Przedmiar : PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPE\243NOSPRAWNYCH 10

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar : PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPE\243NOSPRAWNYCH 10
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Strona tytułowa obmiaru
PRZEDMIAR ROBÓT - PSP 4 - WC CHŁOPCÓW - PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BranŜa: Budowlana
Rodzaj: Przedmiar
Wspólny Słownik Zamówień:
KOSZTORYS:
45214210-5 Szkoły podstawowe
ELEMENTY:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 Roboty murarskie
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
45442110-1 Malowanie budynków
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
BUDOWA:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
BUDYNEK SZKOŁY - SANITARIATY
REMONT WEZŁÓW SANITARNYCH Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ALEJA JANA PAWŁA II
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
INWESTOR:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
ALEJA JANA PAWŁA II
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
Notatka:
UWAGA:
1. Podane katalogi i normy naleŜy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne.
2. Przedmiar i zastosowane technologie przed wycena zweryfikowac z projektem, opisem, STWiOR i stanem rzeczywistym.
3. Ewentualne nazwy własne materiałów słuŜą jedynie jako przykładowe z okresleniem parametrów technicznych.
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-1-
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Tabela elementów scalonych - uproszczona
L.p.
Podstawa opisu
Opis
1
45111100-9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2
45262522-6
ROBOTY MURARSKIE
3
45421134-2
STOLARKA DRZWIOWA
4
45410000-4
45431200-9
TYNKI, OKŁADZINY Z GLAZURY
5
45442110-1
ROBOTY MALARSKIE
6
45432100-5
POSADZKI
7
45332400-7
INSTALACJE SANITARNE (KANALIZACJA I WODOCIĄG i C.O.)
8
45310000-3
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Razem:
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-2-
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Przedmiar-Obmiar
L.p.
1
Spec. techn.
45111100-9
Opis / Przedmiar
Przedmiar
Jedn.
Roboty w zakresie burzenia
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
1,00
szt.
2,00
m2
36,73
m2
14,59
m2
14,59
m2
14,59
m2
14,59
m2
14,59
m2
5,00
m
5,00
m
1,02
m3
Przedmiar:
1,00
2
Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły,
Przedmiar:
1,00 * 2,00 = 2,00
Razem = 2,00
3
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Przedmiar:
( 2,50 + 1,50 ) * 2 * 1,60 - 0,80 * 1,60 = 11,52
( 1,32 + 2,50 ) * 2 * 1,60 - 0,80 * 1,60 * 2 = 9,66
( 2,82 + 2,94 ) * 1,60 * 2 - 0,90 * 1,60 * 2 = 15,55
Razem = 36,73
4
Szkoły specjalne
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
Przedmiar:
14,59
5
Szkoły specjalne
Zerwanie warstwy wyrównawczej z zapr. cementowej
Przedmiar:
14,59
6
Szkoły specjalne
Rozebranie izolacji cieplnej posadzek
Przedmiar:
14,59
7
Szkoły specjalne
Rozbiórki izolacji przeciwwilgociowych z papy, pierwsza warstwa
Przedmiar:
14,59
8
Szkoły specjalne
Rozbiórki izolacji przeciwwilgociowych z papy, ,następna warstwa
Przedmiar:
14,59
9
Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 pod podejście wody pod umywalkę, spłuczkę itp
Przedmiar:
5,00
10
Wykucie bruzd 1/2 x 1/2 cegły na ścianach pod odejście od umywalek, pisuarów itp
Przedmiar:
5,00
11
Wywiezienie gruzu wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km wraz z kosztami
utylizacji
Przedmiar:
36,73 * 0,005 = 0,18
14,59 * 0,05 = 0,73
5 * ( 0,12 * 0,06 + 0,12 * 0,12 ) = 0,11
Razem = 1,02
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-3-
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Przedmiar-Obmiar
L.p.
Spec. techn.
12
Opis / Przedmiar
Wywiezienie gruzu - za następne 10 km
Przedmiar
Jedn.
1,02
m3
4,50
m2
0,02
m3
1,50
m
5,00
m
5,00
m
5,00
szt.
2,00
m2
2,00
szt.
9,00
m2
45,92
m2
Przedmiar:
1,02
Krotność: 10,00
2
45262522-6
Roboty murarskie
ROBOTY MURARSKIE
13
Uzupełnienie ścianek gr. 1/2 c. z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej
Przedmiar:
2,50 * 1,00 + 1,00 * 2,00 = 4,50
Razem = 4,50
14
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (przy
poszerzeniu otworów)
Przedmiar:
1,50 * 0,12 * 0,10 * 1 = 0,02
Razem = 0,02
15
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -dostarczenie i obsadzenie belek
prefabrykowanych L19 o dł 1,50 m
Przedmiar:
1,50
16
Zabetonowanie bruzd do 0,015 m2 w ścianach po wykonaniu instalacji
Przedmiar:
5,00
17
Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0,03 m2 w ścianach po wykonaniu instalacji
Przedmiar:
5,00
18
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Przedmiar:
5,00
3
45421134-2
Instalowanie drzwi drewnianych
STOLARKA DRZWIOWA
19
Drzwi łazienkowe z PCV, pełne, z obróbką obsadzenia, otwory wentylacyjne
Przedmiar:
1,00 * 2,00 * 1 = 2,00
Razem = 2,00
20
MontaŜ nawietrzaków higrosterowalnych w stolarce okennej
Przedmiar:
2,00
MnoŜniki:
R = 0,9550 - MnoŜnik dla R
4
45410000-4
45431200-9
Tynkowanie
Kładzenie glazury
TYNKI, OKŁADZINY Z GLAZURY
21
Uzupeł. tynków wewn. na ścianach - jedno miejsce do 5m2
Przedmiar:
( 2,50 * 1,00 + 1,00 * 2,00 ) * 2 = 9,00
Razem = 9,00
22
Przygotowanie podłoŜa pod licowanie ścian płytkami na klej
Przedmiar:
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-4-
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Przedmiar-Obmiar
L.p.
Spec. techn.
Opis / Przedmiar
Przedmiar
Jedn.
[ ( 2,50 + 1,50 ) * 2 - 0,80 ] * 2,00 = 14,40
[ ( 1,32 + 2,50 ) * 2 - 0,80 * 2 ] * 2,00 = 12,08
[ ( 2,82 + 2,94 ) * 2 - 0,90 * 2 ] * 2,00 = 19,44
Razem = 45,92
23
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodą zwykłą
45,92
m2
40,74
m2
14,59
m2
2,00
szt.
55,33
m2
40,74
m2
14,59
m2
14,59
m2
14,59
m2
14,59
m2
14,59
m2
Przedmiar:
[ ( 2,50 + 1,50 ) * 2 - 0,80 ] * 2,00 = 14,40
[ ( 1,32 + 2,50 ) * 2 - 0,80 * 2 ] * 2,00 = 12,08
[ ( 2,82 + 2,94 ) * 2 - 0,90 * 2 ] * 2,00 = 19,44
Razem = 45,92
24
Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach
Przedmiar:
( 2,50 + 1,50 ) * 2 * 1,50 = 12,00
( 1,32 + 2,50 ) * 2 * 1,50 = 11,46
( 2,82 + 2,94 ) * 2 * 1,50 = 17,28
Razem = 40,74
25
Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach
Przedmiar:
14,59
26
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Przedmiar:
2,00
5
45442110-1
Malowanie budynków
ROBOTY MALARSKIE
27
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
Przedmiar:
40,74 + 14,59 = 55,33
Razem = 55,33
28
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoŜy gipsowych farbą emulsyjną
lateksową.
Przedmiar:
40,74
29
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoŜy gipsowych farbą emulsyjną
lateskową. -sufity
Przedmiar:
14,59
6
45432100-5
Kładzenie i wykładanie podłóg
POSADZKI
30
Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 z papy
zgrzewalnej.
Przedmiar:
14,59
31
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - pozioma podposadzkowa.
Przedmiar:
14,59
32
Izolacje przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji jedna warstwa.
Przedmiar:
14,59
33
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na ostro.
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-5-
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Przedmiar-Obmiar
L.p.
Spec. techn.
Opis / Przedmiar
Przedmiar
Jedn.
Przedmiar:
14,59
34
Dodatek za zmianę grubości o 30 mm.
14,59
m2
14,59
m2
14,59
m2
2,00
szt.
2,00
kpl
2,00
kpl
1,00
kpl
1,00
kpl
2,00
szt.
1,00
kpl
3,00
kpl
3,00
szt.
1,00
szt.
2,00
szt.
1,00
miejsce
Przedmiar:
14,59
Krotność: 3,00
35
Zbrojenie posadzki siatką stalową.
Przedmiar:
14,59
36
Posadzki o pow. do 10m2 z płytek terakota na zaprawie klejowej
Przedmiar:
14,59
7
45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
INSTALACJE SANITARNE (KANALIZACJA I WODOCIĄG i C.O.)
37
Wymiana zaworu grzejnikówego z termoregulacją, o średnicy 15 mm
Przedmiar:
2,00
38
DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego
Przedmiar:
2,00
39
Wymiana rur przyłącznych do grzejnIka, o średnicy 15 mm
Przedmiar:
2,00
40
Grzejnik aluminiowy ze złączkami i korkami 10-elementowy
Przedmiar:
1,00
41
Grzejnik aluminiowy ze złączkami i korkami 6-elemetowy
Przedmiar:
1,00
42
Zawór skośny podwójnej regulacji do sieci c.o. o średnicy nominalnej do 15 mm
Przedmiar:
2,00
43
DemontaŜ ustępu z miską fajansową
Przedmiar:
1,00
44
Demonaz umywalki
Przedmiar:
3,00
45
DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej
Przedmiar:
3,00
46
DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia
Przedmiar:
1,00
47
Wymiana wpustu ściekowego Ŝeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm na wpust ze stali
nierdzewnej
Przedmiar:
2,00
48
Wymiana podejścia z rur pcw o średnicy 110 mm łączonego metoda klejenia
Przedmiar:
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-6-
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Przedmiar-Obmiar
L.p.
Spec. techn.
Opis / Przedmiar
Przedmiar
Jedn.
1,00
49
Wymiana podejścia z rur pcw o średnicy 50 mm łączonego metoda klejenia
5,00
miejsce
3,50
m
48,00
m
5,00
szt.
5,00
m
5,00
szt.
2,00
szt.
2,00
szt.
2,00
kpl
1,00
szt.
1,00
szt.
1,00
kpl
5,00
m
2,00
szt.
2,00
szt.
Przedmiar:
5,00
50
Rurociągi z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków
Przedmiar:
3,50
51
Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku , połączeńie metodą wciskową ,
średnica rur 50 mm
Przedmiar:
48,00
52
Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o średnicy 15 mm .
Przedmiar:
5,00
53
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach
gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
Przedmiar:
5,00
54
Zawóry przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm
Przedmiar:
5,00
55
Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm
Przedmiar:
2,00
56
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
sztucznego)
Przedmiar:
2,00
57
Pisuar z zaworem spłukującym
Przedmiar:
2,00
58
Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych (łokciowa)
Przedmiar:
1,00
59
Umywalka pojedyncza porcelanowa regulowana (przystosowana dla osób niepełnosprawnych)
Przedmiar:
1,00
60
Ustęp wiszący z płuczką na stelazu z deska sedesową (przystosowany dla osób
niepełnosprawnych)
Przedmiar:
1,00
61
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy
do 65 mm
Przedmiar:
5,00
62
Uchwyty dla osób niepełnosprawnych stałe (przy muszli i przy umywalce)
Przedmiar:
2,00
63
Uchwyty dla osób niepełnosprawnych ruchome (przy muszli i przy umywalce)
Przedmiar:
2,00
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-7-
PSP 4 - SZKOLA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
Przedmiar-Obmiar
L.p.
Spec. techn.
64
Opis / Przedmiar
Pojemnik na mydło
Przedmiar
Jedn.
3,00
szt.
3,00
szt.
3,00
szt.
1,00
szt.
5,00
szt.
20,00
m
50,00
m
5,00
szt.
3,00
szt.
3,00
szt.
4,00
szt.
1,00
szt.
3,00
pomiar
Przedmiar:
3,00
65
Pojemnik na ręcznik
Przedmiar:
3,00
66
Lustro
Przedmiar:
3,00
67
Uchwyt do papieru
Przedmiar:
1,00
8
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
ROBOTY ELEKTRYCZNE
68
Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod osprzęt instalacyjny.
Przedmiar:
5,00
69
Wymiana przewodów wtynkowych YDYp 3x1,5
Przedmiar:
20,00
70
MontaŜ urządzeń łączności wewnętrznej w sanitariatach dla niepełnosprawnych - instalacja
przyzywowa
Przedmiar:
50,00
71
Wymiana puszek z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych
Przedmiar:
5,00
72
Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych
Przedmiar:
3,00
73
Wymiana wyłącznika podtynkowego hermetycznego
Przedmiar:
3,00
74
Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych porcelanowych
Przedmiar:
4,00
75
Wentylator łazienkowy śr. 150 mm, podłączony pod włącznik światła
Przedmiar:
1,00
MnoŜniki:
R = 0,9550 - MnoŜnik dla R
76
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
Przedmiar:
3,00
EDBUD Moduł Kosztorys 3.25
-8-

Podobne dokumenty