technologie przyszłości - TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung

Transkrypt

technologie przyszłości - TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung
www.tpaqi.com
TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI
TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH
www.tpaqi.com
PRZEDSIĘBIORSTWO
NASZE CELE
NASZA FIRMA
•Ciągła
TPA Instytut Badań Technicznych (TPA) należy do koncernu STRABAG SE – jednego
z największych koncernów budowlanych w Europie, specjalizujących się w technologiach asfaltowych, betonowych, robotach ziemnych i geotechnice. Jako niezależna
jednostka laboratoryjna, TPA zatrudnia ponad 780 wysoko wykwalifikowanych
pracowników w 130 ośrodkach i 20 krajach Europy, co zapewnia wysoką pozycję
w gronie największych prywatnych spółek laboratoryjnych w Europie.
poprawa standardów jakościowych
w budownictwie
•Świadczenie usług na najwyższym
poziomie
•Stałe rozszerzanie zakresu usług
•100% zadowolenie klientów
NASZA OFERTA
•Badania
laboratoryjne i polowe
materiałowe i technologiczne
•Opinie i ekspertyzy
•Usługi inżynieryjne
•Szkolenia techniczne
•Doradztwo
Firma oferuje klientom szeroki zakres usług we wszystkich dziedzinach budownictwa.
Podstawowy zakres jej działalności obejmuje: doradztwo, ekspertyzy i rekomendacje
poprzedzone badaniami na placu budowy, w terenie i w laboratorium. TPA wspiera
klientów swoim know-how w zakresie zapewnienia jakości projektów budowlanych,
wyboru materiałów oraz opracowywania i wdrażania technologii. W swojej pracy
korzysta z najnowszych metod badawczych oraz specjalistycznej wiedzy
odpowiadającej rozwojowi nowoczesnych technologii.
NASI EKSPERCI
Podstawą sukcesu naszej organizacji jest kompetentny i ambitny zespół, którego
doświadczenie wynika między innymi z zaangażowania w licznych krajowych i
międzynarodowych gremiach z sektora budownictwa drogowego, ogólnego i
inżynieryjnego.
NASZE PRIORYTETY
Jesteśmy firmą angażującą się w działalność międzynarodową, zobowiązaną
przestrzegać przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Nasza działalność opiera się na konkretnym schemacie: od gromadzenia i analizy danych po
opracowanie kompleksowych rozwiązań. Pamiętając o potrzebach naszych
klientów i zleceniodawców, zawsze bierzemy pod uwagę potencjalne ryzyka.
Otwarta i partnerska komunikacja z naszymi klientami jest dla nas priorytetem. Im
wcześniej zostaniemy zaangażowani w projekt, tym skuteczniej będziemy w stanie
rozwiązać pojawiające się problemy. Aby elastyczniej reagować na nieoczekiwane i
nowe sytuacje, zawsze opracowujemy kilka scenariuszy i wariantów rozwiązań.
Nasza wiedza i doświadczenie, a także zaangażowanie specjalistów, zapewniają
jakość usług na najwyższym poziomie.
W celu znalezienia optymalnych rozwiązań i zapewnienia satysfakcji klientów,
korzystamy ze wszystkich dostępnych środków w tym ofert usługodawców
zewnętrznych. Nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, poprzez dopasowanie do potrzeb rynku lokalnego w poszanowaniu
wartości kultury lokalnej. Obecność TPA na arenie międzynarodowej oraz rozwinięta
sieć laboratoriów pozwalają na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych
do indywidualnych potrzeb każdego projektu.
www.tpaqi.com
1
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKRES USŁUG
TECHNOLOGIE ASFALTOWE
Technologie asfaltowe
• Badania wstępne, kontrola produkcji i
optymalizacja wbudowania
•Rozszerzone badania (EN, SHRP, ASTM,
BS, AFNOR, AASHTO, GOST itd.)
•Badanie właściwości funkcjonalnych
•Badania przydatności i projektowanie
nawierzchni specjalnych
•Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) o specjalnych właściwościach, np. nawierzchnie porowate, asfalt
kolorowy itd.
•Zakładowa kontrola produkcji na
wytwórniach mma
Nawierzchnie drogowe wymagają zastosowania rozwiązań skutecznych nie tylko w
momencie oddania do użytku, lecz również podczas ich dalszego użytkowania.
Dotyczy to w szczególności optymalizacji składu mma z uwagi na nakłady finansowe
związane z utrzymaniem i konserwacją nawierzchni. Wykwalifikowani specjaliści
z TPA w ścisłej współpracy z producentami mma i wykonawcami nawierzchni
opracowują skład mma dostosowany do specjalnych wymagań i potrzeb. Opracowujemy mieszanki mineralno-asfaltowe z przeznaczeniem do nawierzchni drogowych
i lotniskowych, kolei, budownictwa wodnego i składowisk odpadów.
Na jakość wyrobów budowlanych ma wpływ nie tylko ich skład, ale także produkcja i
wbudowywanie. Z tego względu, oprócz badań wstępnych i kontroli produkcji,
przeprowadzamy również badania funkcjonalne właściwości mma oraz dodatkowe
badania według metod badawczych (np.: EN, SHRP, ASTM, BS, AFNOR, AASHTO,
GOST) oraz optymalizujemy proces wbudowywania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń zapewniamy najwyższą jakość mma od momentu jej wyprodukowania do wbudowania i zagęszczenia.
2
3
4
5
1 Badanie parametrów mma wg Marshalla
2 Badanie temperatury mięknienia asfaltu
3 Badanie koleinowania w aparacie małym
4 Badanie trwałości zmęczeniowej
5 Badanie służące do prognozowania szorstkości
6 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa
6
www.tpaqi.com
1
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKRES USŁUG
TECHNOLOGIE BETONOWE
Technologie betonowe
• Wstępne badania wszystkich składników
mieszanki betonowej
• Opracowywanie składu mieszanki
betonowej/badania wstępne
• Optymalizacja w aspekcie technicznym i
ekonomicznym
• Tworzenie koncepcji zapewnienia jakości
Beton już dawno przestał być klasyczną trójskładnikową mieszanką. Współczesny
beton high tech jako kompozyt wieloskładnikowy jest stosowany we wszystkich
dziedzinach budownictwa. Jego skład dostosowujemy do konkretnego zastosowania.
W celu opracowania recepty dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów,
oferujemy wsparcie technologiczne i optymalizację począwszy od etapu kalkulacji.
W ten sposób unikamy zbędnych kosztów i zapewniamy dostosowanie betonu do
indywidualnych wymagań.
Wspieramy naszych klientów podczas całego procesu realizacji budowy. W celu
wytworzenia elementów zgodnych z wymaganiami, oprócz doboru optymalnych
materiałów, zapewniamy sprawny przebieg inwestycji dzięki stałemu monitorowaniu
wartości krytycznych i granicznych. Naszym klientom zapewniamy doradztwo w
okresie gwarancyjnym. Szczególne znaczenie ma tutaj profesjonalna wiedza
naszych specjalistów w zakresie wymagań prawnych oraz technicznych. Naszym
celem jest stuprocentowa satysfakcja klientów TPA.
Nawierzchnie drogowe
•Doradztwo technologiczne w zakresie
betonów
•Badania podbudowy z hydraulicznymi
spoiwami oraz badania betonu dla
nawierzchni drogowych (łącznie z
betonem z odkrytym kruszywem)
•Kontrola
wszystkich surowców i mieszanek
betonowych – określenie rozmieszczenia
porów w mieszance betonowej i
stwardniałym betonie
•Pomiar lepkości zaprawy
2
3
4
5
1 Próbka po badaniu wytrzymałości na ściskanie
2 Badanie wodoprzepuszczalności
3 Powierzchnia betonu z odkrytym kruszywem
4 Badanie młotkiem Schmidta
5 Badanie wytrzymałości na ściskanie
6 Badanie konsystencji mieszanki betonowej
6
www.tpaqi.com
1
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKRES USŁUG
KRUSZYWA I SKAŁY
Kruszywa i skały
• Ocena wielkości i jakości złóż
• Oznaczenie parametrów geologicznych
złóż skalnych
• Ocena petrograficzna skał
• Badanie typu kruszyw oraz pomoc przy
wdrażaniu znakowania CE
• Kontrola produkcji kruszyw oraz pomoc
przy prowadzeniu zakładowej kontroli
produkcji
• Badania przydatności kruszyw do różnych
technologii budowlanych
• Ocena alternatywnych materiałów
budowlanych
• Ocena zanieczyszczenia gruntów
Materiały kamienne stanowią jeden z najważniejszych składników większości
mieszanek stosowanych w budownictwie. Wykonywana przez specjalistów z TPA
analiza petrograficzna oraz ocena możliwości wykorzystania skał stanowi
podstawę sukcesu realizacji inwestycji budowlanej. Do zadań TPA należy, oprócz
szacowania zasobów i oceny jakości urobku także rozpoznanie geologicznoinżynierskie podłoża.
Ochrona środowiska
•Kontrola
i ocena materiałów odpadowych
rekultywacji
•Nadzór nad rekultywacją
•Koncepcje
TECHNIKA I ANALITYKA OCHRONY
ŚRODOWISKA
Wskutek wzrastającej świadomości ekologicznej rosną również wymagania w
odniesieniu do zanieczyszczeń i utylizacji odpadów budowlanych. Laboratoria TPA
prowadzą całościową ocenę szkodliwości odpadów i jakości wydobytego gruntu.
Nasza wiedza w zakresie oczyszczania wód gruntowych i powietrza glebowego
oraz planowania i monitorowania tych procesów czyni z nas uznanych ekspertów
w tej dziedzinie.
3
1
2
3
4
5
Badanie wskaźnika kształtu
Badanie wskaźnika płaskości
Próbki do badania polerowalności
Rodzaje kruszyw
Szlif mikroskopowy
2
4
5
ZAKRES USŁUG
Wymiarowanie i ocena
• Nowoczesna diagnostyka nawierzchni
metodami nieniszczącymi
• Ocena stanu istniejących nawierzchni dla
potrzeb projektowych w planowaniu
modernizacji i wzmocnień nawierzchni
• Opracowanie koncepcji naprawy,
wzmocnienia lub wymiany nawierzchni
drogowych
• Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni
drogowych i lotniskowych
• Optymalizacja konstrukcji nawierzchni
• Organizacja i nadzór badań z użyciem
HVS (Heavy Vehicle Simulator)
• Utrzymanie nawierzchni
WYMIAROWANIE I OCENA
NAWIERZCHNI
Ocena stanu nawierzchni i prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstawania
uszkodzeń stanowi podstawę projektowania remontów, wzmocnień oraz modernizacji
nawierzchni drogowych i lotniskowych. Dział TPA „Pavement Engineering” udziela
porad inwestorom i projektantom w zakresie wyboru konstrukcji nawierzchni oraz ich
utrzymania – zarówno w projektach krajowych jak i międzynarodowych. Wykonujemy
również wymiarowanie zgodnie z metodami mechanistycznymi, a także diagnostykę
nawierzchni drogowych i lotniskowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń
pomiarowych.
1
2
3
4
1 Pomiar sondą Troxlera
2Georadar
3 Ugięciomierz FWD (Falling Weight Deflectometer)
4 Pomiar równości planografem
5 Badanie lekką płytą dynamiczną
5
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKRES USŁUG
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne
• Rozpoznanie podłoża gruntowego
– geologiczne i geotechniczne
• Klasyfikacja i badanie mechanicznych
właściwości gruntu
• Optymalizacja składu oraz badania
mieszanek niezwiązanych i związanych
hydraulicznie
• Ekspertyzy w zakresie geologii, geotechniki
oraz zalecenia dotyczące fundamentowania
• Badania kontrolne i odbiorcze
Podstawę sukcesu stanowi dokładne rozpoznanie podłoża gruntowego pod obiekty
budowlane. Mając to na uwadze, TPA przeprowadza klasyfikacje podłoża, wykonuje
ekspertyzy i opracowuje koncepcje dotyczące fundamentowania. Ponadto
przeprowadzamy badania laboratoryjne właściwości mechanicznych gruntu oraz
sprawujemy nadzór nad wykonawstwem robót ziemnych i budową składowisk.
Recykling i stabilizacje
koncepcji postępowania z
odpadami podlegającymi recyklingowi
•Technologie recyklingu “in place” lub “in
plant“
•Tworzenie
•Wsparcie
w zakresie selektywnej rozbiórki
RECYKLING I STABILIZACJA
Istniejące zasoby surowcowe już dziś poważnie ograniczone, w przyszłości będą
nadal topnieć. Aby optymalnie wykorzystać zasoby naturalne, inżynierowie z TPA
rozwijają technologie recyklingu „in place“ lub „in plant“ w budownictwie drogowym,
z wykorzystaniem asfaltu spienionego, emulsji asfaltowych, cementu, wapna i
innych spoiw. Dzięki temu również w przyszłości będziemy w stanie zaproponować
efektywne i ekologiczne rozwiązania. Oprócz obsługi laboratoryjnej zapewniamy
naszym klientom również doradztwo w zakresie selektywnej rozbiórki nawierzchni i
obiektów budowlanych.
1
2
3
1 Klasyfikacja gruntu
2 Warstwy podłoża
3 Technologia recyklingu
4 Badanie nośności płytą pod obciążeniem statycznym
4
AKREDYTACJE
CERTYFIKACJA/AKREDYTACJA
TPA posiada akredytację na metody
badawcze i kontrolne w dziedzinach:
• Mieszanki mineralno-asfaltowe
• Grunty
• Kruszywa
• Beton, prefabrykaty betonowe
• Asfalt i inne produkty naftowe
• Cementy
• Odwierty geotechniczne
• Diagnostyka nawierzchni
• Badanie wód gruntowych i powierzchniowych pod kątem substancji chemicznych i
właściwości fizycznych
• Materiały uszczelniające
• Fundamenty, prace pod ziemią
• Górnictwo i kamieniołomy
Krajowe spółki TPA posiadają akredytację zgodnie z ISO 17025, ISO 17020 lub
certyfikację zgodnie z ISO 9001. Zakres akredytacji obejmuje metody badawcze i
kontrolne w różnych dziedzinach.
1
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
TPA dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie technologii budowlanych i
wykorzystuje swoje know-how przy realizacji różnego rodzaju innowacyjnych i
praktycznych projektów - zarówno w kraju jak i za granicą. Działalność badawcza
TPA jest odpowiedzią na problemy występujące w trakcie realizacji budów. Tego
rodzaju działalność jest w głównej mierze skierowana na potrzeby klientów. Dotyczy
ona zwłaszcza nowoczesnego budownictwa drogowego i technologii betonowych
w sektorze budownictwa inżynieryjnego. Wyniki projektów badawczych i powstające
rozwiązania innowacyjne zapewnią naszym klientom stały wzrost efektywności i
konkurencyjności na zglobalizowanym rynku.
2
3
1+3 Badanie koleinowania mieszanek
2 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
4 Badanie płytą VSS
4
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
OFERTA
SZKOLEŃ
SZKOLENIA
• Konstrukcje
nawierzchni
ziemne w budownictwie drogowym
• Grunty i kruszywa
• Asfalt w drogownictwie
• Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych (mma)
• Produkcja mma i ustawienie wytwórni
• Wbudowywanie i zagęszczanie mma
• Technologie betonowe
• Betony specjalne
• Recykling nawierzchni metodą na zimno i
na gorąco
• Diagnostyka nawierzchni i koncepcje
napraw
• Roboty
• Szkolenia
techniczne dla pracowników
działów handlowych
Wymagania techniczne oraz specyficzne warunki rynkowe podlegają ciągłym
zmianom. Aby osiągnąć sukces, należy działać szybko i samodzielnie, a u podstaw
decyzji muszą leżeć rzetelna wiedza i szeroki zasób informacji. Do jednych z
najistotniejszych zadań TPA należy organizowanie szkoleń dla osób zaangażowanych
w proces budowy oraz przekazywanie im najnowszej wiedzy specjalistycznej,
technicznego know-how oraz ogólnych i specjalistycznych informacji w zakresie
budownictwa drogowego, budowy składowisk oraz budownictwa ogólnego i
inżynieryjnego. W ten sposób chcemy przekazać osobom działającym w sektorach
operacyjnych narzędzie, które jest niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu. Nasi
wykładowcy podzielą się wiedzą praktyczną i techniczną.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz ochroną środowiska zyskują na znaczeniu przy akwizycji, przygotowaniu i
wykonywaniu projektów budowlanych, dlatego też ważne jest znalezienie kompetentnego partnera. Nasi eksperci, z doświadczeniem w międzynarodowych
projektach, doradzą przy tworzeniu planów zarządzania jakością (PZJ) i bezpieczeństwem środowiska pracy (BiHP) oraz przy realizacji projektów. Ponadto dział
QM TPA oferuje szkolenia oraz przeprowadza wewnętrzne audyty systemów,
wdrażanych w celu uzyskania certyfikacji.
2
1 Budynek centrali TPA w Wiedniu
2–3 Szkolenia techniczne
4 Asfalt kolorowy
1
3
4
www.tpaqi.com
Estonia
Łotwa
Dania
Litwa
Aabenraa
Rosja
Kończewo
Bornhöved
Rostock
Wilhelmshaven
Hamburg
Sulechów
Staßfurt
Leipzig
Westenfeld
Belgia
KÖLN
Rogoziniec A2
Erfurt
Vetschau
Rychnov nad Kněžnou
Ostrava
Olomouc
Plzeň
Písek
Karlsruhe
Regensburg
Brno
BRATISLAVA
Austria
Mengušovce
Spišský
Štvrtok
Gelenica
Słowacja
Zlín
Kalinovo
Prievidza
Veľké Kostoľany Zvolen
Mołdawia
Baia Mare
Nyieregyháza
Miskolc
Crişeni
Mogoşeni
WIEN
Győr
Mürzhofen
Szwajcaria
Krásno nad
Kysucou
CZESKIE BUDZIEJOWICE
Linz
München
Przeworsk
Tarnów
Bielsko-Biała
Žilina
Soběslav
STUTTGART
Niederrimsingen
Steisslingen
Langentrog
Kielce
Kraków
PRAHA
CzechyHavlíčkův Brod
Ukraina
Pyrzowice
Ruda Śląska
Pęcz
Proboštov Červený Kostelec
Langen Schwarzach
Lublin
Polska
Hartmannsdorf
Limburg
Kock
Opoczno
Radom
Byków
Czarny Bór
Jena
Wiesbaden
Kutno
Śrem
Poniec
Dresden
Bad Hersfeld
Ciechanów
WARSZAWA
Strzałkowo
Pruszków
Poznań
Sulęcin
Berlin
Marl
Toruń
Stargard
Szczeciński
Augustów
Biskupiec
Białystok
Paterek
Braunschweig
Holandia
Zielonka Pasłęcka
Klonowy Dwór
Neustrelitz
Niemcy
Białoruś
Gdynia
Nowina
Awajki
Zalaegerszeg
Zirl
BUDAPEST
Węgry
Cluj-Napoca
Oradea
Szolnok
Arad
Deva
Szeged
Rumunia
Feffernitz
ERSTFELD
Pécs
Polzela
Słowenia
ZAGREB
Slavonski Brod
Chorwacja
Rijeka
Włochy
Timişoara
Râmnicu Vâlcea
Zadar
Dugopolje
BUCUREŞTI
Jilava
Pančevo
Beograd
Bośnia
Braşov
Simeria
Zaječar
Serbia
Colaktex
Burgas
Čačak
SOFIA
Czarnogóra
Kosowo
Çikatova
Macedonia
Albania
Grecja
Bułgaria
LOKALIZACJE
KONTAKT
MOSKVA
Vyksa
Beograd
TPA za Obezbedenje Kvaliteta
i Inovacije d.o.o.
Antifašisticke borbe 13 a
11070 Belgrad/Serbia
Tel. +381 11 222-1701
Fax +381 11 222-1740
[email protected]
Rosja
Balakovo
Bratislava
TPA Spolocnost pre zabezpecenie
kvality a inovácie s.r.o., ul. Svornosti 69
82016 Bratislava/Słowacja
Tel. +421 2 40 206 777
Fax +421 2 40 206 735
[email protected]
Budapest
H-TPA Kft., Epitesz utca 40-44
1116 Budapest/Węgry
Tel. +36 1 3715-701
Fax +36 1 3715-799
[email protected]
Sochi
Turcja
Czeskie Budziejowice
TPA CR s. r. o.
Vrbenská 31
37006 Budweis/Czechy
Tel. +420 387 004 554
Fax +420 387 412 046
[email protected]
Bucureşti (Jilava)
TTPA-Societate pentru asigurarea
calitatii si inovatii s.r.l.
Sos. Giurgiului nr. 3
077120 Jilava/Rumunia
Tel. +40 72 380-4340
Fax +40 21 4056-036
[email protected]
Erstfeld
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung
und Innovation GmbH
Bifang 4
6472 Erstfeld/Szwajcaria
Tel. +41 41 882 11 55, [email protected]
Laboratoria drogowe
Beton
Środowisko naturalne
Mechanika gruntu/podłoże
pod obiekty budowlane
Petrografia/mineralogia
Köln
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung
und Innovation GmbH
Siegburger Str. 241
50679 Köln/Niemcy
Tel. +49 221 824-2079
Fax +49 221 824-2450
[email protected]
Moskva
OOO TPA
Petrovka 27
107031 Moskau/Rosja
Tel. +7 495 737 03 80-1215
Fax +7 495 737 42 92
[email protected]
Sofia
TPA EOOD
Ul. Rezbarska 7
1510 Sofia/Bułgaria
Tel. +359 2 845 2065
Fax +359 2 845 7800
[email protected]
Stuttgart (Leinfelden-Echterdingen)
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung
und Innovation GmbH
Esslinger Str. 1
70771 Leinfelden-Echterdingen/
Niemcy
Tel. +49 711 61924-126
Fax +49 711 61924-193
[email protected]
Warszawa (Pruszków)
TPA Instytut Badań Technicznych
Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków/Polska
Tel. +48 22 738 22 00
Fax +48 22 738 22 01
[email protected]
Wien
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung
und Innovation GmbH
Polgarstr. 30
1220 Wien/Austria
Tel. +43 1 21728-600
Fax +43 1 21728-644
[email protected]
Zagreb
TPA Odrzavanje Kvaliteta
i Inovacija d.o.o.
Petra Hektorovica 2
10000 Zagreb/Chorwacja
Tel. +385 021 668 330
Fax +385 021 668 338
[email protected]
TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków/Polska
Tel. +48 22 738 22 00
Fax +48 22 738 22 01
[email protected]
06/2012/2.000
www.tpaqi.com

Podobne dokumenty

Zrównoważony rozwój technologii nawierzchni betonowych

Zrównoważony rozwój technologii nawierzchni betonowych (często uciążliwych dla środowiska) – uzyskać „lepszy” materiał w wyniku zapewnienia i wykorzystania właściwej synergii. Zrównoważenie technologii betonu nawierzchniowego jest możliwe na drodze pro...

Bardziej szczegółowo