybulski, J. Gronwald, O. Oszurek, D. Oszutowska, S. Góźdź, S. Niepsuj, R. Słomski, A. Pławski, A.
Łącka-Wojciechowska, A. Rozmiarek, Ł. Fiszer-Maliszewska, M. Bębenek, D. Sorokin, M. Sąsiadek, A.
Stembalska, Z. Grzebieniak, E. Kilar, M. Stawicka, D. Godlewski, P. Richter, I. BroŜek, B. Wysocka, J.
Limon, A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, H[anna] Janiszewska, J. Kowalczyk, D. Czudowska, R.J. Scott, J. Lubiński. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII 2005. [B.m., 2005] s. 8-9.
(5) Hereditary ovarian cancer in Poland. [Aut.] J. Menkiszak, J. Gronwald, B. Górski, A.
Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, M. Foszczyńska-Kłoda, Olga Haus, Hanna Janiszewska, M. Perkowska, I. BroŜek, E. Grzybowska, H. Ziętek, S. Góźdź, B. Klonowska, K. Urbański, R. Miturski, J.
Kowalczyk, A. PłuŜańska, S. Niepsuj, J. Koc, M. Szwiec, K. Drosik, A. Mackiewicz, K. Lamperska, E.
StróŜyk, D. Godlewski, M. Stawicka, B. Waśko, M. Bębenek, A. Rozmiarek, I. Rzepka-Górska, S.A.
Narod, J. Lubiński. W: "Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie". Szczecin, 21-22
X 2004. [B.m., 2004]
(6) A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families. [Aut.] B.
Górski, A. Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, J. Gronwald, E. Grzybowska, A. Mackiewicz, M.
Stawicka, M. Bębenek, D. Sorokin, Ł. Fiszer-Maliszewska, Olga Haus, Hanna Janiszewska, S. Niepsuj,
S. Góźdź, L. Zaremba, M. Posmyk, M. PłuŜańska, E. Kilar, D. Czudowska, B. Waśko, R. Miturski, J.R.
Kowalczyk, K. Urbański, M. Szwiec, J. Koc, A. Rozmiarek, T. Dębniak, C. Cybulski, E. Kowalska, A.
Tołoczko-Grabarek, S. Zajączek, J. Menkiszak, K. Mędrek, B. Masojć, M. Mierzejewski, S.A. Narod, J.
Lubiński. W: "Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie". Szczecin, 21-22 X 2004.
[B.m., 2004]
556 (7) Preliminary results of investigation of NOD2 3020insC mutation in women with breast
cancer. [Aut.] H[anna] Janiszewska, O[lga] Haus, A. Lauda-Świeciak, A. Bąk, T. Mierzwa, J. Sir, R.
Laskowski. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII 2005.
[B.m., 2005] s. 14.
(8) Przebieg kliniczny dziedzicznego raka piersi - projekt MEiN. [Aut.] T. Byrski, J. Gronwald, T. Huzarski, B. Górski, C. Cybulski, T. Dębniak, O. Oszurek, M. Chosia, W. Domagała, M.
Szwiec, K. Urbański, J. Mituś, T. Popiela, I. Dziuba, P. Wandzel, R. Wiśniowski, D. Surdyka, B. KozakKlonowska, M. Siołek, S. Góźdź, M. Stawicka, D. Godlewski, M. Brębowicz, S. Gozdecka-Grodecka,
M. Bębenek, A. Wojnar, E. Grzybowska, W. Pękala, J. Pamuła, O[lga] Haus, H[anna] Janiszewska, S.
Niepsuj, K. Gugała, M. Posmyk, O. Zambrano, B. Waśko, L. Fudali, C. Szczylik, A. Kozak, J. Lubiński.
121
W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII 2005. [B.m., 2005]
s. 18-19.
Jankowska Aldona Katarzyna
Prace naukowe
(1) Accumulation of Tc-99m DTPA in Ewing sarcoma. [Aut.] Stanisław Pilecki, Marcin
Gierach, J. Pufal, [Aldona] Katarzyna Jankowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, S. Wałek, Roman Junik. - Clin. Nucl. Med. 2005 Vol. 30 nr 11 s. 771-772.
(2) Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-alfa) i przeciwzapalne (IL-10) u dzieci z chorobą nowotworową w okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜSypniewska, Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1091-1095.
(3) Ocena limfocytów B, T i komórek NK krwi obwodowej oraz stęŜeń immunoglobulin w
surowicy krwi dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chorobą Hodgkina po zakończeniu leczenia
onkologicznego. [Aut.] Robert Dębski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, [Aldona]
Katarzyna Jankowska, Sylwia Kołtan. - Przegl. Pediatr. 2005 Vol. 35 nr 3 s. 131-136.
(4) Prokalcytonina i białko C-reaktywne u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w
okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 2 s. 175-179.
Streszczenia
557 (5) Zastosowanie imatinibu w terapii przewlekłej białaczki szpikowej. [Aut.] [Aldona] Katarzyna Jankowska, Jan Styczyński, Katarzyna Dylewska, Monika Pogorzała, Andrzej Kurylak, Mariusz
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 176. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
Jankowski Michał
Prace naukowe
(1) Trudności diagnostyczne u chorych z rakiem jelita grubego i chorobą LeśniowskiegoCrohna. Opis dwóch przypadków. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, Michał Jankowski, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 2 s. 165-167.
558 (2) Zastosowanie mikromacierzy DNA w leczeniu raka piersi. [Aut.] M[ichał] Jankowski, A.
Krause, W[ojciech] Zegarski. - Cancer Surg. 2005 Vol. 1 nr 1 s. 37-41.
Streszczenia
559 (3) Badanie jakości Ŝycia pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w
Bydgoszczy - doniesienie wstępne. [Aut.] M[ichał] Jankowski, D[ariusz] Bała, M[ieczysław] Kaźmierczak, W[ojciech] Zegarski. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 45-46. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
Płock, 19-21 V 2005.
(4) Powikłania pooperacyjne wczesne po leczeniu raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, M[ichał] Jankowski, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 26. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.
Janowiak-Maciejewska Katarzyna
Prace naukowe
(1) Leczenie operacyjne jako ostateczna metoda terapii "łokcia tenisisty" - odległe wyniki.
[Aut.] K. Pilecka, S. Junk, Wojciech Hagner, Katarzyna Maciejewska, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Szopińska. - Postępy Rehab. 2005 T. 19 nr 3 s. 31-34.
122
(2) Rehabilitacja po złamaniu kostki bocznej; połączenie koncepcji ćwiczeń na podwieszkach
(SET) i proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (PNF). [Aut.] M. Kopacz, Wojciech
Hagner, Mr. Struensee, Katarzyna Janowiak-Maciejewska, Anna Bieńkowska. - Kwart. Ortop. 2005 z.
4 s. 311-314.
Jasińska Lidia
Prace naukowe
(1) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów i deoksynukleozydów pirymidynowych. [Aut.]
Renata Kołodziejska, Marcin Dramiński, Lidia Jasińska, Aleksandra Karczmarska. - Med. Biol. Sci.
2005 T. 19 nr 3 s. 59-62.
Streszczenia
(2) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów pirymidynowych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Lidia Jasińska, Renata Studzińska. W: XLVIII Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P45.
(3) Rozdział enancjomerycznych monacetylowych pochodnych acyklonukleozydów piramidynowych metodą chiralnej HPLC. [Aut.] R[enata] Kołodziejska, M[arcin] Dramiński, Lidia Jasińska, A.
Wolan, A[leksandra] Karczmarska. W: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w
rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 248.
Jatczak-Gaca Agnieszka
Prace naukowe
(1) Zespół Blocha-Sulzbergera (incontinentia pigmenti) u trzech osób w dwóch pokoleniach.
[Aut.] Agnieszka Wojtkiewicz, Mariusz Wysocki, Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Andrzej
Kurylak. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 5 s. 482-484.
Streszczenia
(2) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(3) Guzy nerek - analiza zachorowań i przebiegu leczenia w Bydgoskim Ośrodku Onkologii
Dziecięcej w latach 1995-2005. [Aut.] Monika Renkielska, Andrzej Kurylak, Andrzej Prokurat, Irena
Matraś, Agnieszka Jatczak-Gaca, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia
Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s.
71-72.
(4) Guzy rhabdoidalne w materiale własnym. [Aut.] Sylwia Kołtan, Monika Renkielska,
Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr
2 s. 124-125. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(5) Rak nosogardła - przegląd moŜliwości terapeutycznych. Analiza wyników leczenia w
jednym ośrodku onkologii dziecięcej. [Aut.] A[ndrzej] Kurylak, M[onika] Renkielska, M[onika] Pogorzała, A[gnieszka] Jatczak-Gaca, J. Mierzwiński, H[enryk] Kaźmierczak, M[ariusz] Wysocki. W: VIII
Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI
2005. [B. m., 2005] s. 62-63.
560 (6) Skuteczność terapii PUVA w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi
pod postacią uogólnionej sklerodermii: opis przypadku. [Aut.] Agnieszka Jatczak-Gaca, Sylwia Kołtan,
Jan Styczyński, F. Protas-Drozd, Monika Renkielska, Andrzej Kołtan, Waldemar Placek, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 212-213. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
123
Jawień Arkadiusz
Prace naukowe
561 (1) Anatomia układu Ŝylnego kończyn dolnych. [Aut.] A. Szotkiewicz, Arkadiusz Jawień. W:
Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s.
11-19. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
562 (2) Chirurgia tętnic. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Tomasz Grzela, A. Migdalski, Radosław Piotrowicz. - Med. Prakt. Chirur. 2005 nr 1 s. 110-115.
563 (3) Efficacy and safety of the freeze-dried cultured human keratinocyte lysate, LyphoDermTM
0.9% in the treatment of hard-to-heal venous leg ulcers. [Aut.] K. G. Harding, T. Krieg, S. A. Eming, M.
L. F. Flour, Arkadiusz Jawień, A. Cencora, A. Kaszuba, W. Noszczyk, P. Willems, A. de Deene, E. Joos,
P. de Waele, B. Delaey. - Wound Repair Regen. 2005 Vol. 13 nr 2 s. 138-147.
564 (4) Hemodynamika krąŜenia Ŝylnego. [Aut.] Arkadiusz Jawień. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 37-44. - [KBN 6.00 - do
dorobku indywidualnego].
(5) Leczenie zachowawcze choroby hemoroidalnej. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, Arkadiusz Jawień. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 9-12.
(6) Metody opracowania ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 5 s. 82-87.
(7) Miejscowe leczenie owrzodzeń Ŝylnych - zasady wyboru opatrunków. [Aut.] Maria T.
Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 1 s.
80-88.
(8) Nawrotowe zwęŜenia tętnic szyjnych. [Aut.] Radosław Piotrowicz, Tomasz Grzela, A.
Migdalski, Arkadiusz Jawień. - Acta Angiol. 2004 T. 10 nr 4 s. 153-159. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
(9) Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem goleni. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, P. Mościcka, I. Grzeszak. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22
nr 6 s. 265-270.
565 (10) Ocena wybranych markerów komórek śródbłonka naczyń w blaszkach miaŜdŜycowych
tętnic szyjnych i osoczu krwi chorych poddanych endarterektomii. [Aut.] M. Kotschy, A. KnapikBieniek, A. Migdalski, D. Kotschy, Arkadiusz Jawień. - Acta Angiol. 2004 T. 10 nr 4 s. 173-180. [Tekst równoległy w języku angielskim].
(11) Oczekiwania chorych hospitalizowanych w oddziałach chirurgicznych w zakresie zaspokajania potrzeb psychospołecznych i realizacja opieki. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 871-875.
(12) Oczekiwania chorych hospitalizowanych w oddziałach chirurgii ogólnej w zakresie
zaspokajania potrzeb biologicznych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Przegl. Lek. 2005
T. 62 nr 9 s. 881-885.
(13) Oczekiwania chorych leczonych operacyjnie w zakresie edukacji i wychowania zdrowotnego a stopień realizacji opieki. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Przegl. Lek. 2005 T.
62 nr 9 s. 876-880.
(14) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik
Lekarza 2005 nr 4 s. 92-96.
566 (15) Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia i Marii Teresy Szewczyk Arkadiusz Jawień, Maria Teresa Szewczyk. Warszawa, 2005, 200 s.
(16) Polipy hiperplastyczne jelita grubego - wyzwanie dla endoskopisty, patologa i klinicysty.
[Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 3
s. 239-244.
(17) Problemy chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną. Psychospołeczne konsekwencje
choroby - część II. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Z. Hildebrandt. - Przegl. Flebol.
2005 T. 13 nr 4 s. 183-191.
124
(18) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T.
Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny
Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 222-225.
567 (19) Profilaktyka trzeciorzędowa w zapobieganiu nawrotowym owrzodzeniom Ŝylnym goleni.
[Aut.] Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk. - Przegl. Flebol. 2005 T. 13 nr 6 s. 263-268.
(20) Przewlekłe zaburzenia Ŝylne - klasyfikacja, epidemiologia. [Aut.] Tomasz Grzela, Arkadiusz Jawień. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk.
Warszawa, 2005 s. 20-26.
(21) Rola kompresji w leczeniu owrzodzeń Ŝylnych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz
Jawień. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 127-137.
(22) Rola opatrunków hydrokoloidowych w procesie oczyszczania i gojenia owrzodzeń Ŝylnych goleni. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 900-902.
(23) Rola zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych w leczeniu owrzodzeń i obrzęków
w przewlekłej niewydolności Ŝylnej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 209-213.
568 (24) Sciatic nerve varices. [Aut.] S. Ricci, M. Georgiev, A[rkadiusz] Jawień, P. Zamboni. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2005 Vol. 29 s. 83-87.
569 (25) Skóra - budowa i funkcje. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda.
W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005
s. 45-50.
570 (26) Specjalistyczna interdyscyplinarna opieka medyczna. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Maria T.
Szewczyk. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 166-177.
(27) Subiektywne postrzeganie stanu zdrowia chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną część I. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Z. Hildebrandt. - Przegl. Flebol. 2005 T. 13 nr 4
s. 175-181.
571 (28) Tissue factor, tissue factor pathway inhibitor and vascular endothelial growth factor-A in
carotid atherosclerotic plaques. [Aut.] A. Migdalski, M. Kotschy, A[rkadiusz] Jawień. - Eur. J. Vasc.
Endovasc. Surg. 2005 Vol. 30 s. 41-47.
(29) Trudności diagnostyczne u chorych z rakiem jelita grubego i chorobą LeśniowskiegoCrohna. Opis dwóch przypadków. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, Michał Jankowski, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 2 s. 165-167.
(30) Utrzymanie integralności skóry. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Arkadiusz
Jawień. - ZakaŜenia 2005 nr 3 s. 92-95. - XV Sympozjum Sekcji ZakaŜeń Chirurgicznych TChP. XII
Zjazd PTZS. Licheń, 12-14 V 2005.
572 (31) Veno-active drugs in the management of chronic venous disease. An international consensus statement: Current medical position, prospective views and final resolution. [Aut.] A. A. Ramelet,
M.R. Boisseau, C. Allegra, A. Nicolaides, K. Jaeger, P. Carpentier, R. Cappelli, S. Forconi, S. Baktiroglu, A.K. Bozkurt, A[rkadiusz] Jawień, V. Kristoff, R. Naga, J. Perreira-Albino. - Clin. Hemorheol.
Microcirc. 2005 Vol. 33 s. 309-319. - Proceedings of the International Medical Consensus Meeting on
"Veno-active drugs in the management of chronic venous disease" held during the 13th Conference of the
European Society for Clinical Hemorheology (ESCH). Siena, Italy, 26-29 VI 2005.
(32) Wczesne powikłania pooperacyjne po leczeniu raka jelita grubego - badania retrospektywne. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, K. Tojek, P. Jarmocik, D. Bujalski, Arkadiusz Jawień. - Pol.
Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 9 s. 907-919. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
(33) Wybrane aspekty leczenia ran przewlekłych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 5 s. 54-60.
(34) Wybrane aspekty zachowawczego leczenia owrzodzeń Ŝylnych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 3 s. 133-140.
(35) Wybrane aspekty zachowawczego leczenia owrzodzeń Ŝylnych. Część II: Oczyszczanie
ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 4 s.
206-212.
(36) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna
Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew
Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 87-92.
125
(37) Zaburzenia integralności skóry u chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda. - Postępy Dermatol. Alergol.
2005 T. 22 nr 3 s. 141-147.
(38) Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół stomii. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska,
Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 3 s. 33.
Streszczenia
573 (39) Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in
HNPCC families from Poland (update study). [Aut.] G. Kurzawski, J. Suchy, M. Lener, J. Kładny, E.
Grabowska, K. Safranow, A. Jakubowska, K. Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, T. Dębniak, C. Cybulski, J. Gronwald, O. Oszurek, D. Oszutowska, S. Góźdź, S. Niepsuj, R. Słomski, A. Pławski, A.
Łącka-Wojciechowska, A. Rozmiarek, Ł. Fiszer-Maliszewska, M. Bębenek, D. Sorokin, M. Sąsiadek, A.
Stembalska, Z. Grzebieniak, E. Kilar, M. Stawicka, D. Godlewski, P. Richter, I. BroŜek, B. Wysocka, J.
Limon, A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, H[anna] Janiszewska, J. Kowalczyk, D. Czudowska, R.J. Scott, J. Lubiński. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII 2005. [B.m., 2005] s. 8-9.
(40) Kliniczne objawy raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, D. Bujalski, K. Tojek, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 46. - XI
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.
(41) Microcirculatory flow abnormalities in patients with healed and active venous leg ulcer.
[Aut.] P[aweł] Brazis, A[rkadiusz] Jawień, A. Migdalski, T[omasz] Grzela, M[aria] Szewczyk,
R[adosław] Piotrowicz, M. Ciecierski. W: 6th Meeting of the European Venous Forum. Crete, Greece,
24-26 VI 2005. Scientific Programme and Book of Abstracts. [B.m., 2005] s. 30.
(42) Ocena skuteczności opatrunku Biatain w leczeniu Ŝylnych owrzodzeń goleni. [Aut.]
M[aria] T. Szewczyk, P. Mościcka, J[ustyna] Cwajda, R[adosław] Piotrowicz, A[rkadiusz] Jawień. Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 138. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(43) Powikłania pooperacyjne wczesne po leczeniu raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, M[ichał] Jankowski, A[rkadiusz] Jawień. Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 26. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.
(44) Rak jelita grubego u ludzi młodych - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, M. Świtoński, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3
s. 41. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.
(45) Rana okołostomijna. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, M[aria] T. Szewczyk, A. Stodolska, J[ustyna] Cwajda, Z[bigniew] Banaszkiewicz, A[rkadiusz] Jawień. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z.
4 s. 116. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI
2005.
574 (46) Rodzinne występowanie tętniaka aorty brzusznej (rTAB): analiza rodowodów pierwszych
dwóch rodzin w Polsce. [Aut.] A[rkadiusz] Jawień, J. Frasz, P[aweł] Brazis, M. Ciecierski, T[omasz]
Grzela, A. Migdalski, R[adosław] Piotrowicz, A. Szotkiewicz. - Acta Angiol. 2005 T. 11 suppl. A s.
72. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 2224 IV 2005.
Jaworowska Agnieszka
Prace naukowe
575 (1) Analiza współzaleŜności pomiędzy wykształceniem rodziców a stanem odŜywienia 17letniej młodzieŜy. [Aut.] K. Przybyłowicz, Agnieszka Jaworowska, Grzegorz Bazylak, Roman Cichon. Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 4 s. 467-471.
126
(2) Wartość odŜywcza całodziennych racji pokarmowych młodzieŜy z regionu kujawskopomorskiego. [Aut.] Justyna Przybyszewska, Anna Waluś, Agnieszka Jaworowska. - śyw. Człow.
Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 339-345.
Streszczenia
(3) Ocena wpływu wybranych elementów stylu Ŝycia młodzieŜy na masę ciała i jej skład.
[Aut.] K. Przybyłowicz, Roman Cichon, Agnieszka Jaworowska. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 3 s.
219. - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "śywienie-Ruch-Zdrowie". Poznań, Jezioro Malta, 16-18
VI 2005.
Jóźwicki Wojciech
Prace naukowe
(1) Assay, isolation and characterisation of circulating immune complexes from serum of
patients with lung cancer in the city population. [Aut.] R[yszard] Gołda, G[rzegorz] Przybylski,
M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, W[ojciech] Jóźwicki. - Pol. J. Environ. Stud. 2005 Vol. 14 suppl. 2
p. 1 s. 114-118. - XIIth Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin,
Poland, 19-22 V 2005.
(2) Assay, isolation and characterization of circulating immune complexes from serum of
urinary bladder carcinoma patients. [Aut.] Ryszard Gołda, Zbigniew Wolski, Małgorzata WyszomirskaGołda, K. Madaliński, Wojciech Jóźwicki, Jacek Michałkiewicz. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 1 s. 43-46.
(3) New vessels in proximity to deep sclerectomy implants. [Aut.] Jakub J. KałuŜny, Alina
Grzanka, Dariusz Grzanka, Alicja Niewińska, Wojciech Jóźwicki, Halina Wiśniewska. - Ophthal.
Nachrichten 2005 s. 18-19. - 15. SOE-Kongress und 103. DOG-Kongress. Berlin, 25-29 IX 2005.
576 (4) Próba wypracowania metody rozpoznawania i postępowania z droŜnym przewodem tętniczym u noworodka na podstawie analizy wybranych parametrów klinicznych. [Aut.] G. Jóźwicka, J.
Szułczyński, K. Kornacka, Wojciech Jóźwicki. - Postępy Neonatol. 1996 T. 7 s. 205-213.
577 (5) Usefulness of histologic homogeneity estimation of muscle-invasive urinary bladder cancer
in an individual prognosis: a mapping study. [Aut.] Wojciech Jóźwicki, Jan Domaniewski, Zdzisław
Skok, Zbigniew Wolski, Ewa Domanowska, G. Jóźwicka. - Urology 2005 Vol. 66 nr 5 s. 1122-1126.
Streszczenia
(6) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z rakiem z komórek nerkowych. [Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech
Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 48A.
578 (7) Błąd patologa czy niewłaściwy dostęp do informacji? Opis przypadku. [Aut.] Wojciech
Jóźwicki, Ryszard Gołda, T. Szylberg, Zdzisław Skok, Jan Domaniewski, Grzegorz Przybylski. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 49A.
(8) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(9) Choroba Whipple`a - analiza przypadku. [Aut.] Z[dzisław] Skok, W[ojciech] Jóźwicki, A.
Meder, R[yszard] Gołda, J[adwiga] Korenkiewicz. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów
rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane
zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005], 50A.
(10) KrąŜące kompleksy immunologiczne - źródło informacji o naturze procesu chorobowego.
[Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan
127
Domaniewski. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego".
Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005] 47A.
(11) Opis przypadku Schwannoma klatki piersiowej u chorej z gruźliczym zapaleniem opłucnej. [Aut.] G[rzegorz] Przybylski, K. Siemiątkowska, R[yszard] Gołda, W[ojciech] Jóźwicki, K. Cieśliński, A[leksandra] Rajewska. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów
przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii
urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]
Jundziłł Wiesław
Prace naukowe
(1) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
579 (2) Chirurgiczne leczenie zespołu stopy cukrzycowej ze współistniejącym niedokrwieniem.
[Aut.] Wiesław Jundziłł. - Diabetol. Prakt. 2005 T. 6 nr 2 s. 97-101.
(3) Leczenie chorych z zakaŜonymi protezami naczyniowymi w odcinku aortalno-udowym
przy uŜyciu autologicznych Ŝył udowych - doświadczenia własne. [Aut.] Stanisław Molski, Wiesław
Jundziłł, A. Łukasiewicz. - Acta Angiol. 2004 T. 10 nr 4 s. 189-196. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
(4) Leczenie operacyjne chorych z tętniakami piersiowo-brzusznego odcinka aorty - trudne
zadanie chirurga naczyniowego. [Aut.] Stanisław Molski, Wiesław Jundziłł, A. Łukasiewicz. - Chir.
Pol. 2005 T. 7 nr 4 s. 224-230. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
Streszczenia
(5) Proces trombinogenezy u pacjentów z "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta]
Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z. Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol.
2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła,
8-10 IX 2005.
(6) Układy antykoagulacyjne białko C/TM i AT u chorych na cukrzycę powikłaną i niepowikłaną "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta] Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z.
Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
Inne publikacje
580 (7) Stopa cukrzycowa problem interdyscyplinarny. [Aut.] Wiesław Jundziłł, Z. Ruprecht. Primum Non Nocere 2004 nr 6 s. 8-9.
Junik Roman
Prace naukowe
(1) Accumulation of Tc-99m DTPA in Ewing sarcoma. [Aut.] Stanisław Pilecki, Marcin
Gierach, J. Pufal, [Aldona] Katarzyna Jankowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, S. Wałek, Roman Junik. - Clin. Nucl. Med. 2005 Vol. 30 nr 11 s. 771-772.
(2) Analiza wybranych parametrów wpływających na masę ciała noworodka u kobiet z cukrzycą cięŜarnych. [Aut.] Agata Bronisz, T. Barczyńska, A. Jurecka, M. Sobiś-śmudzińska, Anna Kamińska, Z. Ruprecht, Wiesław Szymański, Roman Junik. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 12 s. 949-954.
128
(3) Badania przesiewowe w kierunku nieprawidłowej gospodarki węglowodanowej u osób z
czynnikami ryzyka cukrzycy. [Aut.] Z. Ruprecht, J. Kłubo-Gwieździńska, Anna Kamińska, K. Kaczorowska, M. Skibińska, M. Sikora, Roman Junik. - Diabetol. Dośw. Klin. 2005 T. 5 nr 3 s. 201-208.
(4) Badanie wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i ich znaczenie w kardiologii. [Aut.] M. Bronisz, Agata Bronisz, Roman Junik, P. Rozentryt. - Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7
nr 2 s. 165-169.
(5) The case of Cushing‘s disease imaging by SPECT examination without manifestation of
adenoma in MRI examination. [Aut.] Marcin Gierach, J. Pufal, Stanisław Pilecki, Roman Junik. - Nucl.
Med. Rev. 2005 Vol. 8 nr 2 s. 137-139.
581 (6) Chorzy na akromegalię w materiale Kliniki Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy. [Aut.] D. Zalewska-Rydzkowska, J. Kłubo-Gwieździńska, M. Skibicka, M. Rydzkowski, Roman
Junik, Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 191-194.
582 (7) Iodine prophylaxis intensification: influence on radioiodine uptake and activity of 131I
used in the treatment of hyperthyroid patients with Graves` disease. [Aut.] M. Bączyk, R[oman] Junik,
K. Ziemnicka, J. Sowiński. - Nuklearmedizin 2005 Vol. 44 nr 5 s. 197-199.
(8) Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: splenosis in diagnostic imaging. [Aut.]
Katarzyna Laskowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Stanisław Pilecki, Sylwia Drewa, Władysław
Lasek, Roman Junik. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 4 s. 119-123.
583 (9) Niektóre z podstawowych czynników zdrowotnych, społecznych i demograficznych mogące wpływać na samoocenę jakości Ŝycia chorych na cukrzycę typu 2 w wieku przedemerytalnym. [Aut.]
B. Brzezińska, A. Brodowska, Roman Junik. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 141-145.
(10) Ocena stopnia wiedzy pielęgniarek przed i po kursie z zakresu diabetologii. [Aut.] Agata
Bronisz, E. Hołojuch, M. Sobiś-śmudzińska, M. Pufal, Roman Junik. - Med. Metabol. 2005 T. 9 nr 1
s. 16-22.
(11) Ocena wpływu działań z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy typu 2 na stan
wiedzy pacjentów o chorobie. [Aut.] Marcin Gierach, J. Pufal, Roman Junik, M. Pufal, Agata Bronisz,
M. Węgrzynowicz. - Med. Metabol. 2005 T. 9 nr 1 s. 11-15.
(12) Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób
otyłych. [Aut.] Agata Bronisz, K. Napiórkowska, A. Srokosz, M. Sobiś-śmudzińska, Roman Junik. Diabetol. Prakt. 2005 T. 6 nr 4 s. 177-181.
584 (13) Radioiodine treatment of hyperthyroidism in patients with low thyroid iodine uptake.
[Aut.] M. Ruchała, J. Sowiński, M. Dolata, Roman Junik, M. Gembicki, A. Skiba. - Nucl. Med. Rev.
2005 Vol. 8 nr 1 s. 28-32.
585 (14) Reduced brain perfusion and neurocranial shape abnormalities of the temporal regions in
patients with Klinefelter syndrome. [Aut.] R[oman] Junik, J. Kosowicz. - Neuroendocrinol. Lett. 2005
Vol. 26 nr 5 s. 593-598.
(15) Wpływ masy ciała matek przed ciąŜą na przebieg ciąŜy i sposób jej zakończenia u cięŜarnych z cukrzycą. [Aut.] M. Pilaczyńska, A. Słonina, Agata Bronisz, M. Sobiś-śmudzińska, M. Pufal,
Wiesław Szymański, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 3-4 s. 325-329.
(16) Wpływ masy ciała matek przed ciąŜą na występowanie powikłań okresu noworodkowego
oraz wad wrodzonych dzieci matek z cukrzycą. [Aut.] A. Słonina, M. Pilaczyńska, Agata Bronisz, M.
Sobiś-śmudzińska, Wiesław Szymański, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 3-4 s. 330334.
Streszczenia
(17) Ocena czynności układu autonomicznego sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą
typu 1. [Aut.] Anna Kamińska, M. Śmietanowski, Z. Ruprecht, Agata Bronisz, M. Kamiński, Małgorzata
Tafil-Klawe, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 174. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
(18) Ocena gospodarki lipidowej w ciąŜy powikłanej cukrzycą ciąŜową. RóŜnice wynikające
ze sposobu leczenia. [Aut.] Agata Bronisz, M. śmudzińska, M. Pufal, Roman Junik. - Diabetol. Pol.
2005 Vol. 12 nr 1 s. 204. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
586 (19) The unique case of papillary thyroid cancer with metastasis to the skin. [Aut.] Roman
Junik, J. Kłubo-Gwieździńska, Z. Zuchora, W. Zmysłowski. W: European Congress of Endocrinology
"Expanding endocrinology". Goteborg, Sweden, 3-7 IX 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 229.
Inne publikacje
129
587 (20) Cukrzyca - epidemia XXI wieku: wykład przedstawiony na Dyplomatorium Wydziału
Lekarskiego. [Aut.] Roman Junik. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 6-7.
Jurgowiak Marek
Prace naukowe
588 (1) Oksydacyjne uszkodzenia DNA - implikacje kliniczne. [Aut.] Marek Jurgowiak, Ryszard
Oliński. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 9-15.
Streszczenia
589 (2) Oksydacyjne uszkodzenia DNA a nowotwory i inne wybrane choroby człowieka. [Aut.]
M[arek] Jurgowiak, R[yszard] Oliński. W: X Sympozjum "ZagroŜenia zdrowotne w środowisku pracy".
Łódź, 22-24 XI 2005. [B. m., 2005] s. 33.
Inne publikacje
590 (3) Rodzimy się, dorastamy, dojrzewamy, starzejemy się i umieramy. To nieunikniona sekwencja naszego Ŝycia. Czy rzeczywiście nieunikniona? [Aut.] Marek Jurgowiak. - Wiedza i śycie
2005 nr 10 s. 55-61.
Jurkowski Piotr
Prace naukowe
(1) Biploty jako narzędzie wizualizacji współzaleŜności między zmiennymi określającymi
parametry ludzkiej krwi w doświadczeniach in vitro z polymeric sorbents. [Aut.] Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 47-52.
(2) Different approaches to missing data in discriminant applied to medical problems. [Aut.]
M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej] Kołtan,
W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 2 s. 56-58.
(3) Interpretacja biomedyczna wizualizacji współzaleŜności między zmiennymi określającymi
parametry ludzkiej krwi w doświadczeniach in vitro z sorbentami polimerowymi. [Aut.] Małgorzata
Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 53-57.
(4) Interpretacja równań regresji wielorakiej określających zaleŜność między liczbą trombocytów a parametrami krzepnięcia i morfologii w czasie hemoperfuzji in vitro. [Aut.] Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 47-51.
(5) Performance of bagging, boosting and other classifiers ensemble fo medical diagnosis`s
problems. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski. W: Statistics and clinical
practice. Lecture Notes of the ICB Seminar. Warszawa, VI 2005. Ed. L. Bobrowski, [i. in.]. Warszawa,
2005 s. 140-145.
591 (6) Receiver operating characteristic (ROC) and other curves measuring discriminability of
classifiers` ensemble for asthma diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] ĆwiklińskaJurkowska, Z. Doniec, A[nna] Szaflarska-Popławska. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 2
s. 65-67.
(7) RozwaŜania metodologiczne - metoda regresji wielorakiej w ocenie zaleŜności liczby
trombocytów od parametrów krzepnięcia i morfologii w czasie hemoperfuzji in vitro. [Aut.] Małgorzata
Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski, M. Jurkowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 43-46.
592 (8) Selection of variables predicting transplanted kidney function three after the surgery. [Aut.]
P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska. W: Statistics and clinical practice. Lecture
Notes of the ICB Seminar. Warszawa, VI 2005. Ed. L. Bobrowski, [i. in.]. Warszawa, 2005 s. 113-119.
(9) The use of logistic regression, discriminant analysis and classification trees in predicting
persisting remission in childhood leukemia. [Aut.] Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski,
Andrzej Kołtan. W: Recent advances in quantitative methods in cancer and human health risk assessment. Ed. L. Edler, C.P. Kitsos. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2005 s. 371-382.
Streszczenia
130
(10) Aiding bacteriemia recognition during neutropenia using quick parameters of infection
and multidimensional classification. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Katarzyna Dylewska,
P[iotr] Jurkowski. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 163. - LXVI Scientific Session of the Polish
Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
593 (11) Assessment charts of constituent and combined classifiers performance for asthma and
schizophrenia diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Z. Doniec,
W[iktor] DróŜdŜ. W: Annual Conference International Society For Clinical Biostatics ISCB26. Szeged,
Hungary, 21-25 VIII 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 150-151.
(12) Combining of multivariate classification methods in predicting the severity of childhood
astma using social variables. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, R. Kurzawa. W: 51 Biometrisches Kolloquium der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft (DR-IBS). Halle (Saale), 21-23 III 2005. Programm und Abstracts. [B. m., 2005] s. 83.
(13) Different approaches to missing data in discrimination applied to medical problems.
[Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej]
Kołtan, W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. W: Euroregional Conference on Building Information Society
in the Healthcare in Euroregion Niemien. Białystok, 17-19 II 2005. Programme and book of abstracts.
[B. m., 2005] s. 66-67.
594 (14) The influence of some features on hospital preliminary and final diagnoses agreement.
[Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, W. Hilemann. - Listy Biometr. 2005
Vol. 42 nr 2 s. 165-166. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
595 (15) The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems and
discriminant analysis effectiveness in chosen diseases diagnoses. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata]
Ćwiklińska-Jurkowska, W. Hilemann. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 162-163. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
(16) Missing data in discriminant analysis on the example of medical data. [Aut.] M[ałgorzata]
Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski. - Listy Biometr. 2005 Vol. 42 nr 2 s. 157-159. - LXVI
Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII 2005.
(17) Prediction of the renal allograft function and survival based on donor and recipient selected early parameters. [Aut.] Z[bigniew] Włodarczyk, M. Głyda, A. Adamowicz, P[iotr] Jurkowski.
W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, 12-14 V
2005. [B. m., 2005] O 14.
596 (18) Prediction of the transplantated kidney function three years after the surgery. [Aut.]
P[iotr] Jurkowski, Z[bigniew] Włodarczyk, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska. W: 51 Biometrisches
Kolloquium der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft (DR-IBS). Halle
(Saale), 21-23 III 2005. Programm und Abstracts. [B. m., 2005] s. 82.
597 (19) Receiver Operating Characteristic (ROC) and other curves measuring discriminability of
classifiers` ensemble for asthma diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] ĆwiklińskaJurkowska, Z. Doniec, A[nna] Szaflarska-Popławska. W: Euroregional Conference on Building Information Society in the Healthcare in Euroregion Niemien. Białystok, 17-19 II 2005. Programme and
book of abstracts. [B. m., 2005] s. 40-41.
(20) Relationships between classifiers` diversity and misclassification rates for trained and
simple fixed combining. [Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski. - Listy Biometr.
2005 Vol. 42 nr 2 s. 159-160. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII
2005.
598 (21) Using Receiver Operating Characteristic (ROC) and other curves in assessment of discriminability. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, Z. Doniec. - Listy Biometr.
2005 Vol. 42 nr 2 s. 160-161. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII
2005.
Kabacińska Renata
Prace naukowe
(1) An analysis of outcomes, after re-irradiation by HDR (high-dose-rate) brachytherapy,
among patients with locally recurrent nasopharyngeal carcinoma (NPC). [Aut.] Joanna Terlikiewicz,
131
Roman Makarewicz, Andrzej Lebioda, Renata Kabacińska, M. Biedka. - Rep. Pract. Oncol. Radiother.
2005 Vol. 10 nr 4 s. 193-201.
(2) Brachyterapia z uŜyciem irydu-192 w leczeniu guzów glejopochodnych i przerzutowych
mózgu. [Aut.] J. Furtak, Andrzej Lebioda, T. Szylberg, Marek Harat, B. Kitliński, Roman Makarewicz,
E. Sokólska, Renata Kabacińska. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 43-50.
(3) Does interstital HDR brachytherapy for breast cancer increase soft tissue fibrosis? [Aut.]
A. Wronczewska, Roman Makarewicz, Renata Kabacińska, A. Zuchora. - Rep. Pract. Oncol. Radiother.
2005 Vol. 10 nr 3 s. 119-123.
599 (4) Klasyczne systemy brachyterapii. Brachyterapia HDR. [Aut.] Renata Kabacińska, A.
Zuchora, K. Ślosarek. W: Brachyterapia HDR. Pod red. Romana Makarewicza. Gdańsk: Via Medica,
2004 s. 31-45.
600 (5) Procedury kontroli jakości w brachyterapii HDR. [Aut.] A. Zuchora, Renata Kabacińska.
W: Brachyterapia HDR. Pod red. Romana Makarewicza. Gdańsk: Via Medica, 2004 s. 47-48.
(6) Results of interstital HDR brachytherapy for cancer of the lower lip. [Aut.] Andrzej Lebioda, Roman Makarewicz, Joanna Terlikiewicz, A. Wronczewska, Renata Kabacińska, A. Zuchora. Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2005 Vol. 10 nr 4 s. 203-207.
Kaczmarek Agnieszka
Prace naukowe
601 (1) Diagnostyka i leczenie zakaŜeń wirusem cytomegalii. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek, Dorota Mikołajczyk, Anna Budzyńska, Krzysztof Gierlotka, Eugenia Gospodarek. - Postępy Mikrobiol.
2005 Vol. 44 nr 4 s. 341-349.
(2) Oporność na kotrimoksazol gronkowców meticyklinoopornych izolowanych z materiału
klinicznego w latach 2001-2003. [Aut.] Dorota Mikołajczyk, Agnieszka Kaczmarek, Anna Budzyńska,
Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 3 s. 235-240.
602 (3) Terapeutyczne właściwości probiotyków i prebiotyków. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek,
Anna Budzyńska, Dorota Mikołajczyk, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 22-24.
Kaczorowski Piotr
Prace naukowe
(1) Effects of halothane and isoflurane on stimulated airway transepithelial ion transport.
[Aut.] Tomasz Tyrakowski, P. Smuszkiewicz, L. Drobnik, M. Marzec, N. Młodzik-Danielewicz, A.
Lelińska, Piotr Kaczorowski. - Pharm. Rep. 2005 Vol. 57 s. 550-555.
(2) The influence of ambroxol and capsaicin on the isolated rabbit bladder wall. [Aut.] Tomasz
Drewa, N. Młodzik-Danielewicz, Tomasz Tyrakowski, Zbigniew Wolski, Ł. Pokrywka, Piotr Kaczorowski, A. Krawczyk. - Acta Pol. Pharm. 2005 Vol. 62 nr 5 s. 399-403.
(3) Postmortem examination of transepithelial ion currents in rabbit colon and trachea in
relation to temperature of storage and its importance for interlethal reactions. [Aut.] Ewa Wolska, N.
Młodzik-Danielewicz, Piotr Kaczorowski, Karol Śliwka, Tomasz Tyrakowski. - Forensic Sci. Int.
2005 Vol. 154 s. 85-91.
KałuŜna Lucyna
Prace naukowe
(1) Porównanie wpływu na wykwity zapalne adapalenu i nadtlenku benzoilu w leczeniu trądziku grudkowo-krostkowego. [Aut.] Waldemar Placek, Lucyna KałuŜna, Barbara Zegarska, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 2 s. 61-66.
Streszczenia
132
(2) Retinaldehyd w rumieniowej postaci trądziku róŜowatego. [Aut.] Waldemar Placek, Lucyna KałuŜna. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 366. - VIII Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii
Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
KałuŜny Bartłomiej J.
Prace naukowe
(1) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
GraŜyna Malukiewicz-Wiśniewska, Danuta Rość, Bartłomiej KałuŜny, Jakub J. KałuŜny. - Klin. Oczna
2005 R. 107 nr 1-3 s. 70-72.
(2) Fakoemulsyfikacja zaćmy przez mikronacięcie. [Aut.] Józef KałuŜny, Bartłomiej J. KałuŜny. - Klin. Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 426-430.
603 (3) High resolution Spectral Optical Coherence Tomography for clinical imaging of the anterior segment of the eye. [Aut.] A. Szkulmowska, I. Gorczyńska, M. Szkulmowski, P. Targowski, A.
Kowalczyk, Bartłomiej J. KałuŜny. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5861 s.1-6. - Optical Coherence Tomography and Coherence Techniques II. Munich, Germany, 12 VI 2005.
604 (4) Zastosowanie spektralnej optycznej tomografii koherentnej do oceny fałdów spojówkowych u pacjentów z zespołem suchego oka. [Aut.] Bartłomiej J. KałuŜny, A. Szkulmowska, I. Gorczyńska. - Okulistyka 2005 R. 8 nr 4 s. 26-29.
605 (5) Zatyczki punktów łzowych. [Aut.] E. Migdalska, Bartłomiej J. KałuŜny. - Okulistyka
2005 R. 8 nr 4 s. 75-79.
606 (6) Zmiany osiowych wymiarów gałki ocznej w trakcie rozwoju osobniczego w miarowości,
krótkowzroczności i nadwzroczności. [Aut.] Bartłomiej J. KałuŜny, A. Koszewska-Kołodziejczak. Klin. Oczna 2005 R. 107 nr 4-6 s. 292-296.
607 (7) Zmiany refrakcji oka oraz mocy optycznej rogówki i soczewki w trakcie rozwoju osobniczego w miarowości, krótkowzroczności i nadwzroczności. [Aut.] Bartłomiej J. KałuŜny, A. KoszewskaKołodziejczak. - Klin. Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 464-467.
Streszczenia
(8) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
G[raŜyna] Malukiewicz-Wiśniewska, D[anuta] Rość, B[artłomiej] KałuŜny, J[akub] J. KałuŜny. W:
XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszczenia. [B.m., 2005] s. 10.
KałuŜny Jakub Józef
Prace naukowe
608 (1) The applicability of standard resolution Spectral Optical Coherence Tomography for examination of the eye pathologies. [Aut.] A. Szkulmowska, I. Gorczyńska, T. Bajraszewski, A. Kowalczyk, Jakub KałuŜny, M. Wojtkowski, J.G. Fujimoto. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5690 s. 85-90. Coherence Domain Optical Methods and Optical Coherence Tomography in Biomedicine IX. San Jose,
California, USA, 23-26 I 2005.
609 (2) Coherent noise-free ophthalmic imaging by spectral optical coherence tomography. [Aut.]
A. Szkulmowska, M. Wojtkowski, I. Gorczyńska, T. Bajraszewski, M. Szkulmowski, P. Targowski, A.
Kowalczyk, J[akub] J. KałuŜny. - J. Phys. D: Appl. Phys. 2005 Vol. 38 s. 2606-2611.
(3) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
GraŜyna Malukiewicz-Wiśniewska, Danuta Rość, Bartłomiej KałuŜny, Jakub J. KałuŜny. - Klin. Oczna
2005 R. 107 nr 1-3 s. 70-72.
610 (4) New vessels in proximity to deep sclerectomy implants. [Aut.] Jakub J. KałuŜny, Alina
Grzanka, Dariusz Grzanka, Alicja Niewińska, Wojciech Jóźwicki, Halina Wiśniewska. - Ophthal.
Nachrichten 2005 s. 18-19. - 15. SOE-Kongress und 103. DOG-Kongress. Berlin, 25-29 IX 2005.
611 (5) Standard resolution spectral domain optical coherence tomography in clinical ophthalmic
imaging. [Aut.] A. Szkulmowska, M. Cyganek, P. Targowski, A. Kowalczyk, Jakub J. KałuŜny, M.
Wojtkowski, J.G. Fujimoto. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5688 s. 69-76. - Ophthalmic Technologies XV.
San Jose, USA, IV 2005.
133
612 (6) Standard versus high resolution spectral optical coherence tomography in imaging of
retinal pathologies. [Aut.] I. Gorczyńska, A. Szkulmowska, M. Szkulmowski, P. Targowski, Jakub J.
KałuŜny, M. Wojtkowski, J.G. Fujimoto, A. Kowalczyk. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5861 s. 586105-1586105-6. - Optical Coherence Tomography and Coherence Techniques II. Munich, Germany, 12 VI
2005.
Streszczenia
(7) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
G[raŜyna] Malukiewicz-Wiśniewska, D[anuta] Rość, B[artłomiej] KałuŜny, J[akub] J. KałuŜny. W:
XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszczenia. [B.m., 2005] s. 10.
(8) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
KałuŜny Józef
Prace naukowe
613 (1) Bakteriologiczna zawartość worka spojówkowego u pacjentów z zaćmą we wczesnym
okresie pooperacyjnym. [Aut.] M. Gawrońska, Józef KałuŜny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Klin. Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 414-417.
614 (2) Enhanced efficacy associated with early treatment of neovascular age-related macular
degeneration with pegaptanib sodium: an exploratory analysis. [Aut.] J[ózef] KałuŜny, K. Pecold, [i in.].
- Retina 2005 Vol. 25 s. 815-827.
615 (3) Fakoemulsyfikacja zaćmy przez mikronacięcie. [Aut.] Józef KałuŜny, Bartłomiej J. KałuŜny. - Klin. Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 426-430.
616 (4) Mikroflora worka spojówkowego u chorych z zaćmą - metody dezynfekcji i ocena ich
skuteczności. [Aut.] M. Gawrońska, Józef KałuŜny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Klin.
Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 408-413.
617 (5) Ocena wpływu podania mannitolu na wartości ciśnień wewnątrzgałkowych w oczach
normowzrocznych i z wysoką krótkowzrocznością przygotowywanych do operacji zaćmy. [Aut.] M.
Seredyka-Burduk, Józef KałuŜny. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 177-182.
618 (6) Pooled efficacy results from two multinational randomized controlled clinical trials of a
single intravitreous injection of highly purified ovine hyaluronidase (Vitrase R) for the management of
vitreous hemorrhage. [Aut.] B.D. Kuppermann, E.L. Thomas, M.D. de Smet, L.R. Grillone, [i in.], Józef
KałuŜny. - Am. J. Ophthalmol. 2005 Vol. 140 nr 4 s. 573-582.
619 (7) Safety results of two phase III trials of an intravitreous injection of highly purified ovine
hyaluronidase (Vitrase R) for the management of vitreous hemorrhage. [Aut.] B.D. Kuppermann, E.L.
Thomas, M.D. de Smet, L.R. Grillone, [i in.], Józef KałuŜny. - Am. J. Ophthalmol. 2005 Vol. 140 nr 4
s. 585.e1-585.e15.
Streszczenia
(8) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
Kamińska Anna
Prace naukowe
134
(1) Analiza wybranych parametrów wpływających na masę ciała noworodka u kobiet z cukrzycą cięŜarnych. [Aut.] Agata Bronisz, T. Barczyńska, A. Jurecka, M. Sobiś-śmudzińska, Anna Kamińska, Z. Ruprecht, Wiesław Szymański, Roman Junik. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 12 s. 949-954.
620 (2) Badania przesiewowe w kierunku nieprawidłowej gospodarki węglowodanowej u osób z
czynnikami ryzyka cukrzycy. [Aut.] Z. Ruprecht, J. Kłubo-Gwieździńska, Anna Kamińska, K. Kaczorowska, M. Skibińska, M. Sikora, Roman Junik. - Diabetol. Dośw. Klin. 2005 T. 5 nr 3 s. 201-208.
Streszczenia
621 (3) Badania przesiewowe w kierunku nieprawidłowej gospodarki węglowodanowej u osób z
czynnikami ryzyka cukrzycy. [Aut.] Z. Ruprecht, J. Kłubo-Gwieździńska, Anna Kamińska, K. Kaczorowska, M. Skibicka, M. Sikora. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 70. - X Jubileuszowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
622 (4) Ocena czynności układu autonomicznego sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą
typu 1. [Aut.] Anna Kamińska, M. Śmietanowski, Z. Ruprecht, Agata Bronisz, M. Kamiński, Małgorzata
Tafil-Klawe, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 174. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
Kamiński Piotr
Prace naukowe
623 (1) Dynamika pierwiastków fizjologicznych u kawki Corvus monedula podczas rozwoju
gniazdowego w krajobrazie rolniczym. [Aut.] Piotr Kamiński, Lucyna Warot. W: Ptaki krukowate
Polski. Red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk., 2005 s. 155-172.
624 (2) Interakcje pierwiastków u piskląt kawki Corvus monedula. [Aut.] Piotr Kamiński, Lucyna
Warot. W: Ptaki krukowate Polski. Red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski. Poznań: Bogucki
Wyd. Nauk., 2005 s. 173-184.
625 (3) Kawka Corvus monedula w Polsce - przegląd badań. [Aut.] P. T. Dolata, Piotr Kamiński,
A. Winiecki. W: Ptaki krukowate Polski. Red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski. Poznań:
Bogucki Wyd. Nauk., 2005 s. 65-88.
626 (4) Mikroelementy i metale toksyczne u piskląt kawki Covus monedula w krajobrazie rolniczym. [Aut.] Piotr Kamiński, Lucyna Warot. W: Ptaki krukowate Polski. Red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk., 2005 s. 185-205.
Kapała Andrzej
Prace naukowe
(1) Naprawa przepuklin pachwinowych metodą Desardy - pierwsze polskie doświadczenia.
[Aut.] Jacek Szopiński, Andrzej Kapała, Stanisław Prywiński, Wojciech Stankiewicz, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 2 s. 159-168. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
Streszczenia
627 (2) Doświadczenia własne w leczeniu przepuklin pachwiny sposobem Desardy. [Aut.] Andrzej
Kapała, Jacek Szopiński. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej".
Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
(3) Peripheral arterial blood flow and intima-media thickness in patients with predialysis stage
chronic renal failure. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, B. Sobociński, P[iotr] Strześniewski, W[ładysław]
Lasek, P[aweł] StróŜecki, A[ndrzej] Kapała, J[acek] Manitius, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Eur. Radiol.
Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 558-559. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
Karczmarska Aleksandra
135
Prace naukowe
(1) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów i deoksynukleozydów pirymidynowych. [Aut.]
Renata Kołodziejska, Marcin Dramiński, Lidia Jasińska, Aleksandra Karczmarska. - Med. Biol. Sci.
2005 T. 19 nr 3 s. 59-62.
Streszczenia
628 (2) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów pirymidynowych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Lidia Jasińska, Renata Studzińska. W: XLVIII Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P45.
(3) Rozdział enancjomerycznych monacetylowych pochodnych acyklonukleozydów piramidynowych metodą chiralnej HPLC. [Aut.] R[enata] Kołodziejska, M[arcin] Dramiński, Lidia Jasińska, A.
Wolan, A[leksandra] Karczmarska. W: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w
rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 248.
629 (4) Selektywna redukcja związków o właściwościach biologicznie czynnych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Marcin Wróblewski, M. Krzemiński. W:
XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P46.
Kasprzak Heliodor Adam
Prace naukowe
(1) The effect of aging on prooxidant-antioxidant balance in untrained and trained men. [Aut.]
B[artosz] Woźniak, A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, D.O. Schachtschabel, H[eliodor] Kasprzak,
C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, K[atarzyna] Porzych. W: Extending the Lifespan. Biotechnical,
Gerontological, and Social Problems. Munster: LIT Verlag, 2005 s. 117-121. - Collected transcripts of
the international conference on "Experimental gerontology". Hamburg, Germany, 24-26 IX 2003.
(2) Functional capacity in brain tumour patients in the early postoperative stage. [Aut.] Robert
Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak,
Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 481-484.
(3) Knowledge of the problem of strokes - comparative studies. [Aut.] J. Rosińczuk-Tonderys,
Robert Ślusarz, Barbara KsiąŜkiewicz, J. Mierzwa, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki, Heliodor A.
Kasprzak, Lech Grzelak, Bartosz Woźniak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 38-42.
(4) The problem of pain in patients with brain tumour and intracranial aneurysm. [Aut.] Robert
Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak,
Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 476-480.
(5) Profilaktyka i postępowanie w przypadku odleŜyn w opinii zespołu pielęgniarskiego.
[Aut.] Robert Ślusarz, S. Szadłowski, M. Dzięcielska, A. Pawlas, Wojciech Beuth, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Śniegocki, Heliodor Kasprzak. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 291-295.
Katafias Jolanta
Prace naukowe
630 (1) Prawda w medycynie. Problem zakresu informacji udzielanej choremu przez lekarza w
świetle etyki. [Aut.] Jolanta Katafias. - Med. NowoŜytna 2005 T. 12 z. 1-2 s. 53-65.
Kazdepka-Ziemińska Anita
Prace naukowe
136
(1) Efekty terapii androgenowej u pacjentów palących i niepalących z zaburzeniami erekcji w
zespole andropauzalnym. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Anita Kazdepka-Ziemińska, Marek Szymański,
Rafał Adamczak. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 976-977.
(2) Study of homocysteine concentration in ovarian follicular fluid. [Aut.] Wiesław Szymański, Anita Kazdepka-Ziemińska, Grzegorz Ludwikowski, Rafał Adamczak. - Arch. Perinat. Med. 2005
Vol. 11 nr 1 s. 24-26.
Streszczenia
(3) Analiza kliniczna stanu płodu i noworodka po zabiegach obarczających z wewnątrzmacicznie rozpoznaną wadą centralnego układu nerwowego. [Aut.] W[iesław] Szymański, R[afał] Adamczak, M[agdalena] Pasińska, G[rzegorz] Ludwikowski, A[nita] Kazdepka-Ziemińska, Z. Wasilewski. Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 105. - II Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
Kaźmierczak Henryk
Streszczenia
(1) Rak nosogardła - przegląd moŜliwości terapeutycznych. Analiza wyników leczenia w
jednym ośrodku onkologii dziecięcej. [Aut.] A[ndrzej] Kurylak, M[onika] Renkielska, M[onika] Pogorzała, A[gnieszka] Jatczak-Gaca, J. Mierzwiński, H[enryk] Kaźmierczak, M[ariusz] Wysocki. W: VIII
Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI
2005. [B. m., 2005] s. 62-63.
Kaźmierczak Mieczysław
Streszczenia
(1) Badanie jakości Ŝycia pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w
Bydgoszczy - doniesienie wstępne. [Aut.] M[ichał] Jankowski, D[ariusz] Bała, M[ieczysław] Kaźmierczak, W[ojciech] Zegarski. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 45-46. - XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
Płock, 19-21 V 2005.
(2) Skin melanoma treatment results based on the own material and isotope techniques in
sentinel node role biopsy. [Aut.] W[ojciech] Zegarski, B[arbara] Zegarska, M[ieczysław] Kaźmierczak. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - JEADV 2005 Vol. 19 suppl. 2 s. 334. - 14th Congress of the
European Academy of Dermatology and Venereology. London, UK, 12-16 X 2005. Abstracts.
137
Kaźmierczak Urszula
Prace naukowe
631 (1) Ocena skuteczności krioterapii w gonartrozie. [Aut.] M. Struensee, Urszula Kaźmierczak,
Wojciech Hagner, Ewa Rosa. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 89-92.
632 (2) Wpływ terapii metodą Weroniki Sherborne na rozwój dzieci z zespołem Downa upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. [Aut.] Urszula Kaźmierczak, Wojciech Hagner, M. Kaźmierczak.
- Fizjoter. 2005 T. 13 nr 3 s. 67-71.
Streszczenia
(3) Stosowanie rehabilitacji ruchowej i drenaŜu limfatycznego u pacjentów z zaawansowaną
chorobą nowotworową w celu poprawy jakości Ŝycia. [Aut.] M. Kaźmierczak, W[ojciech] Hagner,
U[rszula] Kaźmierczak. - Fizjoter. 2005 T. 13 nr 2 supl. 1 s. 38-39. - V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka". Wrocław, 20-21
V 2005. Program.
633 (4) Wpływ metody Weroniki Sherborne w terapii dzieci z zespołem Downa. [Aut.] U[rszula]
Kaźmierczak, W[ojciech] Hagner, Mg. Kaźmierczak. - Fizjoter. 2005 T. 13 nr 2 supl. 1 s. 49. - V
Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej
człowieka". Wrocław, 20-21 V 2005. Program.
Kaźmierczak Wojciech
Streszczenia
(1) Mnogie obustronne gruczolaki limfatyczne ślinianek przyusznych. [Aut.] R. Bilewicz,
P[aweł] K. Burduk, D. Burduk, W[ojciech] Kaźmierczak. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 90. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
(2) Niepowodzenia w leczeniu raka zatrzonowcowego. [Aut.] P[aweł] K. Burduk, R. Bilewicz,
W[ojciech] Kaźmierczak, D. Burduk, S[tanisław] Betlejewski. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 51. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
(3) Przypadek olbrzymiego guza - raka śluzowo-naskórkowego ślinianki przyusznej. [Aut.]
P[aweł] K. Burduk, R. Bilewicz, W[ojciech] Kaźmierczak. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 91. - 60 lat Akademii Medycznej w
Gdańsku 1945-2005.
Kaźmirczuk Roman
Prace naukowe
(1) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
(2) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(3) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
138
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
(4) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(5) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
(6) Guz nadnercza w przebiegu zespołu nadnerczowo-płciowego - opis przypadku. [Aut.]
Małgorzata Pacholska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, E. Kłobukowska, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 70-71.
634 (7) Miejsce znieczulenia przewodowego do wybranych zabiegów w zakresie chirurgii jednego
dnia u dzieci. [Aut.] M. Matczuk, P. Brzeziński, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, K[rzysztof]
Kusza, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] Daniluk-Matraś. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s.
73. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań,
14-17 IX 2005. Streszczenia.
635 (8) Ocena skutków zastosowania manewru Pringle`a u dzieci operowanych z powodu guzów
wątroby. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat, M[ałgorzata] Chrupek, A.
Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, A. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter.
2005 T. 37 supl. s. 106-107. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(9) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Chrupek, I[rena] DanilukMatraś, E. Kłobukowska, R[oman] Kaźmirczuk, P. Skiba, G[rzegorz] Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i
najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(10) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, E. Kłobukowska, Roman Kaźmirczuk, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej Prokurat. W: VII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego - aktualności i
najnowsze osiągnięcia. Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
636 (11) Wpływ manewru Pringle`a na wielkość śródoperacyjnych przetoczeń krwi podczas zabiegów resekcji wątroby u dzieci. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat,
M[ałgorzata] Chrupek, A. Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, P. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 106. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
637 (12) Wykorzystanie analgezji nerwu obwodowego u dzieci do operacji przepukliny pachwinowej lub stulejki zaplanowanych do zabiegu w ramach chirurgii "jednego dnia". [Aut.] P. Brzeziński,
M. Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] DanilukMatraś, A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 101-102. - XV Międzynarodowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
638 (13) Znaczenie analgezji zewnętrzoponowej ciągłej u noworodków, wcześniaków i niemowląt
wykonywanej do zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej - doświadczenia własne. [Aut.] P.
Brzeziński, M. Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, P. Skiba, M[ałgorzata] Chrupek,
A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 72. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
139
Kempczyński Adam
Prace naukowe
639 (1) Investigation of erythrocyte aggregation and blood sedimentation by optical imaging.
[Aut.] A[dam] Kempczyński, B[ronisław] Grzegorzewski. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 387-392. 14th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics.
Slovak Republic, Nitra, 13-17 IX 2004.
(2) Measurement of erythrocyte deformability by the flow-channel diffraction method. [Aut.]
A[lbert] Górnicki, A[dam] Kempczyński. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 408-411. - 14th SlovakCzech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Slovak Republic, Nitra, 13-17 IX 2004.
Kędziora Józef
Prace naukowe
(1) Całkowita zdolność antyoksydacyjna oraz stęŜenie antyoksydantów drobnocząsteczkowych
w osoczu u chorych na cukrzycę typu 2 w róŜnym okresie wyrównania metabolicznego oraz z towarzyszącą nefropatią cukrzycową. [Aut.] R. Błaszczak, K. Kujawski, Kornelia Kędziora-Kornatowska,
Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora, Leszek Szadujkis-Szadurski, L. Markuszewski, J. Rysz, D. Ertel,
R. Olszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 103 s. 29-32.
(2) Ocena wybranych markerów uszkodzenia erytrocytów u osób w wieku podeszłym. [Aut.]
K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, K. Kujawski, M. Koter, P. Duchnowicz, T[omasz] Kornatowski,
J[ózef] Kędziora. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E. KrajewskiejKułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AM, 2005 s. 238-243.
(3) Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 wyrównaną i niewyrównaną metabolicznie. [Aut.] R. Błaszczak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora, K. Kujawski, J. Rysz, L. Markuszewski, D. Stachura, R. Olszewski. Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 104 s.196-199.
(4) Selected antioxidative enzyme activities in patients with diabetes mellitus type 2. [Aut.] R.
Błaszczak, D. Ertel, M. Rutkowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, J. Rysz, K.
Kujawski, D. Stachura, Józef Kędziora. - Arch. Med. Sci. 2005 Vol. 1 nr 3 s. 144-147.
640 (5) Wpływ hiperbarii na wybrane parametry stresu oksydacyjnego we krwi nurków. [Aut.] M.
Kozakiewicz, Józef Kędziora, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki, Tomasz Kornatowski. - Pol. Hyperbaric Res. 2005 nr 3 s. 7-12.
(6) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga Motyl, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 3 s. 206-210.
Streszczenia
(7) Age-related changes of antioxidant enzymes activities in erythrocytes. [Aut.] Karolina
Szewczyk-Golec, Jolanta Czuczejko, Hanna Pawluk, K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jadwiga Motyl, Józef Kędziora. W: 15th Meeting European Association for Red Cell
Research. Murten, Switzerland, 21-25 IV 2005. [B. m., 2005] s. 85.
(8) Effect of melatonin supplementation on the prooxidant/antioxidant activity in aged patients
with type 2 diabetes. [Aut.] K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, G. Bartosz, J[ózef] Kędziora. - Ukr.
Bioch. ś. 2005 T. 77 nr 2 nr spec. s. 193. - 5th Parnas Conference "Molecular Mechanism of Cellular
Signaling". Kyiv, 26-29 IV 2005.
(9) The role of free radicals in ischaemia - reperfusion injury of the transplanted kidney. [Aut.]
M. Masztalerz, Zbigniew Włodarczyk, Jolanta Czuczejko, Józef Kędziora, M. Słupski. - Transplant Int.
2005 Vol. 18 suppl. 1 s. 184. - 12th Congress of the European Society for Organ Transplantation/14th
Congress of the European Transplant Coordinators Organization. Geneva, 15-19 X 2005. Abstracts.
641 (10) Stres oksydacyjny u osób poddanych ekspozycji hiperbarycznej. [Aut.] M. Kozakiewicz,
J[ózef] Kędziora, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, H[anna] Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki,
140
T[omasz] Kornatowski. - Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbarycznej 2005 s. 18-19. - VII Konferencja
Naukowa z udziałem międzynarodowym Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.
Sopot, 17-18 XII 2005.
(11) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(12) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (badania wstępne). [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga
Motyl, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 105-106. - X Zjazd
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(13) Wpływ suplemacji koenzymem Q10 na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób z
pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym (badania wstępne). [Aut.] Jadwiga Motyl,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, K. van Marke de Lumen, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Katarzyna Porzych, Józef Kędziora. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 51. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy
sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(14) Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef
Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Kędziora-Kornatowska Kornelia
Prace naukowe
642 (1) Adenosine and neutrophil CD11b/CD62L and oxidative burst in stable ischemic heart
disease. [Aut.] J. Rysz, R. Błaszczak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, K. Kujawski, S. Jabłoński, L.
Markuszewski. - Arch. Med. Sci. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 94-97.
643 (2) Analiza częstości występowania chorób otępiennych u pacjentów hospitalizowanych w
Klinice Geriatrii oraz ich współwystępowania z innymi jednostkami chorobowymi. [Aut.] A. Koczaj,
An. Królikowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Pielęg. XXI w. 2004 nr 4 s. 59-64.
(3) Arterial hypertension in the elderly in relation to education and pharmacotherapy. [Aut.]
Halina Zielińska-Więczkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 253-258.
644 (4) Całkowita zdolność antyoksydacyjna oraz stęŜenie antyoksydantów drobnocząsteczkowych
w osoczu u chorych na cukrzycę typu 2 w róŜnym okresie wyrównania metabolicznego oraz z towarzyszącą nefropatią cukrzycową. [Aut.] R. Błaszczak, K. Kujawski, Kornelia Kędziora-Kornatowska,
Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora, Leszek Szadujkis-Szadurski, L. Markuszewski, J. Rysz, D. Ertel,
R. Olszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 103 s. 29-32.
645 (5) Coexistance of depression and anxiety in elderly patients. [Aut.] Kornelia KędzioraKornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 349-358.
(6) Complex nursing care of a patient with Alzheimer`s disease. [Aut.] Monika Biercewicz,
Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 14-18.
(7) Czynności Ŝycia codziennego a występowanie depresji i upadków u osób w podeszłym
wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth. Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 272-276.
646 (8) Depression and anxiety in elderly persons as an interdisciplinary problem. [Aut.] Kornelia
Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl, A. Porzych. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 13-18.
141
(9) Depression and anxiety in eldery patients as a challenge for geriatric therapeutic team.
[Aut.] K[atarzyna] Porzych, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, M[arcin] Porzych, A. Polak, J[adwiga]
Motyl. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 1 s. 272-275.
647 (10) Kierunki rozwoju opieki nad ludźmi w podeszłym wieku na poziomie państwa i samorządu lokalnego. [Aut.] E. Szwałkiewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Toruńskie Dni Opieki
Długoterminowej. Toruń, 18-22 IX 2005. [B. m., 2005] s. 10-14. - VIII Międzynarodowa Konferencja
Opieki Długoterminowej. II Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacji w Opiece Długoterminowej.
Owrzodzenie goleni.
(11) Nervous system disorders in eldery patients and their influence on activities of daily
living. [Aut.] Monika Biercewicz, Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska,
Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 19-23.
(12) Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem goleni. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, P. Mościcka, I. Grzeszak. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22
nr 6 s. 265-270.
648 (13) Ocena wybranych markerów uszkodzenia erytrocytów u osób w wieku podeszłym. [Aut.]
K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, K. Kujawski, M. Koter, P. Duchnowicz, T[omasz] Kornatowski,
J[ózef] Kędziora. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E. KrajewskiejKułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AM, 2005 s. 238-243.
649 (14) Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 wyrównaną i niewyrównaną metabolicznie. [Aut.] R. Błaszczak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora, K. Kujawski, J. Rysz, L. Markuszewski, D. Stachura, R. Olszewski. Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 104 s.196-199.
650 (15) Ocena wybranych parametrów strukturalnych i czynnościowych krwinek czerwonych
jako markerów stresu oksydacyjnego u osób w wieku podeszłym. [Aut.] K. Kujawski, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, M. Koter, P. Duchnowicz, J. Rysz, L. Markuszewski, R. Błaszczak, T[omasz]
Kornatowski, G[rzegorz] Grześk, J. Kędziora, R. Olszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 114
s. 774-778.
(16) Ocena wydolności czynnościowej osób w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz,
Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 39-45.
(17) Problemy pielęgnacyjne pacjentów geriatrycznych. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia
Kędziora-Kornatowska. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 133-137.
(18) Process of nursing as an active form nurse`s work with patient in therapeutic team project of evidencing the process of looking after a sick person for students of nursing Faculty of Health
Sciences, UMK Collegium Medicum in Bydgoszcz. [Aut.] M[arta] Muszalik, K[ornelia] KędzioraKornatowska. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 1 s. 181-184.
(19) Quality of life of the elderly with primary arterial hypertension on the basis of own studies. [Aut.] Halina Zielińska-Więczkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 226-232. [KBN 12.00 - do dorobku indywidualnego dla H. Zielińskiej-Więczkowskiej].
651 (20) Selected antioxidative enzyme activities in patients with diabetes mellitus type 2. [Aut.]
R. Błaszczak, D. Ertel, M. Rutkowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, J. Rysz,
K. Kujawski, D. Stachura, Józef Kędziora. - Arch. Med. Sci. 2005 Vol. 1 nr 3 s. 144-147.
(21) Selected health problems in a population of eldery people. [Aut.] Monika Biercewicz,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Alicja Marzec. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s.
133-136.
(22) Specyfika problemów zdrowotnych pacjentów w starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz. - Ann. Acad. Med. Siles. 2005 Vol. 59 nr 5 s.
349-353.
652 (23) Starzenie się układu czerwonokrwinkowego a anemia w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Postępy Biol. Kom. 2005 T. 32 nr 1 s. 125-133.
(24) Szczepienia ochronne w wieku podeszłym. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna Porzych,
Grzegorz Grześk, Marcin Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Pielęg.
XXI w. 2005 nr 1/2 s. 23-25.
142
653 (25) Udział nerek w zaburzeniach endokrynnych u osób w podeszłym wieku. [Aut.] Kornelia
Kędziora-Kornatowska, A. BłaŜejewska. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 4 s. 218-221.
(26) Upadki - istotny problem medyczny osób w wieku podeszłym. [Aut.] Monika Biercewicz,
Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Kwart. Ortop. 2005 z. 1 s. 8-11.
(27) Use of clinimetric examination in evaluation of elder age people. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Kamila Faleńczyk, Bernadeta Cegła, Justyna
Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 137-140.
(28) Wpływ hiperbarii na wybrane parametry stresu oksydacyjnego we krwi nurków. [Aut.]
M. Kozakiewicz, Józef Kędziora, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, R. Olszański, Z.
Dąbrowiecki, Tomasz Kornatowski. - Pol. Hyperbaric Res. 2005 nr 3 s. 7-12.
654 (29) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga Motyl, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 3 s. 206-210.
(30) Wpływ wybranych chorób wieku podeszłego na wydolność funkcjonalną osób starszych.
[Aut.] W. Kujawa, Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Pielęg. XXI
w. 2005 nr 3 s. 99-104.
(31) Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na wydolność funkcjonalną osób w
starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E.
Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AM, 2005 s. 220-228.
655 (32) Znaczenie melatoniny w procesie starzenia się i onkogenezy. [Aut.] An. Królikowska,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski. - Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 1 s. 17-20.
Streszczenia
(33) Age-related changes of antioxidant enzymes activities in erythrocytes. [Aut.] Karolina
Szewczyk-Golec, Jolanta Czuczejko, Hanna Pawluk, K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jadwiga Motyl, Józef Kędziora. W: 15th Meeting European Association for Red Cell
Research. Murten, Switzerland, 21-25 IV 2005. [B. m., 2005] s. 85.
656 (34) Effect of melatonin supplementation on the prooxidant/antioxidant activity in aged patients with type 2 diabetes. [Aut.] K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, G. Bartosz, J[ózef] Kędziora. Ukr. Bioch. ś. 2005 T. 77 nr 2 nr spec. s. 193. - 5th Parnas Conference "Molecular Mechanism of
Cellular Signaling". Kyiv, 26-29 IV 2005.
(35) Ocena stęŜenia hormonu tyreotropowego (TSH) u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w klinice geriatrii CM w Bydgoszczy w latach 2002-2004. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna
Porzych, H. Kubik-Świerczyńska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Gerontol.
Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 126. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI
2005. Streszczenia.
(36) Stres oksydacyjny u osób poddanych ekspozycji hiperbarycznej. [Aut.] M. Kozakiewicz,
J[ózef] Kędziora, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, H[anna] Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki,
T[omasz] Kornatowski. - Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbarycznej 2005 s. 18-19. - VII Konferencja
Naukowa z udziałem międzynarodowym Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.
Sopot, 17-18 XII 2005.
657 (37) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
658 (38) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (badania wstępne). [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga
Motyl, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 105-106. - X Zjazd
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(39) Wpływ suplemacji koenzymem Q10 na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób z
pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym (badania wstępne). [Aut.] Jadwiga Motyl,
143
Kornelia Kędziora-Kornatowska, K. van Marke de Lumen, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Katarzyna Porzych, Józef Kędziora. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 51. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy
sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(40) Wpływ wybranych chorób wieku podeszłego na wydolność funkcjonalną osób starszych.
[Aut.] W. Kujawa, M[onika] Biercewicz, R[obert] Ślusarz, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska. W:
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej".
Kraków, 16-17 IX 2005. Program, streszczenia. [B. m., 2005] s. 91. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
659 (41) Współwystępowanie depresji z lękiem oraz chorobami somatycznymi u osób starszych.
[Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 108-109. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
660 (42) Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef
Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Kierzenkowska-Mila Celestyna
Prace naukowe
(1) Activity of cathepsin D and alfa1-antitrypsin in the blood serum of patients with mammary
carcinoma. [Aut.] A[lina] Woźniak, C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, D.O. Schachtschabel, B[artosz]
Woźniak, M[ałgorzata] Rozwodowska, T[omasz] Drewa, S[ylwia] Drewa, J. Sir, I. Sir, R. Maciak,
E[wa] KrzyŜyńska-Malinowska. - Exp. Oncol. 2005 Vol. 27 nr 3 s. 233-237.
661 (2) Activity of superoxide dismutase (SOD) and concentration of thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) in liver and muscles of some fish. [Aut.] Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina
Woźniak, B[artosz] Woźniak, G[erard] Drewa, Bogumiła Chęsy, T[omasz] Drewa. - Acta Biol. Hung.
2005 Vol. 56 nr 3-4 s. 399-401.
(3) Aktywność katalazy i peroksydazy glutationowej u pacjentów z bielactwem nabytym.
[Aut.] Ewa KrzyŜyńska-Malinowska, Gerard Drewa, Waldemar Placek, F. Protas-Drozd, Celestyna
Mila-Kierzenkowska, R. Ceraficki. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 1 s. 5-9.
(4) Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych w przebiegu przewlekłego zapalenia
migdałków podniebiennych. [Aut.] Paweł Krzysztof Burduk, Celestyna Mila-Kierzenkowska. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 29-33.
(5) The effect of aging on prooxidant-antioxidant balance in untrained and trained men. [Aut.]
B[artosz] Woźniak, A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, D.O. Schachtschabel, H[eliodor] Kasprzak,
C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, K[atarzyna] Porzych. W: Extending the Lifespan. Biotechnical,
Gerontological, and Social Problems. Munster: LIT Verlag, 2005 s. 117-121. - Collected transcripts of
the international conference on "Experimental gerontology". Hamburg, Germany, 24-26 IX 2003.
(6) The effect of antitumor drugs on oxidative stress in B16 and S91 melanoma cells in vitro.
[Aut.] Alina Woźniak, Gerard Drewa, Bartosz Woźniak, D.O. Schachtschabel, Celestyna MilaKierzenkowska, Tomasz Drewa, Dorota Olszewska-Słonina, Małgorzata Sopońska. - Med. Sci. Monitor
2005 Vol. 11 nr 1 s. BR22-BR29.
(7) Effect of cryogenic temperatures and exercise on lipid peroxidation in kayakers. [Aut.]
A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, B[artosz] Woźniak, T[omasz] Drewa, C[elestyna] MilaKierzenkowska, R[afał] Czajkowski, A. Rakowski. - Biol. Sport 2005 T. 22 nr 3 s. 247-260.
Klawe Jacek J.
Prace naukowe
144
(1) Does night work favor sleep-related accidents in police officers? [Aut.] M[ałgorzata] TafilKlawe, A. Laudencka, J[acek] J. Klawe, I[lona] Miśkowiec. - J. Physiol. Pharmacol. 2005 Vol. 56
suppl. 4 s. 223-226. - International Conference "Advances in pneumology". Opole, Poland, 2-3 IX 2005.
(2) EDI Questionnaire as an instrument for early detection of eating disorder. [Aut.] Małgorzata Szady-Grad, Jacek Klawe, Bernadeta Drzewiecka. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 4 s. 484-487.
(3) Grypa i zasady profilaktyki - aktualny stan wiedzy przyszłych pracowników słuŜby zdrowia. [Aut.] M. Dworakowska, M. Kiciński, Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe. - Nowiny Lek.
2004 R. 73 nr 6 s. 434-436.
(4) Nefropatia w przebiegu zakaŜenia wirusem HIV: opis przypadku. [Aut.] Ilona Miśkowiec,
M. Muszytowski, Anita Olczak, Jadwiga Korenkiewicz, Jacek Manitius, Jacek J. Klawe, M. Czynsz. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 1 s. 684-687.
662 (5) Obturacyjny bezdech senny w procesie biologicznego starzenia się organizmu. [Aut.] Jacek
J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 1 s. 8-13.
663 (6) Occurrence of obstructive sleep apnea in a group of shift worked police officers. [Aut.]
J[acek] J. Klawe, A. Laudencka, I[lona] Miśkowiec, M[ałgorzata] Tafil-Klawe. - J. Physiol. Pharmacol. 2005 Vol. 56 suppl. 4 s. 115-117. - International Conference "Advances in pneumology". Opole,
Poland, 2-3 IX 2005.
(7) Rola neurofizjologii w zrozumieniu neurologii klinicznej. [Aut.] M[ałgorzata] TafilKlawe, J[acek] Klawe. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana
Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 18-28.
Streszczenia
(8) Ocena częstości występowania zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów przewlekle
hemodializowanych. [Aut.] I[lona] Miśkowiec, J[acek] J. Klawe, M[ałgorzata] Tafil-Klawe, K. Jeske, A.
Laudencka, B. Bielicka, J[acek] Manitius. W: XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kielce, 8-9 IX 2005. [B.m., 2005] s. 47-48.
Klucz Katarzyna
Prace naukowe
(1) PAI-1 and hyperuricaemia: another face of endothelium dysfunction in essential hypertension. Endothelium, hypertension, metabolism. [Aut.] M. Kretowicz, M. Ukleja-Adamowicz, Paweł
StróŜecki, Krzysztof Buczkowski, Katarzyna Klucz, R. Paczuski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek
Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 4 s. 261-265.
(2) Porównanie świadczeń zdrowotnych udzielanych w praktykach lekarza rodzinnego działających w środowisku akademickim, miejskim i wiejskim. [Aut.] Krzysztof Buczkowski, Katarzyna
Klucz, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sławomir Czachowski, D. Jałocha. - Zdrowie Publ. 2005 T.
115 nr 1 s. 45-48.
Streszczenia
(3) Perception of one`s own nutrition and body mass index. [Aut.] K[rzysztof] Buczkowski,
M[agdalena] Dachtera-Frąckiewicz, E. Ignaczak, J[acek] Budzyński, K[atarzyna] Klucz, S[ławomir]
Czachowski. W: WONCA Europe 2005. 11th Conference of the European Society of General Practice /
Family Medicine: "From Hippocrates to the Human Genome: The past, present and future of General
Practice / Family Medicine". Kos Island, Greece, 3-7 IX 2005. Book of abstracts. [B. m., 2005] s. 60.
Kłopocka Maria
Prace naukowe
(1) Ciśnienie tętnicze w sześciomiesięcznej obserwacji męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 17-23.
145
(2) Czynniki determinujące stęŜenie lipidów osocza u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 57-62.
664 (3) Czynniki wpływające na wielkość refluksu Ŝołądkowo-przełykowego w analizie wieloczynnikowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Karol Suppan, Jacek Fabisiak, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 122-130.
(4) Increased blood coagulation in alcohol dependent male patients during six-month abstinence period. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Marcin Ziółkowski, Arleta Kulwas, M. Kotschy. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 2 s. 323-331.
(5) Napadowe migotanie przedsionków. Kwaśny refluks Ŝołądkowo-przełykowy jako czynnik
wyzwalający. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Maciej Świątkowski. Kardiol. Pol. 2005 T. 62 nr 1 s. 52-54.
(6) Osoczowa aktywność alfa2-antyplazminy jako marker zasięgu zmian zapalnych w jelicie
grubym u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 91-95.
(7) Osoczowa aktywność alfa2-makroglobuliny jako marker aktywności zapalenia u chorych
na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10
nr 2 suppl. s. 86-90.
(8) Parametry wątrobowe a wskaźniki odŜywienia i tolerancja glukozy u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej w okresie 4 tygodni abstynencji. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński,
Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk.
2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 9-16.
(9) Płytki krwi u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.]
Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Arleta Kulwas, Marcin
Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 42-48.
(10) Prekalikreina i alfa1-inhibitor proteinaz w osoczu krwi chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski,
Krzysztof Grad, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 96-100.
(11) Przebieg elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieŜni a zakaŜenie Helicobacter
pylori u pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 107-112.
(12) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część druga: przewód
pokarmowy a układ ruchu, skóra i błony śluzowe, układ dokrewny, układ nerwowy i schorzenia hematologiczne. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 21-26.
(13) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część pierwsza: przewód
pokarmowy a jama ustna, układ oddechowy, krąŜenia i moczowy. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T.
10 nr 2 s. 15-20.
(14) Równowaga antyoksydacyjna krwi i stęŜenie tlenku azotu oraz ich związek z wartościami
prób wątrobowych u pacjentów z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 34-41.
(15) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(16) Tumour necrosis factor α and its relationships to the biochemical factors potentially
involved in atherosclerotic processes in alcohol dependent male patients after alcohol withdrawal. [Aut.]
Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski. Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 3 s. 511-521.
146
665 (17) Ultrasonograficzny obraz tarczycy i jej hormonalna czynność u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski, Jacek Fabisiak, Karol Suppan. - Valetudinaria - Post.
Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 149-154.
666 (18) Wpływ palenia tytoniu na wartość pH śródprzełykowego. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek
Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 131-136.
667 (19) Wpływ zakaŜenia Helicobacter pylori na wyniki 24-godzinnej pH-metrii Ŝołądkowej u
pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka,
Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Jadwiga Korenkiewicz, Grzegorz Pulkowski, Krzysztof Grad. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 843-847.
(20) Wybrane parametry równowagi pro-antyoksydacyjnej pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku diagnozowanych z powodu bólów w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Krzysztof Grad, Ewa Kopczyńska, Jadwiga Korenkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 63-69.
(21) Wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej po czterech tygodniach i sześciu miesiącach abstynencji u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 24-33.
668 (22) Wyniki pH-metrii przełykowej u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej po odstawieniu alkoholu. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski,
Maciej Świątkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 101-106.
669 (23) ZaleŜność między pH wewnątrzprzełykowym i zmiennością rytmu zatokowego serca.
[Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, R. Bujak, Władysław Sinkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 113-121.
670 (24) ZaleŜność pH przełykowego od pH Ŝołądkowego w 24-godzinnej pH-metrii u pacjentów
z atypowym bólem w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski,
Grzegorz Pulkowski. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 113 nr 2 s. 111-118.
Koba Marcin
Prace naukowe
671 (1) Aktynomycyna D i mechanizmy jej działania. [Aut.] Marcin Koba, J. Konopa. - Postępy
Hig. Med. Dośw. 2005 T. 59 s. 290-298.
672 (2) ZaleŜność aktywności biologicznej aktynomycyn od ich budowy chemicznej na przykładzie modyfikacji struktury aktynomycyny D. [Aut.] Marcin Koba. - Postępy Hig. Med. Dośw. 2005 T.
59 s. 276-282.
Streszczenia
673 (3) Interstrand crosslinking of DNA by C-1311 (Symadex) and other imidazoacridinones.
[Aut.] J.K. Konopa, Marcin Koba, A. Dyrcz. W: 96th Annual Meeting 2005. Featuring the Latest
Discoveries in Etiology, Diagnosis, Treatment, and Prevention. Anaheim, Orange County, CA, 16-20
IV 2005. Proceedings. [B.m., 2005] s. 1382.
674 (4) Interstrand crosslinking of DNA in tumor and fibroblast cells by C-1311 (Symadex) and
other imidazoacridinones. [Aut.] A. Dyrcz, Marcin Koba, J. Konopa. - Acta Biochim. Pol. 2005 Vol.
52 suppl. 1 s. 130. - 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 IX 2005. Abstracts.
Kobierowski Marcin
Prace naukowe
(1) Badanie ultrasonograficzne w artropatii okołobarkowej. [Aut.] Agnieszka Chyczewska,
Władysław Lasek, Marcin Kobierowski. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 1 s. 103-112.
147
(2) Gruźlica stawu łokciowego i nadgarstkowego - przydatność tomografii komputerowej
wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zmian morfologicznych. [Aut.] Stanisław Pilecki, G. Jagiełło,
Władysław Lasek, M. Gierach, Marcin Kobierowski. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2004 Vol. 6 nr 4 s.
497-502.
Streszczenia
675 (3) Badanie ultrasonograficzne okolicy barkowej u pacjentów dializowanych. [Aut.] Marcin
Kobierowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 96.
Kochman Wacław
Prace naukowe
(1) Skuteczność edukacji zdrowotnej u osób hospitalizowanych w klinice kardiologii. [Aut.]
Aldona Kubica, J. Pufal, B. Moczulska, M. Koziński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, A. Sukiennik,
Wacław Kochman. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. 2005 T. 5 nr 2 s. 61-68.
(2) Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych. [Aut.] A.
Sukiennik, G. Bojarski, A. Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, J. Kopaczewski, G. Raczak, Jacek Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 12 s. 829-835.
(3) Wpływ rodzaju i objętości wybranych niejonowych środków cieniujących na odpowiedź
zapalną u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej. [Aut.] M. Koziński, Jacek Kubica, A. Sukiennik, A. Krzewina-Kowalska, T. śółkiewska, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, M.
Chojnicki, G. Raczak. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 11 s. 740-751.
Kołodziej Beata
Prace naukowe
676 (1) Porównanie aktywności trzech preparatów L-asparaginazy w ostrej białaczce limfoblastycznej i mieloblastycznej: badania cytotoksyczności i indukcji apoptozy w liniach komórkowych.
[Aut.] Beata Kołodziej, Beata Kuryło-Rafińska, Małgorzata Kubicka, Robert Dębski, Jan Styczyński. Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 1 s. 1-6.
Streszczenia
(2) Prognostic impact of combined ex vivo drug resistance to fludarabine, treosulphan and
mitoxantrone in childhood acute myeloid leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, A.
DłuŜniewska, K. CzyŜewski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Beata Rafińska, Beata Kołodziej, E.
Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J.
Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. Sońta-Jakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska, A. Balcerska. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 1
s. 780a. - Forty-seventh annual meeting American Society of Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13 XII
2005. Program and abstracts.
(3) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de novo.
[Aut.] J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, K. CzyŜewski, M[ałgorzata] Kubicka,
B[eata] Rafińska, B[eata] Kołodziej, E. Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J. Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. SońtaJakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska,
A. Balcerska. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 294-295. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
Kołodziejska Renata
Prace naukowe
148
677 (1) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów i deoksynukleozydów pirymidynowych. [Aut.]
Renata Kołodziejska, Marcin Dramiński, Lidia Jasińska, Aleksandra Karczmarska. - Med. Biol. Sci.
2005 T. 19 nr 3 s. 59-62.
Streszczenia
(2) Badanie hydrolizy enzymatycznej wybranych fosfonianów oraz ich właściwości inhibicyjnych w stosunku do fosfotransferazy i lipazy. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Studzińska, Renata
Kołodziejska, Marcin Dramiński. W: International Symposium on Phosphorus Chemistry Directed
Towards Biology - 25 Years Later. Lodz, Poland, 15 X 2005. Symposium Book. [B.m., 2005] s. 84.
(3) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów pirymidynowych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Lidia Jasińska, Renata Studzińska. W: XLVIII Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P45.
678 (4) Enzymatyczne reakcje acetylowania zmodyfikowanych nukleozydów. [Aut.] Renata Kołodziejska, Renata Studzińska, Marcin Wróblewski, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s.
850.
(5) Nowe pochodne Tiazolo[3,2-a]Pirymidyn-5-onu. [Aut.] Renata Studzińska, Renata Kołodziejska, Marcin Wróblewski, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa
Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s. 879.
679 (6) Rozdział enancjomerycznych monacetylowych pochodnych acyklonukleozydów piramidynowych metodą chiralnej HPLC. [Aut.] R[enata] Kołodziejska, M[arcin] Dramiński, Lidia Jasińska, A.
Wolan, A[leksandra] Karczmarska. W: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka w
rozwoju cywilizacji". Pod red. B. Buszewskiego. Toruń, 3-7 VII 2005. Toruń: UMK, 2005 s. 248.
(7) Selektywna redukcja związków o właściwościach biologicznie czynnych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Marcin Wróblewski, M. Krzemiński. W:
XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P46.
(8) Specyficzna fosforylacja enzymatyczna wybranych nukleozydów. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Kołodziejska, Renata Studzińska, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego
Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s.
887.
Kołsut Agata
Prace naukowe
680 (1) Biologia i genetyka Helicobacter pylori. [Aut.] A. Studzińska, Agata Kołsut, W. Jędrzejczyk, A. Tretyn. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 93-99.
Kołtan Andrzej
Prace naukowe
(1) Anti-HBs profiles in children treated for neoplastic disease who had been vaccinated
against hepatitis B postnatally or as infants. [Aut.] S[ylwia] Kołtan, A[ndrzej] Kołtan, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, J[an] Styczyński. - J. Hosp. Infect. 2005 Vol. 60 s. 73-77.
(2) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
(3) Different approaches to missing data in discriminant applied to medical problems. [Aut.]
M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej] Kołtan,
W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 2 s. 56-58.
149
(4) Neurologiczny zespół paraneoplastyczny w przebiegu choroby Hodgkina u 4-letniego
chłopca. [Aut.] Monika Pogorzała, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki. - Pediatr. Pol.
2005 T. 80 nr 12 s. 1143-1147.
(5) Ocena limfocytów B, T i komórek NK krwi obwodowej oraz stęŜeń immunoglobulin w
surowicy krwi dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chorobą Hodgkina po zakończeniu leczenia
onkologicznego. [Aut.] Robert Dębski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, [Aldona]
Katarzyna Jankowska, Sylwia Kołtan. - Przegl. Pediatr. 2005 Vol. 35 nr 3 s. 131-136.
681 (6) Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Złośliwych u
Dzieci. Cz. 2. Przyczyny niepowodzeń w leczeniu nieziarniczych chłoniaków limfoblastycznych linii Tkomórkowej u dzieci na podstawie wieloośrodkowych badań klinicznych. [Aut.] G. Wróbel, B. Kazanowska, A. Chybicka, M. Jeleń, J. Małdyk, A. Balcerska, W. Balwierz, H. Bubała, T. Depowska, B.
Kołakowska-Mrozowska, Andrzej Kołtan, M. Korzoń, J. Kowalczyk, M. Krawczuk-Rybak, L. Maciejka-Kapuścińska, M. Matysiak, S. Popadiuk, E. Solarz, D. Sońta-Jakimczyk, B. Sopyło, E. Stańczak, J.
Stefaniak, K. Stefańska, J. Wachowiak, M. Wieczorek, Mariusz Wysocki. - Adv. Clin. Exp. Med. 2004
Vol. 13 nr 6 s. 921-926.
682 (7) Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Złośliwych u
Dzieci. Cz. 1. Wyniki leczenia nieziarniczych chłoniaków limfoblastycznych linii T-komórkowej u
dzieci na podstawie wieloośrodkowych badań klinicznych. [Aut.] G. Wróbel, B. Kazanowska, A. Chybicka, M. Jeleń, J. Małdyk, A. Balcerska, W. Balwierz, H. Bubała, T. Depowska, B. KołakowskaMrozowska, Andrzej Kołtan, M. Korzoń, J. Kowalczyk, M. Krawczuk-Rybak, L. MaciejkaKapuścińska, M. Matysiak, S. Popadiuk, E. Solarz, D. Sońta-Jakimczyk, B. Sopyło, E. Stańczak, J.
Stefaniak, K. Stefańska, J. Wachowiak, M. Wieczorek, Mariusz Wysocki. - Adv. Clin. Exp. Med. 2004
Vol. 13 nr 6 s. 915-920.
(8) The use of logistic regression, discriminant analysis and classification trees in predicting
persisting remission in childhood leukemia. [Aut.] Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Piotr Jurkowski,
Andrzej Kołtan. W: Recent advances in quantitative methods in cancer and human health risk assessment. Ed. L. Edler, C.P. Kitsos. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2005 s. 371-382.
(9) Zespół Blocha-Sulzbergera (incontinentia pigmenti) u trzech osób w dwóch pokoleniach.
[Aut.] Agnieszka Wojtkiewicz, Mariusz Wysocki, Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Andrzej
Kurylak. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 5 s. 482-484.
Streszczenia
(10) Analiza czynników ryzyka podwójnych zakaŜeń HBV+HBC u dzieci z chorobami nowotworowymi w świetle 30-letnich obserwacji. [Aut.] Jan Styczyński, Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki,
Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 227228. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
683 (11) An assessment of selected immune parameters of patients with Hodgkin`s disease - preliminary report. [Aut.] A[ndrzej] Kołtan, R[obert] Dębski, S[ylwia] Kołtan, M[ariusz] Wysocki. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 48. - 12th Congress of Polish Society of Clinical and
Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
(12) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(13) Different approaches to missing data in discrimination applied to medical problems.
[Aut.] M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, B. Kukulska-Pawluczuk, A[ndrzej]
Kołtan, W[iktor] DróŜdŜ, W. Hilemann. W: Euroregional Conference on Building Information Society
in the Healthcare in Euroregion Niemien. Białystok, 17-19 II 2005. Programme and book of abstracts.
[B. m., 2005] s. 66-67.
(14) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
150
(15) Guzy rhabdoidalne w materiale własnym. [Aut.] Sylwia Kołtan, Monika Renkielska,
Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr
2 s. 124-125. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(16) Neurologiczny zespół paraneoplastyczny jako pierwotna manifestacja choroby Hodgkina
u 4-letniego chłopca. [Aut.] Monika Pogorzała, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 197. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
"Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(17) Niepowodzenia w leczeniu choroby Hodgkina u dzieci i młodzieŜy: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. [Aut.] W. Balwierz, [i in.], Mariusz Wysocki,
Andrzej Kołtan, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 60. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005.
Streszczenia.
(18) Ocena stanu zdrowia osób leczonych w dzieciństwie z powodu choroby Hodgkina: raport
Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. [Aut.] A. Moryl-Bujakowska, [i in.],
Mariusz Wysocki, Andrzej Kołtan, Sylwia Kołtan, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2
s. 61-62. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
684 (19) Postęp w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych (NHL) u dzieci: w Polskiej
Pediatrycznej Grupie ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Złośliwych u dzieci (PPGD/SLBIC). [Aut.]
G. Wróbel, [i in.], Andrzej Kołtan, [i in.], Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr
2 s. 58-59. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(20) Skuteczność terapii PUVA w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi
pod postacią uogólnionej sklerodermii: opis przypadku. [Aut.] Agnieszka Jatczak-Gaca, Sylwia Kołtan,
Jan Styczyński, F. Protas-Drozd, Monika Renkielska, Andrzej Kołtan, Waldemar Placek, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 212-213. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
Kołtan Sylwia
Prace naukowe
685 (1) Anti-HBs profiles in children treated for neoplastic disease who had been vaccinated
against hepatitis B postnatally or as infants. [Aut.] S[ylwia] Kołtan, A[ndrzej] Kołtan, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, J[an] Styczyński. - J. Hosp. Infect. 2005 Vol. 60 s. 73-77.
(2) Ocena limfocytów B, T i komórek NK krwi obwodowej oraz stęŜeń immunoglobulin w
surowicy krwi dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chorobą Hodgkina po zakończeniu leczenia
onkologicznego. [Aut.] Robert Dębski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, [Aldona]
Katarzyna Jankowska, Sylwia Kołtan. - Przegl. Pediatr. 2005 Vol. 35 nr 3 s. 131-136.
686 (3) Serum concentrations of angiogenic cytokines in neuroblastoma patients. [Aut.] E. DroŜyńska, D. Rachoń, J. Myśliwska, E. IŜycka-Świeszewska, A. Balcerska, H. Bubała, A. Chybicka, S[ylwia]
Kołtan, M. Stolarska, M. Słociak, M. Wieczorek, M[ariusz] Wysocki. - Pol. J. Environ. Stud. 2005
Vol. 14 suppl. 2 p. 2 s. 508-513. - XIIth Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005.
Streszczenia
(4) Analiza czynników ryzyka podwójnych zakaŜeń HBV+HBC u dzieci z chorobami nowotworowymi w świetle 30-letnich obserwacji. [Aut.] Jan Styczyński, Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki,
Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 227228. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(5) An assessment of selected immune parameters of patients with Hodgkin`s disease - preliminary report. [Aut.] A[ndrzej] Kołtan, R[obert] Dębski, S[ylwia] Kołtan, M[ariusz] Wysocki. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 48. - 12th Congress of Polish Society of Clinical and
Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
151
(6) Effectivity of supportive treatment with nebulized bronchodilators and glucocorticosteroids
in the management of mild to moderate bronchiolitis. [Aut.] E[lŜbieta] Grześk, S[ylwia] Kołtan,
A[ndrzej] Kurylak, R[obert] Dębski, M[onika] Pogorzała, M[ariusz] Wysocki. - Eur. J. Clin. Invest.
2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 35. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation.
Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
687 (7) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
688 (8) Guzy rhabdoidalne w materiale własnym. [Aut.] Sylwia Kołtan, Monika Renkielska,
Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr
2 s. 124-125. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(9) Ocena stanu zdrowia osób leczonych w dzieciństwie z powodu choroby Hodgkina: raport
Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. [Aut.] A. Moryl-Bujakowska, [i in.],
Mariusz Wysocki, Andrzej Kołtan, Sylwia Kołtan, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2
s. 61-62. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(10) Results of treatment hepatitis B and C in children with leukaemias and lymphoma. [Aut.]
K. Pawelec, M. Steczowicz, R. Rokicka-Milewska, W. Balwierz, E. Wyrobek, J. Kowalczyk, J. ChromaSmaga, B. Filiks-Litwin, M[ariusz] Wysocki, S[ylwia] Kołtan, D. Sońta-Jakimczyk, H. Bubała, B.
Schneiberg. - Pediatr. Blood Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 508-509. - International Society of Paediatric
Oncology. SIOP XXXVII Annual Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
689 (11) Serum concentrations of angiogenic cytokines in neuroblastoma patients. [Aut.] E. DroŜyńska, D. Rachoń, J. Myśliwska, E. IŜycka-Świeszewska, A. Balcerska, H. Bubała, A. Chybicka,
S[ylwia] Kołtan, M. Stolarska, M. Słociak, H. Wieczorek, M[ariusz] Wysocki. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 21. - 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
690 (12) Severe combined immunodeficiencies - heterogenity of clinical manifestation in two
infants. [Aut.] S[ylwia] Kołtan, B. Wolska-Kuśnierz, E. Bernatowska, E[lŜbieta] Grześk, K[atarzyna]
Dylewska. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 48-49. - 12th Congress of Polish Society
of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
(13) Skuteczność terapii PUVA w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi
pod postacią uogólnionej sklerodermii: opis przypadku. [Aut.] Agnieszka Jatczak-Gaca, Sylwia Kołtan,
Jan Styczyński, F. Protas-Drozd, Monika Renkielska, Andrzej Kołtan, Waldemar Placek, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 212-213. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
691 (14) Ucisk rdzenia kręgowego w neuroblastoma - doświadczenia Polskiej Gupy Pediatrycznej
ds. Guzów Litych. [Aut.] W. Balwierz, [i in.], Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 79. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
"Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
692 (15) Wskaźniki angiogenezy w odniesieniu do cech klinicznych i typu histologicznego guzów
neuroblastoma: praca wieloośrodkowa. [Aut.] E. DoroŜyńska, [i in.], Sylwia Kołtan, [i in.], Mariusz
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 89-90. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(16) ZakaŜenia wirusem zapalenia typu G u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej - analiza epidemiologiczno-kliniczna. [Aut.] Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska, Sylwia Kołtan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 231-232. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI
2005. Streszczenia.
Kopczyńska Ewa
152
Prace naukowe
(1) Równowaga antyoksydacyjna krwi i stęŜenie tlenku azotu oraz ich związek z wartościami
prób wątrobowych u pacjentów z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 34-41.
(2) StęŜenie leptyn i TNF-alfa a biochemiczne wykładniki funkcji wątroby u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu we wczesnym okresie abstynencji. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński,
Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 49-56.
(3) Wybrane parametry równowagi pro-antyoksydacyjnej pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku diagnozowanych z powodu bólów w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Krzysztof Grad, Ewa Kopczyńska, Jadwiga Korenkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 63-69.
Kopiński Piotr
Prace naukowe
693 (1) Badania nad ekspresją insulinopodobnego czynnika wzrostu I w dolnych drogach oddechowych u ludzi. [Aut.] J. Martenka, M. Plato, Piotr Kopiński, J. Soja, J. Szczeklik, A. Szpechciński, G.
Pinis, Jerzy Trojan. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 113 s. 621-624.
694 (2) Flow cytometric characteristics of alveolar lymphocytes (AL) obtained from the control
group - proposal of normal value range of AL subsets in nonsmokers. [Aut.] Piotr Kopiński, J. Szczeklik,
B. Lackowska, J. Soja, A. Szlubowski, P. Nalepa, U. Jedynak, K. Sładek. - Central Eur. J. Immunol.
2004 Vol. 29 nr 3-4 s. 63-72.
(3) Immunogenoterapia anty-IGF-I w leczeniu pierwotnego raka wątroby. [Aut.] Jerzy Trojan,
J. Kulig, Piotr Kopiński. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 1 s. 72-81. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
Streszczenia
695 (4) Apoptosis of bal lymphocytes as an infrequent event in interstitial lung diseases (ILD).
Occasion massive apoptosis as a predictor of clinical improvement? [Aut.] Piotr Kopiński, J. Soja, K.
Sładek, G. Pinis, M. Woś, A. Szpechciński, M. Plato, Jerzy Trojan, J. Szczeklik. - Adv. Clin. Exp. Med.
2005 Vol. 14 nr 2B s. 162. - XVI Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society oraz ERS
School Seminar "Non-invasive mechanical ventilation in COPD - current concepts". Szklarska Poręba,
13-16 I 2005.
696 (5) Expression of insulin-growth factor-I (IGF-I) in alveolar lymphocytes (AL) in interstitial
lung diseases (ILD) potential functions of AL-derived IGF. [Aut.] Piotr Kopiński, J. Soja, A. Szlubowski, M. Plato, J. Szczeklik, K. Sladek. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s. 202s. - 15th ERS
Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
697 (6) Fas ligand (FasL) expressed on alveolar lymphocytes (AL) plays role in progression of
interstitial lung diseases (ILD) but not in local induction of immune cells apoptosis. [Aut.] G. Pinis, Piotr
Kopiński, J. Soja, M. Wos, K. Sladek. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s. 542s. - 15th ERS
Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
698 (7) Massive apoptosis alveolar lymphocytes (AL) in the course pulmonary sarcoidosis (PS) as
a predictor of disease remission. [Aut.] Piotr Kopiński, M. Duplaga, P. Nalepa, S. Dziedzina, J. Soja, B.
Lackowska. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s. 80s-81s. - 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
699 (8) Steroid-induced BAL lymphocyte (L-BAL) apoptosis as prognostic factor in patients with
bronchial asthma (AB). [Aut.] Piotr Kopiński, J. Soja, G. Pinis, A. Dyczek, H. Rybarczyk, K. Sladek, J.
Szczeklik. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s. 281s. - 15th ERS Annual Congress. Copenhagen,
Denmark, 17-21 IX 2005.
Kopkowska Ewa
153
Prace naukowe
700 (1) Wzajemne oddziaływanie acyklonukleozydów pirymidynowych i kwasu etylofenylobarbiturowego. [Aut.] Ewa Kopkowska, Wiesław Woś, Marcin Dramiński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1
s. 63-67.
Korenkiewicz Jadwiga
Prace naukowe
(1) CiąŜa ektopowa szyjkowa zakończona urodzeniem Ŝywego 1800 g dziecka. [Aut.] Roman
Kotzbach, Marek Szymański, Jadwiga Korenkiewicz, Z. Wasilewski, Wiesław Szymański. - Ginekol.
Pol. 2005 T. 76 nr 4 s. 304-307.
(2) Eozynofilowe zapalenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława
Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 6-7 s. 595-598.
(3) Nefropatia w przebiegu zakaŜenia wirusem HIV: opis przypadku. [Aut.] Ilona Miśkowiec,
M. Muszytowski, Anita Olczak, Jadwiga Korenkiewicz, Jacek Manitius, Jacek J. Klawe, M. Czynsz. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 1 s. 684-687.
(4) Przypadek gruczolakotorbielaka surowiczego trzustki. [Aut.] Ł. Korenkiewicz, Paweł
Brazis, Jadwiga Korenkiewicz, Zbigniew Banaszkiewicz. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 2 s. 169171.
(5) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(6) Wpływ zakaŜenia Helicobacter pylori na wyniki 24-godzinnej pH-metrii Ŝołądkowej u
pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka,
Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Jadwiga Korenkiewicz, Grzegorz Pulkowski, Krzysztof Grad. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 843-847.
(7) Wybrane parametry równowagi pro-antyoksydacyjnej pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku diagnozowanych z powodu bólów w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Krzysztof Grad, Ewa Kopczyńska, Jadwiga Korenkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 63-69.
Streszczenia
(8) Association among the histological grading of renal biopsy and response to the treatment of
patients with IgA nephropathy. [Aut.] M. Kozłowski, Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna
Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 903A. - The American Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005.
Abstracts.
(9) Choroba Whipple`a - analiza przypadku. [Aut.] Z[dzisław] Skok, W[ojciech] Jóźwicki, A.
Meder, R[yszard] Gołda, J[adwiga] Korenkiewicz. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów
rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane
zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005], 50A.
(10) Czy istnieje zaleŜność pomiędzy stopniem zaawansowania zmian morfometrycznych w
biopsji nerek pacjentów z nefropatią IgA a odpowiedzią na stosowane leczenie? [Aut.] M. Kozłowski,
Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 38. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(11) Eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.]
GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005]
s. 51.
154
(12) Inflammation changes in gastric mucosa in patients with food allergy and peptic ulcer
disease. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta]
Bloch-Bogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s. 370. - XIX
World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and
Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
(13) Relations between histologic grading of renal biopsy patients with primary nephropathy,
Il-6 and RANTES concentration in serum and other markers of renal damage. [Aut.] B[eata] Sulikowska,
M. Kozłowski, J[adwiga] Korenkiewicz, G[rzegorz] Grześk, W[itold] Doroszewski, J[acek] Manitius. Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(14) Wpływ czynnika alergicznego i infekcyjnego (Helicobacter pylori) na stopień nasilenia
zmian zapalnych w błonie śluzowej Ŝołądka u pacjentów z alergią pokarmową i chorobą wrzodową.
[Aut.] J[acek] Gocki, Z[bigniew] Bartuzi, J[adwiga] Korenkiewicz, J[akub] Czarny, E[lŜbieta] BlochBogusławska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 146. - Alergia
Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
Kornatowski Tomasz
Prace naukowe
(1) Całkowita zdolność antyoksydacyjna oraz stęŜenie antyoksydantów drobnocząsteczkowych
w osoczu u chorych na cukrzycę typu 2 w róŜnym okresie wyrównania metabolicznego oraz z towarzyszącą nefropatią cukrzycową. [Aut.] R. Błaszczak, K. Kujawski, Kornelia Kędziora-Kornatowska,
Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora, Leszek Szadujkis-Szadurski, L. Markuszewski, J. Rysz, D. Ertel,
R. Olszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 103 s. 29-32.
(2) Ocena wybranych markerów uszkodzenia erytrocytów u osób w wieku podeszłym. [Aut.]
K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, K. Kujawski, M. Koter, P. Duchnowicz, T[omasz] Kornatowski,
J[ózef] Kędziora. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E. KrajewskiejKułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
AM, 2005 s. 238-243.
(3) Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 wyrównaną i niewyrównaną metabolicznie. [Aut.] R. Błaszczak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora, K. Kujawski, J. Rysz, L. Markuszewski, D. Stachura, R. Olszewski. Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 104 s.196-199.
(4) Ocena wybranych parametrów strukturalnych i czynnościowych krwinek czerwonych jako
markerów stresu oksydacyjnego u osób w wieku podeszłym. [Aut.] K. Kujawski, K[ornelia] KędzioraKornatowska, M. Koter, P. Duchnowicz, J. Rysz, L. Markuszewski, R. Błaszczak, T[omasz] Kornatowski, G[rzegorz] Grześk, J. Kędziora, R. Olszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 114 s. 774778.
(5) Selected antioxidative enzyme activities in patients with diabetes mellitus type 2. [Aut.] R.
Błaszczak, D. Ertel, M. Rutkowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, J. Rysz, K.
Kujawski, D. Stachura, Józef Kędziora. - Arch. Med. Sci. 2005 Vol. 1 nr 3 s. 144-147.
(6) Szczepienia ochronne w wieku podeszłym. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna Porzych,
Grzegorz Grześk, Marcin Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Pielęg.
XXI w. 2005 nr 1/2 s. 23-25.
(7) Wpływ hiperbarii na wybrane parametry stresu oksydacyjnego we krwi nurków. [Aut.] M.
Kozakiewicz, Józef Kędziora, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki, Tomasz Kornatowski. - Pol. Hyperbaric Res. 2005 nr 3 s. 7-12.
(8) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga Motyl, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 3 s. 206-210.
(9) Znaczenie melatoniny w procesie starzenia się i onkogenezy. [Aut.] An. Królikowska,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski. - Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 1 s. 17-20.
Streszczenia
155
(10) Ocena stęŜenia hormonu tyreotropowego (TSH) u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w klinice geriatrii CM w Bydgoszczy w latach 2002-2004. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna
Porzych, H. Kubik-Świerczyńska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Gerontol.
Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 126. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI
2005. Streszczenia.
(11) Stres oksydacyjny u osób poddanych ekspozycji hiperbarycznej. [Aut.] M. Kozakiewicz,
J[ózef] Kędziora, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, H[anna] Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki,
T[omasz] Kornatowski. - Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbarycznej 2005 s. 18-19. - VII Konferencja
Naukowa z udziałem międzynarodowym Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.
Sopot, 17-18 XII 2005.
(12) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(13) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (badania wstępne). [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga
Motyl, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 105-106. - X Zjazd
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(14) Wpływ suplemacji koenzymem Q10 na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób z
pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym (badania wstępne). [Aut.] Jadwiga Motyl,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, K. van Marke de Lumen, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Katarzyna Porzych, Józef Kędziora. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 51. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy
sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Korpalska Walentyna Krystyna
Prace naukowe
701 (1) Zwalczanie chorób wenerycznych w rejencji bydgoskiej na przełomie XIX i XX wieku.
[Aut.] Walentyna Krystyna Korpalska. W: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy
współczesne. Kraków: Muzeum Farmacji UJ, 2005 s. 187-194.
Inne publikacje
702 (2) Apteka czy drogeria? Przyczynek do losów polskich farmaceutów w zaborze pruskim.
[Aut.] Walentyna Krystyna Korpalska. W: Apothecaria Bydgostiana: studia z dziejów farmacji i medycyny. Tom 1. Bydgoszcz 2005 s. 41-45.
703 (3) Robert Koch - laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny 1905. [Aut.] Walentyna
Korpalska. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 22-23.
704 (4) Robert Koch - laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny 1905. Polskie ślady. [Aut.]
Walentyna Korpalska. - Wiad. Akad. 2005 nr 2 s. 21-22.
705 (5) Sanatorium Przeciwgruźlicze w Smukale koło Bydgoszczy. [Aut.] Walentyna Korpalska. Kronika Bydgoska 2004 T. 26 s. 309-315.
706 (6) Sanatorium Przeciwgruźlicze w Smukale w 100-lecie otwarcia. [Aut.] Walentyna Korpalska. - Wiad. Akad. 2005 nr 1 s. 16-17.
Kosik Teresa
Inne publikacje
707 (1) "Horizon" w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum. [Aut.] Teresa Kosik, Anna BreśTargowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 28.
156
Kotschy Maria
Prace naukowe
708 (1) Inhibitory aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) i typu 2 (PAI-2) w osoczu krwi i
płynie owodniowym cięŜarnych i rodzących oraz we krwi pępowinowej ich noworodków w ciąŜy powikłanej gestozą EPH. [Aut.] M. Łojko, Maria Kotschy, M. Maleńczyk, R. Szelc. W: Studia Societatis
Scientiarum Torunensis. Sectio H, Medicina, 2004 vol. 2 nr 1 - Acta Medica T. 2. Pod red. Lecha Bieganowskiego i Marka Jackowskiego s. 27-41.
Kotzbach Roman
Prace naukowe
709 (1) CiąŜa ektopowa szyjkowa zakończona urodzeniem Ŝywego 1800 g dziecka. [Aut.] Roman
Kotzbach, Marek Szymański, Jadwiga Korenkiewicz, Z. Wasilewski, Wiesław Szymański. - Ginekol.
Pol. 2005 T. 76 nr 4 s. 304-307.
(2) Jakość Ŝycia kobiet z rakiem szyjki macicy. [Aut.] Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach, Wiesław Szymański, Roman Ossowski. - Pielęg. Pol. 2003 T. 16 nr 2 s. 156-158.
710 (3) Premature infants anaemia due to blood sampling for laboratory analysis. [Aut.] P. Korbal,
Roman Kotzbach, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska. - Arch. Perinat. Med. 2004 Vol. 10 nr 4 s. 2731.
Inne publikacje
711 (4) Międzynarodowa Konferencja z okazji 25 rocznicy powstania "Solidarności" - WarszawaGdańsk, 29-31 sierpnia 2005 r. [Aut.] Roman Kotzbach. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 24-25.
712 (5) Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 1991. [Aut.] Roman Kotzbach. W: 10 lat
Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1 989-1999. Pod red. H. Grzybowskiej-Rogulskiej. Bydgoszcz: Bydgoska Izba Lekarska, 2005 s. 151.
713 (6) Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 1993. [Aut.] Roman Kotzbach. W: 10 lat
Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1 989-1999. Pod red. H. Grzybowskiej-Rogulskiej. Bydgoszcz: Bydgoska Izba Lekarska, 2005 s. 152-153.
Kowalewski Janusz
Prace naukowe
(1) Contribution of hMTH1 to the maintenance of 8-oxoguanine levels in lung DNA of nonsmall-cell lung cancer patients. [Aut.] E. Speina, K. D. Arczewska, Daniel Gackowski, M. Zielińska, A.
Siomek, Janusz Kowalewski, Ryszard Oliński, B. Tudek, J. T. Kuśmierek. - J. Natl. Cancer Inst. 2005
Vol. nr 97 nr 5 s. 384-395.
(2) Mikroprzerzuty niedrobnokomórkowego raka płuca do szpiku. [Aut.] Maciej Dancewicz,
Janusz Kowalewski, J. Sir, Janusz Pepliński, A. Jezierska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 114 s.
54-56.
714 (3) Ocena zdolności do wytwarzania śluzu przez grzyby Candida albicans w zaleŜności od
miejsca izolacji szczepów. [Aut.] M. Szymankiewicz, Janusz Kowalewski. - Mikol. Lek. 2005 T. 12 nr
4 s. 249-252.
(4) Oxidative DNA damage and antioxidant vitamin level: Comparison among lung cancer
patients, healthy smokers and nonsmokers. [Aut.] Daniel Gackowski, Janusz Kowalewski, A. Siomek,
Ryszard Oliński. - Int. J. Cancer 2005 Vol. 114 s. 153-156.
715 (5) Pojedynczy cień okrągły w płucu - ciągle aktualny problem diagnostyczny. [Aut.] Janusz
Kowalewski, Maciej Dancewicz. - Pneumonol. Alergol. Pol. 2005 T. 73 s. 96-99.
(6) Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników szpitalnych na HBV, HCV i HIV.
[Aut.] Maciej Dancewicz, M. Szymankiewicz, Janusz Kowalewski, M. Karwacka. - Przegl. Epidemiol.
2005 T. 59 s. 671-677.
157
(7) Wpływ czynników ryzyka na częstość występowania powikłań po pneumonektomii u
chorych z pierwotnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc. [Aut.] Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski, Janusz Pepliński. - Kardiochir. Torakochir. Pol. 2004 T. 1 nr 4 s. 65-71.
716 (8) ZakaŜenia wywołane przez grzyby Candida. Czynniki predysponujące. [Aut.] M. Szymankiewicz, Janusz Kowalewski. - Mikol. Lek. 2005 T. 12 nr 3 s. 189-192.
Streszczenia
(9) Bone marrow isolated micrometastases of non-small cell lung cancer. [Aut.] M[aciej]
Dancewicz, J[anusz] Kowalewski, J. Sir, W. Windorbska, E. Ziółkowska, A. Ostrowski. - Lung Cancer
2005 Vol. 49 suppl. 2 s. 209-210. - 11th World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII
2005. Abstracts.
Kozielewicz Dorota
Streszczenia
717 (1) Beri-Beri as the cause of abnormal decompensation of alcoholic cirrhosis. [Aut.] J. Jaskowska, D[orota] Kozielewicz. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 34. - VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTH "Postępy w Hepatologii". Mikołajki, 5-7 VI 2005.
718 (2) Budd-Chiari - case study. [Aut.] D[orota] Kozielewicz, J. Jaskowska. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 34-35. - VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTH "Postępy w Hepatologii".
Mikołajki, 5-7 VI 2005.
719 (3) The influence of active prophylaxis on epidemiology of hepatitis B. [Aut.] D[orota] Kozielewicz, A. Jakuta, J. Jaskowska. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 27. - VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTH "Postępy w Hepatologii". Mikołajki, 5-7 VI 2005.
720 (4) The influence of active prophylaxis on epidemiology of hepatitis B. [Aut.] D[orota] Kozielewicz, D[orota] Dybowska. W: Gastro-Conference Berlin 2005 (Part II): "Disease Progression and
Disease Prevention in Hepatology and Gastroenterology". Berlin, Germany, 3-4 X 2005. Abstracts.
Poster abstracts. 62.
Krajnik Małgorzata
Prace naukowe
(1) Rehabilitacja ruchowa w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Opis przypadku. [Aut.]
Magdalena Grzybek, Małgorzata Krajnik, A. Mularczyk. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 1 s. 21-23.
(2) Severe pruritus of cholestasis in disseminated cancer: developing a rational treatment
strategy. A case report. [Aut.] Zbigniew Zylicz, N. Stork, Małgorzata Krajnik. - J. Pain Symptom Manage. 2005 Vol. 29 nr 1 s. 100-103.
(3) Świąd w przebiegu cholestazy u pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową. Opis
przypadku. [Aut.] Michał Graczyk, Małgorzata Krajnik, K. Ostrowski. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr
1 s. 24-27.
Streszczenia
(4) Działanie przeciwbólowe stymulacji prądem mikroamperowym. Pilotowe badania u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu. [Aut.] A. Pyszora, Anna Adamczyk, Małgorzata Krajnik, Zbigniew Zylicz, Małgorzata Łukowicz. - Ból 2004 T. 5 nr spec. s. 40. - V Zjazd Polskiego
Towarzystwa Badania Bólu. Wrocław, 15-18 IX 2004.
(5) Family physicians` knowledge about pain control in Poland. [Aut.] Krzysztof Buczkowski,
Małgorzata Krajnik, Jacek Budzyński, S. Chlabicz. - Eur. J. Palliat. Care 2005 Abstracts s. 37. - 9th
Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Aachen, Germany, 8-10 IV 2005.
Abstracts.
Inne publikacje
(6) Paracetamol/acetaminophen-induced fever and malaise in a juvenile patient. [Aut.] Zbigniew Zylicz, Małgorzata Krajnik. - J. Pain Symptom Manage. 2005 Vol. 29 nr 5 s. 429-430.
158
Krakowiak Helena
Prace naukowe
(1) Budowa i skład ciała a sprawność fizyczna studentek fizjoterapii. [Aut.] Andrzej Drygas,
Helena Krakowiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 53-57.
(2) Budowa i skład ciała chłopców i dziewcząt z klas sportowych. [Aut.] Ewa Sokołowska,
Helena Krakowiak. W: Wychowanie fizyczne sport dzieci i młodzieŜy. Pod red. A. Michalskiego, M.
Napierały, M. Zasady. Bydgoszcz, 2005 s. 220-226.
(3) Budowa somatyczna i skład ciała gimnazjalistów z klas sportowych i ich nietrenujących
rówieśników. [Aut.] Ewa Sokołowska, Helena Krakowiak, Milan Cabrić, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 2 s. 123-127.
(4) Postawa ciała dzieci z wybranych bydgoskich przedszkoli. [Aut.] Ewa Sokołowska, Helena Krakowiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 89-93.
Streszczenia
(5) Badanie składu i typu budowy ciała finalistek wyborów Miss Polska i studentek medycyny.
[Aut.] L. Pokrywka, Milan Cabrić, Helena Krakowiak. - Przegl. Antropol. 2005 T. 68 suppl. 4 s. 85. XL Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Poznań, 29-31
VIII 2005.
Krakowiak-Sarnowska ElŜbieta
Prace naukowe
(1) Budowa somatyczna i skład ciała gimnazjalistów z klas sportowych i ich nietrenujących
rówieśników. [Aut.] Ewa Sokołowska, Helena Krakowiak, Milan Cabrić, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 2 s. 123-127.
721 (2) Morphometry of the pancreas in human foetuses. [Aut.] ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska,
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Jan Sarnowski, Paweł Lisewski, Mariusz Flisiński. - Folia Morphol.
2005 Vol. 64 nr 1 s. 29-32.
(3) The retroperitoneal anastomoses of the gonadal veins in human foetuses. [Aut.] Michał
Szpinda, P. Frąckiewicz, Piotr Flisiński, Marcin Wiśniewski, ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska. - Folia
Morphol. 2005 Vol. 64 nr 2 s. 72-77.
(4) The variability and morphometry of the brachiocephalic trunk in human foetuses. [Aut.]
Michał Szpinda, Piotr Flisiński, Gabriela Elminowska-Wenda, Mariusz Flisiński, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 4 s. 309-314.
Streszczenia
(5) The lateral thoracic artery in human fetuses. [Aut.] M[arcin] Wiśniewski, E[lŜbieta] Krakowiak-Sarnowska, M[ichał] Szpinda, P[aweł] Lisewski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 156.
722 (6) Morphometry of the azygos vein system in human fetus. [Aut.] E[lŜbieta] KrakowiakSarnowska, M[arcin] Wiśniewski, M[ichał] Szpinda, J[an] Sarnowski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 68.
(7) Typology and morphometry of the common carotid arteries during human foetal development. [Aut.] P[iotr] Flisiński, M[ichał] Szpinda, M[ariusz] Flisiński, E[lŜbieta] Krakowiak-Sarnowska.
W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 34.
Kram Mirosława
Prace naukowe
723 (1) Czasopisma zawodowe dla pielęgniarek. [Aut.] Mirosława Kram. - Biul. Inf. Okręg. Izby
Piel. i PołoŜn. Bydg. 2005 nr 7-8 s. 34-35.
159
(2) Dziecko leczone promieniami jonizującymi - wybrane diagnozy pielęgniarskie. [Aut.] Ewa
Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Szwed-Kolińska. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 119-122.
724 (3) Fenyloketonuria - kliniczny i pielęgniarski kontekst choroby. [Aut.] Mirosława Kram, K.
Górczyńska, Andrzej Kurylak. - Med. Dydak. Wychow. 2005 Vol. 37 nr 1-3 s. 34-37.
725 (4) Pacjent chce się bawić. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 6 s. 29.
(5) Support as nurses`s practical activity in relation to children with brain tumors and them
parents. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak. Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 284-288.
726 (6) UzaleŜnienie od alkoholu wśród rodziców a pełnienie funkcji rodzicielskich w ocenie ich
dzieci - uczniów szkoły średniej. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 153-158.
727 (7) Zdrowotne i psychospołeczne funkcjonowanie chłopców chorych na hemofilię. [Aut.]
Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Wolarz. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 105-108.
Inne publikacje
728 (8) Konferencja medycyny paliatywnej hospicjum. Forum onkologii i psychoonkologii. [Aut.]
Mirosława Kram. - Wiad. Akad. 2005 nr 2 s. 23-25.
729 (9) 50 lat kształcenia pielęgniarek w Bydgoszczy. [Aut.] Mirosława Kram, Ł. śłobińska. Wiad. Akad. 2005 nr 1 s. 12-13.
730 (10) Pielęgniarka wobec umierania i śmierci dziecka. [Aut.] Mirosława Kram. - Wiad. Akad.
2005 nr 4 s. 13-14.
731 (11) Pielęgniarka, dziecko i jego rodzina - współpartnerami w terapii dziecka z mózgowym
poraŜeniem dziecięcym. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 1517.
Kremplewska-NaleŜyta ElŜbieta
Prace naukowe
732 (1) ECP and tryptase concentration in blood serum in patients with atopic asthma during the
period of excerbation and stability of clinical symptoms. [Aut.] E[lŜbieta] Kremplewska-NaleŜyta,
A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi, A.
Wojtaszek. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 91-95.
Streszczenia
(2) The role of human blood polymorphonuclear neutrophiles (PMNs) measured by chemiluminescence (CL) in the whole blood of patients with atopic asthma in periods of disease`s remission and
exacerbation. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[lŜbieta] KremplewskaNaleŜyta, E[wa] Gawrońska, A[ndrzej] Dziedziczko. - Allergy Clin. Immunol. Int. 2005 suppl. 1 s.
90. - XIX World Allergy Organization Congress. XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, Germany, 26 VI-1 VII 2005.
Krenska-Wiącek Anna
Prace naukowe
733 (1) Analiza wybranych składników układu immunologicznego w zaleŜności od przebiegu
klinicznego przewlekłego zapalenia błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy. [Aut.] Anna Krenska, Anna
Szaflarska-Popławska, Magdalena śbikowska-Gotz. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 10 s. 846-852.
Streszczenia
734 (2) Nowotwory u młodzieŜy leczonej w Klinice Onkologii IPCZD. [Aut.] B. DembowskaBagińska, A. BroŜyna, D. Perek, A[nna] Krenska-[Wiącek], M. Drogosiewicz. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 133-134. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
160
Kruczyński Jacek
Streszczenia
735 (1) MoŜliwości leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej. [Aut.] J. Jaroszewski, Jacek Kruczyński, T. Trzeciak, P. Lubiatowski. W: Sympozjum Naukowe. Dekada kości i stawów 2 000-2010. Rok
piąty. "Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w
Polsce i na świecie. Perspektywy na kolejne pięciolecie". Bydgoszcz, 21-24 IV 2005. Streszczenia.
[Bydgoszcz, 2005] s. 197-198. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
Kruszewski Stefan
Prace naukowe
(1) Analiza czynnikowa widm wzbudzenia fluorescencji jako metoda badania kinetyki przemian biochemicznych 7-etylo-10-hydroksykamptotecyny. [Aut.] Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, Stefan Kruszewski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 115-119.
736 (2) Applications of dynamic light scattering, fluorescence microscopy and fluorescence spectroscopy in DB-67 liposomal formulation studies. [Aut.] Stefan Kruszewski, Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, L. Latus, D. Bom. - Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 419-423. - 14th Slovak-CzechPolish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Slovak Republic,
Nitra, 13-17 IX 2004.
(3) Membranes affinity of hydroxycamptothecins determined by fluorescence spectra analysis.
[Aut.] Michał Cyrankiewicz, Blanka Ziomkowska, Stefan Kruszewski. W: National Conference "Physics and engineering in the present medicine and health care - the challenges to Poland as a new European Union member" jointly with the 13th Congress of the Polish Society of Medical Physics. Warsaw,
Poland, 29-30 IX 2005 s. 17-18.
(4) Membranes affinity of promising anticancer agent DB-67 determined by fluorescence
spectra analysis. [Aut.] Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, Stefan Kruszewski, R. Siuda. Proc. SPIE 2005 Vol. 5945 s. 401-407. - 14th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and
Quantum Aspects of Contemporary Optics. Slovak Republic, Nitra, 13-17 IX 2004.
737 (5) Novel A,B,E-ring-modified camptothecins displaying high lipophilicity and markedly
improved human blood stabilities. [Aut.] D. Bom, D.P. Curran, A.J. Chavan, Stefan Kruszewski, S.G.
Zimmer, K.A. Fraley, T. G. Burke. - J. Med. Chem. 1999 Vol. 42 s. 3018-3022.
738 (6) The novel silatecan 7-tert-butyldimethylsilyl-10-hydroxycamptothecin displays high lipophilicity, improved human blood stability, and potent anticancer activity. [Aut.] D. Bom, D.P. Curran,
Stefan Kruszewski, S.G. Zimmer, J. Thompson Strode, G. Kohlhagen, W. Du, A.J. Chavan, K.A. Fraley,
A.L. Bingcang, L.J. Latus, Y. Pommier, T. G. Burke. - J. Med. Chem. 2000 Vol. 43 s. 3970-3980.
Streszczenia
(7) Application of methods of steady-state fluorescence spectra analysis in camptothecin
studies. [Aut.] Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz, Stefan Kruszewski. W: Workshop phonon
spectroscopy` 2005. Puszczykowo/Poznań, 19-21 V 2005. Book of abstracts and scientific programme.
[B.m., 2005] P23.
739 (8) Methods of fluorescence spectroscopy and dynamic light scattering in determining of
biophysical properties of camptothecins. [Aut.] Stefan Kruszewski, D. Bom, Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz. W: The 2nd Aspect Workshop on Advanced Spectroscopy.Kazimierz Dolny, Poland,
29 IX-2 X 2005. Program & abstracts. [B.m., 2005] s. 53.
740 (9) Nanostructures of coinage metals as enhancement systems for fluorescence and Raman
scattering. [Aut.] Stefan Kruszewski, H. Malak, Michał Cyrankiewicz, Blanka Ziomkowska. W: The
2nd Aspect Workshop on Advanced Spectroscopy. Kazimierz Dolny, Poland, 29 IX-2 X 2005. Program
& abstracts. [B.m., 2005] s. 54.
741 (10) Surface enhanced Raman scattering and surface enhanced fluorescence - promising techniques for biomedicine. [Aut.] Stefan Kruszewski, Blanka Ziomkowska, Michał Cyrankiewicz. W:
161
Workshop phonon spectroscopy` 2005. Puszczykowo/Poznań, 19-21 V 2005. Book of abstracts and
scientific programme. [B.m., 2005] L5.
742 (11) Zastosowanie metod spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach farmaceutów. [Aut.]
Stefan Kruszewski. W: "Jak Bydgoszcz ze śninem propagowały interdyscyplinę. Ludzie, tematyka, cele
i zakres inicjatywy z lat 2 002 i 2004". Bydgoszcz-śnin, 2005. [B. m., 2005] s. 21.
Inne publikacje
743 (12) Zastosowanie zjawisk fotoluminescencji w badaniach farmaceutycznych oraz w diagnostyce i terapii przeciwnowotworowej: wykład wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Dnia Nauki 2005.
[Aut.] Stefan Kruszewski. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s.10-12.
Krysiński Jerzy
Prace naukowe
744 (1) Analiza zaleŜności między strukturą a działaniem antyelektrostatycznym chlorków imidazoliowych metodą zbiorów przybliŜonych. [Aut.] Jerzy Krysiński, Jakub Płaczek, A. Skrzypczak. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 73-79.
(2) Artificial neural network analysis of patient and treatment variables as a prognostic tool in
breast cancer after mastectomy. [Aut.] Adam Buciński, T. Bączek, R. Kaliszan, A. Nasal, Jerzy Krysiński, J. Załuski. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 973-979.
Streszczenia
745 (3) Application of the rough sets theory to evaluate prognostic factors in breast cancer patients
subjected to mastectomy. [Aut.] R. Szoszkiewicz, J. Załuski, J[erzy] Krysiński, S. Wilk, B. Prędki. Eur. J. Cancer Suppl. 2005 Vol. 3 nr 2 s. 120. - ECCO 13 - The European Cancer Conference. Paris,
France, 30 X-3 XI 2005.
KrzyŜanowski Marek
Prace naukowe
(1) Role of alpha-adrenergic receptor reserve in different post-synaptic responses to exogenous
agonists in the bisected rat vas deferens. [Aut.] Grzegorz Grześk, A. Trajder, Katarzyna SzadujkisSzadurska, Marek KrzyŜanowski, Leszek Szadujkis-Szadurski. - Prog. Med. Res. 2005 Vol. 3: 13 Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com
KrzyŜyńska-Malinowska Ewa
Prace naukowe
(1) Activity of cathepsin D and alfa1-antitrypsin in the blood serum of patients with mammary
carcinoma. [Aut.] A[lina] Woźniak, C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, D.O. Schachtschabel, B[artosz]
Woźniak, M[ałgorzata] Rozwodowska, T[omasz] Drewa, S[ylwia] Drewa, J. Sir, I. Sir, R. Maciak,
E[wa] KrzyŜyńska-Malinowska. - Exp. Oncol. 2005 Vol. 27 nr 3 s. 233-237.
746 (2) Aktywność katalazy i peroksydazy glutationowej u pacjentów z bielactwem nabytym.
[Aut.] Ewa KrzyŜyńska-Malinowska, Gerard Drewa, Waldemar Placek, F. Protas-Drozd, Celestyna
Mila-Kierzenkowska, R. Ceraficki. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 1 s. 5-9.
(3) Ocena stęŜenia produktów peroksydacji lipidów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych
u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, M. Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król, Jacek Kubica, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska, R.
Musiak. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 3 s. 178-183.
(4) Porównanie wpływu na wykwity zapalne adapalenu i nadtlenku benzoilu w leczeniu trądziku grudkowo-krostkowego. [Aut.] Waldemar Placek, Lucyna KałuŜna, Barbara Zegarska, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 2 s. 61-66.
162
Streszczenia
(5) StęŜenie dialdehydu malonowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, Mirosława Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król,
Tomasz Drewa, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 s. 68. - Kongres
Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 IV
2005. Abstracts.
KsiąŜkiewicz Barbara
Prace naukowe
747 (1) Badanie chorego z zaburzeniami przytomności. Śmierć mózgu. [Aut.] B[arbara] KsiąŜkiewicz. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk:
Via Medica, 2005 s. 130-145. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
748 (2) Badanie kliniczne ilościowe (klinimetria). [Aut.] B[arbara] KsiąŜkiewicz, M[agdalena]
Nowaczewska, P[iotr] Rajewski. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red.
Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 121-126.
749 (3) Choroby naczyniowe układu nerwowego. [Aut.] B[arbara] KsiąŜkiewicz, R[oman] Mazur,
M. Świerkocka-Miastkowska, D. Gąsecki, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i
studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 176-209.
(4) Dynamika gęstości mózgu w ostrej fazie udaru niedokrwiennego. [Aut.] Roman Mazur, M.
Szustakowski, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Binek, L. Jodłowski, M. Piszczek, M. Klimarczyk, P.
Rajewski. - Udar Mózgu 2002 T. 4 nr 1 s. 1-8.
(5) Knowledge of the problem of strokes - comparative studies. [Aut.] J. Rosińczuk-Tonderys,
Robert Ślusarz, Barbara KsiąŜkiewicz, J. Mierzwa, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki, Heliodor A.
Kasprzak, Lech Grzelak, Bartosz Woźniak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 38-42.
(6) Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie
udaru mózgu. [Aut.] Marlena Puchowska-Florek, Barbara KsiąŜkiewicz, Magdalena Nowaczewska. Udar Mózgu 2005 T. 7 nr 2 s. 39-47.
(7) Powikłania neurologiczne niedomogi kręgosłupa. [Aut.] R[oman] Mazur, B[arbara] KsiąŜkiewicz, M. Świerkocka-Miastkowska, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i
studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 248-259. - [KBN 6.00 do dorobku indywidualnego dla B. KsiąŜkiewicz, R. Mazura].
(8) Profilaktyka i postępowanie w przypadku odleŜyn w opinii zespołu pielęgniarskiego.
[Aut.] Robert Ślusarz, S. Szadłowski, M. Dzięcielska, A. Pawlas, Wojciech Beuth, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Śniegocki, Heliodor Kasprzak. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 291-295.
Streszczenia
(9) Kliniczne i podkliniczne uszkodzenie układu nerwowego w cukrzycy. [Aut.] P[iotr] Rajewski, B[arbara] KsiąŜkiewicz, R[obert] Bielis. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s.
S369. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005.
Streszczenia.
(10) Ocena i monitorowanie samoistnych krwotoków śródmózgowych metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z obrazowaniem w kolorze - doniesienie wstępne. [Aut.] B. Kukulska-Pawluczuk, M[agdalena] Nowaczewska, B[arbara] KsiąŜkiewicz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005
T. 39 nr 4 supl. 2 s. S261-S262. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Łódź, 31 VIII-3 IX 2005. Streszczenia.
(11) Ocena krąŜenia mózgowego przezczaszkową ultrasonografią dopplerowską (TCD) oraz
stanu klinicznego pacjentów przed i po endarterektomii szyjnej. [Aut.] E[lŜbieta] Wanat-Słupska,
B[arbara] KsiąŜkiewicz, S[tanisław] Molski, D. Kunicka-Hryncewicz, M[agdalena] Nowaczewska, B.
Kukulska-Pawluczuk. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S257-S258. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005. Streszczenia.
(12) Receiver operating characteristic (ROC) curves in logistic regression modeling. [Aut.]
M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, B[arbara] KsiąŜkiewicz, B. Kukulska-Pawluczuk. - Listy Biometr.
2005 Vol. 42 nr 2 s. 158-159. - LXVI Scientific Session of the Polish Biometric Society. Poznań, 2 XII
2005.
163
(13) Wpływ wyrównania cukrzycy na przebieg kliniczny udaru mózgu. [Aut.] R[obert] Bielis,
P[iotr] Rajewski, B[arbara] KsiąŜkiewicz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S230S231. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005.
Streszczenia.
(14) Zmiany przepływu mózgowego podczas leczenia mannitolem jako czynnik rokowniczy
co do Ŝycia u chorych z udarem mózgu. [Aut.] M[agdalena] Nowaczewska, B. Kukulska-Pawluczuk,
B[arbara] KsiąŜkiewicz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S262-S263. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005. Streszczenia.
Kubiak Monika
Inne publikacje
750 (1) Pracownia Digitalizacyjna przy Bibliotece Medycznej. [Aut.] Monika Kubiak. - Wiad.
Akad. 2005 nr 3 s. 27.
751 (2) V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. [Aut.] Monika Kubiak. - Wiad. Akad. 2005 nr 2 s.
6-7.
Kubica Aldona
Prace naukowe
752 (1) Choroby układu sercowo-naczyniowego - wyzwanie dla promocji zdrowia. [Aut.] Aldona
Kubica, Grzegorz Grześk, J. Lackowski. - Forum Kard. 2005 T. 10 nr 3 s. 83-86.
753 (2) Problemy współczesnej diagnostyki biochemicznej zawału serca. [Aut.] Aldona Kubica,
Grzegorz Grześk, A. Trajder, Maria Bogdan, A. Sukiennik. - Forum Kard. 2005 T. 10 nr 2 s. 59-64.
(3) Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorych na cukrzycę i u osób bez cukrzycy - ocena
demograficzna i kliniczna. [Aut.] A. Jachalska, A. Sukiennik, Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, M. Koziński, Maria Bogdan, M. Rychter, M. Radomski, T. Białoszyński, M. Jabłoński, Aldona Kubica,
Krzysztof Demidowicz. - Diabetol. Dośw. Klin. 2005 T. 5 nr 2 s. 132-137.
754 (4) Skuteczność edukacji zdrowotnej u osób hospitalizowanych w klinice kardiologii. [Aut.]
Aldona Kubica, J. Pufal, B. Moczulska, M. Koziński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, A. Sukiennik,
Wacław Kochman. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. 2005 T. 5 nr 2 s. 61-68.
(5) Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych. [Aut.] A.
Sukiennik, G. Bojarski, A. Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, J. Kopaczewski, G. Raczak, Jacek Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 12 s. 829-835.
(6) Wpływ rodzaju i objętości wybranych niejonowych środków cieniujących na odpowiedź
zapalną u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej. [Aut.] M. Koziński, Jacek Kubica, A. Sukiennik, A. Krzewina-Kowalska, T. śółkiewska, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, M.
Chojnicki, G. Raczak. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 11 s. 740-751.
(7) Zastosowanie antagonistów receptora dla aldosteronu w leczeniu niewydolności serca.
[Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, Aldona Kubica, Krzysztof Demidowicz, Władysław Sinkiewicz.
- Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 1 s. 29-32.
164
Kubica Jacek
Prace naukowe
755 (1) Angioplastyka tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem aterektomii rotacyjnej. [Aut.] A.
Sukiennik, Jacek Kubica, M. Jabłoński, M. Radomski, M. Rychter, T. Białoszyński, M. Koziński. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 127-131.
(2) BNP - waŜny i coraz bardziej doceniany marker w kardiologii klinicznej. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, D. Karasek, Jacek Kubica. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 19-26.
(3) Choroba niedokrwienna serca u pacjentów z nowotworem. [Aut.] M. Radomski, Grzegorz
Grześk, Jacek Kubica. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 3 s. 119-126.
756 (4) Combined periprocedural evaluation of CRP and TNF-alfa enhances the prediction of
clinical restenosis and major adverse cardiac events in patients undergoing percutaneous coronary interventions. [Aut.] Jacek Kubica, M. Koziński, A. Krzewina-Kowalska, Magdalena śbikowska-Gotz,
GraŜyna Dymek, A. Sukiennik, R. Piasecki, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, M. Chojnicki, Andrzej
Dziedziczko, GraŜyna Sypniewska. - Int. J. Mol. Med. 2005 Vol. 16 s. 173-180.
(5) Czy wszystkie diuretyki są do siebie podobne? [Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan,
Jacek Kubica. - Świat Med. Farm. 2005 nr 1/2 s. 6-11.
757 (6) Dystrybucja blaszki miaŜdŜycowej w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej oraz w proksymalnych segmentach tętnicy zstępującej przedniej i okalającej lewej - czy istnieje związek? [Aut.] A.I.
Gziut, R.J. Gil, F. Prati, Jacek Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 3 s. 211-219.
758 (7) Elektrofizjologia mięśnia sercowego. [Aut.] W. Krupa, T. Fabiszak, S. Sielski, Jacek
Kubica. W: Układ sercowo-naczyniowy. Pod red. Krzysztofa Kuszy i Sławomira Dobraka. BydgoszczPoznań: UNI-DRUK, 2005 s. 7-18. - Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii
(FEEA). Ośrodek Regionalny FEEA Bydgoszcz-Poznań. Szkolenie Ustawiczne w Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kurs nr 2 w 2005 roku.
(8) Heart failure as emerging health problem in Poland - a challenge for the kuiaviapomeranian district. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, W. Balak, Maria Bogdan, Joanna
Dudziak, S. Sielski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 9-17.
759 (9) Hemodynamika układu krąŜenia. [Aut.] M. Koziński, A. Sukiennik, Jacek Kubica. W:
Układ sercowo-naczyniowy. Pod red. Krzysztofa Kuszy i Sławomira Dobraka. Bydgoszcz-Poznań: UNIDRUK, 2005 s. 19-24. - Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA).
Ośrodek Regionalny FEEA Bydgoszcz-Poznań. Szkolenie Ustawiczne w Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Kurs nr 2 w 2005 roku.
(10) Influence of gating phase selection on the image quality of coronary arteries in multidetector-row computed tomography. [Aut.] Katarzyna Laskowska, M. Marzec, Zbigniew Serafin, ElŜbieta
Nawrocka, Władysław Lasek, J. Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s.
57-63.
(11) Komórki macierzyste szpiku kostnego - nowe perspektywy zapobiegania i leczenia pozawałowej niewydolności serca. [Aut.] M. Koziński, K. Dębska-Kozińska, Maria Bogdan, Grzegorz
Grześk, Jacek Kubica. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 27-33.
(12) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica,
Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara.
- Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7 nr 2 s. 179-182.
(13) Ocena stęŜenia produktów peroksydacji lipidów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, M.
Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król, Jacek Kubica, Ewa KrzyŜyńskaMalinowska, R. Musiak. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 3 s. 178-183.
760 (14) Percutaneous coronary intervention triggers a systemic inflammatory response in patients
treated for in-stent restenosis - comparison with stable and unstable angina. [Aut.] M. Koziński, A.
Krzewina-Kowalska, J[acek] Kubica, M[agdalena] śbikowska-Gotz, G[raŜyna] Dymek, R. Piasecki, A.
Sukiennik, G[rzegorz] Grześk, M[aria] Bogdan, M. Chojnicki, A[ndrzej] Dziedziczko, G[raŜyna] Sypniewska. - Inflamm. Res. 2005 Vol. 54 nr 5 s. 187-193.
761 (15) Przebieg wczesnej rehabilitacji szpitalnej u chorych z ostrym zawałem serca, leczonych
pierwotną angioplastyką lub trombolitycznie. [Aut.] A. Krakowska, Jacek Kubica, M. Koziński, A.
165
Sukiennik, W. Krupa, L. Ludwikowska, R. Dobosiewicz, E. Zabielska, A. Kubica, Maria Bogdan, Iwona
Świątkiewicz, Grzegorz Grześk. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 4 s. 273-283.
762 (16) Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorych na cukrzycę i u osób bez cukrzycy ocena demograficzna i kliniczna. [Aut.] A. Jachalska, A. Sukiennik, Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, M.
Koziński, Maria Bogdan, M. Rychter, M. Radomski, T. Białoszyński, M. Jabłoński, Aldona Kubica,
Krzysztof Demidowicz. - Diabetol. Dośw. Klin. 2005 T. 5 nr 2 s. 132-137.
763 (17) Stan opieki kardiologicznej w Polsce. Podsumowanie raportów konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii z 2005 r. [Aut.] A. Cieśliński, J. S. Dubiel, J. Górny, M. Janion, M. Krzemińska-Pakuła, Jacek Kubica, K. Kuc, M. Kurowski, J. Kuźniar, W. Mazurek, W. J. Musiał, W. Pluta,
L. Poloński, A. Rynkiewicz, H. Szwed, T. Widomska-Czekajska, G. Opolski. - Kardiol. Pol. 2005 T.
63 nr 6 s. 694-701.
764 (18) Tętniak prawej tętnicy wieńcowej po implantacji stentu pokrywanego paklitakselem.
[Aut.] M. Koziński, M. Jabłoński, A. Sukiennik, T. Białoszyński, D. Surman, Jacek Kubica. - Folia
Cardiol. 2005 T. 12 nr 12 s. 873-878.
765 (19) Threshold parameters of left main coronary artery stem stenosis based on intracoronary
ultrasound examination. [Aut.] R.J. Gil, A.I. Gziut, F. Prati, A. Witkowski, Jacek Kubica. - Kardiol.
Pol. 2005 T. 63 nr 3 s. 223-230.
766 (20) Trombektomia w ostrym zawale serca przy uŜyciu systemu DIVER - opis dwóch przypadków. [Aut.] A. Sukiennik, T. Białoszyński, Jacek Kubica, M. Rychter, M. Jabłoński, Iwona Świątkiewicz. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 4 s. 320-325.
767 (21) Wpływ jednorazowego ekstremalnego wysiłku fizycznego o charakterze wytrzymałościowym na czynność autonomicznego układu nerwowego. [Aut.] L. Daniłowicz-Szymanowicz, G.
Raczak, G. D. Pinna, R. Maestri, W. Ratkowski, M. Figura-Chmielewska, M. Szwoch, M. Kobuszewska-Chwirot, Jacek Kubica, K. Ambroch-Dorniak. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 109 s. 28-31.
(22) Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych. [Aut.] A.
Sukiennik, G. Bojarski, A. Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, J. Kopaczewski, G. Raczak, Jacek Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 12 s. 829-835.
768 (23) Wpływ rodzaju i objętości wybranych niejonowych środków cieniujących na odpowiedź
zapalną u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej. [Aut.] M. Koziński, Jacek Kubica, A. Sukiennik, A. Krzewina-Kowalska, T. śółkiewska, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, M.
Chojnicki, G. Raczak. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 11 s. 740-751.
769 (24) Wpływ wielkości urazu naczynia związanego z implantacją stentu na odpowiedź zapalną.
[Aut.] M. Koziński, Jacek Kubica, A. Sukiennik, R. Piasecki, M. Radomski, W. Kochman, G. Raczak,
Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, M. Rychter. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 7 s. 481-492.
770 (25) Wytyczne dotyczące koronarografii. [Aut.] Jacek Kubica, R.J. Gil, P. PieniąŜek. - Kardiol. Pol. 2005 T. 63 nr 5 supl. 3 s. S491-S500.
(26) Zespół Churg-Strauss. [Aut.] Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, Stanisław Pilecki, Ł. Korenkiewicz, M. Rychter, A. Sukiennik, Jacek Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 394-402.
771 (27) Znaczenie koronarografii w przygotowaniu chorych do planowych operacji rekonstrukcyjnych tętnic w odcinku aortalno-udowym. [Aut.] Jacek Kubica, Stanisław Molski, A. Łukasiewicz, A.
Sukiennik, Mirosława Rozwodowska. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 3 s. 139-145. - [Tekst równoległy w
języku angielskim].
Streszczenia
(28) Contractility of rat tail artery after exposure to ionic and non-ionic contrast medium.
[Aut.] G[rzegorz] Grześk, M. Radomski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[acek] Kubica. - Eur. J. Clin.
Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 8-9. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(29) Role of endothelium activation on contractility of rat tail artery after exposure to ionic and
non-ionic contrast medium. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, M. Radomski, R[afał] Szadujkis-Szadurski,
L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[acek] Kubica. - Eur. Heart J. 2005 Vol. 26 suppl. s. 464. - Congress
of the European Society of Cardiology. Stockholm, Sweden, 2-7 IX 2005.
166
Inne publikacje
772 (30) Ocena zmian miaŜdŜycowych za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. [Aut.] A.
Guedes, J. C. Tardif. Komentarz: [Aut.] A. Sukiennik, Jacek Kubica. - Kardiol. Dypl. 2005 T. 4 nr 4 s.
24-26.
Kubicka Małgorzata
Prace naukowe
(1) Porównanie aktywności trzech preparatów L-asparaginazy w ostrej białaczce limfoblastycznej i mieloblastycznej: badania cytotoksyczności i indukcji apoptozy w liniach komórkowych.
[Aut.] Beata Kołodziej, Beata Kuryło-Rafińska, Małgorzata Kubicka, Robert Dębski, Jan Styczyński. Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 1 s. 1-6.
(2) Znaczenie prognostyczne skojarzonego profilu odporności in vitro na fludarabinę, treosulfan i etopozyd u dzieci z ostrą białaczką mieloblastyczną poddanych zabiegowi przeszczepiania komórek
hematopoetycznych. [Aut.] Jan Styczyński, J. Toporski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J. Kowalczyk, J. Wachowiak, Mariusz Wysocki. W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w onkohematologii". Falent k/Warszawy, 18-19 XI 2005. [B.
m., 2005] s. 26-28.
Streszczenia
(3) Apoptoza indukowana u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną: nowy czynnik prognostyczny? [Aut.] Andrzej Kurylak, Jan Styczyński, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 284. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i
Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(4) Impact of combined sensitivity to fludarabine, treosulfan and etoposide on outcome of
haematopoietic stem cell transplantation in childhood acute myeloid leukaemia. [Aut.] J[an] Styczyński,
J. Toporski, R[obert] Dębski, M[ałgorzata] Kubicka, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J.
Kowalczyk, J. Wachowiak, M[ariusz] Wysocki. - Bone Marrow Transpl. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 216217. - 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 21st Meeting
of the EBMT Nurses Group, 4th Meeting of the EBMT Data Management Group. Prague, Czech Republic, 20-23 III 2005. Abstracts.
(5) Prognostic impact of combined ex vivo drug resistance to fludarabine, treosulphan and
mitoxantrone in childhood acute myeloid leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, A.
DłuŜniewska, K. CzyŜewski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Beata Rafińska, Beata Kołodziej, E.
Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J.
Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. Sońta-Jakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska, A. Balcerska. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 1
s. 780a. - Forty-seventh annual meeting American Society of Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13 XII
2005. Program and abstracts.
(6) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de novo.
[Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Robert Dębski, K. CzyŜewski, Małgorzata Kubicka, [i in.]. Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 144-145. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i
Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(7) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de novo.
[Aut.] J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, K. CzyŜewski, M[ałgorzata] Kubicka,
B[eata] Rafińska, B[eata] Kołodziej, E. Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J. Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. SońtaJakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska,
A. Balcerska. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 294-295. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
167
Kuczyńska Renata
Prace naukowe
(1) Częstość zakaŜeń HCV u dzieci i młodzieŜy. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, S. Murawska, R. Czarnecki, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 616-622.
(2) Niedokrwistość z niedoboru Ŝelaza jako izolowany objaw celiakii u młodzieŜy - obserwacje własne. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Cezary Popławski, GraŜyna Mierzwa, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s. 1026-1029.
Kujacińska Izabela
Streszczenia
(1) Cellular response of breast cancer patient-derived fibroblasts to DNA damaging agents: a
putative role of homologous recombination. [Aut.] Aneta Białkowska, Izabela Kujacińska, K. Pławski,
E. Kowalska, Roman Makarewicz, J. Lubiński, Małgorzata Z. Zdzienicka. - Acta Biochim. Pol. 2005
Vol. 52 suppl. 1 s. 124. - 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 IX 2005. Abstracts.
Kulwas Arleta
Prace naukowe
(1) Increased blood coagulation in alcohol dependent male patients during six-month abstinence period. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Marcin Ziółkowski, Arleta Kulwas, M. Kotschy. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 2 s. 323-331.
(2) Płytki krwi u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.]
Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Arleta Kulwas, Marcin
Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 42-48.
Streszczenia
773 (3) Antithrombin, thrombin-antithrombin complexes and F1+F2 fragments of prothrombin in
radically operated NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R.
Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Lung Cancer
2005 Vol. 49 suppl. 2 P-610. - 11th World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII 2005.
Abstracts.
774 (4) AT, TAT and F1+F2 fragments of prothrombin in radically operated NSCLC. [Aut.] D.
Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa]
śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Haematologica Rep. 2005 Vol. 1 nr 9 s. 81. - 3rd
International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer. Bergamo, Italy, 14-16 X
2005.
775 (5) AT, TAT and F1+F2 in radically operated non-small cell lung cancer patients. [Aut.] D.
Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa]
śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - J. Thromb. Haemost. 2005 Vol. 3 suppl. 1 P0079. XXth ISTH Congress. Sydney, Australia, 6-12 VIII 2005. Abstracts.
776 (6) Concentration of TAFI and d-dimers in radically operated non-small cell lung cancer
patients. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J.
Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - J. Thromb. Haemost. 2005 Vol.
3 suppl. 1 P0783. - XXth ISTH Congress. Sydney, Australia, 6-12 VIII 2005. Abstracts.
777 (7) Concentration of TF and TFPI in non-smal cell lung cancer. [Aut.] D. Dworakowska,
A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska,
D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - J. Thromb. Haemost. 2005 Vol. 3 suppl. 1 P1352. - XXth ISTH
Congress. Sydney, Australia, 6-12 VIII 2005. Abstracts.
778 (8) Proces trombinogenezy u pacjentów z "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta]
Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z. Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol.
168
2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła,
8-10 IX 2005.
779 (9) TAFI, fibrinogen and d-dimers in radically operated NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska,
A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska,
D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Haematologica Rep. 2005 Vol. 1 nr 9 s. 81. - 3rd International
Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer. Bergamo, Italy, 14-16 X 2005.
780 (10) TF and TFPI in surgically treated NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M.
Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E.
Czestochowska. - Haematologica Rep. 2005 Vol. 1 nr 9 s. 81. - 3rd International Conference on
Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer. Bergamo, Italy, 14-16 X 2005.
781 (11) Thrombin activatable fibrinolytic inhibitor in sera from NSCLC patients. [Aut.] D. Dworakowska, Arleta Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, Ewa śekanowska, Danuta Rość, E. Czestochowska. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s. 91. - 15th ERS
Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
782 (12) Thrombin activatable fibrinolytic inhibitor, fibrinogen and D-dimers in radically operated
NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J.
Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Lung Cancer 2005 Vol. 49
suppl. 2 P-611. - 11th World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII 2005. Abstracts.
783 (13) Tissue factor and tissue factor pathway inhibitor in surgically treated NSCLC. [Aut.] D.
Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa]
śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Lung Cancer 2005 Vol. 49 suppl. 2 P-609. - 11th
World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII 2005. Abstracts.
784 (14) Układy antykoagulacyjne białko C/TM i AT u chorych na cukrzycę powikłaną i niepowikłaną "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta] Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z.
Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
Kupcewicz Bogumiła
Prace naukowe
(1) Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej: metody instrumentalne - cz. 1: Wprowadzenie oraz opisy ćwiczeń dla studentów II roku farmacji. Pod red. Jana Pawlaczyka. [Aut.] Sylwia
Jagodzińska, Bogumiła Kupcewicz, Krzysztof Sobiesiak. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 145 s.
Kurczewski Mikołaj
Prace naukowe
(1) Rozwój i sprawność motoryczna kandydatów na studia fizjoterapii - raport z badań. [Aut.]
Andrzej Lewandowski, Mikołaj Kurczewski, Maciej DzierŜanowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4
s. 159-164.
Kurowska Krystyna
Prace naukowe
785 (1) Koncepcje wsparcia społecznego i ich zastosowanie w badaniach. [Aut.] Krystyna Kurowska, B. Hołtyń, M. Zając. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 71-75.
786 (2) Konstelacje poczucia koherencji chorych a ich zachowania zdrowotne. [Aut.] I. Wrońska,
Krystyna Kurowska, M. Zając, B. Hołtyń. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 57-60.
787 (3) Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne u chorych z miaŜdŜycą tętnic kończyn dolnych. [Aut.] Krystyna Kurowska, I. Wrońska. - Pielęg. XXI w. 2004 nr 4 s. 31-35.
169
788 (4) Poczucie koherencji u chorych z miaŜdŜycą tętnic kończyn dolnych. [Aut.] Krystyna Kurowska, I. Wrońska, M. Zając. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 1 s. 155-160.
789 (5) Potrzeby zdrowotne podopiecznych w świetle badań pielęgniarek środowiskoworodzinnych. [Aut.] Krystyna Kurowska, I. Wrońska. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 1 s. 49-52.
790 (6) Przewlekła choroba a zmiana zachowań zdrowotnych. [Aut.] I. Wrońska, Krystyna Kurowska. - Pielęg. XXI w. 2004 nr 4 s. 37-42.
791 (7) A relationship between the sense of coherence and health behaviours in patients with
atheromatosis of lower limb arteries. [Aut.] Krystyna Kurowska, M. Zając. - Ann. UMCS Sect. D 2005
Vol. 60 supl. 16 nr 3 s. 203-206.
792 (8) Rola poczucia koherencji i zachowań zdrowotnych u przewlekle chorych. [Aut.] Krystyna
Kurowska. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 385-390.
793 (9) Stworzyć dobry klimat. [Aut.] Krystyna Kurowska, A. Piórkowska. - Mag. Pielęg. PołoŜ.
2005 nr 10 s. 24-25.
794 (10) Sociodemographic profile of patients with atheromatosis of lower limb arteries. [Aut.]
Krystyna Kurowska, M. Zając. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 3 s. 198-202.
795 (11) Współpraca Zespołu Terapeutycznego z pacjentem Poradni Naczyniowej. [Aut.] Krystyna
Kurowska, I. Wrońska, M. Zając. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red.
E. Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AM, 2005 s. 61-66.
796 (12) Zachowania zdrowotne jako czynniki ryzyka miaŜdŜycy tętnic kończyn dolnych. [Aut.]
Krystyna Kurowska. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 4 s. 587-590.
Streszczenia
797 (13) Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne u przewlekle chorych na przykładzie osób z
rozpoznaną miaŜdŜycą tętnic kończyn dolnych. [Aut.] Krystyna Kurowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T.
19 nr 5 s. 98-99.
Inne publikacje
798 (14) Jak skutecznie się komunikować? [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 3
s. 31.
799 (15) Jaką rolę w uczeniu się spełnia motywacja? [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad. Akad.
2005 nr 1 s. 18.
800 (16) Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel-student. [Aut.] Krystyna Kurowska. Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 32.
801 (17) Komunikowanie interpersonalne. [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s.
15-16.
802 (18) Nowe koncepcje i alternatywne metody w pielęgnowaniu chorych. [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 18-19.
803 (19) Opieka paliatywna/hospicyjna w Polsce. [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad. Akad.
2005 nr 1 s. 14.
804 (20) Poczucie koherencji. [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 2 s. 13.
805 (21) Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej i hospicyjnej. [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad.
Akad. 2005 nr 1 s. 15.
806 (22) Salutogenetyczny model zdrowia. [Aut.] Krystyna Kurowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 2
s. 13.
Kurylak Andrzej
Prace naukowe
(1) Accumulation of Tc-99m DTPA in Ewing sarcoma. [Aut.] Stanisław Pilecki, Marcin
Gierach, J. Pufal, [Aldona] Katarzyna Jankowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, S. Wałek, Roman Junik. - Clin. Nucl. Med. 2005 Vol. 30 nr 11 s. 771-772.
(2) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
170
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
(3) Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-alfa) i przeciwzapalne (IL-10) u dzieci z chorobą nowotworową w okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜSypniewska, Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1091-1095.
(4) Cytotoxicity of cortivazol in childhood acute lymphoblastic leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki. - Anticancer Res. 2005 Vol. 25 s. 2253-2258.
(5) Dziecko leczone promieniami jonizującymi - wybrane diagnozy pielęgniarskie. [Aut.] Ewa
Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Szwed-Kolińska. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 119-122.
807 (6) Ewing`s tumour family of the soft tissues in children: 11 years of experience of the Polish
Pediatric Solid Tumours Group. [Aut.] B. Kazanowska, A. Reich, A. Balcerska, W. Balwierz, J. Bodalski, A. DłuŜniewska, A. Dorobisz, E. DoroŜyńska, K. Kątski, J. Kowalczyk, Andrzej Kurylak, M. Matysiak, M. Rychłowska, M. Wieczorek, W. Woźniak, Mariusz Wysocki, A. Chybicka. - Nowotwory 2005
T. 55 nr 5 s. 360-366.
(7) Fenyloketonuria - kliniczny i pielęgniarski kontekst choroby. [Aut.] Mirosława Kram, K.
Górczyńska, Andrzej Kurylak. - Med. Dydak. Wychow. 2005 Vol. 37 nr 1-3 s. 34-37.
(8) Neurologiczny zespół paraneoplastyczny w przebiegu choroby Hodgkina u 4-letniego
chłopca. [Aut.] Monika Pogorzała, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki. - Pediatr. Pol.
2005 T. 80 nr 12 s. 1143-1147.
(9) Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem mózgu. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, A. Przybysz, Andrzej Kurylak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr
7 s. 279-283.
(10) Ocena limfocytów B, T i komórek NK krwi obwodowej oraz stęŜeń immunoglobulin w
surowicy krwi dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chorobą Hodgkina po zakończeniu leczenia
onkologicznego. [Aut.] Robert Dębski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, [Aldona]
Katarzyna Jankowska, Sylwia Kołtan. - Przegl. Pediatr. 2005 Vol. 35 nr 3 s. 131-136.
(11) Osteopenia i osteoporoza w wieku rozwojowym. [Aut.] A.M. Hagner, Mariusz Wysocki,
Agnieszka Wojtkiewicz, Andrzej Kurylak, Wojciech Hagner. - Kwart. Ortop. 2005 z. 4 s. 255-262.
(12) Prokalcytonina i białko C-reaktywne u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w
okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 2 s. 175-179.
(13) Przyczyny zatruć u dzieci leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy w latach 1999-2003. [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, P. Witt, J. Kędzierska-Kaniasty. Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 315-317.
(14) Przygotowanie rodziców dzieci z chorobą nowotworową do sprawowania opieki domowej. [Aut.] M. Szwed-Kolińska, Ewa Barczykowska, Robert Dębski, Jan Styczyński, Andrzej Kurylak. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 109-113.
(15) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell
carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman
Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska,
Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(16) Standard przygotowania dziecka i/lub jego rodziców do pielęgnacji cewnika centralnego
typu Hickman-Broviac. [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, A. Kucharska. - Fam. Med. Prim.
Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 4 s. 882-886.
(17) Support as nurses`s practical activity in relation to children with brain tumors and them
parents. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak. Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 284-288.
(18) UzaleŜnienie od alkoholu wśród rodziców a pełnienie funkcji rodzicielskich w ocenie ich
dzieci - uczniów szkoły średniej. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 153-158.
(19) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
171
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
(20) Zdrowotne i psychospołeczne funkcjonowanie chłopców chorych na hemofilię. [Aut.]
Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Wolarz. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 105-108.
(21) Zespół Blocha-Sulzbergera (incontinentia pigmenti) u trzech osób w dwóch pokoleniach.
[Aut.] Agnieszka Wojtkiewicz, Mariusz Wysocki, Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Andrzej
Kurylak. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 5 s. 482-484.
(22) Znaczenie cewników centralnych w doŜylnym leczeniu dzieci z chorobą nowotworową.
[Aut.] Ewa Barczykowska, M. Szwed-Kolińska, Andrzej Kurylak. - Probl. Pielęgn. 2004 z. 1-2 s. 5-9.
Streszczenia
(23) Activity of prednisolone in acute lymphoblastic leukemia may be increased by various
non-cytotoxic compounds. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. Pediatr. Blood Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 424. - International Society of Paediatric Oncology. SIOP
XXXVII Annual Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
(24) Analiza czynników ryzyka podwójnych zakaŜeń HBV+HBC u dzieci z chorobami nowotworowymi w świetle 30-letnich obserwacji. [Aut.] Jan Styczyński, Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki,
Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 227228. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
808 (25) Analiza mięsaków tkanek miękkich (STS) typu "nie-RMS" leczonych w PPGGL w latach
1996-2004. [Aut.] A. Rybaczyńska, [i in.], Andrzej Kurylak, [i in.], Mariusz Wysocki. - Med. Wieku
Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 41. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
809 (26) Apoptoza indukowana u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną: nowy czynnik prognostyczny? [Aut.] Andrzej Kurylak, Jan Styczyński, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 284. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i
Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
810 (27) Charakterystyka kliniczna czerniaka u dzieci: sugestie terapeutyczne. [Aut.] J. Godziński,
[i in.], Andrzej Kurylak, [i in.], Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 129130. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(28) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(29) Efekty leczenia immunoablacyjnego cięŜkiej postaci anemii aplastycznej u dzieci: raport
Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. [Aut.] K. Pawelec, [i in.], M[ariusz]
Wysocki, A[ndrzej] Kurylak, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 69. - III Zjazd
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11
VI 2005. Streszczenia.
(30) Effectivity of supportive treatment with nebulized bronchodilators and glucocorticosteroids in the management of mild to moderate bronchiolitis. [Aut.] E[lŜbieta] Grześk, S[ylwia] Kołtan,
A[ndrzej] Kurylak, R[obert] Dębski, M[onika] Pogorzała, M[ariusz] Wysocki. - Eur. J. Clin. Invest.
2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 35. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation.
Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
811 (31) Genitourinary soft tissue sarcomas located outside bladder and prostate in children treated
according to the CES-96 Proctol: Report from the Polish Paediatric Solid Tumours Study Group. [Aut.]
E. Bień, T. Stachowicz-Stencel, B. Kazanowska, A. Balcerska, W. Balwierz, A. Chybicka, A. DłuŜniewska, A. DroŜyńska, A[ndrzej] Kurylak, M. Matysiak, M. Krawczuk-Rybak, M. Rychlowska, E.
Solarz, B. Sopyło, D. Stencel, J. Wachowiak, M. Wieczorek, W. Woźniak, M[ariusz] Wysocki. W:
International Sarcoma Meeting Stuttgart. Stuttgart, Germany, 15-17 VI 2005. Program, Abstracts,
Delegate List. [B. m., 2005] s. 88.
(32) Guzy nerek - analiza zachorowań i przebiegu leczenia w Bydgoskim Ośrodku Onkologii
Dziecięcej w latach 1995-2005. [Aut.] Monika Renkielska, Andrzej Kurylak, Andrzej Prokurat, Irena
172
Matraś, Agnieszka Jatczak-Gaca, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia
Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s.
71-72.
812 (33) Home care of the venous access device by parents and adolescent patients. [Aut.] M.
Szwed-Kolińska, Andrzej Kurylak, Jan Styczyński, Robert Dębski, Mariusz Wysocki. - Pediatr. Blood
Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 565. - International Society of Paediatric Oncology. SIOP XXXVII Annual
Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
813 (34) Leczenie chirurgiczne złośliwych guzów naczyniowych u dzieci. [Aut.] E. Bień, J. Godziński, A. Balcerska, T. Stachowicz-Stencel, M. Rapala, W. Sulka, E. IŜycka-Świeszewska, K. Jaśkiewicz, B. Kazanowska, A. Reich, W. Madziara, M. Perek-Polnik, P. Mańkowski, J. Nurzyńska-Flak,
A[ndrzej] Kurylak, A. Rybaczyńska, B. Zalewska-Szewczyk, J. Bodalski, A. Chybicka, J.R. Kowalczyk,
D. Perek, J. Wachowiak, M[ariusz] Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego.
"Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 43-44.
814 (35) Mięsaki tkanek miękkich pochodzenia neurogennego u dzieci w Polsce leczone według
protokołów CWS-91 i CWS-96. [Aut.] B. Kazanowska, [i in.], Andrzej Kurylak, [i in.]. - Med. Wieku
Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 44-45. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii
Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
815 (36) Mięsaki tkanek miękkich w lokalizacji okołooponowej w materiale PPGGL - charakterystyka kliniczna. [Aut.] B. Zalewska-Szewczyk, [i in.], Andrzej Kurylak, [i in.]. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 115-116. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
816 (37) Neurogenic tumors in children. Report of Polish Pediatric Solid Tumor Group (PPSTG).
[Aut.] A. Reich, B. Kazanowska, E. Bień, T. Stachowicz-Stencel, A. DłuŜniewska, E. DroŜyńska, Andrzej Kurylak, J. Nurzyńska-Flak, M. Rychlowska, B. Szewczyk, A. Chybicka. - Pediatr. Blood Cancer
2005 Vol. 45 nr 4 s. 486-487. - International Society of Paediatric Oncology. SIOP XXXVII Annual
Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
(38) Neurologiczny zespół paraneoplastyczny jako pierwotna manifestacja choroby Hodgkina
u 4-letniego chłopca. [Aut.] Monika Pogorzała, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 197. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
"Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
817 (39) "Other" localisations of rhabdomyosarcoma in children in the PPGGL materials. [Aut.] A.
Rybczyńska, B. Kazanowska, A. Reich, A. Balcerska, W. Balwierz, J. Bodalski, A. Chybicka, A.
DłuŜniewska, E. Adamkiewicz-DroŜyńska, K. Kątski, J. Kijowski, J. Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, M.
Krawczuk-Rybak, E. Solarz, K. Stefańska, D. Stencel, B. Szewczyk, J. Wachowiak, M. Wieczorek, W.
Woźniak, M[ariusz] Wysocki. W: International Sarcoma Meeting Stuttgart. Stuttgart, Germany, 15-17
VI 2005. Program, Abstracts, Delegate List. [B. m., 2005] s. 96.
818 (40) Perspektywy krajowych i międzynarodowych badań nad fibromatosis agressiva u dzieci.
[Aut.] J. Godziński, K. Bronowicki, D. Aronson, H. Heij, A. Balcerska, E. Bień, J. Bohosiewicz, E.
Kościelniak, T. Dantonello, Andrzej Kurylak, W. Madziara, D. Perek, M. Perek-Polnik, Andrzej Prokurat, M. Rąpała, K. Muszyńska-Rosłan, M. Rybak, M. Rychłowska-Pruszyńska, G. Sobol, W. Sulka, W.
Woźniak, Mariusz Wysocki, E. Zielińska. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 45.
819 (41) Rak nosogardła - przegląd moŜliwości terapeutycznych. Analiza wyników leczenia w
jednym ośrodku onkologii dziecięcej. [Aut.] A[ndrzej] Kurylak, M[onika] Renkielska, M[onika] Pogorzała, A[gnieszka] Jatczak-Gaca, J. Mierzwiński, H[enryk] Kaźmierczak, M[ariusz] Wysocki. W: VIII
Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI
2005. [B. m., 2005] s. 62-63.
820 (42) Rak wątroby i rak tarczycy jako drugi nowotwór u dzieci leczonych pierwotnie z powodu
choroby rozrostowej. [Aut.] J. Nurzyńska-Flak, J.R. Kowalczyk, A. Balcerska, W. Balwierz, E. Bień, H.
Bubała, A. Chybicka, E. DroŜdŜyńska, I. Filipek, M. Kaczmarek-Kanold, M. Krawczuk-Rybak, K.
Krenke, Andrzej Kurylak, E. Latos-GraŜyńska, M. Matysiak, K. Pawelec, D. Perek, A. Płoszyńska, D.
Sońta-Jakimczyk, J. Stefanowicz, Mariusz Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 32-33.
821 (43) Soft tissue sarcomas of bladder and prostate in children treated according to the CWS-96
Protocol: Report from the Polish Paediatric Solid Tumours Study Group. [Aut.] T. Stachowicz-Stencel,
E. Bień, B. Kazanowska, A. Balcerska, W. Balwierz, A. Chybicka, A. DłuŜniewska, A. DroŜyńska, K.
173
Kątski, J. Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, J. Peregud-Pogorzelski, D. Stencel, B. Zalewska-Szewczyk, J.
Wachowiak, M[ariusz] Wysocki. W: International Sarcoma Meeting Stuttgart. Stuttgart, Germany, 1517 VI 2005. Program, Abstracts, Delegate List. [B. m., 2005] s. 88.
(44) Wyniki leczenia immunoablacyjnego cięŜkiej postaci anemii aplastycznej u dzieci. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. [Aut.] K. Pawelec, [i in.],
M[ariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kurylak, [i in.]. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 235-236. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
822 (45) Young patients with metastatic soft tissue sarcoma: Retrospective multicenter study of the
Polish Pediatric Solid Tumors Group. [Aut.] B. Kazanowska, A. Reich, A. Balcerska, W. Balwierz, J.
Bodalski, A. DłuŜniewska, E. DroŜyńska, K. Kątski, J. Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, M. Matysiak, J.
Peregud-Pogorzelski, M. Rychłowska, B. Sopyło, D. Stencel, B. Szewczyk, J. Wachowiak, M. Wieczorek, W. Woźniak, M[ariusz] Wysocki, A. Chybicka. W: International Sarcoma Meeting Stuttgart.
Stuttgart, Germany, 15-17 VI 2005. Program, Abstracts, Delegate List. [B. m., 2005] s. 89.
(46) Zastosowanie imatinibu w terapii przewlekłej białaczki szpikowej. [Aut.] [Aldona] Katarzyna Jankowska, Jan Styczyński, Katarzyna Dylewska, Monika Pogorzała, Andrzej Kurylak, Mariusz
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 176. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
823 (47) Zastosowanie radioterapii u dzieci z mięsakami tkanek miękkich leczonych wg programu
CWS 96 w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych. [Aut.] A. Maciejczyk, [i in.], Andrzej Kurylak, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 46. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
824 (48) Znaczenie leczenia chirurgicznego mięsaków tkanek miękkich u dzieci w IV stopniu
zaawansowania. [Aut.] W. Sulka, M. Rapała, A[ndrzej] Kurylak, B. Kazanowska, A. DłuŜniewska, E.
DroŜyńska, K. Kątski, A. Rybaczyńska, M. Rychłowska-Pruszyńska, B. Szewczyk, M. Wieczorek, D.
Woźniak, J. Godziński. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze
osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 43.
Kuryło-Rafińska Beata
Prace naukowe
(1) Porównanie aktywności trzech preparatów L-asparaginazy w ostrej białaczce limfoblastycznej i mieloblastycznej: badania cytotoksyczności i indukcji apoptozy w liniach komórkowych.
[Aut.] Beata Kołodziej, Beata Kuryło-Rafińska, Małgorzata Kubicka, Robert Dębski, Jan Styczyński. Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 1 s. 1-6.
Streszczenia
(2) Prognostic impact of combined ex vivo drug resistance to fludarabine, treosulphan and
mitoxantrone in childhood acute myeloid leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, A.
DłuŜniewska, K. CzyŜewski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Beata Rafińska, Beata Kołodziej, E.
Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J.
Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. Sońta-Jakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska, A. Balcerska. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 1
s. 780a. - Forty-seventh annual meeting American Society of Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13 XII
2005. Program and abstracts.
(3) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de novo.
[Aut.] J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, K. CzyŜewski, M[ałgorzata] Kubicka,
B[eata] Rafińska, B[eata] Kołodziej, E. Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J. Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. SońtaJakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska,
A. Balcerska. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 294-295. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
174
Kusza Krzysztof
Prace naukowe
825 (1) Obrzęk płuc. [Aut.] Krzysztof Kusza. W: Wykłady z kursu doskonalącego nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy i znieczulenie z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki piersiowej. Poznań, 20-23 IV 2005. Pod red. Krzysztofa
Kuszy i Zbigniewa Szkulmowskiego. Poznań, 2005 s. 107-116.
826 (2) Okołooperacyjne leczenie płynami - ewolucja poglądów. [Aut.] Krzysztof Kusza. W:
Okołooperacyjna terapia płynowa. Pod red. G. Durek. Walchwil, 2005 s. 127-141.
827 (3) Płynoterapia u chorych z niewydolnością nerek. [Aut.] M. Bała, Krzysztof Kusza. W:
Okołooperacyjna terapia płynowa. Pod red. G. Durek. Walchwil, 2005 s. 73-86.
828 (4) Płynoterapia w krwotokach i w urazach wielonarządowych. [Aut.] S. Dobrak, Krzysztof
Kusza. W: Okołooperacyjna terapia płynowa. Pod red. G. Durek. Walchwil, 2005 s. 87-106.
829 (5) Płynoterapia w oparzeniach. [Aut.] B. Kościałkowska, Krzysztof Kusza. W: Okołooperacyjna terapia płynowa. Pod red. G. Durek. Walchwil, 2005 s. 107-113.
830 (6) Postępowanie z chorymi z wysokim ryzykiem znieczulenia i operacji. [Aut.] Krzysztof
Kusza. W: Układ sercowo-naczyniowy. Pod red. Krzysztofa Kuszy i Sławomira Dobraka. BydgoszczPoznań: UNI-DRUK, 2005 s. 159-162. - Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA). Ośrodek Regionalny FEEA Bydgoszcz-Poznań. Szkolenie Ustawiczne w Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Kurs nr 2 w 2005 roku.
831 (7) Układ sercowo-naczyniowy. Krzysztof Kusza, S. Dobrak Bydgoszcz-Poznań: UNI-DRUK,
2005, 235 s. - Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA). Ośrodek Regionalny FEEA Bydgoszcz-Poznań. Szkolenie Ustawiczne w Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kurs nr
2 w 2005 roku.
832 (8) Układy anestyczne. [Aut.] Krzysztof Kusza. W: Wykłady z kursu doskonalącego nr 1
organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy i znieczulenie
z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki piersiowej. Poznań, 20-23 IV 2005. Pod red. Krzysztofa Kuszy i Zbigniewa Szkulmowskiego. Poznań, 2005 s. 131-141.
833 (9) Wykłady z kursu doskonalącego nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w
Poznaniu. Temat: Układ oddechowy i znieczulenie z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki
piersiowej. Poznań, 20-23 IV 2005. Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski. Poznań: UNI-DRUK,
2005, 226 s.
834 (10) Znieczulenie do operacji na tętnicy szyjnej. [Aut.] Krzysztof Kusza. W: Układ sercowonaczyniowy. Pod red. Krzysztofa Kuszy i Sławomira Dobraka. Bydgoszcz-Poznań: UNI-DRUK, 2005 s.
103-111. - Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA). Ośrodek Regionalny FEEA Bydgoszcz-Poznań. Szkolenie Ustawiczne w Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kurs nr 2 w
2005 roku.
835 (11) Znieczulenie regionalne u pacjentów z ASA III. [Aut.] Krzysztof Kusza. - Ból 2005 T.
6 nr spec. s. 31-36. - V Sympozjum Regionalnej Anestezji. Pułtusk, 9-11 VI 2005.
Streszczenia
836 (12) Kliniczna ocena wpływu remifentanylu i alfentylu na stęŜenia propofolu związane z
adekwatną anestezą. [Aut.] Z. śaba, A. Bienert, L. Drobnik, S. Dyderski, K[rzysztof] Kusza. - Anest.
Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 22-23. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(13) Miejsce znieczulenia przewodowego do wybranych zabiegów w zakresie chirurgii jednego dnia u dzieci. [Aut.] M. Matczuk, P. Brzeziński, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, K[rzysztof]
Kusza, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] Daniluk-Matraś. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s.
73. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań,
14-17 IX 2005. Streszczenia.
(14) Ocena skutków zastosowania manewru Pringle`a u dzieci operowanych z powodu guzów
wątroby. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat, M[ałgorzata] Chrupek, A.
Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, A. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter.
2005 T. 37 supl. s. 106-107. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
175
837 (15) Porównanie aktywności układu autonomicznego w trakcie znieczulenia ogólnego oraz snu
fizjologicznego. [Aut.] A. Turowska-Kóska, K[rzysztof] Kusza, Z. śaba, P. Guzik. - Anest. Intens. Ter.
2005 T. 37 supl. s. 39. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
838 (16) Protective effects of halothane pretreatment on leukocytes activation and functional
capillary density in peripheral microcirculation after experimental cardiac arrest in the rat model. [Aut.]
K[rzysztof] Kusza, M. Siemionow. - Anest. Analg. 2005 Vol. 2S suppl. S-42. - International Anesthesia Research Society. 79th Clinical and Scientific Congress. Honolulu, Hawaii, 11-15 III 2005. Abstracts of posters.
839 (17) Smoke and CO2 elimination during laser microsurgery on the larynx with HFJV: the
preliminary report of the study. [Aut.] M. Blaszyk, K[rzysztof] Kusza, Z. Zaba, M. Gordon. - Eur. J.
Anaesthesiol. 2005 Vol. 22 suppl. 34 s. 68-69. - Euroanaesthesia 2005. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology. Vienna, Austria, 28-31 V 2005. Abstracts and programme.
(18) Wpływ manewru Pringle`a na wielkość śródoperacyjnych przetoczeń krwi podczas zabiegów resekcji wątroby u dzieci. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat,
M[ałgorzata] Chrupek, A. Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, P. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 106. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(19) Znaczenie analgezji zewnętrzoponowej ciągłej u noworodków, wcześniaków i niemowląt
wykonywanej do zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej - doświadczenia własne. [Aut.] P.
Brzeziński, M. Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, P. Skiba, M[ałgorzata] Chrupek,
A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 72. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
840 (20) Znaczenie parametrów farmakokinetyczno-farmakodynamicznych w optymalizacji dawkowania hipnotyków. [Aut.] A. Bienert, Z. śaba, S. Dyderski, K[rzysztof] Kusza, L. Drobnik. - Anest.
Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 23. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
Kuźmiński Andrzej
Prace naukowe
(1) Ostre zapalenie trzustki u chorej z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego leczonej
preparatem kwasu 5-aminosalicylowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa Gawrońska-Ukleja, Andrzej
Kuźmiński, Cezary Popławski. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 4 s. 361-363.
(2) Postępowania terapeutyczne w zespołach Stevensa-Johnsona i Lyella. [Aut.] Michał Przybyszewski, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi, Krzysztof Pałgan, Andrzej Kuźmiński. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 83-87.
(3) Zespoły Stevens-Johnsona i Lyella - występowanie, patogeneza, obraz kliniczny i zasady
postępowania. [Aut.] Andrzej Dziedziczko, Michał Przybyszewski, Andrzej Kuźmiński. - Alergia
Astma Immunol. 2005 T. 10 nr 1 s. 6-10.
Streszczenia
(4) KrąŜące kompleksy immunologiczne w surowicy krwi u pacjentów z uporczywą pokrzywką o niejasnej etiologii. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, E[wa] Gawrońska-Ukleja, A[ndrzej]
Dziedziczko, Z[bigniew] Bartuzi, R[yszard] Gołda, A[ndrzej] Kuźmiński. - Alergia Astma Immunol.
2005 T. 10 supl. 1 s. 178. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja ŚrodkowoEuropejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
(5) Przydatność pomiaru oporu okluzji w ocenie droŜności dróg oddechowych u pacjentów z
obturacyjnymi dolegliwościami oddechowymi. [Aut.] M[ichał] Przybyszewski, A[ndrzej] Dziedziczko,
A[ndrzej] Kuźmiński, K[rzysztof] Pałgan. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 172. Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
176
Lasek Władysław
Prace naukowe
841 (1) Automatyczna metoda pomiaru masy zwapnień w tętnicach wieńcowych przy uŜyciu
wielorzędowej tomografii komputerowej - ocena wartości diagnostycznej. [Aut.] Władysław Lasek,
Zbigniew Serafin, M. Marzec, Katarzyna Laskowska, ElŜbieta Nawrocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 23-30.
(2) Badanie ultrasonograficzne w artropatii okołobarkowej. [Aut.] Agnieszka Chyczewska,
Władysław Lasek, Marcin Kobierowski. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 1 s. 103-112.
(3) Calcified fibromatosis of neck in 4-year old girl: rapid growth, rapid therapy. [Aut.] Jan
Styczyński, Władysław Lasek, Mariusz Wysocki. - Int. J. Pediatr. Otorhinolarygology 2005 Vol. 69 s.
847-852.
(4) Critical stenosis and massive calcifications secondary to infra-renal vena cava thrombosis.
Multi-slice computed tomography volume-rendering imaging. [Aut.] Grzegorz Meder, Władysław Lasek,
Witold Hryncewicz, Maciej Świątkowski, A. Meder. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s. 96-98.
(5) Evaluation of alternative methods for coronary calcium scoring in multi-detector-row
computed tomography. [Aut.] Zbigniew Serafin, Władysław Lasek, Katarzyna Laskowska, M. Marzec. Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 2 s. 25-30.
(6) Gruźlica stawu łokciowego i nadgarstkowego - przydatność tomografii komputerowej
wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zmian morfologicznych. [Aut.] Stanisław Pilecki, G. Jagiełło,
Władysław Lasek, M. Gierach, Marcin Kobierowski. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2004 Vol. 6 nr 4 s.
497-502.
(7) Influence of gating phase selection on the image quality of coronary arteries in multidetector-row computed tomography. [Aut.] Katarzyna Laskowska, M. Marzec, Zbigniew Serafin, ElŜbieta
Nawrocka, Władysław Lasek, J. Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s.
57-63.
(8) Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: splenosis in diagnostic imaging. [Aut.]
Katarzyna Laskowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Stanisław Pilecki, Sylwia Drewa, Władysław
Lasek, Roman Junik. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 4 s. 119-123.
(9) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica,
Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara.
- Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7 nr 2 s. 179-182.
842 (10) Neuroobrazowanie. [Aut.] W[ładysław] Lasek, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia
kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s.
148-155.
843 (11) Neuroobrazowanie wczesnego okresu udaru mózgu. [Aut.] Władysław Lasek, Zbigniew
Serafin. - Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 4 s. 214-224.
(12) Niedokrwienny udar mózgu wskutek rozwarstwienia tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej po embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego u pacjentki z twardziną układową: opis przypadku. [Aut.] Magdalena Mackiewicz-Milewska, Grzegorz Meder, Witold Hryncewicz, Władysław
Lasek, E. Kitschke, Jan Talar. - Fizjoter. Pol. 2005 Vol. 5 nr 3 s. 354-358.
844 (13) Pseudoaneurysm and arteriovenous fistula as complications after percutaneus nephtrolitotrypsy. Endovascular treatment with superselective embolisation. [Aut.] Władysław Lasek, Piotr Strześniewski, Grzegorz Meder, P. Jarzemski, M. Mosiołek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 2 s. 87-89.
(14) Regression of pituitary macroadenoma after intratumoral hemorrhage. [Aut.] Iwona
Trzcinska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Władysław Lasek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 1 s. 102106.
845 (15) Rola przedoperacyjnego znakowania zmian niepalpacyjnych dla wczesnego wykrywania
raka sutka. [Aut.] J. Szabo-Moskal, Władysław Lasek, R. Kozłowska, J. Sir, Zbigniew Serafin. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 1 s. 15-19.
(16) Torsion of wandering spleen in patients with horseshoe kidney. [Aut.] Stanisław Molski,
A. śurada, Grzegorz Meder, Władysław Lasek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s. 112-115.
Streszczenia
177
(17) Carotid artery blood flow and wall properties in patients with early stage renal insufficiency. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, P[aweł] StróŜecki, W[ładysław] Lasek, J[acek] Manitius, B. Sobociński. - Eur. Radiol. Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 562. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
(18) Peripheral arterial blood flow and intima-media thickness in patients with predialysis
stage chronic renal failure. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, B. Sobociński, P[iotr] Strześniewski, W[ładysław]
Lasek, P[aweł] StróŜecki, A[ndrzej] Kapała, J[acek] Manitius, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Eur. Radiol.
Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 558-559. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
(19) Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, Zbigniew Serafin, R. Kurowski, Władysław Lasek, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9
supl. A s. 38-39. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
"Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Laskowska Katarzyna
Prace naukowe
(1) Automatyczna metoda pomiaru masy zwapnień w tętnicach wieńcowych przy uŜyciu
wielorzędowej tomografii komputerowej - ocena wartości diagnostycznej. [Aut.] Władysław Lasek,
Zbigniew Serafin, M. Marzec, Katarzyna Laskowska, ElŜbieta Nawrocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 23-30.
(2) Evaluation of alternative methods for coronary calcium scoring in multi-detector-row
computed tomography. [Aut.] Zbigniew Serafin, Władysław Lasek, Katarzyna Laskowska, M. Marzec. Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 2 s. 25-30.
846 (3) Influence of gating phase selection on the image quality of coronary arteries in multidetector-row computed tomography. [Aut.] Katarzyna Laskowska, M. Marzec, Zbigniew Serafin, ElŜbieta
Nawrocka, Władysław Lasek, J. Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s.
57-63.
847 (4) Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: splenosis in diagnostic imaging. [Aut.]
Katarzyna Laskowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Stanisław Pilecki, Sylwia Drewa, Władysław
Lasek, Roman Junik. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 4 s. 119-123.
(5) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica,
Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara.
- Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7 nr 2 s. 179-182.
Inne publikacje
848 (6) Studenckie Koło Naukowe Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. [Aut.] Katarzyna Laskowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 30.
Lebioda Andrzej
Prace naukowe
(1) An analysis of outcomes, after re-irradiation by HDR (high-dose-rate) brachytherapy,
among patients with locally recurrent nasopharyngeal carcinoma (NPC). [Aut.] Joanna Terlikiewicz,
Roman Makarewicz, Andrzej Lebioda, Renata Kabacińska, M. Biedka. - Rep. Pract. Oncol. Radiother.
2005 Vol. 10 nr 4 s. 193-201.
849 (2) Brachyterapia z uŜyciem irydu-192 w leczeniu guzów glejopochodnych i przerzutowych
mózgu. [Aut.] J. Furtak, Andrzej Lebioda, T. Szylberg, Marek Harat, B. Kitliński, Roman Makarewicz,
E. Sokólska, Renata Kabacińska. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 43-50.
850 (3) Results of interstital HDR brachytherapy for cancer of the lower lip. [Aut.] Andrzej Lebioda, Roman Makarewicz, Joanna Terlikiewicz, A. Wronczewska, Renata Kabacińska, A. Zuchora. Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2005 Vol. 10 nr 4 s. 203-207.
178
Leksowski Krzysztof
Prace naukowe
851 (1) Ocena porównawcza operacji Ŝylaków odbytu przy uŜyciu aparatu LigaSure oraz operacji
sposobem Barrona z jednoczesną krioterapią. [Aut.] R. Szyca, S. Dratwa, P. Peryga, Krzysztof Leksowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 89-93.
852 (2) Wpływ torakoskopowej splanchnicektomii na natęŜenie bólu i codzienne Ŝycie u chorych z
przewlekłym bólem trzustkowym. [Aut.] Krzysztof Leksowski, S. Tomaszewski, P. Sokala, R. Szyca, C.
Ostrowski. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 4 s. 305-309.
Lewandowski Andrzej
Prace naukowe
(1) Komponenty sprawności fizycznej wspierajace zdrowie studentów fizjoterapii Akademii
Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. [Aut.] Jadwiga Sarwińska, M. Zasada, Andrzej Lewandowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 77-82.
853 (2) Model zawodowy fizjoterapeuty w opinii pacjentów - na przykładzie badań pacjentów
miejskich przychodni rehabilitacyjnych regionu kujawsko-pomorskiego. [Aut.] A. Marosz, Andrzej
Lewandowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 69-75.
854 (3) Rozwój i sprawność motoryczna kandydatów na studia fizjoterapii - raport z badań. [Aut.]
Andrzej Lewandowski, Mikołaj Kurczewski, Maciej DzierŜanowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4
s. 159-164.
855 (4) Siła statyczna i skład ciała młodzieŜy podejmującej studia medyczne w Bydgoszczy. [Aut.]
D. Czerwczak, Andrzej Lewandowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 35-41.
(5) Sprawność motoryczna studentek fizjoterapii Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w
Bydgoszczy. [Aut.] M. Zasada, Zygmunt Bilewicz, Andrzej Lewandowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T.
19 nr 1 s. 97-101.
856 (6) Sprawność motoryczna studentów fizjoterapii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. [Aut.] Andrzej Lewandowski, Jadwiga Sarwińska, M. Zasada. - Med. Biol. Sci. 2005
T. 19 nr 2 s. 81-87.
857 (7) Wady postawy a sprawność fizyczna dzieci w wieku szkolnym na przykładzie badań
młodzieŜy Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy. [Aut.] Andrzej Lewandowski, Jan Talar. - Med. Sport.
2005 R. 21 nr 2 s. 99-110.
Inne publikacje
858 (8) Studenci wtarci w śnieg. I Mistrzostwa Collegium Medicum w Narciarstwie Alpejskim.
[Aut.] Andrzej Lewandowski. - Wiad. Akad. 2005 nr 1 s. 20.
859 (9) Z Ŝycia sportowego środowiska "druga dekada rozpoczęta". [Aut.] Andrzej Lewandowski.
- Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 28.
Leźnicka Małgorzata
Prace naukowe
(1) Program edukacyjny w zakresie chorób układu krąŜenia - relacja z realizacji programów w
wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego. [Aut.] Dorota Jachimowicz-Wołoszynek,
Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Leźnicka. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 4 s. 661-664.
860 (2) Semantyka pojęć: prewencja i promocja zdrowia w kontekście paradygmatów opisu zachowań zdrowotnych. [Aut.] Małgorzata Leźnicka. - Probl. Hig. Epidemiol. 2005 T. 86 nr 2 s. 77-80.
861 (3) Wybrane aspekty realizowanych programów zdrowotnych w ramach programu "Inicjatywa
Kujawsko-Pomorska". [Aut.] Małgorzata Leźnicka, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. - Zdrowie Publ.
2005 T. 115 nr 3 s. 439-442.
179
Lis Kinga
Prace naukowe
(1) Ocena stęŜenia insulinopodobnego czynnika wzrostu u dzieci z przewlekłym wirusowym
zapaleniem wątroby. [Aut.] Agnieszka Chrobot, Anna Szaflarska-Popławska, Kinga Lis. - Pediatr. Pol.
2005 T. 80 nr 8 s. 612-615.
862 (2) Rola katepsyny K w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w stawach. [Aut.] Kinga Lis,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 4 s. 361-364.
Streszczenia
863 (3) Ocena stęŜenia cytokin oraz markerów obrotu kostnego i uszkodzenia chrząstki stawowej
w płynie stawowym i surowicy osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów. [Aut.] Kinga Lis. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 99-100.
(4) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z ostrą
białaczką limfoblastyczną. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kinga Lis, Robert Dębski, Krzysztof
Pałgan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 288-289. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(5) Serum osteoprotegerin a determinant of increased bone turnover in pregnancy. [Aut.]
G[raŜyna] Sypniewska, H. Styczyńska, K[inga] Lis, I. Krieger. - Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35
suppl. 2 s. 68. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece,
6-9 IV 2005. Abstracts.
Lisewski Paweł
Prace naukowe
(1) Morphometry of the pancreas in human foetuses. [Aut.] ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska,
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Jan Sarnowski, Paweł Lisewski, Mariusz Flisiński. - Folia Morphol.
2005 Vol. 64 nr 1 s. 29-32.
Streszczenia
(2) The lateral thoracic artery in human fetuses. [Aut.] M[arcin] Wiśniewski, E[lŜbieta] Krakowiak-Sarnowska, M[ichał] Szpinda, P[aweł] Lisewski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 156.
Ludwikowski Grzegorz
Prace naukowe
864 (1) Efekty terapii androgenowej u pacjentów palących i niepalących z zaburzeniami erekcji w
zespole andropauzalnym. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Anita Kazdepka-Ziemińska, Marek Szymański,
Rafał Adamczak. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 976-977.
(2) Study of homocysteine concentration in ovarian follicular fluid. [Aut.] Wiesław Szymański, Anita Kazdepka-Ziemińska, Grzegorz Ludwikowski, Rafał Adamczak. - Arch. Perinat. Med. 2005
Vol. 11 nr 1 s. 24-26.
(3) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara
Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek. 2005 T.
58 nr 11-12 s. 630-635.
Streszczenia
(4) Analiza kliniczna stanu płodu i noworodka po zabiegach obarczających z wewnątrzmacicznie rozpoznaną wadą centralnego układu nerwowego. [Aut.] W[iesław] Szymański, R[afał] Adamczak, M[agdalena] Pasińska, G[rzegorz] Ludwikowski, A[nita] Kazdepka-Ziemińska, Z. Wasilewski. -
180
Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 105. - II Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
Inne publikacje
865 (5) Komisja Prywatnych Praktyk i Prywatyzacji. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski. W: 10 lat
Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1 989-1999. Pod red. H. Grzybowskiej-Rogulskiej. Bydgoszcz: Bydgoska Izba Lekarska, 2005 s. 156-158.
Łangowska-Grodzka Beata
Prace naukowe
(1) Ocena profilaktyki wtórnej raka piersi wśród mieszkanek Torunia. [Aut.] Lech Grodzki,
Beata Łangowska-Grodzka, Marcin Ziółkowski. - Zdrowie Publ. 2004 T. 114 nr 4 s. 483-486.
(2) Postępowanie pielęgniarskie u osób w podeszłym wieku, u których występują zaburzenia
psychiczne. [Aut.] K[rzysztof] Opozda, M[arcin] Ziółkowski, B[eata] Łangowska-Grodzka. - Pielęg.
Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 138-141.
(3) Wybrane metody terapii osób uzaleŜnionych od alkoholu. [Aut.] Krzysztof Opozda, Marcin Ziółkowski, Beata Łangowska-Grodzka. - Pielęg. Pol. 2005 T. 20 nr 2 s. 279-282.
Łapuć Aleksander
Prace naukowe
(1) Ocena niektórych parametrów reaktywności typu komórkowego w populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych na gruczolakoraka stercza. [Aut.] A. Helmin-Basa, Lidia
Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Marcin Sawicki, Ryszard Gołda, I. Kubiszewska, Jacek
Michałkiewicz, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3 s. 205-209.
Łoś-Rycharska Ewa
Prace naukowe
866 (1) The analysis of selected epidemic factors of TTV infection in children and juveniles. [Aut.]
Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - J. Pediatr. Neonatol. 2005 Vol. 2 nr 4 s.
PD40-PD44.
867 (2) Wpływ zakaŜenia wirusem TT (TTV) na wyniki wybranych badań laboratoryjnych oraz
endoskopowy obraz górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z nawracającymi bólami brzucha.
[Aut.] Ewa Łoś-Rycharska, Anna Szaflarska-Popławska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 10531059.
Streszczenia
868 (3) The analysis of impact TT virus (TTV) infection on selected results of laboratory tests and
result of endoscopic examination upper part of alimentary tract in children and juvenile with continual
abdominal pain. [Aut.] E[wa] Łoś-Rycharska, A[nna] Szaflarska-Popławska. W: 4th World Congress of
the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of
abstracts. [B.m., 2005] s. 123.
869 (4) ZakaŜenia wirusem zapalenia typu G u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej
- analiza epidemiologiczno-kliniczna. [Aut.] Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
Sylwia Kołtan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 231-232. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
181
Łukomska Agnieszka
Prace naukowe
(1) Opieka geriatryczna w Stanach Zjednoczonych. [Aut.] Anna Michalska, Agnieszka Łukomska, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. - Gerontol. Pol. 2004 T. 12 nr 3 s. 169-171.
870 (2) Satysfakcja pacjenta jako czynnik determinujacy jego lojalność wobec lekarza. [Aut.]
Agnieszka Łukomska, Danuta Rość. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 165-170.
871 (3) Wpływ płci na satysfakcję pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego. [Aut.]
Agnieszka Łukomska, Danuta Rość, Iwona Nowakowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 95-101.
Łukowicz Małgorzata
Streszczenia
(1) Działanie przeciwbólowe stymulacji prądem mikroamperowym. Pilotowe badania u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu. [Aut.] A. Pyszora, Anna Adamczyk, Małgorzata Krajnik, Zbigniew Zylicz, Małgorzata Łukowicz. - Ból 2004 T. 5 nr spec. s. 40. - V Zjazd Polskiego
Towarzystwa Badania Bólu. Wrocław, 15-18 IX 2004.
Mackiewicz Zygmunt
Prace naukowe
872 (1) Chirurgia tętnic doprowadzających krew do mózgu. [Aut.] Z[ygmunt] Mackiewicz. W:
Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 209-212.
873 (2) Compression therapy. International Consensus Document Guidelines according to scientific evidence. [Aut.] F. Vin, J.P. Benigni, [i in.], Z[ygmunt] Mackiewicz, [i in.]. - Int. Angiol. 2004
Vol. 23 nr 4 s. 317-345.
874 (3) Przepukliny brzuszne. [Aut.] Zygmunt Mackiewicz, Stanisław Prywiński. W: Przegląd
Piśmiennictwa Chirurgicznego 2004. Pod red. Wojciecha Noszczyka. Warszawa: Fundacja - Polski
Przegląd Chirurgiczny, 2005 s. 241-257.
875 (4) Terapia uciskowa. Wytyczne międzynarodowego forum ekspertów oparte na aktualnych
przesłankach naukowych. [Aut.] R. Mrozek, Zygmunt Mackiewicz. - Med. Prakt. Chirur. 2005 nr 1 s.
69-79.
Inne publikacje
876 (5) Moje pasje. [Aut.] Zygmunt Mackiewicz. W: 10 lat Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1
989-1999. Pod red. H. Grzybowskiej-Rogulskiej. Bydgoszcz: Bydgoska Izba Lekarska, 2005 s. 314-316.
877 (6) Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bydgoszczy za lata 1993-1997 (II kadencja). [Aut.] Zygmunt Mackiewicz. W: 10 lat Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1 989-1999. Pod red. H.
Grzybowskiej-Rogulskiej. Bydgoszcz: Bydgoska Izba Lekarska, 2005 s. 131-133.
Mackiewicz-Milewska Magdalena
Prace naukowe
878 (1) Niedokrwienny udar mózgu wskutek rozwarstwienia tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej po embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego u pacjentki z twardziną układową: opis przypadku.
[Aut.] Magdalena Mackiewicz-Milewska, Grzegorz Meder, Witold Hryncewicz, Władysław Lasek, E.
Kitschke, Jan Talar. - Fizjoter. Pol. 2005 Vol. 5 nr 3 s. 354-358.
Mackiewicz-Nartowicz Hanna
182
Prace naukowe
(1) Carbon granuloma - niepoŜądany skutek mikrochirurgii laserowej krtani. [Aut.] Stanisław
Betlejewski, A. Sinkiewicz, Hanna Mackiewicz, A. Owczarek, K. Dalke. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005
T. 19 nr 111 s. 417-419.
(2) Odległe wyniki leczenia raka krtani T1 i T2 w mikrochirurgii laserowej. [Aut.] Stanisław
Betlejewski, A. Sinkiewicz, Hanna Mackiewicz-Nartowicz. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 2 s. 235237.
879 (3) Szpiczak krtani. [Aut.] Hanna Mackiewicz-Nartowicz, A. Garstecka, Stanisław Betlejewski, A. Sinkiewicz, Jacenty Szukalski. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 3 s. 445-448.
Streszczenia
880 (4) Ocena wyników leczenia raka gardła środkowego w materiale Kliniki Otolaryngologii CM
UMK w Bydgoszczy. [Aut.] H[anna] Mackiewicz, R. Bilewicz, P[aweł] Burduk, M. Martyńska,
S[tanisław] Betlejewski. W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005.
Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 52. - 60 lat Akademii Medycznej w Gdańsku 1945-2005.
Makarewicz Roman
Prace naukowe
(1) An analysis of outcomes, after re-irradiation by HDR (high-dose-rate) brachytherapy,
among patients with locally recurrent nasopharyngeal carcinoma (NPC). [Aut.] Joanna Terlikiewicz,
Roman Makarewicz, Andrzej Lebioda, Renata Kabacińska, M. Biedka. - Rep. Pract. Oncol. Radiother.
2005 Vol. 10 nr 4 s. 193-201.
(2) Brachyterapia z uŜyciem irydu-192 w leczeniu guzów glejopochodnych i przerzutowych
mózgu. [Aut.] J. Furtak, Andrzej Lebioda, T. Szylberg, Marek Harat, B. Kitliński, Roman Makarewicz,
E. Sokólska, Renata Kabacińska. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 43-50.
881 (3) Does interstital HDR brachytherapy for breast cancer increase soft tissue fibrosis? [Aut.]
A. Wronczewska, Roman Makarewicz, Renata Kabacińska, A. Zuchora. - Rep. Pract. Oncol. Radiother.
2005 Vol. 10 nr 3 s. 119-123.
882 (4) Leczenie zachowawcze guzów mózgu. [Aut.] R[oman] Makarewicz. W: Neurologia
kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s.
231-235.
883 (5) Ocena miejscowego i regionalnego zaawansowanego raka odbytnicy za pomocą ultrasonografii przezodbytniczej i tomografii komputerowej. [Aut.] M. Grzela, Roman Makarewicz, W. Windorbska. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 6 s. 241-245.
884 (6) Ocena regionalnych węzłów chłonnych w trakcie skojarzonego leczenia raka odbytnicy.
[Aut.] M. Grzela, W. Windorbska, Roman Makarewicz. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 6 s. 246-249.
(7) Ocena temperamentu, jakości Ŝycia i nasilenia cech depresyjnych u pacjentów z chorobą
Hodgkina w jej róŜnych fazach. [Aut.] B. Kawiecka-Dziembowska, Alina Borkowska, B. śurawski, R.
Pałaszyńska, Roman Makarewicz. - Psychiatr. Pol. 2005 T. 39 nr 4 s. 679-690.
885 (8) Przerzuty do wątroby u chorych z czerniakiem gałki ocznej. [Aut.] M. Biedka, Roman
Makarewicz. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 2 s. 77-80.
(9) Results of interstital HDR brachytherapy for cancer of the lower lip. [Aut.] Andrzej Lebioda, Roman Makarewicz, Joanna Terlikiewicz, A. Wronczewska, Renata Kabacińska, A. Zuchora. Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2005 Vol. 10 nr 4 s. 203-207.
Streszczenia
(10) Cellular response of breast cancer patient-derived fibroblasts to DNA damaging agents: a
putative role of homologous recombination. [Aut.] Aneta Białkowska, Izabela Kujacińska, K. Pławski,
E. Kowalska, Roman Makarewicz, J. Lubiński, Małgorzata Z. Zdzienicka. - Acta Biochim. Pol. 2005
Vol. 52 suppl. 1 s. 124. - 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 IX 2005. Abstracts.
183
Makowska ElŜbieta
Streszczenia
(1) Rozmieszczenie F-aktyny w pączkach apoptotycznych w wybranych liniach komórkowych. [Aut.] A. Leszczyńska, D[ariusz] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, E[lŜbieta] Makowska. - Med.
Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s. 32. - 3rd International Conference of Students` Scientific Society.
Bydgoszcz-Toruń, 2-3 XII 2005.
Malukiewicz-Wiśniewska GraŜyna
Prace naukowe
886 (1) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
GraŜyna Malukiewicz-Wiśniewska, Danuta Rość, Bartłomiej KałuŜny, Jakub J. KałuŜny. - Klin. Oczna
2005 R. 107 nr 1-3 s. 70-72.
(2) Urazy przenikające gałki ocznej - wybrane cechy epidemiologiczne w materiale własnym.
[Aut.] Joanna Stafiej, GraŜyna Malukiewicz-Wiśniewska, G. Czajkowski. - Klin. Oczna 2005 R. 107
nr 4-6 s. 243-246.
Streszczenia
887 (3) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
G[raŜyna] Malukiewicz-Wiśniewska, D[anuta] Rość, B[artłomiej] KałuŜny, J[akub] J. KałuŜny. W:
XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszczenia. [B.m., 2005] s. 10.
Manitius Jacek
Prace naukowe
(1) Analiza reakcji izolowanej tętnicy ogonowej szczura z przewlekłą, eksperymentalną niewydolnością nerek na działanie angiotensyny II. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz
Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 2 s. 88-94.
(2) Cardiac valve calcifications and left ventricular hypertrophy in hemodialysis patients.
[Aut.] Paweł StróŜecki, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Renal Failure 2005 Vol. 27
s. 733-738.
888 (3) Czy zaostrzenie niewydolności nerek w przebiegu zaawansowanej choroby nowotworowej
moŜe być wskazaniem do dializy? [Aut.] R. Kurowski, Jacek Manitius. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4
nr 2 s. 85-87.
(4) Czynniki prognostyczne powodzenia zabiegu rewaskularyzacji tętnicy nerkowej u chorych
z przewlekłą chorobą niedokrwienną nerek. [Aut.] Mariusz Flisiński, Jacek Manitius. - Pol. Merkuriusz
Lek. 2005 T. 19 nr 110 s. 206-210.
(5) Does sevelamer hydrochloride (Renagel) influence 25(OH)D3 and 1,25(OH)2D3 level in
haemodialysis patients? [Aut.] Paweł StróŜecki, J. Ostrowski, I. Majczyńska, Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Jacek Manitius. - J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. 2005
Vol. 16 nr 4 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.ifcc.org/ejifcc/
889 (6) Erytropoetyna - czego nowego dowiedzieliśmy się ostatnio? [Aut.] Jacek Manitius, Beata
Sulikowska. - Nefrol. Nadciśn. Tętn. 2005 nr 2 s. 8-11.
(7) Hiperhomocysteinemia u pacjentów z niewydolnością nerek - rola w patogenezie powikłań
sercowo-naczyniowych. [Aut.] Andrzej Brymora, Rafał Donderski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie
Tętnicze 2005 T. 9 nr 3 s. 211-216.
890 (8) Kamica nerkowa a nadciśnienie tętnicze - wybrane aspekty. [Aut.] M. Kretowicz, Jacek
Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 5 s. 327-334.
(9) Lipid peroxidation, advanced glycation end products and antioxidant status in patients on
dialysis. [Aut.] Anna Stefańska, GraŜyna Sypniewska, Rafał Donderski, Jacek Manitius. - J. Int. Fed.
184
Clin. Chem. Lab. Med. 2005 Vol. 16 nr 1 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.ifcc.org/ejifcc/
891 (10) Nadciśnienie tętnicze - od rozpoznania do leczenia. [Aut.] E. Marcinkowska, Jacek Manitius. - Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol. 7 nr 2 s. 283-297.
(11) Nefropatia w przebiegu zakaŜenia wirusem HIV: opis przypadku. [Aut.] Ilona Miśkowiec, M. Muszytowski, Anita Olczak, Jadwiga Korenkiewicz, Jacek Manitius, Jacek J. Klawe, M.
Czynsz. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 1 s. 684-687.
(12) PAI-1 and hyperuricaemia: another face of endothelium dysfunction in essential hypertension. Endothelium, hypertension, metabolism. [Aut.] M. Kretowicz, M. Ukleja-Adamowicz, Paweł
StróŜecki, Krzysztof Buczkowski, Katarzyna Klucz, R. Paczuski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek
Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 4 s. 261-265.
892 (13) Przewlekła niewydolność nerek czy przewlekła choroba nerek? [Aut.] M. Kozłowski,
Jacek Manitius. - Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 3 s. 131-135.
893 (14) Rola śródmiąŜszu nerki w procesie jej uszkodzenia w przebiegu nadciśnienia tętniczego.
[Aut.] Jacek Manitius, Beata Sulikowska. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 11-12. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie
tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(15) Rola zaburzeń wapniowo-fosforanowych w rozwoju zmian w układzie sercowonaczyniowym u pacjentów z niewydolnością nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, Jacek Manitius. W: Praktyczny poradnik rozpoznawania i leczenia zaburzeń Ca-P u pacjentów z niewydolnością nerek. Red. n.
B. Rutkowski, S. Czekalski. Gdańsk, Poznań, 2005 s. 55-69.
(16) ŚródmiąŜszowe zapalenie płuc polekowe u pacjenta z układowym zapaleniem naczyń.
[Aut.] Beata Sulikowska, D. Śmigiel-Staszak, Jacek Manitius, A. Jarzemska. - Nefrol. Dial. Pol. 2005
T. 9 nr 4 s. 198-200.
(17) ZaleŜność między objętością nerek a insulinemią u chorych z pierwotnym nieleczonym
nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] M. Kozłowski, M. Kretowicz, Paweł StróŜecki, M. Ukleja-Adamowicz,
Krzysztof Buczkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005
T. 9 nr 5 s. 335-339.
Streszczenia
(18) Association among the histological grading of renal biopsy and response to the treatment
of patients with IgA nephropathy. [Aut.] M. Kozłowski, Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna
Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 903A. - The American Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005.
Abstracts.
(19) Association among tubulo-interstitial function and renal functional reserve (RFR) and 12
months therapy of patients with primary IgA glomerulonephritis. [Aut.] B[eata] Sulikowska, A[nna]
Stefańska, G[raŜyna] Sypniewska, G[rzegorz] Grześk, M[agdalena] Grajewska, J[acek] Manitius. - Eur.
J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32-33. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(20) An attempt of evaluation of inflammatory process activity assessed by the level of cytokins Il-6 and RANTES and endothelial injure in patients with IgA nephropathy. [Aut.] Beata Sulikowska, Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Danuta Rość, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. W-PO20050. - 3rd World Congress of
Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of
Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(21) Carotid artery blood flow and wall properties in patients with early stage renal insufficiency. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, P[aweł] StróŜecki, W[ładysław] Lasek, J[acek] Manitius, B. Sobociński. - Eur. Radiol. Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 562. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
(22) Czy istnieje zaleŜność pomiędzy stopniem zaawansowania zmian morfometrycznych w
biopsji nerek pacjentów z nefropatią IgA a odpowiedzią na stosowane leczenie? [Aut.] M. Kozłowski,
Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 38. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(23) The inflammation, blood pressure and changes in alpha-1 adrenergic receptors reactivity
of arterial smooth muscle cells in experimental renal failure. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński,
185
Grzegorz Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. s.
A264. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(24) The inflammatory state in chronic kidney disease as a cause of rarefaction of capillaries in
skeletal muscle. [Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela ElminowskaWenda, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 801A. - The American
Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005. Abstracts.
(25) Ocena częstości występowania zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów przewlekle
hemodializowanych. [Aut.] I[lona] Miśkowiec, J[acek] J. Klawe, M[ałgorzata] Tafil-Klawe, K. Jeske, A.
Laudencka, B. Bielicka, J[acek] Manitius. W: XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kielce, 8-9 IX 2005. [B.m., 2005] s. 47-48.
(26) Ocena zaleŜności między ciśnieniem tętna a sztywnością tętnic u pacjentów z przewlekłą
chorobą nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 31. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(27) Peripheral arterial blood flow and intima-media thickness in patients with predialysis
stage chronic renal failure. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, B. Sobociński, P[iotr] Strześniewski, W[ładysław]
Lasek, P[aweł] StróŜecki, A[ndrzej] Kapała, J[acek] Manitius, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Eur. Radiol.
Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 558-559. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
(28) Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, Zbigniew Serafin, R. Kurowski, Władysław Lasek, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9
supl. A s. 38-39. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
"Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(29) Relations between histologic grading of renal biopsy patients with primary nephropathy,
Il-6 and RANTES concentration in serum and other markers of renal damage. [Aut.] B[eata] Sulikowska,
M. Kozłowski, J[adwiga] Korenkiewicz, G[rzegorz] Grześk, W[itold] Doroszewski, J[acek] Manitius. Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(30) The relationship between inflammation and left ventricular structure in patients with
chronic kidney disease. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski,
Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nephrol. Dial. Transplant. 2005
Vol. 20 suppl. 5 s. v76. - XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and
Transplant Association (ERA-EDTA). Instanbul, Turkey, 4-7 VI 2005.
(31) Stan czynnościowy naczyń wewnątrznerkowych i jego związek z innymi parametrami
klinicznymi i biochemicznymi u pacjentów z nefropatią IgA. [Aut.] Beata Sulikowska, M. Kozłowski, B.
Rutkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A
s. 40-41. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(32) Stan zapalny w przewlekłej chorobie nerek a mikrokrąŜenie w mięśniach szkieletowych.
[Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela Elminowska-Wenda, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 36. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(33) Wpływ stanu zapalnego na przebieg reakcji tętnicy ogonowej szczura w przewlekłej
niewydolności nerek. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 37. - Konferencja NaukowoSzkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem
a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Inne publikacje
(34) Interpretation of erythropoietin levels in patients with various degrees of renal anemia.
[Aut.] Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Kidney Int. 2005 Vol. 67
s. 1635.
186
Manysiak Sławomir
Prace naukowe
(1) Chorzy na akromegalię w materiale Kliniki Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy. [Aut.] D. Zalewska-Rydzkowska, J. Kłubo-Gwieździńska, M. Skibicka, M. Rydzkowski, Roman
Junik, Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 191-194.
(2) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów
płciowych u kobiet i męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. Część 1. [Aut.] Jacek Budzyński, Beata
Augustyńska, Marcin Ziółkowski, W. Kosmowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 35-42.
(3) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów
płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŜeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŜnionych
od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski,
GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 27-34.
Marzec Alicja
Prace naukowe
894 (1) Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w Polsce i we Włoszech. [Aut.] Alicja Marzec,
Robert Ślusarz. - Biul. Inf. Okręg. Izby Piel. i PołoŜn. Bydg. 2005 nr 3-4 s. 8-11.
(2) Edukacja zdrowotna metodą zapobiegania paleniu papierosów i piciu alkoholu wśród
młodzieŜy szkolnej. [Aut.] Marta Muszalik, Alicja Marzec, Zbigniew Bartuzi. - Pielęg. Pol. 2005 T.
20 nr 2 s. 225-229.
895 (3) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych. [Aut.] Alicja Marzec,
Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 131136.
896 (4) Przeddyplomowe i podyplomowe kształcenie pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa
rodzinnego. [Aut.] Alicja Marzec, Robert Ślusarz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 23-28.
(5) Selected health problems in a population of eldery people. [Aut.] Monika Biercewicz,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Alicja Marzec. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s.
133-136.
(6) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec.
- Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 46-48.
Inne publikacje
(7) Cel profesjonalizm. Kształcenie podyplomowe jako metoda doskonalenia zawodowego
pielęgniarek i połoŜnych. [Aut.] Robert Ślusarz, Alicja Marzec. - MEDI 2005 nr 3 s. 20-23.
Masierak Włodzimierz
Prace naukowe
(1) Elektroencefalografia pacjentów z udarem mózgu. [Aut.] A. Nowak-Belter, Aleksander
Gutsze, Włodzimierz Masierak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 103-107.
(2) On the problem of field-gradient NMR measurements of intracrystalline diffusion in small
crystallites - water in NaA zeolites as an example. [Aut.] Aleksander Gutsze, Włodzimierz Masierak, B.
Geil, D. Kruk, H. Pahlke, F. Fujara. - Solid State Nucl. Magn. Reson. 2005 Vol. 28 s. 244-249.
187
Matławska Irena
Prace naukowe
(1) Karotenoidy jako składniki suplementów diety zalecanych palaczom tytoniu i osobom
biernie naraŜonym na kontakt z dymem papierosowym. [Aut.] Daniel Modnicki, Irena Matławska. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 1188-1189.
(2) Prewencyjne znaczenie kurkuminy w nowotworach płuc. [Aut.] Maciej Balcerek, Irena
Matławska. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 1180-1181.
Streszczenia
(3) Triterpeny o charakterze kwasów jako składnik surowców roślinnych o wielokierunkowym
działaniu biologicznym. [Aut.] Daniel Modnicki, Irena Matławska. - Herba Pol. 2005 Vol. 51 supl. 1
s. 148-149. - 11th International Congress of Polish Herbal Comittee. Poznań, 24-25 VI 2005. [Tekst
równoległy w języku angielskim].
(4) Działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające wybranych gatunków roślin. [Aut.] Maciej
Balcerek, Irena Matławska. - Herba Pol. 2005 Vol. 51 supl. 1 s. 198-199. - 11th International Congress of Polish Herbal Comittee. Poznań, 24-25 VI 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
Mazur Roman
Prace naukowe
897 (1) Badanie kliniczne jakościowe. [Aut.] R[oman] Mazur. W: Neurologia kliniczna dla
lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 103-121.
(2) Choroby naczyniowe układu nerwowego. [Aut.] B[arbara] KsiąŜkiewicz, R[oman] Mazur,
M. Świerkocka-Miastkowska, D. Gąsecki, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i
studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 176-209.
898 (3) Diagnostyka wczesnego okresu udaru mózgu. [Aut.] Roman Mazur, M. ŚwierkockaMiastkowska. - Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 3 s. 136-141.
899 (4) Dynamika gęstości mózgu w ostrej fazie udaru niedokrwiennego. [Aut.] Roman Mazur, M.
Szustakowski, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Binek, L. Jodłowski, M. Piszczek, M. Klimarczyk, P.
Rajewski. - Udar Mózgu 2002 T. 4 nr 1 s. 1-8.
900 (5) Guzy mózgu i kanału kręgowego. [Aut.] R[oman] Mazur, Z[bigniew] Serafin, D[orota]
Biesek. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura.
Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 213-224.
901 (6) Myślenie układowo-zespołowe w ocenie uszkodzeń struktur układu nerwowego. [Aut.]
R[oman] Mazur. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 47-63.
902 (7) Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Roman
Mazur Gdańsk: Via Medica, 2005, 485 s.
903 (8) Powikłania neurologiczne niedomogi kręgosłupa. [Aut.] R[oman] Mazur, B[arbara] KsiąŜkiewicz, M. Świerkocka-Miastkowska, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i
studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 248-259. - [KBN 6.00 do dorobku indywidualnego dla B. KsiąŜkiewicz, R. Mazura].
904 (9) Spirografia mózgowa. [Aut.] R[oman] Mazur, M. Świerkocka-Miastkowska. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005
s. 166-167.
905 (10) Udar mózgu - pierwsze objawy. [Aut.] Roman Mazur, M. Świerkocka-Miastkowska. Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 3 s. 84-87.
906 (11) Uraz czaszkowo-mózgowy. [Aut.] R[oman] Mazur, Z[bigniew] Serafin, D[orota] Biesek.
W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 236-247.
188
907 (12) Wnioskowanie diagnostyczne. [Aut.] R[oman] Mazur, W.M. Nyka. W: Neurologia
kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s.
145-146.
908 (13) Zaburzenia czynności w układzie informacyjno-poznawczym. [Aut.] R[oman] Mazur.
W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 78-87.
909 (14) Zaburzenia czynności w układzie ruchowo-koordynacyjnym. [Aut.] R[oman] Mazur. W:
Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 64-77.
910 (15) Zaburzenia przytomności. [Aut.] R[oman] Mazur, M. Świerkocka-Miastkowska, M.
Klimarczyk. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura.
Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 90-94.
911 (16) Zaburzenia w układzie limbicznym. [Aut.] M. Świerkocka-Miastkowska, M. Klimarczyk,
R[oman] Mazur. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 95-100.
912 (17) Znaczenie odruchów dla kliniki układu nerwowego. [Aut.] R[oman] Mazur. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005
s. 88-89.
Mątewski Dariusz
Prace naukowe
(1) Urazy stawu łokciowego - diagnostyka i aktualne sposoby leczenia. [Aut.] Jakub Puchała,
Edward Szymkowiak, Dariusz Mątewski, M. Puchała. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 87-93.
913 (2) Wyniki całkowitej alloplastyki stawu biodrowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
[Aut.] Dariusz Mątewski, Edward Szymkowiak, R. Gumański, Jakub Puchała, M. Śniegowski. - Ortop.
Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 6 s. 633-638.
Streszczenia
914 (3) Problemy endoprotezoplastyki w koksartrozach dysplastycznych. [Aut.] T.S. Gaździk, M.
BoŜek, A. Górecki, T. Jabłoński, K. Purski, D[ariusz] Mątewski, R. Gumański, T. Mazurkiewicz, J.
Blacha, P. Kosior. W: Sympozjum Naukowe. Dekada kości i stawów 2 000-2010. Rok piąty. "Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie.
Perspektywy na kolejne pięciolecie". Bydgoszcz, 21-24 IV 2005. Streszczenia. [Bydgoszcz, 2005] s. 18.
Meder Grzegorz
Prace naukowe
915 (1) Critical stenosis and massive calcifications secondary to infra-renal vena cava thrombosis.
Multi-slice computed tomography volume-rendering imaging. [Aut.] Grzegorz Meder, Władysław Lasek,
Witold Hryncewicz, Maciej Świątkowski, A. Meder. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s. 96-98.
(2) Niedokrwienny udar mózgu wskutek rozwarstwienia tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej po embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego u pacjentki z twardziną układową: opis przypadku.
[Aut.] Magdalena Mackiewicz-Milewska, Grzegorz Meder, Witold Hryncewicz, Władysław Lasek, E.
Kitschke, Jan Talar. - Fizjoter. Pol. 2005 Vol. 5 nr 3 s. 354-358.
(3) Pseudoaneurysm and arteriovenous fistula as complications after percutaneus nephtrolitotrypsy. Endovascular treatment with superselective embolisation. [Aut.] Władysław Lasek, Piotr Strześniewski, Grzegorz Meder, P. Jarzemski, M. Mosiołek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 2 s. 87-89.
(4) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grze-
189
gorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(5) Torsion of wandering spleen in patients with horseshoe kidney. [Aut.] Stanisław Molski,
A. śurada, Grzegorz Meder, Władysław Lasek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s. 112-115.
(6) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
(7) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(8) Guz nadnercza w przebiegu zespołu nadnerczowo-płciowego - opis przypadku. [Aut.]
Małgorzata Pacholska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, E. Kłobukowska, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 70-71.
(9) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Chrupek, I[rena] DanilukMatraś, E. Kłobukowska, R[oman] Kaźmirczuk, P. Skiba, G[rzegorz] Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i
najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(10) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, E. Kłobukowska, Roman Kaźmirczuk, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej Prokurat. W: VII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego - aktualności i
najnowsze osiągnięcia. Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
Michalska Anna
Prace naukowe
916 (1) Opieka geriatryczna w Stanach Zjednoczonych. [Aut.] Anna Michalska, Agnieszka Łukomska, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. - Gerontol. Pol. 2004 T. 12 nr 3 s. 169-171.
Michałkiewicz Jacek
Prace naukowe
(1) Assay, isolation and characterization of circulating immune complexes from serum of
urinary bladder carcinoma patients. [Aut.] Ryszard Gołda, Zbigniew Wolski, Małgorzata WyszomirskaGołda, K. Madaliński, Wojciech Jóźwicki, Jacek Michałkiewicz. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 1 s. 43-46.
917 (2) Immunomodulujący wpływ probiotyków na reakcje odpornościowe. [Aut.] Jacek Michałkiewicz, M. Krotkiewski, L. Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, A. Helmin. W: Rola immunomodulatorów pochodzenia naturalnego w zapobieganiu i leczeniu chorób. Pod red. E. SkopińskiejRóŜewskiej i A.K. Siwickiego. Warszawa: Medyk, 2003 s. 135-148.
(3) Ocena niektórych parametrów reaktywności typu komórkowego w populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych na gruczolakoraka stercza. [Aut.] A. Helmin-Basa, Lidia
Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Marcin Sawicki, Ryszard Gołda, I. Kubiszewska, Jacek
Michałkiewicz, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3 s. 205-209.
190
Streszczenia
918 (4) Expression of the activation CD27 in peripheral blood lymphocytes of gastritis children
with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz, L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, G[raŜyna] Mierzwa. - Cytometry 2005
Vol. 67B nr 1 s. 43. - 5th Euroconference on Clinical Cell Analysis. Athens, Greece, 22-24 IX 2005.
919 (5) The mode of immune response to H. pylori (cag+ and cag-) in peripheral lymphocytes of
gastritis children with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz,
L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] CzerwionkaSzaflarska, G[raŜyna] Mierzwa, G[raŜyna] Bała, D. DzierŜanowska. W: 4th World Congress of the
World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 120.
(6) Probiotyki jako czynnik stymulujący współdziałanie limfocytów i monocytów oraz syntezę
cytokin (TNF-00~a, IL-6, IFN-y, IL-10). [Aut.] L[idia] Gackowska, J[acek] Michałkiewicz, K. Madaliński, R[yszard] Gołda, H. Gregorek, A. Kostencka, E. Balas. - Pediatr. Współcz. 2002 Vol. 4 nr 1 s. 92.
Mierzwa GraŜyna B.
Prace naukowe
920 (1) Analiza występowania i wpływu zakaŜenia szczepami CagA(+) Helicobacter pylori na
zmiany zapalne błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy u dzieci. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała,
Jakub Czarny, Marcin Woźniak, Danuta Miścicka-Śliwka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 4 cz. 1 s. 647-654.
(2) Genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemian puryn - zespół Lescha-Nyhana. [Aut.]
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, GraŜyna Mierzwa, A. Łasecka. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4
s. 33-39.
(3) Niedokrwistość z niedoboru Ŝelaza jako izolowany objaw celiakii u młodzieŜy - obserwacje własne. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Cezary Popławski, GraŜyna Mierzwa, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s. 1026-1029.
921 (4) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 205-208.
(5) Współwystępowanie wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego i Ŝołądkowoprzełykowego u niemowląt, dzieci i młodzieŜy. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, GraŜyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 623-627.
922 (6) Zespół Lescha-Nyhana u dwóch chłopców w rodzinie. [Aut.] A. Łasecka, GraŜyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 121-125.
Streszczenia
(7) Expression of the activation CD27 in peripheral blood lymphocytes of gastritis children
with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz, L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, G[raŜyna] Mierzwa. - Cytometry 2005
Vol. 67B nr 1 s. 43. - 5th Euroconference on Clinical Cell Analysis. Athens, Greece, 22-24 IX 2005.
(8) The mode of immune response to H. pylori (cag+ and cag-) in peripheral lymphocytes of
gastritis children with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz,
L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] CzerwionkaSzaflarska, G[raŜyna] Mierzwa, G[raŜyna] Bała, D. DzierŜanowska. W: 4th World Congress of the
World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 120.
(9) Ocena stęŜeń wybranych czynników angiogennych u dzieci z nieswoistymi zapaleniami
jelit. [Aut.] GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, GraŜyna Mierzwa,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca
2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
923 (10) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18
czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 53.
191
924 (11) Wpływ badań czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z
zaparciami i z zanieczyszczaniem się stolcem- (zastosowanie metody biofeedback). [Aut.] GraŜyna
Mierzwa, GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 49.
Mikołajczyk Dorota
Prace naukowe
(1) Diagnostyka i leczenie zakaŜeń wirusem cytomegalii. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek, Dorota Mikołajczyk, Anna Budzyńska, Krzysztof Gierlotka, Eugenia Gospodarek. - Postępy Mikrobiol.
2005 Vol. 44 nr 4 s. 341-349.
925 (2) Oporność na kotrimoksazol gronkowców meticyklinoopornych izolowanych z materiału
klinicznego w latach 2001-2003. [Aut.] Dorota Mikołajczyk, Agnieszka Kaczmarek, Anna Budzyńska,
Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 3 s. 235-240.
(3) Terapeutyczne właściwości probiotyków i prebiotyków. [Aut.] Agnieszka Kaczmarek,
Anna Budzyńska, Dorota Mikołajczyk, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 22-24.
Mikucka Agnieszka
Prace naukowe
(1) Analiza drobnoustrojów izolowanych z krwi chorych leczonych w Klinice Nefrologii
Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. [Aut.] Aleksander Deptuła, Agnieszka Mikucka,
Eugenia Gospodarek, R. Naruszewicz, Witold Doroszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 106
s. 427-430.
(2) Bakteriologiczna zawartość worka spojówkowego u pacjentów z zaćmą we wczesnym
okresie pooperacyjnym. [Aut.] M. Gawrońska, Józef KałuŜny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Klin. Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 414-417.
(3) Czynniki ryzyka zakaŜeń miejsca operowanego. [Aut.] Eugenia Gospodarek, Agnieszka
Mikucka. - ZakaŜenia 2005 nr 3 s. 87-91.
926 (4) Jeśli nie antybiotyk, to co stosować w walce z drobnoustrojami? [Aut.] Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Laboratorium 2005 s. 38-40.
(5) Mikroflora worka spojówkowego u chorych z zaćmą - metody dezynfekcji i ocena ich
skuteczności. [Aut.] M. Gawrońska, Józef KałuŜny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Klin.
Oczna 2005 R. 107 nr 7-9 s. 408-413.
(6) Porównanie wraŜliwości na antybiotyki lipofilnych gatunków Corynebacterium sp. izolowanych od chorych w dniu przyjęcia do szpitala i podczas hospitalizacji. [Aut.] Emilia Ciok-Pater,
Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 1 s. 19-28.
(7) Wpływ warunków hodowli na hydrofobowe właściwości wielolekoopornych szczepów
Pseudomonas aeruginosa. [Aut.] Aleksander Deptuła, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med.
Dośw. Mikrobiol. 2004 R. 56 nr 4 s. 359-364.
927 (8) WraŜliwość Corynebacterium amycolatum na antybiotyki. [Aut.] P. Zalas, Agnieszka
Mikucka, Eugenia Gospodarek. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2004 R. 56 nr 4 s. 327-334.
(9) Występowanie w materiale klinicznym i ocena lekowraŜliwości wielolekoopornych szczepów Proteus sp. [Aut.] A. Reśliński, Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka. - Med. Dośw. Mikrobiol. 2005 R. 57 nr 2 s. 175-184.
Streszczenia
(10) Wpływ warunków hodowli na adhezję szczepów Enterococcus spp. do polistyrenu. [Aut.]
K. Hankiewicz, Krzysztof Gierlotka, Agnieszka Mikucka. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 supl. 1 s.
40. - 3rd International Conference of Students` Scientific Society. Bydgoszcz-Toruń, 2-3 XII 2005.
192
Mikulska-Jovanovic Magdalena
Prace naukowe
928 (1) Nietrzymanie moczu u kobiet: rozpoznanie i leczenie w gabinecie lekarza rodzinnego.
[Aut.] Magdalena Mikulska-Jovanovic, Zbigniew Wolski. - Twój Mag. Med. 2003 nr 4 s. 60-67.
Streszczenia
(2) Leczenie operacyjne pierwotnych guzów nadnercza z dostępu "otwartego" i laparoskopowego. [Aut.] Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanovic, Maciej Gruszczyński. W: XXV Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU. Szklarska Poręba, 29 IX-1 X 2005. Streszczenia prac. [B.m.,
2005] s. 66-67.
(3) Rak przejściowokomórkowy cewki moczowej u kobiet po radykalnej cystektomii z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego. [Aut.] Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanovic. Urol. Pol. 2005 T. 58 supl. 1 s. 110-111. - XXXV Kongres Naukowy PTU. Lublin, 23-25 VI 2005.
KsiąŜka streszczeń. [Tekst równoległy w języku angielskim].
Inne publikacje
929 (4) The EBU written examination - jak się do niego zabrać? [Aut.] Magdalena MikulskaJovanovic, Zbigniew Wolski. - Wiad. Akad. 2005 nr 2 s. 15.
Misiura Konrad
Prace naukowe
930 (1) Role of GSTM1, GSTP1, and GSTT1 gene polymorphism in ifosfamide metabolism affecting neurotoxicity and nephrotoxicity in children. [Aut.] E. Zielińska, M. Zubowska, Konrad Misiura. - J.
Pediatr. Hematol. Oncol. 2005 Vol. 27 nr 11 s. 582-589.
931 (2) Synthesis of nucleoside alfa-thiotriphosphates via an oxathiaphospholane approach. [Aut.]
Konrad Misiura, D. Szymanowicz, W. J. Stec. - Org. Lett. 2005 Vol. 7 nr 11 s. 2217-2220.
932 (3) Zwiększone dobowe wydalanie neurotoksycznych metabolitów ifosfamidu u dzieci z
dziedziczonym polimorfizmem genów kodujących transferazy S-glutationu. [Aut.] E. Zielińska, M.
Zubowska, Konrad Misiura. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 3 cz. 2 s. 579-592.
Miścicka-Śliwka Danuta
Prace naukowe
(1) Analiza występowania i wpływu zakaŜenia szczepami CagA(+) Helicobacter pylori na
zmiany zapalne błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy u dzieci. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała,
Jakub Czarny, Marcin Woźniak, Danuta Miścicka-Śliwka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 4 cz. 1 s. 647-654.
(2) Frequency of occurence of special combinations of STR alleles in human Y chromosomes
classified into haplogroup I*. [Aut.] Marcin Woźniak, Jakub Czarny, Tomasz Grzybowski, Danuta
Miścicka-Śliwka. - Z Zagad. Nauk Sąd. 2004 Vol. 59 s. 79-99. - [Tekst równoległy w języku polskim].
(3) Genetic polymorphism of Siberian newt (Salamandrella keyserlingii, Caudata, Amphibia)
in its range and the cryptic species of the newt S. schrenckii from Primorie. [Aut.] D.I. Berman, M.V.
Derenko, B.A. Malyarchuk, T[omasz] Grzybowski, A.P. Kryukov, D[anuta] Miścicka-Śliwka. - Dokl.
Biol. Sci. 2005 Vol. 403 s. 275-278.
(4) Genetic variation of 15 STR loci (D3S1358, vWA, FGA, TH01, TPOX, CSF1PO,
D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, and D19S433) in populations of north and central Poland. [Aut.] Jakub Czarny, Tomasz Grzybowski, M.V. Derenko, B.A.
Malyarchuk, Danuta Miścicka-Śliwka. - Forensic Sci. Int. 2005 Vol. 147 s. 97-100.
(5) Intraspecific genetic differentation of the Siberian newt (Salamandrella keyserlingii, Amphibia, Caudata) and the cryptic species S. schrenckii from Southeastern Russia. [Aut.] D.I. Berman,
M.V. Derenko, B.A. Malyarchuk, T[omasz] Grzybowski, A.P. Kryukov, D[anuta] Miścicka-Śliwka. Entemol. Rev. 2005 Vol. 85 suppl. 2 s. S228-S241.
193
(6) Low variability of the POLG (CAG)n repeat in North Eurasian Populations. [Aut.] B.A.
Malyarchuk, Marta Papuga, Tomasz Grzybowski, I.B. Rogozin, Marcin Woźniak, M.V. Derenko, S.Y.
Rychkov, Jakub Czarny, I.A. Zakharov, Danuta Miścicka-Śliwka. - Hum. Biol. 2005 Vol. 77 nr 3 s.
355-365.
Miśkowiec Ilona
Prace naukowe
(1) Does night work favor sleep-related accidents in police officers? [Aut.] M[ałgorzata] TafilKlawe, A. Laudencka, J[acek] J. Klawe, I[lona] Miśkowiec. - J. Physiol. Pharmacol. 2005 Vol. 56
suppl. 4 s. 223-226. - International Conference "Advances in pneumology". Opole, Poland, 2-3 IX 2005.
933 (2) Nefropatia w przebiegu zakaŜenia wirusem HIV: opis przypadku. [Aut.] Ilona Miśkowiec,
M. Muszytowski, Anita Olczak, Jadwiga Korenkiewicz, Jacek Manitius, Jacek J. Klawe, M. Czynsz. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 1 s. 684-687.
(3) Occurrence of obstructive sleep apnea in a group of shift worked police officers. [Aut.]
J[acek] J. Klawe, A. Laudencka, I[lona] Miśkowiec, M[ałgorzata] Tafil-Klawe. - J. Physiol. Pharmacol. 2005 Vol. 56 suppl. 4 s. 115-117. - International Conference "Advances in pneumology". Opole,
Poland, 2-3 IX 2005.
Streszczenia
934 (4) Ocena częstości występowania zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów przewlekle
hemodializowanych. [Aut.] I[lona] Miśkowiec, J[acek] J. Klawe, M[ałgorzata] Tafil-Klawe, K. Jeske, A.
Laudencka, B. Bielicka, J[acek] Manitius. W: XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kielce, 8-9 IX 2005. [B.m., 2005] s. 47-48.
Modnicki Daniel
Prace naukowe
935 (1) Karotenoidy jako składniki suplementów diety zalecanych palaczom tytoniu i osobom
biernie naraŜonym na kontakt z dymem papierosowym. [Aut.] Daniel Modnicki, Irena Matławska. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 1188-1189.
Streszczenia
936 (2) Triterpeny o charakterze kwasów jako składnik surowców roślinnych o wielokierunkowym
działaniu biologicznym. [Aut.] Daniel Modnicki, Irena Matławska. - Herba Pol. 2005 Vol. 51 supl. 1
s. 148-149. - 11th International Congress of Polish Herbal Comittee. Poznań, 24-25 VI 2005. [Tekst
równoległy w języku angielskim].
Modzelewska-Banachiewicz BoŜena
Prace naukowe
937 (1) Antimicrobal activity of 3,4-disubstituted-1,2,4-triazole derivatives. [Aut.] J. Kutkowska,
BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, G. Ziółkowska, W. Rzeski, T. Urbanik-Sypniewska, Z. Zwolska,
M. Prus. - Acta Pol. Pharm. 2005 Vol. 62 nr 4 s. 303-306.
938 (2) Biological activity of 1,2,4-triazineand 1,2,4-triazole derivatives. [Aut.] BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, C. Kowalski, G. Ziółkowska, J. Banachiewicz. - Ann. UMCS Sect. DD 2005
Vol. 60 nr 2 s. 11-15.
939 (3) Hydrophobicity as a measure of the optimum CNS activities of 3-(3,4-R1R2-1,2.4-triazol5-yl) propenoic acid derivatives. [Aut.] BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Alicja Nowaczyk, Piotr
Cysewski. - Ann. Pol. Chem. Soc. 2005 Vol. 1 s. 113-117. - XLVIII Meeting of the Polish Chemical
Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry. Poznań, Poland, 18-22 IX
2005.
194
940 (4) Synthesis and analysis of complexes of selected cations of d block elements with cis 3-[3(2-pyridyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-5-yl)] propenic acid. [Aut.] B. Bocian, K. Stępniak, W. Ferenc,
BoŜena Modzelewska-Banachiewicz. - Ann. Pol. Chem. Soc. 2005 Vol. 1 s. 259-264. - XLVIII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry. Poznań, Poland, 18-22 IX 2005.
941 (5) Thermal behaviour of 1,2,4-triazole and 1,2,4-triazine derivatives. [Aut.] M. Sikora-Iwan,
BoŜena Modzelewska-Banachiewicz. - J. Therm. Anal. Calorim. 2005 Vol. 81 s. 119-123.
Streszczenia
(6) Intermolecular associate of 3(3,4-R1R2-1,2,4-triazole-5-yl) propenoic acid derivatives in
acetic acid solutions. [Aut.] Alicja Nowaczyk, Kinga Dybicz, BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Piotr
Cysewski. W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005]
S2-P77.
942 (7) Preparatyka oraz badanie właściwości fizykochemicznych kompleksów Mn(II), Co(II),
Ni(II), Cu(II) i Zn(II) z kwasem cis-3-[3-(2-pirydylo)-4-fenylo-1,2,4-triazolo-5-yl]propenowym. [Aut.]
B. Bocian, K. Stępniak, W. Ferenc, BoŜena Modzelewska-Banachiewicz. W: XLVIII Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S3-P18.
943 (8) Synteza i aktywność antyproliferacyjna pochodnych 3,4-diarylo-5-(3-karboksy-2pirydylo)-1,2,4-triazolu. [Aut.] BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, W. Rzeski, J. Banachiewicz. W:
XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P72.
944 (9) Synthesis and analysis of complexes of selected cations of D block elements with cis 3-[3(2-pyridyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-5-yl)]propenic acid. [Aut.] B. Bocian, K. Stępniak, W. Ferenc, BoŜena Modzelewska-Banachiewicz. W: ECCTAE 2005 European Conference on Calorimetry and Thermal
Analysis for Environment. Zakopane, Poland, 6-11 IX 2005. Abstracts. [Zakopane, 2005] s. 73.
Molski Stanisław
Prace naukowe
(1) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
945 (2) Leczenie chorych z zakaŜonymi protezami naczyniowymi w odcinku aortalno-udowym
przy uŜyciu autologicznych Ŝył udowych - doświadczenia własne. [Aut.] Stanisław Molski, Wiesław
Jundziłł, A. Łukasiewicz. - Acta Angiol. 2004 T. 10 nr 4 s. 189-196. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
946 (3) Leczenie operacyjne chorych z tętniakami piersiowo-brzusznego odcinka aorty - trudne
zadanie chirurga naczyniowego. [Aut.] Stanisław Molski, Wiesław Jundziłł, A. Łukasiewicz. - Chir.
Pol. 2005 T. 7 nr 4 s. 224-230. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
947 (4) Low dose dopamine is not a renoprotective agent in patients undergoing infrarenal aortic
reconstruction surgery. [Aut.] G. Piskunowicz, Stanisław Molski, Zbigniew Szkulmowski, G. ZarzyckaLindner, B. Kościałkowska, Anna Grabowska-Gaweł. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 3 s. 298-306.
948 (5) Torsion of wandering spleen in patients with horseshoe kidney. [Aut.] Stanisław Molski,
A. śurada, Grzegorz Meder, Władysław Lasek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s. 112-115.
(6) Znaczenie koronarografii w przygotowaniu chorych do planowych operacji rekonstrukcyjnych tętnic w odcinku aortalno-udowym. [Aut.] Jacek Kubica, Stanisław Molski, A. Łukasiewicz, A.
Sukiennik, Mirosława Rozwodowska. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 3 s. 139-145. - [Tekst równoległy w
języku angielskim].
Streszczenia
(7) Ocena krąŜenia mózgowego przezczaszkową ultrasonografią dopplerowską (TCD) oraz
stanu klinicznego pacjentów przed i po endarterektomii szyjnej. [Aut.] E[lŜbieta] Wanat-Słupska,
B[arbara] KsiąŜkiewicz, S[tanisław] Molski, D. Kunicka-Hryncewicz, M[agdalena] Nowaczewska, B.
195
Kukulska-Pawluczuk. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S257-S258. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005. Streszczenia.
Motyl Jadwiga
Prace naukowe
(1) Coexistance of depression and anxiety in elderly patients. [Aut.] Kornelia KędzioraKornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 349-358.
(2) Depression and anxiety in elderly persons as an interdisciplinary problem. [Aut.] Kornelia
Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl, A. Porzych. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 13-18.
(3) Depression and anxiety in eldery patients as a challenge for geriatric therapeutic team.
[Aut.] K[atarzyna] Porzych, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, M[arcin] Porzych, A. Polak, J[adwiga]
Motyl. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 1 s. 272-275.
949 (4) Szczepienia ochronne w wieku podeszłym. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna Porzych,
Grzegorz Grześk, Marcin Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Pielęg.
XXI w. 2005 nr 1/2 s. 23-25.
(5) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga Motyl, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 3 s. 206-210.
Streszczenia
(6) Age-related changes of antioxidant enzymes activities in erythrocytes. [Aut.] Karolina
Szewczyk-Golec, Jolanta Czuczejko, Hanna Pawluk, K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jadwiga Motyl, Józef Kędziora. W: 15th Meeting European Association for Red Cell
Research. Murten, Switzerland, 21-25 IV 2005. [B. m., 2005] s. 85.
950 (7) Ocena stęŜenia hormonu tyreotropowego (TSH) u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w klinice geriatrii CM w Bydgoszczy w latach 2002-2004. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna
Porzych, H. Kubik-Świerczyńska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Gerontol.
Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 126. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI
2005. Streszczenia.
(8) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(9) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (badania wstępne). [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga
Motyl, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 105-106. - X Zjazd
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
951 (10) Wpływ suplemacji koenzymem Q10 na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób z
pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym (badania wstępne). [Aut.] Jadwiga Motyl,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, K. van Marke de Lumen, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Katarzyna Porzych, Józef Kędziora. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 51. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy
sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(11) Współwystępowanie depresji z lękiem oraz chorobami somatycznymi u osób starszych.
[Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 108-109. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(12) Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Kara-
196
sek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef
Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Mucha Barbara
Prace naukowe
(1) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara
Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek. 2005 T.
58 nr 11-12 s. 630-635.
Streszczenia
(2) Cytogenetyczne i molekularne czynniki prognostyczne w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko,
R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 146147. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(3) Kariotyp komórek szpiku w ostrej białaczce nielimfoblastycznej u dzieci. [Aut.] O[lga]
Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, M. Ussowicz, K[rystyna] Soszyńska, A. Chybicka, M[ariusz]
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 175. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(4) More than 10% of chronic myeloid leukemia (CML) patients treated with imatinib develop
unbalanced chromosome aberrations in Ph-negative cells. [Aut.] Olga Haus, E. Duszeńko, B[arbara]
Mucha, K. Skonieczka. - Chromosom. Res. 2005 Vol. 13 suppl. 1 9.111-P. - 5th European Cytogenetics Conference (5th ECC). Madrid, Spain, 4-7 VI 2005. Abstracts.
952 (5) Nietypowe aberracje wtórne po allogenicznym PBSCT u chorego z Ph-dodatnią przewlekłą
białaczką szpikową (CML). [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, M. Całbecka, O[lga]
Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 274-275. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
953 (6) Nietypowe aberracje wtórne po allogenicznym PBSCT u chorego z Ph-dodatnią przewlekłą
białaczką szpikową (CML). [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, M. Całbecka, O[lga]
Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 274-275.
(7) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s.
285-286. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(8) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia
sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 285-286.
(9) Wrodzone aberracje chromosomowe u chorych z nowotworami układu krwionośnego.
[Aut.] O[lga] Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, K[rystyna] Soszyńska, M. Ussowicz, M. Kuliszkiewicz-Janus, M[ariusz] Wysocki. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji
plakatowej. [B. m., 2005] s. 136-137.
(10) Wrodzone aberracje chromosomowe u chorych z nowotworami układu krwiotwórczego.
[Aut.] O[lga] Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, K[rystyna] Soszyńska, M. Ussowicz, M. Kuliszkiewicz-Janus, M[ariusz] Wysocki. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 136137. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(11) Wtórne zmiany kariotypu u pacjentów leczonych imatinibem. [Aut.] Z. Salamanczuk,
O[lga] Haus, M. Jakóbczyk, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, T. Sacha, M. Całbecka,
A.B. Skotnicki, K. Kuliczkowski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjolo-
197
gów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B.
m., 2005] s. 261-262.
Mućka Jacek
Streszczenia
(1) Współwystępowanie pierwotnego bólu głowy u pacjentów z chorobami o podłoŜu atopowym. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, K. Nicpoń, L. Marek, J[acek] Mućka, A[ndrzej] Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 151-152. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
Muller Lucyna
Prace naukowe
(1) Co nowego w diagnostyce i leczeniu choroby trzewnej? [Aut.] Mieczysława CzerwionkaSzaflarska, Anna Szaflarska-Popławska, Lucyna Muller. - Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2005
Vol. 9 nr 2 s. 85-90.
(2) Czy owies moŜe być składnikiem diety bezglutenowej? [Aut.] Anna SzaflarskaPopławska, Cezary Popławski, Lucyna Muller, Zbigniew Bartuzi. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s.
1007-1010.
954 (3) Immunologiczne mechanizmy w chorobie trzewnej. [Aut.] Lucyna Muller, Anna Szaflarska-Popławska. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 2 s. 123-127.
(4) Kozie mleko dla niemowląt i dzieci? [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Lucyna Muller. Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s. 1002-1006.
955 (5) Porównanie stęŜeń wybranych cytokin (IL-2, IL-6 i IFN-gamma) w surowicy krwi pacjentów z aktywną i nieaktywną postacią choroby trzewnej. [Aut.] Lucyna Muller, Anna SzaflarskaPopławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 953-958.
956 (6) Profil wybranych cytokin w aktywnej i nieaktywnej chorobie trzewnej. [Aut.] Lucyna
Muller, Anna Szaflarska-Popławska. - Pediatr. Współcz. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 173-176.
Streszczenia
957 (7) Analiza profilu wybranych cytokin u pacjentów z chorobą trzewną przestrzegających i
nieprzestrzegających diety bezglutenowej. [Aut.] Lucyna Muller. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s.
102.
958 (8) Profil wybranych cytokin w aktywnej i nieaktywnej chorobie trzewnej. [Aut.] Lucyna
Muller, Anna Szaflarska-Popławska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 48.
Muszalik Marta
Prace naukowe
959 (1) Działania kształcące zdrowie. [Aut.] Marta Muszalik. - Pielęg. i PołoŜ. 2003 T. 45 nr 2
s. 8-11.
960 (2) Edukacja zdrowotna metodą zapobiegania paleniu papierosów i piciu alkoholu wśród
młodzieŜy szkolnej. [Aut.] Marta Muszalik, Alicja Marzec, Zbigniew Bartuzi. - Pielęg. Pol. 2005 T.
20 nr 2 s. 225-229.
961 (3) Narkomania - zagroŜenie zdrowia młodzieŜy. [Aut.] Marta Muszalik, Ferdynand Tyloch. Pielęg. i PołoŜ. 2002 T. 44 nr 8 s. 8-12.
962 (4) Process of nursing as an active form nurse`s work with patient in therapeutic team - project
of evidencing the process of looking after a sick person for students of nursing Faculty of Health Sci-
198
ences, UMK Collegium Medicum in Bydgoszcz. [Aut.] M[arta] Muszalik, K[ornelia] KędzioraKornatowska. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 1 s. 181-184.
963 (5) Środowisko szkolne oraz rodzice wobec uzaleŜnień wśród młodzieŜy. [Aut.] Marta Muszalik, Ferdynand Tyloch. - Pielęg. i PołoŜ. 2002 T. 44 nr 9 s. 20-23.
964 (6) ZagroŜenia dla zdrowia Polaków. [Aut.] Marta Muszalik. - Pielęg. i PołoŜ. 2003 T. 45 nr
1 s. 7-19,12.
Nadolska Małgorzata
Prace naukowe
(1) Epidemiologiczna ocena zmian jakości snu w wybranych grupach społecznych i wiekowych. [Aut.] Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Nadolska, K. Ciesielczyk, Marzenna Ziółkowska-Kochan, Małgorzata Tafil-Klawe, J. Jakitowicz. - Sen 2003 T. 3 nr 4 s. 139-144.
Nawrocka ElŜbieta
Prace naukowe
(1) Automatyczna metoda pomiaru masy zwapnień w tętnicach wieńcowych przy uŜyciu
wielorzędowej tomografii komputerowej - ocena wartości diagnostycznej. [Aut.] Władysław Lasek,
Zbigniew Serafin, M. Marzec, Katarzyna Laskowska, ElŜbieta Nawrocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 23-30.
(2) Influence of gating phase selection on the image quality of coronary arteries in multidetector-row computed tomography. [Aut.] Katarzyna Laskowska, M. Marzec, Zbigniew Serafin, ElŜbieta
Nawrocka, Władysław Lasek, J. Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s.
57-63.
Niewińska Alicja
Prace naukowe
(1) New vessels in proximity to deep sclerectomy implants. [Aut.] Jakub J. KałuŜny, Alina
Grzanka, Dariusz Grzanka, Alicja Niewińska, Wojciech Jóźwicki, Halina Wiśniewska. - Ophthal.
Nachrichten 2005 s. 18-19. - 15. SOE-Kongress und 103. DOG-Kongress. Berlin, 25-29 IX 2005.
Nowaczewska Magdalena
Prace naukowe
(1) Badanie kliniczne ilościowe (klinimetria). [Aut.] B[arbara] KsiąŜkiewicz, M[agdalena]
Nowaczewska, P[iotr] Rajewski. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red.
Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 121-126.
(2) Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie
udaru mózgu. [Aut.] Marlena Puchowska-Florek, Barbara KsiąŜkiewicz, Magdalena Nowaczewska. Udar Mózgu 2005 T. 7 nr 2 s. 39-47.
965 (3) Przezczaszkowa ultrasonografia doplerowska. [Aut.] M[agdalena] Nowaczewska. W:
Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 165-166.
Streszczenia
966 (4) Ocena i monitorowanie samoistnych krwotoków śródmózgowych metodą przezczaszkowej
ultrasonografii dopplerowskiej z obrazowaniem w kolorze - doniesienie wstępne. [Aut.] B. KukulskaPawluczuk, M[agdalena] Nowaczewska, B[arbara] KsiąŜkiewicz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T.
199
39 nr 4 supl. 2 s. S261-S262. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Łódź, 31 VIII-3 IX 2005. Streszczenia.
(5) Ocena krąŜenia mózgowego przezczaszkową ultrasonografią dopplerowską (TCD) oraz
stanu klinicznego pacjentów przed i po endarterektomii szyjnej. [Aut.] E[lŜbieta] Wanat-Słupska,
B[arbara] KsiąŜkiewicz, S[tanisław] Molski, D. Kunicka-Hryncewicz, M[agdalena] Nowaczewska, B.
Kukulska-Pawluczuk. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S257-S258. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005. Streszczenia.
967 (6) Zmiany przepływu mózgowego podczas leczenia mannitolem jako czynnik rokowniczy co
do Ŝycia u chorych z udarem mózgu. [Aut.] M[agdalena] Nowaczewska, B. Kukulska-Pawluczuk,
B[arbara] KsiąŜkiewicz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S262-S263. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005. Streszczenia.
Nowaczyk Alicja
Prace naukowe
(1) Hydrophobicity as a measure of the optimum CNS activities of 3-(3,4-R1R2-1,2.4-triazol5-yl) propenoic acid derivatives. [Aut.] BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Alicja Nowaczyk, Piotr
Cysewski. - Ann. Pol. Chem. Soc. 2005 Vol. 1 s. 113-117. - XLVIII Meeting of the Polish Chemical
Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry. Poznań, Poland, 18-22 IX
2005.
Streszczenia
968 (2) Intermolecular associate of 3(3,4-R1R2-1,2,4-triazole-5-yl) propenoic acid derivatives in
acetic acid solutions. [Aut.] Alicja Nowaczyk, Kinga Dybicz, BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Piotr
Cysewski. W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005]
S2-P77.
Nowak Aleksandra
Prace naukowe
969 (1) Analiza częstości występowania zmian zapalnych błony śluzowej Ŝołądka i/lub dwunastnicy u dzieci i młodzieŜy z refluksem Ŝołądkowo-przełykowym. [Aut.] Aleksandra Nowak, J. Brazowski,
Anna Szaflarska-Popławska. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 4 cz. 1 s. 637-645.
Nowakowska Iwona
Prace naukowe
(1) Wpływ płci na satysfakcję pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego. [Aut.]
Agnieszka Łukomska, Danuta Rość, Iwona Nowakowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 95-101.
Nowicki Andrzej
Prace naukowe
970 (1) Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. [Aut.] Andrzej Nowicki, B. Rządkowska. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 9 s. 396-403.
(2) Ocena jakości Ŝycia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej
niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii przedoperacyjnej. [Aut.] Danuta Ponczek,
Andrzej Nowicki, Wojciech Zegarski, Zbigniew Banaszkiewicz. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 8 s. 359364.
200
(3) Postępowanie dodatkowe i alternatywne u kobiet chorych na raka piersi. [Aut.] Marzena
A. Humańska, Andrzej Nowicki. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 6 s. 263-268.
OdrowąŜ-Sypniewska GraŜyna
Prace naukowe
(1) Cardiac valve calcifications and left ventricular hypertrophy in hemodialysis patients.
[Aut.] Paweł StróŜecki, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Renal Failure 2005 Vol. 27
s. 733-738.
(2) Combined periprocedural evaluation of CRP and TNF-alfa enhances the prediction of
clinical restenosis and major adverse cardiac events in patients undergoing percutaneous coronary interventions. [Aut.] Jacek Kubica, M. Koziński, A. Krzewina-Kowalska, Magdalena śbikowska-Gotz,
GraŜyna Dymek, A. Sukiennik, R. Piasecki, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, M. Chojnicki, Andrzej
Dziedziczko, GraŜyna Sypniewska. - Int. J. Mol. Med. 2005 Vol. 16 s. 173-180.
(3) Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-alfa) i przeciwzapalne (IL-10) u dzieci z chorobą nowotworową w okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜSypniewska, Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1091-1095.
(4) Does sevelamer hydrochloride (Renagel) influence 25(OH)D3 and 1,25(OH)2D3 level in
haemodialysis patients? [Aut.] Paweł StróŜecki, J. Ostrowski, I. Majczyńska, Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Jacek Manitius. - J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. 2005
Vol. 16 nr 4 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.ifcc.org/ejifcc/
(5) Inflammatory markers and cardiovascular risk in healthy Polish women across the menopausal transition. [Aut.] Anna Stefańska, GraŜyna Sypniewska, Lilla Senterkiewicz. - Clin. Chem.
2005 Vol. 51 nr 10 s. 1893-1895.
(6) Lipid peroxidation, advanced glycation end products and antioxidant status in patients on
dialysis. [Aut.] Anna Stefańska, GraŜyna Sypniewska, Rafał Donderski, Jacek Manitius. - J. Int. Fed.
Clin. Chem. Lab. Med. 2005 Vol. 16 nr 1 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.ifcc.org/ejifcc/
(7) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami
litymi - doniesienie wstępne. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1096-1101.
(8) PAI-1 and hyperuricaemia: another face of endothelium dysfunction in essential hypertension. Endothelium, hypertension, metabolism. [Aut.] M. Kretowicz, M. Ukleja-Adamowicz, Paweł
StróŜecki, Krzysztof Buczkowski, Katarzyna Klucz, R. Paczuski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek
Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 4 s. 261-265.
(9) Percutaneous coronary intervention triggers a systemic inflammatory response in patients
treated for in-stent restenosis - comparison with stable and unstable angina. [Aut.] M. Koziński, A.
Krzewina-Kowalska, J[acek] Kubica, M[agdalena] śbikowska-Gotz, G[raŜyna] Dymek, R. Piasecki, A.
Sukiennik, G[rzegorz] Grześk, M[aria] Bogdan, M. Chojnicki, A[ndrzej] Dziedziczko, G[raŜyna] Sypniewska. - Inflamm. Res. 2005 Vol. 54 nr 5 s. 187-193.
(10) Porównanie stęŜeń wybranych cytokin (IL-2, IL-6 i IFN-gamma) w surowicy krwi pacjentów z aktywną i nieaktywną postacią choroby trzewnej. [Aut.] Lucyna Muller, Anna SzaflarskaPopławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 953-958.
(11) Prokalcytonina i białko C-reaktywne u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w
okresie neutropenii. [Aut.] Katarzyna Dylewska, Mariusz Wysocki, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Andrzej Kurylak, Aldona Jankowska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 2 s. 175-179.
(12) Rola katepsyny K w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w stawach. [Aut.] Kinga Lis,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 4 s. 361-364.
971 (13) Rola magnezu w ustroju. [Aut.] GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, A. Pater, Marzenna
Gruszka. - In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. 2005 z. 1 s. 8-10.
972 (14) Rola wapnia w organizmie. [Aut.] A. Pater, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Marzenna
Gruszka. - In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. 2005 z. 2 s. 13-16.
201
(15) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów płciowych u kobiet i męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. Część 1. [Aut.] Jacek Budzyński, Beata
Augustyńska, Marcin Ziółkowski, W. Kosmowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 35-42.
(16) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŜeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŜnionych od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski, GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 27-34.
(17) ZaleŜność między objętością nerek a insulinemią u chorych z pierwotnym nieleczonym
nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] M. Kozłowski, M. Kretowicz, Paweł StróŜecki, M. Ukleja-Adamowicz,
Krzysztof Buczkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005
T. 9 nr 5 s. 335-339.
(18) Znaczenie fosforu i fosforanów w organizmie. [Aut.] Marzenna Gruszka, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, A. Pater. - In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. 2005 z. 2 s. 9-12.
Streszczenia
973 (19) Anti-CCP antibodies: a new specific marker in rheumatoid arthritis. [Aut.] G[raŜyna]
OdrowąŜ-Sypniewska, M. Kuligowska, M[arcin] Sawicki. - Clin. Chim. Acta 2005 Vol. 355 suppl. s.
S255. - 16th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine EUROMEDLAB 2005. Glasgow, 8-12 V 2005.
(20) Association among the histological grading of renal biopsy and response to the treatment
of patients with IgA nephropathy. [Aut.] M. Kozłowski, Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna
Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 903A. - The American Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005.
Abstracts.
(21) Association among tubulo-interstitial function and renal functional reserve (RFR) and 12
months therapy of patients with primary IgA glomerulonephritis. [Aut.] B[eata] Sulikowska, A[nna]
Stefańska, G[raŜyna] Sypniewska, G[rzegorz] Grześk, M[agdalena] Grajewska, J[acek] Manitius. - Eur.
J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32-33. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(22) Association of C-reactive protein and sICAM-1 levels with obesity and insulin resistance
in perimenopausal and postmenopausal women. [Aut.] A[nna] Stefańska, G[raŜyna] OdrowąŜSypniewska, L[illa] Senterkiewicz. - Clin. Chim. Acta 2005 Vol. 355 suppl. s. S359. - 16th IFCC FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005.
Glasgow, 8-12 V 2005.
(23) An attempt of evaluation of inflammatory process activity assessed by the level of cytokins Il-6 and RANTES and endothelial injure in patients with IgA nephropathy. [Aut.] Beata Sulikowska, Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Danuta Rość, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. W-PO20050. - 3rd World Congress of
Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of
Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(24) Czy istnieje zaleŜność pomiędzy stopniem zaawansowania zmian morfometrycznych w
biopsji nerek pacjentów z nefropatią IgA a odpowiedzią na stosowane leczenie? [Aut.] M. Kozłowski,
Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 38. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(25) Czynniki angiogenne (VEGF, bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami litymi. [Aut.]
Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 290-291. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
974 (26) Nowe markery w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. [Aut.] M. Kuligowska,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Marcin Sawicki, K. Jedynak. - Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 248. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004.
202
(27) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z ostrą
białaczką limfoblastyczną. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kinga Lis, Robert Dębski, Krzysztof
Pałgan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 288-289. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(28) Ocena stęŜeń wybranych czynników angiogennych u dzieci z nieswoistymi zapaleniami
jelit. [Aut.] GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, GraŜyna Mierzwa,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca
2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
975 (29) Osteoprotegerin and osteocalcin in rheumatoid arthritis and osteoporosis. [Aut.]
G[raŜyna] Sypniewska, M. Kuligowska, I. Krieger. - Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 28. 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005.
Abstracts.
976 (30) Osteoprotegerin level in older women with first osteoporotic fracture. [Aut.] G[raŜyna]
OdrowąŜ-Sypniewska, I. Krieger. - Clin. Chim. Acta 2005 Vol. 355 suppl. s. S246. - 16th IFCC FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005.
Glasgow, 8-12 V 2005.
(31) The relationship between inflammation and left ventricular structure in patients with
chronic kidney disease. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski,
Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nephrol. Dial. Transplant. 2005
Vol. 20 suppl. 5 s. v76. - XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and
Transplant Association (ERA-EDTA). Instanbul, Turkey, 4-7 VI 2005.
977 (32) Serum osteoprotegerin a determinant of increased bone turnover in pregnancy. [Aut.]
G[raŜyna] Sypniewska, H. Styczyńska, K[inga] Lis, I. Krieger. - Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35
suppl. 2 s. 68. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece,
6-9 IV 2005. Abstracts.
(33) Stan czynnościowy naczyń wewnątrznerkowych i jego związek z innymi parametrami
klinicznymi i biochemicznymi u pacjentów z nefropatią IgA. [Aut.] Beata Sulikowska, M. Kozłowski, B.
Rutkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A
s. 40-41. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Inne publikacje
(34) Interpretation of erythropoietin levels in patients with various degrees of renal anemia.
[Aut.] Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Kidney Int. 2005 Vol. 67
s. 1635.
978 (35) Konferencja "Pro i kontra w laboratoryjnej diagnostyce kardiologicznej, oagulologicznej i
nefrologicznej". [Aut.] GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. - Wiad. Akad. 2005 nr 2 s. 25.
Olczak Anita
Prace naukowe
(1) Nefropatia w przebiegu zakaŜenia wirusem HIV: opis przypadku. [Aut.] Ilona Miśkowiec,
M. Muszytowski, Anita Olczak, Jadwiga Korenkiewicz, Jacek Manitius, Jacek J. Klawe, M. Czynsz. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 1 s. 684-687.
(2) Przypadek zimnicy tropikalnej u 9-letniej dziewczynki. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, E.
Smukalska, Anita Olczak, M. Sawilska. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 1 s. 79-80.
203
Oliński Ryszard S.
Prace naukowe
(1) Contribution of hMTH1 to the maintenance of 8-oxoguanine levels in lung DNA of nonsmall-cell lung cancer patients. [Aut.] E. Speina, K. D. Arczewska, Daniel Gackowski, M. Zielińska, A.
Siomek, Janusz Kowalewski, Ryszard Oliński, B. Tudek, J. T. Kuśmierek. - J. Natl. Cancer Inst. 2005
Vol. nr 97 nr 5 s. 384-395.
(2) DNA repair responsible for the presence of oxidatively damaged DNA lesion in urine.
[Aut.] M. S. Cooke, M. D. Evans, R. Dove, Rafał RóŜalski, Daniel Gackowski, A. Siomek, J. Lunec,
Ryszard Oliński. - Mutat. Res. - Fund. Mol. 2005 Vol. 574 s. 58-66.
979 (3) Establishing the background level of base oxidation in human lymphocyte DNA: results of
an interlaboratory validation study. [Aut.] C.M. Gedik, A. Collins, [i in.], Ryszard Oliński, Karol Białkowski, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, [i in.]. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 82-84.
(4) Oksydacyjne uszkodzenia DNA - implikacje kliniczne. [Aut.] Marek Jurgowiak, Ryszard
Oliński. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 9-15.
(5) Oxidative DNA damage and antioxidant vitamin level: Comparison among lung cancer
patients, healthy smokers and nonsmokers. [Aut.] Daniel Gackowski, Janusz Kowalewski, A. Siomek,
Ryszard Oliński. - Int. J. Cancer 2005 Vol. 114 s. 153-156.
(6) Substantial decrease of urinary 8-oxo-7,8-dihydroguanine, a product of the base excision
repair pathway, in DNA glycosylase defective mice. [Aut.] Rafał RóŜalski, A. Siomek, Daniel Gackowski, Marek Foksiński, C. Gran, A. Klungland, Ryszard Oliński. - Int. J. Biochem. Cell Biol. 2005 Vol.
37 s. 1331-1336.
Streszczenia
(7) Diet does not influence urinary levels of 8-hydroxy-2`-deoxyguanosine or 8hydroxyguanine in humans. [Aut.] M. S. Cooke, R. Dove, Rafał RóŜalski, Daniel Gackowski, A.
Siomek, J. Lunec, M. D. Evans, Ryszard Oliński. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 37. Society for Free Radical Research - Europe "Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK,
8-11 VII 2005.
(8) Oksydacyjne uszkodzenia DNA a nowotwory i inne wybrane choroby człowieka. [Aut.]
M[arek] Jurgowiak, R[yszard] Oliński. W: X Sympozjum "ZagroŜenia zdrowotne w środowisku pracy".
Łódź, 22-24 XI 2005. [B. m., 2005] s. 33.
980 (9) Urinary excretion of DNA lesions; their principle sources and involvement in aging process. [Aut.] R[yszard] Oliński, R[afał] RóŜalski, D[aniel] Gackowski, M[arek] Foksiński, J[olanta] Guz,
A. Siomek. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 29. - Society for Free Radical Research - Europe
"Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK, 8-11 VII 2005.
Olszewska-Słonina Dorota M.
Prace naukowe
981 (1) B16 and Cloudman S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after decarbazine treatment. [Aut.] Dorota M. Olszewska-Słonina, Jan Styczyński, Tomasz A. Drewa, K.J. Olszewski,
Rafał Czajkowski. - Acta Pol. Pharm. 2005 Vol. 62 nr 6 s. 473-483.
(2) The effect of antitumor drugs on oxidative stress in B16 and S91 melanoma cells in vitro.
[Aut.] Alina Woźniak, Gerard Drewa, Bartosz Woźniak, D.O. Schachtschabel, Celestyna MilaKierzenkowska, Tomasz Drewa, Dorota Olszewska-Słonina, Małgorzata Sopońska. - Med. Sci. Monitor
2005 Vol. 11 nr 1 s. BR22-BR29.
(3) Znaczenie komórek macierzystych w procesie powstawania raka stercza. [Aut.] Tomasz
Drewa, Zbigniew Wolski, Dorota Olszewska-Słonina. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3 s. 163-165.
Opozda Krzysztof
Prace naukowe
204
982 (1) Postępowanie pielęgniarskie u osób w podeszłym wieku, u których występują zaburzenia
psychiczne. [Aut.] K[rzysztof] Opozda, M[arcin] Ziółkowski, B[eata] Łangowska-Grodzka. - Pielęg.
Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 138-141.
983 (2) Techniki psychoterapeutyczne. [Aut.] Krzysztof Opozda, I. Pająkowska. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 1-2 s. 16-17.
984 (3) Wybrane metody terapii osób uzaleŜnionych od alkoholu. [Aut.] Krzysztof Opozda, Marcin Ziółkowski, Beata Łangowska-Grodzka. - Pielęg. Pol. 2005 T. 20 nr 2 s. 279-282.
Orkiszewski Marek
Streszczenia
985 (1) Feasibility of prepuce repair in hypospadias surgery. [Aut.] M[arek] Orkiszewski, J. Madej, T. Kilian. W: First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders. Instanbul, 17-19 XI
2005. [B.m., 2005] s. 154.
986 (2) How wide urethra should we produce? [Aut.] M[arek] Orkiszewski, J. Madej, T. Kilian.
W: First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders. Instanbul, 17-19 XI 2005. [B.m.,
2005] s. 142.
Ossowski Roman
Prace naukowe
(1) Jakość Ŝycia kobiet z rakiem szyjki macicy. [Aut.] Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach, Wiesław Szymański, Roman Ossowski. - Pielęg. Pol. 2003 T. 16 nr 2 s. 156-158.
Ostrowski Maciej
Prace naukowe
(1) Białka kompleksu ADF/kofilina: regulacja dynamiki filamentów aktynowych. [Aut.] A.
Stępień, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski. - Kosmos 2005 T. 54 nr 4 s. 381-389.
(2) Rak pęcherza moczowego - molekularne podłoŜe genezy i leczenia. [Aut.] Magdalena
Izdebska, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski. - Kosmos 2005 T. 54 nr 2-3 s. 213-220.
987 (3) Rola aktyny w chorobie Alzheimera. [Aut.] Maciej Ostrowski, Alina Grzanka, Magdalena
Izdebska. - Postępy Hig. Med. Dośw. 2005 T. 59 s. 224-228.
988 (4) Udział transglutaminazy 2 w chorobach autoimmunologicznych. [Aut.] Maciej Ostrowski,
Magdalena Izdebska, Alina Grzanka, Agnieszka śuryń, Dariusz Grzanka. - Postępy Hig. Med. Dośw.
2005 T. 59 s. 334-339.
(5) Wpływ cytochalazyny D na reorganizację F-aktyny w linii komórkowej jajnika chomika
chińskiego CHOAA8. [Aut.] A. Welc, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19
nr 1 s. 91-96.
Pacholska Małgorzata
Prace naukowe
989 (1) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
205
(2) Odległe wyniki leczenia operacyjnego pierwotnych i wtórnych nowotworów wątroby doświadczenia własne. [Aut.] M. Słupski, Zbigniew Włodarczyk, M. Masztalerz, Małgorzata Pacholska,
Sinjab Ahmad Thabit, J. Tujakowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 3 s.
231-243. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
(3) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(4) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
990 (5) Współistnienie raka jelita grubego z ogniskowym rozrostem guzkowym wątroby - opis
przypadku. [Aut.] M. Słupski, J. Andruszkiewicz, Małgorzata Pacholska. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T.
77 nr 6 s. 596-601. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
Streszczenia
(6) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(7) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
991 (8) Guz nadnercza w przebiegu zespołu nadnerczowo-płciowego - opis przypadku. [Aut.]
Małgorzata Pacholska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, E. Kłobukowska, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 70-71.
Paciorek Przemysław
Prace naukowe
992 (1) Analiza zagroŜeń radiacyjnych na przykładzie Inowrocławia. [Aut.] Przemysław Paciorek,
P. Wnuk, M. Cichańska, Maria Budnik-Szymoniuk. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas sesji
naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005. Pod.
red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 183-188.
993 (2) Edukacja dla bezpieczeństwa w sytuacji zagroŜenia zdrowia i Ŝycia. [Aut.] A. Apczyńska,
M. Cichańska, Przemysław Paciorek, J. Pawlikowska-Cichy. W: Edukacja dla bezpieczeństwa Ŝycia,
nauki, pracy. Red. nauk. A. Kusztelak. Poznań, 2005 s. 374-379.
994 (3) Innowacje w kształceniu słuŜb mundurowych z zakresu pierwszej pomocy. [Aut.] Przemysław Paciorek, M. Cichańska, T. Branicka. W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku: stan,
perspektywy, zagroŜenia [T.] 3. Red. nauk. R. Pęczkowski. Poznań-Warszawa: Dom Wydaw. ELIPSA,
2005 s. 101-108.
995 (4) Poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa w kontekście zagroŜenia atakiem terrorystycznym. [Aut.] Przemysław Paciorek, M. Cichańska, Maria Budnik-Szymoniuk. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przed-
206
stawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław,
26-27 IV 2005. Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 177-182.
996 (5) Popularność zawodu ratownika medycznego wśród uczniów trzecich klas liceum ogónokształcącego. [Aut.] Przemysław Paciorek, M. Cichańska, M. Mrozowski. W: Polski system edukacji po
reformie 1999 roku: stan, perspektywy, zagroŜenia [T.] 2. Red. nauk. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K.
Pająk. Poznań-Warszawa: Dom wydaw. ELIPSA, 2005 s. 190-193.
997 (6) Realne zagroŜenie zakaŜeniem wirusem ospy prawdziwej a szczepienia. [Aut.] Przemysław Paciorek, Maria Budnik-Szymoniuk, M. Cichańska. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 363-366.
998 (7) Skala zagroŜenia atakiem bioterrorystycznym z uŜyciem wirusa ospy prawdziwej w świadomości społecznej. [Aut.] Przemysław Paciorek, J. Pawlikowska-Cichy, M. Cichańska. W: ZagroŜenia
biologiczne, chemiczne i radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały
przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005. Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 353-362.
(8) Śmiertelne zatrucia lekami z grupy trójpierściennych antydepresyjnych. [Aut.] A. Markowski, I[wona] Urbanowicz, K. Onasz, Przemysław Paciorek. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 51-54. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
999 (9) Świadomość zagroŜenia atakiem bioterrorystycznym wirusem ospy prawdziwej. [Aut.] M.
Budnik-Szymoniuk, M. Cichańska, Przemysław Paciorek, J. Pawlikowska-Cichy. W: Edukacja dla
bezpieczeństwa Ŝycia, nauki, pracy. Red. nauk. A. Kusztelak. Poznań, 2005 s. 113-121.
1000 (10) Zapobieganie zagroŜeniom chemicznym na terenie Bydgoszczy. [Aut.] Przemysław
Paciorek, A. Apczyńska, T. Branicka, P. Wnuk. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i radiologiczne
w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas sesji naukowej
X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005. Pod. red. J.
Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 283-298.
1001 (11) Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa. [Aut.] A. Apczyńska, M. Cichańska, A. Markowski, Przemysław Paciorek, J. Pawlikowska-Cichy. W: Edukacja dla
bezpieczeństwa Ŝycia, nauki, pracy. Red. nauk. A. Kusztelak. Poznań, 2005 s. 105-112.
Streszczenia
(12) Patients with acute coronary syndromes in everyday practice of Emergency Medicine
Depertament in University Hospital. [Aut.] J[uliusz] Jakubaszko, I[wona] Urbanowicz, P[rzemysław]
Paciorek, J[oanna] Hałas. - J. Anasth. Intensivbehandlung 2005 nr 2 s. 165-166. - 3. Greifswalder
Sommersymposium. Aktmedizinische Leitlinien fur Patienten im hoheren Alter "Mit Leib und Seele".
Hansestadt Greifswald, 2-3 IX 2005.
1002 (13) Profilaktyka raka gruczołu piersiowego, a stan wiedzy na ten temat w populacji kobiet
Inowrocławia i jego powiatu. [Aut.] T. Jezierski, J. Sukowski, K. Dzięba, Przemysław Paciorek. W:
Kontrowersje w ginekologii onkologicznej. Pod red. J. Kotarskiego. Lublin: Inst. Zastosowań Techniki,
2005 s. 305. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Kontrowersje w Ginekologii i Onkologii".
Lublin, 16-17 IX 2005.
(14) Samokształcenie lekarza - konieczność moralna czy prawna? [Aut.] J[oanna] Hałas,
J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[uliusz] Jakubaszko, P[rzemysław] Paciorek. W: Pięć lat Polskiej
Medycyny Ratunkowej. Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2005 . Karpacz, 8-12 III 2005. Wrocław: Katedra Medycyny Ratunkowej AM, 2005 s. 96.
Pałgan Izabela
Prace naukowe
1003 (1) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami
litymi - doniesienie wstępne. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1096-1101.
Streszczenia
207
1004 (2) Czynniki angiogenne (VEGF, bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami litymi. [Aut.]
Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 290-291. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1005 (3) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z ostrą
białaczką limfoblastyczną. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kinga Lis, Robert Dębski, Krzysztof
Pałgan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 288-289. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1006 (4) Wybrane czynniki angiogenne (VEGF i bFGF) w niektórych chorobach nowotworowych u
dzieci. [Aut.] Izabela Pałgan. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 102-103.
Pałgan Krzysztof
Prace naukowe
(1) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami
litymi - doniesienie wstępne. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1096-1101.
(2) Postępowania terapeutyczne w zespołach Stevensa-Johnsona i Lyella. [Aut.] Michał Przybyszewski, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi, Krzysztof Pałgan, Andrzej Kuźmiński. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 83-87.
1007 (3) Przebudowa błony podstawnej oraz zmiany w nabłonku oskrzelowym w astmie oskrzelowej. [Aut.] Krzysztof Pałgan, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T.
19 nr 112 s. 553-555.
Streszczenia
(4) Czynniki angiogenne (VEGF, bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami litymi. [Aut.]
Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 290-291. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(5) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z ostrą
białaczką limfoblastyczną. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kinga Lis, Robert Dębski, Krzysztof
Pałgan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 288-289. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(6) Przydatność pomiaru oporu okluzji w ocenie droŜności dróg oddechowych u pacjentów z
obturacyjnymi dolegliwościami oddechowymi. [Aut.] M[ichał] Przybyszewski, A[ndrzej] Dziedziczko,
A[ndrzej] Kuźmiński, K[rzysztof] Pałgan. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 172. Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
Papuga Marta
Prace naukowe
1008 (1) Low variability of the POLG (CAG)n repeat in North Eurasian Populations. [Aut.] B.A.
Malyarchuk, Marta Papuga, Tomasz Grzybowski, I.B. Rogozin, Marcin Woźniak, M.V. Derenko, S.Y.
Rychkov, Jakub Czarny, I.A. Zakharov, Danuta Miścicka-Śliwka. - Hum. Biol. 2005 Vol. 77 nr 3 s.
355-365.
1009 (2) Stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA w cukrzycy typu 2: potencjalny związek z nowotworami. [Aut.] Marta Papuga, J. Błasiak, J. Drzeworski. - Med. Metabol. 2005 T. 9 nr 3 s. 52-61.
208
Parzęcka Monika
Prace naukowe
(1) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 205-208.
(2) Współwystępowanie choroby wrzodowej dwunastnicy i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki: trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna
Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 5 s.
445-448.
(3) Znaczenie oznaczania stęŜenia prokalcytoniny w diagnostyce klinicznej. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Monika Parzęcka. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 112 s. 584-586.
Streszczenia
(4) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŜy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18
czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 53.
(5) Współwystępowanie choroby wrzodowej i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka
przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 51.
Pasińska Magdalena
Prace naukowe
1010 (1) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara
Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek. 2005 T.
58 nr 11-12 s. 630-635.
Streszczenia
1011 (2) Analiza genetycznego podłoŜa niepowodzeń ciąŜowych u par w regionie kujawskopomorskim. [Aut.] Magdalena Pasińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s. 103-104.
(3) Analiza kliniczna stanu płodu i noworodka po zabiegach obarczających z wewnątrzmacicznie rozpoznaną wadą centralnego układu nerwowego. [Aut.] W[iesław] Szymański, R[afał] Adamczak, M[agdalena] Pasińska, G[rzegorz] Ludwikowski, A[nita] Kazdepka-Ziemińska, Z. Wasilewski. Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 105. - II Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
(4) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic kobiet z poronieniami nawykowymi. [Aut.] R[yszard] Gołda, M[agdalena]
Pasińska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, O[lga] Haus. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 98. - II
Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
1012 (5) The analysis of frequency of congenital malformations of external sexual organs in newborns hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Bydgoszcz. [Aut.] A. Zdrojewska, M[agdalena]
Pasińska, O[lga] Haus, P. Korbal. - Arch. Perinat. Med. 2005 suppl. s. 47. - The 8th European Symposium "Prevention of Congenital Anomalies". Poznań, Poland, 9-10 VI 2005. Program and Abstracts.
1013 (6) The results of genetic investigation in 182 couples with a history of reproductive failure
from the Kujawy-Pomerania Region. [Aut.] Magdalena Pasińska. W: 20th Aniversary Jubilee Congress.
The fetus as a patient 2005. St. Stefan, 12-15 X 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 30.
209
Paszek Iwona
Prace naukowe
(1) Floristic evaluation of the nature reserve "Bielinek". [Aut.] Tomasz Załuski, L. Rutkowski,
Iwona Paszek, W. Ejankowski. - Ecol. Questions 2005 Vol. 6 s. 53-59.
Streszczenia
(2) Ekspansywne i zagroŜone osobliwości flory "Błot Rakutowskich". [Aut.] Tomasz Załuski,
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Alina Rapacka-Gackowska. W: Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagroŜenia róŜnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej
dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi śukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Pod red. B.
Jackowiaka, Z. Celka. Poznań, 2005 s. 243-244.
(3) Przyczyny przekształceń ciepłolubnej flory i roślinności w rezerwacie "Bielinek". [Aut.]
Tomasz Załuski, Iwona Paszek, L. Rutkowski, W. Ejankowski. W: Sympozjum Naukowe "Długoterminowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Zakres zmian, ich tempo oraz mechanizmy".
Kraków-Krościenko n/D, 13-15 V 2005. [B. m., 2005] s. 86.
Pawlaczyk Jan
Prace naukowe
1014 (1) Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej: metody instrumentalne - cz. 1: Wprowadzenie
oraz opisy ćwiczeń dla studentów II roku farmacji. Jan Pawlaczyk. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 145 s.
1015 (2) Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej: metody instrumentalne - cz. 2: Materiały do
opracowania sprawozdań dla studentów II roku farmacji. Jan Pawlaczyk. Bydgoszcz: UMK CM, 2005,
80 s.
Pawlak-Osińska Katarzyna
Prace naukowe
1016 (1) Badanie wpływu percepcji plamkowej na kształtowanie się pionowego oczopląsu optokinetycznego. [Aut.] Katarzyna Pawlak-Osińska. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 108 s.
Pawluk Hanna
Prace naukowe
(1) Wpływ hiperbarii na wybrane parametry stresu oksydacyjnego we krwi nurków. [Aut.] M.
Kozakiewicz, Józef Kędziora, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki, Tomasz Kornatowski. - Pol. Hyperbaric Res. 2005 nr 3 s. 7-12.
(2) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga Motyl, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 3 s. 206-210.
Streszczenia
(3) Age-related changes of antioxidant enzymes activities in erythrocytes. [Aut.] Karolina
Szewczyk-Golec, Jolanta Czuczejko, Hanna Pawluk, K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jadwiga Motyl, Józef Kędziora. W: 15th Meeting European Association for Red Cell
Research. Murten, Switzerland, 21-25 IV 2005. [B. m., 2005] s. 85.
(4) Stres oksydacyjny u osób poddanych ekspozycji hiperbarycznej. [Aut.] M. Kozakiewicz,
J[ózef] Kędziora, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, H[anna] Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki,
T[omasz] Kornatowski. - Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbarycznej 2005 s. 18-19. - VII Konferencja
210
Naukowa z udziałem międzynarodowym Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.
Sopot, 17-18 XII 2005.
(5) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(6) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (badania wstępne). [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga
Motyl, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 105-106. - X Zjazd
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(7) Wpływ suplemacji koenzymem Q10 na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób z
pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym (badania wstępne). [Aut.] Jadwiga Motyl,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, K. van Marke de Lumen, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Katarzyna Porzych, Józef Kędziora. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 51. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy
sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(8) Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef
Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Pawłowska Małgorzata
Prace naukowe
1017 (1) Adherencja w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 106 s. 469-472.
1018 (2) Clearance of HBV serologic markers in children as a putative result of HCV superinfection. [Aut.] M[ałgorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005
Vol. 11 nr 3 s. 104-107.
1019 (3) Czy CMV ułatwia nawrót zapalenia wątroby typu C po transplantacji? [Aut.] Małgorzata
Pawłowska, Waldemar Halota. - Med. Sci. Rev. Hepatol. 2005 s. 106-108.
1020 (4) Decyzje terapeutyczne u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C nieodpowiadających na leczenie. [Aut.] Małgorzata Pawłowska. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 2 s. 591-594.
1021 (5) Expression of mRNA for cytokines released by Th1 and Th2 subpopulations of CD4 lymphocytes in patients with chronic hepatitis C. [Aut.] M[ałgorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota. - Int.
Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 1 s. 29-32.
1022 (6) Mechanizmy immunologiczne zakaŜeń HCV - kierunek poszukiwań terapeutycznych.
[Aut.] Małgorzata Pawłowska. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 2 s. 519-523.
(7) Obraz morfologiczny wątroby w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu C u
pacjentów zakaŜonych HIV nieleczonych antyretrowirusowo. [Aut.] Edyta Grąbczewska, Małgorzata
Pawłowska. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 2 s. 423-430.
1023 (8) Ocena długotrwałej immunogenności 5 lat po szczepieniu rekombinowanymi szczepionkami przeciwko WZW B i odpowiedzi na dawkę przypominającą w zaleŜności od rodzaju szczepionki.
[Aut.] Małgorzata Pawłowska. - Med. Prakt. Pediatr. 2005 nr 3 s. 86-88.
1024 (9) Ocena skuteczności i bezpieczeństwa acyklowiru w leczeniu dzieci chorych na ospę
wietrzną - metaanaliza. [Aut.] Małgorzata Pawłowska. - Med. Prakt. Pediatr. 2005 nr 1 wyd. spec. s.
83-84.
(10) Peginterferon alfa-2a, lamivudine, and the combination for HBeAg-positive chronic
hepatitis B. [Aut.] G.K.K. Lau, T. Piratvisuth, K.X. Luo, P. Marcellin, S. Thongsawat, G. Cooksley, E.
Gane, M.W. Fried, W.C. Chow, S.W. Paik, W.Y. Chang, T. Berg, R. Flisiak, P. McCloud, N. Pluck, [i
in.], W[aldemar] Halota, [i in.], M[ałgorzata] Pawłowska, [i in.]. - New Engl. J. Med. 2005 Vol. 352
nr 26 s. 2682-2695.
211
1025 (11) Profilaktyka zakaŜeń wirusami hepatotropowymi. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. W: Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Pod red. J. Daniluk, G.
Jurkowskiej. Lublin: Wydaw. Czelej, 2005 s. 673-677.
1026 (12) Przypadek zimnicy tropikalnej u 9-letniej dziewczynki. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, E.
Smukalska, Anita Olczak, M. Sawilska. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 1 s. 79-80.
1027 (13) StęŜenie IL-2 i sIL-2R u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota, E. Smukalska, Edyta Grąbczewska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005
T. 18 nr 103 s. 33-35.
(14) Strategia leczenia przewlekłych zakaŜeń etiologii HBV. [Aut.] Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska. - Med. Sci. Rev. Hepatol. 2005 s. 91-94.
1028 (15) Sustained response to peginterferon alfa 2b and ribavirin in a second retreatment of
chronic hepatitis C - case report. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. - Exp. Clin. Hepatol.
2005 Vol. 1 nr 1 s. 36-38.
1029 (16) Szczepienia i inne metody zapobiegania zakaŜeniom zawodowym u pracowników słuŜby
zdrowia. [Aut.] Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota. W: Wakcynologia. Red. W. Magdzik, D.
Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński. Bielsko-Biała; 00~a-medica press, 2005 s. 129-133.
Streszczenia
1030 (17) Early viral response (EVR) with pegylated interferon alpha 2b and ribavirin in the retreating children with chronic hepatitis C. [Aut.] M[ałgorzata] Pawłowska, E. Palewicz, W[aldemar]
Halota. W: 4th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 141.
(18) Evaluation of HIV-infection and HAART on chronic hepatitis C. [Aut.] E[dyta] Grąbczewska, M[ałgorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota. - Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 22. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTH "Postępy w Hepatologii". Mikołajki, 5-7 VI 2005.
1031 (19) Gorączka w podróŜy. [Aut.] Małgorzata Pawłowska. W: II Konferencja "Medycyna
podróŜy", Białystok, 12-14 V 2005. [B. m., 2005] s. 83.
Inne publikacje
1032 (20) Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych "Współczesne zagroŜenia ze strony chorób zakaźnych". [Aut.] Małgorzata Pawłowska. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 23.
1033 (21) Następstwa społeczne uzaleŜnień w świetle zagroŜeń chorobami zakaźnymi. [Aut.] Małgorzata Pawłowska. - Nasz Dom Europejski 2005 R. 1 nr 1 s. 14-16. - Konferencja Regionalna " Fundusze europejskie w leczeniu i przeciwdziałaniu skutkom uzaleŜnień". Bydgoszcz, luty 2005.
(22) Stanowisko zarządów głównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego dotyczące leczenia wirusowego
zapalenia wątroby typu C. Jurata 29.04.2005 r. [Aut.] A. Boroń-Kaczmarska, J. Cianciara, R. Flisiak, A.
Gładysz, Z. Gonciarz, Waldemar Halota, A. Horban, J. Juszczyk, J. Kuydowicz, T. Mach, R. Modrzewska, Małgorzata Pawłowska, K. Simon, W. SłuŜewski, J. Socha, M. Woynarowski. - Przegl. Epidemiol.
2005 T. 59 nr 2 s. 621-622.
1034 (23) Zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby typu A w Izraelu po wprowadzeniu
powszechnych szczepień dzieci w wieku poniemowlęcym. [Aut.] P. Kwinta, B. Dubiel. Komentarz:
[Aut.] Małgorzata Pawłowska. - Med. Prakt. 2005 nr 2 supl. "Szczepienia" s. 26.
Pepliński Janusz
Prace naukowe
(1) Mikroprzerzuty niedrobnokomórkowego raka płuca do szpiku. [Aut.] Maciej Dancewicz,
Janusz Kowalewski, J. Sir, Janusz Pepliński, A. Jezierska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 114 s.
54-56.
(2) Wpływ czynników ryzyka na częstość występowania powikłań po pneumonektomii u
chorych z pierwotnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc. [Aut.] Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski, Janusz Pepliński. - Kardiochir. Torakochir. Pol. 2004 T. 1 nr 4 s. 65-71.
212
Piecyk Katarzyna
Prace naukowe
1035 (1) Lyapunov exponents. [Aut.] Katarzyna Piecyk. W: VII Międzynarodowe Warsztaty dla
Młodych Matematyków "Matematyka stosowana". Kraków, 20-26 IX 2004. Kraków, 2005 s. 167-173.
1036 (2) Lyapunov exponents in biomedical sciences. [Aut.] Katarzyna Piecyk, Katarzyna Buszko.
W: Proceedings of the Eleventh National Conference on Application of Mathematics in Biology and
Medicine. Zawoja, 21-24 IX 2005. Kielce: University of Computer Engineering and Telecommunications, 2005 s. 43-48.
Pilaczyńska-Jodkiewicz Ewa
Streszczenia
(1) Frontal lobe tests in patients with Alzheimer`s disease treated with donepezil or rivastigmine. [Aut.] Alina Borkowska, Marzenna Ziółkowska, Ewa Pilaczyńska, J.K. Rybakowski. - World J.
Biol. Psych. 2004 Vol. 5 suppl. 1 s. 84. - World Federation of Societies of Biological Psychiatry. International Congress of Biological Psychiatry. Sydney, Australia, 9-13 II 2004. Abstracts.
Pilecki Stanisław
Prace naukowe
1037 (1) Accumulation of Tc-99m DTPA in Ewing sarcoma. [Aut.] Stanisław Pilecki, Marcin
Gierach, J. Pufal, [Aldona] Katarzyna Jankowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, S. Wałek, Roman Junik. - Clin. Nucl. Med. 2005 Vol. 30 nr 11 s. 771-772.
(2) The case of Cushing‘s disease imaging by SPECT examination without manifestation of
adenoma in MRI examination. [Aut.] Marcin Gierach, J. Pufal, Stanisław Pilecki, Roman Junik. - Nucl.
Med. Rev. 2005 Vol. 8 nr 2 s. 137-139.
1038 (3) Gruźlica stawu łokciowego i nadgarstkowego - przydatność tomografii komputerowej
wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zmian morfologicznych. [Aut.] Stanisław Pilecki, G. Jagiełło,
Władysław Lasek, M. Gierach, Marcin Kobierowski. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2004 Vol. 6 nr 4 s.
497-502.
(4) Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: splenosis in diagnostic imaging. [Aut.]
Katarzyna Laskowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Stanisław Pilecki, Sylwia Drewa, Władysław
Lasek, Roman Junik. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 4 s. 119-123.
(5) Zespół Churg-Strauss. [Aut.] Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska,
Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, Stanisław Pilecki, Ł. Korenkiewicz, M. Rychter, A. Sukiennik, Jacek
Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 394-402.
Inne publikacje
1039 (6) Czy medycyna nuklearna jest potrzebna? [Aut.] Stanisław Pilecki. - Primum Non Nocere
2005 nr 4 s. 14-15.
Piotrowicz Radosław
Prace naukowe
(1) Chirurgia tętnic. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Tomasz Grzela, A. Migdalski, Radosław Piotrowicz. - Med. Prakt. Chirur. 2005 nr 1 s. 110-115.
1040 (2) Metody inwazyjne. [Aut.] Radosław Piotrowicz, A. Migdalski. W: Owrzodzenia Ŝylne
goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 97-100.
213
1041 (3) Metody nieinwazyjne. [Aut.] A. Migdalski, Radosław Piotrowicz. W: Owrzodzenia Ŝylne
goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 86-96. - [KBN 6.00 do dorobku indywidualnego].
1042 (4) Nawrotowe zwęŜenia tętnic szyjnych. [Aut.] Radosław Piotrowicz, Tomasz Grzela, A.
Migdalski, Arkadiusz Jawień. - Acta Angiol. 2004 T. 10 nr 4 s. 153-159. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
1043 (5) Zakrzepica Ŝył głębokich. [Aut.] M. Ciecierski, Radosław Piotrowicz. W: Owrzodzenia
Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 27-36. - [KBN
6.00 - do dorobku indywidualnego].
Streszczenia
(6) Microcirculatory flow abnormalities in patients with healed and active venous leg ulcer.
[Aut.] P[aweł] Brazis, A[rkadiusz] Jawień, A. Migdalski, T[omasz] Grzela, M[aria] Szewczyk,
R[adosław] Piotrowicz, M. Ciecierski. W: 6th Meeting of the European Venous Forum. Crete, Greece,
24-26 VI 2005. Scientific Programme and Book of Abstracts. [B.m., 2005] s. 30.
(7) Ocena skuteczności opatrunku Biatain w leczeniu Ŝylnych owrzodzeń goleni. [Aut.]
M[aria] T. Szewczyk, P. Mościcka, J[ustyna] Cwajda, R[adosław] Piotrowicz, A[rkadiusz] Jawień. Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 138. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(8) Rodzinne występowanie tętniaka aorty brzusznej (rTAB): analiza rodowodów pierwszych
dwóch rodzin w Polsce. [Aut.] A[rkadiusz] Jawień, J. Frasz, P[aweł] Brazis, M. Ciecierski, T[omasz]
Grzela, A. Migdalski, R[adosław] Piotrowicz, A. Szotkiewicz. - Acta Angiol. 2005 T. 11 suppl. A s.
72. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 2224 IV 2005.
Piotrowski Przemysław
Streszczenia
(1) Selected simple dived attention tests in persons under the influence of small doses of
doxepin or alcohol. [Aut.] [Piotr] Engelgardt, E[wa] Pufal, M. Kała, W. Lechowicz, P[rzemysław]
Piotrowski. W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress. Monastir, Tunisia,
22-25 VI 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 35.
Placek Waldemar
Prace naukowe
(1) Aktywność katalazy i peroksydazy glutationowej u pacjentów z bielactwem nabytym.
[Aut.] Ewa KrzyŜyńska-Malinowska, Gerard Drewa, Waldemar Placek, F. Protas-Drozd, Celestyna
Mila-Kierzenkowska, R. Ceraficki. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 1 s. 5-9.
1044 (2) Choroby skóry przebiegające z nadwraŜliwością na działanie światła słonecznego. Cz. I.
Fotodermatozy idiopatyczne. [Aut.] A. Chabior, Waldemar Placek. - Dermatol. Estetyczna 2004 Vol. 6
nr 4 s. 197-204.
1045 (3) Choroby skóry przebiegające z nadwraŜliwością na działanie światła słonecznego. Cz. II.
Fotodermatozy związane z działaniem egzo- lub endogennych substancji o właściwościach światłouczulających. [Aut.] A. Chabior, Waldemar Placek. - Dermatol. Estetyczna 2004 Vol. 6 nr 5 s. 257-267.
1046 (4) Diagnostyka i obraz dermatoskopowy czerniaka skóry. [Aut.] Waldemar Placek. W:
Czerniaki skóry u dorosłych: monografia. Pod red. W. Ruki, Z. I. Noweckiego, P. Rutkowskiego. Warszawa: MediPage, 2005 s. 51-61.
1047 (5) Diagnostyka kliniczna i róŜnicowa czerniaka skóry. [Aut.] P. Rutkowski, Z.I. Nowecki,
Waldemar Placek, W. Ruka. W: Czerniaki skóry u dorosłych: monografia. Pod red. W. Ruki, Z. I.
Noweckiego, P. Rutkowskiego. Warszawa: MediPage, 2005 s. 45-50.
1048 (6) Etanercept - preparat biologiczny w terapii łuszczycy zwykłej. Wskazówki PTD do prowadzenia leczenia ogólnego. [Aut.] W. Gliński, H. Wolska, A. Kaszuba, Waldemar Placek. - Przegl.
Dermatol. 2005 T. 92 nr 5 s. 335-341.
214
(7) Liszaj płaski pęcherzowy leczony acytretyną i PUVA: opis przypadku. [Aut.] GraŜyna
Uchańska, Krystyna Romańska-Gocka, Waldemar Placek. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr
6 s. 296-298.
(8) Nowe spojrzenie na problem alergii na lateks; grupy ryzyka, objawy, rozpoznawanie,
zapobieganie. [Aut.] Krystyna Romańska-Gocka, Jacek Gocki, Barbara Zegarska, GraŜyna Uchańska,
Waldemar Placek. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 5 s. 227-232.
1049 (9) Porównanie wpływu na wykwity zapalne adapalenu i nadtlenku benzoilu w leczeniu trądziku grudkowo-krostkowego. [Aut.] Waldemar Placek, Lucyna KałuŜna, Barbara Zegarska, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 2 s. 61-66.
1050 (10) Postępowanie w trudno gojących się ranach. [Aut.] F. Protas-Drozd, Waldemar Placek. Med-info 2005 R. 2 nr 7 s. 28-30.
1051 (11) Wyniki oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii preparatem pimekrolimus (1% krem)
u chorych na atopowe zapalenie skóry - doświadczenia polskie. [Aut.] W. Silny, L. Brzezińska, G. Chodorowska, M. Czarnecka-Operacz, M. Kapińska-Mrowiecka, Waldemar Placek, D. Rosińska, J. Roszkiewicz. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 1 s. 1-9.
(12) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych
szpitali bydgoskich. [Aut.] Krystyna Romańska-Gocka, Jacek Gocki, Magdalena śbikowska-Gotz,
Waldemar Placek, Andrzej Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 nr 3 s. 148-153.
(13) Zastosowanie retinoidów w leczeniu stanów przedrakowych, raków i chłoniaków skóry.
[Aut.] Anna Wankiewicz, Waldemar Placek. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 107-112.
Streszczenia
1052 (14) Badanie in vitro przenikania tetracykliny przy uŜyciu metody mikrodializy. [Aut.] W.
Weiss-Rostkowska, A. Klimowicz, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 242-243. "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
1053 (15) Chirurgiczne leczenie zmian w przebiegu Lichen sclerosus et atrophicus zlokalizowanych
na napletku. Opis przypadku. [Aut.] Waldemar Placek, Artur Czaplewski. - Dermatol. Estetyczna
2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 364. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii.
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
1054 (16) Dziedziczne aspekty rogowca dłoni i stóp. [Aut.] E. Stypczyńska, W[aldemar] Placek. Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 247. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy
w języku angielskim].
1055 (17) Mity tkwiące w świadomości społecznej na temat czynników ryzyka i moŜliwości ochrony przed czerniakiem złośliwym. [Aut.] M. Dobosz, J. Maciejewska, W[aldemar] Placek. - Dermatol.
Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 265. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku
angielskim].
1056 (18) Objawy niepoŜądane po zastosowaniu toksyny botulinowej w dermatologii. [Aut.] Waldemar Placek. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 337. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii
Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
1057 (19) Ocena ekspresji antygenów powierzchniowych CD3, CD4 na limfocytach u chorych z
mycosis fungoides na poziomie mikroskopu elektronowego z uŜyciem metody złota koloidalnego. [Aut.]
A. Grzanka, W[aldemar] Placek, M. Sokołowska-Wojdyło, A[lina] Grzanka. - Dermatol. Klin. 2005 T.
7 nr 4 s. 241. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
1058 (20) Ocena poziomu wiedzy na temat diety bezglutenowej u chorych na zapalenie opryszczkowe skóry. [Aut.] N. Hinz-Brylew, W[aldemar] Placek, A[nna] Wankiewicz. - Dermatol. Klin. 2005
T. 7 nr 4 s. 266-267. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
(21) Ocena wpływu wybranych czynników na skuteczność prowadzenia hodowli ludzkich
melanocytów. [Aut.] R[afał] Czajkowski, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 241242. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
1059 (22) Ocena wybranych parametrów u pacjentów z róŜnymi typami reakcji na promieniowanie
słoneczne. [Aut.] A. Chabior, M. Mrotek, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s.
234. - "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
215
(23) Pyoderma gangrenosum u 70-letniego pacjenta po wolnym przeszczepie skóry pełnej
grubości. [Aut.] A[rtur] Czaplewski, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 257. "Forum Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
1060 (24) Retinaldehyd w rumieniowej postaci trądziku róŜowatego. [Aut.] Waldemar Placek,
Lucyna KałuŜna. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 366. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
1061 (25) Retrospektywna ocena poziomu Ŝelaza w surowicy krwi pacjentów z łysieniem plackowatym. [Aut.] A. Mazur, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 246-247. - "Forum
Młodych". Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
1062 (26) Rola emolientów w leczeniu atopowego zapalenia skóry. [Aut.] W[aldemar] Placek. Postępy Dermatol. Alergol. 2005 supl. 1 s. 19-20. - Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Choroby alergiczne skóry". Gdańsk, 19-21 V
2005. Materiały konferencyjne.
1063 (27) Skojarzone leczenie Rhinophyma za pomocą skrawania skalpelem, elektrokoagulacji i
peelingu chemicznego. Opis przypadku. [Aut.] Waldemar Placek, Artur Czaplewski. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 363-364. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
(28) Skuteczność terapii PUVA w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi
pod postacią uogólnionej sklerodermii: opis przypadku. [Aut.] Agnieszka Jatczak-Gaca, Sylwia Kołtan,
Jan Styczyński, F. Protas-Drozd, Monika Renkielska, Andrzej Kołtan, Waldemar Placek, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 212-213. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1064 (29) Uloha emoliencii v starostlivosti o atopicku kozu. [Aut.] W[aldemar] Placek. - DERMA
3. tisicrocia 2005 Vol. 5 nr 4 s. 22. - 3rd Congress of Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology. Bratislava, 6-7 XII 2002. [Tekst równoległy w języku angielskim].
1065 (30) Współistnienie choroby Recklinghausena i choroby Bournevile`a-Pringle`a. [Aut.] K.
Butkiewicz, W[aldemar] Placek. - Dermatol. Klin. 2005 T. 7 nr 4 s. 258-259. - "Forum Młodych".
Bydgoszcz, 1-2 X 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim].
(31) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych
szpitali bydgoskich. [Aut.] K[rystyna] Romańska-Gocka, J[acek] Gocki, M[agdalena] śbikowska-Gotz,
W[aldemar] Placek, A[ndrzej] Dziedziczko. - Postępy Dermatol. Alergol.
2005 supl. 1 s. 9. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
"Choroby alergiczne skóry". Gdańsk, 19-21 V 2005. Materiały konferencyjne.
(32) Zastosowanie autologicznych melanocytów hodowlanych w leczeniu bielactwa nabytego.
[Aut.] Rafał Czajkowski, Waldemar Placek. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s.
365-366. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10
XII 2005.
Inne publikacje
(33) 63rd Annual Meeting of the American Academy of Dermatology (Nowy Orlean, 18-22
lutego 2005 r.) - sprawozdanie. [Aut.] Rafał Czajkowski, J. Szepietowski, Waldemar Placek. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 2 s. 105-106.
1066 (34) Co nowego w dermatologii estetycznej. [Aut.] Waldemar Placek. - CX News 2005 Vol.
15 nr 2 s. 14.
1067 (35) Światłowodowy grzebień wykorzystujący szerokie pasmo UVB do leczenia łuszczycy
owłosionej skóry głowy: badanie pilotaŜowe. [Aut.] A. Taneja, A. Racette, Z. Gourgouliatos, C.R. Taylor. Komentarz: [Aut.] Waldemar Placek. - Dermatol. 2005 nr 3 s. 28.
Płaczek Jakub
Prace naukowe
216
(1) Analiza zaleŜności między strukturą a działaniem antyelektrostatycznym chlorków imidazoliowych metodą zbiorów przybliŜonych. [Aut.] Jerzy Krysiński, Jakub Płaczek, A. Skrzypczak. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 73-79.
Pogorzała Monika
Prace naukowe
1068 (1) Neurologiczny zespół paraneoplastyczny w przebiegu choroby Hodgkina u 4-letniego
chłopca. [Aut.] Monika Pogorzała, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki. - Pediatr. Pol.
2005 T. 80 nr 12 s. 1143-1147.
Streszczenia
(2) Effectivity of supportive treatment with nebulized bronchodilators and glucocorticosteroids
in the management of mild to moderate bronchiolitis. [Aut.] E[lŜbieta] Grześk, S[ylwia] Kołtan,
A[ndrzej] Kurylak, R[obert] Dębski, M[onika] Pogorzała, M[ariusz] Wysocki. - Eur. J. Clin. Invest.
2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 35. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation.
Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(3) Guzy nerek - analiza zachorowań i przebiegu leczenia w Bydgoskim Ośrodku Onkologii
Dziecięcej w latach 1995-2005. [Aut.] Monika Renkielska, Andrzej Kurylak, Andrzej Prokurat, Irena
Matraś, Agnieszka Jatczak-Gaca, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia
Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s.
71-72.
1069 (4) Izolowane wodobrzusze jako pierwotna manifestacja gruźlicy - trudności diagnostyczne.
[Aut.] Monika Pogorzała, Monika Renkielska, Mariusz Wysocki, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia".
Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 72-73.
1070 (5) Neurologiczny zespół paraneoplastyczny jako pierwotna manifestacja choroby Hodgkina u
4-letniego chłopca. [Aut.] Monika Pogorzała, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 197. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
"Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(6) Rak nosogardła - przegląd moŜliwości terapeutycznych. Analiza wyników leczenia w
jednym ośrodku onkologii dziecięcej. [Aut.] A[ndrzej] Kurylak, M[onika] Renkielska, M[onika] Pogorzała, A[gnieszka] Jatczak-Gaca, J. Mierzwiński, H[enryk] Kaźmierczak, M[ariusz] Wysocki. W: VIII
Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI
2005. [B. m., 2005] s. 62-63.
(7) Zastosowanie imatinibu w terapii przewlekłej białaczki szpikowej. [Aut.] [Aldona] Katarzyna Jankowska, Jan Styczyński, Katarzyna Dylewska, Monika Pogorzała, Andrzej Kurylak, Mariusz
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 176. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
Pokora Ludwik
Prace naukowe
1071 (1) Analiza skuteczności wybranych metod laseroterapii ran i owrzodzeń kończyn dolnych.
[Aut.] Ludwik Pokora, A. Wołkowicz, J. Futyma, S. Iwanowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s.
171-176.
Ponczek Danuta
Prace naukowe
217
1072 (1) Ocena jakości Ŝycia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej
niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii przedoperacyjnej. [Aut.] Danuta Ponczek,
Andrzej Nowicki, Wojciech Zegarski, Zbigniew Banaszkiewicz. - Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 8 s. 359364.
Ponikowska Irena
Prace naukowe
1073 (1) Choroby reumatyczne - standardy lecznicze w medycynie uzdrowiskowej. [Aut.] W. Samborski, Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 1-2 s. 14-23.
1074 (2) Lecznictwo uzdrowiskowe we współczesnej medycynie. [Aut.] Irena Ponikowska. - Biul.
Kraj. Konsult. Med. 2005 nr 2 s. 18-21.
(3) Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością róŜnego
stopnia. [Aut.] Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk,
Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 1-2 s. 41-44.
1075 (4) Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy Torf Corporation. [Aut.] Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Jacek Chojnowski, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk. Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 30-41.
1076 (5) Oznaczanie białek ostrej fazy oraz profilu ich glikozylacji przy ocenie skuteczności krioterapii ogólnoustrojowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. [Aut.] M. Atarowska, M. Sobieska, S. Oczachowska, Irena Ponikowska, W. Samborski. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 127-130.
(6) Wyniki leczenia uzdrowiskowego chorych na cukrzycę oceniane metodą kwestionariuszową jakości Ŝycia. [Aut.] Magdalena Chełstowska, M. Skibińska, Jacek Chojnowski, Agata StroiwąsWasilewska, Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 73-85.
Streszczenia
(7) Czy przegrzewanie ogólnoustrojowe w saunie IR ma wpływ na dobowy profil glikemii u
chorych na cukrzycę. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, R[obert] Szafkowski, A[gata] StroiwąsWasilewska, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4 s. 128. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
(8) Neuropatia cukrzycowa i zespół stopy cukrzycowej. [Aut.] Jacek Chojnowski, Agata
Stroiwąs-Wasilewska, Irena Ponikowska. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 186. - X Jubileuszowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
(9) Ocena jakości Ŝycia u chorych z otyłością róŜnego stopnia. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, J[acek] Chojnowski, R[obert] Szafkowski, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4
s. 128-129. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
(10) Otyłość a cukrzyca. [Aut.] Robert Szafkowski, Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska. Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 49. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
1077 (11) Otyłość skraca Ŝycie - jak z tym walczyć? [Aut.] Irena Ponikowska. W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne "Diabetica expo 2005". III Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości. Toruń, 17-18 IX 2005. [Toruń, 2005]. s. 3.
1078 (12) Uzdrowiskowe metody leczenia cukrzycy. [Aut.] Irena Ponikowska. W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne "Diabetica expo 2005". III Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości. Toruń, 17-18 IX 2005. [Toruń, 2005]. s. 4.
Popławski Cezary
Prace naukowe
(1) Anafilaksja pokarmowa. Czy istnieje anafilaksja Ŝołądkowo-jelitowa? [Aut.] Zbigniew
Bartuzi, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 7-12.
1079 (2) Bile acids accompanied by acid and pepsin stimulate salivary secretion, mediated by the
esophagosalivary reflex, both in controls and patients with gastroesophageal reflux disease. [Aut.]
218
Cezary Popławski, A. Gabryelewicz, J. Sarosiek, M. Loftis, R.W. McCallum. - Adv. Clin. Exp. Med.
2005 Vol. 14 nr 2 s. 237-245.
(3) Czy owies moŜe być składnikiem diety bezglutenowej? [Aut.] Anna SzaflarskaPopławska, Cezary Popławski, Lucyna Muller, Zbigniew Bartuzi. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s.
1007-1010.
(4) Evaluation of the number of IgE-binding cells in gastric mucosa in patients with peptic
ulcer and with or without food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, C[ezary] Popławski. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 2 s. 55-58.
(5) Niedokrwistość z niedoboru Ŝelaza jako izolowany objaw celiakii u młodzieŜy - obserwacje własne. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Cezary Popławski, GraŜyna Mierzwa, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s. 1026-1029.
(6) Od podejrzenia alergii do zapalenia skórno-mięśniowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa
Gawrońska-Ukleja, Jacek Gocki, K. Kolosa, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s.
103-106.
(7) Ostre zapalenie trzustki u chorej z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego leczonej
preparatem kwasu 5-aminosalicylowego. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Ewa Gawrońska-Ukleja, Andrzej
Kuźmiński, Cezary Popławski. - Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 4 s. 361-363.
1080 (8) Rola prostaglandyn w przewlekłym doświadczalnym zapaleniu przełyku. [Aut.] Cezary
Popławski. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 90 s.
Porzych Katarzyna
Prace naukowe
(1) Chirurgia bydgoska w dwudziestoleciu międzywojennym. Pod red. Marcina Porzycha.
[Aut.] Marcin Porzych, Katarzyna Porzych. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 95 s.
(2) Coexistance of depression and anxiety in elderly patients. [Aut.] Kornelia KędzioraKornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 349-358.
(3) Depression and anxiety in elderly persons as an interdisciplinary problem. [Aut.] Kornelia
Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl, A. Porzych. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 13-18.
1081 (4) Depression and anxiety in eldery patients as a challenge for geriatric therapeutic team.
[Aut.] K[atarzyna] Porzych, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, M[arcin] Porzych, A. Polak, J[adwiga]
Motyl. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 1 s. 272-275.
(5) The effect of aging on prooxidant-antioxidant balance in untrained and trained men. [Aut.]
B[artosz] Woźniak, A[lina] Woźniak, G[erard] Drewa, D.O. Schachtschabel, H[eliodor] Kasprzak,
C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, K[atarzyna] Porzych. W: Extending the Lifespan. Biotechnical,
Gerontological, and Social Problems. Munster: LIT Verlag, 2005 s. 117-121. - Collected transcripts of
the international conference on "Experimental gerontology". Hamburg, Germany, 24-26 IX 2003.
(6) Ocena przydatności urapidilu w leczeniu śródoperacyjnego wzrostu ciśnienia tętniczego
krwi u chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł, Katarzyna Porzych, Grzegorz Grześk. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 3 s. 148-151.
1082 (7) Opóźnione rozpoznanie raka esicy współistniejącego z rakiem Ŝołądka - opis przypadku.
[Aut.] M. Słupski, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych, Anna Grabowska-Gaweł. - Pol. Med. Paliat.
2005 T. 4 nr 3 s. 116-118.
(8) Szczepienia ochronne w wieku podeszłym. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna Porzych,
Grzegorz Grześk, Marcin Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Pielęg.
XXI w. 2005 nr 1/2 s. 23-25.
(9) Znaczenie pracy zawodowej w aktywnym udziale chorego podczas rehabilitacji narządu
ruchu. [Aut.] Anna Grabowska-Gaweł, Wojciech Hagner, J. Hasiak, K. Gaweł, Katarzyna Porzych. Kwart. Ortop. 2005 z. 2 s. 105-109.
Streszczenia
(10) Ocena stęŜenia hormonu tyreotropowego (TSH) u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w klinice geriatrii CM w Bydgoszczy w latach 2002-2004. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna
219
Porzych, H. Kubik-Świerczyńska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Gerontol.
Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 126. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI
2005. Streszczenia.
(11) Wpływ suplemacji koenzymem Q10 na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób z
pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym (badania wstępne). [Aut.] Jadwiga Motyl,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, K. van Marke de Lumen, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Katarzyna Porzych, Józef Kędziora. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 51. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy
sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(12) Współwystępowanie depresji z lękiem oraz chorobami somatycznymi u osób starszych.
[Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 108-109. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Porzych Marcin
Prace naukowe
1083 (1) Chirurgia bydgoska w dwudziestoleciu międzywojennym. Marcin Porzych. Bydgoszcz:
UMK CM, 2005, 95 s.
1084 (2) Chirurgia bydgoska w dwudziestoleciu międzywojennym. Pod red. Marcina Porzycha.
[Aut.] Marcin Porzych, Katarzyna Porzych. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 95 s.
(3) Coexistance of depression and anxiety in elderly patients. [Aut.] Kornelia KędzioraKornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 349-358.
(4) Depression and anxiety in elderly persons as an interdisciplinary problem. [Aut.] Kornelia
Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl, A. Porzych. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 13-18.
(5) Depression and anxiety in eldery patients as a challenge for geriatric therapeutic team.
[Aut.] K[atarzyna] Porzych, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, M[arcin] Porzych, A. Polak, J[adwiga]
Motyl. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 1 s. 272-275.
(6) Opóźnione rozpoznanie raka esicy współistniejącego z rakiem Ŝołądka - opis przypadku.
[Aut.] M. Słupski, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych, Anna Grabowska-Gaweł. - Pol. Med. Paliat.
2005 T. 4 nr 3 s. 116-118.
(7) Szczepienia ochronne w wieku podeszłym. [Aut.] Jadwiga Motyl, Katarzyna Porzych,
Grzegorz Grześk, Marcin Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski. - Pielęg.
XXI w. 2005 nr 1/2 s. 23-25.
Streszczenia
(8) Współwystępowanie depresji z lękiem oraz chorobami somatycznymi u osób starszych.
[Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, A. Polak, Marcin Porzych, Jadwiga Motyl. Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 108-109. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Pracka Daria
Prace naukowe
1085 (1) Epidemiologiczna ocena zmian jakości snu w wybranych grupach społecznych i wiekowych. [Aut.] Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Nadolska, K. Ciesielczyk, Marzenna Ziółkowska-Kochan, Małgorzata Tafil-Klawe, J. Jakitowicz. - Sen 2003 T. 3 nr 4 s. 139-144.
Pracki Tadeusz
220
Prace naukowe
(1) Epidemiologiczna ocena zmian jakości snu w wybranych grupach społecznych i wiekowych. [Aut.] Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Nadolska, K. Ciesielczyk, Marzenna Ziółkowska-Kochan, Małgorzata Tafil-Klawe, J. Jakitowicz. - Sen 2003 T. 3 nr 4 s. 139-144.
Prokurat Andrzej Igor
Prace naukowe
(1) Abdominal wall repair using a biodegradable scaffold seeded with cells. [Aut.] Tomasz
Drewa, Przemysław Gałązka, Andrzej Prokurat, Zbigniew Wolski, J. Sir, K. Wysocka, Rafał Czajkowski. - J. Pediatr. Surg. 2005 Vol. 40 s. 317-321.
(2) Central venous catheters for chemotherapy in children - operative versus non-operative
implantation. [Aut.] Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, I. Leciejewska, Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wiesław Jundziłł,
Stanisław Molski, Sylwia Drewa, Andrzej Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s.
29-33.
(3) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(4) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
1086 (5) Aggresive fibromatosis in children - characteristics and assessment of treatment modalities.
[Aut.] J. Godziński, K. Bronowicki, C.C. Flohil, F.W.J. ten Kate, D.C. Aronson, H. Heij, E. Bień, W.
Madziara, D. Perek, A[ndrzej] Prokurat, M. Rapala, W. Sulka, W. Woźniak, M[ariusz] Wysocki. Pediatr. Blood Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 392-393. - International Society of Paediatric Oncology.
SIOP XXXVII Annual Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
(6) Chirurgiczne leczenie inwazyjnej postaci grzybicy narządowej u pacjenta z ALL i zaburzeniami odporności - opis przypadku. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Małgorzata Pacholska, M. Matczuk, E.
Nawrot, Grzegorz Meder, Wojciech Jóźwicki, Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 68-69.
(7) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
(8) Guz nadnercza w przebiegu zespołu nadnerczowo-płciowego - opis przypadku. [Aut.]
Małgorzata Pacholska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Przemysław
Gałązka, E. Kłobukowska, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005.
[B. m., 2005] s. 70-71.
(9) Guzy nerek - analiza zachorowań i przebiegu leczenia w Bydgoskim Ośrodku Onkologii
Dziecięcej w latach 1995-2005. [Aut.] Monika Renkielska, Andrzej Kurylak, Andrzej Prokurat, Irena
Matraś, Agnieszka Jatczak-Gaca, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia
Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s.
71-72.
221
(10) Izolowane wodobrzusze jako pierwotna manifestacja gruźlicy - trudności diagnostyczne.
[Aut.] Monika Pogorzała, Monika Renkielska, Mariusz Wysocki, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia".
Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 72-73.
(11) Łagodna postać zespołu wszczepiennego i zespołu hemofagocytowego po transplantacji
komórek hematopoetycznych. [Aut.] Jan Styczyński, Robert Dębski, H. Górnicka, E. Hulek, P. Wojtylak, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek, T. Urasiński, J. Peregud-Pogorzelski, M. Szumera, S. Popadiuk, M. Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do
nr 2 s. 214-215. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(12) Ocena skutków zastosowania manewru Pringle`a u dzieci operowanych z powodu guzów
wątroby. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat, M[ałgorzata] Chrupek, A.
Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, A. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter.
2005 T. 37 supl. s. 106-107. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(13) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Chrupek, I[rena] Daniluk-Matraś, E. Kłobukowska, R[oman] Kaźmirczuk, P. Skiba, G[rzegorz] Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i
najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(14) Paraganglioma czy neuroblastoma? Guz brzucha u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena DanilukMatraś, E. Kłobukowska, Roman Kaźmirczuk, P. Skiba, Grzegorz Meder, P. Kluge, J. PeregudPogorzelski, Andrzej Prokurat. W: VII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego - aktualności i
najnowsze osiągnięcia. Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 73-74.
(15) Perspektywy krajowych i międzynarodowych badań nad fibromatosis agressiva u dzieci.
[Aut.] J. Godziński, K. Bronowicki, D. Aronson, H. Heij, A. Balcerska, E. Bień, J. Bohosiewicz, E.
Kościelniak, T. Dantonello, Andrzej Kurylak, W. Madziara, D. Perek, M. Perek-Polnik, Andrzej Prokurat, M. Rąpała, K. Muszyńska-Rosłan, M. Rybak, M. Rychłowska-Pruszyńska, G. Sobol, W. Sulka, W.
Woźniak, Mariusz Wysocki, E. Zielińska. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 45.
(16) Wpływ manewru Pringle`a na wielkość śródoperacyjnych przetoczeń krwi podczas zabiegów resekcji wątroby u dzieci. [Aut.] R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, A[ndrzej] Prokurat,
M[ałgorzata] Chrupek, A. Byszewski, P. Łaniewski, B. Wołoszczuk, P. Skiba, M. Winnicki, P. Kaliciński. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 106. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(17) Wykorzystanie analgezji nerwu obwodowego u dzieci do operacji przepukliny pachwinowej lub stulejki zaplanowanych do zabiegu w ramach chirurgii "jednego dnia". [Aut.] P. Brzeziński,
M. Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, T. Kołakowska, M[agdalena] Dobruchowska, I[rena] DanilukMatraś, A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 101-102. - XV Międzynarodowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
(18) Znaczenie analgezji zewnętrzoponowej ciągłej u noworodków, wcześniaków i niemowląt
wykonywanej do zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej - doświadczenia własne. [Aut.] P.
Brzeziński, M. Matczuk, R[oman] Kaźmirczuk, K[rzysztof] Kusza, P. Skiba, M[ałgorzata] Chrupek,
A[ndrzej] I. Prokurat. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 72. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
Prywiński Stanisław
Prace naukowe
(1) Naprawa przepuklin pachwinowych metodą Desardy - pierwsze polskie doświadczenia.
[Aut.] Jacek Szopiński, Andrzej Kapała, Stanisław Prywiński, Wojciech Stankiewicz, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 2 s. 159-168. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
222
(2) Przepukliny brzuszne. [Aut.] Zygmunt Mackiewicz, Stanisław Prywiński. W: Przegląd
Piśmiennictwa Chirurgicznego 2004. Pod red. Wojciecha Noszczyka. Warszawa: Fundacja - Polski
Przegląd Chirurgiczny, 2005 s. 241-257.
Streszczenia
1087 (3) Technika operacji przepuklin nadbrzusza po sternotomii pośrodkowej. [Aut.] P. Cisowski,
Stanisław Prywiński, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego.
Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie
powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
Przybylski Grzegorz M.
Prace naukowe
(1) Assay, isolation and characterisation of circulating immune complexes from serum of
patients with lung cancer in the city population. [Aut.] R[yszard] Gołda, G[rzegorz] Przybylski,
M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, W[ojciech] Jóźwicki. - Pol. J. Environ. Stud. 2005 Vol. 14 suppl. 2
p. 1 s. 114-118. - XIIth Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin,
Poland, 19-22 V 2005.
Streszczenia
1088 (2) Analiza nawyków palenia u rodziców dzieci z alergią układu oddechowego. [Aut.]
G[rzegorz] Przybylski, A[leksandra] Rajewska. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 155. Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
1089 (3) Analiza palenia tytoniu u osób z astmą oskrzelową na materiale własnym. [Aut.]
G[rzegorz] Przybylski, A[leksandra] Rajewska, B. Dolecka. - Med. Dypl. 2005 nr 19 supl. wyd. spec.
s. 55. - VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Obturacja dróg oddechowych - astma,
alergia i POChP". Jachranka, 8-11 IX 2005. Materiały konferencyjne.
(4) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z alergią układu oddechowego. [Aut.] R[yszard] Gołda, G[rzegorz]
Przybylski, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda. - Med. Dypl. 2005 nr 19 supl. wyd. spec. s. 53-54. VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i
POChP". Jachranka, 8-11 IX 2005. Materiały konferencyjne.
(5) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z rakiem z komórek nerkowych. [Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech
Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 48A.
1090 (6) Analysis of delayed diagnosis of tuberculosis in a TB outpatient clinic. [Aut.] G[rzegorz]
Przybylski, J. Nowacka-Apiyo. - Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2005 Vol. 9 nr 11 suppl. 1 s. S170-S171. 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung
Disease (The Union). Paris, France, 18-22 X 2005. Abstract Book.
(7) Błąd patologa czy niewłaściwy dostęp do informacji? Opis przypadku. [Aut.] Wojciech
Jóźwicki, Ryszard Gołda, T. Szylberg, Zdzisław Skok, Jan Domaniewski, Grzegorz Przybylski. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 49A.
(8) The concentration of Tissue Polypeptide Specific Antigen (TPS) and Il-10 in the serum of
patients with lung cancer. [Aut.] M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, G[rzegorz] Przybylski, R[yszard]
Gołda. - Central Eur. J. Immunol. 2005 Vol. 30 supl. 1 s. 125. - 12th Congress of Polish Society of
Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts.
1091 (9) Infekcje bakteryjne w zaostrzeniu astmy oskrzelowej u chorych hospitalizowanych w
Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmonologii. [Aut.] G[rzegorz] Przybylski, A[leksandra] Rajewska, D.
Krawiecka, R. śebracka. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 173. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
223
(10) KrąŜące kompleksy immunologiczne - źródło informacji o naturze procesu chorobowego.
[Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan
Domaniewski. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego".
Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005] 47A.
1092 (11) Lymphangioleiomyomatosis [LAM] initially presented as retroperitoneal tumour: two
cases reports. [Aut.] J. Slodkowska, J. Breborowicz, K. Siemiątkowska, A. Jarzemska, Grzegorz Przybylski, M. Korzeniewska-Kosela, J. Patera, E. Radzikowska. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49
s. 83s. - 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
1093 (12) Opis przypadku Schwannoma klatki piersiowej u chorej z gruźliczym zapaleniem opłucnej. [Aut.] G[rzegorz] Przybylski, K. Siemiątkowska, R[yszard] Gołda, W[ojciech] Jóźwicki, K. Cieśliński, A[leksandra] Rajewska. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów
przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii
urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]
1094 (13) Pancreatic tuberculosis: a case report. [Aut.] G[rzegorz] Przybylski, B. Dolecka,
A[leksandra] Rajewska. - Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2005 Vol. 9 nr 11 suppl. 1 s. S171. - 36th World
Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The
Union). Paris, France, 18-22 X 2005. Abstract Book.
Inne publikacje
1095 (14) Wspomnienie: Pani Docent Jadwiga Tyrakowska (1925-2004). [Aut.] Grzegorz Przybylski. - Pneumonol. Alergol. Pol. 2004 T. 72 nr 11-12 s. 405.
Przybyszewska Justyna
Prace naukowe
1096 (1) Status tkanki kostnej a sposób Ŝywienia kobiet. [Aut.] K. Przybyłowicz, Justyna Przybyszewska, Roman Cichon, L. Wądołowska, E. Sternal. - śyw. Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1
s. 177-182.
1097 (2) Wartość odŜywcza całodziennych racji pokarmowych młodzieŜy z regionu kujawskopomorskiego. [Aut.] Justyna Przybyszewska, Anna Waluś, Agnieszka Jaworowska. - śyw. Człow.
Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 339-345.
Streszczenia
(3) Status tkanki kostnej u kobiet z nadwagą i otyłością. [Aut.] K. Przybyłowicz, R[oman]
Cichon, L. Wądołowska, Justyna Przybyszewska. - Ortop. Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 supl. 2 s.
184-185. - Ist Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis. XIII Congress of the Polish
Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis. Krakow, 6-8 X 2005. Programme,
abstracts. [Tekst równoległy w języku angielskim].
Przybyszewski Michał
Prace naukowe
(1) Concentration of soluble platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (sPECAM-1) and
level of spontaneous neutrophil chemiluminescence in patients with atopic asthma within periods of
exacerbation and remission of disease. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz,
Z[bigniew] Bartuzi, M[ichał] Przybyszewski. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 4 s.
140-144.
(2) ECP and tryptase concentration in blood serum in patients with atopic asthma during the
period of excerbation and stability of clinical symptoms. [Aut.] E[lŜbieta] Kremplewska-NaleŜyta,
A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi, A.
Wojtaszek. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005 Vol. 11 nr 3 s. 91-95.
224
(3) Function of neutrophils measured by chemiluminescence in patients with atopic asthma
within period of exacerbation and remission of disease. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, A[ndrzej]
Dziedziczko, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2005
Vol. 11 nr 4 s. 145-150.
1098 (4) Postępowania terapeutyczne w zespołach Stevensa-Johnsona i Lyella. [Aut.] Michał Przybyszewski, Andrzej Dziedziczko, Zbigniew Bartuzi, Krzysztof Pałgan, Andrzej Kuźmiński. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 83-87.
(5) Zespoły Stevens-Johnsona i Lyella - występowanie, patogeneza, obraz kliniczny i zasady
postępowania. [Aut.] Andrzej Dziedziczko, Michał Przybyszewski, Andrzej Kuźmiński. - Alergia
Astma Immunol. 2005 T. 10 nr 1 s. 6-10.
Streszczenia
(6) Funkcja neutrofilów oceniana metodą pomiaru chemiluminescencji u chorych na astmę
atopową w okresie zaostrzenia i remisji choroby. [Aut.] M[agdalena] śbikowska-Gotz, A[ndrzej] Dziedziczko, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s.
140. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI
2005.
1099 (7) Przydatność pomiaru oporu okluzji w ocenie droŜności dróg oddechowych u pacjentów z
obturacyjnymi dolegliwościami oddechowymi. [Aut.] M[ichał] Przybyszewski, A[ndrzej] Dziedziczko,
A[ndrzej] Kuźmiński, K[rzysztof] Pałgan. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 172. Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
1100 (8) Serum level of tryplase in atopic and non-atopic asthmaties. [Aut.] Michał Przybyszewski,
Andrzej Dziedziczko, Magdalena śbikowska-Gotz. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s. 585s. 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
(9) StęŜenie rozpuszczalnej cząstki adhezyjnej PECAM-1 i spontaniczna chemiluminescencja
neutrofila u chorych na astmę atopową w okresach zaostrzenia i remisji choroby. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-Gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi. - Alergia Astma
Immunol. 2005 T. 10 supl. 1 s. 133. - Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005.
Puchała Jakub
Prace naukowe
1101 (1) Urazy stawu łokciowego - diagnostyka i aktualne sposoby leczenia. [Aut.] Jakub Puchała,
Edward Szymkowiak, Dariusz Mątewski, M. Puchała. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 87-93.
(2) Wyniki całkowitej alloplastyki stawu biodrowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
[Aut.] Dariusz Mątewski, Edward Szymkowiak, R. Gumański, Jakub Puchała, M. Śniegowski. - Ortop.
Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 6 s. 633-638.
Streszczenia
(3) Urazy stawu łokciowego. [Aut.] Edward Szymkowiak, Jakub Puchała. W: Sympozjum
Naukowe. Dekada kości i stawów 2 000-2010. Rok piąty. "Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki
i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie. Perspektywy na kolejne pięciolecie".
Bydgoszcz, 21-24 IV 2005. Streszczenia. [Bydgoszcz, 2005] s. 49.
Puchowska-Florek Marlena
Prace naukowe
1102 (1) Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie
udaru mózgu. [Aut.] Marlena Puchowska-Florek, Barbara KsiąŜkiewicz, Magdalena Nowaczewska. Udar Mózgu 2005 T. 7 nr 2 s. 39-47.
225
1103 (2) Rehabilitacja w neurologii. [Aut.] W.M. Nyka, T. Pałka, M[arlena] Puchowska-Florek.
W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 430-447. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
Pufal Ewa
Prace naukowe
1104 (1) Research on the determination of xenobiotics in epidermal products and their usefulness in
forensic toxicology. [Aut.] Ewa Pufal. - Z Zagad. Nauk Sąd. 2004 Vol. 59 s. 38-49. - [Tekst równoległy w języku polskim].
1105 (2) Untersuchungen zur Bestimmung und Stabilitat von Risperidon in Korperflussigkeiten und
postmortalen Gewebeproben. [Aut.] E[wa] Pufal, M[arzena] Sykutera, [Piotr] Engelgardt, G. Rochholz,
K[arol] Śliwka. - Rechtsmedizin 2005 Bd 15 nr 5 s. 389-393.
Streszczenia
1106 (3) Assessment of medicinal drugs influence on drivers psychomotor performance. [Aut.] W.
Lechowicz, P. Adamowicz, E. Chudzikiewicz, M. Kała, E[wa] Pufal, M[arzena] Sykutera, W. Piekoszewski, K[arol] Śliwka. - Toxichem + Krimtech 2005 Vol. 72 nr 1 s. 43-44. - XIV GTFCHSymposium. Mosbach, Baden, 14-16 IV 2005.
(4) Selected simple dived attention tests in persons under the influence of small doses of
doxepin or alcohol. [Aut.] [Piotr] Engelgardt, E[wa] Pufal, M. Kała, W. Lechowicz, P[rzemysław]
Piotrowski. W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress. Monastir, Tunisia,
22-25 VI 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 35.
Pulkowski Grzegorz
Prace naukowe
(1) Ciśnienie tętnicze w sześciomiesięcznej obserwacji męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 17-23.
(2) Czynniki determinujące stęŜenie lipidów osocza u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 57-62.
(3) Czynniki wpływające na wielkość refluksu Ŝołądkowo-przełykowego w analizie wieloczynnikowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Karol Suppan, Jacek Fabisiak, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 122-130.
1107 (4) The effect of perindopril on cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the EUROPA study: results from the PERSUADE substudy. [Aut.] C.A. Daly, K. M. Fox, W. J.
Remme, M.E. Bertrand, R. Ferrari, M. L. Simoons, [i in.], G[rzegorz] Pulkowski, [i in.], W[ładysław]
Sinkiewicz, [i in.]. - Eur. Heart J. 2005 Vol. 26 s. 1369-1378.
(5) Increased blood coagulation in alcohol dependent male patients during six-month abstinence period. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Marcin Ziółkowski, Arleta Kulwas, M. Kotschy. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 2 s. 323-331.
(6) Napadowe migotanie przedsionków. Kwaśny refluks Ŝołądkowo-przełykowy jako czynnik
wyzwalający. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Maciej Świątkowski. Kardiol. Pol. 2005 T. 62 nr 1 s. 52-54.
(7) Odmienności płciowe w pozalipidowych mechanizmach działania statyn, wpływ na stęŜenie fibrynogenu i równowagę pro-antyoksydacyjną. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Jacek Budzyński, Jacek Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 70-78.
(8) Osoczowa aktywność alfa2-antyplazminy jako marker zasięgu zmian zapalnych w jelicie
grubym u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyń-
226
ski, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 91-95.
(9) Osoczowa aktywność alfa2-makroglobuliny jako marker aktywności zapalenia u chorych
na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10
nr 2 suppl. s. 86-90.
(10) Parametry wątrobowe a wskaźniki odŜywienia i tolerancja glukozy u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej w okresie 4 tygodni abstynencji. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 9-16.
(11) Płytki krwi u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.]
Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Arleta Kulwas, Marcin
Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 42-48.
(12) Prekalikreina i alfa1-inhibitor proteinaz w osoczu krwi chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski,
Krzysztof Grad, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 96-100.
(13) Przebieg elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieŜni a zakaŜenie Helicobacter
pylori u pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 107-112.
(14) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część druga: przewód
pokarmowy a układ ruchu, skóra i błony śluzowe, układ dokrewny, układ nerwowy i schorzenia hematologiczne. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 21-26.
(15) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część pierwsza: przewód
pokarmowy a jama ustna, układ oddechowy, krąŜenia i moczowy. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T.
10 nr 2 s. 15-20.
(16) Równowaga antyoksydacyjna krwi i stęŜenie tlenku azotu oraz ich związek z wartościami
prób wątrobowych u pacjentów z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 34-41.
(17) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(18) Tumour necrosis factor α and its relationships to the biochemical factors potentially
involved in atherosclerotic processes in alcohol dependent male patients after alcohol withdrawal. [Aut.]
Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski. Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 3 s. 511-521.
(19) Ultrasonograficzny obraz tarczycy i jej hormonalna czynność u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski, Jacek Fabisiak, Karol Suppan. - Valetudinaria - Post.
Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 149-154.
1108 (20) Wpływ leczenia hipolipemizującego dietą i simwastatyną na przebieg dusznicy bolesnej i
wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. [Aut.]
Grzegorz Pulkowski, Jacek Fabisiak, Jacek Budzyński, Karol Suppan, Maciej Świątkowski. - Pol. Arch.
Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 2 s. 746-754.
(21) Wpływ palenia tytoniu na wartość pH śródprzełykowego. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek
Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 131-136.
(22) Wpływ simwastatyny na stan równowagi pro-antyoksydacyjnej organizmu u pacjenów ze
stabilną chorobą wieńcową. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Jacek
Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 79-85.
227
(23) Wpływ zakaŜenia Helicobacter pylori na wyniki 24-godzinnej pH-metrii Ŝołądkowej u
pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka,
Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Jadwiga Korenkiewicz, Grzegorz Pulkowski, Krzysztof Grad. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 843-847.
(24) Wybrane parametry równowagi pro-antyoksydacyjnej pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku diagnozowanych z powodu bólów w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Krzysztof Grad, Ewa Kopczyńska, Jadwiga Korenkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 63-69.
(25) Wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej po czterech tygodniach i sześciu miesiącach abstynencji u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 24-33.
(26) Wyniki pH-metrii przełykowej u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej po odstawieniu alkoholu. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski,
Maciej Świątkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 101-106.
(27) ZaleŜność między pH wewnątrzprzełykowym i zmiennością rytmu zatokowego serca.
[Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, R. Bujak, Władysław Sinkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 113-121.
(28) ZaleŜność pH przełykowego od pH Ŝołądkowego w 24-godzinnej pH-metrii u pacjentów
z atypowym bólem w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski,
Grzegorz Pulkowski. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 113 nr 2 s. 111-118.
Pyskir Małgorzata
Prace naukowe
1109 (1) Body posture control of female judo competitors after tournament fights. [Aut.] W. Błach,
R. Pujszo, Małgorzata Pyskir, M. Adam. - Research Yearbook: studies in physical education and sport
2005 Vol. 11 s. 30-36. - Streszczenie artykułu dostępne w wersji elektronicznej pod adresem:
http://medsport.pl/research/pages/arch/2005/11/6.html
1110 (2) Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. [Aut.]
Małgorzata Pyskir, R. Pujszo, Maciej Bosek, Bronisław Grzegorzewski, W. Błach. - Med. Sport. 2004
R. 20 nr 5 s. 247-253.
Streszczenia
1111 (3) Posturograficzna ocena systemu kontroli postawy. [Aut.] Małgorzata Pyskir. W: XV
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Otwarta Konferencja Nauczycielska "Technika lotnicza i kosmiczna". Bydgoszcz, 24-26 września 2005. Program, streszczenia. [B.m., 2005] s. 15. - [Tekst równoległy
w języku angielskim].
Pyszora Anna
Prace naukowe
1112 (1) Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w leczeniu bólu. [Aut.]
Anna Pyszora, Anna Adamczyk. - Pol. Med. Paliat. 2005 T. 4 nr 3 s. 127-132.
Radzimińska Agnieszka
Prace naukowe
(1) Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (coxarthrotis) - etiologia, etiopatogeneza oraz
objawy kliniczne i radiologiczne. [Aut.] Katarzyna Szopińska, Wojciech Hagner, Agnieszka Radzimińska. - Kwart. Ortop. 2005 z. 1 s. 28-35.
228
(2) Leczenie operacyjne jako ostateczna metoda terapii "łokcia tenisisty" - odległe wyniki.
[Aut.] K. Pilecka, S. Junk, Wojciech Hagner, Katarzyna Maciejewska, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Szopińska. - Postępy Rehab. 2005 T. 19 nr 3 s. 31-34.
Rajewski Piotr
Prace naukowe
(1) Badanie kliniczne ilościowe (klinimetria). [Aut.] B[arbara] KsiąŜkiewicz, M[agdalena]
Nowaczewska, P[iotr] Rajewski. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red.
Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 121-126.
Streszczenia
1113 (2) Kliniczne i podkliniczne uszkodzenie układu nerwowego w cukrzycy. [Aut.] P[iotr] Rajewski, B[arbara] KsiąŜkiewicz, R[obert] Bielis. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s.
S369. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005.
Streszczenia.
(3) Wpływ wyrównania cukrzycy na przebieg kliniczny udaru mózgu. [Aut.] R[obert] Bielis,
P[iotr] Rajewski, B[arbara] KsiąŜkiewicz. - Neurol. Neurochir. Pol. 2005 T. 39 nr 4 supl. 2 s. S230S231. - XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 VIII-3 IX 2005.
Streszczenia.
Rapacka-Gackowska Alina
Streszczenia
(1) Ekspansywne i zagroŜone osobliwości flory "Błot Rakutowskich". [Aut.] Tomasz Załuski,
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Alina Rapacka-Gackowska. W: Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagroŜenia róŜnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej
dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi śukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Pod red. B.
Jackowiaka, Z. Celka. Poznań, 2005 s. 243-244.
Renkielska Monika
Prace naukowe
(1) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
(2) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(3) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
1114 (4) Guzy nerek - analiza zachorowań i przebiegu leczenia w Bydgoskim Ośrodku Onkologii
Dziecięcej w latach 1995-2005. [Aut.] Monika Renkielska, Andrzej Kurylak, Andrzej Prokurat, Irena
229
Matraś, Agnieszka Jatczak-Gaca, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki. W: VIII Sympozjum Onkologia
Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s.
71-72.
(5) Guzy rhabdoidalne w materiale własnym. [Aut.] Sylwia Kołtan, Monika Renkielska,
Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr
2 s. 124-125. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(6) Izolowane wodobrzusze jako pierwotna manifestacja gruźlicy - trudności diagnostyczne.
[Aut.] Monika Pogorzała, Monika Renkielska, Mariusz Wysocki, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia".
Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 72-73.
(7) Rak nosogardła - przegląd moŜliwości terapeutycznych. Analiza wyników leczenia w
jednym ośrodku onkologii dziecięcej. [Aut.] A[ndrzej] Kurylak, M[onika] Renkielska, M[onika] Pogorzała, A[gnieszka] Jatczak-Gaca, J. Mierzwiński, H[enryk] Kaźmierczak, M[ariusz] Wysocki. W: VIII
Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI
2005. [B. m., 2005] s. 62-63.
(8) Skuteczność terapii PUVA w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi
pod postacią uogólnionej sklerodermii: opis przypadku. [Aut.] Agnieszka Jatczak-Gaca, Sylwia Kołtan,
Jan Styczyński, F. Protas-Drozd, Monika Renkielska, Andrzej Kołtan, Waldemar Placek, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 212-213. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
Romańska-Gocka Krystyna
Prace naukowe
(1) Liszaj płaski pęcherzowy leczony acytretyną i PUVA: opis przypadku. [Aut.] GraŜyna
Uchańska, Krystyna Romańska-Gocka, Waldemar Placek. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr
6 s. 296-298.
1115 (2) Nowe spojrzenie na problem alergii na lateks; grupy ryzyka, objawy, rozpoznawanie,
zapobieganie. [Aut.] Krystyna Romańska-Gocka, Jacek Gocki, Barbara Zegarska, GraŜyna Uchańska,
Waldemar Placek. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 5 s. 227-232.
1116 (3) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych szpitali bydgoskich. [Aut.] Krystyna Romańska-Gocka, Jacek Gocki, Magdalena śbikowska-Gotz, Waldemar Placek, Andrzej Dziedziczko. - Alergia Astma Immunol. 2005 T. 10 nr 3 s. 148-153.
Streszczenia
(4) Dolezitost trans-epidermalneho uniku vody (TEWL). [Aut.] B[arbara] Zegarska,
K[rystyna] Romańska-Gocka. - DERMA 3. tisicrocia 2005 Vol. 5 nr 4 s. 39-40. - 3rd Congress of
Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology. Bratislava, 6-7 XII 2002. [Tekst równoległy w
języku angielskim].
1117 (5) Występowanie alergii na lateks w grupie 100 pracowników oddziałów zabiegowych szpitali bydgoskich. [Aut.] K[rystyna] Romańska-Gocka, J[acek] Gocki, M[agdalena] śbikowska-Gotz,
W[aldemar] Placek, A[ndrzej] Dziedziczko. - Postępy Dermatol. Alergol.
2005 supl. 1 s. 9. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
"Choroby alergiczne skóry". Gdańsk, 19-21 V 2005. Materiały konferencyjne.
Inne publikacje
1118 (6) XIV Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) (Londyn, 12-16
października 2005 r.) - sprawozdanie. [Aut.] W. Baran, Krystyna Romańska-Gocka. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 315-316. - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.
230
Rosa Ewa
Prace naukowe
(1) Ocena skuteczności krioterapii w gonartrozie. [Aut.] M. Struensee, Urszula Kaźmierczak,
Wojciech Hagner, Ewa Rosa. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 89-92.
Rość Danuta
Prace naukowe
(1) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
GraŜyna Malukiewicz-Wiśniewska, Danuta Rość, Bartłomiej KałuŜny, Jakub J. KałuŜny. - Klin. Oczna
2005 R. 107 nr 1-3 s. 70-72.
(2) Fear and depression of people suffering from leukemia. [Aut.] Mirosława Felsmann, Danuta Rość. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. PolzDacewicz. Lublin, 2005 s. 336-342. - [KBN 12.00 - do dorobku indywidualnego dla M. Felsmann].
(3) Functioning in patients with leukemia based on QLQ-C30 questionnaire results. [Aut.]
Mirosława Felsmann, Danuta Rość. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N. Gozdek, J.
Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 343-348.
1119 (4) Główne autoantygeny tarczycowe człowieka - znaczenie kliniczne. [Aut.] E. Buczkowska,
M. Polaszewska-Muszyńska, Danuta Rość. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 25-31.
(5) Inhibitor aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) we krwi oraz ekstraktach tkankowych
chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. [Aut.] Ewa śekanowska, K. Cieśliński, Danuta Rość. Pneumonol. Alergol. Pol. 2004 T. 72 nr 9-10 s. 409-414.
(6) Insulinooporność, hiperinsulinemia, hipertriglicerydemia, hiperurykemia i otyłość u krewnych pierwszego stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej w
wieku od 20-35 lat. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol.
12 nr 2 s. 245-250.
(7) Quality of life of men suffering from coxarthrosis after total hip replacement. [Aut.] Dorota Jachimowicz-Wołoszynek, Danuta Rość. W: Current health problems in empirical studies. Ed. N.
Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 364-370.
(8) Satysfakcja pacjenta jako czynnik determinujacy jego lojalność wobec lekarza. [Aut.]
Agnieszka Łukomska, Danuta Rość. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 165-170.
(9) Wpływ płci na satysfakcję pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego. [Aut.]
Agnieszka Łukomska, Danuta Rość, Iwona Nowakowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 95-101.
Streszczenia
(10) Antithrombin, thrombin-antithrombin complexes and F1+F2 fragments of prothrombin in
radically operated NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R.
Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Lung Cancer
2005 Vol. 49 suppl. 2 P-610. - 11th World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII 2005.
Abstracts.
(11) AT, TAT and F1+F2 fragments of prothrombin in radically operated NSCLC. [Aut.] D.
Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa]
śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Haematologica Rep. 2005 Vol. 1 nr 9 s. 81. - 3rd
International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer. Bergamo, Italy, 14-16 X
2005.
(12) AT, TAT and F1+F2 in radically operated non-small cell lung cancer patients. [Aut.] D.
Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa]
śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - J. Thromb. Haemost. 2005 Vol. 3 suppl. 1 P0079. XXth ISTH Congress. Sydney, Australia, 6-12 VIII 2005. Abstracts.
(13) An attempt of evaluation of inflammatory process activity assessed by the level of cytokins Il-6 and RANTES and endothelial injure in patients with IgA nephropathy. [Aut.] Beata Sulikowska, Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Danuta Rość, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. W-PO20050. - 3rd World Congress of
231
Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of
Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(14) Concentration of TAFI and d-dimers in radically operated non-small cell lung cancer
patients. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J.
Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - J. Thromb. Haemost. 2005 Vol.
3 suppl. 1 P0783. - XXth ISTH Congress. Sydney, Australia, 6-12 VIII 2005. Abstracts.
(15) Concentration of TF and TFPI in non-smal cell lung cancer. [Aut.] D. Dworakowska,
A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska,
D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - J. Thromb. Haemost. 2005 Vol. 3 suppl. 1 P1352. - XXth ISTH
Congress. Sydney, Australia, 6-12 VIII 2005. Abstracts.
(16) Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki. [Aut.]
G[raŜyna] Malukiewicz-Wiśniewska, D[anuta] Rość, B[artłomiej] KałuŜny, J[akub] J. KałuŜny. W:
XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszczenia. [B.m., 2005] s. 10.
(17) Parametry dysfunkcji śródbłonka u 1-stopnia krewnych chorych na cukrzycę typu 2 bez
zaburzeń gospodarki węglowodanowej w wieku 20-35 lat. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski,
Barbara Góralczyk, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 97. - X Jubileuszowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
(18) Proces trombinogenezy u pacjentów z "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta]
Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z. Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol.
2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła,
8-10 IX 2005.
(19) TAFI, fibrinogen and d-dimers in radically operated NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska,
A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska,
D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Haematologica Rep. 2005 Vol. 1 nr 9 s. 81. - 3rd International
Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer. Bergamo, Italy, 14-16 X 2005.
(20) TF and TFPI in surgically treated NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M.
Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E.
Czestochowska. - Haematologica Rep. 2005 Vol. 1 nr 9 s. 81. - 3rd International Conference on
Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer. Bergamo, Italy, 14-16 X 2005.
(21) TF i TFPI w płynie trzustkowym u chorych z ostrym zapaleniem trzustki. [Aut.] I[za]
Iwan-Ziętek, Z. Ziętek, D[anuta] Rość, A. Olejarz. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 145. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(22) Thrombin activatable fibrinolytic inhibitor in sera from NSCLC patients. [Aut.] D. Dworakowska, Arleta Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, Ewa śekanowska, Danuta Rość, E. Czestochowska. - Eur. Respir. J. 2005 Vol. 26 suppl. 49 s. 91. - 15th ERS
Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005.
(23) Thrombin activatable fibrinolytic inhibitor, fibrinogen and D-dimers in radically operated
NSCLC. [Aut.] D. Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J.
Skokowski, E[wa] śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Lung Cancer 2005 Vol. 49
suppl. 2 P-611. - 11th World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII 2005. Abstracts.
(24) Tissue factor and tissue factor pathway inhibitor in surgically treated NSCLC. [Aut.] D.
Dworakowska, A[rleta] Kulwas, M. Lapinski, D. Tomaszewski, R. Dworakowski, J. Skokowski, E[wa]
śekanowska, D[anuta] Rość, E. Czestochowska. - Lung Cancer 2005 Vol. 49 suppl. 2 P-609. - 11th
World Conference on Lung Cancer. Barcelona, Spain, 3-6 VII 2005. Abstracts.
1120 (25) U-PA i uPAR w limfocytach oraz w osoczu chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną.
[Aut.] A. Kowalewska, D[anuta] Rość, D. Szadziewska-Kowalska. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36
supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX
2005.
(26) Układy antykoagulacyjne białko C/TM i AT u chorych na cukrzycę powikłaną i niepowikłaną "zespołem stopy cukrzycowej". [Aut.] A[rleta] Kulwas, D[anuta] Rość, W[iesław] Jundziłł, Z.
Ruprecht, K[rzysztof] Góralczyk. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 186. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(27) WyŜsze HS-CRP w surowicy krewnych I-stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej w porównaniu z grupą kontrolną. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski, Barbara Góralczyk, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 118. - X Jubileuszowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
232
Rozwodowska Małgorzata Maria
Prace naukowe
(1) Activity of cathepsin D and alfa1-antitrypsin in the blood serum of patients with mammary
carcinoma. [Aut.] A[lina] Woźniak, C[elestyna] Mila-Kierzenkowska, D.O. Schachtschabel, B[artosz]
Woźniak, M[ałgorzata] Rozwodowska, T[omasz] Drewa, S[ylwia] Drewa, J. Sir, I. Sir, R. Maciak,
E[wa] KrzyŜyńska-Malinowska. - Exp. Oncol. 2005 Vol. 27 nr 3 s. 233-237.
1121 (2) Ocena stęŜenia produktów peroksydacji lipidów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych
u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, M. Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król, Jacek Kubica, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska, R.
Musiak. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 3 s. 178-183.
(3) Zespół Churg-Strauss. [Aut.] Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska,
Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, Stanisław Pilecki, Ł. Korenkiewicz, M. Rychter, A. Sukiennik, Jacek
Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 394-402.
Streszczenia
1122 (4) StęŜenie dialdehydu malonowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, Mirosława Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król,
Tomasz Drewa, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 s. 68. - Kongres
Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 IV
2005. Abstracts.
Rozwodowska Mirosława Maria
Prace naukowe
1123 (1) Zespół Churg-Strauss. [Aut.] Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska,
Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, Stanisław Pilecki, Ł. Korenkiewicz, M. Rychter, A. Sukiennik, Jacek
Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 394-402.
(2) Znaczenie koronarografii w przygotowaniu chorych do planowych operacji rekonstrukcyjnych tętnic w odcinku aortalno-udowym. [Aut.] Jacek Kubica, Stanisław Molski, A. Łukasiewicz, A.
Sukiennik, Mirosława Rozwodowska. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 3 s. 139-145. - [Tekst równoległy w
języku angielskim].
Streszczenia
(3) StęŜenie dialdehydu malonowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, Mirosława Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król,
Tomasz Drewa, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 s. 68. - Kongres
Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 IV
2005. Abstracts.
RóŜalski Rafał
Prace naukowe
1124 (1) DNA repair responsible for the presence of oxidatively damaged DNA lesion in urine.
[Aut.] M. S. Cooke, M. D. Evans, R. Dove, Rafał RóŜalski, Daniel Gackowski, A. Siomek, J. Lunec,
Ryszard Oliński. - Mutat. Res. - Fund. Mol. 2005 Vol. 574 s. 58-66.
1125 (2) Substantial decrease of urinary 8-oxo-7,8-dihydroguanine, a product of the base excision
repair pathway, in DNA glycosylase defective mice. [Aut.] Rafał RóŜalski, A. Siomek, Daniel Gackowski, Marek Foksiński, C. Gran, A. Klungland, Ryszard Oliński. - Int. J. Biochem. Cell Biol. 2005 Vol.
37 s. 1331-1336.
Streszczenia
233
1126 (3) Diet does not influence urinary levels of 8-hydroxy-2`-deoxyguanosine or 8hydroxyguanine in humans. [Aut.] M. S. Cooke, R. Dove, Rafał RóŜalski, Daniel Gackowski, A.
Siomek, J. Lunec, M. D. Evans, Ryszard Oliński. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 37. Society for Free Radical Research - Europe "Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK,
8-11 VII 2005.
(4) Urinary excretion of DNA lesions; their principle sources and involvement in aging process. [Aut.] R[yszard] Oliński, R[afał] RóŜalski, D[aniel] Gackowski, M[arek] Foksiński, J[olanta] Guz,
A. Siomek. - Free Radic. Res. 2005 Vol. 39 supl. 1 s. 29. - Society for Free Radical Research - Europe
"Free Radicals and Disease Processes". West Midlands, UK, 8-11 VII 2005.
Rudy Jacek
Prace naukowe
(1) Ocena krąŜenia mózgowego w ostrym udarze krwotocznym mózgu przezczaszkową ultrasonografią dopplerowską. [Aut.] ElŜbieta Wanat-Słupska, Jacek Rudy, Marzenna Ziółkowska-Kochan. Udar Mózgu 1999 T. 1 nr 2 s. 75-79.
1127 (2) Ocena parametrów przepływu krwi za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu. [Aut.] Jacek Rudy, ElŜbieta Wanat-Słupska, Marzenna Ziółkowska-Kochan. - Udar Mózgu 1999 T. 1 nr 2 s. 69-73.
(3) Znaczenie rokownicze dynamiki tętna czołowego i skroniowego w ostrym okresie krwotocznego i niedokrwiennego udaru mózgu - badania wstępne. [Aut.] Marzenna Ziółkowska-Kochan,
ElŜbieta Wanat-Słupska, Jacek Rudy. - Udar Mózgu 1999 T. 1 nr 2 s. 81-87.
Rystok Danuta
Streszczenia
(1) Aneksyna V w osoczu, wodach płodowych i łoŜysku kobiet cięŜarnych. [Aut.] E[wa]
śekanowska, M[ieczysław] Uszyński, W. Uszyński, D[anuta] Rystok. - Acta Haematol. Pol. 2005 T.
36 supl. 2 s. 333. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX
2005.
Sarnowski Jan
Prace naukowe
(1) Morphometry of the pancreas in human foetuses. [Aut.] ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska,
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Jan Sarnowski, Paweł Lisewski, Mariusz Flisiński. - Folia Morphol.
2005 Vol. 64 nr 1 s. 29-32.
Streszczenia
(2) Morphometry of the azygos vein system in human fetus. [Aut.] E[lŜbieta] KrakowiakSarnowska, M[arcin] Wiśniewski, M[ichał] Szpinda, J[an] Sarnowski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 68.
Sarwińska Jadwiga
Prace naukowe
1128 (1) Komponenty sprawności fizycznej wspierajace zdrowie studentów fizjoterapii Akademii
Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. [Aut.] Jadwiga Sarwińska, M. Zasada, Andrzej Lewandowski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 77-82.
234
(2) Sprawność motoryczna studentów fizjoterapii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. [Aut.] Andrzej Lewandowski, Jadwiga Sarwińska, M. Zasada. - Med. Biol. Sci. 2005
T. 19 nr 2 s. 81-87.
Inne publikacje
1129 (3) Programowe obozy studentów fizjoterapii - formą socjalizacji zawodowej. [Aut.] Jadwiga
Sarwińska. - Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 29.
Sawicki Marcin
Prace naukowe
(1) Ocena niektórych parametrów reaktywności typu komórkowego w populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych na gruczolakoraka stercza. [Aut.] A. Helmin-Basa, Lidia
Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Marcin Sawicki, Ryszard Gołda, I. Kubiszewska, Jacek
Michałkiewicz, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć. - Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3 s. 205-209.
Streszczenia
(2) Anti-CCP antibodies: a new specific marker in rheumatoid arthritis. [Aut.] G[raŜyna]
OdrowąŜ-Sypniewska, M. Kuligowska, M[arcin] Sawicki. - Clin. Chim. Acta 2005 Vol. 355 suppl. s.
S255. - 16th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine EUROMEDLAB 2005. Glasgow, 8-12 V 2005.
(3) Nowe markery w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. [Aut.] M. Kuligowska,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Marcin Sawicki, K. Jedynak. - Reumatologia 2004 T. 42 nr 2 s. 248. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22 V 2004.
(4) Ocena stęŜeń wybranych czynników angiogennych u dzieci z nieswoistymi zapaleniami
jelit. [Aut.] GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, GraŜyna Mierzwa,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca
2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
Senterkiewicz Lilla
Prace naukowe
(1) Inflammatory markers and cardiovascular risk in healthy Polish women across the menopausal transition. [Aut.] Anna Stefańska, GraŜyna Sypniewska, Lilla Senterkiewicz. - Clin. Chem.
2005 Vol. 51 nr 10 s. 1893-1895.
Streszczenia
(2) Association of C-reactive protein and sICAM-1 levels with obesity and insulin resistance
in perimenopausal and postmenopausal women. [Aut.] A[nna] Stefańska, G[raŜyna] OdrowąŜSypniewska, L[illa] Senterkiewicz. - Clin. Chim. Acta 2005 Vol. 355 suppl. s. S359. - 16th IFCC FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005.
Glasgow, 8-12 V 2005.
Serafin Zbigniew
Prace naukowe
(1) Automatyczna metoda pomiaru masy zwapnień w tętnicach wieńcowych przy uŜyciu
wielorzędowej tomografii komputerowej - ocena wartości diagnostycznej. [Aut.] Władysław Lasek,
Zbigniew Serafin, M. Marzec, Katarzyna Laskowska, ElŜbieta Nawrocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 23-30.
(2) Choroby naczyniowe układu nerwowego. [Aut.] B[arbara] KsiąŜkiewicz, R[oman] Mazur,
M. Świerkocka-Miastkowska, D. Gąsecki, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i
studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 176-209.
235
1130 (3) Evaluation of alternative methods for coronary calcium scoring in multi-detector-row
computed tomography. [Aut.] Zbigniew Serafin, Władysław Lasek, Katarzyna Laskowska, M. Marzec. Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 2 s. 25-30.
(4) Guzy mózgu i kanału kręgowego. [Aut.] R[oman] Mazur, Z[bigniew] Serafin, D[orota]
Biesek. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura.
Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 213-224.
(5) Influence of gating phase selection on the image quality of coronary arteries in multidetector-row computed tomography. [Aut.] Katarzyna Laskowska, M. Marzec, Zbigniew Serafin, ElŜbieta
Nawrocka, Władysław Lasek, J. Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s.
57-63.
(6) Neuroobrazowanie. [Aut.] W[ładysław] Lasek, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 148155.
(7) Neuroobrazowanie wczesnego okresu udaru mózgu. [Aut.] Władysław Lasek, Zbigniew
Serafin. - Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 4 s. 214-224.
(8) Powikłania neurologiczne niedomogi kręgosłupa. [Aut.] R[oman] Mazur, B[arbara] KsiąŜkiewicz, M. Świerkocka-Miastkowska, Z[bigniew] Serafin. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i
studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 248-259. - [KBN 6.00 do dorobku indywidualnego dla B. KsiąŜkiewicz, R. Mazura].
(9) Rola przedoperacyjnego znakowania zmian niepalpacyjnych dla wczesnego wykrywania
raka sutka. [Aut.] J. Szabo-Moskal, Władysław Lasek, R. Kozłowska, J. Sir, Zbigniew Serafin. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 1 s. 15-19.
(10) Uraz czaszkowo-mózgowy. [Aut.] R[oman] Mazur, Z[bigniew] Serafin, D[orota] Biesek.
W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 236-247.
(11) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
1131 (12) Carotid artery blood flow and wall properties in patients with early stage renal insufficiency. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, P[aweł] StróŜecki, W[ładysław] Lasek, J[acek] Manitius, B. Sobociński. - Eur. Radiol. Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 562. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
(13) Guz nadnercza u noworodka - zmiana pokrwotoczna czy nowotworowa. Opis dwóch
przypadków. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, M. Chrzanowska, Monika Renkielska, Małgorzata Pacholska, P. Brzeziński, Magdalena Dobruchowska, E. Kłobukowska, G. Matkowska, Zbigniew Serafin, Sylwia Drewa, Mariusz Wysocki, Andrzej
I. Prokurat. W: VIII Sympozjum Onkologia Wieku Rozwojowego. "Aktualności i najnowsze osiągnięcia". Popowo, 23-25 XI 2005. [B. m., 2005] s. 69-70.
1132 (14) Peripheral arterial blood flow and intima-media thickness in patients with predialysis
stage chronic renal failure. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, B. Sobociński, P[iotr] Strześniewski, W[ładysław]
Lasek, P[aweł] StróŜecki, A[ndrzej] Kapała, J[acek] Manitius, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Eur. Radiol.
Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 558-559. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
(15) Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, Zbigniew Serafin, R. Kurowski, Władysław Lasek, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9
supl. A s. 38-39. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
"Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Sękowska Alicja
Prace naukowe
1133 (1) Częstość występowania w moczu i wzory oporności na antybiotyki metycylinoopornych
(MRSA) i metycylinowraŜliwych (MSSA) Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na zakaŜenie
236
układu moczowego (ZUM). [Aut.] M. Wojda, Alicja Sękowska, Joanna Wróblewska, GraŜyna Janicka. Diagn. Lab. 2005 T. 41 nr 2 s. 131-136.
1134 (2) Ocena oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa na wybrane antybiotyki. [Aut.] Alicja
Sękowska, GraŜyna Janicka, M. Wojda, Joanna Wróblewska. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 19 nr 110
s. 169-171.
1135 (3) Ocena właściwości hydrofobowych powierzchni komórek bakterii z rodzaju Klebsiella.
[Aut.] Alicja Sękowska. - Diagn. Lab. 2005 T. 41 s. 271-276.
(4) Staphylococcus spp. w Ŝywności. [Aut.] Joanna Wróblewska, Eugenia Gospodarek, Alicja
Sękowska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 113-116.
(5) Właściwości hydrofobowe szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z róŜnych materiałów. [Aut.] Joanna Wróblewska, GraŜyna Janicka, M. Szymankiewicz, Alicja Sękowska, Marcin
Wróblewski. - Diagn. Lab. 2005 T. 41 s. 435-440.
Sinjab Ahmad Thabit
Streszczenia
(1) NO and thromboxane A2 modulate pulmonary pressure after ischemia and intestinal reperfusion. [Aut.] M. Słupski, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, A[hmad] Sinjab, R[afał] SzadujkisSzadurski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, Z[bigniew] Włodarczyk, A[nna] Andruszkiewicz. W: VII
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, 12-14 V 2005.
[B. m., 2005] P 150.
Sinkiewicz Władysław
Prace naukowe
(1) Analiza róŜnic składu ciała oraz wybranych cech morfologicznych kobiet prowadzących
odmienny styl Ŝycia w zakresie aktywności fizycznej. [Aut.] J. Maciejewski, A. Czekałowska, Hanna
Trzcinska, Michał Ziołkowski, Władysław Sinkiewicz. W: Epidemiologia chorób niezakaźnych w
Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne. Definiowanie i nazewnictwo niepełnosprawności. Red.
nauk. I. D. Karwat. Lublin, 2005 s. 582-584.
1136 (2) Analysis of correlation between body fatness and physical sufficiency in different populations groups. [Aut.] J. Maciejewski, A. Kowalkowska, Mc. Maciejewski, Władysław Sinkiewicz, Michał
Ziołkowski, Hanna Trzcinska. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects. Ed. N. Gozdek,
M. Sygit. Lublin, 2005 s. 245-249.
1137 (3) Analysis of correlation between physique type and body composition with reference to
differences in physical activity of the studied persons. [Aut.] J. Maciejewski, A. Czekałowska, Mc.
Maciejewski, Władysław Sinkiewicz, Michał Ziołkowski, Hanna Trzcinska. W: Health promotion.
Theoretical and practical aspects. Ed. N. Gozdek, M. Sygit. Lublin, 2005 s. 251-256.
1138 (4) BNP - waŜny i coraz bardziej doceniany marker w kardiologii klinicznej. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, D. Karasek, Jacek Kubica. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 19-26.
1139 (5) BNP i N-proBNP - waŜne narzędzia prognostyczne następstw hemodynamicznych ostrych
zespołów wieńcowych. [Aut.] Władysław Sinkiewicz. - Kardiol. Dypl. 2004 T. 3 nr 5 s. 35-36.
(6) The effect of perindopril on cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the EUROPA study: results from the PERSUADE substudy. [Aut.] C.A. Daly, K. M. Fox, W. J.
Remme, M.E. Bertrand, R. Ferrari, M. L. Simoons, [i in.], G[rzegorz] Pulkowski, [i in.], W[ładysław]
Sinkiewicz, [i in.]. - Eur. Heart J. 2005 Vol. 26 s. 1369-1378.
1140 (7) Heart failure as emerging health problem in Poland - a challenge for the kuiaviapomeranian district. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, W. Balak, Maria Bogdan, Joanna
Dudziak, S. Sielski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 9-17.
1141 (8) In poliphenolis sanitas, czyli w czym tkwi potęga czerwonego wina. [Aut.] Władysław
Sinkiewicz, Joanna Dudziak. - Kardiol. Dypl. 2005 T. 4 nr 1 s. 10-16.
237
(9) Ocena zaleŜności pomiędzy wybranymi cechami składu ciała a typem budowy ciała młodych kobiet. [Aut.] J. Maciejewski, A. Czekałowska, Hanna Trzcinska, Michał Ziołkowski, Władysław
Sinkiewicz. W: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne.
Definiowanie i nazewnictwo niepełnosprawności. Red. nauk. I. D. Karwat. Lublin, 2005 s. 605-609.
1142 (10) Plasma concentrations of plasmin-α2-antiplasmin complexes (PAP) and D-dimers in
patients with acute myocardial infarction. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, R. Bujak, J. BłaŜejewski, Ewa
śekanowska, Jacek Budzyński, Joanna Dudziak. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 370-376.
1143 (11) Rationale and design of the multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled
study to evaluate the efficacy of vasopressin antagonism in heart failure: outcome study with tolvaptan
(EVEREST). [Aut.] M. Gheorghiade, C. Orlandi, J. C. Burnett, D. Demets, L. Grinfeld, A. Maggioni, K.
Swedberg, J. E. Udelson, F. Zannad, C. Zimmer, M. A. Konstam, [i in.], Władysław Sinkiewicz, [i in.]. J. Card. Fail. 2005 Vol. 11 nr 4 s. 260-269.
1144 (12) A statin in treatment of heart failure? Controlled rosuvastatin multinational study in heart
failure (CORONA): study design and baseline characteristics. [Aut.] J. Kjekshus, P. Dunselman, M.
Blideskog, C. Eskilson, A. Hjalmarson, J.V. McMurray, F. Waagstein, H. Wedel, P. Wessman, J. Wikstrand, [i in.], W[ładysław] Sinkiewicz, [i in.]. - Eur. J. Heart Failure 2005 Vol. 7 s. 1059-1069.
(13) ZaleŜność między pH wewnątrzprzełykowym i zmiennością rytmu zatokowego serca.
[Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, R. Bujak, Władysław Sinkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 113-121.
(14) Zastosowanie antagonistów receptora dla aldosteronu w leczeniu niewydolności serca.
[Aut.] Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, Aldona Kubica, Krzysztof Demidowicz, Władysław Sinkiewicz.
- Chor. Serca Nacz. 2005 T. 2 nr 1 s. 29-32.
Streszczenia
1145 (15) Ocena trombinogenezy in vivi w świeŜym zawale mięśnia sercowego na podstawie stęŜeń
kompleksów trombina - antytrombina III i aktywności antytrombiny III. [Aut.] J. BłaŜejewski, Władysław Sinkiewicz, R. Bujak, Ewa śekanowska, Jacek Budzyński. - Kardiol. Pol. 2005 T. 63 supl. 1 s.
309. - IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 IX
2005.
1146 (16) Ocena związku stęŜeń immunoglobuliny E z markerami aktywacji krzepnięcia i parametrami lipidowymi u osób ze świeŜym zawałem mięśnia sercowego. [Aut.] Władysław Sinkiewicz, Ewa
śekanowska. - Kardiol. Pol. 2005 T. 63 supl. 1 s. 306-307. - IX Międzynarodowy Kongres Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 IX 2005.
Skok Zdzisław
Prace naukowe
(1) Selenium level in benign and cancerous prostate. [Aut.] B.A. Zachara, Karolina SzewczykGolec, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Zdzisław Skok, ElŜbieta Bloch-Bogusławska, W. Wasowicz. Biol. Trace Elem. Res. 2005 vol. 103 s. 199-206.
(2) Usefulness of histologic homogeneity estimation of muscle-invasive urinary bladder cancer
in an individual prognosis: a mapping study. [Aut.] Wojciech Jóźwicki, Jan Domaniewski, Zdzisław
Skok, Zbigniew Wolski, Ewa Domanowska, G. Jóźwicka. - Urology 2005 Vol. 66 nr 5 s. 1122-1126.
(3) Wilms` tumor within a horeshoe kidney with intravascular tumor extension to the renal
vein and inferior vena cava. [Aut.] Przemysław Gałązka, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś,
Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Monika Renkielska, Agnieszka Wojtkiewicz, Zbigniew Serafin,
Grzegorz Meder, Zdzisław Skok, Małgorzata Pacholska, Magdalena Dobruchowska, I. Leciejewska,
Mariusz Wysocki, Andrzej I. Prokurat. - Ann. Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 1-2 s. 43-46.
Streszczenia
(4) Analiza występowania i składu atypowych białek krąŜących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z rakiem z komórek nerkowych. [Aut.] Ryszard Gołda, Wojciech
Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 48A.
238
(5) Błąd patologa czy niewłaściwy dostęp do informacji? Opis przypadku. [Aut.] Wojciech
Jóźwicki, Ryszard Gołda, T. Szylberg, Zdzisław Skok, Jan Domaniewski, Grzegorz Przybylski. W:
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka
patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i
ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X
2005. [B. m., 2005] 49A.
1147 (6) Choroba Whipple`a - analiza przypadku. [Aut.] Z[dzisław] Skok, W[ojciech] Jóźwicki, A.
Meder, R[yszard] Gołda, J[adwiga] Korenkiewicz. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów
rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane
zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005], 50A.
Skublicki Stanisław
Prace naukowe
(1) Analiza zaleŜności między dopplerowskimi parametrami przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu i tętnicy pępowinowej a stanem noworodka po urodzeniu. [Aut.] Marek Szymański, Wiesław Szymański, M. Semeńczuk, Stanisław Skublicki. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 9 s. 713-719.
Słomko Witold
Prace naukowe
1148 (1) Wyniki leczenia obraŜeń więzadła krzyŜowego przedniego stawu kolanowego u sportowców. [Aut.] Witold Słomko, M. Hagner, Wojciech Hagner, P. Molski, Ł. Sielski, A. Sosnowska. Kwart. Ortop. 2005 z. 4 s. 287-293.
Streszczenia
1149 (2) Urazy więzadła krzyŜowego przedniego kolana u sportowców. [Aut.] Witold Słomko, M.
Hagner, Wojciech Hagner, P. Molski, A. Sosnowska. W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego. "Zastosowanie biomateriałów i przeszczepów tkankowych w leczeniu
ubytków kości". Bydgoszcz, 11-13 V 2005. Streszczenia. [B. m., 2005] s. 100.
Słomkowska Joanna
Prace naukowe
(1) Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy (od 24
listopada 2004 r. Collegium Medicum) za lata 2003-2004. Małgorzata Białobłocka. [Aut.] Małgorzata Białobłocka, Joanna Słomkowska, Anna Garczewska. Bydgoszcz: Biblioteka Medyczna CM
UMK, 2005, 673 s.
Sobiesiak Krzysztof
Prace naukowe
(1) Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej: metody instrumentalne - cz. 1: Wprowadzenie oraz opisy ćwiczeń dla studentów II roku farmacji. Pod red. Jana Pawlaczyka. [Aut.] Sylwia
Jagodzińska, Bogumiła Kupcewicz, Krzysztof Sobiesiak. Bydgoszcz: UMK CM, 2005, 145 s.
Socha Maciej W.
239
Prace naukowe
(1) Ocena dobrostanu płodu na podstawie dopplerowskiej analizy przepływu krwi w naczyniach pępowinowych i tętnicy środkowej mózgu płodu u cięŜarnych leczonych nitratami z powodu nadciśnienia w ciąŜy. [Aut.] Marek Szymański, Wiesław Szymański, Maciej W. Socha. - Klin. Perinatol.
Ginekol. 2005 T. 41 z. 1 s. 32-34.
(2) Odrębności leczenia nowotworów jajnika u młodych kobiet. [Aut.] Wiesław Szymański,
Marek Szymański, Maciej W. Socha. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej. Pod red. J. Kotarskiego. Lublin: Inst. Zastosowań Techniki, 2005 s. 247-259. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "
Kontrowersje w Ginekologii i Onkologii". Lublin, 16-17 IX 2005.
(3) Operacje zachowujące płodność (FSS) u pacjentek z nowotworami złośliwymi jajników.
[Aut.] Marek Szymański, Maciej W. Socha, Wiesław Szymański, T. Kolossa. - Ginekol. Prakt. 2005
R. 13 nr 1 s. 2-7.
Soczywko-Ciudzińska Julita
Prace naukowe
1150 (1) Bezpieczeństwo słuŜb ratunkowych - aktualne zagroŜenia. [Aut.] Julita SoczywkoCiudzińska, Joanna Hałas, J. Pawlak, Juliusz Jakubaszko. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 399-404. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
1151 (2) Bioterroryzm - rozpoznanie wybranych czynników biologicznych. [Aut.] Julita SoczywkoCiudzińska, Joanna Hałas, Iwona Urbanowicz, D. Kurka. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 313-322. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
1152 (3) Diagnostyka toksykologiczna w szpitalnym Oddziałe Ratunkowym. [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 55-64.
(4) Hipotermia - wyzwanie dla medycyny ratunkowej... [Aut.] K. Onasz, J. Pawlak, J[oanna]
Hałas, J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 193-195.
(5) Kwalifikowana pierwsza pomoc: zalecenia metodyczne nauczania. Pod red. Juliusza Jakubaszko. [Aut.] Juliusz Jakubaszko, Iwona Urbanowicz, Julita Soczywko-Ciudzińska. Wrocław: Polskie
Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2005, 51 s. - Seria: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Medycyny
Ratunkowej zeszyt 3.
1153 (6) Pielęgniarstwo ratunkowe w aspekcie medycyny ratunkowej. [Aut.] J. Pawlak, Julita
Soczywko-Ciudzińska, D. Kurka. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i radiologiczne w systemie
bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005. Pod. red. J. Koniecznego.
Inowrocław, 2005 s. 457-463. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
(7) Postępowanie ratunkowe w podtopieniu - opis przypadku. [Aut.] Joanna Hałas, Iwona
Urbanowicz, Julita Soczywko-Ciudzińska, J. Pawlak. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 179-183.
(8) Postępowanie w masywnej zatorowości płucnej - opis przypadku. [Aut.] P. Wnuk, K.
Grzegorczyk, J[oanna] Hałas, J[ulita] Soczywko-Ciudzińska. W: Postępy medycyny ratunkowej w
Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 19-24. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
1154 (9) Skuteczne postępowanie ratunkowe jako efekt prawidłowego planowania i oceny procesu
dydaktycznego. [Aut.] Julita Soczywko-Ciudzińska, J. Pawlak. W: ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i
radiologiczne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Materiały przedstawione podczas
sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Inowrocław, 26-27 IV 2005.
Pod. red. J. Koniecznego. Inowrocław, 2005 s. 465-475. - [KBN 2.00 - do dorobku indywidualnego].
240
1155 (10) Środki farmakologiczne naduŜywane w sporcie - nowe spojrzenie. [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, I[wona] Urbanowicz, J. Pawlak. W: Postępy medycyny ratunkowej
w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 75-80.
1156 (11) Wypalenie zawodowe w aspekcie medycyny ratunkowej. [Aut.] J[ulita] SoczywkoCiudzińska, J[oanna] Hałas, J[uliusz] Jakubaszko. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce. Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 205-210.
Streszczenia
1157 (12) Jak oceniać wyniki kształcenia nauczania w medycynie ratunkowej? [Aut.] J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[oanna] Hałas, J. Pawlak, J[uliusz] Jakubaszko. W: Pięć lat Polskiej Medycyny
Ratunkowej. Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2005 . Karpacz, 8-12 III
2005. Wrocław: Katedra Medycyny Ratunkowej AM, 2005 s. 98.
(13) Samokształcenie lekarza - konieczność moralna czy prawna? [Aut.] J[oanna] Hałas,
J[ulita] Soczywko-Ciudzińska, J[uliusz] Jakubaszko, P[rzemysław] Paciorek. W: Pięć lat Polskiej
Medycyny Ratunkowej. Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2005 . Karpacz, 8-12 III 2005. Wrocław: Katedra Medycyny Ratunkowej AM, 2005 s. 96.
Sokołowska Ewa
Prace naukowe
1158 (1) Budowa i skład ciała chłopców i dziewcząt z klas sportowych. [Aut.] Ewa Sokołowska,
Helena Krakowiak. W: Wychowanie fizyczne sport dzieci i młodzieŜy. Pod red. A. Michalskiego, M.
Napierały, M. Zasady. Bydgoszcz, 2005 s. 220-226.
1159 (2) Budowa somatyczna i skład ciała gimnazjalistów z klas sportowych i ich nietrenujących
rówieśników. [Aut.] Ewa Sokołowska, Helena Krakowiak, Milan Cabrić, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 2 s. 123-127.
1160 (3) Postawa ciała dzieci z wybranych bydgoskich przedszkoli. [Aut.] Ewa Sokołowska, Helena Krakowiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 89-93.
Sokup Alina
Prace naukowe
1161 (1) Cząstki adhezyjne w cukrzycy typu 2. [Aut.] Alina Sokup. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 4
s. 234-237.
(2) Hiperinsulinemia i zwiększona czynność komórek beta trzustki u krewnych pierwszego
stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Alina Sokup. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 146-148.
1162 (3) Insulina lispro jako alternatywny preparat w leczeniu Humuliną U otyłej kobiety z cukrzycą cięŜarnych uczulonej na Humulin U. Opis przypadku. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski,
Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 4 s. 260-261.
1163 (4) Insulinooporność, hiperinsulinemia, hipertriglicerydemia, hiperurykemia i otyłość u krewnych pierwszego stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej w
wieku od 20-35 lat. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol.
12 nr 2 s. 245-250.
1164 (5) Skuteczność leczenia niefarmakologicznego cukrzycy cięŜarnych u pacjentki z wysokim
wskaźnikiem insulinooporności HOMA-IR uczulonej na preparaty insuliny ludzkiej. [Aut.] Alina Sokup,
Maciej Świątkowski, Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 5 s. 403408.
1165 (6) Wpływ obciąŜenia rodzinnego wykładnikami klinicznymi zespołu metabolicznego na
wybrane parametry antropometryczne, kliniczne, biochemiczne, metaboliczne oraz na metodę leczenia
cukrzycy u pacjentek z cukrzycą cięŜarnych. [Aut.] Alina Sokup, Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 1 s. 42-45.
241
(7) ZróŜnicowanie reakcji komórek beta trzustki na redukcję masy ciała u chorych na cukrzycę
typu 2. Część I: wpływ redukcji otyłości na parametry testu glukagonowego. [Aut.] Maciej Świątkowski,
Alina Sokup. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 137-141.
(8) ZróŜnicowanie reakcji komórek beta trzustki na redukcję masy ciała u chorych na cukrzycę
typu 2. Część II: uwarunkowania patofizjologiczne stęŜeń peptydu-C w surowicy na czczo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Alina Sokup. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s.
142-145.
Streszczenia
1166 (9) Parametry dysfunkcji śródbłonka u 1-stopnia krewnych chorych na cukrzycę typu 2 bez
zaburzeń gospodarki węglowodanowej w wieku 20-35 lat. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski,
Barbara Góralczyk, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 97. - X Jubileuszowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
1167 (10) WyŜsze HS-CRP w surowicy krewnych I-stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej w porównaniu z grupą kontrolną. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski, Barbara Góralczyk, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 118. - X Jubileuszowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
Sopońska Małgorzata
Prace naukowe
(1) The effect of antitumor drugs on oxidative stress in B16 and S91 melanoma cells in vitro.
[Aut.] Alina Woźniak, Gerard Drewa, Bartosz Woźniak, D.O. Schachtschabel, Celestyna MilaKierzenkowska, Tomasz Drewa, Dorota Olszewska-Słonina, Małgorzata Sopońska. - Med. Sci. Monitor
2005 Vol. 11 nr 1 s. BR22-BR29.
Soszyńska Krystyna
Streszczenia
1168 (1) Cytogenetyczne i molekularne czynniki prognostyczne w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko,
R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 146147. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(2) Kariotyp komórek szpiku w ostrej białaczce nielimfoblastycznej u dzieci. [Aut.] O[lga]
Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, M. Ussowicz, K[rystyna] Soszyńska, A. Chybicka, M[ariusz]
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 175. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1169 (3) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s.
285-286. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
1170 (4) Prognostyczne znaczenie zmian cytogenetycznych i molekularnych w ostrych białaczkach
limfoblastycznych u dzieci. [Aut.] K[rystyna] Soszyńska, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, E. Duszeńko, R[obert] Dębski, M[ariusz] Wysocki, O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia
sesji plakatowej. [B. m., 2005] s. 285-286.
(5) Wrodzone aberracje chromosomowe u chorych z nowotworami układu krwionośnego.
[Aut.] O[lga] Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, K[rystyna] Soszyńska, M. Ussowicz, M. Kuliszkiewicz-Janus, M[ariusz] Wysocki. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji
plakatowej. [B. m., 2005] s. 136-137.
(6) Wrodzone aberracje chromosomowe u chorych z nowotworami układu krwiotwórczego.
[Aut.] O[lga] Haus, E. Duszeńko, B[arbara] Mucha, K. Skonieczka, K[rystyna] Soszyńska, M. Usso-
242
wicz, M. Kuliszkiewicz-Janus, M[ariusz] Wysocki. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 136137. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
1171 (7) ZłoŜony niezrównowaŜony kariotyp u dziewczynki z opóźnieniem rozwoju umysłowego,
dysmorfią i ostrą białaczką limfoblastyczną. [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, K[rystyna] Soszyńska,
E[lŜbieta] Grześk, O[lga] Haus. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 274. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
1172 (8) ZłoŜony niezrównowaŜony kariotyp u dziewczynki z opóźnieniem rozwoju umysłowego,
dysmorfią i ostrą białaczką limfoblastyczną. [Aut.] K. Skonieczka, E. Duszeńko, K[rystyna] Soszyńska,
E[lŜbieta] Grześk, O[lga] Haus. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005. Referaty i streszczenia sesji plenarnych. Streszczenia sesji plakatowej. [B.
m., 2005] s. 274.
Soszyński Dariusz
Prace naukowe
1173 (1) Rola tlenku azotu i tlenku węgla w utrzymaniu homeostatu termicznego oraz w powstawaniu gorączki. [Aut.] A. Szota, Dariusz Soszyński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 101-106.
Srokowski Grzegorz
Prace naukowe
1174 (1) Badanie obciąŜenia kończyn dolnych u osób po alloplastyce stawu biodrowego w ocenie
zborności stawu i prowadzonej rehabilitacji. [Aut.] Grzegorz Srokowski. - Kwart. Ortop. 2005 z. 3 s.
227-236.
Stafiej Joanna
Prace naukowe
1175 (1) Fizjologia filmu łzowego. [Aut.] I. Jaworowska-Cieślińska, Joanna Stafiej, D. Urbaniak. Okulistyka 2005 R. 8 nr 4 s. 9-10.
1176 (2) Objawy suchego oka w chorobach ogólnoustrojowych lub powstające w wyniku ich leczenia. [Aut.] Joanna Stafiej, K. Kaźmierczak. - Okulistyka 2005 R. 8 nr 4 s. 54-58.
1177 (3) Urazy przenikające gałki ocznej - wybrane cechy epidemiologiczne w materiale własnym.
[Aut.] Joanna Stafiej, GraŜyna Malukiewicz-Wiśniewska, G. Czajkowski. - Klin. Oczna 2005 R. 107
nr 4-6 s. 243-246.
Stankiewicz Wojciech
Prace naukowe
(1) Naprawa przepuklin pachwinowych metodą Desardy - pierwsze polskie doświadczenia.
[Aut.] Jacek Szopiński, Andrzej Kapała, Stanisław Prywiński, Wojciech Stankiewicz, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 2 s. 159-168. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
Staszewski Przemysław
Prace naukowe
243
1178 (1) Many-body tight-binding model for aluminum nanoparticles. [Aut.] G. Staszewska, Przemysław Staszewski, N. E. Schultz, D.G. Truhlar. - Physical Rev. B 2005 Vol. 71 s. 045423.
Stefańska Anna
Prace naukowe
(1) Does sevelamer hydrochloride (Renagel) influence 25(OH)D3 and 1,25(OH)2D3 level in
haemodialysis patients? [Aut.] Paweł StróŜecki, J. Ostrowski, I. Majczyńska, Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Jacek Manitius. - J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. 2005
Vol. 16 nr 4 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.ifcc.org/ejifcc/
1179 (2) Inflammatory markers and cardiovascular risk in healthy Polish women across the menopausal transition. [Aut.] Anna Stefańska, GraŜyna Sypniewska, Lilla Senterkiewicz. - Clin. Chem.
2005 Vol. 51 nr 10 s. 1893-1895.
1180 (3) Lipid peroxidation, advanced glycation end products and antioxidant status in patients on
dialysis. [Aut.] Anna Stefańska, GraŜyna Sypniewska, Rafał Donderski, Jacek Manitius. - J. Int. Fed.
Clin. Chem. Lab. Med. 2005 Vol. 16 nr 1 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.ifcc.org/ejifcc/
(4) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami
litymi - doniesienie wstępne. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska,
GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1096-1101.
Streszczenia
(5) Association among the histological grading of renal biopsy and response to the treatment of
patients with IgA nephropathy. [Aut.] M. Kozłowski, Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna
Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 903A. - The American Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005.
Abstracts.
(6) Association among tubulo-interstitial function and renal functional reserve (RFR) and 12
months therapy of patients with primary IgA glomerulonephritis. [Aut.] B[eata] Sulikowska, A[nna]
Stefańska, G[raŜyna] Sypniewska, G[rzegorz] Grześk, M[agdalena] Grajewska, J[acek] Manitius. - Eur.
J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32-33. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
1181 (7) Association of C-reactive protein and sICAM-1 levels with obesity and insulin resistance
in perimenopausal and postmenopausal women. [Aut.] A[nna] Stefańska, G[raŜyna] OdrowąŜSypniewska, L[illa] Senterkiewicz. - Clin. Chim. Acta 2005 Vol. 355 suppl. s. S359. - 16th IFCC FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005.
Glasgow, 8-12 V 2005.
(8) An attempt of evaluation of inflammatory process activity assessed by the level of cytokins
Il-6 and RANTES and endothelial injure in patients with IgA nephropathy. [Aut.] Beata Sulikowska,
Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Danuta
Rość, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. W-PO20050. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of
Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(9) Czy istnieje zaleŜność pomiędzy stopniem zaawansowania zmian morfometrycznych w
biopsji nerek pacjentów z nefropatią IgA a odpowiedzią na stosowane leczenie? [Aut.] M. Kozłowski,
Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 38. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(10) Czynniki angiogenne (VEGF, bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami litymi. [Aut.]
Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 290-291. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
244
(11) The inflammatory state in chronic kidney disease as a cause of rarefaction of capillaries in
skeletal muscle. [Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela ElminowskaWenda, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 801A. - The American
Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005. Abstracts.
(12) The relationship between inflammation and left ventricular structure in patients with
chronic kidney disease. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski,
Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nephrol. Dial. Transplant. 2005
Vol. 20 suppl. 5 s. v76. - XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and
Transplant Association (ERA-EDTA). Instanbul, Turkey, 4-7 VI 2005.
(13) Stan zapalny w przewlekłej chorobie nerek a mikrokrąŜenie w mięśniach szkieletowych.
[Aut.] Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Anna Stefańska, Gabriela Elminowska-Wenda, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 36. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
Stefański Krzysztof
Prace naukowe
1182 (1) The spectral OCT image extracting without phase measurements. [Aut.] Krzysztof Stefański, K. Tomczyk, M. Szkulmowski, T. Bajraszewski, P. Targowski, A. Kowalczyk. - Proc. SPIE 2005
Vol. 5690 s. 143-150. - Coherence Domain Optical Methods and Optical Coherence Tomography in
Biomedicine IX. San Jose, California, USA, 23-26 I 2005.
Stodolska Alina
Prace naukowe
(1) Edukacja jako element procesu adaptacji chorych ze stomią jelitową. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Alina Stodolska. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 109-114.
(2) Modele opieki pielęgniarskiej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska,
Robert Ślusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 82-86.
(3) Narzędzia oceny ryzyka rozwoju odleŜyn. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Robert Ślusarz, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 1 s. 92-97.
(4) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik
Lekarza 2005 nr 4 s. 92-96.
(5) Proces pielęgnowania jako metoda pracy. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, V. Górna. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 4 s. 84-91.
(6) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek.
2005 R. 74 nr 2 s. 222-225.
(7) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna
Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew
Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 87-92.
1183 (8) Zachowania higieniczne chorych z miaŜdŜycą tętnic kończyn dolnych. [Aut.] Alina Stodolska, Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, A. Burdyńska. - Pielęg. Pol.
2005 T. 19 nr 1 s. 53-57.
(9) Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół stomii. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska,
Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 3 s. 33.
245
Stroiwąs-Wasilewska Agata
Prace naukowe
(1) Wyniki leczenia uzdrowiskowego chorych na cukrzycę oceniane metodą kwestionariuszową jakości Ŝycia. [Aut.] Magdalena Chełstowska, M. Skibińska, Jacek Chojnowski, Agata StroiwąsWasilewska, Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 73-85.
Streszczenia
(2) Czy przegrzewanie ogólnoustrojowe w saunie IR ma wpływ na dobowy profil glikemii u
chorych na cukrzycę. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, R[obert] Szafkowski, A[gata] StroiwąsWasilewska, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4 s. 128. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
(3) Neuropatia cukrzycowa i zespół stopy cukrzycowej. [Aut.] Jacek Chojnowski, Agata
Stroiwąs-Wasilewska, Irena Ponikowska. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 186. - X Jubileuszowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
StróŜecki Paweł
Prace naukowe
1184 (1) Cardiac valve calcifications and left ventricular hypertrophy in hemodialysis patients.
[Aut.] Paweł StróŜecki, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Renal Failure 2005 Vol. 27
s. 733-738.
1185 (2) Does sevelamer hydrochloride (Renagel) influence 25(OH)D3 and 1,25(OH)2D3 level in
haemodialysis patients? [Aut.] Paweł StróŜecki, J. Ostrowski, I. Majczyńska, Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Jacek Manitius. - J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. 2005
Vol. 16 nr 4 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.ifcc.org/ejifcc/
1186 (3) Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms in essential hypertension. [Aut.]
L. Tylicki, M. Fodinger, H. Puttinger, P. Rutkowski, Paweł StróŜecki, S. Tyszko, B. Rutkowski, W.H.
Horl. - Am. J. Hypertens. 2005 Vol. 18 s. 1442-1448.
1187 (4) PAI-1 and hyperuricaemia: another face of endothelium dysfunction in essential hypertension. Endothelium, hypertension, metabolism. [Aut.] M. Kretowicz, M. Ukleja-Adamowicz, Paweł
StróŜecki, Krzysztof Buczkowski, Katarzyna Klucz, R. Paczuski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek
Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 4 s. 261-265.
1188 (5) Rola zaburzeń wapniowo-fosforanowych w rozwoju zmian w układzie sercowonaczyniowym u pacjentów z niewydolnością nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, Jacek Manitius. W: Praktyczny poradnik rozpoznawania i leczenia zaburzeń Ca-P u pacjentów z niewydolnością nerek. Red. n.
B. Rutkowski, S. Czekalski. Gdańsk, Poznań, 2005 s. 55-69.
1189 (6) ZaleŜność między objętością nerek a insulinemią u chorych z pierwotnym nieleczonym
nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] M. Kozłowski, M. Kretowicz, Paweł StróŜecki, M. Ukleja-Adamowicz,
Krzysztof Buczkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005
T. 9 nr 5 s. 335-339.
Streszczenia
(7) Carotid artery blood flow and wall properties in patients with early stage renal insufficiency. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, P[aweł] StróŜecki, W[ładysław] Lasek, J[acek] Manitius, B. Sobociński. - Eur. Radiol. Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 562. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
1190 (8) Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms in essential hypertension: relation with the development of hypertensive end-stage renal disease. [Aut.] L. Tylicki, M. Fodinger, H.
Puttinger, P. Rutkowski, Paweł StróŜecki, S. Tyszko, B. Rutkowski, W.H. Horl. - Nephrol. Dial. Transplant. 2005 Vol. 20 suppl. 5 s. v59. - XLII Congress of the European Renal Association European
Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Instanbul, Turkey, 4-7 VI 2005.
1191 (9) Ocena zaleŜności między ciśnieniem tętna a sztywnością tętnic u pacjentów z przewlekłą
chorobą nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 31. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
246
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(10) Peripheral arterial blood flow and intima-media thickness in patients with predialysis
stage chronic renal failure. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, B. Sobociński, P[iotr] Strześniewski, W[ładysław]
Lasek, P[aweł] StróŜecki, A[ndrzej] Kapała, J[acek] Manitius, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Eur. Radiol.
Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 558-559. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
1192 (11) Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie nerek. [Aut.] Paweł StróŜecki, Zbigniew Serafin, R. Kurowski, Władysław Lasek, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9
supl. A s. 38-39. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
"Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
1193 (12) The relationship between inflammation and left ventricular structure in patients with
chronic kidney disease. [Aut.] Paweł StróŜecki, R. Kurowski, Magdalena Grajewska, M. Kozłowski,
Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nephrol. Dial. Transplant. 2005
Vol. 20 suppl. 5 s. v76. - XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and
Transplant Association (ERA-EDTA). Instanbul, Turkey, 4-7 VI 2005.
Strześniewski Piotr
Prace naukowe
(1) Pseudoaneurysm and arteriovenous fistula as complications after percutaneus nephtrolitotrypsy. Endovascular treatment with superselective embolisation. [Aut.] Władysław Lasek, Piotr Strześniewski, Grzegorz Meder, P. Jarzemski, M. Mosiołek. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 2 s. 87-89.
Streszczenia
(2) Peripheral arterial blood flow and intima-media thickness in patients with predialysis stage
chronic renal failure. [Aut.] Z[bigniew] Serafin, B. Sobociński, P[iotr] Strześniewski, W[ładysław]
Lasek, P[aweł] StróŜecki, A[ndrzej] Kapała, J[acek] Manitius, S[tanisław] Dąbrowiecki. - Eur. Radiol.
Suppl. 2005 Vol. 15 suppl. 1 s. 558-559. - ECR 2005. Vienna, Austria, 4-8 III 2005.
1194 (3) Wykorzystanie tomografii komputerowej w ocenie dynamiki wchłaniania się krwi u chorych z krwawieniem śródmózgowym. [Aut.] Piotr Strześniewski. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s.
107.
Studzińska Renata
Streszczenia
(1) Badanie hydrolizy enzymatycznej wybranych fosfonianów oraz ich właściwości inhibicyjnych w stosunku do fosfotransferazy i lipazy. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Studzińska, Renata
Kołodziejska, Marcin Dramiński. W: International Symposium on Phosphorus Chemistry Directed
Towards Biology - 25 Years Later. Lodz, Poland, 15 X 2005. Symposium Book. [B.m., 2005] s. 84.
(2) Enzymatyczne acylowanie nukleozydów pirymidynowych. [Aut.] Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński, Renata Kołodziejska, Lidia Jasińska, Renata Studzińska. W: XLVIII Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego. Poznań, 18-22 IX 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] S2-P45.
(3) Enzymatyczne reakcje acetylowania zmodyfikowanych nukleozydów. [Aut.] Renata Kołodziejska, Renata Studzińska, Marcin Wróblewski, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s.
850.
1195 (4) Nowe pochodne Tiazolo[3,2-a]Pirymidyn-5-onu. [Aut.] Renata Studzińska, Renata Kołodziejska, Marcin Wróblewski, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa
Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s. 879.
(5) Specyficzna fosforylacja enzymatyczna wybranych nukleozydów. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Kołodziejska, Renata Studzińska, Marcin Dramiński. W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego
247
Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 IX 2002. Streszczenia prezentacji. T. 2. Kraków, 2002 s.
887.
(6) Synthesis and application of 1-N-allyloxymet hylpyrimidines to the modulation thymidine
phosphorylase activity in human tumor. [Aut.] Marcin Wróblewski, Renata Studzińska, Marcin Dramiński, E. Miszczak-Zaborska. - Acta Biochim. Pol. 2005 Vol. 52 suppl. 1 s. 146. - 40th Meeting of the
Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 IX 2005. Abstracts.
Styczyński Jan
Prace naukowe
(1) Anti-HBs profiles in children treated for neoplastic disease who had been vaccinated
against hepatitis B postnatally or as infants. [Aut.] S[ylwia] Kołtan, A[ndrzej] Kołtan, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, J[an] Styczyński. - J. Hosp. Infect. 2005 Vol. 60 s. 73-77.
(2) B16 and Cloudman S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after decarbazine treatment. [Aut.] Dorota M. Olszewska-Słonina, Jan Styczyński, Tomasz A. Drewa, K.J. Olszewski,
Rafał Czajkowski. - Acta Pol. Pharm. 2005 Vol. 62 nr 6 s. 473-483.
1196 (3) Calcified fibromatosis of neck in 4-year old girl: rapid growth, rapid therapy. [Aut.] Jan
Styczyński, Władysław Lasek, Mariusz Wysocki. - Int. J. Pediatr. Otorhinolarygology 2005 Vol. 69 s.
847-852.
1197 (4) Cytotoxicity of cortivazol in childhood acute lymphoblastic leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki. - Anticancer Res. 2005 Vol. 25 s. 2253-2258.
(5) The effect of doxorubicin on the expression of cyclin A in K-562 leukemia cell line. [Aut.]
A[lina] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, J[an] Styczyński, A. Grzanka, H[alina] Wiśniewska. - Neoplasma
2005 Vol. 52 nr 6 s. 489-493.
1198 (6) In vitro sensitivity of leukemic cells to nucleoside derivatives in childhood acute leukemias: good activity in leukemic relapses. [Aut.] J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski,
K. CzyŜewski, W. Balwierz, E. Juraszewska, M. Matysiak, I. Malinowska, E. Stanczak, D. SońtaJakimczyk, T. Szczepański, J. Wachowiak, B. Konatkowska, A. Balcerska, A. Płoszyńska, J.
Kowalczyk, J. Stefaniak, W. Badowska, M. Wieczorek, I. Olejnik, M. Krawczuk-Rybak, M. Kuźmicz. Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 1 s. 74-78.
1199 (7) Leukostaza jako powikłanie hiperleukocytozy u dzieci z rozpoznaniem ostrych białaczek.
[Aut.] M. Tutak, Jan Styczyński. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 9 s. 813-816.
1200 (8) MoŜliwości zastosowania talidomidu w terapii chorób układowych u dzieci. [Aut.] K.
CzyŜewski, A. Zaborowska, Jan Styczyński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 47-53.
(9) Porównanie aktywności trzech preparatów L-asparaginazy w ostrej białaczce limfoblastycznej i mieloblastycznej: badania cytotoksyczności i indukcji apoptozy w liniach komórkowych.
[Aut.] Beata Kołodziej, Beata Kuryło-Rafińska, Małgorzata Kubicka, Robert Dębski, Jan Styczyński. Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 1 s. 1-6.
1201 (10) Pozarejestracyjne stosowanie leków w onkologii i hematologii w róŜnych grupach wiekowych. [Aut.] L. Gil, Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, M. Komarnicki. - Współ. Onkol. 2005 T. 9
nr 9 s. 404-407.
(11) Przygotowanie rodziców dzieci z chorobą nowotworową do sprawowania opieki domowej. [Aut.] M. Szwed-Kolińska, Ewa Barczykowska, Robert Dębski, Jan Styczyński, Andrzej Kurylak. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 109-113.
1202 (12) Talidomid modeluje ex vivo działanie prednizolonu i cytarabiny w ostrej białaczce mieloblastycznej u dzieci. [Aut.] K. CzyŜewski, A. Zaborowska, Jan Styczyński. - Med. Biol. Sci. 2005 T.
19 nr 2 s. 41-45.
1203 (13) Znaczenie prognostyczne skojarzonego profilu odporności in vitro na fludarabinę, treosulfan i etopozyd u dzieci z ostrą białaczką mieloblastyczną poddanych zabiegowi przeszczepiania komórek
hematopoetycznych. [Aut.] Jan Styczyński, J. Toporski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J. Kowalczyk, J. Wachowiak, Mariusz Wysocki. W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w onkohematologii". Falent k/Warszawy, 18-19 XI 2005. [B.
m., 2005] s. 26-28.
Streszczenia
248
1204 (14) Activity of prednisolone in acute lymphoblastic leukemia may be increased by various
non-cytotoxic compounds. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. Pediatr. Blood Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 424. - International Society of Paediatric Oncology. SIOP
XXXVII Annual Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
1205 (15) Analiza czynników ryzyka podwójnych zakaŜeń HBV+HBC u dzieci z chorobami nowotworowymi w świetle 30-letnich obserwacji. [Aut.] Jan Styczyński, Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki,
Andrzej Kołtan, Andrzej Kurylak, Robert Dębski. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 227228. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(16) Apoptoza indukowana u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną: nowy czynnik prognostyczny? [Aut.] Andrzej Kurylak, Jan Styczyński, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 284. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i
Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(17) Charakterystyka kliniczna i wyniki terapii polskich niemowląt z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych międzynarodowym protokołem INTERFANT‘99. [Aut.] T. Szczepański, D. SońtaJakimczyk, W. Balwierz, M. Ćwiklińska, E. Juraszewska, J.R. Kowalczyk, K. Drabko, J. Wachowiak, B.
Konatkowska, M[ariusz] Wysocki, J[an] Styczyński, A. Balcerska, N. Irga, A. Chybicka, E. Grotthus, G.
Sobol, A. Mizia, M. Krawczuk-Rybak, K. Muszyńska-Rosłan. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl.
2 s. 298-299. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX
2005.
1206 (18) Comparative analysis of ablative and reduced intensity conditioning hematopoietic stem
cell transplantation in treatment of adult patients with chronic myeloid leukemia. [Aut.] L. Gil, J.M.
Zaucha, Jan Styczyński, A. Czyz, A. Hellmann, M. Komarnicki. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 2 s.
439b-440b. - Forty-seventh annual meeting American Society of Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13
XII 2005. Program and abstracts.
1207 (19) Cytotoxicity of cortivazol in childhood acute lymphoblastic leukemia. [Aut.] [Jan] Styczyński, M[ariusz] Wysocki. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 295. - XXI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(20) Efektywność i bezpieczeństwo mobilizacji komórek hematopoetycznych krwi obwodowej
wysokimi dawkami G-CSF. [Aut.] R[obert] Dębski, H. Górnicka, J[an] Styczyński, E. Hulek, P. Wojtylak. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 107. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(21) Granulocytic sarcoma okolicy oczodołu z obecnością guza resztkowego po zakończonym
leczeniu u 16-letniego chłopca. [Aut.] Sylwia Kołtan, Jakub KałuŜny, Andrzej Kołtan, Jan Styczyński,
Olga Haus, Monika Renkielska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki, Józef KałuŜny. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 178. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1208 (22) Higher efficacy of peripheral blood stem cell collection in children mobilized with highdose G-CSF. [Aut.] Jan Styczyński, Robert Dębski, H. Górnicka, E. Hulek, P. Wojtylak, Mariusz Wysocki. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 2 s. 402b. - Forty-seventh annual meeting American Society of
Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13 XII 2005. Program and abstracts.
(23) Home care of the venous access device by parents and adolescent patients. [Aut.] M.
Szwed-Kolińska, Andrzej Kurylak, Jan Styczyński, Robert Dębski, Mariusz Wysocki. - Pediatr. Blood
Cancer 2005 Vol. 45 nr 4 s. 565. - International Society of Paediatric Oncology. SIOP XXXVII Annual
Conference. Vancouver, Canada, 21-24 IX 2005.
1209 (24) Impact of combined sensitivity to fludarabine, treosulfan and etoposide on outcome of
haematopoietic stem cell transplantation in childhood acute myeloid leukaemia. [Aut.] J[an] Styczyński,
J. Toporski, R[obert] Dębski, M[ałgorzata] Kubicka, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J.
Kowalczyk, J. Wachowiak, M[ariusz] Wysocki. - Bone Marrow Transpl. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 216217. - 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 21st Meeting
of the EBMT Nurses Group, 4th Meeting of the EBMT Data Management Group. Prague, Czech Republic, 20-23 III 2005. Abstracts.
1210 (25) Impact of combined sensitivity to fludarabine, treosulfan and etoposide on outcome of
hematopoietic stem cell transplantation in childhood acute myeloid leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, J.
Toporski, Robert Dębski, K. CzyŜewski, D. Boruczkowski, B. Wójcik, A. Chybicka, J. Kowalczyk, J.
Wachowiak, Mariusz Wysocki. W: Proceedings of Stem Cell Research. Stem Cell Theraupetics-
249
challenge for excellence. Conference Materials. The Third Annual Meeting of the European Stem Cell
Therapeutics Excellence Centre (STEC). The Second Meeting of the Polish Stem Cell Excellence Network. Cracow, Poland, 6-9 X 2005. [B. m., 2005] s. 36-37.
1211 (26) Łagodna postać zespołu wszczepiennego i zespołu hemofagocytowego po transplantacji
komórek hematopoetycznych. [Aut.] Jan Styczyński, Robert Dębski, H. Górnicka, E. Hulek, P. Wojtylak, Andrzej Prokurat, Małgorzata Chrupek, T. Urasiński, J. Peregud-Pogorzelski, M. Szumera, S. Popadiuk, M. Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do
nr 2 s. 214-215. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1212 (27) Megachemioterapia i przeszczepianie autologicznych hematopoetycznych komórek macierzystych u dzieci z guzami litymi - doświadczenia polskich ośrodków pediatrycznych. [Aut.] K.
Drabko, [i in.], Jan Styczyński, Robert Dębski, Mariusz Wysocki, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T.
9 supl. do nr 2 s. 49-50. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1213 (28) Megachemioterapia z autologicznym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych u dzieci
z neuroblastoma wysokiego ryzyka w dziecięcych ośrodkach przeszczepiania szpiku kostnego w Polsce.
[Aut.] S. Popadiuk, [i in.], J[an] Styczyński, M. Dębski, M[ariusz] Wysocki, J.R. Kowalczyk. - Med.
Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 27. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii
Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1214 (29) Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u
dzieci w świetle mechanizmów sterydooporności. [Aut.] J[an] Styczyński. - Acta Haematol. Pol. 2005
T. 36 supl. 2 s. 295-296. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła,
8-10 IX 2005.
1215 (30) Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u
dzieci w świetle mechanizmów sterydooporności. [Aut.] Jan Styczyński. - Med. Wieku Rozw. 2005 T.
9 supl. do nr 2 s. 298-299. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
"Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(31) Niepowodzenia leczenia białaczki z hiperleukocytozą protokołami New York: raport
Polskiej Pediatrycznej Grupy d/s Leczenia Białaczek i Chłoniaków. [Aut.] Sz. Skoczeń, [i in.], Mariusz
Wysocki, Jan Styczyński, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 164. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI
2005. Streszczenia.
1216 (32) Prognostic impact of combined ex vivo drug resistance to fludarabine, treosulphan and
mitoxantrone in childhood acute myeloid leukemia. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, A.
DłuŜniewska, K. CzyŜewski, Robert Dębski, Małgorzata Kubicka, Beata Rafińska, Beata Kołodziej, E.
Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M. Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J.
Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. Sońta-Jakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska, A. Balcerska. - Blood 2005 Vol. 106 nr 11 p. 1
s. 780a. - Forty-seventh annual meeting American Society of Hematology. Atlanta, Georgia, 10-13 XII
2005. Program and abstracts.
(33) Protokoły chemioterapii z zastosowaniem fludarabiny (FLAG/IDA-FLAG) w leczeniu
wznów i wstępnych progresji ostrych białaczek. [Aut.] W. Balwierz, [i in.], Mariusz Wysocki, Jan
Styczyński, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 52-53. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005.
Streszczenia.
1217 (34) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest
najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de
novo. [Aut.] Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Robert Dębski, K. CzyŜewski, Małgorzata Kubicka, [i
in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 144-145. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1218 (35) Skojarzony profil oporności ex vivo na prednizolon, winkrystynę i asparaginazę jest
najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w grupie 528 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną de
novo. [Aut.] J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, K. CzyŜewski, M[ałgorzata] Kubicka, B[eata] Rafińska, B[eata] Kołodziej, E. Juraszewska, W. Balwierz, I. Olejnik, M. Wieczorek, M.
Kuźmicz, M. Krawczuk-Rybak, J. Stefaniak, J. Kowalczyk, W. Badowska, T. Szczepański, D. SońtaJakimczyk, E. Stańczak, I. Malinowska, M. Matysiak, B. Konatkowska, J. Wachowiak, L. Kapuścińska,
250
A. Balcerska. - Acta Haematol. Pol. 2005 T. 36 supl. 2 s. 294-295. - XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
(36) Skuteczność terapii PUVA w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi
pod postacią uogólnionej sklerodermii: opis przypadku. [Aut.] Agnieszka Jatczak-Gaca, Sylwia Kołtan,
Jan Styczyński, F. Protas-Drozd, Monika Renkielska, Andrzej Kołtan, Waldemar Placek, Mariusz Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 212-213. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(37) Wyniki leczenia protokołem INTERFANT`99 polskich niemowląt z ostrą białaczką
limfoblastyczną w kontekście doświadczeń międzynarodowej grupy INTERFANT. [Aut.] T. Szczepański, [i in.], Mariusz Wysocki, Jan Styczyński, [i in.]. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 5657. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania".
Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(38) Zastosowanie imatinibu w terapii przewlekłej białaczki szpikowej. [Aut.] [Aldona] Katarzyna Jankowska, Jan Styczyński, Katarzyna Dylewska, Monika Pogorzała, Andrzej Kurylak, Mariusz
Wysocki. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 176. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
Inne publikacje
1219 (39) Dawcy szpiku kostnego: wykład wygłoszony na I Międzynarodowym Dniu Transplantologii. [Aut.] Jan Styczyński. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 8-9.
1220 (40) Komórki macierzyste: wielkie nadzieje w małych komórkach. [Aut.] Jan Styczyński. Wiad. Akad. 2005 nr 2 s. 12.
1221 (41) Medycyna jako drugi język u progu nowego roku akademickiego. [Aut.] Jan Styczyński. Wiad. Akad. 2005 nr 3 s. 11.
1222 (42) Prawa dziecka w szpitalu: primum non nocere. [Aut.] Jan Styczyński, M. Richert. Primum Non Nocere 2005 nr 2 s. 11.
1223 (43) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
[Aut.] Jan Styczyński. - Wiad. Akad. 2005 nr 4 s. 29.
1224 (44) Wpływ nagrody Nobla na rozwój pediatrii. [Aut.] Jan Styczyński. - Wiad. Akad. 2005
nr 3 s. 12-14.
1225 (45) Wydarzenia w medycynie 2004: komórki macierzyste. [Aut.] Jan Styczyński. - Primum
Non Nocere 2005 nr 1 s. 10-11.
Sujkowska Renata
Prace naukowe
(1) Immunogold labelling of PCNA and Ki-67 antigen at the ultrastructural level in laryngeal
squamous cell carcinoma and its correlation with lymph node metastasis and histological grade. [Aut.]
Alina Grzanka, Renata Sujkowska, Alina Janiak, Mirosława Adamska. - Acta Histochem. 2000 Vol.
102 s. 139-149.
(2) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
Sulikowska Beata
Prace naukowe
(1) Does sevelamer hydrochloride (Renagel) influence 25(OH)D3 and 1,25(OH)2D3 level in
haemodialysis patients? [Aut.] Paweł StróŜecki, J. Ostrowski, I. Majczyńska, Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Jacek Manitius. - J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. 2005
Vol. 16 nr 4 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.ifcc.org/ejifcc/
251
(2) Erytropoetyna - czego nowego dowiedzieliśmy się ostatnio? [Aut.] Jacek Manitius, Beata
Sulikowska. - Nefrol. Nadciśn. Tętn. 2005 nr 2 s. 8-11.
(3) Rola śródmiąŜszu nerki w procesie jej uszkodzenia w przebiegu nadciśnienia tętniczego.
[Aut.] Jacek Manitius, Beata Sulikowska. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 11-12. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie
tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
1226 (4) ŚródmiąŜszowe zapalenie płuc polekowe u pacjenta z układowym zapaleniem naczyń.
[Aut.] Beata Sulikowska, D. Śmigiel-Staszak, Jacek Manitius, A. Jarzemska. - Nefrol. Dial. Pol. 2005
T. 9 nr 4 s. 198-200.
Streszczenia
1227 (5) Association among the histological grading of renal biopsy and response to the treatment of
patients with IgA nephropathy. [Aut.] M. Kozłowski, Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna
Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - J. Am. Soc. Nephrol. 2005 Vol. 16 abstracts issue s. 903A. - The American Society of Nephrology. Philadelphia, PA, USA, 8-13 XI 2005.
Abstracts.
1228 (6) Association among tubulo-interstitial function and renal functional reserve (RFR) and 12
months therapy of patients with primary IgA glomerulonephritis. [Aut.] B[eata] Sulikowska, A[nna]
Stefańska, G[raŜyna] Sypniewska, G[rzegorz] Grześk, M[agdalena] Grajewska, J[acek] Manitius. - Eur.
J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32-33. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
1229 (7) An attempt of evaluation of inflammatory process activity assessed by the level of cytokins
Il-6 and RANTES and endothelial injure in patients with IgA nephropathy. [Aut.] Beata Sulikowska,
Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Danuta
Rość, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. W-PO20050. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of
Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
1230 (8) Czy istnieje zaleŜność pomiędzy stopniem zaawansowania zmian morfometrycznych w
biopsji nerek pacjentów z nefropatią IgA a odpowiedzią na stosowane leczenie? [Aut.] M. Kozłowski,
Beata Sulikowska, Jadwiga Korenkiewicz, Anna Stefańska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 38. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
1231 (9) Relations between histologic grading of renal biopsy patients with primary nephropathy, Il6 and RANTES concentration in serum and other markers of renal damage. [Aut.] B[eata] Sulikowska,
M. Kozłowski, J[adwiga] Korenkiewicz, G[rzegorz] Grześk, W[itold] Doroszewski, J[acek] Manitius. Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 32. - 39th Annual Meeting of the European Society for
Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
1232 (10) Stan czynnościowy naczyń wewnątrznerkowych i jego związek z innymi parametrami
klinicznymi i biochemicznymi u pacjentów z nefropatią IgA. [Aut.] Beata Sulikowska, M. Kozłowski, B.
Rutkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A
s. 40-41. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
Inne publikacje
1233 (11) Interpretation of erythropoietin levels in patients with various degrees of renal anemia.
[Aut.] Beata Sulikowska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Jacek Manitius. - Kidney Int. 2005 Vol. 67
s. 1635.
Suppan Karol
Prace naukowe
(1) Czynniki wpływające na wielkość refluksu Ŝołądkowo-przełykowego w analizie wieloczynnikowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Karol Suppan, Jacek Fabisiak, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 122-130.
252
(2) Odmienności płciowe w pozalipidowych mechanizmach działania statyn, wpływ na stęŜenie fibrynogenu i równowagę pro-antyoksydacyjną. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Jacek Budzyński, Jacek Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 70-78.
(3) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(4) Ultrasonograficzny obraz tarczycy i jej hormonalna czynność u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski, Jacek Fabisiak, Karol Suppan. - Valetudinaria - Post.
Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 149-154.
(5) Wpływ leczenia hipolipemizującego dietą i simwastatyną na przebieg dusznicy bolesnej i
wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. [Aut.]
Grzegorz Pulkowski, Jacek Fabisiak, Jacek Budzyński, Karol Suppan, Maciej Świątkowski. - Pol. Arch.
Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 2 s. 746-754.
(6) Wpływ simwastatyny na stan równowagi pro-antyoksydacyjnej organizmu u pacjenów ze
stabilną chorobą wieńcową. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Jacek
Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 79-85.
Swincow GraŜyna
Prace naukowe
(1) Allergic ulcerative colitis as a cause of bleeding from the lower alimentary tract in infants:
a report on two infants. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, GraŜyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - J. Pediatr. Neonatol. 2005 Vol. 2 nr 4 s. CR72-CR75.
1234 (2) Eozynofilowe zapalenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława
Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 6-7 s. 595-598.
1235 (3) Wybrane aspekty zakaŜeń rotawirusowych u niemowląt i dzieci do ukończenia drugiego
roku Ŝycia. [Aut.] GraŜyna Swincow, Izabela Zielińska, Joanna Gąsiorowska, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 643-648.
Streszczenia
(4) Alergiczne zapalenie jelita grubego jako przyczyna krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - opis dwóch przypadków. [Aut.] GraŜyna Bała, GraŜyna Swincow, A. Rytarowska,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18
czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 52.
1236 (5) Eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.]
GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława CzerwionkaSzaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005]
s. 51.
Sygit Bogusław
Prace naukowe
1237 (1) Zoonoses threat in the process of migration of the population - sanitary, veterinary and
legal problems. [Aut.] Bogusław Sygit, A. Baranowski, Ewa Sygit. W: Current health problems in
empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 118-122.
253
Sygit Ewa
Prace naukowe
(1) Zoonoses threat in the process of migration of the population - sanitary, veterinary and
legal problems. [Aut.] Bogusław Sygit, A. Baranowski, Ewa Sygit. W: Current health problems in
empirical studies. Ed. N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin, 2005 s. 118-122.
Sykutera Marzena
Prace naukowe
(1) Untersuchungen zur Bestimmung und Stabilitat von Risperidon in Korperflussigkeiten und
postmortalen Gewebeproben. [Aut.] E[wa] Pufal, M[arzena] Sykutera, [Piotr] Engelgardt, G. Rochholz,
K[arol] Śliwka. - Rechtsmedizin 2005 Bd 15 nr 5 s. 389-393.
Streszczenia
(2) Assessment of medicinal drugs influence on drivers psychomotor performance. [Aut.] W.
Lechowicz, P. Adamowicz, E. Chudzikiewicz, M. Kała, E[wa] Pufal, M[arzena] Sykutera, W. Piekoszewski, K[arol] Śliwka. - Toxichem + Krimtech 2005 Vol. 72 nr 1 s. 43-44. - XIV GTFCHSymposium. Mosbach, Baden, 14-16 IV 2005.
Szadujkis-Szadurska Katarzyna
Prace naukowe
(1) Role of alpha-adrenergic receptor reserve in different post-synaptic responses to exogenous
agonists in the bisected rat vas deferens. [Aut.] Grzegorz Grześk, A. Trajder, Katarzyna SzadujkisSzadurska, Marek KrzyŜanowski, Leszek Szadujkis-Szadurski. - Prog. Med. Res. 2005 Vol. 3: 13 Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com
Streszczenia
(2) Age-related changes in reactivity of vasopressin and adrenergic receptors of arterial smooth
muscle cells. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, E[lŜbieta] Grześk, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, R[afał]
Szadujkis-Szadurski. - Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 8. - 39th Annual Meeting of the
European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
1238 (3) NO and thromboxane A2 modulate pulmonary pressure after ischemia and intestinal reperfusion. [Aut.] M. Słupski, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, A[hmad] Sinjab, R[afał] SzadujkisSzadurski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, Z[bigniew] Włodarczyk, A[nna] Andruszkiewicz. W: VII
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, 12-14 V 2005.
[B. m., 2005] P 150.
Szadujkis-Szadurski Leszek
Prace naukowe
(1) Analiza reakcji izolowanej tętnicy ogonowej szczura z przewlekłą, eksperymentalną niewydolnością nerek na działanie angiotensyny II. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz
Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 2 s. 88-94.
(2) Całkowita zdolność antyoksydacyjna oraz stęŜenie antyoksydantów drobnocząsteczkowych
w osoczu u chorych na cukrzycę typu 2 w róŜnym okresie wyrównania metabolicznego oraz z towarzyszącą nefropatią cukrzycową. [Aut.] R. Błaszczak, K. Kujawski, Kornelia Kędziora-Kornatowska,
Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora, Leszek Szadujkis-Szadurski, L. Markuszewski, J. Rysz, D. Ertel,
R. Olszewski. - Pol. Merkuriusz Lek. 2005 T. 18 nr 103 s. 29-32.
254
(3) Regulatory effect of angiotensin II on the gastric smooth muscle contraction evoked by
activation of muscarinic receptor. [Aut.] Alicja Abramczyk, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski. - Prog. Med. Res. 2005 Vol. 3: 3 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com
(4) Role of alpha-adrenergic receptor reserve in different post-synaptic responses to exogenous
agonists in the bisected rat vas deferens. [Aut.] Grzegorz Grześk, A. Trajder, Katarzyna SzadujkisSzadurska, Marek KrzyŜanowski, Leszek Szadujkis-Szadurski. - Prog. Med. Res. 2005 Vol. 3: 13 Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com
(5) Znaczenie melatoniny w procesie starzenia się i onkogenezy. [Aut.] An. Królikowska,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski. - Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 1 s. 17-20.
Streszczenia
(6) Contractility of rat tail artery after exposure to ionic and non-ionic contrast medium. [Aut.]
G[rzegorz] Grześk, M. Radomski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[acek] Kubica. - Eur. J. Clin. Invest.
2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 8-9. - 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation.
Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
(7) The inflammation, blood pressure and changes in alpha-1 adrenergic receptors reactivity of
arterial smooth muscle cells in experimental renal failure. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński,
Grzegorz Grześk, Leszek Szadujkis-Szadurski, Jacek Manitius. - Nephrology 2005 Vol. 10 suppl. s.
A264. - 3rd World Congress of Nephrology. 18th Congress of the International Society of Nephrology.10th Asian Pacific Congress of Nephrology. 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology. Singapore, 26-30 VI 2005.
(8) NO and thromboxane A2 modulate pulmonary pressure after ischemia and intestinal reperfusion. [Aut.] M. Słupski, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, A[hmad] Sinjab, R[afał] SzadujkisSzadurski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, Z[bigniew] Włodarczyk, A[nna] Andruszkiewicz. W: VII
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, 12-14 V 2005.
[B. m., 2005] P 150.
(9) Role of endothelium activation on contractility of rat tail artery after exposure to ionic and
non-ionic contrast medium. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, M. Radomski, R[afał] Szadujkis-Szadurski,
L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[acek] Kubica. - Eur. Heart J. 2005 Vol. 26 suppl. s. 464. - Congress
of the European Society of Cardiology. Stockholm, Sweden, 2-7 IX 2005.
(10) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(11) Wpływ stanu zapalnego na przebieg reakcji tętnicy ogonowej szczura w przewlekłej
niewydolności nerek. [Aut.] Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Grzegorz Grześk, Leszek SzadujkisSzadurski, Jacek Manitius. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 37. - Konferencja NaukowoSzkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem
a nerką". Bydgoszcz, 29 IX-1 X 2005.
(12) Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef
Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Szadujkis-Szadurski Rafał
Streszczenia
(1) Age-related changes in reactivity of vasopressin and adrenergic receptors of arterial smooth
muscle cells. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, E[lŜbieta] Grześk, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, R[afał]
Szadujkis-Szadurski. - Eur. J. Clin. Invest. 2005 Vol. 35 suppl. 2 s. 8. - 39th Annual Meeting of the
European Society for Clinical Investigation. Athens, Greece, 6-9 IV 2005. Abstracts.
255
(2) NO and thromboxane A2 modulate pulmonary pressure after ischemia and intestinal reperfusion. [Aut.] M. Słupski, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, A[hmad] Sinjab, R[afał] SzadujkisSzadurski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, Z[bigniew] Włodarczyk, A[nna] Andruszkiewicz. W: VII
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, 12-14 V 2005.
[B. m., 2005] P 150.
(3) Role of endothelium activation on contractility of rat tail artery after exposure to ionic and
non-ionic contrast medium. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, M. Radomski, R[afał] Szadujkis-Szadurski,
L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[acek] Kubica. - Eur. Heart J. 2005 Vol. 26 suppl. s. 464. - Congress
of the European Society of Cardiology. Stockholm, Sweden, 2-7 IX 2005.
Szady-Grad Małgorzata
Prace naukowe
1239 (1) EDI Questionnaire as an instrument for early detection of eating disorder. [Aut.] Małgorzata Szady-Grad, Jacek Klawe, Bernadeta Drzewiecka. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 4 s. 484-487.
1240 (2) Grypa i zasady profilaktyki - aktualny stan wiedzy przyszłych pracowników słuŜby zdrowia. [Aut.] M. Dworakowska, M. Kiciński, Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe. - Nowiny Lek.
2004 R. 73 nr 6 s. 434-436.
Szafkowski Robert
Prace naukowe
(1) Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością róŜnego
stopnia. [Aut.] Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk,
Irena Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 1-2 s. 41-44.
(2) Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy Torf Corporation. [Aut.] Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Jacek Chojnowski, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk. Balneol. Pol. 2004 T. 46 z. 3-4 s. 30-41.
Streszczenia
(3) Czy przegrzewanie ogólnoustrojowe w saunie IR ma wpływ na dobowy profil glikemii u
chorych na cukrzycę. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, R[obert] Szafkowski, A[gata] StroiwąsWasilewska, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4 s. 128. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
(4) Ocena jakości Ŝycia u chorych z otyłością róŜnego stopnia. [Aut.] M[agdalena] Chełstowska, J[acek] Chojnowski, R[obert] Szafkowski, I[rena] Ponikowska. - Balneol. Pol. 2005 T. 47 z. 3-4
s. 128-129. - XX Kongres Balneologiczny. Krynica, 1-4 IX 2005.
1241 (5) Otyłość a cukrzyca. [Aut.] Robert Szafkowski, Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska. Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 1 s. 49. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005.
Szaflarska-Popławska Anna B.
Prace naukowe
(1) Analiza częstości występowania zmian zapalnych błony śluzowej Ŝołądka i/lub dwunastnicy u dzieci i młodzieŜy z refluksem Ŝołądkowo-przełykowym. [Aut.] Aleksandra Nowak, J. Brazowski,
Anna Szaflarska-Popławska. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 4 cz. 1 s. 637-645.
(2) Analiza wybranych składników układu immunologicznego w zaleŜności od przebiegu
klinicznego przewlekłego zapalenia błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy. [Aut.] Anna Krenska, Anna
Szaflarska-Popławska, Magdalena śbikowska-Gotz. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 10 s. 846-852.
256
(3) Co nowego w diagnostyce i leczeniu choroby trzewnej? [Aut.] Mieczysława CzerwionkaSzaflarska, Anna Szaflarska-Popławska, Lucyna Muller. - Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2005
Vol. 9 nr 2 s. 85-90.
1242 (4) Częstość zakaŜeń HCV u dzieci i młodzieŜy. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, S. Murawska, R. Czarnecki, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 8 s. 616-622.
1243 (5) Czy owies moŜe być składnikiem diety bezglutenowej? [Aut.] Anna SzaflarskaPopławska, Cezary Popławski, Lucyna Muller, Zbigniew Bartuzi. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s.
1007-1010.
(6) Immunologiczne mechanizmy w chorobie trzewnej. [Aut.] Lucyna Muller, Anna Szaflarska-Popławska. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 2 s. 123-127.
1244 (7) Kozie mleko dla niemowląt i dzieci? [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Lucyna Muller. Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s. 1002-1006.
1245 (8) Niedokrwistość z niedoboru Ŝelaza jako izolowany objaw celiakii u młodzieŜy - obserwacje własne. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Cezary Popławski, GraŜyna Mierzwa, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 11 s. 1026-1029.
(9) Ocena stęŜenia insulinopodobnego czynnika wzrostu u dzieci z przewlekłym wirusowym
zapaleniem wątroby. [Aut.] Agnieszka Chrobot, Anna Szaflarska-Popławska, Kinga Lis. - Pediatr. Pol.
2005 T. 80 nr 8 s. 612-615.
(10) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z
guzami litymi - doniesienie wstępne. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna SzaflarskaPopławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 1096-1101.
(11) Porównanie stęŜeń wybranych cytokin (IL-2, IL-6 i IFN-gamma) w surowicy krwi pacjentów z aktywną i nieaktywną postacią choroby trzewnej. [Aut.] Lucyna Muller, Anna SzaflarskaPopławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 953-958.
(12) Profil wybranych cytokin w aktywnej i nieaktywnej chorobie trzewnej. [Aut.] Lucyna
Muller, Anna Szaflarska-Popławska. - Pediatr. Współcz. 2005 Vol. 7 nr 3 s. 173-176.
(13) Receiver operating characteristic (ROC) and other curves measuring discriminability of
classifiers` ensemble for asthma diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] ĆwiklińskaJurkowska, Z. Doniec, A[nna] Szaflarska-Popławska. - Ann. Acad. Med. Bialos. 2005 Vol. 50 supl. 2
s. 65-67.
(14) Wpływ zakaŜenia wirusem TT (TTV) na wyniki wybranych badań laboratoryjnych oraz
endoskopowy obraz górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z nawracającymi bólami brzucha.
[Aut.] Ewa Łoś-Rycharska, Anna Szaflarska-Popławska. - Pediatr. Pol. 2005 T. 80 nr 12 s. 10531059.
Streszczenia
(15) The analysis of impact TT virus (TTV) infection on selected results of laboratory tests
and result of endoscopic examination upper part of alimentary tract in children and juvenile with continual abdominal pain. [Aut.] E[wa] Łoś-Rycharska, A[nna] Szaflarska-Popławska. W: 4th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX 2005.
Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 123.
(16) Apoptosis and expression of cyclin A in human leukemia cell lines K-562 and HL-60.
[Aut.] A[lina] Grzanka, A[gnieszka] śuryń, A. Grzanka, A[nna] Szaflarska-Popławska, D[ariusz]
Grzanka, R[obert] Dębski. - FASEB J. 2005 Vol. 19 nr 1 s. 34. - 30th FEBS Congress and 9th IUBMB
Conference the Protein World. Budapest, Hungary 2-7 VII 2005.
(17) Czynniki angiogenne (VEGF, bFGF) w surowicy krwi u dzieci z guzami litymi. [Aut.]
Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Stefańska, Robert Dębski, Krzysztof Pałgan. - Med. Wieku Rozw.
2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 290-291. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
1246 (18) Long term follow-up of children with chronic hepatitis B infection treated with interferon
alpha. [Aut.] M. Woynarowski, K. Piwczyńska, A[nna] Szaflarska-Popławska, D. Lebensztejn, E. Grudzień, W. Reyman, Z. Michalska, J. Socha. W: 38th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Porto, 1-4 VI 2005. Book of abstracts. [B. m., 2005]
s. 11.
257
(19) Ocena stęŜeń czynników angiogennych (VEGF i bFGF) w surowicy krwi u dzieci z ostrą
białaczką limfoblastyczną. [Aut.] Izabela Pałgan, Mariusz Wysocki, Anna Szaflarska-Popławska, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Kinga Lis, Robert Dębski, Krzysztof
Pałgan. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 supl. do nr 2 s. 288-289. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - Wyzwania". Warszawa, 8-11 VI 2005. Streszczenia.
(20) Profil wybranych cytokin w aktywnej i nieaktywnej chorobie trzewnej. [Aut.] Lucyna
Muller, Anna Szaflarska-Popławska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16-18 czerwca 2005. [Rzeszów, 2005] s. 48.
(21) Receiver Operating Characteristic (ROC) and other curves measuring discriminability of
classifiers` ensemble for asthma diagnosis. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] ĆwiklińskaJurkowska, Z. Doniec, A[nna] Szaflarska-Popławska. W: Euroregional Conference on Building Information Society in the Healthcare in Euroregion Niemien. Białystok, 17-19 II 2005. Programme and
book of abstracts. [B. m., 2005] s. 40-41.
Szczawińska Iwona
Prace naukowe
(1) Ocena jakości Ŝycia chorych z otyłością róŜnego stopnia. [Aut.] Magdalena Chełstowska,
Jacek Chojnowski, Iwona Szczawińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 35-40.
Szczepańska Bernadeta
Prace naukowe
(1) EDI Questionnaire as an instrument for early detection of eating disorder. [Aut.] Małgorzata Szady-Grad, Jacek Klawe, Bernadeta Drzewiecka. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 4 s. 484-487.
1247 (2) Zatrucia i zakaŜenia pokarmowe - nowe zagroŜenia. [Aut.] Bernadeta Drzewiecka. - Medinfo 2005 R. 2 nr 7 s. 32-34.
Streszczenia
1248 (3) Bakteryjne zatrucia pokarmowe na terenie Polski i województwa kujawsko-pomorskiego w
latach 2000-2003. [Aut.] A. Jurgoński, Bernadeta Drzewiecka. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 supl. 1 s.
64. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Kraków 21-23 IV 2005.
1249 (4) Ocena spoŜycia alkoholu wśró studentów. [Aut.] J. Koza, A. Jurgoński, Bernadeta Drzewiecka. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 supl. 1 s. 66. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów
Uczelni Medycznych. Kraków 21-23 IV 2005.
Szczęsny Wojciech
Prace naukowe
1250 (1) Mylne rozpoznanie przepukliny powłok brzusznych - opis serii przypadków. [Aut.] Wojciech Szczęsny, P. Cisowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 133-136.
1251 (2) Poradnik dla pacjentów ze stomią. [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki.
Warszawa: Bristol-Myers Squibb Polska, 2005, 28 s.
1252 (3) Pułapki diagnostyki klinicznej przepuklin powłoki brzusznej. [Aut.] Wojciech Szczęsny,
P. Cisowski, Stanisław Dąbrowiecki. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 2 s. 113-119.
1253 (4) Współczesne poglądy na etiopatogenezę przepuklin ściany brzucha. [Aut.] Wojciech
Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki. - Chir. Pol. 2005 T. 7 nr 4 s. 280-286. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
1254 (5) Współczesne poglądy na etiopatogenezę, zapobieganie i leczenie bólu przewlekłego po
herniotomii. [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 11
s. 1217-1229. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
Streszczenia
258
1255 (6) Ból po herniotomii - dlaczego, jak długo, jak bardzo? [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław
Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
1256 (7) Etiologia przepuklin pachwiny. Co wnoszą badania ultrastruktury pochewki mięśni prostych? [Aut.] Wojciech Szczęsny, K. Cerkaska, A. Tretyn, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie
Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
1257 (8) In search of hernia etiology - ultrastructure of rectus sheath revisited. [Aut.] W[ojciech]
Szczęsny, K. Cerkaska, S[tanisław] Dąbrowiecki, A. Tretyn. - Hernia 2005 Vol. 9 spec. issue s.
SI23. - 27th International Congress of the European Hernia Society. Turin, Italy, 1-3 XII 2005. Abstracts
Book.
(9) Operative technique for post-sternotomy incisional hernias. [Aut.] P. Cisowski, S[tanisław]
Dąbrowiecki, W[ojciech] Szczęsny. - Hernia 2005 Vol. 9 spec. issue s. SI43. - 27th International
Congress of the European Hernia Society. Turin, Italy, 1-3 XII 2005. Abstracts Book.
1258 (10) Przebieg rekonwalescencji po operacji przepukliny pachwiny - opinie chorych i wiedza
lekarzy. [Aut.] Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
Inne publikacje
1259 (11) Dostęp do łoŜyska naczyniowego - dializy, chemioterapia, Ŝywienie pozajelitowe. [Aut.]
Wojciech Szczęsny. - Wiad. Akad. 2005 nr 1 s. 19.
1260 (12) Embriony, klony, kodeks i wolność sumienia. [Aut.] Wojciech Szczęsny. - Primum Non
Nocere 2005 nr 2 s. 9.
1261 (13) "Kopernikański" NOBEL. [Aut.] Wojciech Szczęsny. - Primum Non Nocere 2005 nr 9
s. 9.
1262 (14) Moja Izba Lekarska. [Aut.] Wojciech Szczęsny. W: 10 lat Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1 989-1999. Pod red. H. Grzybowskiej-Rogulskiej. Bydgoszcz: Bydgoska Izba Lekarska, 2005 s.
289-292.
1263 (15) Nie w moim imieniu i nie za moje pieniądze, panowie!!! [Aut.] Wojciech Szczęsny. Primum Non Nocere 2005 nr 9 s. 7.
1264 (16) Nowe odkrycia, stare problemy. [Aut.] Wojciech Szczęsny. - Wiad. Akad. 2005 nr 1 s.
17-18.
1265 (17) Nowe techniki w chirurgii przepuklin. [Aut.] Wojciech Szczęsny. - Primum Non Nocere
2005 nr 11 s. 14.
1266 (18) VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja "Nowe
techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłok jamy brzusznej". [Aut.] Wojciech Szczęsny. - Wiad.
Akad. 2005 nr 4 s. 25.
1267 (19) Uwag postronnego obserwatora - ciąg dalszy. [Aut.] Wojciech Szczęsny. - Primum Non
Nocere 2005 nr 1 s. 12-13.
Szewczyk Maria Teresa
Prace naukowe
1268 (1) Cel i metody opracowania rany. [Aut.] Maria T. Szewczyk. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni.
Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 138-145.
1269 (2) Czynniki determinujące zachowania zdrowotne pacjentów geriatrycznych z odleŜynami w
samoocenie zdrowia. [Aut.] U. Kwapisz, Maria T. Szewczyk. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 3 s. 63-69.
1270 (3) Czynniki warunkujące efektywność zachowawczego procesu gojenia owrzodzeń Ŝylnych.
[Aut.] Maria T. Szewczyk. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy
Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 117-126.
(4) Edukacja jako element procesu adaptacji chorych ze stomią jelitową. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Alina Stodolska. - Pielęg. Pol. 2005 T. 19 nr 1 s. 109-114.
259
1271 (5) Funkcje, zadania i kryteria wyboru opatrunków w leczeniu owrzodzeń. [Aut.] Maria T.
Szewczyk, Justyna Cwajda. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy
Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 146-152.
(6) Metody miejscowego leczenia ran za pomocą opatrunków. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria
T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia,
Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 153-157.
1272 (7) Metody opracowania ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 5 s. 82-87.
1273 (8) Miejscowe leczenie owrzodzeń Ŝylnych - zasady wyboru opatrunków. [Aut.] Maria T.
Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska. - ZakaŜenia 2005 nr 1 s.
80-88.
1274 (9) Modele opieki pielęgniarskiej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska,
Robert Ślusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 82-86.
1275 (10) Narzędzia oceny ryzyka rozwoju odleŜyn. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Robert Ślusarz, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 1 s. 92-97.
1276 (11) Ocena rany. [Aut.] Maria T. Szewczyk. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 74-85.
1277 (12) Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem goleni. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda,
Kornelia Kędziora-Kornatowska, P. Mościcka, I. Grzeszak. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22
nr 6 s. 265-270.
1278 (13) Oczekiwania chorych hospitalizowanych w oddziałach chirurgicznych w zakresie zaspokajania potrzeb psychospołecznych i realizacja opieki. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 871-875.
1279 (14) Oczekiwania chorych hospitalizowanych w oddziałach chirurgii ogólnej w zakresie
zaspokajania potrzeb biologicznych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Przegl. Lek. 2005
T. 62 nr 9 s. 881-885.
1280 (15) Oczekiwania chorych leczonych operacyjnie w zakresie edukacji i wychowania zdrowotnego a stopień realizacji opieki. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Przegl. Lek. 2005 T.
62 nr 9 s. 876-880.
1281 (16) Opatrunki nowej generacji. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda. W: Owrzodzenia
Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 158-165. [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego dla J. Cwajdy].
1282 (17) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik
Lekarza 2005 nr 4 s. 92-96.
(18) Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia i Marii Teresy Szewczyk Arkadiusz Jawień, Maria Teresa Szewczyk. Warszawa, 2005, 200 s.
1283 (19) Pielęgnowanie chorych oparzonych. [Aut.] A. Stejakowska, Maria T. Szewczyk. - Por.
Farm. 2005 nr 11-12 s. 28-31.
1284 (20) Problemy chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną. Psychospołeczne konsekwencje
choroby - część II. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Z. Hildebrandt. - Przegl. Flebol.
2005 T. 13 nr 4 s. 183-191.
1285 (21) Proces gojenia ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Paweł Brazis. W:
Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s.
58-68.
(22) Proces gojenia ran przewlekłych. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk. - Biul.
Kraj. Konsult. Med. 2005 nr 1 s. 15-16.
1286 (23) Proces pielęgnowania jako metoda pracy. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, V. Górna. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 4 s. 84-91.
(24) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T.
Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny
Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 222-225.
(25) Profilaktyka trzeciorzędowa w zapobieganiu nawrotowym owrzodzeniom Ŝylnym goleni.
[Aut.] Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk. - Przegl. Flebol. 2005 T. 13 nr 6 s. 263-268.
260
1287 (26) Rola kompresji w leczeniu owrzodzeń Ŝylnych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz
Jawień. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 127-137.
1288 (27) Rola opatrunków hydrokoloidowych w procesie oczyszczania i gojenia owrzodzeń Ŝylnych goleni. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 900-902.
1289 (28) Rola zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych w leczeniu owrzodzeń i obrzęków
w przewlekłej niewydolności Ŝylnej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 209-213.
(29) Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej - sposoby przeprowadzania badań. [Aut.] M.
Jóźwicka, Robert Ślusarz, Maria Szewczyk, M. Tafelski, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005
Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 65-67.
(30) Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej w szpitalnych oddziałach zabiegowych. [Aut.]
M. Jóźwicka, Robert Ślusarz, Maria Szewczyk, M. Tafelski, M. Tafelski, Wojciech Beuth. - Ann.
UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 68-72.
(31) Skóra - budowa i funkcje. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda.
W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005
s. 45-50.
(32) Specjalistyczna interdyscyplinarna opieka medyczna. [Aut.] Arkadiusz Jawień, Maria T.
Szewczyk. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s. 166-177.
1290 (33) Subiektywne postrzeganie stanu zdrowia chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną część I. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Z. Hildebrandt. - Przegl. Flebol. 2005 T. 13 nr 4
s. 175-181.
1291 (34) Utrzymanie integralności skóry. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Arkadiusz
Jawień. - ZakaŜenia 2005 nr 3 s. 92-95. - XV Sympozjum Sekcji ZakaŜeń Chirurgicznych TChP. XII
Zjazd PTZS. Licheń, 12-14 V 2005.
1292 (35) Współczesne koncepcje opieki pielęgniarskiej. [Aut.] Maria T. Szewczyk. - Przewodnik
Lekarza 2005 nr 1 s. 88-91.
1293 (36) Wybrane aspekty leczenia ran przewlekłych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 5 s. 54-60.
1294 (37) Wybrane aspekty zachowawczego leczenia owrzodzeń Ŝylnych. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 3 s. 133-140.
1295 (38) Wybrane aspekty zachowawczego leczenia owrzodzeń Ŝylnych. Część II: Oczyszczanie
ran. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 4 s.
206-212.
(39) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna
Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew
Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 87-92.
1296 (40) Wywiad, badania i podział owrzodzeń goleni. [Aut.] M. Ciecierski, Maria T. Szewczyk.
W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005
s. 69-73.
1297 (41) Zaburzenia integralności skóry u chorych z przewlekłą niewydolnością Ŝylną i owrzodzeniem. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda. - Postępy Dermatol. Alergol.
2005 T. 22 nr 3 s. 141-147.
(42) Zachowania higieniczne chorych z miaŜdŜycą tętnic kończyn dolnych. [Aut.] Alina Stodolska, Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, A. Burdyńska. - Pielęg. Pol.
2005 T. 19 nr 1 s. 53-57.
(43) Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół stomii. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska,
Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Mag. Pielęg.
PołoŜ. 2005 nr 3 s. 33.
Streszczenia
1298 (44) Metody leczenia trudno gojących się ran. [Aut.] B. Zgorzelak, M[aria] T. Szewczyk,
J[ustyna] Cwajda. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 138-139. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(45) Microcirculatory flow abnormalities in patients with healed and active venous leg ulcer.
[Aut.] P[aweł] Brazis, A[rkadiusz] Jawień, A. Migdalski, T[omasz] Grzela, M[aria] Szewczyk,
261
R[adosław] Piotrowicz, M. Ciecierski. W: 6th Meeting of the European Venous Forum. Crete, Greece,
24-26 VI 2005. Scientific Programme and Book of Abstracts. [B.m., 2005] s. 30.
1299 (46) Ocena rany a wskazania do zastosowania opatrunków ze srebrem na przykładzie owrzodzeń Ŝylnych goleni. [Aut.] M[aria] T. Szewczyk. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 137. - I Kongres
Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
1300 (47) Ocena skuteczności opatrunku Biatain w leczeniu Ŝylnych owrzodzeń goleni. [Aut.]
M[aria] T. Szewczyk, P. Mościcka, J[ustyna] Cwajda, R[adosław] Piotrowicz, A[rkadiusz] Jawień. Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 138. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(48) Rana okołostomijna. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, M[aria] T. Szewczyk, A. Stodolska, J[ustyna] Cwajda, Z[bigniew] Banaszkiewicz, A[rkadiusz] Jawień. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z.
4 s. 116. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI
2005.
1301 (49) Rejestracja odleŜyn na przykładzie wybranych oddziałów - Intensywnej Opieki Medycznej, Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala im dra J. Biziela w Bydgoszczy. [Aut.] L. Dopierała, A. Popow, R. Kuźmińska, M. IwińskaTarczykowska, M[aria] T. Szewczyk. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 117. - I Kongres NaukowoSzkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(50) Ryzyko rozwoju odleŜyn po zabiegu operacyjnym u chorych po 65 roku Ŝycia. [Aut.] H.
Rutkiewicz, A. Stodolska, K[atarzyna] Cierzniakowska, J[ustyna] Cwajda, M[aria] T. Szewczyk. Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 133. - I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
(51) Zasady prowadzenia skutecznej profilaktyki u chorych leŜących i unieruchomionych.
[Aut.] L. Dopierała, U. Kwapisz, K[atarzyna] Cierzniakowska, R[obert] Ślusarz, J[ustyna] Cwajda, A.
Stodolska, M[aria] T. Szewczyk. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 117-118. - I Kongres NaukowoSzkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
Inne publikacje
1302 (52) Sprawozdanie z Sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Pielęgniarstwa.
[Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, A. Brzeska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 1 s. 106-107.
Szewczyk-Golec Karolina
Prace naukowe
1303 (1) Blood and tissue selenium concentrations and glutathione peroxidase activity in patients
with prostate cancer and benign prostate hyperplasia. [Aut.] B.A. Zachara, K[arolina] Szewczyk-Golec,
J[anusz] Tyloch, Z[bigniew] Wolski, T. Szylberg, S. Stępień, S. Kwiatkowski, E[lŜbieta] BlochBogusławska, W. Wasowicz. - Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 3 s. 251-257.
1304 (2) Selenium level in benign and cancerous prostate. [Aut.] B.A. Zachara, Karolina SzewczykGolec, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Zdzisław Skok, ElŜbieta Bloch-Bogusławska, W. Wasowicz. Biol. Trace Elem. Res. 2005 vol. 103 s. 199-206.
(3) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga Motyl, Tomasz
Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 3 s. 206-210.
Streszczenia
1305 (4) Age-related changes of antioxidant enzymes activities in erythrocytes. [Aut.] Karolina
Szewczyk-Golec, Jolanta Czuczejko, Hanna Pawluk, K. van Marke de Lumen, Kornelia KędzioraKornatowska, Jadwiga Motyl, Józef Kędziora. W: 15th Meeting European Association for Red Cell
Research. Murten, Switzerland, 21-25 IV 2005. [B. m., 2005] s. 85.
(5) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę
typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec,
Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106-107. - X
Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
262
(6) Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym
wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (badania wstępne). [Aut.] K. van Marke de Lumen, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Hanna Pawluk, Jadwiga
Motyl, Tomasz Kornatowski, Józef Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 105-106. - X Zjazd
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
(7) Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Pawluk, Leszek Szadujkis-Szadurski, M. Karasek, M. Koter, Jolanta Czuczejko, Karolina Szewczyk-Golec, Jadwiga Motyl, M. Kozakiewicz, Józef
Kędziora. - Gerontol. Pol. 2005 T. 13 nr 2 s. 106. - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 VI 2005. Streszczenia.
Szkulmowski Zbigniew
Prace naukowe
1306 (1) Changes of the respiratory system compliance between supine and lateral position. [Aut.]
Zbigniew Szkulmowski, D. Robert. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 3 s. 317-324.
(2) Low dose dopamine is not a renoprotective agent in patients undergoing infrarenal aortic
reconstruction surgery. [Aut.] G. Piskunowicz, Stanisław Molski, Zbigniew Szkulmowski, G. ZarzyckaLindner, B. Kościałkowska, Anna Grabowska-Gaweł. - Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 3 s. 298-306.
1307 (3) Monitorowanie oddychania. [Aut.] Zbigniew Szkulmowski. W: Wykłady z kursu doskonalącego nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy i
znieczulenie z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki piersiowej. Poznań, 20-23 IV 2005. Pod
red. Krzysztofa Kuszy i Zbigniewa Szkulmowskiego. Poznań, 2005 s. 201-213. - [KBN 6.00 - do dorobku indywidualnego].
1308 (4) Respiratory. [Aut.] Zbigniew Szkulmowski. W: Wykłady z kursu doskonalącego nr 1
organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy i znieczulenie
z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki piersiowej. Poznań, 20-23 IV 2005. Pod red. Krzysztofa Kuszy i Zbigniewa Szkulmowskiego. Poznań, 2005 s. 51-56.
1309 (5) Techniki wentylacji. [Aut.] Zbigniew Szkulmowski. W: Wykłady z kursu doskonalącego
nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy i znieczulenie z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki piersiowej. Poznań, 20-23 IV 2005. Pod red.
Krzysztofa Kuszy i Zbigniewa Szkulmowskiego. Poznań, 2005 s. 27-50. - [KBN plus 4.00 - do dorobku
indywidualnego].
(6) Wykłady z kursu doskonalącego nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w
Poznaniu. Temat: Układ oddechowy i znieczulenie z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki
piersiowej. Poznań, 20-23 IV 2005. Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski. Poznań: UNI-DRUK,
2005, 226 s.
Streszczenia
1310 (7) Bezpieczeństwo wentylacji mechanicznej w domu chorego na podstawie doświadczeń
Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. [Aut.] W. Cyrankiewicz,
Zbigniew Szkulmowski, U. Jantarska, A. Kwiatkowski. - Anest. Intens. Ter. 2005 T. 37 supl. s. 61. XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 1417 IX 2005. Streszczenia.
1311 (8) Czynniki wpływające na wielkość reinhalacji CO2 u chorych wentylowanych w trybie
VAPS z uŜyciem układu bezzastawkowego. [Aut.] Zbigniew Szkulmowski, D. Robert. - Anest. Intens.
Ter. 2005 T. 37 supl. s. 64. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
1312 (9) Długotrwała wentylacja domowa u pacjentki z ataksją Friedrich - opis przypadku. [Aut.]
U. Jantarska, Zbigniew Szkulmowski, W. Cyrankiewicz, A. Kwiatkowski. - Anest. Intens. Ter. 2005 T.
37 supl. s. 64-65. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
1313 (10) Działalność Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem w Bydgoszczy w latach 20022005. [Aut.] Zbigniew Szkulmowski, W. Cyrankiewicz, U. Jantarska, A. Kwiatkowski. - Anest. Intens.
263
Ter. 2005 T. 37 supl. s. 61-62. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
1314 (11) Wpływ PEEP na wielkość reinhalacji CO2 u chorych wentylowanych w trybie VAPS w
sposób inwazyjny i nieinwazyjny. [Aut.] Zbigniew Szkulmowski, D. Robert. - Anest. Intens. Ter. 2005
T. 37 supl. s. 63-64. - XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005. Streszczenia.
Szopińska Katarzyna
Prace naukowe
1315 (1) Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (coxarthrotis) - etiologia, etiopatogeneza oraz
objawy kliniczne i radiologiczne. [Aut.] Katarzyna Szopińska, Wojciech Hagner, Agnieszka Radzimińska. - Kwart. Ortop. 2005 z. 1 s. 28-35.
(2) Leczenie operacyjne jako ostateczna metoda terapii "łokcia tenisisty" - odległe wyniki.
[Aut.] K. Pilecka, S. Junk, Wojciech Hagner, Katarzyna Maciejewska, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Szopińska. - Postępy Rehab. 2005 T. 19 nr 3 s. 31-34.
Szopiński Jacek
Prace naukowe
1316 (1) Naprawa przepuklin pachwinowych metodą Desardy - pierwsze polskie doświadczenia.
[Aut.] Jacek Szopiński, Andrzej Kapała, Stanisław Prywiński, Wojciech Stankiewicz, Stanisław Dąbrowiecki. - Pol. Przegl. Chir. 2005 T. 77 nr 2 s. 159-168. - [Tekst równoległy w języku angielskim].
1317 (2) Próba oceny częstości występowania i kosztów leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych w Polsce w latach 2001-2002. [Aut.] S. Pierściński, Jacek Szopiński, J. Szmytkowski, Stanisław
Dąbrowiecki. - Przegl. Epidemiol. 2005 T. 59 nr 4 s. 981-986.
Streszczenia
(3) Doświadczenia własne w leczeniu przepuklin pachwiny sposobem Desardy. [Aut.] Andrzej
Kapała, Jacek Szopiński. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej".
Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
1318 (4) Epidemiologia, metody i koszty leczenia przepuklin pachwiny w Polsce w latach 20012003. [Aut.] S. Pierściński, Jacek Szopiński, J. Szmytkowski, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie
Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
1319 (5) Informacja o wieloośrodkowym badaniu klinicznym Desarda vs Lichtenstein. [Aut.] Jacek
Szopiński, Stanisław Dąbrowiecki. W: VI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. PolskoUkraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki
jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B. m., 2005]
1320 (6) Profilaktyka antybiotykowa w operacjach przepuklin. [Aut.] Jacek Szopiński. W: VI
Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie powłoki jamy brzusznej". Bydgoszcz, 14-15 X 2005. [B.
m., 2005]
Szpinda Michał
Prace naukowe
1321 (1) Angiographic study of the tibioperoneal trunks in patients with aorto-iliac occlusive disease. [Aut.] Michał Szpinda. - Ann. Anat. 2005 Vol. 187 s. 405-410.
(2) Capillaries of pectoralis and biceps femoris muscles in turkeys. [Aut.] Gabriela Elminowska-Wenda, M[ichał] Szpinda, D. Kłosowska. - Arch. Geflugelk. 2005 Vol. 69 nr 1 s. 35-39.
1322 (3) Compensating crural anastomoses in chronic critical limb ischaemia. [Aut.] Michał Szpinda. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 1 s. 17-21.
264
1323 (4) External diametres of the crural arteries in patients with chronic critical limb ischaemia.
[Aut.] Michał Szpinda. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 4 s. 315-320.
1324 (5) Morphometric analysis of the gonadal veins in human foetuses. [Aut.] Michał Szpinda,
Gabriela Elminowska-Wenda, Marcin Wiśniewski, P. Frąckiewicz. - Ann. Anat. 2005 Vol. 187 s. 399403.
(6) Morphometry of the pancreas in human foetuses. [Aut.] ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska,
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Jan Sarnowski, Paweł Lisewski, Mariusz Flisiński. - Folia Morphol.
2005 Vol. 64 nr 1 s. 29-32.
1325 (7) A new variant of aberrant left brachiocephalic trunk in man: case report and literature
review. [Aut.] Michał Szpinda. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 1 s. 47-50.
1326 (8) The retroperitoneal anastomoses of the gonadal veins in human foetuses. [Aut.] Michał
Szpinda, P. Frąckiewicz, Piotr Flisiński, Marcin Wiśniewski, ElŜbieta Krakowiak-Sarnowska. - Folia
Morphol. 2005 Vol. 64 nr 2 s. 72-77.
1327 (9) Skeletopic analysis of the gonadal veins in human foetuses. [Aut.] Michał Szpinda, P.
Frąckiewicz, Paweł Brazis, Marcin Wiśniewski. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 2 s. 84-88.
(10) Variability and morphometric parameters of the carotid arteries in human foetuses. [Aut.]
Piotr Flisiński, Michał Szpinda, Mariusz Flisiński. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 147-151.
1328 (11) The variability and morphometry of the brachiocephalic trunk in human foetuses. [Aut.]
Michał Szpinda, Piotr Flisiński, Gabriela Elminowska-Wenda, Mariusz Flisiński, ElŜbieta KrakowiakSarnowska. - Folia Morphol. 2005 Vol. 64 nr 4 s. 309-314.
Streszczenia
(12) The lateral thoracic artery in human fetuses. [Aut.] M[arcin] Wiśniewski, E[lŜbieta]
Krakowiak-Sarnowska, M[ichał] Szpinda, P[aweł] Lisewski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 156.
(13) Morphometry of the azygos vein system in human fetus. [Aut.] E[lŜbieta] KrakowiakSarnowska, M[arcin] Wiśniewski, M[ichał] Szpinda, J[an] Sarnowski. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 68.
1329 (14) Tibioperoneal trunks in non-diabetic patients with syndrome Lerich. [Aut.] M[ichał]
Szpinda. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s.
136.
(15) Typology and morphometry of the common carotid arteries during human foetal development. [Aut.] P[iotr] Flisiński, M[ichał] Szpinda, M[ariusz] Flisiński, E[lŜbieta] Krakowiak-Sarnowska.
W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Kielce, 23-25 VI 2005. Kielce, 2005 s. 34.
Szrajda Justyna
Prace naukowe
(1) Complex nursing care of a patient with Alzheimer`s disease. [Aut.] Monika Biercewicz,
Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 14-18.
(2) Evaluation of functional efficiency in people with nervous system diseases. [Aut.] A.
Karabanowicz, A. Panas, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS
Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 2 s. 352-354.
(3) Evaluation of the quality of life in people with nervous system diseases. [Aut.] A. Zagórska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, M. Tafelski, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D
2005 Vol. 60 supl. 16 nr 6 s. 372-375.
(4) Nervous system disorders in eldery patients and their influence on activities of daily living.
[Aut.] Monika Biercewicz, Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech
Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 19-23.
(5) Use of clinimetric examination in evaluation of elder age people. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Kamila Faleńczyk, Bernadeta Cegła, Justyna
Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 137-140.
265
Szukalski Jacenty
Prace naukowe
(1) Diagnostyka morfologiczna nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. [Aut.] J[an]
Domaniewski, J[acenty] Szukalski. W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod
red. Romana Mazura. Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 224-231.
(2) Renal tumors in tuberous sclerosis pediatric patients - angiomyolipoma or renal cell carcinoma? [Aut.] Magdalena Dobruchowska, Małgorzata Chrupek, Irena Daniluk-Matraś, Roman Kaźmirczuk, Andrzej Kurylak, Agnieszka Wojtkiewicz, Przemysław Gałązka, Małgorzata Pacholska, Grzegorz Meder, Jacenty Szukalski, Renata Sujkowska, Mariusz Wysocki, Andrzej Igor Prokurat. - Ann.
Diag. Pediatr. Pathol. 2005 Vol. 9 nr 3-4 s. 89-92.
(3) Szpiczak krtani. [Aut.] Hanna Mackiewicz-Nartowicz, A. Garstecka, Stanisław Betlejewski, A. Sinkiewicz, Jacenty Szukalski. - Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 3 s. 445-448.
Szymański Marek
Prace naukowe
1330 (1) Analiza zaleŜności między dopplerowskimi parametrami przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu i tętnicy pępowinowej a stanem noworodka po urodzeniu. [Aut.] Marek Szymański, Wiesław Szymański, M. Semeńczuk, Stanisław Skublicki. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 9 s. 713-719.
(2) CiąŜa ektopowa szyjkowa zakończona urodzeniem Ŝywego 1800 g dziecka. [Aut.] Roman
Kotzbach, Marek Szymański, Jadwiga Korenkiewicz, Z. Wasilewski, Wiesław Szymański. - Ginekol.
Pol. 2005 T. 76 nr 4 s. 304-307.
(3) Efekty terapii androgenowej u pacjentów palących i niepalących z zaburzeniami erekcji w
zespole andropauzalnym. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Anita Kazdepka-Ziemińska, Marek Szymański,
Rafał Adamczak. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 10 s. 976-977.
1331 (4) Ocena dobrostanu płodu na podstawie dopplerowskiej analizy przepływu krwi w naczyniach pępowinowych i tętnicy środkowej mózgu płodu u cięŜarnych leczonych nitratami z powodu nadciśnienia w ciąŜy. [Aut.] Marek Szymański, Wiesław Szymański, Maciej W. Socha. - Klin. Perinatol.
Ginekol. 2005 T. 41 z. 1 s. 32-34.
1332 (5) Ocena trafności diagnostycznej ultrasonografii przezpochwowej oraz sonohisterografii w
diagnostyce wybranych patologii ginekologicznych. [Aut.] Marek Szymański, P. Sadłecki, Wiesław
Szymański, T. Kolossa, C. Kępa. - Ultrason. Ginekol. PołoŜn. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 123-125.
(6) Odrębności leczenia nowotworów jajnika u młodych kobiet. [Aut.] Wiesław Szymański,
Marek Szymański, Maciej W. Socha. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej. Pod red. J. Kotarskiego. Lublin: Inst. Zastosowań Techniki, 2005 s. 247-259. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "
Kontrowersje w Ginekologii i Onkologii". Lublin, 16-17 IX 2005.
1333 (7) Operacje zachowujące płodność (FSS) u pacjentek z nowotworami złośliwymi jajników.
[Aut.] Marek Szymański, Maciej W. Socha, Wiesław Szymański, T. Kolossa. - Ginekol. Prakt. 2005
R. 13 nr 1 s. 2-7.
Szymański Wiesław
Prace naukowe
1334 (1) Aktywność inhibitorów układu krzepnięcia - antytrombiny i białka C we krwi obwodowej
noworodków urodzonych przedwcześnie z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania.
[Aut.] P. Korbal, Wiesław Szymański, T. Janiszewska, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Adamczak, I. Sadowska-Krawczenko. - Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 3 cz. 1 s. 371-382.
(2) Analiza wybranych parametrów wpływających na masę ciała noworodka u kobiet z cukrzycą cięŜarnych. [Aut.] Agata Bronisz, T. Barczyńska, A. Jurecka, M. Sobiś-śmudzińska, Anna Kamińska, Z. Ruprecht, Wiesław Szymański, Roman Junik. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 12 s. 949-954.
266
(3) Analiza zaleŜności między dopplerowskimi parametrami przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu i tętnicy pępowinowej a stanem noworodka po urodzeniu. [Aut.] Marek Szymański, Wiesław Szymański, M. Semeńczuk, Stanisław Skublicki. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 9 s. 713-719.
(4) CiąŜa ektopowa szyjkowa zakończona urodzeniem Ŝywego 1800 g dziecka. [Aut.] Roman
Kotzbach, Marek Szymański, Jadwiga Korenkiewicz, Z. Wasilewski, Wiesław Szymański. - Ginekol.
Pol. 2005 T. 76 nr 4 s. 304-307.
1335 (5) Diagnostyka i przebieg kliniczny złamania obojczyka u noworodka - analiza 107 przypadków. [Aut.] I. Sadowska-Krawczenko, P. Korbal, Wiesław Szymański, B. Wolski, Waldemar Dobrzyński. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. s. 118-123. - IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Dystocja
barkowa poraŜenie splotu ramiennego u noworodka". Tychy, 24-25 VI 2005.
(6) Insulina lispro jako alternatywny preparat w leczeniu Humuliną U otyłej kobiety z cukrzycą cięŜarnych uczulonej na Humulin U. Opis przypadku. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski,
Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 4 s. 260-261.
(7) Jakość Ŝycia kobiet z rakiem szyjki macicy. [Aut.] Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach, Wiesław Szymański, Roman Ossowski. - Pielęg. Pol. 2003 T. 16 nr 2 s. 156-158.
(8) Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) and its inhibitor (TIMP-1) in human preovulatory
follicular fluid. [Aut.] Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Wiesław Szymański. - Arch. Perinat.
Med. 2005 Vol. 11 nr 4 s. 39-41.
(9) Ocena dobrostanu płodu na podstawie dopplerowskiej analizy przepływu krwi w naczyniach pępowinowych i tętnicy środkowej mózgu płodu u cięŜarnych leczonych nitratami z powodu nadciśnienia w ciąŜy. [Aut.] Marek Szymański, Wiesław Szymański, Maciej W. Socha. - Klin. Perinatol.
Ginekol. 2005 T. 41 z. 1 s. 32-34.
(10) Ocena trafności diagnostycznej ultrasonografii przezpochwowej oraz sonohisterografii w
diagnostyce wybranych patologii ginekologicznych. [Aut.] Marek Szymański, P. Sadłecki, Wiesław
Szymański, T. Kolossa, C. Kępa. - Ultrason. Ginekol. PołoŜn. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 123-125.
1336 (11) Odrębności leczenia nowotworów jajnika u młodych kobiet. [Aut.] Wiesław Szymański,
Marek Szymański, Maciej W. Socha. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej. Pod red. J. Kotarskiego. Lublin: Inst. Zastosowań Techniki, 2005 s. 247-259. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "
Kontrowersje w Ginekologii i Onkologii". Lublin, 16-17 IX 2005.
(12) Operacje zachowujące płodność (FSS) u pacjentek z nowotworami złośliwymi jajników.
[Aut.] Marek Szymański, Maciej W. Socha, Wiesław Szymański, T. Kolossa. - Ginekol. Prakt. 2005
R. 13 nr 1 s. 2-7.
1337 (13) Retrospektywna analiza porodów powikłanych wystąpieniem dystocji barkowej. [Aut.]
Wiesław Szymański, B. Wolski, J. JeŜewska, Waldemar Dobrzyński, I. Sadowska, P. Korbal. - Ginekol.
Pol. 2005 T. 76 supl. s. 100-107. - IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Dystocja barkowa poraŜenie splotu ramiennego u noworodka". Tychy, 24-25 VI 2005.
(14) Several components of the plasminogen activator system in human preovulatory follicular
fluid. [Aut.] Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec, Wiesław Szymański. - Arch. Perinat. Med.
2005 Vol. 11 nr 4 s. 42-46.
(15) Skuteczność leczenia niefarmakologicznego cukrzycy cięŜarnych u pacjentki z wysokim
wskaźnikiem insulinooporności HOMA-IR uczulonej na preparaty insuliny ludzkiej. [Aut.] Alina Sokup,
Maciej Świątkowski, Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 5 s. 403408.
(16) StęŜenie urokinazowego aktywatora plazminogenu (uPA), jego receptora (uPAR) i inhibitora (PAI-1) w płynie pęcherzykowym u pacjentek poddanych kontrolowanej stymulacji jajników. [Aut.]
Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec, Wiesław Szymański. - Przegl. Ginekol.-PołoŜn. 2005 Vol. 5
nr 6 s. 265-272.
1338 (17) Study of homocysteine concentration in ovarian follicular fluid. [Aut.] Wiesław Szymański, Anita Kazdepka-Ziemińska, Grzegorz Ludwikowski, Rafał Adamczak. - Arch. Perinat. Med. 2005
Vol. 11 nr 1 s. 24-26.
(18) Wpływ masy ciała matek przed ciąŜą na przebieg ciąŜy i sposób jej zakończenia u cięŜarnych z cukrzycą. [Aut.] M. Pilaczyńska, A. Słonina, Agata Bronisz, M. Sobiś-śmudzińska, M. Pufal,
Wiesław Szymański, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 3-4 s. 325-329.
(19) Wpływ masy ciała matek przed ciąŜą na występowanie powikłań okresu noworodkowego
oraz wad wrodzonych dzieci matek z cukrzycą. [Aut.] A. Słonina, M. Pilaczyńska, Agata Bronisz, M.
267
Sobiś-śmudzińska, Wiesław Szymański, Roman Junik. - Diabetol. Pol. 2005 Vol. 12 nr 3-4 s. 330334.
(20) Wpływ obciąŜenia rodzinnego wykładnikami klinicznymi zespołu metabolicznego na
wybrane parametry antropometryczne, kliniczne, biochemiczne, metaboliczne oraz na metodę leczenia
cukrzycy u pacjentek z cukrzycą cięŜarnych. [Aut.] Alina Sokup, Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 1 s. 42-45.
1339 (21) Wybrane zagadnienia diagnostyki i terapii schorzeń w połoŜnictwie i ginekologii. Wiesław Szymański. Bydgoszcz: Wydaw. SCRYPT, 2005, 260 s.
(22) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara
Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek. 2005 T.
58 nr 11-12 s. 630-635.
Streszczenia
1340 (23) Analiza kliniczna stanu płodu i noworodka po zabiegach obarczających z wewnątrzmacicznie rozpoznaną wadą centralnego układu nerwowego. [Aut.] W[iesław] Szymański, R[afał] Adamczak, M[agdalena] Pasińska, G[rzegorz] Ludwikowski, A[nita] Kazdepka-Ziemińska, Z. Wasilewski. Ginekol. Pol. 2005 T. 76 supl. 2 s. 105. - II Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X 2005.
Szymelfejnik Ewa Joanna
Prace naukowe
(1) Ocena wskaźników somatycznych i densytometrycznych osób starszych w aspekcie stopnia niezaleŜności w przygotowywaniu posiłków. Badania pilotowe. Projekt Senior Food QOL. [Aut.]
M.A. Słowińska, L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, Roman Cichon, E. Niedźwiedzka, Anna
Waluś, Ewa Szymelfejnik. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 567-571. - Ogólnopolskie
Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005.
1341 (2) Problemy osób starszych związane z zakupami oraz przygotowywaniem Ŝywności i posiłków. [Aut.] E. Niedźwiedzka, Ewa Szymelfejnik, M. Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, Roman
Cichon, Anna Waluś, L. Wądołowska. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 573-577. Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24
IV 2005.
1342 (3) SpoŜycie wapnia z produktów mlecznych przez 18-letnią młodzieŜ a zwyczaje Ŝywieniowe
we wczesnych okresach Ŝycia. [Aut.] Ewa J. Szymelfejnik, L. Wądołowska, Roman Cichon. W: Konsument Ŝywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red.
K. Gutkowskiej, L. Narojek. Warszawa: Wyd. SGGW, 2005 s. 128-134.
1343 (4) SpoŜycie wapnia z produktów mlecznych przez 18-letnią młodzieŜ w zaleŜności od czynników socjoekonomicznych. [Aut.] Ewa Joanna Szymelfejnik, L. Wądołowska, Roman Cichon, E. Bandurska-Stankiewicz. - śyw. Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 143-151.
1344 (5) Stan tkanki kostnej i parametry somatyczne młodzieŜy w wieku 18 lat a spoŜycie wapnia z
produktów mlecznych. [Aut.] L. Wądołowska, Ewa Joanna Szymelfejnik, Roman Cichon, E. BandurskaStankiewicz. - Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 37 supl. s. 503-508. - Ogólnopolskie Sympozjum
Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005.
(6) Typy zachowań osób starszych związanych z Ŝywnością. [Aut.] E. Niedźwiedzka, M.
Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, Roman Cichon, Ewa Szymelfejnik, Anna Waluś, L. Wądołowska. W: Konsument Ŝywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red. K. Gutkowskiej, L. Narojek. Warszawa: Wyd. SGGW, 2005 s. 313-321.
(7) Usługi Ŝywieniowe świadczone osobom starszym w kontekście systematycznego przeglądu
piśmiennictwa. Projekt Senior Food QOL. [Aut.] E. Niedźwiedzka, M. Danowska-Oziewicz, M.A.
Słowińska, Roman Cichon, Ewa Szymelfejnik, Anna Waluś, L. Wądołowska. W: Konsument Ŝywności i
jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pod red. K. Gutkowskiej, L.
Narojek. Warszawa: Wyd. SGGW, 2005 s. 307-312.
(8) Zastosowanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w analizie zachowań osób w
wieku podeszłym związanych z Ŝywnością. Badania pilotowe. Projekt Senior Food-QOL. [Aut.] M.A.
268
Słowińska, L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, Roman Cichon, E. Niedźwiedzka, Anna Waluś,
Ewa Szymelfejnik. - śyw. Człow. Metab. 2005 T. 32 supl. nr 1 cz. 1 s. 205-211.
Streszczenia
(9) Ocena wskaźników somatycznych i densytometrycznych osób starszych w aspekcie stopnia niezaleŜności w przygotowywaniu posiłków. Badania pilotowe. Projekt Senior Food-Qol. [Aut.]
M.A. Słowińska, L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, Roman Cichon, E. Niedźwiedzka, Anna
Waluś, Ewa Szymelfejnik. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe
Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005. Streszczenia referatów i plakatów. [B.m., 2005] s. 163.
1345 (10) Problemy osób starszych związane z zakupami oraz przygotowywaniem Ŝywności i
posiłków. [Aut.] E. Niedźwiedzka, Ewa Szymelfejnik, M. Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, Roman
Cichon, Anna Waluś, L. Wądołowska. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność,
śywienie - Nowe Wyzwania". Białystok, 23-24 IV 2005. Streszczenia referatów i plakatów. [B.m.,
2005] s. 164.
1346 (11) Stan tkanki kostnej i jego socjodemograficzne uwarunkowania oraz spoŜycie wapnia z
produktów mlecznych u młodzieŜy w wieku 17-19 lat. [Aut.] L. Wądołowska, Ewa Joanna Szymelfejnik,
Roman Cichon, E. Bandurska-Stankiewicz. - Med. Sport. 2005 R. 21 nr 3 s. 225. - V Ogólnopolska
Konferencja Naukowa "śywienie-Ruch-Zdrowie". Poznań, Jezioro Malta, 16-18 VI 2005.
1347 (12) Stan tkanki kostnej i parametry somatyczne 18-letniej młodzieŜy a spoŜycie wapnia z
produktów mlecznych. [Aut.] L. Wądołowska, Ewa Joanna Szymelfejnik, Roman Cichon, E. BandurskaStankiewicz. W: Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "śywność, śywienie - Nowe Wyzwania".
Białystok, 23-24 IV 2005. Streszczenia referatów i plakatów. [B.m., 2005] s. 152-153.
1348 (13) Text analysis and multidimentional statistical methods application for separation of eldery
people`s dietary behaviour. [Aut.] L. Wądołowska, M. Danowska-Oziewicz, M.A. Słowińska, E[wa]
Szymelfejnik, E. Niedźwiedzka, R[oman] Cichon, A[nna] Waluś. - Ann. Nutr. Metab. 2005 vol. 49
suppl. 1 s. 376. - 18th International Congress of Nutrition. Nutrition Safari for Innovative Solutions.
Durban, South Africa, 19-23 IX 2005. Abstracts.
1349 (14) ZałoŜenia i cele projektu SENIOR FOOD-QOL pt. "Wybór Ŝywności, spoŜywanie posiłków: utrzymanie niezaleŜności i jakości Ŝycia w starszym wieku". [Aut.] M. Danowska-Oziewicz, L.
Wądołowska, M.A. Słowińska, Ewa J. Szymelfejnik, E. Niedźwiedzka, Roman Cichon, Anna Waluś. Med. Sport.
2005 R. 21 nr 3 s. 201. - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "śywienie-RuchZdrowie". Poznań, Jezioro Malta, 16-18 VI 2005.
Szymkowiak Edward
Prace naukowe
(1) Urazy stawu łokciowego - diagnostyka i aktualne sposoby leczenia. [Aut.] Jakub Puchała,
Edward Szymkowiak, Dariusz Mątewski, M. Puchała. W: Postępy medycyny ratunkowej w Polsce.
Bydgoszcz-Wrocław, 2005 s. 87-93.
(2) Wyniki całkowitej alloplastyki stawu biodrowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
[Aut.] Dariusz Mątewski, Edward Szymkowiak, R. Gumański, Jakub Puchała, M. Śniegowski. - Ortop.
Traumatol. Rehab. 2005 Vol. 7 nr 6 s. 633-638.
Streszczenia
1350 (3) Urazy stawu łokciowego. [Aut.] Edward Szymkowiak, Jakub Puchała. W: Sympozjum
Naukowe. Dekada kości i stawów 2 000-2010. Rok piąty. "Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki
i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie. Perspektywy na kolejne pięciolecie".
Bydgoszcz, 21-24 IV 2005. Streszczenia. [Bydgoszcz, 2005] s. 49.
Śliwka Karol M.
Prace naukowe
(1) Postmortem examination of transepithelial ion currents in rabbit colon and trachea in
relation to temperature of storage and its importance for interlethal reactions. [Aut.] Ewa Wolska, N.
Młodzik-Danielewicz, Piotr Kaczorowski, Karol Śliwka, Tomasz Tyrakowski. - Forensic Sci. Int.
2005 Vol. 154 s. 85-91.
269
(2) Problemy związane z ustaleniem wieku w chwili śmierci na podstawie morfologii szkieletu
osób dorosłych. [Aut.] Jarosław Bednarek, Karol Śliwka. - Arch. Med. Sąd. Krym. 2004 T. 54 nr 4 s.
264-270.
(3) Untersuchungen zur Bestimmung und Stabilitat von Risperidon in Korperflussigkeiten und
postmortalen Gewebeproben. [Aut.] E[wa] Pufal, M[arzena] Sykutera, [Piotr] Engelgardt, G. Rochholz,
K[arol] Śliwka. - Rechtsmedizin 2005 Bd 15 nr 5 s. 389-393.
(4) Wykorzystanie stopnia zarastania szwów czaszkowych do szybkiej śródsekcyjnej oceny
wieku osób dorosłych. [Aut.] Jarosław Bednarek, ElŜbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa
Wolska, Karol Śliwka. - Arch. Med. Sąd. Krym. 2005 T. 55 nr 3 s. 185-189.
(5) Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w systemie prawnym common law. [Aut.] Marcin
Śliwka, Anita Gałęska, Karol Śliwka. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 1087-1094.
Streszczenia
(6) Assessment of medicinal drugs influence on drivers psychomotor performance. [Aut.] W.
Lechowicz, P. Adamowicz, E. Chudzikiewicz, M. Kała, E[wa] Pufal, M[arzena] Sykutera, W. Piekoszewski, K[arol] Śliwka. - Toxichem + Krimtech 2005 Vol. 72 nr 1 s. 43-44. - XIV GTFCHSymposium. Mosbach, Baden, 14-16 IV 2005.
(7) Evaluation of two methods of age at death estimation from symphyseal face of pubis.
[Aut.] J[arosław] Bednarek, E[lŜbieta] Bloch-Bogusławska, [Piotr] Engelgardt, E[wa] Wolska, K[arol]
Śliwka. W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress. Monastir, Tunisia, 22-25
VI 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 43-44.
Śliwka Marcin
Prace naukowe
1351 (1) Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w systemie prawnym common law. [Aut.] Marcin
Śliwka, Anita Gałęska, Karol Śliwka. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 5 s. 1087-1094.
Ślusarz Robert
Prace naukowe
(1) Complex nursing care of a patient with Alzheimer`s disease. [Aut.] Monika Biercewicz,
Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 14-18.
(2) Czynności Ŝycia codziennego a występowanie depresji i upadków u osób w podeszłym
wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth. Nowiny Lek. 2005 R. 74 nr 2 s. 272-276.
1352 (3) Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w dziedzinie neurologii i neurochirurgii. [Aut.]
Robert Ślusarz, R. Lorencowicz. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 206-209.
(4) Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w Polsce i we Włoszech. [Aut.] Alicja Marzec,
Robert Ślusarz. - Biul. Inf. Okręg. Izby Piel. i PołoŜn. Bydg. 2005 nr 3-4 s. 8-11.
(5) Dziecko leczone promieniami jonizującymi - wybrane diagnozy pielęgniarskie. [Aut.] Ewa
Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Szwed-Kolińska. - Med. Biol.
Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 119-122.
1353 (6) The estimation of the quality of postsurgery neurosurgical care. [Aut.] L. Dopierała, R.
Jabłońska, Robert Ślusarz, A. Swincow. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 24-28.
1354 (7) Evaluation of functional efficiency in people with nervous system diseases. [Aut.] A.
Karabanowicz, A. Panas, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS
Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 2 s. 352-354.
1355 (8) Evaluation of the quality of life in people with nervous system diseases. [Aut.] A. Zagórska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Lech Grzelak, M. Tafelski, Justyna Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D
2005 Vol. 60 supl. 16 nr 6 s. 372-375.
270
1356 (9) Functional assessment of Parkinson`s disease patients` state after surgical treatment. [Aut.]
Ag. Królikowska, Robert Ślusarz, R. Gryszko, Marek Harat, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D
2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 106-109.
1357 (10) Functional capacity in brain tumour patients in the early postoperative stage. [Aut.] Robert Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak, Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 481-484.
1358 (11) Knowledge of the problem of strokes - comparative studies. [Aut.] J. RosińczukTonderys, Robert Ślusarz, Barbara KsiąŜkiewicz, J. Mierzwa, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki, Heliodor A. Kasprzak, Lech Grzelak, Bartosz Woźniak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s.
38-42.
1359 (12) Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i połoŜnych. [Aut.] Robert Ślusarz. Biul. Inf. Okręg. Izby Piel. i PołoŜn. Bydg. 2005 nr 3-4 s. 5-7.
1360 (13) Model kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego. [Aut.] Robert Ślusarz, R. Lorencowicz. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s.
210-214.
(14) Modele opieki pielęgniarskiej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska,
Robert Ślusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s. 82-86.
(15) Narzędzia oceny ryzyka rozwoju odleŜyn. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda,
Katarzyna Cierzniakowska, Robert Ślusarz, Alina Stodolska. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 1 s. 92-97.
(16) Nervous system disorders in eldery patients and their influence on activities of daily
living. [Aut.] Monika Biercewicz, Justyna Szrajda, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska,
Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 19-23.
1361 (17) The neurosurgical care of the ill undergone the crani-cerebral injury during all the hospital treatment stages. [Aut.] R. Jabłońska, Robert Ślusarz, Lech Grzelak, L. Dopierała, A. Swincow,
Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 50-55.
1362 (18) The nurse treatment of the ill with cervical backbone pain syndrome. [Aut.] R. Jabłońska,
Robert Ślusarz, Lech Grzelak, L. Dopierała, A. Swincow, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005
Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 56-60.
(19) Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem mózgu. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, A. Przybysz, Andrzej Kurylak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr
7 s. 279-283.
1363 (20) Nursing Parkinson`s disease patients undergoing stereotactic surgeries. [Aut.] R. Gryszko, Ag. Królikowska, Robert Ślusarz, Marek Harat, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol.
60 supl. 16 nr 7 s. 37-40.
(21) Ocena wydolności czynnościowej osób w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz,
Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk. - Pielęg. XXI w. 2005 nr 1/2 s. 39-45.
1364 (22) Opieka i pielęgnacja osób z chorobą Alzheimera. [Aut.] Robert Ślusarz. W: Problemy
opieki długoterminowej. Zeszyt 5. Wybrane schorzenia neurologiczne występujące u chorych objętych
opieką długoterminową. Pod red. Roberta Ślusarza. Toruń: Stow. na Rzecz Opieki Długoterminowej i
Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem", 2005 s. 19-21.
1365 (23) Opieka i pielęgnacja osób z chorobą Parkinsona. [Aut.] Robert Ślusarz. W: Problemy
opieki długoterminowej. Zeszyt 5. Wybrane schorzenia neurologiczne występujące u chorych objętych
opieką długoterminową. Pod red. Roberta Ślusarza. Toruń: Stow. na Rzecz Opieki Długoterminowej i
Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem", 2005 s. 17-18.
1366 (24) Opieka i pielęgnacja osób ze stwardnieniem rozsianym. [Aut.] Robert Ślusarz. W: Problemy opieki długoterminowej. Zeszyt 5. Wybrane schorzenia neurologiczne występujące u chorych
objętych opieką długoterminową. Pod red. Roberta Ślusarza. Toruń: Stow. na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem", 2005 s. 15-16.
1367 (25) Participation of family in care of patient hospitalized in the department of neurosurgery.
[Aut.] A. Zagórska, Robert Ślusarz, M. Pruszak, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 6 s. 376-379.
1368 (26) Participation of the nursing team in diagnostic examination performed in people with
nervous system disorders. [Aut.] A. Karabanowicz, Robert Ślusarz, E. Woźnica, Wojciech Beuth, Maciej
Śniegocki. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 2 s. 349-351.
271
1369 (27) Pielęgniarska ocena stanu chorego ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona i
chorobą Alzheimera. [Aut.] Robert Ślusarz. W: Problemy opieki długoterminowej. Zeszyt 5. Wybrane
schorzenia neurologiczne występujące u chorych objętych opieką długoterminową. Pod red. Roberta
Ślusarza. Toruń: Stow. na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem",
2005 s. 9-14.
(28) Pielęgniarstwo neurologiczne. [Aut.] W[ojciech] Beuth, A. Smolińska, R[obert] Ślusarz.
W: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny. Pod red. Romana Mazura. Gdańsk: Via
Medica, 2005 s. 425-429.
1370 (29) The problem of pain in patients with brain tumour and intracranial aneurysm. [Aut.]
Robert Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina
Woźniak, Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 476-480.
1371 (30) Profilaktyka i postępowanie w przypadku odleŜyn w opinii zespołu pielęgniarskiego.
[Aut.] Robert Ślusarz, S. Szadłowski, M. Dzięcielska, A. Pawlas, Wojciech Beuth, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Śniegocki, Heliodor Kasprzak. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 291-295.
(31) Przeddyplomowe i podyplomowe kształcenie pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa
rodzinnego. [Aut.] Alicja Marzec, Robert Ślusarz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 23-28.
1372 (32) Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej - sposoby przeprowadzania badań. [Aut.] M.
Jóźwicka, Robert Ślusarz, Maria Szewczyk, M. Tafelski, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005
Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 65-67.
1373 (33) Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej w szpitalnych oddziałach zabiegowych. [Aut.]
M. Jóźwicka, Robert Ślusarz, Maria Szewczyk, M. Tafelski, M. Tafelski, Wojciech Beuth. - Ann.
UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 68-72.
(34) Specyfika problemów zdrowotnych pacjentów w starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz. - Ann. Acad. Med. Siles. 2005 Vol. 59 nr 5 s.
349-353.
(35) Support as nurses`s practical activity in relation to children with brain tumors and them
parents. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak. Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s. 284-288.
(36) Use of clinimetric examination in evaluation of elder age people. [Aut.] Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Kamila Faleńczyk, Bernadeta Cegła, Justyna
Szrajda. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 137-140.
(37) Wpływ wybranych chorób wieku podeszłego na wydolność funkcjonalną osób starszych.
[Aut.] W. Kujawa, Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska. - Pielęg. XXI
w. 2005 nr 3 s. 99-104.
(38) Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na wydolność funkcjonalną osób w
starszym wieku. [Aut.] Monika Biercewicz, Robert Ślusarz, Bernadeta Cegła, Kamila Faleńczyk, Kornelia Kędziora-Kornatowska. W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T. 1. Pod red. E.
Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko, C. Łukaszuk. Białystok: Wydział Pielęgniarstwa i
Ochrony Zdrowia AM, 2005 s. 220-228.
1374 (39) Wybrane problemy pielęgnacyjne dotyczące osób ze stwardnieniem rozsianym, chorobą
Parkinsona i chorobą Alzheimera. [Aut.] Robert Ślusarz. W: Problemy opieki długoterminowej. Zeszyt
5. Wybrane schorzenia neurologiczne występujące u chorych objętych opieką długoterminową. Pod
red. Roberta Ślusarza. Toruń: Stow. na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod
Słońcem", 2005 s. 22-24.
1375 (40) Wybrane schorzenia neurologiczne występujące u chorych objętych opieką długoterminową. Zeszyt 5. Pod red. Roberta Ślusarza. Robert Ślusarz. W: Problemy opieki długoterminowej.
Toruń: Stow. na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem", 2005, 34 s.
(41) Wydolność funkcjonalna chorych we wczesnym okresie po operacji tętniaka śródczaszkowego. [Aut.] Bartosz Woźniak, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol.
60 supl. 16 nr 7 s. 261-265.
Streszczenia
1376 (42) Klimakteria w pielęgniarskiej ocenie stanu chorego we wczesnym okresie po leczeniu
operacyjnym tętniaka śródczaszkowego. [Aut.] Robert Ślusarz. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 5 s.
109.
(43) Wpływ wybranych chorób wieku podeszłego na wydolność funkcjonalną osób starszych.
[Aut.] W. Kujawa, M[onika] Biercewicz, R[obert] Ślusarz, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska. W:
272
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej".
Kraków, 16-17 IX 2005. Program, streszczenia. [B. m., 2005] s. 91. - [Tekst równoległy w języku
angielskim].
(44) Zasady prowadzenia skutecznej profilaktyki u chorych leŜących i unieruchomionych.
[Aut.] L. Dopierała, U. Kwapisz, K[atarzyna] Cierzniakowska, R[obert] Ślusarz, J[ustyna] Cwajda, A.
Stodolska, M[aria] T. Szewczyk. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s. 117-118. - I Kongres NaukowoSzkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, 24-27 XI 2005.
Inne publikacje
(45) Choroby demielinizacyjne układu nerwowego stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex).
[Aut.] Lech Grzelak, Robert Ślusarz, M. śak. - MEDI 2005 nr 3 s. 4-7.
1377 (46) Cel profesjonalizm. Kształcenie podyplomowe jako metoda doskonalenia zawodowego
pielęgniarek i połoŜnych. [Aut.] Robert Ślusarz, Alicja Marzec. - MEDI 2005 nr 3 s. 20-23.
1378 (47) Ocena stanu świadomości chorego nieprzytomnego w praktyce pielęgniarskiej. [Aut.]
Robert Ślusarz, Ewa Barczykowska. - MEDI 2005 nr 4 s. 12-15.
(48) Pielęgniarska obserwacja i ocena chorego dziecka z bólem jako element całościowej
oceny potrzeb pacjenta przewlekle chorego. [Aut.] Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz. - MEDI 2005
nr 4 s. 17-21.
(49) Zespoły otępienne - choroba Alzheimera. [Aut.] Lech Grzelak, Robert Ślusarz, M. śak. MEDI 2005 nr 4 s. 4-8.
Śniegocki Maciej
Prace naukowe
(1) Knowledge of the problem of strokes - comparative studies. [Aut.] J. Rosińczuk-Tonderys,
Robert Ślusarz, Barbara KsiąŜkiewicz, J. Mierzwa, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki, Heliodor A.
Kasprzak, Lech Grzelak, Bartosz Woźniak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s. 38-42.
(2) Participation of family in care of patient hospitalized in the department of neurosurgery.
[Aut.] A. Zagórska, Robert Ślusarz, M. Pruszak, Wojciech Beuth, Maciej Śniegocki. - Ann. UMCS Sect.
D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 6 s. 376-379.
(3) Participation of the nursing team in diagnostic examination performed in people with
nervous system disorders. [Aut.] A. Karabanowicz, Robert Ślusarz, E. Woźnica, Wojciech Beuth, Maciej
Śniegocki. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 2 s. 349-351.
(4) Profilaktyka i postępowanie w przypadku odleŜyn w opinii zespołu pielęgniarskiego.
[Aut.] Robert Ślusarz, S. Szadłowski, M. Dzięcielska, A. Pawlas, Wojciech Beuth, Barbara KsiąŜkiewicz, Maciej Śniegocki, Heliodor Kasprzak. - Zdrowie Publ. 2005 T. 115 nr 3 s. 291-295.
Świątkiewicz Iwona
Prace naukowe
(1) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica,
Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara.
- Pol. Przegl. Kardiol. 2005 Vol. 7 nr 2 s. 179-182.
(2) Ocena stęŜenia produktów peroksydacji lipidów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych
u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, M. Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król, Jacek Kubica, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska, R.
Musiak. - Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 nr 3 s. 178-183.
(3) Przebieg wczesnej rehabilitacji szpitalnej u chorych z ostrym zawałem serca, leczonych
pierwotną angioplastyką lub trombolitycznie. [Aut.] A. Krakowska, Jacek Kubica, M. Koziński, A.
Sukiennik, W. Krupa, L. Ludwikowska, R. Dobosiewicz, E. Zabielska, A. Kubica, Maria Bogdan, Iwona
Świątkiewicz, Grzegorz Grześk. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 4 s. 273-283.
273
(4) Trombektomia w ostrym zawale serca przy uŜyciu systemu DIVER - opis dwóch przypadków. [Aut.] A. Sukiennik, T. Białoszyński, Jacek Kubica, M. Rychter, M. Jabłoński, Iwona Świątkiewicz. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 4 s. 320-325.
(5) Zespół Churg-Strauss. [Aut.] Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska,
Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, Stanisław Pilecki, Ł. Korenkiewicz, M. Rychter, A. Sukiennik, Jacek
Kubica. - Folia Cardiol. 2005 T. 12 nr 5 s. 394-402.
Streszczenia
(6) Rodzinne obciąŜenie nadciśnieniem tętniczym a przerost serca u sportowców wyczynowych. [Aut.] M. Dworakowska, M. Kiciński, M. Pilaczyńska, Zofia Grąbczewska, Iwona Świątkiewicz.
- Nadciśnienie Tętnicze 2005 T. 9 supl. A s. 41. - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Nadciśnienie tętnicze - pomiędzy sercem a nerką". Bydgoszcz,
29 IX-1 X 2005.
(7) StęŜenie dialdehydu malonowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. [Aut.] Małgorzata Maria Rozwodowska, Mirosława Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, M. Woźnicki, A. Król,
Tomasz Drewa, Ewa KrzyŜyńska-Malinowska. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 s. 68. - Kongres
Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 IV
2005. Abstracts.
Świątkowski Maciej
Prace naukowe
1379 (1) Ciśnienie tętnicze w sześciomiesięcznej obserwacji męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 17-23.
(2) Critical stenosis and massive calcifications secondary to infra-renal vena cava thrombosis.
Multi-slice computed tomography volume-rendering imaging. [Aut.] Grzegorz Meder, Władysław Lasek,
Witold Hryncewicz, Maciej Świątkowski, A. Meder. - Pol. J. Radiol. 2005 T. 70 nr 3 s. 96-98.
1380 (3) Czynniki determinujące stęŜenie lipidów osocza u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu
leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 57-62.
(4) Czynniki wpływające na wielkość refluksu Ŝołądkowo-przełykowego w analizie wieloczynnikowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Karol Suppan, Jacek Fabisiak, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 122-130.
1381 (5) Hiperinsulinemia i zwiększona czynność komórek beta trzustki u krewnych pierwszego
stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Alina Sokup. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 146-148.
(6) Increased blood coagulation in alcohol dependent male patients during six-month abstinence period. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski,
Marcin Ziółkowski, Arleta Kulwas, M. Kotschy. - Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 2 s. 323-331.
(7) Insulina lispro jako alternatywny preparat w leczeniu Humuliną U otyłej kobiety z cukrzycą cięŜarnych uczulonej na Humulin U. Opis przypadku. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski,
Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 4 s. 260-261.
(8) Insulinooporność, hiperinsulinemia, hipertriglicerydemia, hiperurykemia i otyłość u krewnych pierwszego stopnia chorych na cukrzycę typu 2 bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej w
wieku od 20-35 lat. [Aut.] Alina Sokup, Maciej Świątkowski, Danuta Rość. - Diabetol. Pol. 2005 Vol.
12 nr 2 s. 245-250.
(9) Napadowe migotanie przedsionków. Kwaśny refluks Ŝołądkowo-przełykowy jako czynnik
wyzwalający. [Aut.] Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Maciej Świątkowski. Kardiol. Pol. 2005 T. 62 nr 1 s. 52-54.
1382 (10) Odmienności płciowe w pozalipidowych mechanizmach działania statyn, wpływ na
stęŜenie fibrynogenu i równowagę pro-antyoksydacyjną. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkow-
274
ski, Jacek Budzyński, Jacek Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 70-78.
1383 (11) Osoczowa aktywność alfa2-antyplazminy jako marker zasięgu zmian zapalnych w jelicie
grubym u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 91-95.
1384 (12) Osoczowa aktywność alfa2-makroglobuliny jako marker aktywności zapalenia u chorych
na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10
nr 2 suppl. s. 86-90.
1385 (13) Parametry wątrobowe a wskaźniki odŜywienia i tolerancja glukozy u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej w okresie 4 tygodni abstynencji. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 9-16.
1386 (14) Płytki krwi u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.]
Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Arleta Kulwas, Marcin
Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 42-48.
1387 (15) Prekalikreina i alfa1-inhibitor proteinaz w osoczu krwi chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej Świątkowski, Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski,
Krzysztof Grad, A. Meder, M. Kotschy. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 96-100.
1388 (16) Przebieg elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieŜni a zakaŜenie Helicobacter
pylori u pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med.
Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 107-112.
1389 (17) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część druga: przewód
pokarmowy a układ ruchu, skóra i błony śluzowe, układ dokrewny, układ nerwowy i schorzenia hematologiczne. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 s. 21-26.
1390 (18) Przewód pokarmowy a inne układy w organizmie człowieka. Część pierwsza: przewód
pokarmowy a jama ustna, układ oddechowy, krąŜenia i moczowy. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T.
10 nr 2 s. 15-20.
1391 (19) Równowaga antyoksydacyjna krwi i stęŜenie tlenku azotu oraz ich związek z wartościami
prób wątrobowych u pacjentów z zespołem zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 34-41.
1392 (20) Równowaga pro- antyoksydacyjna we krwi pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i
dwunastnicy zakaŜonych Helicobacter pylori. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Maria
Kłopocka, Grzegorz Pulkowski, Karol Suppan, Krzysztof Grad, Gerard Drewa, Jadwiga Korenkiewicz. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 183-190.
(21) Skuteczność leczenia niefarmakologicznego cukrzycy cięŜarnych u pacjentki z wysokim
wskaźnikiem insulinooporności HOMA-IR uczulonej na preparaty insuliny ludzkiej. [Aut.] Alina Sokup,
Maciej Świątkowski, Małgorzata Tyloch, Wiesław Szymański. - Ginekol. Pol. 2005 T. 76 nr 5 s. 403408.
1393 (22) StęŜenie leptyn i TNF-alfa a biochemiczne wykładniki funkcji wątroby u męŜczyzn
uzaleŜnionych od alkoholu we wczesnym okresie abstynencji. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek Budzyński, Ewa Kopczyńska, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10
nr 2 suppl. s. 49-56.
(23) Tumour necrosis factor α and its relationships to the biochemical factors potentially
involved in atherosclerotic processes in alcohol dependent male patients after alcohol withdrawal. [Aut.]
Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski. Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 nr 3 s. 511-521.
(24) Ultrasonograficzny obraz tarczycy i jej hormonalna czynność u męŜczyzn z zespołem
zaleŜności alkoholowej leczonych odwykowo. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świąt-
275
kowski, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski, Jacek Fabisiak, Karol Suppan. - Valetudinaria - Post.
Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 149-154.
(25) Wpływ leczenia hipolipemizującego dietą i simwastatyną na przebieg dusznicy bolesnej i
wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. [Aut.]
Grzegorz Pulkowski, Jacek Fabisiak, Jacek Budzyński, Karol Suppan, Maciej Świątkowski. - Pol. Arch.
Med. Wewn. 2005 T. 114 nr 2 s. 746-754.
(26) Wpływ palenia tytoniu na wartość pH śródprzełykowego. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek
Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, A. Meder. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 131-136.
1394 (27) Wpływ simwastatyny na stan równowagi pro-antyoksydacyjnej organizmu u pacjenów ze
stabilną chorobą wieńcową. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Jacek
Fabisiak, Karol Suppan, Gerard Drewa. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2
suppl. s. 79-85.
(28) Wpływ zakaŜenia Helicobacter pylori na wyniki 24-godzinnej pH-metrii Ŝołądkowej u
pacjentów diagnozowanych z powodu nietypowego bólu w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka,
Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Jadwiga Korenkiewicz, Grzegorz Pulkowski, Krzysztof Grad. Przegl. Lek. 2005 T. 62 nr 9 s. 843-847.
1395 (29) Wybrane parametry równowagi pro-antyoksydacyjnej pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku diagnozowanych z powodu bólów w klatce piersiowej. [Aut.] Maciej Świątkowski, Jacek
Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Maria Kłopocka, Krzysztof Grad, Ewa Kopczyńska, Jadwiga Korenkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 63-69.
1396 (30) Wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej po czterech tygodniach i sześciu miesiącach abstynencji u męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. [Aut.] Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Marcin Ziółkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin.
Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 24-33.
(31) Wyniki pH-metrii przełykowej u męŜczyzn z zespołem zaleŜności alkoholowej po odstawieniu alkoholu. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Grzegorz Pulkowski, Marcin Ziółkowski,
Maciej Świątkowski. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 101-106.
(32) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów płciowych u kobiet i męŜczyzn uzaleŜnionych od alkoholu. Część 1. [Aut.] Jacek Budzyński, Beata
Augustyńska, Marcin Ziółkowski, W. Kosmowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska,
Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 1 s. 35-42.
(33) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŜeniem hormonów płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŜeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŜnionych od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski, GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 s. 27-34.
(34) ZaleŜność między pH wewnątrzprzełykowym i zmiennością rytmu zatokowego serca.
[Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski, Grzegorz Pulkowski, R. Bujak, Władysław Sinkiewicz. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 113-121.
(35) ZaleŜność pH przełykowego od pH Ŝołądkowego w 24-godzinnej pH-metrii u pacjentów
z atypowym bólem w klatce piersiowej. [Aut.] Maria Kłopocka, Jacek Budzyński, Maciej Świątkowski,
Grzegorz Pulkowski. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 T. 113 nr 2 s. 111-118.
1397 (36) ZróŜnicowanie reakcji komórek beta trzustki na redukcję masy ciała u chorych na cukrzycę typu 2. Część I: wpływ redukcji otyłości na parametry testu glukagonowego. [Aut.] Maciej
Świątkowski, Alina Sokup. - Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2005 T. 10 nr 2 suppl. s. 137141.
1398 (37) ZróŜnicowanie reakcji komórek beta trzustki na redukcję masy ciała u chorych na cukrzycę typu 2. Część II: uwarunkowania patofizjologiczne stęŜeń peptydu-C w suro