Październik 2013 - Ziemia Ropczycka

Komentarze

Transkrypt

Październik 2013 - Ziemia Ropczycka
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
ISSN 1508-4604
GAZETA POWIATOWA
NR 10 (264)
PAŹDZIERNIK 2013
CENA 2,50 ZŁ
(w tym 5% VAT)
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ
IWIERZYCE l OSTRÓW l ROPCZYCE l SĘDZISZÓW MŁP. l WIELOPOLE SKRZ.
W numerze m.in.:
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Piknik z tradycją w Niedźwiadzie Górnej
Jubileusz Szkoły Podstawowej w Małej
Nowy obiekt Zespołu Szkół w Ropczycach
ROPCZYCE
SPIS TREŚCI
WIEŚCI Z MAGISTRATU ....................................................................4-5
OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA ...........................................................6
• XLII sesja Rady Miejskiej
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA ..........................................................7-11
• Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. po raz drugi
Ambasadorem Polskiej Gospodarki • ZAWIADOMIENIE
• Jubileusz 80-lecia KGW w Lubzinie • VI Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze • Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników • Wrzesień w Środowiskowym Domu
Samopomocy • Termomodernizacja budynków oświatowych
• Kryształowe serca • Emeryckie lato
Pamiętać będą pokolenia
po pierwszym września
siedemnasty
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH ....12-13
• Biblioteka poleca • Jak minęły wakacje w bibliotece?
• Piknik na zakończenie wakacji • Historia turystyki
w fotografii
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH ...................................................14-16
• Orkiestra na medal • Piknik z tradycją w Niedźwiadzie
Górnej • Norweska przygoda Asi • III Ropczyckie Granie •
Plener malarski w Gnojnicy Dolnej • Zapraszamy na wystawę
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ROPCZYCE .........................................17-19
• 20-lecie szkoły podstawowej w Małej • 110 rocznica urodzin
ks. Jana Zwierza • Pamiętać będą pokolenia po pierwszym
września siedemnasty • W liceum znowu głośno!
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH .................................20-21
• Pożegnanie pani Krystyny • Spotkanie ze sztuką
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPCZYCACH .....................................................21, 24-25
• Witamy ponownie na pokładzie! • Nowy obiekt już służy
młodzieży • 110. rocznica urodzin patrona • Rocznica bitwy
pod Wiedniem • Dbamy o swoją przyszłość już dziś •
Przyroda bez (albo przez) człowieka zginie • Uczeń na stażu
WIADOMOŚCI Z GMINY OSTRÓW .................................................................26
• Zespół Pieśni i Tańca „Wrzos” w Bieczu
WIADOMOŚCI Z GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ...................................26
• Ordery dla matek
Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze
W tym roku minęła 74. rocznica napaści Armii Czerwonej na
Polskę. 17 września w Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach odbyły się
uroczystości upamiętniające wydarzenia wrześniowe 1939 roku.
Kilka lat temu na placu przy tej szkole zostały zasadzone dęby
katyńskie, dlatego społeczność tej placówki otacza szczególną
czcią bohaterów polskiego, tragicznego września.
Szczegóły na str. 19
WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE ..............................27-29
• Przychodzi czytelnik do biblioteki… • Sprzątanie świata
- Polska 2013 • IV Turniej Orlika'2012 o Puchar Premiera
Donalda Tuska • Dzień patrona w szkole w Nawsiu
WIADOMOŚCI Z ZAGORZYC ..........................................................................29
• Płomień Zagorzyce w klasie A
TO I OWO ....................................................................................................30-36
• Co powinniśmy robić, aby jak najdłużej zachować zdrowy
kręgosłup? • Zadbaj o skórę po lecie • Anemia - najczęstsza
przyczyna osłabienia • Modernizacja wagonów PKP Intercity
• Filozofia łowiectwa • Grzyby egzotyczne
PTTK W ROPCZYCACH ...................................................................................37
• Wycieczka do Kazimierza Dolnego
WIADOMOŚCI SPORTOWE ......................................................................38-41
• Udany jubileusz Błękitnych • Turniej Firm i Zakładów
Pracy. Siatkówka plażowa • Podkarpacki Festiwal im. Jana
Gajdy • Medale w krainie Wikingów • IV Edycja Turnieju
ORLIKA • Puchar Polski w sumo
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
GAZETA POWIATOWA
Społeczność szkolna, rodzice i goście obejrzeli program artystyczny
w wykonaniu uczniów z ZS nr 1
Fot. Piotr Skałuba
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz.
Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel – red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta
Kaszowska, Marcin Świerad – red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski,
Mateusz Surman – red. Ostrów, Barbara Traciak (Zagorzyce).
Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz. 10.00-12.00 w Centrum Kultury
tel. 17 22-18-228. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów.
Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia „Duet”, tel. 17 87-11-281.
Reklamy prosimy przesyłać na e-mail: [email protected], [email protected]
www.gazeta-ziemiaropczycka.pl
Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Ropczycka” jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
ROPCZYCE
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
po raz drugi Ambasadorem Polskiej Gospodarki
Ropczycka spółka otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2013.
Tegoroczne wyróżnienie zostało przyznane w kategorii Marka Europejska. Gala
wręczenia nagród odbyła się 20 września w siedzibie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie. Laureaci odebrali dyplomy z rąk przedstawicieli MSZ
i BCC - minister Henryki Mościckiej-Dendys i prezesa Marka Goliszewskiego.
Ciąg dalszy na str. 7
ROPCZYCE
Jubileusz 80-lecia KGW w Lubzinie
14 września 2013 roku KGW w Lubzinie obchodziło swoje 80-lecie. Jubileuszowa uroczystość miała doniosły
charakter. Uczestniczyli w niej m.in. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, prezes
WZKiOR Mieczysław Bochenek, dyrektor PODR w Boguchwale Jerzy Jakubiec,
dyrektor KRUS w Rzeszowie Wiesław
Lada, zastępca burmistrza i prezes LGD
w Ropczycach Robert Kuraszkiewicz.
Gościliśmy również wielu przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji i jednostek współpracujących z kołem, a także przedstawicielki KGW dzia-
łających w gminie Ropczyce. Swoją
obecnością zaszczyciły nas także seniorki koła na czele z wcześniejszą przewodniczącą (z okresu 1969 r. do 2000 r.),
Cecylią Mazur.
Szczegóły na str. 8
Fot. Piotr Skałuba
Panie z KGW w Lubzinie otrzymały kwiaty i gratulacje od burmistrza B. Bujaka oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej G. Bielatowicza
Członkinie KGW wraz z przyjaciółmi i bliskimi
Życzenia dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dyrekcji placówek
oświatowych, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom
administracyjno-technicznym, życzę wielu sukcesów w wychowywaniu i nauczaniu młodzieży.
Ogromna rola pedagogów, którzy swoją postawą potrafią
kształtować młode pokolenia jest godna najwyższego
uznania. Niech ta niełatwa misja nauczyciela i wychowawcy
przynosi jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz
świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i
lepszej przyszłości.
Życzę, by Wasza praca, Szanowni Nauczyciele, przyczyniła się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów
i środowiska lokalnego i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.
Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak
Zaproszenie na 11 listopada
Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce,
parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach,
Szwadron Podkarpacie w barwach
20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego
serdecznie zapraszają mieszkańców
na uroczyste obchody 95. rocznicy
odzyskania Niepodległości,
które odbędą się 10 listopada 2013 r. (niedziela)
w Ropczycach.
Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona
zostanie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa
Jana Wątrobę - Biskupa Rzeszowskiego.
Szczegóły na plakatach!
WIEŒCI Z MAGISTRATU
WIEŒCI Z MAGISTRATU
74. rocznica wydarzeñ
tragicznego wrzeœnia
Urz¹d Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
tel. (17) 22 10 510;
fax. (17) 22 10 555
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.eu
Dni pracy: pn.-pt. 7.30-15.30
Przyjêcia stron przez burmistrza
w pi¹tki 8.00-12.00
Boles³aw Bujak – burmistrz
Wies³aw Maziarz – I Z-ca Burmistrza
Robert Kuraszkiewicz – II Z-ca Burmistrza
Jakie sprawy
za³atwisz w Urzêdzie?
Urz¹d Stanu Cywilnego
tel. (17) 22 10 538
sprawy: aktów urodzenia, zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñstwa i inne
Referat Spraw Organizacyjnych
i Obywatelskich
tel. (17) 22 10 520
Ewidencja Ludnoœci
tel. (17) 22 10 526
sprawy: zameldowania, wymeldowania,
dowody osobiste i inne
Ewidencja Dzia³alnoœci
Gospodarczej
tel. (17) 22 20 271
sprawy: zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej
17 wrzeœnia 1939 r., ³ami¹c
polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczy³a
na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizuj¹c ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mo³otow.
W 74. rocznicê wydarzeñ tragicznego wrzeœnia, odby³a siê
uroczystoϾ patriotyczna przy
obelisku znajduj¹cym siê przy
Zespole Szkó³ Nr 1 w Ropczycach. By³a to przejmuj¹ca lekcja historii i pamiêci o wrzeœniu
1939 roku. Uroczystoœæ zgromadzi³a nie tylko uczniów szko³y,
lecz tak¿e przedstawicieli ropczyckiego samorz¹du, który reprezentowa³ burmistrz Boles³aw
Bujak wraz z przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej Józefem Misiur¹.
Obecni byli tak¿e: prof. W³adys³aw Tabasz – przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, El¿bieta Wojtasik –
sekretarz Powiatu, podinsp. Witold Wójcik – komendant Powiatowy Policji, bryg. Jacek Róg –
komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ks. dr
Stanis³aw Mazur – proboszcz
parafii pw. Przemienienia Pañ-
Spotkanie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
nej strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisano list intencyjny oraz wypracowano porozumienie, efektem
którego bêdzie zawi¹zanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, tzw. Zwi¹zku ZIT (np. stowarzyszenia), nastêpnie przygo-
towanie wspólnej strategii ZIT,
w uzgodnieniu z samorz¹dem województwa. Koszty operacyjne
funkcjonowania ZIT bêd¹ wspó³finansowane ze œrodków pomocy
technicznej RPO WP na lata 20142020. W zwi¹zku z powy¿szym planowane porozumienie powo³uj¹ce Zwi¹zek ZIT, stanowiæ bêdzie
p³aszczyznê wspó³pracy 14 gmin
województwa podkarpackiego:
Gmina Miasta Dêbica, Gmina
Brzostek, Gmina Czarna, Gmina
Dêbica, Gmina Jod³owa, Gmina
Pilzno, Gmina ¯yraków, Gmina
Ropczyce, Gmina Sêdziszów M³p.,
Gmina Iwierzyce, Gmina Ostrów,
Gmina Wielopole Skrzyñskie oraz
Powiat Dêbicki i Powiat Ropczycko-Sêdziszowski.
dy, Gliniku i Broniszowa przygotowa³y regionalne potrawy i bezp³atnie serwowa³y lokalne przysmaki. Podczas imprezy odby³ siê
quiz wiedzy o Lokalnej Grupie
Dzia³ania. Po zaciêtej rywalizacji pierwsze miejsce zdoby³a dru¿yna z Zespo³u Szkó³ w Ma³ej,
drugie reprezentacja Zespo³u
Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej,
a trzecie z Zespo³u Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej. Na scenie,
uczniowie zaprezentowali programy artystyczne, a zespo³y œpiewacze swoje utwory. Na zakoñczenie pikniku wyst¹pi³a „Kompania Country”, a fina³em by³a
zabawa taneczna.
Referat Bud¿etu i Finansów
tel. (17) 22 10 540
Referat Podatków
tel. (17) 22 10 546
podatki z terenu miasta
tel. (17) 22 10 545
podatki z terenów wiejskich
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
tel. (17) 22 10 560, 564
sprawy: decyzje o warunkach
zabudowy, wyrysy z miejscowego
planu, podzia³,
sprzeda¿ nieruchomoœci i inne
tel. (17) 22 10 557
sprawy: spory wodne, wycinka drzew,
decyzje œrodowiskowe i inne
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
tel. (17) 22 10 531, 532
sprawy: utrzymania dróg
i ulic miejskich
tel. (17) 22 10 530
sprawy: dodatków mieszkaniowych
Referat Rozwoju Gospodarczego
tel. (17) 22 10 565
Referat Programów Pomocowych
i Rozwoju
tel. (17) 22 10 569
Zespó³ ds. Promocji Gminy
tel. (17) 22 10 559
Po¿ytek Publiczny
tel. (17) 22 10 523
STR. 4
19 wrzeœnia 2013 r. w Urzêdzie
Miejskim w Ropczycach odby³o
siê spotkanie przedstawicieli
14 samorz¹dów z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego i dêbickiego, którego celem by³o podjêcie wspó³pracy w zakresie przyst¹pienia do opracowania wspól-
skiego, przedstawiciele rodzin
katyñskich oraz harcerze.
Po prezentacji krótkiego rysu
historycznego przedstawionego
przez prof. W³adys³awa Tabasza,
nast¹pi³ apel poleg³ych, który odczyta³ ks. Artur Michalski – reprezentant Szwadronu Podkarpacia w barwach 20. Pu³ku U³anów im. Króla Jana III Sobieskiego. Po z³o¿eniu kwiatów przy
obelisku, zebrani goœcie obejrzeli czêœæ artystyczn¹ w wykonaniu
m³odzie¿y Szkolnego Ko³a Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ Nr 1.
Piknik z tradycj¹ w NiedŸwiadzie
8 wrzeœnia 2013 r. w Domu
Kultury w NiedŸwiadzie odby³ siê
festyn pn. „Piknik z tradycj¹”.
Organizatorami imprezy byli:
Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo 5 Gmin” przy wspó³udziale Centrum Kultury w Ropczycach i Domu Kultury w NiedŸwiadzie. Atrakcj¹ pikniku by³y
stoiska z rzemios³em regionalnym, na których mo¿na by³o
kupiæ prace malarskie, kowalskie, ceramikê, florystykê oraz
ikony. Panie z KGW z NiedŸwia-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
WIEŒCI Z MAGISTRATU
Dobieg³a koñca przebudowa
mostu na ul. Stra¿ackiej
Budowa chodnika
przy ul. Mickiewicza
We wrzeœniu br. oddano do
u¿ytku most przy ul. Stra¿ackiej
na osiedlu Chech³y. Jest to czêœæ
inwestycji, w ramach której przebudowie poddano trzy obiekty
mostowe: przy ul. Stra¿ackiej,
Szkolnej oraz 3-go Maja. Prace
trwa³y od lutego br. Po przygotowaniu terenu, zabezpieczeniu
objazdów oraz po³o¿eniu tymczasowych k³adek dla pieszych,
przyst¹piono do rozbiórki istniej¹cych mostów. Po wybudowaniu nowych obiektów wykonano tak¿e prace przy regulacji
rzeki Wielopolki, umocnieniu
skarp i przebudowie dojazdów
do mostów. Noœnoœæ wymienionych mostów wynosi 30 ton.
Przebudowa obiektów mia³a
na celu uzyskanie wiêkszej przepustowoœci, tj. œwiat³a mostu.
Dziêki temu w przysz³oœci mosty
te nie bêd¹ tam¹ dla fali powodziowej. Koszt realizacji zadania
to ponad 5 mln z³, ok. 4,5 mln z³
stanowi¹ œrodki pozyskane przez
Samorz¹d Ropczyc.
Gmina Ropczyce zrealizowa³a kolejn¹ inwestycjê, dziêki której zwiêkszy siê bezpieczeñstwo
mieszkañców. W wrzeœniu zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane z budow¹ nowego chodnika
przy ul. Mickiewicza. Budowa
obejmuje odcinek o d³ugoœci
310 m od bramy wjazdowej na
stadion RCSiR do stacji paliw. W
ostatnim czasie jest to kolejna
inwestycja dotycz¹ca przebudowy chodników. Oddane do u¿ytku zosta³y odcinki w Brzezówce
oraz Ma³ej, a tak¿e modernizacji uleg³ odcinek wzd³u¿ ul. 3-go
Maja ³¹cz¹cy nowo-przebudowany most z chodnikiem wyremontowanym przy rewitalizacji cen-
Darmowy internet w obrêbie
Rynku
Medale za
d³ugoletni¹ s³u¿bê
Mo¿na ju¿ korzystaæ z bezp³atnego dostêpu do internetu
w obrêbie ropczyckiego Rynku.
Z dostêpnych sieci nale¿y wybraæ
HOTSPOT_UM1 lub HOTSPOT_UM2. Czas pojedynczej
sesji wynosi 30 minut. W ci¹gu
jednego dnia mo¿liwe s¹ dwie
takie sesje. Aby nawi¹zaæ po³¹czenie nale¿y dysponowaæ komputerem lub innym urz¹dzeniem
(PDA, tablet, telefon) wyposa¿onym w prawid³owo dzia³aj¹c¹
bezprzewodow¹ kartê sieciow¹.
W urz¹dzeniu nale¿y w³¹czyæ
interfejs radiowy i wykryæ dostêpne sieci. Nastêpnie nale¿y
wybraæ sieæ „HOTSPOT_UM1”
lub „HOTSPOT_UM2”. Po³¹czenie z sieci¹ wymaga zaakceptowania regulaminu. HotSpot
swoim zasiêgiem obejmuje ca³y
Rynek.
skiego w Ropczycach za zas³ugi
w dzia³alnoœci na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci oraz sumienne wy10 wrzeœnia br.
konywanie obowi¹zków w s³u¿w Podkarpackim
bie spo³eczeñstwu. Wrêczenia
Urzêdzie Wojedokona³a wojewoda podkarpacwódzkim w Rzeszoki Ma³gorzata Chomycz-Œmigielwie odby³a siê uroska. Medale otrzymali: Zofia
czystoœæ wrêczenia
odznaczeñ pañstwowych przy- com Podkarpacia. Medale za Malinowska, Agnieszka Strza³ka,
znanych postanowieniem Prezy- d³ugoletni¹ s³u¿bê otrzymali Urszula Indrak, Ireneusz Jasik
denta RP zas³u¿onym mieszkañ- m.in. pracownicy Urzêdu Miej- oraz Wies³aw Maziarz.
Kolejne sukcesy ropczyckiej
orkiestry dêtej
W czerwcu 2013 r. ropczycka
orkiestra dêta zdoby³a tytu³ laureata najbardziej presti¿owego
festiwalu, jakim jest Ogólnopolski Przegl¹d Orkiestr Dêtych
w Wiœle. Znalaz³a siê w gronie
22 najlepszych orkiestr wy³onionych drog¹ eliminacji z ponad
800 orkiestr z ca³ej Polski.
1 wrzeœnia br. w Cieszanowie
orkiestra zdoby³a I miejsce na VII
Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dêtych OSP kwalifikuj¹c
siê tym samym do udzia³u w Regionalnym Przegl¹dzie Orkiestr
Dêtych, który odbêdzie siê
w przysz³ym roku. Za pierwsze
miejsce orkiestra otrzyma³a
nowy saksofon oraz pami¹tkowy puchar. Jury wyró¿ni³o tak¿e
dyrygenta ropczyckiej orkiestry
Edwarda Guzika. W konkursie
udzia³ wziê³o 10 orkiestr z ca³ego Podkarpacia. Oceniany by³
przemarsz, koncert sceniczny
oraz pokaz musztry paradnej,
który niestety nie odby³ siê z powodu z³ych warunków atmosferycznych.
ca oraz przewodnicz¹ca seniorka Cecylia Mazur, która zosta³a
tak¿e Honorow¹ Przewodnicz¹c¹ KGW w Lubzinie. Natomiast piêæ najbardziej zas³u¿onych cz³onkiñ uhonorowanych
zosta³o okolicznoœciowymi adresami z podziêkowaniem za pracê spo³eczn¹.
Podczas spotkania jubileuszowego Order Serca Matkom Wsi
wrêczono trzem paniom z terenu Gminy Ropczyce. Otrzyma³y
je: Kunegunda Piku³a, Zuzanna
Niwa i Genowefa Ciosek. Order
ten jest symbolem uznania za
matczyny trud w³o¿ony w wychowanie m³odego pokolenia Polaków – patriotów, za niestrudzon¹ pracê w przeobra¿eniu
¿ycia wsi, rodziny wiejskiej, za
autentyczne zaanga¿owanie
w upowszechnianie cnót obywatelskich oraz za aktywnoœæ spo³eczno-zawodow¹ w œrodowisku
wiejskim. Uroczystoœæ uœwietni³a czêœæ artystyczna, przygotowana przez rodzinn¹ Kapelê Kurasiów.
Jubileusz 80-lecia KGW
Lubzina
14 wrzeœnia 2013 roku Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Lubzinie
œwiêtowa³o jubileusz 80-lecia
dzia³alnoœci. Na uroczystoœciach
jubileuszowych samorz¹d Ropczyc reprezentowa³ burmistrz
Boles³aw Bujak oraz Grzegorz
Bielatowicz – wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Burmistrz
Ropczyc, na rêce pani Barbary
Rychlickiej – przewodnicz¹cej
Ko³a, z³o¿y³ podziêkowania
wszystkim cz³onkiniom za aktywn¹ dzia³alnoœæ, pracê spo³eczn¹ oraz upowszechnianie
tradycji polskiej wsi. Podziêkowa³ tak¿e pani Cecylii Mazur,
która przez ponad 30 lat pe³ni³a
trum miasta. Podpisana zosta³a
tak¿e umowa z Podkarpackim
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
na budowê chodnika Okonin –
£¹czki Kucharskie na kwotê ok.
360 tys. z³.
funkcjê przewodnicz¹cej tego
Ko³a. Podczas uroczystoœci medal pami¹tkowy nadany przez
Krajowy Zarz¹d Rolników Kó³ek
i Organizacji Rolniczych, z okazji jubileuszu 150-lecia istnienia,
(KGW s¹ ich sk³adow¹ czêœci¹)
otrzyma³y panie: Barbara Rychlicka – obecna przewodnicz¹-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
STR. 5
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
XLII sesja Rady Miejskiej
6 wrzeœnia 2013 r.
W trakcie obrad radni przeg³osowali cztery uchwa³y.
Dwie w sprawie zmian w bud¿ecie. Odnosz¹ siê one g³ównie do oœwiaty, a wiêc przyjêcia do bud¿etu œrodków na
szko³y i podzia³ ich po stronie
wydatków, zapisów ksiêgowych
dotycz¹cych zmian organizacyjnych w przedszkolach oraz
innych bie¿¹cych regulacji.
Zmiany dotyczy³y równie¿
przesuniêæ œrodków z innych
dzia³ów na ró¿ne przedsiêwziêcia wykonywane na drogach gminnych. Dwie uchwa³y stanowi¹ o innych sprawach
tj. zbyciu nieruchomoœci i drogach.
Corocznie na wniosek burmistrza Boles³awa Bujaka, minister rolnictwa i rozwoju wsi
nadaje rolnikom z terenu
miasta i gminy Ropczyce honorowe odznaki „Zas³u¿ony
dla rolnictwa”. Nie wszyscy
odznaczeni (od 2010 roku)
mogli uczestniczyæ w obrzêdach do¿ynkowych kiedy by³y
one wrêczane, dlatego kilku
rolników odebra³o je podczas
XLII sesji. Byli to: Tadeusz
Malski, Zenon Kukla i Wies³aw Grabowy. Uhonorowanie
tym tytu³em jest symbolicznym okazaniem szacunku
wobec codziennego trudu
i pracy rolnika.
W czêœci sprawozdawczej
burmistrz przedstawi³ informacje dotycz¹ce spraw spo³ecznych i gospodarczych.
1 wrzeœnia rozpocz¹³ siê rok
szkolny 2012/13. Do przedszkoli gminnych zapisanych
jest 609 dzieci (o 33 wiêcej ni¿
STR. 6
w ubieg³ym roku oœwiatowym). Organizacyjnie s¹ przypisane do 25 oddzia³ów. Bie¿¹cy rok oœwiatowy jest pierwszym, w którym gminy maj¹
otrzymaæ dotacje na przedszkolaków. Na dwa lata, do
koñca czerwca 2015 roku,
maj¹ byæ utworzone trzy oddzia³y przedszkolne: w Chech³ach, Ma³ej i NiedŸwiadzie
Dolnej. Maj¹ obj¹æ opiek¹
przedszkoln¹ oko³o 75 dzieci. W 90% bêd¹ sfinansowane ze œrodków europejskich.
W szko³ach gminnych naukê rozpocznie 2.731 dzieci
(o 34 wiêcej ni¿ w minionym
roku szkolnym), w 140 oddzia³ach. Grono nauczycielskie
liczy 336 osób. W przeciwieñstwie do wielu innych gmin
w kraju, w mieœcie i gminie
Ropczyce nie by³o zwolnieñ
nauczycieli. Razem z pracownikami obs³ugi w oœwiacie
gminnej pracuje 470 osób.
W sk³ad systemu edukacji
wchodzi równie¿ ¿³obek oraz
Szko³a Muzyczna, w której
w 18 oddzia³ach zdolnoœci
muzyczne kszta³ci 221 uczniów. W bie¿¹cym roku na rozwój i poprawê bazy oœwiatowej
z³o¿y³y siê przedsiêwziêcia:
termomodernizacja (wartoϾ
ok. 2 mln z³) czterech szkó³
i dwóch przedszkoli, budowa
piêciu nowych przyszkolnych
placów zabaw (wartoœæ oko³o
640 tys. z³), z których trzy s¹
ju¿ wykonane, plac w Brzezówce jest po przetargu, a na plac
w Gnojnicy Woli trwaj¹ przygotowania do przetargu.
Mniejsze remonty zwi¹zane
z nowym rokiem szkolnym
opiewaj¹ na ok. 177 tys. z³ (cyklinowanie i lakierowanie
parkietów w salach gimnastycznych, podjazd dla niepe³nosprawnych w Gnojnicy
Woli, remont kuchni w przedszkolu w Lubzinie, remont
³azienek w przedszkolu nr 2,
przygotowanie pomieszczeñ
na oddzia³y przedszkolne
w Ma³ej i Chech³ach). W odpowiedzi na wniosek opracowany przez pracowników urzêdu oraz jednostek organizacyjnych do bud¿etu oœwiaty wp³ynie dotacja w wysokoœci
1,2 mln z³ na zakup sprzêtu
komputerowego dla szkó³
oraz na 50 zestawów komputerowych dla uczniów osi¹gaj¹cych dobre oceny, pochodz¹cych z rodzin o ni¿szych
dochodach. Inna dotacja pozwoli wyposa¿yæ szko³y w tablice interaktywne. Coraz bli¿ej
zakoñczenia inwestycji w Gnojnicy Dolnej (sala gimnastyczna, pomieszczenia dodatkowe, przedszkole, termomodernizacja starej czêœci wraz
z wymian¹ dachu na spadzisty). Na przysz³y rok pozostanie budowa parkingów, chodników i wjazdów. Najbli¿sze
plany inwestycyjne to rozbudowa szko³y w NiedŸwiadzie
Dolnej. Nast¹pi³o otwarcie
przetargu i analizowane s¹
zg³oszone oferty.
Zakoñczona zosta³a modernizacja drogi „na Wodklik”
w Lubzinie oraz parkingu na
osiedlu œw. Barbary naprzeciw
budynku Komendy Powiatowej Policji. W budowie jest
chodnik od stadionu do CPN
(w chwili redagowania numeru
budowa chodnika zosta³a ukoñczona). W zwi¹zku z promes¹
na dotacjê w wysokoœci 80%
w przygotowaniu s¹ przetargi
na modernizacjê dwóch dróg:
na Chech³ach oraz w Gnojnicy Woli. Rozpoczyna siê budowa kolejnego parkingu, tym
razem na osiedlu ko³o Cukrowni. Dobiega koñca remont budynku OSP w £¹czkach Kucharskich. W budowie jest kanalizacja na Pietrzejowej, obejmuj¹ca kilkadziesi¹t domów. W trakcie projektowania znajduje siê rozbudowa OSP w Okoninie, na etapie inwentaryzacji i przygotowania do takiego projektu –
Gnojnica Wola. Budynek wielofunkcyjny w Brzezówce – po
przejœciu etapu formalnego
w starostwie powiatowym o pozwolenie na budowê, w tym
roku jeszcze planuje siê og³oszenie przetargu na realizacjê. W opracowaniu jest wniosek do programu Leader
o dofinansowanie modernizacji obiektu wielofunkcyjnego w Lubzinie. Wniosek opiewa na 400 tys. z³. Gdyby by³a
decyzja pozytywna udzia³ bud¿etu Gminy by³by taki sam.
Ruszy³a modernizacja stadionu, na któr¹ z³o¿y siê przebudowa trybun oraz modernizacja bie¿ni.
Wartoœæ ca³ego zadania to
ok. 5 mln z³, w tym ponad
4 mln z³ to koszt budowy trybun (4 mln dotacja i 100 tys.
udzia³ Gminy) oraz 1 mln z³ –
koszt bie¿ni (800 tys. dotacja
i 200 tys. udzia³ Gminy). Wnioski o dotacje opracowane
i w trakcie opracowania przez
Referat Programów Pomocowych i Rozwoju we wspó³pracy z innymi referatami lub jednostkami organizacyjnymi dotycz¹: termomodernizacji budynku krytej p³ywalni, przebudowy i modernizacji budynku domu kultury w Witkowicach (prawie 900 tys. z³),
modernizacji ulicy Kolonia –
³¹cznika do E4 ko³o krzy¿a
(celem jest uzyskanie ³¹cznoœci z Sêdziszowem M³p.; Gmina przyst¹pi do tej inwestycji
pod warunkiem dofinansowania w wysokoœci co najmniej
50%).
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Zak³ady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
po raz drugi Ambasadorem Polskiej Gospodarki
Ci¹g dalszy ze str. 3
Tytu³ Ambasadora Polskiej
Gospodarki potwierdza, ¿e
Zak³ady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. postrzegane s¹
jako wiarygodny partner gospodarczy, promuj¹cy polskie
wyroby i us³ugi na arenie miêdzynarodowej.
Ropczycka firma doskonale
wie, ¿e oferowane przez ni¹
produkty musz¹ posiadaæ coraz wy¿szy stopieñ innowacyjnoœci i bezpieczeñstwa dla
œrodowiska. Wytwarzanie tego
typu wyrobów mo¿liwe jest
dziêki przeprowadzaniu wielu badañ, prób i analiz. Realizuj¹c politykê ochrony œrodowiska naturalnego, od chwili
rozpoczêcia produkcji materia³ów ogniotrwa³ych zawieraj¹cych wêgiel (1985 rok), suk-
cesywnie ograniczano w nich
zawartoœæ spoiw ingeruj¹cych
w œrodowisko, d¹¿¹c tym samym do ich ca³kowitej eliminacji. W wyniku prac badawczo-rozwojowych wprowadzono do oferty now¹ proekologiczn¹ grupê wyrobów magnezjowo-wêglowych. G³ówne
ich zalety to gwarancja doskona³ych wyników eksploatacyjnych oraz poprawa warunków
œrodowiskowych i BHP.
Jeden z elementów strategii firmy zak³ada sta³e rozpoznawanie potrzeb klientów
oraz dostosowywanie siê do
nich. Jak widaæ ropczycka
spó³ka stara siê jak najpe³niej
przyjêt¹ przez siebie strategiê
realizowaæ, czego efektem jest
m.in., tegoroczny tytu³ Ambasadora Polskiej Gospodarki.
Inf. w³asna
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
/podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego
urzędu, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 ze zm) /
Uprzejmie informuje się, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, wywieszony został
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ropczyce, przeznaczonej do:
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
Przeznaczenie do...
Na rzecz...
Położenie
Nr działki
Pow. [ha]
Lubzina
607/2
386/101
386/102
2533/3, 2533/4
2533/3, 2533/4
2533/3, 2533/4
1807/54
1807/60
0,0308
0,0105
0,0128
0,15
0,15
0,15
0,0278
0,0262
Ropczyce
SPRZEDAŻY
w drodze przetargu
nabywcy ustalonego
w przetargu
Ropczyce-Chechły
Ropczyce-Pietrzejowa
Termin wywieszenia
od
do
12-09-2013
03-10 -2013
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE
Przeznaczenie do...
Na rzecz...
Położenie
Nr lokalu
Pow. [m 2]
SPRZEDAŻY
w drodze przetargu
nabywcy ustalonego
w przetargu
Gnojnica 302
D
52,74
ZAWIADOMIENIE
Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 103 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.), w zwi¹zku
z uchwa³¹ nr XIV/132/11 z dnia 27 paŸdziernika 2011 r. Rady
Miejskiej w Ropczycach w sprawie przest¹pienia do scalenia
i podzia³u nieruchomoœci po³o¿onych w Ropczycach przy ul.
Skorodeckiego, przeznaczonych w planie miejscowym pod:
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, drogi publiczne lokalne, drogi publiczne dojazdowe i drogi dojazdowe wewnêtrzne wraz ze zmian¹ uchwalon¹ uchwa³¹ nr XXVIII/
298/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 paŸdziernika
2012 r.:
Burmistrz Ropczyc zawiadamia
o wy³o¿eniu do wgl¹du uczestnikom postêpowania projektu
uchwa³y Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie scalenia i poZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Termin wywieszenia
od
do
12-09-2013
03-10 -2013
dzia³u nieruchomoœci po³o¿onych w Ropczycach przy ul. Skorodeckiego w dniach od 10 do 31 paŸdziernika 2013 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, pok.
206 (II piêtro), w godz. od 8:00 do 15:00.
Pouczenia:
1. w okresie kiedy projekt uchwa³y wy³o¿ony jest do wgl¹du,
uczestnicy postêpowania mog¹ sk³adaæ na piœmie wnioski,
uwagi i zastrze¿enia do tego projektu. We wnioskach uczestnicy postêpowania mog¹ wskazywaæ dzia³ki gruntu, które
chcieliby otrzymaæ w zamian za dotychczas posiadane nieruchomoœci objête scaleniem i podzia³em. Z³o¿one wnioski,
uwagi i zastrze¿enia podlegaj¹ zaopiniowaniu przez radê
uczestników scalenia (art. 103 ust. 4 ustawy).
2. o sposobie za³atwienia wniosków, uwag i zastrze¿eñ, o których wy¿ej mowa, rozstrzyga Rada Miejska w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomoœci (art. 103 ust. 5 ustawy).
BURMISTRZ ROPCZYC
STR. 7
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Jubileusz 80-lecia KGW w Lubzinie
Ocaliæ od zapomnienia.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ¿e ju¿ od paru wieków
w Polsce istniej¹ ko³a gospodyñ
wiejskich (w skrócie KGW).
W Królestwie Polskim, w 1877
roku powsta³a pierwsza taka organizacja spo³eczna.
14 wrzeœnia 2013 roku
KGW w Lubzinie obchodzi³o
swoje 80-lecie. Poniewa¿ ko³o
nie posiada wielu dokumentów z lat wczeœniejszych,
a z przekazu ustnego wynika,
¿e powsta³o w 1933 roku, dla
zachowania informacji o wczeœniejszej i obecnej dzia³alnoœci, powsta³a kronika zawieraj¹ca historyczne wspomnienie
i opis bie¿¹cej dzia³alnoœci
wraz z fotograficzn¹ dokumentacj¹.
Jubileuszowa uroczystoϾ
mia³a donios³y charakter.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y
nas seniorki ko³a na czele
z wczeœniejsz¹ przewodnicz¹c¹ (z okresu 1969 r. do
2000 r.), Cecyli¹ Mazur oraz
w³adze wojewódzkie i samorz¹dowe. Przybyli miedzy innymi: burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak, prezes WZKiOR
Mieczys³aw Bochenek, dyrektor PODR w Boguchwale Jerzy Jakubiec, dyrektor KRUS
w Rzeszowie Wies³aw Lada, zastêpca burmistrza i prezes
LGD w Ropczycach Robert
Kuraszkiewicz. Goœciliœmy
równie¿ wielu przedstawicie-
Jubileusz KGW wzbogaci³a koncertem kapela rodzinna Kurasie
¯yczenia od burmistrza B. Bujaka
odebra³a przewodnicz¹ca KGW
B. Rychlicka
li samorz¹du lokalnego, organizacji i jednostek wspó³pracuj¹cych z ko³em, a tak¿e
przedstawicielki KGW dzia³aj¹cych w gminie Ropczyce.
Otwieraj¹c uroczystoœæ obecna przewodnicz¹ca ko³a wita³a goœci, zapozna³a ich z gratulacjami, jakie nap³ynê³y na
jej adres od wielu sympatyków
ko³a i przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci na przestrzeni 80 lat.
Jubileusz by³ okazj¹ do uhonorowania KGW Lubzina,
Cecylii Mazur – d³ugoletniej
przewodnicz¹cej z poprzednich lat i aktualnej – Barbary
Rychlickiej pami¹tkowym
Najaktywniejsze cz³onkinie KGW otrzyma³y podziêkowania za dzia³alnoœæ spo³eczn¹
Fot. Piotr Ska³uba
medalem nadanym przez
Krajowy Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji Rolniczych z okazji
obchodzonego w roku poprzednim 150-lecia istnienia.
Piêæ najbardziej zas³u¿onych
dzia³aczek otrzyma³o podczas
uroczystoœci okolicznoœciowe,
honorowe adresy z podziêkowaniami za spo³eczn¹ pracê,
a wrêcza³ je prezes WZKiRW
Mieczys³aw Bochenek. Nie
mog³o równie¿ zabrakn¹æ na
tak donios³ej uroczystoœci odznaczenia Orderem Serca
VI Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze
Zawodnicy sprawdzili swoje
W niedzielê, 22 wrzeœnia 2013 r. w Ostrowie odby³y siê VI Powiatoprzygotowanie
kondycyjne
we Zawody Sportowo-Po¿arnicze Jednostek OSP Powiatu Ropczyci wyszkolenie techniczne, bioko-Sêdziszowskiego zorganizowane przez Komendê Powiatow¹ PSP
r¹c udzia³ w sztafecie po¿arniw Ropczycach wraz z Zarz¹dem Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP.
Samorz¹d Ropczyc reprezentowa³ zastêpca burmistrza
Robert Kuraszkiewicz, obecni
byli tak¿e przedstawiciele s¹siednich samorz¹dów, s³u¿b
mundurowych, licznie zaproszeni goœcie i mieszkañcy
Ostrowa. Na start zg³osi³o siê
18 dru¿yn z powiatu ropczyckosêdziszowskiego, w tym trzynaœcie w grupie „A” (mê¿czyŸni)
STR. 8
i piêæ w grupie „C” (kobiety).
Gminê Ropczyce reprezentowa³y nastêpuj¹ce dru¿yny (podajemy równie¿ miejsce, jakie
w zawodach zajê³a dru¿yna):
w grupie A:
- OSP Ropczyce-Witkowice (miejsce III)
- OSP Gnojnica Wola (miejsce IV)
- OSP Ropczyce-Chech³y (miejsce V)
- OSP Ropczyce-Œródmieœcie (miejsce VI)
w grupie C:
- OSP Ropczyce-Chech³y (miejsce I)
- OSP Lubzina (miejsce II)
czej z przeszkodami oraz w æwiczeniach bojowych. Po zakoñczeniu poszczególnych konkurencji komisja sêdziowska
dokona³a klasyfikacji miejsc
zajêtych przez startuj¹ce dru¿yny. Najlepsze zespo³y uhonorowano pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów.
Inf. w³asna
Fotoreporta¿ na str. 22
Matkom Wsi. Jest on symbolem uznania za matczyny trud
w³o¿ony w wychowanie dzieci
w po³¹czeniu z aktywn¹ dzia³alnoœci¹ na rzecz lokalnego
œrodowiska wiejskiego. Z r¹k
burmistrza Ropczyc i prezesa
WZKiOR otrzyma³y go: Kunegunda Piku³a i Zuzanna Niwa
(obie panie z Lubziny) oraz
Genowefa Ciosek z NiedŸwiady. Artystyczn¹ oprawê œwiêta
przygotowali cz³onkowie rodzinnej kapeli Kurasie oraz
zespó³ œpiewaczy i grupa kabaretowa lubziñskiego ko³a.
Jak przystoi na tak¹ uroczystoœæ, nie brakowa³o œpiewów
biesiadnych oraz tañców.
Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Lubzinie dziêkuje wszystkim uczestnikom za przyjêcie
zaproszenia i udzia³ w jubileuszowej imprezie, jak równie¿
tym wszystkim, którzy przyczynili siê do jej organizacji.
Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê WZKiOR na czele
z prezesem Mieczys³awem
Bochenkiem za czuwanie nad
organizacj¹ jubileuszu i nadanie mu tak uroczystego charakteru.
Inf. w³asna KGW Lubzina
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Wrzesieñ dla cz³onków Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Ropczycach by³ okazj¹ do zapoznania siê z histori¹ i kultur¹
nie tylko naszego kraju, ale tak¿e… Indian.
Ale zanim to nast¹pi³o,
uczestniczyliœmy w lokalnym
œwiêcie NiedŸwiady, „Pikniku
z tradycj¹”. NiedŸwiedzanie
i inni uczestnicy pikniku mieli okazjê zapoznaæ siê z twórczoœci¹ ŒDS. Na wystawie mo¿na by³o obejrzeæ m.in. anio³y,
kwiaty, obrazy malowane, jak
równie¿ wyszywane metod¹
krzy¿ykow¹. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê bransoletki wykonane technik¹ decoupage oraz obrazy wykonane
t¹ metod¹.
12 wrzeœnia 15-osobowa
grupa pensjonariuszy ŒDS
w Ropczycach wyjecha³a na wycieczkê do indiañskiej wioski
po³o¿onej w malowniczych
okolicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Wœród
malowanych indiañskich tipi
nasi podopieczni obejrzeli
indiañskie stroje, broñ, sprzêty codziennego u¿ytku. Mieli
tak¿e okazjê spróbowaæ swoich si³ w wielu indiañskich
konkurencjach, a tak¿e posi-
Wrzesieñ
w Œrodowiskowym Domu Samopomocy
liæ siê po nich smacznym „indiañskim hot-dogiem” prosto
z ogniska.
W pierwszy dzieñ jesieni
grupa cz³onków ŒDS obejrza³a w kinie „Helios” przedpremierowy pokaz filmu „Wa³êsa- cz³owiek nadziei”, w którym przedstawiona jest historia by³ego prezydenta RP Lecha Wa³êsy, który razem z „Solidarnoœci¹” walczy³ o Polskê
woln¹ od komunizmu. Re¿yser ukazuj¹c prywatne ¿ycie
zwi¹zkowego przywódcy uchwyci³ przemianê prostego,
skupionego na codziennoœci
cz³owieka w charyzmatycznego
przywódcê. Ta opowieœæ o mê¿u, ojcu, prostym robotniku,
który wyzwoli³ ukryte w sercach
milionów ludzi marzenie
o wolnoœci bardzo zainteresowa³a podopiecznych ŒDS.
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników
1 wrzeœnia 2013 roku wesz³a w
¿ycie ustawa z 26 lipca 2013
roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw.
Wprowadzi³a ona zmiany do
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, umo¿liwiaj¹c finansowanie z dotacji bud¿etu pañstwa sk³adek na
ubezpieczenie emerytalnorentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem w³asnym, swojego
ma³¿onka lub nad dzieckiem
przysposobionym za:
- rolnika (ma³¿onka rolnika
i domownika) podlegaj¹cemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy,
albo na wniosek:
- rolnika i domownika niepodlegaj¹cego ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników,
- osobê bêd¹c¹ cz³onkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spe³nia warunków do podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników.
Okres finansowania sk³adek z dotacji bud¿etu pañstwa jest nierozerwalnie zwi¹zany m.in. w wiekiem dziecka, nad którym sprawowana
jest osobista opieka i wynosi:
- do 3 lat, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia przez
dziecko 5 roku ¿ycia,
- do 6 lat, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 18 roku
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
¿ycia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem
niepe³nosprawnym.
Warunkiem skorzystania
z finansowania jest z³o¿enie
stosownego wniosku, albowiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego nie
jest uprawniona do dzia³ania
w tych sprawach z urzêdu.
Sk³adka na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe za w/w
osoby jest finansowana od
dnia zg³oszenia wniosku wraz
z oœwiadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej
opieki nad dzieckiem.
Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w najbli¿szych
dla siebie jednostkach organizacyjnych KRUS.
Wies³aw Lada
Dyrektor OR KRUS
w Rzeszowie
Obecnie w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy oczekujemy og³oszenia wyników konkursu fotograficznego organizowanego przez ŒDS w Dêbicy, jak równie¿ planujemy kolejny wyjazd edukacyjny do
rezerwatu przyrody „Zab³ocie” w Czarnej Sêdziszowskiej.
Halina Chmiel
Jubileusz 90-lecia
Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. Tadeusza
Koœciuszki
w Ropczycach
19 paŸdziernika
2013 roku
Serdecznie zapraszamy
na uroczystoœci jubileuszowe Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników Szko³y.
Bardzo prosimy o rejestracjê na czêœæ oficjaln¹ (bezp³atn¹) oraz bal jubileuszowy (koszt 140 z³.) na stronie internetowej www. loropczyce.info, telefonicznie pod nr 17 2228 270,
lub osobiœcie w sekretariacie szko³y.
Komitet Organizacyjny
STR. 9
Kryszta³owe serca
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Kryształowe serca
W czerwcu tego roku, podczas
uroczystych obchodów Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki
i Krajowego Dnia Po³o¿nej zosta³y wrêczone zosta³y po raz
pierwszy „Kryszta³owe serca”.
To wyró¿nienie ustanowione
przez Okrêgow¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿nych w Rzeszowie
przyznawane raz w roku za pracê na rzecz pacjentów. Jest ono
przyznawane przez kapitu³ê, do
której kierowane s¹ wnioski
z nazwiskami osób proponowanych do wyró¿nienia.
W piœmie gratulacyjnym, stanowi¹cym za³¹cznik do piêknej statuetki czytamy m.in.: –
Umacnianie roli pielêgniarek i po³o¿nych, ogromna odpowiedzialnoœæ za misjê, któr¹ przysz³o pe³niæ
(…), rzetelne wype³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy w tym
zawodzie to standardy wspó³two-
rz¹ce idea³ pracy pielêgniarskiej,
warte przestrzegania nie tylko w
pracy zawodowej, ale i w dzia³alnoœci spo³ecznej.
Z naszego powiatu wyró¿nione zosta³y panie: Maria
Golenia i Barbara Maræ.
Nagrody wrêczy³a Izabela
Kowalska, przewodnicz¹ca
Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Rzeszowie.
Uroczystoœæ odby³a siê w teatrze im. Wandy Siemaszkowej. Wziê³o w niej udzia³ wiele osobistoœci ze œwiata polityki, œrodowiska zawodowego
uczestników uroczystoœci, w³adze samorz¹dowe ró¿nego
szczebla, a tak¿e biskup Kazimierz Górny, który tak¿e zosta³
wyró¿niony „Kryszta³owym sercem” za serdeczn¹ postawê
i ¿yczliwoœæ okazywan¹ œrodowisku pielêgniarek i po³o¿nych oraz za pomoc i wsparcie duchowe.
Inf. w³asna
Termomodernizacja
budynków
oœwiatowych
Dobieg³y koñca prace przy termomodernizacji szeœciu budynków
oœwiatowych na terenie gminy Ropczyce.
Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Woli
STR. 10
Przedszkole nr 1 w Ropczycach
Pracami zosta³y objête budynki szkó³ w Chech³ach,
Ma³ej, Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli oraz przedszkole nr
w i nr 2 w Ropczycach. Zakres
prac obejmowa³ g³ównie docieplenie styropianem œcian
zewnêtrznych i stropu we³n¹
mineraln¹, ocieplenie stropodachu, wymianê stolarki,
remont instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji solarnej.
Na tê inwestycjê Samorz¹d
Ropczyc pozyska³ ponad
1,9 mln z³ ze œrodków europejskich. Uzyskana dotacja
stanowi 85% wartoœci ca³ej inwestycji.
Inf. w³asna
Fot. Piotr Ska³uba
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
EMERYCKIE LATO
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Emeryckie lato
Zgodnie z za³o¿eniem, ¿e nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
emeryci zrzeszeni w Polskim
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ropczycach ka¿dego
roku w okresie letnim wyje¿d¿aj¹
poznaæ rejony Polski, których nie
zdo³ali zobaczyæ w okresie aktywnoœci zawodowej.
Podczas takich wyjazdów
mo¿na zauwa¿yæ jak znane
w Polsce s¹ Ropczyce, dziêki
ludziom pochodz¹cym st¹d,
a mieszkaj¹cym obecnie w ró¿nych miejscach.
Najbardziej odczuliœmy to
podczas pobytu w stolicy. Dla
obni¿enia kosztów wycieczki
poprosiliœmy kolegê, absolwenta naszego Liceum Ogólnokszta³c¹cego (pochodz¹cego z Glinika i nadal utrzymuj¹cego kontakty z rodzin¹,
przyjació³mi i kolegami z liceum), aby pe³ni³ rolê przewodnika po Warszawie. Pu³kownik Józef Misiura poœwiêci³ nam dwa dni, oprowadzaj¹c po wa¿niejszych miejscach
Warszawy, a tak¿e zorganizowa³ bardzo mi³y wieczór po¿egnalny przy lampce wina
i melodiach wygranych na
akordeonie. Próby okazania
wdziêcznoœci za swoje zaanga¿owanie skomentowa³, ¿e tak
bardzo mi³o wspomina Ropczyce, ¿e to, co nam ofiarowa³
jest dla niego przyjemnoœci¹.
Na trasie tej wycieczki spotkaliœmy jeszcze jednego rodaka
z naszego powiatu, ksiêdza
Kalisztana (pochodz¹cego
z Wielopola), Michalitê pe³ni¹cego funkcjê proboszcza
w koœciele obok g³ównej siedziby ojca genera³a Michalitów w Markach za Warszaw¹,
gdzie korzystaliœmy z noclegów i wy¿ywienia. Dodatkow¹
atrakcj¹ tej¿e wycieczki by³
pobyt w Sejmie RP podczas
obrad.
Kolejna wycieczka do Vrbova na S³owacji by³a pilotowana w imieniu prof. W. Tabasza przez dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Marcina
Œwierada, który ca³¹ d³ug¹
drogê urozmaica³ opowiada-
Zabytkowy koœció³ w Dobczycach
Warszawa, Pa³ac Kultury i Nauki
niami o tradycjach S³owaków,
ich upodobaniach, itp. Przeje¿d¿aj¹c przez Muszynê opowiedzia³ historiê ksiêdza
(Wielopolanina) Waldemara
Cioska, który ws³awi³ siê, ratuj¹c dziecko z po¿aru. Za ten
jego czyn miejscowa ludnoϾ
bardzo go szanuje, a w konsekwencji – wszystkich mieszkañców Wielopola. G³ównym
celem tej wycieczki by³y baseny termalne, z których skorzysta³o ponad czterdzieœci osób.
Wszyscy uczestnicy (piêædziesi¹t cztery osoby) podziwiali
panoramê Tatr od strony s³o-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Fot. J. Rybski
wackiej, delektowali siê idealn¹ cisz¹ i czystym, górskim
powietrzem.
Nastêpny cel zwiedzania to
Wadowice, dok¹d dojechaliœmy przez Dobczyce, Kalwariê
Zebrzydowsk¹ i Lanckoronê.
Dobczyce to miasto królewskie, prawie nieznane, a posiadaj¹ce bogat¹ historiê.
Zrewitalizowane w ostatnich
latach zabytki w tej miejscowoœci s¹ godne zobaczenia.
Ostatnim celem tegorocznych wyjazdów by³a Krynica –
Zdrój. Mimo nieciekawych
warunków atmosferycznych
w dniach poprzedzaj¹cych wycieczkê, pogoda w Krynicy
by³a wymarzona na zwiedzanie
i spacery. Choæ spacery z przewodnikiem by³y doœæ intensywne i nieco mêcz¹ce, po
dobrym obiedzie w restauracji „Tu i teraz”, przy góralskich
przyœpiewkach i dowcipach
zakoñczyliœmy wyprawê do
s³awnego kurortu.
Zorganizowanie wycieczek
by³o mo¿liwe dziêki finansowej pomocy z bud¿etu Miasta
i Gminy, za co t¹ drog¹ serdecznie dziêkujemy.
El¿bieta Bizoñ
STR. 11
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Biblioteka poleca
Autor: Kuki Gallmann
Tytu³: Marzy³am o Afryce
Powieœæ s³usznie sta³a siê bestsellerem
i doczeka³a adaptacji filmowej z Kim Basinger w roli g³ównej. Szczera, wzruszaj¹ca, prawdziwa – to najczêœciej padaj¹ce okreœlenia czytelników. Autorka opisuje trudne i niebezpieczne, ale jak¿e fascynuj¹ce ¿ycie wœród magicznej afrykañskiej przyrody, ból po stracie najbli¿szych, godnie prze¿ywany
czas ¿a³oby, wreszcie – narodziny nadziei i wiary w odrodzenie. Szczególnie mi³oœnicy „Po¿egnania z Afryk¹” bêd¹ zachwyceni mo¿liwoœci¹ powrotu do ulubionej tematyki i klimatycznych opisów przyrody.
Agnieszka Szela
Wypo¿yczalnia dla doros³ych
Autor: Marek Janczyk
Tytu³: Antonówka
Wydawnictwo: Telbit
Julka poznajemy w momencie, kiedy razem
z rodzicami przeprowadza siê na wieœ do domu
po swoich dziadkach. Kiedyœ spêdza³ tu wakacje, teraz to bêdzie jego dom. Czas po przeprowadzce up³ywa mu na pracy przy remoncie
domu, trenowaniu na si³owni i odœwie¿aniu starych znajomoœci
m. i n. z mieszkaj¹c¹ niedaleko Kalin¹, kole¿ank¹ z dzieciñstwa,
z któr¹ po³¹czy go coœ wiêcej. Stary dom kryje te¿ w sobie tajemnicê, której rozwi¹zanie zapowiada niez³¹ przygodê.
Antonówka to ksi¹¿ka o pierwszej mi³oœci, przyjaŸni, ¿yciu
i wyborach, z jakimi spotykaj¹ siê m³odzi ludzie, ksi¹¿ka dla
m³odzie¿y o m³odzie¿y. Napisana prostym jêzykiem, dowcipna, b³yskotliwa, miejscami wzruszaj¹ca – dziêki temu czyta siê
j¹ dobrze i szybko. Wspania³a ksi¹¿ka na jesienn¹ szarugê.
Edyta Bojarska
Filia Lubzina
Oddzia³ dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach zaprasza do korzystania z prasy
Pismo o przygodach sympatycznej
œwinki Peppy i jej rodzinki, na podstawie uwielbianego przez najm³odszych
serialu animowanego, emitowanego na
kanale Mini-Mini. Magazyn „Œwinka
Peppa” skierowany
jest do dzieci w wieku 3–6 lat, rozpoczynaj¹cych naukê czytania, pisania i liczenia. Najm³odsi
i rodzice znajd¹
w magazynie zadania, które daj¹ mo¿liwoœæ rozwijania
umiejêtnoœci maluchów w po³¹czeniu z zabaw¹. Historyjki obrazkowe, krótkie opowiadania, zadania do wykonania oraz
konkursy z wyj¹tkowymi nagrodami to tylko czêœæ atrakcji, czekaj¹cych na ma³ych czytelników. Dodatkow¹ wartoœæ magazynu stanowi specjalna strona dla rodziców, gdzie co miesi¹c
poruszane s¹ zagadnienia zwi¹zane z wychowaniem i rozwojem dziecka.
Dwutygodnik „Kumpel” przeznaczony jest dla 8-10-latków. Nastolatki równie¿ znajd¹ tu coœ ciekawego. Zabawne komiksy, bajki edukacyjne, historyjki, testy, krzy¿ówki, œmieszne powiedzonka i ró¿ne ciekawostki – to tylko próbka tego, co znajdziecie
w tym magazynie. Do sta³ych pozycji nale¿y jêzyk polski, matematyka, przyroda, jêzyk angielski i trochê historii. Fani sportu równie¿
siê nie zawiod¹. Wielbicieli strasznych opowieœci czekaj¹ niesamowite historie! Do tego dochodz¹ konkursy, proste przepisy na „pyszne co
nieco”, pomys³owe projekty np. na
prezenty. Czasopismo mo¿e u³atwiæ
start szkolny i staæ siê – najlepszym
„kumplem” m³odego czytelnika!
STR. 12
„Scooby- Doo” to miesiêcznik o czwórce niezwyk³ych nastolatków Velmie, Daphne, Fredzie i Kud³atym oraz ich „nieustraszonym” czworono¿nym przyjacielu – psie Scooby-Doo. Na co dzieñ zajmuj¹ siê rozwi¹zywaniem najbardziej
potwornych zagadek kryminalnych.
Zawsze udaje siê im rozwi¹zaæ problem dziêki sprytowi i odwadze.
„Kaczor Donald” – tygodnik skierowany do dzieci w wieku 7-12 lat, ze
wskazaniem na ch³opców. Cotygodniowa dawka kilkudziesiêciu kipi¹cych humorem stron komiksu o
przygodach Donalda, Sknerusa,
Myszki Miki i Goofiego, wzbogacona o ³amig³ówki, konkursy i ciekawostki.
Rodzicom polecamy miesiêcznik
„Dziecko”, tworzony przez zespó³ profesjonalistów, dla których nadrzêdn¹
wartoœci¹ jest dobro dziecka. „Dziecko”
to Ÿród³o praktycznych informacji podanych w przyjazny sposób. W magazynie prezentowane s¹ nowoczesne pogl¹dy na temat rozwoju, pielêgnacji, wychowania oraz karmienia dzieci, poparte rzeteln¹ wiedz¹ wybitnych specjalistów i ekspertów – profesorów oraz
uznanych autorytetów m.in. z Instytutu Centrum Zdrowia
Dziecka. Ods³aniania tajniki dzieciêcej psychologii i przybli¿a œwiat prze¿yæ dziecka. Ka¿dy numer zawiera strony dla dzieci, ³¹cz¹ce elementy zabawy i edukacji.
Polecamy i zapraszamy do lektury, jednoczeœnie czekamy
na sugestie czytelników dotycz¹ce zakupu nowych tytu³ów.
Renata Szkutak
Oddzia³ dla dzieci MiPBP
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Jak minê³y wakacje w bibliotece?
Ju¿ od kilku lat biblioteki
publiczne z terenu naszej
gminy prowadz¹ podczas wakacji zajêcia dla dzieci w ramach akcji Lato w bibliotece.
Zajêcia wakacyjne to dobry
sposób spêdzania wolnego
czasu. Podczas zajêæ dzieci
rozwi¹zuj¹ zagadki, ³amig³ówki, krzy¿ówki, wykonuj¹ prace
plastyczne, codziennie graj¹
i bawi¹ siê na podwórku.
Dziêkujemy wszystkim dzieciom za wspóln¹ zabawê i do
zobaczenia w przysz³ym roku.
Bibliotekarze z filii
MiPBP w Ropczycach
Piknik na zakoñczenie wakacji
Pod koniec sierpnia Oddzia³ dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach zorganizowa³ piknik koñcz¹cy tegoroczne wakacje. Na placu za budynkiem
biblioteki ponad piêædziesiêcioro dzieci razem z grup¹ przedszkolaków z Przedszkola Nr 1 w Ropczycach bawi³o siê wspólnie przy muzyce. Humory dopisywa³y, pogoda równie¿, œmiechu by³o co niemiara, wszystkich rozpiera³a energia. Zabawy
przy chuœcie animacyjnej, czy inne zabawy ruchowe i konkurencje sprawnoœciowe wywo³ywa³y œmiech i zadowolenie. Po
daj¹cych radoœæ, ale mêcz¹cych zabawach, przyszed³ czas na
ma³e „co nieco” z grilla, po którym dzieci wróci³y do dalszych
harców. Wszyscy bawili siê œwietnie i na weso³o po¿egnali wakacje.
Renata Szkutak Oddzia³ dla dzieci MiPBP
20 wrzeœnia 2013 r. w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach zosta³a
otwarta wystawa pod has³em:
„140-lecie zorganizowanej turystyki w Polsce 1873-2013. Przesz³oœæ i przysz³oœæ”.
Historia turystyki w fotografii
W otwarciu udzia³ wziêli:
Zofia Król, obecny prezes oddzia³u PTTK w Ropczycach,
W³adys³aw Chmura, dotychczasowy d³ugoletni prezes
oddzia³u PTTK w Ropczycach, honorowy cz³onek i kronikarz PTTK, Anna Panek,
przewodnicz¹ca sekcji fotograficznej przy Kole Terenowym PTTK nr 32 w Rzeszowie,
instruktor fotografii PTTK
oraz m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach wraz a opiekunem Romanem Feretem.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Statuetki, odznaki turystyczne, bogaty ksiêgozbiór
PTTK to tylko nieliczne elementy wystawy, któr¹ ogl¹daæ
mo¿na przez ca³y miesi¹c.
W ramach wystawy obejrzeæ
mo¿na równie¿ autorskie fotografie Anny Panek zatytu³owane „Najpiêkniejsze zabytki
polskiej architektury”.
Iwona Daniel
Czytelnia MiPBP
w Ropczycach
Biblioteka
serdecznie
zaprasza
wszystkich, a zw³aszcza
pasjonatów turystyki
do obejrzenia
wystawy
STR. 13
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
Orkiestra na medal
W czerwcu 2013 r. ropczycka orkiestra dêta zdoby³a tytu³ laureata
najbardziej presti¿owego festiwalu, jakim jest Ogólnopolski Przegl¹d Orkiestr Dêtych. XII edycja tego konkursu odby³a siê w tym
roku w Wiœle. Znalaz³a siê w gronie dwudziestu dwóch najlepszych orkiestr wy³onionych spoœród oœmiuset startuj¹cych w eliminacjach w ca³ej Polsce.
Orkiestra i ma¿oretki podczas wspólnego koncertu wszystkich orkiestr
Kontynuuj¹c dobra passê,
1 wrzeœnia orkiestra znów odnios³a sukces, zajmuj¹c I miejsce
w VII Wojewódzkim Konkursie
Orkiestr Dêtych w Cieszanowie.
Równie¿ dyrygent, Edward Guzik otrzyma³ wyró¿nienie i puchar dla najlepszego dyrygenta. Wraz z pierwszym miejscem
zespó³ wzbogaci³ siê o nowiutki
saksofon oraz potê¿ny puchar.
W konkursie uczestniczy- Kapelmistrz E. Guzik odebra³ pu³o dziesiêæ orkiestr. Oceniany char dla najlepszego dyrygenta
by³ przemarsz, koncert sceniczny oraz pokaz musztry paradnej, który niestety nie
odby³ siê w z powodu z³ych
warunków atmosferycznych.
- Najpierw wraz z orkiestrami
z G³ogowa oraz Jaæmierza na rynku zagraliœmy wspólny koncert,
gdzie wspaniale zatañczy³ zespó³
ma¿oretek, nastêpnie przemaszerowaliœmy, wykonuj¹c zwroty i zatrzymania, przed jury, które bardzo wnikliwie przypatrywa³o siê
Piknik z tradycj¹ w NiedŸwiadzie Górnej
8 wrzeœnia 2013 r. przy Domu Kultury w NiedŸwiadzie Górnej odby³
siê festyn pn. „Piknik z tradycj¹”. Organizatorami imprezy by³a
Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo 5 Gmin”, przy wspó³udziale: Centrum Kultury w Ropczycach oraz Domu Kultury w NiedŸwiadzie.
Podczas festynu na scenie
zaprezentowali siê uczniowie
z pobliskich szkó³ (NiedŸwiada Górna, NiedŸwiada Dolna,
Ma³a) przedstawiaj¹c m.in.
programy taneczne. Mo¿na
by³o pos³uchaæ równie¿ Ze-
spo³u Œpiewaczego „NiedŸwiedzanie” (na piknik przygotowali kilka nowych utworów), a tak¿e grupy œpiewaczej
z³o¿onej z uczniów miejscowego gimnazjum pod nazw¹
„M³odzi NiedŸwiedzanie”,
którzy po raz pierwszy wyst¹pili przed du¿¹ publicznoœci¹.
Dwie kapele ludowe: „Nawsianie” z Nawsia i „Muzykanty”
z Trzciany wype³ni³y blok wystêpów folklorystycznych.
Gwiazd¹ wieczoru by³a „Kompania Country”.
Podczas imprezy odby³ siê
quiz wiedzy o LGD Partnerstwo 5 Gmin. Po zaciêtym pojedynku pierwsze miejsce
zdoby³a dru¿yna z ZS w Ma³ej,
i ocenia³o ka¿d¹ orkiestrê. PóŸniej
nast¹pi³y przes³uchania koncertowe – najwa¿niejsza czêœæ konkursu. Wykonaliœmy cztery utwory.
Jest to bardzo du¿y sukces tym bardziej, ¿e by³y to kwalifikacje do
regionalnego przegl¹du w przysz³ym roku. Pozdrawiamy wszystkich naszych sympatyków i fanów
– powiedzia³ Piotr Janowski.
Inf. w³asna
Fot. Piotr Janowski
drug¹ lokatê wywalczy³a reprezentacja ZS w NiedŸwiadzie Dolnej, a trzeci¹ – trójka
z ZS w NiedŸwiadzie Górnej.
Atrakcj¹ pikniku by³y stoiska
z regionalnym rzemios³em.
Mo¿na by³o na nich podziwiaæ
i kupowaæ prace kowalskie,
malarskie, ceramikê, ikony,
florystykê. Dania regionalne
i lokalne przysmaki serwowa³y
(bezp³atnie) panie z KGW
w NiedŸwiadzie, Gliniku i Broniszowie.
Inf. w³asna
Fotoreporta¿ na str. 23
Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych
do skorzystania z oferty zajêæ w Centrum Kultury
w Ropczycach oraz w filiach w Gnojnicy Dolnej i NiedŸwiadzie
W Ropczycach obecnie odbywaj¹ siê zajêcia i spotkania:
W Domu Kultury w NiedŸwiadzie odbywaj¹ siê zajêcia:
Dzieciêcej Rewii Folklorystycznej:
poniedzia³ek i czwartek (17.00-18.30)
Kó³ka plastycznego:
wtorek i pi¹tek (16.00-18.00)
Zespo³u Estradowego GAMA:
pi¹tek (17.30-19.00)
Zespo³u muzycznego:
(18.00-19.30)
Formacji Tañca Nowoczesnego VEGA:
poniedzia³ek i œroda (15.30-17.00)
Aerobicu:
œroda i pi¹tek (18.00-19.30)
Klubu Gier Planszowych:
œroda (16.00-18.00)
W Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy odbywaj¹ siê zajêcia:
Kó³ka plastycznego:
czwartek (17.00-18.30)
Kó³ka plastycznego:
wtorek (17.00-19.00)
Aerobicu:
poniedzia³ek i œroda (19.00-20.00)
Kursu tañca:
œroda (18.00-19:30)
Orkiestry Dêtej:
pi¹tek (18.00-21.00)
STR. 14
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
Norweska przygoda Asi
W po³owie wrzeœnia flecistka ropczyckiej orkiestry dêtej Joanna
Róg spêdzi³a kilka dni w Norwegii. W Grong zagra³a koncert wraz
z norwesk¹ orkiestr¹.
Podczas kwietniowego koncertu z udzia³em obu orkiestr
w ropczyckim Centrum Kultury, Asia zagra³a na fletni
Pana utwór pt. „Samotny pasterz” i od razu zyska³a serca
Norwegów, którzy wyklaskali
bis. W czerwcu Asia otrzyma³a
zaproszenie do Grong by tam
zagraæ jako goœæ honorowy na
koncercie zadedykowanym
wszystkim Polakom mieszkaj¹cym w gminie Grong. Podczas wakacji orkiestry wymieni³y siê nutami i w trakcie koncertu w Grong us³yszeliœmy
kilka polskich melodii, a w tle
Próba przed koncertem
W wolnym czasie by³a okazja, by poznaæ trochê Norwegiê
pojawia³y siê fotografie z naszych okolic.
W pierwszej czêœci Asia zagra³a razem z orkiestr¹ z Grong
natomiast w drugiej czêœci wykona³a szeœæ utworów solowych,
które wywo³a³y wspania³e emocje na widowni. Asia kilkakrotnie zosta³a wyró¿niona owacj¹
na stoj¹co, a ³zom wzruszenia,
komplementom i wyrazami
uznania nie by³o koñca.
III Ropczyckie Granie
Klub Gier Planszowych przy Centrum Kultury w Ropczycach zaprasza na dwa dni
z nowoczesnymi grami planszowymi
W programie: * gry planszowe: rodzinne, imprezowe, logiczne i inne
* turnieje z nagrodami * mo¿liwoœæ zagrania i poznania
ponad 100 nowoczesnych gier planszowych!
Zapraszamy:
26-27 paŸdziernika 2013 r.
- dzieci i m³odzie¿ szkoln¹,
w Centrum Kultury w Ropczycach
- doros³ych i grupy znajomych,
sobota godz. 10:00-18:00
- ca³e rodziny,
niedziela godz. 12:00-18:00
- wszystkich, którzy lubi¹ m¹drze spêdzaæ czas wolny
wstêp wolny
PaŸdziernikowe westchnienie
Minê³o lato upalne, gor¹ce
Rok ju¿ siê koñczy, nadchodzi jesieñ
Klucze ³abêdzi p³yn¹ po niebie
PaŸdziernik s³owa modlitwy niesie
Zdrowaœ Maryja, ³aski pe³na…
Wlok¹ siê dymy po grzbietach miedzy
W gwa³townym wietrze zatañcz¹ liœcie
Dojrza³y owoc ciê¿ko upada
S³owa modlitwy brzmi¹ uroczyœcie
Pan z Tob¹, b³ogos³awionaœ miêdzy niewiastami
S³oñce wyz³aca niebiosów lazur
Wi¹zki promieni k³ad¹c na ziemiê
Œwiat siê wycisza wielbi¹c Maryjê
W modlitwie tonie moje sumienie
I b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego – Jezus
Ch³odem powia³o, lunê³y deszcze
Krzyk dzikich gêsi rozrywa ciszê
Jesieñ przybra³a szatê wspania³¹
S³owa modlitwy co wieczór s³yszê
Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a…
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Poza koncertem by³a okazja,
by nieco poznaæ Norwegiê,
ludzi i ich styl ¿ycia, przepiêkn¹ naturê oraz legendarne trolle.
AL
Zaginê³y
legitymacje szkolne
wydane przez Zespó³ Szkó³
Agro-Technicznych
na nazwiska:
Monika Barnaœ
Pawe³ Jab³oñski
Gabriela Machnica
Adrian Ragan
Kamil Regu³a
Agata Œwiêch
Kasztan kolorem br¹zu g³êbokim
Wymalowany sam¹ natur¹
Spadaj¹c sp³oszy³ go³êbi stado
Co siê nad wie¿¹ unios³y chmur¹
Módl siê za nami grzesznymi…
Czas odpoczynku ziemi nadchodzi
Nied³ugo zaœnie w zimowej ciszy
A nam przez d³ugie zimy wieczory
Szczera modlitwa niech towarzyszy
Teraz i w godzinê œmierci naszej. Amen
Krzy¿yk do ciep³ej przytulam d³oni
W jednym znaku zamkniête – hañba i zwyciêstwo
Nadzieja tym, co wyrwaæ chc¹ siê z grzechów toni
Chwa³a dla sprawiedliwych, nagroda za mêstwo
Ave Maryja, gratia plena, Alleluja, Alleluja, benedictus
Modlitwa ró¿añcowa koi i ko³ysze
Serca ¿yciem rozdarte, prac¹ umêczone
Dla sumienia sprowadza pojednania ciszê
Uspokaja umys³y jak morze wzburzone
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
S³awomira Marciniec
STR. 15
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
Plener malarski w Gnojnicy Dolnej
W czwartkowe przedpo³udnie,
3 paŸdziernika w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej
odby³ siê plener malarski dla
dzieci z miejscowego Zespo³u
Szkó³.
Pod kierunkiem pani Urszuli WoŸny oraz pana Stanis³awa Kopali dzieci poznawa³y tajniki mieszania farb oraz
sposoby najwierniejszego
przelania na papier jesiennych pejza¿y. Ka¿dy z siedemnastu uczestników pleneru
mia³o do dyspozycji sztalugi,
farby akrylowe, pastele. Pod
fachowym okiem opiekunów
powsta³y piêkne, jesienne
prace, które zdobi¹ budynek
Wiejskiego Centrum Kultury.
Na zakoñczenie pleneru
wszyscy m³odzi artyœci wypoczêli przy wspólnym grillu; nie
zabrak³o kie³basek i pieczonego chleba, a tak¿e gor¹cej
herbaty, bo dzieñ, chocia¿
piêkny i s³oneczny, do najcieplejszych nie nale¿a³.
Wszystkie dzieci serdecznie
zapraszamy
do Wiejskiego Centrum Kultury
w Gnojnicy Dolnej
na zajêcia plastyczne,
które odbywaj¹ siê
w ka¿dy wtorek
w godz. 16.00-17.30
Karolina Dar³ak
Zapraszamy na wystawê
W Centrum Kultury w Ropczycach
mo¿na ogl¹daæ wystawê
malarstwa Marii Wilczok
Autorka mieszka w Borku Wielkim, jest nauczycielk¹ jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej w Kawêczynie. Malarstwo
to jej hobby, poœwiêca temu swój wolny czas. Przed laty by³a
cz³onkiem Klubu Amatora Plastyka dzia³aj¹cego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, uczestniczy³a w plenerach i wystawia³a swoje obrazy na wystawach. Jej ulubiona technika to akwarela, zaœ tematy, które najczêœciej przedstawia to
malarstwo rodzajowe, pejza¿e, martwa natura, sceny z ¿ycia
dawnej wsi, obyczaje.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 12 listopada
STR. 16
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
20-lecie szko³y podstawowej w Ma³ej
26 wrzeœnia br. w Ma³ej odby³o siê jubileuszowe spotkanie z okazji 20-lecia Szko³y Podstawowa im. Tadeusza Sinki.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œw. odprawion¹ w koœciele parafialnym pw. œw. Micha³a Archanio³a. W obecnoœci
licznie zgromadzonych goœci,
uczniów i nauczycieli ks. biskup senior Kazimierz Górny
poœwiêci³ sztandar szko³y.
Nastêpnie odby³a siê czêœæ
oficjalna. W uroczystoœci
uczestniczy³ burmistrz Rop-
Burmistrz B. Bujak pogratulowa³
piêknego jubileuszu
W uroczystoœciach jubileuszowych uczestniczy³a ca³a spo³ecznoœæ wiejska i wielu zaproszonych goœci
Najm³odsi zostali uroczyœcie pasowani na uczniów
Uczniowie z³o¿yli œlubowanie na nowy sztandar
czyc Boles³aw Bujak. Obecni
byli tak¿e przedstawiciele samorz¹du powiatowego, duchowieñstwa, dyrektorzy placówek oœwiatowych, mieszkañcy oraz m³odzie¿ szkolna.
Po powitaniu goœci przez dyrektora Zespo³u Szkó³ w Ma³ej Stanis³awa Strza³kê, nast¹pi³o przekazanie sztandaru
przez Radê Rodziców. Nastêpnie spo³ecznoœæ szkolna, podczas uroczystego œlubowania
odebra³a sztandar z r¹k dyrektora. Podczas jubileuszu mia³o miejsce tak¿e pasowanie na
uczniów klasy pierwszej. Na
zakoñczenie uroczystoœci m³odzie¿ zaprezentowa³a monta¿
s³owno-muzyczny.
Inf. w³asna
Fot. Piotr Ska³uba
Wœród zaproszonych goœci by³ m.in. biskup senior Kazimierz Górny
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
STR. 17
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Kochajcie swoje miasto.
Uczcie siê jego historii...
ks. dr Jan Zwierz
(1903-1995)
W heppeningu przy pomniku ks. Jana Zwierza uczestniczyli uczniowie ZS nr 1 w Ropczycach
Fot. Piotr Ska³uba
110 rocznica urodzin ks. Jana Zwierza
8 wrzeœnia minê³a 110
rocznica urodzin ks.
dra Jana Zwierza. Z tej
okazji cz³onkowie
szkolnego Ko³a Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej w Zespole Szkó³ nr
1 w Ropczycach, zorganizowali happening.
O godzinie dziewi¹tej rano
wraz z innymi uczniami wyruszyli ze szko³y pod pomnik
ksiêdza Jana Zwierza ufundowany przez samorz¹d Ropczyc
z okazji jubileuszu 650-lecia
miasta. Towarzyszyli im: dyrekcja szko³y: panie: Bo¿ena Rygiel i Ewa Woœko, prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Ropczyckiej, wieloletni pedagog, artysta malarz pan Adam
Sypel i opiekunka ko³a pani
Danuta Bielecka. Miko³aj
Szczerba, uczeñ kl. IIa gimnazjum odczyta³ ¿yciorys ksiêdza,
a Natalia Feret z kl. IIIc zapozna³a zgromadzonych z bogat¹
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ zas³u¿onego kap³ana, „pierwszego
po królu Kazimierzu budowniczego Ropczyc.”
STR. 18
Dyrekcja ZS nr 1 wraz z prezesem
TPZR oraz opiekunk¹ szkolnego
ko³a TPZR
Nastêpnie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów, zerwanych specjalnie dla ksiêdza Jana w ropczyckich ogrodach. Happening zakoñczy³ siê pokoleniow¹ wymian¹ zdañ i wspo-
mnieñ. Ci, którzy ksiêdza znali
– opowiadali. Ci, którzy go nie
znali – s³uchali. Dyrektor Bo¿ena Rygiel mówi³a o codziennej trosce ksiêdza o porz¹dek
i piêkno naszego miasta,
a prezes Adam Sypel wskazywa³ na wielkie osobowoœci,
które pochodz¹ st¹d i w ten
sposób na przestrzeni wielu
lat ubogacaj¹ nasze lokalne
i polskie dziedzictwo.
Tak oto s³owa wyryte na pomniku nabieraj¹ sensu, aktualnoœci i nadziei, ¿e pasja spo³ecznikowska tego duszpasterza
bêdzie zara¿a³a coraz to m³odsze pokolenia Ropczycan.
Z okazji 110 rocznicy urodzin
¿yczymy ksiêdzu Janowi Zwierzowi szczêœliwej wiecznoœci.
Opiekunka ko³a
M³odzie¿ z³o¿y³a pod pomnikiem ksiêdza wi¹zanki kwiatów, a potem zrobi³a sobie wspólne pami¹tkowe
zdjêcie
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Pamiêtaæ bêd¹ pokolenia
po pierwszym wrzeœnia siedemnasty
17 wrzeœnia br. w naszej szkole obchodziliœmy 74. rocznicê napaœci Armii Czerwonej na Polskê.
Uczciliœmy pamiêci¹ bohaterstwo ¿o³nierzy wrzeœnia 1939 r. przyt³oczonych niemieck¹ przewag¹,
uderzonych w plecy przez wojska sowieckie, zdradzonych przez zachodnich aliantów.
Uroczystoœæ zgromadzi³a
nie tylko uczniów szko³y, tak¿e przedstawicieli ropczyckiego samorz¹du, który reprezentowali: burmistrz Boles³aw
Bujak oraz przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Józef Misiura.
Obecni byli tak¿e: prof. W³adys³aw Tabasz – przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, El¿bieta
Wojtasik – sekretarz Powiatu,
podinsp. Witold Wójcik - Komendant Powiatowy Policji,
bryg. Jacek Róg – Komendant
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Adam Sypel – prezes Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Ropczyckiej, ks. dr Stanis³aw Mazur – proboszcz parafii pw. Przemienienia Pañskiego, przedstawiciele rodzin katyñskich, przewodnicz¹ca Rady Rodziców Dorota
Przypek – Ochab, rodzice
oraz harcerze. Rolê gospodarza uroczystoœci pe³ni³a dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr 1: Bo¿ena Rygiel i Ewa Woœko.
Po prezentacji przez prof.
W³adys³awa Tabasza rysu historycznego wydarzeñ wrzeœniowych, nast¹pi³ punkt kulminacyjny uroczystoœci, Apel
Poleg³ych, który odczyta³
ks. Artur Michalski – reprezentant Szwadronu Podkarpacia w barwach 20. Pu³ku U³anów im. Króla Jana III Sobieskiego.
Nastêpnie zgromadzeni
uczcili pamiêæ poleg³ych z³o¿eniem kwiatów przy Obelisku Pamiêci. Czêœæ artystyczna w wykonaniu naszych kolegów i kole¿anek ze Szkolnego Ko³a Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej przygotowana zosta³a
przez pani¹ Danutê Bieleck¹
i pana Ryszarda Niewiarowskiego. Prezentowany program by³ ho³dem z³o¿onym
tragicznemu pokoleniu wrzeœnia 1939 roku: ¿o³nierzom
podejmuj¹cym heroiczn¹ walkê w obronie Ojczyzny, matkom, które nie doczeka³y powrotu synów, dzieciom, które
nie mog³y beztrosko pójœæ do
szko³y. Uczniowie przywo³ali
tak¿e pamiêæ Sybiraków, których dêby katyñskie rosn¹ przy
naszej szkole i nawi¹zali do
tragicznej dla Ropczyc daty, tj.
7 i 8wrzeœnia 1939 r. – wkroczenia wojsk niemieckich
i zbombardowania miasta. Podjêli tak¿e zobowi¹zanie opieki
nad Obeliskiem Pamiêci.
Ostatnim akcentem uroczystoœci by³y s³owa goœci skierowane pod adresem ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Wiele
z tych s³ów g³êboko zapad³o
w naszej pamiêci. Burmistrz
Boles³aw Bujak podziêkowa³
dyrekcji, uczniom i nauczycielom za przygotowanie „wzruszaj¹cej lekcji historii i patriotyzmu”. Wyrazi³ zadowolenie,
¿e uroczystoœæ ta wpisa³a siê
na sta³e w szkolny kalendarz
obchodzonych rocznic. Prof.
W. Tabasz zwróci³ siê do nas
z proœb¹, aby pamiêæ o milionach istnieñ ludzkich, które
poch³onê³a II wojna œwiatowa
by³a dla naszego pokolenia
Ÿród³em refleksji, wniosków
oraz nauki, ¿e wszystkie konflikty nale¿y rozstrzygaæ pokojowo. Natomiast ks. proboszcz
wyzna³, ¿e g³êboko wzruszy³ go
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Kontekst historyczny uroczystoœci
przedstawi³ prof. W. Tabasz
Kwiaty pod obeliskiem z³o¿yli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
oraz rodzin katyñskich
nasz program i zaprosi³ wszystkich do krótkiej modlitwy za
dusze poleg³ych i pomordowanych w czasie wojny.
W imieniu w³asnym, dyrekcji, uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ropczy-
cach dziêkujemy wszystkim,
którzy razem z nami uczcili
pamiêæ bohaterów wrzeœnia
1939 r.
Szkolne Ko³o Przyjació³
Ziemi Ropczyckiej
Program artystyczny przygotowali cz³onkowie szkolnego ko³a TPZR
STR. 19
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
Po¿egnanie pani Krystyny
W czerwcu, podczas uroczystego zakoñczenia roku szkolnego
2012/2013, po¿egnaliœmy wieloletni¹ nauczycielkê Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach,
Krystynê Potyra³ê, która przesz³a
na zas³u¿on¹ emeryturê.
Wicestarosta Dorota Strzy¿,
dyrektor Gra¿yna Baran, nauczyciele i uczniowie dziêkowali pani Profesor za sumienn¹, rzeteln¹ pracê oraz
¿yczliwoœæ i poœwiêcenie
w wychowywaniu wielu pokoleñ m³odzie¿y. W serca wszystkich zapad³y, nagrodzone
gromkimi brawami s³owa, które skierowa³a do zebranych
pani Krystyna Potyra³a: – Ale
to ju¿ by³o i nie wróci wiêcej…
I chocia¿ tak bardzo chcielibyœcie
ofiarowaæ mi serduszko na tablicy zastêpstw – to ju¿ tego nie zrobicie. Uczy³am was praw, zasad,
wyjaœniania zjawisk… Co z tego
zosta³o? OdpowiedŸ na to pytanie najlepiej znacie sami. Zreszt¹,
samo ¿ycie zweryfikuje wasz¹ wiedzê wed³ug waszych potrzeb. Wobec tego, mo¿e trochê lekcji wychowawczej. Przeka¿ê wam s³owa,
które kiedyœ us³ysza³am od bardzo
bliskiej mi osoby:
„¯yj tak, aby nikt nie musia³
p³akaæ przez ciebie. Kto robi
dobrze, to sobie, a kto Ÿle, tak¿e sobie.” Bo wiecie, w ¿yciu
jest tak, jak w ruchu po okrêgu. Punkt znajduj¹cy siê
w ruchu po okrêgu, zawsze po
pewnym czasie wraca do tego
samego miejsca, wiêc pamiêtajcie: zarówno dobro, jak i z³o
powracaj¹. Dlatego b¹dŸcie
przede wszystkim dobrymi
ludŸmi. ¯yczê wam z ca³ego
serca, aby wasze ¿ycie u³o¿y³o
siê jak najlepiej, ¿ebyœcie mogli siê zrealizowaæ, ¿eby spe³ni³y siê wasze marzenia. B¹dŸcie szczêœliwi. I jeszcze na koniec powtórzê za Adamem
Mickiewiczem: „… S¹d nasz,
prócz Boga, nie dany nikomu.
Chc¹c mnie s¹dziæ, nie ze
mn¹ trzeba byæ, lecz we mnie.”
¯yczymy pani Krystynie Potyrale realizowania tych wszystkich planów i zamierzeñ, na
które, byæ mo¿e, w latach pracy w szkole zabrak³o czasu.
Chocia¿ musimy pogodziæ siê
z nieuchronnoœci¹ przemijania, bêdzie nam brakowaæ Jej
m¹drej obecnoœci. Myœlimy
o Niej bardzo czêsto i my tak¿e pragnêlibyœmy pozostaæ
w Jej pamiêci.
LO w Ropczycach
W liceum znowu głośno!
2 wrzeœnia zabrzmia³ pierwszy
dzwonek. Uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach
z g³owami pe³nymi wakacyjnych
wspomnieñ, a jednoczeœnie
z now¹ energi¹ i chêci¹ zdobywania wiedzy zawitali w szkolne mury.
Pierwszoklasiœci trochê jeszcze niepewni, maj¹ nadziejê
na ciekaw¹ przygodê. Rok starsi koledzy i kole¿anki o krok
zbli¿yli siê do egzaminu dojrza³oœci, jednak, s¹dz¹c po ich
minach, nie zaprz¹taj¹ sobie
jeszcze tym g³owy. A powinni!
Tegoroczni maturzyœci mog¹
to potwierdziæ.
Sztandar szko³y zosta³ wprowadzony, hymn odœpiewany,
g³os zabra³a dyrektor LO –
Gra¿yna Baran. Jak co roku,
minut¹ ciszy oraz kwiatami z³o¿onymi przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ poleg³ych absolwentów Gimnazjum Miejskiego w Ropczycach uczciliœmy
ich pamiêæ. By tradycji sta³o
siê zadoœæ, uczniowie klas
STR. 20
W liceum znowu g³oœno!
pierwszych z³o¿yli uroczyste
œlubowanie.
Wœród goœci przyby³ych na
rozpoczêcie roku szkolnego
2013/2014 znaleŸli siê m.in.
Imelda Sobañska – przedstawicielka Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Ropczycach, prof. W³adys³aw Tabasz, który mówi³ o znaczeniu tradycji i historii
w ¿yciu spo³ecznoœci szkolnej
oraz z³o¿y³ ¿yczenia owocnej
pracy i wspó³pracy, a tak¿e
Halina Szczygie³ – emerytowana nauczycielka liceum,
która powróci³a wspomnieniami do swych lat szkolnych
oraz zwróci³a uwagê na znaczenie roku jubileuszowego.
W imieniu uczniów g³os zabra³a przedstawicielka klasy
pierwszej, Magdalena Rz¹sa,
po czym zadzwoni³a dzwonkiem zapraszaj¹cym do klas,
gdzie wychowawcy pierwszy
raz w nowym roku szkolnym
odczytali listy obecnoœci.
Dziœ wszyscy jeszcze radoœni
opuœcili szko³ê, by jutro powróciæ, realizowaæ swe zamierzenia i cele oraz spe³niaæ
zwi¹zane z nimi marzenia!
W liceum i o liceum znów bêdzie g³oœno!
Karolina Rymut,
Beata Ziajor
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
Spotkanie ze sztuk¹
19 wrzeœnia pojechaliœmy
do Krakowa (to znaczy uczniowie klasy 3a i 2a). Zatrzymaliœmy siê w mieszkaniu Szymborskiej. Nie, w zasadzie to
nie do koñca tak. ZnaleŸliœmy
siê we wnêtrzu urz¹dzonym
w bliskim jej stylu. Stare, drewniane komody kryj¹ce w swym
wnêtrzu pocztówki, listy, fotografie, wycinki. Okryte tajemnic¹ przedmioty, jak¿e niezwykle intryguj¹ce, zosta³y starannie pouk³adane na pó³kach.
Stara sofa z zielonym obiciem,
portrety na œcianach. Maszyna
do pisania. Rêkopisy kilkakrotnie poprawiane. Ksi¹¿ki.
Ca³e mnóstwo ksi¹¿ek poupychanych na rega³ach. Niektóre z nich jak¿e nietypowe
w swej treœci. Zawieszony na
œcianie czerwony, stacjonarny
telefon. Na lewo od niego –
drzwi. Interesuj¹ce miejsce.
Gospodyni to z ca³¹ pewnoœci¹ indywidualistka. Poetka.
Nie chc¹c nadu¿ywaæ goœcinnoœci, rozejrzeliœmy siê i po
chwili wyszliœmy na klatkê
schodow¹. Jeszcze tylko kilka
stopni i...
Mogliœmy odpowiedzieæ na
pytanie o fenomen nies³abn¹cej popularnoœci sztuki okresu M³odej Polski. Wspaniale
prezentuj¹ce siê obrazy, które wysz³y spod pêdzla najwybitniejszych twórców epoki,
miêdzy innymi Mehoffera,
Wyspiañskiego, czy Stanis³awskiego. Ponad 300 dzie³ sztuki innych twórców. Maleñkie
obrazki i okaza³e p³ótna prezentuj¹ ró¿ne spojrzenie na
¿ycie. Niektóre s¹ nieco sceptyczne. Inne znowu zabawne.
Rysunki przeœmiewcze. Grafiki z „Teki Melpomeny”. Karykatury krakowskich aktorów.
G³ówny Rynek w Krakowie.
ZnaleŸliœmy siê tutaj, gdy¿
mieliœmy trochê wolnego czasu. Pogoda by³a typowo jesienna. Przez niebo przewija³y siê
chmury, zza których, od czasu
do czasu, wygl¹da³o s³oñce.
Mieliœmy idealn¹ okazjê do
spaceru krakowskimi uliczka-
mi, po których co chwilê przeje¿d¿a³y doro¿ki. Zwiedziliœmy
tak¿e Sukiennice. Dla utrwalenia chwili zrobiliœmy kilka
zdjêæ z wychowawczyniami:
pani¹ Danut¹ Kozak i pani¹
Mart¹ Rz¹s¹.
Tego dnia czeka³o nas jeszcze jedno spotkanie ze
sztuk¹. Spêdziliœmy dwie godziny w Teatrze „Bagatela” im.
T. Boya-¯eleñskiego, ogl¹daj¹c spektakl pt. „Szalone no¿yczki”. To interaktywne
przedstawienie. Mieliœmy
wiêc tê niepowtarzaln¹ mo¿liwoœæ decydowania o przebiegu akcji. Wszyscy œwietnie
siê bawili.
Kraków opuœciliœmy w bardzo dobrym nastroju. Wycieczka, w której uczestniczy³a spora grupa okaza³a siê niezwykle
przyjemnym spotkaniem ze
sztuk¹. Zdjêcia, które zrobiliœmy, z pewnoœci¹ pomog¹ nam
zachowaæ jak najd³u¿ej ten
dzieñ w pamiêci.
Aleksandra Ziobro
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Witamy ponownie na pokładzie!
Rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza rozpoczêty!
Jego uroczysta inauguracja
odby³a siê w hali widowiskowo-sportowej 2 wrzeœnia,
a wziêli w niej udzia³ dyrekcja
szko³y, grono pedagogiczne,
zaproszeni goœcie i oczywiœcie
uczniowie klas pierwszych.
Wspólne powakacyjne spotkanie poprzedzi³a msza œw.
odprawiona w ropczyckim
sanktuarium.
Dyrektor Mariusz Pilch
u progu tego roku przypo-
mnia³ o nowych wyzwaniach,
¿ycz¹c wszystkim powodzenia
w realizacji szkolnych planów.
Przychylaj¹c siê do s³ów dyrektora g³os zabrali równie¿ zaproszeni goœci, przedstawiciele s³u¿b mundurowych wspó³-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Witamy ponownie na pok³adzie!
pracuj¹cych ze szko³¹ oraz
przewodnicz¹cy samorz¹du
uczniowskiego. Uczniowie
klas pierwszych z³o¿yli uroczyste œlubowanie, staj¹c siê jednoczeœnie nowymi cz³onkami
naszej szkolnej rodziny!
Na zakoñczenie wszyscy
w mi³ej atmosferze wys³uchali wystêpu muzycznego przygotowanego przez utalentowanych uczniów klas starszych.
Aneta Dylska
STR. 21
Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze
Drużyny OSP dziewcząt i chłopców podczas rozpoczęcia zawodów, w czasie ćwiczeń oraz przy wręczaniu nagród przez starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Stanisława Ziemińskiego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP Władysława Tabasza oraz Komendanta Powiatowego PSP Jacka Roga
Piknik z tradycją w Niedźwiadzie Górnej
1
2
4
3
5
8
6
7
1. Zespół śpiewaczy „Niedźwiedzanie”
2, 3, 5, 6, 8 W pikniku uczestniczyło wielu wykonawców z okolicznych szkół
4. „Młodzi Niedźwiedzanie”
7. Drużyny uczestniczące w konkursie wiedzy o LGD „Partnerstwo 5 Gmin”
9. W pikniku uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Niedźwiady ale i okolicznych miejscowości
10. Formacja Tańca Nowoczesnego „Vega”
11. Malowanie buzi (i innych części ciała) cieszyło się dużym zainteresowaniem
12. Dzieci z wielką ciekawością podpatrywały pracę garncarza
13. Stoisko reklamowe LGD i „Partnerstwo 5 Gmin”
9
10
11
12
13
Fot. Witold Szczygieł
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Nowy obiekt ju¿ s³u¿y m³odzie¿y
17 wrzeœnia 2013 r. oddany zosta³ do u¿ytku nowy obiekt Zespo³u Szkó³ im. ks. dra Jana
Zwierza. W wydarzeniu tym
wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz lokalnych, powiatowych
i wojewódzkich.
Budynek zosta³ uroczyœcie
poœwiêcony, a symbolicznego
przeciêcia wstêgi dokonali:
starosta Stanis³aw Ziemiñski,
wicewojewoda Alicja Wosik,
dyrektor ZS w Ropczycach
Mariusz Pilch, dyrektor Departamentu Administracji
Urzêdu Marsza³kowskiego
Wies³aw Rygiel oraz radny
powiatowy Józef Rojek.
Pracownie w nowym budynku zosta³y zmodernizowane
i doposa¿one w ramach projektu Tworzenie bazy s³u¿¹cej
kszta³ceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii –
Powiat Ropczycko-Sêdziszowski
realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach.
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ korzysta od wrzeœnia tego roku
z nastêpuj¹cych pracowni: symulacji programowania i obróbki
CNC, technologii
i konstrukcji mechanicznych,
rysunku technicznego, komputerowej oraz mechaniki
i diagnostyki samochodowej.
Najwy¿szej jakoœci sprzêt
z pewnoœci¹ podniesie jakoœæ
kszta³cenia i umo¿liwi m³odym ludziom nabycie wszelkich umiejêtnoœci potrzebnych do wykonywania wybranych przez nich zawodów
w przysz³oœci.
A co s¹dz¹ o nowym budynku uczniowie? Oto wypowiedŸ
jednego z nich Arkadiusza
Kobos (kl. 2TFO):
- W naszej szkole powsta³o kilka
nowych pracowni m.in. pracow-
nia obrabiarek CNC. Zakupiono
nowoczesny sprzêt, np. obrabiarki
konwencjonalne oraz CNC, trena¿ery, narzêdzia, no¿e skrawaj¹ce
i przyrz¹dy pomiarowe. Nabycie
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
tymi urz¹dzeniami otwiera przed
nami szersze perspektywy, a nowy
sprzêt zapewnia wysok¹ jakoœæ
kszta³cenia i znakomity poziom
prowadzonych zajêæ. Dziêki nauce na zakupionych urz¹dzeniach bêdziemy bardziej przygotowani do egzaminu zawodowego
oraz wyzwañ jakie wi¹¿¹ siê
z wybranym przez nas zawodem.
Najwa¿niejsze jest to, ¿e bêdziemy
posiadaæ nie tylko wiedzê teoretyczn¹ czerpan¹ z ksi¹¿ek i Internetu, ale równie¿ wiedzê praktyczn¹. Ponadto sprzêt ten zwiêksza nasze zainteresowania i rozwija nasze umiejêtnoœci. Dziêki
temu, ¿e mo¿emy na nim bezpoœrednio pracowaæ, wzros³a jeszcze
atrakcyjnoϾ naszych lekcji.
Zespó³ ds. promocji
110. rocznica urodzin patrona
W niedzielê, 8 wrzeœnia 2013 r. przypad³a 110-ta rocznica urodzin
ks. dra Jana Zwierza, patrona Zespo³u Szkó³. Jak co roku spo³ecznoœæ szkolna pamiêta³a o tym wa¿nym wydarzeniu.
9 wrzeœnia odby³y siê w Zespole Szkó³ wydarzenia poœwiêcone tej rocznicy: uroczysty apel przed tablica pami¹tkow¹ wmurowan¹ na frontonie g³ównego budynku szko³y zorganizowany przez
uczniów klasy 3PP oraz audycji nadawana przez radiowêze³ szkolny, przygotowana
przez m³odzie¿ z klas: 2PW,
3TEM i 3aLP pod kierunkiem nauczycielki historii Janiny S³odyczka.
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ zna
osi¹gniêcia i ¿yciorys swojego
patrona. Dbaj¹ o to nauczycieSTR. 24
le na lekcjach wychowawczych
i lekcjach historii, zabieraj¹c
m³odzie¿ do Izby Patrona, na
cmentarz, ¿eby pomodliæ siê
przy jego grobie, czy œladem
spacerów ksiêdza Zwierza, zatrzymaæ siê przy jego pomniku.
Innym wielkim wydarzeniem poœwiêconym patronowi Zespo³u Szkó³ jest Dzieñ
Patrona
organizowany
w czerwcu. Wtedy jest to wielkie œwiêto szko³y, na które ju¿
dziœ zapraszamy nie tylko spo³ecznoœæ szkoln¹.
Janina S³odyczka
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Rocznica bitwy pod Wiedniem Uczeñ
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ im. ks.
dra Jana Zwierza pozytywnie
odpowiedzia³a na zaproszenie
proboszcza ropczyckiej fary Stanis³awa Mazura, aby uœwietniæ
licznym udzia³em m³odzie¿y
uroczystoœci w sanktuarium
Matki Bo¿ej.
12 wrzeœnia 2013 r. odprawiona zosta³a uroczysta msza
œw. odpustowa poœwiêcona
330. rocznicy zwyciêstwa Polaków nad Turkami pod Wiedniem. Mszy œw. przewodniczy³
i homiliê wyg³osi³ ks. biskup
Edward Bia³og³owski, który
przypomnia³ wydarzenia z 12
wrzeœnia 1683 r. i zwracaj¹c siê
do licznie zgromadzonej m³o-
dzie¿y ropczyckich szkó³ przypomnia³ cechy cz³owieka –
patrioty i katolika, tak samo
aktualne dziœ, jak 330 lat temu.
Biskup podziêkowa³ za wystawione poczty sztandarowe, pochwali³ piêkne mundury i uroczysty szyk honorowy m³odzie¿y z klas mundurowych i zaprosi³ wszystkich zebranych na
podobne uroczystoœci za rok.
W tej podnios³ej religijnopatriotycznej uroczystoœci
uczestniczyli uczniowie klas:
2PW, 3PW i 3PP pod opiek¹
ksiêdza Artura Michalskiego
i nauczycieli: Anety Dylskiej,
Janiny S³odyczka, Józefa S³odyczki i Wojciecha Sieronia.
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³
zdobywa wiedzê nie tylko
ucz¹c siê w klasach szkolnych,
ale tak¿e poprzez aktywne
uczestnictwo w ¿yciu œrodowiska lokalnego. Godnie stara
siê naœladowaæ swojego patrona, ks. Jana Zwierza, który by³
wielkim spo³ecznikiem i mi³oœnikiem Ropczyc.
Janina S³odyczka
Dbamy o swoj¹ przysz³oœæ ju¿ dziœ
18 i 19 wrzeœnia 2013 r. uczniowie klas maturalnych odwiedzili Podkarpacki Salon Maturzystów odbywaj¹cy siê w murach
Politechniki Rzeszowskiej.
M³odzie¿ uczestniczy³a
w cyklu wyk³adów przygotowanych przez ekspertów OKE
dotycz¹cych egzaminów maturalnych, a tak¿e zapozna³a siê
z ofert¹ dydaktyczn¹ gospodarza salonu, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczniowie mieli
równie¿ okazjê odwiedziæ stoiska instytucji edukacyjnych z
Podkarpacia i ca³ej Polski i
porozmawiaæ z przedstawicielami poszczególnych uczelni,
dziêki czemu uzyskali szczegó³owe informacje na temat
procesu rekrutacyjnego i wy-
magañ dotycz¹cych studiowania w interesuj¹cych ich miejscach. Osoby, które wype³ni³y
ankietê „Portret Maturzysty
2014” otrzyma³y tak¿e najnowsze informatory „Perspektyw”.
Podkarpacki Salon Maturzystów po raz kolejny okaza³ siê
wartoœciowym wydarzeniem
edukacyjnym, które w przysz³oœci z pewnoœci¹ pomo¿e
m³odym ludziom dokonaæ
w³aœciwego wyboru kierunku
studiów.
Renata Dumara
Przyroda bez (albo przez) cz³owieka zginie
20 wrzeœnia2013 r. m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ ks. dr. Jana Zwierza
wziê³a udzia³ w corocznej akcji „Sprz¹tanie œwiata”. Uczestniczyli w niej uczniowie piêciu klas (2 TEH, 2PP, 3TB, 2TB, 2TMS)
wraz z wychowawcami.
- Najpierw zostaliœmy przeszkoleni przez opiekunów z zasad BHP
oraz otrzymaliœmy niezbêdne rêkawiczki i worki foliowe. Po takich
przygotowaniach, zmotywowani
szczytnym celem akcji, wyruszyliœmy spod szko³y. Sprz¹taliœmy ró¿ne zak¹tki Ropczyc, m.in: Szwajcariê Ropczyck¹, ul. Wyspiañskiego, ul. Witosa i ul. Mickiewicza.
(…) Sprz¹taj¹c, znaleŸliœmy wiele œmiesznych rzeczy np.: metalowe ³ó¿ko, ³y¿wy i ubrania. Gdy
dochodziliœmy do celu naszego
„spaceru”, mieliœmy ju¿ pe³ne worki posegregowanych œmieci. Na-
stêpnie je przetransportowaliœmy w
wyznaczone miejsce, czyli za budynek Starostwa Powiatowego
w Ropczycach. W sumie uzbieraliœmy po 8 worków szk³a i makulatury, 5 worków metalu, 4 ró¿nych odpadów i a¿ 13 worków zape³niliœmy plastikiem. Zakoñczy-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
liœmy akcjê z poczuciem dobrze wykonanej pracy, bardzo potrzebnej
œrodowisku. Mamy nadziejê, ¿e
przysz³oroczne sprz¹tanie œwiata
przyniesie mniej obfite zbiory…
A mo¿e nie bêdzie ju¿ œmieci w miejscach publicznych?
Patrycja i Marcelina (kl. 2 TEH)
na sta¿u
Aby lepiej przygotowaæ przysz³ych absolwentów do wkroczenia na rynek pracy Zespó³
Szkó³ przyst¹pi³ do projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców” wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, w ramach, którego ponad 200 uczniów w roku
szkolnym 2012/2013 i 2013/
2014 odbywa sta¿e w ró¿nych
przedsiêbiorstwach naszego
województwa.
Sta¿e maj¹ ju¿ za sob¹
uczniowie klas II i III kszta³c¹cy siê w zawodach: technik
hotelarstwa, technik mechanik, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych,
technik budownictwa, technik
mechatronik, technik pojazdów samochodowych i technik
ekonomista.
M³odzie¿ odbywa³a sta¿e w lipcu lub sierpniu, w wymiarze 150
godzin, zdobywaj¹c cenne na
rynku pracy doœwiadczenie zawodowe, a tak¿e otrzymuj¹c pierwsze w swoim ¿yciu wynagrodzenie w postaci stypendium sta¿owego i zwrot kosztów dojazdu.
Podczas wakacji w roku 2014
sta¿ podejm¹ uczniowie kolejnych klas technikum.
Projekt systemowy pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany jest w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³ania 9.2 Podniesienie jakoœci i atrakcyjnoœci szkolnictwa zawodowego Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
którego Partnerem jest Powiat
Ropczycko-Sêdziszowski – realizuj¹cy projekt zgodnie z umowa Partnersk¹ Nr PRS-09.02.0018-001/12-01 z dnia 19 czerwca
2012 r. zawart¹ pomiêdzy Województwem Podkarpackim –
Wojewódzkim Urzêdem Pracy
w Rzeszowie – Liderem Partnerstwa, a Powiatem RopczyckoSêdziszowskim.
W imieniu dyrekcji szko³y
dziêkujemy wszystkim przedsiêbiorstwom, które przyczyni³y siê
do podniesienia kwalifikacji zawodowych naszych uczniów.
Zespó³ ds. promocji
STR. 25
WIADOMOŒCI Z GMINY OSTRÓW
Zespó³ Pieœni i Tañca „Wrzos” w Bieczu
15 wrzeœnia 2013 r. odby³ siê
w Bieczu na V Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych „Pawie Pióra”; impreza by³a czêœci¹ II Bieckiego Festiwalu Kultury.
Przed miejscow¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³y siê zespo³y z Ma³opolski i Podkarpacia:
Dzieciêco-M³odzie¿owy Zespó³ Tañca Ludowego „Podgrodzianie” z ZS nr 2 w Bieczu, wychowankowie Zespo³u
Pieœni i Tañca AGH „Krakus”,
Dzieciêco-M³odzie¿owy Zespó³ Regionalny „Ma³a Helenka”, Zespó³ Pieœni i Tañca
„Wiercany”, Zespó³ Pieœni
i Tañca „Wrzos”, Krakowska
Szko³a Flamenco „Almora-
ima”, Zespó³ Pieœni i Tañca
„Pawie Pióra”, Zespó³ Pieœni
i Tañca AGH „Krakus” im.
Wies³awa Bia³ow¹sa, Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Pi¹tkowioki”, chór „Bel canto”
z Muzycznej Szko³y I stopnia
w Czas³awiu oraz Szko³y Muzycznej I stopnia przy SOS-W
dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych w Krakowie i kapela „Sabasówka” z Biecza.
Ka¿dy z wystêpuj¹cych na
przegl¹dzie zespo³ów prezentowa³ swój program artystyczny. Mo¿na by³o zatem zobaczyæ
pokaz flamenco, tañce, spiskie, starej Warszawy, czy ³owickie. Poziom prezentacji by³
bardzo wysoki.
ZPiT „Wrzos” zaprezentowa³ swój program jubileuszowy, na który z³o¿y³y siê: polonez, mazur oraz piosenki patriotyczne: Przybyli u³ani pod
okienko, U³ani, u³ani, Jeszcze jeden mazur dzisiaj. ZPIT
„Wrzos” uczestniczy³ w Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych „Pawie Pióra” ju¿ po raz
pi¹ty.
J. £.
WIADOMOŒCI Z GMINY SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI
W sobotê 21 wrzeœnia br. w Domu
Ludowym w Czarnej Sêdziszowskiej mia³a miejsce uroczystoœæ
wrêczenia medali „Order serca
matkom wsi” trzem paniom
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
Na wniosek Barbary Sêd³ak,
przewodnicz¹cej miejscowego ko³a, medale otrzyma³y:
Maria Czapka, Maria Guzy
i Maria Skoczek. Ordery wrêcza³y: Stefania Micha³ek – wiceprzewodnicz¹ca Wojewódzkiej Rady KGW w Rzeszowie,
El¿bieta Œwiniuch – zastêpca
Burmistrza Sêdziszowa M³p.
oraz Barbara Traciak – przewodnicz¹ca Gminnej Rady
KGW w Sêdziszowie M³p. –
Ten medal to symbol uznania za
matczyny trud w³o¿ony w wychowanie m³odego pokolenia Polaków
– patriotów, za niestrudzon¹ pracê w przeobra¿aniu ¿ycia wsi, rodziny wiejskiej, za autentyczne
zaanga¿owanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktyw-
STR. 26
Ordery dla matek
Stefania Micha³ek wiceprzewodnicz¹ca Wojewódzkiej Rady KGW
w Rzeszowie dekoruje Orderami
Serca Matkom Wsi panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Czarnej
Sêdziszowskiej
Stefania Micha³ek wiceprzewodnicz¹ca Wojewódzkiej Rady KGW
w Rzeszowie gratuluje Marii Skoczek, odznaczonej „Orderem serca
matkom wsi”
noœæ spo³eczno-zawodow¹ w œrodo- Wiejskich w Sêdziszowie M³p.
wisku wiejskim – uzasadnia BarW tym roku w województwie
bara Traciak, przewodnicz¹ca podkarpackim orderami, któGminnej Rady Kó³ Gospodyñ re przyznaje Krajowy Zwi¹zek
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych zosta³y odznaczone 63 matki.
Ciekawym elementem spotkania by³ pokaz dekorowania
tortów przeprowadzony przez
uczennice z Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach, pod kierownictwem
Wioletty Walczyk-Weselak.
Wyst¹pi³a równie¿ kapela po-
Kapala „Paka Sêdzisza”
Gratulacje i ¿yczenia dla odznaczonych pañ przekazuj¹ Barbara Sêd³ak przewodnicz¹ca Ko³a w Czarnej Sêdz. i Barbara Traciak, przewodnicz¹ca Gminnej Rady Kó³
Gospodyñ Wiejskich w Sêdziszowie M³p.
Fot. Archiwum
dwórkowa „Paka Sêdzisza”
bawi¹c publicznoœæ nie tylko
muzyk¹ i œpiewem, ale te¿
fraszkami.
Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Gminn¹ Radê
KGW w Sêdziszowie Ma³opolskim i KGW w Czarnej Sêdziszowskiej.
Inf. w³.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Przychodzi czytelnik do biblioteki…
Wszelkie informacje o œwiecie i o ludziach wraz z ich
przep³ywem i przekazywaniem z ust do ust ulegaj¹ modyfikacji. Ludzki umys³ nie
znosi pró¿ni niewiedzy, a gdy
j¹ napotka, zaraz j¹ wype³ni
w³asnymi pomys³ami, domys³ami i przypuszczeniami, które puszczone w obieg staj¹ siê
trudnymi do obalenia dogmatami. Ka¿dy z nas zna to z w³asnego doœwiadczenia. Jak
mówi sentencja – Nim prawda
obuæ siê zdo³a, plotka obiegnie ca³e
miasto.
Nie inaczej jest w przypadku tytu³ów lektur szkolnych.
Od momentu kiedy taki tytu³,
niczym wyrok, zostanie og³oszony przez polonistê, do
chwili wybrzmienia przy ladzie bibliotecznej, przechodzi
on niejedn¹ transformacjê.
-
-
-
-
W bibliotece mo¿na wiêc
us³yszeæ:
- czy jest Zagroda dla œwiñ?
(chodzi o Folwark zwierzêcy) - czy jest Po¿egnanie z Panem
Bogiem Krala? (mia³o byæ
Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem
Hanny Krall)
poproszê Mêki tego Woltera
(Cierpienia m³odego Wertera)
chcia³bym wypo¿yczyæ Mroczne jajo (J¹dro ciemnoœci)
poproszê Rozmowy z kartek
Hanny Krall (Rozmowy z katem K. Moczarkiego)
czy s¹ Skarby cynamonowe?
(Sklepy cynamonowe)
poproszê lekturê Stary cz³owiek nie mo¿e Hemingwaya
(Stary cz³owiek i morze E. Hemingwaya)
czy jest ABC dobrego wychowania Orzeszkowej? (ABC…
Orzeszkowej)
proszê wiersze Huberta
(Herberta)
poproszê Zagranicê Na³kowskiej (Granica)
chcia³bym wypo¿yczyæ J¹dro,
tylko nie wiem czyje (J¹dro
ciemnoœci Conrada)
czy jest lektura Wêglem pisane? (Szkice wêglem)
czy jest lektura Stary mendel?
(Mendel gdañski)
- potrzebujê Niebiañsk¹ komediê (Nie-boska komedia)
- czy jest Wiktoria victis? (Gloria victis)
- poproszê o Ma³y ksiê¿yc (ksi¹¿ka nosi tytu³ Ma³y ksi¹¿ê)
Osobiœcie chêtnie wspominam trzy sytuacje. Pierwsz¹,
w której dziewczynka pyta³a
o lekturê pt. Ciê¿arka (chodzi³o o Si³aczkê). Innym razem
czytelniczka przysz³a po lekturê Antko Muzykant, wiêc da³am
jej dwie: Antka i Janka Muzykanta. Najtrudniej by³o mi
rozszyfrowaæ zapotrzebowanie
pi¹toklasistki na lekturê pt.
Zemsta i krzywda. Po wykluczeniu Zemsty Fredry i zapytaniu
dla jakiej szko³y oraz klasy chodzi osoba, która jej potrzebuje, domyœli³am siê, ¿e chodzi
o Zbrodniê i karê.
***
- Poproszê tak¹ ksi¹¿kê Anakonda – prosi czytelnik w bibliotece.
- Czy to ma byæ coœ z zoologii?
– upewnia siê bibliotekarka.
- Nie, to lektura z polskiego.
- To mo¿e Antygona Sofoklesa?
- O, to w³aœnie o to chodzi! –
ucieszy³ siê czytelnik.
***
Dzwoni telefon w bibliotece:
- Biblioteka, s³ucham.
- Proszê mnie po³¹czyæ z dzia³em przed³u¿ania – prosi
czytelnik.
- A co chcia³by pan przed³u¿yæ?
- Jak to, co? Ksi¹¿kê, oczywiœcie!
Koñczê, bo w³aœnie nadci¹gaj¹ m³odzi internauci. Pewnie znów, po porzuceniu swoA oto inne scenki z bibliotek:
Student oddaje ksi¹¿ki w bi- ich plecaków gdzie popadnie, zadadz¹ sakramentalne
bliotece:
- Czy mog³aby pani sprawdziæ, pytanie: – Proszê pani, czy
czy jestem czysty? – zwraca siê mo¿emy wejœæ na komputer?
Maria Wójcik
do bibliotekarki.
Sprz¹tanie œwiata – Polska 2013
20 wrzeœnia 2013 roku Publiczne Gimnazjum im. ksiêdza Jerzego Popie³uszki w Wielopolu
Skrzyñskim przy³¹czy³o siê do
ekologicznej akcji „Sprz¹tanie
œwiata – Polska”. Tematem tegorocznej akcji jest has³o „Odkrywamy czyst¹ Polskê”.
W ramach przygotowania do
akcji gimnazjaliœci obejrzeli
program ekologiczny przygotowany przez cz³onków szkolnych
kó³ LOP-u i PCK pod kierunkiem A. Waszczuk i M. Jarosz.
Uczniowie podczas apelu wyjaœniali pojêcia zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska, zapoznawali z rodzajami odpadów i ich
segregacj¹, akcentowali, ¿e
iloœæ œmieci zale¿y od ludzi i poziomu œwiadomoœci ekologicznej. Na tablicy w odpowiednich
kolorach powieszone zosta³y
kartony z napisami: „plastik”,
„metal”, „szk³o”, „papier”.
Drug¹ czêœæ apelu stanowi³a
scenka pt. „S¹d nad mieszkañ-
cem gminy Wielopole Skrzyñskiego, który degraduje otaczaj¹c¹ przyrodê”. Oskar¿ony wyrzuca³ œmieci gdzie popadnie,
by³o mu obojêtne, gdzie bêd¹
one sk³adowane. Œwiadkowie
oskar¿enia – lekarz, ekolog, policjant, uczennica argumentowali, ¿e poprzez swoje bezmyœlne dzia³anie niszczy on œrodowisko. Ziemia nie mo¿e poradziæ sobie z niszcz¹c¹ dzia³alnoœci¹ cz³owieka.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
W akcji „Sprz¹tanie œwiata”
wziêli udzia³ uczniowie z klas
drugich wraz ze swoimi opiekunami. Wszyscy uczestnicy
otrzymali rêkawice ochronne,
worki foliowe i pozytywnie
zmotywowani szczytnym celem
wyruszyli porz¹dkowaæ teren
bli¿szej i dalszej okolicy. Akcja
przebiega³a sprawnie, zebrano
kilka worków œmieci, wœród
których najwiêcej by³o butelek
po napojach, puszek alumi-
niowych, torebek i foliowych
oraz opakowañ po produktach
spo¿ywczych. Celem akcji by³o
przede wszystkim rozbudzenie wspó³odpowiedzialnoœci
za porz¹dek w najbli¿szym otoczeniu. Gimnazjaliœci uœwiadomili sobie podczas porz¹dkowania terenów, ¿e chc¹ ¿yæ
w œrodowisku czystym, przyjaznym i w zgodzie z natur¹.
Opiekunowie szkolnego
ko³a LOP i PCK
STR. 27
IV Turniej Orlika’2012 o Puchar Premiera Donalda Tuska
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
IV Turniej Orlika’2012
o Puchar Premiera Donalda Tuska
11 i 16 wrzeœnia 2013 r. na boiskach sportowych Orlik’2012
w Wielopolu Skrzyñskim odby³y siê eliminacje gminne IV Turnieju Orlika’2012 o Puchar Premiera Donalda Tuska. Patronat
na t¹ imprez¹ obj¹³ Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyñskim.
W pierwszym dniu rywalizacji swoje umiejêtnoœci pi³karskie sprawdzi³y dziewczêta ze
szkó³ podstawowych z Berdechowa, Wielopola (dwie dru¿yny) oraz gimnazjum w kategorii 12-13 lat. W tym samym
dniu rozegrano zawody w kategorii ch³opców 10-11 lat
z udzia³em szkó³ podstawowych z Nawsia, Berdechowa,
Glinika oraz Wielopola
Skrzyñskiego.
16 wrzeœnia rywalizowali ze
sob¹ ch³opcy w kategorii 1213 lat; do tego turnieju przyst¹pi³y reprezentacje wszystkich szkó³ podstawowych z terenu gmin: Berdechów, Brzeziny, Wielopole Skrzyñskie,
Nawsie, Glinik, Broniszów
oraz gimnazjum (dwie dru¿yny).
Ka¿dy uczestnik zawodów
otrzyma³ koszulkê z logo turnieju, a dodatkowo dru¿yny,
które zajê³y pierwsze miejsca
otrzyma³y puchary ufundowane przez Gminny Oœrodek
STR. 28
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim oraz nominacjê do dalszych gier.
W kategorii ch³opców 10-11 lat
zwyciê¿y³a reprezentacja szko³y podstawowej w Gliniku
w sk³adzie: Rados³aw Piêkoœ,
Wojciech Matysek, Piotr
Gruszka, Jakub Król, Micha³
Lisak, Filip Bieszczad, Wojciech Pasowicz, Szymon Bujak (opiekun dru¿yny –
Krzysztof Litak).
na, Aleksandra Magdoñ (opie- nagród uczestniczyli: wójt
kunem dru¿yny jest Mariusz Gminy Czes³aw Leja, przeMosior).
wodnicz¹cy Rady Gminy Robert Pieczonka, dDyrektor
Wœród ch³opców 12-13 lat zwy- GOKiW oraz radny powiatociê¿y³a reprezentacja Publicz- wy Marcin Œwierad, dyrektor
nego Gimnazjum w Wielopo- Publicznego Gimnazjum,
lu Skrzyñskim w sk³adzie: Ja- równie¿ radny powiatowy Stakub D³ugosz, Daniel Dr¹g, nis³aw Paryœ.
Pawe³ Król, Eryk Sypieñ, PaBy³a to ju¿ trzecia impreza
tryk Szymañski, Albert Szy- od momentu otwarcia kommañski, Daniel Wiœniowski, pleksu boisk sportowych ORKrzysztof Ocha³, Karol Bujak, LIK’2012 w Wielopolu
Witold Krok (zespo³em opie- Skrzyñskim, które mia³o miejkuje siê Piotr Czaja).
sce 28 maja br.
W kategorii dziewcz¹t 12-13 lat
pierwsze miejsce zajê³a reprezentacja publicznego gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim
w sk³adzie: Klaudia Froñ, Justyna Pyc, Halina Wajda, MarW rozpoczêciu oraz zakoñcelina Cabaj, Sabina Œwiêtoñ,
Ewa Pieprzak, Faustyna WoŸ- czeniu zawodów i wrêczeniu
Opr. T. Kozio³
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Dzieñ patrona w szkole w Nawsiu
W tym roku przypada 74 rocznica najazdu Armii Czerwonej na
wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Ta agresja skutkowa³a nie
tylko œmierci¹ polskich ¿o³nierzy na polach bitwy, ale te¿ wywózk¹ zes³añców na tereny ówczesnego ZSRR. Tylko nieliczni
wrócili do domów. Pozostali zostali zamordowani, b¹dŸ zmarli
z zimna i wycieñczenia podczas
morderczej pracy w syberyjskich ³agrach.
Przemarsz na mszê œwiêt¹ do koœcio³a – odzia³ „Strzelców” z Gimnazjum im. ksiêdza Jerzego Popie³uszki w Wielopolu Skrzyñskim oraz
dzieci ze Szko³y Podstawowej im.
Sybiraków w Nawsiu.
17 wrzeœnia obchodzimy
Œwiatowy Dzieñ Sybiraka.
W tym roku po raz pierwszy
w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu odby³y siê
uroczystoœci Dnia Patrona.
Rozpoczê³a je msza œwiêta
odprawiona w koœcio³a p.w. œw.
Andrzeja Boboli, której przewodniczy³ ks. proboszcz Marek Marchut w asyœcie ksiê¿y:
misjonarza Józefa Treli pracuj¹cego na co dzieñ w Kazachstanie i ks. doktora Marka Story z Wenecji.
Po nabo¿eñstwie, uczestnicy uroczystoœci zatrzymali siê
przy tablicy pami¹tkowej znajduj¹cej siê na œcianie koœcio³a, upamiêtniaj¹cej nazwiska
mieszkañców Nawsia wywiezionych na Sybir. Delegacja
uczniów z³o¿y³a kwiaty i zapali³a symboliczny znicz. Po powrocie do szko³y przedstawi-
ciele Samorz¹du Uczniowskiego z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹ patronów
szko³y umieszczonej na œcianie g³ównego holu. Wartê
przy tablicy pe³nili cz³onkowie
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”.
W dalszej czêœci uroczystoœci g³os zabra³a dyrektor Krystyna Paryœ, która powita³a zebranych goœci: kap³anów, przewodnicz¹cego Rady Gminy
Wielopole Skrzyñskie Roberta Pieczonkê, dyrektora Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkola w Wielopolu Skrzyñskim Antoniego Balickiego
oraz radnego powiatowego,
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim Stanis³awa Parysia. Nastêpnie przybli¿y³a idee towarzysz¹ce organizacji Dnia Patrona, wskazuj¹c na potrzebê
Tablica z nazwiskami Sybiraków z Nawsia.
Uczniowie po zakoñczonej czêœci artystycznej.
pamiêci o tragicznym losie
Polaków represjonowanych
na wschodzie. 11 listopada
1944 r. zabrano podstêpnie z
Nawsia dwunastu mieszkañców. Byli to: Antoni Ambrozowicz, Konstanty Gawron, Wincenty Jaworek, Antoni Kieba³a, Micha³ Kieba³a, Franciszek
Klich, Ludwik Opoñ, W³adys³aw Opoñ, Józef Rogowski,
Stanis³aw RzeŸnikiewicz, Józef
Szkotnicki, Ludwig Targ. To
dla ich pamiêci i wszystkich
zes³añców poœwiêcono rok
temu tablicê pami¹tkow¹.
Czêœæ artystyczn¹ pod ha-
s³em „Pamiêæ nie da³a siê zabiæ” przedstawili uczniowie
klasy VI pod kierunkiem
Anny Pakli. Zaprezentowali
epizody z ¿ycia zes³añców
i œpiewali pieœni patriotyczne
przygotowane wraz z nauczycielem Tomaszem Andreasikiem.
Koñcz¹c spotkanie, dyrektor Krystyna Pasyœ podziêkowa³a wszystkim za przybycie
i wyrazi³a nadziejê, ¿e Sybiracy
bêd¹ dla nas wzorem patriotyzmu, czyli umi³owania Ojczyzny, wiernoœci i poœwiêcenia.
Krystyna Paryœ
WIADOMOŒCI Z ZAGORZYC
Płomień Zagorzyce w klasie A
Sezon rozgrywkowy 2012/2013
by³ dla pi³karzy P³omienia Zagorzyce bardzo udany – awansowali do klasy A.
15 wrzeœnia br. przed meczem z Progresem Kawêczyn
(wygranym 2-1) odby³o siê
wrêczenie pami¹tkowych pucharów, ufundowanych przez
Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej Dêbica. Puchar za zwyciêstwo w lidze wrêczy³ dru¿ynie
seniorów Wies³aw Lada, prezes OZPN Dêbica, natomiast
dru¿ynie juniorów nagrodê
wrêczy³a Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc Górnych. – Jest to
zas³u¿ony awans dru¿yny z Zagorzyc wynikaj¹cy przede wszystkim z ogromnego zaanga¿owania
zawodników, trenera, jak i dzia³aczy oraz oczywiœcie pana Marka B¹czkowskiego, jako prezesa. Zawodnicy P³omienia Zagorzyce z prezesem Markiem B¹czkowskim,
Wieloletnia praca z dzieæmi i m³o- so³tysem Zagorzyc Górnych Barbar¹ Traciak i prezesem Okrêgowego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Dêbica Wies³awem Lad¹
dzie¿¹ przynios³a tak oczekiwany
przez lokaln¹ spo³ecznoœæ efekt w
postaci widowiskowej, skutecznej
gry i oczywiœcie upragnionego
awansu – powiedzia³ Wies³aw
Lada Prezes OZPN Dêbica.
Gratulujemy!
Inf. w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
P³omieñ Zagorzyce w klasie A
STR. 29
TO I OWO
Co powinniœmy robiæ, aby jak najd³u¿ej
zachowaæ zdrowy krêgos³up?
Rynek 1/10, 39-100 Ropczyce
Tel. 697 615 008
www.leczkregoslup.pl
Ka¿dy, kogo kiedykolwiek
bola³ krêgos³up wie, jak uci¹¿liwy i trudny jest to problem.
Tzw. postrzykniêcie, które czêsto zdarza siê nam lub naszym
znajomym to bardzo groŸne
schorzenie. Unieruchamia
cz³owieka czasami ca³kowicie.
Mo¿e siê to zdarzyæ przy wysiadaniu z samochodu, podnoszeniu czegoœ z pod³ogi lub odkurzaniu domu. Czasami ból krêgos³upa pojawia siê, gdy nas
„przewieje”, np. w momencie,
kiedy stoimy w przeci¹gu.
Sk¹d siê bierze ból krêgos³upa? Co wtedy robiæ?
Ból najczêœciej powstaje
w momencie ucisku dysku na
nerw. Ten proces trwa czasami
bardzo d³ugo i nie mo¿na okreœliæ dok³adnie momentu rozpoczêcia wysuwania siê dysku.
Mo¿e zdarzyæ siê równie¿ tak,
¿e dysk wysunie siê podczas
podnoszenia bardzo ciê¿kie-
go przedmiotu. Nale¿y wówczas udaæ siê do specjalisty, aby
odblokowa³ nam stawy i ustawi³ krêgos³up w prawid³owej
pozycji. Jeœli nie zastosujemy
skutecznej terapii manualnej
mo¿e dojœæ do uszkodzenia
nerwu, a w konsekwencji –
unieruchomienia lub kalectwa. Pamiêtajmy, ¿e zastosowanie leków przeciwbólowych
zamaskuje jedynie ból, a nie
wyleczy naszego schorzenia.
Jak zbudowany jest krêgos³up?
Krêgos³up (³ac. Columna
vertebralis) to czêœæ uk³adu
kostnego, stanowi¹ca jego
g³ówn¹ oœ i podporê. Jak wiemy krêgos³up cz³owieka zbudowany jest z 33-34 krêgów,
rozci¹gaj¹cych siê od g³owy do
koœci ogonowej. Krêgi po³¹czone s¹ ze sob¹ stawami miêdzykrêgowymi. Pomiêdzy krêgami znajduj¹ siê kr¹¿ki miêdzykrêgowe (tzw. dyski), które odpowiadaj¹ za odpowiedni¹ ruchomoœæ oraz sprê¿y-
stoœæ krêgos³upa. Rozró¿niamy nastêpuj¹ce odcinki krêgos³upa: czêœæ szyjn¹, czêœæ
piersiow¹, czêœæ lêdŸwiow¹,
czêœæ krzy¿ow¹, czêœæ guziczn¹
(ogonow¹). Krêgos³up jest
najwa¿niejsz¹ czêœci¹ naszego
cia³a, dlatego powinniœmy
o niego szczególnie dbaæ, aby
jak najd³u¿ej by³ zdrowy. Bóle
pleców powstaj¹ z ró¿nych
przyczyn, m.in. z braku aktywnoœci fizycznej, siedz¹cego
trybu ¿ycia i nieprawid³owej
postawy podczas wykonywania
codziennych obowi¹zków.
Wówczas zblokowaniu ulegaj¹
stawy miêdzykrêgowe, które
powoduj¹ zmniejszon¹ ruchomoœæ krêgos³upa. Odczuwamy wówczas sztywnoœæ i ból
w poszczególnych jego odcinkach. Zastosowanie terapii
manualnej skutecznie usuwa
zblokowania krêgów, spiêcia
miêœniowe oraz, przy u¿yciu
odpowiednich technik, ustawia krêgos³up w prawid³owej
pozycji.
Aby nasz krêgos³up by³
w dobrej kondycji unikajmy
pozycji, które nie sprzyjaj¹
krêgos³upowi, przede wszystkim d³ugotrwa³ego siedzenia.
Jeœli ju¿ mamy pracê siedz¹c¹
powinniœmy pamiêtaæ, aby
pod³o¿yæ coœ pod odcinek lêdŸwiowy. Co godzinê powinniœmy wstaæ, wyprostowaæ siê,
przejœæ kilka kroków i zmieniæ pozycjê.
Oszczêdzaj krêgos³up!
Podnosz¹c ciê¿ary, ugnij kolana! Zakupy noœ w obu rêkach, rozk³adaj¹c ciê¿ar równomiernie, szpilki zostaw na
specjalne okazje. Wa¿nym elementem w profilaktyce bólu
pleców jest tak¿e walka ze stresem. Zdenerwowanie, utrzymuj¹ce siê przez d³u¿szy czas,
wi¹¿e siê ze zwiêkszeniem
napiêcia miêœniowego, g³ównie w okolicach karku i mo¿e
byæ bezpoœredni¹ przyczyn¹
uporczywego bólu.
Systematyczna aktywnoϾ fizyczna to najskuteczniejszy
sposób na unikniêcie wielu
schorzeñ. Siedz¹cy tryb ¿ycia
wp³ywa w sposób niekorzystny
nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim
na nasz¹ kondycjê. Dbaj¹c
o aktywnoœæ fizyczn¹ sprawiamy, ¿e jakoœæ naszego ¿ycia bêdzie lepsza. Ruch ma szczególnie korzystny wp³yw na uk³ad
oddechowy, krwionoœny oraz
uk³ad ruchu. Dlatego w ka¿dym wieku nale¿y siê ruszaæ
w miarê swoich mo¿liwoœci.
Mamy jesieñ, a wraz z ni¹ d³ugie wieczory, zamiast siedzieæ
przed telewizorem, czy komputerem wyjdŸmy na spacer.
Na koniec przypomnijmy
zasadê nestora polskiej ortopedii i rehabilitacji prof. Wiktora Degi, który powiada³ ruch
mo¿e zast¹piæ wiele leków, natomiast ¿aden lek nie zast¹pi ruchu.
Zadbaj o skórê po lecie
www.embeauty.pl
Wakacje siê skoñczy³y, a nasza skóra wymaga „porz¹dków”. Czas
przywróciæ jej zdrowy wygl¹d, blask i energiê. Dlatego warto zadbaæ o to, aby usun¹æ niechciane zmiany na skórze, pomyœleæ o jej
prawid³owym nawil¿eniu i od¿ywieniu. Niestety, czêsto zapominamy o tym i nie staramy siê wp³yn¹æ na poprawê jej kondycji.
Po wakacyjnych przygodach
skóra czêsto jest przesuszona,
wiotka, podra¿niona, czêsto
pojawiaj¹ siê na niej przebarwienia. Czêsto wystawiana na
s³oñce utraci³a bardzo du¿o
wilgoci. Nadmierna ekspozy-
STR. 30
cja na œwiat³o s³oneczne lub
brak preparatów z filtrami UV
przyczyni³y siê do niepo¿¹danych plam.
Warto pomyœleæ o z³uszczeniu naskórka. Podczas opalania siê warstwa rogowa skóry
robi siê coraz grubsza. W³aœnie w ten sposób broni siê
ona przed szkodliwymi promieniami UV. Obumar³y naskórek utworzy³ gruby mur
i skóra wygl¹da nieestetycznie. Ponadto nie przepuszcza
sk³adników aktywnych, które
s¹ zawarte w stosowanych przez
nas kosmetykach. Dlatego
polecam wykonywanie regularnych peelingów, które pomog¹ nam utrzymaæ g³adk¹
i jednolit¹ cerê. Te przezna-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
TO I OWO
Anemia – najczêstsza przyczyna os³abienia
Anemia to najczêstsza choroba krwi; jej objawy zale¿¹ od czasu
narastania niedokrwistoœci. Jeœli narasta latami, to organizm adaptuje siê do niskiego stê¿enia hemoglobiny i nawet w ciê¿kich
anemiach objawy nie s¹ widoczne lub s¹ bardzo sk¹pe. Jeœli choroba narasta szybko, to symptomy s¹ widoczne natychmiast.
G³ównym objawem anemii
jest os³abienie. Cz³owiek czuje siê zmêczony nawet przy
najmniejszym wysi³ku, a kiedy próbuje to pokonaæ – do³¹cza siê dusznoœæ, bóle g³owy i przyspieszone bicie serca. Jest siê ci¹gle wyczerpanym i sennym.
Podstawowym parametrem
oceniaj¹cym przy anemii jest
poziom hemoglobiny podczas badania obrazu krwi.
G³ówny objaw tej choroby to
bladoœæ skóry i b³on œluzowych; przy poziomie hemoglobiny poni¿ej 9 mg% bladoœæ
jest ju¿ zawsze widoczna.
W zale¿noœci od mechanizmu
powstania anemii, wyró¿niamy niedokrwistoœæ z niedoboru ¿elaza, anemiê hemolityczn¹ przy masowym rozpadzie krwinek czerwonych,
anemiê przy gwa³townym lub
przewlek³ym krwawieniu oraz
rzadsze: przy niedoborze Vit
B12, w chorobach nerek, w¹troby i w nowotworach.
Najczêstszym typem niedokrwistoœci jest anemia z niedoboru ¿elaza, i t¹ niedokrwistoœci¹ chcê siê zaj¹æ w tym
artykule. Jeœli zasoby ¿elaza
spo¿ywane w codziennym pokarmie s¹ za niskie, a przez to
ulegn¹ wyczerpaniu w szpiku
kostnym, to ujawnia siê niedokrwistoœæ. Krwinki czerwone s¹ ma³e (nazywamy tê cechê, stwierdzon¹ pod mikroskopem, mikrocytoz¹), s¹ te¿
blade, bo zawieraj¹ ma³o hemoglobiny. Odczuwamy wtedy pieczenie œluzówek jamy
ustnej, co jest spowodowane
przewlek³ym zapaleniem b³ony œluzowej jêzyka i jamy ustnej. Czêsto tym stanom towarzysz¹ zajady, czyli zapalenie
k¹cików ust, paznokcie s¹ kruche i ³amliwe, wystêpuje brak
apetytu, a nawet trudnoœci
w po³ykaniu, poniewa¿ dochodzi do obni¿enia wydzielania soku ¿o³¹dkowego.
Wœród przyczyn niedoboru
¿elaza w organizmie najczêstsze s¹ utraty krwi, g³ównie
u kobiet obficie miesi¹czkuj¹cych oraz przy utracie krwi
przewlek³ej z uk³adu pokarmowego, przy ¿ylakach odbytu, chorobie wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy, tak¿e nowotworach ¿o³¹dka i jelit. Czêsto
przyczyn¹ niedoboru ¿elaza
jest zwiêkszone zapotrzebowanie na ten pierwiastek u m³odzie¿y, przy intensywnym wzroœcie i wysi³ku fizycznym, a tak¿e w ci¹¿y. Istniej¹ te¿ choroby, zespo³y z³ego wch³aniania,
które powoduj¹, ¿e ¿elazo nie
wch³ania siê z jelit do krwiobiegu, nawet jeœli jest przyjmowane w diecie w prawid³owej iloœci. Ale najczêœciej do
anemii doprowadza z³a dieta,
uboga w ten pierwiastek.
W ka¿dym wypadku zaistnia³ej anemii lekarz musi
przeprowadziæ badania diagnostyczne, które znajd¹ pierwotn¹ przyczynê tej choroby,
by skutecznie mo¿na j¹ by³o
wyleczyæ. Zwykle wystarcza leczenie w postaci przyjmowania preparatów doustnych
¿elaza i witamin przez okres
oko³o szeœciu miesiêcy, a sytuacji, gdy nie ma wch³aniania z jelit lub, gdy musimy
szybko uzupe³niæ poziom hemoglobiny np.: w póŸniej ci¹¿y, wtedy siêgamy do preparatów ¿elaza podawanych domiêœniowo lub do¿ylnie,
a w ostatecznym przypadku
konieczne jest przetoczenie
krwi. Nie ma powszechnie
akceptowanego progu anemii po przekroczeniu, którego konieczne jest ju¿ przetoczenie krwi, zale¿y to od chorego i jego diety oraz stanu
ogólnego, ale jeœli poziom
hemoglobiny wynosi 6 mg%
lub mniej, szczególnie u kobiet w ci¹¿y, to przetoczenie
krwi staje siê konieczne.
Podczas leczenia istotna
jest dieta bogata w produkty
zawieraj¹ce dobrze wch³aniane ¿elazo. Pamiêtaæ nale¿y
o urozmaiconej diecie, zawieraj¹cej miêso. Szczególnie bogatym Ÿród³em ¿elaza jest w¹troba, bardzo dobrze przyswajalne ¿elazo znajduje siê w ¿ó³tkach jaj, z warzyw istotne s¹ buraczki, marchewka pod ró¿nymi postaciami, a nawet muszê
wspomnieæ o szpinaku, choæ
niechêtnie, bo go nie lubiê
od czasu dzieciñstwa (na
szczêœcie istniej¹ inne jeszcze
produkty bogate w ¿elazo
i smaczne). Kiedy wiêc na co
dzieñ stosujemy urozmaicon¹
dietê bogat¹ w mikroelementy i ¿elazo to bêdziemy mogli
unikn¹æ choroby, o której
Wam teraz pisa³em.
By nie by³o jak w tym dowcipie: anemik le¿y ju¿ w szpitalu w takim zaawansowaniu
choroby, ¿e tylko kwalifikuje
siê do przetoczenia krwi.
W nocy s³ychaæ jego s³abiutki
g³os wzywaj¹cy pielêgniarkê:
– Siostro! Tu jest paj¹k, siostro!,
– No, dok¹d mnie ci¹gniesz bydlaku?
czone do pielêgnacji domowej zawieraj¹ niewielkie iloœci
silnie dzia³aj¹cych substancji,
dlatego w³aœnie s¹ bezpieczne dla naszej skóry. Nale¿y stosowaæ je œciœle z instrukcj¹ na
opakowaniu. Nie wymagaj¹
specjalistycznej wiedzy. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e powinny byæ dobrane do rodzaju skóry.
Warto tez oddaæ siê w rêce
kosmetyczki, która wykona zabieg mikrodermabrazji. Ten
prosty zabieg dzia³a na zasadzie peelingu mechanicznego. Nie tylko skutecznie
oczyszcza skórê, ale pobudza
równie¿ procesy regeneracyjne. Do z³uszczania naskórka
wykorzystywany jest specjalny
aparat, naskórek œcierany jest
za pomoc¹ mikrokryszta³ków,
które bardzo szybko odsysane
s¹ wraz z obumar³ymi komórkami naskórka. Po zabiegu
skóra zdecydowanie lepiej
przyswaja kosmetyki, poniewa¿ poprawia siê w niej kr¹¿enie krwi i jest bardziej dotleniona.
Inne zabiegi intensywnie
z³uszczaj¹ce to te z u¿yciem
kwasów. Przywróc¹ one skórze
blask i œwie¿oœæ. S¹ równie¿
bardzo skuteczne w pozbywa-
niu siê przebarwieñ, które
stanowi¹ prawdziw¹ plagê.
Proces eksfoliacji (z³uszczania) polega na usuniêciu zewnêtrznych warstw naskórka,
w wyniku czego zostaj¹ ods³oniête œwie¿e, niezniszczone
komórki. Niszcz¹c powierzchowne warstwy zostaj¹ usuniête drobne zmarszczki, rozszerzone pory i przebarwienia. Kwasy doskonale radz¹
sobie te¿ z najwa¿niejszym
problem dojrza³ej skóry, którym jest zmniejszona iloœæ
w³ókien podporowych, czyli
kolagenu i elastyny. Oczywiœcie wyró¿niamy kwasy o ró¿-
nych w³aœciwoœciach i stê¿eniach, a kosmetyczka dobiera
je do indywidualnych potrzeb
i typu skóry.
Nie zapominajmy o odpowiednim nawil¿eniu i od¿ywieniu skóry przed nadejœciem zimy. Ta pora roku robi
du¿e spustoszenie w naszej
skórze, dlatego zaopatrzmy siê
w intensywniejsze kosmetyki,
które zapewni¹ nam odpowiedni¹ ochronê. Konieczny
bêdzie ochronny krem na
dzieñ oraz bardziej od¿ywczy,
o bogatej konsystencji na noc.
Ewa Betleja
– kosmetolog
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
Marek Ziajor
Specjalista medycyny
rodzinnej
STR. 31
TO I OWO
Sad
PaŸdziernik jest dobrym okresem na sadzenie m³odych drzewek i krzewów owocowych,
szczególnie tych o nagich korzeniach. Drzewka w pojemnikach
³atwiej siê przyjmuj¹ i mo¿na
w zasadzie sadziæ je przez ca³y
sezon wegetacyjny, s¹ jednak
znacznie dro¿sze. Roœliny mo¿na sadziæ, dopóki nie zamarznie
ziemia. Po posadzeniu obficie je
podlewamy i obsypujemy kopczykami chroni¹cymi szyjkê korzeniow¹ przed spadkami temperatury. Posadzonych drzewek
nie nale¿y przycinaæ – zrobimy
to dopiero na wiosnê.
Je¿eli latem zebraliœmy pestki
moreli, czereœni, wiœni, œliwy, czy
te¿ brzoskwini (tych ostatnich
tylko z odmian póŸnych), teraz
mo¿na je umieœciæ w doniczce
z lekko wilgotnym piaskiem.
W ten sposób nale¿y je przechowaæ do grudnia, kiedy to trzeba
bêdzie zakopaæ je p³ytko w glebie w ogrodzie i zabezpieczyæ
przed mrozem, przykrywaj¹c liœæmi lub igliwiem. Gdy minie
zima, w marcu, wysiewamy je do
gruntu. Otrzymane w ten sposób siewki mog¹ pos³u¿yæ jako
podk³adki lub nawet jako owocuj¹ce drzewka (na pierwsze
owoce trzeba bêdzie jednak
poczekaæ kilka lat).
Wokó³ drzew i krzewów warto
po raz ostatni usun¹æ chwasty.
Dziêki temu opóŸnimy ich pojawienie siê na wiosnê. Ograniczymy te¿ bytowanie gryzoni, które
w miejscach zaroœniêtych przez
chwasty mog¹ zak³adaæ zimowe
kryjówki. Je¿eli na dzia³ce mieliœmy problem z parchem jab³oni, trzeba wykonaæ oprysk 5% –
STR. 32
roztworem mocznika. Zabieg
ten przyspieszy rozk³ad liœci wraz
z zimuj¹cymi otoczniami grzyba
powoduj¹cego parcha jab³oni.
Na dzia³kach po³o¿onych
w pobli¿u lasu pnie m³odych
drzewek trzeba zabezpieczyæ
przed sarnami i zaj¹cami. Tych
ostatnich jest ju¿ wprawdzie coraz mniej, ale sarny wystêpuj¹
licznie, nawet w pobli¿u miast.
Koñczymy zbiory jab³ek i gruszek oraz póŸnych odmian œliwek
i pigwy. Owoce du¿e i dobrze
wyroœniête zbieramy najpierw,
natomiast te drobniejsze mo¿emy pozostawiæ na drzewach nieco d³u¿ej, pamiêtaj¹c jednak,
aby zebraæ je przed nastaniem
mrozów (przygruntowe przymrozki nie s¹ groŸne, jab³ka
i gruszki wytrzymuj¹ bez uszkodzeñ spadki temp. do -3°C). Zebrane owoce przegl¹damy i sortujemy. Do przechowywania
przeznaczamy tylko owoce zdrowe, nie robaczywe i z nieuszkodzon¹ skórk¹. Owoce przechowujemy w ch³odnym i niezbyt
suchym pomieszczeniu (je¿eli
jest zbyt sucho skórka owoców
mo¿e siê pomarszczyæ).
Przegl¹damy korony drzew,
usuwamy pora¿one chorobami
czêœci roœlin i zaschniête owoce
(tzw. mumie), które nale¿y spaliæ, lub g³êboko zakopaæ, aby nie
sta³y siê Ÿród³em zaka¿enia
w przysz³ym roku. Usuwamy równie¿ owoce opad³e z drzew, które zaczynaj¹ gniæ.
Grzyb wywo³uj¹cy raka drzew
owocowych powoduje tworzenie siê na pora¿onych ga³êziach
naroœli w kszta³cie bulw. Po zbiorach owoców chore ga³êzie musimy wyci¹æ. Tniemy w miejscach
zdrowych, odleg³ych o 15 cm
od miejsca zrakowacenia. Rany
smarujemy balsamem przyspieszaj¹cym gojenie. Je¿eli na obumar³ych ga³êziach pojawiaj¹ siê
czerwonawe pêcherzyki, wielkoœci g³ówki od szpilki, oznacza to,
i¿ roœlina zosta³a zaatakowana
przez chorobê grzybow¹ – czerwon¹ gruze³kowatoœæ. Pora¿one
ga³êzie œcinamy i – je¿eli jest to
mo¿liwe – palimy je.
Nadszed³ doskona³y czas, aby
w sadzie zastosowaæ nawozy.
Pomiêdzy drzewami i krzewami
rozrzucamy i p³ytko zakopujemy
obornik lub kompost. Z nawozów mineralnych mo¿emy zastosowaæ Azofoskê (podobnie jak
nawozy organiczne – rozsypujemy j¹ pomiêdzy roœlinami, a nastêpnie p³ytko przykrywamy ziemi¹ lub wgrabiamy).
Drzewa i krzewy ozdobne
liœciaste
PaŸdziernik to doskona³y czas
na sadzenie krzewów, zarówno
tych kupowanych w pojemnikach, jak i kopanych ze szkó³ki
z tzw. go³ym korzeniem. Posadzone w paŸdzierniku drzewka
i krzewy (zw³aszcza ró¿e) do
mrozów zdo³aj¹ siê trochê ukorzeniæ, a wiosn¹ rozpoczn¹ wegetacjê w najodpowiedniejszym
dla siebie momencie. Bêd¹ wiêc
znacznie mniej nara¿one na wysychanie (z powodu pojawiaj¹cego siê zwykle w kwietniu silnego nas³onecznienia), ni¿ roœliny
sadzone wiosn¹.
Roœliny z go³ym korzeniem
wykorzystuje siê o tej porze g³ównie do zak³adania ¿ywop³otów,
bo s¹ o wiele tañsze, ni¿ te z pojemników. Warto pamiêtaæ, ¿e
po posadzeniu trzeba skróciæ je
przynajmniej o 1/3, by ograniczyæ iloœæ ga³¹zek, gdy¿ czêœciowo uszkodzone korzenie nie
bêd¹ w stanie dostarczyæ wody
do ca³ego krzewu. Je¿eli w naszej okolicy rosn¹ kasztanowce,
którym latem ¿ó³k³y liœcie (oznaka ¿erowania szrotówka kasztanowcowiaczka), powinniœmy starannie grabiæ ich liœcie i paliæ,
albo pakowaæ w szczelne worki
i wyrzucaæ do œmieci. To jak dot¹d najskuteczniejsza metoda
walki z tym groŸnym szkodnikiem.
Iglaki – gdy jesieñ jest niezbyt
deszczowa, musimy podlewaæ
wszystkie krzewy iglaste (s³u¿y to
te¿ liœciastym gatunkom zimozielonym), aby zdo³a³y nawodniæ
wszystkie tkanki. W przeciwnym
razie bêd¹ podatniejsze na tzw.
suszê fizjologiczn¹, która grozi
roœlinom, gdy ziemia zamarznie,
a s³oñce silnie œwieci i wieje wysuszaj¹cy wiatr.
Byliny – do koñca miesi¹ca
mo¿emy jeszcze sadziæ tulipany,
narcyzy i hiacynty. Tam, gdzie
zamierzamy je umieœciæ, spulchniamy ziemiê i dodajemy do niej
nawóz potasowy i fosforowy lub
wielosk³adnikow¹ mieszankê,
tzw. jesienn¹, która zwykle nie zawiera azotu.
Cebule takich roœlin, jak arisema, eukomis, cynobrówka, galtonia,
kamasja, sternbergia, mog¹ zimowaæ w gruncie, na stanowiskach
przykrytych suchymi liϾmi,
s³om¹ lub ga³êziami œwierkowymi.
Wykopujemy natomiast cebule, bulwy i k³¹cza gatunków niezimuj¹cych w gruncie, czyli dalii, mieczyków, tygrysówki, sprekelii, frezji, tritonii, weltheimii
oraz fio³ków alpejskich i pacioreczników. Robimy to, gdy pierwsze przymrozki zwarz¹ liœcie roœlin. Obumar³e pêdy odcinamy
10 cm ponad karp¹ i wyci¹gamy
karpy z ziemi. Robimy to delikatnie, tak aby nie uszkodziæ delikatnych tkanek. Karpy suszymy
przez kilka dni w przewiewnym
miejscu, a nastêpnie umieszczamy w skrzynkach, przesypujemy
kor¹, torfem lub trocinami
i ustawiamy w suchym pomieszczeniu nienara¿onym na dzia³anie mrozu.
Oczko wodne
Usuwamy z powierzchni wody
opadaj¹ce z drzew liœcie. Gdyby
opad³y na dno i zgni³y, mog³yby
zamuliæ zbiornik. Dobrym rozwi¹zaniem jest rozci¹gniêcie
nad wod¹ naprê¿onej gêstej siatki. Sposób ten sprawdza siê jednak tylko przy niezbyt du¿ych
zbiornikach i czêstym opró¿nianiu siatki z liœci. W przeciwnym
razie opada ona do wody.
Gdy temperatura wody spadnie poni¿ej 10°C, ryby nie potrzebuj¹ ju¿ karmy. Wyjmujemy je
z wody i czyœcimy pompy fontannowe. Ryby przenosimy je do
pomieszczenia, gdzie temperatura w zimie nie spada poni¿ej
zera. Sposób na glony – najlepszym sposobem na glony jest
utrzymywanie równowagi biologicznej, czyli odpowiednich proporcji pomiêdzy pojemnoœci¹
jeziorka, iloœci¹ ryb, a przede
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
TO I OWO
wszystkim iloœci¹ roœlin wodnych,
które bêd¹ konkurencj¹ dla glonów. Glony te¿ s¹ roœlinami przypisanymi do ka¿dego stawu
i powinny w nim byæ, jednak
w niewielkich iloœciach. Kiedy
woda staje siê zielonkawo-sinawa, trzeba podj¹æ doraŸne œrodki zaradcze. Dobre efekty przynosi wy³awianie. Jednak bywaj¹
tak drobne, rozlatuj¹ce siê jak
puch, glony, których nie mo¿na
wy³owiæ ¿adn¹ siatk¹. W takim
wypadku radzê zastosowaæ prosty œrodek w postaci worka
z kwaœnym torfem po³o¿onego
na dnie. W worku trzeba zrobiæ
szpikulcem kilkanaœcie dziurek.
Zmniejsza on zawartoϾ wapnia
w wodzie, który sprzyja rozwojowi glonów. W ma³ym oczku taki
worek nie wygl¹da dobrze, bo
jest bardzo widoczny. Mo¿na
wiêc daæ torf do mniejszych
woreczków jutowych i ukryæ je
pod kamieniami.
Kwiaty w domu, na balkonie
i tarasie
Gdy zapowiadane s¹ przymrozki, zabieramy do dosyæ
ch³odnych pomieszczeñ, gdzie
temperatura nie jest zbyt wysoka (ok. 15OC), pojemniki z gatunkami wra¿liwymi na mróz,
np. pelargoniami, fuksjami, plektrantusami. Wczeœniej skracamy
ich pêdy do 30 cm wysokoœci.
Popularne od kilku lat chryzantemy doniczkowe, chêtnie
ustawiane na balkonach, tarasach i przy wejœciach do domu,
s¹ w wiêkszoœci wra¿liwe na mróz.
Jeœli nadci¹gaj¹ przymrozki,
warto zabraæ je na noc pod
dach, a rano wystawiæ ponownie na zewn¹trz. Wiêksze i ciê¿sze doniczki mo¿na okryæ z³o¿on¹ podwójnie agrow³óknin¹.
Warzywnik
Zbieramy póŸne odmiany kapusty i marchwi, które nadaj¹ siê
do przechowywania, a tak¿e
rzodkiewkê, rzodkiew i rzepê
z siewów poplonowych. Zbieramy te¿ broku³y i kalafiory – zebrane w paŸdzierniku charakteryzuj¹ siê dobr¹ jakoœci¹. Do
po³owy miesi¹ca mo¿emy zbieraæ szpinak z siewu letniego.
Zbieramy równie¿ sadzone w lipcu kalafiory i kalarepê. PóŸne
odmiany kalarepy nadaj¹ siê do
przechowywania. Zanim nadejd¹ ch³ody musimy zebraæ
wszystkie wykszta³cone owoce
pomidorów i umieœciæ je w ciep³ym pomieszczeniu, w którym
bêd¹ dojrzewa³y (dostêp œwiat³a
nie jest konieczny).
Pozosta³oœci po liœciach i ³odygach uprz¹tamy i wykorzystujemy do produkcji kompostu.
Zwiêd³e czêœci roœlin mo¿emy
równie dobrze pozostawiæ zakopane w glebie – w podobny sposób u¿yŸni¹ nasz¹ glebê, a jest to
metoda mniej pracoch³onna.
Nale¿y jednak uwa¿aæ, aby nie
pozostawiæ w ziemi resztek chwastów korzeniowych i roœlin chorych!
Przekopujemy ziemiê na rabatach i zagonach, zasilamy j¹
obornikiem lub kompostem.
Mo¿emy te¿ zastosowaæ nawo¿enie nawozami sztucznymi.
Na pocz¹tku miesi¹ca sadzimy
zimow¹ cebulê dymkê (zalecane odstêpy 25x6 cm i g³êbokoœæ
oko³o 5 cm). Pod koniec listopada cebulê przykrywamy w³óknin¹ – to uchroni j¹ przed mrozem. Nadszed³ czas aby posadziæ
zio³a. Roœliny dojrza³e nale¿y
wykopaæ i przesadziæ na zimê do
doniczek. Sadzimy warzywa cebulowe, a pod os³onami zimowe sa³aty i orientalne kapusty.
Usuwamy opad³e liœcie zimozielonych zió³. Gatunki delikatne
zabezpieczamy przed mrozem.
Wykopujemy warzywa przeznaczone do pêdzenia. Zabezpieczamy warzywa wieloletnie korzeniowe, rosn¹ce w gruncie.
Trawnik przed zim¹
Czêsto pytacie, kiedy nale¿y
ostatni raz przed zim¹ skosiæ trawê. Nie ma sztywnego, ustalonego terminu. Trawê powinniœmy
kosiæ tak d³ugo, jak d³ugo ro-
Modernizacja wagonów PKP Intercity
26 wrzeœnia br. PKP Intercity S.A. podpisa³o umowê na modernizacjê 35 wagonów z konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
S.A. oraz Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego „Miñsk Mazowiecki”. Wartoœæ podpisanego kontraktu opiewa na kwotê ponad
89 mln z³. Po³owê œrodków potrzebnych na realizacjê inwestycji,
przewoŸnik pozyska³ z unijnego programu Infrastruktura i Œrodowisko.
Przedmiotem podpisanej
umowy jest modernizacja wagonów maj¹cych kursowaæ na
trasie Przemyœl – Szczecin.
- W 2015 roku wszystkie poci¹gi kursuj¹ce pomiêdzy Szczecinem,
a Przemyœlem bêd¹ zestawione ze
zmodernizowanych wagonów, zapewniaj¹c tym samym bardzo wysoki standard przejazdów. Wy-
znacznikiem podró¿owania z PKP
Intercity ma byæ bezwzglêdnie
komfort pasa¿era – mówi Janusz
Malinowski, Prezes Zarz¹du
PKP Intercity S.A. Konsorcjum wyremontuje dla PKP
Intercity wagony przedzia³owe i bezprzedzia³owe I i II klasy, wagony sypialne, kuszetki
oraz wagony barowe. W zmo-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
dernizowanym taborze pojawi¹ siê udogodnienia dla
osób niepe³nosprawnych oraz
wieszaki na rowery. Zakres
prac obejmie monta¿ nowych
foteli, klimatyzacji, gniazdek
elektrycznych, WC z zamkniêtym obiegiem, urz¹dzeñ
wzmacniaj¹cych sygna³ telefonii komórkowej oraz instalacjê nowych systemów i podzespo³ów. W ramach prac modernizacyjnych wagony zostan¹ przystosowane do prêdkoœci 160 km/h, co pozwoli
PKP Intercity w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwoœci eksploatacyjne obecnie remontowa-
œnie. Chodzi o to, by nie zostawiaæ na zimê zbyt d³ugich Ÿdziebe³, gdy¿ bêd¹ siê za³amywa³y
pod œniegiem i gni³y, co mo¿e
byæ dla trawnika niebezpieczne.
Ostatni raz koœmy trawê nieco
wy¿ej, ni¿ robimy to latem.
Druga czynnoœæ, któr¹ jesieni¹ trzeba wykonywaæ systematycznie, to wygrabianie opadaj¹cych liœci. Nie czekajmy, a¿ na
trawniku powstanie ko¿uch z liœci, tylko chwytajmy za grabie co
kilka dni. Jesieni¹ trawa czêsto
jest mokra, a przykrywaj¹ce j¹
liœcie ograniczaj¹ dostêp powietrza, co mo¿e prowadziæ do ¿ó³kniêcia i gnicia. Jeœli nagle spadnie œnieg i przysypie liœcie, z trawnikiem mo¿e byæ bardzo Ÿle.
Pamiêtajmy, ¿e na liœciach bardzo czêsto s¹ zarodniki ró¿nych
chorób grzybowych, groŸnych
równie¿ dla trawnika, zw³aszcza
w okresie zimowym, kiedy jest
os³abiony.
Zim¹ nie nale¿y chodziæ po
trawniku. Jest to szkodliwe zarówno wówczas, gdy darñ jest
namokniêta, jak i wtedy, gdy le¿y
na nim œnieg, a tak¿e wtedy, gdy
nie ma œniegu, a ŸdŸb³a s¹ zmarzniête, bo grozi im po³amanie.
Na zimê kosiarkê rozk³adamy
i czyœcimy, a nastêpnie dobrze
oliwimy, sk³adamy i odstawiamy
na zimê do suchego pomieszczenia.
„Eden-Ogrody Marzeñ”
Us³ugi Ogólnoogrodnicze
Krzysztof Zegar
39-106 £¹czki Kucharskie 183
nych linii kolejowych E30
(fragment Wroc³a – Katowice
– Kraków) i E59 (fragment
Wroc³aw – Poznañ – Szczecin), tym samym skracaj¹c czas
przejazdu na ca³ej trasie
z Przemyœla do Szczecina
o prawie cztery godziny.
Nowy tabor PKP IC doskonale wpisze siê w krajobraz
zmodernizowanych lub ca³kiem nowych stacji kolejowych. PKP S.A. gruntownie
odnowi³y zabytkowy dworzec
w Przemyœlu, Wroc³awiu i Tarnowie. Podró¿ni korzystaj¹ ju¿
tak¿e z zupe³nie nowego
obiektu w Poznaniu i Katowicach. Trwa przebudowa dworca Krakowie.
STR. 33
TO I OWO
Do niedawna uwa¿ano, ¿e psy i
koty nie choruj¹ na grypê. Dziœ
ju¿ wiadomo, ¿e nie jest to
prawd¹. Choæ grypa psów i kotów nie jest jeszcze zbyt powszechna, ani specjalnie groŸna, myœlê, ¿e warto przyjrzeæ siê
nieco tej znanej chorobie.
Nie miejsce tutaj na dok³adne przedstawianie faktów na
temat chemicznej budowy wirusa wywo³uj¹cego grypê, ale
trzeba wspomnieæ, ¿e jest on
bardzo z³o¿ony i mo¿e tworzyæ
wiele podtypów. Dziêki swojej z³o¿onoœci mo¿e ³atwo lawirowaæ w zaka¿onym organizmie, gdy¿ przybieraj¹c nowe
warianty, ³atwo zaka¿a organizm, który wytworzy³ odpornoœæ na poprzedni typ. Generalnie ró¿ne szczepy zazwyczaj
potrafi¹ zara¿aæ tylko osobniki jednego gatunku, np. cz³owieka, œwini, czy konia. Tak
wiêc grypa, która zaatakowa³a
œwiniê, nie powinna byæ groŸna dla cz³owieka. Specyficznym jednak gatunkiem s¹
ptaki, u których mog¹ siê namna¿aæ podtypy groŸne dla
innych gatunków, tym bardziej ¿e ptaki przemieszczaj¹
siê po œwiecie i z ³atwoœci¹ roznosz¹ te wirusy. Zmiennoœæ
wirusów dotyczy nie tylko gatunków ich ¿ywicieli, ale tak¿e zjadliwoœci. Wiêkszoœæ ze
szczepów jest ma³o zjadliwa
i wywo³uje g³ównie objawy zapalenia górnych dróg oddechowych, czasem jednak po-
wstaj¹ szczepy bardziej chorobotwórcze o du¿ej zjadliwoœci,
atakuj¹ce nie tylko górne drogi oddechowe, ale wiele innych narz¹dów i przebiegaj¹ce z du¿¹ œmiertelnoœci¹. Jednym z takich groŸnych wirusów jest odmiana H5N1,
o której pewnie ka¿dy ju¿ s³ysza³.
W³aœnie ten wirus pojawia³
siê u kotów w ró¿nych zak¹tkach œwiata. Odnotowano
przypadki choroby w Azji,
Niemczech, a nawet Austrii.
W zasadzie wszystkie spowodowane by³y zara¿eniem kota
od ptaków, które s¹ przecie¿
ich ³atwym ³upem. Wirus
H5N1 nie jest jedyn¹ odmian¹ atakuj¹c¹ koty, jednak
jest pewnie jednym z groŸniejszych szczepów. W przypadku
zaka¿enia pojawiaj¹ siê takie
objawy, jak gor¹czka, posmutnienie, zapalenie spojówek,
wypadniêcie trzeciej powieki,
czy nawet objawy neurologiczne. Stan zwierzêcia ulega szybkiemu pogorszeniu i w ci¹gu
kilku dni dochodzi zazwyczaj
do œmierci. Diagnoza nie jest
³atwa, gdy¿ objawy s¹ bardzo
podobne, jak choæby w prze-
Filozofia ³owiectwa
W chwili, kiedy redakcja zamyka kolejny numer „Ziemi Ropczyckiej” chcia³bym poinformowaæ szanownych Czytelników, ¿e staraniem Zarz¹du ko³a ³owieckiego o nazwie tak¿e „Ziemia Ropczycka”, sk³adana jest do druku monografia tego¿ ko³a.
Idzie jesieñ, a za ni¹ zima,
okres szczególnie trudny dla
zwierzyny. Jest okazja do zapoznania siê zarówno z po¿yteczn¹ dzia³alnoœci¹ ropczyckich myœliwych, jak i do osobistego zaanga¿owania siê
w opiekê nad zwierzêtami, dokarmianie itp. dzia³ania.
Warto te¿ przy tej okazji
wspomnieæ, i¿ myœlistwo jest
z pewnoœci¹ jednym z najwczeœniejszych zajêæ cz³owieka,
STR. 34
pocz¹wszy od pradziejów.
W ujêciu filozoficznym, to
podstawa bytu pracz³owieka.
Nie bêdzie chyba zbytniej
przesady w stwierdzeniu, ¿e
historia ³owiectwa, czy myœlistwa jest tak samo d³uga, jak
losy ludzkoœci na naszej planecie. Poprzedza znacznie œwiadom¹ hodowlê zwierz¹t.
Wraz z ewolucj¹ spo³eczeñstw i w miarê rozwoju postêpu zmienia³a siê rola my-
biegu zwyk³ego kataru kociego powodowanego przez kaliciwirusa. Jak w ka¿dej chorobie, najwa¿niejsze jest zapobieganie. Wa¿ne, aby nie wypuszczaæ kotów na zewn¹trz w okresach zagro¿enia ptasi¹ gryp¹.
Byæ mo¿e nieprêdko taka
chwila nast¹pi i oby nie nast¹pi³a, jednak, jeœli kiedyœ nadejdzie epidemia jakiejœ grypy pilnujmy naszych pupili.
Poza tym, nie nale¿y kotów
karmiæ surowym drobiem,
a ju¿ szczególnie w okresach
zagro¿enia ptasi¹ gryp¹. Nie
chcia³bym w tym artykule wywo³aæ niepokoju, gdy¿ przypadki które opisujê s¹ niezwykle rzadkie, jednak trzeba zaznaczyæ ¿e mo¿liwoœæ ich wyst¹pienia realnie istnieje.
Nieco inaczej sprawa ma siê
w przypadku psów. U nich zjadliwe odmiany wirusa grypy
pojawiaj¹ siê niezmiernie
rzadko. Wydaje siê, ¿e grypa
jest u psów bardziej powszechna ni¿ u kotów, jednak zaka¿enia przebiegaj¹ znacznie
³agodniej. O ile koty nie zara¿a³y siê generalnie miêdzy
sob¹, o tyle psy rozprzestrzeniaj¹ w stadach chorobê poœlistwa. Na pocz¹tku by³o tylko zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowych, a wówczas to od pewnoœci rêki i oka
³owcy zale¿a³o prze¿ycie grupy dla której polowa³. By³ te¿
czas, gdy udzia³ w ³owach traktowany by³ jako rodzaj zaprawy do trudów rzemios³a wojennego (przynosz¹cy przy
okazji wymierne korzyœci
w postaci miêsa i skór upolowanych zwierz¹t), stanowi¹c
przy tym istotne uzupe³nienie
dla rozwijaj¹cej siê uprawy
roli i hodowli zwierz¹t. I wreszcie czasy wspó³czesne, kiedy
to myœlistwo sta³o siê rodzajem hobby uprawianym
w oparciu o skoordynowane
oraz racjonalne gospodarowa-
przez kichanie, czy kaszel.
Oprócz takich objawów grypa
u psów charakteryzuje siê zapaleniem b³on œluzowych
górnych dróg oddechowych,
co sprzyja wtórnym zaka¿eniom bakteryjnym, ostr¹ gor¹czk¹, brakiem apetytu, ciê¿kim oddechem, wyp³ywem
z nosa. Rozpoznanie w tym
przypadku równie¿ nie jest
³atwe, ze wzglêdu na podobieñstwo objawów do tych przy
zwyk³ym kaszlu psim.
Choæ ciê¿ko jest czasami
okreœliæ od razu przyczynê
choroby górnych dróg oddechowych jedno jest wa¿ne –
nie mo¿na ich bagatelizowaæ.
W przypadku wyst¹pienia objawów nie warto zbyt d³ugo
czekaæ z wizyt¹. Najlepiej zg³osiæ siê na badanie i leczenie
niezw³ocznie po zaobserwowaniu objawów chorobowych,
gdy¿ czasami po kilku dniach
czekania na poprawê stanu
zdrowia okazuje siê ¿e jest zbyt
póŸno, aby pomóc. I jeszcze
jedno wa¿ne stwierdzenie –
wirus grypy psów nie zagra¿a
zdrowiu ludzi.
Lek. wet Dominik Rachwa³
nie zasobami przyrodniczymi
zgodnie z postulatami ochrony przyrody przynosz¹cym jednak¿e okreœlone korzyœci gospodarcze. Nale¿y tu dodaæ,
¿e nadal s¹ rejony œwiata gdzie
myœlistwo stanowi podstawê
utrzymania ludnoœci. Jednak¿e w krajach rozwiniêtych
uprawianie myœlistwa w dzisiejszych czasach nie skupia
siê wy³¹cznie na sprawach
zwi¹zanych z pozyskiwaniem
zwierzyny. Samo polowanie to
tylko jeden z elementów myœlistwa, co prawda bardzo istotny dla ca³oœci, lecz pozostawiony samotnie bez otoczki pozosta³ych elementów traci na
uroku, jak najlepsza potrawa
pozbawiona przypraw.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
TO I OWO
Dzisiejsze
uprawianie
³owiectwa to kultywowanie
i wzbogacanie wielowiekowej
tradycji oraz dorobku kulturowego. Myœlistwo by³o czêstym Ÿród³em inspiracji dla
wielu artystów. Jak¿e zubo¿a³aby literatura, malarstwo, czy
muzyka, gdyby nagle wymazaæ
z nich przewijaj¹ce siê motywy myœliwskie. Czy mo¿na sobie wyobraziæ Krzy¿aków bez
sceny walki Zbyszka z nie-
dŸwiedziem i udzielonej mu
przez Jagienkê pomocy?
Wszak to raróg po³¹czy³ d³onie Jana Skrzetuskiego i Heleny Kurcewiczówny, bohaterów Ogniem i mieczem, przy ich
pierwszym spotkaniu. Koncert Wojskiego na rogu myœliwskim to jedna z najbardziej znanych scen Pana Tadeusza. Scenami polowañ
uwiecznionymi na p³ótnie
szczyci siê niejedno mu-
zeum. No i kto zliczy biesiady, w czasie których intonowano pieœni frywolne, ale
i patriotyczne, a nawet narodowe. To oczywiœcie skromna czêœæ przyk³adów i jak nietrudno zauwa¿yæ, ograniczona do naszego krajowego podwórka. Uprawianie myœlistwa dzisiaj to tak¿e kultywowanie zwyczajów, zachowanie
jêzyka myœliwskiego, du¿y
wk³ad pracy w zagospodaro-
wanie ³owisk, wspó³praca
z m³odzie¿¹ szkoln¹ i organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz
ochrony przyroda. Siêgaj¹c
po pozycjê ksi¹¿kow¹ „Darz
Bór” autorstwa samych myœliwych: Józefa Czecha i Adama
Karasia, przy wspó³pracy redakcyjnej W. Tabasza, która
uka¿e siê drukiem w listopadzie br. roku, odkryjemy kolejny raz œwiat zwierz¹t i relacje z ludŸmi.
Odnotowana poni¿ej gwara myœliwska (za: Z. JóŸwiak i K. Bia³y, S³ownik
podstawowych terminów ³owieckich i ekologicznych, Wyd. £owiec Polski,
Warszawa 1994), oddaje atmosferê bezkrwawych ³owów.
basior – samiec wilka
bury- regionalna nazwa wilka
bukiet – grupa zrywających się do lotu
kolorowo upierzonych ptaków
buchtować – o dzikach – ryć ziemię
w poszukiwaniu żeru
breneka – nabój kulowy do strzelania
z luf gładkich
chyb – długa i gęsta szczecina na grzbiecie dzika
czarna zwierzyna – dziki
czarnuch – inaczej dzik
drylling – broń myśliwska o trzech lufach (dwie gładkie, trzecia gwintowana lub odwrotnie)
diana – antyczna bogini łowów, obecnie polująca kobieta
dziurawić niebo – strzelać do ptactwa
pudłując
dzikarz – pies myśliwski ułożony do polowań na dziki, także myśliwy rozmiłowany w polowaniu na dziki
farba – krew zwierzyny (inaczej posoka)
fajki – górne kły w szczęce odyńca
fladry – kolorowe (najczęściej czerwone) paski materiału przymocowane
do sznura rozciąganego wokół miotu w którym otropiono wilki
gwizd – ryj dziczy
huczka – okres godowy dzików,
jaźwlec – inaczej borsuk
kaban – jedno z określeń dzika
kordelas – rodzaj myśliwskiej broni białej, podobnej do sztyletu, dawniej
służącej do skłuwania rannej zwierzyny, obecnie broń paradna
krzyż lunety – rodzaj siatki celowniczej
w optycznych przyrządach celowniczych
komora – klatka piersiowa zwierzyny
kot/kopyra – jedno z określeń zająca
kurojad – jedno z określeń lisa
kręcić naboje – sporządzać sobie w domu
amunicje do strzelby
linia myśliwych – szereg oddalonych kilkadziesiąt metrów od siebie stanowisk myśliwskich, na które nagan-
ka wypędza zwierzynę
lizawka – urządzenie łowieckie służące
do podawania zwierzynie soli
lisiarz – myśliwy ze szczególnym upodobaniem polujący na lisy
lisiura -jedno z określeń lisa łub nazwa
futra z lisich skór,
maciejówka – rodzaj czapki z daszkiem
bardzo popularnej wśród myśliwych
(i nie tylko) w okresie międzywojennym. Ta forma nakrycia głowy
została zaadoptowana do munduru
polskich leśników
medalion – wypchana i osadzona na tarczy głowa lub przednia część tułowia zwierza
mykita – jedno z określeń lisa
miot – fragment polowania polegający
na przejściu opolowywanego terenu przez nagankę (lub nagankę psami) w celu wypędzenia zwierzyny
na myśliwych
nęcisko – stałe miejsce wykładania padliny w celu przywabienia drapieżników
norowce – psy myśliwskie najczęściej
jamniki lub teriery ułożone do wypłaszania z nor lisów, borsuków lub
jenotów
omyk – ogon zająca
ostatni kęs – gałązka drzewa, krzewu
lub innej rośliny wkładana do pyska
upolowanej grubej zwierzynie
otrąbienie – ogłoszenie poprzez zagranie odpowiedniego sygnału myśliwskiego odpowiedniego zdarzenia
związanego z przebiegiem polowania, np otrąbienie pokotu
odłowy – pozyskiwanie zwierzyny żywej
za pomocą sieci, bądź żywołownych pułapek do celów hodowlanych lub eksportowych
ostatni miot – wspólna biesiada myśliwska po polowaniu
ostęp – część lasu gdzie zalega zwierzyna
oręż – dzicze kły – górne (fajki) i dolne
(szable)
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
parostki – poroże rogacza (samca sarny)
przelatek – dwuletni dzik
podwoda – pojazd (np furmanka) służący do podwożenia myśliwych
w czasie polowania zbiorowego
podłożyć psa – naprowadzić psa na trop,
także wpuścić psa do nory
przesmyk – ulubione miejsce przejść
zwierzyny (weksel)
pociąg – o dzikach idących jeden za
drugim
postrzałek – ranny zwierz
patrony – inaczej naboje
patrochy – niejadalne wnętrzności
raróg – gatunek ptaka drapieżnego używany w sokolnictwie
rzutek – krążek o średnicy 10 cm wykonany z łupliwego materiału służący
za cel w strzelaniach sportowych
szczwać – szczuć psami (np. chartami)
zająca – obecnie nie poluje się
z chartami
sfora – dwa psy myśliwskie współpracujące ze sobą
sztuczna nora – specjalnie skonstruowany ciemny korytarz do szkolenia
psów norowców
stójka – zatrzymanie się wyżła w charakterystycznej postawie po zwietrzeniu zwierzyny
szable – dolne kły w szczęce odyńca
sarniak – lokalna nazwa rogacza
stanowisko – miejsce, w którym myśliwy oczekuje na spotkanie zwierzyny (szczególnie na polowaniu zbiorowym)
strażnik łowiecki – osoba wykonująca
zawodowo lub społecznie zabiegi
ochronne i hodowlane w obwodzie
łowieckim
ścieżka tropowa – jedna z konkurencji
na konkursach pracy psów dzikarzy, tropowców, posokowców
tatuś – o odyńcu włóczącym się w czasie huczki przy watasze dzików
turzyca – sierść zajęcy i królików, również
ogólne określenie tych gatunków
troki – pęk skórzanych pasków z pętelkami na których troczy się ubite
ptactwo
tusza – ciało upolowanej zwierzyny
toki – gody ptactwa, np. głuszców
urożenie – rogi zwierzyny pustorogiej
(żubra, muflona, kozicy)
uroczysko – dzikie trudno dostępne miejsce
weksel – ulubione miejsce przejść zwierzyny, inaczej przesmyk
woliera – dużych rozmiarów kojec ze
siatki służący do przechowywania
lub hodowli ptactwa, np. bażantów
wadera – samica wilka
wieniec – poroże jelenia
wnyk – pętla z drutu zakładana przez
kłusownika na ścieżce zwierzyny
wnykarstwo – łapanie zwierzyny przez
kłusowników we wnyki
wysiadka – urządzenie łowieckie rodzaj
drabiny z siedziskiem zarówno wolno stojącej lub też opartej o drzewo służącej do prowadzenia obserwacji i polowań
wyprzedzenie – mierzyć, strzelać do celu
ruchomego uwzględniając jego
prędkość
złaja – grupa współdziałających ze sobą
na polowaniu psów
zbiorówka – polowanie zbiorowe
zwierzyniak – pojazd służący podczas
polowania zbiorowego
W³adys³aw Tabasz
STR. 35
TO I OWO
Grzyby egzotyczne
W³aœciwoœci ¿ywieniowe grzybów znane s¹ ludzkoœci od tysiêcy lat. Egipcjanie twierdzili, ¿e s¹
one zbyt cennym produktem dla
zwyk³ych œmiertelników, dlatego
podawali je wy³¹cznie faraonom.
Grzyby, jako Ÿród³o substancji
o w³aœciwoœciach leczniczych doceniane by³y przez staro¿ytnych
Greków i w medycynie ludowej
Chin, Japonii i Malezji. Do najbardziej cenionych grzybów jadalnych zalicza siê podgrzybki,
borowiki, koŸlarze, rydze, pieprzniki, g¹ski, opieñki oraz rosn¹ce
pod ziemi¹ trufle. Najczêœciej jadanymi grzybami s¹ natomiast
bez w¹tpienia hodowlane pieczarki oraz boczniaki.
Grzyby shiitake i maitake to
nie tylko egzotycznie brzmi¹ce
nazwy produktów spo¿ywczych,
stosowanych w kuchni japoñskiej. S¹ to grzyby lecznicze, od
stuleci u¿ywane w Azji jako œrodki zwiêkszaj¹ce ¿ywotnoœæ i odpornoœæ organizmu cz³owieka.
Shitake
Twardziak jadalny w naturze
wystêpuj¹cy w Japonii i Chinach,
w strefie subtropikalnej i znany
tam od ok. 3000 lat. Owocniki
wyrastaj¹ w grupach, na martwym drewnie liœciastym. Kapelusz maj¹ br¹zowy, czerwonobr¹zowy lub szarobr¹zowy.
Blaszki bia³awe, gêste i szerokie.
Trzon równie¿ bia³awy, ale w czasie wzrostu br¹zowieje. Jest najstarszym na œwiecie grzybem
uprawianym przez cz³owieka.
Shitake nale¿y do gatunków
grzybów ciesz¹cych siê du¿ym
zainteresowaniem. Wynika to
STR. 36
z jego wyj¹tkowych walorów
smakowych, du¿ej wartoœci
od¿ywczej oraz udokumentowanych badaniami klinicznymi w³aœciwoœci leczniczych. Japoñczycy uwa¿aj¹ wyci¹g z grzyba shitake za eliksir ¿ycia, który odœwie¿a jednoczeœnie duszê i cia³o.
W³aœciwoœci lecznicze shi-take:
– ma w³aœciwoœci antyrakowe.
W trakcie gotowania suszonego
shitake uwalnia siê kwas TCA –
jest efektywnym czynnikiem
mog¹cym hamowaæ formowanie komórek nowotworowych.
– zapobiega osteoporozie. Ergosterol jest przekszta³cony
w witaminê D – kiedy shitake zostanie wystawiony na œwiat³o s³oneczne. Witamina D jest niezbêdna dla poch³aniania wapna
i fosforu potrzebnego do budowy koœci. Witamina D pomaga
równie¿ leczyæ raka piersi i raka
jelita grubego.
– wzmacnia system odpornoœciowy. Stres zwiêksza zapotrzebowanie na glutamian z jelita.
Kwas glutamianowy jest g³ównym
aminokwasem w shitake. RNA
uzyskany z grzyba i zarodników
shitake pobudza interferony,
które maj¹ znaczenie antyrakowe i pobudzaj¹ce system odpornoœciowy. Lentinian – polisaharyd (beta-glukan) uzyskany z shitake jest czynnikiem antyrakowym i antyinfekcyjnym. Powoduje wzmocnienie dzia³ania systemu odpornoœciowego.
Maitake
¯agwica listkowata roœnie w naturalnym œrodowisku – w Japonii
i wschodnich Chinach na pniach
drzew w kêpach i mo¿e osi¹gn¹æ
wagê ponad 100 funtów (40,55
kg). Grzyb u¿ywany w Azji od wieków dla zachowania m³odoœci
i zdrowia. Ceniony tak¿e jako wykwintne po¿ywienie i zio³o na d³ugowiecznoœæ. Maitake dos³ownie
znaczy tañcz¹cy grzyb. Najprawdopodobniej nazwê tê otrzyma³
w feudalnej Japonii, poniewa¿
jeœli ktoœ napotka³ rosn¹cego
maitake zaczyna³ tañczyæ z radoœci, bo by³ on tak cenny, jak sre-
bro. Jest ceniony w japoñskim zio³olecznictwie, pomaga w równowa¿eniu zmienionego systemu
immunologicznego.
Dla koneserów grzybów maitake posiada wspania³y smak,
ale przede wszystkim jest cennym
produktem w medycynie ¿ywieniowej. Nazywany jest równie¿
„œrodkiem leczniczym przysz³oœci”. Naukowcy podkreœlaj¹, ¿e
grzyb maitake ma zdolnoœæ regulowania ciœnienia krwi, poziomu glukozy, insuliny oraz lipidów
w¹troby i surowicy, mo¿e te¿ byæ
pomocny w leczeniu nadwagi.
Maitake dostarcza wiele wa¿nych witamin B1, B2, C, D i minera³ów takich jak: wapñ, magnez,
potas oraz bia³ko i aminokwasy.
Zawiera tak¿e beta-glukan zwany
D-fraction, który stymuluje system
odpornoœciowy, co jest bardzo
wa¿ne przy walce z rakiem.
Grzyby shiitake mo¿emy kupiæ
œwie¿e, b¹dŸ suszone. S¹ sk³adnikiem wielu japoñskich dañ, niezast¹pione w zupie miso. Coraz popularniejsze w Polsce, mo¿na je
równie¿ hodowaæ samemu. Tak¿e Maitake mo¿na u nas uprawiaæ,
najczêœciej dostêpne s¹ w postaci
drewnianych pa³eczek z grzybni¹.
St¹d, je¿eli nie mamy mo¿liwoœci
kupienia orientalnych grzybów,
mo¿emy zastanowiæ siê nad za³o¿eniem w³asnej uprawy. Grzybnie
mo¿na kupiæ w sklepach ogrodniczych, czy marketach z dzia³em
ogrodniczym.
Zupa miso przyrz¹dzana jest
na bazie bulionu dashi, czyli wywaru rybno – warzywnego. Jego
sk³adniki to: w³oszczyzna (marchew, pietruszka, seler, por, cebula) oraz ca³a ryba/³eb rybi lub
ewentualnie krewetki w pancerzach. Sk³adniki nale¿y wrzucaæ
na gotuj¹c¹ siê wodê i gotowaæ
przez co najmniej godzinê. Po
ugotowaniu wybraæ warzywa
i ryby, zostawiaj¹c sam p³yn i dodaæ pasty miso – oko³o 4 ³y¿ki –
do momentu, a¿ zupa bêdzie
mêtna i osi¹gnie kolor blado¿ó³ty. Nastêpnie dodajemy glony
wakame, które nale¿y wczeœniej
namoczyæ w ciep³ej przegotowanej wodzie, do momentu uzyskania przez nie miêkkoœci. Po dodaniu glonów i pasty miso zupy ju¿ nie gotujemy, poniewa¿
straci³aby wtedy swoje korzystne
dla organizmu w³aœciwoœci. Powinna te¿ byæ spo¿yta od razu
po przyrz¹dzeniu.
Zupê miso podajemy w ma³ych miseczkach z dodatkiem
kostek sera tofu oraz kawa³ków
dymki. Jest to wersja klasyczna
miso; istnieje równie¿ wiele wariacji tej zupy. Mo¿na spotkaæ
miso serwowane z grzybami shitake, czy kawa³kami ³ososia lub
innych ryb, krewetkami, mo¿na
tak¿e dodaæ kawa³ki miêsa ryby
u¿ytej do gotowania bulionu.
Przy serwowaniu goœciom miso,
podajemy im miseczki z u³o¿onymi dodatkami, a potem zalewamy ca³oœæ zup¹ miso – taka
jest prawid³owa kolejnoœæ.
Miso to bardzo gêsta pasta ze
sfermentowanej soi, zbó¿ (jêczmieñ lub ry¿) oraz soli. Bior¹c
pod uwagê kolor mo¿na wyró¿niæ miso w kolorze jasnego be¿u
– s³odkie w smaku i bogate
w wêglowodany. Miso to powstaje w zaledwie od 2 do 8 tygodni.
Miso ciemne wymaga fermentacji przynajmniej przez parê miesiêcy do kilku lat. W smaku jest
bardziej s³one od jasnego. Jasne
miso jest bogate w cukry proste,
ciemne natomiast w proteiny
i kwasy t³uszczowe. Miso jest tak¿e Ÿród³em kwasów amino, witaminy B2, minera³ów, a poza
tym jest niskokaloryczne. U¿ywaj¹c miso nale¿y pamiêtaæ, by nie
przyt³oczyæ potrawy jego smakiem. Miso ma byæ jedynie dodatkiem smakowym i kolorystycznym. Jeœli jasne miso chcemy zast¹piæ ciemnym, dodajemy
go zawsze mniej, ni¿ jasnego
Podstawowymi rodzajami miso s¹:
– light miso/rice miso – ry¿owe, lekkie, s³odkawe, ¿ó³te miso, które
u¿ywa siê g³ównie do dressingów
– barley miso – miso jêczmienne, lekko pikantne, idealne np. do zup
podawanych zim¹
– bean miso – miso sojowe, bardzo
ciemne i gêste, d³ugo dojrzewaj¹ce
– mixed miso – uzyskiwane z mieszania ró¿nych rodzajów miso.
Jest bardzo s³one
– red miso – dojrzewa bardzo d³ugo,
ponad rok. Pod koniec fermentacji
uzyskuje czerwony kolor któremu
zawdziêcza nazwê
– white miso – najczêœciej stosowane miso, którego g³ównymi sk³adnikami s¹ ry¿, jêczmieñ i ma³a iloœæ
soi. W przeciwieñstwie do red miso,
czas dojrzewania jest krótki.
Eugenia Strojny
Powiatowy Zespó³ Doradztwa
Rolniczego w Ropczycach
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
PTTK W ROPCZYCACH
Wycieczka do Kazimierza Dolnego
Blisko 40 osób, cz³onków
ropczyckiego oddzia³u
PTTK uczestniczy³o
w wycieczce do Kazimierza Dolnego, która odby³a
siê w ostatni¹ sobotê sierpnia.
By³ to piêkny, s³oneczny dzieñ,
jakby stworzony do tego, by
zwiedziæ to urokliwe miasteczko po³o¿one nad Wis³¹, od kilkudziesiêciu lat „Mekkê” malarzy i modne miejsce wœród artystów, zw³aszcza z Warszawy.
Ale jest to tak¿e miasto z bogat¹ histori¹; Kazimierz otrzyma³ prawa miejskie od króla
Kazimierza Wielkiego w 1325
roku. Miasto szybko siê rozwija³o, g³ównie dziêki przeprawie
i c³om, a co za tym idzie – dziêki handlowi. O bogactwie i znaczeniu decydowa³a ¿egluga wiœlana, przede wszystkim sp³aw
towarów. W szczytowym okresie
rozwoju, przypadaj¹cym na wiek
XVI i pierwsz¹ po³owê XVII,
Kazimierz by³ jednym z najwa¿niejszych w Rzeczypospolitej
oœrodków handlu zbo¿em.
W po³owie XVII wieku miasto
zajêli Szwedzi i od tego czasu
dla Kazimierza nasta³ okres
klêsk, wojen, po¿arów, grabie¿y
i zarazy. Miasto nigdy ju¿ nie odzyska³o dawnej pozycji. Jego
kres nast¹pi³ ostatecznie w wyniku rozbiorów i odciêcia
Gdañska od Polski. W 1869 r.
Kazimierz utraci³ prawa miejskie, przywrócone ponownie
dopiero w 1927 r.
Jednak piêkne po³o¿enie
i warunki naturalne sprawi³y,
¿e pod koniec XIX w. Kazimierz sta³ siê popularnym letniskiem odwiedzanym przez
mieszkañców Warszawy, Lublina i innych miast polskich.
Z pocz¹tkiem XX w. Kazimierz
wszed³ w swój „wiek sztuki” –
miasteczko sta³o siê ulubionym
plenerem profesorów i studentów uczelni artystycznych. Zaczê³a siê kszta³towaæ kolonia artystyczna, zwi¹zana g³ównie
z dzia³alnoœci¹ artystyczn¹ i dydaktyczn¹ prof. Tadeusza
Pruszkowskiego, wokó³ którego gromadzili siê wybitni m³odzi malarze. Zdecydowane o¿y-
Fot. Marek Ochmañski
Fot. Romuald Kiepiel
wienie Kazimierza przypad³o
na dwudziestolecie miêdzywojenne. Obecny kszta³t Kazimierz zawdziêcza g³ównie Karolowi Siciñskiemu, pod kierunkiem którego odbywa³a siê
powojenna odbudowa.
Kazimierz Dolny przez wieki
by³ domem ludnoœci ¿ydowskiej, która pojawi³a siê tu ju¿
na pocz¹tku XIII w. W wieku
XVI w stanowi³a 1/6 liczby
mieszkañców, a pod koniec
wieku XIX – co najmniej po³owê. ¯ydzi zajmowali siê przede
wszystkim handlem i rzemios³em, ale znajdziemy te¿ wœród
nich przewoŸników wiœlanych,
przewodników, felczerów i aptekarza. W codziennoœci Kazimierza ¯ydzi byli elementem
sta³ym i oczywistym, nie dochodzi³o tu do konfliktów na tle
narodowoœciowym. Represje
Niemców wobec ludnoœci
¿ydowskiej pojawi³y siê ju¿ po
kilku miesi¹cach od wybuchu
II wojny œwiatowej. W Kazimie-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
rzu powsta³o getto, do którego
przeniesiono wszystkich ¯ydów. Ostatecznie wypêdzono
ich w marcu 1942 roku.
Wszystkie te informacje
przekaza³a uczestnikom wycieczki przewodniczka oprowadzaj¹ca grupê po mieœcie,
opowiadaj¹c o kolejnych
obiektach wartych obejrzenia:
zamku (wspomnia³a w tym
miejscu o legendzie przekazywanej z pokolenia na pokolenie o piêknej kazimierskiej
¯ydówce, w której zakocha³ siê
król Kazimierz Wielki. To dla
niej mia³ wznieœæ zamek
w Bochotnicy, do którego z kazimierskiego zamku wiód³ tajemny, podziemny korytarz),
baszcie, koœciele franciszkanów i koœciele farnym, renesansowych
kamienicach
w rynku i wielu innych.
Jedn¹ z atrakcji Kazimierza
jest pchli targ, na którym mo¿na kupiæ niemal¿e wszystko,
a jeœli nie kupiæ – to przynaj-
mniej obejrzeæ (szczególnie
warte zainteresowania s¹ eksponaty hobbystów i rêkodzielników). W rynku, a tak¿e
uliczkach do niego prowadz¹cych „usadowi³y” siê pe³ne
obrazów galerie malarskie
i sklepiki z pami¹tkami i rzemios³em. Kazimierz to tak¿e
miejsce wielu imprez artystycznych o charakterze ogólnopolskim. Najs³ynniejsze
z nich to Festiwal Kapel i Œpiewaków Ludowych, a tak¿e festiwal filmowy „Dwa brzegi”.
Choæ w sezonie turystycznym w Kazimierzu jest mnóstwo turystów i czasami zwiedzanie stanowi pewn¹ trudnoœæ, warto przyjechaæ tu,
mo¿e po sezonie, aby „pow³óczyæ” siê po uliczkach tego
miasta, okolicznych w¹wozach, pop³yn¹æ statkiem po
Wiœle, poczuæ atmosferê trochê prowincjonalnego, ale
pe³nego uroku miasteczka.
T. K.
STR. 37
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Udany jubileusz B³êkitnych
M³oda dru¿yna ZAKSY Kêdzierzyn-KoŸle wygra³a dwudniowy turniej z okazji 50-lecia KS „B³êkitni Ropczyce”. Gospodarze imprezy uplasowali siê tu¿ za nimi. Trzecia lokata przypada³a reprezentantom Arabii Saudyjskiej, a czwarte miejsce zajêli zawodnicy
AKS-u Resovii Rzeszów.
O zwyciêstwie ZAKSY w du¿ej mierze zadecydowa³o spotkanie z Arabi¹ Saudyjsk¹, wygrane przez nich walkowerem
z powodu braku obecnoœci
siatkarzy z Azji. Podopieczni
Micha³a Chada³y, wystêpuj¹cy
na co dzieñ w rozgrywkach
M³odej Ligi, pokazali siê
w Ropczycach z dobrej strony.
B³êkitni w ka¿dym z trzech
swoich pojedynków stawiali
opór rywalom, o czym mo¿e
œwiadczyæ fakt, i¿ oba przegrane spotkania zakoñczy³y tie-
breakiem. Dodatkowo gospodarze, jako jedyni zdo³ali pokonaæ póŸniejszych triumfatorów imprezy.
Dru¿yna Arabii Saudyjskiej
w pierwszym dniu turnieju
wygra³a dwa pojedynki i wyros³a na faworyta turnieju. W niedzielê jednak siatkarze z Azji
nie stawili siê w ropczyckiej
hali i odgwizdany zosta³ walkower. To zepchnê³o zespó³ na
trzecie miejsce w tabeli.
S³absz¹ postawê dru¿yny
m³odzie¿owej Resovii Rze-
szów mo¿na usprawiedliwiæ
brakiem obecnoœci na dwóch
pierwszych spotkaniach podstawowych zawodników, którzy
w tym czasie uczestniczyli
z pierwsz¹ dru¿yn¹ mistrzów
Polski w meczach sparingowych w Gorlicach i Nowym
S¹czu.
RCSiR
Turniej Firm i Zak³adów Pracy. Siatkówka pla¿owa
Przy wspania³ej s³onecznej pogodzie na boiskach pla¿owych
Zespo³u Basenów K¹pielowych
odby³ siê turniej siatkówki pla¿owej. By³y to czwarte tegoroczne zawody Turnieju Firm i Zak³adów Pracy z cyklu Grand Prix
„Sprawnoœæ = Efektywnoœæ
2013”.
Do turnieju zg³osi³y siê cztery firmy, które w trzyosobowych
sk³adach rywalizowa³y ze sob¹,
graj¹c systemem „ka¿dy z ka¿dym” do dwóch wygranych
setów. Bezkonkurencyjni okazali siê przedstawiciele Zak³adów Magnezytowych, którzy
odnieœli komplet zwyciêstw,
nie przegrywaj¹c w ca³ym turnieju ¿adnego seta. Drug¹
pozycjê zajê³a dru¿yna Cerplastu, po dwóch pewnych zwyciêstwach z Hispano-Suiza
i Starostwem Powiatowym.
Bardzo emocjonuj¹cy by³
mecz, który decydowa³ o trzeciej lokacie w zawodach, a zas³u¿enie zajêli j¹ przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Ropczycach. Po zawodach
rozdano dyplomy i puchary
wszystkim dru¿ynom.
RCSiR
STR. 38
Wyniki spotkañ:
Hispano Suiza – Zak³ady Magnezytowe .......................... 0:2
Starostwo Powiatowe – Cerplast .................................... 0:2
Zak³ady Magnezytowe – Starostwo Powiatowe ................ 2:0
Cerplast – Hispano Suiza .............................................. 2:0
Hispano Suiza – Starostwo Powiatowe ............................ 0:2
Zak³ady Magnezytowe – Cerplast ................................... 2:0
Tabela koñcowa turnieju siatkówki pla¿owej:
Lp.Nazwa dru¿yny ................................................ Punkty
1.Zak³ady Magnezytowe w Ropczycach ...................... 6
2.Cerplast Ropczyce ................................................. 4
3.Starostwo Powiatowe w Ropczycach ........................ 2
4.Hispano-Suiza w Sêdziszowie Ma³opolskim .............. 0
Tabela po czterech turniejach:
Lp.Nazwa dru¿yny ................................................ Punkty
1.Hispano-Suiza Sêdziszów M³p. ............................... 23
2.Cerplast Ropczyce ................................................ 22
3.Urz¹d Miejski w Ropczycach ................................. 19,5
4.Zak³ady Magnezytowe w Ropczycach ..................... 16
5.Starostwo Powiatowe w Ropczycach ....................... 11
6.KPP Stra¿ Po¿arna w Ropczycach ............................ 8
7.Pack-System Ropczyce ........................................... 7
8.RCSiR ................................................................... 7
9.ZUK Ostrów ........................................................... 7
10.Urz¹d Gminy w Ostrowie ....................................... 7
11.Bank Spó³dzielczy w Ropczycach .......................... 6,5
12. UTC Manufacturing Ropczyce .............................. 6
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Podkarpacki Festiwal im. Jana Gajdy
Ostatniego dnia wakacji rozegrano w Ropczycach IV Podkarpacki
Festiwal Badmintona im. Jana Gajdy. Jest to Turniej Ogólnopolski
dedykowany pamiêci ropczyckiego prekursora badmintona, nauczyciela i dzia³acza spo³ecznego Jana Gajdy.
Rywalizacja toczy³a siê w kategorii junior U19 i m³odzik U15.
W zawodach uczestniczyli badmintoniœci z Krakowa, Niepo³omic, Ropicy Polskiej, Przemyœla, Dubiecka, Tarnowca, Nowej
Dêby, Tarnobrzega, Wide³ki,
Straszêcina i oczywiœcie Ropczyc. Lista startowa wype³niona
nazwiskami medalistów oraz
pretendentów do medali zapowiada³a du¿e emocje i takowych nie zabrak³o. Ze wzglêdu
na udzia³ wielu medalistów
Mistrzostw Polski, m.in. Joanny
Stanisz (UKS Sokó³ Ropczyce),
obecnej dwukrotnej z³otej medalistki Mistrzostw Polski juniorów m³odszych rozgrywki sta³y
na wysokim poziomie sportowym.
- gra pojedyncza m³odzików – Tymoteusz
Malik (UKS Trójka Tarnobrzeg)
- gra pojedyncza m³odziczek – Natalia
Róg (MKS Stal Nowa Dêba)
- gra podwójna m³odzików - Daniel Knap
(UKS Aktywna Pi¹tka Przemyœl)/Tymoteusz Malik (UKS Trójka Tarnobrzeg)
- gra podwójna m³odziczek – Magdalena
Golenia (UKS Sokó³ Ropczyce)/Beata
Mycek (MKS Stal Nowa Dêba)
- gra mieszana m³odzików – Tymoteusz
Malik (UKS Trójka Tarnobrzeg)/Magdalena Golenia (UKS Sokó³ Ropczyce)
Nagrody ufundowane przez
Ropczyckie Centrum Sportu
W poszczególnych kategoriach
i Rekreacji w postaci puchazwyciê¿yli:
Kutacha (UKS Start Wide³ka)
- gra podwójna juniorów – Mariusz Karów i dyplomów wrêczy³a zwy- gra pojedyncza juniorów – Mariusz Kabat (AZSAGH Kraków)/Marcin Kalitka - gra mieszana juniorów - Krystian
ciêzcom pani Danuta Gajda,
bat (AZSAGH Kraków)
Chrz¹œcik (UKS Orliki Ropica Polska)/
(AZSAGH Kraków)
- gra pojedyncza juniorek – Joanna Sta- - gra podwójna juniorek – Joanna StaEmilia Jaworska (MKS Spartakus Nie- ¿ona Jana Gajdy.
RCSiR
nisz (UKS Sokó³ Ropczyce)
po³omice)
nisz (UKS Sokó³ Ropczyce)/Katarzyna
Medale w krainie Wikingów
W ostatni tydzieñ wakacji zapaœnicy z Lubziny i Nagawczyny, dziêki zaproszeniu Dawida Œwierada (by³ego zapaœnika Wis³oki Dêbica,
który pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawia³ pod okiem trenera
Andrzeja Jedynaka, a obecnie mieszka na sta³e w Sztokholmie) brali udzia³ w turnieju zapaœniczym „Sparvagsspelen 2013 – Stokholm”.
W turnieju startowali zawodnicy z ca³ej Skandynawii: Duñczycy, Norwegowie, Finowie,
Estoñczycy, Szwedzi oraz Rosjanie, Niemcy, Francuzi i my
– reprezentuj¹cy Polskê. 350
zawodników z 42 klubów sportowych walczy³o w Sztokholmie na czterech matach.
Jad¹c na turniej nie myœleliœmy o medalach (choæ ka¿dy sportowiec chce wygrywaæ),
gdy¿ byliœmy po bardzo ciê¿kim obozie w Wapiennym.
Turnieje w krajach skandynawskich stoj¹ na bardzo wysokim poziomie sportowym.
Zawodnicy w tych krajach zaczynaj¹ uprawiaæ zapasy w wie-
ku 5 lat (w Polsce wolno od
10) i s¹ potomkami Vikingów
– bardzo walecznych ludzi.
Mimo to zawodnicy z Lubziny
zaprezentowali siê dobrze.
W grupie kadetów w kategorii do 85 kg Rafa³ G³odek wywalczy³ srebrny medal, przegrywaj¹c w finale z reprezentantem Finlandii. Blisko podium by³ Marcin Ziarnik, który startowa³ kategorii do 60 kg
zajmuj¹c V miejsce. Na IX
miejscu w wadze do 47 kg w
grupie m³odzików zosta³ sklasyfikowany Hubert Dêborowski. Br¹zowy medal zdoby³
równie¿ w kategorii do 58 kg
Marcin Nykiel z Nagawczyny
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
– wychowanek Andrzeja Tomaszewskiego, który by³ równie¿ z nami i pe³ni³ na zawodach rolê sêdziego.
Udzia³ w zawodach by³ nagrod¹ dla najlepszych zawodników za bardzo dobre wyniki
w pierwszym pó³roczu. Oprócz
zwodów zapaœniczych mieliœmy trochê wolnego czasu, aby
pozwiedzaæ bardzo piêkn¹ stolicê Szwecji.
Jesteœmy bardzo wdziêczni
Panu Dawidowi Œwieradowi za
zaproszenie i za zorganizowanie pobytu oraz Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu za
wsparcie finansowe wyjazdu.
Dziêki takim ludziom m³odzi
atleci z Lubziny mogli zwiedziæ stolicê Szwecji oraz prze¿yæ niezapomnian¹ przygodê.
A. Jedynak
STR. 39
WIADOMOŒCI SPORTOWE
W II grupie dziewcz¹t (w tej
samej kategorii wiekowej)
I miejsce zajê³y dziewczêta
z Gnojnicy Dolnej (4 pkt),
drugie wywalczy³y reprezentantki ZS w £¹czkach Kucharskich (3 pkt), zaœ trzecie – ZS
nr 2 w Ropczycach (1 pkt).
IV Edycja Turnieju ORLIKA
W dniach 10-16.09.2013 ropczycki Orlik goœci³ uczestników eliminacji gminnych Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda
Tuska. Do tegorocznych zmagañ
przyst¹pi³o 280 uczestników z
gminy Ropczyce.
Turnieje zosta³y rozegrane
w dwóch kategoriach wiekowych, zarówno dziewcz¹t jak
i ch³opców. W zawodach
uczestniczy³o dwanaœcie dru¿yn reprezentuj¹cych zespo³y
szkó³: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,
nr 5 w Ropczycach, w NiedŸwiadzie Dolnej, NiedŸwiadzie Górnej, Gnojnicy Woli,
Gnojnicy Dolnej, £¹czkach
Kucharskich oraz w Ma³ej.
Wszyscy uczestnicy turniejów
otrzymali pami¹tkowe koszulki ufundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Patronat nad imprez¹ objê³o
Ropczyckie Centrum Sportu
i Rekreacji, które ufundowa³o puchary i napoje uczestnikom zawodów.
Wyniki poszczególnych
turniejów:
dziewczêta – rocznik 2002/
2003:
w tej kategorii I miejsce zajê³a dru¿yna z Gnojnicy Dolnej (7 pkt), na drugiej pozycji uplasowa³a siê reprezentacja ZS nr 3 w Ropczycach
(5 pkt), a na kolejnych miejSTR. 40
grupa II – wyniki meczów:
ZS £¹czki Kucharskie – ZS 2 Ropczyce ................................................ 3-0
ZS £¹czki Kucharskie – ZS Gnojnica
Dolna .......................................... 0-4
ZS 2 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna
.................................................... 0-3
scach znalaz³y siê dziewczêta
z ZS nr 2 w Ropczycach (III
miejsce – 4 pkt) i ZS
w £¹czkach Kucharskich (IV
miejsce – 0 pkt). Zwyciêska
dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie:
Klaudia Bizoñ, Zuzanna Kozek, Katarzyna Rojek, Julia
Weso³owska, Martyna Dul,
Natalia Bykowska, Aleksandra Kubik, Nina Nurzyñska,
Martyna Róg, Marta Za³ocha.
Opiekunem dru¿yny jest
Pawe³ Jasek.
dziewczêta – rocznik 2000/2001:
Spoœród trzech dru¿yn startuj¹cych w I grupie najlepsze
okaza³y siê dziewczêta z ZS
w Lubzinie (4 pkt), wyprzedzaj¹c dru¿yny ZS nr 3 w Ropczycach (3 pkt) oraz ZS nr 5
w Ropczycach (1 pkt).
grupa I – wyniki meczów:
ZS 5 Ropczyce – ZS Lubzina .... 0-0
ZS 5 Ropczyce – ZS 3 Ropczyce 0-1
ZS 3 Ropczyce – ZS Lubzina .... 0-1
W finale rozegranym miedzy zwyciêskimi dru¿ynami
obu grup dru¿yna ZS w Lubzinie przegra³a wysoko z reprezentacjê ZS w Gnojnicy
Dolnej 0-8. Na drugim miejscu w ostatecznej klasyfikacji
znalaz³y siê dziewczêta z ZS
w £¹czkach Kucharskich, a na
trzecim – ZS nr 3 w Ropczycach. Kolejne miejsce zajê³y
dru¿yny: ZS nr 5 w Ropczycach, ZS nr 2 w Ropczycach,
ZS w Lubzinie. Dru¿yna ZS
w Gnojnicy Dolnej (op. Pawe³
Jasek) zagra³a w sk³adzie: Ma³-
wyniki meczów:
ZS 3 Ropczyce – ZS 2 Ropczyce .. 0-0
ZS 2 Ropczyce – ZS £¹czki Kucharskie .............................................. 1-0
ZS Gnojnica Dolna – ZS £¹czki Kucharskie ...................................... 1-0
ZS 2 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna
.................................................... 0-2
ZS 3 Ropczyce – ZS £¹czki Kucharskie .............................................. 1-0
ZS 3 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna
.................................................... 0-0
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
gorzata Kot, Dominika Mendygra³, Martyna Macio³ek,
Edyta Jarz¹b, Klaudia Kopeæ,
Klaudia Œwiniuch, Sylwia
Dziura, Aleksandra Machnica,
Julia Nurzyñska, Julia Dar³ak.
ch³opcy rocznik 2002/2003:
W grupie I z tego rocznika
najlepiej zaprezentowa³a siê
dru¿yna ZS nr 1 w Ropczycach
zajmuj¹c I miejsce z 12 punktami, na drugim znalaz³a siê
reprezentacja ZS w Gnojnicy
Dolnej (9 pkt), a na trzecim –
dru¿yna ZS nr 2 w Ropczycach
(6 pkt). Czwarte i pi¹te miejsce przypad³o odpowiednio
ch³opcom z ZS w Ma³ej (1 pkt)
i z ZS nr 4 w Ropczycach
(1 pkt).
grupa I – wyniki meczów:
ZS nr 1 Ropczyce – ZS nr 4 Ropczyce ................................................ 5-0
ZS nr 2 Ropczyce – ZS Ma³a .... 3-1
ZS nr 4 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna ................................................ 0-6
ZS nr 1 Ropczyce – ZS nr 2 Ropczyce ................................................ 4-1
ZS Ma³a – ZS Gnojnica Dolna .. 0-1
ZS nr 2 Ropczyce – ZS nr 4 Ropczyce ................................................ 3-0
ZS nr 1 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna ................................................ 2-1
ZS nr 4 Ropczyce – ZS Ma³a .... 0-0
ZS nr 2 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna ................................................ 0-5
ZS nr 1 Ropczyce – ZS Ma³a .... 2-0
W grupie II ch³opców (w tej
samej kategorii wiekowej) na
I miejscu uplasowa³a siê dru¿yna ZS w Lubzinie (7 pkt).
Drugie miejsce przypad³o
ch³opcom z ZS w Gnojnicy
Woli, na trzecim znalaz³a siê
reprezentacja ZS nr 5 w Ropczycach. Ostatnie, czwarte miej-
sce w grupie zajê³a dru¿yna
ZS w NiedŸwiadzie Górnej.
grupa II – wyniki meczów:
ZS Lubzina – ZS nr 5 Ropczyce 3-0
ZS NiedŸwiada Górna – ZS Gnojnica
Wola ............................................ 0-0
ZS nr 5 Ropczyce – ZS Gnojnica Wola
.................................................... 0-1
ZS Lubzina – . ZS NiedŸwiada Górna
.................................................... 1-1
ZS nr 5 Ropczyce – ZS NiedŸwiada
Górna ......................................... 1-0
ZS Gnojnica Wola – ZS Lubzina 0-1
W meczu o I miejsce dru¿yna ZS w Lubzinie przegra³a
z reprezentacj¹ ZS nr 1 w Ropczycach 0-5. Trzecie miejsce
w turnieju wywalczy³a dru¿yna
ZS w Gnojnicy Dolnej. Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê reprezentacje: ZS
w Gnojnicy Woli, ZS nr 2 w
Ropczycach, ZS nr 5 w Ropczycach, ZS w Ma³ej, ZS w NiedŸwiadzie Górnej i ZS nr 4
w Ropczycach. Zwyciêska dru¿yna, graj¹ca pod kierunkiem
Edyty Jedynak wyst¹pi³a
w sk³adzie: Alan Bochenek,
Adrian Skóra, Krystian Kapusta, Kacper Wlezieñ, Micha³
Toton, Jakub Toton, Miko³aj
Fic, Krzysztof Bartuœ, Hubert
Bryniak, Marcin Œliwa.
ch³opcy rocznik 2000/2001:
Zwyciêzc¹ grupy I zosta³a
dru¿yna ZS nr 2 w Ropczycach
(12 pkt), drugie miejsce zajêli ch³opcy z ZS nr 1 w Ropczycach (7 pkt), a trzecie –
dru¿yna ZS w NiedŸwiadzie
Dolnej (5 pkt). Na kolejnych
miejscach znaleŸli siê ch³opcy z ZS w Gnojnicy Dolnej
(4 pkt) i z ZS w Ma³ej (0 pkt).
Puchar Polski w sumo
grupa I – wyniki meczów:
ZS Ma³a – ZS NiedŸwiada Dolna 0-2
ZS nr 2 Ropczyce – ZS nr 1 Ropczyce ................................................ 2-0
ZS NiedŸwiada Dolna – ZS Gnojnica
Dolna .......................................... 0-0
ZS Ma³a – ZS nr 1 Ropczyce .... 0-6
ZS nr 2 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna ................................................ 7-0
ZS nr 1 Ropczyce – ZS NiedŸwiada
Dolna .......................................... 0-0
ZS Gnojnica Dolna – ZS Ma³a .. 1-0
ZS nr 2 Ropczyce – ZS NiedŸwiada
Dolna .......................................... 2-1
ZS nr 1 Ropczyce – ZS Gnojnica Dolna ................................................ 3-0
ZS nr 2 Ropczyce – ZS Ma³a .... 4-0
W grupie II ch³opców (w tej
samej kategorii wiekowej)
I miejsce zajê³a reprezentacja
ZS w Lubzinie (7 pkt), na drugim znalaz³a siê dru¿yna ZS
nr 3 w Ropczycach (5 pkt),
a na trzecim – ZS nr 4 w Ropczycach. Czwarte miejsce
w grupie zajê³a reprezentacja
ZS nr 5 w Ropczycach (1 pkt).
grupa II – wyniki meczów:
ZS Lubzina – ZS nr 5 Ropczyce 3-0
ZS nr 3 Ropczyce – ZS nr 4 Ropczyce ................................................ 1-0
28 wrzeœnia w Warszawie
odby³y siê zawody o Puchar
Polski w sumo m³odzików,
m³odzie¿owców oraz seniorów. By³y one etapem kwalifikacji do reprezentacji Polski
na Mistrzostwa Europy w roku
2014. Bardzo dobrze spisali
siê zawodnicy z Lubziny
i Gnojnicy Woli, zdobywaj¹c a¿
17 medali (cztery z³ote, trzy
srebrne i siedem br¹zowych).
Wyniki:
- m³odzicy (wszyscy zawodnicy z UKS
Syrena Gnojnica Wola):
45 kg – Patrycja Jezuwid
– I m.
55 kg – Natalia Œwiêtoñ
– I m.
40 kg – Natalia Worwa
– II m.
65 kg – Natalia Bober
– II m.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 10/2013 (264)
ZS nr 5 Ropczyce – ZS nr 3 Ropczyce ................................................ 0-0
ZS Lubzina – ZS nr 4 Ropczyce 1-0
ZS nr 5 Ropczyce – ZS nr 4 Ropczyce ................................................ 0-2
ZS nr 3 Ropczyce – ZS Lubzina 1-1
Mecz o I miejsce pomiêdzy
dru¿ynami ZS w Lubzinie i ZS
nr 2 w Ropczycach zakoñczy³
siê zwyciêstwem ch³opców
z Ropczyc 2-1. Trzecie miejsce
w koñcowej klasyfikacji turnieju zajê³a dru¿yna ZS nr 1
w Ropczycach. Na kolejnych
miejscach znalaz³y siê dru¿yny: ZS nr 3 w Ropczycach, ZS
nr 4 w Ropczycach, ZS w NiedŸwiadzie Dolnej, ZS w Gnojnicy Dolnej, ZS nr 5 w Ropczycach oraz ZS w Ma³ej. Dru¿yna ZS nr 2 w Ropczycach
wyst¹pi³a w sk³adzie: Filip Sypel, Maciej Piwowar, Szymon
Soko³owski, Dominik Mosior,
Kewin Rogala, Natan Tokarski, Maciej Opiela, Pawe³
Róg, Daniel Ocha³, Jakub
Wlezieñ. Opiekunem zespo³u jest Marek Ochmañski.
RCSiR
45 kg – Klaudia F¹fara
– III m.
50 kg –Aleksandra Dar³ak – III m.
55 kg – Natalia F¹fara
– III m.
- m³odzie¿owcy:
70 kg – Marcin Ziarnik (Lubzina)
– I m.
70 kg – Tomasz Wiktor (Lubzina)
– III m.
85 kg – Rafa³ G³odek (Lubzina)
– III m.
+115 kg – £ukasz G³odek (Gnojnica)
– III m.
seniorzy:
65 kg – Magdalena Macios (Lubzina)
– I m.
85 kg – Pawe³ Pieprzak (Gnojnica)
– II m.
85 kg – Waldemar Ocha³ (Gnojnica)
– III m.
Inf. w³asna
STR. 41
Czas
zadumy
www.kosydar.pl
Redaguje
Elżbieta
Kosydar
Chłód i pożółkłe jesienne
liście to znak, że nadchodzi
pora zadumy związana ze
Świętem Zmarłych. W polskiej tradycji to święto nostalgiczne, pełne mistyki
i wspomnień. Kwiaty, jako
symbol pamięci towarzyszą
wędrówkom na miejsca
pochówku naszych zmarłych.
Cmentarze pełne są lampionów i kwiatów.
Najczęściej groby zdobione są chryzantemami.
Te piękne i niezwykłe kwiaty przywędrowały
do Europy z Dalekiego Wschodu. Są to rośliny
dnia krótkiego, dlatego w naszych warunkach
klimatycznych zakwitają jesienią. W Polsce
doniczki z chryzantemami należą do najczęściej
uprawianych i sprzedawanych roślin doniczkowych. Wprowadzenie uprawy sterowanej
sprawiło, że ogrodnicy nauczyli się uprawiać te
kwiaty o każdej porze roku. Również chryzan-
W ŚWIECIE
KWIATÓW
temy cięte zagościły na dobre w naszych domach i kwiaciarniach. Stały się bardzo popularne i kupowane z okazji różnych
uroczystości, szczególnie te drobnokwiatowe uprawiane na
kwiat cięty, zwane często margaretkami.
Obecnie chryzantemy należą do najbardziej cenionych
roślin. Podziwiamy ich kwiaty o ciekawej barwie i różnorodnym kształcie. Są wielkokwiatowe, drobnokwiatowe,
igiełkowe, kuliste i o pustych kwiatach przypominających
rumianki. Właśnie ciekawe kwiaty sprawiły, że chryzantemy
GABINET
STOMATOLOGICZNY
dr n. med. Robert Brodowski
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
STOMATOLOGIA OGÓLNA
CHIRURGIA; IMPLANTY;
PROTETYKA; KOSMETOLOGIA
często dodaje się do wiązanek okolicznościowych i dekoracji
miejsc sakralnych.
W okresie Wszystkich Świętych chryzantemy najczęściej
wykorzystujemy do wykonania wiązanek żałobnych, choć inne
kwiaty są w kompozycjach mile widziane. Wiązanki robi się
najczęściej na florecie, czyli gąbce w plastikowej obudowie.
Wcześniej namoczona zielona gąbka oddaje roślinom wodę,
przez co kwiaty dłużej utrzymują świeżość.
Dekoracje z kwiatów żywych są najbardziej eleganckimi
i pożądanymi elementami dekoracji grobu. O ile dobierzemy
odpowiednie znicze w podobnym odcieniu co kwiaty,
dekoracja będzie stonowana i elegancka.
Niekiedy groby zmarłych oddalone są od miejsca naszego
zamieszkania, dlatego sięgamy do bardziej trwałych
kompozycji z kwiatów sztucznych. Nie są one tak piękne, jak
rośliny żywe, ale jeśli je wybierzemy, starajmy się, aby były
kwiaty były dobre gatunkowo i o stonowanych barwach.
Najlepiej byłoby, aby doniczka z chryzantemą doniczkową
pasowała kolorystycznie do kompozycji. Najczęściej
wybieranymi kolorami w dekoracjach grobu są te w odcieniach jesieni, czyli pomarańczowy i herbaciany. Bardzo
modne są odcienie koloru różowego, od pasteli, przez
wrzosowy kolor, aż do buraczkowego. Bardziej zdecydowani
klienci wybierają różne odcienie koloru fioletowego. Zawsze
modna i na czasie jest biel, która komponuje się dobrze
z innymi kolorami.
Niekonwencjonalnymi dekoracjami grobu są krzyże i wianki. Dekoracje takie tworzą floryści, aby wyjść naprzeciw
zapotrzebowaniu klientów na dekoracje żałobne o nietypowym i oryginalnym kształcie. Są wspaniałą alternatywą dla
bardziej wymagających klientów.
Elżbieta Kosydar
Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną
o powierzchni 10 arów w Lubzinie.
Cena 36000 (do negocjacji)
tel. 533-452-533
FUH
BRODMED
computers
Ropczyce
ul. Rynek 1
pokój 319
tel. 664-192-400
www.e-brodowski.pl
W sprawie reklam prosimy o kontakt: tel. 17 22 18 228
e-mail: [email protected]
lub na adres redakcji (w stopce)
Komputery
Kasy fiskalne
Akcesoria
Papiery do drukarek i kas fiskalnych
SALON SPRZEDAŻY
ul. 3 Maja 34A, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 746
[email protected]
ul. 3 Maja 4, 39-100 Ropczyce
tel. 17 222 85 86
[email protected]
OG£OSZENIA DROBNE
BEZP£ATNIE !
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Powiat Ropczycko-Sędziszowski rozpoczął wdrażanie
projektu pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 (umowa o dofinansowanie nr 9/SPPW/2013 z dnia 04.04.2013 r.).
Pozyskanie przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski nowego
grantu było możliwe dzięki umowie ramowej pomiędzy Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej, a Szwajcarską Radą Federalną
o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie
rozszerzonej Unii Europejskiej.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Województwa
Podkarpackiego na lata 2012-2015 realizowany będzie w ramach
Priorytetu 4 „Rozwój społeczny i zasobów ludzkich”, projektu
„Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie
kwalifikacji personelu w tym pielęgniarek/pielęgniarzy ww. instytucji”.
Projekt obejmuje:
1) w ramach komponentu 1:
- rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego,
- modernizację placu zabaw,
- modernizację ścieżki zdrowia,
- modernizację i przebudowę sceny tanecznej,
- modernizację i przebudowę stołówki letniej,
- zakup wyposażenia i sprzętu.
2) w ramach komponentu 2:
- kurs „Ceramik”
- kurs „Instruktor rekreacji ruchowej”
- kurs „Krawiec”
- kurs „Kucharz”
- kurs „Oligofrenopedagogika”
- kurs „Terapia zajęciowa”
- kurs „Tkacz”
- kurs „Fotograf - reporter”
Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 3.086.718 zł,
w tym planowane dofinansowanie ze środków tzw. mechanizmu
szwajcarskiego: 2.616.718 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury pomocy
społecznej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy służącej
podniesieniu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej.
Powiat Ropczycko-Sędziszowski zamierza w Domu Pomocy
Społecznej w Lubzinie utworzyć Ośrodek Terapeutyczno-Rekreacyjny, w którym powstanie m.in. pięć pracowni: krawiecka,
tkacka, ceramiczna, kulinarna oraz fotograficzno-reporterska.
Utworzenie Ośrodka Terapeutyczno-Rekreacyjnego oraz
wyposażenie go w nowoczesny sprzęt pozwoli wypełnić lukę
w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych, a w połączeniu ze
szkoleniem pracowników - podniesieniem ich kwalifikacji - pozwoli wypracować i upowszechnić nowe rozwiązania, które przełożą się na osiągnięcie wyższego poziomu świadczonych usług.
Prace związane z modernizacją: placu zabaw, ścieżki zdrowia, sceny tanecznej oraz stołówki letniej mające na celu modyfikacje dotychczas stosowanych instrumentów dla zwiększenia
ich skuteczności i efektywności to krok w kierunku stworzenia
w pełni profesjonalnego zaplecza rehabilitacji ruchowej wzorowanego na rozwiązaniach sprawdzonych w krajach wysokorozwiniętych.
Beneficjent projektu:
Powiat Ropczycko-Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, tel/fax: (0-17) 22 18 306, (0-17) 22 28 571, e-mail:[email protected], www.spropczyce.pl
na rzecz:
Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
39-102 Lubzina 47, gm Ropczyce, tel./fax (0-17) 2212123, e-mail:[email protected], www.lubzina.dps.pl

Podobne dokumenty