Zobacz całe ogłoszenie

Komentarze

Transkrypt

Zobacz całe ogłoszenie
POLSKI CZERWONY KRZYś
ŁÓDZKI ZARZĄD OKRĘGOWY
90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 203/205,
Rok założenia 1919
tel. fax. (+4842) 6361387, (+4842) 6361387
Konto: Bank PEKAO S.A. VI O/Łódź 09 124030311111 0000 34266788
NIP 725-10-05-180
e-mail: [email protected]; [email protected]
Regon 007023731-00240
http://www.pck.lodz.pl
Na mocy uchwały Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Nr 240/2008 z dn. 08.07.2008
Łódzki Zarząd Okręgowy PCK ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
1/. samochód ciężarowy Mercedes Benz 308 D w kolorze czerwonym;
kabina: rejestrowana na 6 osób;
skrzynia: burty aluminiowe;
rok produkcji: 1993;
nr. inwentarzowy: 215;
nr: VIN: WDB6023271P273226;
poj. silnika: 2299,00 cm3 ;
przebieg: 175 tys. km
dopuszczalna ładowność: 1660 kg;
pojazd wyposażony jest w urządzenie typu: żuraw HIAB nr. fab.: 053579/8227002047;
rok prod.1992;
udźwig: 330- 1070 kg;
zasięg ramienia: 0,9 m-3,2 m.
Samochód oraz żuraw sprawne technicznie- posiadają aktualne badania techniczne.
Cena wywoławcza: 37300,00 zł / brutto/ (trzydzieści siedem tysięcy trzysta zł)
2/. pojemnik metalowy z przeznaczeniem na zbiór odpadów aluminiowych np. puszek
wym.: h=(130+18) cm; śr.:80 cm;
Ilość sztuk: 31
w tym: 10 – stan idealny/ nieużywane/
Cena wywoławcza: 500,00 zł/ szt./ brutto/ ( pięćset zł/ szt.)
- 21- stan dobry /używane/
Cena wywoławcza: 300,00 zł/ szt./ brutto/ ( trzysta zł/ szt.)
Sprzedający nie odpowiada za brakujące części, podzespoły i ukryte wady.
Nie udziela również gwarancji na przedmiot nabyty przez oferentów w drodze niniejszego przetargu.
Oferta pisemna powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz nr telefonu kontaktowego;
2) dane identyfikacyjne oferenta: seria i nr dowodu osobistego, nazwa organu wydającego dowód
osobisty, NIP, REGON;
3) oferowaną cenę;
4) zobowiązanie do zapłaty ceny w drodze jednorazowej wpłaty na konto sprzedającego po potrąceniu
kwoty wadium złożonego przez nabywcę na poczet ceny w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia
wyniku przetargu;
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
Zapoznanie się ze stanem przedmiotów przetargu możliwe będzie w dniach 09-10 września 2008 r.
godz. 9:00 - 14:00, na terenie Ośrodka Szkoleniowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgierzu
ul. Pułaskiego 54.
O parametrach i stanie technicznym oferowanych przedmiotów, informacji telefonicznych
udziela p. Krzysztof Grzelak- 0-42 636 12 84.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej , które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego, prowadzony
przez Bank PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ k-to 09124030311111000034266788, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 12.09.2008 r., przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania kwotą przelewu
rachunku bankowego ogłaszającego lub w kasie ogłaszającego nie później niż na 1 godzinę przed
otwarciem przetargu.
Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po
dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na
poczet ceny.
Jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, wówczas
wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedawcy.
Przedmioty objęte przetargiem wraz z dokumentami zostaną wydane nabywcy po wpływie należności
na k-to sprzedającego oraz przedstawieniu imiennego upoważnienia od kupującego do odbioru.
Oferty z załączonym dokumentem potwierdzającym wniesienie wadium należy składać w zaklejonej
kopercie z opisem: "Oferta na zakup...." Nie otwierać do dnia 12.09.2008 do godziny 10.00”
w sekretariacie Biura Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK Łódź ul. Piotrkowska 203/205 pok.13,
nie później niż do dnia 11 września 2008 r. do godz. 14:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2008 r. o godzinie 10.00, w siedzibie ogłaszającego w Łodzi
ul. Piotrkowska 203/205 w pokoju nr.6-sala konferencyjna.
W przypadku otrzymania dwóch identycznych ofert, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo
wyboru jednej z nich bez podania uzasadnienia.
Ogłaszający ma prawo tak w całości, jak i w części odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania
przyczyn.
W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu w dniu 12.09.2008 r. następny przetarg odbędzie się w
dniu 19.09.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego.

Podobne dokumenty