Sąd Rejonowy Sąd Pracy

Komentarze

Transkrypt

Sąd Rejonowy Sąd Pracy
……………..
Sąd Rejonowy
Sąd Pracy
………………
Wartość przedmiotu sprawy:
20.433,-zł.
Powódka: Anna M.
……………………
Pozwany: PZU S.A. w Warszawie
Oddział w ……………..
………………….
POZEW
O UZNANIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ ZA BEZSKUTECZNE
W imieniu własnym wnoszę o:
1. uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
pomiędzy powódką Anna M. a pozwanym PZU S.A. Oddział w …………, doręczonego
przez pozwanego powódce w dniu 29 marca 2007r.
2. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia akt osobowych powódki.
UZASADNIENIE
Powódka jest zatrudniona u pozwanego od dnia 16 lipca 1981r. Od 2005r. pracuje na
podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku kasjera.
Dowód: umowa o pracę, akta osobowe powódki.
W dniu 29.03.2007r. pozwany wręczył powódce pismo rozwiązujące umowę o pracę
z zachowaniem 4-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczynę wypowiedzenia pozwany
uzasadnił restrukturyzacją firmy i zmianami organizacyjnymi prowadzącymi do likwidacji
zajmowanego przez powódkę stanowiska - kasjer oraz brak możliwości powierzenia powódce
innych czynności a tym samym zapewnienia dalszego zatrudnienia. Termin wypowiedzenia
umowy o pracę upływa dnia 31 lipca 2007r.
Dowód: wypowiedzenie umowy o pracę.
Decyzja pozwanego o likwidacji zajmowanego przez powódkę stanowiska nie została
podjęta z dnia na dzień, lecz była wynikiem zmian i działań, które zachodziły w zakładzie
pozwanego przez wiele miesięcy.
Warto zauważyć, że pozwany w miesiącu styczniu zatrudnił, do działu, w którym
obecnie zatrudniona jest powódka, nowego pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony. Pomimo posiadania przez pozwanego wolnego stanowiska pracy
odpowiadającego kwalifikacjom powódki i świadomości likwidacji zajmowanego przez nią
stanowiska, pozwany nie zaproponował go powódce.
Ponadto powódka powzięła wiadomość o prowadzonej obecnie rekrutacji na
stanowisko Specjalisty Obsługi Klienta w …………….. I tym razem pozwany nie
zaproponował wolnego stanowiska pracy powódce, ogłaszając na niego nabór w Internecie.
Dowód: ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Specjalista Obsługi Klienta.
Z posiadanych przez powódkę informacji wynika, że z uwagi na przejście pracownika
na wcześniejszą emeryturę, w miesiącu kwietniu zwolni się u pozwanego stanowisko
Kontrolera Technicznego.
Mając na względzie staż pracy powódki, jak również jej wiedzę merytoryczną
i zdobyte doświadczenie zawodowe ma ona kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy na
wolnych stanowiskach u pozwanego. Z tych względów nieprawdziwe jest uzasadnienie
pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę, jakoby istniał brak możliwości powierzenia
powódce wykonywania innych czynności, a tym samym jej dalszego zatrudnienia.
Zdaniem
powódki
wypowiedzenie
jej
umowy
o
pracę
jest
krzywdzące
i niesprawiedliwe. Powódka po 27 latach lojalnej, rzetelnej i sumiennej pracy u pozwanego
została pozbawiona prawa wykonywania pracy bez możliwości zajęcia innego stanowiska.
Dlatego też pismem z dnia 30 marca 2007r. zwróciła się do Dyrektora Oddziału Okręgowego
- ………………… z prośbą o pomoc i interwencję w jej sprawie.
Dowód: pismo z dnia 30 marca 2007r.
Pismo to nie przyniosło żadnego pozytywnego rezultatu. Powódka wyraża chęć
dalszego świadczenia pracy u pozwanego i dlatego wnosi o uznanie wypowiedzenia za
bezskuteczne.
Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego Sądu Pracy w ………. opiera się na
przepisie art.461§1 kpc, zgodnie z którym powództwo o uznanie wypowiedzenia za
bezskuteczne można wytoczyć przed sąd rejonowy, w którego okręgu praca była
wykonywana. W tym zakresie pouczenie znajdujące się na pisemnym wypowiedzeniu umowy
o pracę jest błędne, ogranicza bowiem pracownikowi dość znacznie możliwość dochodzenia
swoich roszczeń wskazując właściwość odległego sądu w …………….
Anna M.
Załączniki:
- odpis pozwu,
- umowa o pracę,
- wypowiedzenie umowy o pracę,
- ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Specjalista Obsługi Klienta,
- pismo z dnia 30.03.2007r.

Podobne dokumenty