kbp magazine

Komentarze

Transkrypt

kbp magazine
park
KRAKÓW BUSINESS
M
A
G
A
Z
I
N
E
PL
EN
1/2015
MAGAZYN SPÓŁEK
GRUPY KBP
MAGAZINE OF THE
KBP GROUP COMPANIES
TYGRYSY
OUTSOURCINGU ZNAD WISŁY
OUTSOURCING TIGERS FROM THE VISTULA REGION
8
Dobra energia w KBP
Good energy at KBP
10
Wszystko na miejscu
All is where it should be
12
4
Stąd wyjdziesz uśmiechnięty
You’ll leave this place smiling
DLA NAS i O NAS
Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy
numer czasopisma dla Kraków Business Park. Nie bez
przyczyny używamy tutaj słowa „dla”. Siłami całego
zespołu redakcyjnego spróbowaliśmy stworzyć magazyn,
który skomunikuje przestrzeń KBP – miejsca, gdzie każdy
z nas znalazł przystanek w swoim życiu. Tutaj przede
wszystkim pracujemy, ale też uczymy się, spędzamy
chwile ze znajomymi, przyjaciółmi, tworzymy relacje
i więzi. Tutaj zdobywamy i wykorzystujemy wiedzę oraz
doświadczenie.
W bieżącym numerze przeczytają Państwo między
innymi o rozwoju usług outsourcingowych
w Polsce, ze szczególnym naciskiem położonym na
Kraków, gdzie dzięki ogromnemu potencjałowi ta
branża szybko się rozwija. Poruszyliśmy też temat
rozwoju infrastruktury lotniska w Balicach, które
proponuje nową, zintegrowaną przestrzeń terminala
i poszerzenie zakresu turystycznych destynacji. Próbując
odpowiedzieć na pytanie, czy warto mieszkać
w Krakowie, przytoczyliśmy również kilka faktów na
temat krakowskiego rynku nieruchomości.
Ważną część magazynu stanowi prezentacja Państwa
działalności poza godzinami pracy. Tym razem firma
UBS chciałaby pochwalić się autorskim musicalem,
przygotowanym w całości przez jej pracowników. Musical
gościł na deskach krakowskiego Teatru Ludowego,
co pokazuje, z jakim rozmachem zrealizowano to
przedsięwzięcie. Piszemy też o naszym klubie fitness,
mieszczącym się w budynku KBP-1000, gdzie większość
z nas aktywnie spędza czas przed pracą i po jej zakończeniu.
Ponieważ nie samą pracą człowiek żyje, w numerze nie
zabraknie informacji o wydarzeniach kulturalnych, które
w najbliższym czasie odbędą się w Krakowie, a także
kilku ciekawostek na temat zdrowia. Zaproponowaliśmy
również konkurs związany z działalnością w przestrzeni
społecznej Internetu.
Mamy ogromną nadzieję, że magazyn przypadnie
Państwu do gustu. Liczymy, że zaproponowane tematy
zainspirują Państwa do współtworzenia kolejnych
numerów. Chcielibyśmy, aby to czasopismo było dla nas
i o nas, pracownikach Kraków Business Park.
W imieniu zespołu redakcyjnego życzę udanej lektury.
Marta Sobczyńska
redaktor naczelna
(Editor in Chief)
KONKURS
Piszesz bloga, prowadzisz vloga, a może
angażujesz się w inną działalność społeczną?
„Kraków Business Park Magazine” organizuje
konkurs dla aktywnych w różnych dziedzinach.
Chcemy Was poznać i pokazać innym, co robicie.
Nagrodą będzie tekst o Waszej działalności
na łamach magazynu
i atrakcyjna nagroda rzeczowa!
Na zgłoszenia i podstawowe informacje
o Waszym projekcie czekamy do 15 listopada.
Ślijcie je na adres: [email protected]
COMPETITION
Do you write a blog, record a vlog, or are you engaged
in some other social activities?
“Kraków Business Park Magazine” has organized
a competition for people active in various fields.
We want to get to know you and show others what you do.
The prize will be an article on your activities published
in the magazine and an attractive, valuable award!
We are waiting for your applications and basic information
on your project until 15th November.
Send them to: [email protected]
2
PARK MAGAZINE
For us
and about us
4
Tygrysy outsourcingu znad Wisły
Outsourcing tigers
from the Vistula region
8
Dobra energia w KBP
10
Wszystko na miejscu
12
Stąd wyjdziesz uśmiechnięty
Good energy at KBP
Ladies and Gentlemen,
We are pleased to present to you the
first issue of the magazine for Kraków
Business Park. We used the word “for”
here for a reason. With the effort of
the whole editorial team, we tried to
create a magazine which will facilitate
communication within KBP – the place
where each of us feels at home. We mostly
work here, but also learn, spend time with
colleagues and friends, create relationships
and bonds. Here we gather and apply
knowledge and experience.
In the current issue you will read, among
others, about the development of outsourcing
services in Poland, with the main focus on
Kraków where, due to a great potential, this
branch is developing quickly. We also wrote
about the development of Balice airport’s
infrastructure, which offers a new, integrated
terminal space and a broader scope of tourist
destinations. While trying to answer the
question whether it is a good idea to live in
Kraków, we gave you a couple of facts on the
Kraków real estate market.
An important part of the magazine is the
presentation of your activities outside
working hours. This time UBS wanted
to boast about its own musical, entirely
prepared by its employees. The musical was
staged in Kraków’s Teatr Ludowy, which
proves the project’s great momentum. We
also presented our fitness club, located in
the KBP-1000 building, where most of us
actively spend time before and after work.
Since work is not the only part of our life,
this issue also includes information on
cultural events offered in Kraków in the
nearest future, as well as a couple of health
tips. We also proposed a competition
related to activities in the Internet’s social
sphere.
We really hope that you will like the
magazine. We count on it that the proposed
topic would inspire you to cooperate in the
production of next issues. We would like
this magazine to be for us and about us, the
employees of the Kraków Business Park.
On behalf of the editorial team, I wish you a
pleasant reading.
16
All is where it should be
You’ll leave this place smiling
Strefa napędza Małopolskę
The Zone drives the development
of Małopolska
20
Nowy terminal w Balicach
24
Kraków do kochania
czy mieszkania?
28
New terminal in Balice
Kraków for loving or for living?
Wybiegali protezy dla młodych
They ran for prostheses
for the young and got them
30
UBS zrobił musical
32
Jak dbać o kręgosłup
36
Jesienne „must-see”
39
Nowe szaty w Internecie
UBS have made a musical
How to take care of your spine
Must-sees in autumn
New image on the Internet
Wydawca (Publisher):
KBP, ul. Krakowska 280,
32-080 Zabierzów
E-mail: [email protected]
Produkcja (Production): Imago PR
PARK MAGAZINE
3
Tygrysy
outsourcingu
znad Wisły
Outsourcing tigers
from the Vistula region
W 20 LAT DO LIDERA
Pierwsze firmy świadczące usługi outsourcingowe pojawiły się
w Polsce na początku lat 90. To wtedy
przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej w poszukiwaniu oszczędności
4
PARK MAGAZINE
A
s many as three Polish cities
were listed in the ranking of
100 best world cities for outsourcing services. In Kraków, the annual economic value created by this
sector is more than PLN 4.6 billion.
The biggest entities are attracted
by great prices, location, and a wonderful and loyal personnel.
Kraków, as the first city in Central
Europe, was listed in the ranking of
100 world cities best for the outsourcing services. Only Asian cities outrun
it. The ranking also includes Warsaw,
which on the 30th position defeated,
among others, Toronto, Bratislava,
and Moscow. Wrocław only needed
a year to improve its placement by
10 positions and in the latest report
it appeared around the middle of the
ranking. According to specialists, Poland is growing stronger as one of the
key countries in which international
investments of business services are
being located. And this is not the end
of the good news.
IN 20 YEARS TO THE
POSITION OF A LEADER
The first companies providing outsourcing services appeared in Poland
in the early 1990s. It was then that en-
93 %
dużych i średnich firm
w Polsce regularnie
korzysta z usług
outsourcingowych
KBP
N
a liście 100 najlepszych
miast świata dla usług
outsourcingowych znalazły się aż trzy z Polski. W Krakowie roczna wartość ekonomiczna tworzona przez ten sektor to
ponad 4,6 mld zł. Największych
kuszą atrakcyjne ceny, lokalizacja
i świetna, lojalna kadra.
Kraków jako pierwszy w Europie Środkowej przebił się do pierwszej dziesiątki 100 najlepszych miast świata
dla usług outsourcingowych. Wyprzedzają go już tylko miasta azjatyckie.
W zestawieniu znalazła się też Warszawa, która, plasując się na miejscu
30., pokonała m.in. Toronto, Bratysławę
czy Moskwę. Wrocławiowi wystarczył
rok, żeby poprawić swoje miejsce
o 10 pozycji i w najnowszym raporcie
znalazł się w okolicach połowy stawki.
Zdaniem specjalistów Polska umacnia
się jako jeden z kluczowych krajów,
w których lokowane są inwestycje
międzynarodowe usług biznesowych.
A to nie koniec dobrych wieści.
150 000
Polaków pracuje
w sektorze outsourcingu
10-15 %
wzrostu notuje
rocznie polski rynek
outsourcingu
4,6 mld zł
wynosi roczna
sumaryczna wartość
ekonomiczna tworzona
przez outsourcing
w Krakowie
93 %
of big and medium
companies
in Poland regularly use
outsourcing services
150 000
Poles work in the
outsourcing sector
The annual growth rate
of the Polish outsourcing
market is
10-15 %
The total annual
economic value created
by outsourcing
in Kraków is PLN
4.6 billion
zaczęły przenosić tu swoje siedziby.
W ślad za nimi nad Wisłą pojawiły
się kolejne światowe marki z 12 najważniejszych sektorów outsourcingu, m.in. HR, wsparcia sprzedaży, IT,
marketingu, doradztwa, księgowości
czy usług kurierskich.
Dziś, według badań, aż 93 proc.
dużych i średnich firm w Polsce
regularnie korzysta z ich usług.
W naszym kraju działa najwięcej
centrów usług biznesowych, które
zatrudniają łącznie prawie 150 tys.
pracowników i obsługują przedsiębiorstwa z kilkudziesięciu krajów
świata. Nie dziwi zatem, że polski
rynek outsourcingu notuje rocznie
wzrosty między 10 a 15 proc.
terprises from Western Europe started
to move their seats here, looking for
savings. They were followed by other
global brands from the 12 most important outsourcing sectors, e.g. HR,
sales support, IT, marketing, consulting, accounting, or courier services.
According to research, nowadays as
many as 93% of large and medium
companies in Poland regularly use outsourcing services. Poland has the highest number of business services centers
jointly employing almost 150,000 and
serving enterprises from several dozens
of countries around the world. Therefore, it is no wonder that the annual
growth rate of the Polish outsourcing
market is between 10% and 15%.
PARK MAGAZINE
5
KWALIFIKACJE I LOJALNOŚĆ
PRZYCIĄGAJĄ
Silna pozycja Polski w branży outsourcingowej to wynik
kilku składowych, takich jak:
• przynależność do Unii Europejskiej,
• niższe koszty pracy,
• świetna lokalizacja naszego kraju na mapie Europy,
• a także dostęp do wykwalifikowanych kadr.
W porównaniu z europejskimi sąsiadami nasi
pracodawcy w obrębie usług biznesowych nie
mogą narzekać na brak młodych, wykształconych
i wielojęzycznych pracowników. Ci na tle konkurentów z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii
wyróżniają się dodatkowo dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, rzetelnością i... lojalnością
wobec pracodawców.
Ta korzystna relacja kosztów do jakości obsługi
przyciąga zagraniczny biznes, dzięki czemu nawet
w okresie światowego kryzysu rynek outsourcingu
w Polsce nie przestał się rozwijać.
POD WAWELEM POTRAFIĄ
Światowym zagłębiem usług outsourcingowych jest od
lat Kraków. W corocznym rankingu Tholons „Top 100
Outsourcing Destinations” kolejny raz zajmuje miejsce
w pierwszej dziesiątce. Stolicę Małopolski wyprzedzają
tylko miasta azjatyckie, z indyjskim Bangalore na czele. Mocna pozycja firm outsourcingowych ma ogromny wpływ na lokalną gospodarkę. Roczna sumaryczna wartość ekonomiczna tworzona przez ten sektor
w Krakowie to 4,6 mld zł. Na wynik składa się działalność
około 100 firm zatrudniających prawie 40 tys. pracowników, które świadczą usługi dla biznesu z 94 krajów
w 36 językach. Duża część inwestycji biurowych w mieście powstaje z myślą o firmach outsourcingowych. Już
teraz przedsiębiorstwa te zajmują ponad połowę przestrzeni biurowej dostępnej w całym Krakowie.
Inwestorzy chętnie otwierają swoje firmy w stolicy
Małopolski ze względu na jeszcze jeden argument:
bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę miasta oraz
silną bazę akademicką.
Z usług outsourcingowych w Krakowie korzystają m.in.: Shell, UBS, HSBC, Hitachi, IBM czy Lufthansa.
A potrzeby są coraz większe – zgodnie z zapowiedziami
przedsiębiorców w całym 2015 roku w sektorze usług
biznesowych powstanie ok. 6 tys. nowych miejsc pracy.
Imponujące notowania polskiego outsourcingu nie oznaczają, że jest to już rynek nasycony. Wciąż ma duże rezerwy, o czym świadczy struktura rodzajów świadczonych
usług. Wśród nich wciąż dominują usługi transportowe,
telekomunikacyjne, szkolenia czy usługi doradztwa finansowego lub ubezpieczeniowego. W porównaniu
z lepiej rozwiniętymi rynkami Europy Zachodniej udział
polskiego outsourcingu w zakresie zaawansowanych,
strategicznych działań biznesowych jest niższy.
6
PARK MAGAZINE
123RF
NA DRODZE DO DOSKONAŁOŚCI
QUALIFICATIONS AND LOYALTY
ARE ATTRACTIVE
The strong position of Poland in the outsourcing industry is the result of several elements, such as:
• belonging to the European Union,
• lower labor costs,
• our country’s great location in Europe,
• as well as access to qualified personnel.
Compared to their European neighbors, our employers in the business services sector have plenty of
young, well-educated, and multilingual employees. In
comparison with employees from Germany, the United
Kingdom, or the Netherlands, ours also stand out due
to their advanced communication skills, integrity... and
loyalty towards their employers.
Such a beneficial costs to quality of service ratio
attracts foreign businesses, and thus the outsourcing
market in Poland did not stop developing even during
the global crisis.
THOSE NEAR WAWEL
NAILED IT
Kraków has been a global outsourcing services leader
for years. In the annual Tholons’ “Top 100 Outsourcing
Destinations” ranking it was again listed in the top ten.
The capital of Małopolska is only outrun by Asian cities,
with Bangalore in the lead. The strong position of outsourcing companies has a great influence on the local
economy. The total annual economic value created by
this sector in Kraków is PLN 4.6 billion. Such outcome
is created by the activities of approximately 100 companies employing almost 40,000 employees. They provide their services to businesses from 94 countries in
36 languages. A significant part of office investments in
Kraków is made with outsourcing companies in mind.
Such enterprises are already using more than half of the
available office space.
Investors are eager to start their companies in the
capital city of Małopolska due to one more argument:
a very well-developed city infrastructure and a strong
academic base.
The outsourcing services in Kraków are used by e.g.
Shell, UBS, HSBC, Hitachi, IBM, or Lufthansa. And the
needs are growing: according to the entrepreneurs’ declarations, approx. 6000 new workplaces will be created
in the business services sector in 2015.
ON THE WAY TO PERFECTION
The impressive performance of the Polish outsourcing sector does not mean that this market is already
saturated. It still has big reserves, which is evident in
the structure of the services provided. Transportation,
telecommunication, training, financial or insurance
consulting services still dominate. As compared to better-developed markets in Western Europe, the share
of outsourcing in the advanced strategic business activities is smaller.
PARK MAGAZINE
7
Dobra energia w KBP
Good energy at KBP
8
PARK MAGAZINE
W
hen more than 10 years ago trucks and bulldozers entered the boggy meadows at ul.
Krakowska, the inhabitants of Zabierzów
district were shaking their heads in disbelief. ‘Who
would’ve thought!’ they say nowadays, admiring Kraków Business Park with its A class office buildings.
Since 1997, when the decision on the investment
was made, over 50,000 m2 of office area has been built
in Zabierzów, 13 kilometers from the very center of
Kraków. The investment was included in one of the 20
parts of the Kraków Special Economic Zone. Kraków
Business Park soon gained renowned tenants and is
still perceived as one of the most modern business
centers in Poland.
Nowadays, KBP is composed of four cubic, five-floor
buildings with facades covered by glass curtains. At night,
the lights from the inside emit a picturesque glow over the
surrounding area. Floors with an area of 2,100–2,500 m2
host branches of several international companies.
The biggest tenant (taking up almost two KBP buildings) is Shell Business Operations Krakow - a branch
of Shell Polska company, which is a part of the global
group of energy and petrochemicals businesses; in 2006,
the company chose Kraków as one of its global operating centers.
UBS, the Swiss financial institution with headquarters in Basel, Zurich, and New York, is another KBP tenant. Also Amway located its international center here.
KBP
G
dy ponad 10 lat temu ciężarówki i buldożery
wjechały na podmokłe łąki przy ul. Krakowskiej,
zabierzowianie pukali się w czoło. „Szklane
domy!” – mówią dziś z uznaniem o Kraków Business Park
z biurowcami klasy A.
Od 1997 roku, gdy zapadła decyzja o inwestycji, zbudowano
w Zabierzowie (13 km od ścisłego centrum Krakowa) ponad
50 tys. m kw. powierzchni biurowej, która stała się jedną
z 20 części Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Kraków Business Park szybko zdobył renomowanych najemców i wciąż uchodzi za jedno z najnowocześniejszych
centrów biznesowych w Polsce.
KBP tworzą dziś cztery sześcienne, pięciokondygnacyjne gmachy, których fasady okrywają szklane kurtyny.
Nocami światła z wewnątrz widowiskowo rozświetlają
okolicę łuną. Na piętrach, których powierzchnia wynosi
od 2,1 do 2,5 tys. m kw., ulokowały się oddziały kilku międzynarodowych firm.
Największym z najemców (zajmuje prawie dwa budynki KBP) jest Shell Business Operations Krakow – oddział
spółki Shell Polska, będącej częścią globalnej grupy firm
energetycznych i petrochemicznych, która w 2006 roku
obrała Kraków na jedno ze swoich światowych centrów
operacyjnych.
Siedzibę w KBP ma też UBS, szwajcarska instytucja finansowa z siedzibami głównymi w Bazylei, Zurychu i Nowym Jorku. Swoje międzynarodowe centrum ma tu również korporacja Amway.
KBP tworzą dziś cztery
sześcienne, pięciokondygnacyjne gmachy,
których fasady okrywają
szklane kurtyny. Nocami
światła z wewnątrz widowiskowo rozświetlają
okolicę łuną.
The ASSA ABLOY group (manufacturer of complex access control
systems) opened its scientific and
research center here. The company’s engineers work in Kraków on
innovative electronic safeguards,
cryptography, digital access control
and identification technologies, door
automatics, “cloud” software – solutions used in many fields, such as
industry, banking, telecommunications or hotels.
‘Kraków Business Park still remains an exceptional business center in Poland and I am sure that it
will soon develop quickly. The high
standard of the buildings and the
complete KBP infrastructure may
satisfy even the most picky global
customers. However, the factor
which creates the true potential
of KBP are young, ambitious, and
well-educated people with diplomas from universities in Kraków
and Śląsk. They bring here the most
precious good energy,’ says Aleksander Czajka, the President of the
KBP Group Companies.
KBP
Nowadays, KBP is composed of four cubic, five-floor
buildings with facades covered by glass curtains. At
night, the lights from the
inside emit a picturesque
glow over the surrounding
area.
Centrum naukowo-badawcze
otwarła tu grupa ASSA ABLOY (producent zaawansowanych systemów
kontroli dostępu), której inżynierowie
pracują w Krakowie nad innowacjami
zabezpieczeń elektronicznych, kryptografią, technologiami cyfrowego
dostępu i identyfikacji, automatyką drzwiową, oprogramowaniem
„w chmurze” – czyli rozwiązaniami
stosowanymi w wielu dziedzinach,
takich jak hotelarstwo, przemysł,
bankowość czy telekomunikacja.
– Kraków Business Park wciąż
pozostaje wyjątkowym centrum biznesowym w Polsce i jestem pewien,
że wkrótce znowu będzie się szybko
rozwijał. Wysoki standard budynków
biurowych i kompletna infrastruktura
KBP mogą zadowolić najwybredniejszych światowych klientów. Jednak
tym, co tworzy prawdziwy potencjał
KBP, są młodzi, ambitni, wykształceni ludzie z dyplomami krakowskich
i śląskich uczelni. Właśnie oni wnoszą tu najcenniejszą dobrą energię
– mówi Aleksander Czajka, prezes
spółek grupy KBP.
PARK MAGAZINE
9
10 PARK MAGAZINE
KBP
S
tacja kolejowa w pobliżu,
mnóstwo miejsc parkingowych, kilka restauracji
i siłownia. Wiele udogodnień dla
pracowników sprawia, że Kraków
Business Park jest bardzo przyjaznym miejscem do pracy.
Rzeka młodych pracowników wylewa
się co dzień z pociągów, które zatrzymują się na stacji z tablicą „Kraków
Business Park”. Własny przystanek
kolejowy sprawia, że czas dojazdu
do pracy (około 15 minut z centrum
Krakowa) jest nie do pobicia innymi
środkami komunikacji.
Ale 6 tys. zatrudnionych w biurowcach KBP korzysta też ze stu
kursów autobusami komunikacji
miejskiej i własnych aut, których
rejestracje wskazują na mieszkańców Małopolski i Śląska. Gdy nie
ma korków, podróż autostradą A4
z Katowic trwa ok. 30 minut, czyli
krócej niż przeprawa na drugi koniec Krakowa. Jednak ze stolicy
Śląska można szybko dostać się do
centrum Krakowa także pociągami
i specjalnymi busami.
Dla zmotoryzowanych sporą
zaletą obiektu jest duży plac, który
mieści ponad tysiąc aut i rozwiązuje problem braku miejsc parkingowych.
Na terenie KBP istnieją trzy restauracje, które oferują smaczne
posiłki w dobrych cenach (np. zupa
chińska z kurczakiem kosztuje 4 zł,
a kotlet w panierce – 8 zł, ale firmy
dokładają zwykle część kosztów).
Kupić można w nich także prasę
i artykuły pierwszej potrzeby, a nawet bilet kolejowy (KBP ma własną
kasę). Jest tu również bankomat
sieci Euronet oraz urząd pocztowy,
więc list czy paczkę można nadać
na miejscu.
Wielu zazdrości załodze Shella,
która na terenie swojego biura posiada restaurację pod marką Eurest.
Dwa razy dziennie rodzinna zabierzowska piekarnia dowozi świeże
pieczywo do sklepiku na miejscu.
Dla wybrednych jest całodobowy
automat ze zdrową żywnością –
serwuje kanapki (doprawione np.
orientalnymi nasionami, z szałwią
hiszpańską), puddingi, sushi, owoce w kubeczkach.
Niedawno furorę zrobiły food
trucki Manufaktury Krakowskiej,
Dla zmotoryzowanych sporą
zaletą obiektu jest duży plac,
który mieści ponad tysiąc aut
i rozwiązuje problem braku
miejsc parkingowych.
do których latem pracownicy
stali w kolejkach po pachnącego
wołowiną burgera albo belgijskie
puszyste frytki.
Po takim posiłku można odpocząć nad stawem z dzikimi kaczkami, 50 metrów od biurowca.
Rano przed pracą i wieczorem
– do 22 – wypełniają się siłownie,
solarium, sale masażu i fitness
Manufaktury Zdrowia, które są
popularnymi miejscami spotkań
wielonarodowej załogi.
Wszystko
na miejscu
All is where it should be
A
nearby train station, numerous parking spaces, a couple
of restaurants, and a gym.
Owing to its many facilities for employees, Kraków Business Park is a
very friendly workplace.
Every day, a flow of young employees gets off the trains stopping
at the station with the sign “Kraków Business Park”. Due to KBP’s
own train station, the short time
spent commuting to work (approx. 15 minutes from the center
For car drivers, a significant
advantage of KBP is a big
square with enough parking
space for more than
a thousand cars.
of Kraków) is not to be beaten by
other means of transport.
But 6,000 people employed
at KBP office buildings also take
advantage of 100 city bus rides,
as well as their own cars, whose
license plates indicate the inhabitants of Małopolska and Śląsk
regions. When there are no traffic jams, a trip from Katowice via
the A4 motorway takes approx.
30 minutes, i.e. less than going
from one end of Kraków to the
other. However, from the capital
of Śląsk you can also quickly reach the center of Kraków by trains
and special buses.
For car drivers, a significant
advantage of KBP is a big square
with enough parking space for
more than a thousand cars.
KBP includes three restaurants
offering delicious meals at good
prices (e.g. Chinese soup with chicken costs PLN 4 and a breaded
cutlet – PLN 8, but the companies
usually subsidise the costs). You
can also buy newspapers and necessities on site, as well as a train
ticket (at KBP’s own ticket office);
there is also a Euronet ATM. At the
post office you can send a letter or
a package.
Many people envy the Shell
team because of the restaurant under the Eurest brand in their office.
Twice a day, a family bakery from
Zabierzów supplies fresh pastry to
a little shop on site. Those who are
fussy may use the 24h fresh food
vending machine – it serves sandwiches (e.g. spiced with oriental
seeds, with chia), puddings, sushi,
fruits in small cups.
Recently, the food trucks of
Manufaktura Krakowska have become very popular. In the summer
employees waited in queues to get
a delicious beef burger or thick
Belgian fries.
After such a meal, you can relax
at a pond with wild ducks, 50 meters from the office building.
In the morning, before work, and
in the evening – until 10 p.m. – gyms,
a solarium, massage rooms and the
fitness room of the Manufaktura
Zdrowia become crowded. They
are all popular meeting places for
the international team.
PARK MAGAZINE 11
Stąd wyjdziesz
uśmiechnięty
You’ll leave this place smiling
T
ym, co mnie przekonało do
otwarcia klubu i siłowni
w KBP, byli ludzie, którzy
tu pracują. Tysiące młodych, pracujących w jednym miejscu, nie
mogły zawieść – mówi Agata Culley, właścicielka Manufaktury
Zdrowia, która w Zabierzowie wynajmuje najwyższą kondygnację
w gmachu KBP 1000.
Biurowce w KBP dopiero się zapełniały firmami, gdy Agata Culley
12 PARK MAGAZINE
z obawą rozpytywała, czy na pewno potrzebny jest im fitness w
centrum biznesowym. Od dziecka lubiła sport: narty, snowboard
i akrobatykę. W krakowskiej AWF
skończyła wydział Turystyki i Rekreacji ze specjalnością Hotelarstwo, ale jednak zwyciężyła chęć
prowadzenia klubu fitness.
Siłownie nie były jeszcze tak
popularne jak dziś, pierwsze
powstawały dopiero w centrum
Fitness to radość!
U nas widać, że nawet
gdy ludzie przychodzą
zgaszeni, wychodzą
już uśmiechnięci
– mówi Agata Culley,
właścicielka
Manufaktury Zdrowia.
KBP
Fitness is happiness!
At this place you
can see that even
if people come
here disheartened,
they leave smiling!’
says Agata
Culley, the owner
of Manufaktura
Zdrowia.
W
hat convinced me to
open a club and a gym at
KBP was the people who
work here. Thousands of young people working simultaneously at one
place could not fail,’ says Agata Culley, the owner of Manufaktura Zdrowia who leases the highest floor of
the KBP 1000 building in Zabierzów.
Office buildings at KBP were only
just being leased out to companies
and Agata Culley was anxiously asking
if they really needed a fitness club
in a business center. She has liked
sport – skiing, snowboarding and
acrobat - since she was a child. At
the University of Physical Education
in Kraków she graduated in Tourism
and Recreation (Hotel Business
fellowship). However, the idea to
a run fitness club won out.
Gyms were not as popular as
nowadays, the first ones were only
just appearing in the center of KraPARK MAGAZINE 13
Krakowa. Wtedy korzystało z nich
tylko 3 proc. Polaków, teraz 8 proc.,
ale jesteśmy w tyle za Zachodem Europy. – Dzięki Bogu, że
otwarliśmy klub w Zabierzowie. W centrum Krakowa walczą
o przetrwanie, a do nas ludzie
przychodzą od świtu do późnego
wieczora – cieszy się właścicielka, choć przyznaje, że możliwości Manufaktury Zdrowia nie są
wykorzystane w całości.
Pierwsza fala klientów czeka już przed godz. 6.30. Chcą
poćwiczyć przed pracą, która
w firmach zaczyna się zwykle
o 8 rano. Potem jest mniejszy
ruch, bo ludzie pracują, chociaż
zawsze ktoś wpadnie na kawę
przy barze. Manufaktura wymyśliła więc 20-minutowy stretching
– ćwiczenia na rozciąganie, idealne dla siedzących w biurach. Nie
trzeba się przebierać, wystarczy
zdjąć buty.
Trzecia fala napływa w przerwie
obiadowej – przed godz. 15 wielu
skończyło już pracę, a inni zaczną
dopiero zmianę, więc jest duży ruch.
O godz. 16.30 przychodzą kobiety
na fitness. Później, do zamknięcia
o godz. 22, najwięcej jest zabierzowian, podobnie w weekendy,
gdy KBP pustoszeje.
Klub to strefa siłowni, mała
sala fitness (np. do jogi), większa
sala do aerobiku i kick-boxingu,
kolejna sala z rowerami do ćwiczeń
w grupie w rytm muzyki, sauna,
sala masażu, solarium – łącznie
ok. 750 m kw.
W Manufakturze ludzie znają
się z biur, przyprowadzają mniej
śmiałych kolegów, często plotkują
podczas treningu na siłowni. Towarzystwo jest międzynarodowe,
dominuje język angielski.
Zajęcia prowadzą trenerzy,
których właścicielka wybiera bardzo dokładnie, biorąc pod uwagę kursy i umiejętności. – Chodzi
o zachowanie formuł bezpieczeństwa. Całkiem zieloni nie mieliby
szans – podkreśla. Dwie trenerki
są pracownicami firm, a fitness
traktują jak pasję.
– Fitness to radość! U nas widać,
że nawet gdy ludzie przychodzą
zgaszeni, wychodzą już uśmiechnięci – mówi właścicielka.
14 PARK MAGAZINE
Sprzęt do ćwiczeń jest z wyższej półki (Star Trac, Hes, HBP),
a gospodarze wymusili na dostawcach jednolitą kolorystykę
tapicerki, żeby we wnętrzach nie
było pstrokato.
Nic dziwnego, że Manufaktura
Zdrowia, inaczej niż wielkomiejskie
kluby, mimo dużej powierzchni
ma niemal rodzinny klimat i stała
się ulubionym miejscem spotkań
w KBP.
Pierwsza fala
klientów czeka
już przed godz.
6.30. Chcą poćwiczyć przed
pracą, która w
firmach zaczyna
się zwykle
o 8 rano.
KBP
ków. At the time, only 3% of Poles
used them, now it is 8%, we are far
behind Western Europe. ‘Thank God
that we opened a club in Zabierzów.
In Kraków city center, clubs do all
they can to survive and here people
come from morning until late evening,’ says the owner. However, she
admits that the capacity of Manufaktura Zdrowia is underused.
The first group of customers is
already waiting before 6:30 a.m.
The first group
of customers is
already waiting
before 6:30 a.m.
They want to
exercise before
work which
at their companies usually
commences
at 8 a.m.
They want to exercise before work,
which at their companies usually
commences at 8 a.m. Then there is
less traffic since people are at work.
And yet, there is always someone
who drops by to have some coffee
at the bar. So Manufaktura came up
with a 20-minute stretching class
perfect for those who sit in their
offices. You don’t need to change
your clothes, it is enough to take
off your shoes.
The third group comes during
the lunch break. Before 3 p.m. many
have finished work and others will
just begin, it’s really busy. At 4:30 p.m.
women come to a fitness class. Later,
before the complex closes at 10 p.m.,
the majority of customers are from
Zabierzów. It is similar at weekends,
when KBP becomes empty.
The club is the gym, a small fitness room (e.g. for yoga), a bigger
room for aerobics and kick-boxing,
another room with stationary bicycles
for group training to music, a sauna,
a massage room, a solarium – about
750 m2 in total.
At Manufaktura people know
each other from offices, bring more
timid colleagues, often chit-chat
during training. The club has international customers, English is the
main language.
Classes are conducted by instructors whom the owner chooses
really carefully, taking into consideration their skills and courses they
attended. ‘We need to meet the
safety requirements. People with no
experience would stand no chance,’
she emphasizes. Two instructors are
employed at companies and treat
fitness as their passion.
‘Fitness is happiness! At this place
you can see that even if people come
here disheartened, they leave smiling!’ says the owner.
The training equipment is high-tech (Star Trac, Hes, HBP) and the
hosts required the suppliers to
provide a uniform upholstery color
scheme so that the interiors do not
look gaudy.
No wonder that Manufaktura
Zdrowia, unlike clubs from big cities
and despite its big space, offers an
almost family atmosphere, and has
become a favorite meeting place
at KBP.
PARK MAGAZINE 15
Strefa napędza
Małopolskę
The Zone drives the development of Małopolska
W
18 lat stworzyła 20 tys.
nowych miejsc pracy
na rynku i ściągnęła
inwestycje warte 2 mld zł. Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna wiernie stawia na rozwój
wysokich technologii, współpracę
z uczelniami, ale też wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.
W jej ramach działa też Kraków
Business Park.
Strefy ekonomiczne mają realny
wpływ na gospodarkę krajową,
ale przede wszystkim lokalną.
Flagowym przykładem jest
SSE w Nowej Soli, która zmieniła miasto z trudną sytuacją
ekonomiczną w gospodarczego tygrysa. Zaledwie w ciągu
sześciu lat bezrobocie spadło
tu z 39 do 10 proc.!
Powstawanie specjalnych
stref ekonomicznych polskie
prawo uznaje od 1994 roku. Po
20 latach od wejścia w życie ustawy
istnieje ich obecnie 14, a z roku na rok
obszar, na którym działają, rośnie.
Sukces stref zauważany jest
też w Europie. Według rankingu
„Financial Times” aż pięć z 14 położonych w Polsce znalazło się
wśród 50 najlepszych stref ekonomicznych na świecie.
16 PARK MAGAZINE
W
Sukces SSE
zauważany jest
też w Europie. Według
rankingu „Financial Times”
aż pięć z 14 położonych w
Polsce znalazło się wśród
50 najlepszych stref
ekonomicznych
na świecie.
ithin 18 years it has created
20,000 new workplaces
and has attracted investments worth PLN 2 billion. The Kraków Special Economic Zone develops
high technologies, cooperates with
universities, but also supports small
and medium enterprises. Kraków Business Park belongs to the Zone.
Economic zones have a real influence on the domestic economy,
but mostly on the local economy.
A flagship example is the Special
Economic Zone (SEZ) in Nowa
Sól, which changed an economically-challenged town into
an economic tiger. It took only
six years for unemployment
to decrease from 39% to 10%!
The creation of special
economic zones was provided for in Polish law in 1994.
Twenty years after the effective
date of the act, there are currently
14 such zones. Every year the area
in which they operate increases.
The success of the zones is
also noted in Europe. According
to the ranking posted by “Financial Times”, as many as five out of
the 14 zones located in Poland
belong to the 50 best economic
zones around the world.
123RF
KRAKOWSKI
ZASTRZYK DLA
BIZNESU
KRAKÓW’S
OPPORTUNITY FOR
BUSINESS
Dynamiczny rozwój przeżywa również SSE Krakowski Park Technologiczny, który powstał w 1998 roku.
Jego misja zakłada m.in. stwarzanie warunków do rozwoju wysokich technologii oraz współpracę
z uczelniami. Strefa zajmuje obszar 708 ha na terenie dwóch
województw: małopolskiego
i podkarpackiego. Inwestycje
w jej ramach realizowane są
nie tylko w stolicy Małopolski i okolicach, ale też m.in.
w Tarnowie, Nowym Sączu,
Andrychowie czy Stalowej Woli.
Dziś nic na to nie wskazuje, ale początki Krakowskiego
Parku Technologicznego niosły
ze sobą wiele wyzwań. Powołana pod koniec lat 90. spółka nie
dysponowała majątkiem, kapitałem ani terenami inwestycyjnymi.
Z biegiem lat jednak systematycznie zwiększała swój potencjał,
a dziś może się pochwalić dorobkiem 20 tys. utworzonych miejsc
pracy i 2 mld zł zainwestowanego
kapitału. Największe projekty na
The Kraków Technological Park SEZ,
launched in 1998, is also undergoing dynamic development. Its mission included, among others, the
creation of appropriate conditions
for development of state-of-the-art
technologies and cooperation with
universities. The Zone is placed
on 708 ha of land belonging to
two voivodeships: Małopolskie
and Podkarpackie. Investments within the Zone are
made not only in the capital
city of Małopolska, but also
in Tarnów, Nowy Sącz, Andrychów and Stalowa Wola.
Although it does not seem
like it now, the beginnings of the
Kraków Technological Park were
not easy. The company incorporated at the end of 1990s had no equity, no capital, and no investment
areas. With time, the company has
systematically increased its potential and now its property includes
20,000 created workplaces and
PLN 2 billion of invested capital. Up
to now, the biggest projects with-
The
success of the
zones is also noted
in Europe. According
to the ranking posted by
“Financial Times”, as many
as five out of the 14 zones
located in Poland belong
to the 50 best economic
zones around
the world.
PARK MAGAZINE 17
terenie krakowskiej SSE realizowały jak dotąd m.in.
Comarch, Motorola, Valeo czy MAN Trucks.
I trudno się dziwić. Biznes przyciągają tu świetne
lokalizacje, takie jak zabierzowski Kraków Business
Park, centrum biznesowe w Czyżynach czy w Pychowicach, gdzie KPT oferuje inwestorom głównie tereny
typu greenfield. Preferuje przy tym zwłaszcza firmy
działające w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym,
elektronicznym, maszynowym, biotechnologicznym,
chemii małotonażowej, działalności badawczo-rozwojowej oraz nowoczesnych usług.
Doświadczenie pokazuje, że działanie stref
gwarantuje utrzymanie stabilnego wzrostu
i chroni gospodarkę
przed wpływem negatywnych czynników
zewnętrznych.
MŚP POD SKRZYDŁAMI
Ubieganie się o pozwolenie na otworzenie działalności
w SSE nie jest wyłącznie zarezerwowane dla dużych
firm. Przedstawiciele spółki stawiają mocno na małych,
polskich inwestorów. Ich zdaniem taka strategia wywiera większy wpływ na lokalną gospodarkę. Dlatego
też to właśnie mniejsze przedsiębiorstwa mogą liczyć
na największe ulgi podatkowe. Na terenie podstref
działających w Małopolsce pomoc publiczna wynosi
35 proc. dla dużych, 45 proc. dla średnich oraz 55 proc.
dla małych firm. W krakowskiej SSE na Podkarpaciu
przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na odpowiednio
50, 60 oraz 70 proc. pomocy publicznej.
Spółka Krakowski Park Technologiczny ma ambitne
plany. Już wkrótce obszar strefy zostanie powiększony
do 870 ha, dzięki czemu obejmie również Nowy Targ
i Jaworzno w województwie śląskim. W najbliższym
czasie firmy zamierzają zainwestować w strefie 350 mln
zł, tworząc 261 nowych miejsc pracy.
Wśród inwestycji, które dobiegły końca, jest m.in.
nowoczesny budynek Małopolskiego Parku Technologii Informatycznych, który stanie się siedzibą dla
firm z branży ICT – według ekspertów jednej z najbardziej perspektywicznych dla polskiej gospodarki.
To przedsięwzięcie w znacznej mierze przyczyniło się
do przyznania Małopolsce tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016, która jest pierwszym
polskim laureatem tej nagrody.
STREFA NA TRUDNE CZASY
Kiedy gospodarka Unii Europejskiej podczas kryzysu ekonomicznego w 2008 roku szybowała w dół, Polska osiągała skumulowany przyrost PKB. Taki efekt był możliwy
dzięki napływowi inwestycji do naszego kraju, w czym
znaczącą rolę odegrały właśnie strefy ekonomiczne. Do
Polski w ten sposób trafiło już ponad 100 mld zł inwestycji, a zatrudnienie znalazło około 300 tys. osób.
Doświadczenie pokazuje, że działanie stref gwarantuje utrzymanie stabilnego wzrostu i chroni gospodarkę przed wpływem negatywnych czynników
zewnętrznych. Między innymi z tego powodu w ubiegłym roku już po raz drugi okres ich funkcjonowania
został wydłużony. Tym razem do 2026 roku.
18 PARK MAGAZINE
123RF
JESZCZE WIĘKSZA
in Kraków’s SEZ were performed by, among others,
Comarch, Motorola, Valeo, or MAN Trucks.
And no wonder. Businesses are attracted by great
locations, such as the Zabierzów Kraków Business
Park, the business center in Czyżyny or in Pychowice,
where the Kraków Technological Park (KTP) offers investors mainly greenfield lands. It particularly prefers
companies in the automotive, aviation, electronic,
machine, biotechnological, fine chemicals, research
and development, and modern services industries.
SMES UNDER PROTECTION
Applying for consent to commence business activities at SEZ is not limited to big companies only. The
company’s representatives support small Polish investors. In their opinion such a strategy has a greater influence on the local economy. Hence, it is the
smaller enterprises which may count on the biggest
tax reliefs.
As experience shows,
the operation
of zones guarantees
maintaining a stable
growth and protects
the economy against
the impact of negative
external factors.
Within the sub-zones active in Małopolska, the
state support amounts to 35% for big companies,
45% for medium ones, and 55% for small ones. Within
the Kraków’s SEZ in Podkarpacie, entrepreneurs may
count on even 50%, 60%, and 70% of state support,
respectively.
ish economy). This enterprise greatly contributed to
granting Małopolska the title of the European Region
of Entrepreneurship 2016. It is the first Polish winner
of this award.
BIGGER AND BIGGER
When the European Union’s economy was collapsing
during the 2008 economic crisis, Poland achieved an
accumulative GDP increase. Such an effect was possible
due to the flow of investments into our country, to
which economic zones contributed significantly. This
resulted in PLN 100 billion investments and jobs for
approximately 300,000 people in Poland.
As experience shows, the operation of zones guarantees maintaining a stable growth and protects the
economy against the impact of negative external
factors. This is one of the reasons why last year their
period of functioning was extended for the second
time. Now – until 2026.
Kraków Technological Park has ambitious plans. Soon
the zone’s area will be increased to 870 ha, due to
which it will also include Nowy Targ and Jaworzno in
the Śląskie voivodeship. In the near future, the companies intend to invest PLN 350 million in the zone,
creating 261 new workplaces.
Among the finished investments there is e.g. the
modern building of the Małopolska Information Technology Park which will become the seat of companies from the ICT industry (according to experts, this
industry has one of the best perspectives for the Pol-
ZONE FOR HARD TIMES
PARK MAGAZINE 19
Nowy terminal
w Balicach
New terminal in Balice
20 PARK MAGAZINE
K
KRAKÓW AIRPORT
raków Airport miesięcznie
przyjmie więcej pasażerów
niż 15 lat temu lotnisko obsługiwało w ciągu całego roku.
Wszystko dzięki przebudowie,
której jedna z najważniejszych
części właśnie dobiegła końca.
Podkrakowskie Balice, rok 1999.
Z jednego terminalu i jednego pasa
startowego korzysta w ciągu całego
roku 420 tys. pasażerów. Lotnisko
osiąga niemal granicę przepustowości, która wynosi 450 tys. osób
rocznie. Mija 15 lat i Kraków Airport
dokonuje cywilizacyjnego skoku. To
obecnie drugi co do wielkości port
lotniczy w Polsce, lider wśród polskich lotnisk regionalnych i jeden
z najprężniej rozwijających się w
Europie. Z końcem września pierwsi
pasażerowie mogą już korzystać z nowej części terminalu pasażerskiego.
Na powierzchni 33 tys. m kw. znalazły
się: część przylotowa z trzema tzw.
karuzelami bagażowymi, poczekalnia dla oczekujących na pasażerów,
a także 11 poczekalni odlotowych ze
sklepami i restauracjami.
Nowa przestrzeń to element
największej w historii lotniska inwestycji „Kraków Airport 2015”, dzięki
której jego przepustowość wzrośnie do 8 mln pasażerów rocznie.
– Kraków to miasto atrakcyjne
turystycznie i biznesowo. Napływ
odwiedzających jest z roku na rok
większy, a działania takich centrów
jak Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków,
ICE Kraków Congress Centre, Tauron
Arena Kraków dopełniają ofertę dla
turysty biznesowego, co oznacza,
że liczba pasażerów będzie rosnąć.
Stąd dynamiczny rozwój naszego portu – mówi Urszula Podraza,
rzecznik prasowy Kraków Airport
i kierownik działu PR.
E
very month, Kraków Airport will
service more passengers than
during a whole year 15 years
ago. This is all thanks to its reconstruction; one of the most important
stages has just ended.
Balice near Kraków, 1999. Throughout the year, 420,000 passengers use
one terminal and one runway. The
airport almost reaches its passenger capacity of 450,000 passengers
per year. 15 years pass and Kraków
Airport has made a technological
jump. Currently, it is the second largest airport in Poland, the leader
among regional airports, one of the
fastest developing airports in Europe.
At the end of September, passengers
started using the new section of the
passenger terminal. The 33 000-square meter area includes an arrivals
section with three baggage carousels, a passenger waiting room, as
well as 11 departure waiting rooms
with shops and restaurants.
The new space is an element
of the “Kraków Airport 2015” investment, the biggest investment in
the airport’s history, due to which
its passenger capacity will increase
to 8 million passengers per year.
‘Kraków is an attractive city
owing to its tourist and business
opportunities. The inflow of visitors
gets bigger and bigger every year,
and the actions of centers such as
the International Exhibition and
Convention Centre EXPO Kraków,
ICE Kraków Congress Centre, and
Tauron Arena Kraków supplement
the offer for a business tourist,
which means that the number of
passengers will increase. Hence
the dynamic development of our
airport,’ says Urszula Podraza, the
spokeswoman of Kraków Airport
and the PR Department Head.
NOWA PRZESTRZEŃ
I KOMUNIKACJA
NEW SPACE
AND COMMUNICATION
Rozbudowa budynku terminalu została zaprojektowana w taki sposób,
by w pełni zintegrować nową część
obiektu z częścią już istniejącą. Obsługę terminalu uzupełniają nowy
układ komunikacyjny oraz zmodernizowana linia kolejowa łącząca lotnisko z Dworcem Głównym.
The expansion of the terminal building
was designed so that it could fully integrate the new part of the structure
with the one already existing. The terminal service is complemented by a
new communication system and the
modernized rail line connecting the
airport with the Main Station.
PARK MAGAZINE 21
Prace objęły również drogi kołowania oraz powiększenie płyty postojowej. Dzięki temu w porcie
może stacjonować więcej samolotów.
Obecnie trwa modernizacja starej hali przylotów,
a wkrótce zacznie się przebudowa starej części odlotowej. Wszystkie prace mają się zakończyć latem
2016 roku.
– Kontynuujemy zrównoważony rozwój. Mamy
z jednej strony odpowiednią ofertę dla osób wylatujących na weekendowy wypoczynek i wakacje,
z drugiej strony zadbaliśmy o wszelkie udogodnienia
dla klienta biznesowego. W tym roku uruchomiliśmy
usługę Fast Track, która pozwala zaoszczędzić czas
i uniknąć konieczności oczekiwania w kolejce do stanowisk kontroli bezpieczeństwa – dodaje Podraza.
The works also included the taxiways and the enlargement of the airport apron. Consequently, more planes
may be quartered at the airport.
Currently, the old arrivals hall is undergoing modernization works. The reconstruction of the old departures
section will start soon. All work is supposed to end in the
summer of 2016.
‘We maintain sustainable development. On the
one hand, we have an offer dedicated at those who
fly away for the weekend or for holidays. On the other
hand, we took care to provide all the facilities a business customer may need. This year, we launched the
Fast Track service which enables you to save time and
avoid waiting in a queue to the security control points’,
adds Podraza.
NAJWIĘKSI WRACAJĄ
DO MAŁOPOLSKI
THE BIGGEST ONES COME BACK
TO MAŁOPOLSKA
Do Krakowa wracają floty największych i najbardziej
prestiżowych przewoźników. Od tego roku na lotnisku
operują samoloty należące do British Airways (powrót
po sześciu latach), Swiss International Airlines (po dziesięciu) czy KLM (debiut), które uruchomiły połączenia
do Londynu, Zurychu i Amsterdamu. Żaden regionalny
port lotniczy w kraju nie może się pochwalić tym, że ma
w swojej ofercie tak wielu poważnych przewoźników.
Nowe linie to nie tylko wysoki standard, ale przede
wszystkim dogodniejsze połączenia dla polskich
i zagranicznych biznesmenów. Inwestycja w Balicach przełoży się na stymulację rozwoju miasta,
w którym co roku lokuje się coraz więcej międzynarodowych korporacji. Dogodne połączenie centrum
z lotniskiem oraz odbywające się kilka razy w tygodniu loty do najważniejszych miast Europy pozwalają
na wygodne i szybkie przemieszczanie.
The fleets of the biggest and most prestigious carriers
have come back to Kraków. Starting this year, the airport serves planes belonging to British Airways (back
after six years), Swiss International Airlines (after ten
years), and KLM (for the first time), which launched
flights to London, Zurich, and Amsterdam. No regional airport within the country can offer as many important carriers.
The new lines provide not only a high standard, but
also more convenient connections for Polish and foreign
businessmen. The investment in Balice will stimulate
the development of the city in which more and more
foreign companies locate their businesses every year.
A convenient connection between the center and the
airport, as well as the flights to the most important European cities taking place several times a week, allow
for comfortable and quick transportation.
22 PARK MAGAZINE
NA DRODZE
DO REKORDÓW
ON THE WAY
TO RECORDS
Rosnąca rola portu lotniczego stolicy
Małopolski zwraca na siebie uwagę
Europy. Kraków wybrano na miejsce
organizacji prestiżowego europejskiego forum branży lotniczej Routes
Europe. Wydarzenie, które odbędzie
się w kwietniu 2016 roku, przyciągnie ponad tysiąc przedstawicieli
wiodących linii lotniczych, lotnisk
oraz organizacji turystycznych z całego kontynentu. Realizacja takiego
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa
bez powstałego w ramach projektu
„Kraków Airport 2015” hotelu Hilton
Garden Inn. W budynku znajduje się
10 sal konferencyjnych, 155 pokojów
oraz restauracje, sala fitness i wiele
innych udogodnień.
Rok 2016 będzie dla portu
szczególny także ze względu na
zaplanowane pod Wawelem Światowe Dni Młodzieży.
Ukończenie wielkiego projektu rozbudowy lotniska wcale nie
oznacza, że w Balicach na dobre
zakończą się prace budowlane.
Strategiczne plany władz portu
przewidują dalszą rozbudowę,
dzięki czemu w 2030 roku ma on
się stać jednym z najważniejszych
punktów na mapie europejskiego
transportu lotniczego.
The increasing role of the airport in
the capital of Małopolska is drawing Europe’s attention. Kraków was
chosen to be the location of the
prestigious European Routes Europe aviation industry forum. The
event, taking place in April 2016,
will draw more than a thousand
representatives of the main airlines,
airports, and tourist organizations
from the entire continent. Such
an event could not be organized
without the Hilton Garden Inn hotel, built as a part of the “Kraków
Airport 2015” project. The building
includes 10 meeting rooms, 155
rooms, restaurants, a fitness room,
and many other facilities.
The year 2016 will also be particularly important for the airport
due to the World Youth Day planned
near Wawel.
The completion of the complex
airport expansion project does not
mean that the construction works
in Balice will end for good. The
airport authorities’ strategic plans
include a further expansion, as a
result of which in 2030 the airport
is to become one of the most important locations on the European
air transportation map.
Linie
lotnicze
Airlines
Air Berlin
Alitalia
Austrian Airlines
British Airways
Brussels Airlines
EasyJet
Finnair
Germanwings
Jet2.com
KLM
LOT
Lufthansa
Norwegian Air
Ryanair
Sprint Air
Swiss
Vueling
PARK MAGAZINE 23
Kraków do kochania
czy mieszkania?
Kraków for loving or for living?
N
iskie bezrobocie, nieograniczone możliwości
rozwoju, olbrzymia baza mieszkaniowa i jeden z najlepszych transportów publicznych
w Polsce. W Krakowie liczba ludności rośnie, a wraz
z nią rynek nieruchomości. Jakie mieszkania królują
w sprzedaży i ile trzeba za nie zapłacić?
W Krakowie mieszkania kupują zazwyczaj dwie grupy
klientów. Pierwsza to ludzie młodzi w wieku ok. 30 lat,
którzy najczęściej przybyli do Krakowa z mniejszych miejscowości na studia, znaleźli pracę i po zyskaniu stabilności
finansowej nie chcą już płacić za wynajem mieszkania.
24 PARK MAGAZINE
L
ow unemployment, limitless possibilities for development, a huge residential structure and one of the
best public transport systems in Poland. The population of Kraków is growing and so is the real estate market.
What types of apartments top the sales and how much
do you have to pay for them?
– Two client groups usually buy apartments in Kraków.
The first consists of young people, at the age of about
30, who have come from smaller localities to study in
Kraków, have found a job here and after achieving financial stability, do not want to pay for renting an apartment
Wolą podobne miesięczne zobowiązania inwestować we własne mieszkanie. Druga grupa to inwestorzy
z Polski i zagranicy, którzy nabywają
kolejne nieruchomości pod wynajem – mówi Rafał Marut, krakowski
doradca ds. nieruchomości z biura
nieruchomości EchoDom.
Mieszkań nie zabraknie, a dodatni bilans migracyjny sprawia,
że rynek nieruchomości w Krakowie nie musi obawiać się kryzysu. Obok Warszawy i Gdańska
Kraków to trzecie polskie miasto,
w którym liczba ludności stale się
powiększa. Według szacunków na
rynku nieruchomości dostępnych
jest tu obecnie ok. 7 tys. mieszkań,
a w pierwszej połowie 2015 roku
rozpoczęły się 53 nowe inwestycje wielomieszkaniowe. Sprzedaż
utrzymuje się na stabilnym poziomie, choć od 1 stycznia zmieniło się
prawo dotyczące zaciągania kredytów mieszkaniowych, przy których
wkład własny wynosi już nie 5, a 10
proc. wartości inwestycji. O kryzysie
jednak nie ma mowy. Nowe inwestycje powstały lub powstają m.in.
w dzielnicach Bronowice, Dębniki,
Podgórze, Grzegórzki, Czyżyny, Łagiewniki czy Zwierzyniec. Jakie są
preferencje nabywców?
123RF
MŁODZI DLA SIEBIE
Mieszkanie w Krakowie
niesie ze sobą niemal
wyłącznie korzyści.
Living in Kraków
bring nearly nothing
but benefits.
Trzydziestolatkowie, którzy kupują
swoje M dla siebie, wybierają nowe
budownictwo. Metraż mieszkania
w dużym stopniu zależy od miesięcznej raty kredytu. Jeśli ktoś dotychczas płacił za wynajem ok. 1500
zł miesięcznie plus media, szuka
mieszkania, za które będzie płacił
podobnie. Zwłaszcza jeśli przy zakupie nieruchomości nie będą pomagali mu rodzice. Z tej zależności
większość zainteresowanych oblicza
optymalny metraż. To zazwyczaj między 45-55 m kw., które muszą jednak
spełniać wymagania pod względem
funkcjonalności. Preferowane są te,
w których pomieszczenia są mniejsze, ale jest ich więcej. Znaczenie ma
też lokalizacja osiedla – często dzieli
je od ścisłego centrum nie więcej niż
3,5 km. Wszystko to stanowi składowe ceny za metr mieszkania, które w
przypadku Krakowa wahają się między 5500 a 7000 zł za m kw.
anymore. They prefer to invest similar
monthly obligations in their apartment. The second group are Polish
and foreign investors who purchase
subsequent real properties to rent
them – says Rafał Marut, real estate
consultant from Kraków, EchoDom
real estate office.
The apartments will not run out
and the positive migration balance
means that Kraków real estate market
does not need to fear a crisis. Next to
Warsaw and Gdańsk, Kraków is the
third Polish city where the number
of inhabitants is constantly growing.
As estimated, there are 7 thousand
apartments available on the real estate market and 53 new multi-residential investments started in the first
half of 2015. Sales remain on a stable
level, although the law for obtaining
housing loans changed on January 1
and the required own contribution
is 10 percent now, instead of 5. However, a crisis is out of the question.
There are some new investments
already completed, or under way,
in districts such as: Bronowice, Dębniki, Podgórze, Grzegórzki, Czyżyny,
Łagiewniki or Zwierzyniec. What are
the purchasers’ preferences? THE YOUNG FOR
THEMSELVES
The 30-year-olds, who buy apartments
for themselves, choose new buildings.
The apartment area depends heavily
on the monthly installment. If somebody has been paying PLN 1,500 plus
media for renting an apartment, they
look for an apartment that would be
similar in terms of costs. Especially if
their parents will not help with the
purchase. Most of those interested
calculate the optimal area on the
basis of this correlation. It is usually
45–55 square meters, which have to
fulfill certain functional requirements.
A greater number of smaller rooms is
preferred, rather than the other way
round. The location of the housing estate is also significant – they are often
no more than 3.5 km from the city
center. It all contributes to the price
per meter of an apartment, which
fluctuates between PLN 5,500 and
PLN 7,000 per square meter in the
case of Kraków.
PARK MAGAZINE 25
WIĘCEJ NIŻ M3
Druga grupa nabywców to osoby,
a raczej inwestorzy, którzy czerpią zyski
z najmu. Klienci z tej grupy wybierają
mieszkania blisko centrum, większe,
których cena często oscyluje pomiędzy
7000 a 9000 zł za m kw. Kraków ma
w swojej ofercie też cały wachlarz nieruchomości dla mieszkańców z zasobnym portfelem. Powstają tu prawdziwe
rarytasy, jak Angel Wawel – luksusowy
apartamentowiec tuż obok wzgórza wawelskiego, w którym znajdują
się m.in. piwnica na wina, prywatna
sala kinowa i palarnia cygar. Liczący
600 m kw. apartament królewski
kosztował tam, bagatela, 20 mln zł.
Stolica Małopolski od lat jest liderem polskiego rynku turystycznego.
W 2014 roku odwiedziło ją prawie
10 mln przyjezdnych, którzy wydali
w mieście około 4,5 mld zł. Dzięki temu miasto może inwestować
w rozwój infrastruktury, transportu
publicznego (najlepszego w kraju,
zdaniem mieszkańców) i starannie
ulepszać swoją ofertę zarówno dla
zainteresowanych mieszkaniem
w Krakowie, jak i otoczenia biznesowego. Poziom bezrobocia w mieście
stale utrzymuje się na poziomie ok.
5,5 proc. – znacznie poniżej średniej
krajowej. Jako europejska stolica
outsourcingu co roku powiększa
swoją przestrzeń biurową, przyjmując zagranicznych inwestorów. Ci
widzą w Krakowie przede wszystkim
potencjał silnej bazy akademickiej
– w mieście kształci się obecnie około
50 tys. przyszłych inżynierów.
Rozwijający się rynek pracy, bogata oferta kulturalna, bliskość Tatr czy
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
sprawiają, że mieszkanie w Krakowie
niesie ze sobą niemal wyłącznie korzyści. Stąd liczbę mieszkańców miasta stanowią w dużym stopniu ludzie
napływowi, z mniejszych miast, dla
których możliwości rozwoju, jakie
otwiera przed nimi stolica Małopolski,
stanowią walor często przewyższający
atrakcje społeczno-kulturalne, z których Kraków przecież również słynie.
26 PARK MAGAZINE
123RF
MIESZKAĆ
CZY ZWIEDZAĆ?
MORE THAN
JUST A FLAT
Stolica Małopolski od lat
jest liderem polskiego
rynku turystycznego.
W 2014 roku odwiedziło ją
prawie 10 mln przyjezdnych,
którzy wydali w mieście
około 4,5 mld zł. Poziom
bezrobocia w mieście stale
utrzymuje się na poziomie
ok. 5,5 proc. – znacznie
poniżej średniej krajowej.
The capital city
of Małopolska has been
the leader of the Polish
tourism market for years.
Almost 10 million visitors
came to see the city
in 2014 and they spent here
about PLN 4.5 billion.
The unemployment level in
the city constantly remains
at around 5.5 percent
– significantly below
the national average.
The second group of purchasers are
people, or rather investors, who profit
from renting. The clients from this group
choose larger apartments near the city
center, the price of which fluctuates
between PLN 7,000 and PLN 9,000
per square meter. Kraków has also in
its offer a full range of real properties
for inhabitants with deeper pockets.
Real gems are constructed here, like
Angel Wawel – a luxury apartment
building just next to the Wawel Hill
with a wine cellar, a private cinema
and a cigar smoking room amongst
others. A royal suite of 600 m2 cost
a trifling PLN 20 million there.
LIVE OR GO
SIGHTSEEING?
The capital city of Małopolska has been
the leader of the Polish tourism market for years. Almost 10 million visitors
came to see the city in 2014 and they
spent about PLN 4.5 billion here. Due
to this, the city can invest in the development of infrastructure and public
transport (the best in the whole country
in the opinion of its inhabitants), and
carefully improve its offer for both the
potential residents and the business
sphere. The unemployment level in the
city constantly remains at around 5.5
percent – significantly below the national average. As a European capital of
outsourcing, the city increases its office
space year after year, welcoming foreign
investors. What these investors see in
Kraków is the potential of the strong
academic basis first of all – there are
around 50 thousand future engineers
currently studying in the city.
A developing job market, a wide
cultural offer, closeness of the Tatra
Mountains and the Kraków-Częstochowa Upland make living in Kraków
bring nearly nothing but benefits.
Therefore, the city population consists
to a significant degree of people who
arrive here from smaller towns and
for whom the development possibilities presented by the capital city of
Małopolska are a greater asset than
the socio-cultural attractions for which
Kraków is famous as well.
PARK MAGAZINE 27
KBP
Wybiegali protezy
dla młodych
They ran for prostheses for the young and got them
W
niedzielne przedpołudnie 6 września na
krakowskim Rynku na starcie 19-kilometrowej trasy biegu charytatywnego Business Run stanęło aż 820 pięcioosobowych zespołów z 233 małopolskich firm. Wśród 4100 amatorów
w ulewnym deszczu wystartowali także przedstawiciele Kraków Business Park: Aleksander Czajka
i Rafał Moczkowski z zarządu i pełnomocnicy zarządu: Anna Lenik, Sebastian Matuszczyk oraz Daniel
Laske. W imprezie wzięły również udział firmy, które mają swoje oddziały na terenie KBP: UBS, Amway i Shell.
– Mega, megasatysfakcja! – mówił po biegu zdyszany
Aleksander Czajka, prezes spółek grupy KBP. – Przyjechaliśmy, żeby spędzić część niedzieli aktywnie, w
dobrym towarzystwie, a przede wszystkim pomóc tym,
którzy nie są w pełni sprawni. Świetna idea! – dodaje.
Prezes zdradza kulisy swoich przygotowań.
– Nie biegam stale, więc intensywnie przygotowywa28 PARK MAGAZINE
O
n a Sunday morning on 6th September, as many
as 820 five-member teams from 233 companies
from the region of Małopolska showed up at the
Kraków Marketplace where the 19-kilometer route of the
charity Business Run began. The group of 4100 amateurs
running in the heavy rain also included the representatives of the Kraków Business Park: Aleksander Czajka and
Rafał Moczkowski from the management board, as well
as the management board attorneys: Anna Lenik, Sebastian Matuszczyk, and Daniel Laske. Also companies with
their offices at KBP participated in the event: UBS, Amway, and Shell.
‘A great, great satisfaction!’ said Aleksander Czajka,
President of the KBP Group Companies, breathless after
the run. ‘We came here to spend some part of Sunday in
an active way, in a good company, and, first of all, to help
those who aren’t entirely abled. That’s a great idea!’ he adds.
The President gives away the secrets of his preparations. ‘I don’t run on a usual basis so I spent two weeks
KBP
łem się dwa tygodnie... Miałem też dość intensywne
zajęcia w Bieszczadach. Chodziłem po górach, żeby
poprawić kondycję i móc wytrzymać bieg. A wczoraj
na rowerze przejechałem 40 km, więc mięśnie nie
odmówiły posłuszeństwa z wysiłku – uśmiecha się
prezes Czajka.
Każdy z pięciorga uczestników, przekazując pałeczkę w sztafecie, miał do
pokonania okrążenie 3,8 km, biegnąc
Plantami, wokół Wawelu i Trasą
Królewską. Dobra lokata drużyNa starcie
ny KBP nie dawała wprawdzie
19-kilometromiejsca na podium, ale w biewej
trasy Busigu chodziło o inną nagrodę:
ness Run
z wpisowego od uczestników
stanęło
aż 820
i z datków zbieranych przez
zespołów
wolontariuszy pomysłodawcy
z 233 małopolimprezy – Fundacji Jaśka Meli
skich firm.
„Poza Horyzonty” – zebrali aż
300 484 zł i 92 gr, za które uda
się kupić specjalistyczne protezy
dla trojga niepełnosprawnych: Piotra
Kęski (30 lat, krakowianin, kierowca
autobusu, który stracił nogę w wypadku
samochodowym), Łukasza Drąga spod Lublina (25 lat, amputowano mu nogę po wypadku na
motocyklu) i Ani Drobnej spod Makowa Podhalańskiego (29 lat, grafik komputerowy, urodziła się bez
lewego przedramienia).
Pierwszy Business Run zorganizowali krakowscy
przedsiębiorcy w 2012 roku i od tej pory co roku przyłączały się kolejne miasta: Poznań, Katowice, Łódź,
Warszawa i Wrocław.
training intensively... I also had a pretty intense training
in Bieszczady mountains. I’ve been hiking in the mountains to improve my physical condition and be able
to survive the run. And yesterday I rode 40 km on my
bike so my muscles did not fail me out of the effort,’
smiles Mr. Czajka.
Each of the five participants, while handing off the baton in the relay race, had to
run a leg of 3.8 km, through the Planty
Park, around the Wawel castle complex and along the Royal Route. The
820 teams
good position of the KBP team
from 233 comdid not win them a place on the
panies from the
podium but the aim of the run
region of Małowas a different prize: entry fees
polska took part
paid by the participants and the
in the 19-kilometer route of the
donations collected by volunteers
charity Business
from the Jasiek Mela Foundation
Run.
„Poza Horyzonty” (“Beyond Horizons”), the run organizer, amounted to as much as PLN 300,484.92.
The sum is enough to buy specialized
prostheses for three disabled: Piotr Kęska
(30, a Kraków citizen, a bus driver who lost
his leg in a car accident), Łukasz Drąg living near
Lublin (25, his leg was amputated after a motorcycle
accident), and Ania Drobna living near Maków Podhalański (29, a computer graphic designer, born without
her left forearm).
The first Business Run was organized by entrepreneurs from Kraków in 2012. Since then, every year some
other cities have joined in: Poznań, Katowice, Łódź, Warszawa, and Wrocław.
PARK MAGAZINE 29
MARCIN SOWIŃSKI
N
a deskach krakowskiego Teatru Ludowego
4 i 5 października można było oglądać musical
przygotowany przez pracowników UBS. Kto
nie widział, ma jeszcze szansę 7 grudnia.
Zaczęło się od castingów. Profesjonalnych, bo w jury
zasiedli doświadczeni aktorzy, muzycy i tancerze. Przed
nimi prezentowali się chętni z trzech biur krakowskiego UBS. – Przymusu nie było, na scenie wystąpić mógł
ten, kto chciał – zaznacza Michał Drozd, na co dzień
HR Reporting Manager w UBS, w tym przypadku – reżyser tego przedsięwzięcia. Castingowych „objawień”
nie zabrakło. – Pamiętam jedną z koleżanek. Przed
komisją castingową stanęła drobniutka, delikatna
i nieco speszona dziewczyna. Przynajmniej do momentu, w którym nie zaczęła śpiewać. Okazało się, że
ma tak mocny i piękny głos, że byliśmy w szoku. Jak
on mieści się w takim drobnym ciele, pytaliśmy siebie
nawzajem – wspomina z uśmiechem Michał Drozd.
30 PARK MAGAZINE
MARCIN SOWIŃSKI
DAMIAN CICHAŃSKI
UBS have made a musical
O
n 4th and 5th October in the Kraków’s Teatr
Ludowy, a musical prepared by UBS employees was performed. Those who have not seen
it will have one more chance: on 7th December.
It all started with castings. And professional ones,
since the jury included experienced actors, musicians
and dancers. They evaluated volunteers from three
offices of Kraków’s UBS. ‘There was no pressure, everyone willing could be on stage,’ says Michał Drozd,
working as a HR Reporting Manager at USB, here –
the director of the musical. There were also some revelations during the casting. ‘I remember one of our
colleagues. A small, delicate, and slightly shy girl appeared before the commission. Shy – at least until she
started singing. It turned out that she had a strong
and beautiful voice. We were shocked. How does it fit
into such a small body, we were asking one another,’
smiles Michał Drozd.
WOJCIECH KĘSKA
UBS zrobił musical
PROFESJONALIZM PONAD
WSZYSTKO
ABOVE ALL,
PROFESSIONALISM
Komedia z elementami grozy. W ten sposób o musicalu
mówi jego reżyser. Ci, którzy spodziewają się szkolnego
przedstawienia z udziałem amatorów, będą w wielkim
błędzie. Choć rzeczywiście na scenie występują przede
wszystkim pracownicy UBS, którzy do tej pory zajmowali
w teatrze miejsca widzów, całe przedsięwzięcie zorganizowano z wielkim rozmachem. – Na scenie stanęło
27 osób, ekipa techniczna spoza sceny to niemal dwa
razy tyle – mówi Michał Drozd. Sam, korzystając ze swojego tekściarskiego doświadczenia (jest wokalistą w zespole muzycznym), napisał scenariusz musicalu. Maciej
Kalke, prowadzący zespół HR Reporting Development
w krakowskim UBS, został Project Managerem widowiska. – Zajmuję się wszystkim pod kątem technicznym,
koordynuję ekipę zajmującą się np. światłami, kostiumami itd. – wylicza Maciej Kalke.
A comedy with elements of terror. That’s how the
director describes the musical. Those who expect a
school play performed by amateurs are hugely mistaken. Although there are mostly UBS employees on
the stage, who, up to now, only attended theaters as
spectators, the entire project was organized with a
great momentum. ‘27 people on stage, and the technical team behind the stage counted almost twice as
many,’ says Michał Drozd. He wrote the musical script
himself, using his text-writing experience (he is a singer in a musical band). Maciej Kalke, the leader of the
HR Reporting Development team at UBS’s Kraków office, became the event’s Project Manager. ‘I take care
of technical matters, coordinate the team working on
lights, costumes, etc.,’ says Maciej.
LOTNISKOWA HISTORIA
Scenariusz „HiJack!” opowiada historię inspektora Jacka Danielsa, który prowadzi śledztwo w sprawie kobiety zaginionej na lotnisku. Widzowie przenoszą się
na międzynarodowy terminal, na którym podejrzani
pasażerowie udowadniają swoją niewinność. Ponad
20 wykonawców prezentuje swoje zdolności wokalne,
wykonując 14 piosenek przy akompaniamencie zespołu
muzycznego grającego na żywo. – Są znane przeboje,
od disco do mocniejszych rockowych dźwięków, a także
jedna autorska piosenka – mówi Michał Drozd.
Widowisko to jednak nie tylko chęć artystycznego
wyrażenia się. To trzecia już współpraca firmy z Fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. – Wszystko robimy
charytatywnie, ponieważ chcemy pomóc jednemu
z podopiecznych tejże Fundacji – mówi Ewa Szymkowska-Nowak CSR Manager w UBS.
Dodaje, że w tym roku odmieni się życie 37-letniego Krzysztofa Sioły, który w 2007 roku stracił nogę
w wypadku motocyklowym. Dla Krzysztofa i jego
żony Marzeny najważniejsze jest jednak zdrowie córeczki Marcelinki. 4-letnia dziewczynka od urodzenia
cierpi na napięcie mięśniowe, którego przyczyny nie
zdiagnozowano. – Rodzice wszystkie środki przeznaczają na leczenie i rehabilitację Marcelinki, dlatego
Krzysztof od ośmiu lat porusza się na protezie tymczasowej, obecnie całkowicie zużytej. Dzięki nowej
będzie mógł w pełniejszym wymiarze opiekować się
córką – podkreśla Ewa Szymkowska-Nowak.
Dodaje, że na ten cel przekazany zostanie całkowity dochód z biletów sprzedanych na „HiJack”.
Pana Krzysztofa, podopiecznego Fundacji, pracownicy UBS mieli okazję poznać kilkanaście dni
przed pierwszym spektaklem. Nie obyło się bez łez
wzruszenia i gorących słów podziękowań. – Takie
przedsięwzięcia nie tylko doskonale zgrywają naszych pracowników, ale też dają motywującego kopa
– mówi z uśmiechem pani Ewa.
AN AIRPORT STORY
The “HiJack!” scenario tells the story of inspector
Jack Daniels who investigates the case of a woman
gone missing at an airport. Spectators find themselves at an international terminal where suspected passengers prove they are innocent. More than
20 performers present their singing skills in 14 songs
accompanied by a musical band. ‘There are popular
hits, from disco to rock, as well as our own song,’
says Michał Drozd.
However, this show is something more than just
artists expressing themselves. This is the third time
the company has cooperated with the Jasiek Mela
Foundation „Poza Horyzonty” (“Beyond Horizons”).
‘Everything we are doing is for charity, we want to
help one of the Foundation’s wards,’ says Ewa Szymkowska-Nowak, CSR Manager at UBS.
She adds that this year, the life of 37-year-old Krzysztof Sioła will change. He lost his leg in a motorcycle
accident in 2007. However, for Krzysztof and his wife,
Marzena, the most important thing is the health of
their daughter, Marcelinka. The 4-year-old girl has suffered from spasticity since she was born. The reason
for her condition was not found. ‘Her parents spend
all their funds on the treatment and rehabilitation of
their daughter. That’s why Krzysztof has been using
an interim prosthesis for the last 8 years; now this
prosthesis is entirely worn-out. Thanks to a new one
he will be able to take better care of his daughter,’
emphasizes Ewa Szymkowska-Nowak.
She adds that the entire income obtained for the
sale of the tickets for “HiJack” will be allocated for this
purpose.
UBS employees had a chance to meet Krzysztof, a
ward of the Foundation, a dozen days before the first
performance. It was a meeting full of tears induced by
emotion and hearty thanks. ‘Such projects not only
perfectly integrate our employees, but also provide
excitement and motivation,’ smiles Ewa.
PARK MAGAZINE 31
Jak dbać o kręgosłup
How to take care of your spine
N
iegdyś dolegliwość naszych
dziadków. Dziś problem,
z którym boryka się coraz
więcej młodych ludzi. Ból kręgosłupa, bo o nim właśnie mowa, to
z całą pewnością nic przyjemnego. Można sobie z nim jednak poradzić.
Boli cię, kiedy siedzisz przy komputerze, strzyka, kiedy idziesz zaparzyć
sobie kawę? Rwie, gdy schylasz się
do szafki po cukier? Ze statystyk
wynika, że na różnego rodzaju
bóle kręgosłupa skarży się niemal
80 proc. ludzi. Czasem towarzyszą
one niezależnym od nas schorzeniom
kręgosłupa, ale coraz częściej fundujemy je sobie na własne życzenie.
Specjaliści mówią wprost: częściej
martwimy się o zwykły katar niż
o nasz kręgosłup!
NATURALNA
KRZYWIZNA
Na początek kilka faktów. Kręgosłup
to poukładane jeden na drugim kręgi.
To właśnie one tworzą stawy, dzięki
którym kręgosłup niczym elastyczne
rusztowanie pozwala nam przybierać różne pozycje – siedzącą, stojącą
i te bardziej skomplikowane, o czym
zdaje sobie sprawę ten, kto choć raz
wybrał się na przykład na zajęcia
z jogi. Między kręgami ułożone są
płaskie, elastyczne poduszeczki
(popularnie zwane dyskami). Dzięki
nim, nawet przy gwałtownych ruchach lub sporym obciążeniu, poszczególne kręgi nie zderzają się ze
sobą. Co ciekawe, popularne twierdzenie, że ktoś ma prosty kręgosłup,
niewiele ma wspólnego z prawdą.
Bo – jak przypominają specjaliści
– nasz kręgosłup ma tzw. naturalne
krzywizny. Gdybyśmy prześwietlili
osobę stojącą, z łatwością zauważylibyśmy literę „s”.
32 PARK MAGAZINE
Ze statystyk wynika,
że na różnego rodzaju bóle
kręgosłupa skarży się
niemal 80 proc. ludzi.
Statistics show
that almost 80% of people
complain about some sort
of back pain
I
t used to be our grandparents’
condition. Nowadays, it is a problem for more and more young
people. Back pain: nothing pleasant.
However, you can manage it.
Does it hurt when you sit at the
computer, or ache when you stand
up to make some coffee? Does it
twinge when you bend down to
take sugar from the cupboard?
Statistics show that almost 80%
of people complain about some
sort of back pain. Sometimes it is
caused by spine illnesses which
develop independently, but more
and more often we ourselves are
the reason our back hurts. Specialists state it clearly: we are more
often concerned about a typical
cold than about our spine!
123RF
NATURAL
CURVATURE
Let’s start with a couple of facts.
The spine consists of vertebrae
placed on one another. They create joints due to which the spine,
like an elastic scaffolding, allows
us to take different positions. It
allows us to sit down, stand up
and bend in more complex ways,
which is known to anyone who at
least once attended a yoga class.
Between the vertebrae there are
flat, elastic cushions (commonly
known as discs). Thanks to them,
even when moving violently or
lifting heavy objects, individual vertebrae do not collide with
each other. It is interesting that
the once popular statement that
someone has a straight spine is
not really true. As the specialists
remind us, our spine has so-called
natural curvatures. If we x-rayed a
standing person, we would easily
see the letter “S”.
PARK MAGAZINE 33
Triki
fizjoterapeutów
Są proste, ale skuteczne. A takie
rozwiązania lubimy najbardziej.
Zwłaszcza, gdy ćwiczyć kręgosłup można
przy okazji na przykład oglądania reklam
w telewizji.
SPACER Z PARASOLEM
Może cię to zdziwi, ale parasol (oczywiście
kiedy nie pada!) może pomóc twojemu
kręgosłupowi. Wystarczy, że w trakcie
spaceru chwycisz go obiema rękami za
plecami i odciągniesz ręce jak najdalej
od tułowia na kilka sekund. Powtórz kilka
razy.
PRZED KOMPUTEREM
Podobne ćwiczenie sprawdzi się również
w pracy za biurkiem. Siedząc na krześle,
załóż ręce za oparcie i próbuj pochylić
się do przodu wbrew oporowi ramion.
Pozostań w takiej pozycji przez kilka
sekund. I koniecznie ją powtórz.
PRZED PÓJŚCIEM SPAĆ
Ćwiczenia na łóżku to coś dla wyjątkowych
leniuchów. Połóż się na brzuchu i zwiń w
tzw. „kołyskę” (czyli chwyć rękami swoje
kostki). Następnie próbuj wypchnąć tułów
do przodu i jednocześnie wyprostować
nogi na kilka sekund.
W TRAKCIE PRZERWY
REKLAMOWEJ
Wykorzystaj ją dla zdrowia kręgosłupa.
Połóż się na brzuchu, a stopy wsuń pod
jakiś ciężki mebel. Następnie skrzyżuj
ręce na karku i podnieś tułów ku górze
najwyżej, jak potrafisz. To ćwiczenie
przypomina nieco odwrócone pompki.
W AUTOSTRADOWYM
KORKU
Nic lepszego w korku robić nie można
(przynajmniej dla własnego zdrowia!).
Podnieś ramiona do góry i oprzyj ręce
z całą siłą o sufit. Wytrzymaj w takiej
pozycji przez kilka sekund. A jeśli korek ni
w ząb się nie rusza, powtórz to ćwiczenie
kilka razy.
NAWYKI Z DZIECIŃSTWA
HABITS FROM CHILDHOOD
Dlaczego boli kręgosłup? Wykluczając kwestie poważnych
np. genetycznych schorzeń, przyczyny szukać można
po prostu w złych nawykach. A te niestety towarzyszą
nam nierzadko od dziecka. Garbimy się przy jedzeniu,
krzywo siadamy za biurkiem, czytamy zwinięci na fotelu, śpimy na miękkich materacach i z wielką poduchą
pod głową. Ale to nie koniec krzywd, jakie czynimy naszemu kręgosłupowi. Gdy ciężko pracujemy i za krótko
śpimy, kręgosłup jest przeciążony i zaczyna nas boleć.
A jeśli dodatkowo zaniedbujemy naszą kondycję fizyczną
(sport rozciąga kręgosłup!) oraz dietę (w naszym menu
jest za mało budującego kości wapnia), popularne „bóle
w krzyżach” mamy już murowane.
Why does your spine hurt? If we exclude serious, e.g. genetic illnesses, the reason may be bad habits. And unfortunately, bad habits often accompany us since our
childhood. We hunch our back while we eat, sit crooked
behind the desk, read curled up in an armchair, sleep
on soft mattresses and with a big pillow under our head.
But these are not the only damages we do to our spine. When we work hard and sleep too little, our spine
is overloaded and begins to hurt. And if we also do not
take care of our physical condition (sport stretches the
spine!) and diet (our menu does not include enough calcium which builds the bones), the popular “back hurt”
is guaranteed.
34 PARK MAGAZINE
Physiotherapist
tricks
They are simple but efficient. And that is
the sort of solution we like best. Especially
when it is possible to exercise the spine while
watching TV commercials, for instance.
A WALK WITH
AN UMBRELLA
This might surprise you but an umbrella
(of course, when it does not rain!) may help
your spine. Simply grab it with both hands
behind your back while walking and stretch
your arms as far away as possible from your
body for a couple of seconds. Repeat it a
couple of times.
IN FRONT OF THE
COMPUTER
A similar exercise will prove efficient while
you work at a desk. While sitting in a chair,
put your hands on the back support and try
to bend forward against the resistance in
your arms. Stay in this position for a couple of
seconds. And you need to repeat the exercise.
BEFORE YOU GO TO SLEEP
Exercises on the bed are something for the
laziest of us. Lie down on your stomach and
make the so-called cradle (grab your ankles
with your hands). Then try to push your torso
forward, while simultaneously straightening
your legs for a couple of seconds.
DURING THE COMMERCIAL
BREAK
IN A TRAFFIC JAM
ON A MOTORWAY
123RF
There is nothing better to do in a traffic jam
(at least for your own health). Raise your
arms and push against the ceiling as hard
as you can. Stay in this position for a couple
of seconds. If the traffic situation does not
change, repeat this exercise a couple of times.
if you want to get rid
of the spine pain, start to
straighten up.
FIRST HELP
Znajdziemy ją w aptece. Maści rozgrzewające i przeciwbólowe przyniosą ulgę. Nie ma się jednak co łudzić, że już na zawsze. Bez zmiany
nawyków i skoncentrowania swojej
uwagi na problemie zwyczajnie się
nie obejdzie. Jeśli zatem chcesz, by
twój kręgosłup nie dawał ci się już
we znaki, zacznij się wreszcie prostować. Myśl o tym przy jedzeniu,
przy komputerze i za kółkiem. Kup
wreszcie karnet na fitness, zacznij
chodzić na basen, jeździć na rowerze. A w wersji dla nielubiących się
zbytnio pocić: zapisz się na masaż!
Specjaliści twierdzą, że już po kilku
seansach masażu klasycznego ulga
jest naprawdę odczuwalna. Taka
terapia nie tylko dobrze rozluźnia
i uelastycznia spięte mięśnie, jest też
bardzo przyjemna. Jeśli zaś niemal
każdego dnia wstajesz z łóżka „połamany”, to znak, że już najwyższy
czas zmienić materac. Taka sama
zasada dotyczy niewygodnych krzeseł biurowych!
You can find it in the drugstore.
Warming and pain-killing ointments will release the pain. But
of course, not forever. You need to
change your habits and focus on
the problem. So if you want to get
rid of the spine pain, start to straighten up. Think of it when you eat,
sit at the computer, or drive. Buy a
fitness card, start swimming, take
up cycling. And if you do not like
to sweat too much: get a massage!
Specialists claim that after only a
few classic massage sessions the
relief is really significant. Such
a therapy not only relaxes tense
muscles and makes them flexible,
it is also very pleasant. And if you
get out of bed all aching almost
every day, it is a sign that it is high
time you changed your mattress.
The same applies to uncomfortable office chairs!
MENU Z WAPNIEM
Use the break for a healthy spine. Lie down
on your stomach and put your feet under
a heavy piece of furniture. Then cross your
hands on the back of your neck and move
your torso upwards as far as possible. This
exercise resembles reverted push-ups a bit.
Jeśli chcesz, by twój kręgosłup nie dawał ci się już we
znaki, zacznij utrzymywać
wyprostowaną sylwetkę.
PIERWSZA POMOC
Mocna i częsta kawa? Napoje izotoniczne z dużą zawartością pobudzającej kofeiny? To z pewnością
nie sprzyja twojemu kręgosłupowi. I choć dietetycy namawiają, by
przy problemach kostnych do codziennego menu „wrzucić” nabiał,
z nim też nie można przesadzać.
Naukowcy odkryli niedawno pewną niepokojącą zależność. Nadmiar
białka zwierzęcego zwiększa utratę wapnia wraz z moczem. Z tego
względu nadmierne picie mleka,
wcale nie odstraszy np. osteoporozy. Lepsze w przypadku problemów
z kręgosłupem będą zawierające
sporą ilość wapnia świeże warzywa.
Strączkowe, jak na przykład groch
czy fasola, ale też wszelkiego rodzaju kapusty (pekińska, rzymska,
tradycyjna zielona). Do diety warto
włączyć również szpinak i brokuły, a także ziarna (pełnoziarniste
pieczywo, kasze, płatki owsiane
i jęczmienne). Miłośnikom słodyczy
spodoba się też fakt, że na zdrowy
kręgosłup warto jeść rodzynki, miód
i orzechy. Wszystko zaś należy popijać niegazową wodą mineralną.
CALCIUM
ON THE MENU
Often drink strong coffee? Isotonic
drinks with a lot of stimulating caffeine? This definitely does not help
your spine. And even though dieticians persuade us to include dairy
products in the everyday menu
in the case of bone problems, we
should stick to the limits. Scientists
have recently found a disturbing
connection. Too much animal protein increases the loss of calcium
excreted in the urine. That is why
drinking milk will not protect us
against osteoporosis. In the case
of spine problems, fresh vegetables with a lot of calcium are better.
Legumes, such as peas and beans,
but also all sorts of cabbages (nappa cabbage, Savoy cabbage, and
traditional green cabbage). It is
also a good idea to include spinach
and broccoli in your diet, as well
as grains (full-grain pastry, groats,
rolled oats, and rolled barley). Those who have a sweet tooth will like
the fact that you can eat raisins,
honey and nuts to have a healthy
spine. And all this should be washed down with non-carbonated
mineral water.
PARK MAGAZINE 35
Jesienne ,,must-see”
Must-sees in autumn
Wyczekiwane koncerty gwiazd muzyki, a na deskach
teatrów klasyki z Molierem i Florianem Zellerem na
czele. To wszystko w Krakowie jeszcze tej jesieni.
Z kolei Zabierzów stawia na sport i rekreację. Oto
kalendarium imprez, których nie można przegapić.
30 PAŹDZIERNIKA
Chris
Botti
Centrum Kongresowe ICE
Występował na największych i najbardziej
prestiżowych arenach świata, takich jak Hollywood Bowl czy Carnegie Hall. Współpracował i nagrywał m.in. ze Stingiem, Lady Gagą
czy Michaelem Buble. Ten amerykański trębacz smooth jazzowy należy do najbardziej
szanowanych instrumentalistów na świecie,
o czym w październikowy wieczór będzie
można przekonać się w krakowskim Centrum
Kongresowym. Chwali się, że uwielbia polską
publiczność. Bilety w cenach od 179 zł do 249
zł wciąż są dostępne w sprzedaży.
OCTOBER 30 Chris
Botti
ICE Congress Center
He has performed on the biggest and most prestigious stages in the world, such as Hollywood
Bowl or Carnegie Hall. He has cooperated and
recorded with Sting, Lady Gaga and Michael
Buble amongst others. This American smooth
jazz trumpeter belongs to the most respected
instrumentalists in the world, the proof of which
he will give on the October evening at the Kraków
Congress Center. He says that he adores the Polish audience. Tickets are still available and their
prices range from PLN 179 to PLN 249.
3 LISTOPADA
Ilu z nas nie zdążyło zrealizować swojego marzenia, jakim jest doświadczenie na własne oczy
koncertu Pink Floyd? Taką zachciankę należy
już zaliczyć do kategorii tych nierealnych, ale
na szczęście jest zespół, dzięki któremu można
się poczuć prawie jak na show gigantów progresywnego rocka. Brit Floyd to najpopularniejszy
na świecie coverband zespołu Rogera Watersa
i Davida Gilmoura, a w Krakowie zaprezentuje
repertuar obejmujący wszystkie najbardziej popularne albumy zespołu, w tym „The Dark Side of
the Moon”, „The Wall” czy „Wish You Were Here”.
Na trasie nazwanej „Space and Time World Tour”
istotnie będzie można przenieść się w czasie.
Ceny biletów wahają się między 199 zł a 249 zł
w zależności od miejsc.
36 PARK MAGAZINE
ŁUKASZ KALINOWSKI/EAST NEWS
Brit
Floyd
Centrum Kongresowe ICE
Most awaited music stars’ concerts and the classics on the
theater stages, with Moliere and Florian Zeller out front.
All this in Kraków this autumn. Zabierzów, on the other
hand, relies on sport and recreation. Below you will find
the calendar of events you cannot miss.
123RF
NOVEMBER 3
9 LISTOPADA
Brit
Floyd
ICE Congress Center
Foo
Fighters
Tauron Arena
How many of us didn’t manage to make their dream of seeing a Pink Floyd
concert with their own eyes come true? Such a whim should be qualified
as unrealistic now, but, fortunately, there is a band thanks to which one
can feel almost like being at the concert of the progressive rock giants. Brit
Floyd is the most popular coverband of Roger Waters and David Gilmour’s
group and, in Kraków, they will present the repertoire consisting of all of
the most popular Pink Floyd albums, including “The Dark Side of the Moon”,
“The Wall” and “Wish You Were Here”. During their tour called “Space and
Time World Tour”, one can really move back in time. Ticket prices range
from PLN 199 to PLN 249, depending on the seats.
To na pewno jeden z najbardziej oczekiwanych koncertów w całym kraju.
9 listopada do Krakowa zjadą fani zespołu nie tylko z całej Polski, ale i zagranicy – koncert w Tauron Arenie jest jedynym występem grupy w Europie
Środkowej. Zespół założony przez byłego perkusistę Nirvany, Davida Grohla,
zapełnia największe areny na całym świecie i zapewne podobnie będzie
w Krakowie. Foo Fighters, którzy świętują dwudziestolecie swojej działalności, zgarnęli w swojej karierze 11 Nagród Grammy, sprzedali 25 milionów
płyt i stworzyli ponadczasowe utwory jak „Everlong”, „Learn to Fly” czy „The
Pretender”. Obecnie w sprzedaży zostały tylko bilety w cenie 249 złotych.
7-8 LISTOPADA
Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Zabierzów
Szachy doskonalą pamięć i uwagę, rozwijają zdolność koncentracji
i logicznego myślenia. Gmina Zabierzów organizuje kolejną edycję Turnieju Szachowego. Zacięta rywalizacja o Puchar Wójta potrwa dwa dni,
podczas których prócz dorosłych walkę stoczą również dzieci. Spośród
wielbicieli gry w szachy, którzy nie ulegają jesiennej aurze, nikogo nie
powinno tam zabraknąć.
NOVEMBER 9
Foo
Fighters
Tauron Arena
This is definitely one of the most awaited concerts in the entire country. Fans
not only from Poland but from abroad will come to Kraków on 9th November
– the concert at the Tauron Arena is the only performance that the band is
going to give in Central Europe. The band, started by the former drummer of
Nirvana, sells out at the biggest stages in the world and it will probably do so in
Kraków, too. Foo Fighters, who are celebrating the twenty years of their activity,
have already raked up 11 Grammy Prizes in their career, sold 25 million records
and created some timeless compositions, such as “Everlong”, “Learn to Fly” or
“The Pretender”. Only tickets at the price of PLN 249 remain currently for sale.
NOVEMBER 7–8
Chess tournament
for the Cup of Zabierzów
Municipality Mayor
The game of chess improves memory and attention, develops the skills of
concentration and logical thinking. The Zabierzów municipality is organizing the next edition of its Chess Tournament. The fierce competition for
the cup of the mayor will last for two days, during which children will participate along with adults. No chess enthusiast, not affected by the autumn
aura, should be missing.
10-11 LISTOPADA
„Kiedy
kota nie ma...”
Kijów Centrum
Znakomita brytyjska komedia cieszy się w Polsce dużą popularnością – była
odgrywana już ponad 150 razy. Teraz pojawi się w Krakowie (odbędą się
tu trzy spektakle), a organizatorzy zapewniają, że to teatralny hit sezonu.
Opowieść o dwóch doświadczonych małżeństwach w podróży poślubnej
w Saint-Tropez to duża dawka humoru, idealna na zimne, listopadowe
wieczory. Gwarancją wysokiego poziomu jest obsada, którą tworzą m.in.
Katarzyna Skrzynecka, Wojciech Wysocki i Jacek Lenartowicz.
PARK MAGAZINE 37
NOVEMBER 10–11
13 LISTOPADA
“When
the Cat’s Away” The
Orchestra
Kijów Center
Centrum Kongresowe ICE
This excellent British comedy enjoys great popularity in Poland – it has been played 150 times
already. Now, it is to appear in Kraków (three
performances) and the organizers assure it is a
theatrical hit of the season. The story of two experienced married couples on their honeymoons
in Saint-Tropez presents a huge portion of humor, perfect for cold November evenings. A high
level of performance is guaranteed by the cast,
which includes: Katarzyna Skrzynecka, Wojciech
Wysocki and Jacek Lenartowicz.
11 LISTOPADA
Balicki Bieg
Niepodległości
Władze gminy Zabierzów zapraszają na niepodległościowy bieg z nagrodami, uroczysty
przemarsz na tzw. Staw w Balicach, prawdziwie
żołnierski poczęstunek w Domu Kultury, a na koniec wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Idealna propozycja na spędzenie Święta Niepodległości dla każdego miłośnika polskiej historii.
NOVEMBER 11
Balice Run
for Independence
The Zabierzów municipality authorities invite to
a run for independence, a ceremonial march to
the pond in Balice, real military refreshments in the
community center and common singing of patriotic
songs. It is an ideal proposal for spending the Independence Day for every enthusiast of Polish history.
Pod tą prostą nazwą kryje się projekt złożony z byłych członków legendarnej Electric
Light Orchestra, prekursorów syntezy muzyki klasycznej i rocka. Jeden z najbardziej
oryginalnych zespołów z lat 70. i 80. trudno
zaszufladkować w jednym gatunku muzyki,
bo jego artyści przez lata udanie łączyli m.in.
rock symfoniczny, disco i synth pop. Na tegorocznej europejskiej trasie koncertowej ELO
świętuje 40 lat działalności.
NOVEMBER 13
The
Orchestra
ICE Congress Center
This simple name stands for a project created
by former members of the legendary Electric
Light Orchestra, the pioneers of the classical
and rock music synthesis. One of the most original bands of the 1970s and 1980s, it is hard
to pigeonhole to one music genre, because the
artists have successfully managed to combine
for many years such different music types as
symphonic rock, disco and synth pop. During
this year’s European concert tour, ELO celebrates
40 years of activity.
24-26 LISTOPADA
If you believe the statistics, the problem of infidelity
concerns 74 percent of males. It is an important and
far-reaching subject – perhaps that is the reason
why the comedy of the French writer Florian Zeller enjoys such a great interest. The play from 2011,
which rapidly won the hearts of spectators from all
over Europe, tells a story of marital infidelity, truth,
loyalty and the intricacies of friendship. The cast
consists of the best actors of the Bagatela Theater
with Magdalena Walach amongst them.
38 PARK MAGAZINE
in Kraków.
An excellent work of art by Moliere, dealing with
loneliness, life paradox and human vanity. The
play, directed by Giovanni Pampiglione, brings
up these serious issues in the atmosphere of
amusement and French humor. Andrzej Grabowski plays the title role to spectators’ pleasure. “The Imaginary Invalid” is the most interesting performance in the Juliusz Słowacki
Theater in autumn.
4 GRUDNIA
Kraftwerk
Centrum Kongresowe ICE
Światowa legenda muzyki elektronicznej zagra w Krakowie z okazji 45-lecia założenia zespołu. Niemiecka grupa zrewolucjonizowała
swój gatunek, wykorzystując m.in. muzyczne eksperymenty z robotyką i technicznymi
innowacjami. Ich koncerty w technologii 3D
są unikalnym dziełem sztuki, które powinien
zobaczyć każdy.
DECEMBER 4
Znakomite dzieło Moliera opowiadające o samotności, paradoksie życia i próżności człowieka. Sztuka wyreżyserowana przez Giovanniego
Pampiglione porusza te poważne problemy
w atmosferze rozbawienia i francuskiego humoru. W tytułowej roli widzowie zobaczą Andrzeja Grabowskiego. „Chory z urojenia” to jedna z
The world famous legend of electronic music
will play in Kraków to celebrate the 45th anniversary of the band’s foundation. The German
group has revolutionized the genre, making musical experiments with robotics and technical
innovations. Their concerts using 3D technology are a unique work of art, which everybody
should experience.
w Krakowie,
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO\JULIUSZ SŁOWACKI THEATER
“The
truth”
Bagatela Theater
“The
Imaginary Invalid”
Juliusz Słowacki Theater
Kraftwerk
ICE Congress Center
„Prawda
o zdradzie”
Teatr Bagatela
NOVEMBER 12–13
NOVEMBER 24–26
„Chory
z urojenia”
Teatr im. Juliusza Słowackiego
12-13 LISTOPADA
Jeśli wierzyć statystykom, problem zdrady dotyczy 74 procent mężczyzn. Jest to temat ważny
i nośny – być może dlatego komedia francuskiego pisarza Floriana Zellera cieszy się tak dużym
zainteresowaniem. Sztuka z 2011 roku, która
szybko zdobyła serca widzów w całej Europie,
opowiada o małżeńskiej zdradzie, prawdzie,
lojalności i zawiłościach przyjaźni.
najciekawszych jesiennych propozycji Teatru
im. Juliusza Słowackiego.
Nowe szaty w Internecie
New image on the Internet
Kraków Business Park
unowocześnił swoją stronę
internetową www.kbp.pl
Kraków Business Park
modernized its website,
www.kbp.pl
Obecnie jest bardziej rozbudowana, przyjazna, łatwiejsza w nawigacji. Zainteresowani znajdą na niej
najważniejsze dane o firmie, jej ofercie dla najemców,
infrastrukturze socjalnej, a także aktualne informacje o działalności KBP. Dzięki specjalnej zakładce
będzie można także łatwo dotrzeć do informacji
o remontach dróg w Krakowie i okolicach, sytuacji
na autostradzie A4, danych na temat PKP, lotniska
w Balicach i komunikacji miejskiej. Strona jest w dwóch
wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Co ważne – można ją ściągać także na smartfony i tablety.
Currently it is more complex, friendly, and easier to
navigate. Those who are interested will find there the
most important data on the company, its offer for lessees, and social infrastructure, as well as up-to-date
information on KBP’s operations. With a special tab,
it will also be easy to get information on road works
in Kraków and surroundings, the situation on the A4
motorway, data on PKP railway services, the airport in
Balice, and the city transport. The website offers two
language versions, Polish and English. What is important, it can also be viewed on smartphones and tablets.

Podobne dokumenty