POSIEDZENIA KOMISJI 21 styczeń,(piątek) godzina

Komentarze

Transkrypt

POSIEDZENIA KOMISJI 21 styczeń,(piątek) godzina
POSIEDZENIA KOMISJI
21 styczeń,(piątek) godzina 12:00-Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i
Sportu
Porządek obrad:
1. Propozycje do kalendarza imprez gminnych na rok 2011
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
wieloletniego programu współpracy Gminy
pozarządowymi
3.Dyskusja nad budową gimnazjum w Kosakowie.
4.Przyjęcie planu pracy Komisji – do czerwca 2011roku.
5.Sprawy bieżące.
Kosakowo
z
organizacjami
26 styczeń,(środa) godzina 16:30-Komisja Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Morskiej
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Suchy
Dwór
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
położonych w Dębogórzu gmina Kosakowo w rejonie ulic Skalniakowej i Pomorskiej.
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 108/9 położonej w Pogórzu gm. Kosakowo
zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr LXVII/70/2010 z dnia 12 sierpnia 2010
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Kosakowo na lata 2010-2015
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału ½ części działki nr 163/3 położonej w
miejscowości Dębogórze Gmina Kosakowo
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 134/1 obręb
Mechelinki Gmina Kosakowo.
2. Zapoznanie się z pismem Państwa Ficht w spr. skargi na akt prawa miejscowego w postaci
Uchwały nr XLIX/2/2010
3. Sprawy bieżące.
27 styczeń,(czwartek) godzina 17:00-Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Suchy
Dwór
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
położonych w Dębogórzu gmina Kosakowo w rejonie ulic Skalniakowej i Pomorskiej.
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 108/9 położonej w Pogórzu gm. Kosakowo
zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr LXVII/70/2010 z dnia 12 sierpnia 2010
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Kosakowo na lata 2010-2015
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału ½ części działki nr 163/3 położonej w
miejscowości Dębogórze Gmina Kosakowo
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 134/1 obręb
Mechelinki Gmina Kosakowo.
wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami
pozarządowymi
zmiany budżetu gminy na rok 2011.
2. Sprawy bieżące.
28 styczeń,(piątek) godzina 17:00-Komisja Samorządu Terytorialnego i Zdrowia
Porządek obrad:
1. Bezpieczeństwo w Gminie-zapoznanie się ze sprawozdaniami za rok 2010 z działalności
Komisariatu Policji, Straży Gminnej i Ochotniczej Straży Pożarnej
2. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
ustalenia zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym
terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy
Kosakowo.
wieloletniego programu
pozarządowymi
4.Sprawy bieżące.
współpracy
Gminy
Kosakowo
z
]
31 styczeń,(poniedziałek) godzina 17:00-Wspólne posiedzenie Komisji
Porządek obrad:
1. Dyskusja nad harmonogramem budowy i modernizacji dróg gminnych.
organizacjami

Podobne dokumenty