odzież ochronna - Procurator BHP

Transkrypt

odzież ochronna - Procurator BHP
Dla wygody i swobody
– swobody ruchu
Nasza odzież robocza jest zaawansowana technologicznie. Nowe materiały
i nowe właściwości przesuwają granice.
Praca ma często coś wspólnego ze sportem. Poruszamy się i potrzebujemy
odpowiednich do tego ubrań. To wydaje się oczywiste i teraz naprawdę
jest. Jesteśmy najbardziej dumni z naszego asortymentu Worksafe, ubrań,
które wyznaczają nowy standard swobody ruchu w pracy.
ODZIEŻ OCHRONNA
Kurtki zimowe ........................................................................ 46
Odzież przeciwdeszczowa ......................................................... 47
Ubrania robocze ..................................................................... 48
Bezrękawniki ......................................................................... 49
Koszule ................................................................................. 50
T-shirty, koszulki polo, bluzy ..................................................... 51
Czapki ................................................................................... 52
Odzież specjalistyczna ............................................................. 53
Odzież jednorazowa ................................................................ 57
Odzież WORKSAFE ................................................................... 59
Odzież ostrzegawcza ............................................................... 60
Odzież Procurator BHP ............................................................. 65
41
odzież ochronna
Odzież robocza i ochronna stanowią podstawowy środek ochrony
pracy we wszelkich branżach i gałęziach przemysłu. Odzież
ochronna jest to odzież okrywająca lub zastępująca odzież osobistą,
chroniąca przed określonymi zagrożeniami. Należy ją stosować
przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała
lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne
niebezpieczeństwo stanowią: wysoka lub niska temperatura, ogień,
niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba
widoczność, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Poszczególne
rodzaje odzieży są zaprojektowane jako ochrona przed zagrożeniami
występującymi w określonych warunkach pracy.
Należy zwrócić uwagę, że do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej,
większość ubrań zawodowych i pracowniczych była traktowana jako
odzież robocza. Typowymi przykładami są niektóre rodzaje ubrań,
przeznaczone dla pracowników wykonujących prace, podczas których
grozi mocne zabrudzenie nieszkodliwymi dla życia i zdrowia substancjami,
przyspieszone niszczenie odzieży, jak również wówczas, gdy wymaga się
specjalnej czystości wytwarzanego wyrobu. Taka odzież zaliczana była
do odzieży roboczej, nie podlegającej obowiązkowej certyfikacji. Po
1 maja 2004 r. odzież ta podlega Dyrektywie 89/686/EWG i musi spełniać
jej wymagania, jednocześnie stając się odzieżą ochronną, najczęściej
przyporządkowaną do kategorii I ochrony, a spełnianie wymogów
Dyrektywy potwierdza sam producent czy importer danej odzieży.
Kategoria II
Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym
zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III)
Do tej kategorii ochrony zalicza się najczęściej odzież chroniącą przed
konkretnym czynnikiem, nie zagrażającym życiu i nie powodującym
poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Do tej grupy
zalicza się np.:
• odzież chroniącą przed przecięciem (fartuchy antyprzecięciowe,
odzież dla pracowników leśnych),
• odzież dla spawaczy,
• odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi
substancjami chemicznymi (np. w galwanizerniach),
• odzież ostrzegawcza (np. dla drogowców)
Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG – podobnie jak inne środki ochrony
indywidualnej – odzież ochronną podzielono na trzy kategorie ochrony,
w zależności od stopnia zagrożenia, przed którymi odzież ma chronić
pracownika. Należy jednak pamiętać, że kategoria, do jakiej należy dany
wyrób, nie może mieć wpływu na stopień ochrony, lecz jedynie na
procedury oceny zgodności z ww. Dyrektywą.
Kategoria I
Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami
Ubrania należące do tej kategorii są odzieżą o prostej konstrukcji, a ich
poziom skuteczności może ocenić sam użytkownik. Jeśli określone
zagrożenie narasta, skutki tego mogą być łatwo zidentyfikowane przez
pracownika we właściwym czasie. Do tej grupy zalicza się odzież wcześniej
zwaną roboczą oraz ubrania z tkanin ochronnych (np. trudnopalnych,
kwasoochronnych, pyłochłonnych), nie podlegające procedurze oceny
zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje najczęściej
odzież chroniącą przed:
• zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, np. środkami czystości
o słabym działaniu, którego skutki są łatwo odwracalne (np. fartuchy,
kombinezony, ubrania z drelichów, elanobawełny itp.),
• uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach
(przykłady j.w.),
• zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim
stopniu zagrożenia (np. ubrania i fartuchy z tkanin niepalnych lub
trudnopalnych),
• czynnikami atmosferycznymi (np. odzież ocieplana, odzież
przeciwdeszczowa).
42
Kategoria III
Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem
życia lub zdrowia pracownika
Kategoria III odzieży ochronnej obejmuje odzież wysoce specjalistyczną,
chroniącą przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze
następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie
można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.:
• specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne
• odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem,
temperaturą pow. 100OC lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
• odzież chroniąca przed niskimi temperaturami – poniżej 50OC,
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
•
odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu
elektrycznego.
Ze względu na to, jakie części ciała chroni dany element, odzież ochronną
dzieli się na:
• odzież ochraniającą tułów (komplety ubrań – bluza i spodnie,
kombinezony, fartuchy, kurtki, płaszcze, bezrękawniki i in.),
• odzież chroniącą części tułowia (np. ochraniacze klatki piersiowej,
barku, przedramienia itd.),
• nakrycia głowy (np. kaptury, berety, czapki i in.).
O właściwościach ochronnych odzieży decydują przede wszystkim cechy
materiałów, z których odzież jest wykonana: odpowiednie wykończenie
lub impregnowanie, grubość materiału, splot włókien, domieszka włókien
specjalistycznych i in.
ODZIEŻ OCHRONNA DLA PRACOWNIKÓW
NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH
PN-EN 531
Poziomy skuteczności zostały
określone w tabeli poniżej.
ABCDE
A - niepalność
B - odporność na ciepło konwekcyjne
C - odporność na promieniowanie cieplne
D - odporność na rozpryski płynnego aluminium
E - odporność na rozpryski stopionego żelaza
Odzież ochronna niepalna/trudnopalna wg PNEN 531 przeznaczona
jest dla pracowników narażonych na działanie wysokiej temperatury
(z wyłączeniem strażaków i spawaczy) w krótkim czasie.
Czynnikami gorącymi mogą być: płomień, ciepło konwekcyjne,
promieniowanie cieplne, rozpryski stopionego metalu, gorące przedmioty,
iskry itp. Czas palenia odzieży niepalnej powinien być mniejszy niż
2 sekundy. Ubranie takie musi być odpowiednio oznakowane i posiadać
klasę ochrony oraz instrukcję użytkowania.
ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I OSÓB
WYKONUJĄCYCH ZAWODY POKREWNE
ODZIEŻ CHEMOOCHRONNA
PN-EN 463,
PN-EN 468,
PN-EN 943-1 & 2
PN-90/P-04669
Odzież chemoochronna ma za zadanie zapewnić ochronę skóry
pracownika przed kontaktem ze szkodliwymi substancjami chemicznymi:
kwasami, zasadami, ługami, olejami, lakierami itp. Są to często zagrożenia
bardzo poważne, mogące spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub
nawet śmierć. Zapewnia ona ochronę przed chemikaliami w różnych
formach: gazów, cieczy, oparów i pyłów.
Przy doborze odzieży chemoochronnej należy wziąć pod uwagę rodzaj
szkodliwego czynnika chemicznego, jego stężenie oraz intensywność
działania. Do dyspozycji mamy odzież ochronną długotrwałego użytku
oraz odzież jednorazową.
Odzież do użytku krótkotrwałego (jednorazowego) produkowana jest
z włóknin i folii, natomiast ubrania do użytku długotrwałego z tkanin
powlekanych i impregnowanych. Należy jednak pamiętać, że ubrania te
tracą swoje właściwości ochronne po określonej liczbie prań.
Przy podziale odzieży ochronnej bierze się pod uwagę stan skupienia
szkodliwego czynnika oraz intensywność jego działania na odzież. Normy
europejskie przyjęły następujący podział:
• typ 1 i 2 – Odzież gazoszczelna chroniąca przed działaniem substancji
chemicznych w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych
(PN-EN 943-1 i PN-EN 943-2),
• typ 3 – Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy
(PN-EN 463),
• typ 4 – Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy
(PN-EN 468),
• typ 5 – Odzież chroniąca przed pyłami, w tym także dla piaskarzy
(PN-EN 13982-1, PN-90/P-04996),
• typ 6 – Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą (prEN 13034).
PN-EN 470-1
Odzież stosowana podczas prac spawalniczych oraz w warunkach, gdzie
nie można uniknąć odprysków, ma chronić przed kroplami stopionego
metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia oraz promieniowaniem
ultrafioletowym. Można ją użytkować w sposób ciągły przez 8 godzin.
Ubrania wykonane są zwykle z tkanin impregnowanych przeciwpalnie,
o odpowiednich właściwościach dielektrycznych oraz odporności na
działanie drobnych rozprysków płynnego metalu.
Często stosowane przez spawaczy są również specjalne skórzane fartuchy
i ochrony poszczególnych części ciała, tułowia, szyi, nóg i ramion.
Ubrania dla spawaczy nie powinny mieć kieszeni, a jeśli już je mają, muszą
to być kieszenie wewnętrzne lub kryte klapką, całkowicie zakrywającą
wlot kieszeni. Konieczne jest odpowiednie oznakowanie oraz instrukcja
użytkowania odzieży ochronnej dla spawaczy.
Użytkowanie odzieży ochronnej dla spawaczy wymaga szczególnej
dbałości o właściwe jej stosowanie.
Odzież może wykazywać mniejsze właściwości ochronne, gdy jest
zanieczyszczona substancjami palnymi, zmoczona lub zawilgocona.
Odzież chemoochronną zwyczajowo dzieli się również ze względu na
rodzaj substancji chemicznej, przed którą ma chronić. Wyróżnia się więc
odzież chroniącą przed:
• kwasami i zasadami nieorganicznymi (kwasem solnym, siarkowym
i azotowym, zasadą sodową i potasową),
• kwasami organicznymi (octowym, mlekowym, mrówkowym),
• olejami (zwierzęcymi i roślinnymi, mineralnymi),
• środkami ochrony roślin,
• farbami i lakierami,
• rozpuszczalnikami organicznymi (benzen, aceton, toluen).
ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI I WODĄ
PN-EN 343
Odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi jest najczęściej
odzieżą przeciwdeszczową, przeznaczoną dla pracowników pracujących
43
odzież ochronna
w
przestrzeni
otwartej
(pracownicy
budownictwa,
służby porządkowe i komunalne,
pracujący przy naprawach dróg
i torowisk, rolnicy, rybacy itd.).
Ubrania te podzielono na
kilka klas, w zależności od ich
nieprzemakalności
i stopnia wentylacji.
Klasa I – najniższa – przeznaczona jest dla pracowników
nie narażonych na intensywne
opady
i
przebywających
niedługo
na
otwartej
przestrzeni. Do prac, podczas
których pracownik narażony
jest
na
przemoknięcie,
przeznaczona jest odzież klasy II, chroniąca przed wodą, jak również przed
parą wodną, uniemożliwiającą skórze „oddychanie”, a tym samym znacznie
zmniejszającą komfort użytkowania odzieży.
Ostatnio pojawiły się wodoszczelne tkaniny paroprzepuszczalne, dzięki
którym ubrania uzyskały lepszą wentylację. Odzież wodoochronna klasy III
charakteryzuje się najlepszą nieprzemakalnością i wentylacją, a co za tym
idzie – posiada wyższe walory użytkowe.
Materiały stosowane do produkcji odzieży wodoochronnej są specjalnie
impregnowane, powlekane PCW, kauczukiem bądź poliuretanem.
Stosuje się też specjalne paroprzepuszczalne laminaty i mikrowłókna,
umożliwiające „oddychanie” ubrania.
PN-EN 471
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
Odzież ostrzegawcza jest przeznaczona do stosowania w warunkach,
w których konieczne jest wizualne sygnalizowanie obecności osoby
(zagrożenie związane z potrąceniem, zgnieceniem bądź uderzeniem
przez poruszające się maszyny, kierowane przez człowieka samochody,
wózki widłowe, dźwigi, suwnice i in.).
Z uwagi na fakt, że maszyny charakteryzują się dużą masą i energią, nie jest
możliwe stosowanie skutecznych sposobów, chroniących bezpośrednio
przed urazem. Odzież ostrzegawcza ma za zadanie zapobiegać wypadkom
poprzez swoją widoczność. Służą do tego przede wszystkim odpowiednie
materiały odblaskowe, opasujące poziomo tors, rękawy i nogawki
pracownika.
Pasy odblaskowe naszywane są na tło o barwie fluorescencyjnej: żółtej,
pomarańczowej lub czerwonej.
Odzież ostrzegawcza dzieli się na 3 klasy ze względu na minimalną
powierzchnię materiałów odblaskowych umieszczonych na odzieży.
Należy jednak mieć na uwadze, że ubrania te, pod wpływem prania
i światła, tracą po pewnym czasie swoje właściwości ochronne. Zabrudzone
– nie zapewniają odpowiedniej widoczności. Dlatego użytkownicy muszą
przestrzegać instrukcji użytkowania i warunków konserwacji dołączonych
do odzieży.
44
PN-EN 1149-1
ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA
Odzież ochronna chroniąca przed wyładowaniami elektrostatycznymi różni
się w zależności od materiału, z którego jest wykonana oraz powiązanej
z tym rezystywności powierzchniowej.
Odzież może być wykonana z materiałów jednorodnych lub
niejednorodnych. Materiały te charakteryzują się tym, że właściwości
elektryczne ich składników (nitek, warstw) nie różnią się od siebie
w sposób zasadniczy lub zawierają mieszaninę przewodzących włókien.
Tkaniny niejednorodne charakteryzują już inne właściwości. Zawierają
one niewielkie ilości włókien przewodzących, które są rozmieszczone
równomiernie lub są powleczone lub laminowane. Właściwości obu
składników różnią się od siebie. Materiały niejednorodne ze specjalnymi
włóknami przewodzącymi ładunki elektryczne muszą charakteryzować się
taką samą rezystywnością powierzchniową jak materiały jednorodne. Nitki
przewodzące tworzą na tkaninie siatkę, a odstępy między włóknami nie
powinny być większe niż 1 cm.
Odzież ochronna antyelektrostatyczna może występować w wersji
jedno- lub dwuczęściowej. Powinna ona jednak zawsze okrywać
tułów, ramiona i nogi. Ważne jest, aby była tak zaprojektowana, żeby
umożliwiała odprowadzanie ładunku poprzez część ubrania oraz
zapewniała bezpośredni kontakt ze skórą przewodzącego komponentu
w materiale odzieży, np. na szyi i nadgarstkach. Mogą to być również
zakończenia ubrania, np. na rękawach, nogawkach spodni czy kołnierzu.
Warto pamiętać, że szerokość odsłoniętych powierzchni elementów
wykończeniowych (np. zamków) powinna być mniejsza niż 1 cm.
Jeśli przewodzący element ubrania nie może kontaktować się ze skórą, to
wówczas powinien zostać bezpośrednio uziemiony.
CECHY ODZIEŻY OCHRONNEJ
Do odzieży ochronnej zaliczana jest również odzież tzw. zawodowa
(branżowa), charakterystyczna dla konkretnych branż, np. odzież dla
gastronomii, służby zdrowia, hotelarstwa itp.
Odzież ochronna występuje w wersji nieocieplanej oraz ocieplanej,
ze wzmocnieniami miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia
mechaniczne (kolana, łokcie, siedzenie itp.).
Materiały
Odzież ochronna wykonywana jest z różnych materiałów, najczęściej
bawełny lub mieszanek tworzyw sztucznych z bawełną.
Bawełna (drelichy)
Tkanina naturalna o różnych gramaturach i bardzo dobrych właściwościach
użytkowania. Drelichy stosowane są w wielu branżach i gałęziach
przemysłu. Doskonale przepuszczają powietrze. Bawełna stanowi
składnik wielu „mieszanek”, stosowanych w produkcji odzieży roboczej
i ochronnej.
Mieszanki bawełniano-poliestrowe i bawełniano-poliamidowe
Tkaniny tzw. nowej generacji, składające się z bawełny i włókien
poliestrowych bądź poliamidowych, charakteryzujące się zwiększoną
odpornością na uszkodzenia mechaniczne, stanowią świetny materiał
na uniwersalną odzież ochronną. Struktura tkaniny, uzyskana dzięki
zastosowaniu gęstego splotu, umożliwia zachowanie bardzo dobrej
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ochrony przed drobnymi zanieczyszczeniami i brudami, a tym samym
ułatwia pranie. Odzież ta odznacza się ponadto zwiększoną wytrzymałością
i trwałością, co też pozwala na używanie jej w trudnych warunkach pracy.
Do tkanin bawełniano-poliestrowych należą różnego rodzaju elanobawełny
różnych marek i producentów, np. KG 308, Everest, Klopman Indestructible
i inne.
Specjalnym rodzajem tkanin jest materiał z wykończeniem oleofobowym
(tzw. beaver-nylon, którego nazwa pochodzi od pierwszej na polskim
rynku tego rodzaju tkaniny). Dzięki specjalnej apreturze odznacza się
właściwościami wodo- i olejoodpornymi. Warstwa zewnętrzna materiału
składa się głównie z poliamidu, natomiast warstwa wewnętrzna z bawełny.
Taka struktura materiału dodatkowo zwiększa odporność na zabrudzenia,
jednocześnie zapewnia użytkownikowi komfort noszenia odzieży.
Specjalne właściwości i struktura takich mieszanek sprawiają, że nadają się
one do użytkowania w środowisku wilgotnym.
Płótna
Popularne płótno stosowane jest do produkcji lekkiej i przewiewnej
odzieży ochronnej, głównie dla przemysłu spożywczego, lekkiego i służby
zdrowia. Najczęściej z płótna szyje się różnego rodzaju fartuchy, garsonki
i dwuczęściowe ubrania np. dla piekarzy, masarzy itp.
Ortaliony
Ortaliony to tkaniny poliestrowe impregnowane wodoodpornie,
przeznaczone do produkcji odzieży przeciwdeszczowej i wodoochronnej.
Występują w różnych gramaturach i bogatej kolorystyce. Z ortalionów szyje
się wierzchnią odzież ochronną, mającą chronić przed wiatrem i deszczem.
stosować nieprzepuszczający maleńkich cząstek stałych bawełniany
materiał o nazwie Pyton. Swoje właściwości zawdzięcza specjalnemu
gęstemu splotowi włókien, zachowując jednak w dużym stopniu zdolność
do przepuszczania powietrza.
Tkaniny antyelektrostatyczne
Materiały antyelektrostatyczne posiadają najczęściej wplecione specjalne
włókna elektroprzewodzące (np. węglowe). Z polskich tkanin należy tu
wymienić Kastik. Jest to tkanina bawełniana z domieszką włókien NitrilStatic. Dodatkowo posiada właściwości oleofobowe.
Inne tkaniny, stosowane do wyrobu odzieży roboczej: stylony, flanele,
polary i in.
NADRUKI
Coraz więcej firm wyróżnia ubrania robocze swoimi własnymi oznaczeniami
(logo, nazwa firmy, nazwisko użytkownika, kody). Istnieje wiele możliwości
wyboru kolorów i technik nadruku. Dobór odpowiedniej techniki zależy od
wielkości, kolorystyki, wzoru nadruku, jak również miejsca, gdzie ma być
umieszczony. Sitodruk i termotransfer należą do najbardziej popularnych
technik. Pozwalają na zadrukowanie dużych powierzchni. Termotransfer
pozwala ponadto na wykorzystanie większej liczby kolorów oraz na
idealne odwzorowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów.
Metodę flockowania stosuje się przeważnie do wykonywania nadruków
w jednym kolorze.
Haft komputerowy jest techniką przy użyciu komputerowych maszyn
hafciarskich. Wszystkie metody wykonania nadruków zapewniają trwałe
oznakowania, odporne na wielokrotne pranie i prasowanie odzieży.
Proban®
Tkanina bawełniana wykończona trudnopalnie, przeznaczona na odzież
dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących oraz
spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Poza właściwościami
ochronnymi charakteryzuje się wysokim komfortem użytkowania ze
względu na brak domieszek włókien sztucznych (wymiana powietrza,
wchłanianie wilgoci).
Tkaniny chemoodporne
Materiały odporne na działanie substancji chemicznych muszą
odpowiadać ściśle określonym parametrom związanym z przesiąkliwością
i niezwilżalnością. Właściwości te uzyskuje się dzięki odpowiedniemu
wykończeniu (impregnowaniu). Jedną z najbardziej popularnych tkanin
kwasoochronnych jest Tytan, będący mieszanką poliestru z bawełną.
Przeznaczony jest do produkcji odzieży chroniącej przed rozcieńczonymi
kwasami i zasadami. Do ochrony przed pyłami oraz piaskowania można
WYMIARY ODZIEŻY
Lp.
Odzież
Podstawowe
wymiary
1.
bluza, kurtka,
bezrękawnik itp.
wzrost, klatka piersiowa
2.
spodnie
wzrost, pas
3.
kombinezon
wzrost, klatka piersiowa
4.
fartuch
wzrost, pas lub klatka
piersiowa
5.
ochraniacze części ciała
wzrost lub pas lub klatka
piersiowa lub waga ciała i in.
ROZMIARY ODZIEŻY OCHRONNEJ
Odzież robocza i ochronna powinna być odpowiednio oznakowana pod
względem rozmiarów. Wymiary użytkownika podaje się w centymetrach.
Poszczególny rodzaj odzieży wymaga odpowiednich wymiarów (wzrost,
obwód klatki piersiowej, talii itd.).
Podstawowe (minimalne) wymagania przedstawia Tabela Wymiary
odzieży. Szczegółowych informacji nt. rozmiarów odzieży udzielą
handlowcy.
Przedziały wymiarów wzrostu oraz obwodów klatki piersiowej i talii
określają odpowiednie normy. Przedziały te można stosować
w przeróżnych kombinacjach.
W powszechnym użytku stosowane są standardowe wymiary,
przedstawione w poniższej tabeli. Dotyczy to odzieży produkowanej
seryjnie. Odzież dla pracowników o wymiarach nietypowych szyta jest
z reguły na specjalne zamówienie.
45
odzież ochronna
KURTKI ZIMOWE
LIBRA
URBAN
Kurtka zimowa
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu
stanowiskach pracy w okresie zimowym
• wykonana z PCW i poliestru
• posiada polarową podpinkę, odpinane
rękawy, odblaskowy pasek
na wysokości piersi
oraz 9 kieszeni
• zapinana na zamek błyskawiczny
kryty listwą zapinaną na rzepy,
• rękawy zapinane na rzepy
w nadgarstkach
• w kolorze szarym
• rozmiary: M-XXXL
Kurtka zimowa
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy w okresie zimowym
• wykonana z poliestru i PCW
• zapinana na zamek błyskawiczny kryty
listwą na rzep
• posiada odblaskowe lamówki,
cztery obszerne kieszenie, rękawy
zakończone ściągaczem,
regulowane taśmą na rzep
• kaptur chowany w kołnierzy
zapinanym na rzep
• posiada odpinany na zamek
i zatrzaski dwukolorowy
polar, który może
być noszony
oddzielnie
• bardzo elegancka
• w kolorze szarym
z czarnymi
i żółtymi
dodatkami
• rozmiary: M-XXXL
INDEX
60-08-059000
INDEX
60-08-046000
GUARDIAN JACKET
MERCURY JACKET
Kurtka zimowa
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu
stanowiskach pracy w okresie zimowym
• wykonana z poliestru
• posiada pikowaną podszewkę
• zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na napy
• kaptur chowany w kołnierzu wykończony
polarem
• otwory wentylacyjne zapinane
na zamek pod rękawami
• regulowana w pasie i u dołu
elastycznym sznurkiem
• rękawy zakończone ściągaczem,
regulowane taśmą na rzep
• dostępne kolory:
granatowo – czarny
i zielono – czarny
• rozmiary: S-XXXL
Kurtka zimowa
• przeznaczenie: stosowana jako elegancka odzież w okresie zimowym
• wykonana z poliestru
• górna część podszewki polarowa, dolna – poliestrowa, pikowana
• kaptur chowany w kołnierzu
• wewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, oprócz tego
– kieszonka na telefon komórkowy
• przy kieszeniach stebnowanie taśmą odblaskową
• kołnierz i rękawy z regulowaną taśmą na rzep
• elegancka i wodoodporna
• kolory: czarny i granatowy
• rozmiary: S-XXXL
INDEX
46
INDEX
60-08-195000
60-08-180000
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA
KURTKI I KOMPLETY PRZECIWDESZCZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem
wykonane z nylonu i PCW
posiadają kaptur
zapinane na zamek
ściągane u dołu sznurkiem
pakowane są w praktyczne woreczki
dostępne kolory: zielony, niebieski, żółty, granatowy, moro
rozmiary: M-XXXL
INDEX
60-10-010000 (kurtki)
60-10-210000 (komplety: kurtka + spodnie)
PN-EN 343
MODEL 101/001
MODEL 106
Ubranie wodoochronne
• przeznaczenie: stosowane wszędzie
tam, gdzie praca wykonywana jest
w trudnych i niesprzyjających
warunkach atmosferycznych
• wykonane z dzianiny poliestrowej
o gramaturze 320 g/m2 powleczonej
polichlorkiem winylu
• składa się z kurtki ¾ z kapturem,
ściągającym się w części twarzowej
oraz spodni ogrodniczek
• szwy zgrzewane obustronnie
prądem o wysokiej częstotliwości
• chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem
• kolory: zielony, niebieski, żółty, czarny,
pomarańczowy, biały, czerwony,
pomarańczowy Hi-Vis, żółty Hi-Vis
• rozmiary: S-XXXL
Płaszcz wodoochronny
• przeznaczenie: stosowany wszędzie tam,
gdzie praca wykonywana jest
w trudnych i niesprzyjających
warunkach atmosferycznych
• wykonany z dzianiny poliestrowej
o gramaturze 320 g/m2
powleczonej polichlorkiem winylu
• posiada kaptur ściągany w części
twarzowej oraz wpuszczane
do środka kieszenie
• szwy zgrzewane obustronnie
prądem o wysokiej częstotliwości
• chroni przed silnym wiatrem
oraz deszczem
• kolory: zielony, niebieski, żółty,
pomarańczowy, biały, czerwony,
czarny, pomarańczowy Hi-Vis,
żółty Hi-Vis
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 60-10-250000
PN-EN 343
INDEX 60-10-300000
PN-EN 343
BIELEFELD 4265
BANDUNG 6620
Kurtka przeciwdeszczowa
• przeznaczenie: ochrona przed deszczem i wiatrem
• zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy
• wykonana z opatentowanego materiału
Flexothane® Essential - dzianiny poliestrowej
powlekanej jednostronnie poliuretanem
• kaptur chowany w kołnierzu
• posiada dwie wewnętrzne kieszenie
• szczelne, zgrzewane szwy
• nieprzemakalna
• kolory: zielony, granatowy i żółty
• występuje również w wersji zimowej
• rozmiary: XS-XXL
Spodnie przeciwdeszczowe
• przeznaczenie: ochrona przed
deszczem i wiatrem
• wykonane z opatentowanego
materiału Flexothane® Essential
- dzianiny poliestrowej powlekanej
jednostronnie poliuretanem
• elastyczne szelki z zapięciem
wykonanym z PCW
• szczelne, zgrzewane szwy
• nieprzemakalne
• kolory: zielony, granatowy i żółty
• rozmiary: XS-XXL
INDEX
INDEX
60-10-426510 (zielone)
60-10-426520 (granatowe
60-10-426560 (żółte)
PN-EN 343
60-10-662010 (zielone)
60-10-662020 (granatowe)
60-10-662060 (żółte)
PN-EN 343
Flexothane® – tkanina techniczna zapewniająca doskonałą ochronę. Poliuretanowa powłoka na elastycznym, tkanym podkładzie
sprawia, że Flexothane® nie przepuszcza wody ani wiatru, jest wygodna, nie szeleści, jest w 150% rozciągliwa, miękka, niezwykle
odporna na rozdarcia i może być prana mechanicznie. Flexothane® to najlepszy produkt na rynku.
47
odzież ochronna
UBRANIA ROBOCZE
WORKMAN
OLD MASTER
Ubranie robocze
• przeznaczenie: stosowane przez
pracowników na wielu stanowiskach
pracy, np. w budownictwie,
w magazynach, w przemyśle
samochodowym, remontowym
i in.
• wykonane z bawełny
o gramaturze 260-270 g/m2
• składa się z bluzy „angielki”
i spodni ogrodniczek
• modne wykończenie oraz
detale charakterystyczne
dla najnowocześniejszego
wzornictwa
• posiada podwójne
kontrastowe stebnówki
• zapinana na napy bluza
posiada 6 kieszeni, w tym
również na telefon komórkowy
• rozmiary zgodne z PN
Ubranie robocze
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników
na wielu stanowiskach pracy, np.
w budownictwie, w magazynach,
w przemyśle samochodowym,
remontowym i in.
• wykonane z mieszanki 65% poliestru,
35% bawełny o gramaturze
260 g/m2, zawierającej
wzmacniający dodatek włókien
nylonowych
• składa się z bluzy zapinanej
na guziki i spodni ogrodniczek
• posiada 8 praktycznych kieszeni
• nie ulega kurczeniu i odbarwianiu
podczas prania
• dostępne kolory: niebieski,
zielony, czerwony i szary
• rozmiary zgodne z PN
INDEX
INDEX
60-01-0100000
60-01-030000 (niebieskie)
60-01-031000 (zielone)
60-01-033000 (czerwone)
60-01-039000 (szare)
OLD MASTER
OLD MASTER IGLOO
Spodnie robocze
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle
samochodowym, remontowym i in.
• wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35%
bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej
wzmacniający dodatek włókien nylonowych
• ogrodniczki
• nie ulega kurczeniu i odbarwianiu
podczas prania
• dostępne kolory: niebieski i zielony
• rozmiary zgodne z PN
Ubranie ocieplane
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle samochodowym,
remontowym i in.
• wykonane z mieszanki 65% poliestru, 35%
bawełny o gramaturze 260 g/m2, zawierającej
wzmacniający dodatek włókien nylonowych
• składa się z bluzy zapinanej na guziki
i spodni ogrodniczek
• posiada 8 praktycznych kieszeni
• nie ulega kurczeniu i odbarwianiu
podczas prania
• dostępne kolory: niebieski, zielony,
czerwony i szary
• rozmiary zgodne z PN
INDEX
60-06-030000 (niebieskie)
60-06-031000 (zielone)
INDEX
48
60-01-030000 (niebieskie)
60-01-031000 (zielone)
60-01-244000 (czerwone)
60-01-249000 (szare)
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
UBRANIA ROBOCZE / BEZRĘKAWNIKI
OLD MASTER
Bezrękawnik roboczy
• przeznaczenie: stosowany przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy w okresie zimowym
• wykonany z mieszanki 65% poliestru,
35% bawełny o gramaturze
250 g/m2, zawierającej wzmacniający
dodatek włókien nylonowych
• posiada poliestrową podszewkę
• ocieplana poliestrem
• nie ulega kurczeniu
i odbarwianiu podczas prania
• dostępne kolory: niebieski
i zielony
• rozmiary: M-XXL
INDEX
60-04-100000 (niebieski)
60-04-101000 (zielony)
SIERRA
Bezrękawnik roboczy
• przeznaczenie: stosowany na wielu stanowiskach pracy
w okresie zimowym
• wykonany z mieszanki 65% poliestru
i 35% bawełny
• ocieplenie – 100 % poliestru
• praktyczne kieszenie
• zapinany na zamek
kryty plisa zapinaną
na zatrzaski
• dostępne kolory:
granatowo-czerwony,
granatowy i zielony
• rozmiary: S-XXXL
FARTUCH MASTER
Fartuch ochronny
• przeznaczenie: stosowany przez pracowników na wielu stanowiskach pracy,
np. do prac montażowych, konserwacyjnych i in.
• wykonany z mieszanki 65% poliestru, 35% bawełny
• nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania
• dostępne kolory: niebieski i zielony
• rozmiary zgodne z PN
INDEX
INDEX
60-03-000000 (niebieski)
60-03-001000 (zielony)
60-04-031000 (zielony)
60-04-032000 (granatowy)
60-04-039000 (granatowo-czerwony)
49
odzież ochronna
KOSZULE
KOSZULA TYPU ARNOLD
KOSZULE FLANELOWE
Koszula ocieplana
• przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie
zimowym
• wykonana z flaneli – 100% bawełny
• ocieplana
• zapinana na guziki
• mankiety zapinane na guziki
• dwie kieszenie na klatce piersiowej
z patkami zapinanymi na guziki
• kolor: granatowa krata
• rozmiary: L-XXL
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy, np. w budownictwie, w magazynach, w przemyśle
samochodowym, remontowym i in.
• wykonane z bardzo dobrej jakości flaneli polskiej produkcji
• występują w różnorodnej gamie kolorystycznej, najczęściej w klasyczną kratę
• na specjalne życzenie Klienta mogą być szyte również z flaneli jednobarwnej
• mogą posiadać usztywniony kołnierzyk, a także mankiety
• rozmiary – zgodne z PN, na specjalne zamówienie – rozmiary
niestandardowe
INDEX
INDEX
60-07-109000
60-07-300000
Również
według
indywidualnego
zamówienia.
RIVER
Koszula reprezentacyjna
• przeznaczenie: stosowana jako
odzież reprezentacyjna
• wykonana z mieszanki 70%
bawełny, 30% poliestru
• kolor niebieski
• rozmiary: S-XXL
INDEX
50
60-07-250000
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
T-SHIRTY, KOSZULKI POLO, BLUZY
KOSZULKI T-SHIRT
KOSZULKA POLO
• przeznaczenie: stosowana jako odzież
zawodowa dla pracowników, a także jako
odzież reklamowa
• wykonane z bawełny o gramaturze 150,
170 i 190 g/m2
• niezwykle bogata kolorystyka
• istnieje możliwość wykonania nadruków
różnymi technikami
• rozmiary: XS-XXL
• przeznaczenie: stosowana jako odzież
zawodowa dla pracowników, a także
jako odzież reklamowa
• wykonane z bawełny o gramaturze 175,
200, 210, 230 g/m2
• niezwykle bogata kolorystyka
• istnieje możliwość wykonania nadruków
różnymi technikami
• rozmiary: XS-XXL
INDEX
INDEX
60-13-000000
60-13-100000
WYKONUJEMY
NADRUKI!
WYKONUJEMY
NADRUKI!
WEEKEND
Bluza dresowa
• przeznaczenie: jako odzież zawodowa dla pracowników,
a także jako odzież reklamowa
• wykonane z bawełny o gramaturze 300 g/m2
• dostępne w kolorach: białym, granatowym, żółtym,
czarnym, zielonym, czerwonym, niebieskim, szary
melanż, bordo
• istnieje możliwość wykonania nadruków różnymi
technikami
• rozmiary: XS-XXL
60-05-318000 (biała)
60-05-312000 (granatowa)
60-05-316000 (żółta)
60-05-315000 (czarna)
60-05-311000 (zielona)
60-05-313000 (czerwona)
60-05-310000 (niebieska)
60-05-319000 (szary melanż)
60-05-319000 (bordo)
DOUBLE
MEN’S SWING
Bluza polarowa
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników
na wielu stanowiskach pracy w okresie
zimowym
• wykonana z poliestru o gramaturze
280 g/m2 / 420 g/m2
• zapinana na zamek błyskawiczny
• dostępna w kolorach: granatowym, czarnym
i zielonym
• rozmiary: S-XXL
Bluza polarowa
• przeznaczenie: stosowana przez
pracowników na wielu stanowiskach
pracy w okresie zimowym
• wykonana z poliestru o gramaturze
280 g/m2 / 420 g/m2
• zapinana na zamek błyskawiczny
• dostępna w kolorach:
1. granatowo-czerwonym,
2. granatowo-popielatym,
3. czarno-popielatym,
4. czerwono-granatowym,
5. niebiesko-popielatym,
6. szaro-czarnym,
7. zielono-czarnym
8 czerwono-czarnym
• rozmiary: S-XXL
INDEX
60-05-022000 (granatowa)
60-05-025000 (czarna)
60-05-021000 (zielona)
WYKONUJEMY
NADRUKI!
INDEX
INDEX
60-05-162010 (1)
60-05-162110 (2)
60-05-165010 (3)
60-05-163010 (4)
60-05-160010 (5)
60-05-169010 (6)
60-05-161010 (7)
60-05-163110 (8)
51
odzież ochronna
CZAPKI
CZAPKI Z DASZKIEM
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających na świeżym
powietrzu, jako ochrona przed słońcem i wiatrem, a także jako gadżet reklamowy
• wykonane z bawełny lub mieszanki poliestrowo-bawełnianej
• posiadają daszek oraz regulację obwodu głowy
• kolory: granatowy, czerwony, pomarańczowy, niebieski, biały, czarny, żółty, szary,
zielony, moro
• rozmiar uniwersalny
INDEX
60-12-002000 (granatowa)
60-12-003000 (czerwona)
60-12-004000 (pomarańczowa)
60-12-000000 (niebieska)
60-12-008000 (biała)
60-12-005000 (czarna)
60-12-006000 (żółta)
60-12-009000 (szara)
60-12-001000 (zielona)
60-12-007000 (moro)
CZAPKI OCIEPLANE Z DASZKIEM
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających
na świeżym powietrzu w okresie zimowym
• wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej
• posiadają daszek
• pikowana podszewka ocieplająca
• zapinana pod brodą na zatrzaski ochrona uszu i karku z „misiem”
• kolory: granatowy, niebieski, zielony
• rozmiary: 56-61
INDEX
60-12-102000 (granatowa)
60-12-100000 (niebieska)
60-12-101000 (zielona)
KOMINIARKI
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników przebywających
na świeżym powietrzu w okresie zimowym
• wykonane z akrylu
• podwójna warstwa dzianiny
• posiadają ściągacz wokół twarzy
• kolor czarny
• rozmiar uniwersalny
INDEX
60-12-315000
Nasze oddziały:
Odział Gdynia
tel. 058 667 30 16, fax 058 667 30 17
Oddział Żary
tel. 068 363 49 77, fax 068 374 24 08
Oddział Wrocław
tel. 071 372 66 10, fax 071 372 66 08
Oddział Łódź
tel./fax 042 659 38 05
Oddział Sosnowiec
tel. 032 351 10 61
52
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
WELDMAN
Ubranie ochronne
• przeznaczenie: stosowane do prac spawalniczych i pokrewnych
• wykonane z bawełnianej tkaniny wykończonej przeciwpalnie
• składa się z bluzy i spodni ogrodniczek
• doskonale chroni przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem,
oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego, promieniowaniem cieplnym, rozpryskami
stopionych metali oraz poparzeniem drobnymi odpryskami stopionego metalu
• rozmiary zgodne z PN
TABELA ROZMIAROWA WELDMAN/WORKMAN
(Tabela rozmiarów
obok)
wzrost
pas
klatka
wzrost
pas
klatka
INDEX 60-01-402000
KATEGORIA II
PN-EN 470-1
Certyfikat oceny WE
WE/S/877/2007
170
82..86
90..94
98..102
106..110
96
104
112
120
182
176
82..86
90..94
98..102
106..110
114..118
96
104
112
120
128
188
82..86
90..94
98..102
106..110
114..118
82..86
90..94
98..102
106..110
114..118
96
104
112
120
128
96
104
112
120
128
KOMBINEZON PYŁOCHRONNY
UBRANIE KWASOOCHRONNE
Ubranie ochronne
• przeznaczenie: stosowany przez piaskarzy,
druciarzy, pracowników hut, stoczni
i budowy, czyli wszędzie tam, gdzie
występuje znaczne zapylenie
• wykonany z tkaniny bawełnianej
• przeznaczony do ochrony przed
działaniem nietoksycznych pyłów
mineralnych i roślinnych o średnicy
powyżej 60 ηm, przed ścierniwem
oraz produktami powstałymi przy
obróbce strumieniowo-ściernej
• posiada wzmocnienia w miejscach
narażonych na szybkie przetarcie
• rozmiary: S-XXL
Ubranie ochronne
• przeznaczenie: stosowane
w galwanizerniach, przy
rozcieńczonych kwasach,
przy czyszczeniu agresywnymi
środkami chemicznymi itp.
• składa się z bluzy oraz spodni w pas,
posiadającymi dodatkowe
wzmocnienia na kolanach
• chroni przed rozcieńczonymi
do 20% kwasami i innymi
substancjami chemicznymi
• rozmiary – zgodne z PN-EN 340
INDEX
INDEX
60-01-500000
60-02-300000
DESADO 7796
EKOFISK 5806
Bluza polarowa
• przeznaczenie: stosowana m. in.
do pracy w strefach zagrożonych
wybuchem
• wykonana z ognioodpornego polaru
• antystatyczna
• posiada bawełnianą podszewkę
i dwie kieszenie
• zapinana na zamek błyskawiczny
• rękawy ze ściągaczem
• kolor granatowy
• rozmiary: XS-XXL
Spodnie
• przeznaczenie: stosowane m. in. do pracy
w strefach zagrożonych wybuchem
• wykonane z ogniotrwałej tkaniny SIOPOR® FR AST
• antystatyczne
• odporne chemicznie
• posiadają bawełnianą podszewkę
• pasy odblaskowe firmy 3M
• ściągane w pasie
• szczelne szwy
• nieprzemakalne
• kolor granatowy
NOWOŚĆ!
• rozmiary: XS-XXL
INDEX 60-05-779620
prEN 1149-5
EN 533
EN 531
NOWOŚĆ!
INDEX 60-06-580620
prEN 1149-5
EN 533
EN 531
EN 13034
PN-EN 343
53
odzież ochronna
ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
MODEL 412
MODEL 124
Ubranie kwasoługoochronne wodoochronne
• przeznaczenie: stosowane jako ochrona
przed wieloma chemikaliami
• wykonane z dzianiny poliestrowej
o gramaturze 280 g/m2 powleczonej
polichlorkiem winylu
• składa się z kurtki ¾ z kapturem,
ściągającym się w części twarzowej
oraz spodni w pas oraz kapuzy
• chroni przed stężonymi kwasami,
zasadami i roztworami soli
(H2SO4, HNO3, HCL, NaOH)
• szwy zgrzewane obustronnie
prądem o wysokiej częstotliwości
• chroni przed silnym wiatrem
oraz deszczem
• kolor czarny
• rozmiary: S-XXXL
Fartuch kwasoługoochronny wodoochronny
• przeznaczenie: stosowane jako ochrona
przed wieloma chemikaliami
• wykonany z tkaniny stylonowej
o gramaturze 280 g/m2 powleczonej
obustronnie polichlorkiem winylu
• wiązany z tyłu
• chroni przed stężonymi
kwasami, zasadami
i roztworami soli
(H2SO4, HNO3, HCL, NaOH)
• wodoochronny
• kolor czarny
• rozmiary: 170-176/104-108,
176-182/108-112,
182-188/112-116
INDEX 60-01-560000
EN 465
PN-EN 343
INDEX 60-03-405000
EN 465
PN-EN 343
MODEL 108
MODEL 101/A
Fartuch wodoochronny
• przeznaczenie: stosowany w przemyśle
spożywczym, przetwórstwie rybnym,
rzeźnictwie i in.
• wykonany z dzianiny poliestrowej
o gramaturze 320 g/m2 powleczonej
polichlorkiem winylu
• odporny na działanie wody,
tłuszczów, soków trawiennych,
enzymów oraz środków
dezynfekujących
• kolory: zielony (1), niebieski (2),
żółty(3), pomarańczowy (4),
biały (5), czerwony (6),
czarny (7), pomarańczowy
Hi-Vis (8), żółty Hi-Vis (9)
• rozmiar uniwersalny
Ubranie antyelektrostatyczne wodoochronne
• przeznaczenie: stosowane podczas
prac w rejonie zagrożonym
wybuchem
• wykonane z dzianiny
poliestrowej o gramaturze
320 g/m2 powleczonej
polichlorkiem winylu
• składa się z kurtki ¾ zapinanej
na metalowe napy przykryte
plisą, z kapturem, ściągającym
się w części twarzowej oraz
spodni ogrodniczek
• chroni przed ładunkami
elektrycznymi, deszczem
i wiatrem
• kolory: zielony i niebieski
• rozmiary: S-XXXL
INDEX
60-03-501120 (1)
60-03-500120 (2)
60-03-506120 (3)
60-03-504120 (4)
60-03-508120 (5)
60-03-503120 (6)
60-03-505120 (7)
60-03-514120 (8)
60-03-516120 (9)
PN-EN 343
54
INDEX
60-10-271000 (zielone)
60-10-270000 (niebieskie)
EN 1149-1
PN-EN 343
HIT!
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
THL J
THVLS
Kalesony – bielizna termoaktywna
• przeznaczenie: stosowane przez
pracowników przebywających na świeżym
powietrzu w okresie zimowym
• wykonane z włókna termalnego, lekkiego i
zapewniającego doskonałą ochronę przed
zimnem
• kolory: biały i niebieski
• rozmiary: M-XXL
Koszulka z długim rękawem – bielizna termoaktywna
• przeznaczenie: stosowane przez
pracowników przebywających
na świeżym powietrzu w okresie
zimowym
• wykonana z włókna termalnego,
lekkiego i zapewniającego
doskonałą ochronę przed zimnem
• kolory: biały i niebieski
• rozmiary: M-XXL
INDEX
60-14-001002
INDEX
60-13-210802
NOWOŚĆ!
TYVEK CLASSIC
Kombinezon ochronny
• przeznaczenie: stosowany do prac przy cemencie, substancjach
chemicznych, malowaniu natryskowym, utylizacji odpadów, pracy
z azbestem itp.
• wykonany z lekkiego, niepylącego materiału Tyvek® 1431N
• posiada kaptur oraz ściągacze w pasie, przy rękawach i nogawkach
• zapinany na zamek błyskawiczny
• antyelektrostatyczny
• zapewnia ochronę przed cząstkami pyłu i cieczy, trwałość i odporność
na rozerwanie i przetarcie, ochronę przed rozbryzgami chemikaliów
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 60-02-108000
KATEGORIA III
prEN 13982-1
prEN 13982-2 typ 5
prEN 13034
EN 468 typ 6
EN 1073-2
EN 1149-1
NOWOŚĆ!
PROTEC
Kombinezon ochronny
• przeznaczenie: stosowany do prac z chemikaliami, przy malowaniu
natryskowym, w przemyśle farmaceutycznym, podczas utylizacji odpadów itp.
• wykonany z białego polipropylenu
• laminowany specjalnie przetworzonym polietylenem
• wyposażony w kaptur oraz ściągacze w pasie i przy mankietach
• zapinany na kryty zamek błyskawiczny
• zapewnia trwałość i odporność na rozerwanie i przetarcie
• antyelektrostatyczny
• zapewnia barierę ochronną przed stałymi i płynnymi substancjami,
również chemicznymi
• rozmiary: M-XXL
INDEX 60-02-128000
KATEGORIA III
prEN ISO 13982-1: 2000-11 typ 5
prEN 13034: 1997-09 typ 6
EN 1149-1: 1995-12
55
odzież ochronna
ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
TYCHEM® C i F
Kombinezony ochronne
• przeznaczenie: stosowane do prac z chemikaliami, w przemyśle farmaceutycznym,
w czyszczeniu przemysłowym, podczas katastrof chemicznych, przy zagrożeniach
biologicznych, utylizacji odpadów, w przemyśle petrochemicznym
• kombinezon Tychem® C wykonany jest z bardzo lekkiego i wytrzymałego materiału
Tyvek® - typ C, który gwarantuje pełną szczelność przed przenikaniem cząstek
pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 3 barów; zapewnia wysoką ochronę przed
nieorganicznymi i organicznymi substancjami chemicznymi
• kombinezon Tychem® F (szary i pomarańczowy) wykonany jest z potrójnie
laminowanej włókniny Tyvek® F; chroni przed stężonymi organicznymi i
nieorganicznymi chemikaliami i wykazuje odporność na strumień cieczy o ciśnieniu
do 5 barów
• kombinezony posiadają klejone na gorąco szwy, elastyczne uszczelnienie kaptura,
ściągacze przy rękawach i nogawkach, przylepne przykrycie zamka błyskawicznego
• rozmiary: M-XXL
INDEX
60-02-119000 (Tychem® C szary)
60-02-116000 (Tychem® C żółty)
60-02-149000 (Tychem® F szary)
60-02-146000 (Tychem® F pomarańczowy)
KATEGORIA III
EN 14605: 2005 typ 3 & 4
EN 13034: 2005 typ 6
EN ISO 13982-1: 2004 typ 5
EN 1073-2: 2002
EN 1149-1: 1995
EN 14126: 2003
KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY FARTUCH POLIPROPYLENOWY
Ubranie ochronne
• przeznaczenie: stosowany m.in.
do malowania
• wykonany z polipropylenu
• posiada kaptur
• zapinany na zamek błyskawiczny
• rękawy i nogawki zakończone
gumowymi ściągaczami
• jednorazowy
• rozmiary: M-XXL
INDEX
56
Ubranie ochronne
• przeznaczenie: stosowany
jako ochrona odzieży przed
zabrudzeniem
• wykonany z polipropylenu
• zapinany na napy
• jednorazowy
• rozmiary: M-XXL
INDEX
60-17-128000
60-02-018000
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ JEDNORAZOWA
CZEPEK POLIPROPYLENOWY
• przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym,
w laboratoriach, gastronomii, służbie zdrowia
• wykonane z nietkanego polipropylenu
• posiadają elastyczny brzeg
• dostępne kolory: biały, zielony, niebieski, czerwony
• rozmiar uniwersalny
INDEX
60-17-530000 (niebieskie)
60-17-531000 (zielone)
60-17-533000 (czerwone)
60-17-538000 (białe)
MASKA HIGIENICZNA
OSŁONY NA OBUWIE
• przeznaczenie: stosowane
w służbie zdrowia, przemyśle
spożywczym, gastronomii,
w laboratoriach, przemyśle
farmaceutycznym itp.
• wykonane z podwójnej grubości
papieru
• posiadają jedną zakładkę oraz
elastyczny pasek z tworzywa
sztucznego
• rozmiar uniwersalny
• przeznaczenie: stosowane w placówkach służby zdrowia, laboratoriach,
przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
• wykonane z mocnego polipropylenu
• zakończone praktyczną gumką
• rozmiar uniwersalny
INDEX
INDEX
60-17-608000
40-10-000200
ZARĘKAWKI FOLIOWE
FARTUCHY FOLIOWE
• przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym, gastronomii itp.
• wykonane z doskonałej jakości tworzywa foliowego
• zakończone praktyczną gumką
• sprzyjają zachowaniu higieny
• dostępne kolory: biały i niebieski
• rozmiar uniwersalny
• przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym, gastronomii itp.
• wykonane z doskonałej jakości tworzywa foliowego
• zakładane przez głowę
• wiązane z tyłu
• sprzyjają zachowaniu higieny
• dostępne w różnych grubościach folii oraz różnych długościach
• rozmiar uniwersalny
INDEX 60-17-000000
INDEX
60-17-808000 (biały)
60-17-800000 (niebieski)
57
ZUPEŁNIE NOWY ŚWIAT
Nie musisz robić salta, by przekonać się, że projektanci naszej odzieży roboczej
czerpią inspirację ze świata sportu. Nie trzeba przebiec 100 metrów,
by ocenić krój naszych spodni. Masz tylko pracować
tak, jak zwykle. Wtedy zrozumiesz.
odzież ochronna
ODZIEŻ WORKSAFE
ACTIVE SOFTSHELL JACKET
Kurtka
• przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy
w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
• wykonana z mieszanki: 38% nylonu, 43% poliestru,
7% spandexu, 12% poliuretanu
• rękawy w miejscach narażonych
na przetarcie wzmocnione tkaniną
poliamidową Cordura®
• miękka podszewka
• system ZIP-IN
• system wentylacyjny z zamkiem
pod rękawami
• doskonale chroni przed deszczem
i wiatrem
• kolory: czarny i szary
• nowoczesne, sportowe wzornictwo
• oddychajca i odprowadzająca
wilgoć na zewnątrz
• rozmiary: XS-XXXL
INDEX
To system umożliwiający łączenie ze sobą różnych elementów
odzieży, np. kurtkę z polarem.
63-08-069000
ACTIVE SHELL JACKET
ACTIVE FLEECE JACKET
Kurtka zimowa
• przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie
zimowym
• wykonana z tkaniny poliamidowej Cordura®, niezwykle mocnej
i odpornej na zużycie
• posiada siatkową podszewkę z ociepliną z poliestru i odpinany kaptur
• system ZIP-IN – kryty zamek błyskawiczny – doskonała izolacja
• system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami
• rękawy posiadają regulację taśmą na rzep
• kolory: czarny i szary
• nowoczesne, sportowe wzornictwo
• oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz
• rozmiary: XS-XXXL
Polar
• przeznaczenie: stosowany na wielu
stanowiskach pracy w okresie zimowym
• wykonany z poliestru
• posiada cztery kieszenie zapinane
na zamek, kryty plisą oraz
wewnętrzną kieszonkę na telefon
komórkowy
• kolory: czarny, szary i granatowy
• nowoczesne, sportowe wzornictwo
• wykonany z polaru wysokiej jakości
• oddychający i odprowadzający
wilgoć na zewnątrz
• rozmiary: XS-XXXL
INDEX
63-08-059000
INDEX
63-05-019000
WORKER PANTS
Spodnie robocze
• przeznaczenie: stosowane przez
pracowników na wielu stanowiskach
pracy, np. w budownictwie,
w magazynach, w przemyśle
samochodowym, remontowym i in.
• wykonane z bawełny
• wstawki z materiału Cordura®
w miejscach narażonych na przetarcie
• posiadają praktyczne kieszenie
• nowoczesne wzornictwo
• rozmiary: C44-C62
INDEX
60-06-407360
59
odzież ochronna
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
HI-VIS WINTER JACKET
Kurtka ostrzegawcza zimowa
• przeznaczenie: stosowana wszędzie tam, gdzie niezbędna jest
doskonała widoczność pracownika w okresie zimowym
• wykonana z mieszanki 85% poliestru, 15% bawełny
• posiada pasy odblaskowe
• system ZIP-IN
• system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami
• rękawy posiadają regulację taśmą na rzep
• kolory: żółty i pomarańczowy
• miejsca narażone na przetarcie wzmocnione materiałem
Cordura®, niezwykle mocnym i odpornym na zużycie
• oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz
• dostępna również w wersji nieocieplanej (Hi-Vis Jacket)
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 63-08-029000
KLASA III
PN-EN 471
HI-VIS SHELL JACKET
HI-VIS SHELL PANTS
Kurtka ostrzegawcza
• przeznaczenie: stosowana wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała
widoczność pracownika
• wykonana z poliestru
• posiada poliestrową, siatkową podszewkę
• posiada pasy odblaskowe
• system ZIP-IN
• system wentylacyjny z zamkiem pod rękawami
• rękawy posiadają regulację taśmą na rzep
• kolory: żółty i pomarańczowy
• miejsca narażone na przetarcie wzmocnione materiałem Cordura®,
niezwykle mocnym i odpornym na zużycie
• oddychająca i odprowadzająca wilgoć na zewnątrz
• rozmiary: S-XXXL
Spodnie ostrzegawcze
• przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędna jest
doskonała widoczność pracownika
• wykonane z poliestru
• posiadają poliestrową podszewkę oraz dopinane szelki
• regulowane w pasie
• dolna część nogawek wykonana z opatentowanego materiału
Cordura®, niezwykle mocnego i odpornego na zużycie, z dwoma
pasami
• siedzenie wzmocnione materiałem Cordura®, niezwykle
mocnym i odpornym na zużycie
• oddychające i odprowadzające wilgoć na zewnątrz
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 63-08-039000
KLASA III
PN-EN 471
60
INDEX 63-06-019000
KLASA II
PN-EN 471
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE
przeznaczenie: poprawiają widoczność pracownika
wykonane z poliestru
posiadają jeden lub dwa pasy odblaskowe
dostępne również w wersji bez pasów lub wykonane
z siatki nylonowej
• dostępne w kolorach żółtym i pomarańczowym
• rozmiar uniwersalny
•
•
•
•
INDEX 60-11-000000
KLASA II
PN-EN 471
Ochrona pracowników o każdej porze dnia
Zagrożenia związane z uderzeniem, zgnieceniem lub potrąceniem pracownika przez przemieszczające się maszyny (suwnice,
dźwigi, wózki widłowe, pojazdy samochodowe itp.) należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. W związku
z bardzo dużą masą oraz energią transportowanych przedmiotów lub poruszających się maszyn, brak jest możliwości zabezpieczenia
pracowników przed skutkami wypadku.
Sposobem zwiększenia bezpieczeństwa pracowników jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej.
Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy
oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu latarniami ulicznymi.
ochrona w dzień...
...wieczorem...
...i w nocy
61
odzież ochronna
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
WINSELER 3073
Kurtka Ostrzegawcza Multifunkcjonalna
• przeznaczenie: stosowana na stanowiskach pracy, gdzie wymagana jest ochrona przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, ogniem, chemikaliami, w strefach
zagrożonych wybuchem, gdzie wymagana jest doskonała widoczność pracownika.
• wykonana z ognioodpornej tkaniny SIOPOR® FR AST
• posiada kaptur chowany w kołnierzu
• pasy odblaskowe firmy 3M
• zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy
• cztery kieszenie i kieszonka na telefon komórkowy
• podszewka Fixed Pyrovatex z wewnętrzną kieszenią
NOWOŚĆ!
• ściągana sznurkiem w talii i u dołu
• antystatyczna
• odporna chemicznie
• szczelne szwy
• nieprzemakalna
• kolory: granatowo-żółty Hi-Vis i granatowo-pomarańczowy Hi-Vis
• rozmiary: XS-XXL
INDEX 60-08-106000 (żółta)
60-08-104000 (pomarańczowa)
KLASA III
PN-EN 471, PN-EN 343, EN 1149-3, EN 531, EN 533
AMBERG 6623
Spodnie ostrzegawcze
• przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędna
jest doskonała widoczność pracownika
• wykonane z opatentowanego materiału Flexothane® Essential
- dzianiny poliestrowej powlekanej jednostronnie poliuretanem
• pasy odblaskowe firmy 3M
• elastyczne szelki z zapięciem wykonanym z PCW
• szczelne, zgrzewane szwy
Dzięki hydrofilowej warstwie zewnętrznej z włókna PA lub PES,
• nieprzemakalne
• kolory: żółty Hi-Vis
tkanina Siopor® zapewnia utrzymanie ciepła i suchości. Siopor®
i pomarańczowy Hi-Vis
jest całkowicie odporna na wodę i wiatr, jest oddychalna,
• rozmiary: XS-XXL
niezwykle wygodna, miękka i może być prana maszynowo.
INDEX
60-06-662360 (żółte)
Wysoka oddychalność zapewnia idealną wygodę, dzięki
60-06-662340 (pomarańczowe)
KLASA II
czemu praca w każdych warunkach atmosferycznych będzie
PN-EN 471
przyjemniejsza. Ponadto tkanina Siopor® FR AST jest niepalna
PN-EN 343
i antystatyczna.
MARIANIS 6833
KASSEL 4279
Kurtka 3 w 1
• przeznaczenie: stosowana w okresie zimowym w niesprzyjających
warunkach pogodowych wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała
widoczność pracownika
• składa się z polarowego ocieplacza, który można
nosić oddzielnie i nieprzemakalnej kurtki
• kurtka posiada kaptur chowany
w kołnierzu
• pasy odblaskowe firmy 3M
(kurtka i polar)
• kurtka zapinana na zamek kryty
plisą zapinaną na napy
• kurtka posiada dwie kieszenie
z patkami zapinanymi na napy
oraz kieszeń wewnętrzną
• kurtka posiada szczelne,
zgrzewane szwy
• kolory: granatowo-pomarańczowa hi-viz
• rozmiary: XS-XXL
Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa
• przeznaczenie: stosowana do ochrony przed deszczem i wiatrem
wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała widoczność pracownika
• posiada kaptur chowany w kołnierzu
• pasy odblaskowe firmy 3M
• zapinana na zamek kryty plisą
zapinaną na napy
• posiada dwie wpuszczane
kieszenie z patkami
• szczelne, zgrzewane szwy
• nieprzemakalna
• kolor pomarańczowy hi-viz
• możliwość wpięcia ocieplacza
polarowego TARBES 7789
(kolory: czarny i granatowy)
• rozmiary: XS-XXL
INDEX 60-08-683340
KLASA II
PN-EN 471
PN-EN 343
62
INDEX 60-08-427940
KLASA II
PN-EN 471
PN-EN 343
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
TJFS HI-VIS
TJSTTENG HI-VIS
Kurtka 4 w 1 – kompleksowa ochrona
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników
przebywających na świeżym powietrzu, także
w okresie zimowym, tam, gdzie wymagana jest
dobra widoczność pracownika
• kurtka, bezrękawnik, kurtka zimowa
– wszystko w jednym!
• wykonana z poliestru powlekanego
poliuretanem
• z pasami odblaskowymi
• kaptur chowany w kołnierzu
• zapinana na dwustronny, kryty plisą zamek
• kolory: żółty i pomarańczowy
• ocieplacz jest również
dostępny oddzielnie
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 60-08-206000 (żółta)
60-08-204100 (pomarańczowa)
KLASA III
PN-EN 471
Kurtka ostrzegawcza zimowa
• przeznaczenie: stosowana na różnych
stanowiskach pracy w okresie zimowym,
tam, gdzie wymagana jest dobra
widoczność pracownika
• wykonana z poliestru powlekanego
poliuretanem
• posiada wysokiej jakości pikowaną
podszewkę
• z pasami odblaskowymi
• zapinana na dwustronny zamek
kryty plisą zapinaną na napy
• kaptur chowany w kołnierzu
• dostępne kolory: pomarańczowo
–granatowa, żółto–granatowa,
żółto–niebieska
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 60-08-306000 (żółto-granatowa)
60-08-306100 (pomarańczowo-granatowa)
KLASA III
PN-EN 471
RSJ HI-VIS
RST HI-VIS
Bluza ostrzegawcza
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników
na wielu stanowiskach pracy, np. w budownictwie,
w magazynach, w przemyśle samochodowym,
remontowym i in., tam, gdzie wymagana jest
dobra widoczność pracownika
• wykonana z mieszanki 80%
poliestru, 20% bawełny
• powlekana teflonem, aby usuwanie
zabrudzeń było łatwiejsze
• zapinana na zamek i napy
• z pasami odblaskowymi 3M
• komfortowa w użytkowaniu
• kolor pomarańczowy
• w pełni zintegrowana
ze spodniami RST
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 60-08-406000
PN-EN 471
Spodnie ostrzegawcze
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników
na wielu stanowiskach pracy, np.
w budownictwie, w magazynach, w przemyśle
samochodowym, remontowym i in.,
tam, gdzie wymagana
jest dobra widoczność pracownika
• wykonane z mieszanki 80% poliestru,
20% bawełny
• powlekane teflonem, aby usuwanie
zabrudzeń było łatwiejsze
• z pasami odblaskowymi 3M
• komfortowe w użytkowaniu
• kolor pomarańczowy
• w pełni zintegrowane z bluzą RSJ
• rozmiary: S-XXXL
INDEX 60-06-206000 (pomarańczowe)
PN-EN 471
CAR HI-VIS
CARF HI-VIS
Kurtka ostrzegawcza
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników
przebywających na świeżym powietrzu, jako ochrona
przed wiatrem, tam, gdzie wymagana jest dobra
widoczność pracownika
• wykonana z poliestru powlekanego
poliuretanem
• oddychająca
• z pasami odblaskowymi
• kaptur chowany w kołnierzu
• wiązana u dołu
• zapinana na dwustronny, kryty plisą zamek
• kolory: żółty i pomarańczowy
• w pełni zintegrowana z bluzą polarową
polarowa CARF
• rozmiary: S-XXXL
Bluza polarowa ostrzegawcza
• przeznaczenie: stosowana na różnych stanowiskach
pracy w okresie zimowym, tam, gdzie wymagana
jest dobra widoczność pracownika
• wykonana z tkaniny poliestrowej
o gramaturze 300 g/m2
• z pasami odblaskowymi
• wiązana u dołu
• kolory: żółty i pomarańczowy
• w pełni zintegrowana z kurtką CAR
• rozmiary: S-XXXL
INDEX
60-05-106000 (żółta)
60-05-104000 (pomarańczowa)
PN-EN 471
INDEX
60-08-106000 (żółta)
60-08-104000 (pomarańczowa)
KLASA III
PN-EN 471
63
USZYJEMY DLA CIEBIE NA MIARĘ!
Dział Produkcji Procurator BHP to przede wszystkim wysoka jakość, zagwarantowana przez nowoczesne
technologie, tkaniny o wysokiej jakości oraz doświadczenie pracowników.
Realizujemy wszelkiego rodzaju zamówienia, jesteśmy gotowi dostosować każdy produkt do potrzeb klienta – ściśle
wg wymagań naszych klientów, zawsze służąc doradztwem.
Szyjemy odzież roboczą i ochronną, do
każdego rodzaju pracy. Jesteśmy w stanie
ubrać pracowników pracujących w różnych
warunkach, na różnych stanowiskach, w każdej
branży.
Podstawą przemysłu tekstylnego są tkaniny.
My korzystamy z dostawców tylko tkanin
najwyższej jakości, m. in. Andropol, Klopman,
TenCate. Szyjemy z materiałów niepalnych,
antyelektrostatycznych, oleofobowych, a także
z czystej 100% bawełny oraz wysokojakościowej
elanobawełny. W nici zaopatruje nas firma
Coats, a w taśmy odblaskowe firma 3M.
Do produkcji używamy również najwyższej
jakości dodatków.
Zatrudniamy ponad 30 wykwalifikowanych pracowników
produkcyjnych, którzy wyspecjalizowali się w produkcji odzieży
ochronnej i zawodowej. Zakład produkcyjny to ponad 200m2 hala
produkcyjna, krojownia, wykańczalnia i prasowalnia. Każdy szyty
produkt jest kontrolowany przez Dział Koordynacji na etapie cyklu
produkcyjnego, a na końcu przez Dział Kontroli Jakości – dzięki
temu produkty Procurator’a BHP to gwarancja najwyższej jakości.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
odzież ochronna
ODZIEŻ PROCURATOR BHP
STATMAN
PROCURATOR FIX
Ubranie antyelektrostatyczne
• przeznaczenie: dla pracowników
pracujących w środowisku
zagrożonym wybuchem
• wykonane z tkaniny Klopman
Idestructible Nega-Stat®
- tkanina poliestrowobawełniana z domieszką włókien
elektroprzewodzących, mających
za zadanie odprowadzanie
ładunków elektrycznych poprzez
ubranie; chroni przed powstaniem
wyładowania iskrowego
• składa się z bluzy i spodni
ogrodniczek
• wysoka estetyka wykonania
• dostępne kolory: niebieski,
granatowy, zielony, szary,
czerwony
Ubranie robocze
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy np.: w budownictwie, w przemyśle samochodowym itp.
• wykonane z bardzo mocnej tkaniy o składzie 60% bawełny i 40% poliestru
o gramaturze 310g/m2
• składa się z bluzy „angielki” i spodni w pas
• bluza z przodu i mankiety zapinane na napy
• kieszeń górna i na komórkę zapinana na rzep
• bluza posiada także bardzo funkcjonalne kieszenie na dole, na froncie
• spodnie – bardzo ładny dopasowany
krój, dwie kieszenie przednie
oraz kieszeń na prawej
nogawce przykryta
patką zapinana na rzep
• spodnie zapinane
na guziki lub zamek
KLASA II
PN-EN 1149-1
Nr certyfikatu oceny typu WE
WE/S/852/2006
PROCURATOR CLASSIC
Ubranie robocze
• przeznaczenie: stosowane przez
pracowników na wielu stanowiskach
pracy np.: w budownictwie, w przemyśle
samochodowym itp.
• wykonane z tkaniny o składzie
65% poliestru i 35% bawełny
o gramaturze 245g/m2
• składa się z bluzy „angielki”
i spodni ogrodniczek.
• bluza jest zapinana z przodu
na napy
• mankiety zapinane na napy
• dwie kieszenie na górze
bluzy kryte patką zapinaną
na napy
• dół bluzy jest regulowany
gumą po bokach.
• spodnie ogrodniczki zapinane z boku,
z tyłu regulacja w pasie gumą, na bawecie
kieszeń kryta patką zapinaną na napy,
dwie kieszenie z przodu
• spodnie zapinane na guziki
• szelki zapinane na plastikowe klamerki
• występuje również w wersji zimowej
Model
z najnowszej kolekcji
wykonany zgodnie
z najnowszymi
trendami.
Oferujemy ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie –
zgodnie z życzeniem klienta!
• Tkaniny o różnym składzie i gramaturze oraz funkcjonalności
(PD, OLF, HV, FR, antystatyczne)
• Zapinane na napy lub na guziki
• Ubrania w komplecie ze spodniami w pas, lub z ogrodniczkami
• Mogą także występować z pasami odblaskowymi 3M.
• Kolorystyka do uzgodnienia
• Rozmiary zgodnie z PN, na specjalne zamówienie rozmiary
niestandardowe.
65
odzież ochronna
ODZIEŻ PROCURATOR BHP
BASIC
BASIC
Ubranie szwedzkie
• przeznaczenie: stosowane przez
pracowników na wielu stanowiskach
pracy np.: w budownictwie,
w przemyśle samochodowym itp.
• wykonane z tkaniny 100% bawełny
o gramaturze 280g/m2
• bluza – dwie kieszenie
górne przykryte patką zapinana
na guziki, przód i mankiety zapięte
na guziki
• spodnie ogrodniczki rozpinane
z boku, regulacja pasa poprzez
wszytą gumę w pasie z tyłu,
na bawecie kieszeń, dwie kieszenie
z przodu nogawek
• spodnie zapinane na guzki
• elastyczne regulowane szelki
zapinane na plastikowe
klamry
• dostępne również w wersji z pasami
odblaskowymi
Ubranie szwedzkie ocieplane
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy w okresie zimowym
• wykonane z tkaniny 100% bawełny o gramaturze 280g/m2, ocieplone
ociepliną pikowana o gramaturze 200g/m2 - bluza i 150g/m2 - spodnie
ogrodniczki
• bluza – dwie kieszenie górne przykryte patką zapinaną na guziki, bluza
i mankiety również zapinane na guziki
• spodnie ogrodniczki
rozpinane z boku, regulacja
pasa poprzez wszytą gumę
w pasie z tyłu, na bawecie
kieszeń, dwie kieszenie
z przodu nogawek
• spodnie zapinane na guziki
• elastyczne regulowane
szelki zapinane
na plastikowe klamry
• dostępne również
w wersji z pasami
odblaskowymi
Ubranie
szwedzkie
ocieplane
BASIC
o wysokiej
widzialności
66
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ PROCURATOR BHP
BASIC
Kurtka ocieplana
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy w okresie zimowym.
• wykonana z tkaniny 100% bawełny o gramaturze 280g/m2
• pikowana ocieplina o gramaturze 200g/m2
• kurtka posiada dwie kieszenie górne i dolne z patką zapinaną na napy
• zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy
• kaptur odpinany na zamek
• dół kurki regulowany sznurkiem, aby skuteczniej ochronić
od zimna i wiatru.
• kołnierz - wysoka stójka
• dostępna również w wersji z pasami odblaskowymi
BASIC
Spodnie ogrodniczki ocieplane
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu stanowiskach pracy
w okresie zimowym.
• Spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny 100% bawełny o gramaturze
280g/m2, ocieplone ociepliną pikowaną o gramaturze 150g/m2, w pasie
regulowane gumą 25 mm, w bawecie kieszeń, dwie kieszenie przednie,
wygodne szelki zapinane na klamry plastikowe, rozporek zapinany na guziki,
rozpinane z boku
Kurtka
p/deszczowa o wysokiej
widzialności
BASIC I
BASIC II
Kurtka ocieplana wodoochronna
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na
wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym
• wykonana z tkaniny 60% bawełny
i 40% poliestru
o gramaturze 260g/m2 z wykończeniem
wodo- i olejoochronnym
• pikowana ocieplina o gramaturze
200g/m2
• posiada dwie kieszenie górne
i dolne z patką zapinaną na napy
• zapinana na zamek kryty plisą
zapinaną na napy
• kaptur odpinany na zamek
• dół kurki jest regulowany
sznurkiem aby skuteczniej
ochronić od zimna
i wiatru
• kołnierz - wysoka stójka
Bluza robocza ocieplana
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach
pracy w okresie zimowym
• bluza wykonana z tkaniny o składzie
65% poliestru i 35% bawełny
o gramaturze 245g/m2,
• pikowana ocieplina - 100% poliestru
o gramaturze 200g/m2
• zapinana z przodu na guziki,
posiada jedną kieszeń górną
z patką zapiętą na guziki
oraz dwie kieszenie
naszywane dolne
67
odzież ochronna
ODZIEŻ PROCURATOR BHP
08-01
BASIC II
Kurtka ocieplana wodoochronna
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu
stanowiskach pracy w okresie zimowym
• wykonana z tkaniny WD ortalion
o składzie 100% poliesteru
• pikowana ocieplina - 100% poliestru
o gramaturze 200g/m2
• kaptur odpinany
na suwak
• kieszenie kryte patkami
• niezastąpiona
w niesprzyjających
warunkach
atmosferycznych
Kamizelka ocieplana
• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu
stanowiskach pracy w okresie zimowym
• wykonana z tkaniny o składzie
65% poliestru i 35% bawełny
o gramaturze 245g/m2,
• pikowana ocieplina -100%
poliestru o gramaturze
200g/m2
• zapinana z przodu
na guziki, posiada jedną
kieszeń górną z patką
zapinaną na guziki oraz
dwie kieszenie
naszywane, dolne
UBRANIE SE
UBRANIE BT
• ubranie wykonane z tkaniny o składzie
65% poliestru i 35% bawełny o gramaturze
245g/m2
• ocieplina 100% poliestru
pikowana o gramaturze
200g/m2
• ubranie wykonane z tkaniny o składzie
65% poliestru i 35% bawełny
o gramaturze 245g/m2
WZÓR!
WZÓR!
68
www.procurator.com.pl
odzież ochronna
ODZIEŻ PROCURATOR BHP
ODZIEŻ SZYTA W NASZYM ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM – SZYTA JEST WG PODANYCH NIŻEJ TABEL:
TABELA ROZMIAROWA MĘŻCZYZN - PROCURATOR BHP
TABELA ROZMIAROWA DAMSKA - PROCURATOR BHP
Rozmiary (cm) – wymiar rzeczywisty człowieka
Rozmiar
Wzrost
Obwód
Obwód
Obwód
klatki
pasa
bioder
piersiowej
Rozmiary (cm) – wymiar rzeczywisty człowieka
Rozmiar
Wzrost
Obwód
Obwód
Obwód
klatki
pasa
bioder
piersiowej
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
164
164
170
170
176
176
182
182
188
188
194
194
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
82
86
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
158
158
164
164
170
170
176
176
182
182
182
80
84
88
92
96
100
104
110
116
122
128
62
66
70
74
78
82
86
92
98
104
110
86
90
94
98
102
106
110
116
122
128
134
TABELA ROZMIAROWA MĘŻCZYZN - PROCURATOR BHP
TABELA ROZMIAROWA DAMSKA - PROCURATOR BHP
Rozmiary (cm) – wymiar rzeczywisty człowieka
Rozmiar
Wzrost
Obwód
Obwód
Obwód
klatki
pasa
bioder
piersiowej
Rozmiary (cm) – wymiar rzeczywisty człowieka
Rozmiar
Wzrost
Obwód
Obwód
Obwód
klatki
pasa
bioder
piersiowej
S
M
L
XL
XXL
164
170
176
182
188
88
96
104
112
120
78
86
94
102
110
S
M
L
XL
XXL
94
102
110
118
126
164
170
176
182
188
88
96
104
112
120
70
78
86
94
102
94
102
110
118
126
TABELA ROZMIAROWA WELDMAN/WORKMAN
wzrost
pas
klatka
wzrost
170
82..86
90..94
98..102
106..110
96
104
112
120
182
176
82..86
90..94
98..102
106..110
114..118
96
104
112
120
128
188
pas
82..86
90..94
98..102
106..110
114..118
82..86
90..94
98..102
106..110
114..118
klatka
96
104
112
120
128
96
104
112
120
128
Jeśli chcesz aby Twoi pracownicy wyróżniali się spośród konkurencji, pracowali wydajniej i byli zmotywowani – już dzisiaj pomyśl
o nowej odzieży roboczej dla nich!
Potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru tkanin, wyglądu/design czy przydatności tej odzieży do warunków, w których pracujesz?
Zgłoś się do nas – pomożemy Ci!!!
Napisz do nas: [email protected]
Jeśli myślałeś o wynajmie odzieży roboczej lub tylko o jej praniu i serwisowaniu – zgłoś się do nas!
Mamy gotowe rozwiązania i współpracujemy w tym zakresie z liderami rynku!
Napisz do nas: [email protected]
69

Podobne dokumenty