Zasady rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w 2016

Transkrypt

Zasady rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w 2016
Zasady rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w 2016 r.
w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej
Kraków (II)” realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ogólne informacje o projekcie
1. Projekt wspołłfinansowany jest ze słrodkołw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwołj 2014 – 2020.
2. Celem projektu jest zwiększenie mozlliwosłci zatrudnienia 602 osołb młodych do 29 r. zl. bez
pracy, w tym w szczegołlnosłci osołb, ktołre nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodziezl NEET) poprzez niwelowanie barier utrudniających start zawodowy na rynek pracy.
3. Projekt realizowany będzie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.
4. Budzlet projektu wynosi 5 496 361,46 zł na realizację w 2016 r. i 458 030,12 zł w 2017 r.
Beneficjenci ostateczni
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwołj 2014-2020, projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat z
kategorii NEET, spełniających łącznie następujące warunki:
 nie pracuje oraz posiada status osoby bezrobotnej,
 nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub
doskonalenie umiejętnosłci i kwalifikacji zawodowych lub ogołlnych, potrzebnych do
wykonywania pracy,
We wskazanej grupie wiekowej, projekt adresowany jest w szczegołlnosłci do:
 osołb niepełnosprawnych (min. 13 osołb),
 osołb długotrwale bezrobotnych w wieku 25-29 lat (min. 103 os.),
 kobiet (co najmniej 56% ogołłu uczestnikołw).
Uczestnikami projektu będą osoby posiadające I lub II profil pomocy.
W grupie osołb do 25 roku życia wsparciem mogą bycł objęte osoby pozostające w rejestrach GUP
nie dłuzlej nizl 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).
Warunkiem uczestnictwa będzie niekorzystanie z form aktywizacji finansowanych ze słrodkołw
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
Ścieżka beneficjenta
Scciezlka uczestnictwa w projekcie zakłada indywidualną i kompleksową pomoc obejmującą:
1. załozlenie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
2. usługę posłrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego,
3. wsparcie stanowiące odpowiedz ł na zidentyfikowaną barierę w IPD utrudniającą zatrudnienie
(stazl, szkolenie, dofinansowanie podjęcia działalnosłci gospodarczej).
Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie
1. Wsparcie w ramach projektu słwiadczone jest na podstawie przepisołw ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktołw wykonawczych, na zasadach zgodnych z
obowiązującymi w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie procedurami.
2. Obligatoryjnymi elementami wsparcia w projekcie są: Indywidualny Plan Działania oraz usługa
posłrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego, słuzlące identyfikacji barier i potrzeb rozwoju
zawodowego uczestnika oraz okresłleniu kolejnych form pomocy słuzlących zwiększeniu szans
na zatrudnienie.
3. Udział w formie aktywnej: stazlu, bonu szkoleniowego lub otrzymanie dofinansowania na
podjęcie działalnosłci gospodarczej mozlliwy będzie wyłącznie po ustaleniu przez doradcę
klienta celowosłci uzyskania wsparcia (w ramach
IPD, posłrednictwa/poradnictwa
zawodowego).
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Obowiązki uczestnika projektu
1. Obowiązkiem beneficjenta projektu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Beneficjent wypełnia i podpisuje deklarację uczestnika projektu oraz osłwiadczenie
beneficjenta ostatecznego. Podpisując dokumenty uczestnik akceptuje warunki udziału w
projekcie wspołłfinansowanym ze słrodkołw Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyrazla
zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu;
b) udział w obowiązkowych badaniach ankietowych prowadzonych przez Referat
Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (do 4 tygodni oraz do 3 miesięcy od zakonłczenia udziału).
Brak akceptacji warunkołw uczestnictwa wyklucza mozlliwosłc ł udziału w finansowych formach
wsparcia dostępnych w projekcie.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania wszystkich zlądanych danych osobowych,
kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Na etapie postępowania rekrutacyjnego beneficjent projektu zobowiązuje się, że po
zakończeniu udziału w projekcie i podjęciu pracy, dostarczy do Urzędu odpowiednie
dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. kopię umowy o
pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej).
5. Beneficjent zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w oferowanym mu wsparciu. Kazlde
przerwanie uczestnictwa winno zostac ł niezwłocznie zgłoszone na pisłmie z podaniem
dokładnej przyczyny.
6. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecnosłci na szkoleniu lub stazlu, jest zasłwiadczenie o
niezdolnosłci do pracy na druku ZUS ZLA (dawne L4), ktołre beneficjent ostateczny
zobowiązany jest dostarczycł niezwłocznie (pok. 119 – Dziennik podawczy).
7. Beneficjent projektu zobowiązany jest do powiadomienia Referatu Pozyskiwania i Obsługi
Funduszy o wszelkich przyznanych mu słwiadczeniach (np. z ZUS-u, z MOPS-u).
8. Osoby ubiegające się o słwiadczenia w ZUSie (renta, słwiadczenia rehabilitacyjne, inne), przed
zapisem na szkolenia lub stazl, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie pracownika
Referatu Pozyskiwania i Obsługi Funduszy oraz złozlenia odpowiedniego osłwiadczenia.
Monitoring Beneficjentów Ostatecznych
W celu monitorowania jakosłci udzielanego wsparcia Urząd zakłada przeprowadzanie regularnych
wizyt monitorujących w miejscu organizacji szkolenł, stazly.
Pozostałe informacje
1. Za realizację zadanł w ramach projektu odpowiada Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy.
2. Informacji na temat dostępnych form wsparcia oraz harmonogramu realizacji projektu
udzielają pokoje:
* 134 – staże (tel. 12 68 68 134),
* 136 – bony szkoleniowe, dotacje (tel. 12 68 68 136).
3. Wszelkie formalnosłci związane z uczestnictwem w poszczegołlnych formach wsparcia
oferowanych w projekcie dopełniane są w Referacie Pozyskiwania i Obsługi Funduszy.
4. Terminy realizacji zadan ł podane zostaną w osobnej informacji zamieszczonej na stronie
www.gupkrakow.pl.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Podobne dokumenty