PISMO ŚWIĘTE 1. Biblia księgą życia. 2

Transkrypt

PISMO ŚWIĘTE 1. Biblia księgą życia. 2
PISMO ŚWIĘTE
1. Biblia księgą życia.
2. Przekłady Biblii i podział ksiąg.
3. Człowiek obrazem Stwórcy (biblijne opisy stworzenia człowieka – podstawowe różnice).
4. Pismo Święte i Tradycja.
5. Biblijne wzorce wiary (Abraham, Hiob...)
6. Obrazy Jezusa w Ewangeliach.
7. Nauczanie Jezusa w przypowieściach (przedstaw na wybranych przykładach).
8. Objawienie Boże a objawienia prywatne.
9. Przekazywanie Objawienia Bożego (rola Nauczycielskiego Urzędu Kościoła).
10. Biblia w Internecie. „Portale wiary”.
WIARA (KATECHIZM)
1. Wiara i rozum (Fides et ratio – encyklika św. Jana Pawła II)
2. Wierzę w Kościół – jeden, święty, powszechny, apostolski.
3. Istnienie świata duchowego – aniołowie.
4. „Bądźcie doskonali” – wiara, nadzieja i miłość w życiu chrześcijanina.
5. Maryja wzorem wiary Kościoła – dogmaty maryjne (Bogurodzica, Niepokalane Poczęcie,
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).
6. Obrona wiary wobec współczesnych zagrożeń (wyjaśnij pojęcia: herezja, apostazja,
schizma (przykładowe teksty - 1J 5,4b; Ef 6,16; Rz 16, 17-18; Ga 5,1; Ef 5,5-6a)
7. Odkupieńcza śmierć Chrystusa.
8. Sakramenty Kościoła (wymień i krótko scharakteryzuj istotę każdego z nich).
9. Wierzę w Ducha Świętego – rola Ducha Świętego w życiu Kościoła.
10. Rok Liturgiczny w Kościele katolickim (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post,
Wielkanoc, okres zwykły). Dokonaj krótkiej charakterystyki każdego z nich.
HISTORIA KOŚCIOŁA
1. Etapy powstawania Kościoła (nauczanie Jezusa, powołanie Apostołów, prymat Piotra,
pierwsze gminy chrześcijańskie).
2. Schizma wschodnia (Prawosławie).
3. Schizma zachodnia (Protestantyzm).
4. Nowe ruchy i wspólnoty religijne w Kościele.
5. Misje w Kościele.
6. Rola Kościoła we współczesnym świecie na podstawie Konstytucji II Soboru
Watykańskiego o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
7. Czym jest nowa ewangelizacja?
8. Na straży wiary narodu polskiego – Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży kardynał Stefan
Wyszyński.
9. Święty Jan Paweł II i Jego wkład w Światowe Dni Młodych.
10. Święty Jan Paweł II – pielgrzymki do Polski (scharakteryzuj jedną z nich).
MORALNOŚĆ KATOLICKA (CHRZEŚCIJAŃSKA)
1. Bóg wychowuje do dojrzałej wiary – Dekalog.
2. Wyjaśnij znaczenie prymatu mieć nad być na podstawie Listu do Młodych św. Jana Pawła
II.
3. Chrystus kształtuje nasze sumienia (czym jest sumienie; decyzje zgodne z sumieniem,
formacja sumienia).
4. Modlitwa w życiu chrześcijanina – formy i rodzaje modlitwy.
5. Chrześcijański sposób świętowania niedzieli (List Apostolski Jana Pawła II Dies Domini)
6. Troska o ludzkie życie (ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej
śmierci).
7. Miejsce i zadania świeckich w Kościele.
8. Co wiesz o swoim Patronie i w czym jest dla Ciebie inspiracją?
9. Chrześcijańska postawa wobec bliźniego (przykazanie miłości).
10. Postawy wiary ludzi świętych i błogosławionych (wybierz i scharakteryzuj jedną postać).

Podobne dokumenty