do pobrania - Powiatowa Stacja Sanitarno

Komentarze

Transkrypt

do pobrania - Powiatowa Stacja Sanitarno
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
POWIATU PYRZYCKIEGO ZA 2014 r.
DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
EPIDEMIOLOGIA
I
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
ZAKAŹNYCH
W
ZAKRESIE
CHORÓB
Do głównych zadań Powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pyrzycach należy
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami wykonującymi
działalność leczniczą (przychodnie, gabinety lekarskie) oraz prowadzenie działalności oświatowozdrowotnej w zakresie promocji zdrowia w podległych placówkach, jak również kolportaż
preparatów szczepionkowych przeznaczonych do obowiązkowych szczepień dzieci, młodzieży, a
także osób dorosłych z tzw. grup ryzyka i sprawują nadzór nad szczepieniami ochronnymi
prowadzonymi w poszczególnych punktach szczepień.
Jednym z głównych celów działalności jest również działalność przeciwepidemiczna w
zakresie chorób zakaźnych, co umożliwia monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i sanitarnej na
podległym obszarze.
Źródłem informacji w zakresie występowania chorób zakaźnych na terenie powiatu
pyrzyckiego są formularze zgłoszeń zachorowań/podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne
otrzymywane z placówek prowadzących działalność leczniczą.
Analiza informacji zawartych w formularzach zgłoszeń zachorowań oraz przeprowadzanie
wywiadów epidemiologicznych pozwalają na podjęcie właściwych działań mających na celu m.in.
określenie źródła czynnika chorobotwórczego oraz zapobieżenie jego rozprzestrzenianiu się.
Ponadto na podstawie prowadzonych rejestrów chorób zakaźnych przygotowywane są
sprawozdania i analizy wymagane przez jednostki nadrzędne (Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo
Zdrowia).
Liczba zachorowań na poszczególne jednostki chorobowe zmienia się w poszczególnych
latach. Największe wahania w liczbie zgłoszonych przypadków w porównaniu do roku
poprzedniego odnotowano w stosunku do ospy wietrznej. Ponadto wystąpiło 1 zachorowanie na
inwazyjną chorobę meningokokową oraz 2 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową.
Jednak w 2014r. na terenie powiatu nie odnotowano znacznego wzrostu zachorowań na choroby
zakaźne.
1
1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH
1.1 Zatrucia i zakażenia pokarmowe
Zatrucia pokarmowe stanowią większość przyczyn dolegliwości żołądkowo-jelitowych.
Znaczna część z nich powodowana przez wirusy. Jednak zakażenia o podłożu bakteryjnym
stanowią również dużą część zachorowań.
W 2014r. na terenie powiatu nie odnotowano objawowych zachorowań wywołanych przez
bakterie grup Salmonella, Shigella, wystąpiły natomiast 2 przypadki nosicielstwa Salmonella.
Nosiciele oraz osoby z otoczenia zostały objęte nadzorem epidemiologicznym, w ramach którego
przeprowadzono kontrolne badania kału. Ponadto w związku z uczęszczaniem do przedszkola 1
dziecko zostało odsunięte od zajęć do momentu uzyskania 3 ujemnych wyników badań kału w
kierunku pałeczek Salmonella.
Dla porównania w 2013r. wykazano 1 przypadek nosicielstwa Salmonella infantis, wykryty
w trakcie wykonywania badań do pracowniczej książeczki zdrowia. Zarówno nosiciel, jak i osoby z
najbliższego otoczenia również zostały poddane nadzorowi epidemiologicznemu i kontrolnym
badaniom kału. U żadnej z osób z otoczenia oraz w powtórnych badaniach u nosiciela
nie
wykazano zakażenia.
W 2014r. wykazano 5 przypadków lambliozy, z czego 4 dotyczyły dzieci w wieku 3 -6 lat
oraz 1 osoby dorosłej. Żaden z chorych nie wymagał hospitalizacji, a zachorowania miały
zazwyczaj łagodny przebieg.
W ciągu dwóch ostatnich lat nie zgłoszono zachorowań wywołanych pałeczkami
Escherichia coli.
W 2014 r. w porównaniu do 2013r. zmniejszyła się liczba zakażeń jelitowych. W ciągu roku
do PSSE w Pyrzycach wpłynęło 5 zgłoszeń zachorowań wywołanych przez rotawirusy, z czego 4
wymagały hospitalizacji. Wszystkie przypadki dotyczyły dzieci w wieku 1-9 lat. Ponadto zgłoszono
27 nieokreślonych zakażeń jelitowych oraz 3 zakażenia zaklasyfikowane jako „inne określone”. W
ciągu roku zgłoszono 67 przypadków biegunek o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, z
czego 45 dotyczyło dzieci w wieku do 2 lat. Łącznie 23 osoby wymagały hospitalizacji.
W 2013r. liczba zakażeń jelitowych i biegunek była większa: wpłynęło 12 formularzy
zakażeń rotawirusowych (wszystkie przypadki wymagały hospitalizacji) oraz 48 zakażeń
wywołanych nieokreślonymi rodzajami wirusów, w tym 8 hospitalizowanych. Wzrosła także liczba
biegunek o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (94 przypadki, z czego 50 dotyczyło dzieci w
wieku do 2 lat).
2
1.1.1. Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową, które wystąpiły w okresie od
01.01.2014r. do 31.12.2014r.
W 2014r. wykryto 2 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową. Pierwsze dotyczyło
4 uczniów gimnazjum, którzy po spożyciu sałatki z tuńczykiem zakupionej w jednym z marketów
zaczęli odczuwać dolegliwości żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, bóle i zawroty głowy).
Łącznie narażonych na zakażenie zostało 4 dzieci (3 w wieku 13 lat oraz 1 w wieku 12 lat), jednak
po konsultacji z lekarzami POZ nie wymagały leczenia ani hospitalizacji (zastosowano wyłącznie
leki rozkurczowe oraz probiotyki).
Po
przeprowadzonym
dochodzeniu
epidemiologicznym
w
pobranym
materiale
biologicznym od chorych (próbki kału) nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych.
Ponadto do badania pobrano próbkę przedmiotowej sałatki z tuńczykiem oraz kontrolnie sałatkę z
serem i szynką tego samego producenta-wyniki badań ujemne., w związku z czym dochodzenie
zakończono.
Ponadto w ciągu roku odnotowano 1 ognisko zatrucia grzybami dotyczące małżeństwa,
które omyłkowo spożyło muchomora sromotnikowego. Mężczyzna z uwagi na ciężki przebieg
zatrucia (ostra niewydolność wątroby) wymagał przeszczepu i hospitalizowany był w Oddziale
Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantologii, jednak w konsekwencji zatrucia nastąpił jego
zgon. Żona pacjenta z uwagi na lżejszy charakter objawów (po spożyciu niewielkiej ilości grzybów)
hospitalizowana była w Oddziale Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych i po
kilku dniach została wypisana do domu w stanie dobrym.
Dla porównania w 2013r. nie zgłoszono ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową.
1.1.2. Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową, które wystąpiły w sezonie od
01.06.2014r. do 31.08.2014r.
W okresie wakacyjnym na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach nie zgłoszono ognisk chorób przenoszonych drogą
pokarmową. Dwa zgłoszone przypadki miały miejsce we wrześniu 2014r..
1.2 Decyzje administracyjne wydane w 2014r. na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5
grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
W 2014r. na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydano jedną decyzję administracyjną dotyczącą
czasowego odsunięcia od zajęć przedszkolnych 4-letniej dziewczynki w związku z nosicielstwem
3
Salmonella enteritidis.
W 2013r. nie wydano decyzji przymuszających osoby podejrzane o zakażenie lub
zachorowanie na chorobę zakaźną do poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym,
szczepieniom ochronnym, leczeniu, hospitalizacji, kwarantannie, ani odsuwających czasowo od
pracy.
1.3 Wirusowe zapalenia wątroby
Na terenie powiatu pyrzyckiego odnotowuje się pojedyncze przypadki zachorowań na
wirusowe zapalenia wątroby. W 2014r. odnotowano 1 zachorowanie na WZW C oraz 1
sklasyfikowane jako „inne nieokreślone”.
1.3.1. Wirusowe zapalenia wątroby typu „A”
W 2014 r. nie zgłoszono zachorowań na WZW typu „A”. Natomiast w 2013 r. odnotowano 1
przypadek dotyczący 19-letniej kobiety, u której objawy chorobowe pojawiły się po powrocie z
Bułgarii.
1.3.2. Wirusowe zapalenia wątroby typu „B”
W 2014 r. nie zgłoszono zachorowań na WZW typu „B” na terenie powiatu pyrzyckiego
oraz nie wykazano nowych przypadków nosicielstwa antygenu HBsAg. Natomiast w ciągu 2013 r.
odnotowano 1 zachorowanie na przewlekłe WZW typu B u 38-letniego mężczyzny. W trakcie
przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego ustalono dane osób z otoczenia domowego, u
których wdrożono profilaktyczne szczepienia ochronne p/WZW B.
W 2013 r. do rejestru nosicieli wpisano 4 osoby z dodatnim wynikiem HBsAg. Osoby z
otoczenia nosicieli zostały objęte nadzorem lekarskim, a w przypadku braku szczepień p/WZW
typu B zostały zaszczepione szczepionką refundowaną przez Ministerstwo Zdrowia.
1.3.3. Wirusowe zapalenia wątroby typu „C”
W ciągu 2014r. odnotowano 1 zachorowanie na przewlekłe WZW typu C u 47-letniej
kobiety, którą objęto nadzorem epidemiologicznym i zlecono szczepienia p/WZW B.
W 2013 r., do PSSE w Pyrzycach nie wpłynęły zgłoszenia zachorowań na wirusowe zapalenie
wątroby.
W 2014 r. odnotowano natomiast mniejszą liczbę nosicieli HCV (2 osoby). Dla porównania
w 2013 r. zarejestrowano 4 przypadki nosicielstwa.
1.4 Grypa sezonowa i zakażenia grypopodobne
4
Liczba podejrzeń zachorowań na grypę różniła się znacząco w porównaniu z rokiem
poprzednim. W ciągu 2014 roku zgłoszono wyłącznie jedno podejrzenie zachorowania oraz 1
potwierdzony przypadek grypy u 50-letniego mężczyzny hospitalizowanego w oddziale
hepatologicznym. Potwierdzone zakażenie wirusem grypy typu A było wynikiem zakażenia
nabytego w trakcie pobytu w szpitalu.
Dla porównania w 2013 r. zgłoszono 290 przypadków podejrzeń grypy, w tym 1 osoba
została poddana hospitalizacji z powodu objawów ze strony układu oddechowego.
1.5 Choroby wieku dziecięcego
Spośród chorób wieku dziecięcego w 2014 roku odnotowano 13 zachorowań na szkarlatynę.
Liczba ta była większa od wykazanej w 2013 r. (7 zachorowań).
Liczba zgłoszeń różyczki różniła się znacznie w porównaniu do roku poprzedniego (w 2014
r. odnotowano 14 zachorowań, natomiast w 2013 r.- 37). Zachorowania określone wyłącznie na
podstawie objawów chorobowych jako „możliwe” dotyczyły dzieci w wieku 0-15 lat, z których
część była poddana szczepieniom p/różyczce.
Liczba zachorowań na świnkę utrzymywała się na podobnym poziomie (8 przypadków w
2014 r. oraz 6 w 2013 r.). Spośród zgłoszonych na podstawie objawów chorobowych przypadków 6
dotyczyło dzieci w wieku 2-9 lat, a 2 zachorowania stwierdzono u osób dorosłych (53 i 64-letniej).
Największa liczba zgłoszeń podobnie, jak w roku ubiegłym dotyczyła ospy wietrznej –
zgłoszono 200 przypadków (dla porównania w roku 2013 zgłoszono 271 zachorowań).
Zachorowania na ospę wietrzną w poszczególnych latach nadal stanowią największą liczbę spośród
chorób wieku dziecięcego. W 2014 r. podobnie jak w latach ubiegłych największa zachorowalność
dotyczyła dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (1-4 oraz 5-9 lat), a najwięcej przypadków
odnotowano w I i IV kwartale roku, co świadczy o sezonowości zachorowań na ospę wietrzną.
W ciągu roku nie odnotowano zachorowąń na krztusiec. Natomiast w 2013 roku wykazano 1
przypadek dotyczący osoby dorosłej, jednak nie wymagającej hospitalizacji.
Nie wykazano również zachorowań na odrę. Natomiast w 2013 r. na terenie powiatu
wykryto rodzinne ognisko zachorowań na odrę. Objawy chorobowe pojawiły się łącznie u 4 osób ze
społeczności romskiej (2 dzieci oraz 2 dorosłych). Z uwagi na fakt, iż pierwsza z osób, u której
pojawiły się objawy przebywała na terenie innego województwa, rejestracji w rejestrze zachorowań
PPIS w Pyrzycach podlegała 3 pozostałych osób. Wszyscy zostali poddani kilkudniowej
hospitalizacji i diagnostyce - w 2 przypadkach (2 nieletnich) potwierdzono zakażenie wirusem odry,
natomiast 3 przypadek określono jako prawdopodobny.
5
1.6. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu
Na ternie powiatu pyrzyckiego odnotowuje się pojedyncze przypadki zachorowań
związanych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu.
1.6.1. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu
W 2014r. na trenie powiatu wystąpiło 1 zachorowanie u 2,5-letniego chłopca. Objawy
neurologiczne były konsekwencją zakażenia bakteriami Neisseria meningitidis. Z uwagi na ciężki
przebieg zachorowania chłopiec hospitalizowany był OIOM, jednak po 3 tygodniach hospitalizacji
został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym.
W 2013r. nie odnotowano zachorowań na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
i/lub mózgu u osób zamieszkujących na terenie powiatu pyrzyckiego.
1.6.2. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu
W 2014 r., podobnie jak w 2013 r. na terenie powiatu pyrzyckiego nie odnotowano
zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
1.6.3. Wirusowe zapalenie mózgu
W 2014 r., podobnie jak w 2013 r. nie odnotowano zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu.
1.7 Inwazyjna choroba meningokokowa
W 2014 r. zgłoszono 1 przypadek zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową
(zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz ostra posocznica meningokokowa) u 2,5-letniego
samopoczucie. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia (niewydolność oddechowa,
niewydolność wielonarządowa, konieczność podłączenia respiratora, liczne zmiany niedokrwienne
skóry, szczególnie w okolicy stóp i dłoni) wymagał hospitalizacji w OIOM. Pobrano do badania
płyn mózgowo-rdzeniowy oraz krew. W przeprowadzonych badaniach wykazano obecność
Neissera meningitidis typ B. W ramach przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego
nadzorem objęto osoby z najbliższego otoczenia, które miały kontakt z dzieckiem w dniu
wystąpienia objawów chorobowych. Łącznie chemioprofilaktykę wdrożono u 19 osób, żadna z
osób nie odmówiła leczenia.
Chłopiec po 3 tygodniach hospitalizacji został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym
z zaleceniem kontrolnego badania płynu mózgowo-rdzeniowego oraz zwolnienia od szczepień
6
ochronnych na 3 miesiące.
1.8 Borelioza z Lyme
Liczba zachorowań na boreliozę była podobna do liczby wykazanej w roku poprzednim – w
2014 r. wykazano 5, a w 2013 r. 4 przypadki. Żadna z osób chorych nie wymagała hospitalizacji.
Kwalifikacji przypadków dokonano na podstawie objawów (rumień na skórze w miejscu ukąszenia
przez kleszcza). Wszystkie zgłoszone przypadki dotyczyły osób dorosłych w wieku 39-67 lat.
1.9 Styczność, narażenie na wściekliznę-potrzeba szczepień
W 2014 r. odnotowano więcej przypadków pokąsań ludzi przez zwierzęta podejrzane o
zakażenie wścieklizną. Ze względu na pokąsania przeprowadzono 35 wywiadów, w tym 11
dotyczyło dzieci do 14 r.ż.. W związku z potencjalnym narażeniem na zakażenie wirusem
wścieklizny u 5 osób wdrożono profilaktyczne szczepienia (1 osoba pokąsana przez szczura oraz 4
przez zwierzęta domowe). Żadna z pokąsanych osób nie wymagała hospitalizacji ze względu na
doznane obrażenia.
Dla porównania w 2013 r. przeprowadzono 26 wywiadów z osobami pokąsanymi, w tym 4
u dzieci do 14 roku życia, a u 2 osób zaistniała konieczność wdrożenia szczepień. Żadna z nich nie
wymagała hospitalizacji. Spośród osób szczepionych 1 została pokąsana przez lisa oraz 1 przez
kota.
1.10. Choroby przenoszone drogą płciową
W 2014 r. na terenie powiatu odnotowano 2 przypadki zachorowań na rzeżączkę (u
mężczyzn w wieku 20 i 26 lat). W obu przypadkach rozpoznania dokonano na podstawie objawów
chorobowych oraz badań laboratoryjnych, żaden z chorych nie wymagał leczenia szpitalnego.
W 2013 r. do PSSE w Pyrzycach nie wpłynęły zgłoszenia zachorowań na choroby
przenoszone drogą płciowa. Zgłoszono wyłącznie 1 przypadek dodatniego wyniku badań
laboratoryjnych.
1.11. Gruźlica
W ciągu 2014 roku zgłoszono 6 przypadków zachorowań na gruźlicę, z czego 4 dotyczyły
osób powyżej 45 roku życia i 2 osób pomiędzy 20 a 44 rokiem życia. Żadna z osób nie odmówiła
hospitalizacji. Osoby z najbliższego otoczenia chorych (łącznie 12 osób) objęto nadzorem
epidemiologicznym (wystosowano pisma do lekarzy POZ informujące o konieczności
przeprowadzenia profilaktycznych badań i skierowano na kontrolne badania rtg płuc). W jednym
7
przypadku stwierdzono zachorowanie u 2 osób z rodziny (ojca i syna)-obaj poddani zostali
hospitalizacji.
W ciągu 2013 roku na terenie powiatu wykazano 5 zachorowań na gruźlicę. Osoby z
otoczenia chorych zamieszkujące na terenie powiatu pyrzyckiego również zostały objęte nadzorem
lekarskim.
NOWE ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ W 2014 ROKU
ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ
Wyszczególnienie
płucna
innych narządów
razem
Miasto
1
-
1
Wieś
5
-
5
Mężczyźni
5
-
5
Kobiety
1
-
1
0 – 14
-
-
-
15 – 19
-
-
-
20 - 44
2
-
2
45 - 64
4
-
4
65 i więcej
-
-
-
W tym:
Wg grup wiekowych:
Liczba osób objętych nadzorem: 12
2. REALIZACJA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
Szczepienia ochronne są jednym z głównych działań profilaktycznych przeciwko chorobom
zakaźnym. PSSE w Pyrzycach odpowiada za dystrybucję preparatów szczepionkowych
przeznaczonych na obowiązkowe szczepienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z tzw. grup
ryzyka, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Preparaty odbierane są przez
6 świadczeniodawców wykonujących działalność z zakresu szczepień na terenie powiatu. Transport
preparatów odbywa się w warunkach umożliwiających zachowanie zasad tzw. „zimnego łańcucha”.
8
Każdy z punktów szczepień wyposażony jest w termotorby transportowe zabezpieczone wkładami
chłodzącymi. W trakcie prowadzonych kontroli sprawdzano m.in. warunki przechowywania
preparatów szczepionkowych, rodzaj sprzętu wykorzystywanego do przeprowadzania szczepień
oraz terminowość i sposób prowadzenia dokumentacji. Wszystkie punkty szczepień prowadzą
rejestry pomiaru temperatury w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania
preparatów szczepionkowych (w formie papierowej lub elektronicznej), posiadają opracowane
procedury postępowania w przypadku awarii urządzenia lub braku energii elektrycznej. Część
zakładów opieki zdrowotnej zakupiła dodatkowe urządzenia zasilające na wypadek braku energii
elektrycznej oraz elektroniczne rejestratory temperatury, umożliwiające odczyt temperatury w ciągu
doby, co jest niezbędne przy wystąpieniu awarii urządzenia lub braku zasilania. Ponadto w miarę
możliwości finansowych zakupywane są również specjalistyczne urządzenia chłodnicze do
przechowywania preparatów szczepionkowych, które umożliwiają utrzymanie wskazanego przez
producentów szczepionek zakresu temperatur ich przechowywania, co jest rekomendowane w
czasie kontroli prowadzonych u świadczeniodawców.
Realizacja szczepień ochronnych prowadzona jest przez 6 świadczeniodawców. Pięciu z
nich realizuje zarówno szczepienia obowiązkowe, jak i zalecane dla dzieci i osób dorosłych w 6
gabinetach szczepień (5 zlokalizowanych w przychodniach oraz 1 gabinet profilaktyczny w szkole).
W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach realizowane są wyłącznie szczepienia obowiązkowe
p/tężcowi u osób w szczególny sposób narażonych na zakażenie (głównie po urazach,
skaleczeniach, pokąsaniach przez zwierzęta).
Świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzenia sprawozdawczości z wykonanych
szczepień ochronnych. Na podstawie analizy danych zawartych w sprawozdaniach oraz na
podstawie przeprowadzonych kontroli możliwa jest ocena stanu uodpornienia mieszkańców
powiatu.
W trakcie kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w jednym z gabinetów szczepień
stwierdzono widoczny brud i kurz, za co kierownika obiektu ukarano mandatem karnym. Ponadto
zakończono rozpoczęte w 2013 r. postepowanie administracyjne dotyczące braku bieżącej ciepłej
wody w tym samym gabinecie szczepień. Kontrole sprawdzające wykazały poprawę stanu
sanitarnego obiektu.
W 2014 r. w związku z prowadzoną dystrybucją preparatów szczepionkowych PSSE w
Pyrzycach została wyposażona w 2 specjalistyczne urządzenia chłodnicze do ich przechowywania:
jedno zlokalizowane w magazynie szczepionek, służące do stałego magazynowania preparatów
oraz chłodziarkę samochodową umożliwiającą monitoring temperatury w trakcie transportu. Oba
urządzenia wyposażone są w rejestratory temperatury, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie
9
warunków chłodniczych na każdym etapie: od pobrania szczepionek z magazynu WSSE w
Szczecinie do momentu ich przekazania świadczeniodawcom.
W 2014 r. w związku z rosnącą liczbą osób uchylających się od szczepień oraz
obowiązującymi wytycznymi rozpoczęto działania mające na celu przymuszenie tzw. „opornych
rodziców” do wyrażenia zgody na zaszczepienie dzieci.
Postępowanie wdrożono w stosunku do rodziców szcześciorga dzieci zamieszkałych na
terenie powiatu pyrzyckiego. W ramach działań wysłano pisma informujące o korzyściach
płynących ze szczepień ochronnych oraz o obowiązku szczepień określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.
U. nr 182, poz. 1086) oraz Programie Szczepień Ochronnych na dany rok. W związku z dalszym
uchylaniem się od poddania dzieci szczepieniom wysłano wezwania do stawiennictwa w punktach
szczepień oraz upomnienia, jednak do dnia 31.12.2014 r. żaden z wzywanych rodziców nie wyraził
zgody na zaszczepienie dziecka, w związku z czym w 2015 r. prowadzone jest dalsze postępowanie
administracyjno-egzekucyjne.
Najczęstszą przyczyna odmowy szczepienia, jaką podają rodzice, jest obawa wystąpienia
powikłań poszczepiennych, w tym wystąpienia autyzmu (szczególnie po podaniu szczepionki
przeciwko odrze, śwince, różyczce). Ponadto wpływ ruchów antyszczepionkowych ma wpływ na
wzrost odsetka niezaszczepionych dzieci nie tylko na terenie powiatu, ale w całym kraju.
2.1. Niepożądane odczyny poszczepienne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczeniodawcy wykonujący szczepienia
ochronne obowiązani są ustawowo do zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca podejrzenia jego
wystąpienia. W 2014 r. nie zgłoszono jednak wystąpienia odczynów poszczepiennych u osób
zaszczepionych na terenie powiatu.
Podsumowanie i wnioski
Choroby zakaźne, pomimo dobrze poznanych zasad profilaktyki, nadal stanowią zagrożenie
dla zdrowia i życia. Ważną rolę w ich zapobieganiu odgrywa podnoszenie świadomości ludzi o
niebezpieczeństwie, jakie niosą ze sobą m.in. kontakty z osobami podejrzanymi o zakażenie, a
także informowanie o drogach szerzenia się poszczególnych jednostek chorobowych. W związku z
powyższym w ramach działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach,
poza nadzorem nad placówkami wykonującymi działalność medyczną, chorobami zakaźnymi oraz
szczepieniami ochronnymi, prowadzona jest również działalność oświatowa i informacyjna. Dzięki
współpracy z lokalnymi mediami ułatwiony jest dostęp do szerokiej grupy odbiorców.
10
W trakcie kontroli sanitarnych prowadzonych w podległych placówkach zwraca się
szczególną uwagę na sposób prowadzenia procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz na postępowanie
z odpadami medycznymi zakaźnymi, co ma istotne znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się
drobnoustrojów chorobotwórczych.
W ciągu ostatnich 3 lat dzięki współpracy z NFZ oraz lekarzami z poszczególnych placówek
opieki zdrowotnej poprawie uległa zgłaszalność zachorowań na choroby zakaźne, co ma wpływ na
ocenę sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu i województwa. Ponadto sprawowanie
czynnego nadzoru epidemiologicznego nad wybranymi jednostkami chorobowymi pomaga
ograniczyć
ich
rozprzestrzenianie się,
głównie wśród osób
z
najbliższego otoczenia
chorego/nosiciela.
W 2014 r. w związku z działalnością przeciwepidemiczną wystawiono 1 decyzję dotycząca
poddania się działaniom ograniczającym rozprzestrzenianie się czynnika chorobotwórczego
(decyzja administracyjna odsuwająca czasowo dziecko od zajęć przedszkolnych ze względu na
zakażenie Salmonellą). Żadna z osób z najbliższego otoczenia chorych/nosicieli nie odmówiła
przeprowadzenia kontrolnych badań lub wdrożenia chemioprofilaktyki, co może świadczyć o
świadomości zagrożenia, jakie niesie ze sobą kontakt z osobą chorą, w szczególności na jednostki
chorobowe takie jak: salmonellozy, WZW, gruźlica czy zakażenia meningokokowe, które wystąpiły
w 2014 r. na nadzorowanym terenie.
Ponadto w 2014 r. w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem EBOLA opracowano
procedury postępowania w przypadku pojawienia się pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem.
Wzmożono współpracę z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w szczególności z
przychodniami, Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach oraz Filią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Pyrzycach. Zgodnie z otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia, Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Szczecinie oraz
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wytycznymi, ustalono zasady kwarantanny, transportu oraz
miejsc leczenia pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem EBOLA oraz zasady ochrony personelu
medycznego przed zakażeniem.
II STAN SANITARNY PODMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
1. DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE NA PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI
LECZNICZEJ, Z WYODRĘBNIENIEM DECYZJI DOTYCZĄCYCH OPINIOWANIA
POMIESZCZEŃ
W 2014 roku w placówkach prowadzących działalność leczniczą (zarówno w zakładach
11
opieki zdrowotnej, jak i w gabinetach prowadzonych w ramach praktyk lekarskich) na terenie
podległym PSSE w Pyrzycach przeprowadzono 68 kontroli sanitarnych zakończonych protokołem.
W związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi:
- wydano 11 decyzji merytorycznych (w tym 2 opiniujące pomieszczenia, 1 związaną ze zmianą
właściciela, oraz 1 odsuwającą czasowo od zajęć przedszkolnych),
- wydano 6 decyzji umarzających postępowanie administracyjne,
- nie nałożono grzywien w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wydano 15 decyzji płatniczych,
- nałożono 2 mandaty karne.
Stan techniczny kontrolowanych obiektów oraz ich funkcjonalność ulegają poprawie dzięki
prowadzonym na bieżąco pracom remontowym i modernizacyjnym. Ponadto nieprawidłowości
stwierdzane w trakcie kontroli oraz nakładane decyzjami administracyjnymi są na bieżąco
wykonywane. W 2014 r. nie wydano decyzji przedłużających termin usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
2. Podmioty działalności leczniczej
2.1 Szpitale
W 2014 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach
nie znajdowały się zakłady opieki zdrowotnej typu zamkniętego. Od 2010 r. dwa stacjonarne
zakłady działające na terenie powiatu pyrzyckiego: Szpital Powiatowy w Pyrzycach oraz Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
w
Pyrzycach
pozostają
pod
nadzorem
Zachodniopomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
3. Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria
Obiekty prowadzące działalność leczniczą na terenie powiatu pyrzyckiego
Rodzaj placówki
Podmioty wykonujące
stacjonarne,
całodobowe i
ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne
Działalność lecznicza
wykonywana przez
12
Liczba obiektów wg
ewidencji (stan na dzień
31.12.2014r.)
Liczba
skontrolowanych
obiektów
% obiektów
skontrolowanych
23
23
100%
praktykę zawodową
30
29
97%
Stan techniczny i funkcjonalność
W 2014 r. liczba obiektów znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach uległa zmianie w stosunku do roku 2013. W ciągu roku
likwidacji uległ 1 obiekt (gabinet stomatologiczny), natomiast do ewidencji włączono:
 1 gabinet stomatologiczny,
 1 obiekt prowadzący działalność leczniczą w ramach poradni terapii uzależnień.
Kierownicy placówek wykonujących działalność medyczną podejmują działania mające na celu
poprawę stanu technicznego prowadzonych placówek oraz poprawę ich funkcjonalności.
W trakcie przeprowadzonych kontroli sanitarnych zwracano uwagę m. in. na stan techniczny
obiektów oraz na prowadzenie procesów dezynfekcji i sterylizacji.
W ciągu roku w 3 obiektach stwierdzono uchybienia sanitarno-techniczne. W jednej z
przychodni stwierdzono kurz i brud w gabinecie pediatrycznym i gabinecie szczepień, za co
kierownika obiektu ukarano mandatem karnym. W innej z przychodni również stwierdzono kurz i
brud w gabinecie lekarskim oraz nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami medycznymi, za co
wystawiono kolejny mandat karny. W innym obiekcie nieprawidłowości dotyczyły stanu
technicznego jednego z pomieszczeń (odprysków farby na ścianach, śladów wilgoci oraz ubytków
farby i tynku na suficie).
Ponadto w 5 przychodniach stwierdzono braki w dokumentacji z zakresu zapobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami osoby kierujące placówkami podjęły
działania naprawcze, dzięki czemu stan sanitarno-techniczny uległ poprawie.
W większości obiektów stan techniczny i sanitarno-porządkowy nie budził większych
zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – uchybienia usuwane były w możliwie
najkrótszym czasie, w związku z czym wystawiono tylko 2 decyzje z terminem wykonania
obowiązków dłuższym niż 1 miesiąc. Osoby kierujące kontrolowanymi podmiotami starają się na
bieżąco poprawiać stan sanitarny i techniczny obiektów i dostosować je do obowiązujących
przepisów, w związku z czym nie wydano decyzji przedłużających terminy wykonania
obowiązków.
Utrzymanie bieżącej czystości i porządku
Za utrzymanie czystości i porządku w obiektach wykonujących działalność leczniczą na
13
terenie powiatu głównie odpowiada personel – tylko 1 z nich korzysta z usług firmy sprzątającej z
zewnątrz.
Sprzęt porządkowy jest odpowiednio oznakowany i przechowywany w wydzielonych
pomieszczeniach porządkowych lub w przeznaczonych do tego celu miejscach. Zaopatrzenie w
środki myjące i dezynfekujące dostosowane do potrzeb poszczególnych obiektów. Punkty wodne w
gabinetach lekarskich i zabiegowych odpowiednio wyposażone w: umywalki z bieżącą ciepłą i
zimną wodą, dozowniki z mydłem płynnym oraz środkiem antyseptycznym do rąk. W trakcie
kontroli w żadnym z obiektów nie stwierdzono czasowego braku bieżącej ciepłej wody, co miało
miejsce kilkakrotnie w roku poprzednim.
W placówkach opracowane i stosowane są procedury: higienicznego mycia rąk, dezynfekcji,
mycia narzędzi i sprzętu medycznego, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z
odpadami medycznymi, postępowania z brudna bielizną, postępowania po ekspozycji. Jednak mimo
opracowanych procedur w 2 przychodniach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące utrzymania
bieżącej czystości i porządku, za co wystawiono 2 mandaty karne. W trakcie kontroli
sprawdzających ustalono poprawę i zwiększenie częstotliwości i dokładności sprzątania.
Dezynfekcja
Procesy dezynfekcji w kontrolowanych palcówkach dotyczą dezynfekcji powierzchni,
narzędzi wielokrotnego użycia oraz dezynfekcji skóry.
Stosowane środki dezynfekcyjne dobierane są przez osoby prowadzące działalność
medyczną wg indywidualnych potrzeb (zakres wykonywanych procedur medycznych, spektrum
działania, wydajność). Dezynfekcja prowadzona jest przy użyciu preparatów bezpośrednio
gotowych do użycia lub wymagających rozcieńczania. Roztwory użytkowe preparatów
dezynfekcyjnych są przygotowywane i przechowywane wg zaleceń producenta. Pojemniki
przeznaczone do dezynfekcji narzędzi stabilne, z przykrywką, są właściwie oznaczane nazwą
preparatu, datą sporządzenia roztworu oraz jego stężeniem. Jednak w większości przychodni (poza
stomatologicznymi i laryngologiczną) wykorzystuje się sprzęt medyczny jednorazowy, który po
użyciu przekazywany jest do utylizacji.
Sterylizacja
W przychodniach funkcjonujących na terenie powiatu wykorzystuje się głównie sprzęt
jednorazowego użytku, który nie wymaga sterylizacji. Sterylizacja drobnego sprzętu medycznego
14
wielokrotnego użycia (wykorzystywanego sporadycznie) wykonywana jest zgodnie z umowami
zawartymi z innymi podmiotami świadczącymi tego typu usługi – najczęściej ze Szpitalem
Powiatowym w Pyrzycach. Wśród nadzorowanych zakładów cztery wykorzystują narzędzia
wielokrotnego użycia na bieżąco (w ramach wykonywanych procedur medycznych) i wyposażone
są w autoklawy: Centrum Medyczne „For-Dent”, SN ZOZ Gabinety Stomatologiczne R.R. Peter,
Poradnia Chirurgiczna „Multimed”, NZOZ „Twój Dentysta”. Badania skuteczności sterylizacji
(kontrola biologiczna) prowadzone raz na kwartał nie wykazały nieprawidłowości. Wyniki
sterylizacji w pozostałych obiektach wyposażonych we własne sterylizatory (gabinety prowadzone
w ramach praktyk stomatologicznych)
również były prawidłowe. Narzędzia i sprzęt sterylny
przechowywane są zazwyczaj w wydzielonych miejscach (szafkach, szufladach) z zachowanymi
terminami przydatności, a w przypadku upływu terminu przydatności lub uszkodzenia opakowania
poddawane są ponownej obróbce (dezynfekcja, mycie, sterylizacja). W 2014 r. nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie postepowania z materiałem sterylnym.
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi pochodzenia medycznego
Gospodarka odpadami medycznymi w większości kontrolowanych palcówek prowadzona
jest prawidłowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każda z przychodni posiada
stosowną umowę na odbiór i utylizację odpadów medycznych oraz procedury postępowania z tego
rodzaju odpadami.
W trakcie przeprowadzonych w 2014 r. kontroli sanitarnych tylko w 1 obiekcie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami: pojemnik na odpady medyczne o ostrych
końcach przechowywany w gabinecie lekarskim bez odpowiedniego oznakowania, przepełniony,
uniemożliwiający jego zamknięcie, za co kierownika przychodni ukarano mandatem karnym.
Kontrolowane placówki wytwarzają głównie odpady medyczne zakaźne o kodzie 18 01 03
(zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny), sporadycznie wytwarzane są
odpady pozostałe. W kontrolowanych obiektach odpady medyczne zbierane są selektywnie w
miejscu ich powstawania z podziałem na zakaźne, specjalne i pozostałe, stosuje są również
odpowiednia kolorystykę worków. Odpady medyczne o niebezpiecznych końcach gromadzi się w
sztywnych pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki oraz worki są oznakowywane specjalną
etykietą zawierającą rodzaj wytwarzanych odpadów, miejsce pochodzenia, datę zamknięcia oraz
identyfikację osoby zamykającej.
Większość placówek wytwarzających odpady magazynuje je w miejscu wytwarzania, część
zakładów posiada przeznaczone do tego celu specjalne pomieszczenie z urządzeniem chłodniczym,
w którym odpady przechowywane są do czasu ich odbioru, jednak nie dłużej niż 30 dni. Żadna z
15
jednostek nie unieszkodliwia odpadów we własnym zakresie.
Postępowanie z bielizną
Procedury postępowania z brudną bielizną stosowane w kontrolowanych zakładach dotyczą
głównie odzieży ochronnej personelu i uwzględniają miejsce oraz częstotliwość przekazywania
odzieży do prania. Część kontrolowanych zakładów przekazuje brudną odzież do prania firmom
zewnętrznym świadczącym tego typu usługi. Jednak większość placówek nadal przekazuje odzież
do prania indywidualnego.
3.1. Indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie,
lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych
W ciągu 2014 r. skontrolowano łącznie 29 z 30 funkcjonujących obiektów prowadzonych w
ramach praktyk lekarskich oraz innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Z
ewidencji usunięto 1 gabinet stomatologiczny, a włączono 1 nowy gabinet stomatologiczny oraz 1
podmiot wykonujący działalność z zakresu poradni terapii uzależnień.
Stan sanitarny i techniczny gabinetów prowadzonych w ramach praktyk lekarskich w
większości obiektów nie budził zastrzeżeń, jednak w 6 obiektach stwierdzono nieprawidłowości. W
dwóch z gabinetów profilaktycznych funkcjonujących w szkołach stwierdzono zły stan sanitarnotechniczny ścian i sufitów, w związku z czym wszczęto postępowanie administracyjne i wydano 2
decyzje administracyjne z określonym terminem usunięcia nieprawidłowości. W dwóch gabinetach
stomatologicznych stwierdzono zły stan techniczny: w pierwszym dot. wyposażenia gabinetu
(fotela stomatologicznego) oraz braku bieżącej ciepłej wody przy umywalce w pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym, a w drugim ślady wilgoci i odpryski tynku na ścianie przy zlewie oraz na
suficie.
W dwóch innych gabinetach funkcjonujących w ramach indywidualnych praktyk lekarskich
stwierdzono m.in.: nieprawidłowości dot. niestosowania środków ochrony indywidualnej
(rękawiczek ochronnych) przez lekarza oraz braki w dokumentacji z zakresu zapobiegania
chorobom zakaźnym i zakażeniom
W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzających
stwierdzono, iż nieprawidłowości zostały usunięte, a stan sanitarny i techniczny gabinetów uległ
poprawie.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi osoby udzielające świadczeń medycznych obowiązane są do opracowania,
wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym. W
16
związku z powyższym w obiektach opracowano procedury: higienicznego mycia i dezynfekcji rąk,
dezynfekcji, mycia narzędzi i sprzętu medycznego, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń,
postępowania z odpadami medycznymi, postępowania z brudną bielizną, postępowania po
ekspozycji. W przypadku braku opracowanych procedur lub konieczności ich uzupełnienia
nieprawidłowości usuwane są na bieżąco.
Osoby prowadzące prywatne gabinety lekarskie starają się utrzymać je w bieżącej czystości
i porządku. Sprzęt porządkowy wydzielony do sprzątania gabinetów przechowywany jest w
przeznaczonych do tego celu miejscach (najczęściej w wydzielonych szafach w gabinetach lub w
pomieszczeniach porządkowych). Sprzątaniem zajmują się wyznaczone osoby z personelu. W
przypadku części gabinetów zlokalizowanych w przychodniach za sprzątanie odpowiada personel
ośrodków - w ramach umowy najmu.
W prywatnych gabinetach lekarskich wykorzystuje się zarówno sprzęt jednorazowego
użycia, jak i narzędzia wymagające dezynfekcji i sterylizacji. Personel stosuje środki ochrony
indywidualnej (fartuchy, rękawiczki ochronne) oraz zapewnia środki dezynfekcyjne do rąk,
narzędzi oraz do powierzchni. Sprzęt wielokrotnego użycia wykorzystywany jest głównie w
gabinetach stomatologicznych. Każdy z kontrolowanych gabinetów stomatologicznych we
własnym zakresie zapewnia narzędzia sterylne. Za dezynfekcję i sterylizację w większości
obiektów odpowiada asystentka stomatologiczna. Dezynfekcja narzędzi prowadzona jest w
przeznaczonych do tego celu, odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Narzędzia po dezynfekcji
są pakietowane i poddawane sterylizacji. Biologiczna kontrola skuteczności sterylizacji prowadzona
jest raz na kwartał, a wyniki przesyłane do PPIS w Pyrzycach. W 2014 r. w 12 prywatnych
gabinetach wyposażonych w sterylizatory przeprowadzono łącznie 44 badania
skuteczności
sterylizacji (sporal A), żadnej z prób nie zakwestionowano.
Odpady medyczne wytwarzane w ramach świadczonych usług są segregowane na zakaźne,
specjalne i pozostałe. Stosuje się odpowiednią kolorystykę worków na odpady. Odpady zakaźne o
ostrych końcach gromadzone są w pojemnikach odpornych na przekłucie. Pojemniki oraz worki są
oznakowywane etykietą informującą m.in. o rodzaju odpadów i terminie rozpoczęcia ich
gromadzenia, dzięki czemu można określić czas ich przechowywania. W 2014 r. w kontrolowanych
gabinetach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami medycznymi.
Podsumowanie i wnioski
W trakcie przeprowadzonych w 2014 r. kontroli sanitarnych w palcówkach wykonujących
działalność leczniczą stwierdzono poprawę warunków technicznych. Kierownicy placówek
podejmują działania mające na celu utrzymanie obiektów w jak najlepszym stanie sanitarno17
technicznym i dostosowanie ich do obowiązujących wymogów. W przypadku stwierdzenia
uchybień są one usuwane w możliwie najkrótszym czasie, o czym świadczy liczba wystawionych
decyzji umarzających postępowanie administracyjne.
Wprowadzenie odpowiednich procedur dotyczących mycia, dezynfekcji i sterylizacji
umożliwia ograniczenie rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych, a stosowanie
środków ochrony indywidualnej (zarówno przez personel, jak i pacjentów)
narażenie na te
czynniki. Pomimo nieprawidłowości stwierdzonych w tym zakresie stan sanitarny w placówkach
wykonujących działalność lecznicza uległ poprawie.
W ramach współpracy z pionem Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
kontynuowano nadzór nad preparatami do wybielania zębów zawierającymi w swoim składzie
nadtlenek wodoru. W trakcie kontroli w gabinetach stomatologicznych informowano personel, iż
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2012 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do
stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych
umieszczanych na opakowaniach
kosmetyków (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1185) wyroby do wybielania zębów zawierające od 0,1 do 6 %
nadtlenku wodoru mogą być sprzedawane wyłącznie lekarzom stomatologom, ich pierwsze
zastosowanie musi odbyć się pod kontrola stomatologa, a dopiero następnie wyrób będzie mógł
zostać przekazany do samodzielnego stosowania przez pacjenta. W żadnym ze skontrolowanych
podmiotów nie stwierdzono nieprawidłowości w w/w zakresie.
W trakcie kontroli w podległych obiektach poza sprawdzaniem warunków sanitarnotechnicznych zwracano również uwagę na przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na ich terenie.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10 poz. 55 z poźn. zm.) w obiektach zastosowano
oznakowania słowno-graficzne o zakazie palenia, nie wystawiono mandatów karnych za
nieprzestrzeganie w/w zakazu.
Ponadto
w
protokołach
kontroli
odnotowywano
również
informacje
dotyczące
przestrzegania zakazu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
18
HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ
ORAZ NADZORU NAD TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU
1. Ogólna charakterystyka
Nadzorem sanitarnym na terenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pyrzycach w 2014 r. objęto 1258 zakładów żywnościowo-żywieniowych, obrotu materiałami i
wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz środki transportu
żywności:
łącznie skontrolowano 242 obiektów,
ogółem przeprowadzono 341 kontroli sanitarnych,
oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego – 132 zakładów,
łącznie wydano 119 decyzji, w tym:
- w wyniku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych – 7,
- zmieniające (dotyczące zmiany terminu wykonania uchybień sanitarnych) – 3,
- zakazujące wprowadzania produktu do obrotu – 9,
- zatwierdzające zakład w ciągu roku – 66,
- zmieniające, dotyczące zakresu działalności – 3,
- zmieniające, dotyczące zmiany danych przedsiębiorcy – 4,
- zatwierdzające warunkowo zakład – 2,
- wykreślające zakład z rejestru zakładów podlegających organom urzędowej kontroli PIS – 22,
- dotyczące wygaśnięcia postępowania – 2,
- umarzające postępowanie administracyjne – 1,
w 16 przypadkach ukarano osoby winne zaniedbań w zakresie braku przestrzegania
podstawowych wymagań sanitarno-higienicznych mandatami karnymi na sumę 2580
zł.
Wystosowano 60 decyzji płatniczych w sumie na kwotę 3839zł
W ramach nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pobrano 104 próbki w ramach urzędowej
kontroli żywności i monitoringu.
1.2. Zakłady produkujące żywność
1.2.1. Automaty do lodów
Dane statystyczne dotyczące automatów do lodów:
Obiekt
Automaty do
lodów
Wg ewidencji
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako
skontrolowanych „zakład niezgodny z
obiektów w % wymaganiami” w %
Rok
Liczba obiektów
wg ewidencji
2013
3
3 t.j 100 %
0
2014
3
3 t.j 100 %
0
– 3 obiekty
Skontrolowano – 3 obiekty
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego - 3
Liczba kontroli i rekontroli – 6
Zakłady działają wyłącznie w sezonie letnim. Lody wytwarzane są z koncentratów lodów w
proszku. Sprzedaż lodów odbywa się wyłącznie w naczyniach jednorazowego użytku bądź w
waflach. Warunki techniczne pomieszczeń, w których prowadzona jest sprzedaż nie budzą
zastrzeżeń. Zapewniono dwukomorowe zlewozmywaki z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną
wodą oraz odpływem ścieków do kanalizacji. Punkty do mycia rąk wyposażone są prawidłowo.
Stwierdzono odpowiednią ilość urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych wyposażonych w
termometry kontrolne - temperatura prawidłowa. Personel posiada prawidłową dokumentację dot.
stanu zdrowia, wymaganą od osób wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie. Zakłady
posiadają dokumentację Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w wymaganym
zakresie.
W roku 2014 r. w ramach urzędowej kontroli żywności (próbki rezerwowe z puli) pobrano
do badań laboratoryjnych 5 próbek lodów z automatu. Próbki pobrano zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
2073/2007 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Kierunek
badań: określenie jakości mikrobiologicznej: Salmonella (w 25g. obecność) Enterobacteriaceae
(liczba w 1g.) Listeria monocytogenes (liczba w 1g.) oraz ocena organoleptyczna – wyniki
niekwestionowane w ilości 5 próbek.
1.2.2. Piekarnie
Dane statystyczne dotyczące piekarni:
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
wg ewidencji
2013
4
2014
4
Piekarnie
Liczba
skontrolowanych
obiektów w %
4
t.j. 100 %
4
t.j. 100 %
Liczba obiektów
ocenionych jako
„zakład niezgodny z
wymaganiami” w %
0
0
W ewidencji - 4 obiekty
Skontrolowano - 4 obiekty
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego - 4
Liczba z wdrożonym systemem HACCP - 4
Liczba kontroli i rekontroli – 8
Liczba nałożonych mandatów karnych – 0
Liczba pobranych próbek – 2 (zmiotki, pobrane w ramach próbek rezerwowych w kierunku
obecności szkodników i ich pozostałosci , próbek nie dyskwalifikowano).
Liczba decyzji – 1.
W jednej z piekarni w 2014 r. wydano decyzję zatwierdzającą zakład stwierdzającą
spełnianie wymagań wynikającą z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.). Strona zwróciła się z
wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
a) Wielkość rodzaj produkcji oraz produkowany asortyment:
Na terenie powiatu pyrzyckiego nadzorowane piekarnie prowadzą działalność produkcyjną
w zakresie wypieku pieczywa - chleba, bułek. Dystrybucja pieczywa odbywa się na rynku lokalnym
powiatu.
b) Charakter produkcji częściowo zmechanizowany z dużym udziałem pracy ręcznej.
Piekarnie usytuowane są na terenie powiatu pyrzyckiego, są to obiekty niewielkie,
mieszczące się w starych budynkach. Większość piekarni przeprowadziła remonty pomieszczeń,
wymianę lub naprawę uszkodzonych maszyn i sprzętu produkcyjnego pozwalającego na
prawidłowe funkcjonowanie GHP oraz GMP. Wszystkie zakłady posiadają opracowaną i wdrożoną
dokumentację dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej oraz systemu HACCP.
Podczas kontroli sanitarnych oceniano dokumentację GMP i GHP pod względem
opracowania i wdrożenia. Sprawdzono przestrzeganie i prowadzenie zapisów z przeprowadzanych
czynności.
Sprawdzono dokumentację pracowników potwierdzającą odpowiedni stan zdrowia. Dokumentacja
wydawana była na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Osoby
wykonujące prace w procesie produkcji żywności noszą właściwą, czystą odzież ochronną oraz
(jeżeli to niezbędne) obuwie robocze, a także stosują wymagane środki ochrony indywidualnej
zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej:
- procesów mycia i dezynfekcji
Sprawdzono dokumentację z przeprowadzanych czynności mycia, sprzątania, dezynfekcji
pomieszczeń urządzeń i sprzętu.
- zaopatrzenia w wodę
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi potwierdzona jest wynikami badań
laboratoryjnych. Woda w każdym wypadku odpowiadała wymaganiom wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
-usuwania odpadów i ścieków
Wszystkie obiekty są skanalizowane. Odpady odbierane są przez specjalistyczne zakłady
komunalne. W zakładzie zapewnione właściwe warunki do usuwania i magazynowania odpadów
żywności, niejadalnych produktów ubocznych oraz innych odpadów. Podpisane stosowne umowy.
Odpady żywności, niejadalne produkty uboczne oraz inne odpady są przechowywane w
zamykanych pojemnikach.
- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami
Zakłady prowadzą okresowo zabiegi deratyzacji, co dokumentują protokołami wystawianymi przez
zakłady prowadzące usługi z zakresu dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji. Podpisane są stosowne
umowy. Zakłady posiadają procedury określające sposoby postępowania w celu zapewnienia
skutecznej ochrony zakładu przed szkodnikami.
- kwalifikacji i szkoleń pracowników
Potwierdzona dokumentacja z przeprowadzanych szkoleń pracowników w zakresie wdrażania
dobrych praktyk higienicznych.
-konserwacji maszyn i urządzeń
Konserwacje maszyn i urządzeń monitorowane są zapisami w razie zaistniałej potrzeby.
c) Wdrożenie przez zakłady systemu HACCP.
Na terenie powiatu pyrzyckiego wszystkie piekarnie posiadają opracowanie i wdrażane procedury
systemu HACCP.
d) W roku 2014 r. w zakładach piekarniczych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności (próbki rezerwowe) pobrano do badań
laboratoryjnych 2 próbki sanitarne - zmiotki. Próbki przebadano pod kątem obecności szkodników i
ich pozostałości. W wyniku badań nie stwierdzono obecności szkodników i ich pozostałości w
przedmiotowych próbkach sanitarnych.
e) Oceniano jakość tłuszczów w zakładach, w których prowadzone są procesy smażenia w zakresie
badania tłuszczów przeznaczonych do smażenia pod kątem zawartości związków polarnych,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie
określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą się znajdować w
tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do
smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania (Dz. U. z 2012r.,
poz. 1096). Stwierdzono w trakcie kontroli: tłuszcz świeży, barwa prawidłowa. Prowadzone są
zapisy dotyczące częstotliwości wymiany tłuszczu smażalniczego. Wszystkie zakłady posiadają
stosowne umowy na odbiór przepracowanych tłuszczy ze specjalistycznymi firmami.
f) Podczas bieżących kontroli przeprowadzanych w zakładach produkcji żywności prowadzony jest
nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności. W dokumentacji zakładów stosujących dodatki do
żywności znajdują się informacje zawierające m.in. jakie dozwolone substancje dodatkowe
stosowane są w procesie technologicznym, jaką pełnią funkcję, od jakiego dostawcy są kupowane,
ponadto sprawdzane są warunki przechowywania, dozowanie i oznakowanie. Podległe piekarnie
stosują dodatki do żywności, w tym polepszacze wypieku w niewielkiej ilości. Środki te są
prawidłowo oznakowane, terminy przydatności do spożycia aktualne.
g) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 str. 1
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. zm.) zakłady posiadają
harmonogram badań właścicielskich.
1.2.3. Ciastkarnie
Dane statystyczne dotyczące ciastkarni:
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
wg ewidencji
Ciastkarnie
2013
2
2014
2
Liczba
skontrolowanych
obiektów w %
2
t.j 100%
2
t.j 100%
Liczba obiektów
ocenionych jako
„zakład niezgodny z
wymaganiami” w %
-
W ewidencji - 2
Skontrolowanych – 2
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego - 2
Liczba kontroli i rekontroli - 5
Liczba próbek – 10 pobranych do badań laboratoryjnych celem określenia jakości
mikrobiologicznej. Próbek nie kwestionowano.
Liczba mandatów karnych – 0
Liczba decyzji – 0.
a) Wielkość rodzaj produkcji oraz produkowany asortyment
Ciastkarnie prowadzą działalność w zakresie produkcji ciasta drożdżowego, ciast z kremami,
tortów, ciastek z nadzieniem, ciastek kruchych. Dystrybucja własnych wyrobów na terenie powiatu
pyrzyckiego.
b) Charakter produkcji:
Produkcja odbywa się częściowo w sposób zmechanizowany, z dużym udziałem pracy ręcznej,
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
c) Podczas kontroli sanitarnych analizowano i oceniano wdrożenie dobrej praktyki higienicznej,
dobrej praktyki produkcyjnej. Sprawdzono higienę osobistą oraz stan zdrowia osób wykonujących
prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością. Zatrudniony personel posiada aktualną
dokumentację dotyczącą stanu zdrowia, wymaganą od osób wykonujących prace w procesie
produkcji i w obrocie. Pracownicy pracują w prawidłowej odzieży ochronnej.
d) W obu zakładach i opracowywano i wdrożono system HACCP.
e) W 2014 roku w ramach urzędowej kontroli żywności pobrano do badań laboratoryjnych w
ciastkarni 10 próbek. 1x5 wyrób ciastkarski z kremem poddanym obróbce termicznej „Karpatka”
celem określenia jakości mikrobiologicznej w kierunku obecności Salmonella w 25g,
przypuszczalne Bacillus cereus – l w 1g oraz oceny organoleptycznej. 1x5 wyrób ciastkarski z
kremem
nie
poddanym
obróbce
termicznej
pn.
„Orfeusz”
celem
określenia
jakości
mikrobiologicznej w kierunku obecności Salmonella w 25g, przypuszczalne Bacillus cereus – l w
1g, Bacillus cereus – l. w 1g oraz oceny organoleptycznej. W zakresie wykonywanych badań
mikrobiologicznych wyniki badań były zgodne z wymaganiami zdrowotnymi zawartymi w Ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2010r. tj. Nr 136, poz.
914 z późn. zm.).
f) Oceniano jakość tłuszczów smażalniczych używanych do pieczenia pączków w zakresie badania
tłuszczów przeznaczonych do smażenia pod kątem zawartości związków polarnych. Nie
stwierdzono nieprawidłowości, tłuszcz świeży, barwa prawidłowa. Prowadzone są zapisy dotyczące
częstotliwości wymiany tłuszczu.
1.2.4 Przetwórnie owocowo warzywne i grzybowe
Dane statystyczne dotyczące przetwórni owocowo-warzywnych i grzybowych.
Liczba obiektów
ocenionych jako
„zakład niezgodny z
wymaganiami” w %
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
wg ewidencji
Liczba
skontrolowanych
obiektów w %
Przetwórnie
owocowowarzywne i
grzybowe
2013
1
1 tj. 100%
0
2014
1
1 tj. 100%
0
Liczba kontroli i rekontroli – 2
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego – 1.
Liczba pobranych próbek – 2
Zakład będący pod nadzorem sanitarnym jest firmą rodzinną z kilkuletnim doświadczeniem.
Produkty oferowane przez zakład w większości wytwarzane są w oparciu o surowiec pozyskiwany
głównie we własnym gospodarstwie rolnym. Cały proces technologiczny podlega ścisłej kontroli.
Stosowany jest system wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności oraz zasady systemu
HACCP, a także zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP).
Oceniono dokumentację w zakresie funkcjonowania systemu HACCP oraz stosowania:
- identyfikacji, oceny zagrożeń jakości zdrowotnej oraz ryzyka ich wystąpienia, a także
ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom;
- określenia krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania
występowania zagrożeń;
- ustalenia dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien
spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych);
- ustalenia i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli;
- ustalenia działań korygujących, jeżeli punkt krytyczny nie spełnia wymagań;
- ustalenia procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i
zgodny z planem;
- opracowania dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania;
- ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji
systemu.
Wielkość, rodzaj produkcji oraz produkowany asortyment:
Zakład prowadzi przetwórstwo warzyw – kapustę kwaszoną oraz ogórki kwaszone.
Dostawy surowca oparte są na długoterminowych umowach z dostawcami.
Odbiór surowca następuje zgodnie z wymogami systemu HACCP.
Charakter produkcji częściowo zmechanizowany z dużym udziałem pracy ręcznej. W roku 2014
pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki kapusty świeżej jako surowca. 1x1 w ramach
monitoringu z grupy 10 Warzywa (w tym strączkowe) próbkę kapusty świeżej średniopóźniej białej
w kierunku badania azotanów. 1x1 w ramach UKŻ+M (próbka rezerwowa) z grupy pewne produkty
pochodzenia roślinnego, w tym warzywa i owoce – kapusta świeża późna biała w kierunku badania
pozostałości pestycydów oraz ocena organoleptyczna.
Wyniki badań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.
1.2.5 Zakłady garmażeryjne
Dane statystyczne dotyczące zakładów garmażeryjnych
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
Liczba obiektów Liczba skontrolowanych ocenionych jako „zakład
wg ewidencji
obiektów w %
niezgodny z wymaganiami”
w%
2013
2
2 tj. 100%
0
2014
2
2 tj. 100 %
0
Zakłady
garmażeryjne
W ewidencji - 2
Skontrolowanych – 2
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego - 1
Liczba kontroli i rekontroli - 7
Liczba decyzji – 1
Liczba pobranych próbek – 10
Mandat karny – 0
Na terenie powiatu pyrzyckiego znajdują się dwa zakłady garmażeryjne. Zakłady należą do
przedsiębiorstw małych. Zatrudniają kilka osób, produkcja mało zmechanizowana z dużym
udziałem pracy ręcznej.
W jednym w zakładów produkowanych jest 14 asortymentów - wyroby garmażeryjne i
kulinarne (mięsne i mączne) schłodzone, takie jak: pierogi z podrobami, mięsem, ruskie, z kapustą,
paszteciki z farszem podrobowym, uszka z grzybami, krokiety, gołąbki, kopytka, kluski śląskie,
naleśniki, łazanki. Dzienna produkcja wynosi ok. 50 kg. wyrobu gotowego. Produkty te
przeznaczone są do sprzedaży wyłącznie na rynek lokalny.
W 2014 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności
(próbka rezerwowa) próbkę produktu pn. „Kopytka” z grupy 23. Wyroby garmażeryjne i kulinarne
2303. Wyroby garmażeryjne i kulinarne mączne – schłodzone w kierunku określenia jakości
mikrobiologicznej w zakresie Salmonella – obecność w 25g, Listeria monocytogenes – liczba w 1g
oraz oceny organoleptycznej. W zakresie wykonywanych badań wyniki są zgodne z wymaganiami
obowiązujących przepisów prawnych.
Drugi zakład prowadzi działalność od 15.11.2013 r. w zakresie przygotowywania i
produkcji posiłków garmażeryjnych (pasztety drobiowe – z gęsi, - z gęsi i kurczaka, - z indyka z
żurawiną, - z kurczaka; pasztet z królika; klopsiki z dorsza; galaretka drobiowa; klopsiki z dorsza,
smalec wieprzowy z cebulą i skwarkami; smalec z gęsi). Produkcja odbywa się nie częściej niż
1 dzień w tygodniu. Częstotliwość produkcji jest nieregularna i wynika z zapotrzebowania rynku i
zamówień. Produkcja w ilości 12-25kg.
W zakładzie pracuje 1 osoba – właścicielka, posiadająca prawidłową aktualną dokumentację
lekarską dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Surowce zakupywane są w bieżących ilościach
potrzebnych na dany dzień produkcji. W zakładzie nie przechowuje się i nie magazynuje surowców.
Zakład wdrożył procedury oparte na zasadach systemu HACCP oraz procedury zabezpieczenia
zakładu przed szkodnikami. W 2014 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej
kontroli żywności próbkę produktu pn. „Pasztet z kurczaka” z grupy 23. Wyroby garmażeryjne i
kulinarne 2301. Wyroby garmażeryjne i kulinarne mięsne – schłodzone w kierunku określenia
jakości mikrobiologicznej (sprawozdanie nr Sp/BM/PŻ/168/14 z dnia 20.03.2014 r.) w zakresie
Salmonella spp – obecność w 25g, Listeria monocytogenes – liczba w 1g oraz oceny
organoleptycznej. W zakresie wykonywanych badań wyniki są zgodne z wymaganiami
obowiązujących przepisów prawnych.
Zakłady garmażeryjne gotowe wyroby garmażeryjne pakują w opakowania transportowe
zbiorcze tj. termotorby, z przeznaczeniem na sprzedaż w formie rozważanej. Opakowania
zaopatrzone są w etykiety firmowe, informacje na etykietach są zgodne z wymaganiami przepisów
prawa. Zakłady posiada przyłącze do sieci wodnokanalizacyjnej, zapewnia dostateczną ilość wody
bieżącej, prawidłowe odprowadzenie ścieków. Urządzenia chłodnicze będące na wyposażeniu
zakładów posiadają termometry kontrolne – prowadzone są bieżące rejestry. Zabiegi mycia i
dezynfekcji przeprowadzane są według indywidualnych instrukcji mycia i dezynfekcji. Zakłady
posiadają opracowany systemem HACCP oraz dokumentację pozwalającą na identyfikowalność
produktu i składników użytych do produkcji oraz miejsc dystrybucji wyrobów gotowych do obrotu
handlowego. Zakresem systemu objęto produkcję, etapy od przyjęcia surowców do dystrybucji
wyrobów gotowych. Przedsiębiorcy prowadzą rejestrację przebiegu procesów produkcyjnych oraz
rejestry odbiorców. Stosowane w zakładach opakowania – foremki z folii aluminiowej, kubeczki
plastikowe – jednorazowego użytku z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 str. 1
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. zm.) zakłady posiadają
harmonogram badań właścicielskich na lata 2014/2015/2016 i je realizują.
W trakcie prowadzonego nadzoru sanitarnego nad zakładami garmażeryjnym nie nakładano
mandatów karnych.
1.2.6. Wytwórnie wyrobów cukierniczych
Dane statystyczne dotyczące wytwórni wyrobów cukierniczych:
Liczba obiektów
Liczba skontrolowanych
ocenionych
jako „zakład
obiektów w %
niezgodny z wymaganiami”
w%
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
wg ewidencji
Wytwórnia
wyrobów
cukierniczych
2013
1
1 tj. 100 %
2014
1
1 tj. 100 %
0
0
W ewidencji - 1 obiekt
Skontrolowano - 1
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego- 1
Liczba kontroli i rekontroli – 3
Liczba decyzji – 1
Liczba pobranych próbek – 0
Mandat karny – 0
W roku 2014 w miejsce firmy PPH BARD Sp. z o.o. Warnice 70, 74-201 Warnice powstała
nowa spółka cywilna o tej samej nazwie BARD S.C. Paweł Król, Jarosław Grigier, która
zmniejszyła produkowany asortyment z 30 do 8 wyrobów czekoladowych.
a) Wielkość, rodzaj produkcji oraz produkowany asortyment :
Zakład cukierniczy prowadzi produkcję cukierków w masie czekoladowej. Zakład zwiększa
produkcję wyrobów czekoladowych w sezonie od września do kwietnia z uwagi na większy popyt
produktów.
Produkowany asortyment:
Produkowany asortyment obejmuje 8 wyrobów m.in. Śliwka Plum, Śliwka w kokosie,
Śliwka w czekoladzie, Śliwka LUX w czekoladzie, Wiśnia w kokosie, Agrest w kokosie, Wiśnia
kandyzowana w czekoladzie, Morela zawijana. Zakład rozprowadza produkty na rynek krajowy.
b) Charakter produkcji częściowo zmechanizowany z dużym udziałem pracy ręcznej, polegającej na
obtaczaniu owoców suszonych w masie karmelowej i czekoladowej oraz ręczne zawijanie
gotowych produktów.
c) Podczas kontroli sanitarnych analizowano i oceniano wdrożenie dobrej praktyki higienicznej,
dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP.
Opracowane są instrukcje GMP/GHP oraz wdrożone zasady systemu HACCP (analiza
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli). Podczas kontroli sprawdzano, czy wyznaczone
krytyczne punkty kontroli są monitorowane zgodnie z założoną przez zakład częstotliwością i czy
jest to dokumentowane zapisami. Przedstawiono dokumentację wraz z zapisami dotyczącą Dobrej
Praktyki Higienicznej. Personel posiada dokumentację dotyczącą stanu zdrowia, wymaganą od osób
wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie. Zakład przeprowadza wewnętrzną kontrolę
swoich produktów poprzez badania jakości w laboratorium zewnętrznym. Zabezpieczenie przed
szkodnikami prawidłowe, podpisano umowę ze specjalistyczną firmą DDD. Ponadto prowadzona
jest codzienna kontrola wewnętrzna. Prowadzono nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności.
W dokumentacji zakładów stosujących dodatki do żywności znajdują się informacje zawierające
m.in. jakie dozwolone substancje dodatkowe stosowane są w procesie technologicznym, jaką pełnią
funkcję, od jakiego dostawcy są kupowane, ponadto sprawdzane są warunki przechowywania,
dozowanie i oznakowanie. Stosowane dawki i funkcje technologiczne są zgodne z przepisami
prawa żywnościowego. Zakład posiada niezbędne dokumenty potwierdzające pochodzenie
surowców wykorzystywanych w procesach produkcji oraz jakość zdrowotną zgodnie z zasadami
dot. śledzenia pochodzenia surowców i półproduktów na podstawie rozporządzenia nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady
wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności
oraz ustanawiającego ogólne procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wszystkie dodatki do
żywności jak i podstawowe surowce są identyfikowalne, zakład posiada pełny rejestr dostawców.
Warunki przechowywania zgodne z zalecenia producenta. Zakład prowadzi ewidencję
sprzedawanych wyrobów. Prowadzone są regularne szkolenia wewnętrzne dla personelu z zakresu
przestrzegania zasad higieny.
Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością odpowiadają wymaganiom przewidzianym dla
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
W 2014 r. nie pobrano próbek do badań laboratoryjnych.
1.2.7. Wytwórnie koncentratów spożywczych
Pod nadzorem sanitarnym na podległym terenie znajduje się 1 zakład wytwórni
koncentratów spożywczych.
Dane statystyczne dotyczące wytwórni koncentratów spożywczych:
Tabela nr 10
Obiekt
Wytwórnia
koncentratów
spożywczych
Rok
Liczba obiektów ocenionych
Liczba obiektów Liczba skontrolowanych
jako „zakład niezgodny z
wg ewidencji
obiektów w %
wymaganiami” w %
2013
1
1 tj. 100 %
0
2014
1
1 tj. 100 %
0
W ewidencji - 1
Skontrolowane – 1
Oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego - 1
Liczba kontroli i rekontroli – 6
Liczba decyzji – 0
Liczba pobranych próbek – 11 (nie kwestionowano)
Stanu sanitarny zakładu produkcji mieszanek przyprawowych
a) Wielkość rodzaj produkcji oraz produkowany asortyment:
Zakład produkuje mieszanki przyprawowe i dodatki funkcjonalne dla przemysłu spożywczego
(kompozycje przyprawowe mieszanki funkcjonalne z wykorzystaniem substancji dodatkowych
dozwolonych i składników naturalnych).
Zakład całkowicie zmechanizowany.
b) Zakład posiada opracowany i wdrożony system HACCP. W zakładzie wyznaczono punkty
krytyczne:
- CCP1- warunki przechowywania. Sprawdzono zapisy: raporty temperatury i wilgotności w
pomieszczeniu – magazynu surowca, hali produkcyjnej, magazynu wyrobów gotowych i magazynu
półproduktów
- CCP 2 – naważanie. Dokonuje się kontroli wag poprzez dokonywanie ważenia odważnika
wzorcowego. Przedstawiono zapisy kontrolera oraz karty sprawdzania wag i wgląd do świadectw
legalizacji ponownej.
- CP – przyjęcie surowców. Prowadzona jest karta oceny dostawy poprzez monitorowanie
parametrów: zgodności parametrów surowca z wymaganiami na podstawie dokumentów dostawy
(atest dostawcy, specyfikacja, deklaracje, wyniki badań), terminu przydatności do stosowania,
uszkodzenia opakowania, czystości opakowania, widoczności inwazji szkodników, warunków
transportu, innych załączonych dokumentów dostawy. Kontrola dostaw surowców wykonywana
jest przy każdej dostawie praz pracownika działu jakości. W przypadku stwierdzenia niezgodności
sporządzana jest dokumentacja „Reklamacja/Interwencja”. W przypadku braku dokumentacji partia
jest zatrzymywana i podlega kwarantannie do czasu uzupełnienia brakującej dokumentacji. Zakład
funkcjonuje w oparciu o własne procedury tj. „Nadzór nad dokumentacją i zapisami”,
„Przyjmowanie i identyfikacja dostaw”, „Postępowanie z wyrobem niezgodnym”. Opracowano
program działań zapobiegawczych.
c) W roku 2014 pobrano próbki:
w ramach urzędowej kontroli żywności
- 1 próbkę z grupy 19 Koncentraty spożywcze 1907. Buliony, rosoły, hydrolizaty białkowe –
hydrolizat białka roślinnego ESR-01 w kierunku określenia 3-MCPD oraz oceny organoleptycznej.
- 6 próbek kompozycji przyprawowych pn. „Krakowska sucha”, „Salceson czarny”, „Pasztet
pieczony” „Przyprawa do indyka”, „Szynkowa”, „Parówki śląskie”, celem określenia jakości
mikrobiologicznej (Salmonella w 25g. - obecność, Listeria monocytogenes – liczba w 1g), oceny
organoleptycznej i oceny znakowania.
- 2 próbki z grupy 21. Zioła i przyprawy – „Imbir mielony”, „Papryka ostra 6A” w kierunku
badania poziomu mikotoksyn (aflatoksyna B1, suma aflatoksyn B1+B2+G1+G2, ochratoksyna A)
oraz oceny organoleptycznej i badanie biologiczne (obecność zanieczyszczeń biologicznych, w tym
szkodników i ich pozostałości, zapleśnienie).
- 1 próbki z grupy 21. Zioła i przyprawy – „Papryka słodka 6A” w kierunku wykrywania obecności
substancji dodatkowych w tym Sudan I-IV, Para-Red, Biksyna oraz oceny organoleptycznej i
badanie biologiczne (obecność zanieczyszczeń biologicznych, w tym szkodników i ich
pozostałości, zapleśnienie).
w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu
- 1 próbkę z grupy 5 ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne 0504 Soja i przetwory - hydrolizat
białka sojowego SUPRO 595IP, w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych
oraz identyfikacji modyfikacji genetycznej (GMO), obecności zanieczyszczeń biologicznych, w
tym szkodników i ich pozostałości, zapleśnienia oraz oceny organoleptycznej.
Pobranych próbek nie kwestionowano.
1.2.8 Inne wytwórnie żywności
Dane statystyczne dotyczące wytwórni innych:
Liczba obiektów
Liczba skontrolowanych
ocenionych
jako „zakład
obiektów w %
niezgodny z wymaganiami”
w%
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
wg ewidencji
Inne wytwórnie
żywności
2013
6
1 tj. 16,66 %
0
903
7 tj.0,77 %
0
2014
W ewidencji - 903 obiekty
Skontrolowano – 7
Liczba kontroli i rekontroli - 9
Liczba decyzji – 1
Liczba próbek – 0.
Na terenie powiatu pyrzyckiego znajduje się 901 zakładów wpisanych do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z
art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jako podmioty prowadzące produkcję pierwotną, 1
producent
zajmujący się uprawą pieczarek
oraz
1 zakład zatwierdzony w zakresie
konfekcjonowania bakalii, orzechów, przypraw i ziaren.
W zakresie produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego zarejestrowanych jest
901 podmiotów prowadzących ww. działalność, są to przede wszystkim producenci zbóż. Część
producentów prowadzi uprawę niewielkich plantacji warzyw lub owoców, które sprzedawane są na
targowiskach lub bezpośrednio z gospodarstwa. Wobec powyższego ustalano zakres prowadzonej
działalności przez przedsiębiorców w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym mikrobiologicznego
żywności na poziomie produkcji pierwotnej.
Zakład prowadzący działalność w zakresie hodowli pieczarek, pakowania i dystrybucji
rocznie produkuje około 120 ton. Na terenie zakładu znajdują się: 4 hale produkcyjne, chłodnia,
hala pakowania oraz pomieszczenie socjalne. Przy produkcji zatrudnione jest 7 osób. Pakowanie
ręczne przez pracowników następuje w pomieszczeniu chłodni. Zebrane rano pieczarki schłodzone
do temp. +3°C po ok. 8 godzinach pakowane są w pojemniki tworzywa sztucznego, zabezpieczone
folią i etykietą (500g). Dystrybucja wyprodukowanej pieczarki odbywa się na terenie lokalnym
powiatu pyrzyckiego oraz województwa zachodniopomorskiego w tym: Hurtownia Bichta Gródnik
w Szczecinie, TESCO Szczecin, SELGROS Szczecin Zdroje; Carrefour Szczecin Gumieńce, ul.
Boh. Warszawy. Dostawy towaru odbywają się specjalistycznym środkiem transportu należącym do
przedsiębiorcy. Właściciel zakładu raz w roku przeprowadza badania pieczarek w kierunku
pestycydów w laboratorium zewnętrznym. Ponadto zakład znajduje się pod stałym nadzorem
Inspekcji Ochrony Roślin w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej, która raz w roku pobiera próbki
pieczarek celem określenia pestycydów i środków chemicznych. W zakładzie prowadzona jest
dokumentacja poświadczająca jakość zdrowotną pieczarek (w tym, pozostałości chemicznych
środków ochrony roślin, w tym pestycydów z grupy benomylu).
Zakład konfekcjonowania bakalii, orzechów, przypraw i ziaren zatwierdzony został w
2014r. Zakład zatrudnia 1 osobę do czynności konfekcjonowania. Wielkość konfekcjonowania
uzależniona jest od ilości napływających zamówień. Produkty wprowadzane są do obrotu
handlowego poprzez sprzedaż wysyłkową (internetową) oraz ze sklepu własnego mieszczącego się
w Szczecinie. Surowiec dostarczany jest do zakładu w oryginalnych opakowaniach jednostkowych.
Dla zakładu prowadzona jest dokumentacja umożliwiająca zidentyfikowanie dostawcy/odbiorcy
wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą zgodność surowca.
Brak pod nadzorem przedsiębiorstw produkujących nasiona do kiełkowania, producentów
kiełków oraz importerów nasion przeznaczonych do kiełkowania.
1.3 Zakłady obrotu
1.2.1 Sklepy spożywcze
Dane statystyczne dotyczące sklepów spożywczych:
Liczba obiektów
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako „zakład
wg ewidencji skontrolowanych
niezgodny z
obiektów w %
wymaganiami” w %
Obiekt
Rok
Sklepy
2013
158
112 tj. 70,88 %
0
2014
167
104 tj. 62,27 %
0
Wg ewidencji - 167
Skontrolowano – 104
Liczba kontroli i rekontroli – 150
Liczba wystawionych decyzji – 48
Liczba pobranych próbek – 50
Liczba mandatów – 14 na sumę 2180 zł.
Opis nadzoru sanitarnego nad zakładami obrotu żywnością
Na terenie powiatu pyrzyckiego w 2014 r. przeprowadzono łącznie 150 kontroli sklepów
spożywczych, w tym 36 kontroli w supermarketach. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się
liczba zakładów obrotu żywnością.
Wszystkie zakłady posiadają opracowane i wdrożone procedury oparty na zasadach systemu
HACCP. W bieżących kontrolach sanitarnych ustalano zgodność zakładu z wymaganiami ustawy z
dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914.z późn.
zm), rozporządzenia nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków
spożywczych, rozporządzenia (WE) nr 853/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, oraz
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt i rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 22.01.2002r.
Najczęściej stwierdzone uchybienia sanitarne:
- nieprawidłowy stan saniatarno– techniczny pomieszczeń,
- brak systematycznych zapisów wynikających z systemu HACCP w zakładzie,
- brak czystości i porządku w zakładzie,
- sprzedaż przeterminowanych artykułów spożywczych.
W zakładach obrotu żywnością wystosowano 48 decyzji, w tym:
- 26 decyzji zatwierdzających zakład,
- 4 decyzje zmieniające dotyczące zmiany danych przedsiębiorcy,
- 2 decyzje zmieniające, dotyczące zakresu działalności,
- 1 decyzję warunkowo zatwierdzającą zakład,
- 2 decyzje przedłużające termin wykonania uchybień,
- 3 dotyczące poprawy stanu technicznego w zakładzie,
- 8 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu zakwestionowanego środka spożywczego,
- 12 decyzji wykreślających zakład z rejestru,
- 1 decyzja dotycząca wygaśnięcia postępowania.
Za nieprzestrzeganie bieżącej czystości i sprzedaż przeterminowanych, nieoznakowanych
artykułów spożywczych 14 osób winnych stwierdzonych zaniedbań ukarano mandatami karnymi na
sumę 2180zł.
W zakładach obrotu żywnością do badań laboratoryjnych pobrano 50 próbek żywności,
wyniki próbek prawidłowe.
W roku sprawozdawczym do PSSE w Pyrzycach wpłynęły dwie interwencje. Pierwsza
dotycząca nieprawidłowych warunków sanitarno-higienicznych w sklepie. Przeprowadzono
kontrola potwierdziła zasadność skarżącego a winną zaniedbań tj. brak czystości i porządku w
pomieszczeniach zakładu, brak bieżących zapisów potwierdzających kontynuację systemu HACCP
oraz monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych ukarano mandatem w wysokości
100zł. Stwierdzono również nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny ścian i sufitu w zakładzie –
zabrudzenia i miejscowe wykwity wilgoci. Kontrola sprawdzająca wykazała poprawę i usuniecie
stwierdzonych nieprawidłowości.
Druga interwencja również anonimowa, dotycząca sprzedaży nieświeżych wyrobów mięsnych w
sklepie spożywczo-przemysłowym na wsi nie została potwierdzona. Przeprowadzona w
przedmiotowym sklepie kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Ponadto w związku z otrzymanym pismem Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz informacją elektroniczną otrzymaną z
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie w sprawie
ostrzeżenia publicznego Głównego Inspektora Sanitarnego dot. ujawnienia metanolu w butelkach
alkoholu o nazwie ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej w ramach
sprawowanego nadzoru we wszystkich zakładach, w których potencjalnie mogła być prowadzona
taka sprzedaż. Nie stwierdzono naruszeń przepisów, w związku z powyższym postępowania
administracyjnego w tej sprawie nie prowadzono.
1.2.2 Super, hipermarkety
Wg ewidencji znajduje się 7 obiektów handlowych typu supermarket. Skontrolowano 7 obiektów.
Liczba przeprowadzonych kontroli w tych obiektach – 36, w tym 11 kontroli interwencyjnych
(powiadomienia systemu RASFF, skargi).
W wyniku prowadzonego nadzoru sanitarnego sprawdzano stan sanitarno - techniczny. W
obiektach znajdują się prawidłowo zorganizowane stanowiska do mycia sprzętu pomocniczego oraz
umywalki do mycia rąk z dostępem ciepłej i zimnej wody. Dostawy towarów do sklepów odbywają
się
specjalistycznymi
środkami
transportu
hurtowników
lub
producentów.
Sprawdzano
każdorazowo punkty sprzedaży pieczywa, punkty sprzedaży środków spożywczych nietrwałych
mikrobiologicznie (sprzedaż ryb, mięsa oraz wyrobów wędliniarskich, mleka i nabiału) oraz
sprzedaż owoców i warzyw.
Wszystkie obiekty posiadają opracowaną i wdrożoną dokumentację z zakresu Dobrej
Praktyki Higienicznej. We wszystkich sklepach stwierdzono opracowane i wdrożone zasady
systemu HACCP.
W trakcie kontroli oceniano dokumentację pod względem:
- procesów mycia i dezynfekcji (instrukcje, zapisy),
- higieny osobistej i stanu zdrowia pracowników,
- usuwania odpadów (podpisana umowa ze specjalistyczną
firmą usuwającą odpady, na
utwardzonym miejscu ustawiony kosz zabezpieczony, wywożony 3x w tygodniu lub wg potrzeb),
- zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (opracowano i wdrożono zgodnie z systemem
HACCP) - monitoring oraz oględziny dokonuje specjalistyczna firma zajmująca się szkodnikami,
przedstawiono do wglądu protokół z przeprowadzonych kontroli szkodników plan wyłożonych
łapek,
- zaopatrzenia w wodę (woda bieżąca ciepła i zimna, obiekty skanalizowane),
- kwalifikacji i szkoleń pracowników (aktualne),
- konserwacji maszyn i urządzeń,
- prowadzenia prawidłowych zapisów z przeprowadzanych zabiegów mycia i dezynfekcji,
- kontroli temperatur ( zapisy prowadzone na bieżąco).
W jednym z marketów za nieprzestrzeganie bieżącej czystości i porządku, brak bieżących
zapisów potwierdzających wdrożenie systemu HACCP 1 osobę winną stwierdzonych zaniedbań
ukarano mandatem karnym na kwotę 200zł.
W roku sprawozdawczym do PSSE wpłynęła informacja dot. ogniska chorób przenoszonych
drogą pokarmową. Dotyczyło ono 4 uczniów gimnazjum, którzy po spożyciu sałatki z tuńczykiem
zakupionej w pobliskim sklepie sałatkę TOPPO LUNCH BOX z tuńczykiem, w skład której
wchodził tuńczyk, sałata z warzywami oraz sos sałatkowy zaczęli odczuwać dolegliwości
żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, bóle i zawroty głowy). Łącznie narażonych na
zakażenie zostało 4 dzieci (3 w wieku 13 lat oraz 1 w wieku 12 lat), jednak po konsultacji z
lekarzami POZ nie wymagały leczenia ani hospitalizacji (zastosowano wyłącznie leki rozkurczowe
oraz probiotyki). W związku z powyższym następnego dnia (z uwagi na brak w dniu zgłoszenia w
obrocie przedmiotowych sałatek) pobrano próbki produktu bezpośrednio z miejsca zakupu w
kierunku oceny jakości mikrobiologicznej tj. Salmonella spp. - obecność 25g, Listeria
monocytogenes – liczba w 1g, Gronkowce koagulazododatnie (Staphylococcus aureus i inne
gatunki – liczba w 1g). w związku z brakiem w obrocie handlowym podejrzanego produktu do
badan pobrano kontrolnie inną partię produktu (Sałatka Lunch Box z tuńczykiem oraz sałatka
Lunch Box z serem i szynką). W badanych próbkach nie stwierdzono obecności patogenów
chorobotwórczych.
1.2.3 Sklepy mięsne oraz stoiska sprzedaży mięsa i wędlin w innych sklepach niż
supermarkety
Na terenie powiatu pyrzyckiego w ramach sprawowanego nadzoru przez Państwową
Inspekcję Sanitarną w Pyrzycach nad sprzedażą mięsa w zakładach obrotu żywnością
przeprowadzano wzmożone kontrole sanitarne w sklepach mięsnych. Brak sprzedaży mięsa i
wędlin w formie innej niż w sklepach mięsnych lub stoisku mięsa i wędlin w jednym z
supermarketów.
W wielu obiektach uzyskano poprawę stanu sanitarno - technicznego. W obiektach
kontrolowano stopień wdrażania procedur opartych na zasadach systemu HACCP w tym:
prawidłowe dokumentowanie dostaw mięsa i przetworów mięsnych, monitoring warunków ich
przechowywania,
postępowanie
ze
środkami
spożywczymi
wycofanymi
ze
sprzedaży.
Zdecydowana większość sklepów mięsnych stanowią sklepy firmowe. Ich stan sanitarno-techniczny
nie budzi zastrzeżeń. Sale sprzedaży są wyposażone w ciąg lad chłodniczych. Podłogi i ściany
wyłożone są glazurą. Na stoiskach zainstalowane są umywalki do mycia rąk wyposażone w mydło
w dozowniku i ręczniki jednorazowego użytku.
W trakcie kontroli tych zakładów udostępniano niezbędne dokumenty identyfikujące
pochodzenie partii mięsa i przetworów mięsnych (faktury lub inne dokumenty dostawy
identyfikujące partie towaru, HDI). Stwierdzono ponadto prawidłową segregację mięsa surowego
od przetworów mięsnych przy ekspozycji i przechowywaniu w zakładzie. Większość
skontrolowanych sklepów prowadzi sprzedaż mięsa mielonego w opakowaniach jednostkowych,
hermetycznie zamykanych, prawidłowo oznakowane. W nielicznych zakładach obrotu mięsem i
wyrobów mięsnych prowadzi się usługę mielenia mięsa na życzenie klienta. W takich przypadkach
obrót detaliczny mięsem mielonym w większości obiektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi
przepisami z zachowaniem zasad GHP/GMP. Sklepy te posiadają opracowane stosowne instrukcje
dotyczące zachowania właściwych warunków higienicznych przy mieleniu mięsa oraz myciu i
dezynfekcji maszynek.
Prowadzono nadzór zakładów w zakresie obrotu mięsem, w tym funkcjonujące na terenie
targowisk,
nielegalnego
rozbioru
tusz/półtusz/ćwierćtusz
wieprzowych,
wołowych
oraz
drobiowych. Skontrolowane zakłady posiadają rejestry dostawców, sprawdzono faktury zakupu na
gotowe elementy mięsa znajdujące się w obrocie – nieprawidłowości nie stwierdzono. Obiekty te
prowadzą bieżącą sprzedaż, bez możliwości magazynowania.
Ponadto podczas bieżących kontroli sprawdzano postępowanie z ubocznymi produktami
pochodzenia zwierzęcego stanowiącymi materiał kategorii 3 zgodnie z art. 4 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego
przepisy sanitarne dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 177/2002.
W roku 2014 wpłynęła 1 interwencja na sklep mięsno-wędliniarski. Anonimowy rozmówca
zgłosił zarzuty,
zakupu nieświeżych ćwiartek drobiowych będących przedmiotem promocji.
Rozmówca nie udzielił informacji dotyczącej swoich danych osobowych. W związku z powyższym
przeprowadzono kontrolę interwencyjną w zakładzie. W wyniku kontroli stwierdzono w sprzedaży
ćwiartki z kurczaka w cenie promocyjnej w ilości 46,96 kg., jednak dokument dostawy przedłożono
z przesunięcia międzymagazynowago z prawidłowym terminem przydatności do spożycia na 15kg.
Na pozostałą część ćwiartek tj. 31,96 kg. dostarczoną do zakładu w wyniku przesunięcia z innego
sklepu dokumentu potwierdzającego dostawę oraz etykiety informującej o terminie przydatności do
spożycia. W związku z powyższym pracownik sklepu, zobowiązał się pisemnie do wycofania
nieoznakowanej partii ćwiartek ze sprzedaży do momentu uzyskania informacji o prawidłowym
terminie przydatności. Nie stwierdzono w sprzedaży ćwiartek drobiowych z nieprzyjemnym lub
śmierdzącym zapachem, świadczącym o nieświeżości produktu. Stwierdzono brak aktualnych
zapisów potwierdzających kontynuację systemu HACCP. Za powyższe nieprawidłowości ukarano
przedstawiciela zakładu mandatem karnym w kwocie 100zł. Dzień po kontroli strona złożyła
wyjaśnienia w związku z brakiem oznakowania, przedłożono etykiety informujące o terminie
przydatności do spożycia oraz wznowiono zapisy wynikające z dokumentacji systemu HACCP. W
związku z powyższym umorzono postępowanie administracyjne. Stronę obciążono decyzją
płatniczą za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości.
1.2.4 Kioski
Dane statystyczne dotyczące grupy:
Obiekt
Rok
2013
Kioski
Liczba
Liczba obiektów
Liczba obiektów skontrolowanych ocenionych jako
wg ewidencji
obiektów w % „zakład niezgodny
z wymaganiami” w
%
0
9
5 t.j. 55,5 %
2014
10
4 t.j. 40 %
0
Wg ewidencji – 10
Skontrolowanych – 4
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego - 2
Liczba wydanych decyzji – 4 w tym:
- 1 zatwierdzająca zakład,
- 1 dotycząca poprawy stanu technicznego zakładu,
- 1 decyzję zakazujących wprowadzania do obrotu zakwestionowanego środka spożywczego,
- 1 dotycząca wygaśnięcia postępowania.
Liczba nałożonych mandatów karnych – 1 na 100 zł.
Liczba kontroli i rekontroli – 5
Liczba pobranych próbek – 2.
W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki
żywności z grupy 04 Mleko i przetwory mleczne 0405 Mleko fermentowane (1x jogurt naturalny,
1x kefir naturalny) w kierunku określenia jakości mikrobiologicznej oraz oceny organoleptycznej i
znakowania. Próbek nie kwestionowano.
W jednym z nadzorowanych zakładów w wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej
stwierdzono szereg nieprawidłowości tj. brak do wglądu aktualnej książeczki zdrowia personelu,
brak odzieży ochronnej, brak możliwości higienicznego umycia rąk z uwagi na brak bieżącej ciepłej
wody przy umywalce na zapleczu oraz środków dezynfekcyjnych do rąk i ręczników
jednorazowego użytku, ściany w pomieszczeniu zakładu zabrudzone, stwierdzono artykuły
spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości –
zabezpieczono postanowieniem o zabezpieczeniu żywności, brak systemu HACCP i monitorowania
temperatury w urządzeniach chłodniczych i dokonywania zapisów z tej czynności. W związku z
powyższym osobę winną ukarano mandatem w wysokości 100 zł. W ramach kontroli sprawdzającej
stwierdzono wykonanie nieprawidłowości.
1.2.5 Magazyny hurtowe
Dane statystyczne dotyczące magazynów hurtowych:
Obiekt
Magazyny
hurtowe
Rok
Liczba obiektów
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako
wg ewidencji skontrolowanych „zakład niezgodny
obiektów w % z wymaganiami” w
%
2013
5
5 t.j. 100 %
2014
5
5 t.j.100 %
0
0
Wg ewidencji – 5
Kontroli i rekontroli- 8
Oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego - 5
Liczba wystawionych decyzji – 0
Liczba pobranych próbek - 4
Magazyny hurtowe to obiekty prowadzące sprzedaż różnorodnych środków spożywczych
typu: artykuły sypkie, konserwy, nabiał, tłuszcze, koncentraty spożywcze, wyroby cukiernicze,
napoje, a także warzywa i owoce. Właściciele sami zainteresowani są prawidłowym
przechowywaniem środków spożywczych, jaki deklaruje producent, aby nie ponosić strat.
Posiadają również własny transport, tj. samochody dostawcze, zarejestrowane i nadzorowane przez
Inspekcję Sanitarną, którymi dowożą oferowany towar bezpośrednio do obiektów handlowych.
Wśród magazynów hurtowych znajdują się dwa Magazyny należące do Spółdzielni
Mleczarskiej „Mlekovita” ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie usytuowane w Pyrzycach
przy ul. Warszawskiej 2. Jeden z nich prowadzi sprzedaż wyłącznie mleka UHT pakowanego
jednostkowo, wykorzystując do dystrybucji środki transportu firm zewnętrznych. Drugi natomiast
prowadzi sprzedaż produktów mleczarskich pakowanych jednostkowo. Magazyny wyposażone są
w chłodnie, w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania tego rodzaju artykułów
spożywczych.
W roku 2014 pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki żywności. W ramach urzędowej
kontroli żywności 1 x 1 z grupy pewne produkty pochodzenia roślinnego w tym warzywa i owoce –
banany w kierunku badania pestycydów. W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu 1 x
1 z grupy 22 Kawa, herbata, kakao i herbatki owocowe i ziołowe – kakao ekstra ciemne w
kierunku napromieniania oceny organoleptycznej i znakowania; 2x1 z grupy pewne produkty
pochodzenia roślinnego w tym warzywa i owoce – pomidory w kierunku badania pestycydów.
1.2.6 Obiekty ruchome i tymczasowe
W roku 2014 zewidencjonowano 11 obiektów ruchomych i tymczasowych na terenie
powiatu pyrzyckiego - specjalistyczne przyczepy samochodowe wprowadzające do obrotu artykuły
spożywcze, stragan, handel obwoźny. Przeprowadzono 5 kontroli. Wydano 2 decyzje
zatwierdzające (1 obiekt ruchomy, 1 przyczepę gastronomiczną) oraz 1 decyzję warunkowo
zatwierdzającą zakład – obiekt ruchomy z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w art. 5
oraz załączniku II rozdz. IX pkt. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie higieny środków spożywczych dotyczących
opracowania i wdrożenia procedur opartych na zasadach systemu HAACP oraz procedury
zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami). Nie pobierano próbek do badań laboratoryjnych.
Na obiekt ruchomych
w 2014r. wpłynęła
anonimowa interwencja w sprawie
nieprawidłowych warunków sanitarno-higienicznych dot. sprzedaży żywych ryb bezpośrednio ze
środka transportu do przewozu i obrotu artykułami spożywczymi. Przedmiotowy środek transportu
został wpisany i
zatwierdzony 05.05.2009r. - decyzja zatwierdzająca w zakresie przewozu i
sprzedaż art. spożywczych, w tym wymagających warunków chłodniczych.
Przeprowadzona została kontrola interwencyjna przedmiotowego środka transportu, która
nie potwierdziła sprzedaży żywych ryb. Środek transportu w prawidłowym stanie sanitarno technicznym, stan sanitarno - porządkowy zachowany. Do sprzedaży oferowano ryby w formie
całej patroszone, filety świeże i mrożone i produkty rybne. Ciąg łańcucha chłodniczego zachowany.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
1.2.7 Inne obiekty obrotu żywnością
Dane statystyczne dotyczące innych obiektów obrotu żywnością:
Liczba obiektów
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako
wg ewidencji skontrolowanych „zakład niezgodny
obiektów w % z wymaganiami” w
%
Obiekt
Rok
Inne obiekty
obrotu żywnością
2013
22
15 t.j. 68,18 %
0
2014
41
24 t.j.58,5 %
0
Skontrolowanych – 16
Liczba wystawionych decyzji – 3 – zatwierdzające zakład, różnica w ewidencji wyniki z
dotychczasowej klasyfikacji obiektów.
Liczba kontroli i rekontroli – 24
Liczba mandatów – 0
Liczba próbek – 3
W tej grupie obiektów ujęto m.in. apteki i punkty apteczne, 1 sklep z odżywkami i
suplementami diety prowadzący sprzedaż detaliczną odżywek, suplementów diety i reduktorów
tłuszczu, magazyny przechowywania i obrotu zbożami, punkty sprzedaży środków spożywczych na
stacjach paliw. Obiekty utrzymane są w prawidłowym stanie sanitarno - technicznym.
W
skontrolowanych obiektach personel posiadał dokumentację zdrowotną potwierdzająca prawidłowy
stan zdrowia.
Obiekty utrzymane w prawidłowym stanie sanitarno-technicznym. Łącznie
przeprowadzono 24 kontrole.
W grupie tych obiektów przeprowadzono 7 kontroli dotyczących m.in. sprawdzenia czy w
obiekcie nie są oferowane do sprzedaży produkty zawarte w notyfikacjach systemu Rasff, produkty
określane jako zafałszowane suplementy diety - nie stwierdzono w kontrolowanych zakładach
środków spożywczych ujętych w powiadomieniach. Oferowany do sprzedaży asortyment posiada
opisy etykiet w języku polskim oraz certyfikaty jakości.
Do PSSE w Pyrzycach wpłynęła drogą elektroniczną skarga dotycząca obecności
szkodników w owocach suszonych daktyli. Interwencja dotyczyła sklepu internetowego.
Przedstawiciele PPIS w Pyrzycach przeprowadzili kontrole sanitarną interwencyjną w siedzibie
przedmiotowej firmy. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że w tym miejscu nie jest
prowadzona działalność obrotu artykułami spożywczymi, w tym wysyłkowa. Zapis w Centralnej
Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem
głównego miejsca wykonywania działalności wynika z prowadzenia działalności głównej tj.
dostarczania internetu klientowi indywidualnemu i biznesowemu, która złożona została
02.01.2006r. Natomiast sprzedaż artykułów spożywczych, w tym wysyłkowa prowadzona jest od
10.2012r. z dodatkowego miejsca wykonywania działalności tj. sklepu z bakaliami, przyprawami i
pestkami mieszczącego się w Szczecinie. W związku z powyższym sprawę przekazano do
wykorzystania służbowego zgodnie z kompetencją PPIS w Szczecinie.
1.3 Środki transportu
W roku 2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach działając na
podstawie:
- art. 61 i art. 62 ust.1 pkt.2, art. 63 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914.z późn. zm),
- art. 104 i 107 § 4 kpa,
- art.37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2012r. Nr
212, poz. 1263 z późn. zm.),
- Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139.1, 30.04.2004), zatwierdził 12 środków
transportu w zakresie przewożenia nimi artykułów spożywczych, w tym wymagających warunków
chłodniczych z uwzględnieniem przestrzegania zasad:
- pracownik zatrudniony przy przewozie artykułów spożywczych obowiązany jest zachować
czystość i higienę osobistą oraz nosić odpowiednią odzież ochronną,
- pracownik powinien posiadać aktualną dokumentację lekarską,
- ze środka transportu nie można prowadzić handlu obwoźnego,
- przy przewozie artykułów spożywczych należy zapewnić odpowiedni rozdział tak, by nie było
możliwe ich wzajemne zanieczyszczenie i oddziaływanie.
Środki transportu spełniały wymagania konieczne do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej
przewożonych
chłodniczych.
artykułów spożywczych wymagających i
nie wymagających warunków
1.4 Zakłady żywienia zbiorowego
1.4.1. Zakłady żywienia zbiorowego otwarte
Dane statystyczne dotyczące zakładów żywienia zbiorowego otwartego:
Obiekt
Zakłady żywienia
zbiorowego
otwarte
Rok
Liczba obiektów
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako
wg ewidencji skontrolowanych „zakład niezgodny
obiektów w % z wymaganiami”
w%
2013
49
30 tj. 61,22 %
0
2014
47
31 tj. 68,08 %
0
W ewidencji – 47
Skontrolowano – 32
Oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego – 26
Liczba kontroli i rekontroli - 44
Liczba wydanych decyzji - 12, w tym:
- 6 decyzji zatwierdzających zakład,
- 2 na poprawę warunków sanitarno – technicznych,
- 1 zmieniającą zakres prowadzonej działalności,
- 1 wykreślające zakład,
- 1 umarzająca postepowanie
- 1 zmieniająca termin wykonania uchybień
Liczba pobranych próbek – 0
Liczba nałożonych mandatów – 1 na kwotę 300zł.
W
roku 2014 stwierdzono poprawę stanu sanitarnego zakładów żywienia zbiorowego
otwartego. Opracowano i wdrożono niezbędne instrukcje dobrej praktyki higienicznej dotyczące:
- higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace przy produkcji i sprzedaży żywności,
- procesów mycia i dezynfekcji (prowadzone są niezbędne zapisy z przeprowadzanych czynności),
- zaopatrzenia w wodę (jakość wody pitnej potwierdzona aktualnymi badaniami laboratoryjnymi),
- usuwania odpadów i ścieków (podpisane umowy na wywozy śmieci odbieranie ścieków),
- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami (podpisane umowy z specjalistycznymi Firmami DDD
prowadzące monitoring zakładów),
- kwalifikacji i szkoleń pracowników (pracownicy posiadają kwalifikacje sanitarne oraz szkolenia
wewnętrzne w zakresie Dobrej Praktyki higienicznej).
W skontrolowanych obiektach zwracano szczególną uwagę na zachowanie czystości i higieny przy
przygotowaniu posiłków oraz prawidłowości przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych.
W jednym przypadku w restauracji ukarano mandatem karnym w wysokości 300zł kierownika
zakładu za brak czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu, brak zachowanego rozdziału i
porządku w zamrażarkach, urządzenia zabrudzone, przechowywanie wyrobu gotowego razem z
surowcem; brak higienicznego mycia i wyparzania naczyń stołowych. Wszczęto postępowanie
administracyjne. W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono usunięcie stwierdzonych wcześniej
nieprawidłowości i poprawę stanu sanitarno-porządkowego restauracji.
1.4.1.1 Zakłady małej gastronomii
Dane statystyczne dotyczące zakładów małej gastronomii:
Liczba obiektów
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako
wg ewidencji skontrolowanych „zakład niezgodny
obiektów w % z wymaganiami” w
%
Obiekt
Rok
Zakłady żywienia
zbiorowego
otwarte
mała gastronomia
2013
29
14 t.j. 48,627%
2014
29
19 t.j. 65,51 %
0
0
W ewidencji – 29
Skontrolowano – 19
Oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego – 14
Liczba kontroli i rekontroli - 27
Liczba wydanych decyzji - 10 w tym:
5 - decyzji zatwierdzających zakład,
2 – decyzje zobowiązujące do poprawy warunków sanitarno-higienicznych,
Liczba pobranych próbek – 0
Liczba nałożonych mandatów – 0
Działalność zakładów małej gastronomii opiera się na serwowaniu dań z półproduktów
świeżych, mrożonych oraz wyrobów gotowych poddawanych obróbce termicznej. Serwuje się
również napoje chłodzące, gorące, alkoholowe i żywność typu snack w opakowaniach
jednostkowych. W większości zakładów posiłki podawane są w naczyniach jednorazowego użytku.
Tylko w części zakładów gdzie zapewnione są warunki do termicznej dezynfekcji naczyń
stołowych podawane są posiłki w naczyniach wielokrotnego użytku.
W procesie technologicznym żywność najczęściej poddawana jest obróbce termicznej poprzez
podgrzanie jej w kuchenkach mikrofalowych, bądź opiekana przy pomocy opiekaczy elektrycznych
lub smażona w głębokim tłuszczu.
Bieżący nadzór sanitarny obejmował kontrolę obiektów pod względem realizacji systemu kontroli
wewnętrznej, w tym zasad GHP, GMP, HACCP ze szczególnym uwzględnieniem ich
dokumentowania dla potrzeb oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności.
W roku sprawozdawczym w zakładach żywienia zbiorowego otwartego małej gastronomii nie
pobierano próbek żywności do badań laboratoryjnych.
W jednym przypadku, z uwagi na brak opracowanych i wdrożonych procedur opartych na
zasadach systemu HACCP , w tym analizy zagrożeń w zakresie produkcji posiłków z półproduktów
i obrotu środkami spożywczymi wydano decyzję zobowiązującą do usunięcia uchybienia. Kontrola
sprawdzająca wykazała opracowanie i wdrożenie systemu HACCP w należytym terminie. W
drugim zakładzie małej gastronomii nałożono decyzje administracyjne mające na celu poprawę
stanu sanitarno-technicznego podłogi.
Smażalnie
Ogólny stan sanitarny w/w grupy obiektów nie budzi większych zastrzeżeń sanitarno –
higienicznych. Przeprowadzano badania tłuszczów przeznaczonych do smażenia pod kątem
zawartości związków polarnych za pomocą testera jakości oleju typ „Testo 270”, zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia
maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą się znajdować w tłuszczach
stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do smażenia, oraz
kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania (Dz. U. z 2012r., poz. 1096).
Ponadto w wyniku bieżących kontroli przeprowadzonych w 2013r. każdorazowo sprawdzano stan
urządzeń i wizualnie poprzez ocenę barwy, klarowności i zapachu jakość frytury. Sprawdzane są
także bieżące zapisy wymiany tłuszczu oraz sposób gospodarowania przepracowanym tłuszczem.
Wszystkie zakłady posiadają stosowne umowy na odbiór przepracowanych tłuszczy ze
specjalistycznymi firmami.
Fast Food
Zakłady małej gastronomii typu fast-food utrzymane są w dostatecznej czystości. Ze
względu na ograniczone zaplecze zakładów małej gastronomii brak jest w tych obiektach zmywalni
naczyń. W związku z powyższym używane są naczynia jednorazowego użytku. W obiektach dania
wytwarzane są z półproduktów, mrożonek odgrzewane w mikrofali lub rożnie. Pracownicy pracują
w prawidłowej odzieży ochronnej, posiadają odpowiednią dokumentację lekarską. Punkty do mycia
drobnego sprzętu są prawidłowo wyposażone, woda bieżąca ciepła i zimna zapewniona.
W trakcie prowadzonych kontroli sanitarnych zwracano szczególną uwagę na zachowanie
czystości i higieny przy sprzedaży. W/w obiekty objęto szczególnym nadzorem w okresie sezonu
turystycznego.
Pijalnie piwa
Wszystkie obiekty posiadają doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodę, z
odprowadzeniem ścieków do kanalizacji. Jakość zdrowotna wody potwierdzona jest prawidłowym
wynikiem badania wody. Toalety dla klientów zapewnione.
Pracownicy
pracujący
przy
sprzedaży
posiadają
aktualną
dokumentację
lekarską.
W/w obiekty objęto szczególnym nadzorem w okresie sezonu turystycznego.
W roku 2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach otrzymał anonimową
interwencję dotyczącą nieprzestrzegania zasad sanitarnych w pijalni. W dniu 30.07.2014r.
przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną, w wyniku której nie potwierdzono zarzutów
ujętych w interwencji, stwierdzono natomiast jedną nieprawidłowość – zły stan techniczny podłogi
na sali konsumpcyjnej z uwagi na ubytki farby kauczukowej, którą pokryto powierzchnię podłogi.
Wystosowano decyzję administracyjną zobowiązującą właścicieli do usunięcia uchybienia z
terminem wykonania do 31.10.2014r. Przed końcem terminu wykonania w/w obowiązku strona
zwróciła się pisemnie z prośba o prolongatę terminu wykonania uchybienia. Po przeanalizowaniu
sprawy i uzasadnienia PPIS w Pyrzycach wydał decyzję zmieniającą termin wykonania obowiązku,
polegającego na doprowadzeniu do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi w sali
konsumpcyjnej, tak aby jej powierzchnia była czysta, gładka, łatwa do utrzymania w czystości do
dnia 31.01.2015r.
1.4.2. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
Dane statystyczne dotyczące zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego:
Obiekt
Zakłady żywienia
zbiorowego
zamknięte
Rok
Liczba obiektów
ocenionych jako
Liczba obiektów
Liczba
„zakład niezgodny
wg ewidencji skontrolowanych z wymaganiami”
obiektów w %
w%
2013
36
35 tj. 93,60 %
2014
41
41 tj. 100 %
0
0
W ewidencji – 41
Skontrolowano – 41
Oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego - 39
Liczba kontroli i rekontroli – 43
Liczba wydanych decyzji –12
w tym 12 decyzji zatwierdzających.
Nadzorem sanitarnym w powiecie pyrzyckim objęto 41 zakładów żywienia zbiorowego typu
zamkniętego. W skontrolowanych placówkach przeprowadzono 43 kontrole sanitarne, w tym w
zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz
bieżącego stanu sanitarno – technicznego zakładu.
Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego spełniają warunki sanitarno - higieniczne
wymagane do prowadzenia działalności w zakresie produkcji posiłków. Stołówki wyposażone są w
dostateczną ilość sprzętu i urządzeń gastronomicznych. Produkcja posiłków prowadzona jest od
surowca do produktu finalnego.
Opracowano i wdrożono procedury na podstawie systemu HACCP - analizy zagrożeń i krytycznych
punków kontroli, zgodnie z którym proces produkcyjny monitoruje się podczas przyjęcia surowca,
przechowywania surowców i produktów nietrwałych mikrobiologicznie.
W roku sprawozdawczym w grupie zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego nie
wydawano decyzji administracyjnych, natomiast decyzją zatwierdzono 12 zakładów żywienia
zbiorowego typu zamkniętego – 6 stołówek szkolnych w systemie cateringowym, 2 placówki
przedszkolne w systemie cateringowym, 1 stołówkę w zakładzie specjalnym i wychowawczym, 3
inne zakłady żywienia.
1.4.2.1 Stołówki szkolne
Grupa obiektów:
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako
wg ewidencji skontrolowanych „zakład niezgodny
obiektów w % z wymaganiami” w
%
2013
11
11 tj. 100 %
0
2014
11
11 tj. 100 %
0
Stołówki szkolne
W ewidencji – 11
Skontrolowano – 11
Oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego - 11
Liczba kontroli i rekontroli – 11
Liczba wydanych decyzji – 6 (decyzje zatwierdzające)
W ewidencji znajduje się 11 zakładów prowadzących żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży.
Z 11 ewidencjonowanych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 10 obiektów
ograniczyło się do wydawania posiłków korzystając z formy żywienia w systemie cateringowym.
Dla wszystkich szkół posiłki przygotowuje i dostarcza zakład cateringowy. Posiłki podawane są w
formie obiadów jednodaniowych, przemiennie zup lub drugich dań. Dania serwowane są na
naczyniach jednorazowego użytku, które zapewnia firma cateringowa. Posiłki spożywane są na
miejscu w wyznaczonych stołówkach lub miejscach. Wydawanie potraw i ich porcjowanie odbywa
się w wydzielonych pomieszczeniach przez wyznaczony personel. Mycie termosów transportowych
do posiłków prowadzone jest w zakładach produkujących posiłki. W większości szkół dożywianie
refundowane jest przez Miejsko Gminny i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
Skontrolowane obiekty posiadają opracowane, wdrożone i przestrzegane instrukcje dobrej
praktyki higienicznej, dotyczącej:
- higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie
artykułami,
- procesów mycia i dezynfekcji,
- zaopatrzenia w wodę,
- usuwania odpadów i ścieków,
- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,
- kwalifikacji i szkoleń pracowników,
- konserwacji maszyn i urządzeń.
Tylko jedna stołówka szkolna będąca pod nadzorem PPIS w Pyrzycach prowadzi produkcję
posiłków od surowca do produktu finalnego, posiadająca opracowany i wdrożony system HACCP.
Dokumentacja systemowa zawiera identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej
żywności, ustalone zostały środki kontroli i metody przeciwdziałania zidentyfikowanym
zagrożeniom.
Personel posiada prawidłowe badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Przy realizacji żywienia zbiorowego dzieci sprawdzano warunki sanitarno-higieniczne i
jakość zdrowotną żywności, aby eliminować ryzyko zatruć pokarmowych.
W okresie sprawozdawczym oceniono 5 jadłospisów dekadowych, w tym 4 żywienia w systemie
cateringowym. Nie wydawano zaleceń dotyczących korekt jadłospisów w przedmiotowych
placówkach.
W grupie zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego – stołówki szkolne, nie
wydawano decyzji administracyjnych.
1.4.2.2 Stołówki przedszkolne
Dane statystyczne dotyczące stołówek w przedszkolach:
Obiekt
Rok
Liczba obiektów
wg ewidencji
Liczba
skontrolowanych
obiektów w %
2013
14
14 tj. 100 %
Liczba obiektów
ocenionych jako
„zakład niezgodny z
wymaganiami”
0
14 tj. 100%
Stołówki w
przedszkolach
2014
14
14 tj. 100%
0
W ewidencji – 14
Skontrolowano – 14
Oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego – 13
Liczba kontroli i rekontroli – 14
Liczba wydanych decyzji – 2, w tym 2 zatwierdzające zakład
Zewidencjonowano 14 obiektów. Spośród stołówek w przedszkolach 6 obiektów posiada
własny blok żywienia, natomiast pozostałe 8 prowadzi żywienie w formie cateringu.
Skontrolowane obiekty posiadają opracowane, wdrożone instrukcje dobrej praktyki
higienicznej dotyczące:
- higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji
i w obrocie artykułami,
- procesów mycia i dezynfekcji,
- zaopatrzenia w wodę,
- usuwania odpadów i ścieków,
- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,
- kwalifikacji i szkoleń pracowników,
- konserwacji maszyn i urządzeń,
Obiekty pod względem sanitarnym nie budzą zastrzeżeń. Personel posiada prawidłowe
badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie obiekty posiadają
opracowane i wdrożone zasady Dobrej Praktyki Higienicznej oraz zapisy związane z realizacją.
1 decyzją zatwierdzono zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego - oddział przedszkolny z
żywieniem w formie cateringu.
We wszystkich placówkach przedszkolnych posiadających własną kuchnię przeprowadzono ocenę
jadłospisów dekadowych wg oceny Starzyńskiej. Wydane zalecenia zostały wykonane.
1.4.2.3 Stołówki w przedszkolach, żywienie w formie cateringowym
W roku sprawozdawczym 8 przedszkoli prowadziło żywienie dzieci w systemie
cateringowym, skontrolowano 8 zakładów. W przedszkolach dokonuje się wydawania
dostarczonych przez firmy cateringowe posiłków obiadowych. Posiłki są spożywane na naczyniach
tradycyjnych, mycie i wyparzanie naczyń odbywa się w przystosowanych do tego miejscach.
Personel posiada aktualne badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Obiekty pod względem
sanitarno-technicznym nie budzą zastrzeżeń.
Dokonano oceny sposobu żywienia w 2 przedszkolach żywienia w systemie cateringowym.
Wg. Ocena nie wykazała rażących nieprawidłowości a wydane zalecenia wykonano.
1.4.2.4 Stołówki w Zakładach Specjalnych i Wychowawczych
Dane statystyczne dotyczące żywienia Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym:
Liczba obiektów
ocenionych jako
Liczba
„zakład niezgodny
skontrolowanych z wymaganiami”
obiektów w %
Obiekt
Rok
Liczba
obiektów
wg ewidencji
Stołówki w zakładzie
specjalnym i
wychowawczym
2013
1
1 tj. 100 %
2
2 tj. 100%
2014
0
0
W ewidencji –2
Skontrolowano – 2
Liczba kontroli i rekontroli- 2
Liczba wydanych decyzji – 1 – zatwierdzająca zakład
Pod nadzorem znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
należący do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzący
żywienie w formie cateringu.
Ponadto w 2014 r. decyzją zatwierdzono nowy zakład Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii niepubliczna i całodobowa placówka, w której skład wchodzi internat oraz Gimnazjum. Ośrodek
przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 13-18 lat, którzy z powodu zaburzeń zachowania,
zagrożenia demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym wymagają specjalnej organizacji
nauki, zindywidualizowanych metod pracy oraz socjoterapii. Ośrodek posiada zaplecze żywieniowe
zapewniając podopiecznym 4 posiłki dziennie tj. śniadanie, II śniadanie i kolacja przygotowywana
jest przez personel szkoły, natomiast dwudaniowy obiad dowożony jest przez firmę cateringową.
Zakłady te wdrożyły procedury oparte na podstawie systemu HACCP i spełniają wymagania
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 str. 1 Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. zm.). Próbki pokarmowe pobierane są i
przechowane dla zakładów przez firmy cateringowe. Obiekty w prawidłowym stanie sanitarnotechnicznym.
Ponadto w ewidencji PPIS w Pyrzycach znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Pyrzycach objęty bezpośrednim nadzorem Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie przygotowywania posiłków od
surowca do produktu finalnego i wydawania ich w naczyniach jednokrotnego użytku, ze spożyciem
na miejscu.
1.4.3 Inne zakłady żywienia
Liczba obiektów
Liczba
ocenionych jako
Licz obiektów
skontrolowanych „zakład niezgodny
wg ewidencji
obiektów w % z wymaganiami”
w%
Obiekt
Rok
Inne zakłady
żywienia
2013
10
9 tj.90%
0
2014
14
14 tj. 100%
0
W ewidencji – 14
Skontrolowano - 14
Oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego - 14
Liczba kontroli i rekontroli – 16
Liczba wydanych decyzji – 3 (3 zatwierdzające zakład )
W powiecie pyrzyckim w 2014r. objęto nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2
gospodarstwa agroturystyczne i 12 innych zakładów żywienia zbiorowego. Gospodarstwa
agroturystyczne działają na zasadzie kuchni domowej, w której przygotowywaniem posiłków
zajmuje się personel gospodarstwa, posiadający prawidłowe aktualne badania dla celów sanitarnoepidemiologicznych. Zaplecze kuchenne spełnia wymagania niezbędne do produkcji posiłków od
surowca do produktu finalnego, wydawanych na naczyniach wielokrotnego użytku. Do innych
zakładów żywienia należy 8 zakładów żywienia zbiorowego świadczących usługi żywieniowe w
zakresie przygotowywania posiłków od surowca do produktu finalnego i wydawanie ich w
naczyniach wielokrotnego użytku oraz dystrybucja gotowych potraw w systemie cateringowym,
wydawanie do konsumpcji w termosach termoizolacyjnych, pojemnikach transportowych,
naczyniach jednorazowego użytku. Zakłady te usytuowane są przy szkołach i prowadzane przez
prywatnych przedsiębiorców, prowadzą żywienie dla dzieci w szkołach zarówno na miejscu jak i w
formie cateringowej oraz dla osób prywatnych. Transport odbywa się zatwierdzonymi przez PPIS w
Pyrzycach specjalistycznymi środkami transportu, spełniającymi wymagania konieczne do
zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej przewożonych artykułów spożywczych wymagających i
nie wymagających warunków chłodniczych. Środki transportu oznakowane stosownie do ich
przeznaczenia.
Otrzymano 1 skargę co do jakości wydawanych posiłków dostarczanych i wydawanych
przez firmę cateringową w stołówce szkolnej w punkcie wydawania i porcjowania posiłków. Zakład
znajduje się pod nadzorem od 2013 r. W wyniku kontroli interwencyjnej sprawdzono warunki
techniczne zakładu i stan sanitarno-porządkowy. Kontrola odbyła się w trakcie dostarczania
termosów i wydawania posiłków. Nie stwierdzono naruszeń przestrzegania przepisów określających
wymagania higieniczne i zdrowotne oraz bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu w
zakresie bezpieczeństwa żywności. Zakład spełnia wymagania sanitarno-higieniczne określone w
załączniku II do Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, niezbędne do prowadzenia działalności
w zakresie porcjowania i wydawania posiłków gotowych w naczyniach wielokrotnego użytku ze
spożyciem na miejscu - wymagania dotyczące funkcjonalności pomieszczeń, wyposażenia zakładu
oraz stanu higieniczno-sanitarnego i wymagania określone w art. 5 i załączniku II rozdz. IX pkt 4
Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie higieny środków spożywczych, dotyczących opracowania i wdrożenia procedur opartych
na zasadach systemu HACCP oraz procedury zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami. W
zakładzie prowadzone są zapisy potwierdzające kontynuację sytemu HACCP, w tym zapis z
wykonywanej czynności pomiaru temperatur wydawanych potraw.
Posiłki dostarczane są w specjalistycznych termosach, środkiem transportu firmy cateringowej
codziennie ok. godz. 11.50. Żywienie prowadzone jest w postaci śniadań oraz obiadu
dwudaniowego. Posiłki spożywane są w przynależnym pomieszczeniu świetlicy szkolnej. Liczba
dzieci korzystających z dożywiania – ok. 64. Porcjowanie odbywa się w wyznaczonym
pomieszczeniu
kuchennym,
przez
pracownika
zatrudnionego
przez
firmę
cateringową.
Pomieszczenie wydawania posiłków wyposażone jest w zlew dwukomorowy z doprowadzoną
bieżącą wodą ciepłą i zimną, szafki, blat roboczy. Zapewniona zmywalnia naczyń, wyposażona w
wyparzacz do naczyń. Przechowywanie i usuwanie odpadów prowadzone jest zgodnie z ustawą z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. nr 39 z 2007r. poz. 251) oraz rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczących
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu i Rady z dnia 03.10.2002 r.
ustanawiającym
przepisy
sanitarne
dotyczące
produktów
pochodzenia
zwierzęcego
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Przechowywanie próbek pokarmowych
prowadzi firma cateringowa zgodnie z art. 72
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 136
poz. 914 z późn. zm.).
Sprawdzono
jadłospis
dekadowy
-
posiłki
zróżnicowane,
zadeklarowanym porcjom a w przypadku zupy i surówki jest większa.
gramatura
odpowiada
Udzielono instruktażu dotyczącego prawidłowej jakości wydawanych posiłków odnosząc
się do zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
1.5 Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością
Pod nadzorem sanitarnym nie znajdują się zakłady produkujące materiały i wyroby
przeznaczone do kontaktu z żywnością.
Według ewidencji na podległym terenie znajdują się 3 zakłady prowadzące obrót materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością
kontrolowano także w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
1.6 Nadzór nad kosmetykami
Obiekty obrotu kosmetykami (hurtownie, sklepy)
Obiekt
Rok
Obiekty obrotu
kosmetykami
2013
2014
Liczba obiektów
ocenionych jako
„zakład niezgodny z
wymaganiami” w %
Liczba
obiektów
wg ewidencji
Liczba
skontrolowanych
obiektów w %
4
1 tj. 25%
0
4
2 tj.50 %
0
W ewidencji – 4
Skontrolowano - 2
Łącznie przeprowadzono 3 kontrole sanitarne.
Na podległym terenie wg rejestru zakładów, w roku 2014 ujęto 4 obiekty obrotu
kosmetykami – sklepy kosmetyczne, w których przeprowadzono łącznie 3 kontrole, głównie w
ramach poboru próbek kosmetyków i systemu RAPEX.
W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano 4 próbki kosmetyków do badań
laboratoryjnych. Dwie próbki wyrobów do farbowania włosów: kremy koloryzujące oraz 2 próbki
odżywek do włosów. Wyniki badań wykazały, że próbki w zakresie badania chemicznego, oceny
składu odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów prawa. W zakresie znakowania w
jednej próbce odżywki do włosów stwierdzono następującą uwagę: brak numeru partii produktu lub
oznaczenia pozwalającego na identyfikacje produktu kosmetycznego (art. 19 pkt.1 lit. e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. ( Dz. U.
UE L 342/59 z 22.12.2009r. z późn. zm.). Pozostałe 3 próbki nie były kwestionowane w zakresie
oceny znakowania.
Na terenie powiatu pyrzyckiego nie znajdują się hurtownie kosmetyczne.
1.7 System wczesnego ostrzegania o kosmetykach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub
życia konsumentów - RAPEX
Na terenie powiatu pyrzyckiego nie znajdują się zakłady produkujące lub konfekcjonujące
kosmetyki.
Wg rejestru zakładów, w roku 2014 ujęto 4 obiekty obrotu kosmetykami- sklepy, w których
przeprowadzano kontrole w ramach systemu RAPEX i w związku z poborem próbek.
W przypadku pojawiających się powiadomień w ramach systemu RAPEX przeprowadzano
postępowanie nadzorowe, udokumentowane protokołami z kontroli sanitarnej w zakładach obrotu
kosmetykami bądź w zakładach obrotu artykułami spożywczo – przemysłowymi, w tym
kosmetykami.
Informacje dotyczące podjętych działań nadzorowych w zakresie pojawiających się
powiadomień
i
w
ramach
dokumentowania
w/w
systemu
RAPEX
zagadnienia
wraz
zarówno
z
opisem
sposobu
w
pionie
Żywności,
sprawdzania
Żywienia
i Przedmiotów Użytku przekazywano na bieżąco Zachodniopomorskiemu Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie. W trakcie przeprowadzonych czynności
kontrolnych nie stwierdzono występowania w obrocie handlowym kosmetyków wymienionych w
powiadomieniach w ramach systemu RAPEX.
1.8 System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF
Na terenie powiatu pyrzyckiego nie powiadamiano o stwierdzeniu obecności zakwestionowanych
partii produktów w ramach systemu RASFF. Natomiast w przypadku otrzymania powiadomienia
RASFF, każdorazowo sprawdzano czy znajdują się
w obrocie handlowym kwestionowane
produkty. Informacje dotyczące podjętych działań nadzorowych w zakresie pojawiających się
powiadomień w ramach systemu RASFF wraz z opisem sposobu sprawdzania i dokumentowania
przekazywano na bieżąco Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Szczecinie
2. Jakość zdrowotna środków spożywczych i przedmiotów użytku oraz badania sanitarne
wykonane w 2014 r.
Plan poboru próbek realizowano zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Próbki do badań laboratoryjnych Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w PSSE
Pyrzyce przekazywane były w sposób zintegrowany. Część próbek przekazywano do badań
laboratorium Oddziału Laboratoryjnego Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w
WSSE Szczecinie. W ramach sprawowanego nadzoru pobierano do badań próbki na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych oraz norm.
Badania prowadzono w zakresie :
zawartości metali szkodliwych dla zdrowia (ołów, kadm, arsen, rtęć),
oceny jakości mikrobiologicznej;
zawartości substancji dodatkowych,
pozostałości chemicznych środków ochrony roślin (pestycydy ),
zawartości zanieczyszczeń fizycznych,
parametrów biologicznych (obecność szkodników i ich pozostałości oraz pleśni),
3-MPCD,
mikotoksyny,
azotany;
GMO,
jod w soli,
napromienianie;
obecności glutenu,
środków spożywczych wzbogacanych,
badań środków spożywczych wzbogacanych w witaminy i składniki mineralne – zgodność
deklarowanego składu
badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych;
znakowania.
Jakość zdrowotna krajowych środków spożywczych
Ogółem w 2014 roku pobrano do badań 104 próbki środków spożywczych, w tym:
- w ramach urzędowej kontroli żywności – 67 próbek
- w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu 36 próbek
- w ramach monitoringu – 1 próbka
W roku 2014 pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki sanitarne.
Tabela.24
Lp.
1.
Próbki sanitarne
Ilość zmiotek
Liczbowo
2
Ilość zakwestionowanych w %
0
Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
Ogółem w 2014 roku pobrano do badań 1 próbkę materiałów i wyrobów do kontaktu z
żywnością oraz 4 próbek kosmetyków, w tym:
- z grupy materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej
kontroli żywności pobrano do badań laboratoryjnych 1 próbkę wyrobów drewnianych – łyżki
drewniane, w kierunku oceny organoleptycznej. Próbek nie kwestionowano.
- z grupy kosmetyków pobrano dwie próbki wyrobów do farbowania włosów: kremy koloryzujące
oraz 2 próbki odżywek do włosów.
Wyniki badań wykazały, że próbki w zakresie badania
chemicznego, oceny składu odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów prawa.
W
zakresie znakowania w jednej próbce odżywki do włosów stwierdzono następującą uwagę: brak
numeru partii produktu lub oznaczenia pozwalającego na identyfikacje produktu kosmetycznego
(art. 19 pkt.1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia
30.11.2009r. ( Dz. U. UE L 342/59 z 22.12.2009r. z późn. zm.). Pozostałe 3 próbki nie były
kwestionowane w zakresie oceny znakowania.
Na terenie powiatu pyrzyckiego nie znajdują się hurtownie kosmetyczne.
Ogółem zdyskwalifikowanych próbek (liczbowo i w %) w poszczególnych grupach,
wyszczególnionych w MZ-48:
- zdyskwalifikowanych próbek zbadanych w roku 2014 - 0
w tym, za obecność szkodników i ich pozostałości – 0
Tabela. 25
Lp.
Kraj
UE
I
Liczbowo
w%
1.
za niewłaściwą jakością
mikrobiologiczną
0
0
0
0
0
2.
z niewłaściwymi parametrami
chemicznymi
0
0
0
0
0
3.
za niewłaściwe cechy
organoleptyczne
0
0
0
0
0
4.
za niewłaściwe znakowanie
0
0
0
0
0
5.
za obecność szkodników i ich
pozostałości
0
0
0
0
0
W roku 2014 r. w ramach urzędowej kontroli żywności pobrano do badań 100 próbek
środków spożywczych, natomiast w kierunku oceny jakości mikrobiologicznej pobrano ogółem 49
próbek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r.
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2073/2007 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych
dotyczących środków spożywczych. W wyniku badań próbek nie kwestionowano.
3. Zatrucia pokarmowe
Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową, które wystąpiły w okresie od 01.01.2014 r.
Do 31.12.2014 r.
W 2014 r. wykryto 2 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową.
Pierwsze dotyczyło 4 uczniów gimnazjum, którzy po spożyciu sałatki z tuńczykiem
zakupionej w pobliskim sklepie Lidl sałatkę TOPPO LUNCH BOX z tuńczykiem, w skład której
wchodził tuńczyk, sałata z warzywami oraz sos sałatkowy zaczęli odczuwać dolegliwości
żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, bóle i zawroty głowy). Łącznie narażonych na
zakażenie zostało 4 dzieci (3 w wieku 13 lat oraz 1 w wieku 12 lat), jednak po konsultacji z
lekarzami POZ nie wymagały leczenia ani hospitalizacji (zastosowano wyłącznie leki rozkurczowe
oraz probiotyki). Po przeprowadzonym dochodzeniu epidemiologicznym w pobranym materiale
biologicznym od chorych (próbki kału) nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych.
Ponadto do badania pobrano próbkę przedmiotowej sałatki z tuńczykiem oraz kontrolnie sałatkę z
serem i szynką tego samego producenta-wyniki badań ujemne., w związku z czym dochodzenie
zakończono.
W związku z powyższym następnego dnia (z uwagi na brak w dniu zgłoszenia w obrocie
przedmiotowych sałatek) pobrano próbki produktu bezpośrednio z miejsca zakupu w kierunku
oceny jakości mikrobiologicznej tj. Salmonella spp. - obecność 25g, Listeria monocytogenes –
liczba w 1g, Gronkowce koagulazododatnie (Staphylococcus aureus i inne gatunki – liczba w 1g).
w związku z brakiem w obrocie handlowym podejrzanego produktu do badan pobrano kontrolnie
inną partię produktu (Sałatka Lunch Box z tuńczykiem oraz sałatka Lunch Box z serem i szynką).
W badanych próbkach nie stwierdzono obecności patogenów chorobotwórczych.
Ponadto w ciągu roku odnotowano 1 ognisko zatrucia grzybami dotyczące małżeństwa,
które omyłkowo spożyło muchomora sromotnikowego. Mężczyzna z uwagi na ciężki przebieg
zatrucia (ostra niewydolność wątroby) zakwalifikowany został do przeszczepu wątroby, jednak w
konsekwencji zatrucia nastąpił jego zgon. Żona pacjenta z uwagi na lżejszy charakter objawów (po
spożyciu niewielkiej ilości grzybów) hospitalizowana była w Oddziale Kardiologii, Kardiologii
Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych i po kilku dniach została wypisana do domu w stanie dobrym.
Dla porównania w 2013r. nie zgłoszono ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową.
4. Współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi i środkami masowego przekazu.
Inspekcja Weterynaryjna
Na terenie powiatu pyrzyckiego nie znajdują się zakłady podlegające wspólnej kontroli
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej – pośrednictwa w sprzedaży "na
odległość” oraz zakładów, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe
dla zwierząt.
W 2014 r. kontynuowano współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pyrzycach w
ramach zawartego w dniu 12.12.2007 r. porozumienia ramowego oraz w zakresie nadzoru nad
produkcją i obrotem żywności pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z kompetencjami prowadzono
nadzór nad mięsem, środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego oraz nad handlem jajami i
produktami z jaj w zakładach obrotu detalicznego, w sprzedaży pośredniej. Mięso, wędliny
przechowywane prawidłowo, oznakowane, terminy przydatności do spożycia aktualne. Dostawy
towaru sprawdzano zgodnie z przedstawionymi fakturami. Na mięso wystawiane były Handlowe
Dokumenty Indentyfikacyjne. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzanych
kontroli sanitarnych w obiektach uwzględniano również etap przyjmowania żywności do obiektu,
prawidłowości jej znakowania, warunków sanitarno-higienicznych przechowywania mięsa i wędlin,
opracowania, wdrożenia stosowanych procedur zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii
żywności nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej. Poddano ocenie przestrzeganie
zasad systemu HACCP.
Nawiązano współpracę w zakresie produkcji pierwotnej, sprzedaży detalicznej miodu i
produktów pszczelich w celu wykorzystania w bieżącej pracy nadzorowej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał 27.10.2014 r. oraz 30.12.2014r. pisemnie
informację o stwierdzeniu odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego podlegającego obowiązkowi
monitorowania – Salmonella Newport (w dniu 24.10.2014 r), Salmonella Newport (29.12.2014 r.)
w stadzie kur reprodukcyjnych stanowiącym własność Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo Zakład
Rolny w Reńsku Ferma Drobiu w Reńsku.
W 2014 r. kontroli wspólnych nie prowadzono.
Inspekcja Handlowa
W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami znajdującymi się na terenie powiatu
pyrzyckiego nie przeprowadzano wspólnych kontroli przedstawicieli Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w Pyrzycach, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Handlowej Artykułów Rono –
Spożywczych.
Każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań z uwagami dot. prawidłowości znakowania
pobieranych próbek żywności, zgodnie z ustawowymi kompetencjami przekazywano informacje do
właściwych terenowo powiatowych/Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych na temat
stwierdzonych nieprawidłowości odnośnie znakowania.
W przypadku niewłaściwego znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego informacje
te przekazywane były do Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno –
Spożywczych i Powiatowych /Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. Do każdej informacji załączona
była stosowna dokumentacja tj. sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Ponadto o stwierdzonych
wynikach na bieżąco była powiadamiana Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w
Szczecinie.
Ponadto Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przesyła za
pośrednictwem WSSE w Szczecinie informacje dotyczące bieżącego stanu sanitarnego.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
W 2014 r. nawiązywano współpracę z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Pyrzycach w
zakresie umożliwienia rozpowszechnienia informacji dotyczącej producentów rolnych w sprawie
obowiązku rejestracji produkcji pierwotnej.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2014 r. nie prowadzono współpracy z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy.
Inspekcja Farmaceutyczna
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw kompetencyjnych, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w przypadku podmiotów objętych „Porozumieniem o współpracy
organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w
województwie zachodniopomorskim” z dnia 22.09.2008 r., prowadzi ich rejestrację. W rejestrze
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się
12 aptek, 3 punkty apteczne i 2 punkty sprzedaży suplementów diety.
W 2014 r. nie prowadzono bezpośredniej współpracy z przedstawicielami Inspekcji
Farmaceutycznej. Nadzór w tym zakresie prowadzono w związku z otrzymanymi pismami od
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
W 2014 r. w PSSE w Pyrzycach nie prowadzono spraw wymagających przesyłania
informacji w zakresie pochodzenia zwierzęcego. Kontroli wspólnych nie prowadzono.
Organy administracji samorządowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach przekazywał informacje do
Urzędów Miast i Gmin dotyczące zatwierdzania zakładów na podstawie art. 63 Ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914. z późn.
zm.), w celu usprawnienia wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
obejmującej sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponadto wymieniane są na bieżąco informacje dotyczące wpisu do działalności gospodarczej lub
wykreśleniu z ewidencji obiektów zajmujących się produkcją i sprzedażą środków spożywczych
oraz zakładów gastronomicznych, celem aktualizacji danych dotyczących obiektów podlegających
nadzorowi sanitarnemu.
W 2014 r. nawiązywano współpracę w zakresie umożliwienia rozpowszechnienia informacji
dotyczącej producentów rolnych w sprawie obowiązku rejestracji produkcji pierwotnej z organami
samorządowymi tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pyrzycach,
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Pyrzycach, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyrzycach, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Zespół Doradców w Pyrzycach. Pisma w powyższej
sprawie wystosowano także do Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach i Lipianach, Urzędów Gmin
na terenie powiatu pyrzyckiego.
Środki masowego przekazu
W celu dotarcia do społeczności lokalnej przygotowano artykuł prasowy przypominający o
niebezpieczeństwach związanych z okresem grzybobrania, który przesłano do 4 mediów lokalnych
(66,6% w powiecie) oraz 7 samorządów lokalnych (100% w powiecie). Opublikowano: Urząd
Gminy w Kozielicach- 05.09.2014r., Urząd Gminy w Lipianach- 08.09.2014r., Urząd gminy w
Przelewicach- 08.09.2014r., Starostwo Powiatowe w Pyrzycach- 05.09.2014r., „Puls powiatu”numer 11 (149), „Tygodnik Pyrzycki”. „Wyeksponowano również gazetkę ścienną w siedzibie
PSSE Pyrzyce.
Ponadto komunikat o „Bezpiecznym Grzybobraniu” zamieszczono na stronie internetowej PSSE w
Pyrzycach.
Współpraca, partnerzy: Magazyn „Nasz powiat”, „Tygodnik Pyrzycki”, „Puls Powiatu”,
„pyrzyce.info” - 66,6% w powiecie, Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach, Urząd Miasta i Gminy w
Lipianach, Urząd Gminy w Bielicach, Urząd Gminy w Przelewicach, Urząd Gminy w Warnicach,
Urząd Gminy w Kozielicach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach – 100%.
Ponadto zamieszczono na stronie internetowej PSSE w Pyrzycach informacje na temat
produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej, dobrej praktyki w postępowaniu z żywymi
rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej oraz zatrucia grzybami. Umieszczono również
4 komunikaty w związku z ostrzeżeniami publicznymi dotyczącymi żywności.
5. Znakowanie art. spożywczych
W ramach nadzoru nad znakowaniem środków spożywczych sprawowany był nadzór w
zakresie znakowania, prezentacji i reklamy obecnych w obrocie wyrobów zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z
późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. (Dz. U.
z 2007r. Nr 137, poz. 966 późn. zm.).
W 2014 r. dokonano 54 ocen znakowania, w tym 52 ocenionych przez laboratorium
zewnętrzne i 2 w PSSE w Pyrzycach (24 Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia
żywieniowego 2404 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
„Vitamina K+D3 dla niemowląt i małych dzieci” oraz 26 Suplementy diety „Falvit zestaw witamin
i składników mineralnych specjalnie dla kobiet”).
Każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań z uwagami dot. prawidłowości znakowania
pobieranych próbek żywności lub kosmetyku, zgodnie z ustawowymi kompetencjami
przekazywana jest informacja do właściwych terenowo powiatowych/Wojewódzkich Stacji
Sanitarno– Epidemiologicznych na temat stwierdzonych nieprawidłowości odnośnie znakowania.
W 2014r. po wykonanej ocenie znakowania:
- próbki odżywki do włosów stwierdzono uwagi do znakowania – brak numeru partii produktu lub
oznaczenia pozwalającego na identyfikacje produktu kosmetycznego (art. 19 pkt.1 lit. e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. ( Dz. U.
UE L 342/59 z 22.12.2009r. z późn. zm.).
- próbki suszonych owoców pn. „Rodzynka bursztynowa” stwierdzono uwagi do znakowania:
zamieszczając w wykazie składników substancje dodatkową (SO2) podaje się jej nazwę lub numer
oraz funkcję technologiczną, która ta substancja pełni w środku spożywczym, w przypadku
stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest obowiązek podawania informacji o
wartości odżywczej, mogą być stosowane oświadczenia zdrowotne te, które znajdują się w wykazie
oświadczeń zdrowotnych zawartych w rozporządzeniu Komisji WE nr 432/2012 z dnia 16 maja
2012r. (Dz. U. L 136 z 25.05.2012). Powyższe uwagi są niezgodne z § 6 ust. 1 pkt. 1
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. (Dz. U. z 2014. 744t.j.);
art. 7, art. 13 Rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 z dnia
20.12.2006 (Dz. U. z 30.12.2006 z późn. zm.).
W związku z powyższym wystosowano pisma z uwagami, zgodnie z ustawowymi kompetencjami.
6. Nadzór nad obrotem grzybami
Na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie grzybowym zwiększono nadzór nad placówkami
prowadzącymi sprzedaż artykułów spożywczych, jak również nie ewidencjonowanymi miejscami
prowadzącymi sprzedaż, w tym również grzybów.
W obiektach obrotu żywnością kontrole wykazały wyłącznie sprzedaż grzybów
hodowlanych tj. pieczarka - grzyby te posiadają informację o producencie oraz przetworów z
grzybów leśnych tj. marynaty, grzyby suszone z opisem, informacją o producencie, rodzajem,
terminem przydatności do spożycia. Nie stwierdzano w sprzedaży grzybów leśnych.
Na tablicy ogłoszeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach
wyeksponowano informację na temat zatruć pokarmowych grzybami, jak również przedstawiono
warunki obrotu grzybami. Na stronie internetowej PSSE Pyrzyce umieszczono informację pt.
”Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” wraz z ulotką „Podstawowe zasady bezpiecznego
grzybobrania” oraz filmem edukacyjnym „Bezpieczne grzybobranie”. W środkach masowego
przekazu tj. czasopiśmie „Puls Powiatu” oraz w lokalnej telewizji kablowej opublikowano
komunikat na temat zasad jakich należy przestrzegać przy zbieraniu grzybów i zakupie grzybów.
Ponadto w ciągu roku odnotowano 1 ognisko zatrucia grzybami dotyczące małżeństwa,
które omyłkowo spożyło muchomora sromotnikowego. Mężczyzna z uwagi na ciężki przebieg
zatrucia (ostra niewydolność wątroby) zakwalifikowany został do przeszczepu wątroby, jednak w
konsekwencji zatrucia nastąpił jego zgon. Żona pacjenta z uwagi na lżejszy charakter objawów (po
spożyciu niewielkiej ilości grzybów) hospitalizowana była w Oddziale Kardiologii, Kardiologii
Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych i po kilku dniach została wypisana do domu w stanie dobrym.
Dla porównania w 2013r. nie zgłaszano ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową.
7. Ocena sposobu żywienia i podejmowane działania zwiazane z edukacją dot. prawidłowego
żywienia.
Podczas bieżących kontroli udzielalano porad i instruktaży na temat zasad prawidłowego żywienia,
rozkładu posiłków w ciągu dnia. Ocenę sposobu żywienia wg. Starzyńskiej w zakładach zywienia
zbiorowego zamkniętego przeprowadzono na podstawie jadłospisów dekadowych.
dokonano oceny jadłospisów w 15 placówkach tj. :
Stołówki szkolne: 5
Ogółem
w tym żywienie w systemie cateringowym: 4
Stołówki w przedszkolach - 8
w tym żywienie w systemie cateringowym - 2
inne zakłady żywienia - 2
Do wydanych zaleceń placówki się dostosowują i korygują jadłospisy. Dyrekcje szkół i ajentów do
sprzedaży produktów mlecznych, owoców, warzyw, wód mineralnych niegazowanych.
W ramach programu "Trzymaj formę" mającego na celu edukację trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych
programów prozdrowotnych oraz happening we współpracy ze Szkołą Podstawową. Program
skierowany jest do uczniów klas 5-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 szkół gimnazjalnych,
rodziców i opiekunów.
8. Nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogaconymi witaminami lub składnikami
mineralnymi oraz nową żywnością.
Na terenie powiatu pyrzyckiego brak jest producentów prowadzących specjalistyczną
produkcję dietetycznych środków spożywczych i suplementów diety. Pod nadzorem sanitarnym
znajduje się 17 obiektów obrotu, w tym 12 aptek, 3 punkty apteczne, 2 punkty sprzedaży
prowadzące działalność w zakresie obrotu suplementami.
Ponadto w/w produkty znajdują się również w obrocie handlowym w sklepach spożywczo –
przemysłowych w bardzo małych ilościach. W ramach bieżących kontroli sanitarnych sprawdzano
przestrzeganie art. 46 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L
2008.354.16)
W ramach nadzoru nad suplementami diety oraz dietetycznymi środkami spożywczymi
sprawowany jest nadzór również w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy obecnych w obrocie
wyrobów
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
25
sierpnia
2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).
Informacje dotyczące podjętych działań nadzorowych w zakresie sposobu sprawdzania i
dokumentowania
w/w
zagadnienia
w
i Przedmiotów Użytku przekazywano na bieżąco
pionie
Żywności,
Żywienia
Zachodniopomorskiemu Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.
W roku 2014 do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności pobrano 7
próbek z grupy 24. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pobrane próbki
badane były w kierunkach: oceny jakości mikrobiologicznej, poziomu azotanów, wykrywania
mikotoksyn (aflatoksyna B1, ochratoksyna A, DON, ZEA), badania metali szkodliwych dla zdrowia
(ołów, kadm, rtęć) oceny organoleptycznej i znakowania. Przeprowadzono ocenę znakowania 3
środków spożywczych, w tym 1 dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego, 1 suplementu diety. Z grupy 26 suplementy diety pobrano 2 próbki na zgodność
zadeklarowanego składu ilościowo-jakościowego w zakresie oznaczania witaminy C, oceny
organoleptycznej i znakowania.
Do ocenianych próbek nie wniesiono uwag dotyczących
znakowania, spełniały one wymagania aktualnych przepisów.
Ponadto w związku z otrzymanym pismem Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz informacją elektroniczną otrzymaną w
sprawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.07.2012r. znak: GIS PR-07332/RSZ/12, nakazującej wstrzymanie wytwarzania i wprowadzania do obrotu suplementu diety pod
nazwą „BeMAN” nr serii” CY 004-2011 oraz suplementu diety pod nazwą „NoEnd” nr serii: CI
002-2011,
ramach nadzoru sprawowanego nad suplementami diety sprawdzono obecność w
obrocie produktów pod nazwą „BeMAN” nr serii” CY 004-2011 oraz suplementu diety pod nazwą
„NoEnd” nr serii: CI 002-2011 we wszystkich zakładach, w których potencjalnie mogła być
prowadzona taką sprzedaż. Nie stwierdzono naruszeń przepisów, w związku z powyższym
postępowania administracyjnego w tej sprawie nie prowadzono.
Warunki sanitarne i zasady wprowadzania do obrotu nowej żywności
Nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniach 1829/2003 i
1830/2003 dotyczących żywności genetycznie zmodyfikowanej realizowano przede wszystkim
poprzez ocenę znakowania. Badaniami laboratoryjnymi objęto 1 próbkę produktów spożywczych –
Grupa 05 Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne 0504 Soja i jej przetwory – izolat białka
sojowego w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu. Nie kwestionowano próbki
środków spożywczych. Ponadto w ramach bieżącego nadzoru nad zakładami prowadzono kontrole
podczas których sprawdzano surowce potencjalnie zawierające GMO, sposób ich znakowania,
towarzyszącą im
dokumentację i
możliwość ich identyfikowalności. Nie stwierdzono
wykorzystywania surowców genetycznie modyfikowanych.
Działania nadzorowe, w odniesieniu do żywności potencjalnie modyfikowanej genetycznie,
realizowano z założeniami planów Zasadniczych Zamierzeń na 2014r.
Zgodnie z zapisami ustawy, podjęcie produkcji żywności genetycznie zmodyfikowanej lub
wprowadzenie jej do obrotu poprzedzone jest postępowaniem przeprowadzonym przez Głównego
Inspektora Sanitarnego niezbędnym do stwierdzenia, że nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia lub
życia człowieka. Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pyrzycach, poczyniono działania zmierzające do egzekwowania dokumentacji od:
-
producentów
żywności
w
piekarniach,
cukierniach,
zakładach
garmażeryjnych
i zakładach żywienia zbiorowego,
- właścicieli hurtowni i sklepów wprowadzających do obrotu handlowego surowce, półprodukty,
produkty.
Egzekwowana
dokumentacja
(świadectwa,
certyfikaty,
zezwolenia
Głównego
Inspektora
Sanitarnego na podstawie których, preparaty zawierające składniki modyfikowane genetycznie
zostały dopuszczone do produkcji), świadczyła o tym, że skontrolowane produkty nie zawierają
składników białka modyfikowanego genetycznie.
W trakcie bieżących kontroli sanitarnych sprawdzono między innymi:
- ziarna, mąki grysu kukurydzianego
- ziarna, mąki sojowej,
- koncentratów, izolatów białka sojowego,
- polepszaczy, preparatów stosowanych w przemyśle piekarskim i cukierniczym,
- mieszanek przyprawowych stosowanych w przemyśle wędzarniczym i zakładach garmażeryjnych
z udziałem mięsa,
- wyrobów kulinarnych.
Brak producentów produkujących żywność z udziałem surowców, półproduktów, produktów
zawierających w składzie GMO.
9. Nadzór nad przebiegiem imprez masowych
W roku 2014 na terenie powiatu pyrzyckiego odbyło się 6 imprez masowych, które były
opiniowane przez pion higieny komunalnej.
HIGIENA PRACY
Do zakresu działania Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Pyrzycach w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków
zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i
innych chorób związanych z warunkami pracy, przestrzegania przez producentów, importerów,
osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny
lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz rozporządzeń
Wspólnot Europejskich w niej wymienionych, przestrzegania przez podmioty wprowadzające do
obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), rozporządzenia (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych
oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
Do zakresu działania Higieny Pracy w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy
również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
W roku sprawozdawczym szczególną uwagę poświecono środkom zastępczym oraz
kontrolom wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie
papierosowym.
Istotny zakres działania Higieny Pracy stanowi także prowadzenie postępowań w zakresie
chorób zawodowych.
1. NADZÓR BIERZĄCY NAD ZAKŁADAMI PRACY
Na koniec grudnia 2014r roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pyrzycach znajdowało się ogółem 198 zakładów pracy. Zdecydowanie przeważały
zakłady małe zatrudniające do 9 pracowników (139 zakładów)
W 2014 roku
przeprowadzono ogółem 147 kontroli sanitarnych, w tym 60 kontroli
przeprowadzono w ramach kontroli wspólnych z innymi pionami.
Skontrolowano ogółem 113 zakładów pracy ze 198 objętych nadzorem, co stanowi 67,2%
zakładów objętych nadzorem. Najliczniejszą grupę skontrolowanych zakładów stanowiły zakłady
zajmujące się handlem detalicznym oraz zakłady rolnicze i zakłady zajmujące się produkcją
żywności. Ocenie poddano warunki pracy 2279 pracowników.
W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami w okresie
sprawozdawczym wydano ogółem 51 decyzji administracyjnych w rozbiciu na poszczególne PKD,
w tym 12 decyzji umarzających postępowanie administracyjne. Decyzje umarzające postępowanie
były wydawane wówczas gdy przedsiębiorcy niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych
usuwali stwierdzone nieprawidłowości. W decyzjach zobowiązujących przeważały nakazy
dotyczące:
-
Przedstawienia
aktualnych
wyników
badań
i
pomiarów
czynników
szkodliwych
występujących na stanowiskach pracy – 15;
-
Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – 8
-
Wykonania i udokumentowania lub zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego i zapoznania z
nią pracowników – 5;
-
Wykonania lub zaktualizowania rejestru badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz kart
badań i pomiarów – 6;
-
Zapewnienia właściwych pomieszczeń higieniczno sanitarnych pracownikom – 16
-
Zapewnienia prawidłowego sposobu przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin
– 1;
-
Zapewnienia prawidłowego przydziału i postępowania z odzieżą, obuwiem roboczym oraz
środkami ochrony indywidualnej – 5;
-
Zapewnienia kart charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz
zapoznania z nimi pracowników – 4;
Wśród skontrolowanych w 2014 roku, w 12 zakładach stwierdzono przekroczenia
normatywów higienicznych. W narażeniu na ponadnormatywny hałas oraz zapylenie zatrudnionych
było około 247 pracowników.
W czasie kontroli informowano pracodawców o konieczności wprowadzania działań
technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Pracodawcy zostali poinformowani
także, że w zakładach, w których nie ma możliwości podjęcia działań technicznych, niwelujących
hałas należy wprowadzić rotacyjny system pracy, pracowników poddawać specjalistycznym
badaniom audiometrycznym i wyposażyć ich w środki ochrony indywidualnej.
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przekroczeń najwyższego dopuszczalnego
stężenia czynników chemicznych, mikroklimatu zimnego i promieniowania optycznego.
W 2014 r. na podstawie artykułu 117 Kodeksu Wykroczeń wydano 8 mandatów karnych na
łączną kwotę 2100,00 zł.
Należy także wspomnieć, że w czasie czynności kontrolnych dokonywano oceny
przestrzegania zakazu palenia tytoniu i udzielano instruktaży o skutkach zdrowotnych, społecznych
i ekonomicznych palenia. Prowadzono kolportaż materiałów edukacyjnych. W czasie czynności
kontrolnych zwracano także uwagę na stosowanie i wprowadzanie w zakładach pracy do obrotu
środków zastępczych.
2. OCENA NARAŻENIA NA CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE LUB MUTAGENNE
Na koniec grudnia 2014 roku pod nadzorem PPIS w Pyrzycach znajdowało się 5 zakładów
pracy, w których pracownicy narażeni są na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych.
W stosunku do roku poprzednich lat liczba tych zakładów uległa zmniejszeniu, w związku z
przejęciem nadzoru przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie nad dwoma zakładami tj. Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach oraz Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym w Pyrzycach oraz z uwagi na to, że nie wykazuje się pracowników służby
zdrowia, których w poprzednich latach traktowano jako osoby narażone na zachorowanie na
chorobę nowotworową w wyniku zawodowego narażenia na działanie czynnika biologicznego o
działaniu rakotwórczym.
W okresie sprawozdawczym skontrolowano w przedmiotowym zakresie wszystkie zakłady, w
których występuje narażenie na czynniki rakotwórcze. Zdecydowaną większość pracowników
narażonych na działanie w/w czynników stanowią kobiety. Wynika to m.in. z faktu, że w jednym z
zakładów zajmującym się produkcją okleiny meblowej (narażenie na pył drewna twardego)
przeważającą większość stanowią kobiety.
3 Ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach znajdują się
73 zakłady pracy, w których pracownicy narażeni są na działanie szkodliwych czynników
biologicznych w środowisku pracy; w zdecydowanej większości są to zakłady branży rolniczej
oraz spożywczej (piekarnie) oraz zakłady rolnicze i zakłady branży rolniczej. W zakładach
objętych nadzorem nie stwierdzono narażenia pracowników na działanie czynników
biologicznych zakwalifikowanych do 4 kategorii zagrożenia.
Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy narażeni na działanie czynników biologicznych
zakwalifikowanych do 2 kategorii zagrożenia tj. 286 pracowników.
W okresie sprawozdawczym skontrolowano 45 zakładów pracy, przeprowadzono 52
kontrole. W
skontrolowanych zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
dokumentacji dotyczącej czynników biologicznych. W jednym zakładzie nie umieszczono w
widocznym miejscu oznaczenia słowno-graficznego wskazującego na zagrożenie biologiczne.
4. NADZÓR NAD SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I ICH MIESZANINAMI ORAZ
PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI
W ewidencji zakładów objętych nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pyrzycach znajduje się 30 zakładów zajmujących się dystrybucją substancji i
mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz 1 producent mieszanin.
Na terenie powiatu pyrzyckiego nie prowadzą działalności sklepy wielkopowierzchniowe
wprowadzające do obrotu w/w produkty.
Działalność w zakresie dystrybucji preparatów chemicznych prowadzona jest przez sklepy
o małej powierzchni oraz Stacje Paliw obsługujące głownie klientów indywidualnych.
W 2014 r skontrolowano 19 obiektów wprowadzających do obrotu w/w produkty. Nie
stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wprowadzania do obrotu produktów chemicznych.
Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach znajduje się
także 129 zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje i mieszaniny
niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie. Zakłady stosują mieszaniny niebezpieczne lub
stwarzające zagrożenie głównie do celów produkcyjnych np farby do malowania wyrobów
gotowych, warsztaty samochodowe, zakłady branży rolniczej jak również do procesów mycia i
dezynfekcji np. zakłady opieki zdrowotnej i branży spożywczej. W czasie czynności kontrolnych na
bieżąco prowadzi się instruktaże dotyczące konieczności posiadania aktualnych kart charakterystyki
i zapoznania z ich treścią zatrudnionych pracowników. W czasie czynności kontrolnych na bieżąco
zwracano uwagę na fakt, zapoznania się z treścią kart charakterystyk zatrudnionych pracowników
oraz na właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej.
W 2014r przeprowadzono 53 kontrole w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich
mieszanin. W 4 przypadkach stwierdzono brak kart charakterystyk.
W ewidencji zakładów objętych nadzorem PPIS w Pyrzycach nie znajdują się podmioty
odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego. Działalność prowadzą
wyłącznie dystrybutorzy w/w produktów obsługujące głównie klientów indywidualnych oraz nieco
większe podmioty obsługujące rolników. W zakresie wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych przeprowadzono ogółem 20 kontroli. Tylko jesen obiekt wprowadzał do obrotu
produkt zawierający w swym składzie niedozwoloną substancję czynną. W czasie czynności
kontrolnych w/w produkt został wycofany z obrotu i zwrócony hurtownikowi. Ponadto w roku
sprawozdawczym przeprowadzono 30 kontroli u podmiotów które stosują w działalności
zawodowej produkty biobójcze.
5. ŚRODKI ZASTĘPCZE
Największą uwagę w roku 2014 poświecono środkom zastępczym. Pracownik higieny
pracy przeprowadzał prelekcje dla rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół. W prelekcjach łącznie
uczestniczyło 138 osób. Przedstawiano najważniejsze informacje dotyczące środków zastępczych
ich wyglądu, sposobów pozyskania oraz skutków zdrowotnych.
Wspólnie z pionem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzono także kolportaż
materiałów edukacyjnych. Ogółem materiały edukacyjne rozdano 443 odbiorcom.
Wystosowano również pisma do wszystkich szkół prowadzących działalność na terenie
powiatu pyrzyckiego, w których poinformowano o kompetencjach PIS w zakresie nadzoru nad
środkami zastępczymi oraz informujące o konieczności zgłaszania wszelkich prób sprzedaży.
Zachęcono także do nawiązania współpracy w zakresie działań edukacyjnych.
Ponadto w ciągu całego roku podczas czynności kontrolnych w obiektach sprawdzono
także, czy w obrocie znajdują się środki zastępcze.
Prowadzono także prelekcje dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej w Pyrzycach
dotyczące szkodliwości zażywania środków zastępczych.
W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z Komendą Powiatową Policji oraz
Prokuraturą Rejonową w Pyrzycach w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi znajdującymi
się w posiadaniu przez osoby fizyczne.
W siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Pyrzycach umieszczono odpowiednio gazetkę oraz artykuł poświęcony środkom zastępczym.
6. CHOROBY ZAWODOWE
W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby
zawodowej. Jednostki chorobowe w stosunku do których prowadzone było postępowanie to:
przewlekle choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracyzespół cieśni w obrębie nadgarstka oraz przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem
wykonywania pracy-przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki.
W maju 2014 r. płynęło także jedno zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej-przewlekłe
choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy-zespół cieśni
w obrębie. Do końca grudnia nie zakończono postępowania administracyjnego w tej sprawie,
ponieważ w dalszym ciągu zbierany jest materiał dowodowy. Pacjent złożył wniosek o badanie w
jednostce orzeczniczej II stopnia.
W 2014 r. na terenie objętym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pyrzycach nie stwierdzono chorób zakaźnych lub pasożytniczych o podłożu zawodowym; nie
wpłynęło także żadne zgłoszenie podejrzenia w/w jednostki chorobowej.
PODSUMOWANIE
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
higieny środowiska pracy stanowił istotny zakres działania Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Pyrzycach. W czasie czynności kontrolnych zwracano szczególną uwagę na
konieczność posiadania przez pracodawców wyników pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia na stanowiskach pracy oraz na występowanie przekroczeń najwyższego dopuszczalnego
stężenia i natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy. Wzorem lat ubiegłych
informowano pracodawców o zagrożeniach wynikających z pracy w w/w warunkach.
W toku czynności kontrolnych informowano także pracodawców o nowelizacji ustawy o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zgodnie z którą
właściciel lub zarządzający ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu oznaczenie słownograficzne informujące o zakazie palenia tytoniu w wdanym obiekcie i/lub środku transportu.
W roku sprawozdawczym szczególną uwagę poświęcono także zagadnieniom związanym z
kampanią „Stres w pracy? Nie, dziękuję” W czasie czynności kontrolnych dokonywano kolportażu
materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii.
HIGIENA KOMUNALNA
SPRAWOZDANIE OPISOWE
z powiatu pyrzyckiego za 2014 r.
1. Liczba obiektów pod nadzorem (ogółem): 273, w tym:
Rodzaj obiektu
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 1
Liczba
obiektów
41
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 2.B.
2
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 4
0
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 5
215
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 6
15
OGÓŁEM

Uwagi
273
Ogólna liczba kontroli: 225 w tym:
(informacje nt. liczby kontroli przeprowadzonych w obiektach wykazanych w druku MZ-46)
Rodzaj obiektu
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 1
Liczba
kontroli
47
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 2.B.
4
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 4
0
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 5
164
Obiekty uwzględnione w druku MZ-46 w dziale 6
10
OGÓŁEM

Uwagi
225
Liczba załatwionych interwencji:
W 2014 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach nie odnotowano
wniosków dotyczących pracy pionu Higieny Komunalnej.
Wpłynęły pisma interwencyjne:
1) W czerwcu wpłynęło pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach kierujące
interwencję w sprawie prowadzenia przez P. Małgorzatę Lonn w „Willi Klon” domu pomocy dla
osób starszych. Wniosek skierowano zgodnie z kompetencją do Wojewody Zachodniopomorskiego,
informując o tym fakcie składającego interwencję oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. W lipcu
przeprowadzono kontrolę w przedmiotowym obiekcie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości naruszających
przepisy określające wymagania higieniczne i zdrowotne. W dniu kontroli w obiekcie przy ul.
Makuszyńskiego 13 w Lipianach przebywało 10 kobiet w podeszłym wieku, w związku z
powyższym sprawę skierowano do załatwienia zgodnie z kompetencją do Wojewody
Zachodniopomorskiego.
2) W czerwcu wpłynęła telefoniczna interwencja dotycząca nieutrzymania czystości i
porządku na klatce schodowej oraz w jednym z lokali mieszkalnych bloku spółdzielczego. Sprawę
przekazano do załatwienia zgodnie z kompetencją Spółdzielni Mieszkaniowej oraz poinformowano
Ośrodek Pomocy Społecznej.
3) W sezonie letnim odnotowano jedną telefoniczną interwencję dotyczącą jakości wody w
sieci wodociągu w Kunowie (Czarnowo). Pobrano próbkę wody do analiz laboratoryjnych, które
wykazały ponadnormatywną mętność, żelazo, mangan. Wszczęto postępowanie administracyjne.
Poinformowano PPIS w Gryfinie, który sprawuje nadzór nad wodociągiem w Kunowie o
nieprawidłowej jakości wody. Wg wyjaśnień przedsiębiorstwa wodociągowego nieprawidłowa
jakość wody spowodowana była awarią sieci. Ponowne badanie wykonane prze przedsiębiorstwo
wodociągowe wykazały poprawę jakości wody. Postępowanie administracyjne w sprawie
wodociągu w Kunowie prowadzone było przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie.
4) We wrześniu wpłynęła telefoniczna interwencja w sprawie jakości wody produkowanej
przez wodociąg w Żukowie. Interwencja dotyczyła niewłaściwego zapachu wody w kranach.
Pobrano próbki wody w 3 punktach na sieci wodociągu, w tym w punkcie wskazanym przez
wnoszącego interwencję. Badania wykazały we wszystkich próbkach zapach akceptowalny.
5) W październiku wpłynęła telefoniczna interwencja dotyczącą nieprawidłowej barwy i
mętności wody w sieci wodociągu w Mielęcinie. W tym samym dniu pobrano próbki wody do
badań w punkcie stałym poboru oraz w punkcie wskazanym przez telefonującego. Badania próbki
z punktu przy ul. Batowskiej wykazały ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu,
podwyższoną mętność, spowodowane odkręceniem hydrantu na tej ulicy. w Dniu zgłoszenia
interwencji administrator wodociągu podjął działania naprawcze. Próbki wody pobrane przez
administratora wykazały poprawę jakości wody.
6) Wpłynęły trzy interwencje dotyczące braku utrzymania czystości i porządku przez
lokatorów w ich prywatnych lub najmowanych lokalach. Interwencję kierowano do zarządcy
nieruchomości lub do właściwego ośrodka pomocy społecznej.
7) Ponadto rozpatrywano interwencję w sprawie hałasu w lokalu mieszkalnym
wywoływanym przez prace urządzeń w kotłowni. W wyniku podjętych działań naprawczych przez
właściciela kotłowni nadmierny poziom dźwięku został wyeliminowany. Akta sprawy znajdują się
WSSE w Szczecinie.

Liczba decyzji – 145 w tym :
- 71 decyzji zezwalających na ekshumacje
- 27 decyzji dopuszczających warunkowo wodę do spożycia
- 2 decyzje o braku przydatności wody do spożycia
- 20 decyzji zobowiązujących do poprawy stanu sanitarnego obiektu
- 3 decyzje zmieniające termin wykonania obowiązku
- 22 decyzje umarzające postępowanie administracyjne

Liczba zamknięć / unieruchomień / wyłączeń z użytkowania obiektu lub jego części:
W II półroczu 2014 z w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody wydano 2
decyzje o braku przydatności wody do spożycia:
- Wodociąg w Wołdowie
- Wodociąg w Krzemlinie
Sprawy opisano szczegółowo w punkcie 6.1.

Zmiany w infrastrukturze nadzorowanych obiektów (wodnych, stałych, środków
transportu):
Pływalnie kryte
Inne jednostki organizacyjne
opieki społecznej
Pensjonaty
Inne obiekty świadczące
usługi hotelarskie
Zakłady fryzjerskie
Zakłady Kosmetyczne
po remontach
generalnych
nowododanych
Rodzaj
obiektu
zlikwidowanych
Liczba obiektów
1
2
3
7
1
0
0
12
1
0
0
18
1
0
0
22
1
0
0
23
1
1
5
2
0
0
24
Zakłady odnowy biologicznej
Inne zakłady, w których
świadczone są więcej niż
jedna z usług
Tereny rekreacyjne
Inne obiekty
26
2
1
0
27
0
1
0
44
1
4
13
2
0
11
0
0
0
48
OGÓŁEM
6. Charakterystyka obiektów
6.1. Jakość wody przeznaczonej do spożycia
Ludność powiatu pyrzyckiego zaopatrywana jest w wodę do spożycia z 40 ujęć głębinowych
działających przez cały rok. Na nadzorowanym terenie jest 8 miejscowości niezwodociagowanych,
które łącznie zamieszkuje
około 115 osób. Ponadto na terenie powiatu istnieje 1 wodociąg
działający jako awaryjne źródło wody dla szpitala. Na terenie powiatu nie funkcjonują wodociągi
sezonowe.
Pod względem jakości wody skontrolowano wszystkie wodociągi zbiorowego zaopatrzenia
w wodę. Łącznie pobrano 199 próbek wody przeznaczonej do spożycia, w tym 114 próbek wody
w ramach monitoringu kontrolnego, 32 próbek w ramach monitoringu przeglądowego oraz 53
próbki poza harmonogramem.
Ocena jakości wody dostarczanej odbiorcom z poszczególnych wodociągów wg produkcji dobowej
wody
Wodociągi o produkcji wody 1000 – 10000 m3/d
Na terenie Powiatu Pyrzyckiego nadzorowany jest 1 wodociąg o takiej produkcji wody:
wodociąg miejski w Pyrzycach, przy ul. Warszawskiej 12.
Łącznie pobrano 13 próbek wody produkowanej przez wodociąg miejski w Pyrzycach, w
tym 2 próbki pobrano w ramach monitoringu przeglądowego, 11 próbek w ramach monitoringu
kontrolnego.
Analizy
pobranych próbek wody
wodociągu
wskazywały,
że odpowiada ona
wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Wodociągi o produkcji wody 100-1000 m3/d
Nadzorem objętych jest 9 wodociągów o takiej produkcji wody. Łącznie pobrano 54 próbki
wody, w tym 34 próbki w ramach monitoringu kontrolnego, 8 próbek w ramach monitoringu
przeglądowego oraz 12 próbek poza harmonogramem.
W przypadku 3 wodociągów badana woda nie odbiegała od wartości parametrów zawartych ww.
rozporządzeniu, co stanowi 33,3 % w tej grupie wodociągów.
W przypadku 4 wodociągów (44,4%) stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych
(mętność, żelazo, mangan, chlor wolny).
Były to przekroczenia krótkotrwałe. Przeprowadzone badania powtórne wykazywały poprawę
jakości wody, co skutkowało umorzeniem wszczętego postępowania administracyjnego.
W
przypadku wodociągu w Reńsku wydano decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o
podwyższonej mętności, zawartości żelaza i manganu do dnia 31.12.2014 r.
W przypadku 4 wodociągów (36,4 %) w pobranych próbkach w ramach nadzoru sanitarnego
stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, decyzją
administracyjną dopuszczono warunkowo wodę do spożycia przy stałym chlorowaniu oraz
zobowiązano przedsiębiorstwa wodociągowe do wykonania działań naprawczych. Obowiązki
zawarte w przedmiotowych decyzjach zostały wykonane.
Ponadto w związku ze złymi wynikami próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej
(bakterie grupy coli) wydano 4 decyzje dopuszczające warunkowo wodę do spożycia przy stałym
chlorowaniu oraz zobowiązano przedsiębiorstwa wodociągowe do wykonania działań naprawczych.
Obowiązki zawarte w przedmiotowych decyzjach zostały wykonane.
W oparciu o wyniki próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wydano jedną decyzje o
braku przydatności wody do spożycia ( wodociąg w Krzemlinie).
Wodociągi o produkcji wody < 100 m3/d
Na terenie powiatu pyrzyckiego funkcjonuje 30 wodociągów o takiej produkcji wody.
Skontrolowano jakość wody ze wszystkich nadzorowanych wodociągów. Łącznie pobrano 129
próbek wody, w tym 67 próbek w ramach monitoringu kontrolnego, 22 próbki w ramach
monitoringu przeglądowego oraz 40 próbek poza harmonogramem.
10 wodociągów w tej grupie produkowało wodę, której jakość nie budziła zastrzeżeń (wszystkie
pobrane próbki spełniały wymagania sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia), co stanowi
33,3 % skontrolowanych wodociągów o takiej produkcji wody.
W przypadku 12 wodociągów (40%) stwierdzono przekroczenia norm parametrów
fizykochemicznych (mętność, żelazo, mangan, jon amonowy).
W większości przypadków były przekroczenia te były krótkotrwałe. Przeprowadzone
badania powtórne wykazywały poprawę jakości wody, co skutkowało umorzeniem wszczętego
postępowania administracyjnego.
W związku z przekroczeniami parametrów fizyko-chemicznych w wodzie produkowanej
przez 1 wodociąg oraz koniecznością podjęcia działań naprawczych, na wniosek przedsiębiorstw
wodociągowych, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia decyzją administracyjną
dopuszczono warunkowo wodę do spożycia oraz określono terminy wykonania działań
naprawczych. Obowiązki zawarte w przedmiotowych decyzjach zostały wykonane. Na dzień
31.12.2015 r. trwa postępowanie administracyjne dotyczące poprawy jakości wody pod względem
fizykochemicznym na wodociągu w Mironowie.
W próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z 10 wodociągów odnotowano
obecność bakterii grupy coli, co stanowi 33,3 % w tej grupie wodociągów. Po rozważeniu stopnia
zagrożenia dla zdrowia, decyzją administracyjną dopuszczono warunkowo wodę do spożycia przy
stałym chlorowaniu oraz zobowiązano przedsiębiorstwa wodociągowe do wykonania działań
naprawczych. Obowiązki zostały wykonane. W związku z pojawieniem się Enterokoków kałowych
w wodzie produkowanej przez wodociąg w Woldowie wydano decyzje o braku przydatności wody
do spożycia. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody wróciła na normy.
Ponadto w związku ze złymi wynikami próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej (
bakterie grupy coli) wydano 5 decyzji dopuszczających warunkowo wodę do spożycia przy stałym
chlorowaniu oraz zobowiązano przedsiębiorstwa wodociągowe do wykonania działań naprawczych.
Obowiązki zawarte w przedmiotowych decyzjach zostały wykonane
Liczba próbek pobranych w ramach nadzoru zdyskwalifikowanych ze względu na
przekroczenia fizykochemiczne wody
lp.
Rodzaj
przekroczenia
Liczba zdyskwalifikowanych próbek
1.
Mętność
6
2.
Żelazo
8
3.
Mangan
4.
Jon amonowy
2
5.
Chlor wolny
1
14
Liczba próbek zdyskwalifikowanych pobranych w ramach nadzoru sanitarnego ze względu
na przekroczenia mikrobiologiczne wody
Lp. Rodzaj
Liczba zdyskwalifikowanych
1.
Przekroczenia
próbek
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody czas/temp.
21
inkubacji 24h/37+-1oC
2.
Enterokoki kałowe
1
Prowadzone postępowania administracyjne na jakość wody
W 2014 roku wydano 27 decyzji administracyjnych dotyczących warunkowego
dopuszczenia wody do spożycia.
1.
Wodociąg w Siemczynie ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 10.03.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 11.03.2014 r.
Obowiązki określone w decyzji zostały wykonane.
2.
Wodociąg w Krzemlinie ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 10.03.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 11.03.2014 r.
Obowiązki określone w decyzji zostały wykonane.
3.
Wodociąg w Bylicach ze względu na podwyższoną mętność i ponadnormatywną zawartość
żelaza warunkowo wodę do spożycia do dnia 31.15.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości
wody od dnia 01.06.2014 r. W związku z niewykonaniem obowiązku w wyznaczonym terminie do
strony skierowano upomnienie na dzień 30.06.2014 r. trwa postępowanie administracyjne
4.
Wodociąg w Bielicach ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 25.05.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 26.05.2014 r.
Obowiązki określone w decyzji zostały wykonane.
5.
Wodociąg w Ryszewku ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 25.05.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 26.05.2014 r.
Obowiązki określone w decyzji zostały wykonane.
6.
Wodociąg w Krasnym - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 12.06.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 13.06.2014 r.
Obowiązki określone w decyzji zostały wykonane.
7.
Wodociąg w Żabowie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 12.06.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 13.06.2014 r.
Obowiązki określone w decyzji zostały wykonane.
8.
Wodociąg w Klukach - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 22.06.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 23.06.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
9.
Wodociąg w Swochowie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 06.07.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 07.07.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
10. Wodociąg w Pyrzycach - przy ul. Rycerza Przybora - ze względu na obecność bakterii grupy
coli warunkowo wodę do spożycia do dnia 20.07.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości
wody od dnia 21.07.2014 r. Obowiązek został wykonany.
11.Wodociąg w Siemczynie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 20.07.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 21.07.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
12. Wodociąg w Wójcinie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 11.08.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 12.08.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
13. Wodociąg w Bielicach - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 11.08.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 12.08.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
14. Wodociąg Siemczyn - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 18.08.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 19.08.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
15. Wodociąg w Płońsku - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 02.09.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 03.09.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
16. Wodociąg w Ryszewku - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 09.09.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 10.09.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
17. Wodociąg w Obojnie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 15.09.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 16.09.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
18. Wodociąg w Tetyniu - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 21.09.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 22.09.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
19. Wodociąg w Żabowie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 30.09.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 01.10.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
20. Wodociąg Reńsku - wodę o podwyższonej zawartości manganu dopuszczono warunkowo do
spożycia do dnia 31.12.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 01.01.2015 r.
Postępowanie administracyjne w toku.
21. Wodociąg w Żukowie ( sieć miejscowość Karsko) - ze względu na obecność bakterii grupy coli
warunkowo wodę do spożycia do dnia 12.10.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody
od dnia 13.10.2014 r. Obowiązek został wykonany.
22. Wodociąg w Krzemlinie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 19.10.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 20.10.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
23. Wodociąg Ryszewko - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 03.11.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 04.11.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
24.Wodociagw Żabowie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 24.11.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 25.11.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
25.Wodociąg w Woldowie - ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 24.11.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 25.11.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
26. Wodociąg w Przydarłowie ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do
spożycia do dnia 19.10.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 20.10.2014 r.
Obowiązek został wykonany.
27. Wodociąg w Tetyniu ze względu na obecność bakterii grupy coli warunkowo wodę do spożycia
do dnia 19.10.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 20.10.2014 r. Obowiązek
został wykonany.
Ponadto wydano dwie decyzje przedłużające termin wykonania obowiązku:
1.
Wodociąg w Pyrzycach przy ul. Rycerza Przybora ze względu na ponadnormatywną
manganu warunkowo wodę do spożycia do dnia 30.01.2014 r. oraz zobowiązano do poprawy
jakości wody od dnia 31.01.2014 r. Na uzasadniony wniosek strony termin wykonania decyzji
przedłużono do dnia 15.04.2014 r. Obowiązki zawarte w decyzji zostały wykonane
2.
Wodociąg w Żukowie ze względu na ponadnormatywną manganu warunkowo wodę do
spożycia do dnia 15.12.2013 r. oraz zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 16.12.2013 r.
Strona wystąpiła z wnioskiem o przedłużenia terminu wykonania decyzji do dnia 30.06.2014 r.
Obowiązki zawarte w decyzji zostały wykonane.
W roku 2014 wydano 2 decyzje o braku przydatności wody do spożycia:
1. Wodociąg w Wołdowie - w związku ze stwierdzeniem obecności enterokoków kałowych oraz E.
coli, decyzją nr 187/HK-59/14 z dnia 06.08.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Pyrzycach stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu w Wołdowie i jednocześnie
zobowiązał administratora ujęcia do:
a) skutecznego poinformowania odbiorców wody z ww. wodociągu o braku przydatności wody do
celów konsumpcyjnych i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów
sanitarnych;
b) zapewnienia odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępczego źródła wody odpowiadającej
wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi;
c) przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji wodociągu i zapewnienie nie później niż od dnia
11.08.2014 r. z wodociągu w Wołdowie wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym
wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi.
Obowiązki zawarte w decyzji zostały wykonane.
2. Wodociąg w Krzemlinie - w związku ze stwierdzeniem obecności enterokoków kałowych oraz
bakterii grupy coli coli, decyzją nr 340/HK-128/14 z dnia 17.12.2014 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu w
Krzemlinie i jednocześnie zobowiązał administratora ujęcia do:
a) skutecznego poinformowania odbiorców wody z ww. wodociągu o braku przydatności wody do
celów konsumpcyjnych i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów
sanitarnych;
b) zapewnienia odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępczego źródła wody odpowiadającej
wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi;
c) przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji wodociągu i zapewnienie nie później niż od dnia
19.12.2014 r. z wodociągu w Krzemlinie wody odpowiadającej pod względem
mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi.
Obowiązki zawarte w decyzji zostały wykonane
W wyniku niewłaściwej jakości wody wystawiono 6 upomnień i 33 decyzje płatnicze.
Braki i niedobory wody, zaopatrzenie w wodę w czasie awarii
Na terenie powiatu pyrzyckiego w I półroczu 2014 r.
nie odnotowano dłużej trwających
awarii i związanych z tym niedoborów wody.
W związku z orzeczeniem o nieprzydatności wody do spożycia na wodociągach w
Wołdowie oraz w Krzemlinie na czas obowiązywania decyzji woda do celów spożywczych
dowożona była w cysternach.
Dla użytkowników wodociągu w Wołdowie woda do cystern
czerpana była z wodociągu w Pyrzycach, natomiast dla użytkowników wodociągu w Krzemlinie z
wodociągu w Mielęcinie.
Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w celu
doprowadzenia wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Działania naprawcze przedsiębiorstw wodociągowych w celu poprawy jakości wody pod
względem fizykochemicznym dotyczyły przede wszystkim modyfikacji systemu napowietrzania,
naprawy systemu uzdatniania. W związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym działania
naprawcze polegały głównie na dezynfekcji studni, urządzeń i sieci wodociągowej.
W przypadku krótkotrwałych przekroczeń fizykochemicznych działania ograniczały się do
modyfikacji procesu płukania filtrów oraz płukaniu sieci.
Ważniejsze modernizacje stacji uzdatniania i sieci wodociągowej. Ocena stanu sanitarnego
wodociągów
W 2014 r. przeprowadzono kontrolę stanu sanitarno-technicznego 40 urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Łącznie wykonano 47 kontroli sanitarnych.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawiono 17 decyzji płatniczych na kwotę
547,50 zł oraz 14 decyzji dotyczących poprawy stanu sanitarno technicznego oraz jedną decyzję
przedłużającą termin wykonania obowiązków. Wyegzekwowano wykonanie 8 decyzji w tym 2 z
roku 2013.
Trwa postępowania administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego na 8 wodociągach:
1. Wodociąg w Klukach- decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego sufitu w budynku hydroforni w terminie do dnia
30.06.2015 r.
2. Wodociąg w Wołdowie- decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego studzienki studni głębinowej poprzez zlikwidowanie
przyczyny jej zaciekania w terminie do dnia sufitu w budynku hydroforni w terminie do dnia
30.06.2015 r.
3. Wodociąg w Płońsku - decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego zbiorników i armatury w hydroforni poprzez usunięcie
śladów korozji w terminie do dnia 30.04.2015 r.
4. Wodociąg w Żukowie - decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego włazów do studzienek studni głębinowych poprzez ich
uszczelnienie, doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno – technicznego ścian studzienek
studni głębinowych poprzez ich odnowienie, doprowadzenia do właściwego stanu sanitarnotechnicznego armatury studziennej poprzez usunięcie śladów korozji w terminie do dnia
31.05.2015 r.
5. Wodociąg w
Pyrzycach - decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego studzienki studni głębinowej nr 10 poprzez
zlikwidowanie przyczyny zaciekania, doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno –
technicznego ścian studzienek studni głębinowych nr 10, 11, 12 poprzez ich odnowienie, w
terminie do dnia 30.06.2015 r.
6. Wodociąg w Żabowie - decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego włazów do zbiorników wody czystej wraz z
drabinkami
poprzez
zlikwidowanie
śladów
korozji
i
odprysków
farby
do
dnia
31.05.2015 r.
7. Wodociąg w Przydarłowie - decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitu w budynku hydroforni w poprzez
zlikwidowanie zacieków, szarego nalotu, odprysków farby i tynku do dnia 30.06.2015 r.
8. Wodociąg w Załężu decyzja administracyjna zobowiązującą do doprowadzenia do właściwego
stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitu w budynku hydroforni poprzez zlikwidowanie
zacieków, szarego nalotu, odprysków farby i tynku do dnia 30.06.2015 r.
W roku 2014 r. przeprowadzono następujące ważniejsze modernizacje i remonty stacji
uzdatniania i sieci wodociągowej:
1. Wodociąg Tetyń – renowacja studni głębinowych
2. Wodociąg Załęże - renowacja studni głębinowych
3. Wodociąg Nowice – renowacja studni głębinowych
4. Wodociąg Warnice – remont dachu hydroforni
5. Wodociąg Cieszysław - remont dachu i elewacji hydroforni
6. Wodociąg w Obojnie - wymiana rurociągów i urządzeń napowietrzających
7. Wodociąg Bielice - przebudowa ujęcia wody na I stopień pompowania, zakup i montaż agregatu
prądotwórczego, przebudowa szybów studziennych, wymiana rurociągów tłocznych.
8. Wodociąg w Przelewicach – rozbudowa sieci wodociągowej 300mb
Wszystkie
powyższe
wodociągowych.
prace
finansowane
były
ze
środków
własnych
przedsiębiorstw
Inne podmioty zaopatrujące w wodę.
Na terenie powiatu funkcjonuje jeden obiekt tego typu - wodociąg przy Szpitalu
Powiatowym w Pyrzycach, z którego pobrano 2 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego.
Badania wykazały, że woda odpowiadała warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr
61, poz. 417 z późn. zm.).
6.2. Baseny kąpielowe
Na nadzorowanym terenie 2014 funkcjonował 1 basen rekreacyjny przy Pensjonacie w
Obrytej. Stan sanitarno-techniczny i porządkowy obiektu nie budzi zastrzeżeń. Badania próbek
wody wykonywane są przez właściciela obiektu w ramach kontroli wewnętrznej. W 2 pobranych
próbkach próbach stwierdzono zbyt duże stężenia chloru wolnego. Do właściciela skierowano
pismo interwencyjne. Kolejne badania wykonane w ramach nadzoru,
wykazały prawidłowe
stężenia chloru wolnego.
6.3 Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
W roku 2014 zgłoszono funkcjonowanie dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpieli:
„Wądół” nad j. Wądół w Lipianach oraz „Chłop” nad j. Chłop w Osetnej. Organizatorem miejsc
była Gmina Lipiany. Harmonogram poboru próbek wody uzgodniono z PPIS w Pyrzycach. Sezon
kąpielowy trwał od 01.07.2014 do 31.08 2014.
Próbki wody pobierane były zgodnie z harmonogramem przez przedstawicieli PPIS w
Pyrzycach w ramach umowy-zlecenia.
Wyznaczono imiennie osoby do prowadzenia codziennych obserwacji wody. Z
dokonywanych obserwacji prowadzono zapisy zawierające dane osoby obserwującej, datę i godzinę
obserwacji oraz wyniki obserwacji. Obserwacji dokonywano codziennie. Nie odnotowano
widocznych zanieczyszczeń.
Przed sezonem pobrano 4 próbki wody natomiast w trakcie trwania sezonu 8 próbek. Ocena
organoleptyczna wody w miejscu poboru oraz badania laboratoryjne wykazały, że jakość wody
spełnia wymagania dla wody do kąpieli. W związku z powyższym nie podejmowano działań
naprawczych.
Przeprowadzono kontrole plaż przed rozpoczęciem sezonu oraz w trakcie trwania sezonu
kąpielowego – nie stwierdzono nieprawidłowości.
6.4 Stan sanitarny obiektów
Ustępy publiczne i ogólnodostępne
Pod nadzorem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się 1 ustęp publiczny przy Placu
Wolności w Pyrzycach. Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne w przedmiotowym obiekcie.
Kontrola sanitarna wykazała zacieki na ścianach w obiekcie oraz ubytki glazury na ścianie
przy pisuarach. Wszczęto postępowanie administracyjne, wystawiono rachunek za czynności
kontrolne na kwotę 42 zł. Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie uchybień- postępowanie
administracyjne zostało umorzone. Kolejna kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.
Ponadto prowadzono nadzór nad ustępami ogólnodostępnymi usytuowanymi przy innych
obiektach użyteczności publicznej (urzędy gmin). Skontrolowano 6 obiekty. Łącznie
przeprowadzono 8 kontroli. W wyniku kontroli w ustępie ogólnodostępnym usytuowanym w
budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stwierdzono zacieki na ścianie w toalecie męskiej oraz
pękniętą umywalkę w części damskiej. Wszczęto postępowanie administracyjne, wystawiono
decyzję płatniczą na kwotę 48 zł. Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie nieprawidłowości umorzono postępowanie administracyjne.
Kontrola ostępów ogólnodostępnych w Urzędzie Gminy w Warnicach wykazała brak
bieżącej ciepłej wody przy umywalce – wszczęto postępowanie administracyjne, wystawiono
decyzję płatniczą na kwotę 36 zł. Kontrola sprawdzająca nie wykazała nieprawidłowości.
Postępowanie zostało umorzone.
Dezynfekcja urządzeń sanitarnych odbywała się na bieżąco, z właściwą częstotliwością.
Toalety wyposażone były w środki higieny osobistej.
Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej
W roku 2014 rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie,
którego organem założycielskim jest Gmina Pyrzyce.
W placówce zapewniono 30 miejsc dla osób od 18 do 60 roku życia. Z zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym.
Stan sanitarno techniczny pomieszczeń budynku i wyposażenia nie budzi zastrzeżeń.
Przeprowadzone oględziny obiektu wykazały, że spełnia on wymagane warunki higieniczne i
sanitarne do prowadzenia tego typu działalności.
Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie
Na terenie powiatu pyrzyckiego funkcjonuje 13 obiektów tego typu w tym jeden obiekt
skategoryzowany jako pensjonat, 5 gospodarstw agroturystycznych i 7 innych obiektów w których
świadczone są usługi hotelarskie .
Skontrolowano 11 obiektów w tej grupie. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 10 obiektach nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Wydano jedna opinię dotyczącą wymagań higieniczno-sanitarnych w związku z kategoryzacja
obiektu – Pokoje hotelowe przy Sali bankietowej „Dall” ul. Lipiańska w Pyrzycach.
Kontrola sanitarna hotelu „Faraon” przeprowadzona w grudniu 2014 wykazała nieprawidłowości w
postaci: nieprawidłowego stan sanitarno-techniczny pralni, brak dokumentacji zdrowotnej
pracownika, uszkodzonych meble w obiekcie, złego stanu sanitarno - techniczny ścian w niektórych
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Wszczęto postępowanie administracyjne.
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz świadczące łącznie wybrane
z powyższych usług
Zakłady fryzjerskie
W roku 2014 na terenie powiatu pyrzyckiego funkcjonowało 27
zakładów
fryzjerskich . Skontrolowano 11 obiektów. Łącznie przeprowadzono 12 kontroli, w tym 1
kontrolę sprawdzającą. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami właścicieli 3
obiektów obciążono opłatą za czynności kontrolne na łączną kwotę 139,00 zł ( jedna decyzja
płatnicza dotyczyła nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli przeprowadzonej w
grudniu 2013 na kwotę 55 zł ).
Decyzją administracyjną zobowiązano właściciela Salonu fryzjerskiego damsko –
męskiego przy ul. Stargardzkiej 6 w Pyrzycach do doprowadzenia do właściwego stanu
sanitarno-technicznego ścian w sali fryzjerskiej. Obowiązki określone w decyzji zostały
wykonane.
W 1 obiekcie – Zakładzie Fryzjerskim „Kleopatra” przy ul. Kilińskiego w Pyrzycach
stwierdzono brak spisu oraz kart charakterystyk mieszanin/ substancji niebezpiecznych
stosowanych w obiekcie, oraz brak apteczki I-ej pomocy. Wystawiono rachunek na kwotę
38,50 zł. Nieprawidłowość została usunięta. Właściciel przedstawił w siedzibie PPIS w
Pyrzycach fakturę dotycząca zakupu apteczki I-ej pomocy oraz aktualny spis oraz karty
charakterystyk mieszanin substancji niebezpiecznych stosowanych w obiekcie
Wyegzekwowano poprawę stanu sanitarnego w 3 obiektach, w których stwierdzono
nieprawidłowości w roku 2013.
Zakłady kosmetyczne
Na nadzorowanym terenie prowadzi działalność 11 obiektów tego typu. W roku 2014
skontrolowano wszystkie obiektu w tej grupie. Łącznie przeprowadzono 15 kontroli sanitarnych
W jednym z kontrolowanych obiektów stwierdzono brak bieżącej czystości i porządku,
nieprawidłowe przechowywanie bielizny i narzędzi czystych
wielokrotne używanie narzędzi
jednorazowego użytku. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł. Za
czynności kontrolne obciążono opłata w wysokości 108 zł. Kontrola sprawdzająca wykazała
usunięcie opisanych nieprawidłowości, w związku z tym postępowanie zostało umorzone.
Kontrola w Studio Urody przy ul. Kopernika w Lipianach wykazała nieprawidłowości w
postaci braku spisu oraz kart charakterystyk mieszanin substancji niebezpiecznych stosowanych w
działalności zawodowej oraz braku umowy na odbiór odpadów medycznych
- wszczęto
postępowanie administracyjne, obciążono opłata za czynności kontrolne w kwocie 66 zł. Kontrola
sprawdzająca wykazała usunięcie nieprawidłowości postępowanie zostało umorzone.
Kontrola przeprowadzona w punkcie przedłużania i zdobienia paznokci prowadzonym
przez Anetę Kozanecką, przy ul. Jedności Narodowej 42 w Lipianach wykazała: krzesło dla klienta
oraz osoby wykonującej usługi z pęknięciami tapicerki, blat roboczy posiada ubytki okleiny na
krawędzi, uszkodzona spłuczka przy toalecie , nieprawidłowa odzież ochronna osoby wykonującej
usługi – nie zakrywa odzieży osobistej, liczne zastoiny kurzu na blacie roboczym, kosmetykach ,
preparatach kosmetycznych oraz narzędziach. Za brak bieżącej czystości i porządku osobę
wykonująca usługi ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł. Decyzją administracyjna
zobowiązano przedsiębiorcę do usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych. Kontrola
sprawdzająca wykazała, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte.
W wyniku kontroli przeprowadzonej Gabinecie MIKS przy ul. Narutowicza 2 w Pyrzycach
stwierdzono: brak bieżącej czystości i porządku, pracownicy pracują bez odpowiedniej odzieży
ochronnej,
bielizna
czysta
przechowywana
w
warunkach
mogących
powodować
jej
zanieczyszczenie, brak szaf służących do przechowywania odzieży pracowników ściana przy
drzwiach w pomieszczeniu socjalnym z ubytkami tynku. Osobę wykonująca usługi ukarano
mandatem karnym (50 zł). Decyzją administracyjną zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości
sanitarno-technicznych. Postępowanie administracyjne w toku.
W Innych kontrolowanych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zakłady tatuażu
Na terenie powiatu pyrzyckiego nie prowadzi się działalności w zakresie wykonywania
tatuaży.
Zakłady odnowy biologicznej
Na terenie powiatu pyrzyckiego funkcjonuje 7 obiektów odnowy biologicznej. W roku 2014
skontrolowano 3, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Inne zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie,
kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Pod nadzorem jest 2 obiektu tego typu, w których przeprowadzono kontrole w 2014 r. W
obiektach kontrolowanych nie stwierdzono nieprawidłowości
Obiekty komunikacji publicznej
Przystanki autobusowe
Liczba
obiektów
Liczba obiektów
pod
skontrolowanych
Liczba
Liczba wydanych
przeprowadzonych
decyzji
kontroli
administracyjnych
17
0
nadzorem
31
14
Liczba
wydanych
decyzji rachunków
3
Liczba
nałożonych
mandatów
0
Pod nadzorem PPIS w Pyrzycach znajduje się ogółem 31 przystanków autobusowych. Przy
współudziale przedstawicieli Urzędów Gmin
skontrolowano 14 przystanków PKS. Kontrole nie
wykazały istotnych uchybień sanitarnych. W trzech przypadkach stwierdzono zły stan sanitarnotechniczny wiat przystankowych oraz brak kosza na odpadki. W wyniku tego wszczęto
postępowanie administracyjne oraz obciążono opłatą za czynności kontrolne. Kontrole
sprawdzające
wykazały usunięcie nieprawidłowości. W związku z tym postępowanie
administracyjne zostało umorzone.
Stan sanitarny środków transportu
Dokonano oceny stanu sanitarnego 4 środków transportu.
W czasie trwanie ferii zimowych skontrolowano 3 autobusy należące do Zakładu Usług
Transportowych w Pyrzycach. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
Skontrolowano 4 samochody przeznaczone do transportu zwłok i szczątków ludzkich. Spełniały
one wymogi określone w §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1866).
Ponadto skontrolowano 3 samochody służące do przewozu chorych – nie stwierdzono
nieprawidłowości.
Tereny rekreacyjne
Piaskownice
W ewidencji PPIS w Pyrzycach jest 34 piaskownice. W 2014 r. skontrolowano 18
piaskownic. Łącznie wykonano 21 kontroli w tym 3 sprawdzajace. W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami
właścicieli
lub
zarządców
3
piaskownic
obciążono
opłatą
za
przeprowadzone czynności kontrolne (łączna kwota rachunków 72,00zł). Nieprawidłowości
dotyczyły braku ogrodzenia zabezpieczającego piaskownice przed dostępem zwierząt
domowych. Kontrole sprawdzające wykazały usunięcie nieprawidłowości – postępowanie
administracyjne umorzono.
Parki
Pod nadzorem PPIS w Pyrzycach znajdują się 3 parki należące do gm. Pyrzyce.
Przeprowadzono kontrole wszystkich obiektów – nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ogrody botaniczne
W ewidencji znajduje się 1 Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Dokonano kontroli
obiektu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Plaże
W ewidencji PPIS w Pyrzycach znajdują się 2 plaże: przy miejscu przeznaczonym do
kąpieli w Lipianach oraz w Osetnej. Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne przed rozpoczęciem
funkcjonowania obiektów oraz 2 kontrole w trakcie trwania sezonu kąpielowego.
Plaża przy miejscu do kąpieli w Lipianach posiada zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci
ustępu z wydzielonym przedsionkiem z umywalką i przebieralnią. Do dyspozycji korzystających
z plaży i miejsca do kąpieli jest pomost oraz boisko do gry w piłkę plażową. Ponadto wydzielono
pomieszczenie dla ratownika wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Na
terenie plaży odpowiednia ilość koszy na odpady komunalne.
Plaża przy miejscu do kąpieli w Osetnej na czas trwania sezonu kąpielowego wyposażona jest
w toaletę przenośną podłączoną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Plaża wyposażona w
dostateczną ilość koszy na odpady komunalne.
Inne obiekty użyteczności publicznej
Apteki
Pod nadzorem PPIS w Pyrzycach znajduje się 15 aptek. Wspólnie z pionem Higieny Pracy
skontrolowano 13 z nich. Łącznie przeprowadzono 14 kontroli sanitarnych .
W dwóch aptekach stwierdzono nieprawidłowości w postaci braku bieżącej ciepłej wody oraz
braku szafki na odzież dla personelu oraz nieprawidłowego stanu sanitarno technicznego mebli i
sufitu w sali ekspedycji. Prowadzono postępowanie administracyjne w związku z brakiem
bieżącej ciepłej wody w Punkcie Aptecznym w Bielicach Wystawiono jeden rachunek na kwotę
54 złote. Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie nieprawidłowości. Postępowanie
administracyjne umorzono. W przypadku
Apteki „Cefarm” w Pyrzycach postępowanie
prowadzone było przez pion Higieny Pracy.
Obiekty sportowe
Liczba
obiektów
Liczba obiektów
pod
skontrolowanych
nadzorem
5
Liczba
Liczba wydanych
przeprowadzonych
decyzji
kontroli
administracyjnych
9
2
5
Liczba
Liczba
wydanych
nałożonych
decyzji -
mandatów
rachunków
3
0
Nadzorem objęto 5 obiektów tego typu: 2 stadiony sportowe (w Pyrzycach i Lipianach), 2
hale widowiskowo – sportowe (w Pyrzycach i Lipianach) oraz 1 boisko sportowe w Przelewicach.
Skontrolowano wszystkie obiekty z tej grupy. W trzech skontrolowanych obiektach (1 stadion
sportowy,
1
boisko
sportowe
i
1
hala
widowiskowo – sportowa) stwierdzono nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczyły:
- Stadion sportowy w Lipianach: ściany w pomieszczeniu szatni oraz w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych przy szatniach z wykwitami wilgoci, szarym nalotem, przy ustępie w szatni
dla gości oraz przy umywalce w szatni dla gospodarzy znaczny ubytek glazury i tynku, drzwi
prowadzące do dodatkowego pomieszczenia z natrysków częściowo z łuszczącą się farbą. Wszczęto
postępowanie, wystawiono decyzję płatniczą. Postępowanie zostało umorzone ze względu na
prawidłowy wynik kontroli sprawdzającej
- Hala widowiskowo sportowa w Pyrzycach - brak bieżącej ciepłej i zimnej wody przy umywalce
w jednej z szatni Decyzją administracyjna zobowiązano Ośrodek Sporu i Rekreacji do usunięcia
opisanych nieprawidłowości. Obowiązki określone w decyzji zostały wykonane.
- Boisko Sportowe „Wicher” w Przelewicach -
glazura w ciągu komunikacyjnym wyraźnie
odstająca od ścian, z wybrzuszeniami. Wystawiono decyzję administracyjna zobowiązująca do
usunięcia uchybień. Obowiązki decyzji zostały wykonane.
Obiekty kulturalno-widowiskowe
Liczba
obiektów
Liczba obiektów
pod
skontrolowanych
Liczba
Liczba wydanych
przeprowadzonych
decyzji
kontroli
administracyjnych
7
0
nadzorem
5
5
Liczba
wydanych
decyzji rachunków
0
Liczba
nałożonych
mandatów
0
Stan sanitarno – techniczny skontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń.
Pralnie
Nadzorem sanitarnym
objęto pralnię odzieży roboczej w Okunicy. Kontrola
przeprowadzona wspólnie z pionem Higieny pracy wykazała brak bieżącej czystości i porządku
(mandat w wysokości 200 zł nałożony przez pracownika pionu Higieny Pracy). Postępowanie
administracyjne prowadzone było przez pion Higieny Pracy (kontrola sprawdzająca wykazała
usunięcie nieprawidłowości).
Parkingi leśne i miejsca postojowe
W ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach znajdują się 3 takie
parkingi, w tym wszystkie śródleśne.
W trakcie sezonu letniego skontrolowano 3 parkingi śródleśne, tj. parking k/Mironowa,
parking k/Żelic oraz parking Przydarłów, należące do Nadleśnictwa Myślibórz. Stan sanitarnoporządkowy parkingów śródleśnych oceniono jako prawidłowy
Stacje paliw
Pod nadzorem PPIS w Pyrzycach znajduje się 6 stacji paliw posiadających zaplecze
higieniczno-sanitarne dla klientów. Wspólnie z pracownikami Higieny Pracy, Higieny Żywienia
Żywności i Przedmiotów Użytku skontrolowano wszystkie te stacje. Łącznie przeprowadzono 7
kontroli W jednym przypadku za brak bieżącej czystości i porządku ukarano mandatem karnym
(postępowanie prowadzone przez pion Higieny Pracy). Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie
nieprawidłowości.
7. Cmentarze i zakłady pogrzebowe w kontekście nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i
szczątkami ludzkimi
Pod nadzorem PPIS w Pyrzycach znajdują się 34 cmentarze. Skontrolowano 16 cmentarzy,
łacznie przeprowadzono 17 kontroli.
Zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ubytków w ogrodzeniu cmentarza
komunalnego w Lipinach. Stan sanitarny pozostałych skontrolowanych cmentarzy oceniono jako
dobry.
Na terenie powiatu pyrzyckiego działają trzy przedsiębiorstwa świadczące usługi
pogrzebowe: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce,
Usługi Komunalne i Handel Detaliczny Grażyna Biernacka, ul. Szkolna 16, 74-240 Lipiany,
Usługowy Zakład Pogrzebowy Franciszek Dudziak, ul. Zabytkowa 6, 74-200 Pyrzyce.
Wspólnie z pracownikiem pionu Higieny Pracy przeprowadzono kontrolę sanitarną
w
obiekcie Usługi Komunalne i Handel Detaliczny Grażyna Biernacka. Wyegzekwowano obowiązek
nałożony decyzją z 2013 r. dotyczący zapewnienia bieżącej wody w pomieszczaniu przeznaczonym
do mycia i dezynfekcji mat ekshumacyjnych oraz skrzyń transportowych. Podczas kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrola w Usługowym Zakładzie Pogrzebowym prowadzonym przez Franciszka Dudziaka
nie wykazała nieprawidłowości.
Kontrola
w
Pyrzyckim
przedsiębiorstwie
Komunalnym
Sp.
z
o.o.
wykazała
nieprawidłowości w domu przedpogrzebowym: sufit i ściany w pomieszczeniu przechowywania
zwłok, sprzętu porządkowego oraz chłodni w części z zaciekami oraz ubytkami tynku; solarka
okienna w pomieszczeniach domu przedpogrzebowego zniszczona, nieszczelana z ubytkami farby;
urządzenia sanitarne wraz z armaturą silnie wyeksploatowane z zaciekami, miejscowymi ubytkami
politury; kratki ściekowe w pomieszczeniach trudne do utrzymania w czystości. Decyzja
administracyjną zobowiązano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia
31.07.2014 r. Obciążono opłata za czynności kontrolne
Tabela Nr 7.1. Dane dot. ekshumacji: (Tabela Nr. 9 [...])
Lp.
Liczba
cmentarzy
ogółem
Liczba decyzji
zezwalających na
przeprowadzenie
ekshumacji
1.
34
71
Liczba
Liczba decyzji nie
Liczba
Liczba
wstrzymanych
zezwalających na przeprowadzo
nadzorowanyc ekshumacji i
przeprowadzenie
nych
h ekshumacji
powód ich
ekshumacji
ekshumacji
wstrzymania
0
71
66
0
W 2014 wydano 71 decyzji zezwalających na ekshumację.
W trackie nadzoru sanitarnego nad prowadzonymi ekshumacjami nie stwierdzono
nieprawidłowości mogących być przyczyna wstrzymania ekshumacji. Pracownicy zakładów
pogrzebowych wyposażeni byli w odzież ochronną, gumowe obuwie, maseczki na twarz, rękawice
jednorazowego użytku. W trakcie ekshumacji ziemię wydobywaną z grobu umieszczano na
wytrzymałych i nieprzepuszczalnych matach. Po wydobyciu szczątków doły były dezynfekowane
środkami dezynfekcyjnymi o szerokim spektrum działania.
Tabela Nr 7.2. Dane dot. zakładów pogrzebowych (Tabela Nr. 10 [...])
Lp.
Nazwa zakładu pogrzebowego
Liczba
specjalistycznych
środków transportu
przeznaczonych do
przewozu zwłok i
szczątków jakim
dysponuje zakład
pogrzebowy
Liczba wydanych opinii
na specjalistyczne
środki transportu
przeznaczone do
przewozu zwłok i
szczątków
1.
Usługowy Zakład Pogrzebowy Franciszek
Dudziak ul. Zabytkowa 6, 74-200 Pyrzyce
3
0
2.
Zakład pogrzebowy ul. Kościuszki 26, 74-200
Pyrzyce
Wł. PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach
1
0
3.
Zakład pogrzebowy
ul. Szkolna 16,
74-240 Lipiany
1
0
Wł. Usługi Komunalne i Handel Detaliczny
Grażyna Biernacka
Podczas kontroli środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich nie
stwierdzono nieprawidłowości.
- liczba wydanych postanowień na sprowadzenie zwłok z zagranicy – 11
- liczba wydanych decyzji na wywóz zwłok poza granice RP – 0
8. Szpitale
8.1. Zaopatrzenie szpitali w wodę do spożycia
Tabela Nr 8.1 Zaopatrzenie szpitali w wodę do spożycia (Tabela Nr. 11 [...])
Lp.
Szpital
1.
Szpital
Powiatow
yw
Pyrzycac
h
Lokalizacja
obiektu
szpitalnego
Ul. Jana
Pawła II 2,
74-200
Pyrzyce
źródło zaopatrzenia
podstawowe
wodociąg
wodociąg
własny
sieciowy
tak
nie
rezerwowe źródło zaopatrzenia w
wodę
wodociąg
wodociąg
zbiornik
własny
sieciowy
nie
tak
Uwagi
(np. program
dostosowawcz
y)
nie
Opis:
Pobrano 2 próbkę wody w ramach nadzoru sanitarnego. Badania wykazały, że woda
odpowiadała warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody
9.
Inne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach
 Opracowanie na potrzeby gmin sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego za rok
2013 dla Gminy Pyrzyce i Kozielice.
 Opiniowanie 6 projektów uchwał w sprawie regulaminów utrzymania czystości i porządku
na terenie dwóch gmin.
 Uczestnictwo w kontrolach sanitarnych przeprowadzanych przez inne piony techniczne (
Higiena Dzieci i Młodzieży, Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
Epidemiologia, Higiena Pracy, Epidemiologia). Współpraca z pionem Higieny Pracy w
zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi, współpraca z pionem Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zakazu palenia.
 Wydawanie zaświadczeń dotyczących jakości wody dla rolników prowadzących działalność
w zakresie produkcji mleka oraz skupu dziczyzny.
 Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie informowania o jakości wody.
 Współpraca z mediami lokalnymi – komunikaty w sprawie jakości wody.
 Do PPIS w Pyrzycach wpłynęło 6 wniosków dotyczących organizacji imprez masowych.
Wydano 6 opinii pozytywnych:
- Koncert zespołu „Classic” – organizator Gmina Warnice
- Lipiańskie Spotkania z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego – Folklor Przywieziony
z Kaszub – organizator Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
- Tradycje – perspektywy. Współpraca miast partnerskich Lipiany - Wietzendorf– organizator
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach.
- XXXIV Pyrzyckie Spotkania z Folklorem – organizator Pyrzycki Dom Kultury
- X Zlot Pojazdów Militarnych – organizator Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy
„Partyzanci”
- Gladiator Arena VII - organizator Husaria Fight Team w Kozielicach
 Wydano jedną opinię w sprawie kategoryzacji obiektu hotelarskiego.
10.
Krótkie podsumowanie – wnioski.
Porównaniu do roku ubiegłego, stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej nie
uległ pogorszeniu. Właściciele obiektów z coraz większym zaangażowaniem dbają o porządek
i czystość własnych obiektów.
Ponadto w okresie sprawozdawczym do PPIS w Pyrzycach nie wpłynęły interwencje na zły stan
sanitarny nadzorowanych obiektów.
HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.1 Funkcjonalność budynków
Wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze skontrolowane w 2014 roku spełniają
wymagania w zakresie funkcjonalności. Szkoły zlokalizowane są w budynkach przystosowanych do
potrzeb szkolnictwa. W czasie czynności kontrolnych nie stwierdzono obiektów, które
funkcjonowałyby w złym stanie sanitarno-technicznym, w związku z czym nie nałożono mandatów
karnych.
1.2 Warunki sanitarno-techniczne
W 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna realizując zadania z zakresu zdrowia
publicznego w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych obejmowała nadzorem
następujące placówki:

12 przedszkoli

10 szkół podstawowych

5 gimnazjów

3 zespoły szkół

1 placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego

1 placówka pracy pozaszkolnej

1 placówka z pobytem całodobowym

26 świetlic środowiskowych
W 2014 roku nadzorem objęto 59 placówek stałych. Z pobytu oraz nauki w szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych skorzystało 5071 dzieci i młodzieży, w tym
* 12 przedszkoli – 645 przedszkolaków
* 10 szkół podstawowych – 1626 uczniów
* 5 gimnazja – 1133 uczniów
* 3 zespoły szkół – 1219 uczniów, w tym:
- w szkołach podstawowych – 787 uczniów
- w gimnazjach – 377 uczniów
- w liceum ogólnokształcącym – 55 uczniów
* 1 placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego – 95 osób
* placówka z pobytem całodobowym – 48 osób
* placówki wychowania pozaszkolnego: 305 dzieci i młodzieży, w tym:
- 1 pozaszkolna placówka specjalistyczna (szkoła muzyczna) – 115 dzieci i młodzieży
- 26 świetlic środowiskowych – 190 dzieci i młodzieży.
W roku 2014 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach objął nadzorem nowo powstały
Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku funkcjonujący w budynku Filii Szkoły Podstawowej w Żabowie
– budynek w Ryszewku, która została zlikwidowana w ubiegłych latach.
W bieżącym roku powstały 2 nowe place zabaw przy SP w Mielęcinie i SP w Warnicach.
W dniu 07.07.2014 r. do PSSE w Pyrzycach wpłynęło pismo znak: PUiZ.8141.23.2014 z dnia
16.06.2014 r. od Burmistrza Pyrzyc z informacją o zawieszeniu działalności Świetlicy
Środowiskowej w Obrominie. W związku z powyższym planową kontrolę w ww. placówce z
miesiąca maja przeprowadzono w październiku 2014 r., gdy placówka ponownie zaczęła
funkcjonować.
W 2014 roku przeprowadzono ogółem 74 kontrole, w placówkach całorocznych będących
pod stałym bieżącym nadzorem pionu HDiM oraz 1 kontrolę w placówce sezonowej. Łącznie
przeprowadzono 45 kontroli sanitarnych (w tym 22 kontrole wspólne z pionem HŻŻiPU, 1
kontrola z Higieną Komunalną), 10 kontroli sprawdzających (3 kontrole do decyzji z roku 2014, 1
k. do decyzji z 2013 roku, 3 k. do zaleceń z 2013 r., 2 k. do Protokołu kontroli z 2014 r., 1 k. do
zaleceń z 2014 r.), 20 kontroli tematycznych (15 kontroli dot. przygotowania placówek do nowego
roku szkolnego, 5 k. dot. wypoczynku).
Dodatkowo pracownik pionu HDiM uczestniczył w 11 kontrolach wspólnych z pionem Higieny
Komunalnej w obiektach będących pod nadzorem tej komórki.
W 2014 roku skontrolowano ogółem 46 placówek, w tym 45 placówek stałych oraz 1
placówkę sezonową. W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji administracyjnych, w tym 2
decyzje prolongujące termin wykonania obowiązku oraz 11 decyzji płatniczych. Zakończono 4
decyzje administracyjne w tym 1 z roku 2013. W trakcie realizacji pozostaje 8 decyzji tj. 1 z 2007r.,
7 z 2014 r.
W związku z prowadzonym nadzorem nad placówkami oświatowo-wychowawczymi nie nałożono
mandatów karnych
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono systematyczną poprawę stanu sanitarnotechnicznego obiektów szkolnych. Wszystkie placówki zapewniają bezpieczne warunki
higieniczno-sanitarne swoim uczniom.
W 7 placówkach spośród 46 skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości w stanie
sanitarno-technicznym użytkowanych pomieszczeń dla uczniów tj. Publiczne Gimnazjum w
Pyrzycach, SP z oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach, SP w Żukowie dot. Oddziału przedszkolnego
w Karsku, SP w Mielęcinie, Punkt Przedszkolny w Warnicach, świetlica środowiskowa w Turzu,
świetlica środowiskowa w Krzemlinie). W pozostałych placówkach poddanych kontroli
nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Placówki zapewniają uczniom możliwość
korzystania z sanitariatów wewnętrznych, z rozdziałam na część damską i męską, wyposażonych w
środki higieny osobistej z zachowaną bieżącą czystością.
W
skontrolowanych
placówkach
nie
stwierdzono
poważniejszych
nieprawidłowości
i zaniedbań, bieżące remonty i naprawy prowadzone są na bieżąco według potrzeb.
decyzje
administracyjne
najczęściej
dotyczyły nieprawidłowych
warunków
Wydane
sanitarno
–
technicznych m.in. braku bieżącej ciepłej wody przy umywalkach do mycia rąk dla dzieci – 3
placówki tj. świetlica środowiskowa w Ryszewku, Oddział Przedszkolny w Przelewicach należący
do SP w Kłodzinie, Oddział Przedszkolny w karsku należący do SP w Żukowie; złego stanu
sanitarno-technicznego ścian w miejscu łączenia się z umywalkami w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla dzieci z uwagi na ubytki złuszczającej się farby i brak zabezpieczającej przed
wilgocią warstwy silikonu (Oddział Przedszkolny w karsku należący do SP w Żukowie); złego
stanu technicznego ścian w przebieralniach dla uczniów w piwnicznej części szkoły z uwagi na
występujące zawilgocenia z licznymi odpryskami farby i tynku, łuszcząca się, odpadająca farba na
rurach centralnego ogrzewania (SP w Mielęcinie); braku osłony na grzejniku centralnego
ogrzewania zabezpieczającej przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym (Punkt
Przedszkolny w Warnicach, SP z oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach); braku wydzielonego miejsca
lub pomieszczenia do przechowywania sprzętu porządkowego i środków czystości (Punkt
Przedszkolny w Warnicach); złego stanu sanitarno-technicznego sufitu z uwagi na widoczny
wykwit wilgoci miejscowo w okolicy kratki wentylacyjnej oraz pęknięcia nad drzwiami
wejściowymi w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dzieci (Punkt Przedszkolny w
Warnicach); Braku zapewnionej właściwej temperatury w sali dydaktycznej, w której odbywają się
zajęcia dla dzieci (Świetlica środowiskowa w Ryszewku); złego stanu sanitarno-technicznego ścian
w sali dydaktycznej z uwagi na odpryski farby i pęknięcia wymagające odnowienia (Świetlica
środowiskowa w Krzemlinie); złego stanu sanitarno-technicznego ścian oraz podłogi w
pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania sprzętu do zabaw i pomocy dydaktycznych dla
dzieci (Świetlica środowiskowa w Turzu); złego stanu sanitarno-technicznego ścian w sali
dydaktycznej nr 108, w przebieralniach przy sali rekreacyjnej, w ciągu komunikacyjnym i
przebieralniach przy sali gimnastycznej, w pomieszczeniu szatni IG, w łączniku między starą
częścią szkoły a nową oraz w ciągu komunikacyjnym przy sali dydaktycznej nr 126 na I piętrze (SP
z oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach); braku zabezpieczeń poręczy schodów przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich dzieci (SP z oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach); złego stanu sanitarno-
technicznego ścian i sufitu w magazynku sprzętu sportowego z uwagi na miejscowo występujące
ubytki farby i zaciek wilgoci (Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach), w części wyeksploatowanego, z
ubytkami, uszkodzonego sprzętu sportowego (Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach); złego stan
sanitarno-technicznego ścian w szatniach nr 1, 2, 3, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
usytuowanych przy sali gimnastycznej, w pomieszczeniu szatni dla dziewcząt i w ciągu
komunikacyjnym przy gabinecie pielęgniarki oraz w przedsionkach pomiędzy szatniami, a
pomieszczeniami higienicznymi (Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach), złego stanu sanitarnotechnicznego
ścian i podłogi w sali gimnastycznej (Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach),
skorodowanych rur kanalizacyjnych, uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń sanitarnych,
skorodowanych, cieknących rur wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonej i skorodowanej misy
ustępowej (Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach).
W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego 1 placówka zapewniła bieżącą ciepłą
wodę przy umywalkach do mycia rąk w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dzieci (Oddział
Przedszkolny w Przelewicach należący do SP w Kłodzinie), 1 placówka zamontowała osłony na
grzejnikach centralnego ogrzewania (Punkt Przedszkolny w Warnicach), 1 placówka zapewniła
miejsce do przechowywania środków czystości i sprzętu porządkowego (Punkt Przedszkolny w
Warnicach), w 1 placówce zapewniono właściwą temperaturę w sali zajęć dla dzieci (Świetlica
środowiskowa w Ryszewku), 1 placówka doprowadziła do właściwego stanu sanitarnotechnicznego sufit w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dzieci (Punkt Przedszkolny w
Warnicach).
Wśród placówek, które wymagają dalszej poprawy jest m.in.
- Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach – doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego
ogrodzenie wokół budynku szkoły, przeprowadzenie przeglądu sprzętu sportowego i usunięciu z
użytkowania sprzętu wyeksploatowanego, z ubytkami, doprowadzenie do właściwego stanu
sanitarno-technicznego ścian w pomieszczeniu szatni dla dziewcząt, doprowadzenie do właściwego
stanu sanitarno-technicznego ściany i podłogę w sali gimnastycznej, doprowadzenie do właściwego
stanu sanitarno-technicznego ścian w szatniach nr 1, 2, 3 usytuowanych przy sali gimnastycznej
oraz ścian w przedsionkach pomiędzy szatniami a sanitariatami, doprowadzenie do właściwego
stanu sanitarno-technicznego ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy sali
gimnastycznej, doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego rur wodnokanalizacyjnych w pomieszczeniu szatni dla dziewcząt przy gabinecie pielęgniarskim, w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy sali gimnastycznej, doprowadzenie do właściwego
stanu sanitarno-technicznego urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
przy sali gimnastycznej,
- SP w Mielęcinie - doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego powierzchni
ścian oraz rur centralnego ogrzewania w przebieralniach dla uczniów w piwnicznej części szkoły,
- SP w Okunicy - zapewnienie bieżącej ciepłej wody przy
5 umywalkach do mycia rąk w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnym dla uczniów na parterze i na I piętrze,
- SP z oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach - umieszczenie osłon na grzejnikach centralnego
ogrzewania zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w
pomieszczeniach, doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w sali
dydaktycznej nr 108, w przebieralniach przy sali rekreacyjnej, w ciągu komunikacyjnym i
przebieralniach przy sali gimnastycznej, w pomieszczeniu szatni IG, w łączniku między starą
częścią szkoły a nową oraz w ciągu komunikacyjnym przy sali dydaktycznej nr 126 na I piętrze,
zabezpieczenie poręczy przed ewentualnym zsuwaniem się po nich dzieci przy schodach obok
gabinetu logopedy (sala nr 113),
- świetlica śr. w Turzu - doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian oraz
podłogi w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania sprzętu do zabaw i pomocy
dydaktycznych,
- świetlica śr. w Ryszewku - zapewnienie przy 2 umywalkach do mycia rąk bieżącej ciepłej wody
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla dziewcząt i chłopców,
- świetlica śr. w Krzemlinie - doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w sali
dydaktycznej,
- SP w Żukowie (dot. oddziału przedszkolnego w Karsku) -
doprowadzenie do właściwego stanu
sanitarno-technicznego ściany w miejscu łączenia się z umywalkami w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla dzieci oraz zapewnienie bieżącej ciepłej wody przy 2 umywalkach do mycia rąk w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dzieci.
W roku 2014 odnotowano 1 interwencję zgłoszoną telefonicznie przez matkę dzieci
uczęszczających do Zespołu Szkół w Bielicach dotyczącą występowania wszawicy wśród uczniów
placówki. W związku z powyższym przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem placówki
na temat profilaktyki i zwalczania wszawicy zgodnie ze „Stanowiskiem Departamentu Matki i
Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i
młodzieży”. Ustalono, iż do dyrektora wpłynęła informacja o wystąpieniu pojedynczych
przypadków wszawicy. Zebrano od rodziców pisemne zgody na przeprowadzenie przeglądu
czystości skóry głów przez pielęgniarkę środowiskową w klasach, w których wystąpił ww. problem.
Pielęgniarka udzieliła rodzicom instruktażu na temat preparatów oraz metod zwalczania wszawicy.
Poinformowano Dyrektora placówki, że w przypadku trudności w rozwiązaniu problemu lub
sprzeciwu rodziców wobec kontroli higienicznej swojego dziecka należy podjąć współpracę z
władzami samorządowymi tj. Miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu udzielenia
wsparcia tym rodzicom np. poprzez zakup preparatów.
Ponadto poinformowano Dyrektora placówki o możliwości zorganizowania działań edukacyjnych
przez pracowników Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach poprzez
przeprowadzenie prelekcji dla rodziców dotyczącej ww. problemu.
W roku 2014 odnotowano 1 zgłoszenie podejrzenia występowania wszawicy u dzieci dzieci
uczęszczających do Zespołu Szkół w Bielicach.
W latach 2011-2012 nie zgłaszano do PSSE w Pyrzycach zachorowań na świerzb, zarówno
ze strony kierownictwa placówek jak i ze strony rodziców. W roku 2013 odnotowano 1 zgłoszenie
wystąpienia świerzbu.
1.3 Warunki do utrzymania higieny osobistej
W 2014 roku w skontrolowanych placówkach nie stwierdzono braku wodociągu, korzystania z
ustępów zewnętrznych oraz niezachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych.
Wszystkie placówki posiadają podłączenie do wodociągu miejskiego lub gminnego oraz zapewniają
uczniom możliwość korzystania z sanitariatów wewnętrznych, które są usytuowane na każdej
kondygnacji, wentylowane z rozdziałem na część damską i męską, odpowiednio wyposażone w
środki higieny osobistej tj. mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe. W 6 placówkach
stwierdzono niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. W 1 przedszkolu (Punkt
Przedszkolny w Warnicach, 74-201 Warnice) stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny sufitu z
uwagi na widoczny wykwit wilgoci miejscowo w okolicy kratki wentylacyjnej oraz pęknięcia nad
drzwiami
wejściowymi
w
pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym
dla
dzieci.
Wszczęto
postępowanie admin. - uchybienie usunięto.
W 3 szkołach podstawowych stwierdzono:
- w Szkole Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach ul. Poznańska 2, 74-200 Pyrzyce
stwierdzono ubytki glazury na ścianie w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dziewcząt –
uchybienie usunięto.
- w Oddziale Przedszkolnym w Przelewicach 74-210 należącym do SP w Kłodzinie stwierdzono
brak bieżącej ciepłej wody przy umywalce do mycia rąk w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
dla dzieci.
- w oddziale przedszkolnym w Karsku 73-115 Dolice należącym do SP w Żukowie stwierdzono
brak bieżącej ciepłej wody przy 2 umywalkach do mycia rąk w pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dzieci. W pomieszczeniu zapewniono jedną umywalkę z bieżącą ciepłą wodą.
Ponadto stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny ściany w miejscu łączenia się z umywalkami w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dzieci z uwagi na ubytki złuszczającej się farby i brak
zabezpieczającej przed wilgocią warstwy silikonu.
W 1 gimnazjum tj. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach ul. Rejtana 6, 74-200 Pyrzyce stwierdzono
w większości pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych brak desek sedesowych i dozowników oraz
mydła – uchybienie usunięto. Ponadto stwierdzono w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
skorodowane
rury kanalizacyjne,
uszkodzone
i
wyeksploatowane
urządzenia
sanitarne,
skorodowaną, cieknącą rurę wodno-kanalizacyjną, uszkodzoną i skorodowaną misę ustępową oraz
zły stan sanitarno-techniczny ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych usytuowanych
przy sali gimnastycznej – postępowanie adm. w toku.
W 1 świetlicy środowiskowej – świetlica w Ryszewku, 74-200 Pyrzyce stwierdzono brak bieżącej
ciepłej wody w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla dziewcząt i chłopców – postępowanie
adm. w toku.
W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż 13 placówek oświatowowychowawczych nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej, w tym 10 obiektów posiada
miejscowe odprowadzenie ścieków tzw. szamba – tj. 2 przedszkola (Publiczne Przedszkole w
Brzezinie, Punkt Przedszkolny w Brzesku); 2 szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa w Brzesku,
Szkoła Podstawowa w Okunicy), 6 świetlic środowiskowych (Świetlica środowiskowa w Okunicy,
Świetlica środowiskowa w Ryszewku, świetlica środowiskowa w Nowielinie, świetlica
środowiskowa w Turzu, Świetlica w Nieborowie, Świetlica w Obrominie).
Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają 3 placówki – tj. Szkoła Podstawowa w Jesionowie,
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie, Niepubliczne Przedszkole
Specjalne „Puchatek” w Nowielinie. Przyczyną nie posiadania przez wymienione placówki
kanalizacji centralnej jest brak takiej kanalizacji w miejscowościach, w których funkcjonują
placówki. Według uzyskanych informacji placówki takie usuwają nieczystości płynne raz na
kwartał przez specjalistyczną firmę. Dowodem usunięcia nieczystości jest faktura wystawiona
przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości.
1.4 Warunki zdrowotne:
1.4.1 Ocena tygodniowych rozkładów zajęć
HIGIENICZNA OCENA ROZKŁADÓW ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Rodzaj placówek
Ocenie poddano rozkład zajęć
Nieprawidłowości stwierdzono
szkolnych
W ilu szkołach
W ilu oddziałach
W ilu szkołach
0
0
Szkoły podstawowe
10
W ilu
oddziałach
97
Gimnazja
5
37
0
0
Zespoły szkół
3
58
0
0
RAZEM
18
192
0
0
Rozkład zajęć lekcyjnych oceniono ogółem w 18 placówkach, w tym w 10 szkołach
podstawowych (Szkoła Filialna w Starym Przylepie, Szkoła Podstawowa w Brzesku, Szkoła
Podstawowa w Warnicach, SP w Jesionowie, SP z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach, SP w
Żukowie, Szkoła Podstawowa w Mielecinie, SP w Okunicy, SP Kłodzino, SP Żabów) i 5
gimnazjach (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach, Gimnazjum w Warnicach,
Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach, Publiczne Gimnazjum w Przelewicach,
Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach) i w 3 zespołach szkół (ZS w Bielicach, ZS w Lipianach, ZS
Kozielice). Ogółem ocenę przeprowadzono w 192 oddziałach. Nieprawidłowosci nie stwierdzono.
W 4 placówkach (SP w Warnicach, SP w Jesionowie, Gimnazjum w Warnicach, ZS w
Kozielicach) występują przerwy trwające 5 minut ze względu na prowadzony dowóz dzieci
autobusami szkolnymi z sąsiednich miejscowości.
Wydano zalecenia w 3 placówkach dotyczące modyfikacji rozkładu zajęć lekcyjnych tj.:
- w Szkole Filialnej w Starym Przylepie dotyczące nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego
samego przedmiotu więcej niż raz w tygodniu oraz wydłużenie odpoczynku dzieci pomiędzy
lekcjami poprzez wprowadzenie przerwy 20 minutowej lub 2 przerw po 15 minut.
- w Szkole Podstawowej w Warnicach dotyczące wydłużenia odpoczynku dzieci pomiędzy lekcjami
poprzez ograniczenie występowania przerw trwających 5 minut.
- w Gimnazjum w Warnicach dotyczące wydłużenia odpoczynku dzieci pomiędzy lekcjami poprzez
ograniczenie występowania przerw trwających 5 minut.
W ww. Placówkach przeprowadzone zostały kontrole sprawdzające, w wyniku których
zalecenia zostały wykonane.
1.4.2 Ergonomia mebli szkolnych i przedszkolnych
ERGONOMIA MEBLI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH
Rodzaj
placówek
Oceniono dostosowanie mebli
szkolnych i przedszkolnych
Ile
W ilu
W ilu
stanowisk
szkołach
oddziałach
Nieprawidłowości stwierdzono
W ilu
W ilu
szkołach
oddziałach
Ile stanowisk
Przedszkola
8
18
407
0
0
0
Szkoły
podstawowe
10
57
726
0
0
0
Gimnazja
2
10
163
0
0
0
Zespoły szkół
3
28
300
0
0
0
RAZEM
23
113
1596
0
0
0
W 2014 roku ocenę dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii przeprowadzono ogółem
w 23 placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym w 8 przedszkolach (Publiczne Przedszkole
nr 3 w Pyrzycach, Publiczne Przedszkole nr 4 w Pyrzycach, Publiczne Przedszkole w Brzezinie,
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Pyrzycach, Publiczne Przedszkole w Żabowie, Publiczne
Przedszkole w Lipianach, Punkt Przedszkolny w Brzesku, Punkt Przedszkolny „Ekoludek” w
Bielicach); 10 szkołach podstawowych ( SP w Warnicach, SP nr z Oddz. Integracyjnymi w
Pyrzycach, Szkoła Filialna w Starym Przylepie, Szkoła Podstawowa w Brzesku, SP w Kłodzinie,
SP w Jesionowie, SP w Żukowie, SP w Mielęcinie, SP w Okunicy, SP w Żabowie); 2 gimnazjach
(Publiczne Gimnazjum w Przelewicach, Gimnazjum Publiczne w Warnicach) i 3 zespołach szkół
(Zespół Szkół w Lipianach, ZS w Kozielicach, ZS w Bielicach). Ocenie poddano łącznie 113
oddziałów z ilością stanowisk 1596. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pomiary stanowisk pracy
ucznia przeprowadzono w 2 placówkach tj. Oddział Przedszkolny w Przelewicach, Punkt
Przedszkolny w Kozielicach. Ocenie poddano 35 stanowisk. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Uczniowie/przedszkolaki korzystają z mebli szkolnych dostosowanych do wzrostu, oznakowanych
zgodnie z PN, prawidłowo zestawionych.
W bieżącym roku skontrolowano 30 placówek pod kątem mebli oraz sprzętu i urządzeń
sportowych posiadających certyfikaty.
W wyniku prowadzonego nadzoru ustalono:
- 2 placówki posiadają do 25% mebli szkolnych z certyfikatami (Publiczne Przedszkole nr 4 w
Pyrzycach, Przedszkole Miejskie w Lipianach,
Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia
Oświatowego w Pyrzycach)
- 3 placówki posiadają do 50% mebli z certyfikatami (Szkoła Podstawowa w Jesionowie,
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach, Zespół Szkół w Lipianach),
- 9 placówek posiadających powyżej 50% mebli z certyfikatami (Przedszkole Publiczne w
Brzezinie, Przedszkole w Lipianach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pyrzycach, Szkoła Podstawowa w
Okunicy, Szkoła Podstawowa w Żabowie, SP w Starym Przylepie, SP w Kłodzinie, Publiczne
Gimnazjum w Pyrzycach, Zespół Szkół w Kozielicach)
- 13 placówek posiadających 100% mebli z certyfikatami (Punkt Przedszkolny „Koziołek” w
Kozielicach, Punkt Przedszkolny „Ekoludek” w Bielicach, Punkt Przedszkolny w Warnicach, Punkt
Przedszkolny w Przelewicach, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek” w Nowielinie,
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Promyczek” w Pyrzycach, Przedszkole
Publiczne w Żabowie, Szkoła Podstawowa w Mielęcinie, Szkoła Podstawowa w Brzesku, Szkoła
Podstawowa w Warnicach, Gimnazjum w Warnicach, Gimnazjum w Przelewicach, Zespół Szkół w
Bielicach);
Spośród skontrolowanych placówek 2 (Publiczne Przedszkole nr 3 w Pyrzycach oraz 1 Szkoła
Podstawowa w Żukowie) nie posiadają mebli z certyfikatami ze względu na zakup w latach
wcześniejszych tj. przed rokiem 1997.
Ustalono, iż placówki sukcesywnie dokonują wymiany mebli szkolnych. W stosunku do roku
poprzedniego zwiększyła się liczba placówek posiadających meble z certyfikatami.
W pomieszczeniu szkoły lub
placówki zapewnia się uczniom
możliwość pozostawienia części
podręczników i przyborów
szkolnych
Liczba szkół
w ewidencji
Liczba szkół
skontrolowanych
Liczba szkół, które
zapewniły warunki
zgodnie z
rozporządzeniem
MEN
Liczba szkół,
które nie
zapewniły
warunki
wszystkim
uczniom
(Dz.U.03.6.69 ze zm) § 4a
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Razem
13
13
0
13
8
8
1
7
1
1
0
1
22
22
1
21
UWAGI: w kolumnie liczba szkół w ewidencji zawarto placówki funkcjonujące samodzielnie i w
zespołach
Spośród 22 skontrolowanych placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem zapewnienia
uczniom możliwości pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych 18 zapewnia wszystkim
uczniom możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach
placówki (tj. SP Jesionowo, SP Żuków, SP Okunica, SP Żabów, SP Mielęcin, SP Kłodzino, Szkoła
Filialna w Starym Przylepie, SP Warnice, SP Brzesko, SP z Oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach,
szkoła podstawowa w ZS Kozielice, szkoła podstawowa w ZS Bielice, szkoła podstawowa w ZS
Lipiany, Gimnazjum Publiczne w Pyrzycach, Gimnazjum w Warnicach, Gimnazjum w
Przelewicach, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące w Lipianach,
gimnazjum w ZS Kozielice, gimnazjum w ZS Bielice, gimnazjum w ZS Lipiany). Najczęściej
placówki te wyposażone są w indywidualne szafki dla uczniów umieszczone w ciągach
komunikacyjnych, przeznaczone do przechowywania odzieży wierzchniej oraz podręczników i
przyborów szkolnych. W 1 placówce tj. Społeczne Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia
Oświatowego ma możliwość pozostawieni podręczników i przyborów szkolnych dla części
uczniów – zakupiono część indywidualnych szafek dla uczniów.
1.4.3.Oświetlenie i mikroklimat
W czasie bieżących kontroli dyrektorom placówek udzielano ustnych instruktaży dotyczących
konieczności prawidłowego oświetlania stanowisk pracy ucznia oraz obowiązku posiadania
aktualnych wyników badań.
POMIAR TEMPERATUR
W ilu
szkołach
23
W ilu
pomieszczeniach
148
Stwierdzone
nieprawidłowości
0
W ilu szkołach
0
W ilu
pomieszczeniach
0
W okresie grzewczym dokonano pomiarów temperatury w 23 placówkach (w 2010r. w 8, w
2011r. w 10, w 2012r. w 27 placówkach, 1 2013 w 27) w 148 pomieszczeniach (w 2010r. w 21, w
2011r. w 36, w 2012r.
w 114 pomieszczeniach, w 2013r. W 140). Pomiary temperatury
przeprowadzone zostały w 6 przedszkolach - 21 pomieszczeniach (Punkt Przedszkolny w
Kozielicach, Publiczne Przedszkole nr 3 w Pyrzycach, Publiczne Przedszkole nr 4 w Pyrzycach,
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Pyrzycach, Publiczne Przedszkole w Żabowie,
Przedszkole miejskie w Lipianach), w 9 szkołach podstawowych - 77 pomieszczeniach (SP w
Warnicach, Szkoła Filialna w Starym Przylepie, SP w Brzesku, SP w Kłodzinie, SP w Jesionowie,
SP w Żukowie, SP w Mielęcinie, SP w Okunicy, SP w Żabowie), w 1 gimnazjum – 5 pomieszczeń
(Gimnazjum w Warnicach), w 3 zespołach szkół – 39 pomieszczeń (ZS Lipiany, ZS Bielice, ZS
Kozielice), w 4 świetlicach środowiskowych – 6 pomieszczeń (świetlica środowiskowa w
Ryszewku, świetlica w Obrominie, świetlica w Turzu, świetlica w Letninie).
W 1 placówce tj. świetlica środowiskowa w Ryszewku stwierdzono w sezonie zimowym
temperaturę 16°C w sali dydaktycznej, w której prowadzone były zajęcia dla dzieci. Wszczęto
postępowanie administracyjne – zapewniono odpowiednią temperaturę.
1.4.4.Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania sportowego
Wszystkie skontrolowane w 2014r. placówki posiadają odpowiednią infrastrukturę do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie korzystają z zespołów sportowych,
pełnowymiarowych sal gimnastycznych bądź sal zastępczych.
Ponadto 3 placówki (SP z
Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach, Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach, ZS w Lipianach)
korzystają dodatkowo z hal sportowych. Uczniowie 2 placówek (Gimnazjum w Przelewicach,
Społeczne Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego) mają możliwość korzystania z
siłowni usytuowanych w placówkach. Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Brzesku korzysta z
kompleksu boisk LZS „Sęp” w Brzesku i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego korzysta z
kompleksu sportowego OSiR w Pyrzycach. 8 placówek różnych typów posiada czynne
natryskownie, używane tylko po dodatkowych zajęciach sportowych tj. (ZS Kozielice, ZS Bielice,
Gimnazjum w Warnicach, Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego, Gimnazjum w
Przelewicach, SP Warnice,
SP w Żabowie, SP z oddz. Integracyjnymi w Pyrzycach). W 2
placówkach natryskownie są nieczynne (Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach, Gimnazjum
Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach).
Ponadto w Placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie) posiada na wyposażeniu salę gimnastyczną.
Nadal wiele szkół korzysta ze sprzętu sportowego i urządzeń sportowych tylko częściowo
posiadających certyfikaty, które sukcesywnie podlegają wymianie. W bieżącym roku
skontrolowano 30 placówek pod kątem posiadania sprzętu i urządzeń sportowych posiadających
certyfikaty. Ustalono, iż:
- 4 placówki posiadają do 25% urządzeń i sprzętu z certyfikatami (Publiczne Przedszkole nr 3 w
Pyrzycach, Punkt Przedszkolny w Brzesku, Szkoła Podstawowa w Jesionowie, Społeczne
Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach),
- 7 placówek posiada do 50% urządzeń i sprzętu z certyfikatami (Publiczne Przedszkole nr 4 w
Pyrzycach, Szkoła Podstawowa w Okunicy, Szkoła Podstawowa w Brzesku, Szkoła Podstawowa w
Kłodzinie, Szkoła Podstawowa w Żabowie, Zespół Szkół w Lipianach, Publiczne Gimnazjum w
Pyrzycach),
- 7 placówek posiada powyżej 50% urządzeń i sprzętu z certyfikatami (Miejskie Przedszkole w
Lipianach, Publiczne Przedszkole w Brzezinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pyrzycach, Zespół Szkół
w Kozielicach, Zespół Szkół w Bielicach, SP w Mielęcinie, SP w Starym Przylepie),
- 11 placówek posiada urządzenia i sprzęt posiadający w 100% certyfikaty (Punkt Przedszkolny w
Przelewicach, Punkt Przedszkolny „Koziołek” w Kozielicach, Punkt Przedszkolny „Ekoludek” w
Bielicach, Publiczne Przedszkole w Żabowie, Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w
Pyrzycach, Punkt Przedszkolny w Warnicach, Przedszkole Specjalne „Puchatek” w Nowielinie,
Szkoła Podstawowa w Warnicach, Gimnazjum w Przelewicach, Gimnazjum w Warnicach,
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach )
Podsumowując można stwierdzić, iż z każdym rokiem wzrasta liczba placówek wyposażonych
w sprzęt i urządzenia sportowe posiadające certyfikaty, które są sukcesywnie wymieniane.
Spośród skontrolowanych w 2014 roku placówek sale gimnastyczne posiadają:
- 10 szkół posiada sale pełnowymiarowe (Szkoła Podstawowa w Żabowie, Szkoła Podstawowa w
Warnicach, Szkoła Podstawowa w Kłodzinie,
Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach, Publiczne
Gimnazjum w Przelewicach, Gimnazjum w Warnicach, Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia
Oświatowego w Pyrzycach, Zespół Szkół w Lipianach, Zespół Szkół w Kozielicach, Zespół Szkół
w Bielicach) ponadto Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie),
- 6 placówek posiada sale zastępcze (Szkoła Filialna w St. Przylepie, Szkoła Podstawowa w
Okunicy, Szkoła Podstawowa w Brzesku, Szkoła Podstawowa w Żukowie, Szkoła Podstawowa w
Mielęcinie, Szkoła Podstawowa w Jesionowie),
- 2 szkoły posiadające sale pełnowymiarową i zastępczą (Szkoła Podstawowa nr 2 w Pyrzycach,
Zespół Szkół w Bielicach),
Na podstawie
przeprowadzonych
czynności
kontrolnych
stwierdzono,
iż
w roku
sprawozdawczym nie funkcjonowały placówki, które nie miałyby możliwości korzystania z sali do
odbywania zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych. Wszystkie skontrolowane
placówki posiadają pełnowymiarową salę gimnastyczną lub salę zastępczo-rekreacyjną. Poddane
kontroli przedszkola posiadają salę do zajęć ruchowych lub duże sale dydaktyczne z wydzielonym
kącikiem do gimnastyki. Świetlice środowiskowe często posiadają do dyspozycji duże sale
dydaktyczne z możliwością odbywania zajęć z elementami ruchu lub w sąsiedztwie plac zabaw.
Przy szkołach powstają nowe place zabaw bądź boiska wyposażone w nowe, sprawne
urządzenia oraz sprzęt sportowy posiadający certyfikaty jakości. W bieżącym roku powstały 2 nowe
place zabaw przy SP w Mielęcinie i SP w Warnicach.
Wszystkie skontrolowane dotychczas przedszkola dysponują terenem rekreacyjnym bądź
placem zabaw, wyposażonym w sprawne urządzenia i sprzęt do zabaw posiadające odpowiednie
certyfikaty, zapewniające bezpieczeństwo. Teren placów ogrodzony, zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi bez możliwości wprowadzania zwierząt na teren
placówki. Piaskownice z wystarczającą ochroną przed zanieczyszczeniami, w których wymiany
piasku dokonuje się regularnie raz w roku przed rozpoczęciem sezonu zabaw w piaskownicy, co
zostało potwierdzone przedstawionymi do wglądu fakturami wystawionymi przez specjalistyczne
firmy. Natomiast ewentualne nieczystości są usuwane i wygrabiane na bieżąco.
1.4.5 Warunki do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
W roku sprawozdawczym oceniono system opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą w
wieku szkolnym funkcjonujący w szkołach wszystkich typów. W większości gmin powiatu opiekę
pielęgniarską w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych sprawuje NZOZ
„Medycyna Szkolna” p. Elżbiety Chojnackiej. Świadczenia profilaktyczne oraz leczenie zapewniają
lekarze jednostek organizacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w miejscu pobytu
ucznia.
Na terenie powiatu pyrzyckiego łącznie w 11 szkołach wszystkich typów działają gabinety
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Gabinety zlokalizowane są w 3 Zespołach Szkół
(Zespół Szkół w Lipianach, Zespół Szkół w Kozielicach, Zespół Szkół w Bielicach, 3 Szkołach
Podstawowych (SP nr 2 w Pyrzycach, SP w Kłodzinie, SP w Warnicach) oraz 5 Gimnazjach
(Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach, Gimnazjum w Warnicach, Gimnazjum w Przelewicach,
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach, Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego w
Pyrzycach). Spośród ocenianych obiektów 6 placówek posiada gabinet profilaktyki wspólnie z inną
placówką. Ponadto w 1 szkole (Gimnazjum Publiczne w Przelewicach) zapewniono opiekę
stomatologiczną. W pozostałych placówkach pielęgniarki sprawują opiekę nad uczniami w
pomieszczeniach zastępczych, takich jak pokoje nauczycielskie, pokoje pedagogów szkolnych. W
przedszkolach nie funkcjonują gabinety profilaktycznej opieki zdrowotnej. W wyniku czynności
kontrolnych nieprawidłowości w gabinetach nie stwierdzono.
1.4.6 Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi
Wspólnie z pionem Higieny Pracy prowadzono nadzór nad substancjami i preparatami
chemicznymi w szkołach. Spośród szkół wszystkich typów 4 szkoły posiadają na stanie substancje i
preparaty chemiczne (Zespół Szkół w Lipianach, Zespół Szkół w Bielicach, Gimnazjum w
Przelewicach, Gimnazjum w Pyrzycach).
W czasie kontroli przeprowadzanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego informowano
dyrektorów placówek o obowiązku posiadania spisu oraz kart charakterystyk dla substancji i
preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych podczas zajęć. Udzielono także informacji
dotyczących utylizacji przeterminowanych produktów chemicznych, które nie są wykorzystywane
do prezentacji i doświadczeń.
1.4.7 Wypoczynek dzieci i młodzieży
W czasie ferii zimowych 2014 podobnie jak w roku ubiegłym na terenie powiatu pyrzyckiego nie
odnotowano zgłoszeń wypoczynku zimowego w elektronicznej bazie Ministra Edukacji Narodowej.
W okresie ferii zimowych dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży prowadzone były zajęcia w
formie „drzwi otwartych” w placówkach prowadzących działalność całoroczną, będących pod
stałym bieżącym nadzorem PSSE w Pyrzycach. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów
plastyczno-technicznych,
muzyczno-tanecznych,
teatralnych,
zajęć
informatycznych,
rekreacyjnych, edukacyjnych oraz sportowych pod nadzorem opiekunów pedagogicznych zgodnie z
opracowanym harmonogramem zajęć. Na hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pyrzycach odbyły się turnieje piłki nożnej i siatkowej, turniej w darta, wielobój sportoworekreacyjny oraz gry w tenisa stołowego i badmintona. Ponadto placówki organizowały
jednodniowe wyjazdy do kina, na basen i lodowisko.
W związku z organizacją zimowego wypoczynku przeprowadzono ogółem 8 kontroli
tematycznych w następujących placówkach: Pyrzycki Dom Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Lipianach, Świetlica środowiskowa w Chabowie, Wiejski Dom Kultury w Kozielicach,
Wiejski Dom Kultury w Tetyniu, Gminne Centrum Kultury w Przelewicach, Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Pyrzycach, Zespół Szkół w Lipianach. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż
w zajęciach uczestniczyło 315 dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. Bieżący stan sanitarnotechniczny placówek oceniono jako prawidłowy, nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie
odnotowano wypadków i urazów wśród uczestników wypoczynku.
Zapewniono zaplecze
higieniczno-sanitarne dla dzieci właściwie wyposażone w środki higieny osobistej tj. papier
toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz sprawne i
czyste urządzenia sanitarne. Placówki zapewniły odpowiednie warunki zdrowotne do organizacji
w/w wypoczynku. Dożywianie zorganizowały 2 placówki tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Lipianach oraz Zespół Szkół w Lipianach. Dla wszystkich uczestników zajęć w formie drugiego
śniadania zapewniono słodką bułkę oraz napój w kartoniku. Stawka żywieniowa wynosiła ok. 3 zł.
Ponadto w Domu Kultury w Tetyniu na koniec zajęć przygotowywany był słodki poczęstunek.
W okresie letnich wakacji przeprowadzono 1 kontrolę letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych w Lipianach, które
odbyły się w dniach 18.08.14-29.08.2014r. przy plaży miejskiej na przystani wodnej „Wądół w
Lipianach. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono brak zaświadczenia o zgłoszeniu
wypoczynku do Kuratorium Oświaty oraz ustalono, iż organizator nie zgłosił wypoczynku w
miejscu zamieszkania właściwemu Kuratorowi Oświaty. W dniu kontroli liczba uczestników
wypoczynku 41 osób. Wypoczynek odbywał się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 14:00 w dniach od 18.08.14 do 29.08.2014r. Zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowany personel
pedagogiczny posiadający aktualną dokumentację medyczną.
Przedstawiono do wglądu karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników wypoczynku. Dla
uczestników zapewniono dożywianie w formie II śniadania tj. bułka z wędliną lub żółtym serem i
niegazowana woda do picia. Posiłek przygotowywany w pomieszczeniach Baru „Frytka” w
Lipianach, będącym pod stałym bieżącym nadzorem pionu HŻŻiPU. Żywność dostarczana w
opakowaniach jednostkowych. Dla uczestników wypoczynku zapewniono zaplecze higienicznosanitarne wyposażone w środki higieny osobistej oraz bieżącą ciepłą i zimną wodę. W czasie
trwania wypoczynku nie odnotowano zgłoszeń zachorowań lub wypadków wśród uczestników.
Zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć w formie gier i zabaw
sportowych, zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, edukacyjnych, nauki wiosłowania
kajakami oraz gimnastyki na siłowni na świeżym powietrzu. Ponadto odbyła się 1wycieczka
plenerowa. Zapewniono apteczkę I pomocy wyposażoną w podstawowy zapas środków
opatrunkowych.
Ponadto wspólnie z pionem higieny komunalnej przeprowadzono 4 kontrole w placówkach
prowadzących działalność całoroczną tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, Wiejski Dom Kultury w Kozielicach, Wiejski Dom Kultury w
Tetyniu. W skontrolowanych placówkach zajęcia odbywały się w formie drzwi otwartych dla
wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone były w formie zajęć plastycznych,
technicznych, muzycznych, edukacyjnych, teatralnych, informatycznych, sportowych zgodnie z
opracowanym harmonogramem zajęć. W zajęciach uczestniczyło ok. 105 osób. Dożywianie
zorganizował MGOK w Lipianach w formie II śniadania tj. słodka bułka i napój owocowy w
kartoniku oraz Wiejski Dom Kultury w Tetyniu w formie słodkiego poczęstunku na zakończenie
każdych zajęć. W placówkach zapewniono zaplecze higieniczno-sanitarne wyposażone w środki
higieny osobistej, sprawne urządzenia sanitarne oraz bieżącą ciepłą i zimną wodę. Gospodarka
odpadami komunalnymi prowadzona w prawwidłowy sposób. Zapewniono apteczki I pomocy. Nie
odnotowano zgłoszeń wypadków i zachorowań wśród dzieci.
Placówki zapewniły właściwe
warunki dla uczestników zajęć. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
W czasie prowadzonych kontroli wspólnie z pionem OZiPZ wśród uczestników wypoczynku
rozpowszechniano materiały informacyjne w formie ulotek, broszurek, plakatów na temat zasad
bezpiecznego zachowania podczas uprawiania sportów zimowych, używania substancji
psychoaktywnych, w tym tytoniu; zasad higieny osobistej oraz grypy i HIV.
Podsumowując, w roku 2014, podobnie jak w roku ubiegłym do PIS nie wpłynęła
interwencja dot. nieprawidłowych warunków sanitarno – higienicznych w placówkach zimowego i
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO
W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego , zadania Państwowej Inspekcji
Sanitarnej określa art. 3, art.6a, art. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011
r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.) należą do nich:
- uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalania warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:
a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi
śródlądowej i powietrznych,
b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub
budownictwie;
uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi
-
śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;
 inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym
wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

wydawane opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii
Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej.
W 2014 roku wydano:
-
16 pinie dotyczących nie wnoszenia sprzeciwu do użytkowania obiektów
-
4 opinie uzgadniające dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i
zdrowotnych, dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
-
16 przeprowadzono kontroli
-
3 opinie dotycząc zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko projektów dokumentów strategicznych
-
4 opinie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, z podziałem na:
1) 1 opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2) 3 opinie w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
-
20 decyzji rachunków
Ogólnie wydano 27 uzgodnień i opinii sanitarnych, w ramach których Państwowy Inspektor
Sanitarny zwracał szczególną uwagę na zagadnienie takie jak zabezpieczenia ludzi przed wpływem
zanieczyszczonego powietrza emitowanego przez uciążliwe zakłady, poprzez zastosowanie
odpowiednich urządzeń, takich jak emitory i urządzenia pochłaniające substancje szkodliwe dla
zdrowia. Zagwarantowanie odpowiednich warunków pobytu ludzi w budynkach poprzez
zastosowanie m.in. właściwych pod względem zdrowotnym materiałów budowlanych a także
zapewnienia prawidłowej funkcji oraz programu pomieszczeń z punktu widzenia wymagań
higienicznych i zdrowotnych. Zabezpieczenia ludzi przed uciążliwością związaną z hałasem
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych takich jak ekrany akustyczne, czy
okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
W celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania zabudowy przemysłowej na otoczenie
zwracano uwagę na oddzielenie warunków sanitarnych i zdrowotnych w miejscach pobytu ludzi
(zamieszkania i przebywania stałego) a także odpowiednich warunków pracy.
Ważniejsze realizacje
W 2014 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach dopuścił do
użytkowania:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi oraz instalacją
elektryczną, przyłączami wodociągowymi na terenie działek 33, 90, 91, 93, 111, 162/2, 201, 205,
210, 213, 214, 216, 255, 345 obręb Kluki oraz dz. Nr 9, 13, 10/2, obręb Kosin.
2. Rozbudowaną część Szkoły Podstawowej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego dla osób niepełnosprawnych w Nowielinie
3. Pomieszczenia Poradni Terapii Uzależnień „TAKE CARE” mieszczącej się w Pyrzycach przy ul.
Dworcowej 23/4
4. Przyzakładową stacji paliw w miejscowości Krzemlin na działce nr 18/31 wraz z infrastrukturą
techniczną
5. Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Pyrzycach na dz. Nr 34/1, 34/4, 34/5, 34/6 obręb 1 m.
Pyrzyce oraz dz. Nr 73/1 obręb 2 m. Pyrzyce
6. Budynek socjalno-biurowy zlokalizowany na działce nr 84/2 i 84/3 przy ul. Szczecińskiej 32 w
Pyrzycach
OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEj
I PROMOCJI ZDROWIA pis NA TERENIE Powiatu pyrzyckiego
W roku 2014 pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
powiatu pyrzyckiego realizował zadania ukierunkowane głównie na:
1.Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia mieszkańców poprzez:

zapobieganie nadwadze i otyłości,

promowanie zdrowego sposobu odżywiania,

zapobieganie następstwom palenia tytoniu,

rozwijanie aktywności fizycznej,

zapobieganie chorobom przewlekłym w tym nowotworom.
2. Zapobieganie HIV/AIDS poprzez zwiększenie świadomości i umiejętności oszacowania ryzyka
w zachowaniach.
3. Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez propagowanie szczepień ochronnych oraz unikanie
ryzykownych zachowań zdrowotnych.
4. Realizacji kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych
inicjowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
I. Główne programy prozdrowotne realizowane na terenie powiatu:
1.
Program
Ograniczania
Zdrowotnych
Następstw
Palenia
Tytoniu
w Polsce.

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i
opiekunów pt. „Czyste powietrze wokół nas”.
Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na
dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Zasięgi: W roku szkolnym 2013/2014 w powiecie pyrzyckim program „Czyste powietrze wokół
nas” realizowało 16 placówek oświatowo-wychowawczych, stanowi to 80% przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w powiecie. Ogółem w programie brało udział 576 dzieci 5 i 6 letnich,
co stanowi 71,3% dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów „0”. oraz 31 dzieci 4 letnich.
Wybrane działania:.
W dniu 18.12.2013 r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zorganizowano
szkolenie dla koordynatorów szkolnych programów prozdrowotnych. Podsumowano działania jakie
były wykonywane w ramach realizacji programu. Omówiono założenia kolejnej edycji.
Zaprezentowano fotorelację z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących program. W
szkoleniu udział wzięło 11 osób.
W 11 placówkach (68,75% w stosunku do placówek realizujących program) program był
rozszerzony o dodatkowe działania tj. pogadanki, prelekcje, imprezy szkolne, konkursy, happeningi,
gry i zabawy.
Przeprowadzono 7 wizytacji w placówkach realizujących program. Wśród placówek, które
realizowały program rozdystrybuowano 296 szt. materiałów tj. poradników, zawieszek
odblaskowych, kolorowanek.

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nie pal przy
mnie, proszę”.
Celem programu jest kształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w
których inne osoby palą przy nich papierosy. Program ma na celu uświadomienie dzieciom, że
palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz uwrażliwienie na szkodliwość palenia biernego.
Głównymi adresatami programu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Zasięgi: W roku szkolnym 2013/2014 w powiecie pyrzyckim program „Nie Pal Przy Mnie Proszę”
realizowało 10 szkół podstawowych (76,92%). Ogółem działaniami objęto 706 uczniów, co stanowi
61% uczniów klas I-III w powiecie oraz 160 uczniów innych klas.
Wybrane działania: W dniu 18.12.2013 r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
zorganizowano
szkolenie
dla
koordynatorów
szkolnych
programów
prozdrowotnych.
Podsumowano działania jakie były wykonywane w ramach realizacji programu. W spotkaniu
uczestniczyło 8 osób.
W 8 placówkach (80% w stosunku do placówek realizujących program) program był rozszerzony o
dodatkowe działania tj. pogadanki, prelekcje, wystawy, konkursy, projekcje filmu, gazetki, ulotki,
plakaty, klasowe debaty, listy do rodziców. W 9 placówkach (90% w stosunku do wszystkich
ankiet) koordynatorzy szkolni zadeklarowali udział w programie w następnym roku szkolnym.
Przeprowadzono 2 wizytacje w roku szkolnym 2013/2014, oraz 1 naradę w całym roku 2014
W 5 placówkach (50% w stosunku do placówek realizujących program) w realizację
interwencji programowej zaangażowani byli rodzice - 280 osób poprzez m.in. wspólne
wykonywanie z dziećmi broszur, plakatów, udział w prelekcjach, pogadankach, warsztaty
(układanie wspólnie z dziećmi wierszy i haseł nt. „szkodliwości palenia”). Rozdystrybuowano 3
poradniki oraz 241 innych materiałów (ulotki, plakaty, zawieszki).

Program profilaktyki antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i
gimnazjów „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół
podstawowych i gimnazjum. Program uczy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, pomaga w
umocnieniu poczucia własnej wartości, budowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu
ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
Zasięgi: W roku szkolnym 2013/2014 w powiecie pyrzyckim program „Znajdź właściwe
rozwiązanie” realizowały 4 szkoły gimnazjalne (50% wszystkich szkół gimnazjalnych na terenie
powiatu) z liczbą uczniów 249 (ok.22% uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie) oraz 2 szkoły
podstawowe (15, 38% wszystkich szkół podstawowych w powiecie) z liczbą uczniów klas IV-VI
265 (23,61 uczniów klas IV-VI w powiecie). Ogółem program realizowało 514 uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej i gimnazjów.
Wybrane działania: W dniu 18.12.2013 r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
zorganizowano
szkolenie
dla
koordynatorów
szkolnych
programów
prozdrowotnych.
Podsumowano realizacje programu i omówiono dalsze wytyczne. W spotkaniu uczestniczyło 8
osób. W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 3 wizytacje z realizacji programu.
W 5 placówkach (100% w stosunku do wszystkich ankiet) koordynatorzy szkolni zadeklarowali
udział w programie w następnym roku szkolnym.
W 4 placówkach (80% w stosunku do placówek realizujących program) w realizację
interwencji programowej zaangażowani byli rodzice poprzez m.in. spotkania integracyjne, imprezy
środowiskowe, pogadanki, ankietyzację.

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu.
Celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony zdrowia przed skutkami
zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy.
Zasięgi: Działaniami objęto 745 osób. Na terenie powiatu przeprowadzono dystrybucję materiałów
edukacyjnych w ilości 632 (ulotki, plakaty, naklejki, notesy, smycze).
Wybrane działania: W celu nagłośnienia idei kampanii „Światowego Dnia bez Tytoniu”
wystosowano pisma intencyjne do samorządów lokalnych (7), jednostek prowadzących działalność
leczniczą (5) oraz do placówek oświatowo-wychowawczych (19). Przygotowano informację
medialną, która została wysłana do lokalnych mediów. Na stronie internetowej PSSE Pyrzyce
zamieszczono 4 artykuły związane z obchodami „Światowego Dnia bez Tytoniu”, na stronach 3
urzędów została zamieszczona informacja.
W ramach „Światowego Dnia Bez Tytoniu” zorganizowano konkurs adresowany do
uczniów klas V szkoły podstawowej na ulotkę o tematyce antytytoniowej pt. „Nie zadymiaj mnie”.
W celu pozyskania partnera do organizacji konkursu, zorganizowano naradę z przedstawicielem
Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach. Do konkursu zgłoszonych zostało 48 prac z 5 szkół, co
stanowi 39% wszystkich szkół podstawowych w powiecie. Laureaci zostali wyłonieni przez
komisję konkursową w składzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach, artysta i
grafik Pyrzyckiego Domu Kultury oraz delegat Starosty Pyrzyckiego. Nagrody rzeczowe dla
zwycięzców ufundowali pozyskani partnerzy: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Urząd Miejski w
Lipinach, Urząd Miejski w Pyrzycach, Urząd Gminy w Kozielicach.
Na terenie powiatu prowadzono działania w formie instruktaży wraz z dystrybucją materiałów
edukacyjnych.

Kampania społeczna kierowana dla osób palących, obchody Światowego Dnia Rzucania
Palenia.
Kampania adresowana nie tylko do osób dorosłych, uzależnionych od palenia tytoniu ale również
do osób młodych eksperymentujących z papierosami i palących okazjonalnie i towarzysko oraz do
osób palących przy innych osobach niepalących, w tym przy dzieciach. Celem głównym kampanii
jest prowadzenie działań edukacyjnych na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zachęcanie osób
palących do zerwania z nałogiem.
Zasięgi: Działaniami objęto 305 osób. W ramach kampanii „Światowy Dzień Rzucenia Palenia”
przeprowadzono dystrybucję 286 materiałów: plakaty, ulotki, naklejki.
Wybrane działania: W związku z obchodami „Światowego Dnia Rzucania Palenia” wystosowano
pisma intencyjne do samorządów lokalnych-7, placówek prowadzących działalność leczniczą-5,
oraz do mediów lokalnych-3. Zachęcano do podjęcia działań w celu rozpropagowania idei tego
przedsięwzięcia - przygotowano artykuły prasowe. Na stronie internetowej PSSE Pyrzyce
zamieszczono informację pod hasłem „Zaopiekuj się własnym losem, zacznij walkę z papierosem”,
propagującą konkurs „Rzuć palenie razem z nami”, oraz zachęcającą do rzucenia palenia, wskazano
numer Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym. Udzielono 6 instruktaży w placówkach oświatowo
– wychowawczych, w 2 zakładach pracy, podczas których zapoznano z ideą kampanii, zachęcano do
tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego, przedstawicieli zakładów pracy poinstruowano o
konieczności informowania współpracowników o konsekwencjach wynikających z palenia tytoniu.
W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do kobiet palących w wieku 40+ pt.
„Rzuć dymka” zamieszczono artykuł informacyjny na stronie internetowej PSSE Pyrzyce,
wystosowano listy intencyjne do samorządów lokalnych-7 z informacją o kampanii, na stronach
internetowych samorządów-2 opublikowano artykuły informujące o akcji.
2. Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”.
Program „Trzymaj Formę” skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ostatnich klas
szkół podstawowych oraz ich rodziców. Odnosi się do promocji racjonalnego żywienia i
aktywności fizycznej.
Zasięgi: W roku szkolnym 2013/2014 w powiecie pyrzyckim program „Trzymaj Formę”
realizowało 13 szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów (co stanowi 100 % szkół podstawowych i
87,5 % szkół gimnazjalnych). Ogólnie działaniami objęto 758 uczniów klas V – VI szkół
podstawowych (100%), 1050 gimnazjalistów (88,98 % w powiecie).
Wybrane działania: W dniu 18.12.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4
odbyło się szkolenie dotyczące m.in. realizacji programu „Trzymaj Formę!”, podczas którego
podsumowano interwencję programową w roku szkolnym 2013/2014 oraz przedstawiono założenia
w kolejnej edycji programu. W szkoleniu wzięło udział 11 osób: dyrektorzy szkół, szkolni
koordynatorzy programów prozdrowotnych.
W ramach programu 26 maja 2014 roku zorganizowano happening we współpracy ze Szkołą
Podstawową w Kłodzinie. Podczas obchodów Dnia Matki, uczniowie wykonali prace plastyczne na
temat: „Jak chciałabym/chciałbym spędzić aktywnie czas wolny z mamą?”. W działaniu wzięło
udział 57 uczniów i każdy dostał słodki upominek; natomiast wyróżnionych zostało 15 prac,
których wykonawcy zostali nagrodzeni gadżetami pozyskanymi na ten cel z Agencji Rynku
Rolnego w Szczecinie (partnera przy organizacji happeningu)
Przeprowadzono 4 wizytacje wraz z oceną realizacji programu (co stanowi 25% szkół
realizujących program). W wyniku oceny stwierdzono, iż program przynosi zamierzone efekty.
Program rozwija sprawność fizyczną uczniów i rodziców oraz zwiększa ich świadomość i wiedzę w
zakresie dbania o zdrowie. Ponadto sporządzono protokół z narady w Szkole Podstawowej w
Kłodzinie. Podczas spotkania zaproponowano realizację programu w roku szkolnym 2013/2014,
omówiono założenia teoretyczne i organizacyjne oraz zapoznano z oprzyrządowaniem do realizacji
interwencji.
Podczas bieżących kontroli i ocen z wizytacji programu współpracowano z pracownikami
HŻŻiPU, którzy udzielali porad i instruktaży na temat zasad zdrowego żywienia, rozkładu posiłków
w ciągu dnia, a także dokonywali oceny jadłospisów zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dla
nastolatków. Pracownicy HŻŻiPU zachęcali dyrekcje szkoły i ajentów do sprzedaży produktów
mlecznych, owoców, warzyw, wód mineralnych niegazowanych.
3. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”.
Celem programu jest popularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS, promocja testowania w
kierunku HIV, kształtowanie postaw tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS,
ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do
informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
Zasięgi: 1371 osób. podczas szkoleń dla uczniów przeprowadzono dystrybucję materiałów
edukacyjnych.
Wybrane działania: W 2 szkołach ponadgimnazjalnych (66,67% w powiecie) przeprowadzono
cykl zajęć warsztatowych. Szkoleniem objęto łącznie 134 uczniów klas ponadgimnazjalnych (5
klas). Ogółem przeprowadzono 4 szkolenia. W trakcie warsztatów rozdano materiały edukacyjne w
ilości 173 sztuki. Warsztaty poprzedzono wykładem na temat medycznych aspektów i diagnostyki
zakażeń HIV/AIDS. W drugiej części lekcji były prowadzone warsztaty: dzielono uczniów na
grupy, które aktywnie i z zaangażowaniem realizowały przydzielone im zadania. Rozpoczęto
działania mające na celu organizacje konkursu na logo pt: "Nie daj szansy AIDS" dla uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu pyrzyckiego, którego rozstrzygnięcie nastąpi w lutym 2015 r. Wystosowano
pisma intencyjne do samorządów lokalnych-7 z prośbą o wyasygnowanie środków na organizację
konkurs (nagrody dla laureatów). Wysłano pisma
do szkół gimnazjalnych- 7 z informacją o
możliwości wzięcia udziału w konkursie.
Ponadto w ramach realizacji społecznej kampanii informacyjnej: „Znam rekomendacje PTN
AIDS. Zalecam test na HIV” przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych w placówkach
służby zdrowia- 6. Rozdystrybuowano 1003 egzemplarze materiałów.
W ramach kampanii: „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test” umieszczono
informację na stronie internetowej PSSE Pyrzyce. Wystosowano pisma intencyjne do szkół
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu-3, samorządów lokalnych-7 z prośbą o zamieszczeniu
informacji o kampanii na stronach internetowych. Informacja została opublikowana na stronach 3
urzędów. Nawiązano współpracę z przedstawicielami dwóch szkół ponadgimnazjalnych w związku
z czym przeprowadzono naradę podczas której rozdystrybuowano materiały edukacyjne dotyczące
kampanii. Akcja „badania w kierunku HIV dla kobiet w ciąży” realizowana była poprzez rozmowy
indywidualne (4).
Kampania „Jeden test. Dwa życia” realizowana była poprzez instruktaże-4 w placówkach służby
zdrowia połączone z dystrybucja materiałów edukacyjnych, w ilości 97 sztuk. Na stronie
internetowej PSSE Pyrzyce zamieszczono informację prasową dotyczącą akcji, wysłano również
listy do mediów-3 z prośbą o opublikowanie informacji.
4. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i
innych środków psychoaktywnych”.
Celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.
Zasięgi: Działaniami objęto ogółem 1386 osób. W roku 2014 ogółem rozdystrybuowano 1318
materiałów informacyjnych.
Wybrane działania: Na stronie internetowej PSSE Pyrzyce zamieszczono informację o projekcie.
Przeprowadzono działania w formie pogadanek. We współpracy z pionem Higieny Pracy
przygotowano spotkanie na temat tzw. „Nowych narkotyków”. Na stronie PSSE zamieszczono 6
artykułów o tematyce prozdrowotnej. W siedzibie PSSE w Pyrzycach zredagowano gazetkę ścienna
o tematyce dopalaczy. Zredagowano list intencyjny do placówek służby zdrowia z informacją o
„Światowym Dniu FAS”. Ponadto przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych w
gabinetach profilaktycznych pielęgniarki medycyny szkolnej o tematyce antynikotynowej,
antyalkoholowej i antynarkotykowej w ilości: 53 plakatów, 440 ulotek. W 4 (66,66%) placówkach
opieki zdrowotnej również przeprowadzono dystrybucję.
Program „Ars, czyli jak dbać o miłość”
Zasięgi: „Ars, czyli jak dbać o miłość” w roku szkolnym 2013/2014 realizowały 2 szkoły
ponadgimnazjalne, łącznie 45 uczniów. Rodzice również zostali włączeni w realizację programu22 osoby.
Wybrane działania: W ramach realizacji programu ARS, czyli jak dbać o miłość?” wystosowano
pisma do dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych- 4 (100%) z zaproszeniem do udziału w kolejnej
edycji programu. Pozyskano nowa szkolę do realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
II. Główne akcje realizowane na terenie powiatu:
1.Bezpieczne Ferie.
Cel i adresaci akcji: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego organizatorów i uczestników
wypoczynku zimowego. Adresaci to dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
Zasięgi: Treści programu dotarły do 210 osób,
Wybrane działania: W ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2014” przeprowadzono naradę z
pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, nawiązano współpracę w ramach której
ustalono wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie.
Wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 6 placówkach:
SP w Kłodzinie (70 uczniów klas I-III), Odział przedszkolny w Przelewicach (34 dzieci, 5-6 l.),
Świetlica Wiejska w Chabowie (12 dzieci, 5-13l.) Wiejski Dom Kultury w Kozielicach- (15 dzieci,
4-12l.), Wiejski Dom Kultury w Tetyniu (15 dzieci, 4-12l.), Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pyrzycach (48 osób, gimnazjaliści), przeprowadzono w sumie 6 pogadanek- przedstawiono
podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii m.in. zagrożenia jakie mogą mieć
miejsce podczas zabaw na świeżym powietrzu, podczas nieobecności rodziców/opiekunów w
domu. Omówiono podstawowe zasady i proste czynności higieniczne, które mogą uchronić przed
zachorowaniem. Objaśniono zjawisko grypy, przedstawiono możliwe drogi zakażenia oraz objawy
w przypadku zachorowania. Zachęcano do szczepień ochronnych.
Ponadto przeprowadzono 4 instruktaże: Pyrzycki Dom Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Lipianach., Gminne centrum Kultury w Przelewicach, Zespół Szkół w Lipianach.
Instruowano pracowników placówek o konieczności przeprowadzania pogadanek wśród dzieci i
młodzieży uczęszczających na zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii oraz
zasadach profilaktycznych grypy. W tym celu pozostawiono materiały edukacyjne.
W ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2014”
wystosowano listy intencyjne do lokalnych
mediów (Magazyn „Nasz powiat”, „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej”, „Puls Powiatu”, „pyrzyce.info”,
”Tygodnik Pyrzycki”- (100%) i samorządów- (100%) zachęcające do zamieszczenia w prasie
informacji dotyczącej bezpiecznego zachowania podczas ferii. Informacja została zamieszczona na
stronie internetowej PSSE Pyrzyce oraz na stronach: portalu „pyrzyce.info”, Urząd Gminy
Przelewice, Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Urząd Gminy w Lipianach, Urząd Gminy w
Kozielicach, Urząd Miasta i Gminy Pyrzyce, Urząd Gminy w Bielicach
2. Światowy Dzień Zdrowia
Cel i adresaci akcji: Zapoznanie społeczności lokalnej z hasłem przewodnim Światowego Dnia
Zdrowia 2014.
Zasięgi: Liczba adresatów - 66, Na stoisku informacyjnym rozdano 50 szt. ulotek „ostatni dzwonek
aby zaszczepić się na…”,
Wybrane działania: W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia przeprowadzono działania
edukacyjne na temat akcji. Zorganizowano stoisko informacyjne w Punkcie Aptecznym
„Aspirynka” w Bielicach. Informowano klientów apteki o założeniach akcji. W tym celu wręczano
przygotowane ulotki własne oraz ulotki pt. „Ostatni dzwonek by zaszczepić się przed wakacjami”.
Ponadto wysłano listy intencyjne wraz ze zredagowanym artykułem do 6 placówek służby zdrowia
(100% w powiecie) oraz do 7 samorządów lokalnych (100 %). Przygotowano informację prasową,
która została umieszczona na stronie internetowej PSSE Pyrzyce oraz wysłana do lokalnych
mediów: Magazyn Nasz Powiat - Gazeta Ziemi Pyrzyckiej - Puls Powiatu, które również
opublikowały informację. Informację zamieścił na swojej stronie internetowej Urząd Gminy
Przelewice i Bielice, 6 placówek służby zdrowia, media lokalne Magazyn „Nasz powiat”, „Gazeta
Ziemi Pyrzyckiej”, „Puls Powiatu”, 7 samorządów lokalnych, 5 placówek oświatowowychowawczych .
3. Bezpieczne Wakacje.
Cel i adresaci akcji: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego organizatorów i uczestników
wypoczynku letniego, szczególnie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Organizatorzy (osoby
dorosłe) i uczestnicy wypoczynku letniego (dzieci i młodzież).
Zasięgi: 115 osób (18 uczniów - klasy IV i VI, 30 dzieci - 4-6 l., 54 uczniów - klasy I-III)
Wybrane działania: W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2014” przeprowadzono naradę z
pracownikiem Komendy Powiatowej Policji i Komendantem Straży Miejskiej w Pyrzycach
nawiązano współpracę w ramach której ustalono wspólne działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w powiecie. Podczas narady omówiono metody i formy realizacji przydzielonych
działań.
Przeprowadzono 3 pogadanki w Szkole Podstawowej w Brzesku. W spotkaniach uczestniczyło
łącznie 102 osoby. Omówiono wpływ nikotyny na zdrowie człowieka, zagrożenia wywołane
nadmiernym przebywaniem na słońcu, zagadnienia profilaktyczne wybranych chorób zakaźnych
(HIV/AIDS) oraz bezpieczeństwo w czasie wypoczynku tj. ochrona przed kleszczami, podstawowe
zasady i proste czynności higieniczne. Przeprowadzono kolportaż materiałów informacyjnoedukacyjnych. W czasie trwania akcji Udzielono 9 instruktaży w placówkach: Pyrzycka Szkoła
Muzyczna I-go stopnia- Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach, Publiczne Gimnazjum w
Przelewicach, Świetlica Środowiskowa w Nieborowie, Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach., Świetlica
Środowiskowa w Żabowie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, Pyrzycki dom Kultury,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. Podczas spotkań instruowano pracowników placówek (9
osób) o przeprowadzaniu pogadanek wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych ze
specyfiką okresu wakacyjnego tj. zagrożeń wywołanych nadmiernym przebywaniem na słońcu,
zagadnień profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych (HIV/AIDS) oraz wpływ nikotyny na
zdrowie człowieka. Pozostawiono na miejscu materiały informacyjne ułatwiające edukacje. W
siedzibie PSSE w Pyrzycach zredagowano również gazetkę ścienną, którą wyeksponowano w
widocznym miejscu. Ponadto, opracowano artykuł pt. „Bezpieczne Wakacje 2014”, który został
wysłany do 4 lokalnych mediów oraz umieszczony na stronie internetowej PSSE Pyrzyce.
Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych- plakaty, ulotki, broszury: łącznie
188 szt.
4. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.
Cel i adresaci akcji: Zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz środowisk medycznych w
zakresie zagrożenia, jakim jest zjawisko antybiotykooporności oraz promowanie wiedzy na temat
odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Adresaci to społeczność lokalna powiatu oraz
pracownicy służby zdrowia.
Zasięgi: 102 osoby, 6 placówek służby zdrowia.
Wybrane działania: Inicjatywę związaną z problemem antybiotykooporności i wynikających z
niej zagrożeń dla zdrowia publicznego skierowano głownie do 6 placówek służby zdrowia (100% w
powiecie), w których informowano o głównych celach i założeniach akcji. Do pism załączono
informację na temat wydarzenia, którą można było umieścić w publicznym miejscu. Informację
opublikowano na stronie internetowej PSSE w Pyrzycach. Udzielono 2 instruktaży, w czasie
których rozdystrybuowano 94 sztuki materiałów edukacyjnych.
5. Profilaktyka używania „nowych narkotyków”
Cel i adresaci akcji: Celem jest zapobiegania zaburzeniom rozwoju, psychopatologii i patologii
społecznej. Rodzice uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
starszych klas szkoły podstawowej.
Zasięgi: Łącznie działaniami objęto 443 osoby. Rozdystrybuowano 233 ulotek.
Wybrane działania: W ramach akcji związanej z profilaktyką używania narkotyków, w tym
„nowych narkotyków” tzw. dopalaczy przez młodzież szkolną przeprowadzono działania
edukacyjne skierowane do rodziców. Przeprowadzono 4 spotkania połączone z dystrybucją
materiałów informacyjno-edukacyjnych, w których uczestniczyło 116 osób. W trakcie spotkań
przedstawiono działania jakie podjęła Państwowa Inspekcja Sanitarna w sprawie substancji
psychoaktywnych.
Omówiono
zagrożenia
wynikające
z
zażywania
„dopalaczy”
oraz
poinformowano rodziców o pojawieniu się nowych substancji, które młodzież może zakupić w
sklepie internetowym, przedstawiono rodzaje i nazewnictwo niebezpiecznych substancji. Dnia
27.11.2014 roku dla koordynatorów programów prozdrowotnych i Dyrektorów szkół powiatu
pyrzyckiego przeprowadzono szkolenie z zakresu zażywania „nowych środków zastępczych” przez
młodzież. W szkoleniu udział wzięło 15 osób. Zorganizowano również zajęcia warsztatowe dla
uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej- 3 klasy, łącznie 63 uczniów. W trakcie warsztatów
omówiono skutki zażywania dopalaczy, ich wpływa na wygląd i zdrowie człowieka.
Przeprowadzono 1 instruktaż. W siedzibie PSSE Pyrzyce wyeksponowano gazetkę ścienną
dotyczącą „środków zastępczych”.
6. Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.
Cel i adresaci akcji: Celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie szczepień
ochronnych oraz ich propagowania jako najskuteczniejszej i najbardziej opłacalnej formy
zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, do
których trudno dotrzeć oraz osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień.
Zasięgi: 221 osób, ogółem rozdystrybuowano 103 szt. ulotek, samorządy lokalne, placówki służby
zdrowia. Zaszczep w Sobie Chęć Szczepienia: 16 osób.
Wybrane działania: W ramach obydwu akcji wystosowano pisma do 7 samorządów lokalnych
(100%) oraz 5 placówek służby zdrowia (83,3% w powiecie), w których przedstawiono tegoroczne
hasło, cel Tygodnia Szczepień oraz załączono informację dotyczącą obchodów w celu
wyeksponowania jej w ogólnodostępnym miejscu oraz zamieszczenia na stronie internetowej
jednostki. Komunikat opublikowano: Urząd Gminy w Bielicach, Urząd Gminy w Przelewicach,
Starostwo Powiatowe Pyrzyce oraz magazyn „Nasz powiat” . Zamieszczono informację na stronie
internetowej PSSE w Pyrzycach.
W siedzibie PSSE w Pyrzycach odbyła się narada pracowników pionu OZiPZ i
epidemiologii w celu nawiązania współpracy w utworzeniu punktu informacyjnego dotyczącego
„Europejskiego Tygodnia Szczepień” Ponadto w związku z akcją promującą szczepienia ochronne
nawiązano współpracę z SP ZOZ w Warnicach i Zespołem Szkół nr 2 w Pyrzycach. W tym celu
sporządzono protokół z narady (2 osoby), na którym zapoznano się z hasłem kampanii,
przedstawiono cele i założenia akcji oraz omówiono zasady współpracy. Ustalono, że dnia
24.04.2014r. w placówce zdrowotnej zorganizowany zostanie punkt informacyjny, podczas którego
pracownicy oddziału epidemiologii oraz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia będą prowadzić
działania nakierowane na edukację zdrowotną społeczeństwa połączoną z rozdawnictwem
materiałów informacyjno-edukacyjnym.
7. Wybrane dodatkowe działania lokalne
7.1. „Żółty tydzień”
Cel i adresaci akcji: Uświadomienie zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi
zapaleniami wątroby. Adresaci to społeczność lokalna powiatu oraz pracownicy służby zdrowia.
Zasięgi: 14 osób, samorządy lokalne, placówki służby zdrowia
Wybrane działania: W związku akcją „Żółty tydzień” wystosowano pisma intencyjne z prośbą o
zamieszczenie dołączonego komunikatu do samorządów lokalnych-7, do placówek służby zdrowia6, oraz do lokalnych mediów- 4. Informacja została opublikowana na stronach internetowych 3
urzędów oraz na stronie internetowej PSSE Pyrzyce i łamach czasopisma „Nasz powiat”.
7.2. Bezpieczne grzybobranie
Cel i adresaci akcji- Zapobieganie zatruciom grzybami. społeczność powiatu
Zasięgi- samorządy lokalne, media lokalne, społeczność lokalna
Wybrane działania: W celu dotarcia do społeczności lokalnej przygotowano artykuł prasowy
przypominający o niebezpieczeństwach związanych z okresem grzybobrania, który przesłano do 4
mediów lokalnych (66,6% w powiecie) oraz 7 samorządów lokalnych (100% w powiecie).
Opublikowano: Urząd Gminy w Kozielicach- 05.09.2014 r., Urząd Gminy w Lipianach- 08.09.2014
r., Urząd gminy w Przelewicach - 08.09.2014 r., Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - 05.09.2014 r.,
„Puls powiatu”- numer 11 (149), „Tygodnik Pyrzycki”. „Wyeksponowano również gazetkę ścienną
w siedzibie PSSE Pyrzyce.
Ponadto komunikat o „Bezpiecznym Grzybobraniu” zamieszczono na stronie internetowej PSSE w
Pyrzycach.
7.3. Światowy Dzień AIDS
Cel i adresaci akcji: Uświadomienie, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego oraz
promowanie testowania w kierunku HIV. Adresaci to społeczność lokalna.
Zasięgi: społeczność powiatu, samorządy lokalne, media lokalne.
Wybrane działania: W celu nagłośnienia Światowego Dnia AIDS wystosowano pisma wraz z
zredagowanym artykułem do mediów lokalnych (100%), samorządów-7 (100%). Informacja została
opublikowana na stronie internetowej PSSE Pyrzyce oraz na stronach internetowych 2 urzędów
(28,58%).
7.4. Meningokoki
Cel i adresaci akcji: Uświadomienie, że problem meningokoków może dotyczyć każdego,
zapoznanie z profilaktyką zakażeń meningokokowych. Społeczność lokalna, pracownicy służby
zdrowia.
Zasięgi: W instruktażach udział wzięły 4 osoby Rozdystrybuowano 35
sztuk materiałów
informacyjno-edukacyjnych.
Wybrane działania:. W ramach działań profilaktycznych na stronie internetowej PSSE Pyrzyce
zamieszczono zredagowany artykuł. Przedstawiono sposoby w jaki można się zarazić, omówiono
objawy zakażeń oraz przedstawiono działania profilaktyczne. W siedzibie PSSE wyeksponowano
gazetkę ścienną z najważniejszymi informacjami.
7.5. Grypa
Cel i adresaci akcji: Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki grypy wśród
społeczności lokalnej, szczególnie wśród dzieci.
Zasięgi: Mieszkańcy powiatu w szczególności dzieci i młodzież szkolna,
Wybrane działania: W ramach profilaktyki zachorowań spowodowanych wirusem grypy
przeprowadzono 3 dystrybucje materiałów informacyjno-edukacyjnych w ilości 60 szt.
Zredagowano i umieszczono informację na stronie internetowej PSSE Pyrzyce
7.6. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
Cel i adresaci akcji: Zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania, przekazanie dzieciom
podstawowych zasad dobrego żywienia i przeciwdziałaniu otyłości. Wśród społeczności lokalnej
Zasięgi: Szkoły podstawowe powiatu-19
Wybrane działania: Wystosowano pisma do 19 szkół powiatu pyrzyckiego (100%) zachęcające do
wykorzystania idei Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania poprzez organizację pokazów, pogadanek
bądź warsztatów na temat zdrowego odżywiania się w formie np.: śniadania przygotowywanego
przez uczniów. Ponadto zamieszczono informacje o obchodach na stronie internetowej PSSE w
Pyrzycach, na której m.in. zachęcano do odwiedzin strony internetowej Komisji Europejskiej.
Podsumowanie i wnioski
1. Największym zainteresowaniem wśród realizatorów i odbiorców cieszą się programy o zasięgu
krajowym, dobrze oprzyrządowane.
2. W realizacji interwencji programowych i nieprogramowych współpracowano z pionem
Epidemiologii, Higieny Żywienia i Żywności, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Pracy.
3. W ramach działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia kontynuowano współpracę z
samorządem lokalnym (6 Urzędów Gmin, Starostwo Powiatowe), placówkami służby zdrowia,
placówkami oświatowo-wychowawczymi, N ZOZ „Medycyna Szkolna”, Komendą Powiatową
Policji, Strażą Miejską, Pyrzyckim Domem Kultury oraz lokalnymi środkami masowego przekazu.
Podjęto również wspólpracę z Agencją
4. W roku 2014 roku przeprowadzono 25 wizytacji, 11 szkoleń oraz 10 narad. Dodatkowe działania
oparto na „Informacji dotyczącej realizacji zadania” – 110

Podobne dokumenty