ZADANIA EGZAMINACYJNE

Transkrypt

ZADANIA EGZAMINACYJNE
ZADANIA EGZAMINAC YJNE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA GIMNA Z JALISTÓW
R O D
F R I C K E R
A2
SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Typowe zadania egzaminacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Standardy wymagań egzaminacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zakres struktur leksykalno-gramatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zadania egzaminacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zapis nagrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Standard
Typ zadania
Temat egzaminacyjny
Zadanie
Strona
Standard 1:
Uczeń określa główną myśl tekstu
Test wyboru
1. Człowiek
1
2
8
Standard 2:
Uczeń określa kontekst sytuacyjny
Dobieranie dialogów do miejsc
2. Dom
3
9
Dobieranie dialogów do osób
2. Dom
4
9
Standard 3:
Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje
Test typu prawda-fałsz
3. Życie rodzinne i towarzyskie
5
10
Test wyboru
3. Życie rodzinne i towarzyskie
6
10
Uzupełnianie informacji
4. Szkoła
7
11
Test wyboru
4. Szkoła
8
11
Standard 1:
Uczeń określa główną myśl tekstu
Test wyboru
5. Praca
9
12
Standard 2:
Uczeń określa główną myśl poszczególnych części
tekstu
Dobieranie nagłówków do fragmentów
tekstu
6. Żywienie
10
13
Standard 3:
Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje
Test typu prawda-fałsz
7. Zakupy i usługi
11
14
Test wyboru
7. Zakupy i usługi
12
15
Standard 4:
Uczeń określa intencje nadawcy tekstu
Test wyboru
8. Podróżowanie i turystyka
13
16
Standard 5:
Uczeń określa kontekst sytuacyjny
Dobieranie biletów do miejsc
9. Kultura
14
18
Dobieranie wypowiedzi do osób
9. Kultura
15
19
Standard 6:
Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu
Ustawianie fragmentów tekstu
w odpowiedniej kolejności
10. Środki masowego przekazu
16
20
Dobieranie fragmentów tekstu do luk
11. Sport
17
21
Dobieranie
18
22
Test wyboru
19
23
Test wyboru na podstawie nagrania
20
23
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
O D B I Ó R T E K S T U C Z Y TA N E G O
Zadanie dodatkowe 1
17
R E AG O WA N I E J Ę Z YKO W E
Standard 1:
Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych
kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu
uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy
udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania
i zakończenia rozmowy
Standard 2:
Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury
leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej
komunikacji
Zadania dodatkowe 2–4
24
Test luk sterowanych
12. Zdrowie
21
25
Uzupełnianie luk wyrazami z ramki
w odpowiedniej formie
13. Nauka i technika
22
26
Test luk otwartych
13. Nauka i technika
23
26
Zadania dodatkowe 5–7
Standard 3:
Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego
w języku polskim lub treści przedstawione
w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku
obcym
27
Test wyboru – opisy sytuacji w języku
polskim
24
28
25
29
Pytania do ilustracji
14. Świat przyrody
Test luk otwartych do ilustracji
14. Świat przyrody
26
29
Test wyboru – wybór opisu ilustracji
15. Elementy wiedzy o świecie
i krajach anglojęzycznych
27
30
Zadanie dodatkowe 8
31
2
Contents.indd
2
10/1/08
2:52:21 PM
WSTĘP
DRODZY GIMNAZJALIŚCI!
Od roku szkolnego 2008/2009 egzamin gimnazjalny będzie również obejmował egzamin z języka obcego.
Dołączone do podręcznika Zadania egzaminacyjne pomogą Wam uzyskać praktyczną wiedzę na temat egzaminu
gimnazjalnego z języka angielskiego oraz stopniowo przygotować się do niego.
Zadania egzaminacyjne to przede wszystkim zestaw przykładowych zadań w takiej formie, w jakiej pojawią się
na egzaminie. Stopień trudności tych zadań jest dostosowany do poziomu podręcznika. Zadania egzaminacyjne
obejmują wszystkie standardy wymagań egzaminacyjnych (czyli umiejętności, które sprawdza egzamin) oraz
wszystkie tematy egzaminacyjne, a także prezentują szeroki zakres typowych zadań, które mogą pojawić się
na egzaminie gimnazjalnym. Dzięki temu, zanim przystąpicie do egzaminu, możecie oswoić się z jego formą,
typami i tematyką zadań oraz sposobem ich rozwiązywania.
Zadania egzaminacyjne to również:
฀Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce – wyczerpujące informacje na temat egzaminu;
฀Typowe zadania egzaminacyjne;
฀Standardy wymagań egzaminacyjnych – opis umiejętności, które sprawdza egzamin;
฀Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych – zakres słownictwa, które powinniście
opanować;
฀Zakres struktur leksykalno-gramatycznych – przykłady zdań i zwrotów, których znajomość będzie
sprawdzana na egzaminie;
฀O co chodzi w tym standardzie? – ramki zawierające proste objaśnienia, na czym polega dany standard,
oraz ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Więcej wskazówek znajdziecie
w LONGMAN Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Podręcznik i repetytorium;
฀Zadania dodatkowe – przydatne przy rozwiązywaniu zadań sprawiających Wam największe trudności.
Jak korzystać z Zadań egzaminacyjnych
Sposób korzystania z Zadań egzaminacyjnych będzie zależał od indywidualnych potrzeb grupy oraz nauczyciela.
Zadania są ułożone tak, aby kolejno pokazać zarówno wszystkie standardy, jak i tematy egzaminacyjne. Można
wykonywać je właśnie w takiej kolejności albo wybierać te, które są powiązane z aktualnie omawianym tematem
lub zagadnieniem w podręczniku. Przejrzysta struktura Zadań egzaminacyjnych, dokładny spis treści i oznaczenie
każdego zadania egzaminacyjnego pod względem typu i tematu pozwolą Wam szybko znaleźć dany typ
zadania lub temat.
Nagrania
Nagrania do zadań sprawdzających odbiór tekstu słuchanego znajdziecie na naszej stronie
www.pearsonlongman.pl/GIMTEST. W czasie egzaminu wszystkie nagrania będą odtwarzane dwukrotnie.
W Zadaniach egzaminacyjnych niektóre nagrania służą jako podstawa do dwóch kolejnych zadań, dlatego
decyzję o liczbie odtworzeń pozostawiamy nauczycielowi.
3
Starter.indd
3
10/1/08
2:51:37 PM
INFORMAC JE O EGZAMINIE
Przedstawione poniżej informacje na temat egzaminu zostały opracowane na podstawie Informatora o egzaminie
gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009, przygotowanego przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Pełna wersja informatora jest dostępna
na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl).
EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PIGUŁCE
Termin egzaminu
Egzamin odbędzie się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu
gimnazjalnego.
danego roku. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do
egzaminu, będą musieli powtarzać ostatnią klasę gimnazjum
i zdawać egzamin w następnym roku szkolnym.
Czas trwania egzaminu
Egzamin będzie trwał 90 minut.
Struktura zestawu egzaminacyjnego
Zestaw egzaminacyjny będzie zawierał zadania zamknięte
i otwarte, sprawdzające umiejętności w ramach trzech obszarów:
฀ odbiór tekstu słuchanego,
฀ reagowanie językowe (może zawierać również zadanie
oparte na nagraniu),
฀ odbiór tekstu czytanego.
Na początku egzaminu wszyscy uczniowie wysłuchają dwukrotnie nagrań do wszystkich zadań z części „odbiór tekstu
słuchanego” oraz zadania z części „reagowanie językowe”,
któremu towarzyszy nagranie. Pozostałe zadania można
rozwiązywać w dowolnej kolejności.
Język
Egzamin z języka nowożytnego można zdawać z języka
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego,
włoskiego lub rosyjskiego, pod warunkiem że jest to język
obowiązkowy w klasie, do której uczeń chodzi. Jeśli uczeń
uczy się dwóch języków jako obowiązkowych, wybiera jeden
z nich. W takim wypadku rodzice muszą do 20 września
złożyć w imieniu ucznia pisemną deklarację o przystąpieniu
do egzaminu z jednego z tych języków.
Wynik egzaminu
Wynik egzaminu będzie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum, ale egzamin ma na celu tylko sprawdzenie poziomu wiedzy, więc nie można go nie zdać. Jednak
obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Jeśli uczeń nie może
przystąpić do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, może go zdawać w dodatkowym terminie ustalonym
przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do 20 sierpnia
Punktacja
Jeśli uczeń bezbłędnie rozwiąże wszystkie zadania w zestawie egzaminacyjnym, otrzyma 50 punktów. Punktacja za zadania sprawdzające odbiór tekstu słuchanego wynosi 10
punktów, odbiór tekstu czytanego – 20 punktów, reagowanie
językowe – 20 punktów, w tym 5 punktów za zadanie oparte
na nagraniu.
TYPOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE
Odbiór tekstu słuchanego – zadania oparte na krótkich, dwukrotnie odtwarzanych tekstach (np. komunikatach, dialogach,
instrukcjach, tekstach narracyjnych):
฀ test wyboru,
฀ test typu prawda-fałsz,
฀ test luk (uzupełnianie brakujących informacji),
฀ dobieranie (np. dialogów do miejsc lub osób).
Odbiór tekstu czytanego – zadania oparte na krótkich tekstach, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień (np.
e-mail, artykuł, rozmowa, notatka, wiadomość czy tabliczka
informacyjna):
฀ test wyboru,
฀ test typu prawda-fałsz,
฀ dobieranie (np. nagłówków do fragmentów tekstu,
fragmentów tekstu do luk, krótkich tekstów do miejsc
lub osób),
฀ ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności.
Reagowanie językowe
– zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego
w codziennych sytuacjach życiowych:
฀
฀
฀
test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią
reakcję do sytuacji opisanych w języku polskim,
test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią
reakcję do wypowiedzi w języku angielskim
umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub
dwukrotnie odtworzonych z nagrania,
dobieranie odpowiednich reakcji do wypowiedzi w języku
angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym
lub dwukrotnie odtworzonych z nagrania;
– zadania sprawdzające umiejętność rozpoznania i zastosowania poznanego słownictwa i gramatyki, zazwyczaj mające
formę krótkiego tekstu lub dialogu:
฀ test luk sterowanych,
฀ test luk otwartych,
฀ uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie;
– zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego
na materiał przedstawiony w formie ilustracji:
฀ pytania do ilustracji,
฀ uzupełnianie luk, otwartych lub sterowanych, w opisie
ilustracji,
฀ wybór właściwego opisu ilustracji.
4
Starter.indd
4
10/1/08
2:51:38 PM
INFORMAC JE O EGZAMINIE
STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
(cytowane za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009)
I. Odbiór tekstu słuchanego
Uczeń:
1) określa główną myśl tekstu
2) określa kontekst sytuacyjny
3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje;
wyszukuje lub selekcjonuje informacje
II. Odbiór tekstu czytanego
Uczeń:
1) określa główną myśl tekstu
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu
3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje;
wyszukuje lub selekcjonuje informacje
4) określa intencje nadawcy tekstu
5) określa kontekst sytuacyjny
6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami
tekstu
III. Reagowanie językowe
Uczeń:
1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach
sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania,
udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia
informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia
rozmowy
2) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalnogramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji
3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku
polskim lub treści przedstawione w materiale
ikonograficznym i wyraża je w języku obcym
TEMATYKA TEKSTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH
(cytowana za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009)
1. Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny,
cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania
2. Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich
wyposażenie
3. Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny,
koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia
codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta
i uroczystości
4. Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły
5. Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi
związane, miejsce pracy
6. Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki i ich
przygotowywanie, lokale gastronomiczne
7. Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary,
sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług,
reklamacja
8. Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie,
środki transportu, informacja turystyczna, orientacja
w terenie
9. Kultura – np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła,
uczestniczenie w kulturze
10. Środki masowego przekazu
11. Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt
sportowy, imprezy sportowe
12. Zdrowie – np. higieniczny tryb życia, samopoczucie,
dolegliwości, choroby i ich leczenie
13. Nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe
urządzenia techniczne i korzystanie z nich
14. Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta,
krajobraz, ochrona środowiska naturalnego
15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru
językowego
ZAKRES STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH
(cytowany za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009)
I. INFORMACJA
1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu
Np.: This tall girl is my sister. Are you Miss Wilson? John is
standing behind the teacher. Susan is in London now. My flat
is on the ground floor. Your book is on the table. There is
a kitchen on the right and a bathroom on the left.
2. Pytanie i prośba o informację
Np.: Who is that girl? What’s her name? How old is she?
Where are you from? Where do you live? What does your
father do? Which of these men is your teacher? What is
there in this building? What are you doing tonight? Can you
swim? Do you speak Japanese? What time does the match
start? Can you tell me the way to the Old Town? Where
should I get off? How much does it cost? When will you
come? What is the date today? What will the weather be
like tomorrow? What did she say? Where are you going?
Why didn’t you come to the meeting yesterday? Have you
ever been to England?
3. Opis
a) postaci
cechy fizyczne, wygląd osobowość, charakter
Np.: He is tall and slim. He has a beard. She wears glasses.
They have fair hair and blue eyes. She is clever. Out teacher is
very patient.
dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek; pokrewieństwo
Np.: He is Mexican. He is from Ireland. She works as a cook.
Her brother is a waiter. Mark is seventeen years old. Uncle
Charles is my mother’s brother. I was born in 1984.
5
Starter.indd
5
10/1/08
2:51:38 PM
INFORMAC JE O EGZAMINIE
b) stanu emocjonalnego
Np.: He is happy. They are sad. We were shocked.
c) miejsca i przedmiotu
Np.: It’s large. It’s far away. It’s very quiet there. There aren’t
any cinemas here.
d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie
mówienia
Np.: I get up at seven o’clock every day. She never smiles. Her
mother doesn’t smoke any more. I’m taking a rest now. We
are watching TV.
e) planów i zamierzeń
Np.: He is coming in June. I will do it in a minute. We’d like to
go to Italy in summer. I want to phone him. I’m not going to
invite him. We will talk about it when we meet.
funny. I think skiing here may be dangerous. I think there is
a chance that ...
2. Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji
Np.: What do you think of our new teacher? Do you like my
new shoes? Did you like the concert? How was your weekend?
Do you agree with me? And you? What’s your opinion?
4. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny
Np.: It’s half past eight. The train leaves at 11 o’clock. The
concert starts at 5 p.m. He never goes to bed before midnight.
We are having a party on Saturday. It’s 10th March. I haven’t
seen him for three weeks. He lives nearby. She is 160 cm tall.
These suitcases are very heavy. The apples are $1 a kilo. The
tickets are £10 each.
5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia
Np.: This will not be possible, I am afraid. That’s true, but it
seems to me that ... I don’t think you can do it.
5. Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji,
czynności
Np.: He is more intelligent than his brother. She is like her
sister. He is as nice as his wife. These two T-shirts are not the
same colour. It’s the oldest building in the city. It was the best
day of my life. Travelling by plane is safer than driving.
III. ZNAJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEŃ PEWNOŚCI
6. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości
Np.: I saw him a few days ago. Columbus discovered America
in 1492. We were at the seaside last year. I got up early, had
breakfast and went to school. When I was a child, I wanted to
be a pilot. I was leaving the house when the phone rang.
It was made in France.
7. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią
Np.: He says he can’t come. The teacher wants us to learn
some words for the next lesson.
8. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie
informacji
Np.: I don’t want to talk to you now because I have a headache.
He was very busy, so he couldn’t see us. If we win the match,
we will celebrate. I am going to join a computer course to
learn new programmes. He is very good at maths, and he is
going to study it at university. I like walking, but my friend
prefers cycling.
II. OPINIA
1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu,
sytuacji
Np.: I think he is very rude. In my opinion, this film is very
3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu
Np.: Good. I agree. OK. All right. No way. No chance. That’s
not a good idea.
4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii
Np.: That’s right. I think he is right. Certainly. Of course. That’s
not true. That’s impossible. I don’t agree with you, sir/madam.
6. Przekazanie opinii osób trzecich
Np.: My teacher thinks I should work harder. In our friend’s
opinion, our project is not very original.
1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu
Np.: Do you know this man? What do you know about ...?
2. Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby,
przedmiotu, faktu, tematu
Np.: I know her well. I don’t know anything about it. I can tell
you a lot about ... I have no idea.
3. Wyrażenie
a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie
Np.: I am sure. That’s true. Perhaps. I don’t think so. I think
you’re wrong. Is that true? Are you sure? Isn’t it strange?
Do you think that’s possible?
b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia
Np.: He may come next week. Probably. Perhaps I will go with
you.
IV. UCZUCIA, ŻYCZENIA, PREFERENCJE
1. Zapytanie
a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia
Np.: Do you love him? Do you like ice cream? Would you like
to go for a walk? Do you want to meet him? What are your
dreams?
b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich
Np.: What’s the matter with you? Are you all right? How are you?
Is everything all right? Are you happy? How is your mother?
2. Wyrażenie
a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień
6
Starter.indd
6
10/1/08
2:51:38 PM
INFORMAC JE O EGZAMINIE
Np.: I love you. We hate singing. I want to be alone. I don’t
want to go there. I would like to travel round the world.
b) stanu fizycznego i emocjonalnego
Np.: I feel awful. I want to go to sleep. I am sleepy/tired/
hungry. I feel disappointed. I have toothache.
3. Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę
Np.: Forgive me. I am very sorry. I want to say sorry. That’s all
right. It doesn’t matter. Never mind.
4. Wyrażenie
a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania,
zmartwienia itp.
Np.: Really? Are you serious? You must be joking. That’s great.
Wonderful. What a pity! I am really sorry. I can’t believe that.
I am sorry to hear that. I feel worried about her.
b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia
Np.: I am not interested. That’s not my problem. I don’t care.
I am bored.
5. Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie
Np.: Cheer up. That’s not the end of the world. Don’t worry.
Don’t get angry. Take it easy. Calm down.
V. OBOWIĄZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTIA, PROŚBA, ROZKAZ
1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś;
prośba o przyzwolenie
Np.: Do I have to do all these exercises? Can I ask you about
something, sir? May I go out? Will you lend me a bike? Let me
go out, please.
because it’s too dangerous. If I were you, I’d see the dentist.
Don’t open the window or you will catch a cold. It’s not
a good idea to eat so much fast food; it’s bad for your health.
You mustn’t come late. Shake before use. Please, insert your
card and enter your PIN. Please, leave your message after the
tone. Fasten your seat belts.
7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia
Np.: Tell her I’ve got some good news. Ask her to be back as
soon as possible. Can you take the message, please?
8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej
i odrzucenie
Np.: Can I help you? How can I help you? Do you need some
help? Help me to open this box. Could you help me? Thank
you very much. No, thanks. I can do it myself. I’ll manage.
VI. ZACHOWANIA SPOŁECZNE; INTERAKCJA
1. Sposoby zwracania się do rozmówcy
Np.: Listen. How can I help you? Excuse me, (Sir/Madam) ...
Here you are.
2. Powitanie i pożegnanie; życzenia przy pożegnaniu
Np.: Hi, how are you? Good morning. Good bye. See you later.
Good luck! Have a good time. Take care.
3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, formy zwracania się do kogoś
Np.: My name is Piotr. This is my best friend, Mary. How do
you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Let me
introduce my sister. Please, meet my parents. Call me Jack.
2. Zezwolenie i negacja przyzwolenia
Np.: Yes, of course. Please, do. You are welcome. Do what you
want. It’s out of the question. No way. You mustn’t come so
late.
4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie
Np.: Thanks (a lot). Thank you very much. Not at all. You’re
welcome. It was a pleasure. That’s very kind of you.
3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem
Np.: You can go to the cinema, but you must do your
homework first.
5. Złożenie gratulacji i życzeń
Np.: Congratulations. All the best. Merry Christmas and
a Happy New Year. Happy Easter. Happy birthday.
4. Propozycja, sugestia
Np.: Let’s go for a walk. Would you like some tea? Help
yourself. Why don’t you do it now? Shall we meet tonight?
How about taking a taxi?
6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie,
mówienie wolniej, głośniej itp.
Np.: I don’t understand. What did you say? Can you repeat,
please? Say it again. I am sorry, but I didn’t understand. What do
you mean? Could you speak more slowly? Speak up, please.
5. Akceptacja i odrzucenie
Np.: Yes, please. With pleasure. Why not? No, thank you. All
right, but not at the moment. I’m sorry, but... Are you crazy?
6. Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja,
oficjalny komunikat
Np.: Do it for me, please. Can you give me a towel? Take
a seat. Phone him as soon as possible. My advice is – think
about it. You should be more careful. You shouldn’t go there
7. Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska,
nazwy własnej itp.)
Np.: Can you spell your name? How do you spell sandwich?
8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego
wyjaśnienie
Np.: What’s the Polish for dictionary? How do you say dworzec
in English? What does hole mean?
7
Starter.indd
7
10/1/08
2:51:38 PM
1
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
STANDARD 1: Uczeń określa główną myśl tekstu.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat nagrania lub jego ogólny sens. Odpowiedź
znajduje się w całym nagraniu, nie w jednym jego fragmencie. Na egzaminie nie musi być osobnego
zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. Często ostatnie z kilku różnych pytań na temat
tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 1
T YP:
T E M AT:
Test wyboru
Człowiek
2.1
Usłyszysz rozmowę dziennikarki z Jessicą. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą, zgodną
z treścią nagrania.
The main topic of the interview is
A
different kinds of dance.
B
the hip-hop dancing show.
C
Jessica’s participation in the show.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 2
T YP:
T E M AT:
Test wyboru
Człowiek
2.2
Usłyszysz wypowiedź Tiny. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą, zgodną z treścią
nagrania.
Tina is talking mainly about her
A
childhood when she lived in Jamaica.
B
education in Jamaica and America.
C
problems when she moved to America.
N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e w w w. p e a r s o n l o n g m a n . p l / G I M T E S T
8
Unit01.indd
8
10/1/08
3:02:44 PM
1
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
S TA N D A R D 2 : U c z e ń o k r e ś l a ko n t e k s t s y t u a c y j ny.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Pytanie będzie dotyczyło ogólnej sytuacji przedstawionej w nagraniu, np. kto mówi? gdzie lub kiedy
odbywa się rozmowa? Kontekst sytuacyjny – np. miejsce, w którym toczy się rozmowa lub osoby
biorące w niej udział – może być przedstawiony w formie ilustracji.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 3
T YP:
T E M AT:
Dobieranie dialogów do miejsc
Dom
2.3
Usłyszysz cztery dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednie miejsce, wpisując litery A-E
w kratki 1-4. Jedno miejsce nie pasuje do żadnego dialogu.
1
2
A
3
B
4
C
D
E
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 4
T YP:
T E M AT:
Dobieranie dialogów do osób
Dom
2.3
Usłyszysz jeszcze raz te same cztery dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednich
rozmówców, wpisując litery A-E w kratki 1-4. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego dialogu.
A a woman and a gardener
1
B a tour guide and a tourist
2
C a woman and her neighbour
3
D a husband and wife
4
E a hotel guest and a receptionist
N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e w w w. p e a r s o n l o n g m a n . p l / G I M T E S T
9
Unit01.indd
9
10/1/08
3:02:46 PM
1
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
STANDARD 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Tym razem trzeba się skupić na szczegółach. Pytania będą dotyczyły konkretnych faktów podanych
w nagraniu. Czasem będziesz musiał/a wybrać prawidłową odpowiedź, a czasem zanotować krótkie
informacje, np. liczby lub przeliterowaną nazwę.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 5
T YP:
T E M AT:
Test typu prawda-fałsz
Życie rodzinne i towarzyskie
2.4
Usłyszysz rozmowę Bena i Steve’a. Zdecyduj, które z podanych zdań 1-5 są zgodne z treścią
nagrania (T), a które nie (F).
1
They want to meet again before Saturday.
T
F
2
Steve moved to the town less than a month ago.
T
F
3
Steve knows where the bus station is.
T
F
4
Mark’s house number is 26.
T
F
5
Steve will borrow Mark’s guitar for their next practice.
T
F
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 6
T YP:
T E M AT:
Test wyboru
Życie rodzinne i towarzyskie
2.4
A
B
Przyjrzyj się mapie. Usłyszysz jeszcze raz rozmowę Bena i Steve’a. Wybierz miejsce zamieszkania
Marka zgodnie z opisem w nagraniu, zaznaczając A, B lub C.
A
CHURCH
B
C
BANK
C
Sports
Centre
CHURCH
Bus Station
N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e w w w. p e a r s o n l o n g m a n . p l / G I M T E S T
10
Unit01.indd
10
10/1/08
3:02:47 PM
1
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 7
T YP:
T E M AT:
Uzupełnianie informacji
Szkoła
2.5
Usłyszysz wywiad z dyrektorem szkoły. Uzupełnij luki 1-5 informacjami zgodnymi z treścią nagrania.
J^[iY^eebmedWdWmWhZ_d1___________$
J^[h[Wh[Wbceij2___________ijkZ[djiWjj^[iY^eeb$
J^[d[m[ijYekhi[Wjj^[iY^eebijWhj[Z_d3___________$
J^[Wii_ijWdj½idWc[_i4___________$
J^[j[b[f^ed[dkcX[h_i5___________$
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 8
T YP:
T E M AT:
Test wyboru
Szkoła
2.6
Usłyszysz rozmowę Natalie i Tessy. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą, zgodną
z treścią nagrania.
1 Tessa starts lessons at
4 Last year Natalie and Tessa
A
7.30.
A
both passed the maths test.
B
8.30.
B
prepared together for exams.
C
9.00.
C
both had additional maths classes.
5 Natalie and Tessa decide to study together in
2 Tessa
A
doesn’t like science and history.
A
the library.
B
would like to have English on Monday.
B
the café.
C
thinks maths is interesting.
C
the park.
3 Ms Collins is
A
the head teacher.
B
Natalie’s cousin.
C
a French teacher.
N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e w w w. p e a r s o n l o n g m a n . p l / G I M T E S T
11
Unit01.indd
11
10/1/08
3:02:48 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
STANDARD 1: Uczeń określa główną myśl tekstu.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat tekstu lub jego ogólny sens. Może to być pytanie
o odpowiedni tytuł. Aby na nie odpowiedzieć, trzeba przeczytać cały tekst. Na egzaminie nie musi być
osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. Często ostatnie z kilku różnych pytań na
temat tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 9
T YP:
T E M AT:
Test wyboru
Praca
Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz jedną, zgodną z treścią tekstu.
V o l u n ta r y
Wo r k
When you leave school at the age of sixteen or eighteen,
you will enter a new, and often strange, world. The world
of work. Even those of you who go to university may need
to find a part-time job to pay for your studies.
The best way to prepare for this new life is to do voluntary work
experience in your summer holidays, when you are still at school.
Many firms are happy to welcome school students aged fifteen
and above and to help them to get to know about working life.
Good companies give you interesting work and, although you don’t
get any money, you may get things like free travel passes, free
meals and free internet use when you aren’t busy.
Below is a list of companies you can apply to.
The article says that voluntary work experience is
A
a strange type of work for students.
B
a great way to learn about working life.
C
the best thing to do after you leave school.
12
Unit02.indd
12
10/1/08
3:01:53 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
S TA N DA R D 2: Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Ten standard jest podobny do standardu 1, ale będziesz musiał/a określić główną myśl nie całego
tekstu, lecz jego fragmentów. Zadanie może polegać na dopasowaniu nagłówków lub pytań do
poszczególnych fragmentów. Najczęściej jeden z podanych nagłówków nie pasuje do żadnego
fragmentu.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 10
T YP:
T E M AT:
Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu
Żywienie
Przeczytaj poniższą recenzję. Następnie przyporządkuj jej poszczególnym fragmentom 1-5 nagłówki A-F.
Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego fragmentu.
FOOD
1
The Taj Mahal restaurant is situated on a housing estate 2 km from the town centre. It’s not easy to find
but the food and atmosphere is certainly worth the effort.
2
The first thing you notice as you walk in, is the real atmosphere of India. The colours, the furniture, the
paintings on the walls and the music playing in the background all transport you to another continent.
3
The moment you go inside a smiling waiter welcomes you and shows you to your table. For the rest
of your time there, you can feel like a real prince. I left a huge tip.
4
Of course, the most important thing about any restaurant is what you get on your plate. You won’t
be disappointed. Everything is fresh and delicious and the choice is amazing.
5
The only small problem with the restaurant is that it leaves your wallet a lot emptier than when you
walk in. It certainly isn’t cheap but as a treat on special occasions, it’s the best place in town.
A
Service
D
Music
B
Prices
E
Food
C
Location
F
Decoration
13
Unit02.indd
13
10/1/08
3:01:55 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
STANDARD 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje;
wyszukuje lub selekcjonuje informacje.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Chodzi o to, czy dobrze rozumiesz informacje zawarte w tekście. Pytania są tu bardziej szczegółowe niż
w standardach 1, 2 i 4. Zadanie może polegać na stwierdzeniu, które z podanych pod tekstem zdań są
prawdziwe, a które fałszywe, lub na wybraniu poprawnych odpowiedzi na pytania. W zadaniach tego
typu każda odpowiedź znajduje się w konkretnym miejscu w tekście.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 11
T YP:
T E M AT:
Test typu prawda-fałsz
Zakupy i usługi
Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, które z podanych zdań 1–5
są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).
www.shoppingonlinetips.com
Online shopping is here to stay. From the comfort of your own home, at the click of
a button, you can buy books, CDs, food, clothes, electrical equipment, and even holidays. It’s
so simple that anyone can do it. However, a lot of people are still afraid of it. Of course, some
sites are safer than others but, with a little bit of care, you can shop as safely, or even more
safely than at your local shopping centre.
The most important thing to remember is that, when giving credit
card details over the internet, you don’t want anyone else to
see them. That means the three golden rules. Don’t use a public
computer. Don’t send details by email and don’t use websites that
aren’t totally secure.
Happy shopping!
The writer thinks that
1
online shopping is easy to do.
T
F
2
the internet isn’t as safe as normal shops.
T
F
3
you should keep your credit card details a secret.
T
F
4
email is a good way to send credit card details.
T
F
5
some websites are not safe.
T
F
14
Unit02.indd
14
10/1/08
3:01:55 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 12
T YP:
T E M AT:
Test wyboru
Zakupy i usługi
Przeczytaj poniższy e-mail. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
From:
To:
Subject:
James
Mark
Online shopping
Hi Mark,
You won’t believe what has happened. Do you remember that book about rock music
I wanted to buy? I found it on the internet. My dad let me use his credit card.
He told me to look for the security sign that they have on websites. It didn’t
have one but when my dad asked me if it was there I said ‘Yes!’ I was upstairs
in my room and he was busy in the kitchen so he didn’t check.
Anyway, after three weeks I still didn’t have the book so I emailed the
company. I got the email back with one of those messages saying: ‘Sorry.
Wrong email address.’ That’s when I knew something was wrong. Yesterday
a letter came from dad’s bank. There were five things on his credit card
that he didn’t know anything about. They cost nearly £500. He rang the bank
and told them what happened. He’ll probably get the money back but he’s very
angry with me. And I still haven’t got that book!
James
1 James’s dad didn’t know that James
3 James knew there was a problem when
A
was using his credit card.
A
the book didn’t arrive on time.
B
was buying a book.
B
his email to the company came back to him.
C
didn’t see the security sign.
C
his father got a letter from the bank.
2 James’s dad didn’t look at what James
was doing because
A
James was in the kitchen.
B
he was in a different room to James.
C
he knew the website that James was using.
4 James’s father
A
is angry with the bank.
B
will probably lose almost £500.
C
informed the bank about the problem.
15
Unit02.indd
15
10/1/08
3:01:55 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
STANDARD 4: Uczeń określa intencje nadawc y tekstu.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Powinieneś/powinnaś umieć odpowiedzieć na pytanie: dlaczego i po co ktoś napisał ten tekst?
co chciał osiągnąć? Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego
standardu. Często ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu dotyczy intencji nadawcy.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 13
T YP:
T E M AT:
Test wyboru
Podróżowanie i turystyka
Przeczytaj poniższy list. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Dear Sir/Madam,
I am writing about a holiday in Bulgaria I have just returned
from which I booked through your company.
There were a number of problems mainly because the hotel
which you advertised as a ‘three-star hotel next to the beach’
was, in fact, a two-star hotel about 1km from the sea. The
photo in the brochure was not even the correct hotel, it was
a five-star hotel at the same resort. Your advertisement also
promised ‘full board’ but there were no lunches. And can
you tell me why breakfast was served at 6 a.m.?
I loved Bulgaria and the Black Sea but I was very
disappointed with the hotel and would like both an apology
and some of my money back.
I look forward to hearing from you.
@[ddoIj[l[di
The writer’s intention is to
A
book a holiday in Bulgaria.
B
ask for information about a holiday.
C
complain about a holiday in Bulgaria.
16
Unit02.indd
16
10/1/08
3:01:56 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
Z A DA N I E D O DAT K O W E 1
Przyporządkuj każdej wypowiedzi 1–12 właściwą intencję A–M. Jedna intencja nie pasuje do żadnej
wypowiedzi.
1 I’d love to go to the theatre with you. See you on Thursday.
2 Could you please be quiet while I’m on the phone?
3 I’m very sorry for my son’s behaviour.
4 The centre is open from 9 a.m. until 6 p.m. every day except Sundays.
5 Excuse me. I’m trying to find the theatre. Could you tell me where it is?
6 Would it be alright if I missed tomorrow’s lesson?
7 Good luck with your new job.
8 If I were you, I’d lie down and have a rest.
9 Yes, you can go out this evening but don’t be late home.
10 It’s wonderful news about your wedding. I’m so happy for you!
11 What would you do if you were me?
12 I’m not at all satisfied with this meal. I’d like to speak to the manager.
A
Asking permission
B
Accepting an invitation
C
Giving information
D
Complaining
E
Inviting
F
Congratulating
G
Asking for advice
H
Giving permission
I
Asking for directions
J
Giving advice
K
Wishes
L
Requesting
M Apologising
17
Unit02.indd
17
10/1/08
3:01:57 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
S T A N D A R D 5 : U c z e ń o k r e ś l a k o n t e k s t s y t u a c y j n y.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Pytanie będzie dotyczyło sytuacji, w której dany tekst mógłby się pojawić – miejsca, czasu, osób.
Zadanie może polegać na dopasowaniu kilku krótkich tekstów (np. tabliczek, napisów, komunikatów)
do podanych sytuacji lub miejsc.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 14
T YP:
T E M AT:
Dobieranie biletów do miejsc
Kultura
Przyporządkuj każdemu biletowi odpowiednie miejsce, wpisując litery A-F w kratki 1-5. Jedno miejsce nie
pasuje do żadnego biletu.
3
1
This ticket allows you to visit all exhibitions
including Transport Through Centuries.
Special film show about musical instruments
in the cinema on the first floor is extra charge.
Odeon presents
Westerns Festival
The Great Train Robbery
Screen 4
Seat 31
Open: Mon–Sat 10 a.m.–7 p.m.
4
Row H
Thursday April 10th
2
Seat 21
The Birmingham Philharmonic
Orchestra conducted by Sergei Rastov
present a selection of classical works
Saturday, October 10th 7 p.m.
We ask all parents
not to stand up
to take photos during
the performance
7.30 Sports hall
Time 2.15 p.m.
Row 5
A
Concert hall
B
Art gallery
C
Cinema
D
Museum
E
Theatre
F
School
Friday May 1st
5
See Jaques Du Pont’s
newest work.
Some paintings will
be available for sale from
the shop downstairs.
18
Unit02.indd
18
10/1/08
3:01:58 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 15
T YP:
T E M AT:
Dobieranie wypowiedzi do osób
Kultura
Przeczytaj poniższe wypowiedzi osób związanych z kulturą. Przyporządkuj każdej wypowiedzi odpowiedni
zawód, wpisując litery A–F w kratki 1–5. Jeden zawód nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
1
I perform all over
the world. I love seeing
the faces of the audience
as they slowly start to
understand the rhythm
and noises I get from my
instruments.
alls
2
special w
o
w
t
e
v
We ha
n. It’s
the tow
in
t
r
a
r
u
at
for o
ause wh
c
e
b
a
e
ut
a great id
y good b
ll
a
e
r
is
we do
it on
ldn’t do
u
o
h
s
le
peop
veryone
dings. E
il
u
b
c
li
pub
can see
lks past
a
w
o
h
s.
w
ke photo
a
t
d
n
a
t
my ar
m
e fro
r
e
es
wh
ery emoni
v
e
4
r
n
n
e
bee
en i
ar c
I’ve to Osc has be ers
p
k
s
war
wor ewspa er
y
m
fn
ref
and reds o
.Ip
s
e
d
n
d
hun agazi ack an work
l
m
b
f my
and ing in
o
t
o
k
l
wor but a
e
t
i
wh olour.
c
is in
A
Pavement artist
B
Photographer
C
Musician
D
Human statue
E
Actor
F
Graffiti artist
3
I’m working outside the
Royal Festival Hall in
London now. It’s hard work
standing still all day but
the tourists like it and the
children get excited when
they throw some money
and I suddenly move.
5
My
3D
dr
diffi
cult awing
s ar
look
to
ama do bu e
pro
ud o zing. I t they
’m v
f
ann
ery
oyin them.
T
peo
g th
he o
p
in
nly
and le walk g is w
don
on m hen
at it
’t
but even l y work
o
I ca
n’t s ok dow
top
the n
m.
19
Unit02.indd
19
10/1/08
3:01:58 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
S TA N DA R D 6: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Powinieneś/powinnaś umieć określić, jak poszczególne części czytanego tekstu wiążą się z sobą:
jaka jest kolejność zdarzeń, co jest wstępem, a co zakończeniem, jakie są związki logiczne
i gramatyczne między poszczególnymi zdaniami. Zadanie może polegać na ustawieniu fragmentów
tekstu w odpowiedniej kolejności lub uzupełnieniu tekstu brakującymi zdaniami.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 16
T YP:
T E M AT:
Ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności
Środki masowego przekazu
Przeczytaj poniższe fragmenty artykułu. Ustaw fragmenty a–e w takiej kolejności, aby powstał spójny
i logiczny tekst. Wybierz właściwą odpowiedź A, B lub C.
a) The centr
e of the eart
hquake was
50 km from
just
the town cen
tre.
over 100,000
h
ic
h
w
in
r
a
ye
e
uake
b) That was th
massive earthq
a
in
d
le
il
k
e
er
people w
body was killed
o
n
y,
il
ck
u
L
.
.7
measuring 8
quake.
in today’s earth
c) The small town of Cortez was woken at five
o’clock this morning. That’s when a powerful
earthquake struck.
d) However, many buildin
gs are damaged
and there is no water or
electricity. People
are now waiting for help.
A
a–c–e–b–d
B
c–a–e–b–d
C
c–b–d–a–e
e) That’s not far considering that the earthquake
measured 8.2 on the Richter Scale. That’s the
largest earthquake in the country this century
and bigger than any since 1921.
20
Unit02.indd
20
10/1/08
3:01:59 PM
2
ODBIÓR TEKSTU CZ Y TANEGO
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 17
T YP:
T E M AT:
Dobieranie fragmentów tekstu do luk
Sport
Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. Uzupełnij luki 1–5 zdaniami A–F, tak aby powstał
spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.
www.formula_one.com
Lewis Hamilton made a fantastic start to his Formula 1 career. For most of this
season he was the leader. 1_____ He finished the season second to Kimi Raikkonen.
Hamilton’s family are keen sports fans. His father started his passion for cars.
_____ At that time, Lewis was only six years old. That same year he got his first
2
go-kart. 3_____ Lewis was a go-kart racer by the age of eight.
_____ At the age of 16, he raced against the great Michael
4
Schumacher. Lewis wasn’t good enough to beat him. In fact,
he only finished seventh. 5_____ Schumacher called him
a ‘talented driver’ with a great future.
A
He bought him a radio-controlled one in 1991.
B
Although he was so young, he soon began to win races.
C
However, he made an impression on the famous German driver.
D
However, he lost this position in the last race.
E
This year, he hasn’t started quite so well.
F
That was also from his father.
21
Unit02.indd
21
10/1/08
3:02:01 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
STANDARD 1: Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych
kontekstach sytuac yjnych, w szczególności w celu uzyskania,
udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji,
r o z p o c z ę c i a , p o d t r z y m a n i a i z a ko ń c z e n i a r o z m ow y.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Te zadania mają sprawdzić, czy rozpoznajesz i umiesz zastosować zwroty odpowiednie w danej
sytuacji, np. zapytać o coś, odpowiedzieć na pytanie, odmówić odpowiedzi lub w inny sposób brać
udział w rozmowie. W zadaniach sprawdzających ten standard usłyszysz lub przeczytasz krótkie
wypowiedzi (mogą to być pytania) i będziesz musiał/a wybrać właściwą reakcję.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 18
T YP:
Dobieranie
Przyporządkuj każdej wypowiedzi właściwą odpowiedź, wpisując litery A–F w kratki 1–5. Jedna odpowiedź
nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
1
What’s the weather like?
2
Are you alright?
3
I’ve passed my exams.
4
Oh no! We’re going to be late!
5
Could you give me a hand with the washing up?
A
That’s really great! What did you get?
B
Calm down. We’ve got plenty of time.
C
No problem. I’ll just turn the computer off.
D
It’s raining all the time.
E
That’s not exactly what I mean.
F
I’m just a bit tired.
22
Unit03.indd
22
10/1/08
2:56:30 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 19
T YP:
Test wyboru
Przeczytaj poniższe wypowiedzi. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą reakcję.
1 It’s time to go to bed.
3 Could I borrow some sugar, please?
A
At about ten o’clock.
A
Of course. How much do you want?
B
Ok. Good night, mum.
B
We don’t sell it, I’m afraid.
C
But I’m still tired.
C
I’m sorry. I haven’t got one.
2 What’s your new teacher like?
A
He teaches us on Mondays.
B
He seems quite nice.
C
He’s a geography teacher.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 20
T YP:
Test wyboru na podstawie nagrania
2.7
Usłyszysz trzy wypowiedzi. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą reakcję.
1
3
A
On Friday.
A
Why don’t you ask her for CDs?
B
Not bad.
B
I wouldn’t buy it if I were you.
C
I’m fine.
C
You should ask your mum for some ideas.
A
Of course. What’s wrong with it?
B
Yes, of course. My number is 0142 34432.
C
How much do you want for it?
2
N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e w w w. p e a r s o n l o n g m a n . p l / G I M T E S T
23
Unit03.indd
23
10/1/08
2:56:30 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
Z A DA N I E D O DAT K O W E 2
Przeczytaj poniższe dialogi. Uzupełnij luki 1–10, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.
1
A: 1________________ shall we do today?
B: I don’t know. Have you got any ideas?
2
A: 7________________ it alright if I sit here?
B: Yes, 8________________ course. What are you looking at?
A: 2________________ don’t we go into town?
B: I’d rather 3________________. I 4________________ like
walking round the shops. I’d prefer 5________________ stay
here. Let’s watch a DVD.
A: It’s my French homework. It’s really difficult.
B: 9________________ you want me to help you?
A: Yes, please. Thanks a lot.
B: 10________________ problem.
A: OK. Would you 6________________ a cup of tea first?
B: Yes, please. Thanks.
Z A DA N I E D O DAT K O W E 3
Przeczytaj poniższe wypowiedzi 1–6. Do każdej wypowiedzi dopisz właściwą reakcję. Następnie zastanów się,
co jeszcze można powiedzieć w tych sytuacjach.
1
What would you like to eat?
________________________
4
Where were your parents born?
________________________
2
You don’t look very well today. Are you alright?
________________________
5
Let’s go to the beach today.
________________________
3
That’s a nice coat.
________________________
6
I’m really worried. My exams start tomorrow.
________________________
Z A DA N I E D O DAT K O W E 4
Przyjrzyj się ilustracjom. Przyporządkuj każdej wypowiedzi właściwą odpowiedź, wpisując litery A–G
w kratki 1–4. Trzy odpowiedzi nie pasują do żadnego rysunku.
A
That’s not yours, this one is.
B
I need a bigger one.
C
I’m great, thanks.
1
2
3
4
D No, it’s not a suit.
E
I’m funny.
F
No, thank you. I’m not very
hungry today.
G
Oh, yes. It really matches your hair.
24
Unit03.indd
24
10/1/08
2:56:31 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
STANDARD 2: Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury
leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Ten standard kładzie nacisk na poprawność językową. Zadanie może polegać na wyborze właściwej
odpowiedzi lub uzupełnieniu luk, tak aby powstała wypowiedź poprawna pod względem słownictwa
i gramatyki.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 21
T YP:
T E M AT:
Test luk sterowanych
Zdrowie
Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1–5, wybierając jedną z podanych możliwości (A, B lub C), tak aby
otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.
N
E
E
T
t
X
I
S
t
t
Students in Britain’s schools are worrying more and more 1_____ their exams.
What can you do to relax? Here are a few tips from our experts.
Be realistic. You don’t have to be the 2_____ in your school. As long as you know that
you have tried your hardest, you can be proud of yourself.
Get enough sleep. Staying up too long on the night before an exam is not a good idea.
Take a relaxing bath and 3_____ bed quite early.
Caffeine and sugar don’t work! Drinking coffee or eating 4_____ of sweets gives you
energy for a short time but then you feel tired again and you 5_____ concentrate.
Good luck!
1
3
5
A
of
A
go to
A
shouldn’t
B
from
B
wake up
B
can’t
C
about
C
put on
C
mustn’t
2
4
A
good
A
a lot
B
best
B
many
C
well
C
much
25
Unit03.indd
25
10/1/08
2:56:32 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 22
T YP:
T E M AT:
Uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie
Nauka i technika
Przeczytaj poniższy dialog. Uzupełnij luki 1–5, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.
buy
child
come
easy
shop
Jason: Hi, Sean. Cool mobile.
Sean: Thanks. I 1_____________ it yesterday.
Jason: What does it do?
Sean: Everything! I can even use the internet.
Jason: It must be expensive.
Sean: No, it was a lot cheaper than I thought. What are you doing here?
Jason: My mum and dad want me to buy some new trousers for school. I hate 2_____________.
Sean: You should tell them to use the internet. It’s 3_____________ than looking in shops. I’ll find
a website on my phone. Go and get your parents.
Jason: It’s alright. They’re 4_____________ now.
Jason’s mum: Hello, Sean. That’s a nice phone.
Sean: Yes, and it’s got the internet. Look at this site. Smart clothes for adults and 5_____________.
Jason’s mum: Oh. It looks nice. Let’s go home and switch on the computer.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 23
T YP:
T E M AT:
Test luk otwartych
Nauka i technika
Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1–5, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz, tak aby otrzymać
logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.
www.technologyplanet.com
A time capsule is a box full of objects 1_____________ represent
the times we live in. The idea is that, 2_____________ a thousand
years, people will open the box and find out about how we lived
our lives. So what should go in a box to represent 3_____________
first decade of the 21st century? Most people chose mobile phones
to be put in the box. Other ideas included MP3 players, with
a lot 4_____________ songs from the last few years, a collection
of computer games and a flat-screen TV. 5_____________, not all
ideas were technology-related. Other suggestions ranged from
a skateboard to a photo of David Beckham.
26
Unit03.indd
26
10/1/08
2:56:33 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
Z A DA N I E D O DAT K O W E 5
Przeczytaj poniższe wypowiedzi. Uzupełnij luki, wpisując w odpowiedniej formie wyraz podany w nawiasie.
1
Yesterday was the _____________ (bad) day of my life.
2
Kelly loves _____________ (draw) and wants to be an artist.
3
Have you ever _____________ (eat) real, Japanese sushi?
4
The blue whale is the _____________ (big) animal in the world.
5
This house is _____________ (make) of wood.
6
The book I got for my birthday was very _____________ (interest).
Z A DA N I E D O DAT K O W E 6
Przeczytaj poniższe wypowiedzi. Uzupełnij luki, wpisując w odpowiednim czasie czasownik podany
w nawiasie.
1
I’m a bit nervous. I _____________ (never, be) on TV before.
2
If my brother _____________ (not get up) soon, he’ll be late for school.
3
Jenny _____________ (not go) to school yesterday but I don’t know why.
4
We can’t leave now. We _____________ (wait) to hear what the director’s decision will be.
5
While Jake _____________ (walk) to school, he found a wallet in the road.
6
When the film finished, we _____________ (have) a snack in the cinema café.
Z A DA N I E D O DAT K O W E 7
Przeczytaj poniższe wypowiedzi. Uzupełnij luki, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.
1
I like different kinds of music, _____________ example rock, reggae or house.
2
How _____________ people came to your birthday party yesterday?
3
Let’s go to the swimming _____________ on Saturday afternoon.
4
There were some cafés but there weren’t _____________ good restaurants.
5
I’d like to try these jeans _____________.
6
_____________ I have a ham sandwich, please?
27
Unit03.indd
27
10/1/08
2:56:33 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
STANDARD 3: Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku
polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym
i wyraża je w języku obcym.
O CO CHODZI W T YM STANDARDZIE?
Powinieneś/powinnaś umieć wyrazić w języku angielskim treści przedstawione w języku polskim
lub w formie wizualnej (zdjęcie lub rysunek). Zadanie może polegać na wybraniu właściwej reakcji
w sytuacji opisanej w języku polskim, wybraniu właściwego opisu ilustracji, uzupełnieniu luk w opisie
ilustracji lub udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji.
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 24
T YP:
Test wyboru – opisy sytuacji w języku polskim
Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą reakcję.
1 Chcesz powiedzieć nauczycielowi, że zrobiłeś/aś
pracę domową, ale zapomniałeś/aś przynieść ją
do szkoły. Jak to zrobisz?
A
I haven’t done my homework yet.
B
I’ve forgotten my homework.
C
I didn’t get any homework.
2 Przyjaciel zaprasza cię do kina, ale ty nie
możesz pójść, bo masz zbyt dużo pracy
domowej do zrobienia. Jak to powiesz?
A
I’d rather do something else instead.
B
I’d love to but I can’t, I’m afraid.
C
I’m not keen on going to the cinema.
4 Twój kolega ma jutro egzamin.
Co mu powiesz?
A
Congratulations!
B
All the best!
C
Good luck!
5 Nie zgadzasz się z opinią kolegi z klasy,
że Real Madryt to najlepsza drużyna
na świecie. Jak to powiesz?
A
It’s your fault.
B
That’s a good idea.
C
Sorry. I don’t agree.
3 Przymierzasz w sklepie spodnie.
Jak poprosisz sprzedawcę o większy rozmiar?
A
I think I need a bigger size.
B
I don’t like this model.
C
I’m afraid they’re too big.
28
Unit03.indd
28
10/1/08
2:56:33 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 25
T YP:
T E M AT:
Pytania do ilustracji
Świat przyrody
Przyjrzyj się ilustracji. Odpowiedz po angielsku na pytania 1–2. Udziel odpowiedzi pełnymi zdaniami.
What are these people doing?
1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Which animal would you like to see in the wild and why?
2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 26
T YP:
T E M AT:
Test luk otwartych do ilustracji
Świat przyrody
Przeczytaj poniższy opis ilustracji z zadania 25. Uzupełnij luki 1–5, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.
In the photo there are some cars full of people holding 1_____________ in their hands. I think they are
tourists on a safari. A tiger is walking in 2_____________ of them. The cars are open so the people can
3
_____________ up and see the animal better. The tiger is crossing a 4_____________. It isn’t looking
at the people and they don’t seem to be at all frightened by it. In the background there are lots of
5
_____________ so they are probably near a jungle or forest where the tiger lives.
29
Unit03.indd
29
10/1/08
2:56:34 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
ZADANIE EGZAMINAC YJNE 27
T YP:
T E M AT:
Test wyboru – wybór opisu ilustracji
Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych
Przyjrzyj się ilustracji. Wybierz opis zgodny z ilustracją, zaznaczając A, B lub C.
A
Look at me! I am standing next to a wax model of Prince William and his servant. I’ve got one
hand on William’s stomach and I’m looking into his eyes. I’m the one in jeans and T-shirt standing
on a box! That’s why I’m taller than him.
B
This is me at Madame Tussauds museum. I’m standing on a box next to a model of Prince William
and I’ve got my left hand on his stomach. On the left there is a model of his servant. William is
dressed in a smart suit and I’m wearing my old jeans and no shoes!
C
This photo was taken at Madame Tussauds museum in London. I’m standing next to the models
of Prince William and a man who works for him. We’re all dressed very smartly. William is the one
in the middle. He’s smiling and has got one arm around me.
30
Unit03.indd
30
10/1/08
2:56:34 PM
3
REAGOWANIE JĘZYKOWE
Z A DA N I E D O DAT K O W E 8
Przyjrzyj się ilustracjom. Odpowiedz po angielsku na pytania 1–8. Udziel odpowiedzi pełnymi zdaniami.
A
B
1
Who are the people in pictures A and B?
________________________________
2
What are the people in picture A doing?
________________________________
3
Why are the people in picture B smiling?
________________________________
4
What is the girl in picture A wearing?
________________________________
5
What do you do on the night before an exam?
________________________________
6
What do you usually wear to school?
________________________________
7
Do you like exams? Why (not)?
________________________________
8
Do you like your school? Why (not)?
________________________________
Napisz krótki opis jednej z ilustracji.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
31
Unit03.indd
31
10/1/08
2:56:35 PM
ZAPIS NAGRAŃ
2.1
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO: zadanie egzaminacyjne 1
Presenter: Hi, welcome to ‘Dance Star’, the new, exciting dance
programme. I’m now talking to Jessica Phillips who is going to be
on next week’s show. Hi, Jessica, how are you feeling?
Jessica: A bit nervous.
Presenter: What kind of dancing do you do?
Jessica: I do hip-hop dance. I started dancing seven years ago but
this show is the most important dance of my life as a dancer.
Presenter: Because you’ll be on TV?
Jessica: That and because if I win, I’ll get a place in a famous dance
school in Los Angeles. Going to that school is my biggest dream.
I’ll practise more hip-hop and learn a lot about other dance types,
like ballet, modern and jazz.
Presenter: Well, good luck. Also on next week’s show is Melanie.
Melanie, hi. How are you feeling at the moment?
2.2
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO: zadanie egzaminacyjne 2
When I was young, my parents worked in Jamaica. I lived there
until I was 16. I didn’t go to school, I had a teacher at home. Then,
when I was 16, we came to America and I went to high school.
It was strange. I was the cleverest student in my class but I didn’t
know how to make friends. They were so different to me. After
my first day, I sat in my room and cried and cried. I wanted to go
back to Jamaica. It wasn’t better outside school. Everything was so
different… the people, places, even the language. Some people
couldn’t understand my Jamaican English. It was awful!
2.3
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO: zadania egzaminacyjne 3 i 4
1
Man: Good evening. Can I help you?
Woman: Could I have a ham sandwich and a cup of coffee sent
up to my room, please?
Man: Of course, madam. What is your room number?
Woman: Room 214. Is it possible to book a trip to Oxford here?
Man: Certainly, madam.
2
Man: Morning, Mrs Smith. Do you need anything doing today?
Woman: Oh, yes please Fred. I’ve got lots of jobs for you today.
The grass needs cutting and this tree’s getting a bit too big.
My neighbour asked me to do something about it. And put up
that pink tent for my children to play in.
Man: No problem, Mrs Smith.
3
Man: Hey, you. Quiet up there!
Woman: What are you doing?
Man: The Browns are having another party upstairs. It’s the third
time this month. I can’t sleep.
Woman: Well now you’ve woken me up. Go upstairs and ask them
to be quiet.
Man: Oh, ok.
4
Woman: Welcome to one of England’s most famous buildings.
For hundreds of years, Kings and Queens lived here.
Man: Does anyone live here now?
Woman: No. Just the ghost of the king’s last wife who died here in
1648. But the new owner wants to open a hotel with a botanical
garden here. Now, please follow me…
2.4
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO: zadania egzaminacyjne 5 i 6
Ben: OK, everyone. Time to finish. Let’s have another practice
again at Mark’s house on Saturday.
Steve: Er, guys. Sorry, I don’t know where Mark lives.
Ben: Ok, Steve. Do you know Castle Street?
Steve: No. We only moved here two weeks ago. I haven’t looked
around much.
Ben: OK, I’ll draw you a map. You know the bus station?
Steve: Yes, it’s opposite the sports centre.
Ben: OK. Come out of the bus station and turn left. Go past a big
bank. Then take the first road on your right. Go up that road until
the traffic lights and turn left at the church. That’s Castle Street.
Steve: OK.
Ben: Mark’s house is near the end of the street, on the right. It’s
number 26 … no…, sorry, it’s 46.
Steve: Alright. Er, I just remembered that I promised to lend my
brother my guitar for his trip on Saturday.
Ben: No problem Steve. Mark has got at least three so you can use
one of them.
2.5
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO: zadanie egzaminacyjne 7
Journalist: Good afternoon, Mr Preston. I’m Mathew Black from
Cambridge Daily. How do you feel about your school winning the
best high school award for the year 2007?
Head teacher: I’m very proud of all the teachers and the students here.
Journalist: How many students are there at the school?
Head teacher: We now have nearly 850 students. This has been the
most successful year ever. More students from our school went to
university last year than ever before. We also offer more courses.
Journalist: What’s the newest course?
Head teacher: Geology. We started the course in September and
it’s very popular.
Journalist: I’m sure a lot of parents would like to send their
children to your school. Do you still have any places for next year?
Head teacher: Yes, but for more information please call my
assistant, Ms Davies.
Journalist: Ms… sorry?
Head teacher: Ms Davies. D – A – V – I – E – S.
Journalist: What’s her phone number?
Head teacher: It’s 1223455677.
2.6
ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO: zadanie egzaminacyjne 8
Natalie: Hi Tessa, have you got your new timetable?
Tessa: Yes, I have. I start at half past eight so I’ll have to get up at half
past seven. Why can’t I start at nine? And Mondays look horrible.
Natalie: Why?
Tessa: Look! Double maths, history and science. Science and
history are fine but maths is too boring for Monday mornings.
I’d rather start the week with English.
Natalie: Who have you got for French?
Tessa: Someone called Ms Collins. I don’t know her.
Natalie: Oh, my cousin knows her. She’s the head teacher’s wife
and she’s Canadian.
Tessa: Really?
Natalie: Yes, I hope she’s good at French. We’ve got an exam this
year. I’m going to study for it in the library after school on Tuesdays.
Tessa: Great. I’ll come too.
Natalie: It’s not a good idea, Tessa. We’ll chat instead of studying.
Tessa: Don’t be so serious. Last year we had such a nice time
studying in the park.
Natalie: But I failed the maths test. You didn’t!
Tessa: That’s because I had extra lessons.
Natalie: Ok. We can go to the library together but no chatting.
We could sometimes have a chat in the park or a café.
2.7
REAGOWANIE JĘZYKOWE: zadanie egzaminacyjne 20
1 How was your day?
2 Could you help me with this phone?
3 I don’t know what to give my aunt for her birthday.
32
ZN_p32.indd
32
10/1/08
2:49:06 PM

Podobne dokumenty