literatura do pedagogiki_do internetu

Komentarze

Transkrypt

literatura do pedagogiki_do internetu
Wykaz podstawowej literatury
do egzaminu doktorskiego z pedagogiki
1.
Bogaj A.: Kształcenie ogólne: między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wyd. IBE;
2000.
2.
Delors J. (red.): Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport Międzynarodowej Komisji do
Spraw Edukacji dla UNESCO. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyd.
UNESCO; 1998.
3.
Lewowicki T.: O toŜsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa-Radom: Wyd.
Instytutu Technologii Eksploatacji PiB; 2007.
4.
Matyjas B., Ratajek Z., Trafiałek E.: Orientacje i kierunki w pedagogice współczesnej (zarys
problematyki). Kielce: Wyd. WŚ; 1997.
5.
Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T. 1,2,3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne; 2006.
Uwaga: dodatkowe opracowania będą ustalane indywidualnie zgodnie z zaleceniami właściwej
Komisji Doktorskiej

Podobne dokumenty