Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Komentarze

Transkrypt

Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
PRACA SEZONOWA DLA UCZNIÓW W 2017 ROKU
21 grudnia 2016
Wojewódzki Urząd P rac y w Poznaniu orzy mal ofertę p rac y sezonowej d l a polskich uc zniów szk ó ł ponadgimnazjalnych ( z wy łączeniem liceów
ogólnoksztalcqcych) oraz studentów w Niemczech na okres wakacji - lato 2O17 r.
Szczegółow e informacje dot.praktyk znajduja się na stronie Wojew ódzkiego Urzgdu Pracy w Poznaniu: w w w .w uppoznan.praca-gov.pl, w zakladce Akualności Urzędu.
.

Podobne dokumenty