Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100

Transkrypt

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100
Liczby numeru
W POLSCE
WZROŚNIE
LICZBA
PŁATNYCH
DRÓG
Oznaczenie sieci E100
Sieć zwykła – sieć stacji paliwowych w krajach
Europy i Azji, na których jest akceptowana karta E100
Sieć ulgowa – sieć stacji Е100 w krajach Europy i Azji,
na których klienci E100 otrzymują minimalną zniżkę na
paliwo *
Sieć Power – siec stacji Е100 w Rosji, Białorusi, Polsce,
Ukrainie, Litwie, Luksemburgu, Austrii, Belgii i Hiszpanii,
na których klienci E100 otrzymują maksymalną zniżkę
na paliwo *
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 11 stacji na
głównych drogach w Rosji, na których klienci Е100
zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa po cenach
hurtowych.
2
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz
formy płatności. Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela
regionalnego.
Obecnie trwają prace nad
projektem rozszerzenia
sieci płatnych dróg w kraju i
zwiększeniem stawek opłaty
elektronicznej. Planuje się, że
w tym roku do systemu ViaToll
przyłączone zostaną 264 km
dróg. Zmiany dotyczyły będą
niektórych odcinków autostrad
А1 i А4, dróg szybkiego ruchu
S8, S14, S19 oraz dróg krajowych
innych klas. Pierwszy etap
poszerzenia sieci planowany jest
na 1 września.
Nowe stacje Power MAX
w regionie Smoleńskim
Najkorzystniejsza sieć Power MAX powiększyła się w ubiegłym miesiącu o
dwie nowe stacje – RU279 i RU280 marki –
«222». Obydwa kompleksy mieszczą się zaraz przy wjeździe z Białorusi do
Rosji na 454 kilometrze drogi Е30/М1 Brześć – Moskwa (niedaleko przejścia
granicznego „Krasnaja Gorka”).
Paliwo o standardzie Euro-5 dowożone jest na stacje w cysternach Е100,
następnie jest ono przechowywane w osobnych, zaplombowanych
zbiornikach. Specjalnie dla klientów naszej firmy na każdej ze stacji znajduje
się jeden szybki dystrybutor paliwa.
Obydwie stacje posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę – parking, hotel,
bar, prysznic, toaletę, a nawet bankomat.
Концы
Голынки
А141
Казимирово
RU279
Е30
Гусино
Минск
Птушки
M1
Е30
M1
Нитяжи
RU280
RU279 – «222», Е30/М1 Moskwa –
Brześć, 454 km, wieś Kurhan, po lewej
Дубровно
Гребени
RU280 – «222», Е30/М1 Moskwa –
Brześć, 454 km, wieś Kurhan, po prawej
Красный
Павлово
1.1
1,597
1,601
1,334
1,366
1,41
1,32
1,23
1,351
1,198
1,315
1,295
Litwa
1.2
Łotwa
1,351
1,229
1,319
1,268
1,321
Belgia
0,92
1
0.9
0.7
0,63
0,69
0.8
*ceny na koniec kwietnia 2014
1.3
1,299
1.4
Austria
1.5
1,25
1.6
1,499
1,54
1.7
0.6
Węgry
Włochy
Ukraina
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Rumunia
Rosja
Polska
Niemcy
Niderlandy
Luksemburg
Francja
Hiszpania
Dania
Estonia
Czechy
Bułgaria
0.5
Białoruś
Analiza porównawcza
cen paliwa od E100*
Смоленск
Приволье
BY
3
BelToll: JAK ODZYSKAĆ
SWOJE PIENIĄDZE
Z UZNANEJ REKLAMACJI
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji złożonej z tytułu otrzymania
mandatu w systemie BelToll muszą
Państwo napisać wniosek w dowolnej
formie o zwrot wpłaconych środków
do Naczelnika inspekcji transportowej
Leonida Grigoriewicza Lemiesza. W
dokumencie powinny być podane
wszystkie niezbędne dane wnioskodawcy
(odbiorca należności, bank, nr konta
(w euro), SWIFT banku, adres odbiorcy
należności i telefony kontaktowe
wnioskodawcy).
Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie uiszczenia mandatu i kopię
pokwitowania z banku zawierającą adnotację
„zgodność z oryginałem” i podpis osoby
upoważnionej
- kopię potwierdzenia bezzasadności mandatu
(odpowiedź Inspekcji Transportowej, Kapsch i
innych instancji).
Cały pakiet dokumentów należy wysłać pocztą
lub dostarczyć na adres: ul. Smoleńska 15,
220088, Mińsk, Białoruś, Naczelnik inspekcji
transportowej Ministerstwa transportu
i Komunikacji Białorusi, Lemiesz Leonid
Grigoriewicz.
Co istotne mandat zostanie zwrócony w walucie,
w której został zapłacony.
1) Jeżeli mandat uiszczono w białoruskich rublach, to:
- należy otworzyć rachunek w białoruskich rublach na terenie
Białorusi i podać dane tego rachunku
lub
- rachunek walutowy. Należy dowiedzieć się w banku, w którym
otwarty jest rachunek walutowy, jaki jest jego bank korespondent
na terenie Białorusi i podać inspekcji transportowej dane rachunku
w tym banku.
2) Jeżeli mandat został uiszczony w euro lub dolarach, to:
- należy dostarczyć inspekcji transportowej dane rachunku
prowadzonego w euro lub dolarach.
4
SZCZEGÓŁY
DOT. KONTROLI
WAGOWEJ I
GABARYTOWEJ
POJAZDÓW
NA BIAŁORUSI
Zgodnie z zarządzeniem prezydenta na Białorusi pobierana
jest opłata za przekroczenie wagi i dopuszczalnych
wymiarów samochodów ciężarowych wjeżdżających na
teren kraju. Jej wysokość ustalana jest przez organy celne
w trakcie wjazdu do kraju. Przy tym płatność uiszczana jest
przez właściciela (użytkownika) wielkiego i (lub) ciężkiego
środka transportu, który przekroczył dopuszczalną masę
całkowitą i (lub) dopuszczalny nacisk na oś do 10% (włącznie)
na granicy w banku, albo w granicach strefy rozliczeniowej–
czyli na odcinku o odległości najwyżej 60 km od miejsca
przekroczenia przez pojazd granicy. Brak pokwitowania
za dokonanie płatności za przekroczenie parametrów, na
przykład na 61 kilometrze od granicy, stanowi wykroczenie
administracyjne.
Opłatę uiszcza się w gotówce w oddziale poczty lub kasie
banku na Białorusi albo w trybie bezgotówkowym. W
potwierdzeniu wpłaty wpisuje się numer dowodu ważenia
(jeśli jest).
Trasa przejazdu środka transportu po terytorium
Białorusi określana jest na podstawie adnotacji Inspekcji
Transportowej i (lub) białoruskich urzędów celnych w
dokumentach transportowych lub z uwzględnieniem
pisemnej deklaracji kierowcy o przebytej (zadeklarowanej)
trasie przejazdu pojazdu, a w przypadku braku adnotacji i
deklaracji kierowcy długość trasy wyliczana jest na podstawie
najkrótszej odległości pomiędzy początkowym i końcowym
punktem trasy z uwzględnieniem nośnych właściwości dróg
oraz ciężaru osi pojazdów.
5T
7T
2T
Urzędy celne i Inspekcja
Transportowa będą wymieniać się
informacjami nt. wjazdu ciężarówek
z przeciążeniami do Białorusi oraz
nt. opłat wpłacanych przez właścicieli
(użytkowników).
Kierowca ciężarówki będzie
informowany o przekroczeniu norm
na granicy.
5
O interesy polskich przewoźników już 56 lat troszczy się Zrzeszenie
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ZMPD. Dziś jest to jedno z
najstarszych i największych europejskich stowarzyszeń, należy do niego 5000
firm przewozowych.
Przez ostatnich siedem lat stanowisko przewodniczącego ZMPD zajmuje
człowiek z dużym doświadczeniem w branży międzynarodowych przewozów
towarowych – Jan Buczek, który uprzejmie zgodził się odpowiedzieć na kilka
pytań dla „NewsE100”.
Rosji. Za naszą sprawą włączone zostały
do rozwiązania problemu instytucje
międzynarodowe, ale okazuje się, że w Rosji
to nie wystarczy…
- Jakie zadania są obecnie kluczowe w
pracy Zrzeszenia?
Jan Buczek: DZISIEJSZY
POLSKI PRZEWOŹNIK
TO DOŚWIADCZONY
PRZEDSIĘBIORCA
- Jakie wydarzenia najbardziej
utrudniały życie polskim przewoźnikom
w minionym roku?
- Od wielu lat mam nadzieję, że jak uda
się rozwiązać jakiś poważny problem,
to kolejny rok będzie spokojniejszy, bo
„na stole” pozostaną już tylko sprawy
o mniejszym ciężarze i będzie to okres
stabilnej, spokojniejszej pracy. Niestety
okazuje się, że życie nie znosi próżni i nie
wiadomo skąd pojawiają się następne duże
sprawy. Tak też było w minionym roku.
Latem, kiedy tego nikt się nie spodziewał,
światowe stowarzyszenia przewoźników
obiegła sensacyjna informacja, że na terenie
Federacji Rosyjskiej zostaje zawieszona
procedura TIR! Wydawało nam się, że
jest to niemożliwe i chyba ktoś sobie
zażartował… Przecież TIR to system globalny,
6
regulowany Konwencją TIR. Kilkanaście lat
temu bałagan w systemie celnym Federacji
Rosyjskiej został posprzątany, a nam udało
się zamknąć praktycznie wszystkie sprawy
sporne bez konsekwencji finansowych
dla przewoźników. Wkrótce okazało się, że
przykładanie szablonu rozsądnego myślenia
do zdarzeń w Rosji jest błędem. Bolesną
lekcję mieliśmy my oraz przedstawiciele
naszej administracji, a także reprezentanci
wielu międzynarodowych instytucji, takich
jak Organizacja Narodów Zjednoczonych
– ONZ i Komisja Europejska, które za naszą
sprawą zostały natychmiast uruchomione.
Jednakże przedstawiciele Federalnej Służby
Celnej Rosji ignorowali wszelkie formalne
ostrzeżenia, argumenty, rozsądne propozycje
i prośby tych instytucji, a także polecenia
wysokich przedstawicieli rosyjskiego rządu
i wyroki Najwyższego Sądu Arbitrażowego
- Najważniejszym zadaniem dla ZMPD jest
ponad wszelką wątpliwość wykonywanie
wszystkich funkcji wynikających ze
statusu stowarzyszenia poręczającego w
systemie TIR, które są precyzyjnie opisane
w przepisach nas obowiązujących. Ale
piętnaście lat temu podjęliśmy się także
rozwiazywania bieżących problemów
dotyczących transportu drogowego i to
jest obecnie naszym drugim celem, który
koncentruje naszą uwagę. W realizacji tych
zadań nie jesteśmy osamotnieni, bowiem w
Polsce jest ponad trzydzieści stowarzyszeń,
które również wykonują podobne działania.
Spośród ogromnej ilości problemów do
rozwiązania od dawna koncentrujemy
się na wybranych działaniach, na
przykład na doprowadzeniu do likwidacji
bezsensownych kolejek na polskiej granicy
celnej. Mamy już konkretne osiągnięcia, bo
chociaż liczba odprawianych samochodów
corocznie rośnie, to jednak czas oczekiwania
na odprawę graniczną nie zmienia się,
czyli de facto maleje. Mamy już wstępne
deklaracje włączenia się do rozwiązania
tego problemu resortów odpowiedzialnych
za usuwanie barier w różnych obszarach
działań, także w infrastrukturze granicznej.
Obecnie trwa audyt, którego celem jest
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co
i kto powinien uczynić, aby problem
rozwiązać kompleksowo. W tej sprawie
współpracujemy z Departamentem Ceł
w Ministerstwie Finansów, Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji, Strażą
Graniczną, a także Polsko-Białoruską Izbą
Przemysłowo-Handlową. Myślę, że niedługo
poinformujemy o wynikach tych działań
i będziemy świadkiem konkretnych,
zsynchronizowanych działań naprawczych.
Ukraina będzie nowym wzrastającym
rynkiem i przewoźnicy ukraińscy staną się
coraz trudniejszym dla nas konkurentem.
W rynkowym systemie nie da się tworzyć
skutecznych barier i systemów ochronnych,
bo gdyby tak było, to nie zawojowalibyśmy
rynków zachodnich.
- Co Zrzeszenie może obecnie
zaproponować przewoźnikom towarów?
- Przewoźnikom, którzy od dawna
funkcjonują na rynku, nie trzeba
przedstawiać naszej organizacji, jej dorobku i
działalności. Wiele lat wytężonych, wspólnych
działań pracowników ZMPD i IRU pozwoliło
na zamkniecie setek spraw spornych, które
powstały w wyniku poczynań nierzetelnych
odbiorców towarów, głównie na terenie
Hiszpanii i Niemiec. Ponadto uczestniczymy
w zakresie możliwym do osiągniecia we
wszystkich pracach nad modyfikowaniem
prawa, korektą sposobu funkcjonowania
organów i służb związanych z naszą
branżą. Przekazujemy przewoźnikom
informacje potrzebne przy wykonywaniu
transportu. Ogromna liczba wiarygodnych,
sprawdzonych komunikatów i komentarzy
zamieszczana jest na naszej stronie
www.zmpd.pl, w naszym czasopiśmie
„Przewoźnik”, a także przekazywana podczas
nieodpłatnych szkoleń dla członków ZMPD,
z których w 2013 roku skorzystało prawie 5
tysięcy przewoźników i ich pracowników.
Ponadto popieramy inicjatywy integrujące
przewoźników, w tym coraz silniejsze dążenia
członków ZMPD do wspólnego uprawiania
hobby, na przykład narciarstwa, wędkarstwa
morskiego czy myślistwa. Doświadczenia
pokazują, że wspólne zamiłowania i
zawodową współpracę można znakomicie
połączyć.
- Polski przewoźnik dzisiaj – to kto?
- Dzisiejszy polski przewoźnik to
doświadczony przedsiębiorca, który
przeszedł ponad dwudziestoletni poligon
doświadczalny z wynikiem pozytywnym
i może być dumny ze swoich dokonań.
To przedsiębiorca, który kierował się
intuicją i zdrowym rozsądkiem, krytycznie
podchodząc do politycznych deklaracji
zmieniających się kolejnych rządów. Swoją
ciężką pracą podnosił poziom oferowanych
usług i zdobył zaufanie klientów na tym
specyficznym rynku. Eksportując w dużym
stopniu usługi, znakomicie przysłużył się
poprawie bilansu płatniczego naszego
kraju. Dzięki temu jest dziś liczącym się
pracodawcą w naszym kraju, daje pracę
ponad milionowi osób. Polski przewoźnik to
również człowiek z fantazją, bo gdyby tylko
racjonalnie kalkulował swoją strategię, to nie
osiągnąłby takiego sukcesu. Przewoźnicy
zrzeszeni w ZMPD dysponują doskonałym
taborem, fantastyczną kadrą i następcami,
którzy są już gotowi zastąpić swoich ojców.
I tylko szkoda, że odpowiedzialni za nasze
państwo politycy i przedstawiciele władzy
tego nie widzą… Tymczasem z rosnącą
konkurencją zagraniczną, która korzysta ze
wsparcia swoich rządów, sami sobie nie
poradzimy!
- Jak widzi Pan rozwój drogowych
przewozów towarów w ciągu
najbliższych kilku lat?
- Zmiany będą następować, głównie
z powodu postępu technicznego i
organizacyjnego, ale wpływ na stan
transportu będą miały także decyzje
polityczne. Na przykład Białorusini już dziś
pracują nad sposobem wejścia w możliwość
obsługi całego potoku towarów z UE do
Rosji, budując na swoim terytorium potężne
centra logistyczne. Na pewno zwiększy
się intensywność wykorzystania taboru,
bowiem samochód stojący na poboczu
kosztuje zbyt drogo. To właśnie młodzi
następcy swoich ojców, którzy dysponują
fachowym teoretycznym przygotowaniem,
podkręcą tempo. Powstaną nowe firmy
nastawione na wykorzystanie najnowszej
technologii związanej z multimodalnymi i
kombinowanymi przewozami. Pojawią się
nowe rynki, ponieważ zmienia się układ
polityczny, który to wymusi. Na przykład
Nie bez znaczenia jest również istnienie
wielu skrojonych na potrzeby naszej branży
ofert wspomagających przewoźników,
które zdejmują z niego wiele obowiązków
obniżając jego koszty własne. Przykładem
może być chociażby wasza firma E100,
która powstała w tym czasie, kiedy my
rozpoczęliśmy intensywne przewozy na
wschód i wraz z naszą branżą rozwijała się,
dostosowując swoją ofertę do bieżących
potrzeb branży. Dziś wielu przewoźników
nie wyobraża sobie działalności na rynkach
wschodnich i zachodnich bez udziału
kart paliwowych E100, czy bez pomocy w
nagłych wypadkach na drodze oferowanej
przez Klub E100. Za to wam bardzo
dziękujemy.
- Jakie życzenia Pan chciałby przekazać
przewoźnikom?
- Chcę powiedzieć, że bardzo dobrze znam
środowisko przewoźników i wiem, że z
naszą pomysłowością, wytężoną pracą
i konsekwencją w działaniu będziemy
jeszcze wiele lat liderem na europejskich i
euroazjatyckich rynkach transportowych.
Wiem, że wiąże się to z wysiłkiem i
rezygnacją z wielu planów, które stały się dziś
nierealne z powodu światowych kryzysów
politycznych i ekonomicznych. Ale nie
raz zmuszeni byliśmy do zaciskania pasa i
podejmowania prób po raz kolejny. Wiem,
że na ten wysiłek wszyscy jesteśmy gotowi.
Aby móc przeprawić się przez ten trudny
czas potrzebne jest szczęście i niezawodne
zdrowie, czego wszystkim Wam, Koleżanki i
Koledzy Przewoźnicy, z całego serca życzę.
Rozmowę prowadziła główna redaktorka
„NewsE100”
Nadieżda Szyganowa
Zdjęcia z archiwum ZMPD
7
RU385
RU386
RU383
Helsinki
Петрозаводск
RU381
RU382
RU384
Nowe stacje
П
RU176
w Rosji
Ижевск
Нижний
Новгород
Чебоксары
Владимир
Пенза
Sieć Power w Rosji powiększyła się o
dziewięć stacji paliw jednocześnie.
Jedna z nich – RU176 marki «Сургутнефтегаз» zlokalizowana jest w Pskowie
na 285 kilometrze drogi Petersburg –
Kijów. Kolejne dwie – RU1264 i RU1265
marki «Протон» - w Tatarstanie na
ruchliwym odcinku drogi Е017/М7
Nabiereżnyje Czełny – Menzelińsk. Jednak
Набережные
Челны
Казань
RU1264
Елабуга
RU1265
Уфа
Самара
najwięcej nowych stacji dołączyło do
sieci w obwodzie leningradzkim. Są to
stacje «ВТК» mieszczące się w pobliżu
przejść granicznych «Torfianowka» i
«Swietogorsk».
Алексеевка
Na każdej ze stacji sprzedawane jest
wysokiej jakości paliwo od sprawdzonych
dostawców, na stacjach dostępny jest bar,
sklep i parking.
Szczegółowe informacje
na stronie www.e100.pl
RU176 – E95/М20 Petersburg – Kijów, 285 km,
Psków
RU1264 – Е017/М7 Nabierieżnyje Czełny –
Menzelińsk, 1130 km, wieś Aleksandrowka, białoczerwona, po lewej
RU383 – А127 Wyborg - Nujamaa,
miejsc. Brusniczne, biało-niebieska,
po lewej
RU384 – Е18/М10 Wyborg – granica
RU1265 – Е017/М7 Nabierieżnyje Czełny –
z Finlandią, przed przejściem gr.
Torfianowka, biało-niebieska, po
lewej
RU381 – А124 Wyborg - Zelenogorsk, wyjazd z
RU385 – Е18/М10 Wyborg – granica
z Finlandią, przejście gr. Swietogorsk,
biało-niebieska, po prawej
Menzelińsk, 1165 km, wieś S. Bajsarowo, białoczerwona, po prawej
Wyborgu, biało-niebieska, po prawej
RU382 – Е18/М10 Biełoostrow - Wyborg, 722 km,
wieś Ogonki, biało-niebieska, po prawej
8
RU386 – А124 Wyborg -
Wozrożdzienie, wyjazd z Wyborgu,
biało-niebieska, po prawej
Gazprom:
+140
stacji
Ponad 140 stacji «Газпром»
dołączyło do ulgowej sieci
Е100 w Rosji. Wszystkie stacje
są dogodnie umiejscowione
w południowej części kraju,
a dokładnie w obwodzie
biełgorodzkim, kurskim,
orłowskim, woroneskim, lipskim,
rostowskim, wołgogradzkim,
briańskim i w Krasnojarskim
Kraju. Teraz na wszystkich
stacjach «Газпром» w tych
obwodach klienci Е100 będą
mogli nabyć paliwo na nasze
karty paliwowe. Na stacjach
dostępne są sklepy, bary, toalety i
parkingi.
Firma «Газпром» jest znana
z dobrej jakości paliwa
spełniającego wszelkie standardy
jakości. Produkt jest poddawany
stałym kontrolom - od momentu
produkcji po trafienie na stacje.
Szczegółowe informacje
na stronie www.e100.pl
9
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 11 stacji na głównych drogach w Rosji,
na których klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa po cenach hurtowych
RU349
RU1060
RU349
RU279
RU1060
RU280
RU526 – «Стиль», Е30/М1 Brześć – Moskwa, 408 km
RU539 – «E100», Е30/М1 Brześć – Moskwa, 408 km
RU349 – «Русснефть», E30/M1 Moskwa – Brześć, 397 km, m. Olsza
RU1060 – «Диал»Е30/М1 Moskwa – Brześć, 387 km, wieś Diwasy
ZATANKUJ I ZJEDZ
RU1221
( więcej info. na ostatniej stronie )
Алексеевка
RU588 – Е105/М10 «Мираж», Moskwa – Petersburg,
296 km, Wyszni Wołoczek
RU589 – Е105/М10 «Мираж», Moskwa – Petersburg,
294 km + 350 m, Wyszni Wołoczek
RU303 – «Нефтика», Е30/М1 Brześć – Moskwa, 331 km
RU155 – «332 km», Е30/М1 Brześć – Moskwa, 332 km
Концы
Голынки
А141
Казимирово
Игнатов
P185
Е30
Гусино
Птушки
RU1221
Олегово
RU279
Алексеевка
Минск
Белгород
BY
Е30
M1
M1
Нитяжи
RU280
P185
Дубровно
Сидоркин
Лебяжье
Гребени
P185
Красный
Павлово
Россошь
RU1221 – «АЗС», Belgorodzki region, Alieksiejewka,
ul. Zawodzka 2
10
Смоленск
Приволье
Ильинка
RU279 – «222», Е30/М1 Moskwa - Brześć, 454 km, wieś Kurhan
RU280 – «222», Е30/М1 Moskwa - Brześć, 454 km, wieś Kurhan
Gorąca linia Е100
Specjaliści gorącej linii Е100 niezależnie
od dnia tygodnia i pory dnia pomagają w
rozwiązywaniu problemów klientów naszej
firmy i ich kierowców. Najczęstsze z nich, jak
zawsze, publikujemy w naszej stałej rubryce.
Porady
gorącej linii Е100
SMS – dodatkowa forma
zabezpieczenia
Innowacje na stacjach
samoobsługowych
W celu dokonywania transakcji na stacjach
samoobsługowych w Europie klient Е100
powinien zalogować się na stronie i w
zakładce „Panel zarządzania kartami” w
ostatniej kolumnie „Telefon” wpisać dla karty,
na którą będą dokonywane transakcje, numer
telefonu komórkowego (osoby sprawującej
kontrolę: właściciela, spedytora etc.). W ten
sposób klient potwierdza chęć tankowania
pojazdów na stacjach automatycznych w
Europie. Przy każdej transakcji na podany
numer telefonu przychodził będzie
SMS z numerem karty i stacji, na której
przeprowadzana jest transakcja. W przypadku
otrzymania SMSa nt. transakcji dokonywanej
w kraju, w którym kierowcy być nie powinno –
należy niezwłocznie zablokować kartę (można
to zrobić po zalogowaniu się na stronie) i
zgłosić sprawę na gorącą linię Е100.
Bez przypisania numeru telefonu do
karty paliwowej transakcje na stacjach
samoobsługowych w Europie nie będą
możliwe. Numer tel. mogą wprowadzić na
koncie użytkownika tylko klienci E100 lub
ich opiekunowie regionalni (na wniosek
klienta). Pracownicy gorącej linii nie mają
pełnomocnictw do wprowadzania numerów
telefonów na koncie użytkownika, dlatego
prosimy klientów Е100 zadbać o to wcześniej.
Niedawno na wszystkich stacjach
samoobsługowych w Europie
wprowadzony został limit na paliwo (w
tym na AdBlue) na jedną kartę. Wynosi
on do 500 litrów na dobę i do 1000
litrów w ciągu trzech dni. Jest to jeszcze
jedna metoda zabezpieczenia środków
klientów na stacjach, na których nie ma
operatora.
Klienci, którzy chcą na stałe zwiększyć
limit muszą złożyć oficjalne pismo ze
wskazaniem kart, których ma dotyczyć
zwiększenie limitu. Zeskanowane
pismo należy wysłać swojemu
przedstawicielowi regionalnemu. Po
rozpatrzeniu wniosku limit zostanie
zwiększony w ciągu jednego dnia
roboczego.
Oprócz tego klient Е100 może
jednorazowo zwiększyć limit o 500 litrów
paliwa dla określonej karty na konkretnej
stacji. W tym celu klient również musi
złożyć oficjalne pismo ze wskazaniem
numeru karty i kodu stacji sieci Е100, na
której będzie przeprowadzana transakcja.
Zeskanowane pismo należy wysłać
swojemu przedstawicielowi
regionalnemu.
Dla klientów Е100 na Węgrzech, w Rumunii i na Słowenii na stacjach sieci
MOL przygotowana została specjalna promocja.
Kierowca kupując na kartę Е100 co najmniej 200 litrów paliwa w Rumunii
otrzyma w prezencie pamięć USB (pendrive), która zostanie wysłana
klientowi Е100 po zakończeniu promocji.
Natomiast na Węgrzech i Słowenii kupując na kartę paliwową Е100 co
najmniej 200 litrów paliwa kierowca otrzyma pyszną kawę - zupełnie gratis.
Promocja potrwa do 31 lipca 2014 roku.
Przy zakupie jednorazowo 100 litrów paliwa na stacji MD20 „BEMOL” w
Kiszyniowie na ul. Grenobla 134/3 kierowca otrzymuje gorącą kanapkę w
barze na stacji.
Promocja potrwa do 30 czerwca.
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 9107100440 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
SMS Center:
+375447447100
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
Uwaga!
Zwiększenie limitu dobowego o 500
litrów może być zastosowane przez
pracowników gorącej linii tylko dla
jednej karty na konkretnej stacji paliw i
tylko raz na dobę.
Możliwości ręcznego dokonania
transakcji
W przypadku, gdy terminal nie może sczytać
danych z karty paliwowej (uszkodzenie
mechaniczne, rozmagnetyzowanie karty i
t.p.) klienci Е100 mogą zwrócić się na gorącą
linię, której pracownicy spróbują uzgodnić
dla Państwa ręczne dokonanie transakcji.
Jednak nie zawsze jest to możliwe poza
godzinami pracy, w dni wolne oraz święta.
Pytanie o Francję
Na gorącą linię w dalszym ciągu wpływa
wiele zapytań o to, gdzie obecnie można
zatankować samochód na terenie Francji
na kartę Е100. Informujemy, że na dzień
dzisiejszy jest to możliwe na stacjach FR1 i
FR10.
Tankuj paliwo
na kartę Е100
i odbieraj bonusy
11
RU1341
RU1240
RU1241
Nowe
stacje Е100
w maju
RU1238
Szczegółowe informacje
na stronie www.e100.pl
RU1230 – «ТНК», Toliatti – Dymitrograd, 14 km, miejsc. Wysiełki, biało-
RU1248 – «Столица», Р228 Saratów-Wołgograd, 326 km, miejsc.
RU1231 – «Терминал», Toliatti - Uziukowo, wieś Rasswiet, niebieska,
RU1233 – «АСТ-Петрол», Е119/М6 Wołgograd - Astrachań, 1359 km,
niebieska, po lewej
po lewej
RU1339 – «Дельта», Е30/М5, Niżnij Łomow – Penza, 593 km, miejsc.
Mokszan, biało-czerwona, po prawej
RU1232 – «Дельта», Е40/М21, Kamieńsk-Szachtińsk – Wołgograd, 312
km, przy wyjeździe z Kałacza nad Donem, biało-niebieska, po prawej
RU1240 – «ТНК», Е22/М7 Moskwa - Władimir, Nogińsk, ul. Industrialna
36, niebieska
RU1241 – «ТНК», Е22/М7 Moskwa - Władimir, Nogińsk, ul. 3-go
Internacjonała 238, niebieska
RU1242 – «ТНК», Е22/М7 Moskwa - Władimir, Nogińsk, wieś Stromyń,
zakręt na Dubrowo, niebieska
RU1243 – «ТНК», Е22/М7 Moskwa - Władimir, m. Pawłowski Posad,
Leningradzki piereułok, niebieska
Jeremiejewka, żółto - niebieska, po lewej
miejsc. Narimanowskaja, szaro-zielono-żółta, po prawej
RU1234 – «АСТ-Петрол», Е119/М6 Wołgograd - Astrachań, 1187 km,
miejsc. Priszyb, szaro-zielono-żółta, po prawej
RU1235 – «АСТ-Петрол», А154 Astrachań - Elista, 67 km, miejsc.
Liniejne, szaro-zielono-żółta, po lewej
RU1236 – «АСТ-Петрол», А154 Astrachań - Elista, 69 km, miejsc.
Prikaspijski, szaro-zielono-żółta, po prawej
RU1237 – «АСТ-Петрол», А154 Astrachań - Elista, 23 km, miejsc.
Nowokuczerhanowka, szaro-zielono-żółta, po prawej
RU1238 – «АСТ-Петрол», А154 Astrachań - Elista, 21 km, miejsc.
Nowokuczerhanowka, szaro-zielono-żółta, po prawej
RU1244 – «ОЙЛ+», m. Czernogołowka, Centralny Mikrorejon “В”, żółto- RU1239 – «АСТ-Петрол», Р215 Astrachań – Kizliar, 130 km, miejsc.
czarna
RU1245 – «ОЙЛ+», Nogińsk - Mamontowo, ul. Gorkiego 5, żółtoczarna
12
Michajłowka, szaro-zielono-żółta, po lewej
RU1341 – «Евро5», E30/М1 Moskwa - Smoleńsk, 300 km, skręt na
Safonowo, biało-niebieska, po lewej
Rozszerzenie sieci
w obwodzie moskiewskim
W ubiegłym miesiącu
doszło do znacznego
rozszerzenia sieci Е100 w
Regionie Moskiewskim.
Ponad 70 stacji marki
„НефтьМагистраль” i
„Нефто-сервис” zaczęło
honorować karty paliwowe
Е100.
Paliwo sprzedawane na
stacjach poddawane jest
kilkuetapowej kontroli i
wszystkie jego parametry
spełniają standardy Euro-5.
Na wszystkich stacjach
kierowcy mogą skorzystać
ze sklepu, baru i toalety.
Gdzie w Europie
podrożało paliwo?
W porównaniu z grudniem 2013 roku olej napędowy w Europie podrożał tylko w kilku
krajach. Znaczny wzrost ceny ON miał miejsce w Norwegii (+ 16 eurocentów) i Łotwie
(+11 eurocentów). Na Węgrzech paliwo podrożało o niecałe 3 eurocenty, w Szwecji –
o 2, а w Holandii i Wielkiej Brytanii – tylko o 1 eurocenta.
13
«Змей Горыныч»
w obwodzie riazańskim
RU1260
RU1259
RU1261
RU1258
RU1257
RU1262
RU1263
RU1256
W centralnej części Rosji do sieci Е100 dołączyło 9 stacji
marki «Змей Горыныч».
Szczegółowe informacje
na stronie www.e100.pl
Dane kompleksy paliwowe zlokalizowane są na
wszystkich głównych drogach obwodu riazańskiego.
Paliwo trafia na stacje tej sieci tylko od sprawdzonych
dostawców. Można również skorzystać tutaj ze sklepu,
baru i toalety. Na niektórych stacjach dla klientów
dostępny jest również parking.
RU1255
RU1255 - Е119/М6 Moskwa-Tambow, 313 km, wieś Szeremetiewo, białoniebieska, po lewej
RU1256 - Е30/М5 Riazań - Penza, 411 km, wieś Bokowoj Majdan, białoniebieska, po prawej
RU1257 - Р126 Riazań – Riażsk, wieś Retkino, biało-niebieska, po prawej
RU1258 - Р126 Riazań – Skopin, przy wyjeździe z Riazania, białoniebieska, po prawej
RU1259 - Р132 Riazań – Zacharowo, wyjazd z Riazania, biało-niebieska, po
prawej
RU1260 - Е30/М5 Moskwa – Riazań, 180 km, wjazd do Riazania,
biało-niebieska, po lewej
RU1261 – Sasowo-Jermisz, wieś Woschod, biało-niebieska, po
lewej
RU1262 - Р124 Sotnicyno-Kosimow, wieś Sablino, białoniebieska, po lewej
RU1263 - Е30/М5 Riazań – Penza, 410 km, wieś Bokowoj
Majdan, biało-niebieska, po lewej
Obwód odeski: dwie stacje WOG teraz z Е100
UA212 - Е95/М05 Umań - Odessa, 461 km, wieś Nerubskoje,
zielona, po lewej
UA213 - Т1606 Odessa – Nikołajew, wieś Jużne, ul.
Stroitieliej 22, zielona, po lewej
14
P71
Першотравневое
Кремидовка
Николаев
WOG to pierwsza krajowa sieć kompleksów paliwowych licząca
ponad 500 stacji we wszystkich zakątkach Ukrainy. W ubiegłym
miesiącu dwie z nich dołączyły do sieci Е100. Jak każda stacja sieci
WOG, stacja w obwodzie odeskim wyposażona jest w nowoczesny
sprzęt, nowoczesne dystrybutory, a paliwo spełnia wszelkie
standardy jakości. Na terenie kompleksów tej sieci zawsze można
znaleźć sklep, bar, toaletę i parking.
P55
Переможное
E95
Чеботаревка
P71
E58
E58
E58
Августовка
Светлое
Сычавка
Новые беляры
Алтестово
M05
E58
P71
Дачное
UA212
Великая Балка
Котовка
M14
Черноморское
M14
M05
E58
E87
Авангард
E87
Ильичевск
M05
Одесса
Черное море
Коблево
UA213
15
16
17
18
Firma Е100, troszcząc się o środki swoich klientów,
wprowadziła nowe zabezpieczenia transakcji zakupu paliwa
na karty paliwowe na stacjach samoobsługowych w Europie.
Teraz, jeżeli klient chce nabywać paliwo na europejskich
automatycznych stacjach, musi po zalogowaniu się na stronie
do konta użytkownika przypisać numeru telefonu do karty w
zakładce „Panel zarządzania kartami”. W ten sposób zostanie
automatycznie uruchomiona funkcja tankowania pojazdów na
europejskich stacjach samoobsługowych.
W trakcie każdej operacji realizowanej na automatycznej stacji na
numer telefonu przypisany do karty przychodził będzie SMS o
treści: „Karta:XXXXXXXXX; Rozpoczęcie transakcji na (numer
stacji w sieci Е100)”.
Po komunikacie tekstowym wyświetli się numer gorącej linii
E100, na którą klient może zadzwonić w przypadku stwierdzenia
transakcji niedozwolonej. Po zgłoszeniu telefonicznym karta
zostanie zablokowana, a pracownicy Е100 sprawdzą dane
zdarzenie.
NOWE ZASADY
ZABEZPIECZENIA
TRANSAKCJI Uwaga!
W EUROPIE
Ze względów bezpieczeństwa transakcji
na stacjach samoobsługowych obowiązuje
limit na zakup paliwa do 500 litrów na dobę
na kartę paliwową. Na pisemny wniosek
klienta limit może zostać zwiększony do 1000
litrów na dobę. W celu zwiększenia limitu
klient może skontaktować się ze swoim
przedstawicielem regionalnym.
Numeru telefonu może
przypisać do karty
paliwowej tylko sam
klient albo jego opiekun
regionalny. Usługa
SMS-owa czynna jest
całą dobę, dlatego też
powiadomienie może
zostać wysyłane do
klientów Е100 o każdej
porze.
Szanowni Klienci!
Informujemy, że w przypadku działania kart w trybie online, skorzystanie z
niektórych usług offline w zakresie opłat za drogi jest niemożliwe!
Przede wszystkim niemożliwe jest dokonanie opłaty za przejazd autostradą А2
Konin-Świecko w Polsce oraz płatności za drogi na Węgrzech na stacjach MOL
(ponieważ stacje działają w trybie offline).
19
Drogi
w Europie
z jedną kartą
Firma E100 oferuje możliwość
dokonywania płatności kartą paliwową
nie tylko za produkty ropopochodne,
ale również za przejazd drogami w
następujących krajach w Europie
Litwa: opłata za winietę przy pomocy karty na
stacjach sieci Lukoil.
Białoruś: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
Beltoll w trybie pre-pay i post-pay.
Rosja: opłata za przejazd w obwodzie
pskowskim.
Polska: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
viaTOLL w trybie pre-pay i post-pay. Opłata za
autostradę А2 bezpośrednio kartą Е100.
Niemcy: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
Toll Collect za pomocą urządzenia OBU lub na
kartę Fahrzeugkarte w trybie post-pay.
za pomocą urządzenia OBU w
elektronicznym systemie poboru opłat
za drogi Skytoll w trybie post-pay.
Francja, Hiszpania,
Portugalia:
Ecotaxe – płatność w 3 krajach
za pomocą jednego urządzenia,
ponadto możliwość opłacenia tunelu
Liefkenshoek w Belgii oraz 14 parkingów
na terenie Hiszpanii i Francji. Е100 oferuje
2 różne urządzenia do dokonywania
opłat i odpowiednio 4 opcje płatności.
Rumunia: zakup winiety po
zalogowaniu się na stronie
www.e100.eu. Należy wprowadzić
niezbędne dane, aby wykupić
elektroniczną winietę. Następnie można
wydrukować potwierdzenie.
Austria: opłata za przejazd drogami za
pomocą urządzenia Go-Box w systemie GoMaut lub płatność za pomocą niemieckiego
urządzenia OBU w systemie TOLL2GO.
W obydwu przypadkach opłata dokonywana
jest w trybie post-pay.
Bułgaria: zakup winiety na wszystkich
stacjach sieci Petrol AD.
Czechy: opłata za przejazd drogami za
Węgrzy: Rezerwacja odcinków
Słowenia, Szwajcaria: Opłate drogowe przy
pomocy dodatkowej karty odrazu po rejestracji
Norwegia: płatność za drogi w trybie
post-pay przy pomocy urządzenia
AutoPass. Urządzenie może również
służyć do opłacenia przejazdu drogami,
mostami, promami i tunelami w Danii,
Szwecji, Austrii i Niemczech.
pomocą urządzenia Premid w elektronicznym
systemie poboru opłat za drogi Myto w trybie
post-pay.
20
Słowacja: opłata za przejazd drogami
Włochy: opłata myta za pomocą
urządzenia Telepass oraz karty Viacard
drogowych oraz zamówienie urządzenia
OBU na stacjach MOL.
Nowy
w Europie
Аustria
Ebbs
A12
171
Kompleks paliwowy АТ9 znajduje się przy wygodnym zjeździe na
autostradzie A12 (Inntal Autobahn) w Kuffstein (7 km od granicy
niemieckiej) i może zainteresować przewoźników jadących do
Szwajcarii oraz w kierunku północnych Włoch.
Kufstein
Е60
Mittemdorf
171
L211
A12
AT
173
AT9
171
Е45
Wörgl
Stacja wyposażona jest w dziewięć dystrybutorów. Można na nich
nabyć biopaliwo oraz płyn AdBlue. Na stacjach jest bar, toaleta,
parking i sklep.
AT9 - Inntaler Logistik Park GmbH, Endach 33, Kufstein
173
Belgia
Stacja BE18 zlokalizowana jest w mieście Veurne 16 km od granicy
francuskiej. Stacja znajduje się na drodze do miasta portowego
Calais we Francji na trasie Е40/A18.
BE18
Dla wygody klientów stacja posiada 16 pasów z dystrybutorami dla
samochodów ciężarowych.
BE18 - N390, 1,5 km od E40/A18, Veurne city, Welvaartstraat str. 7
FR
La
Jonqera
E15
AP7
ES
Cantallops
N-2
GI-501
GI-501
E15
ES8
Agullana
E15
GI-601
GI-601
Kompleks paliwowy ES8 znajduje się przy wjeździe do
Hiszpanii na 772 km drogi N-II w kierunku Barcelony.
Stacja posiada wygodny podjazd, a także bar, sklep,
toaletę i parking.
ES8 - N-II na 772 km, zjazd 2 z drogi А-7, La Junquera
GI-500
AP7
Hiszpania
N-2
Barcelona
Kaunas
5107
Jungėnai
E67
Litwa
201
5107
Kalvarija
200
200
200
E67
A5
131
201
131
LT
Suwałki (PL)
E67
Jusevičiai
Alytus
Vištytis
Stacja LT130 mieści się na 170 km drogi E67/A5 SuwałkiKowno całkiem niedaleko granicy litewsko-polskiej. To już
szósta stacja wchodząca do sieci Power na Litwie.
LT130
A5
Na stacji dostępny jest sklep, bar, toaleta, parking i myjnia dla
samochodów ciężarowych.
LT130 - E67/A5 Suwałki - Kowno, 170 km, Kalwaria, po prawej,
niebiesko-czerwona
21
A
H
Śentilj
Szczegółowe informacje
na stronie www.e100.pl
E59
Maribor
E653
E57
Jesenice
Slovenska A1
Bistrica
Mislinja
E652
Ptuj
A1
E59
A2
A1
E57
Kranj
Celje
A1
E61
I
Ljubljana
E70
Vrtojba
Vrhnika
Vipava
HR
E70
A2
E70
A1
Postojna
E61
w Rumunii i na Słowenii
Ponad 230 stacji marki MOL w
Rumunii i na Słowenii dołączyło w
ubiegłym miesiącu do sieci E100.
Każda stacja posiada wygodny
podjazd i dobrze rozwiniętą
infrastrukturę. Stacje wyposażone są w sklep, parking, toaletę,
a w barze wszystkim gościom
proponowane jest spróbowanie
smacznych wypieków.
SK
UA
E576
Satu Mare
E671
Gura Humorului
Baia Mare
Suseava
E58
HU
RO29
Bistriţa
Oradea
E60
E576
E58
RO26
Iaşi
Roman
E85
Beiuș
A3
Sovata
Turda
RO30
Ocna Mureș
Lovrin
RO28
Oneşti
Sighișoara
E574
Sebeș
E673
Deva
E68
Timișoara
Târgu Secuiesc
Sfântu
Gheorghe
Sibiu
Tălmaciu
UA
Brasov
E70
E60
E79
E85
Buşteni
E70
RO31
E81
E87
Buzău
Băicoi
E577
Ploieşti
E70
Pitești
E574
E85
A1
E60
E81
Bucureşti
Videle
E79
Calafat Băilești
Segarcea
E70
RO25
Alexandria Giurgiu
BG
22
E87
E584
E60
RO24
Craiova
RS
Huşi
E581
E578
E79
E68
Vaslui
Bacău
Târgu Mureş
Arad
E583
Cluj-Napoca
Salonta
Pecica
MD
Varta Dornei
E578
E79
E671
RO27
MOL Group jest jedną z wiodących
międzynarodowych firm w Europie zajmujących się wydobyciem,
obróbką i sprzedażą produktów
ropopochodnych.
Seini
E81
E60
A2
Misja
„Łączy nas Brześć”:
ilu Brześć ma braci?
Całkiem niedawno z białoruskiego
Brześcia wystartowała wyprawa
„Łączy nas Brześć”. Aktywny udział
w jej zorganizowaniu i finansowaniu wzięła firma E100 oraz Konsulat
Generalny Francji w Brześciu reprezentowany przez konsula Leonida
Stajeckiego.
Ta nietypowa akcja miała na celu
rozwój współpracy oraz nawiązanie
przyjaznych stosunków pomiędzy
miastami Europy Zachodniej posiadającymi Brześć w nazwie.
Inicjatorem pomysłu była fotograf,
posiadaczka tytułu „Ambasadora Wschodu” , która wraz z grupą
entuzjastów przy pomocy lokalnych
władz mogła wcielić projekt w życie.
Przyjacielska misja rozpoczęła się
w Brześciu białoruskim. W ciągu
dwóch tygodni grupa przejechała
ponad 6000 kilometrów i przebywała w miastach o tożsamej nazwie
na terenie Polski, Niemiec, Francji i
Czech.
Władze wszystkich pięciu Brześciów
podkreśliły, że są gotowe do współpracy i możliwe, że w przyszłości
utworzą stowarzyszenie miast o
nazwie „Brześć”. Podczas wyprawy
poczynione zostały ustalenia dotyczące przeprowadzenia wspólnych
forów biznesowych, kulturalnych
oraz przedsięwzięć sportowych. A w
najbliższym czasie odbędą się wystawy fotograficzne umożliwiające
mieszkańcom wszystkich Brześciów
dowiedzenie się jak najwięcej o
życiu miast-braci.
Fotografie i treść materiału dla „NewsE100”
udostępniła Irina Szepielewicz
23
DROGI NA WĘGRZECH –
WYBIERZ SWÓJ
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Na Węgrzech istnieje kilka wariantów dokonywania opłat za
przejazd drogami i wszystkie są dostępne na kartę paliwową
Е100. Dlatego też klienci naszej firmy mają możliwość wyboru
dla siebie najbardziej optymalnego sposobu dokonywania
płatności za drogi.
Opłat za przejazd drogami można dokonać praktycznie
na wszystkich automatycznych stacjach paliw MOL na
Węgrzech. Wyjątek stanowią tylko stacje zlokalizowane
na głównych drogach i autostradach w kraju, niezależnie
od wyboru sposobu płatności.
Stawka opłaty za przejazd zależna jest od:
• Klasy ekologicznej pojazdu
• Liczby osi w samochodzie
• Rodzaju użytkowanej drogi
(autostrada, szosa, główna droga)
24
STAWKI WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA RZĄDU
1361/2012:
KATEGORIA
POJAZDU
J2
J3
J4
KATEGORIA
DROGI
STAWKA (bez VAT)/
Autostrada
39,29 HUF (0,13€)
Główna droga
16,72 HUF (0,06€)
Autostrada
55,14 HUF (0,18€)
Główna droga
28,94 HUF (0,09€)
Autostrada
85,34 HUF (0,27€)
Główna droga
52,23 HUF (0,17€)
za 1 km
System poboru opłat
za przejazd drogami na
Węgrzech wprowadzony
został 1 lipca 2013 roku.
Opłaty pobierane są za
przejechaną odległość.
Obowiązek ich uiszczania
dotyczy samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej
przekraczającej 3,5 tony.
Sposoby uiszczania opłat za przejazd drogami na Węgrzech
a) uprzednia rezerwacja trasy:
- na niektórych stacjach MOL istnieje możliwość rezerwacji trasy.
Można to zrobić w specjalnych kioskach do rezerwacji, w których
należy wydrukować pokwitowanie wraz z trasą i specjalnym kodem
cyfrowym;
- w niektórych punktach obsługi można zarezerwować trasę przez
Internet – po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych system
automatycznie rezerwuje trasę.
Jak odbywa się rezerwacja trasy w praktyce:
1) W celu rezerwacji trasy należy na stronie www.hu-go.hu wprowadzić
numer rejestracyjny pojazdu, jego kategorię, wymiary i dane dotyczące
wagi z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Następnie należy wpisać
trasę przejazdu i przeprowadzić kalkulację kwoty do zapłaty, a potem
uregulować należność.
W celu uniknięcia
nieporozumień i kar!
- Nie należy uzupełniać konta PRZED rejestracją w
systemie pojazdów, gdyż skutkuje to naliczeniem
kary.
- Specjaliści Е100 zawsze radzą sprawdzać dane
personalne przy rejestracji i uzupełnianiu konta.
Nieprawidłowe dane można poprawić u kasjera
tylko w ciągu pierwszych 10 minut od dokonania
płatności. Po upływie tego czasu zmiana danych
lub cofnięcie zakupu nie będzie możliwe. Jest
to szczególnie ważne przy opłacaniu trasy oraz
uzupełnianiu konta OBU.
- Nawet jeżeli podczas uzupełniania konta w
danych jest błąd, operator przyjmie należność.
Pieniądze automatycznie trafią na tymczasowe
konto nieprzypisane do konkretnego OBU. W takim
przypadku na rachunku będzie «00000» zamiast
wpłaconej kwoty. W przypadku wystąpienia takiej
sytuacji klient powinien napisać do NUSZ na adres
[email protected] prośbę o przelanie kwoty na
właściwe konto.
Opłacić drogi NIE MOŻNA na:
HU58, HU80, HU91, HU99, HU124, HU152, HU155, HU162, HU206,
HU223, HU237, HU259, HU280, HU286, HU311, HU316
Uzupełnić konta OBU NIE MOŻNA na:
HU58, HU80, HU91, HU99, HU124, HU152, HU155, HU162, HU206,
HU223, HU237, HU259, HU280, HU286, HU311, HU316
Kupić winiety NIE MOŻNA na:
HU58, HU80, HU91, HU99, HU124, HU152, HU155, HU162, HU206,
HU223, HU237, HU259, HU280, HU286, HU311, HU316
2) W celu otrzymania urządzenia pokładowego i rejestracji w
systemie należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie
www.hu-go.hu.
Trasa powinna zostać wykupiona przed przejazdem.
Prerezerwacja rozpoczyna się maksymalnie na 30 dni przed
wyruszeniem w drogę.
Trasa będzie wykupiona od podanej przez Państwa daty i
jeszcze dwa dni po niej.
Trasy wykupione na stacjach MOL przed rozpoczęciem
przejazdu będą aktualne do końca następnego dnia. Z
opłaconych tras można skorzystać tylko jeden raz.
b) płatność za pomocą urządzenia pokładowego OBU:
W celu dokonywania opłat za drogi za pomocą urządzenia
pokładowego należy uprzednio zarejestrować się w firmie
obsługującej system (NUSZ) i podpisać z nią umowę.
Po rejestracji użytkownicy będą posiadali konto pre-pay w
systemie NUSZ, które powinno być zawczasu uzupełniane.
Opłaty za użytkowanie dróg będą ściągane właśnie z tego
konta. Saldo można zasilić za pomocą kart Е100 na stacjach
MOL.
25
Z kartą E100 po Europie
E100 poleca stacje w EU
Hiszpania ES1
CENA MAJA*
Luksemburg LU9
CENA MAJA*
1,123 €/l
1,126 €/l
AT12
Kierunek:
Belgia i
północna
Francja.
DE141
N260
N-IIa
N-II
Vilabertran
E15
A7
Figueres
ES 1
Vilatenim
C260
Vila-sacra
E
Navata
Santa Liogaia
D’Alguema
N260
E15
N-II
N-IIa
A7
GPS 42.23144082, 2.96141624
E44
Kierunek:
Przy wjeździe
do Hiszpanii,
w pobliżu
granicy
francuskiej.
Stacja znajduje
się w północnowschodniej
części kraju obok
autostrady A7/
E15 w mieście
Figures.
Vilamalia
Trier (D)
Niemcy DE529
Manternach
Fausermühle
L
A1
1
LU 9
E44
A1
Luxembourg
Llers
Stacja znajduje
się w mieście
Gréiwemaacher,
w pobliżu drogi
A1/E44.
L136
1
10
Fellerich
D
K110
Wellen
GPS 49.683468 6.447999
Należy wyjechać
z Niemiec
zjazdem „Trier”
na drogę E44/
A64, następnie
skręcić na
drogę nr 49 w
Luksemburgu,
dojechać do drogi
nr 44, a potem
wjechać mostem
do Luksemburga.
Słowenia SI18, SI19
CENA MAJA*
CENA MAJA*
1,135 €/l
1,102 €/l
CZ5
Berlin
Ragösen
E51
Beelitz
246
102
2
Buchholz
DE529
Bad Belgiz
Mühlenfließ
246
102
E51
102
D
Bardenitz
Niemegk
2
102
Leipzig
GPS 52.16898000, 12.76848000
26
SI17
Podlehnik
E59
Kierunek:
południowe
Niemcy,
przez Lipsk i
Norynbergę.
Stacja znajduje
się w północnowschodnich
Niemczech, obok
drogi E51
Kierunek:
północne
Włochy,
miasto
Lubljana
(Słowenia)
i Zagrzeb
(Chorwacja)
Sl18
Sl19
Sl
689
E59
Zakl
SI18 GPS 46.325874, 15.879479
Stacja znajduje
się w północnowschodniej
części Słowenii,
na E59 ( 7 km
od granicy z
Chorwacją)
SI19 GPS 46.327874, 15.878736
*cena NETTO w taryfie Extra
Е100 informuje
Mandaty i szczegóły dot. przepisów
ruchu drogowego w Austrii
W Austrii nie ma ogólnego taryfikatora kar za wykroczenia drogowe, dlatego w różnych
rejonach kraju kara za to samo naruszenie może różnić się wysokością.
Mandat w Austrii można zapłacić na miejscu funkcjonariuszom policji, którzy wydają
oficjalne pokwitowanie potwierdzające uiszczenie kary.
W przypadku wysokiej kary kierowca proszony jest o wpłacenie zadatku, a na uiszczenie
pozostałej części mandatu ma dwa tygodnie.
Prędkość i kary
Inne mandaty
Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości zależna jest
od tego w jaki sposób zostało zarejestrowane wykroczenie –
przez funkcjonariusza policji czy radar.
Wysokość mandatu zależy od tego, gdzie zostanie opłacony.
Kara uiszczona na miejscu będzie dwukrotnie mniejsza, niż
kara do zapłaty po orzeczeniu sądu.
Przekroczenie prędkości Policja
Radar
dо 10 km/h
оd 11 dо 20 km/h
оd 21 dо 30 km/h
оd 31 dо 40 km/h
оd 40 km/h i powyżej
оd 60 km/h i powyżej
30€
45€
60€
70 - 160€
150 – 2,180€
Jazda poboczem
7€
Niezatrzymanie pojazdu przed linią zatrzymania
36 €
Niezasygnalizowanie włączenia się do ruchu,
zamiaru skrętu, zawrócenia lub zatrzymania
21 €
Pozbawienie prawa
jazdy od 6 tygodni
Naruszenie zasad przejazdu przez przejazd
kolejowy
36 €
Wyprzedzanie pojazdu w miejscu
niedozwolonym
36 €
Przejazd na żółtym świetle
21 €
Przejazd na czerwonym świetle
36 €
Alkohol
Zanieczyszczenie nawierzchni
7€
Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi
0.49 ‰.
Jeżeli wyniesie od 0.5 ‰ dо 0.79 ‰, to na kierowcę zostanie
nałożony mandat w wysokości od € 300 dо € 3,700. Ponowne
wykroczenie w tym zakresie spowoduje skierowanie do
psychologa (ok. € 200). W przypadku jazdy po alkoholu
stwierdzonej po raz trzeci (w ciągu 2 lat) możliwe jest
pozbawienie wolności.
Jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0.8 ‰ dо 1.19
‰, nałożona kara wynosić będzie od € 800 dо € 3,700.
Dodatkowo kierowca zostanie również pozbawiony prawa
jazdy na 1 miesiąc, a w przypadku ponownej jazdy w stanie
nietrzeźwym – na 3 miesiące.
Jeżeli poziom alkoholu we krwi wyniesie od 1.2 ‰ dо 1.59
‰, to mandat będzie kosztował kierowcę od € 1,200 dо €
4,400 i zostanie on pozbawiony prawa jazdy nа 4 miesiące.
Jeżeli poziom alkoholu przekroczy 1.6 ‰, kara wyniesie od €
1,600 dо € 5,900 i kierowca zostanie pozbawiony prawa jazdy
nа 6 miesięcy. Taka kara jest również przewidziana w razie
odmowy poddania się badaniu alkomatem.
Używanie tylnych świateł przeciwmgielnych
mimo dobrej widoczności
21 €
Niezachowanie odpowiedniej odległości przed
pojazdem jadącym z przodu
–
Kara za niezapięte pasy
35 €
20€
35€
50€
70€
70€
70€
Samochody ciężarowe wyposażone w opony z kolcami mogą
przemieszczać się autostradą z prędkością nie większą niż 100
km/h, a na pozostałych drogach – nie większą niż 80 km/h.
Wykroczenie
Mandaty (na miejscu)
Jadąc do Austrii trzeba wiedzieć, że:
- Światła krótkie nie są obowiązkowe w ciągu dnia, ale
są obowiązkowe podczas jazdy w nocy. Światła krótkie
powinny być także włączone w warunkach pogorszonej
widoczności spowodowanej warunkami pogodowymi. Kara
za niezastosowanie się do tych wymogów wynosi - 21€.
- Pojazdy zaparkowane w sposób utrudniający ruch mogą
zostać odholowane na karny parking.
- Rozmowa przez telefon bez odpowiedniego sprzętu
(zestawu słuchawkowego) jest karana mandatem w
wysokości 50€.
27
E100 pomaga
Przyszłość
tworzymy
dziś
Fundacja charytatywna
„Nowe pokolenie”
codziennie dąży do
uczynienia życia swoich
podopiecznych choć trochę
szczęśliwszym. Kwiecień
również nie był pod tym
względem wyjątkiem.
Fundacja kontynuowała realizację
akcji „Ubierz na wiosnę”, w ramach
której kilka kolejnych ubogich i
wielodzietnych rodzin otrzymało
niezbędną odzież i obuwie na ciepłą porę roku.
Utalentowane dzieci z Gimnazjum
nr 1 i nr 15 w Brześciu dzięki „Nowemu pokoleniu” mogły uczestniczyć
w wielu zawodach i olimpiadach.
Dla wychowanków Wieloprofilowego Centrum Dzieci i Młodzieży
wykupiono abonamenty na basen.
Fundacja zorganizowała również
wyjazd dzieci ze Szkoły Żabinkowskiej z Internatem na wycieczkę do
kompleksu memorialnego „Chatyń”,
a dla dzieci z domu dziecka – wycieczkę do Muzeum Kosmonautyki.
„Nowe pokolenie” w dalszym ciągu
wspomaga również dzieci z rodzinnych domów dziecka. W ubiegłym
28
miesiącu specjalnie dla dwójki z
nich zorganizowano spacer po
Brześciu, a po jego zakończeniu
każdy rodzinny dom dziecka otrzymał roboty kuchenne. Z kolei do
Kamienieckiego rodzinnego domu
dziecka ze środków fundacji zakupiono rower.
Fundacja została także jednym z
głównych sponsorów festiwalu
twórczości dziecięcej „Kalejdoskop”.
Dla organizacji społecznej „Serce
dzieciom” w ubiegłym miesiącu
zakupiono trzy materace przeciwodleżynowe z przeznaczeniem
dla dzieci leżących, a dla centrum
„Tonus” – sprzęt do rehabilitacji. Ponadto, jak zwykle, „Nowe pokolenie”
zaopatrzyło w najpotrzebniejsze
materiały eksploatacyjne Brzeski
Obwodowy Szpital Dziecięcy oraz
kilkoro ciężko chorych dzieci.
Skrót wiadomości
Beltoll
Zmiany w sieci obsługi systemu
Beltoll
Od początku maja zakończyły
funkcjonowanie punkty kontaktowe
w Mińsku przy ulicy Promyszliennoj
(Przemysłowej) 11 i w obwodzie
brzeskim (rejon Kobryński, wieś Pietki,
w budynku «Ковбар» (Kobwar)). Od
2 maja zaczął działać w Mińsku nowy
punkt obsługi przy ulicy Brykietu 31.
Ukrainа. Mandaty od zagranicznych
przewoźników będą pobierane
bezpośrednio na granicy
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
policja drogowa będzie przekazywać do
urzędów celnych wszystkie informacje
dotyczące mandatów nałożonych
na kierowców ciężarówek na terenie
Ukrainy. W przypadku stwierdzenia
nieuregulowania mandatu ciężarówka
zostanie odtransportowana na karny
parking do czasu całkowitej spłaty
długu. Dokładana data wprowadzenia
nowego systemu pobierania mandatów
nie jest jeszcze znana.
Polska
Strefy buforowe pomogą regulować
kolejki na granicy
W celu uporządkowania kolejek
samochodów ciężarowych na granicy
polsko-białoruskiej organizowane
są strefy buforowe. Będą one
funkcjonowały tylko w przypadku
występowania dużych kolejek
ciężarówek i będą rozmieszczone przy
następujących przejściach granicznych:
- Kuźnica - Bruzgi
- Bobrowniki - Berestowica
- Kukuryki - Kozłowicze
W razie konieczności strefy buforowe
mogą zostać wprowadzone także przy
mniejszym natężeniu ruchu na granicy.
Węgry
Zmiana wymogów dotyczących
wypełniania jednorazowego
zezwolenia i książki przejazdów
CEMT
Od 4 maja 2014 roku dla nadawców/
odbiorców i przewoźników
międzynarodowych zaczną
obowiązywać nowe przepisy zgodnie z
którymi:
– podczas wjazdu na teren Węgier
kierowca powinien wypełnić
odpowiednie pole zezwolenia
na realizację międzynarodowych
przewozów towarowych lub pole
w książace przejazdów zezwolenia
ECMT podając następujące informacje:
miejsce, w którym wjechał na teren
Węgier, dokładną datę i godzinę oraz
wskazania drogomierza;
– w miejscu załadunku/rozładunku
towarów na terenie Węgier przewoźnik
międzynarodowy powinien okazać
zezwolenie nadawcy/odbiorcy.
Dokumenty te powinny zostać przez
nich dokładnie sprawdzone. Data i
godzina załadunku/rozładunku wraz
z kopią zezwolenia oraz wskazania
drogomierza powinny być zapisane
i przechowywane przez rok przez
nadawcę/odbiorcę, aby mógł je okazać
na żądanie właściwych kompetencyjnie
organów.
Nowe zasady dotyczą osób
wjeżdżających do Węgier z
zezwoleniem.
Na dzień dzisiejszy maksymalny koszt
przejazdu wynosi 60 koron na dobę
(6,5€), a do 2016 roku wzrośnie do 105
koron (12 – 13€). Nowe przepisy wejdą
w życie 1stycznia 2016 roku.
Turcja
Pod Bosforem przebiegał będzie
nowy tunel
Wiosną 2015 roku planowane jest
oddanie do eksploatacji tunelu
łączącego europejską i azjatycką część
kraju. Nowa arteria transportowa będzie
miała długość 5,4 km. W planach jest
również doprowadzenie do tunelu wielu
nowych dróg.
Białoruś
Białoruska Kolej zamierza rozwijać
przewozy intermodalne.
Rząd przyjął projekt ustawy
zezwalającej wydanie przez urząd
celny decyzji dot. klasyfikacji towarów
w formie elektronicznej. Decyzja ta
pozwoli znacznie uprościć procedury
współpracy przedsiębiorców z urzędami
celnymi, a także zautomatyzować
kontrolę klasyfikacji wwożonych
i wywożonych komponentów
wchodzących w skład towarów, w
ustalonym okresie czasu.
Ponadto deklaranci uzyskają możliwość
samodzielnego wyboru organu celnego
do odprawy towaru.
Pierwsze kroki w tym kierunku
postawiono w 2013 roku, gdy
rozpoczęła się realizacja projektu
przewozów kontenerowych z Białorusi
na Litwę i z powrotem. Wtedy ze stacji
Koliadicze (węzeł Miński) na Litwę
(Wilno i Kowno) oraz z powrotem zaczął
kursować pociąg „Niemen” – specjalne
platformy kolejowe przystosowane do
przewozu samochodów ciężarowych
z naczepami. Od tamtego czasu
zrealizowano 17 pociągów z Białorusi na
Litwę i 40 w kierunku odwrotnym.
Teraz w ramach rozwoju
perspektywicznych przewozów ROLA
rozpatrywane jest przedłużenie
trasy przejazdu pociągu „Niemen” do
Kłajpedy i Kaliningradu oraz organizacja
przewozów intermodalnych w kierunku
Polski. Zalety nowych możliwości
transportowych umożliwiają szybkie
przekraczanie granicy i wypełnianie
wszystkich procedur celnych i
granicznych w krótkim czasie.
Szwecja
Przejazd drogami w Sztokholmie
zdrożeje ponad dwukrotnie
Finlandia
W Finlandii wprowadzono letnie
limity prędkości na drogach
Rosja
Urząd celny otrzyma nowe
pełnomocnictwa
W Szwecji przyjęta została ustawa
przewidująca znaczny wzrost stawek
za użytkowanie dróg na terenie
Sztokholmu. Podwyżka kosztów
przejazdu dotyczyła będzie dróg
prowadzących do centrum miasta, a
także obwodnicy Essingeleden, która
wcześniej była bezpłatna.
Od końca kwietnia w kraju zaczęły
obowiązywać letnie limity prędkości.
Teraz maksymalna dopuszczalna
prędkość na autostradach wynosi nie
100 km/h, а 120 km/h.
Na podstawie zasobów
internetowych
29
Dzień powszedni
Klubu Pomocy
W ubiegłym miesiącu do Klubu Pomocy
wpłynęło 258 telefonów. Większość z nich
dotyczyła wjechania pojazdu do rowu oraz
potrzeby dowiezienia niezbędnych części
zamiennych. Wpłynęła też duża liczba zgłoszeń
z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów
związanych z dokumentacją celną.
Naprawa na granicy
Na granicy białorusko-litewskiej na przejściu
„Priwałka” u polskiego przewoźnika w
ciężarówce marki DAF wystąpiły problemy
z układem elektrycznym. Po telefonie do
Klubu na miejsce wyjechał specjalista, który
usunął awarię przewodów. Zaledwie dwie
godziny po odebraniu przez pracownika
Klubu Pomocy zgłoszenia telefonicznego
ciężarówka mogła kontynuować kurs.
Wspólne przedłużanie terminu
Do Klubu zadzwonił szef firmy przewozowej
z prośbą o pomoc w przedłużeniu terminu
dostawy towaru w związku z problemami
z dokumentami dla urzędu celnego,
które pojawiły się u kierowcy. Ciężarówka
znajdowała się pod Orszą, więc pracownik
Klubu natychmiast się tam udał. Następnie
podjechał z kierowcą do urzędu celnego i
w ciągu kilku godzin termin dostawy został
przedłużony.
Skutki wypadku zlikwidowane na
miejscu
Pod Pskowem w ciężarówce marki Scania
należącej do polskiej firmy przewozowej
zacięło się łożysko, na skutek czego
zapaliło się koło. Na szczęście kierowca
w odpowiednim momencie zauważył
ogień i zdołał go ugasić. Jednakże aby móc
kontynuować jazdę musiał wymienić piastę
w kole. Po telefonie do Klubu Pomocy na
30
miejsce wypadku wyjechał mechanik, który
w ciągu krótkiego czasu usunął awarię.
Awaria drążka kierowniczego
Na terenie urzędu celnego w Jarcewie w
ciężarówce marki DAF doszło do awarii
drążka kierowniczego. Ciężarówka nie
mogła dalej jechać bez naprawy, więc
szef firmy przewozowej, do której należał
samochód zwrócił się o pomoc do
Klubu E100. Po uzgodnieniu ceny części
pracownik Klubu przyjechał na miejsce i
dokonał jej wymiany.
Rów i znowu rów
Na początku miesiąca kierowca ciężarówki
marki DAF z Polski stracił panowanie
nad kierownicą i wjechał do rowu. Mimo
dość ciężkiego towaru przewożonego
w ciężarówce samochód nie przewrócił
się i nie utknął w błocie. Holownik
zorganizowany przez Klub Pomocy
wyciągnął auto z rowu. Ciężarówki nie
trzeba było nawet przeładowywać ani
naprawiać.
Kolejny tego typu przypadek zdarzył
się na drodze М7 pomiędzy Moskwą i
Władimirem. Tym razem do rowu zjechał
kierowca cysterny. Szef firmy, w której
zatrudniony był kierowca, zadzwonił do
Klubu z prośbą o udzielenie pomocy.
Pracownik Klubu wyjechał na miejsce
zdarzenia, stamtąd też wezwał dźwig, który
wyciągnął cysternę z rowu.
Klub Pomocy
Zepsuty rozrusznik
Podczas oczekiwania w kolejce na przejazd na przejściu granicznym
Bruzgi – Kuźnica w ciężarówce należącej do polskiej firmy przewozowej
zepsuł się rozrusznik. Kierowca potrzebował jedynie wymienić uszkodzoną
część, więc po jej dostarczeniu przez pracownika Klubu samodzielnie
przeprowadził naprawę, a następnie wyruszył w dalszą drogę.
Nieudany kurs
W ciężarówce polskiej firmy przewozowej w rejonie Smoleńska doszło
do awarii. Do Klubu zadzwonił szef firmy z prośbą o przywiezienie do
ciężarówki komputera sterującego. Jednak na miejscu okazało się, że to
nie tego dotyczy problem. Ciężarówkę odtransportowano do punktu
serwisowego skąd po kilku godzinach ruszyła dalej. Ale jak się okazało
– nie na długo. Po pewnym czasie ciężarówka znów wróciła do serwisu,
ale już z inną awarią. Pracownik Klubu pomógł zorganizować szybką
naprawę i dopiero po tej wizycie w serwisie samochód mógł rzeczywiście
kontynuować kurs.
Jak wezwać pomoc Klubu
Kierunek wschodni
Zadzwonić na gorącą linię pod nr
+375 296 911 000 [24h]
Wysłać SMS
Uwaga! SMS musi zawerać 4 pozycje:
• nazwę firmy i miasto
• numer rejestracyjny pojazdu i markę
• telefon kierowcy
• lokalizację kierowcy i rodzaj niezbędnej pomocy
Kierunek zachodni
Usługa pomocy w Europie Zachodniej nie wymaga wstępnej rejestracji,
aby z niej skorzystać należy wykonać zaledwie trzy kroki
Zadzwonić na gorącą ilinię Е100
+7 910 7 100 440 (RU); +48 669 300 100 (PL)
lub do naszego przedstawiciela regionalnego
Wypełnić wniosek na usługę pomocy na drogach
(mozna ściągnąć ze strony e100.eu
albo uzyskać od przedstawiciela regionalnego)
Wysłać wypełniony i podpisany wniosek
do pracownika gorącej linii lub przedstawicela regionalnego
31
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Smolensk,
214012, ul. Novo-Leningradcka 3,
+7 910 724 31 42
[email protected]
Moskwa, 109431,
ul. Priwolnaja , 70/827
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
[email protected]
Estonia
Reklama
Bonus od Е100 dostępny jest na wszystkich stacjach sieci Power MAX
Przy zatankowaniu od 900 litrów na wszystkich stacjach sieci hurtowej w regionie smoleńskim
(RU526, RU539, RU946, RU303, RU155, RU349) kierowca może uzyskać bonus o wartości 150 rubli.
Może on być wykorzystany na obiad w jednym z trzech barów «Русский стиль» (RU539) i «У Ганса»
(RU155) lub w sklepie (RU539, RU526 i RU349). Bonus w postaci obiadów lub zakupów na 150 rubli,
jest dostępny od marca przy tankowaniu od 900 litrów na RU349.
Na dwóch stacjach sieci Power MAX (RU588 i RU589) w obwodzie twerskim można zrealizować
podobny bonus w barze «Параллель» w przypadku zatankowania od 700 litrów paliwa wzwyż.
Aby odebrać bonus potrzebny jest rachunek bonusowy, karta E100 i paszport.
obiad
Litwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Białoruś
Minsk, ul. Tolbuchina 2, biuro 415
+375 17 336 10 00
+375 17 336 10 04
[email protected]
Ukraina
900 litrów
900 litrów
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 622 58 76 fax
[email protected]
rachunek
paszport
karta Е100
sklep
ul. Swiatoszynskaja 1, Kijów
+38 067 504 80 83
+38 067 325 0 100
+38 044 449 74 73 fax
[email protected]
Łotwa
+371 27227712
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Turcja
Stambuł, Osmanağa. mah,
Çuhadarağa. sok 98
+90 534 981 4774
[email protected]
Gorące linie
+375 447 447 100 (tylko SMS)
+7 910 7 100 440 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100 (UA)
+7 727 3 507 568 (KZ)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)

Podobne dokumenty

Post-pay - Karty paliwowe E100

Post-pay - Karty paliwowe E100 RU588 «Мираж»: Е105/М10 Moskwa - S. Petersburg, 296 km, m. Wysznij Wołoczok, niebiesko-żółta, po lewej RU589 «Мираж»: Е105/М10 Moskwa - S. Petersburg, 294 km, m. Wysznij Wołoczok, niebiesko-żółta, ...

Bardziej szczegółowo

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5% Białorusi Aleksander Szpilewski oraz Szef polskiej Służby Celnej Jacek Kapica wraz z innymi przedstawicielami obydwu urzędów omówili w ramach spotkania szereg

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że wszyscy chcielibyśmy powrotu całej sytuacji z

Myślę więc, że wszyscy chcielibyśmy powrotu całej sytuacji z również Litwini, bo u nich również zawirowań z zezwoleniami nie było. Polacy jednak nie mogli zgodzić się na warunki proponowane przez Rosjan, bo to oznaczałoby, że starczyłoby nam zezwoleń najwyże...

Bardziej szczegółowo

z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%.

z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%. (308 km + 983 m; 312 km + 373 m; 330 km + 660 m; 380 km + 90 m; 434 km + 600 m); dojazd do Homla z drogi М8 (13 km + 700 m; 7 km + 450 m); Р150 Homel - Chutor (w okolicy mostu na rzece Soż); Н4739 ...

Bardziej szczegółowo

Sieć Power - Karty paliwowe E100

Sieć Power - Karty paliwowe E100 RU921 А107 Nogińsk-Elektrostal, 27 km, miejsc. Czyrykowo, za centrum handlowym «Апельсин» (Apelsin), czerwono-żółta, po lewej RU922 Е22/М7 Moskwa - Władimir, 52 km, m. Nogińsk, czerwono-żółta, po l...

Bardziej szczegółowo

zniżka od spot pkn w polsce 8 groszy

zniżka od spot pkn w polsce 8 groszy taktował się z operatorem stacji i uzgodnił ręczną transakcję. Na szczęście, okazało się, że można tam było także zapłacić za drogi. W rezultacie kierowca mógł szczęśliwie dojechać do miejsca rozła...

Bardziej szczegółowo