SZPITAL - mamy prawo

Transkrypt

SZPITAL - mamy prawo
SZPITAL
MrE b,sKI
SPECJAL(STYCZNY
im,Gabńela
$
Narutowicza
Sz1-0I27 /5l2ol6
Kraków, <ln, 19.05.2016 r.
szanowna pani
Jus§na Krawczyk
stoważyszenie ob}-Watel Mama
ul. Sw. Benedykta 8/2
30-536 Kraków
Szarrowna Parri,
W odpowiedzi na pismo z prośbąo odniesienie się do rekomendacji zawańych w
mporcie oraz odpowiedzi na przęd§tawione wnioski, uprzejmie informuję, że personel
Oddżału Gńekologiczno _ Położiczego zostŃ zaznajotiotly z wl,nikami
przeprowadzonego audytu i dokonał dokładnej ich analizy.
1.
W odniesieniu do wniosku o wprowadzenie zniarr i podjęcia działń, fuformuję, że:
a) W Szpitalu ptowadzone są we\łnętizne szkolenia ze §tandardów dotyczących
opięki nad pacjentem i z zakfesu praw pacjentów.
b) Z personelem na bieżąco prowadzone są spotkania i romowy.
c) W Szpitalu systematycznie prowadzone są kontole wewlętrzne, audity oftz
badania satysfakcji pacjentów.
d) W przypadku kaZdego zdatzeńa niepożądanego, prowadziray andŁę
plzyczrn aruz wdrłżźlnesą działarria korygującę lub zapobiegawcze.
ę) Ankietowanię pacjenlek odbyrła się z uwzględnieniem zachowania peŁrej
anonimowości osoby biorącej udział w badaniu
2. W
odniesieniu do wniosku o przeprowadzenie w Szpitalu analizy zasadności
wybrunych praktyk w zakresie świadczeń medycznych okoĘorodowych i podjęcie
decyzji
ewentualrrych działaniach prewencyjnych informuję,
zostanie
przeprowadzona analiza zasadności w zakresie:
a) dokon}vania zabiegu rracięcia koczą
b) pzeprowadzania tzw. cesalskiego cięcia,
c) stosowarria zfeczulenia zewnąhzoponowego.
o
ż
Z zńączeńu wspelńona ankieta -
standard opieki okołoporodowej
,
Zpowńańem,
DYFąE ĘlT Q-R
S.!itł]a Mieiskjeq!
ń,
G3 bne]3
$t}di8,hstYmeAo
Nmtoy/Fł^$a}ońe
fu n- ned. Iterala'Codyń.Suedziłł
Otrzymu|ąl
.P€4€]eł.
hb"Tild9_nirnatokŁ
1, Adresal
2,
a|a
NlP: 9§-l9-32.62,'
*w,ńarutowicz,kńkow,p|
REGoN:357207664
Bank Go§Podar§twa Krajowego
84
ll30 l150 00l2
1,145 8820
0002
31-202
x€k6!,
ul, Prądnlcka 3$37
Dyrekcja: 12 633 53 99
cenlłala: 124162266
fax: 12416 30 40
9a!l, ł..j.ktu ,.alr,., ,l3wol'
Ul, Pęażl.a!! żtl1
]1 :).) l,aków
+4a
1la i]aa 211
:r.]rriir.3obylva!,]:..:]a.p
.ł/w-pla!..-].:7.p
5tandard oc:.la ,krlop§rod.Wej , ankieta dla szpitala
Ankieta ]est plzeznaczona dla 5żp ta i biorących udz]al W audycie społecznych oddziałóW ] szpita położniczych
WwojewÓdztwie matoposknr W okres]e 01,07,2015 11.01,2076 l. realiżowane8o pPez stowarzy§Zenie
obywatel Mama, ceem ankety jest żbadanie reż! tatóW osiągn ętych W ramach plo]ektu ,,Mamy prawo",
re. jzcwa.ego w ramach pioglam! obywate e dla Demokrac,, finansowanego z Fuńd!śzY EoG,
Nalwa srpitalaI szpital M ejsk]spec].]istyczny im. Gabr|e a Narutowicża
1. czY
okołoporodowYch?
Tak, od 2008 roku
()
szpltdlzafie?. wdlożya lak, śy.tem od,.,.,,,,,,,,,,
2.
a)
czy Państwa sżpital prowad.i b€zpłatną szkołę rodzenia?
Nie
Tak,od....,,,.,.,,,.,.,,,.,.,,
b) Nś
c) szp t.
a)
b)
c)
Krakowie
Państwa §lpital prowadżi wewnętlżny system monitolingu jakości idostępności usłu8
a)
b)
3.
W
zamjerża otwożyć bezpłatną §zkołę lodzen a od.,...,,..,,.,....,.,..,,,.,,...,,,.,.,..,,
cży Pańnwa szpital prowadzi tłewnętrzną ankietę dla kobiet oceny jakośćopiek]' prz€{, w trakcie i po
po.odzie?
Tak. od 2008
rołu
Nie
szpitalzamierza WproWadzić wewnętrzną ankietędla kobiet od
..,,......,.,
czY Pań§twa sżphal realizuie kwartalne, beżplatne szkolenla dla personelu medycznego z zakr€su
standardów opi€ki okoloporodowei oraz komunikacji z pacjentĘ?
Ą Tak ż żakesu standaldów opieki okoloDorodow€i
b) Tak, z zak.esu komunikacii' lacientka
4.
d
d)
szpitalzamierza przeprowadżać cykliczne szkolenia dla personelU od
czY Pańswa srpital prowadzi betptatne konsultacje w zakresi€
a)
b)
d
przygotowania iomówienia planu
porodu ż kobietą planującą poród w Państwa placóWce?
Tak od 2015 roku
Nie
szpital zamierża Wprowadżić możliwośćbeżpłatnych konsultacji W żakresie przygotowania i omówienia
planu porodu od..,,........,.
vg
Q""o
grant' E
i!Ł"iłi
-t
Projek
"Ma
my pr.Wo" rea lizowany W
ra
Dziękuj€my!
zespół obYWatel Mama
mach plo8ramU obywatele dla Demokracj], f]nansowane8o z Fundugy EoG

Podobne dokumenty