Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940-1947

Transkrypt

Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940-1947
Personel Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii 1940-1947
Anna i Tadeusz Krzystek
„Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947”
Wydanie III, Sandomierz, 2012
suplement
listakrzystka.pl
Grudzień 2016
Przygotował: Piotr Hodyra
Personnel of the Polish Air Force
in Great Britain 1940-1947
Anna and Tadeusz Krzystek
„Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947”
3rd Edition, Sandomierz, 2012
supplement
listakrzystka.pl/en/
December 2016
Prepared by: Piotr Hodyra
Wprowadzenie
W 1998 r. na zebraniu Komisji Historycznej Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej
Brytanii, które odbywało się pod przewodnictwem gen. pil. Tadeusza Andersza, na propozycję
płk. pil. Stanisława Wandzilaka postanowiono przygotować pełny wykaz personelu Polskich Sił
Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Płk Wandzilak uzyskał wcześniej zapewnienie brytyjskiego
Ministry of Defence Record Office (RAF) w Hayes na udostępnienie Stowarzyszeniu czterech
ksiąg spisu imiennego polskiego personelu wszystkich stopni zapisanych w kolejności numerów
ewidencyjnych RAF. W wyniku dalszej dyskusji propozycję płk. Wandzilaka przyjęto, a na osobę,
która miała się podjąć przepisania na komputerze ponad 17.000 nazwisk wybrano Annę
Krzystek. Udostępnione przez Brytyjczyków księgi były sporządzone odręcznie, różnym
charakterem pisma, często trudnym do odczytania.
Praca Anny Krzystek trwała prawie cztery lata. Dopiero w 2002 r., po wielu próbach uporządkowania alfabetycznego i skreślenia powtarzających się nazwisk z tymi samymi datami urodzenia,
zapisanymi jednak pod różnymi numerami ewidencyjnymi, można było ustalić możliwie
dokładną liczbę polskich lotników służących podczas wojny w Wielkiej Brytanii. Liczba ta została
zmniejszona z początkowych 17.600 do 16.868. Dzięki pomocy dyrektor polskiej sekcji MoD
w Hayes, pani J. Hawran i zaangażowaniu podległego jej polskiego personelu Anna mogła
wprowadzić do maszynopisu brakujące dane: stopień polski i angielski oraz specjalność
poszczególnych lotników. Końcową pracę, za wiedzą Komisji Historycznej Stowarzyszenia,
Tadeusz Krzystek wydrukował w formie wykazu imiennego personelu Polskich Sił Powietrznych.
W 2003 r. kilka egzemplarzy przywiózł ze sobą do Warszawy na Światowy Zjazd Lotników
Polskich, gdzie wykaz wzbudził wielkie zainteresowanie wśród uczestników Zjazdu. Wobec tego
postanowił rozszerzyć dotychczasową jego wersję poprzez dodanie przy każdym nazwisku
informacji o miejscu lub kraju osiedlenia się danego lotnika po 1947 r. oraz informacji o dacie
zgonu i miejscu pochówku, jeżeli te były znane. Przy uzupełnianiu wykazu pomocną była
kartoteka lotników polskich zachowana w biurze Stowarzyszenia w Londynie oraz wgląd do
innych, już wcześniej publikowanych źródeł.
Będąc już na emeryturze, w zacisznym Penrhos w Północnej Walii, Tadeusz Krzystek z pasją
poświęcił cały swój wolny czas na uzupełnienie Listy, nieraz do późnych godzin nocnych,
szperając w książkach. Tutaj żyjąc w spokoju zakończył swą pracę „Personel Polskich Sił
Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947”.
Chociaż w środowisku historyków i pasjonatów lotnictwa publikacja Anny i Tadeusza Krzystek
znana jest pod nazwą „Lista Krzystka”, jest ona dziełem wielu osób. Nieoceniony wprost wkład
w jej powstanie miały panie: Danuta Sławińska ze Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej
Brytanii oraz Małgorzata Goddard i Barbara Kroll z polskiej sekcji archiwum Ministry of Defence.
W chwili obecnej Lista zawiera informacje o 17.138 lotnikach (pierwotne zestawienie
uzupełniono o żołnierzy, którzy służyli w strukturach PSP np. w Inspektoracie Lotnictwa, jednak
formalnie nigdy nie zostali przyjęci do RAF oraz lotników, którzy w niedługim czasie po przyjęciu
do PSP zostali przeniesieni np. do armii lądowej). W zestawieniu uwzględniono odznaczenia
nadane lotnikom rozkazami Inspektoratu Lotnictwa Polskiego w Londynie, takie jak: Order
Wojenny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi, Odznakę Za Rany i Kontuzje oraz
brytyjskie m.in. Distinguished Flying Cross, Distinguished Flying Medal.
Introduction
At a 1998 meeting of the Historical Commission of the Polish Air Force Association in Great
Britain, which was held under the chairmanship of gen. pil. Tadeusz Andersz, at the suggestion
of płk. pil. Stanisław Wandzilak, it was decided to prepare a complete list of the personnel of
the Polish Air Force in Great Britain. Płk. Wandzilak previously obtained permission from the
British Ministry of Defence Records Office (RAF) in Hayes for making available to the Association
the four census roll books of all ranks of Polish personnel recorded in RAF service number order.
Following further discussion, the proposal of płk. Wandzilak was approved, and Anna Krzystek
was chosen as the person responsible for entering the more than 17,000 names on the
computer. The books made available by the British were handwritten, with different
handwriting, and often difficult to read.
Anna Krzystek’s task took almost four years to complete. It was only in 2002, after many
attempts at alphabetical order and deletion of duplicate names with the same dates of birth,
but saved under different service numbers, was it possible to determine the exact number of
Polish airmen serving during the War in Great Britain. This number was reduced from the
original 17,600 to 16,868. With the help of Mrs. J. Hawran, the director of the Polish section of
the MoD in Hayes, and the commitment of her Polish staff, Anna was able to enter missing
data: Polish and English ranks and trades of individual airmen. With the knowledge of the
Historical Committee of the Association, Tadeusz Krzystek printed the final version as List of
personnel of the Polish Air Force. In 2003, he brought several copies with him to Warsaw for the
World Convention of Polish Airmen, where the List aroused great interest among the
Convention participants. It was decided, therefore, to expand the current version by adding to
each name information about the place or country in which the airman settled after 1947, as
well as the date of death and place of burial, if they were known.
Retired, in a secluded Penrhos, North Wales, Tadeusz Krzystek passionately devoted all his
spare time to updating the List, often late into the night, searching through books. Here, living
in peace, he finished his work „Personnel of the Polish Air Force in Great Britain in the Years
1940-1947”.
Although the work of Anna and Tadeusz Krzystek is known among historians and aviation
enthusiasts as the „Krzystek’s List”, really it is a work of many people. Invaluable contributions
were made particularly by Mrs. Danuta Sławińska from the Polish Air Force Association in Great
Britain and Mrs. Małgorzata Goddard and Mrs. Barbara Kroll from the Polish section of the
Ministry of Defence archives.
At present the List contains 17,138 names (the original document was supplemented with
soldiers who served in the PAF, for example, in the Inspectorate, but who were never formally
admitted to the RAF and airmen transferred e.g. to the Army shortly after admission to PAF).
The List contains information about decorations awarded to airmen during their service with
the Polish Air Force in Great Britain such as: (Polish) Order of Virtuti Militari, Cross of Valour,
Cross of Merit, Wounds and Injuries Badge and (British) Distinguished Flying Cross,
Distinguished Flying Medal.
Podziękowania
Podziękowania autorów, Tadeusza i Anny Krzystek, zamieszczone w ostatnim, trzecim wydaniu
„Personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii”: Lucynie Artymiuk za pomoc
w wyszukiwaniu nazwisk lotników, po których po 1947 roku ślad zaginął; Halinie Bożek
z d. Krzystek za pomoc w uzupełnianiu listy personelu PSP; Tadeuszowi Chwałczykowi
za uzupełnienia przesłane do II wydania z 2007 r.; Zenonowi Dudkowi za uzupełnienia i cenne
uwagi w odniesieniu do kawalerów Krzyża Virtuti Militari; Tadeuszowi A. Dziewulskiemu
(1924-2007) za pomoc w redagowaniu wstępu historycznego do I wydania; Robertowi
Gretzyngierowi za jego fachową pomoc przy pierwszym wydaniu; Piotrowi Hodyrze
za uzupełnienia dotyczące lotników 301 Dywizjonu Bombowego; Zbigniewowi Kumosiowi
za pomoc okazaną przy II wydaniu „Personelu”; Jackowi Kutznerowi za przesłanie poprawek
i uzupełnień do I wydania; Andrzejowi Lewandowskiemu za poprawki do III wydania z 2012 r.;
Wojtkowi Matusiakowi za uwagi i poprawki do I wydania z 2002 r.; Jerzemu Pawlakowi
za dodatkowe dane dotyczące absolwentów Szkoły Orląt w latach 1925-1939; Danucie
Sławińskiej za okazaną pomoc i cierpliwość w przekazywaniu wielu uzupełnień zachowanych
w kartotekach kancelarii Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie; Józefowi Zielińskiemu
za fachowe uwagi i pomoc przy wydaniu książki w wersji z 2007 r.; Wojciechowi Zmyślonemu
za umieszczenie na stronie internetowej apelu dotyczącego osób, które w wykazie PSP mają
adnotację „brak dalszych informacji”.
Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego pragnie podziękować: Chrisowi Kropinskiemu
za pomoc okazaną przy realizacji projektu, Wiesławowi Grudniakowi, Grzegorzowi Korczowi,
Izabeli Półtorzeckiej, Grzegorzowi Zaleskiemu oraz wszystkim tym, którzy cały czas nadsyłają
swoje uwagi i uaktualnienia do Listy Krzystka.
Acknowledgements
Acknowledgements of the authors, Tadeusz and Anna Krzystek, included in the final, third
edition of „Polish Air Force Personnel in Great Britain”: Lucyna Artymiuk for help in finding
the names of airmen whose fates after 1947; Halina Bożek nee Krzystek for assistance
in completing the list of PAF personnel; Tadeusz Chwałczyk for additions sent for the second
edition in 2007; Zenon Dudek for additions and valuable comments about recipients
of the Virtuti Militari Cross; Tadeusz A. Dziewulski (1924-2007) for help in editing the historical
introduction to the first issue; Robert Gretzyngier for his professional help on the first edition;
Piotr Hodyra for additions concerning 301 Bomber Squadron airmen; Zbigniew Kumoś for help
given on the second edition of „Personnel”; Jacek Kutzner for corrections and supplements to
the first edition; Andrzej Lewandowski for an amendment to the third edition of 2012; Wojtek
Matusiak for comments and corrections to the first edition of 2002; Jerzy Pawlak for additional
data on graduates of the „Szkoła Orląt” in the years 1925-1939; Danuta Sławińska for her help
and patience in the transfer of many updates preserved in the records of the office of the Polish
Air Force Association in London; Józef Zieliński for professional comments and assistance
in the 2007 edition of the book; Wojciech Zmyślony for placement on his website of an appeal
for airmen who are on the list of PAF with the notation „no further information”.
The Polish Aviation Historical Foundation would like to thank: Chris Kropiński for his help with
the project, Wiesław Grudniak, Grzegorz Korcz, Izabela Półtorzecka, Grzegorz Zaleski and all
those who sent in their comments and updates for the Krzystek’s List.
Abbreviations
AACU
Anti-aircraft Co-operation Unit
Jednostka Współpracy z Obroną
Przeciwlotniczą
AAEE
Aircraft & Armament Experimental
Instytut Doświadczalny Samolotów
Establishment
i Uzbrojenia
AAS
Air Armament School
Szkoła Uzbrojenia Lotniczego
ADU
Aircraft Delivery Unit
Jednostka Dostawcza Samolotów
AFDU
Air Fighting Development Unit
Jednostka Rozwoju Walki Powietrznej
AFC
Air Force Cross
Krzyż Lotniczy
AFU
Advanced Flying Unit
Jednostka Zaawansowanego Szkolenia
Lotniczego
AGS
Air Gunner School
Szkoła Strzelców Pokładowych
ANS
Air Navigation School
Szkoła Nawigacji Lotniczej
AONS
Air Observer Navigation School
Szkoła Nawigacji dla Obserwatorów
AOS
Air Observer School
Szkoła Obserwatorów Lotniczych
ATA
Air Transport Auxiliary
Pomocniczy Transport Lotniczy
BC
Bomber Command
Lotnictwo Bombowe
BEM
British Empire Medal
Medal Imperium Brytyjskiego
BF
Balloon Flight
Eskadra Balonów Zaporowych
BGS
Bombing & Gunnery School
Szkoła Bombardowania i Strzelania
BKZ
Bronze Cross of Merit
Brązowy Krzyż Zasługi
BKZzM
Bronze Cross of Merit with Swords
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
CBE
Commander Order of the British
Krzyż Komandorski Orderu Imperium
Empire
Brytyjskiego
CFS
Central Flying School
Centralna Szkoła Pilotażu
CGM
Conspicuous Gallantry Medal
Medal za Nadzwyczajne Męstwo
DB
Bomber Squadron
Dywizjon Bombowy
DCM
Distinguished Conduct Medal
Medal za Wybitne Zasługi
DFC
Distinguished Flying Cross
Krzyż Wybitnej Służby Lotniczej
DFM
Distinguished Flying Medal
Medal Wybitnej Służby Lotniczej
DM
Fighter Squadron
Dywizjon Myśliwski
DMN
Night Fighter Squadron
Dywizjon Myśliwski Nocny
DMR
Fighter-Reconnaissance Squadron
Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy
DSO
Distinguished Service Order
Order Wybitnej Służby
DSP
Polish Air Force Headquarter
Dowództwo Sił Powietrznych
DT
Transport Squadron
Dywizjon Transportowy
EFTS
Elementary Flying Training School
Szkoła Pilotażu Początkowego
ESP
Special Duties Flight
Eskadra Specjalnego Przeznaczenia
FC
Fighter Command
Lotnictwo Myśliwskie
FTS
Flying Training School
Szkoła Pilotażu
FU
Ferry Unit
Jednostka Dostawcza
GDGS
Ground Defence Gunners School
Szkoła Artylerzystów Obrony Naziemnej
HCU
Heavy Conversion Unit
Jednostka Przeszkolenia na Samoloty
Ciężkie
HQ
Headquarters
Dowództwo
IPiMS
Polish Institute and Sikorski Museum
Instytut Polski i Muzeum im. gen.
Sikorskiego
KW
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
MBE
Member Order of the British Empire
Krzyż Kawalerski Orderu Imperium
Brytyjskiego
MU
Maintenance Unit
Jednostka Naprawcza
OBE
Officer Order of the British Empire
Krzyż Oficerski Orderu Imperium
Brytyjskiego
ODRK
Wounds and Injuries Badge
Odznaka Za Rany i Kontuzje
OTU
Operational Training Unit
Jednostka Wyszkolenia Bojowego
PSP
Polish Air Force
Polskie Siły Powietrzne
RAE
Royal Aircraft Establishment
Królewski Instytut Lotniczy
RAF
Royal Air Force
Królewskie Siły Powietrzne
RCAF
Royal Canadian Air Force
Królewskie Kanadyjskie Siły Powietrzne
RSU
Repair and Salvage Unit
Ruchomy Warsztat Napraw i Ratownictwa
Technicznego
SAC
Strategic Air Command
Dowództwo Strategicznych Sił
Powietrznych
SFTS
Service Flying Training School
Szkoła Pilotażu Podstawowego
SKZ
Silver Cross of Merit
Srebrny Krzyż Zasługi
SKZzM
Silver Cross of Merit with Swords
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
SoTT
School of Technical Training
Szkoła Techniczna
Sqdn
Squadron
Dywizjon
SS
Signals School
Szkoła Łączności
TFPP
Training Ferry Pilots Pool
Szkolny Zespół Pilotów Dostawczych
TC
Transport Command
Lotnictwo Transportowe
USAAF
US Army Air Forces
Siły Powietrzne Armii Stanów
Zjednoczonych
VM
Order of Virtuti Militari
Order Wojenny Virtuti Militari
ZKZ
Gold Cross of Merit
Złoty Krzyż Zasługi
ZKZzM
Gold Cross of Merit with Swords
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
Dictionary
Nr sł. RAF
RAF Service No.
Nazwisko i imię
Name
Data urodzenia
Date of birth
Miejsce urodzenia
Place of birth
Stopień PSP
Polish rank
Stopień RAF
RAF rank
Specjalność
Trade
Data śmierci
Date of death
Miejsce zam. lub pochówku
Last known place of residence
or location of grave
Odznaczenia
Decorations
Znane lub ostatni przydz. sł.
Known or last posting
adiutant
Adjutant
administracja
Administration
bez przydziału
Aircrafthand General Duties
bez specjalności
Aircrafthand General Duties
blacharz
ACH General Duties (tinsmith)
bombardier
Air Bomber
bombardier-uczeń
Air Bomber U/T
brak danych
no data
dział rachunkowy
Accounting Officer
dział techniczny
Technical Officer
elektryk
Electrician
elektryk samolotowy
Aircraft Electrician
fotograf
Photographer
instruktor przyrządów sam.
Instrument Instructor
instruktor symulatora
Link Trainer Instructor
instruktor wych. fizyczn.
Physical Training Instructor
inż. budowy lotnisk
Airfield Construction Engineer
kancelista
ACH General Duties (clerk)
kapelan
Chaplain
kierowca
Motor Transport Driver
kucharz
ACH General Duties (cook)
lekarz
Medical Officer
magazynier
Equipment Assistant
mechanik
Mechanic
mechanik pokładowy
Flight Engineer
mechanik przyrządów sam.
Instrument Mechanic
mechanik radarowy
Radar Mechanic
mechanik radiowy
Wireless Mechanic
mechanik samochodowy
Motor Transport Mechanic
mechanik samolotowy
Fitter (Airframe)
mechanik silnikowy
Fitter (Engine)
meteorolog
Meteorological Observer
nawigator
Air Navigator
nawigator / bombardier
Air Navigator / Air Bomber
nawigator / strzelec pokł.
Air Navigator / Air Gunner
nawigator-uczeń
Air Navigator U/T
obrona przeciwgazowa
Anti-Gas Defence
obserwator
Air Observer
obserwator / pilot
Air Observer / Pilot
obserwator / radiooperator
Air Observer / Wireless Operator
obserwator balonowy
Balloon Observer
obsługa balonów
Balloon Operator
obsługa siłowni
Power Station Operator
obsługa techniczna
Maintenance Assistant
oficer medyczny
Medical Officer
oficer rachunkowy
Accounting Officer
oficer techniczny
Technical Officer
oficer transportowy
Technical Officer (transport)
oficer transportu kolejow.
Technical Officer (rail transport)
oficer wywiadowczy
Intelligence Officer
pilot
Pilot
pilot / bombardier
Pilot / Air Bomber
pilot-uczeń
Pilot U/T
pomocnik magazyniera
Equipment Assistant
radiomechanik
Wireless Mechanic
radiomechanik-uczeń
Wireless Mechanic U/T
radioop. / strzelec pokład.
Wireless Operator / Air Gunner
radiooperator
Wireless Operator
radiooperator-uczeń
Wireless Operator U/T
radiotelefonista
Radio Telephone Operator
rusznikarz
Armourer
rusznikarz-uczeń
Armourer U/T
sanitariusz
Nursing orderly
spawacz
ACH General Duties (welder)
stolarz
ACH General Duties (carpenter)
straż pożarna
Fire Fighter
strzelec pokładowy
Air Gunner
strzelec pokładowy / radioop.
Air Gunner / Wireless Operator
strzelec pokładowy-uczeń
Air Gunner U/T
szewc
ACH General Duties (shoemaker)
tapicer
Fabric Worker
tapicer balonowy
Baloon Fabric Worker
telefonista
Telephone Operator
tłumacz
Interpreter
tokarz
Turner
zaopatrzenie
Supplies
żandarmeria lotnicza
Royal Air Force Police
Aby pamięć powróciła do tych, co zapomnieli,
a pozostała wśród tych, co pamiętają
That the memory returns to those who have forgotten
and remains among those who remember
Tadeusz Krzystek
1919-2013
Wszystkie nazwiska w pliku PDF są łączami powiązanymi ze stroną listakrzystka.pl, która może
zawierać dodatkowe informacje na temat lotników
All names in PDF file are a links referring to the listakrzystka.pl website which might contain
additional information about airmen
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781320
Abakanowicz Leon Brunon
P-2737 / 703427
Abczyński Andrzej
P-2040
704365
Abczyński Henryk
Abczyński Jan
Abczyński Jerzy Stanisław
704159
Abersztajn Ajzyk (Astor Alec)
781178
Abłamowicz Stanisław
794237
Abraham Julian
707758
Abramajtis Adam Wacław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.01.1911
Wilno
W/O
strzelec pokładowy
18.02.1988
Gliwice, Polska
4xKW, ODRK
301, 304 DB, 1586 ESP
17.08.1920
brak danych
F/O
pilot
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
13.03.1888
Trąbin
brak danych
pilot
27.01.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.10.1912
Trąbin
F/Lt
nawigator
30.06.1979
Polska
-
1586 ESP
26.05.1915
brak danych
LAC
mechanik radarowy
00.00.1958
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.06.1915
Łódź
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.2006
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.07.1905
Borysław
st. sierżant
W/O
radiooperator
23.03.1988
Kraków, Polska
06.11.1923
Lwów
11.09.1942
-
28.09.1926
Karczówka
Stopień PSP
st. sierżant
porucznik
pułkownik
porucznik
plutonowy
VM V kl., 3xKW, ODRK 300 DB
szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
-
18 OTU
junak
AC1
mechanik
-
Heliopolis
AC1
obsługa techniczna
-
303 DM
LAC
mechanik
-
318 DMR
W/O
strzelec pokładowy
KW
300 DB
kapral
LAC
elektryk
-
brak danych
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
305 DB
AC2
mechanik
Cairo, NY, USA
707104
709825
794398
Abramczuk Jerzy Zdzisław
Abramczyk Onufry
Abramik Zygmunt
707113
Abramowicz Kazimierz
705128
Abramowicz Robert
709001
P-2226 / 792406
703066
792088
780969
Abramowicz Wacław
Abramski Stanisław
Abucewicz Wincenty
Achenbach Antoni
Adach Henryk
781486
Adach Hieronim
703274
Adamaszek Marian Wincenty
P-0960
781874
708789
Adamczak Adam Jan
Adamczak Michał
Adamczewski Franciszek
792471
Adamczewski Michał
792514
Adamczewski Stanisław
782383
Adamczyk Antoni
794359
Adamczyk Antoni
31.01.1926
Tarnopol
kapral
16.08.1996
Szczecin, Polska
11.10.1911
Klementowice
17.12.1966
Ciepielów, Polska
07.06.1917
Ostrów Lub.
26.10.1993
Lincoln, Wlk. Brytania
13.01.1926
brak danych
brak danych
USA
19.07.1924
Sowa
29.09.2007
North East, MD, USA
07.09.1926
Motwica
02.11.2008
Niagara-on-the-Lake, ON, Kanada
-
Halton
03.09.1910
Kotielnikowo
F/Lt
pilot
23.01.1992
Chicago, IL, USA
2xSKZzM
300 DB
31.01.1919
brak danych
AC2
bez specjalności
00.11.1986
Clifton, NJ, USA
-
brak danych
09.06.1916
Sandomierz
Cpl
elektryk
00.06.2006
Kingston, Surrey, Wlk. Brytania
-
306 DM
09.09.1919
Radom
Cpl
pilot-uczeń
13.07.1941
-
-
8 SFTS
22.02.1917
Zastawie
Cpl
mechanik
brak danych
Cheshire, Wlk. Brytania
-
309 DMR
20.03.1913
Grybów
W/O
nawigator
05.11.1990
Szczecin, Polska
3xKW
300 DB, 301 DB
21.12.1916
Lwów
F/Lt
pilot
22.09.1972
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
07.09.1909
Bochum
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
301 DB
20.03.1924
Wonieść
AC2
bez specjalności
brak danych
Australia
-
brak danych
05.09.1901
Nowa Wieś
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
27.10.1981
Bydgoszcz, Polska
-
6 OTU
21.03.1900
brak danych
st. majster
F/Sgt
stolarz
02.01.1981
Lublin, Polska
-
brak danych
12.05.1916
Radom
plutonowy
LAC
elektryk
25.08.1979
Radom, Polska
-
318 DMR
19.02.1909
Iwonicz
sierżant
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
308 DM
kapral
sierżant
junak
porucznik
szeregowy
sierżant
plutonowy
sierżant
st. sierżant
kapitan
st. sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782523
Adamczyk Edward
782423
Adamczyk Emil
708214
708941
780659
Adamczyk Engelbert
Adamczyk Henryk
Adamczyk Henryk
781425
Adamczyk Ignacy
780218
Adamczyk Jan
792617
Adamczyk Jan
703271
Adamczyk Kazimierz
783806
783815
705187
Adamczyk Paweł
Adamczyk Stanisław
Adamczyk Stanisław Tadeusz
703327
Adamczyk Stefan
794229
Adamczyk Tadeusz Antoni
704053
792583
794397
783534
704853
Adamczyk Wilhelm
Adamczyk Władysław
Adamczyk Władysław
Adamek Bronisław
Adamek Bronisław Józef
784874
Adamek Franciszek
P-2095 / 782849
Adamek Mieczysław
707759
705191
782794
Adamek Roman
Adamek Wiktor
Adamiak Jan
708677
Adamiak Marian
703728
Adamiec Józef
780425
Adamiecki Mieczysław
782122
Adamik Wilhelm
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
15.07.1915
Miechów
plutonowy
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.11.1915
Słomniki
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.10.1998
Leicester, Wlk. Brytania
-
304 DB, 300 DB
05.11.1925
Świerklany Dolne
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
316 DM
12.07.1925
brak danych
AC1
bez specjalności
00.07.1992
Worthing, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.02.1916
Warszawa
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.01.1915
Suchedniów
W/O
strzelec pokładowy
21.08.2015
Dunedin, Nowa Zelandia
25.01.1913
Siewierz
06.01.1987
Siewierz, Polska
01.08.1917
Warszawa
brak danych
brak danych
25.02.1911
Jabłków
brak danych
Polska
23.06.1914
Godów
brak danych
brak danych
20.01.1897
brak danych
brak danych
brak danych
06.10.1920
Piaski
brak danych
Caracas, Wenezuela
14.06.1916
Mokowice
00.00.2002
Wlk. Brytania
22.08.1916
Sucha Besk.
02.01.1979
Londyn, Wlk. Brytania
14.02.1915
Mannheim
brak danych
Polska
11.11.1915
Kraków
15.02.1979
Nottingham, Wlk. Brytania
13.08.1915
Ługańsk
23.07.1993
Polska
05.05.1900
Stronno
brak danych
Toruń, Polska
04.03.1924
Antoś
00.03.1995
st. szeregowy
st. szeregowy
st. szeregowy
st. sierżant
chorąży
VM V kl., 3xKW, ODRK 301 DB
W/O
pilot
VM V kl., 4xKW, DFM 304 DB
plutonowy
LAC
mechanik
-
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
-
305 DB
LAC
mechanik
-
307 DMN
LAC
mechanik
-
brak danych
LAC
elektryk
-
brak danych
kapral
LAC
magazynier
-
304 DB
plutonowy
LAC
rusznikarz
-
307 DMN
LAC
bez specjalności
-
309 DMR
LAC
mechanik
-
301 DB
LAC
mechanik
-
300 DB
W/O
kancelista
-
brak danych
W/O
pilot
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.09.1901
Falniów
st. majster
Sgt
stolarz
brak danych
Polska
-
brak danych
18.09.1918
Taszkient
porucznik
F/O
pilot
18.05.1944
Northwood, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFM 303, 317 DM
15.07.1926
Sarny
LAC
mechanik samochodowy
28.04.1999
Portishead Bristol, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
06.03.1910
Nowa Wieś
LAC
radiooperator
brak danych
brak danych
BKZzM
16 SFTS
28.11.1912
Natolin
W/O
pilot
24.06.1944
Grainville-Langannerie, Francja
3xKW
302 DM, 315 DM
19.08.1924
Aleksandrówek
szeregowy
LAC
obsługa siłowni
brak danych
Francja
-
5029 DBL
15.02.1902
brak danych
sierżant
Cpl
bez specjalności
07.07.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.10.1912
Koziegłowy
W/O
pilot
16.03.1987
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
19.04.1916
Cieszyn
Sgt
strzelec pokładowy
20.10.1941
-
KW
304 DB
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
chorąży
sierżant
szeregowy
kapral
st. sierżant
chorąży
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781811
Adamkiewicz Jan
708791
Adamkiewicz Stanisław
782087
782726
709002
Adamowicz Adam Stanisław
Adamowicz Alfons
Adamowicz Jan
703987
Adamowicz Kazimierz
780537
Adamowicz Klemens
792676
Adamowicz Michał
P-0618
Adamowicz Ryszard Roch
704854
P-2641 / 709542
793228
Adamowicz Szymon
Adamowski Jan Maria
Adamski Edmund
783062
Adamski Edward
783197
Adamski Ignacy
708210
780535
703165
707964
707760
Adamski Leon
Adamski Seweryn
Adamski Stanisław
Adamski Stanisław
Adamski Tadeusz
794166
Adamski Tadeusz
781890
Adamski Witold Stanisław
704061
781274
784048
Adamus Jan Tadeusz
Adamus Robert
Adamus Witold Mieczysław
P-1746
Adler Wilhelm
703108
Adles Bronisław
794072
Adolf Wacław Jan
P-0957
Adrian Florian Edmund
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.01.1908
Osterfeld
Sgt
mechanik
28.01.1991
Wellingborough, Wlk. Brytania
-
302 DM
17.04.1901
Pastowska ?
AC2
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
06.09.1913
Lwów
Sgt
mechanik
00.05.2005
Carlisle, Wlk. Brytania
-
304 DB
13.07.1915
Janowiec
LAC
obsługa balonów
00.00.1974
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.08.1927
Świr
AC1
elektryk
brak danych
Polska
-
304 DB
04.04.1920
Białystok
LAC
oficer transportu kolejow.
00.11.1987
Leicester, Wlk. Brytania
-
303 DM
25.04.1911
Zamość
F/Sgt
pilot
21.12.1943
Belfast, Irlandia Płn.
-
304 DB
13.03.1905
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1971
Newton Abbot, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.08.1892
Kochanówka
F/Lt
kartograf
28.04.1944
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.01.1921
Dziemidki
F/Sgt
pilot
04.02.2011
Elbląg, Polska
-
306 DM
18.12.1917
Kraków
F/Lt
pilot
09.05.1977
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
14.02.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.06.1902
Kośmin
sierżant
Cpl
radiomechanik
brak danych
Polska
-
301, 300 DB
17.10.1898
brak danych
plutonowy
Cpl
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.04.1901
Lipnica Mur.
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
08.12.1919
Zamość
LAC
mechanik
11.07.1955
Market Rasen, Lincs., Wlk. Brytania
-
300 DB
09.10.1911
Warszawa
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Wenezuela
-
317 DM
17.10.1899
Grójec
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
17.09.1926
Grudziądz
AC1
mechanik
06.08.1999
Buenos Aires, Argentyna
-
Heliopolis
16.10.1914
Margonin
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
317 DM
03.05.1910
Poznań
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1982
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
17.03.1913
brak danych
Sgt
bombardier
05.03.1966
Lea, Lancas., Wlk. Brytania
-
brak danych
15.02.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.01.1922
Stodoły
LAC
pilot
09.07.1990
Bourmouth, Harts, Wlk. Brytania
-
16 SFTS
08.10.1910
Bóbrka
kapitan
F/Lt
pilot
00.00.1979
Los Angeles, CA, USA
-
300 DB
24.03.1908
Sambor
plutonowy
LAC
mechanik
18.12.1972
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
300 DB
12.04.1903
Horodenka
LAC
kancelista
05.11.1941
Perth, Tayside, Wlk. Brytania
-
305 DB
08.11.1913
Bydgoszcz
F/O
pilot
23.06.1944
brak danych
sierżant
szeregowy
majster
kapral
junak
kapral
sierżant
kapral
kapitan
sierżant
porucznik
brak danych
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
szeregowy
plutonowy
st. szeregowy
kapral
kapral
kapitan
VM V kl., 3xKW, ODRK 300 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1203
Aduckiewicz Marian
784214
Adziński Franciszek
706563
707581
782751
Aftergutt Mieczysław
Agatyn Emil Tomasz
Agopsowicz Walerian
705740
Ajbuszyc Jerzy Stanisław
P-2577 / 704062
Ajdukiewicz Bronisław
709553
Akielaszek Stanisław
794658
Akielaszek Stefan
709003
783754
781968
Akonom Stanisław
Aksman Wacław
Aksman Wojciech Bolesław
704761
Alberski Apolinary
P-0031 / 76871
Alberti Stefan Karol
705734
783059
P-0959
703891
780756
Albrecht Gerard
Albrycht Stanisław Franciszek
Alchimowicz Seweryn Lech
Alda Stanisław
Aleksa Witold
P-1925
Aleksandrowicz Czesław
792138
Aleksandrowicz Mieczysław
704986
P-1404
P-0240
Aleksiuk Stanisław
Alexandrowicz Antoni
Alexandrowicz Henryk
704730
Alwast Tadeusz
706068
Alwast Zbigniew Arkadiusz
781208
Ambroziewicz Aleksander
707384
Ambrusewicz-Kapustowicz Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.08.1917
Parochońsk
F/Lt
obserwator
21.11.2005
Hamilton, ON, Kanada
23.08.1914
Grębocin
LAC
mechanik pokładowy
00.00.1983
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
BKZ
315 DM
01.01.1924
Kraków
W/O
radiooperator
00.00.1982
Sevenoaks, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.09.1923
Drohobycz
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
16.11.1999
TAS, Australia
-
brak danych
13.11.1906
Kuty
Cpl
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
301 DB
08.03.1922
Warszawa
plutonowy
LAC
radiotelefonista
brak danych
FL, USA
-
316 DM
21.06.1922
Lwów
porucznik
F/O
nawigator
02.06.2001
Cheasso, Szwajcaria
2xKW
300 DB, 301 DB
28.04.1916
Plainfield
brak danych
brak danych
brak danych
09.12.2003
New York, USA
-
brak danych
05.05.1918
brak danych
kapral
Sgt
pilot
brak danych
USA
-
brak danych
30.01.1927
Kąkołowicze
AC2
rusznikarz
00.00.1999
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
-
Halton
07.08.1898
Krosno
LAC
mechanik
03.04.1970
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
300 DB
04.03.1910
Tarnów
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
318 DMR
20.08.1913
Szanghaj
kapral
LAC
radiomechanik
brak danych
Argentyna
-
301 DB, 6 OTU
23.10.1907
Wadowice
kapitan
F/Lt
obserwator
21.10.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
05.11.1918
Delmenhorst
F/Sgt
pilot
10.05.2007
Ruda Śląska, Polska
-
302 DM
16.09.1895
Konieczno
Sgt
żandarmeria lotnicza
brak danych
Polska
-
brak danych
08.06.1910
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.08.1924
Kałusz
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
3xKW
300 DB, 301 DB
03.11.1902
Wilno
Sgt
mechanik
07.08.1977
Ramsgate, Wlk. Brytania
-
300 DB
31.03.1895
Czerwony Bór
kapitan
F/O
oficer techniczny
00.08.1976
Poznań, Polska
-
brak danych
18.02.1917
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.10.1917
Zachorniki
W/O
radiooperator
25.04.2004
Buffalo, NY, USA
3xKW
300 DB, 301 DB
25.10.1906
Jaropowce
S/Ldr
pilot
14.02.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
307 DMN, 219RAF
12.06.1915
Chabarowsk
F/Lt
obserwator
brak danych
Bruksela, Belgia
KW, ODRK
305 DB
00.00.1906
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.01.1915
Warszawa
plutonowy
LAC
oficer transportowy
brak danych
Argentyna
-
309 DMR
24.02.1906
Niedzno ?
plutonowy
Sgt
strzelec pokładowy
23.11.1991
Gdynia, Polska
-
307 DMN
22.11.1908
Kowno
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Wenezuela
-
300 DB
kapitan
VM V kl., 3xKW, ODRK, DFC 301 DB, 305 DB
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
junak
kapral
plutonowy
sierżant
st. sierżant
kapitan
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
major
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780538
Ancuta Edward
706119
Anczutin Andrzej
781113
P-0161
704156
Anderman Aleksander
Anders Bohdan
Anders Henryk Hieronim (Wróblewski)
781567
Anders Józef
P-0958
Andersz Stefan
P-0374
Andersz Tadeusz
705669
Andracki Stanisław
780536
793536
P-2893 / 704099
Andre Zbigniew
Andruczyk Kazimierz
Andrusikiewicz Roman Wojciech
784054
Andrusyszyn Stefan
P-2482 / 794839
Andruszkiewicz Kazimierz
782560
P-1199
P-1933
705915
794340
Andruszkiewicz Zygmunt
Andruszko Michał Stanisław
Andruszko Wacław
Andruszków Franciszek
Andruszków Marian Julian
P-5125
Andruszków Tadeusz
P-2159 / 794254
Andrychowski Jan
782447
P-2769
793069
Andrysiewicz Franciszek
Andrysik Adam Stanisław
Andrzejak Józef
781252
Andrzejczyk Wacław
704822
Andrzejewski Bogumił Witalis
782081
Andrzejewski Edward
783686
Andrzejewski Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.07.1914
Brześć
st. majster
Sgt
mechanik
26.05.1985
Lublin, Polska
-
317 DM
17.02.1909
Petersburg
sierżant
F/Sgt
pilot
10.11.1978
Titusville, FL, USA
-
10 ANS
26.03.1918
Zawiercie
W/O
mechanik pokładowy
26.11.2006
Middlewich, Cheshire, Wlk. Brytania
4xKW
301 DB, 1586 ESP, 304 DB
27.02.1915
Poznań
P/O
pilot
02.06.1941
Pembrey, Dyfed, Wlk. Brytania
KW
302 DM, 316 DM
30.09.1921
Petersburg
W/O
radiooperator
brak danych
Ashby - St. Mery, Norwich, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
04.03.1916
Chorzów
LAC
mechanik
10.03.1993
Heckmondwike, Wlk. Brytania
-
302 DM
16.03.1918
Berlin
F/Lt
pilot
16.06.2013
Amersham, Wlk. Brytania
2xKW
302 DM
27.09.1918
Hoensbroek
S/Ldr
pilot
29.10.2007
Warszawa, Polska
28.08.1911
brak danych
brak danych
brak danych
16.07.1918
Płock
02.06.1989
Płock, Polska
14.09.1910
Przerośl
01.05.1986
Sydney, NSW, Australia
19.03.1922
Małe Tarpno
15.03.1991
Wrocław, Polska
08.12.1919
Jagielnica
brak danych
Argentyna
02.06.1911
Łysołaje
13.06.1944
Kleve, Niemcy
10.10.1904
Toruń
brak danych
brak danych
27.09.1917
Mosuszyn Wlk.
21.12.1987
Mortlake, Wlk. Brytania
01.09.1914
Charbin
09.01.1970
st. sierżant
porucznik
plutonowy
kapral
kapitan
major
VM V kl., 3xKW, DFC 315 DM, 306 DM
plutonowy
AC1
bez specjalności
-
brak danych
Cpl
mechanik
-
300 DB
F/Sgt
mechanik
-
302 DM
F/O
pilot
-
577 DM
W/O
strzelec pokładowy
KW
300 DB
P/O
bombardier
-
300 DB
LAC
elektryk
-
304 DB
F/Lt
pilot
3xKW, DFC
318 DMR
F/Lt
nawigator
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB, 304 DB
08.09.1923
Chyrów
LAC
straż pożarna
brak danych
TAS, Australia
-
brak danych
19.08.1918
Lwów
F/Sgt
radiooperator
14.11.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
18.11.1920
Lwów
Sgt
pilot
27.09.1940
Northwood, Wlk. Brytania
KW
303 DM
02.05.1914
brak danych
F/O
oficer oświatowy
00.10.2000
Uckfield, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.01.1904
Kutno
W/O
radiomechanik
18.08.1964
Warszawa, Polska
-
318 DMR
24.02.1918
Żegiestów
F/O
pilot
brak danych
brak danych
-
DSP
18.03.1901
Sławsk
F/Sgt
elektryk
30.01.1966
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
31.12.1915
brak danych
Cpl
mechanik
11.06.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
301 DB
01.02.1922
Poznań
LAC
administracja
01.12.1994
Dacorum, Herts., Wlk. Brytania
-
318 DMR
10.08.1911
Warszawa
LAC
mechanik
18.12.1940
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
01.02.1915
Bergkamen
Sgt
pilot
05.11.1940
Kemble, Gloucs., Wlk. Brytania
-
4 FPP
sierżant
st. majster
podporucznik
plutonowy
podporucznik
plutonowy
kapitan
porucznik
kapral
plutonowy
sierżant
porucznik
majster
porucznik
chorąży
plutonowy
kapral
kapral
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705745
Andrzejewski Jan
784751
Andrzejewski Jan
782244
707114
793587
Andrzejewski Józef
Andrzejewski Piotr
Andrzejewski Stanisław
P-0165
Andrzejewski Stanisław Jan
709826
Andrzejewski Stefan
782772
Andrzejewski Stefan
782801
Anglik Henryk
705563
704424
782713
Animucki Stanisław Tadeusz
Anioł Stanisław
Anioła Albin
792900
Anioła Walerian
P-2695 / 706186
Aniołek Wiktor Antoni
784198
783214
707009
706237
780405
Anisiewicz Stanisław
Aniskowski Leon
Aniszewski Józef
Antas Zdzisław
Antczak Jan
780442
Antczak Kazimierz
784299
Antczak Stanisław
783219
704638
783751
Antkiewicz Wiktor
Antkowiak Antoni
Antolak Edward
P-0232
Antolak Eugeniusz Jan
706548
Antoniak Tadeusz Kazimierz
P-2642 / 784316
Antoniewicz Janusz Włodzimierz
793662
Antoniewicz Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.02.1908
Wilno
sierżant
LAC
kancelista
brak danych
TAS, Australia
-
317 DM
15.12.1916
brak danych
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
brak danych
26.02.1899
Daszewice
W/O
mechanik
00.00.1987
Wayne, USA
SKZ
305 DB
18.02.1926
Havange
AC2
mechanik
04.10.1998
IL, USA
-
305 DB
05.05.1913
Mława
LAC
mechanik
00.12.1970
brak danych
-
302 DM, 304 DB
21.11.1916
Bielawy
S/Ldr
pilot
09.10.2002
Bideford, Devon, Wlk. Brytania
VM V kl., KW
307 DMN
06.01.1912
Rakowo Stare
LAC
straż pożarna
00.12.1970
New York, USA
-
318 DMR
26.08.1899
brak danych
chorąży
W/O
meteorolog
brak danych
Polska
-
300 DB
03.06.1915
Łódź
sierżant
F/Sgt
pilot
14.11.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
19.03.1921
Ostrowiec
W/O
radiooperator
00.12.1957
PA, USA
-
304 DB
17.10.1923
Łobaczówka
LAC
mechanik przyrządów sam.
17.10.1992
Chicago, IL, USA
-
300 DB
05.02.1908
Poznań
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.11.1910
Chomęcice
sierżant
Sgt
mechanik samochodowy
21.03.1964
Polska
-
brak danych
13.06.1916
Sosnowiec
porucznik
F/Lt
strzelec pokładowy
24.09.1986
Herby, Polska
2xKW
301 DB
01.02.1914
Gózd
LAC
mechanik
brak danych
Thumeries, Francja
-
302 DM
27.01.1919
brak danych
AC2
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.10.1926
Zosin
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.04.1922
Łódź
LAC
straż pożarna
brak danych
Polska
-
309 DMR
07.04.1901
Komadzyn
Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
17.05.1915
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
03.09.1910
Miłonice
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
317 DM
31.10.1916
Kraków
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
309 DMR
04.12.1916
Sarnibowo
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.08.1913
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1942
Basford, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.01.1909
Warszawa
F/Lt
pilot
00.00.1997
Cumberland, Wlk. Brytania
KW
302 DM
26.06.1920
Irkuck
F/Sgt
pilot
brak danych
Bensalem, PA, USA
-
316 DM
03.10.1920
Tomaszów Maz.
F/O
radiooperator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
30.12.1916
Osterfeld
W/O
radiooperator
00.02.2005
East Sussex, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 304 DB
majster
kapral
plutonowy
major
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
kapral
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
kapitan
plutonowy
porucznik
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0936
Antoniewicz Leopold
707995
Antoniuk Stefan
782557
76642
794599
Antonowicz Albert
Antonowicz Jerzy
Antonowicz Władysław
703328
Antończyk Franciszek
783024
Antosik Henryk Stanisław
703020
Antoszczyszyn Michał
781915
Antoszewski Tadeusz
729051
780640
P-1080
Antośkiewicz Kazimierz
Apanasewicz Józef
Apanasik Stanisław
784508
Apanowicz Bolesław
703166
Apanowicz Władysław
709638
704639
780219
P-0293
707010
Apostolski Jan
Arabas Jan
Aranowski Tadeusz
Araszkiewicz Janusz Maria Franciszek
Arcimowicz Jarosław
P-0274
Arciszewski Jerzy
782570
Arciszewski Stanisław
P-2584 / 794065
P-0137
P-1090
Arciszewski Stanisław (Asherson Jeremy)
Arciuszkiewicz Eugeniusz
Arct Bohdan Stanisław
704803
Ardeli Antoni
793732
Ardelli Kazimierz Jan
783193
Arend Juliusz
705735
Arendarczyk Leszek Michał
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.01.1916
Żukowice
F/Lt
pilot
19.11.2011
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB
27.12.1919
Komnatka
Sgt
pilot
00.00.1982
USA
-
brak danych
14.03.1916
Boczkieniki
LAC
mechanik
16.04.1993
Will County, IL, USA
-
307 DMN
25.03.1907
Kwasów
S/Ldr
pilot
23.10.1941
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
KW
300 DB, 307 DMN
10.05.1911
Szczurek
LAC
elektryk
00.06.1999
Merton, Surrey, Wlk. Brytania
-
307 DMN
09.07.1916
Przegorzały
LAC
ślusarz
00.00.1967
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.03.1914
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.10.1918
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
KW
300 DB
LAC
mechanik
kapitan
plutonowy
plutonowy
major
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
05.11.1945
-
20.09.1915
Warka
00.12.1996
Mansfield, Wlk. Brytania
-
301 DB
24.01.1920
Sławoszewek
AC1
bez specjalności
23.07.1998
Lille, Francja
-
305 DB
04.07.1902
Stasino
W/O
radiooperator
09.07.1980
Croydon, Surrey, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFM 304 DB
23.12.1912
Wilno
F/O
strzelec pokładowy
13.06.1943
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
KW, ODRK
304 DB
23.09.1917
Sejny
sierżant
Cpl
mechanik
15.08.1996
Doylestown, PA, USA
-
305 DB
28.11.1913
Bijuciszki
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
01.03.1999
Leeds, Wlk. Brytania
-
300 DB
18.03.1901
Kraków
LAC
brak danych
04.01.1988
Cheshunt, Herts., Wlk. Brytania
-
brak danych
30.03.1911
Matuszyn
AC2
bez specjalności
08.06.1944
Edynburg, Wlk. Brytania
-
304 DB
27.09.1919
Szczutowo
W/O
pilot
07.05.2003
Gorczenica, Polska
VM V kl., KW
305 DB, 304 DB
22.05.1902
Warszawa
F/Lt
pilot
24.03.1989
Warszawa, Polska
SKZzM
4 FPP
23.07.1925
Fasty
AC2
bez specjalności
03.01.1945
Hawarden, Clywd, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.05.1895
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
23.02.1980
Bexhill-on-Sea, E. Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.01.1916
Mińsk
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
02.05.1920
Taszkient
F/O
oficer techniczny
03.12.2007
Marlborough, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
305 DB
07.02.1907
Jachimowszczyzna
W/Cdr
obserwator
10.12.1983
Toronto, ON, Kanada
27.05.1914
Warszawa
11.05.1973
Siedlce, Polska
09.06.1906
Wołczuchy
00.00.1985
Polska
01.03.1920
Gródek Jagiell.
20.06.1942
Raalte, Holandia
25.03.1913
Lwów
00.01.1996
26.01.1920
brak danych
Langey BC, Kanada
plutonowy
kapral
chorąży
porucznik
plutonowy
st. szeregowy
st. sierżant
major
szeregowy
kapitan
plutonowy
porucznik
major
VM V kl., 4xKW, DFC 305 DB
major
S/Ldr
pilot
VM V kl., 4xKW, ODRK 303 DM
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
plutonowy
Sgt
radiooperator
KW
305 DB
LAC
mechanik
Spilsby, Lincs., Wlk. Brytania
-
315 DM
Kraków
F/Sgt
nawigator
-
brak danych
plutonowy
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0937
Arendarski Marian
708792
Arentewicz Feliks
781194
P-0251
781321
Arentowicz Adam Jan
Arentowicz Tadeusz Aleksander
Armanowski Józef
780030
Artymiuk Jan
783224
Artymiuk Kazimierz
706436
Artyszak Karol
794597
Asakevich John
P-1538 / 783390
784442
792784
Assman Ludwik Karol
Astel Józef
Astramowicz Teofan
783066
Atanowski Franciszek
P-1147
Ateński Stanisław
729127
709944
704100
706882
708969
Auerbach Witold
Augucewicz Józef
Augustyn Włodzimierz
Augustyniak Franciszek (Siwy)
Augustyniak Michał
780755
Augustynowicz Michał
704028
Augustynowicz Władysław
706733
784934
705784
Auksztukais Zygmunt
Awdziejew Jan Stanisław
Awtuch Bernard
794598
Axilrod Eric Morton
708676
Azjan Narcyz Edward
P-2750 / 705355
Baber Andrzej
705472
Babiacki Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.02.1911
Warszawa
kapitan
F/O
oficer techniczny
00.04.1982
Kalamazoo, MI, USA
-
317 DM
13.09.1917
Gruta
kapral
LAC
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
301 DB
23.10.1916
Gruta
LAC
mechanik
16.10.1996
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
19.04.1909
Sierpc
S/Ldr
pilot
08.07.1941
Belgia
KW
303 DM
07.07.1917
brak danych
Sgt
pilot
26.01.1942
Bath, Somerset, Wlk. Brytania
-
1454 Flight
24.06.1915
Branica
W/O
radiooperator
27.01.1986
Noble Park, VIC, Australia
VM V kl., 4xKW
300 DB
28.08.1920
Branica
W/O
pilot
13.03.1984
Cirencester, Gloucs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFM 300, 301, 305 DB
04.11.1911
Krasne
AC2
bez specjalności
00.03.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.12.1909
brak danych
LAC
mechanik
11.08.1992
Linwood, MI, USA
-
brak danych
09.10.1915
Nupejdel
P/O
obserwator
06.04.1942
Heverlee, Belgia
3xKW
304 DB
10.03.1905
Piotrków Tryb.
LAC
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
03.06.1920
Wielka Słoboda
Sgt
strzelec pokładowy
29.09.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
10.01.1900
brak danych
sierżant
Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.04.1914
Warszawa
kapitan
F/Lt
obserwator
21.03.1996
Gdańsk, Polska
10.02.1923
Warta
16.09.2012
Warta, Polska
18.11.1894
Słoboda
brak danych
USA
19.08.1921
Płock
27.08.1944
Solymar, Węgry
30.11.1923
Miasteczko Śl.
brak danych
Humbeek, Belgia
15.08.1923
Wattenscheid
brak danych
Fenain, Francja
02.05.1908
brak danych
brak danych
Polska
28.03.1921
Repuszycha
13.10.1982
New York, USA
10.06.1907
Wilno
brak danych
plutonowy
major
plutonowy
chorąży
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
podporucznik
plutonowy
szeregowy
VM V kl., 3xKW, ODRK 301 DB
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
-
brak danych
LAC
kucharz
-
brak danych
Sgt
nawigator
-
300 DB, 1586 ESP
LAC
bez specjalności
-
brak danych
AC1
bez specjalności
-
brak danych
st. majster
F/Sgt
mechanik
-
brak danych
kapral
LAC
mechanik
-
315 DM
LAC
mechanik
Barking, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.06.1920
Lwów
W/O
pilot
brak danych
Brazylia
KW
304 DB
08.08.1924
Janysze
LAC
strzelec pokładowy
00.03.2002
Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.03.1920
brak danych
st. szeregowy
LAC
rusznikarz
06.12.2006
Petersburg, USA
-
brak danych
05.09.1925
Lublin
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.11.1916
Bartodzieje
porucznik
F/O
pilot
brak danych
Gomunice, Polska
-
318 Sqdn
16.04.1924
Łódź
kapral
Sgt
nawigator
11.11.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
1662 HCU
sierżant
kapral
kapral
szeregowy
st. szeregowy
sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1200
Babiański Tomasz
P-2732 / 704251
Babiarz Józef
705487
780933
792489
Babicz Bolesław
Babijczuk Jan
Babijczuk Józef
780934
Babijczuk Władysław Emil
792049
Babik Aleksander
703729
Babik Jan
703336
Babiński Stefan
780539
781235
780935
Babirecki Stanisław
Babka Mieczysław Wojciech
Babraj Zdzisław
783933
Babuła Jan
706153
Babuśka Kazimierz
707582
783856
P-2288 / 703091
705107
P-2894 / 792897
Bach Ireneusz Zdzisław
Bach Jan
Bachanek Jan
Bacharew Mikołaj
Bachleda Józef
703341
Bachman Adolf
705785
Bachman Mieczysław Zenon
705586
706152
707761
Bachmatiuk Edward
Bachmiński Jerzy Konrad
Bachmiński Zbigniew
706200
Bachorz Celestyn
703892
Bachrynowski Bronisław
782002
Bachta Jan
709267
Bacior Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
29.12.1904
Moskwa
porucznik
F/O
pilot
31.12.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.03.1912
Wiązownica
podporucznik
P/O
bombardier
02.03.1945
Lommel, Belgia
2xKW
300 DB
20.10.1923
Babicze
LAC
strzelec pokładowy
00.00.1958
Worksop, Yorks., Wlk. Brytania
-
301 DB
25.11.1916
Mikołajów
LAC
radiomechanik
brak danych
Sutton Farm, Shrewsbury, Wlk. Brytania
-
307 DMN
10.09.1910
Przemyślany
Sgt
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Cambridge, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.06.1920
Kurowice
plutonowy
LAC
strzelec pokładowy
15.07.2001
Toronto, ON, Kanada
-
307 DMN
17.02.1902
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
06.09.1970
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.10.1919
Żabianka
kapral
LAC
radiooperator
21.02.2012
Derby, Wlk. Brytania
-
307 DMN
19.08.1913
Wilkowice
majster
Cpl
mechanik
14.04.1988
Płock, Polska
-
301 DB
18.01.1915
Jezierna
Cpl
mechanik
21.05.2008
Warmsworth, S. Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
21.04.1910
Radomsko
Cpl
mechanik
08.07.1967
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
17.03.1920
Kraków
Sgt
strzelec pokładowy
06.04.1942
Heverlee, Belgia
2xKW
304 DB
03.11.1904
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1965
Hereford, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1911
Łukawica
AC2
bez specjalności
brak danych
Gdańsk, Polska
-
brak danych
25.07.1925
Słonim
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.09.1911
Zawodów
Cpl
mechanik
00.05.1989
Surrey, Wlk. Brytania
BKZ
303 DM
19.05.1914
Piątków
F/Lt
pilot
brak danych
Polska
ODRK
brak danych
01.03.1920
Krzemieniec
Sgt
instruktor wych. fizyczn.
22.12.1998
Hove, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.07.1913
Zakopane
F/O
nawigator
10.12.1993
Southport, Wlk. Brytania
2xKW
307 DMN
18.11.1917
Lwów
plutonowy
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Warszawa, Polska
-
304 DB
19.01.1924
Lwów
plutonowy
LAC
kierowca
Wimborne, Dorset, Wlk. Brytania
-
131 Wing
14.01.1924
Dydiatycze
F/Sgt
pilot
21.09.1985
Adelaide, SA, Australia
-
303 DM
14.06.1914
Będzin
Cpl
bez specjalności
15.02.2003
Kraków, Polska
-
brak danych
15.06.1927
Klonów
AC1
mechanik przyrządów sam.
04.03.2001
Derby, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
05.06.1922
Łuszczanów
plutonowy
Sgt
pilot
23.08.2013
Grzybowo, Polska
-
brak danych
05.04.1919
Werechanie
st. szeregowy
LAC
radiomechanik
13.10.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
04.05.1907
Chlebowice Wlk.
plutonowy
Cpl
kucharz
25.06.1970
Gliwice, Polska
-
303 DM
08.05.1927
Niedźwiedzia
junak
AC2
bez specjalności
10.04.2004
Independence, OH, USA
-
Halton
st. szeregowy
plutonowy
st. majster
majster
sierżant
kapral
szeregowy
plutonowy
kapral
majster
porucznik
plutonowy
podporucznik
plutonowy
sierżant
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784429
Bacz Mieczysław Eugeniusz
794886
Baczała Tadeusz Marian
P-1891 / 783465
705251
707583
Baczek Aleksander Stanisław (Ander)
Baczewski Andrzej
Baczewski Jacek Aleksander (Bruce)
794135
Baczewski Klemens Marian
781770
Baczewski Zygmunt
703337
Baczyński Józef
705483
Baczyński Tadeusz
P-2221 / 704738
793343
780660
Baczyński Zygmunt Edmund
Badełek Józef
Badełek Stefan
P-2936 / 706154
Badeni Jan
707725
Bader Henryk
708513
709004
793747
783920
794788
Badjan Juliusz
Badowski Stanisław Władysław
Badowski Zygmunt
Badowski Zygmunt Władysław
Baggs Charles Alfred
792668
Bagiński Józef
780981
Bagrowicz Leon
794400
781927
P-1499
Baj Władysław
Bajak Edward
Bajan Jerzy
703330
Bajcer Antoni
784283
Bajduk Michał
781973
Bajek Józef
708970
Bajer Włodzimierz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.09.1909
Lwów
st. sierżant
Sgt
fotograf
brak danych
USA
-
brak danych
10.01.1921
Lwów
sierżant
Cpl
mechanik
00.08.1984
Northampton, Wlk. Brytania
-
309 DMR
21.05.1918
Tarnów
P/O
strzelec pokładowy
24.11.1978
Toronto, ON, Kanada
-
309 DMR
10.10.1918
Kosaki
LAC
magazynier
brak danych
Kanada
-
300 DB
04.04.1923
Lwów
LAC
mechanik samochodowy
15.02.2015
Taverham, Norfolk, Wlk. Brytania
-
131 Wing
22.03.1915
Warszawa
W/O
bombardier
14.10.1990
Sydney, NSW, Australia
VM V kl., 2xKW
300 DB
24.04.1913
Warszawa
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.02.1906
Łubowo
sierżant
Cpl
kierowca
22.11.1995
Głuszyca, Polska
-
304 DB
28.11.1924
Szczuczyn
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Kanada
-
131 Wing
30.06.1908
Stanisławów
F/O
administracja
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.12.1910
Skierniewice
Sgt
mechanik
00.04.1999
Maidenhead, Berks., Wlk. Brytania
-
301 DB
06.03.1922
Warszawa
W/O
strzelec pokładowy
26.10.1996
Leicester, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 305 DB
15.02.1921
Lwów
F/O
pilot
25.10.1995
Bath, Somerset, Wlk. Brytania
-
301 DB
26.04.1920
Warszawa
LAC
radiomechanik
06.07.2003
Canton, MA, USA
-
301 DB
02.01.1926
Warszawa
AC2
bez specjalności
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.04.1926
Boryczówka
AC2
mechanik
22.01.1989
Oxford, Wlk. Brytania
-
Halton
08.11.1908
Warszawa
F/Sgt
pilot
24.06.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
22.03.1914
brak danych
AC2
mechanik
00.00.1985
Wlk. Brytania
-
brak danych
18.09.1910
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1972
Braintree, Essex, Wlk. Brytania
KW
61 DM
18.03.1915
brak danych
szeregowy
LAC
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.05.1914
Brześć Kuj.
sierżant
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
19.10.1913
Twer
LAC
pilot-uczeń
05.02.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
23.02.1914
Kraków
Cpl
mechanik samochodowy
26.01.1974
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
04.06.1901
Lwów
W/Cdr
pilot
27.06.1967
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW, ODRK, CBE
316 DM, 308 DM
06.11.1913
Chmielów
W/O
mechanik
13.01.1999
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
301 DB, 300 DB
29.01.1909
Kraski
Cpl
zaopatrzenie
brak danych
Polska
BKZ
309 DMR
08.03.1902
Włodzimierz Woł.
LAC
mechanik
02.12.1979
Nottingham, Wlk. Brytania
-
307 DMN
07.05.1926
Sucha Średnia
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
porucznik
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
porucznik
st. majster
plutonowy
podporucznik
kapral
kapral
junak
plutonowy
st. szeregowy
kapral
kapral
sierżant
pułkownik
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781070
Bajiński Zygfryd
706431
Bajoński Leonid
707385
705441
706075
Bajraszewski Samuel
Baka Jan
Bakalarski Eugeniusz
793843
Bakalarski Franciszek
705440
Bakalarski Hilary Waldemar
P-2643 / 782808
Bakalarski Piotr
792187
Bakalarz Mieczysław (Baklarz)
780152
P-2953 / 709555
705561
Bakanacz Jan
Bakanowski Włodzimierz
Bakas Kazimierz Tadeusz
780661
Bakinowski Robert Józef
708767
Baksalary Leon
703340
781904
P-2251 / 703846
780721
707663
Bakun Józef
Bakun Piotr
Bakun Wacław
Bala Eugeniusz
Balas Wacław
705129
Balas Zygmunt Zbigniew
P-2866 / 704064
Balawaider Jan Adam
706870
780000
781560
Balcar Józef (Kwiatek)
Balcarek Andrzej Wilhelm
Balcarek Franciszek
794358
Balcerek Walenty
708703
Balcerzak Leon
793666
Balcerzak Rafał
794736
Balcewicz Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.11.1914
Skąpe
Sgt
mechanik
03.01.2002
Brockville, ON, Kanada
BKZ
301 DB
15.03.1922
Plewen
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.09.1896
Słonim
LAC
bez specjalności
06.07.1956
Gdańsk, Polska
-
brak danych
28.09.1922
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Oakville, ON, Kanada
-
brak danych
01.01.1912
Warszawa
LAC
mechanik
09.09.1990
Birkenhead, Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.01.1919
Biała Podl.
W/O
pilot
10.01.2013
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 305 DB
21.10.1909
Warszawa
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
brak danych
18.04.1913
Chobrzany
F/O
pilot
18.11.1966
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
23.10.1918
brak danych
18.01.1984
Katowice, Polska
14.01.1915
Narkiewicze
00.12.1993
Warszawa, Polska
27.05.1913
Berdyczów
brak danych
Kanada
07.08.1914
brak danych
08.06.1945
st. sierżant
kapral
kapral
kapral
plutonowy
sierżant
plutonowy
porucznik
plutonowy
st. sierżant
KW, ZKZzM, ODRK, DCM 300 DB
Sgt
pilot
-
306 DM, 6 OTU
W/O
pilot
VM V kl., 4xKW, DFC 304, 138 DSP RAF, 300 DB
podporucznik
F/O
strzelec pokładowy
-
133 Wing
Sgt
pilot
Plymouth, Devon, Wlk. Brytania
-
691 DM
10.11.1913
Mińsk
W/O
pilot
brak danych
Dęblin, Polska
3xKW, BKZzM
300 DB, 301 DB
13.09.1924
Sallaumines
AC1
mechanik samochodowy
17.01.1988
Philadelphia, PA, USA
-
brak danych
01.10.1905
Jalnowiec
LAC
tapicer balonowy
18.08.1964
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
304 DB
25.11.1913
Dubno
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
309 DMR
06.11.1919
Grodno
F/O
bombardier
13.06.1944
Amersfoort, Holandia
-
300 DB
14.06.1908
Łódź
Sgt
radiooperator
14.03.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
305 DB
12.11.1908
Warszawa
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Kanada
-
brak danych
19.09.1919
Warszawa
st. szeregowy
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
30.07.1917
Kraków
podporucznik
F/O
bombardier
00.00.1980
Australia
2xKW, ODRK
brak danych
08.03.1920
Cieszyn
LAC
kierowca
brak danych
Belgia
-
brak danych
04.02.1915
Jankowice
Sgt
mechanik pokładowy
28.08.1944
Kraków, Polska
KW
1586 ESP
08.04.1915
Jaworze
LAC
mechanik
07.11.1985
Nortwich, Wlk. Brytania
BKZ
6 OTU
04.02.1899
Słupia
kapral
LAC
mechanik
18.09.1966
Stęszew, Polska
-
brak danych
09.05.1924
Kopydłowo
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
19.10.1918
Czerniejewo
plutonowy
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
317 DM
12.10.1912
Wilno
plutonowy
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Argentyna
-
305 DB, 307 DMN
sierżant
st. sierżant
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
podporucznik
kapral
kapral
kapral
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703121
Balcewicz Stanisław
706434
Baldur Roman
782632
706246
729040
Balejka Josef (Bolejka, Balejko Józef)
Balicki Ignacy
Balicki Marian Jakub
P-1591 / 783422
Balicki Roman
706865
Balicki Roman (Uzdowski)
792682
Baliga Stanisław
704740
Balik Tomasz
706896
708115
784590
Baliński Wacław
Ballas Wiktor (Dąbrowski)
Balogh Ksawery Józef Jan
P-1679 / 780972
Balon Władysław
708117
Baluch Alojzy (Dobrzański)
706582
793818
704366
705353
780375
Balul Władysław
Bałasz Stanisław
Bałdyga Józef
Bałka Edward
Bałos Stanisław
793597
Bałucki Józef
783922
Banach Alojzy
707290
703447
784507
Banach Jarosław
Banach Stanisław
Banach Stefan
P-1673 / 784483
Banach Władysław
P-0672
Banachowicz Antoni
780311
Banaczkowski Tadeusz
705786
Banasiak Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.07.1910
brak danych
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Brazylia
-
brak danych
22.07.1921
Warszawa
plutonowy
F/Sgt
pilot
23.06.2009
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
04.03.1917
Valašské Klobouky
Sgt
pilot
07.07.2004
Valašské Klobouky, Czechy
KW
317 DM
23.04.1919
Drohobycz
LAC
mechanik motocyklowy
29.04.1995
Londyn, Wlk. Brytania
-
131 Wing
09.07.1926
Jarosław
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
316 DM
29.11.1919
Chełmża
podporucznik
P/O
pilot
-
18 OTU
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
LAC
mechanik
BKZ
306 DM
Cpl
bez specjalności
-
brak danych
F/Sgt
radiooperator
plutonowy
kapral
szeregowy
25.06.1942
-
21.04.1920
brak danych
brak danych
Chicago, IL, USA
12.12.1918
Tarnów
brak danych
brak danych
27.12.1913
brak danych
brak danych
brak danych
16.05.1915
Lida
brak danych
Swindon, Wilts., Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
07.09.1913
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.11.1915
Borysław
LAC
mechanik
16.06.1993
Thornton, Heath, Wlk. Brytania
-
300 DB
26.10.1920
Przeciszów
P/O
pilot
28.08.1942
Leconfield, Wlk. Brytania
-
316 DM
09.04.1925
brak danych
AC1
obsługa techniczna
00.00.1975
Norwich, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.05.1917
Ciuliszki
AC1
bez specjalności
10.10.1982
Didsbury, AB, Kanada
-
brak danych
04.12.1914
Wilno
Cpl
mechanik
13.04.1988
Lincoln, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 309 DMR
12.03.1899
Ruda
LAC
kucharz
16.08.1977
Białystok, Polska
-
317 DM
05.03.1914
Kcynia
F/Sgt
nawigator
brak danych
Kenora, ON, Kanada
-
brak danych
08.10.1910
Grzechynia
LAC
mechanik
brak danych
Australia
-
304 DB
06.02.1918
Kraków
Sgt
strzelec pokładowy
13.04.1942
Eindhoven, Holandia
2xKW
307 DMN, 300 DB
28.05.1913
brak danych
AC2
kancelista
03.05.1975
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.06.1926
Dzitriki
LAC
obsługa techniczna
12.10.2005
George, WC, RPA
-
brak danych
04.04.1908
Łódź
LAC
mechanik
brak danych
Łódź, Polska
-
brak danych
07.11.1915
brak danych
AC2
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.06.1919
Tarnawa
F/Lt
pilot
12.12.1964
Rawalpindi, Pakistan
KW
317 DM
02.09.1918
Rakowice
P/O
pilot
01.08.1941
Cranwell, Lincs., Wlk. Brytania
-
1 SS
17.08.1907
Warszawa
Sgt
kierowca
00.00.1946
Manchester, Wlk. Brytania
-
302 DM
30.03.1914
Zajączków
Cpl
kucharz
brak danych
Francja
-
304 DB
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
podporucznik
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
st. szeregowy
plutonowy
kapral
porucznik
porucznik
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709005
Banasiewicz Henryk
784628
Banasiewicz Stanisław
784422
794887
784923
Banasiewicz Stanisław Jan
Banasik Bonifacy Robert
Banasik Tadeusz Kazimierz
P-1747
Banasik Władysław Jan
705130
Banasik Zbigniew Jan
P-0142
Banasiński Kazimierz Ludwik
783073
Banasiuk Jan
707726
706284
707386
Banaszkiewicz Jan
Banaszkiewicz Leszek Romuald
Banaszkiewicz Stanisław
784645
Banaszuk Józef
P-2851 / 780822
Banaszuk Wacław
709268
708745
782919
793852
709006
Banaś Dominik
Banaś Jan
Banaś Jan Julian
Banaś Stanisław
Banaś Stanisław Michał
780031
Banaś Tadeusz
704860
Banatkowicz Józef
703730
705787
792580
Bandosz Władysław
Bandrowski Stefan
Banker Henryk
705788
Banulski Tadeusz
780229
Banyś Jan
708769
Banyś Stanisław
792531
Bańdo Stefan Szczepan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.02.1927
Nujno
junak
AC1
radiomechanik
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
Cranwell
05.03.1915
Warszawa
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Warszawa, Polska
-
308 DM
05.01.1908
Strzemieszyce
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
309 DMR
06.05.1912
Częstochowa
W/O
bombardier
05.04.2002
Stamford, CT, USA
2xKW
301 DB
26.01.1919
Chlewiska
F/Sgt
mechanik pokładowy
02.09.1944
Solymar, Węgry
3xKW
1586 ESP
27.02.1911
Kraków
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.12.1918
Lwów
kapral
LAC
mechanik
00.00.1996
Swansea, Wlk. Brytania
-
301 DB
24.08.1904
Oksa
F/Lt
obserwator
16.02.1966
Portland Dorset, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
25.12.1908
Zerzno
Cpl
fotograf
08.03.1975
Carleton, Wlk. Brytania
-
300 DB
19.01.1914
Łódź
LAC
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
04.02.1911
brak danych
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.05.1896
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.12.1915
Grzynki
LAC
mechanik
14.04.1998
Melksham, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.11.1913
Chełm
F/O
pilot
24.09.2007
Toronto, ON, Kanada
13.01.1926
Paryż
00.00.1990
New York, USA
18.04.1926
brak danych
brak danych
Francja
11.04.1917
Studzianka
10.09.1963
Romsey, Wlk. Brytania
03.07.1905
Przemyśl
brak danych
brak danych
11.04.1927
Nowosielce
31.07.2013
sierżant
plutonowy
sierżant
kapitan
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
podporucznik
VM V kl., 4xKW, DFC 305 DB
junak
AC1
mechanik przyrządów sam.
-
Halton
AC2
bez specjalności
-
brak danych
W/O
pilot
KW
304 DB
Sgt
magazynier
-
309 DMR
AC1
radiomechanik
Hemstead Troy, MI, USA
-
Cranwell
29.04.1915
Żerkowice
Cpl
mechanik
17.04.1997
Andover, Hampshire, Wlk. Brytania
-
308 DM
05.07.1919
Warszawa
LAC
kancelista
brak danych
Brazylia
-
brak danych
27.05.1906
Zaniemyśl
LAC
magazynier
02.12.1978
Poznań, Polska
-
317 DM
01.09.1918
Hilman
Cpl
bez specjalności
05.02.2006
Masham, Kanada
-
brak danych
29.10.1893
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.01.1920
Warszawa
LAC
mechanik motocyklowy
31.05.2003
Melbourne, VIC, Australia
-
308 DM
26.10.1916
Golczowice
W/O
bombardier
02.01.1945
Pierrepont, Francja
2xKW
307 DMN, 300 DB
21.07.1924
Golczowice
plutonowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
22.06.1914
Czernichów
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
st. szeregowy
sierżant
st. sierżant
junak
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705442
Bańka Czesław
707552
Bańko Stanisław
707762
705765
781177
Bańkowski Józef
Bańkowski Lucjan
Bańkowski Piotr Ryszard
703893
Bańkowski Tadeusz
704492
Bańkowski Zygfryd
784969
Bański Mieczysław
707291
Bar Józef
P-2265
784514
794207
Bar Ludwik
Bar Mieczysław
Bar Zbigniew
709007
Bar Zygmunt Józef
792982
Bara Emanuel
784926
781840
709500
783720
781389
Baran Aleksander
Baran Jan
Baran Kazimierz Stefan
Baran Ludwik
Baran Marian Jerzy
705133
Baran Mieczysław
794223
Baran Mieczysław
781925
784639
794168
Baran Stanisław
Baran Stanisław Edward
Baran Stanisław Mieczysław
P-1680 / 783401
Baran Stefan
705789
Baran Tadeusz
707207
Baran Tadeusz
703331
Baran Wiktor
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.01.1923
brak danych
plutonowy
Cpl
telefonista
15.03.1997
Kanada
-
brak danych
22.09.1919
Dubno
st. szeregowy
LAC
kierowca
23.11.1994
Edynburg, Wlk. Brytania
-
133 Wing
04.08.1927
Jasieniec
AC2
mechanik przyrządów sam.
02.05.1999
Wlk. Brytania
-
Heliopolis
02.01.1908
Warszawa
LAC
bez specjalności
11.07.1981
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.04.1912
Zamość
Sgt
strzelec pokładowy
19.06.1941
Nijmegen, Holandia
2xKW
300 DB
20.09.1922
Beresteczko
F/Sgt
strzelec pokładowy
25.02.1974
Australia
3xKW
300, 301 DB
14.01.1925
Kamienna Góra
Sgt
radiooperator
brak danych
Norristown, PA, USA
-
308 DM
12.10.1915
brak danych
st. szeregowy
LAC
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.06.1926
Przemyśl
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
00.02.1994
Brentwood, Essex, Wlk. Brytania
-
303 DM
05.02.1906
Olchowce
F/Lt
administracja
16.02.1999
Warszawa, Polska
-
Baza PSP
05.07.1914
Orłowa
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.09.1921
Nowy Sącz
F/Sgt
bombardier
02.09.1944
brak danych
-
1586 ESP
14.10.1927
Piłsudczyzna
AC1
radiomechanik
00.12.2003
Dunstable, Beds., Wlk. Brytania
-
Cranwell
18.12.1914
Nikiszowiec
Cpl
meteorolog
00.02.1994
Hitchin, Herts., Wlk. Brytania
-
131 Wing
25.03.1909
Libiąż Wielki
Cpl
mechanik
00.00.1942
Devon, Wlk. Brytania
-
133 Wing
19.04.1905
Brzóza
LAC
mechanik
00.00.1981
Wlk. Brytania
-
304 DB
22.10.1922
brak danych
brak danych
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.07.1908
brak danych
AC1
bez specjalności
20.09.1943
Stoke-on-Trent, Staffords, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.10.1914
Homel
W/O
mechanik pokładowy
00.00.1965
Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
1586 ESP, 301 DB
27.08.1924
Zawizów
kapral
LAC
radiooperator
brak danych
TAS, Australia
-
307 DMN, 133 Wing
11.12.1914
Kraków
sierżant
Cpl
radiomechanik
02.09.2000
Chicago, IL, USA
-
307 DMN
01.06.1914
Żelechów
LAC
bez specjalności
00.00.1982
Hillingdon, Wlk. Brytania
-
317 DM
18.02.1912
Rawa Ruska
LAC
elektryk
00.00.1978
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
14.01.1920
Borysław
W/O
strzelec pokładowy
10.11.1997
Wadonga, VIC, Australia
VM V kl., 3xKW
300 DB, 305 DB, 301 DB
03.09.1916
brak danych
F/Lt
pilot
01.01.1997
Palm Bay, PA, USA
2xKW
303 DM, 309 DMR
17.09.1923
Sadowa-Wisznia
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
305 DB, 307 DMN
10.06.1923
Zaleszczyki
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.12.1914
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
16.12.1989
Warszawa, Polska
-
302 DM
junak
sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapral
junak
plutonowy
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
szeregowy
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
porucznik
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794840
Baran Wiktor
705131
Baran Władysław
703151
707292
708647
Barancewicz Stanisław
Baranek Roman
Baranik Czesław
703988
Baranowski Bolesław
707713
Baranowski Czesław
707763
Baranowski Edmund Tomasz
-
Baranowski Franciszek
705527
792110
P-2972
Baranowski Hieronim
Baranowski Jakub
Baranowski Jerzy
709501
Baranowski Jerzy William Władysław
729106
Baranowski Józef
P-0557
782352
794410
705790
780443
Baranowski Kazimierz
Baranowski Kazimierz Franciszek (Baron)
Baranowski Piotr
Baranowski Stefan Stanisław
Baranowski Tadeusz
703021
Baranowski Walter Longin
705132
Baranowski Zbigniew
P-0680
P-2504
782797
Barański Antoni Henryk
Barański Bogdan Michał
Barański Edmund
brak danych
Barański Edward Józef
706066
Barański Gabriel
794293
Barański Józef Stefan
P-2895 / 794888
Barański Kazimierz Leon
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.12.1914
brak danych
LAC
mechanik
23.10.1996
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.11.1918
Przewóz
LAC
kierowca
03.10.2001
Argentyna
-
304 DB
02.06.1912
Mińsk
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
6 OTU
05.07.1926
Placówka
Sgt
pilot
15.12.2005
Chicago, IL, USA
-
brak danych
10.06.1926
Jawornik
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
304 DB
15.09.1922
Słonim
W/O
nawigator
brak danych
brak danych
KW
307 DMN
02.06.1916
Warszawa
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
131 Wing
07.03.1926
Kiemieliszki
Sgt
strzelec pokładowy
22.05.1997
Aylesbury, Bucks., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
04.09.1894
Miłosław
brak danych
pilot
17.01.1945
Ormskirk, Wlk. Brytania
-
Baza PSP
22.02.1916
Jabłonna
Cpl
bez specjalności
01.02.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
24.01.1906
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.12.1909
Wołogda
F/O
strzelec pokładowy
09.04.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.05.1907
Chicago
sierżant
F/Sgt
pilot
26.01.1946
MI, USA
-
brak danych
09.03.1926
Wilkowice
szeregowy
AC2
radiooperator-uczeń
brak danych
Francja
-
brak danych
20.02.1900
Kowno
F/Lt
pilot
00.00.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.10.1916
brak danych
LAC
elektryk
30.12.1997
Ashton-on-Mersey, Wlk. Brytania
-
300 DB
10.04.1904
Suwałki
Cpl
elektryk
00.00.1966
Rother Valey, Yorks., Wlk. Brytania
-
300 DB
31.03.1915
Kol. Małe
LAC
kierowca
00.00.1980
Luton, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.11.1914
Igal
Sgt
pilot
18.02.2001
Bognor Regis, Wlk. Brytania
KW
317 DM
29.11.1915
Chicago
kapral
AC2
bombardier-uczeń
12.01.2001
Nogales, AZ, USA
-
brak danych
03.10.1906
Podgórna
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.01.1913
Wartkowice
F/Lt
pilot
08.12.1969
Nottingham, Wlk. Brytania
-
309 DMR
03.04.1913
Lwów
F/O
nawigator
30.11.1999
Erie, NY, USA
-
300 DB
27.12.1919
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.01.1912
Wilcza
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.03.1920
Lwów
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.12.1914
Gertrudów
Cpl
bez specjalności
00.00.2005
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
12 ITW
28.06.1919
Poniec
F/O
radiooperator
27.09.1957
Esher Surrey, Wlk. Brytania
3xKW, ODRK, DFM
304 DB
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
kapral
porucznik
plutonowy
st. szeregowy
podporucznik
kapitan
plutonowy
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
kapitan
porucznik
kapral
sierżant
podporucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703666
Barański Piotr
784784
Barański Stanisław Antoni
708586
P-0249
P-2001 / 783592
Barański Stanisław Tadeusz
Barański Wieńczysław
Barącz Andrzej Jan
781148
Barącz Eugeniusz Jerzy
781857
Barcicki Franciszek
783415
Barcicki Jerzy
P-1481
Barcikowski Janusz
703816
P-2626 / 704249
708380
Barcikowski Jerzy Witold
Barcikowski Józef
Barcikowski Kazimierz
782918
Barciński Zdzisław Kazimierz
P-1990 / 780426
Barciszewski Zygmunt Jerzy
780166
782224
705438
782650
781841
Barcz Edward
Barcz Janusz Stanisław
Barczak Franciszek
Barczak Kazimierz
Barczuk Antoni
781743
Barczuk Romuald
708177
Barczyk Paweł (Maj)
729263
703894
782197
Barczyk Zdzisław
Bardecki Antoni
Bardecki Eugeniusz Józef
793739
Bardziński Władysław
781205
Barewski Michał Antoni (Burdett)
703332
Bargieł Roman
703333
Bargieł Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.05.1912
Ujazd
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
Toronto, ON, Kanada
VM V kl., 2xKW
300 DB
22.02.1903
Kłobuck
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Poznań, Polska
-
brak danych
21.08.1926
Żulin
AC1
bez specjalności
00.00.1999
Wlk. Brytania
-
brak danych
19.09.1908
Solec n. Wisłą
S/Ldr
pilot
08.08.1970
Maindenhead Berk's, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
302 DM
14.09.1911
Lwów
F/O
oficer techniczny
14.07.2004
New York, USA
-
301 DB
24.12.1914
Radom
Sgt
radiooperator
23.12.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
25.01.1914
Wilczkowice
LAC
mechanik
24.11.1994
Moss Vale, NSW, Australia
-
317 DM
30.09.1916
Łaszczów
Cpl
pilot
14.06.1941
Perth, Tayside, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.09.1893
Warszawa
F/O
administracja
13.08.1966
Katowice, Polska
-
DSP
04.06.1918
Warszawa
Sgt
pilot
31.01.1944
Bath, Somerset, Wlk. Brytania
-
587 DM
06.04.1914
brak danych
F/O
nawigator
23.02.1945
Dürnbach, Niemcy
-
300 DB
10.04.1926
Szczepka
AC1
bez specjalności
19.11.2014
Wałbrzych, Polska
-
131 Wing
11.01.1916
Warszawa
LAC
magazynier
19.07.2002
Rookwood, NSW, Australia
-
brak danych
30.08.1898
Poznań
F/Lt
pilot
14.09.1957
Montreal, QC, Kanada
BEM
45 TG
04.07.1920
Płock
Cpl
mechanik
03.08.1979
Leeds, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
08.05.1919
Łódź
W/O
radiooperator
26.07.2005
San Pedro, CA, USA
18.05.1915
Zaczernie
brak danych
Kanada
28.02.1919
Rzadkwina
25.02.2004
Londyn, Wlk. Brytania
16.08.1916
brak danych
brak danych
Belgia
09.08.1915
Rogówek
brak danych
brak danych
26.12.1911
Woźniki
brak danych
Polska
12.11.1920
Czeladź
brak danych
Francja
01.01.1920
Słomniczki
02.10.1944
Cambridge, Wlk. Brytania
10.03.1920
Kołomyja
brak danych
brak danych
17.04.1915
Piastów
00.00.1997
29.09.1916
00.00.2001
sierżant
chorąży
kapral
major
porucznik
plutonowy
plutonowy
plutonowy
podporucznik
plutonowy
podporucznik
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
sierżant
st. sierżant
VM V kl., 4xKW, DFM 301 DB
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
307 DMN
LAC
mechanik
-
306 DM
LAC
kucharz
-
brak danych
majster
Sgt
rusznikarz
-
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
-
131 Wing
LAC
bez specjalności
-
brak danych
Sgt
pilot
-
316 DM
LAC
mechanik
-
663 DSA
Sgt
mechanik pokładowy
Sudbury, Suffolk, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
Warszawa
Sgt
radiooperator
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
304 DB, 307 DMN
06.02.1915
Sułkowice
plutonowy
LAC
ślusarz
brak danych
Miami, FL, USA
-
133 Wing
16.03.1916
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
kapral
st. szeregowy
kapral
plutonowy
st. sierżant
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784243
Bargieł Zygmunt
794457
Bargiełowski Jakub
707011
782410
704497
Bargiełowski Wacław
Bargłowski Władysław
Barjak Władysław
703662
Baron Karol
792441
Barowicz Marian Józef
706249
Barski Alojzy
708679
Barski Marian
708414
782795
781426
Barski Roman (Janowski)
Barszcz Adam (Barsh)
Barszcz Stanisław
792594
Barszcz Stanisław
793932
Barszcz Stanisław
704595
703989
794184
793441
782156
Barszczewski Henryk Ludwik
Barszczewski Władysław
Barsznica Kazimierz
Bartczak Antoni Aleksander
Bartecki Leon
780722
Barteczko Michał
P-2454 / 780936
Bartelski Jan Mieczysław
709618
780032
784686
Bartkiewicz Bernard
Bartkiewicz Jan
Bartkiewicz Jan Kanty
794364
Bartkiewicz Konrad
780150
Bartkowiak Antoni
792619
Bartkowiak Henryk Jan
706251
Bartkowiak Kazimierz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.09.1916
Czeladź
LAC
mechanik
00.00.1954
Melton Mowbray, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.07.1921
Garbów
W/O
pilot
22.02.2010
Sydney, NSW, Australia
06.08.1925
Wola Wilsona
03.07.2002
Holcombe, IL, USA
18.02.1919
Boguszyce
00.00.1995
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
18.02.1919
Bielicze
00.00.1964
Londyn, Wlk. Brytania
05.09.1915
Bojszowy
00.00.2000
04.01.1906
00.00.1980
plutonowy
sierżant
VM V kl., 3xKW, BKZzM, DFM 315 DM, 303 DM
kapral
F/Sgt
radiooperator
-
brak danych
LAC
mechanik
-
307 DMN
LAC
mechanik
-
308 DM
LAC
mechanik
Leicester, Wlk. Brytania
-
306 DM
Lwów
Sgt
kancelista
Nottingham, Wlk. Brytania
-
309 DMR
13.11.1917
Wattenscheid
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
308 DM
28.07.1926
Marles-les-Mines
kapral
AC2
pilot-uczeń
brak danych
Francja
-
brak danych
20.07.1920
Łódź
AC1
obsługa techniczna
19.06.1981
Zgierz, Polska
-
304 DB
26.07.1918
Wiszniów
W/O
pilot
12.11.2012
Orpington, Kent, Wlk. Brytania
KW
305 DB
13.09.1919
Pierzchnica
LAC
mechanik
17.02.1995
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
17.03.1913
Jamelno
plutonowy
LAC
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
309 DMR
00.00.1917
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.09.1923
Warszawa
Sgt
pilot
27.03.1944
Petty, Highland, Wlk. Brytania
-
2 AGS
16.06.1920
Lublin
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
300 DB
25.11.1907
Borysław
Cpl
radiomechanik
27.09.1969
Gliwice, Polska
-
304 DB
31.03.1915
brak danych
Cpl
mechanik
29.04.1987
Grimsby, Lincs., Wlk. Brytania
-
303 DM
03.05.1901
Tuczno
W/O
rusznikarz
06.02.1989
Walia, Wlk. Brytania
-
304 DB
10.09.1916
Sienna
Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
301 DB
F/Lt
pilot
KW
300 DB, 304 DB
Sgt
kancelista
-
brak danych
Cpl
mechanik
-
304 DB
Cpl
bez specjalności
-
brak danych
LAC
mechanik
SKZzM
308 DM
Sgt
kucharz
-
318 DMR
Cpl
radiooperator
plutonowy
plutonowy
kapral
st. sierżant
kapral
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
majster
st. majster
st. szeregowy
22.07.1942
-
08.02.1922
Warszawa
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
01.04.1899
Miejska Górka
brak danych
Polska
02.12.1918
Józefów
06.05.1981
Bradford, ON, Kanada
20.10.1904
brak danych
brak danych
brak danych
28.01.1905
Miejska Górka
brak danych
Gent, Belgia
11.01.1915
Grzybno
brak danych
brak danych
27.12.1910
Samarzewo
14.12.1992
Milltown of Rothiemay, Wlk. Brytania
-
318 DMR
20.02.1919
Zdziechowice
LAC
mechanik samochodowy
00.00.1995
Wlk. Brytania
-
brak danych
porucznik
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781307
Bartkowiak Zenon Stefan Teofil
782535
Bartkowski Jan
704573
783248
703167
Bartkowski Zygmunt
Bartłomiejczyk Czesław (Bart Chester)
Bartniak Stanisław
705685
Bartnicki Gerard Ryszard
784272
Bartniczak Edward
782178
Bartniczak Franciszek
706793
Bartniczek Tomasz Zbigniew (Bartnik)
780256
709502
709008
Bartnik Franciszek
Bartnik Witold (Vete Chester)
Bartnik Władysław
793033
Bartocha Stanisław
793398
Bartosiak Czesław
781725
782575
782515
793065
703990
Bartosiak Eugeniusz
Bartosik Bolesław
Bartosiński Feliks
Bartoszak Florian
Bartoszewicz Feliks
705791
Bartoszewicz Kazimierz
709957
Bartoszewicz Marcin
792328
704799
793915
Bartoszewski Jan
Bartoszewski Jan Roman
Bartoszewski Kazimierz
782640
Bartoszuk Zdzisław
792780
Bartoszyński Józef
P-1709 / 783413
Bartys Edward Emil
793779
Bartyś Piotr
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.11.1921
Pleszew
W/O
pilot
07.02.2002
Auchel, Francja
3xKW, SKZzM
303 DM
15.12.1907
Błędowo
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
316 DM
25.07.1915
brak danych
LAC
meteorolog
21.08.2004
Warszawa, Polska
-
brak danych
01.02.1922
Binków
W/O
pilot
13.07.1980
Wlk. Brytania
2xKW, SKZzM
316 DM
19.04.1901
Szarowizna
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
26.11.1923
Kraków
W/O
radiooperator
07.08.1988
Matraville, NSW, Australia
KW
304 DB
15.08.1907
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.08.1916
Rogóźno
plutonowy
LAC
elektryk
00.00.1996
Wlk. Brytania
-
304 DB
07.03.1924
Łuniniec
plutonowy
Sgt
pilot
01.05.2003
Melbourne, VIC, Australia
-
317 DM
17.06.1916
brak danych
LAC
mechanik
26.10.2002
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
05.09.1919
Grand Rapids
Sgt
pilot
05.05.1943
Inverness, Wlk. Brytania
-
2 AGS
27.10.1927
Bojowice
AC1
mechanik
10.05.2013
Toronto, ON, Kanada
-
Halton
05.10.1900
Rejterówka
sierżant
F/Sgt
mechanik
10.05.1967
Wlk. Brytania
-
317 DM
14.06.1915
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1994
Oxford, Wlk. Brytania
-
317 DM
03.01.1920
Krasnystaw
Sgt
bombardier
25.06.1943
Kleve, Niemcy
KW
300 DB
04.03.1915
Dziedzice
LAC
magazynier
00.07.1988
Gainsborough, Wlk. Brytania
-
309 DMR
25.03.1913
Siemoń
LAC
mechanik
21.08.1999
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
302 DM
28.03.1910
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.10.1919
Oszmiana
LAC
elektryk
00.00.2001
Aylesbury, Bucks., Wlk. Brytania
-
306 DM
03.06.1919
Warszawa
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
308 DM
24.11.1908
Lipsk
kapral
LAC
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
301 DB
04.09.1905
Smoląg
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
27.03.1919
Łódź
LAC
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
21.12.1905
Poznań
Cpl
stolarz
brak danych
brak danych
BKZ
307 DMN, 305 DB
16.04.1915
Werchliś
W/O
pilot
07.08.1951
Pemroke Dock, Wlk. Brytania
2xKW
317 DM
05.12.1912
Toruń
Cpl
mechanik
00.00.1988
Wlk. Brytania
-
brak danych
26.09.1919
Piotrków Tryb.
F/Lt
pilot
10.10.1977
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW
303 DM
02.08.1916
Zakrzówek
W/O
pilot
30.05.1975
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
317 DM
sierżant
sierżant
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
st. szeregowy
st. szeregowy
junak
kapral
plutonowy
plutonowy
brak danych
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
porucznik
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705687
Bartz Józef Wojciech
P-0945
Barwich Tadeusz
794889
705436
705689
Baryga Jan
Barylski Kazimierz
Barzdo Piotr
704838
Barzdo Rajmund
P-0079
Barzdo Stanisław
782464
Barzdo Władysław
704837
Barzdo Wolfram
708218
794209
705225
Barzowski Bruno (Bar)
Barzycki Jarosław Stanisław
Barzycki Włodzimierz
704604
Basaj Leon
709543
Basaraba Paul John
P-0330
782003
705490
P-2222 / 704734
792756
Basiak Jan
Basiński Henryk
Basiński Jan Jerzy
Basiński Józef Zbigniew
Basiński Stanisław
784288
Bassara Szymon
P-0538
Baster Bronisław
705173
784187
Bastyr Wacław Andrzej
Baszak Antoni
Baszak Ludwik
709306
Basztabin Władysław
784853
Baścik Antoni
707553
Bathelt Wilhelm (Wisnik)
782428
Batko Edward
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.09.1918
Anastazewo
W/O
strzelec pokładowy
17.03.1996
Witkowo, Polska
4xKW
300 DB
28.02.1916
Warszawa
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
4xKW
318 DMR, 308 DM
27.12.1911
Warszawa
W/O
pilot
15.10.1945
-
-
305 DB
10.02.1910
Czahary
Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.09.1911
Podbrodzie
W/O
radiooperator
00.02.1996
Wlk. Brytania
KW, ODRK
300 DB
14.04.1914
Tomsk
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
13.06.1944
Amersfoort, Holandia
-
300 DB
06.01.1916
Podbrodzie
porucznik
F/Lt
obserwator
04.05.1942
-
VM V kl., 3xKW
305 DB
24.01.1916
Podbrodzie
Sgt
mechanik pokładowy
17.09.1943
Slaglille, Dania
2xKW
315 DM, 138 DS
28.05.1915
brak danych
LAC
kierowca
00.02.1991
Wlk. Brytania
-
brak danych
22.09.1917
Szpon
AC1
rusznikarz
16.12.1964
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.01.1910
Rachów
LAC
rusznikarz
00.03.1972
Solihull, Warwicks., Wlk. Brytania
-
309 DMR
21.01.1905
Rachny
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1968
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.02.1911
Nowiny
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1991
Lancaster, Lancs., Wlk. Brytania
4xKW, ODRK
301 DB, 305 DB
00.00.1921
brak danych
brak danych
brak danych
11.11.1998
Edmonton, AB, Kanada
-
brak danych
04.03.1905
brak danych
F/O
obserwator
16.05.1991
Nowy Sącz, Polska
-
brak danych
05.01.1910
Kowalew
LAC
mechanik
12.07.1985
Batley, W. Yorks, Wlk. Brytania
-
306 DM
04.06.1923
brak danych
LAC
instruktor wych. fizyczn.
00.02.1993
Canberra, Australia
-
brak danych
29.11.1906
brak danych
F/Lt
administracja
brak danych
Ancaster, ON, Kanada
-
brak danych
06.05.1899
Gniezno
F/Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.10.1890
Krzywe
W/O
magazynier
00.00.1965
Hawarden, Flintshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.06.1912
Kraków
F/Lt
pilot
25.05.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
brak danych
brak danych
brak danych
oficer techniczny
00.12.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.01.1922
brak danych
LAC
kierowca
00.03.1980
Kanada
-
brak danych
07.06.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.11.1927
Biłka Szlachecka
junak
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
Halton
17.01.1901
Kęty
plutonowy
LAC
bez specjalności
00.00.1981
Tameside, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
11.10.1908
brak danych
kapral
LAC
stolarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.07.1915
brak danych
kapral
LAC
tokarz
00.00.1993
Harrow Weald, Wlk. Brytania
-
brak danych
sierżant
kapitan
st. sierżant
st. majster
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
brak danych
kapitan
kapral
plutonowy
porucznik
st. majster
chorąży
porucznik
podporucznik
plutonowy
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703349
Batko Roman
794059
Batko Wojciech
793130
P-1525 / 780854
708972
Batkowski Stanisław
Bator Ignacy Adam
Bator Józef
707293
Bator Mieczysław
704856
Batsch Zdzisław
784615
Batura Alfons
709885
Batura Michał
705330
793219
705587
Bauer Franciszek
Bauer Józef
Bauerek Zygmunt
706577
Bauman Artur
706274
Bauman Zbigniew Bartłomiej
703448
780312
705491
P-2254 / 794602
792075
Baumberger Alfred
Bawolski Edward Antoni
Bawor Czesław
Baworowski Michał Rudolf
Bay Franciszek
P-0634
Baykowski Juliusz
780444
Bazak Bronisław
P-1341
709009
703051
Bazarnik Konrad Helmut Wolfgang
Baziuk Jan
Bazyluk Jan
703131
Bazyluk-Timofiejczyk Antoni
784452
Bąbski Antoni
780310
Bączak Tadeusz (Barrington)
707115
Bączalski Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
29.07.1919
Pawlikowice
plutonowy
LAC
mechanik
11.07.1980
TAS, Australia
-
308 DM
12.04.1907
Koźmice Małe
sierżant
Cpl
rusznikarz
brak danych
Polska
-
brak danych
10.07.1907
Nowy Sącz
brak danych
brak danych
21.03.1991
Nowy Sącz, Polska
-
brak danych
13.11.1916
Drobnice
P/O
strzelec pokładowy
00.08.1944
Warszawa, Polska
28.03.1922
Panków
brak danych
Polska
27.07.1926
Sienkiewiczówka
brak danych
brak danych
18.12.1918
Lwów
00.00.1982
Wlk. Brytania
30.08.1919
Kaźmierz
17.12.1985
Międzychód, Polska
06.05.1920
Worobiowo
brak danych
Argentyna
12.01.1912
Łętownica
brak danych
Kanada
08.03.1905
Nadwórna
brak danych
brak danych
05.01.1925
Nakło Śląskie
29.05.1945
brak danych
porucznik
VM V kl., 4xKW, DFC 301 DB, 138 DS
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
kapral
AC2
pilot-uczeń
-
brak danych
plutonowy
F/Sgt
nawigator
-
brak danych
plutonowy
Cpl
sanitariusz
-
315 DM
kapral
LAC
bez specjalności
-
318 DMR
LAC
magazynier
-
303 DM
Sgt
strzelec pokładowy
BKZ
302 DM, 317 DM
Sgt
pilot
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
58 OTU
10.06.1921
Pomiechówek
plutonowy
F/Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
316 DM
24.08.1920
Pruszków
sierżant
F/Sgt
nawigator
brak danych
Dublin, Irlandia
-
brak danych
19.11.1915
Cieszyn
LAC
kierowca
22.10.1994
Derby, Wlk. Brytania
-
300 DB
10.09.1913
Łódź
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Łódź, Polska
-
301 DB, 304 DB
19.02.1923
Wawelówka
LAC
radiotelefonista
25.08.2003
Alden, NY, USA
-
307 DMN
01.10.1916
Wiedeń
F/O
nawigator
02.09.1944
Solymar, Węgry
-
1586 ESP
22.11.1898
Stare Sioło
Sgt
strzelec pokładowy
18.04.1942
-
VM V kl., 3xKW
300 DB
12.09.1900
Juszki
kapitan
F/Lt
obserwator
20.01.1984
Londyn, Wlk. Brytania
-
303 DM, 307 DMN
13.05.1915
Leszno
kapral
LAC
mechanik
10.01.1944
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
305 DB
03.06.1913
Kuźnica Słup.
F/Lt
oficer medyczny
07.09.1985
Woodford Green, Essex, Wlk. Brytania
-
309 DMR
24.07.1926
Radziule
AC2
elektryk samolotowy
00.00.1986
Nowa Zelandia
-
Halton
09.03.1909
Wyryki
LAC
rusznikarz
00.00.1995
Scunthorpe, Lincs., Wlk. Brytania
-
300 DB
22.06.1908
brak danych
plutonowy
LAC
stolarz
brak danych
Argentyna
-
brak danych
27.04.1906
Włodowice
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
318 DMR
20.12.1920
Zgierz
W/O
radiooperator
00.00.2005
Yorkshire, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
1586 ESP
14.02.1926
Jastrzębica
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
309 DMR
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
podporucznik
sierżant
kapitan
junak
kapral
chorąży
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704354
Bączek Stefan
P-1700
Bączkiewicz Egon
783050
P-2503
782133
Bączkiewicz Stanisław
Bączyński Tadeusz Stanisław
Bąderski Zenon Sylwester
784081
Bąk Antoni
P-0258 / 76612
Bąk Bronisław
794601
Bąk Czesław Józef
794777
Bąk Franciszek (Bonk František)
76826
707764
784097
Bąk Jan
Bąk Józef
Bąk Józef
703272
Bąk Stefan
705792
Bąk Zdzisław
704640
707012
707013
704484
784196
Bąk Zygmunt
Bąkowski Edward
Bąkowski Edward Antoni
Becher Kazimierz
Bechtloff Aleksander Julian
729101
Beck Augustyn
794608
Beck Lester Arnold
781382
793184
707864
Becker Stanisław Roman
Beczkowicz Jan
Beczkowicz Tadeusz
708520
Beczkowski Herman Hershel
P-0239
Bećko Stanisław
P-1900 / 793548
Beda Antoni
783755
Bedełek Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
29.09.1913
Pruszków
Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1981
Liverpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
20.02.1914
Izbice
P/O
strzelec pokładowy
17.05.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
11.04.1919
Ciążeń
LAC
mechanik
16.03.1983
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
BKZ
315 DM, 300 DB
17.01.1915
Kraków
F/O
nawigator
00.00.1962
Burlington, ON, Kanada
-
304 DB, 6 OTU
03.01.1918
Bodzentyn
W/O
radiooperator
brak danych
Australia
VM V kl., 3xKW
301 DB
17.01.1916
Poręby
plutonowy
Cpl
radiooperator
brak danych
Polska
-
304 DB, 6 OTU, 16 SFTS
16.03.1910
Pobitno
kapitan
F/Lt
obserwator
04.09.1967
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
03.06.1912
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
USA
-
brak danych
14.10.1923
Vitazovce
plutonowy
W/O
radiooperator
27.07.1945
Marsylia, Francja
3xKW
304 DB, 301 DB
08.10.1901
Rudnik n. Sanem
F/O
pilot
15.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
19.01.1927
Niedźwiedzie
AC2
mechanik przyrządów sam.
25.03.1959
Cordoba, Argentyna
-
Heliopolis
21.01.1902
Gilowice
F/Sgt
fotograf
19.07.1966
Londyn, Wlk. Brytania
-
131 Wing
07.03.1915
Bończa
LAC
mechanik
25.09.1986
Burton-on-Trent, Wlk. Brytania
-
308 DM
17.01.1925
Henrysin
LAC
mechanik motocyklowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.04.1915
Warszawa
LAC
mechanik
16.03.1978
Hillingdon, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.03.1926
Podbórz
AC1
kierowca
brak danych
Dewsbury, W.Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB
01.01.1926
Łancew Ług
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
04.07.1923
Warszawa
W/O
pilot
17.12.1956
Rio de Janeiro, Brazylia
3xKW
317 DM
21.04.1905
Witelówka
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
315 DM
13.08.1921
Lipiny
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
31.03.1918
brak danych
szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Sanora, CA, USA
-
brak danych
30.12.1913
Kosów
W/O
mechanik pokładowy
29.11.2001
Mielec, Polska
3xKW
300 DB, 301 DB
03.05.1900
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
Heliopolis
05.06.1926
Kiwerce
AC2
mechanik
brak danych
Aylesbury, Bucks., Wlk. Brytania
-
brak danych
15.06.1927
Łódź
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
09.12.1995
Rio de Janeiro, Brazylia
-
brak danych
04.11.1915
Lachowicze
porucznik
F/O
pilot
06.09.1941
Montrose, Tayside, Wlk. Brytania
-
8 SFTS
20.05.1912
Łódź
F/Lt
pilot
00.00.1960
Kanada
2xKW
302, 87 DM, 307 DMN
23.03.1912
Skierniewice
Cpl
mechanik
05.09.1976
Garwolin, Polska
-
303 DM
kapral
podporucznik
plutonowy
porucznik
chorąży
major
junak
werkmistrz
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
st. sierżant
sierżant
junak
kapitan
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
Koziegłowy
plutonowy
LAC
mechanik
-
303 DM
kapral
F/Sgt
pilot
793664
Bednarczyk Bonifacy
14.05.1922
704859
Bednarczyk Jerzy
09.07.1922
Warszawa
13.05.2008
Frankston, VIC, Australia
-
brak danych
20.06.1928
Dąbrowa
AC1
rusznikarz
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
Halton
06.04.1915
Popowo Kościelne
W/O
pilot
18.03.2002
New York, USA
3xKW
302 DM, 317 DM
23.11.1905
Warszawa
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
317 DM
16.03.1926
Szydłówek
kapral
LAC
kierowca
02.07.1987
Woodbridge, NJ, USA
-
brak danych
25.03.1920
Bochnia
sierżant
W/O
pilot
brak danych
brak danych
3xKW
308 DM
26.08.1923
Oktawin
st. szeregowy
LAC
kierowca
00.02.2007
Kent, Wlk. Brytania
-
316 DM
03.07.1901
Bukownica
werkmistrz
W/O
mechanik
15.11.1946
Legionowo, Polska
2xBKZ
302 DM, 6 OTU
03.03.1920
Zaborze
Cpl
mechanik przyrządów sam.
-
302 DM
AC1
pilot
-
307 DMN
Sgt
blacharz
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
-
brak danych
plutonowy
LAC
kancelista
USA
709010
792196
703732
Bednarczyk Juliusz
Bednarczyk Karol
Bednarczyk Ludwik
707294
Bednarczyk Marian
781253
Bednarczyk Stanisław
705793
Bednarek Bronisław
780764
Bednarek Ignacy
793162
Bednarek Stanisław
junak
sierżant
plutonowy
kapral
Warszawa, Polska
794079
792445
Bednarek Zdzisław
Bednarowicz Jan
784067
Bednarski Antoni
706315
Bednarski Antoni Stefan
780937
792363
729029
784689
P-0399
Bednarski Bronisław
Bednarski Feliks
Bednarski Franciszek
Bednarski Franciszek
Bednarski Józef
792895
Bednarski Piotr
783747
Bednarski Piotr Paweł
783074
784764
P-0505
Bednarski Tadeusz
Bednarski Władysław Józef
Bednarski Zdzisław
784765
Bednarski Zygmunt Marian (Croft)
782356
Bednarz Józef
P-2591
Bednarz Józef
780377
Bednarz Karol Marian
19.09.1919
Łódź
30.04.2011
Leeds, Wlk. Brytania
kapral
26.12.1905
Czacz
brak danych
Polska
07.02.1903
Winniki
00.00.1948
brak danych
12.03.1909
Barszczów
14.08.1963
Sydney, NSW, Australia
-
316 DM
29.03.1920
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.2003
Wlk. Brytania
-
brak danych
04.02.1916
Warszawa
AC1
bez specjalności
14.07.1986
Edynburg, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.01.1924
Chorzów
LAC
stolarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.08.1900
Myślachowice
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
BKZ
316 DM
15.07.1909
Krzysztoforzyce
F/Lt
bombardier
brak danych
Kraków, Polska
13.09.1915
Stanisławów
12.05.1943
29.06.1907
brak danych
Warszawa, Polska
31.01.1905
brak danych
brak danych
brak danych
02.06.1914
Kraków
26.05.1982
Bruksela, Belgia
28.10.1915
Warszawa
26.01.1942
-
21.01.1915
Janów
19.03.1994
13.06.1920
01.02.1943
sierżant
szeregowy
szeregowy
st. szeregowy
sierżant
kapitan
VM V kl., 2xKW, ODRK, DFC 301 DB
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
St. Jacobiparochie, Holandia
VM V kl., 3xKW
300 DB, 138 DS
Warszawa
Cpl
obsługa balonów
-
brak danych
LAC
bez specjalności
-
brak danych
LAC
magazynier
-
302 DM, 309 DMR
F/O
pilot
KW
302 DM
W/O
pilot
Cleethorpes, Wlk. Brytania
KW
300 DB
Rymasze
Sgt
pilot
Porthmadog, Gwynedd, Wlk. Brytania
-
41 DM
12.03.1915
Delatyn
F/O
nawigator
10.07.1957
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.03.1916
Schodnica
LAC
mechanik
brak danych
Francja
BKZzM
304 DB
sierżant
kapral
plutonowy
porucznik
st. sierżant
kapral
porucznik
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707014
Bednarz Mieczysław Henryk
709961
Bednarz Stefan
784987
784191
705692
Bednarz Zygmunt
Bednarzak Stefan
Bedryło Władysław
793097
Beeger Paweł
794890
Beer Ryszard Aleksander
P-1896 / 783400
Befinger Mieczysław Franciszek
P-1018
Beill Robert
780258
782396
P-2382
Bejda Józef
Bejm Józef
Bejnar Mieczysław
709827
Bejnarowicz Franciszek
708951
Bekus Wincenty
706954
784001
P-1185
705585
P-1901 / 793344
Belina-Brzozowski Ignacy
Belina-Prażmowski Janusz Józef
Belina-Prażmowski Zbigniew
Beller Władysław Henryk
Bełc Marian
709012
Bełoniak Kazimierz
706400
Bełwoń Albin Alojzy
792358
P-2060 / 793840
704923
Bełza Mieczysław (Wales)
Bełza Stanisław
Bełzak Stefan (Maczulski)
703067
Bem Kazimierz
703731
Bem Stefan
P-1975
Bemben Edward Feliks (Bronikowski)
792874
Bemben Michał
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
15.07.1925
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Melbourne, VIC, Australia
-
brak danych
24.07.1901
Łękawica
AC1
bez specjalności
00.00.1970
Wlk. Brytania
-
301 DB
19.11.1916
Błotnica
LAC
mechanik
brak danych
Francja
-
305 DB
28.07.1908
Mława
LAC
mechanik
11.01.2000
Wrocław, Polska
-
301 DB
10.09.1913
Lwów
F/Sgt
pilot
brak danych
USA
-
301 DB
17.11.1911
Toruń
Sgt
radiooperator
03.08.1943
Kilonia, Niemcy
KW
305 DB
19.10.1919
Suchodół
F/Sgt
pilot
23.09.1944
Bari, Włochy
-
1586 ESP
28.08.1915
Nowy Jiczyn
F/Lt
pilot
16.05.1945
Epping, Essex, Wlk. Brytania
KW
309 DMR
02.01.1902
Bolechów
W/Cdr
pilot
16.08.1970
Londyn, Wlk. Brytania
16.11.1917
Mszczonów
LAC
mechanik
00.04.2001
Southampton, Hampshire, Wlk. Brytania
-
300 DB
22.01.1911
Kozłówka
Cpl
mechanik samochodowy
brak danych
Argentyna
-
305 DB
26.08.1912
Awdiejewka
F/O
nawigator
20.09.1966
Toronto, ON, Kanada
KW
305 DB
20.07.1915
Nowa Wilejka
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
318 DMR
18.07.1924
Brzozowice
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.01.1921
Płock
LAC
instruktor wych. fizyczn.
17.05.1989
Płock, Polska
-
131 Wing
10.09.1917
Rożki
Sgt
nawigator
23.04.1943
La Baule-Escoublac, Francja
-
300 DB
27.12.1892
brak danych
W/Cdr
obserwator
00.00.1954
Glasgow, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.03.1921
Przemyśl
F/Sgt
pilot
03.01.1946
Jurby, Wlk. Brytania
-
5 ANS
27.01.1914
Paplin
F/O
pilot
27.08.1942
Northwood, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFC 303 DM, 58 OTU
14.02.1926
Stawy
junak
AC1
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
Cranwell
18.03.1909
brak danych
kapral
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
04.08.1912
Borysław
Cpl
elektryk
05.04.2002
Bridgend, Glamorgans., Wlk. Brytania
-
302 DM
22.10.1914
Surhów
F/O
pilot
11.04.1945
Epping, Essex, Wlk. Brytania
3xKW
316 DM
10.04.1920
Rogóźno
Sgt
pilot
00.00.1996
Pontypridd, Glamorgan, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.07.1914
brak danych
kapral
LAC
rusznikarz
brak danych
Long Island, NY, USA
-
brak danych
28.08.1907
Wągrowiec
st. sierżant
Cpl
dział rachunkowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.10.1912
Przemyśl
F/Lt
obserwator
03.02.1996
Przemyśl, Polska
VM V kl., 2xKW
300 DB, 301 DB, 304 DB
29.09.1905
Konary
LAC
fotograf
brak danych
brak danych
-
brak danych
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
porucznik
major
VM V kl., 3xKW, CBE, DFC 305 DB
plutonowy
sierżant
porucznik
kapral
kapral
podpułkownik
sierżant
porucznik
sierżant
porucznik
kapral
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708001
Bembenek Augustyn (Babiński)
709011
Bembenek Stanisław
P-0997
P-1539 / 783428
792651
Benc Zygmunt
Bendix Jan
Bendkowski Jan Zygmunt
784313
Bendkowski Rudolf Albert
792129
Benedyk Józef
780540
Benetkiewicz Edward
P-1540 / 783427
Benoit Michał
P-1710 / 783408
705488
P-0991
Benoit Wiesław
Bentkowski Kazimierz
Benz Kazimierz
782457
Benz Zygmunt
792134
Benziński Kazimierz
780742
781055
709013
784512
P-1541 / 783423
Beński Antoni Kasper
Berdecha Jan
Berdej Paweł
Berdowski Edward
Berdys Stefan
704029
Berej Zygmunt
705794
Berek Alojzy
780445
783022
782084
Berent Jan
Bereś Tadeusz Marcin
Bereza Marian
P-2801 / 782697
Berezowski Franciszek
794824
Berezowski Józef
-
Berezowski Otton Jan
P-0436
Berezowski Stefan Michał Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.08.1917
Chojniczki
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
131 Wing
17.10.1927
Konstantynów
junak
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
Cranwell
17.10.1907
brak danych
F/O
oficer medyczny
00.00.1983
Worcester, Worcs., Wlk. Brytania
-
brak danych
09.07.1920
Nowe Miasto
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
KW
300 DB
24.01.1915
Opojowice
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
315 DM
16.04.1916
Bobrek
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
315 DM
15.01.1915
Strzeliska Stare
plutonowy
Sgt
pilot
12.12.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
05.10.1914
Kcynia
W/O
mechanik pokładowy
26.08.1976
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
300, 301 DB
26.07.1920
Warszawa
F/Lt
radiooperator
00.00.1983
Dubai, ZEA
VM V kl., 3xKW
301 DB
17.05.1919
Warszawa
F/O
pilot
18.11.1942
Northwood, Wlk. Brytania
-
306 DM
07.09.1920
Wilno
AC2
kierowca
04.07.1972
Edmonton, AB, Kanada
-
133 Wing
29.10.1899
Nieżywięć
W/Cdr
pilot
05.05.1957
Drayton Valley, AB, Kanada
-
307 DMN , DSP
09.09.1903
Nieżywięć
majster
Sgt
mechanik
00.11.1980
Clearwater, FL, USA
-
307 DMN
25.02.1918
Radzymin
st. sierżant
W/O
pilot
18.12.1976
Radzymin, Polska
02.01.1920
Sowczyce
W/O
pilot
15.01.2009
Hucknall, Wlk. Brytania
KW
303 DM
29.04.1909
Syczewka
Cpl
mechanik pokładowy
25.05.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
02.02.1926
Nowosiółki
AC1
bez specjalności
00.00.1951
Wlk. Brytania
-
Cranwell
06.01.1916
brak danych
LAC
elektryk
26.11.2004
IL, USA
-
brak danych
07.02.1919
Rzerzęczyce
P/O
strzelec pokładowy
15.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
27.01.1918
Lublin
kapral
LAC
mechanik radarowy
00.00.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
17.12.1915
Pastwiska
plutonowy
LAC
stolarz
31.01.1991
Cieszyn, Polska
-
300 DB
07.03.1903
Włocławek
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN
16.01.1915
Kraków
LAC
mechanik
00.00.1974
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
12.06.1919
Krasnystaw
Sgt
mechanik pokładowy
25.10.1995
Bingham, Notts., Wlk. Brytania
-
309 DMR
15.01.1921
Nowoszyny
F/O
pilot
06.12.1983
AZ, USA
2xKW
306 DM
21.02.1908
brak danych
AC1
magazynier
00.00.1976
Swindon, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.05.1888
Wójtowce
podpułkownik
brak danych
administracja
10.01.1960
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.07.1897
Lwów
podpułkownik
brak danych
pilot
24.03.1983
Poznań, Polska
-
brak danych
kapitan
porucznik
plutonowy
st. sierżant
porucznik
podporucznik
szeregowy
podpułkownik
VM V kl., 3xKW, DFC 302 DM
sierżant
plutonowy
junak
plutonowy
podporucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
podporucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0197
Berezowski Tadeusz
703866
Bereźnicki Józef Zygmunt
P-0209
793337
brak danych
Bereżecki Włodzimierz
Berger Antoni
Berger Franciszek
706433
Berger Józef
704367
Bergier Stefan
709828
Bergman Oskar
P-2097 / 781257
Bergner Mieczysław Józef
794401
703661
708223
Berka Tadeusz Bolesław
Berkowski Józef
Berkowski Roman (Polaczek)
792144
Berkowski Stanisław
707015
Bernacki Antoni
781268
792295
709904
P-1293
P-0734
Bernaczek Henryk
Bernaczek Karol
Bernakiewicz Mieczysław
Bernas Kazimierz
Bernas Kazimierz Tytus
P-1146
Bernasiński Karol
76820
Bernaś Bronisław
P-0806
P-2192 / 704553
781234
Bernat Czesław Agenor
Bernat Edwin Platon
Bernat Szczepan Jan
P-2360
Bernatek Eugeniusz
P-0102
Bernatowicz Franciszek
793304
Bernatowicz Wacław
780406
Bernatowicz Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.10.1905
brak danych
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
10.12.1988
Cordoba, Argentyna
-
brak danych
02.10.1914
Znojmo
plutonowy
LAC
radiotelefonista
brak danych
Niemcy
-
305 DB
09.01.1911
Arestów
S/Ldr
pilot
29.07.1958
Buenos Aires, Argentyna
2xKW, DFC
318 DMR
05.01.1915
Poznań
Sgt
radiooperator
15.04.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
304 DB
06.07.1915
Bzowo
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.06.1923
Chorzów
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.01.1903
Biała
st. sierżant
Cpl
żandarmeria lotnicza
09.08.1974
Wisbech Cambridge, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.04.1923
Warszawa
kapral
LAC
radiooperator
brak danych
brak danych
-
318 DMR
15.09.1921
Lwów
porucznik
F/O
nawigator
23.05.1944
Kleve, Niemcy
16.07.1919
Busk
W/O
pilot
00.00.1977
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
3xKW, SKZzM
315 DM
23.03.1910
Bednarów
Cpl
kucharz
04.05.1964
Kłodzko, Polska
-
309 DMR
17.05.1925
Tychy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
25.10.1915
Zalesie
kapral
LAC
obsługa balonów
15.11.1994
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.02.1926
Hucisko Brodzkie
kapral
LAC
kierowca
00.00.1999
Oldham, Lancs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
09.02.1906
brak danych
LAC
administracja
19.12.2001
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.03.1914
Stanisławów
LAC
kancelista
29.04.1996
Rzeszów, Polska
-
300 DB
24.05.1925
Lwów
AC1
bez specjalności
03.06.1990
Urbana, IL, USA
-
318 DMR
04.01.1914
brak danych
P/O
obserwator
brak danych
brak danych
KW
brak danych
04.01.1914
Warszawa
F/O
obserwator
19.06.1941
-
2xKW
301 DB
05.02.1909
Staroniwa
F/Lt
pilot
25.02.2004
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB, 45 TG
06.08.1906
Lwów
F/Lt
pilot
03.09.1980
Folkestone, Kent, Wlk. Brytania
-
302 DM
20.07.1911
Dawidkówce
F/Lt
obserwator
13.11.1989
Katowice, Polska
3xKW
301 DB
28.03.1913
brak danych
F/O
oficer techniczny
00.00.2005
Ludlow, Shropshire, Wlk. Brytania
-
Baza PSP
03.01.1901
Warszawa
F/Sgt
mechanik
19.06.1982
Toruń, Polska
-
brak danych
02.01.1916
brak danych
porucznik
P/O
administracja
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.03.1917
Chicago
porucznik
P/O
pilot
02.09.1941
Montrose, Tayside, Wlk. Brytania
-
8 SFTS
10.04.1909
Nowe Święciany
W/O
pilot
29.11.1965
Olsztyn, Polska
BKZzM
307 DMN, Baza PSP
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
major
plutonowy
brak danych
VM V kl., 4xKW, DFM 300 DB
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
kapral
kapral
st. szeregowy
porucznik
porucznik
kapitan
kapitan
kapitan
porucznik
chorąży
chorąży
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792418
Berner Paweł
P-2696 / 703845
Bernhardt Włodzimierz
794607
707765
780541
Berry Robert Oliver
Bertosz Aleksander
Bestecki Bolesław Wacław
793663
Beśko Stefan
704726
Betka Jan
784271
Betleja Władysław
706146
Betlejewski Stefan
708354
P-0792
708096
Betliński Franciszek (Szwedowski)
Bettcher Jerzy Ryszard
Bettin Paweł (Kurek)
P-1855 / 780542
Beyer Andrzej
P-0811
Bezdek Stefan Franciszek
705073
706256
707766
794604
794841
Bezener Michał
Bezler Jan
Bezpałko Zygmunt (Beston)
Bezusko John Walter
Bezwukło Zbigniew Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
23.09.1906
Bydgoszcz
Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1993
Denham Buck's, Wlk. Brytania
-
317 DM
30.05.1915
Warszawa
F/Lt
bombardier
29.09.2013
Warszawa, Polska
KW
300 DB
21.03.1920
brak danych
AC1
bez specjalności
11.06.1979
Houston, TX, USA
-
brak danych
28.02.1927
Deniskowicze
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
Heliopolis
17.11.1908
Lwów
W/O
strzelec pokładowy
10.01.2000
Warszawa, Polska
2xKW, SKZzM
301 DB
08.08.1916
Drużbice
Cpl
mechanik
25.02.2005
Strathcona, BC, Kanada
-
302 DM, 301 DB
26.12.1908
Kurnatowice
Cpl
mechanik przyrządów sam.
20.10.1987
Polska
-
brak danych
11.05.1903
Łętownia
LAC
blacharz
18.05.1947
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 318 DMR
27.01.1911
Miszewo
LAC
mechanik
01.08.1979
Warszawa, Polska
-
304 DB
05.04.1917
Roden
AC2
straż pożarna
00.00.1995
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.03.1915
Warszawa
P/O
pilot
29.08.1941
-
-
308 DM
13.09.1911
Lutówko
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
302 DM
14.04.1917
Kijów
F/Lt
pilot
15.05.1962
Łódź, Polska
VM V kl., 3xKW
302 DM
01.05.1906
Kraków
F/Lt
pilot
23.05.1991
Johannesburg, RPA
-
brak danych
04.09.1907
Stanisławów
LAC
magazynier
brak danych
brak danych
-
301 DB
31.10.1917
Tykocin
LAC
radiooperator
31.12.1994
Leeds, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.05.1926
Lwów
AC2
mechanik
29.08.1998
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
02.10.1920
Scranton
Sgt
pilot
28.03.2000
Riverside, CA, USA
-
brak danych
16.02.1920
Końskie
W/O
pilot
2xKW
303 DM
sierżant
Sgt
kancelista
-
brak danych
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
-
brak danych
Sgt
pilot
sierżant
porucznik
st. szeregowy
junak
st. sierżant
majster
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
porucznik
st. szeregowy
kapitan
kapitan
kapral
kapral
junak
kapral
sierżant
brak danych
781931
Bęben Tadeusz
706980
Bębenek Józef
793863
781408
793021
Będkowski Ryszard
Będkowski Stanisław Zygmunt
Bialik Antoni
784399
Bialik Jan
P-1949 / 783425
Białecki Bronisław Jan
784022
Białecki Jan
783228
Białecki Józef Janusz
20.05.1915
Błażowa
00.00.1997
Londyn, Wlk. Brytania
22.11.1918
Gródek Jagiell.
brak danych
Kanada
13.09.1915
Lublin
25.10.1941
Bridgwater, Somerset, Wlk. Brytania
-
8 AACU
22.04.1921
Sosnowiec
F/Sgt
pilot
14.11.1990
Sosnowiec, Polska
2xKW
315, 316 DM
14.05.1914
Koźle
Cpl
rusznikarz
00.00.1999
Wlk. Brytania
-
305 DB
22.05.1909
Essen
plutonowy
LAC
blacharz
00.00.1984
Wlk. Brytania
-
brak danych
09.06.1917
Rzeszów
porucznik
F/Lt
pilot
21.06.2006
Londyn, Wlk. Brytania
KW
303 DM
25.12.1900
Włocławek
chorąży
W/O
meteorolog
08.01.1949
Włocławek, Polska
-
6 OTU
20.03.1921
Błonie
sierżant
W/O
pilot
10.02.1996
St. Annes, Lanc's, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
sierżant
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782690
Białecki Roman Adam
P-2745
Białecki Tadeusz Stefan
707188
707295
781588
Białecki Zbigniew Emil
Białek Bronisław
Białek Józef
780723
Białek Stanisław
P-0655
Białkiewicz Wacław (Blaire)
794304
Białko Kazimierz
76633
Białkowski Ludwik Seweryn
708619
705557
709014
Białkowski Paweł
Białkowski Stanisław
Biało Jan
729055
Białobłocki Stefan
782554
Białobrówka Mikołaj
703895
781470
P-2967 / 708374
P-1423
705691
Białobrzeski Kazimierz
Białobrzycki Walenty
Białokoz Jerzy Eugeniusz
Białoskórski Jerzy Zygmunt
Białoszewski Adam Szczepan
784711
Białoszewski Czesław Jan
706149
Białota Rudolf
P-1748
P-0998
792267
Białowąs Karol
Białowiejski Stanisław
Biały Czesław
P-0001 / 76841
Biały Jan
794993
Biały Lech Józef
704791
Biały Teodor
784944
Biały Władysław Ludwik
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.01.1918
Brochocin
F/Sgt
pilot
21.03.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
577 DM
06.10.1916
Skoki
F/O
pilot
23.05.1981
Perth, WA, Australia
-
307 DMN
17.01.1913
Rzeszów
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.04.1926
Płyćwia
Sgt
radiooperator
00.00.1998
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
05.05.1919
Zabrzeg
Cpl
rusznikarz
00.00.2003
Hastings & Rother, Sussex, Wlk. Brytania
-
300 DB
25.03.1920
Brody
Sgt
strzelec pokładowy
KW
304 DB
F/Lt
obserwator
plutonowy
porucznik
sierżant
kapral
sierżant
kapral
06.05.1941
-
28.09.1913
Trzemeszno
14.08.1986
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
306 DM
03.04.1912
Drohobycz
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.00.1995
Derby, Wlk. Brytania
-
302 DM
10.01.1902
Honiatyczki
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
14.05.1992
Barry's Bay, ON, Kanada
KW, OBE
300 DB
12.02.1920
Wilno
AC2
bez specjalności
00.00.1989
Leicester, Leicestershire, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.04.1922
Chełm
LAC
strzelec pokładowy
30.05.1990
Drawsko Pom., Polska
-
309 DMR
29.11.1927
Sienkiewicze
AC2
elektryk samolotowy
brak danych
Transvaal, RPA
-
Halton
06.10.1920
Łąkociny
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
307 DMN
15.12.1913
Warszawa
sierżant
F/Sgt
pilot
22.06.1943
-
KW
300 DB
21.01.1923
Łomża
Sgt
strzelec pokładowy
25.05.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
10.04.1915
Kuty
Cpl
mechanik
05.11.1959
Ipswich, Wlk. Brytania
-
318 DMR
10.11.1912
brak danych
F/O
administracja
27.03.1969
Oxford, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.10.1916
Stryj
F/O
pilot
19.01.1999
Auburn, CA, USA
-
303 DM
24.12.1910
Stryj
F/Sgt
strzelec pokładowy
02.09.1944
Belgrad, Serbia
-
1586 ESP
07.01.1918
brak danych
Cpl
mechanik
18.05.1995
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.06.1902
Ostrawa
Sgt
bez specjalności
12.06.1983
Kraków, Polska
-
brak danych
11.02.1904
Kamionka Strumił.
F/Lt
obserwator
26.01.1963
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
16.10.1899
Warszawa
S/Ldr
oficer techniczny
00.12.1967
Tuscon, NY, USA
-
brak danych
19.06.1900
Warszawa
F/Sgt
radiooperator
06.02.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
16.06.1897
Kraków
S/Ldr
pilot
02.10.1984
Bytom, Polska
07.03.1922
Poznań
15.10.1942
-
14.02.1907
Korzec
brak danych
brak danych
23.02.1908
Przemyśl
02.06.1996
Toronto, ON, Kanada
kapitan
kapral
kapral
junak
st. szeregowy
sierżant
podporucznik
porucznik
sierżant
plutonowy
st. sierżant
kapitan
major
st. sierżant
pułkownik
VM V kl., 2xKW, ODRK 304 DB, Baza PSP
st. szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
KW
300 DB
sierżant
Cpl
radiomechanik
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
-
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792480
Białyński Antoni
793362
Białyński Tadeusz
P-2143
706924
P-3042
Bibrowicz Henryk Bolesław
Bichler Szoel Hirsz
Biczysko Józef Antoni
P-1204
Biderman Roman
703233
Bieda-Biełowicki Ignacy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
31.05.1893
Ciszków
W/O
kancelista
15.12.1961
Nottingham, Wlk. Brytania
-
318 DMR
08.02.1913
Berlin
Cpl
radiooperator
brak danych
brak danych
-
303 DM
12.01.1915
Poznań
F/Lt
pilot
24.04.1986
Welland, ON, Kanada
VM V kl., 2xKW
315 DM
27.09.1924
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Brazylia
-
brak danych
30.03.1916
Bottrop
F/O
pilot
brak danych
Larks Aurshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.07.1913
Warszawa
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Polska
-
307 DMN
21.07.1917
Częstochowa
kapral
AC2
mechanik radarowy
07.06.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
brak danych
plutonowy
F/Sgt
bombardier
-
300 DB
st. sierżant
Cpl
radiooperator
-
309 DMR
LAC
kierowca
-
brak danych
LAC
mechanik
-
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
-
300 DB
F/O
obserwator
chorąży
sierżant
kapitan
plutonowy
kapitan
704194
Biedawski Józef
17.03.1918
792600
Biedrzycki Stanisław
18.09.1915
Gzdów
17.09.1944
Warszawa, Polska
10.02.1925
brak danych
brak danych
brak danych
08.04.1923
Topola Wielka
brak danych
Francja
14.09.1920
Brześć
24.08.1971
Międzyrzecz, Polska
28.12.1913
Ostrów
30.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
18 OTU
22.05.1906
Borcicze
AC1
bez specjalności
29.02.1984
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
29.10.1917
Nowe Miasto
LAC
mechanik
09.11.1997
Rushcliffe, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.01.1922
Wicyń
W/O
radiooperator
16.10.2004
Elmhurst, IL, USA
-
300 DB
30.01.1917
Łęki
W/O
pilot
08.01.1985
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
KW, ODRK
308 DM
27.12.1924
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Holandia
-
302 DM
03.01.1917
Jarosław
LAC
krawiec
11.11.1986
Ipswich, Wlk. Brytania
-
316 DM
22.07.1902
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1954
Aldershot, Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.09.1916
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.03.1895
Sokal
AC2
kucharz
brak danych
Polska
-
301 DB
06.10.1907
Jarosław
F/O
obserwator
29.10.1940
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
06.01.1909
Kowel
LAC
magazynier
brak danych
brak danych
-
133 Wing
10.08.1909
Kościerzyna
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.07.1916
Kościerzyna
st. sierżant
W/O
pilot
15.06.1984
St. Austell, Cornwall, Wlk. Brytania
-
304 DB, 307 DMN
20.03.1916
Bryńce Zagórne
Sgt
radiooperator
22.05.1943
Halton, Bucks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
25.09.1900
Lipawa
P/O
oficer techniczny
14.06.1961
Warszawa, Polska
-
brak danych
Olsztyn, Polska
707016
708680
705656
Biedul Bogdan
Biegański Franciszek
Biegański Jerzy
P-1368
Biegański Tadeusz Jan
707387
Biegański Władysław
784194
705688
780378
703946
707754
Biejat Eugeniusz Michał
Biel Franciszek
Biel Józef
Biel Mieczysław
Biela Jan
P-1865 / 783417
Bielak Wacław Marian
704641
Bielan Józef
709962
76828
705326
Bielański Józef
Bielański-Firlej Stanisław Feliks
Bielawa Baltazar
708070
Bielawa Bernard (Stosik)
780313
Bielawski Franciszek Walerian
784148
Bielawski Józef
P-1061
Bielawski Longin
kapral
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
porucznik
st. szeregowy
kapral
kapitan
plutonowy
kapral
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707388
Bielawski Stanisław
705795
Bielawski Wacław
780662
P-2170 / 792793
703343
Bielec Jakub
Bielec Jan
Bielec Józef
782806
Bielec Stanisław
P-2013
Bielecki Aleksander
P-2842
Bielecki Jan
709628
Bielecki Kazimierz
709869
P-1055
780848
Bielecki Kazimierz Bolesław
Bielecki Konstanty
Bielecki Marian Antoni
706437
Bielecki Stanisław
709627
Bielicki Eryk Jan Michał
793845
P-2802 / 781930
706739
707727
793399
Bielicki Józef
Bielicki Władysław Henryk (Beale)
Bielinowicz Wacław
Bieliński Antoni
Bieliński Piotr
P-0687
Bielkiewicz Bogdan
794558
Bielkiewicz Jan
794235
709015
706578
Bielski Antoni Adam
Bielski Bolesław
Bielski Jerzy
707389
Bielski Józef
703896
Bielski Robert Zdzisław
703947
Bielski Stanisław
707767
Bielski Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
26.01.1907
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
02.07.1922
Wilno
kapral
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
315 DM
25.07.1910
Chodorówka
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
302 DM, 315 DM
10.07.1909
Ulanica
F/O
oficer techniczny
29.01.1983
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
21.03.1904
Tatarów
F/Sgt
rusznikarz
00.00.1973
Gloucester, Wlk. Brytania
-
131 Wing
30.08.1916
Grabówka
Sgt
pilot
08.10.1942
Bergen-op-Zoom, Holandia
KW
301 DB
31.05.1911
brak danych
F/Lt
obserwator
17.06.1985
Cambridge, ON, Kanada
VM V kl., 2xKW, DFC 300 DB
02.09.1914
Kielce
porucznik
F/O
pilot
08.12.1969
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
06.01.1926
Rogienice
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
16.12.1989
Kalisz, Polska
-
318 DMR
30.08.1919
brak danych
LAC
obsługa techniczna
00.00.1991
Dunstable, Beds., Wlk. Brytania
-
318 DMR
05.05.1905
Lewandówka
F/Lt
pilot
15.03.1977
Montreal, QC, Kanada
-
brak danych
25.03.1902
Horyniec
Cpl
kancelista
20.12.1969
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.08.1914
Zakroczym
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
300 DB
12.01.1903
Berlin
LAC
kancelista
12.12.2005
Wrocław, Polska
-
318 DMR
12.02.1922
Warszawa
W/O
pilot
15.08.1944
Kraków, Polska
3xKW
305 DB, 1586 ESP
01.05.1919
Kamienna
F/O
pilot
15.05.2001
Fort Pierce, FL, USA
3xKW
316 DM
12.10.1912
Wilno
LAC
kucharz
24.12.1988
Leicester, Wlk. Brytania
-
308 DM
10.07.1916
Boguty
AC2
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
05.02.1912
Władysławów
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
317 DM
31.08.1913
Godlewo
P/O
pilot
13.02.1941
Market Drayton, Shrops., Wlk. Brytania
-
306 DM
14.10.1921
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Cordoba, Argentyna
-
brak danych
19.08.1916
Mendoza
Sgt
nawigator
25.06.1943
Rheinberg, Niemcy
-
300 DB
26.02.1926
Czarny Dunajec
AC2
elektryk samolotowy
23.12.1967
Croydon, Surrey, Wlk. Brytania
-
Halton
11.05.1923
Orla
F/Sgt
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.01.1896
Dziadowszczyzna
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.06.1924
Oszmiana
sierżant
W/O
pilot
09.08.1992
Rzeszów, Polska
3xKW
300 DB
05.06.1915
Żwaków
LAC
mechanik radarowy
15.12.1995
Mountain Home, IL, USA
-
305 DB
17.11.1927
Milatyn Nowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.03.1984
Pierce, USA
-
309 DMR
plutonowy
porucznik
st. majster
plutonowy
kapitan
kapral
kapitan
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
podporucznik
st. szeregowy
kapral
sierżant
porucznik
plutonowy
kapral
junak
plutonowy
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2231
Bielski Zygmunt Tadeusz
781939
Bienia Marian
P-2302 / 794349
709016
781653
Bieniada Stanisław Tadeusz
Bieniak Tadeusz
Bieniakiewicz Henryk
705796
Bienias Adam
792598
Bienias Hipolit
729224
Bienias Józef
782829
Bieniasz Jan Kazimierz
704771
707297
P-1304
Bieniaszewski Ignacy
Bieniawski Zbigniew
Bieniawski Zbigniew Józef
792785
Bieniecki Władysław
783126
Bieniek Andrzej
781781
780938
792316
793423
707296
Bieniek Bolesław
Bieniek Henryk
Bieniek Karol
Bieniek Stanisław
Bień Czesław
706570
Bieńkiewicz Bronisław (Radvan)
704104
Bieńkow Jan
793929
P-0511
P-1588 / 784685
Bieńkowski Adam
Bieńkowski Jan Zenon
Bieńkowski Januariusz (Bradley John)
704289
Bieńkowski Jerzy (Brennan)
706151
Bieńkowski Józef Franciszek
P-0712
Bieńkowski Zygmunt Witymir
781086
Biernacik Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.01.1903
Warszawa
kapitan
F/Lt
oficer medyczny
08.03.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
06.02.1912
Bóbrka
plutonowy
LAC
rusznikarz
05.01.1996
Los Angeles, CA, USA
-
302 DM
12.12.1912
Przerośl
F/O
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
306 DM
19.04.1927
Konarzyce
AC1
rusznikarz
brak danych
Wschodnia Afryka
-
Halton
15.01.1918
Poznań
AC1
kancelista
20.09.1952
Włochy
-
brak danych
10.09.1922
Chełm
AC1
mechanik samochodowy
00.00.2005
Worthing, Sussex, Wlk. Brytania
-
304 DB
30.07.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.12.1920
Skoczów
AC2
obsługa techniczna
00.00.1991
Oldham, Lancs., Wlk. Brytania
-
315 DM
15.02.1918
Olejów
W/O
pilot
12.02.1992
Lincoln, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
01.01.1907
brak danych
LAC
stolarz
brak danych
Polska
-
brak danych
25.03.1926
Bieniawa
porucznik
junak
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
kapral
sierżant
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
Wasaga Beach, ON, Kanada
kapral
-
317 DM, 300 DB
18.08.1899
Lwów
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1963
Francja
-
brak danych
10.09.1898
Żychlin
st. majster
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
19.02.1920
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.04.1910
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.11.1921
Lipsko
W/O
pilot
16.07.1954
Caernarforn, Wlk. Brytania
3xKW
302 DM
04.09.1916
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.05.1911
Łękawica
Cpl
bez specjalności
06.06.1983
Oświęcim, Polska
-
303 DM
19.06.1926
Szubków
AC1
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
301 DB
07.02.1923
Sejny
plutonowy
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.08.1919
Wilno
plutonowy
Sgt
radiooperator
00.00.2000
Gravesend, Kent, Wlk. Brytania
-
305 DB
14.12.1904
Lwów
Sgt
fotograf
brak danych
brak danych
-
300 DB
26.03.1914
Kołbiel
F/Lt
pilot
02.08.1943
Cherbourg, Francja
KW
307 DMN
19.09.1913
Zawiercie
F/Lt
oficer medyczny
16.11.2005
Edmonton, AB, Kanada
-
305 DB
06.04.1920
Mikołajów
LAC
elektryk
02.04.2006
Teddington Bed's, Wlk. Brytania
BKZzM
300 DB
20.07.1917
Ołomuniec
F/Sgt
pilot
25.10.2000
Polska
-
317 DM
02.05.1913
Warszawa
S/Ldr
pilot
15.08.1979
Londyn, Wlk. Brytania
08.08.1916
Rakowice
14.10.1998
Woodford Green, Essex, Wlk. Brytania
major
kapral
sierżant
brak danych
sierżant
kapral
sierżant
porucznik
kapitan
kapral
sierżant
major
VM V kl., 3xKW, ODRK 303 DM
plutonowy
Cpl
mechanik
-
301 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1749
Biernacki Antoni Tadeusz
706378
Biernacki Czesław
781339
P-2194 / 781882
704368
Biernacki Henryk
Biernacki Olgierd Ryszard
Biernacki Wiktor
708005
Biernat Józef (Baranowski)
793390
Biernat Władysław
706438
Biernat Zygmunt
792205
Bierza Wilhelm
793634
705226
703019
Biesiadowski Edward
Bieszyk Antoni
Bietkowski Jan Feliks
780314
Bieżuński Jan Adam
784555
Bigaj Karol
781203
784192
781186
P-2195 / 782766
784844
Bijowski Jan
Bil Tomasz
Bilanów Tadeusz
Bilau Juliusz
Bildziuk Kazimierz
P-0546
Bilecki Kazimierz Józef
782091
Bilicki Florian Stanisław
P-2954 / 705222
76653
783406
Biliński Bogumił
Biliński Bolesław Kazimierz (Townsend)
Biliński Bruno (Cordery)
705797
Biliński Edward
704605
Biliński Julian
780379
Biliński Tadeusz Andrzej
707768
Biliński Wiktor Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
05.07.1905
Biała Podl.
kapitan
F/Lt
administracja
brak danych
Washington, USA
-
RAF Chedburgh
11.09.1923
Świr
kapral
LAC
mechanik motocyklowy
16.10.2001
Jamestown, NY, USA
-
316 DM
14.01.1916
Wyględy
LAC
mechanik
00.00.2001
Shewsbury, Shropshire, Wlk. Brytania
-
305 DB
01.01.1920
Lwów
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
KW
307 DMN
18.07.1912
Zakrzówek
LAC
żandarmeria lotnicza
00.00.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
303 DM
23.08.1924
brak danych
st. szeregowy
LAC
rusznikarz
brak danych
Kraków, Polska
-
131 Wing
24.12.1913
Ostrów
sierżant
Sgt
magazynier
00.00.1996
Isleworth, Wlk. Brytania
-
303 DM
23.03.1920
Dzierawy
plutonowy
F/Sgt
nawigator
20.08.2014
Justice, IL, USA
-
brak danych
06.02.1915
Rydułtowy
plutonowy
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
316 DM
05.11.1905
brak danych
W/O
pilot
01.10.1965
Piotrków Tryb., Polska
BKZzM
brak danych
13.06.1912
Majdan
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Niemcy
-
brak danych
20.10.1907
Tustań
LAC
bez specjalności
14.10.1984
Sztokholm, Szwecja
-
307 DMN
17.06.1905
Ulatowo
F/Sgt
strzelec pokładowy
18.03.1968
Bartoszyce, Polska
VM V kl., 4xKW
300 DB
16.10.1916
Zabierzów
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
316 DM
22.06.1921
Łanczyn
Sgt
bombardier
25.06.1943
Rheinberg, Niemcy
-
300 DB
16.12.1907
brak danych
AC1
mechanik
00.12.1985
Cook, IL, USA
-
brak danych
17.08.1912
Rymanów
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
09.10.1907
brak danych
F/O
pilot
13.06.1944
-
-
305 DB
29.09.1916
Tallinn
LAC
tokarz
27.08.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
133 Wing
03.03.1917
Przemyśl
F/Lt
pilot
02.05.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
ODRK
brak danych
04.05.1913
Kamionka Strumił.
Sgt
mechanik
brak danych
Melbourne, VIC, Australia
-
304 DB
10.06.1909
Jezierzany
F/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.09.1915
Lwów
F/Lt
obserwator
13.09.2005
Droitwich, Wlk. Brytania
04.10.1918
Wald am Schober
W/O
pilot
31.01.2008
Leicester, Wlk. Brytania
KW
305 DB, 300 DB
06.10.1910
Lwów
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.01.1917
Żółkiew
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
Cordoba, Argentyna
VM V kl., 3xKW
300 DB
10.11.1915
Stanisławów
Sgt
tłumacz
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
BKZ
301 DB
23.03.1926
Kurhany
Sgt
radiooperator
27.06.1978
Springvale, VIC, Australia
-
Heliopolis
plutonowy
porucznik
sierżant
chorąży
plutonowy
st. szeregowy
podporucznik
kapral
kapral
szeregowy
sierżant
podporucznik
plutonowy
porucznik
majster
podporucznik
major
st. sierżant
st. sierżant
kapral
VM V kl., 4xKW, SKZ, DFC 300 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706254
Billi Benjamin
705134
Bilmon Witold
707142
784301
705798
Bilor Tadeusz
Bilski Karol
Bilski Michał
706899
Bilski Zbigniew Edward
704552
Biłas Franciszek
794195
Biłaszewski Stefan Maksymilan
P-2164 / 704795
Biłous Piotr Antoni
707769
793967
705462
Biłyk Roman
Biłyk Stanisław
Binduga Stefan
794309
Binek Leon
709017
Binek Wiesław Stanisław
783895
703119
703734
794636
P-1711 / 783414
Binert Witold Józef
Binsztok Aron
Bińkowski Józef
Birnholc Stanisław (Ballard)
Birtus Stanisław Karol
704103
Bisanz Leszek
781775
Biskup Wincenty
782387
784550
P-0870
Biskupski Leon
Biskupski Stanisław Antoni
Bissinger Ferdynand
706982
Bisztyga Antoni Zygmunt
780033
Biwald Marian
706558
Bizio Zygmunt Marian
794891
Biziuk Kazimierz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.02.1908
Czarnobyl
kapral
LAC
obsługa siłowni
brak danych
Argentyna
-
brak danych
03.01.1924
Kowale
kapral
Sgt
radiooperator
01.10.2005
Sutherland, NSW, Australia
-
brak danych
05.04.1923
Lwów
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
Heliopolis
01.11.1902
Śródka
Cpl
kucharz
brak danych
Polska
-
309 DMR
29.09.1922
Brzezowa
LAC
bez specjalności
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
26.07.1925
Kołomyja
plutonowy
Sgt
pilot
00.00.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.01.1915
Przemyśl
kapral
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
316 DM
10.10.1915
Brno
LAC
elektryk
00.00.2006
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
15.09.1919
Kołomyja
F/O
administracja
12.01.2003
Guildford Surrey, Wlk. Brytania
-
300 DB
24.07.1926
Zofiówka
AC2
mechanik
11.03.2004
Avalon, Nowa Zelandia
-
Heliopolis
11.03.1905
Czchów
F/Sgt
kancelista
01.08.1977
Kraków, Polska
-
brak danych
12.01.1922
Staromieście
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.2006
Leeds, Yorks., Wlk. Brytania
2xKW
307 DMN, 300 DB
20.02.1916
brak danych
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
05.11.1996
Hamilton, ON, Kanada
-
300 DB
04.06.1928
Żytyń
junak
AC1
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
Cranwell
16.01.1915
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
05.11.1919
brak danych
W/O
bombardier
brak danych
Urugwaj
3xKW
Baza PSP
18.08.1915
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
12.09.1913
Warszawa
W/O
nawigator
19.02.1975
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
305, 300, 301 DB
24.05.1919
Zakopane
F/Lt
pilot
25.11.1988
Canberra, Australia
4xKW
309 DMR
18.11.1921
Zagórz
W/O
pilot
brak danych
Toronto, ON, Kanada
KW
303 DM
24.09.1906
Małogoszcz
LAC
mechanik
20.11.1981
Małogoszcz, Polska
-
305 DB
13.02.1911
Poznań
LAC
mechanik
15.02.1969
Poznań, Polska
-
brak danych
30.01.1915
Baniocha
LAC
mechanik
brak danych
Kraków, Polska
-
307 DMN
06.07.1910
brak danych
brak danych
bez przydziału
00.00.1998
Teignbridge, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.01.1913
Myślenice
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.09.1902
brak danych
st. sierżant
Sgt
rusznikarz
27.06.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
27.05.1922
Międzyrzecz
kapral
AC2
nawigator-uczeń
30.05.1978
Derby, Wlk. Brytania
-
304 DB
26.02.1910
Sokółka
st. majster
Sgt
mechanik przyrządów sam.
22.06.2011
Kanada
-
brak danych
szeregowy
plutonowy
kapral
kapral
porucznik
junak
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapitan
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782233
Bizunowicz Andrzej (Haslam)
76689
Blach Tadeusz
784705
781878
780153
Blachnik Franciszek
Bladocha Ignacy
Bladowski Feliks Stanisław
P-0292
Blaicher Michał Joachim
708256
Blank Robert (Gorzka)
794606
Blasig Phillip Allan
792556
Blezień Edward Franciszek
704102
P-2278 / 782324
P-1361
Blicharski Czesław Eugeniusz
Blicharski Stanisław
Blicharz Tadeusz
703057
Bliźniak Stanisław
P-2846
Bloch Jan Wawrzyniec
780071
709635
P-2982 / 706269
P-1681 / 783387
782721
Bloch Marian Franciszek
Block Franciszek
Blok Eugeniusz
Blok Stanisław Józef
Bluczyński Witold
794158
Blüge Stefan
794721
Bluj Feliks Antoni
708383
792786
705202
Bluszcz Gerard
Bluszcz Jerzy
Bluszewicz Stanisław (Blusiewicz)
792864
Błach Leon
P-0326
Błachnio Jan Zygmunt
781824
Błachowiak Edmund
782316
Błachowicz Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.10.1915
Wilno
Sgt
mechanik pokładowy
01.01.2011
Lostock, Bolton, Wlk. Brytania
-
305 DB, 6 OTU
20.11.1915
Warszawa
P/O
pilot
09.08.1941
St. Clears, Dyfed, Wlk. Brytania
-
504 DM, 308 DM
03.11.1917
Kończyce
Cpl
kancelista
00.00.2006
Stoke on Trent, Staffords., Wlk. Brytania
-
308 DM
25.07.1905
Zbęchy
Cpl
stolarz
02.07.1982
Poznań, Polska
-
307 DMN
30.11.1910
Burzenin
Sgt
mechanik pokładowy
13.06.1944
Breda, Holandia
-
300 DB
28.06.1898
Hruszatyce
S/Ldr
pilot
11.06.1992
Milwaukee, WI, USA
SKZ
ACC
27.03.1907
Grodziczno
AC1
rusznikarz
brak danych
Polska
-
305 DB
18.05.1919
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
14.10.1943
Rock Island, IL, USA
-
brak danych
03.12.1901
Latoszyn
chorąży
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
05.07.1918
Tarnopol
W/O
bombardier
21.03.2015
Zabrze, Polska
KW
300 DB
17.04.1911
Dawidów
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
305 DB
01.02.1915
Kraków
F/Lt
pilot
16.03.2010
Warszawa, Polska
VM V kl., 3xKW
304 DB
06.11.1904
Rogoźnice
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Australia
-
302 DM
05.09.1899
Łuków
kapitan
F/Lt
administracja
10.12.1985
Warszawa, Polska
SKZzM
brak danych
30.09.1918
brak danych
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.12.1910
Grudziądz
AC2
mechanik
brak danych
Polska
-
304 DB
18.12.1920
Gródek Jagiell.
F/O
nawigator
Waterlooville, Hampshire, Wlk. Brytania
-
305 DB
15.04.1916
Wejherowo
F/Lt
pilot
17.09.1994
East Hampstead Bracknell, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFC 315 DM
20.08.1920
Brześć
Sgt
pilot
15.04.1942
Porthcawl, Mid Glamorgan, Wlk. Brytania
-
7 AGS
09.08.1914
brak danych
st. sierżant
Sgt
bez specjalności
12.02.1969
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.05.1922
Szemborowo
kapral
Sgt
bombardier
19.12.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
18.05.1924
Czernica
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
302 DM
24.12.1912
brak danych
LAC
fotograf
29.07.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
09.05.1923
Łomża
AC1
mechanik radarowy
brak danych
brak danych
-
6 OTU
04.04.1921
Wieluń
W/O
strzelec pokładowy
06.09.2011
Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
22.12.1903
Helenów Nowy
F/Lt
pilot
17.09.1999
Warszawa, Polska
-
271 DM, 287 DM
08.11.1915
Szydłowo
plutonowy
LAC
rusznikarz
01.06.1989
Świebodzin, Polska
-
302 DM
21.10.1915
Niewirków
st. sierżant
W/O
pilot
14.02.1998
Krzepielów, Polska
VM V kl., 4xKW
305 DB, 300 DB
sierżant
porucznik
plutonowy
sierżant
sierżant
major
kapral
plutonowy
porucznik
kapitan
plutonowy
kapral
podporucznik
kapitan
st. szeregowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
st. sierżant
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707728
Błachowicz Stefan
P-0948
Błachowski Jerzy Józef
783721
781526
781648
Błachowski Marian
Błachowski Zygfryd
Błachuta Karol
P-2014
Błajda Józef
P-1040
Błasiński Władysław
P-0652
Błaszak Roman Marian
783942
Błaszczak Kazimierz
784597
783034
P-0560
Błaszczyk Franciszek
Błaszczyk Jacek
Błaszczyk Jan
784135
Błaszczyk Stanisław
784339
Błaszczyk Wacław
794609
793668
P-0411
709559
794424
Błaszczyński Edmund
Błaszkiewicz Franciszek
Błaszkiewicz Kazimierz
Błaszkowski Tadeusz
Błaszkowski Witold Jan
706580
Błaszyk Tadeusz
708952
Bławat Wiktor
706835
783805
780543
Bławdziewicz Jan
Błażejczyk Antoni
Błażejczyk Stanisław
P-3008
Błażejewicz Witold
P-1826
Błażejewski Antoni
704195
Błażejewski Henryk Lech
P-0004 / 76844
Błażejewski Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.01.1918
Niewirków
Cpl
radiomechanik
16.02.1989
Leicester, Wlk. Brytania
-
300 DB
10.03.1905
Krajkowo
F/O
obserwator
03.07.1943
-
-
304 DB
24.02.1916
Krajkowo
Sgt
pilot
13.10.1942
Aabenraa, Dania
2xKW
301 DB
09.04.1915
Wiłkowo
Sgt
strzelec pokładowy
05.09.1942
-
VM V kl., 4xKW
307 DMN, 300 DB
24.10.1902
Choroszcz
F/Sgt
mechanik
06.03.1976
Warszawa, Polska
-
317 DM
19.03.1911
Przemyśl
P/O
nawigator
VM V kl., KW
300 DB
F/O
pilot
sierżant
porucznik
plutonowy
kapral
st. majster
porucznik
22.06.1943
-
04.09.1917
Oględów
05.09.1941
Chevington, Wlk. Brytania
-
60 OTU
01.02.1915
Warszawa
F/Lt
nawigator
05.05.2006
Alicante, Hiszpania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 301 DB
13.03.1917
Skarydzew
Sgt
strzelec pokładowy
20.06.1942
Sage, Niemcy
3xKW
300 DB
01.06.1916
brak danych
brak danych
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.02.1913
Warszawa
LAC
nawigator-uczeń
brak danych
Polska
-
309 DMR
28.10.1916
Grzymaczew
F/Lt
pilot
03.12.1943
Tel-el-Kebir, Egipt
KW
307 DMN, 318 DMR
06.04.1896
Brzózki
st. sierżant
Sgt
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
05.10.1913
Kosów Lacki
sierżant
Cpl
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.10.1921
brak danych
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
USA
-
brak danych
27.05.1913
Toruń
LAC
mechanik
17.09.1964
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
09.11.1910
Kamienskoje
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
34 MU
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.08.1918
Chełmża
Sgt
pilot
00.00.1989
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
18.02.1925
Dobromil
plutonowy
Sgt
pilot
28.05.1979
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
15.03.1915
Konarzyny
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.03.1924
Warszawa
Sgt
pilot
20.10.2016
Londyn, Wlk. Brytania
-
Baza PSP
02.06.1915
Garwolin
LAC
pilot
brak danych
brak danych
-
307 DMN, 317 DM, 16 SFTS
25.11.1916
Sosnowiec
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
304 DB
08.10.1914
brak danych
F/O
pilot
10.11.2006
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
Baza PSP
03.02.1918
Wielkie Prycki
F/Lt
obserwator
13.08.1996
Stoke, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
305 DB, 304 DB
19.01.1923
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
300 DB
S/Ldr
pilot
15.08.1943
-
04.02.1904
Winnica
16.12.1941
Dunkierka, Francja
porucznik
kapitan
kapral
kapral
kapral
porucznik
szeregowy
kapral
kapitan
brak danych
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapitan
st. szeregowy
kapitan
VM V kl., 4xKW, DFC 304 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0037 / 76877
Błażejewski Józef
794417
Błażejewski Wawrzyniec
706435
793669
781444
Błażejowski Bronisław
Błażeński Romuald
Błędowski Bolesław
729234
Błędowski Leon
P-2455 / 784053
Błocki Jacek
794214
Błoński Kazimierz Jan
706771
Błoński Stanisław
794210
793314
782718
Błoński Stanisław
Błyskal Franciszek
Boba Tadeusz Józef
P-2729 / 703103
Bobak Kazimierz Maciej
794399
Boban Wacław
708211
782717
705323
782688
792487
Bober Franciszek Florian
Bober Henryk
Bober Mariusz Stanisław
Bober Mieczysław Eugeniusz
Bober Mikołaj
P-1494
Bobiński Ferdynand Leopold
P-1712 / 794112
Bobiński Zbigniew Gustaw
729235
P-0282
792563
Bobkiewicz Henryk
Bobola Tadeusz
Bobolak Bolesław Wiktor
708678
Bobowski Andrzej
782980
Bobowski Wacław
703342
Bobowski Władysław
707206
Bobrowicz Rajmund
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.02.1904
Ulasek
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
02.02.1984
Warszawa, Polska
-
315 DM
04.05.1916
Rosicz
kapral
F/Sgt
bombardier
02.09.1944
Solymar, Węgry
-
1586 ESP
01.11.1923
Bydgoszcz
F/Sgt
nawigator
04.10.1991
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
28.01.1920
Łódź
F/Sgt
strzelec pokładowy
06.01.1944
Casamassima, Włochy
-
304 DB, 138 DS, 1586 ESP
16.02.1915
Jekaterynosław
Cpl
mechanik
00.00.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
23.06.1911
Golub
kapral
LAC
stolarz
brak danych
Argentyna
-
131 Wing
24.12.1921
Rzeszów
porucznik
F/Lt
pilot
12.09.2010
Akrotin, Cypr
VM V kl., 4xKW
305 DB, 1586 ESP
08.03.1916
Lwów
LAC
rusznikarz
00.00.1984
Merton, Surrey, Wlk. Brytania
-
309 DMR
08.04.1919
Kołomyja
F/Sgt
pilot
00.00.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.05.1915
Serbinów
LAC
bez specjalności
00.00.1994
Wlk. Brytania
-
301 DB
10.01.1920
Humniska
Sgt
radiooperator
26.11.1940
Benson, Oxon., Wlk. Brytania
-
12 OTU
23.05.1920
Zamość
W/O
pilot
04.08.2002
Hull, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
11.03.1921
Kraków
F/O
bombardier
01.04.2009
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
27.04.1915
Ciaby
Cpl
mechanik
00.05.1992
Windsor, Berks., Wlk. Brytania
-
315 DM
29.04.1919
Pszów
F/Sgt
strzelec pokładowy
01.10.1983
Katowice, Polska
-
brak danych
18.12.1919
Uzarzewo
W/O
pilot
23.08.1985
Olivos, Argentyna
3xKW, DFM
300 DB, 138 DS, 301 DB
27.09.1904
Lwów
LAC
bez specjalności
brak danych
Warszawa, Polska
-
brak danych
06.06.1920
Grudziądz
Sgt
pilot
07.06.1942
-
3xKW
301 DB
01.01.1909
Zaborów
Sgt
mechanik przyrządów sam.
31.10.1973
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
22.09.1896
Warszawa
podpułkownik
S/Ldr
obserwator
15.06.1956
Londyn, Wlk. Brytania
-
Sztab NW
08.12.1921
Warszawa
porucznik
F/Lt
pilot
13.04.1995
Londyn, Wlk. Brytania
13.08.1919
Berlin
00.00.1970
Toruń, Polska
09.05.1916
Gorlice
28.01.2011
Southampton, Wlk. Brytania
21.12.1907
brak danych
15.07.1977
Londyn, Wlk. Brytania
16.11.1921
Libiąż Mały
brak danych
brak danych
24.09.1913
Zdrój
brak danych
Francja
05.09.1914
Warszawa
12.07.1989
Cook, IL, USA
22.12.1922
Wilno
29.07.2011
Derby, Wlk. Brytania
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapitan
sierżant
porucznik
sierżant
kapral
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
st. sierżant
VM V kl., 2xKW, DFC 305 DB
kapral
AC2
pilot-uczeń
-
16 SFTS
F/O
pilot
-
315 DM
LAC
stolarz
-
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
-
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
-
305 DB
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
304 DB
kapral
AC2
pilot-uczeń
-
brak danych
porucznik
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707172
Bobrowski Jerzy Jan
704861
Bobrowski Piotr
793836
706571
704642
Bobrowski Stanisław Jan
Bobryk Czesław
Bobryk Michał
705636
Bobyk Marian
780855
Bochaczek Antoni
793002
Bochańczyk Michał
782734
Bochat Kazimierz
780724
707143
703344
Bochat Teodor Wacław
Bochenek Michał
Bochenek Stanisław
792973
Bochenek Stanisław
705056
Bocheński Jan
706383
793643
782138
705799
780220
Bocheński Jan
Bocheński Kazimierz
Bocheński Stanisław Józef
Bochnacki Bronisław
Bochnacki Stefan
P-1069
Bochniak Stanisław
708045
Bocianowski Jan (Pudlik)
784176
P-1592 / 784252
794815
Bociański Zbigniew
Bock Harry Ludomir
Boczar Michał
794825
Boczar Tadeusz
P-1542 / 793331
Boczkowski Stanisław Andrzej
707144
Boć Jan
707584
Boćkowski Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.01.1919
Płock
Sgt
pilot
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
12.05.1921
brak danych
F/Sgt
pilot
22.03.1973
Witney, Oxon., Wlk. Brytania
-
306 DM
09.02.1914
Maleszów
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
16 SFTS
23.07.1922
Siwica
F/Sgt
radiooperator
02.04.2007
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
-
300 DB, 307 DMN
02.02.1910
Zambicze
LAC
mechanik
10.12.1989
New York, USA
-
brak danych
19.09.1913
Pistyń
F/Sgt
strzelec pokładowy
20.08.1993
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.04.1920
Nowy Targ
Sgt
strzelec pokładowy
26.03.1942
Kleve, Niemcy
KW
301 DB
16.07.1906
Mielechy
st. majster
F/Sgt
radiomechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
20.04.1912
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
00.00.2006
West Surrey, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.02.1916
Gelsenkirchen
LAC
mechanik
00.11.1998
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
22.08.1926
Malinówka
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
TAS, Australia
-
300 DB
11.02.1920
Złota
F/Sgt
strzelec pokładowy
15.03.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
21.04.1915
Pławna
LAC
mechanik
00.06.1980
Dewsbury, Yorks., Wlk. Brytania
-
306 DM
01.01.1908
Lesko
Cpl
stolarz
00.00.1965
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.09.1922
Bidzitów ?
LAC
bez specjalności
00.02.1986
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.12.1899
Czeczelnik
Sgt
pilot
17.02.1941
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.09.1919
Gołąbkowice
LAC
mechanik
00.11.1990
Mansfield, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
02.07.1918
Prałkowce
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.04.1912
brak danych
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1981
Harrow, Middx., Wlk. Brytania
-
300 DB
05.12.1919
Mińsk Maz.
F/Lt
pilot
22.06.2010
Gdynia, Polska
25.08.1925
Tarnowskie Góry
brak danych
Polska
14.02.1906
Poznań
11.04.1995
Poznań, Polska
03.11.1919
Warszawa
22.07.1942
-
23.10.1921
brak danych
brak danych
Argentyna
28.10.1923
Barysz
brak danych
Argentyna
14.05.1919
Płoskirów
00.11.2014
Montreal, QC, Kanada
08.01.1926
Trościańce
00.00.1984
02.02.1924
brak danych
West Bridgford, Wlk. Brytania
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
kapral
plutonowy
sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
kapitan
VM V kl., 3xKW, DFC 317 DM, 308 DM
kapral
AC1
bez specjalności
-
brak danych
Cpl
mechanik
-
309 DMR
P/O
pilot
2xKW
301 DB
LAC
magazynier
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
-
308 DM
porucznik
F/Lt
pilot
VM V kl., 4xKW
304 DB, 300 DB
LAC
rusznikarz
Sydney, NSW, Australia
-
300 DB
Telatycze
AC1
bez specjalności
-
brak danych
sierżant
podporucznik
plutonowy
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703897
Boćkowski Zygmunt
708793
Boda Adolf
781391
703316
783223
Bodak Władysław
Bodinger Maksymilian Marian
Bodłak Włodzimierz
782144
Bodnar Antoni
792197
Bodnar Kazimierz Michał
707770
Bodnar Krystyn
707975
Bodnar Mikołaj
794737
707771
P-2505
Boduch Józef Jan
Bogacki Kazimierz
Bogacz Franciszek
703231
Bogatek Marian
709018
Bogatko Kazimierz
706794
729097
792871
793324
703273
Bogatyrów Włodzimierz (Bayley Peter)
Bogdan Aleksander
Bogdan Jan
Bogdan Krzysztof Wiktor
Bogdanowicz Antoni
709270
Bogdanowicz Czesław Zygmunt
794421
Bogdanowicz Henryk Marian
782311
705340
703232
Bogdanowicz Henryk Tadeusz
Bogdanowicz Samuel Edward
Bogdanowicz Stanisław
707585
Bogdanowicz Teofil
707288
Bogdański Bolesław
784419
Bogdański Kazimierz
793981
Bogdaszewski Leon
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
05.09.1922
Sokółka
Sgt
pilot
11.04.1945
Epping, Essex, Wlk. Brytania
KW
316 DM
10.05.1910
Bażanowice
AC2
bez specjalności
00.12.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
06.09.1900
Zamość
W/O
radiomechanik
15.12.1955
Newark-on-Trent, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.11.1912
Lwów
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
307 DMN
18.04.1915
Bolechów
LAC
elektryk
00.12.1990
Uxbridge, Wlk. Brytania
-
300 DB
07.07.1907
Podwołoczyska
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
304 DB
27.07.1915
Cebrów
sierżant
Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
brak danych
BKZzM, BKZ
316 DM
12.05.1926
Berszty
AC1
mechanik
07.09.2009
Burlington, ON, Kanada
-
Heliopolis
12.03.1923
Cebrów
LAC
kancelista
00.07.1997
Newcastle-on-Tyne, Wlk. Brytania
-
316 DM
25.12.1910
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Calle Parana, Urugwaj
-
brak danych
16.08.1927
Reymontowicze
AC1
mechanik przyrządów sam.
17.05.2000
Bedford, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
29.10.1910
brak danych
P/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.08.1906
Warszawa
Cpl
elektryk
27.02.1993
Cooma, NSW, Australia
-
304 DB
16.10.1926
Niski Bór
AC2
mechanik samolotowy
brak danych
brak danych
-
Halton
20.06.1919
Tarczyn
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.07.1920
Białystok
AC2
radiooperator
brak danych
Argentyna
-
brak danych
11.12.1916
Wronki
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
316 DM
25.12.1915
Poznań
Cpl
kancelista
00.09.1980
Wakefield, Yorks., Wlk. Brytania
-
317 DM
29.11.1901
Szczygły
LAC
mechanik samochodowy
13.12.1960
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
24.04.1926
Horbów
junak
AC1
mechanik
brak danych
Elmhurst, IL, USA
-
Halton
10.01.1913
Brzostowica Wlk.
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
00.09.1992
Derby, Wlk. Brytania
3xKW
301 DB
19.10.1917
Lwów
Sgt
radiooperator
23.06.2010
Fenton, MI, USA
VM V kl.
301 DB
10.02.1923
Stare Chaby
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
317 DM
01.01.1920
Wilno
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
303 DM
16.03.1913
Białystok
AC1
bez specjalności
00.12.1976
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
16.07.1898
Świętochów
LAC
kucharz
brak danych
Niemcy
-
309 DMR
14.11.1916
Leoncin
LAC
elektryk
23.06.2012
Saint Petersburg, FL, USA
-
306 DM
11.04.1908
Jarocin
Cpl
oficer transportowy
06.06.1983
Gostyń, Polska
-
303 DM
plutonowy
kapral
chorąży
kapral
plutonowy
junak
kapral
plutonowy
junak
porucznik
sierżant
junak
kapral
szeregowy
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
kapral
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705072
Bogieńko Eugeniusz (Bagienko)
705773
Bogucki Jan
P-1866 / 780250
707189
782935
Bogucki Stanisław Jan (Ślepowron)
Bogucki Władysław
Bogucki Zdzisław
794842
Bogumił Stanisław
782812
Bogusiak Józef
784924
Bogusław Jan
709019
Bogusławski Arkadiusz
709634
P-1976
P-2361
Bogusławski Edmund
Bogusławski Stefan Mieczysław
Bogusz Czesław
781798
Bogusz Karol Franciszek
782542
Bogusz Kazimierz
794843
P-1853 / 794704
782088
784633
704292
Bogusz Stefan
Boguszewski Bolesław
Boguszewski Władysław Sylwester
Bohanes Stefan
Bohatkiewicz Henryk Bogdan
704101
Bohatkiewicz Józef (Bochatkiewicz)
P-1143
Bohatyrew Michał
706576
794892
P-1750
Bohdanow Bazyli
Bohdanowicz Antoni Józef
Bohdanowicz Edward
705693
Bohdanowicz Stanisław
704643
Bohdziewicz Ryszard
P-0638
Bohuszewicz Witold
P-1474
Bohuszewicz Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.09.1921
Biała Podl.
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
318 DMR
05.04.1918
Dublany
plutonowy
F/Sgt
bombardier
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.11.1913
Warszawa
F/O
oficer techniczny
17.04.1978
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
06.11.1916
Aleksandria
F/Sgt
radiooperator
25.01.1971
Dundee, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.08.1916
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
RPA
-
brak danych
16.03.1900
brak danych
chorąży
F/Sgt
mechanik
00.09.1982
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.02.1916
Anielin
kapral
Sgt
radiooperator
17.05.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
24.06.1914
Ekaterinosław
st. majster
Sgt
radiomechanik
brak danych
Polska
-
309 DMR
15.11.1928
Żerebiłowicze
junak
AA
radiomechanik
19.05.2005
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
Cranwell
22.12.1913
Nakło
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
11.05.1916
Gałki
F/O
obserwator
29.06.1943
St. Pieters-Rode, Belgia
2xKW
305 DB, 300 DB
16.01.1913
Pawłów
F/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.11.1916
Lwów
plutonowy
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
28.10.1915
Warszawa
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
01.07.1944
Grainville-Langannerie, Francja
KW
300 DB
01.09.1901
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
315 DM
01.06.1910
Stefanowi
P/O
strzelec pokładowy
27.07.1942
Kilonia, Niemcy
KW
300 DB
10.02.1911
Warszawa
LAC
mechanik
20.10.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
31.07.1914
Kraków
W/O
radiooperator
17.08.1944
Kraków, Polska
VM V kl., 4xKW
304 DB, 1586 ESP
08.07.1922
Wilno
W/O
radiooperator
20.03.1995
Brantford, ON, Kanada
2xKW
304 DB
19.03.1924
Wilno
kapral
LAC
bez specjalności
25.08.2008
Brantford, ON, Kanada
-
131 Wing
06.12.1887
Wilno
porucznik
F/O
obserwator
00.00.1964
brak danych
-
brak danych
30.03.1913
Wilno
Sgt
radiooperator
00.06.1993
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
307 DMN
09.10.1904
Wolsk
W/O
pilot
16.12.1960
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.08.1905
Kujbyszew
F/Lt
obserwator
19.11.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
301 DB
02.07.1918
Nowe Troki
W/O
radiooperator
03.05.1978
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
09.11.1919
Wilno
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
308 DM
25.03.1914
Sobotniki
F/Lt
pilot
06.01.1944
Casamassima, Włochy
ZKZzM
301 DB, 1586 ESP
07.11.1897
Warszawa
G/C
obserwator
00.00.1956
Londyn, Wlk. Brytania
-
DSP
porucznik
sierżant
st. szeregowy
kapral
porucznik
porucznik
sierżant
podporucznik
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
kapral
chorąży
kapitan
plutonowy
plutonowy
porucznik
pułkownik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706074
Boiński Antoni
704763
Boisse Stanisław
706128
780232
P-0245
Bojakowski Edward
Bojakowski Tadeusz
Bojankiewicz Ryszard Franciszek
793139
Bojanowski Bolesław
703991
Bojanowski Henryk
781457
Bojanowski Stanisław
781017
Bojar Feliks
783111
704369
707729
Bojarczuk Romuald
Bojarczyk Władysław
Bojarojć Józef
P-0417
Bojarski Henryk Izydor
709269
Bojczuk Zygmunt
781928
780230
707554
705135
705639
Bojdo Mikołaj
Bojdys Robert
Bojeński Józef Jan (Bieschke)
Bojko Stanisław
Bojko Zdzisław (Boyko)
706110
Bojman Walter
76758
Bokalski Michał Stefan
793772
P-0492
708854
Bokłażec Mikołaj
Bokowiec Kazimierz
Bokowy Józef
794816
Bokroś Jan
706313
Bolan Stanisław
705690
Bolawender Edward (Balawender)
782241
Bolcewicz Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.02.1914
Stary Białcz
kapral
LAC
kierowca
28.07.1989
Nowy Lubosz, Polska
-
302 DM
24.04.1904
Ścianka
sierżant
Sgt
kancelista
17.08.1977
Daventry, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.04.1926
Wilno
AC1
bez specjalności
brak danych
Brazylia
-
brak danych
18.09.1912
Wola Nakonowska
Sgt
pilot
09.05.1941
-
VM V kl., 3xKW
301 DB
09.03.1894
Zamość
S/Ldr
pilot
30.08.1972
Cardigan, Wlk. Brytania
-
RAF Hucknall
31.12.1919
Lwów
sierżant
Cpl
meteorolog
brak danych
brak danych
-
315 DM
02.11.1919
Ostróg
sierżant
W/O
bombardier
00.11.2003
Essex, Wlk. Brytania
-
300 DB
25.03.1920
Piotrków Tryb.
LAC
mechanik pokładowy
brak danych
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
26.12.1916
Krasne
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
09.02.1967
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.01.1920
Płoskie
W/O
pilot
18.01.1946
Honington, Suffolk, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
304, 305 DB
15.09.1905
Brześć
LAC
stolarz
00.00.1972
Wisbech, Cambs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
08.06.1915
Dola
Cpl
radiomechanik
31.01.2002
Rookwood, NSW, Australia
-
306 DM
04.04.1902
Ostrowiec Św.
porucznik
F/O
administracja
06.12.1961
Fitzroy, VIC, Australia
-
brak danych
08.06.1927
Motykały
junak
AC1
mechanik
11.10.2011
Norridge, IL, USA
-
Halton
01.12.1913
Gwoździec
Cpl
mechanik
00.05.1998
Claro, Yorks., Wlk. Brytania
-
309 DMR
15.09.1914
Jaworze
Sgt
meteorolog
00.03.1994
Norfolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.12.1910
Strzyżów
AC1
kucharz
13.04.1945
Kleve, Niemcy
-
131 Wing
06.08.1922
Maniewicze
LAC
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
301 DB
25.05.1920
Przemyśl
Sgt
nawigator
07.01.2004
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.06.1917
Radom
LAC
radiomechanik
23.04.1994
Wappingers Falls, NY, USA
-
304 DB, 6 OTU
29.09.1900
Ostrowy
G/C
pilot
07.06.1966
Dąbrowa Górnicza, Polska
KW, OBE
Blackpool
24.12.1918
Brańsk
Sgt
pilot
29.11.1942
Hereford, Wlk. Brytania
-
4 SS
23.06.1907
Słonim
F/Lt
obserwator
00.04.2002
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
3xKW
309 DMR
22.08.1922
Zamieście
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
133 Wing
09.01.1920
brak danych
kapral
F/Sgt
radiooperator
13.06.1944
Breda, Holandia
-
300 DB
14.03.1909
brak danych
kapral
LAC
magazynier
02.11.1959
Gliwice, Polska
-
brak danych
15.05.1922
Białoboki
W/O
radiooperator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
SKZzM
304 DB
12.09.1919
Petersburg
W/O
pilot
22.04.2013
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
szeregowy
sierżant
podpułkownik
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
sierżant
sierżant
sierżant
kapral
kapral
plutonowy
kapral
pułkownik
plutonowy
kapitan
kapral
plutonowy
chorąży
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703992
Bolesław Stanisław
780446
Bolesławski Jerzy
781612
707190
706574
Boliński Henryk
Boluk Feliks
Bołbot Jan
704857
Bołej Eugeniusz
705354
Bołejko Antoni
P-0503
Bomba Alfred Andrzej
P-1509
Bombas Ludwik
709932
793012
P-1068
Bombel Władysław
Bondar Eugeniusz Genadiusz
Bondar Józef
793159
Bondarczuk Arkadiusz
704105
Bondel Marian
703347
782280
705632
780001
705800
Bonder Stanisław
Boner Tadeusz
Bonet-Bonecki Władysław
Bonia Marian
Boniecki Kazimierz
707145
Boniewicz Wojciech Jaromir
707555
Bonk Edmund (Dobrzyński)
792591
780034
793954
Bonk Leon Stanisław
Bonkowski Roman
Bonowicz Eugeniusz
793858
Bończa-Tomaszewski Stefan
794603
Booza Antoni Józef
781552
Boraczyński Tadeusz Jan
792133
Boratyński Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
15.08.1921
Wojniłów
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Derby, Wlk. Brytania
-
304 DB
25.07.1921
Garbatka
plutonowy
LAC
mechanik
18.07.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
01.09.1914
Poznań
F/Sgt
mechanik pokładowy
14.05.2006
Bydgoszcz, Polska
-
305 DB
18.01.1921
Irkuck
Sgt
pilot
17.04.1959
Cleveland, OH, USA
-
brak danych
02.02.1923
Żarkowszczyzna
Sgt
radiooperator
00.00.1989
Swindon, Wilts., Wlk. Brytania
-
brak danych
31.01.1914
brak danych
sierżant
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
303 DM
07.01.1911
Wilno
sierżant
F/Sgt
nawigator
31.03.1966
Gdynia, Polska
-
brak danych
27.10.1910
Rzeszów
F/Lt
pilot
brak danych
Polska
SKZzM
300 DB
25.08.1892
Lwów
G/C
kapelan
29.03.1970
Edynburg, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.08.1905
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.07.1920
Łuniniec
Cpl
elektryk
00.09.2002
Gainsborough, Wlk. Brytania
-
301 DB
08.07.1916
Trycze
P/O
pilot
28.06.1941
Aubers, Nord, Francja
-
303 DM
20.01.1917
Zdołbunów
F/Sgt
pilot
2xKW
306 DM
LAC
mechanik radarowy
sierżant
sierżant
plutonowy
kapitan
kapitan
sierżant
sierżant
porucznik
plutonowy
27.03.1943
-
12.05.1922
Karolin Wielica
brak danych
Preston Bissett Buckingham, Wlk.Brytania
-
304 DB
17.08.1916
Sobienie Kieł.
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.2004
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
304 DB
26.08.1904
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.01.1914
Dyneburg
W/O
strzelec pokładowy
00.10.1979
New York, USA
3xKW
300 DB
23.01.1918
Dinslaken-Lohberg
Cpl
mechanik
20.02.1999
Surrey, Wlk. Brytania
-
301 DB
24.09.1919
Łuck
LAC
obrona przeciwgazowa
brak danych
Argentyna
-
brak danych
14.03.1925
Krzemieniec
AC1
pilot-uczeń
00.00.1993
Leicester, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.08.1922
Sępólno
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
01.11.1919
Warszawa
F/Sgt
strzelec pokładowy
13.07.1943
Pont Audemer, Francja
VM V kl., 4xKW
304 DB, 138 DS
17.07.1909
Warszawa
Sgt
pilot
19.06.1941
-
3xKW
301 DB
01.12.1913
brak danych
AC2
magazynier
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.03.1921
Konin
Sgt
tłumacz
00.00.1997
Portsmouth, Hampshire, Wlk. Brytania
-
309 DMR
26.12.1902
Kingston
AC2
bez specjalności
15.09.1975
Grand Rapids, MI, USA
-
brak danych
29.05.1910
Rudki
sierżant
Cpl
mechanik
07.07.1985
Gliwice, Polska
-
309 DMR
18.10.1905
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
kapral
plutonowy
brak danych
sierżant
sierżant
kapral
kapral
kapral
sierżant
sierżant
szeregowy
plutonowy
szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0615
Boratyński Kajetan Ludwik
792083
Borecki Bolesław Andrzej
705136
784101
P-0797
Borecki Bronisław
Borecki Bronisław
Borecki Józef Marian
703733
Borecki Kazimierz
706432
Borecki Tomasz Mieczysław
705596
Borejko Jerzy (Blair Bob)
703329
Borejsza Wacław
705616
781247
704523
Borejszo-Wysocki Stanisław
Borek Józef
Borek Mieczysław
782073
Borek Mieczysław
707298
Borkowski Adam (Bentley)
780151
784870
784317
782443
705484
Borkowski Alfons Rafał
Borkowski Bronisław
Borkowski Bronisław Piotr
Borkowski Franciszek
Borkowski Henryk
P-2257 / 794893
Borkowski Henryk
706961
Borkowski Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.07.1907
Gródek
kapitan
F/Lt
obserwator
03.12.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
18 OTU
18.05.1914
Lipno
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
22.01.1942
-
2xKW
301 DB
01.01.1922
Lwów
LAC
rusznikarz
brak danych
Leicester, Wlk. Brytania
-
302 DM
14.07.1905
Międzygórze
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
07.12.1906
Jaworowo
F/O
obserwator
brak danych
Polska
-
brak danych
04.03.1910
Jurzyn
kapral
LAC
kucharz
00.04.2001
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
08.11.1922
Mława
kapral
AC2
bez specjalności
23.06.1994
Mt Washington, KY, USA
-
brak danych
08.07.1922
Kowel
F/Sgt
nawigator
02.12.1993
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
01.05.1909
Konwaliszki
LAC
mechanik
brak danych
Kanada
-
301 DB
31.01.1915
Lekowszczyzna
Sgt
pilot
11.08.1992
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.07.1916
Mychów
LAC
radiomechanik
00.00.1968
Wlk. Brytania
-
317 DM
30.09.1922
Smyga
W/O
radiooperator
05.03.2012
Bristol, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
10.11.1907
Trębanów
Sgt
mechanik
00.00.1991
Isle of Wight, Wlk. Brytania
-
316 DM
14.03.1925
Lwów
AC1
bez specjalności
brak danych
Mackworth Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.09.1914
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
300 DB
09.10.1906
Randki
Sgt
mechanik
20.12.1945
Cloppenburg, Niemcy
BKZ
brak danych
17.04.1908
brak danych
Cpl
kierowca
00.00.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.01.1896
Białka
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
09.02.1923
brak danych
F/Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.07.1919
Toruń
F/O
pilot
18.08.1944
Grainville-Langannerie, Francja
-
303 DM
21.09.1922
Warszawa
Sgt
pilot
-
brak danych
Cpl
mechanik
plutonowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
st. majster
kapral
st. sierżant
st. sierżant
plutonowy
chorąży
plutonowy
porucznik
plutonowy
Australia
784951
703153
781956
Borkowski Ryszard Józef
Borkowski Stanisław
Borkowski Tadeusz
704252
Borkowski Teodor
704161
Borkowski Wacław
782014
Borkowski Wacław
783950
Borkowski Włodzimierz
01.07.1918
Warszawa
majster
12.11.1980
Holyhead, Wlk. Brytania
-
RAF Sealand
01.01.1920
Lwów
Sgt
strzelec pokładowy
22.05.1943
Halton, Bucks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
22.02.1916
Trzebieńce ?
Cpl
sanitariusz
brak danych
Kanada
SKZ
304 DB
02.03.1915
Sitnica
W/O
nawigator
14.02.2001
Toronto, ON, Kanada
KW
300 DB
02.06.1913
Warszawa
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.07.1919
brak danych
Cpl
mechanik
04.10.1977
Sydney, NSW, Australia
-
300 DB
15.07.1908
brak danych
AC1
bez specjalności
00.00.1994
Wlk. Brytania
-
brak danych
st. szeregowy
sierżant
aspirant
st. szeregowy
sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2303 / 782353
Borkowski Zdzisław Kazimierz
703338
Borkus Piotr
707697
782615
780968
Bormans-Mościcki Andrzej
Bornos Afanazy
Borodej Mieczysław Karol
782894
Borodzicz Mieczysław
781636
Boroń Andrzej
783281
Boroń Roman Walery
706248
Boroński Adolf Stanisław
703345
P-2725
P-2196 / 793935
Borowański Mieczysław Edward
Borowczyk Jan Stanisław
Borowiak Józef
708226
Borowicz Bronisław (Borowski)
707772
Borowicz Jerzy
P-0586
P-2765
703663
794360
782651
Borowicz Lubomir Kazimierz
Borowicz Mieczysław Wojciech (Brett)
Borowicz Stanisław
Borowicz Tadeusz Józef
Borowiec Henryk
707299
Borowiec Jan
792568
Borowik Józef
793458
708404
704644
Borowik Teofil
Borowski Aleksander (Jabłoński Józef)
Borowski Bolesław
706069
Borowski Edward
784583
Borowski Henryk
P-0250
Borowski Jan
706859
Borowski Jerzy (Zwierzykowski)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
15.10.1919
Lwów
F/Lt
pilot
06.10.1996
Hereford, Wlk. Brytania
KW
304 DB
12.06.1912
Baranowicze
LAC
rusznikarz
03.06.1979
Manchester, Wlk. Brytania
-
307 DMN
20.06.1923
Mere ?
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
02.05.1908
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.09.1914
Stanisławów
W/O
pilot
22.05.1983
Wrocław, Polska
VM V kl., 2xKW
301 DB
01.07.1918
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1994
Torbay, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.12.1910
Jeziorzany
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
10.01.1909
Zagórz
F/Sgt
mechanik
04.02.1972
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
16 SFTS
10.05.1918
Drohobycz
LAC
magazynier
28.01.2011
North Shore, Nowa Zelandia
-
307 DMN
10.01.1920
Nowy Sącz
AC1
ślusarz
00.00.1984
Preston, Lancs., Wlk. Brytania
-
306 DM
11.05.1919
Nowy Sącz
F/O
pilot
22.03.2009
Ottawa, ON, Kanada
2xKW
315 DM
10.01.1921
Kąkolewo
F/Lt
pilot
01.12.1984
Austin, TX, USA
VM V kl., 4xKW
305 DB
13.05.1922
Sępólno
st. szeregowy
AC2
fryzjer
brak danych
brak danych
-
131 Wing
29.07.1926
Żylanka
junak
AC2
mechanik
05.11.1947
Chester, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
27.03.1914
Poznań
F/O
nawigator
08.11.1942
Esbjerg, Dania
3xKW
300 DB
03.08.1919
Nowy Targ
F/O
pilot
04.04.1991
Nottingham, Wlk. Brytania
KW
316 DM
15.04.1911
Inowrocław
LAC
elektryk
24.06.1977
Warszawa, Polska
-
305 DB
02.01.1905
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
brak danych
17.09.1915
Baranów
Cpl
rusznikarz
23.07.1977
Derby, Wlk. Brytania
-
305 DB
11.06.1926
Modrzejowice
kapral
AC2
bez specjalności
29.04.1980
Jugowice, Polska
-
317 DM
15.01.1908
Warszawa
kapral
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.12.1897
Częstochowa
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
BKZ
303 DM
30.01.1923
Sitno
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
307 DMN
03.08.1911
Miastków
Cpl
kucharz
31.01.1974
Luton, Wlk. Brytania
-
306 DM
06.07.1914
Monachium
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
308 DM
01.04.1915
Wolica
plutonowy
LAC
mechanik samochodowy
00.00.1995
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.05.1912
Radom
F/O
pilot
18.10.1940
Northwood, Wlk. Brytania
VM V kl.
302 DM
28.10.1922
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Niemcy
-
brak danych
porucznik
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
st. majster
kapral
kapral
porucznik
porucznik
porucznik
porucznik
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
porucznik
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793117
Borowski Józef
P-0668
Borowski Kazimierz
783541
705732
704160
Borowski Leon
Borowski Stanisław
Borowski Wacław
-
Borowy Henryk Napoleon
706275
Bortkiewicz Aleksander (Plater)
P-1867 / 780422
Bortkiewicz Jan Flawiusz
709567
Bortnowski Andrzej Józef
781646
792733
P-1593 / 783655
Boruciński Stefan
Borucki Stefan
Borusiewicz Zbigniew
781121
Boruszak Kazimierz
793080
Boruta Paweł
781631
781471
707250
709020
707586
Boryna Antoni
Boryna Józef
Boryń Stanisław
Borysiuk Eugeniusz
Borysiuk Michał
P-2233 / 780838
Borysowski Zbigniew
P-0947
Borzemski Czesław
729120
P-1543 / 783410
P-1827
Borzęcki Janusz
Borzęcki Stanisław Józef
Borzych Jan
794754
Bosak Michał
782481
Bosek Henryk Gerwazy
P-2788
Boski Włodzimierz
P-0453
Bossowski Tadeusz Arkadiusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.02.1903
Łódź
sierżant
Sgt
kucharz
brak danych
Polska
-
309 DMR
04.03.1914
Grodno
porucznik
F/Lt
pilot
23.04.2013
Auckland, Nowa Zelandia
VM V kl., 2xKW
305 DB
31.05.1916
Ciencisko
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
308 DM
26.03.1916
Możysz
F/Sgt
pilot
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
05.02.1900
Katarzynów
Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
306 DM
10.07.1893
brak danych
brak danych
obserwator
25.03.1990
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.10.1922
Poznań
Sgt
pilot
15.12.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
318 DMR
05.07.1913
Koziczyn
porucznik
F/O
oficer techniczny
28.08.1996
Portisheat Dorset, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
09.03.1925
Wilno
F/Sgt
pilot
11.06.2014
Montreal, QC, Kanada
-
brak danych
13.07.1908
Hycza
Cpl
tokarz
00.12.1961
Portsmouth, Hamps., Wlk. Brytania
BKZ
315 DM
20.01.1917
Wyszków
LAC
mechanik pokładowy
11.05.1993
Philadelphia, PA, USA
-
315 DM
01.11.1911
Stare Sioło
P/O
pilot
28.04.1942
-
-
316 DM, 317 DM
04.06.1917
Włostki
Cpl
mechanik
24.04.1983
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
24.07.1916
Zamarski
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.06.1915
Warszawa
Cpl
mechanik
13.01.2009
Hatfield, Herts., Wlk. Brytania
-
301 DB
11.03.1913
Warszawa
Sgt
mechanik pokładowy
19.10.1976
Łódź, Polska
-
300 DB
06.10.1897
Kaleń
LAC
kucharz
00.03.1965
MI, USA
-
307 DMN
03.11.1927
Przedzielsk
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Chelmsford, Essex, Wlk. Brytania
-
Halton
02.06.1913
brak danych
AC1
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
26.04.1903
Ropczyce
porucznik
F/O
oficer techniczny
10.11.1983
Gliwice, Polska
-
301 DB
22.03.1909
Tarnopol
porucznik
F/Lt
nawigator
27.06.1984
Gliwice, Polska
KW
307 DMN
10.09.1923
Poznań
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.05.1921
Słobódka Dżuryńska
P/O
pilot
20.10.1941
-
KW
304 DB
08.08.1910
Runowo Kraj.
F/Lt
obserwator
brak danych
brak danych
3xKW
304 DB
30.12.1912
Komliszcze
LAC
bez specjalności
22.11.1980
Dartford, Kent, Wlk. Brytania
-
303 DM
18.06.1915
Warszawa
Sgt
strzelec pokładowy
22.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
27.05.1894
Łaziska
kapitan
F/O
oficer techniczny
brak danych
Paryż, Francja
-
131 Wing
14.01.1913
Łomża
kapitan
F/Lt
administracja
00.08.1989
Lempeter, Wlk. Brytania
SKZ
12 ITW
kapral
plutonowy
st. majster
podpułkownik
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
podporucznik
sierżant
st. szeregowy
sierżant
sierżant
kapral
junak
kapral
kapral
podporucznik
kapitan
st. szeregowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705781
Boszczuk Jan
784290
Boszko Stanisław
781445
P-1977
706379
Bousze Stanisław Tadeusz (Boyce)
Bożałek Stanisław Józef
Bożdan Antoni Bernard
783822
Bożek Feliks
793588
Bożek Józef
793188
Bożek Michał
76723
Bożek Władysław
784880
704586
780087
Bożek Władysław
Bożeński Edward
Bożewicz Piotr Tadeusz (Bentley)
793101
Bożyk L.
708667
Ból Piotr
709905
P-1674 / 783418
706897
707698
784172
Brachaniec Jan
Brachmański Walter Zygfryd
Braglewicz Wacław
Brancewicz Kazimierz
Brand Adolf
708042
Brandt Zenon (Pożarski)
703339
Brandyk Stanisław
704370
P-2721 / 703847
780309
Branny Antoni
Branszted Jan
Braś Antoni
781010
Braś Jan
708670
Bratek Franciszek
709021
Bratko Tadeusz
782686
Bratkowski Marian Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.02.1911
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
23.01.1915
Zakrzewie
kapral
LAC
obsługa balonów
00.00.1990
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.09.1919
Przemyśl
Cpl
mechanik
brak danych
Blackpool, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
08.04.1917
Warszawa
F/O
obserwator
07.12.1992
Paarl, RPA
-
brak danych
24.01.1924
Bogdanowo
Sgt
radiooperator
01.02.2003
Hampton, Wlk. Brytania
-
316 DM
11.11.1909
Podbrzezie
sierżant
Cpl
mechanik
00.00.1979
Wlk. Brytania
-
316 DM
20.10.1906
Płonia
plutonowy
LAC
elektryk
00.00.1970
Wlk. Brytania
-
302 DM
24.06.1908
Strzyłki
plutonowy
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
306 DM
05.06.1914
Turanówka
porucznik
P/O
pilot
22.07.1941
-
3xKW
308 DM
29.05.1912
Warszawa
Sgt
mechanik
00.00.1974
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.02.1914
brak danych
LAC
sanitariusz
25.03.2002
Chicago, IL, USA
-
brak danych
28.05.1918
Janówka
Cpl
mechanik przyrządów sam.
03.04.2008
Toronto, ON, Kanada
-
305 DB
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.06.1908
Poznań
plutonowy
LAC
kancelista
00.00.1990
Wlk. Brytania
-
131 Wing
14.08.1907
brak danych
LAC
meteorolog
22.01.1962
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.05.1919
Biertułtowy
F/Lt
pilot
06.07.1998
Washington, USA
-
308 DM
27.10.1919
Jasło
AC2
bez specjalności
20.08.1992
Kraków, Polska
-
brak danych
10.02.1910
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
18.01.1891
brak danych
Sgt
bez specjalności
00.06.1978
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.12.1925
Kurnos
AC1
bez specjalności
00.00.1994
Wolverhampton, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.09.1908
Buk
LAC
mechanik
17.03.1993
Poznań, Polska
-
brak danych
16.05.1916
Cieszyn
Sgt
kierowca
04.11.1990
Nottingham, Wlk. Brytania
-
307 DMN
19.02.1915
brak danych
P/O
bombardier
03.02.1945
Dürnbach, Niemcy
2xKW
300 DB
22.05.1909
Jawornik
F/Sgt
mechanik
18.12.1999
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
28.08.1915
Jawornik
LAC
mechanik
13.09.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
-
316 DM
05.01.1925
Jedlina
AC2
bez specjalności
01.03.2014
Bojszowy, Polska
-
brak danych
01.09.1926
Tajkury
Sgt
radiooperator
23.10.1994
Swindon, Wilts., Wlk. Brytania
-
Halton
08.12.1919
Płock
W/O
pilot
17.12.1992
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
plutonowy
porucznik
kapral
st. sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapral
sierżant
kapral
plutonowy
plutonowy
podporucznik
st. sierżant
kapral
st. szeregowy
kapral
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706382
Bratusz Stanisław Paweł
705327
Brauer Edmund
784099
782539
793979
Brauła Stanisław
Braumberger Jan
Braumberger Zygmunt Paweł
P-0540
Braun Włodzimierz Stefan
707523
Brączek Tadeusz Mieczysław
703346
Brążkowski Marian
794299
Breget Władysław
705137
P-2527
76609
Bregiden Tadeusz
Bregman Jerzy Józef
Brejnak Stanisław Marceli
781935
Brejwo Zenon
P-1049
Brenk Stanisław
708384
708328
782994
729236
P-2793 / 704250
Breslerowski Józef
Breszka Stanisław (Pliński)
Breś Bronisław
Breś Stanisław
Brettler Paweł
704192
Breyner Stanisław
792176
Brill Eugeniusz
P-2955 / 784415
P-2456 / 705664
P-2559 / 794708
Brochman Roman
Brochocki Jerzy Antoni
Brochocki Stefan Janusz
P-2055 / 783402
Brochocki Stefan Kazimierz
P-1514 / 783605
Brochwicz-Lewiński Zbigniew
781760
Broda Jan Ludwik
707390
Brodacki Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.01.1913
Lwów
kapral
LAC
radiotelefonista
00.04.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
303 DM
30.09.1906
Trzemeszno
plutonowy
LAC
magazynier
22.01.1974
Kruszwica, Polska
-
306 DM
29.04.1916
Mińsk Maz.
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.08.1902
Lwów
Cpl
elektryk
brak danych
Polska
-
303 DM
25.04.1913
Lwów
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
303 DM, 307 DMN
20.09.1906
Tenczynek
F/Lt
pilot
21.06.1967
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB
28.03.1926
Gródek Jagiell.
AC2
bez specjalności
00.00.1998
Karori, Nowa Zelandia
-
brak danych
16.03.1915
Rypin
LAC
mechanik
08.02.1965
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
03.03.1915
Lwów
LAC
bez specjalności
brak danych
Hickley Leic's, Wlk. Brytania
-
306 DM
04.05.1911
brak danych
LAC
magazynier
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.11.1922
brak danych
F/O
nawigator
19.07.1944
-
KW
300 DB
26.04.1907
Sosnowiec
S/Ldr
pilot
29.01.1974
San Diego, CA, USA
VM V kl., 3xKW
301 DB, 307 DMN
27.01.1914
Warszawa
sierżant
Cpl
sanitariusz
17.05.1995
Warszawa, Polska
-
300 DB
29.12.1901
Kowalewo
major
S/Ldr
adiutant
22.09.1967
Kitchener, ON, Kanada
-
306 DM
02.07.1925
Wilno
AC1
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
25.03.1907
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.02.1906
Łódź
Sgt
elektryk
19.01.1971
Sieradz, Polska
-
318 DMR
01.03.1918
Biała
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
BKZzM
brak danych
18.12.1914
Wiedeń
F/O
nawigator
brak danych
Bulawayo, Zimbabwe
3xKW
300 DB
06.10.1920
Lipnik
F/Sgt
pilot
17.02.1945
Bruksela, Belgia
2xKW
308 DM
29.09.1921
Tarnopol
Sgt
pilot
08.11.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
26.08.1906
Łódź
F/O
administracja
06.12.1985
East London, RPA
-
304 DB
07.03.1923
Wilno
F/O
pilot
26.09.2006
Campbell River, BC, Kanada
3xKW
307 DMN
20.08.1906
Żelechów
F/O
administracja
00.00.1988
Isle of Wight, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.04.1917
Połock
F/Lt
pilot
26.03.2007
QC, Kanada
05.09.1904
brak danych
19.09.1997
Londyn, Wlk. Brytania
28.12.1915
Kraków
00.04.1998
03.07.1896
00.00.1961
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapitan
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
kapral
podporucznik
podpułkownik
st. szeregowy
kapral
plutonowy
kapral
podporucznik
plutonowy
kapral
podporucznik
porucznik
porucznik
porucznik
VM V kl., 2xKW, ODRK 301 DB
kapitan
F/Lt
tłumacz
-
300 DB
W/O
strzelec pokładowy
Winchester, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
Huszcza
LAC
bez specjalności
-
brak danych
st. sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
76822
Brodowski Feliks
703334
Brodowski Jan
P-2506
792954
704810
Brodzikowski Witold Józef
Brodziński Jan
Brodziński Wiesław
780941
Brodziński Zenobiusz
780939
Brodzki Edward
707667
Brodzki Henryk
76629
Broel-Plater Leon Antoni Joachim
P-0950
708403
P-2610
Brogowski Jan Bolesław
Broll Ludwik (Iryski)
Bromke Wacław
780940
Bronicki Mieczysław
P-2156 / 782347
Broniecki Tadeusz
704530
706207
706927
793442
709810
Broniek Kazimierz
Broniowski Lesław Władysław
Bronisławski Leopold (Paszek)
Bronisz Mieczysław
Bronowicki Franciszek
707773
Bronowicz Zbigniew Michał
792091
Broński Leon
792757
782092
708338
Broszkiewicz Leopold
Broś Władysław
Browarski Ludwik (Rybacki)
703168
Browiński Władysław
794789
Brown Wincenty Eugeniusz
P-1160
Brożek Józef Antoni
793132
Brożek Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.05.1897
Krasnosiółka
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
24.05.1915
Warszawa
LAC
sanitariusz
00.11.1990
Sheffield, Wlk. Brytania
-
304 DB
16.03.1913
Warszawa
F/O
nawigator
08.01.1946
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
11.11.1906
Żabikowo
Cpl
blacharz
brak danych
Polska
-
309 DMR
04.05.1924
Koło
W/O
bombardier
24.11.1996
Warszawa, Polska
-
300 DB
07.09.1916
Zagórze
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
305 DB
03.10.1922
Warszawa
sierżant
W/O
nawigator
21.08.2002
Tunbridge Wells, Kent, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
305 DB
17.01.1916
Warszawa
kapral
LAC
mechanik
10.11.1984
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
08.02.1897
brak danych
podpułkownik
W/Cdr
kapelan
10.02.1980
Heerlen, Holandia
-
brak danych
03.08.1906
Bełżec
F/Lt
pilot
12.02.1972
Vancouver, BC, Kanada
05.08.1922
Boronów
brak danych
Francja
16.09.1899
Warszawa
brak danych
Montreal, QC, Kanada
19.05.1918
Warszawa
kapitan
plutonowy
porucznik
sierżant
plutonowy
kapitan
st. szeregowy
VM V kl., 2xKW, SKZzM 300 DB
AC2
bez specjalności
-
300 DB
F/O
oficer techniczny
-
brak danych
kapral
Sgt
pilot
-
300 DB
porucznik
F/O
oficer techniczny
-
303 DM
LAC
radiotelegrafista operator
-
307 DMN, 306 DM
porucznik
22.06.1943
-
25.09.1907
Warszawa
brak danych
Polska
08.11.1925
Budowla
brak danych
brak danych
21.03.1924
Skniłów
LAC
strzelec pokładowy
00.00.1995
Pointe Claire, QC, Kanada
-
brak danych
06.10.1923
Stare Bielsko
LAC
fotograf
24.11.1997
Holandia
-
305 DB
02.10.1914
Warszawa
W/O
bombardier
04.10.1947
Plymouth, Devon, Wlk. Brytania
3xKW
300, 301 DB
24.06.1907
Niemilia
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
318 DMR
10.04.1926
Suwałki
AC1
mechanik
brak danych
St. Catharines, ON, Kanada
-
Heliopolis
07.06.1903
Włodzimierz Woł.
F/Sgt
radiomechanik
21.09.1987
Santa Monica, CA, USA
-
309 DMR
11.11.1897
Kraków
F/Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.11.1913
Sulechów
LAC
mechanik
18.12.1940
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
31.07.1908
Żabiny
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
28.05.1904
Zaborce
LAC
mechanik
00.00.1989
Bury St. Edmunds, Suffolk, Wlk. Brytania
-
301 DB
13.01.1920
brak danych
AC2
bez specjalności
00.12.1971
NM, USA
-
brak danych
06.11.1907
Kraków
F/Lt
oficer wywiadowczy
27.07.1969
Guildford Surrey, Wlk. Brytania
-
Baza PSP
02.02.1920
Jaworzno
W/O
pilot
10.09.1997
Bolton-le-Sands, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
300 DB
kapral
kapral
kapral
sierżant
kapral
junak
st. majster
chorąży
plutonowy
kapral
plutonowy
szeregowy
kapitan
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707434
Brożkiewicz Franciszek Józef
729237
Brożyna Stefan
793462
709022
780544
Bródka Jan
Bródka Zbigniew
Brózda Zdzisław
793938
Bruchwalski Edmund
P-0726
Brückner Karol Juliusz Teodor
707587
Brückner Tadeusz
706417
Brudek Franciszek
709503
709504
P-2179 / 780845
Brudnicki Józef
Brudnicki William
Brudnoch Henryk Witold
708527
Brudz Bogusław
781006
Brudziński Jerzy
782350
704290
783765
793652
706766
Brüggeman Antoni
Bruliński Wacław
Brunecki Roman
Bruski Franciszek
Bruszewski Edmund
703335
Bruś Tadeusz
784071
Brych Edward
P-2644 / 784037
783077
707979
Brych Paweł
Brych Ryszard
Brychcy Bolesław
793453
Brycki Jan
704425
Brycki Władysław
P-2304 / 783232
Brygider Roman Marian
P-0126
Bryk Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.06.1915
Pogwizdów
plutonowy
AC2
pilot-uczeń
brak danych
Polska
-
brak danych
05.07.1915
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
23.06.1905
brak danych
LAC
krawiec
16.07.1960
Poznań, Polska
-
300 DB
03.02.1926
Baranowicze
LAC
kierowca
brak danych
Oceanside, CA, USA
-
300 DB
03.12.1918
Czortków
Sgt
pilot
07.08.1941
Longuenesse, Francja
-
308 DM
28.07.1913
Gajewo
LAC
fryzjer
00.00.1961
Bideford, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
16.02.1899
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
18.11.1963
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.03.1921
Czortków
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
02.11.1998
Manchester, CT, USA
-
300 DB
30.11.1917
Ostrowiec Św.
kapral
LAC
bez specjalności
12.05.2000
VIC, Australia
-
316 DM
27.11.1922
brak danych
brak danych
pilot
08.01.2007
Pinellas, FL, USA
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
Kanada
-
brak danych
16.08.1902
Ryga
F/Lt
oficer techniczny
27.06.1971
Cordoba, Argentyna
-
303 DM
06.08.1919
Prażki
kapral
Sgt
radiooperator
20.09.1986
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.07.1916
Ciechocinek
plutonowy
Cpl
mechanik samochodowy
07.01.1974
Kemps Creek, NSW, Australia
-
308 DM
13.09.1910
Gladbeck
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.03.2001
Birkenhead, Wlk. Brytania
-
300 DB
09.04.1922
Lwów
W/O
strzelec pokładowy
02.08.1968
Leicester, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
15.01.1917
Nadratowo
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
308 DM
10.06.1916
Bremen
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
302 DM
16.11.1919
Łomża
Cpl
bez specjalności
00.00.1976
Beverley, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.10.1919
Śledzianów
sierżant
Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Kanada
-
301 DB
19.02.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.11.1920
Kiczyce
F/O
radioop. / strzelec pokład.
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB, 301 DB
14.09.1918
Słupia
Sgt
pilot
14.10.1942
-
KW
300 DB
04.09.1920
Marklowice Górne
Sgt
radiooperator
brak danych
Argentyna
-
brak danych
03.08.1919
Boćki
plutonowy
LAC
mechanik
20.03.2007
Doylestown, PA, USA
-
317 DM
04.04.1912
Kaczanówka
plutonowy
Cpl
bez specjalności
00.00.1982
Liverpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
06.08.1912
Tarnopol
F/O
pilot
19.04.1944
Northwood, Wlk. Brytania
-
315 DM
31.07.1906
Olszanka
F/O
obserwator
16.10.1941
brak danych
-
305 DB
kapral
szeregowy
plutonowy
plutonowy
major
st. szeregowy
brak danych
porucznik
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
porucznik
kapral
plutonowy
podporucznik
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706206
Bryl Edward
794605
Bryl Edward
784465
706569
704858
Brylczak Kazimierz
Brylewski Bronisław
Bryliński Władysław
708228
Brylowski Bronisław (Richert Hugo)
708801
Bryłka Stefan (Drabski)
706208
Bryłowski Marian
781964
Bryniak Mieczysław
705686
P-2507
705570
Bryniak Władysław Stanisław
Bryniczka Jakub
Bryski Jerzy Tadeusz
783069
Bryze Alojzy
P-1452
Brzazgacz Aleksander Bolesław
729056
781229
P-1902 / 782107
780259
792140
Brząkowski Teofil
Brzeski Mieczysław (Ashford)
Brzeski Stanisław
Brzeszczyński Henryk
Brześkiewicz Józef
793665
Brzezicki Piotr
783360
Brzezicki Wiktor
P-1978
708229
76782
Brzezie-Russocki Aleksander Maria
Brzezina Jerzy (Pilarz)
Brzezina Stanisław
707751
Brzezinka Eryk
708007
Brzezinka Józef (Baron)
780234
Brzeziński Jan
P-1466
Brzeziński Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.02.1922
Drążno
kapral
Sgt
radiooperator
07.03.1996
Warszawa, Polska
-
brak danych
31.05.1917
Milwaukee
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
00.02.1967
East Moline, MI, USA
VM V kl., 3xKW
301 DB
03.03.1900
Chwałkowo
W/O
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
309 DMR
01.09.1919
Czeszewo
F/Sgt
nawigator
00.00.2007
Hampshire, Wlk. Brytania
-
307 DMN
20.02.1920
Maluszyn
F/Sgt
pilot
21.11.1986
Falenica, Polska
-
577 DM, 301 DB
01.04.1923
Lwów
st. szeregowy
AC2
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
315 DM
02.08.1925
Tarnowskie Góry
kapral
LAC
obsługa techniczna
03.07.2001
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
15.02.1909
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik samochodowy
00.04.1977
Hadfield, VIC, Australia
-
brak danych
24.02.1922
Stanisławów
kapral
LAC
rusznikarz
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
14.01.1918
Głębokie
Sgt
instruktor symulatora
23.12.2001
Isle of Wight, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.07.1912
brak danych
P/O
nawigator
11.07.1983
Westport, CT, USA
-
brak danych
10.10.1912
brak danych
AC2
instruktor wych. fizyczn.
09.01.1986
St. Albans, Herts., Wlk. Brytania
-
brak danych
12.05.1913
Tarnowo Pod.
Sgt
żandarmeria lotnicza
01.10.2005
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
08.11.1895
Pisarzowa
W/Cdr
pilot
04.11.1941
Haverfordwest, Dyfed, Wlk. Brytania
-
4 FPP
10.01.1922
Reinhausen
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
307 DMN
18.07.1917
Sandomierz
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
21.04.1918
Lipnik
F/Lt
pilot
03.12.1972
Dereham, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFC 303 DM
17.02.1922
Warszawa
Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
brak danych
-
301 DB
09.07.1917
Skruda
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.06.1922
Stanisławów
plutonowy
LAC
magazynier
13.03.1999
Langley, Wlk. Brytania
-
300 DB
21.07.1906
Mława
sierżant
Cpl
rusznikarz
brak danych
Warszawa, Polska
-
307 DMN, 317 DM
16.03.1912
brak danych
F/Lt
obserwator
19.07.2006
New Malden Surrey, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
14.11.1916
Cisownica
AC2
rusznikarz
03.10.1975
Cisownica, Polska
-
315 DM
05.03.1904
Łódź
G/C
pilot
13.02.1946
Orpington, Wlk. Brytania
VM V kl., KW
DSP
25.05.1921
Katowice
plutonowy
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.07.1920
Lwów
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Gorzyce, Polska
-
131 Wing
23.06.1920
Maliszewko
F/Sgt
mechanik pokładowy
22.11.1945
Ilminster, Somerset, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB, 53 DT
03.07.1909
Suwałki
major
S/Ldr
pilot
15.08.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
2xKW
317 DM
werkmistrz
sierżant
sierżant
plutonowy
porucznik
plutonowy
st. sierżant
podpułkownik
st. szeregowy
sierżant
kapitan
plutonowy
plutonowy
kapitan
kapral
pułkownik
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706732
Brzeziński Kazimierz Leonard
707205
Brzeziński Tadeusz
793023
708317
P-1656
Brzeziński Wacław
Brzeziński Władysław (Niemczyk)
Brzeziński Zbigniew Rudolf
704063
Brzeziński-Dunin Andrzej
P-5122
Brzezowski Michał
782537
Brzoskowski Kazimierz
703152
Brzostowski Marian Zenon
708029
708230
782386
Brzoza Alfons (Brzeziński)
Brzoza Józef (Hudomięt)
Brzozowicz Bronisław
P-2867 / 705620
Brzozowski Aleksander Bronisław
783925
Brzozowski Antoni
704720
707588
793577
708481
P-1059
Brzozowski Edmund
Brzozowski Jan
Brzozowski Jan
Brzozowski Kazimierz (Przybylski)
Brzozowski Maksymilian Longin
707391
Brzozowski Marian
792747
Brzozowski Stanisław
706575
780663
703815
Brzozowski Tadeusz
Brzozowski Tadeusz
Brzozowski Wacław Henryk
707017
Brzozowski Władysław
P-0238
Brzozowski Władysław Franciszek
704191
Brzozowski Zygmunt
783842
Brzóska Paweł
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.01.1908
Warszawa
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
05.09.1918
Wola Nakonowska
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
brak danych
Polska
-
brak danych
02.11.1918
Aleksandrów
W/O
radiooperator
04.02.1946
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
06.01.1910
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
02.06.1917
Warszawa
F/Lt
strzelec pokładowy
31.07.1973
Cambridge, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
16.03.1916
Osieczany
plutonowy
LAC
meteorolog
brak danych
Polska
-
brak danych
26.02.1920
Dawidgródek
sierżant
Sgt
pilot
15.09.1940
-
KW
303 DM
27.05.1915
Czersk
sierżant
Sgt
kierowca
brak danych
Polska
-
306 DM
02.11.1912
Białystok
kapral
Sgt
nawigator
25.04.1944
Northwood, Wlk. Brytania
-
13 OTU
12.09.1911
Gotelp
AC1
obsługa siłowni
09.11.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.01.1925
Lwów
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
306 DM
01.01.1911
Żarnów
Cpl
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
318 DMR
16.01.1922
Brody
podporucznik
F/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.08.1912
Przytyk
kapral
LAC
kierowca
00.00.1984
Lancas., Wlk. Brytania
-
316 DM
06.10.1912
Magdeburg
Cpl
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.01.1903
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
24.04.1916
Radomsko
Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
brak danych
-
302 DM
25.10.1923
Toruń
AC1
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
131 Wing
22.10.1907
Żyrardów
W/Cdr
pilot
10.04.2001
Simcoe, ON, Kanada
14.08.1917
Radoszyce
25.08.1987
09.10.1985
brak danych
brak danych
08.04.1920
Łomża
13.01.2009
st. sierżant
kapral
porucznik
plutonowy
kapral
sierżant
st. sierżant
st. szeregowy
st. sierżant
szeregowy
major
VM V kl., 3xKW, ODRK 301 DB
st. szeregowy
LAC
instruktor wych. fizyczn.
Skarżysko Kamienna, Polska
-
131 Wing
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
AC2
bez specjalności
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
11.03.1920
Lwów
LAC
pilot-uczeń
10.06.1941
Montrose, Tayside, Wlk. Brytania
-
8 SFTS
03.10.1919
Lwów
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.06.1926
Zamość
st. szeregowy
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.06.1916
Nowoczerkask
porucznik
F/O
pilot
09.05.1941
Sage, Niemcy
2xKW
301 DB
29.12.1918
Honoratówka
W/O
nawigator
brak danych
brak danych
SKZzM
304 DB
09.09.1910
brak danych
Sgt
kancelista
brak danych
Vichy, Francja
-
brak danych
brak danych
plutonowy
szeregowy
sierżant
plutonowy
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792520
Brzózkiewicz Władysław
780757
Brzuchacz Andrzej
792216
P-1885
783936
Brzukała Józef
Brzustowski Jerzy Michał
Brzuszkiewicz Franciszek
782811
Brzuszkiewicz Jerzy
782117
Brzycki Czesław
793841
Bubess Tadeusz
706439
Bubień Stanisław
781718
705638
708101
Bublis Jan
Buchman Dawid
Bucholz Franciszek (Bucholski)
76763
Buchowiecki Zdzisław
707516
Buchta Henryk
P-0372
P-0705
P-1050
P-2457 / 782665
P-2061 / 781519
Buchwald Bernard Karol
Bucior Wojciech
Buckiewicz Antoni
Buckiewicz Jerzy
Buckiewicz Sewer
P-2138 / 783665
Buckiewicz Tadeusz
781763
Buckowski Wiesław
708794
781347
709883
Bucław Łucjan
Buczacki Tadeusz
Buczak Kazimierz
783269
Buczek Augustyn
793591
Buczek Edward
782612
Buczek Henryk
780381
Buczek Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
21.04.1905
brak danych
Sgt
mechanik
00.03.1948
Blackburn, Lancs., Wlk. Brytania
BKZ
317 DM
28.12.1903
Czernichów
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
SKZ
304 DB
28.01.1913
Kraków
Sgt
zaopatrzenie
00.00.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
-
317 DM
23.05.1906
Skierniewice
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Kanada
-
brak danych
14.01.1902
Piła
LAC
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
20.02.1919
Kcynia
sierżant
Cpl
kancelista
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
317 DM
19.07.1901
Słocina
chorąży
F/Sgt
kancelista
27.12.1972
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
10.10.1913
Lwów
W/O
pilot
09.05.1988
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
316 DM
20.09.1921
Baranowicze
Sgt
pilot
25.04.2013
Gdańsk, Polska
-
brak danych
06.12.1914
Wilno
LAC
mechanik
07.10.1988
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.01.1915
Gołubie
LAC
kierowca
21.09.2001
Marion, FL, USA
-
304 DB
12.02.1910
brak danych
LAC
blacharz
brak danych
Polska
-
brak danych
01.10.1916
Hryszczyce
F/Lt
pilot
00.09.2012
Corona, CA, USA
KW
307 DMN
17.11.1925
Wisła
AC1
bez specjalności
brak danych
Australia
-
301 DB
15.05.1917
Ocieszyn
F/Lt
pilot
31.12.2013
Poznań, Polska
KW
316 DM
08.11.1914
Lwów
F/Lt
pilot
00.00.1955
Ruislip, Wlk. Brytania
-
315, 316, 217, 129 DM
20.05.1887
brak danych
W/Cdr
pilot
26.05.1954
Pointe Claire, QC, Kanada
-
brak danych
14.10.1915
Bednarówka
F/O
bombardier
brak danych
brak danych
3xKW
300 DB
18.09.1917
Bednarówka
F/Lt
pilot
01.02.2002
Saint-Sauveur, QC, Kanada
VM V kl., 2xKW
306 DM, 318 DMR
01.01.1918
Kamieniec Pod.
F/Lt
obserwator
29.12.1985
Pointe Claire, QC, Kanada
2xKW
307 DMN
15.06.1920
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.12.1906
Kosobudy
AC1
bez specjalności
23.09.1984
Chojnice, Polska
-
brak danych
22.09.1912
Warszawa
LAC
mechanik
00.12.1978
Derby, Wlk. Brytania
-
304 DB
13.05.1921
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
318 DMR
27.07.1918
Zabrzeg
Cpl
sanitariusz
00.12.2008
Pinner Middx, Wlk. Brytania
-
306 DM
13.02.1916
Wyry
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
302 DM
01.12.1916
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.03.1918
brak danych
szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
sierżant
st. majster
plutonowy
porucznik
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
kapitan
kapral
kapitan
kapitan
pułkownik
porucznik
porucznik
porucznik
szeregowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1544 / 783404
Buczek Stanisław
705576
Buczek Zygmunt
782090
703665
784408
Buczkiewicz Józef Adam
Buczko Aleksander
Buczkowski Franciszek
P-0018 / 76858
Buczma Jan Tadeusz
704291
Buczniewski Antoni
707974
Buczuliński Kazimierz
793312
Buczyłko Wacław
707556
P-1409
781239
Buczyński Franciszek (Michorowski)
Buczyński Jan Bohdan
Buczyński Józef
782007
Buczyński Józef
76644
Buczyński Stanisław
703348
794894
781084
780664
708855
Bućko Józef
Bućko Julian
Buda Czesław
Buda Franciszek Jan
Buda Stefan
703664
Budek Tadeusz
784190
Budkiewicz Kazimierz
780380
781171
P-0653
Budkowski Bogdan
Budnicki Dyonizy Zdzisław
Budnik Bernard
781212
Budny Stefan
P-1594 / 783411
Budrewicz Ryszard
705106
Budszewski Gerard
708856
Budynek Ludwik
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
16.03.1917
Humań
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
VM V kl., 3xKW
305 DB
20.06.1917
Wasyłkowce
AC2
bez specjalności
brak danych
Warszawa, Polska
-
brak danych
01.01.1914
Lwów
F/Sgt
mechanik pokładowy
30.11.1996
Derby, Wlk. Brytania
-
300 DB, 6 OTU
06.12.1911
Nowy Sącz
Cpl
rusznikarz
02.04.1995
Gliwice, Polska
BKZ
308 DM, 6316 SE
09.09.1906
brak danych
Sgt
kancelista
00.00.1976
Wlk. Brytania
-
brak danych
17.11.1899
Wojtkowa
G/C
obserwator
05.02.1980
Sopot, Polska
VM V kl., 3xKW
304 DB
17.10.1918
brak danych
LAC
straż pożarna
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.09.1919
Osiek
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.03.1912
Wołkowysk
chorąży
W/O
pilot
15.11.1988
Zakopane, Polska
04.08.1911
brak danych
brak danych
Polska
02.01.1901
Charków
03.07.1966
Buenos Aires, Argentyna
09.09.1900
Warszawa
00.00.1972
Kanada
17.03.1905
Częstochowa
00.00.1995
Wlk. Brytania
31.05.1910
Kocierzew
07.11.1945
kapitan
plutonowy
st. sierżant
st. sierżant
plutonowy
podpułkownik
kapral
VM V kl., 4xKW, BKZzM 304 DB, 301 DB
kapral
LAC
sanitariusz
-
brak danych
F/Lt
pilot
2xKW
307 DMN, 305 DB
Cpl
mechanik
-
brak danych
st. sierżant
F/Sgt
radiooperator
-
301 DB
porucznik
F/O
nawigator
Morpeth, Northum., Wlk. Brytania
-
brak danych
05.03.1916
Przystawka
LAC
kierowca
18.08.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
-
131 Wing
21.02.1909
Pogorzelce
Sgt
strzelec pokładowy
06.01.1944
Casamassima, Włochy
-
1586 ESP
27.07.1913
Łódź
Cpl
mechanik
08.01.1986
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
30.10.1920
Przybówka
Sgt
strzelec pokładowy
31.08.1943
Rotterdam, Holandia
KW
300 DB
29.01.1923
Schlewecke
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
133 Wing
22.12.1916
Zielonka
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
308 DM
02.06.1919
Warszawa
plutonowy
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
brak danych
-
304 DB
05.10.1917
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.09.1915
Warszawa
W/O
strzelec pokładowy
08.02.1982
Philadelphia, PA, USA
VM V kl., 3xKW
305 DB, 301 DB
16.08.1912
Inowrocław
F/Lt
obserwator
22.08.1986
Suffolk, Wlk. Brytania
21.10.1905
Chodkowo-Załogi
01.02.1989
Perth, WA, Australia
18.02.1918
Wilno
00.08.1992
Nowa Zelandia
09.10.1915
Żakowo
brak danych
brak danych
08.09.1921
Werne
brak danych
Francja
kapitan
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
st. szeregowy
st. sierżant
kapitan
VM V kl., 3xKW, ZKZzM 301 DB
st. majster
Sgt
mechanik
BKZ
305 DB
F/Lt
pilot
3xKW
302 DM, 306 DM
plutonowy
LAC
mechanik
-
315 DM
kapral
AC1
bez specjalności
-
brak danych
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0793
Budzałek Czesław
P-2611
Budziakowski Józef
706946
707241
P-2724
Budziarek Jan
Budzich Stanisław
Budzich Tadeusz
P-0800
Budzik Kazimierz
780665
Budziński Jan
P-2059 / 782593
Budziński Mieczysław Aleksander
793136
Budziński Stefan
706348
P-1459
705736
Budzisz Józef Władysław
Budziszewski Czesław
Budziszewski Tadeusz (Bude)
P-1824 / 783405
Budzyński Jerzy Dominik
706568
Budzyński Jerzy Zdzisław
704855
708355
782019
709023
784741
Bugaj Zygmunt
Bugla Gerard (Tokarski)
Buj Kazimierz
Buja Mieczysław
Bujak Adam Robert
780035
Bujak Jakub
703814
Bujak Jan
780300
P-1851 / 783381
794296
Bujak Jan Paweł
Bujak Marian Władysław
Bujak Roman
P-0207
Bujak Rudolf
782608
Bujak Wincenty
707300
Bujakowski Jan
782208
Bujakowski Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.09.1917
brak danych
P/O
pilot
17.09.1941
Longuenesse, Francja
KW
308 DM
05.04.1900
Sieradz
S/Ldr
oficer techniczny
08.06.1983
Sieradz, Polska
-
brak danych
11.01.1924
Bogumin
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
303 DM
19.10.1912
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
133 Wing
09.03.1920
Lakowica ?
F/O
pilot
Beeston, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
brak danych
17.09.1919
Łękawica
F/Lt
pilot
12.11.2014
Beeston Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
303 DM, 308 DM
22.06.1916
Grudziądz
P/O
pilot
26.08.2007
Grudziądz, Polska
2xKW
145 DM
26.02.1912
Lwów
porucznik
F/Lt
pilot
02.11.1986
New York, USA
-
318 DMR
26.07.1908
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.02.1922
Pistyń
LAC
mechanik motocyklowy
00.00.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
-
131 Wing
12.05.1896
Poznań
S/Ldr
oficer rachunkowy
22.10.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.01.1922
Warszawa
Sgt
radiooperator
12.09.1988
Martin, NSW, Australia
-
307 DMN
04.08.1918
Opoczno
F/Lt
strzelec pokładowy
30.03.2004
Croydon, Surrey, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB, 304 DB, 6 OTU
30.08.1920
Opoczno
F/Sgt
radiooperator
30.10.2007
Australia
-
307 DMN
07.11.1916
Zabłoczyn
AC2
kancelista
17.06.2001
San Diego, CA, USA
-
brak danych
05.08.1924
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.12.1915
Lwów
LAC
mechanik
00.00.1999
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.04.1926
Rulikówka
AC2
radiomechanik
08.12.2004
Kettering, Wlk. Brytania
-
Cranwell
17.03.1916
Wola Duchacka
W/O
pilot
30.12.1988
Wirral, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
06.12.1905
Kraków
Cpl
mechanik
05.07.1945
Derbyshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.10.1916
Grabie
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
305 DB
07.06.1918
Bogumin
W/O
strzelec pokładowy
08.02.1992
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
15.08.1917
Lwów
F/Lt
obserwator
12.11.2011
Villa Park, IL, USA
VM V kl., 3xKW
305 DB
20.05.1919
Igołomia
LAC
mechanik
00.03.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
316 DM
22.12.1904
Leszna Dolna
kapitan
F/Lt
administracja
00.03.1985
Chicago, IL, USA
-
RAF Hucknall
15.08.1919
Płock
st. szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
25.02.1942
-
3xKW
301 DB
01.07.1926
Lida
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.03.1906
brak danych
st. sierżant
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
podporucznik
kapitan
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
kapitan
podporucznik
st. szeregowy
major
kapral
porucznik
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
junak
st. sierżant
szeregowy
plutonowy
chorąży
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
76604
Bujalski Aleksander
784232
Bujas Marian
782427
709024
707018
Bujas Mieczysław
Bujko Albert
Bujnowski Alfred
784014
Bujnowski Stanisław
P-2537
Bujok Adolf
707557
Bujok Józef (Landecki Józef)
708040
Bujok Teodor (Pisarek)
794348
706311
707302
Bujwid Władysław
Bujwid Zdzisław
Buk Stanisław
704193
Bukało Zbigniew
706109
Bukatczuk Stanisław
707392
76676
782291
P-1109
P-0176
Buko Kazimierz
Bukowiecki Grzegorz Jerzy
Bukowiecki Józef Jan
Bukowiński Jerzy Juliusz
Bukowiński Mieczysław
781740
Bukowski Alojzy
794367
Bukowski Bolesław
704342
793205
729041
Bukowski Henryk
Bukowski Józef
Bukowski Konrad
709963
Bukowski Leon
793123
Bukowski Marian
784100
Bukowski Stanisław
780315
Bukowski Wacław Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
16.11.1909
Warszawa
F/Lt
obserwator
27.12.1986
Leiston Suffolk, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
25.03.1912
Świątniki
LAC
mechanik
23.03.2001
Libertów, Polska
-
304 DB
25.03.1912
Świątniki
Cpl
mechanik przyrządów sam.
25.09.1998
Polska
-
304 DB
20.02.1928
Horoszany
AC1
rusznikarz
22.10.2014
Sheffield, Wlk. Brytania
-
Halton
17.08.1926
Smagonie
AC1
obsługa techniczna
30.01.2012
Toronto, ON, Kanada
-
304 DB
13.11.1906
Czarnów
Sgt
mechanik pokładowy
14.08.1944
Grainville-Langannerie, Francja
-
300 DB
08.01.1913
Łazy
F/O
nawigator
brak danych
Polska
-
brak danych
30.01.1916
Wisła
kapral
LAC
bez specjalności
14.12.2010
Wisła, Polska
-
302 DM
17.09.1913
brak danych
kapral
AC1
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
brak danych
06.06.1914
Wilno
Cpl
mechanik
29.11.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
-
411 RSU
25.10.1924
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.06.1926
Dobromil
Sgt
radiooperator
13.12.2002
Ashton-on-Lyne, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.12.1919
Lwów
W/O
nawigator
10.10.1990
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
2xKW, BKZzM
300 DB, 301 DB
03.09.1909
Stanisławów
Cpl
mechanik samochodowy
brak danych
Antwerpia, Belgia
-
brak danych
26.10.1908
Szawle
LAC
mechanik
brak danych
Francja
-
brak danych
09.11.1916
Kraków
F/O
pilot
03.04.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
22.01.1914
Poznań
Cpl
mechanik
15.11.1993
Bobcaygeon, ON, Kanada
-
303 DM
23.05.1895
Warszawa
S/Ldr
obserwator
06.06.1949
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.10.1898
Kijów
S/Ldr
pilot
02.01.1967
Rosario, Argentyna
-
RAF Hucknall
23.10.1915
Unisław
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1999
Wlk. Brytania
-
318 DMR
01.02.1901
Kościelna Jania
chorąży
F/Sgt
bez specjalności
17.05.1973
Elbląg, Polska
-
304 DB
06.09.1924
Rudziszki
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.12.1913
Leksandrowa
Sgt
mechanik pokładowy
01.07.1944
Grainville-Langannerie, Francja
KW, BKZ
300 DB
30.12.1919
Kolincz
LAC
bez specjalności
03.03.1974
Starogard Gd., Polska
-
brak danych
30.05.1900
Sierakówko
kapral
LAC
straż pożarna
brak danych
Polska
-
301 DB
30.11.1915
Podkamień
sierżant
Sgt
strzelec pokładowy
07.01.2005
Derby, Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
10.09.1912
Kukały
plutonowy
Cpl
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.09.1918
Zawadów
sierżant
F/Sgt
mechanik pokładowy
17.01.1997
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
major
plutonowy
sierżant
junak
st. szeregowy
sierżant
podporucznik
majster
kapral
kapral
plutonowy
kapral
st. szeregowy
porucznik
majster
major
major
st. szeregowy
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0666
Bukowski Witold
P-2803 / 704426
Bukraba Zdzisław
780004
782566
704606
Bulewicz Piotr
Bulik Józef
Bulik Kazimierz
703595
Bulik Mieczysław
781594
Bull Edward
705544
Bulzak Stanisław
708971
Buła Jan
792798
781731
792511
Buła Jan
Bułak Aleksander
Bułka Michał
706837
Bułka Mieczysław
707774
Buńkiewicz Jan
704531
703140
784493
P-2937 / 705609
708337
Bura Paweł
Burak Adam Franciszek
Burak Antoni
Burakowski Zdzisław Henryk
Burandt Józef Walenty (Rożański)
704987
Buratyński Henryk
794600
Burblis Stanisław
784248
704841
P-1140
Burchard Józef
Burchard Leopold
Burchard Marian
793667
Burda Jerzy
792717
Burdajewicz Feliks Władysław
793372
Burdziejów Władysław
784160
Burek Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
05.02.1915
Kowalewo
F/Lt
pilot
06.08.1997
Auckland, Nowa Zelandia
3xKW
301 DB
19.08.1923
Warszawa
P/O
pilot
brak danych
brak danych
-
318 DMR
17.05.1904
Tyszowce
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Warszawa, Polska
-
300 DB
12.10.1908
Niedźwiedź
Sgt
radiooperator
21.01.1968
Glasgow, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
14.11.1913
Żydaczów
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
316 DM
09.02.1916
Siedlce
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.11.1916
Kraków
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
02.05.1917
Świniarsko
kapral
LAC
mechanik radarowy
10.09.1992
Kanada
-
304 DB
28.02.1924
brak danych
szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.02.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.08.1916
Lutyńsk
LAC
stolarz
brak danych
Holandia
-
brak danych
26.07.1916
Cieszyn
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Wenezuela
-
316 DM
01.01.1908
brak danych
kapral
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
brak danych
01.03.1926
Śreniewo ?
junak
AC2
mechanik
22.05.2000
Peterborough, ON, Kanada
-
Heliopolis
21.06.1925
Mirogoszcze
LAC
mechanik radarowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.05.1919
Kraków
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
3xKW
304 DB, 305 DB
22.11.1917
Iwieniec
Sgt
strzelec pokładowy
15.07.1941
Becklingen, Niemcy
KW
305 DB
16.04.1922
Kobryń
F/O
pilot
00.00.2007
Bridgnorth, Shropshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.09.1925
Kościerzyna
LAC
mechanik samochodowy
26.09.2001
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
300 DB
29.11.1922
Białystok
W/O
radiooperator
13.01.2016
Kingston, ON, Kanada
KW
304 DB
15.11.1916
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
USA
-
brak danych
28.11.1916
Bochum
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1972
Preston, Lancas., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
304 DB, 305 DB
14.11.1920
Warszawa
F/Sgt
pilot
brak danych
Montpellier, Francja
KW
302 DM
08.12.1896
brak danych
S/Ldr
pilot / obserwator
26.09.1955
Whitchurch, Shrops., Wlk. Brytania
-
brak danych
17.04.1919
Szewna
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
-
302 DM, 300 DB
sierżant
Cpl
stolarz
-
305 DB
plutonowy
LAC
elektryk
-
303 DM
sierżant
W/O
radiooperator
2xKW
307 DMN, 304 DB
kapitan
podporucznik
sierżant
sierżant
plutonowy
brak danych
kapral
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
podporucznik
st. szeregowy
plutonowy
szeregowy
sierżant
plutonowy
major
15.01.1943
-
01.03.1911
Ostroróg
05.10.1972
Londyn, Wlk. Brytania
01.04.1916
Siedlce
06.03.1994
Londyn, Wlk. Brytania
03.06.1913
Wolica
08.06.1977
Scouthorpe, Lincoln, Wlk. Brytania
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781896
Burek Zygmunt
703715
Burek Zygmunt (Henry Burke)
703110
705801
703487
Bürger Karol
Burghardt Mieczysław
Burkacki Roman Józef
P-2197 / 793980
Burkiewicz Henryk Marian
782167
Burman Leopold Witold
708852
Burmicz Jan Andrzej
P-1318
Burszewski Edmund (Burshe)
705802
784488
703046
Bursztynowicz Edward
Bury Jan Leon
Bury Stanisław
P-0236
Bury-Burzymski Jan
792361
Bury-Burzymski Józef
705803
703898
783847
P-0015 / 76855
707677
Burzyński Edward (Blake)
Burzyński Jan Wilhelm
Burzyński Jan Wincenty
Burzyński Kazimierz
Burzyński Stanisław
792101
Burzyński Zygmunt
P-0141
Busen-Schmitz Henryk Wilhelm
705804
703068
780447
Busiakiewicz Tadeusz
Busse Julius
Buszko Eugeniusz
794776
Buś Józef Henryk
708973
Buśko Henryk
793405
Buśko Jan Jakub
781427
Buśko Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.10.1911
Kraków
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Wenezuela
-
302 DM, 6 OTU
20.02.1918
Markuszów
sierżant
W/O
pilot
00.02.1978
Brisbane, QLD, Australia
-
brak danych
19.12.1913
Kamionka Strumił.
Sgt
tłumacz
brak danych
brak danych
-
302 DM
27.04.1924
Wyszków
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
301 DB
01.04.1918
Clinton
W/O
bombardier
07.12.1989
Tamarac, FL, USA
KW, ODRK
300 DB
23.08.1921
Tarnów
podporucznik
F/O
pilot
13.06.1944
Kleve, Niemcy
-
300 DB
15.11.1918
Oświęcim
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.00.1979
Wlk. Brytania
-
300 DB
06.11.1926
Krzemieniec
kapral
AC2
bez specjalności
10.12.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
16.11.1914
Ożarów
kapitan
F/Lt
pilot
20.12.1968
Los Angeles, CA, USA
3xKW
301 DB
23.01.1914
Barczew
LAC
mechanik
28.08.1993
Gryfice, Polska
-
brak danych
02.06.1920
Poznań
Sgt
tłumacz
brak danych
Australia
-
308 DM
20.06.1906
Rychcice
W/O
pilot
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
300 DB
05.07.1915
Mińsk
P/O
pilot
24.10.1940
Leconfield, Wlk. Brytania
VM V kl.
307 DMN, 303 DM
16.11.1913
Mińsk
Cpl
elektryk
00.00.1969
Calgary, AB, Kanada
-
318 DMR
02.01.1920
Wola Lipieniecka
Sgt
mechanik pokładowy
19.06.1994
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.11.1921
Wydymer
Sgt
nawigator
20.03.1944
Shawbury, Shropshire, Wlk. Brytania
-
60 OTU
09.07.1910
Sławica
Cpl
mechanik przyrządów sam.
23.11.1976
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.01.1897
Chełmce
F/Lt
pilot
25.04.1944
Montreal, QC, Kanada
ZKZzM
45 TG
21.05.1924
Nieśwież
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.06.1992
New York, USA
-
300 DB
27.01.1909
Grodno
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Argentyna
-
307 DMN
25.11.1915
Berlin
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
24.03.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
138 DS, 301 DB
03.01.1924
Laskowicze
LAC
mechanik
brak danych
Noyelles-Godault, Francja
-
brak danych
03.09.1920
brak danych
AC2
bez specjalności
11.10.1996
Fullerton, CA, USA
-
brak danych
18.08.1914
Zalasocze
Sgt
pilot
27.09.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
08.07.1909
Frydek
W/O
pilot
00.00.1986
Brazylia
3xKW
300 DB
23.01.1922
Sambor
LAC
bez specjalności
07.01.1968
USA
-
brak danych
26.01.1904
Kraków
F/Sgt
radiomechanik
brak danych
Polska
2xBKZ
303 DM
11.11.1911
brak danych
LAC
fotograf
00.09.1989
Poznań, Polska
-
brak danych
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
chorąży
porucznik
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
kapitan
plutonowy
kapral
szeregowy
sierżant
sierżant
st. szeregowy
st. majster
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781102
Buter Mikołaj
76646
Butkiewicz Wacław
792754
707146
709505
Butrym Augustyn
Butrym Józef
Buynowski Karol
706573
Buza Jan
784809
Buziak Edward Piotr
704645
Buzik Herbert
706538
Buzyn Pinkus
781955
709544
P-2508
Buź Piotr
Bychowski Jan Ryszard
Byczkowski Zbigniew Kazimierz
793872
Byk Wiesław
P-0189
Bylczyński Stanisław
705805
P-0210
792813
707589
783424
Bylica Jerzy
Byliński Eugeniusz
Byrczek Mieczysław Józef
Bystroń Bolesław
Bystrzyński Witold
708857
Byszewski Eugeniusz
792165
Byszyński Stanisław
783851
782135
783244
Byzia Jan
Bzdera Stefan Józef
Bzibziak Antoni
P-2458 / 781616
Bzowski Janusz Stanisław Marian
707775
Cabała Stanisław
707776
Cacaj Zbigniew
792203
Cacko Kazimierz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.09.1911
Wołkowysk
Sgt
tłumacz
11.03.1964
Nottingham, Wlk. Brytania
-
305 DB
15.09.1909
Wilno
F/Lt
pilot
15.11.1961
Manchester, Wlk. Brytania
06.02.1889
Butrymowice
brak danych
Olsztyn, Polska
15.01.1926
Derawna ?
brak danych
Montreal, QC, Kanada
29.05.1911
brak danych
brak danych
USA
25.12.1916
Nadarzyn
brak danych
TAS, Australia
19.09.1916
Saliwonki
00.00.1993
sierżant
kapitan
chorąży
VM V kl., 2xKW, ODRK 301 DB
F/Sgt
mechanik
-
brak danych
Sgt
pilot
-
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
Sgt
pilot
-
brak danych
majster
Cpl
mechanik
Machynlleth, Wlk. Brytania
-
307 DMN
09.01.1897
Tartu
st. majster
F/Sgt
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
brak danych
28.07.1915
brak danych
kapral
LAC
magazynier
25.07.1982
Leeds, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
27.01.1914
Wicyń
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.03.1922
Wiedeń
F/Sgt
nawigator
23.05.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
06.08.1911
brak danych
P/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.02.1921
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.07.1889
Skarżanka
kapitan
F/Lt
pilot
21.02.1941
Rothesay, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.06.1921
Łuniniec
LAC
mechanik samochodowy
23.05.2006
Warszawa, Polska
-
306 DM
20.05.1914
Wilno
P/O
pilot
14.07.1941
Stranraer, Wlk. Brytania
-
4 AOS
15.03.1920
Jaworzno
LAC
mechanik radarowy
15.07.1945
Hunstanton, Norfolk, Wlk. Brytania
-
307 DMN
10.05.1896
Kraków
LAC
stolarz
13.09.1957
Bolton, Wlk. Brytania
-
300 DB
18.10.1917
Witebsk
Sgt
pilot
01.08.1941
-
-
1 AGS
23.10.1923
Kielczów ?
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
307 DMN
30.06.1917
Maków Maz.
kapral
LAC
rusznikarz
00.00.1991
Wlk. Brytania
-
303 DM
26.04.1900
Zacharzew
W/O
pilot
00.00.1982
Avon, Wlk. Brytania
BKZzM
TC
26.02.1917
Wulperode
F/Sgt
mechanik pokładowy
06.11.1992
BC, Kanada
-
301 DB
05.09.1916
Dwory
Cpl
mechanik
21.05.1993
Oświęcim, Polska
-
308 DM
28.06.1918
Częstochowa
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
VM V kl., 3xKW
306 DM
08.05.1926
Czerniewice
AC2
mechanik
brak danych
Burwood, NSW, Australia
-
Heliopolis
14.01.1926
Brześć
junak
AC2
mechanik
03.03.2001
Stalowa Wola, Polska
-
Heliopolis
16.01.1916
Homel
kapral
Sgt
radiooperator
25.06.1942
-
-
18 OTU
kapral
brak danych
sierżant
kapral
porucznik
kapral
porucznik
st. majster
plutonowy
plutonowy
chorąży
sierżant
plutonowy
porucznik
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792903
Caliński Kazimierz
P-2198 / 793234
Caliński-Cap Stanisław
707393
708974
794405
Całka Wawrzyniec
Całusiński Zbyszko
Cander Witold
782209
Cap Włodzimierz
780169
Capik Jan
708620
Car Wojciech Antoni
705572
Carłow Aleksander
794787
782737
782521
Carter George Francis
Cebeliński Wincenty
Cebo Marian
782174
Cebo Wacław Józef
P-1516
Cebrzyński Arsen
P-1437
781945
783362
793408
708397
Cebrzyński Wiktor
Cebula Edward
Cechrzycki Jerzy Marian
Cedrowski Tadeusz
Cefka Wilhelm (Goik)
703022
Ceglarek Bolesław
708943
Ceglarek Jerzy Piotr
792935
784720
703275
Cegliński Józef
Cegliński Kazimierz
Cegliński Stanisław
780856
Cegła Jan (Simpson)
709964
Cegła Stefan
784624
Cegłowski Edward
707251
Cejba Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.12.1916
Warszawa
LAC
mechanik
00.00.2003
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
309 DMR
09.01.1922
Złoczów
F/O
pilot
20.05.1944
Crecil, Francja
KW
315 DM
10.08.1900
Św. Józef
LAC
kucharz
00.00.1956
Loughborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.10.1925
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
St. Agnes, SA, Australia
-
brak danych
12.01.1919
Omsk
W/O
radiooperator
01.06.2000
Nottingham, Wlk. Brytania
KW
305 DB
15.10.1898
Lwów
F/Sgt
rusznikarz
00.00.1967
Cuckfield, Sussex, Wlk. Brytania
-
305 DB
26.12.1917
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.11.1921
Mordy
Sgt
radiooperator
00.00.1999
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.05.1922
Radom
LAC
radiomechanik
00.00.1980
Newmarket, Cambs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
17.07.1919
brak danych
AC2
bez specjalności
00.12.1982
Marietta, GA, USA
-
brak danych
17.01.1903
Przestrzele
LAC
oficer transportowy
brak danych
Polska
-
303 DM
15.08.1916
Wodąca
AC1
rusznikarz
00.00.1971
Taunton, Somerset, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.07.1916
brak danych
AC2
radiooperator
00.00.1996
Bexley, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.03.1912
Batumi
F/O
pilot
11.09.1940
Northwood, Wlk. Brytania
2xKW
303 DM
30.09.1909
Batumi
F/Lt
obserwator
21.07.1945
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
05.03.1916
Dęblin
AC1
rusznikarz
14.11.1940
Baginton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
308 DM
22.07.1917
Warszawa
F/Sgt
pilot
09.10.1941
Manby, Lincs., Wlk. Brytania.
-
1 AAS
06.08.1919
Iłów
Cpl
mechanik
08.12.1976
Warszawa, Polska
-
303 DM
30.03.1915
Wielkie Hajduki
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.07.1915
brak danych
st. szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
05.01.1944
Springfield, IL, USA
-
brak danych
23.02.1912
Koszęcin
kapral
LAC
murarz
brak danych
Polska
-
brak danych
18.03.1914
brak danych
Cpl
mechanik przyrządów sam.
07.02.2006
Żyrardów, Polska
-
304 DB
02.01.1913
Łódź
Sgt
pilot
18.08.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
4xKW
300 DB
18.04.1916
Warszawa
LAC
mechanik
00.00.1992
Stockport, Lancs., Wlk. Brytania
-
315 DM
14.11.1921
Skalmierzyce
W/O
pilot
31.05.1995
Hucknall, Wlk. Brytania
SKZzM
304 DB
15.08.1905
Uniejów
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
301 DB
05.10.1917
Garbatówka
Sgt
strzelec pokładowy
26.02.1942
Aabenraa, Dania
2xKW
305 DB
23.04.1896
Oporowo
LAC
kucharz
00.00.1973
Stafford, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
podporucznik
st. szeregowy
st. szeregowy
sierżant
st. majster
szeregowy
kapral
kapral
szeregowy
plutonowy
st. szeregowy
szeregowy
podporucznik
porucznik
szeregowy
podporucznik
sierżant
kapral
sierżant
sierżant
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703353
Cejza Jan
792128
Celak Stanisław
793061
792112
792850
Celary Józef Franciszek
Celmajster Adam
Celmer Jan
782627
Cembała Antoni
703899
Cempel Mirosław
793409
Cendrowski Jan Piotr
792743
Cent Walerian
P-1922
P-0145
793500
Cepiński-Flegel Wiktor (Fontes)
Cesarczyk Zygmunt Jan
Cesarz Wacław
784734
Cesarz Wilhelm Józef
793127
Cesarz Włodzimierz Stanisław
792941
P-1179
709025
705613
792759
Cewiński Bolesław
Cętar Franciszek Edward
Chaber Stanisław
Chabowski Adam
Chabrowski Józef
784982
Chabrowski Stanisław
703900
Chabrowski Stefan
782559
704162
781723
Chachaj Edward
Chacuk Stanisław
Chadaj Zbigniew
781479
Chalastra Tadeusz
703735
Chalecki Władysław
792610
Chałubek Józef
P-1300
Chałupa Stanisław Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.03.1915
Nowy Lubosz
plutonowy
LAC
rusznikarz
13.04.1982
Nowy Lubosz, Polska
-
302 DM
14.03.1914
Jachówka
st. sierżant
W/O
pilot
16.06.1995
Leicester, Wlk. Brytania
KW
302 DM
12.10.1910
Kraków
Cpl
magazynier
00.00.1978
Southport, Wlk. Brytania
-
308 DM
23.08.1907
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.07.1899
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
10.12.1913
Ustianowa
Sgt
pilot
10.06.1941
Edynburg, Wlk. Brytania
-
7 AACU
02.02.1922
Żołudek
W/O
pilot
06.03.2010
St. Laurent, QC, Kanada
2xKW
315 DM
17.06.1907
Jasień
sierżant
Sgt
mechanik
00.11.1969
New Britain, CT, USA
-
303 DM
07.06.1912
Ługańsk
plutonowy
Sgt
mechanik pokładowy
30.08.1944
Alestrup, Dania
BKZ
305 DB, 300 DB
17.07.1918
Tbilisi
F/Lt
obserwator
31.08.1984
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW, ODRK
304 DB, 301 DB
25.04.1905
Stary Sącz
F/Lt
pilot
22.02.1965
Croydon, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.10.1891
Nowa Wieś
W/O
mechanik
brak danych
Polska
SKZ
302 DM, 300 DB
03.09.1913
Prądnik Czerw.
W/O
pilot
08.06.1944
Grainville-Langannerie, Francja
-
305 DB
20.04.1915
Kraków
Cpl
radiomechanik
00.00.1973
Barton, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
18.01.1918
brak danych
W/O
radiooperator
brak danych
Kanada
VM V kl., 4xKW
300 DB
10.10.1899
Bołszowce
F/Lt
oficer techniczny
29.12.1982
Sudbury Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.01.1929
Gliniszcze
AC2
rusznikarz
00.00.2000
Londyn, Wlk. Brytania
-
Halton
09.05.1921
Borysław
F/Sgt
pilot
00.00.1997
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.11.1902
Chańcza
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
303 DM
29.05.1915
Ryki
sierżant
Sgt
bombardier
23.05.1944
Kleve, Niemcy
-
300 DB
31.12.1919
Omsk
plutonowy
W/O
strzelec pokładowy
12.05.1980
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
03.08.1916
Blizocin
LAC
elektryk
22.01.1997
Lincolnshire, Wlk. Brytania
-
300 DB
04.04.1912
Starzynki
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
307 DMN
20.01.1920
brak danych
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.04.1917
Gnatowice
sierżant
Cpl
mechanik
26.06.1990
Chester, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.01.1913
Lida
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.2000
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
03.10.1906
brak danych
plutonowy
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.01.1914
Zalas
kapitan
F/Lt
pilot
24.04.2004
Kraków, Polska
VM V kl., KW
302 DM
plutonowy
brak danych
st. sierżant
kapral
sierżant
porucznik
porucznik
chorąży
sierżant
sierżant
sierżant
kapitan
junak
plutonowy
chorąży
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1211
Chałupnik Wiktor
792331
Chałys Czesław
709906
P-0451
705450
Chamala Józef Stanisław
Chan Kazimierz Józef
Chanaryn Wiktor
793084
Chanas Stanisław
780407
Chanecki Mieczysław
705489
Chaniewski Stanisław
705806
Chara Stanisław
708684
707590
705807
Chara Stanisław
Charamsa Zdzisław
Charkiewicz Leon Józef
781664
Charliński Zygmunt
780799
Chciuk Wiktor Bolesław
P-0548
784868
794611
76690
704865
Chciuk Władysław
Chechłacz Mieczysław
Chelmaniak Richard
Chełmecki Marian Stefan
Chełmicki Ludwik
783315
Chełminiak Bolesław Andrzej
784426
Chełmiński Jan
P-1352
706000
780005
Chełmiński Leszek Antoni
Chełmiński Marcin
Chełmowski Paweł
P-1239
Chełstowski Aleksander
781059
Chętkowski Henryk
704989
Chętnicki Stefan
781744
Chiliński Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.12.1900
Nowy Sącz
F/Lt
pilot
00.00.1970
Wiedeń, Austria
SKZzM
brak danych
08.05.1905
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.11.1897
Tarnopol
AC1
meteorolog
brak danych
Polska
-
318 DMR
04.01.1912
Kraków
F/O
oficer techniczny
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
6 OTU
09.02.1923
brak danych
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.05.1915
Bóbrka
kapral
LAC
radiooperator
brak danych
Polska
-
302 DM
22.12.1908
Dawigródek
chorąży
W/O
radiooperator
27.04.1990
New London, CT, USA
16.11.1919
Baryszewo
00.00.1983
04.10.1922
04.09.1996
Shiller Park, IL, USA
07.05.1923
Sokolniki
brak danych
Francja
18.09.1923
Dobrostawy
brak danych
brak danych
14.04.1919
Połonka
brak danych
Polska
30.04.1916
Niedźwiada
brak danych
brak danych
17.10.1905
Podmichale
06.05.1985
Stalowa Wola, Polska
06.06.1915
Drohobycz
07.10.2006
San Francisco, CA, USA
27.10.1915
Grzybek
00.00.1980
Hinckley, Leicesters., Wlk. Brytania
24.09.1922
brak danych
brak danych
USA
02.08.1916
Kraków
28.03.1988
Nowy Sącz, Polska
02.05.1917
Dziewanowo
17.10.1998
kapitan
brak danych
st. szeregowy
kapitan
plutonowy
VM V kl., 4xKW, DFM 300 DB
plutonowy
F/Sgt
nawigator
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
Poródno ?
AC1
mechanik samochodowy
-
131 Wing
AC2
bez specjalności
-
brak danych
AC2
bez specjalności
-
brak danych
LAC
kancelista
-
304 DB
plutonowy
LAC
mechanik
-
brak danych
majster
Sgt
mechanik
-
305 DB
F/Lt
pilot
VM V kl., 2xKW
308 DM
W/O
radiooperator
VM V kl., 4xKW
301 DB
Cpl
pilot
-
brak danych
F/Lt
pilot
VM V kl., 3xKW
317 DM
F/Sgt
bombardier
St. Catharines, ON, Kanada
-
brak danych
21.02.1900
Modlibórek ?
Cpl
kancelista
00.00.1991
Brentwood, Essex, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
02.06.1914
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Poznań, Polska
BKZ
brak danych
28.04.1915
Pruszków
F/O
oficer techniczny
02.02.2007
Pointe Claire, QC, Kanada
-
301 DB, 1586 ESP, 318 DMR
11.11.1916
Augustów
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.02.1909
Chojnice
Sgt
mechanik
21.03.1971
Slough Bucks, Wlk. Brytania
-
308 DM
22.04.1912
Różan
F/Lt
pilot
00.03.1973
CA, USA
VM V kl., 4xKW
300 DB
14.02.1914
Wilmington
W/O
mechanik pokładowy
18.04.2004
Pointe Claire, QC, Kanada
VM V kl., KW
138 DS
12.12.1919
Łomża
F/Sgt
strzelec pokładowy
02.03.1945
Breda, Holandia
2xKW
300 DB
05.03.1914
Białystok
LAC
mechanik
19.03.1985
Hanworth, Wlk. Brytania
-
302 DM, 315 DM
st. szeregowy
kapral
kapral
plutonowy
porucznik
st. sierżant
szeregowy
kapitan
plutonowy
st. sierżant
sierżant
kapitan
plutonowy
st. sierżant
major
st. sierżant
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794507
Chilmon Aleksander Paweł
783445
Chimiak Tadeusz Józef
706108
782628
708390
Chincz Edmund
Chlebicki Stanisław Józef
Chlebik Franciszek (Cichoński)
794404
Chlistowski Jan
705808
Chłap Bolesław Wilhelm
P-1650
Chłapowski Alfred
784608
Chłąd Alfred Wacław
794610
705211
P-2637 / 704427
Chłędowski Edward Adam
Chłoń Stanisław
Chłopek Adam Jan
793674
Chłopicki Antoni Kazimierz
707019
Chłopicki Józef
76691
703351
707756
P-0582
794895
Chłopik Tadeusz Paweł
Chłosta Stanisław
Chłusewicz Stanisław
Chmaj Tadeusz Kazimierz
Chmaruk Bazyli
P-2009
Chmarzyński Jan
780545
Chmiel Antoni Walenty
709026
707591
782611
Chmiel Jan Andrzej
Chmiel Józef
Chmiel Kazimierz Józef
P-0449
Chmiel Roman Stanisław
781694
Chmielek Włodzimierz Stefan
780449
Chmielewski Antoni
784368
Chmielewski Edward
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.10.1916
Kijów
kapral
LAC
elektryk
22.10.1986
Płock, Polska
-
304 DB
10.03.1918
Rudki
sierżant
Sgt
pilot
17.05.1987
Rocky Hill, CT, USA
-
brak danych
16.09.1910
Rogożek
LAC
ślusarz
brak danych
Argentyna
-
301 DB
05.05.1914
brak danych
W/O
meteorolog
00.00.1996
Stockport, Lancs., Wlk. Brytania
BKZzM
brak danych
01.12.1926
Stonawa
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
302 DM
13.11.1919
Todorkowce
Sgt
pilot
30.07.1943
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
1616 Flight
06.05.1920
Omsk
LAC
telefonista
02.04.1994
Canberra, Australia
-
301 DB
09.12.1917
Bonikowo
porucznik
F/O
administracja
26.01.1988
Warszawa, Polska
-
307 DMN
04.07.1912
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
00.00.1993
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
BKZ
30 MU
27.12.1915
brak danych
Sgt
nawigator
22.12.2007
Niles, IL, USA
-
brak danych
24.04.1913
Stara Wieś
Cpl
kierowca
00.00.2010
Oshawa, ON, Kanada
-
brak danych
18.06.1916
Kielce
F/O
pilot
26.03.1997
Ilkeston, Derbys., Wlk. Brytania
-
318 DMR
07.09.1914
Warszawa
W/O
radiooperator
25.08.1944
Blanche County, QC, Kanada
VM V kl., 2xKW
304 DB, 45 TG
23.03.1925
Stróżowa Góra
LAC
kierowca
07.09.2007
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
18.06.1908
Lwów
F/Lt
pilot
15.09.1940
Southend-on-Sea, Essex, Wlk. Brytania
2xKW
302 DM
13.04.1906
Józefów
LAC
kierowca
22.05.1947
East Wretham, Norfolk, Wlk. Brytania
-
304 DB
09.01.1925
Wilno
AC2
mechanik
brak danych
Kanada
-
133 Wing
06.02.1911
Kuty
F/Lt
pilot
07.06.1983
Ashfield, NSW, Australia
VM V kl., 3xKW
305 DB, 304 DB
28.03.1918
Potapowicze
W/O
radiooperator
08.04.2009
Kalona, IA, USA
VM V kl., 2xKW
304 DB
24.05.1893
Poznań
kapitan
F/Lt
nawigator
08.04.1962
Londyn, Wlk. Brytania
-
133 Wing
04.09.1918
Tarnopol
sierżant
Sgt
meteorolog
00.00.2003
Kraków, Polska
-
brak danych
30.08.1926
Siłko
AC1
mechanik silnikowy
09.01.1997
Potters Bar, Wlk. Brytania
-
Halton
14.03.1912
Mariampol
AC1
bez specjalności
brak danych
San Paulo, Brazylia
-
303 DM
21.03.1918
Hodowica
Cpl
elektryk
brak danych
brak danych
-
306 DM
09.06.1913
Borzęcin
F/Lt
obserwator
13.09.1996
Kraków, Polska
15.01.1918
Kraków
Sgt
mechanik przyrządów sam.
00.00.1994
Southend on Sea, Wlk. Brytania
-
301 DB
18.04.1915
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
308 DM
10.03.1915
brak danych
st. szeregowy
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
kapral
st. sierżant
st. szeregowy
kapral
kapral
kapral
plutonowy
porucznik
sierżant
kapral
kapitan
plutonowy
kapral
kapitan
st. sierżant
junak
kapral
sierżant
kapitan
VM V kl., 4xKW, DFC 301 DB
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2565
Chmielewski Jan
792191
Chmielewski Jan Bogdan
P-2697 / 703716
783116
707246
Chmielewski Marian Antoni
Chmielewski Piotr Eugeniusz
Chmielewski Stanisław
793374
Chmielewski Stanisław
704849
Chmielewski Stefan
783222
Chmielewski Stefan Tadeusz
P-2896 / 793391
Chmielewski Wacław Marian
704864
783282
794896
Chmielewski Wincenty
Chmielewski Władysław
Chmielewski Władysław
794897
Chmielewski Władysław
792858
Chmielewski Zdzisław
780857
706278
794126
704065
P-2612
Chmielewski Zygmunt
Chmielnicki Bronisław
Chmielnicki Józef
Chmielowiec Andrzej
Chmielowiec Bogusław Andrzej
782219
Chmielowski Edward
P-2024
Chmielowski Józef
781446
782389
709637
Chmura Kazimierz
Chmurzyński Aleksander
Chochołowski Jan Józef
P-1936
Chodacki Emil Jan Jacek
793982
Chodakowski Aleksander
703350
Chodakowski Kazimierz
704341
Chodkiewicz Stanisław Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.04.1912
brak danych
porucznik
F/O
nawigator
brak danych
Belgia
-
305 DB
24.05.1906
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.04.1920
Przysucha
F/O
pilot
13.01.1994
Brownhills West, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 305 DB
01.08.1900
brak danych
Sgt
bez specjalności
00.12.1967
NJ, USA
-
brak danych
30.05.1916
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.04.1908
brak danych
plutonowy
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.08.1897
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
USA
-
brak danych
13.01.1921
Rzeszów
W/O
pilot
11.06.2006
Przemyśl, Polska
VM V kl., 3xKW
300 DB
23.07.1914
Parysów
F/O
mechanik pokładowy
brak danych
Sydney, NSW, Australia
3xKW
301 DB, 304 DB
21.03.1920
Radom
F/Sgt
pilot
00.00.1958
Biggleswade, Beds., Wlk. Brytania
-
brak danych
14.09.1903
Warszawa
F/Sgt
mechanik
00.11.1970
Steuben, NY, USA
-
brak danych
11.06.1902
brak danych
F/Sgt
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.09.1905
Dyneburg
st. majster
Sgt
fotograf
brak danych
Polska
-
318 DMR
23.11.1910
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.02.1919
Siedlce
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
309 DMR
18.07.1917
Zarudzie
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.05.1920
Warszawa
Cpl
radiomechanik
brak danych
USA
-
303 DM, 307 DMN
30.04.1921
Pińczów
Sgt
nawigator
13.07.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
01.12.1901
Radomyśl
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Abbotsford, BC, Kanada
-
brak danych
16.08.1908
Lwów
sierżant
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
318 DMR
05.05.1899
Gródek Jagiell.
major
S/Ldr
oficer rachunkowy
07.04.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.07.1914
Markuszowa
LAC
kierowca
00.00.1974
Dover, Kent, Wlk. Brytania
-
309 DMR
05.06.1915
Warszawa
Cpl
kierowca
17.09.1960
Southend on Sea, Wlk. Brytania
-
300 DB
25.02.1913
Kraków
Sgt
mechanik
14.08.2001
Quiniborough, Wlk. Brytania
-
301 DB
13.04.1919
Dębica
F/Lt
obserwator
04.07.1983
Lublin, Polska
KW
307 DMN
24.02.1917
Lidawka
Sgt
instruktor symulatora
13.01.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.09.1914
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
23.09.1906
Berdyczów
podporucznik
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
porucznik
wachmistrz
kapral
sierżant
podporucznik
sierżant
st. sierżant
st. majster
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
porucznik
plutonowy
sierżant
sierżant
porucznik
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707777
Chodkiewicz Zygmunt Piotr
705999
Chodorowski Bolesław
704862
P-1184
703737
Chodorowski Dyonizy
Chodorowski Zbigniew Stanisław
Chodowski Jan
708389
Chodura Maksymilian
781737
Chodyra Józef Tadeusz
782675
Chodzicki Jerzy
705138
Chodziński Bronisław
P-1864 / 784655
784379
781496
Choiński-Dzieduszycki Jan
Chojka Władysław (Hoyka)
Chojnacki Antoni
783825
Chojnacki Brunon
707301
Chojnacki Edward
781305
706447
Chojnacki Feliks
Chojnacki Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
26.05.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
16.03.1915
Orzew
LAC
kancelista
00.00.2001
Peterborough, Norths., Wlk. Brytania
-
305 DB
19.03.1915
brak danych
F/Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.02.1917
Dobromil
F/Lt
oficer techniczny
22.09.1968
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
06.08.1916
Sinołęka
LAC
elektryk
29.12.1976
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.11.1911
Moszczenica
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
13.03.1915
Warszawa
st. sierżant
W/O
strzelec pokładowy
02.01.1983
Warszawa, Polska
VM V kl., 4xKW
301 DB
04.07.1920
Kalisz
Sgt
pilot
02.01.1942
Fulford, Yorks., Wlk. Brytania
-
CFS
04.05.1921
Ruda
LAC
radiotelefonista
31.05.2013
Londyn, Wlk. Brytania
-
315 DM
16.05.1890
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
19.05.1971
Penley, Wlk. Brytania
-
304 DB
25.06.1915
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
20.02.1978
Preston, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
21.05.1905
Ostrowiec
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
brak danych
12.09.1912
Grudziądz
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
BKZ, ODRK
308 DM, 316 DM
09.07.1926
Radziwiłłów
LAC
rusznikarz
31.05.2002
Ottawa, ON, Kanada
-
317 DM
12.10.1902
brak danych
Cpl
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
30.01.1925
Radziwiłłów
F/Sgt
radiooperator
-
304 DB
AC1
kucharz
-
304 DB
LAC
mechanik
-
brak danych
F/O
pilot
3xKW
308 DM
LAC
mechanik
kapral
plutonowy
plutonowy
kapitan
plutonowy
st. szeregowy
kapral
porucznik
kapral
st. sierżant
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
Toronto, ON, Kanada
708651
703738
P-2483 / 783435
Chojnacki Paweł
Chojnacki Wacław
Chojnacki Wacław
781892
Chojnacki Władysław
784757
Chojnacki Włodzimierz Rufin (Don Merrill)
707778
793464
P-1595 / 780971
Chojnacki Zygmunt
Chojnowski Władysław Jordan
Cholajda Antoni
784149
Cholawo Michał
783090
Cholewa Jan
780382
Cholewiński Benedykt Jan
782712
Cholewiński Marian
03.09.1908
Bołominek ?
kapral
brak danych
Polska
25.08.1915
Sierpc
brak danych
brak danych
16.02.1917
Kumonowsk
01.01.1945
Lommel, Belgia
07.03.1915
Mała Wieś
29.12.1984
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
19.11.1914
Poznań
W/O
pilot
01.10.2014
Adelaide, SA, Australia
KW
303 DM
27.04.1927
Poznań
AC2
mechanik przyrządów sam.
24.11.2000
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
05.06.1908
Sosnowiec
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
04.07.1919
Kalisz
F/Lt
pilot
10.02.1983
Harrare, Zimbabwe
01.04.1916
Łubinięta
04.05.1991
07.12.1920
01.10.1966
Ustroń, Polska
03.03.1915
brak danych
00.00.1985
03.12.1917
00.00.1976
Londyn, Wlk. Brytania
plutonowy
podporucznik
plutonowy
chorąży
junak
plutonowy
kapitan
VM V kl., 3xKW, SKZzM 316 DM
st. sierżant
Sgt
mechanik przyrządów sam.
Exmouth, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
Ustroń
W/O
pilot
sierżant
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB, 301 DB
sierżant
Cpl
rusznikarz
Wycombe, Bucks., Wlk. Brytania
-
306 DM
brak danych
AC2
mechanik
-
brak danych
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
729140
Cholewka Dominik Józef (Ford)
P-0803
Cholewka Marian
709819
784065
709027
Choma Andrzej
Chomacki Kazimierz
Chomaniec Janusz
709884
Chomiak Józef
704293
Chomicki Marian
709965
Chomiczewski Feliks
P-1261
Chomka Jan
P-0670
P-0398
792106
Chomka Wacław
Choms Wiesław
Chomyszyn Józef
794368
Chorabik Julian
703817
Chorabik Witold
P-1793
P-0798
706440
793011
781138
Chorąży Adam
Chorąży Edward
Chordej Antoni
Choromański Antoni
Choroszewski Henryk
709028
Choroszewski Józef
706138
Choroszucha Józef
780260
794791
704106
Chorzella Herbert
Chorzelski Michel
Chorzewski Kazimierz
793005
Chowaniec Franciszek Józef
705074
Chowański Paweł
780821
Chowański Zygmunt Jan
P-0591
Chramiec Andrzej
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.10.1925
Somain
AC2
bez specjalności
00.00.2003
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.03.1915
Blanowice
F/Lt
pilot
27.11.1984
Katowice, Polska
25.12.1917
Hadle Szklarskie
brak danych
Argentyna
24.11.1918
Dubienka
24.06.1991
Grantham, Wlk. Brytania
17.05.1928
Nieśwież
18.08.2000
Żory, Polska
23.03.1908
Hrubieszów
00.00.1989
04.12.1922
brak danych
Argentyna
17.11.1907
Lipsk
brak danych
Polska
11.05.1901
Chodów
19.01.1992
Hove, Wlk. Brytania
05.09.1908
Chodów
14.01.1944
-
25.02.1913
Petersburg
14.08.1941
-
02.02.1914
Lwów
05.09.2003
Pinellas, FL, USA
02.11.1919
brak danych
brak danych
Polska
02.04.1913
Łagiewniki
brak danych
brak danych
19.08.1901
Lwów
brak danych
Argentyna
09.10.1918
Wiatowice
22.02.1977
Melbourne, VIC, Australia
11.06.1920
Tworyczów
30.10.1976
Detroit, MI, USA
17.05.1907
Zaręby
brak danych
Polska
19.02.1914
Augustów
03.08.1987
Montreal, QC, Kanada
14.01.1927
brak danych
brak danych
brak danych
17.07.1909
Zajezierce
08.03.1997
Gdańsk, Polska
30.09.1916
Katowice
09.10.1986
kapral
kapitan
VM V kl., KW, ODRK 317 DM
kapral
LAC
sprzęt techniczny
-
318 DMR
W/O
pilot
3xKW
302, 308 DM
AC1
mechanik
-
Halton
LAC
rusznikarz
Louth, Lincs., Wlk. Brytania
-
300 DB
Lubartów
W/O
radiooperator
2xKW
304 DB
st. szeregowy
LAC
rusznikarz
-
315 DM
major
S/Ldr
obserwator
2xKW, ODRK
300 DB
F/Lt
obserwator
2xKW, ODRK
304 DB
P/O
pilot
KW
306 DM
Cpl
elektryk
-
301 DB
plutonowy
Cpl
rusznikarz
-
brak danych
plutonowy
LAC
bez specjalności
-
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
-
brak danych
F/Lt
pilot
VM V kl., 3xKW
300 DB
F/Sgt
radiooperator
-
316 DM
LAC
elektryk
-
brak danych
W/O
radiooperator
sierżant
junak
szeregowy
plutonowy
porucznik
porucznik
plutonowy
kapitan
kapitan
plutonowy
plutonowy
chorąży
VM V kl., 4xKW, ODRK, DFM 301 DB
junak
AA
bez specjalności
-
Halton
plutonowy
LAC
mechanik
-
brak danych
F/Sgt
wieża kontrolna
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
23.12.1919
brak danych
Sgt
nawigator
01.08.1943
San Bruno, CA, USA
-
brak danych
22.01.1922
Lwów
W/O
radiooperator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
KW
304 DB
01.04.1909
Lwów
Cpl
radiomechanik
00.00.1982
Colchester, Essex, Wlk. Brytania
BKZ
309 DMR
10.10.1912
Jerychy
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Francja
-
307 DMN
17.02.1919
Dębisko
Sgt
radiooperator
2xKW
300 DB
W/Cdr
pilot
-
brak danych
12.06.1941
-
26.03.1892
Zakopane
00.02.1985
Arlington, VA, USA
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
podpułkownik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707020
Chrapek Jan
P-2459 / 794402
Chrapkiewicz Stanisław Józef
793769
P-1201
P-0006 / 76846
Christ August Józef
Christman Edward Henryk
Christman Rudolf Karol
707592
Chrol Zygmunt Bolesław
P-0581
Chrol-Frolowicz Michał
784266
Chromcewicz Jan
705341
Chromik Bolesław
704733
708095
76663
Chromiński Eugeniusz Stefan
Chrostek Hubert (Kupka)
Chrostowski Tadeusz
705316
Chrościcki Leon
794613
Chrun Edward Geogory
794742
792179
792623
784398
793330
Chruścicki Andrzej
Chrzan Stanisław
Chrzanowicz Józef
Chrzanowski Alojzy
Chrzanowski Bernard
781046
Chrzanowski Gustaw
781561
Chrzanowski Ireneusz
P-0413
705809
704646
Chrzanowski Jerzy Leon
Chrzanowski Józef
Chrzanowski Leon
784536
Chrzanowski Władysław
P-0134
Chrzanowski Władysław
704294
Chrząszcz Władysław Wiktor (Charlton)
P-1169
Chuchela Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.12.1926
Pawłokoma
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
TAS, Australia
-
brak danych
27.04.1920
Godowa
porucznik
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
2xKW
306 DM
26.11.1910
Turka
Sgt
radiooperator
07.12.1974
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
15.01.1909
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1994
Leeds, Wlk. Brytania
-
316 DM
05.04.1906
Lwów
F/O
pilot
15.04.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
15.03.1926
Płuchany ?
LAC
bez specjalności
13.02.2009
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1897
brak danych
S/Ldr
bez przydziału
07.03.1974
Ruislip, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.07.1919
Żerardów
plutonowy
Cpl
radiomechanik
28.10.1985
Gdańsk, Polska
-
304 DB
10.05.1919
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.08.1917
Warszawa
LAC
meteorolog
brak danych
Argentyna
-
131 Wing
11.03.1925
Chorzów
LAC
straż pożarna
08.02.1997
Cambridge, Wlk. Brytania
-
300 DB
07.04.1908
Warszawa
F/O
obserwator
07.08.1941
-
VM V kl., 4xKW
300 DB
09.12.1911
Chrościce
LAC
kancelista
03.05.1991
Northampton, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.07.1923
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
14.10.2005
Florissant, MO, USA
-
brak danych
28.10.1909
Wola Zamkowa
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
304 DB
27.07.1913
brak danych
LAC
fotograf
18.04.1946
Padwa, Włochy
-
318 DMR
02.01.1908
Lida
F/Sgt
mechanik
01.03.1999
Warszawa, Polska
-
303 DM
13.05.1907
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
14.03.1973
Wrocław, Polska
-
318 DMR
23.09.1916
Toruń
Sgt
radiooperator
21.03.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
28.03.1917
Wilno
Sgt
strzelec pokładowy
15.06.1942
Nicea, Francja
KW
300 DB
14.03.1915
Zamość
Cpl
mechanik
00.00.1987
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
307 DMN
09.10.1911
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
315 DM
04.12.1913
Jędrzejów
LAC
radiomechanik
brak danych
Australia
-
brak danych
06.04.1903
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
23.08.1911
brak danych
Cpl
radiomechanik
00.00.1983
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.06.1902
Mohylew
S/Ldr
obserwator
24.07.1987
Hamilton, ON, Kanada
VM V kl., 2xKW
300 DB, 304 DB
05.05.1922
Jezupol
W/O
pilot
23.02.2006
Liverpool, Wlk. Brytania
2xKW
317 DM
03.05.1907
Przemyśl
F/Lt
obserwator
14.05.1988
Heysham, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
sierżant
kapitan
porucznik
kapral
major
kapral
kapral
kapitan
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
st. majster
kapral
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
kapitan
kapral
sierżant
plutonowy
major
sierżant
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794411
Chucherko Kazimierz Ludwik
783023
Chudek Aleksander
794612
784437
783854
Chudy Stanisław
Chudziak Euzebiusz
Chudziak Stefan Józef
P-2305 / 794281
Chudzicki Kazimierz Mieczysław
781207
Chudzicki Ludwik
705139
Chudzik Alfred
707779
Chudzik Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.03.1901
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
17.07.1914
Stoczek
st. sierżant
W/O
pilot
23.06.1944
Le Plessis, Francja
11.05.1919
Hartford
19.09.2002
Hartford, CT, USA
13.12.1915
brak danych
brak danych
brak danych
31.08.1905
Berlin
10.05.1990
Toruń, Polska
15.06.1908
brak danych
brak danych
Argentyna
10.06.1908
Bejsce
10.03.1972
Lincoln, Wlk. Brytania
22.05.1917
brak danych
00.00.1969
27.04.1927
VM V kl., 4xKW, DFM 303 DM
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
KW
301 DB
AC2
mechanik
-
brak danych
F/Sgt
meteorolog
-
brak danych
F/Lt
strzelec pokładowy
2xKW
304 DB
Sgt
mechanik pokładowy
-
6 OTU
LAC
bez specjalności
Wrexham, Wlk. Brytania
-
brak danych
Wola Zarczycka
AC2
mechanik
-
Heliopolis
W/O
meteorolog
-
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
-
307 DMN, 300 DB
W/O
radiooperator
plutonowy
st. sierżant
porucznik
sierżant
szeregowy
junak
Chicago, IL, USA
784009
792253
705776
Chudzik Juliusz Bolesław
Chudzik Władysław Marian
Chudzikiewicz Tadeusz
P-2180 / 784095
Chudzikiewicz Wilhelm Stanisław
P-2399 / 703428
Chudziński Brunon Antoni
792612
704809
729260
707303
706446
Chudziński Jan
Chudzyński Jan
Chumerski Kazimierz
Chumko Jan
Churchał Mieczysław
708516
Chustecki Feliks Marcin
781628
Chwaja Wacław (Carpenter John)
780785
703901
703736
Chwaja Władysław
Chwalibóg Zygmunt Marian
Chwalik Walenty
783233
Chwałko Leonid
783099
Chwastek Franciszek
P-1460
Chwaściński Bolesław
781472
Chwiedczenia Aleksy
16.02.1904
Jedlnia
chorąży
brak danych
brak danych
23.03.1919
Podkamień
00.00.2001
Londyn, Wlk. Brytania
07.11.1920
Koszyce
brak danych
Westcliff-on-Sea, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
04.04.1905
Lwów
porucznik
F/O
administracja
22.08.1975
Rimini, Włochy
-
brak danych
18.01.1920
Sulnówko
porucznik
F/Lt
pilot
13.04.2000
Niles, IL, USA
KW
318 DMR
24.04.1911
brak danych
AC2
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.08.1915
Mińsk
AC2
bez specjalności
13.09.1988
Warszawa, Polska
-
307 DMN
05.01.1922
Ławica
LAC
ślusarz
brak danych
Polska
-
brak danych
29.07.1926
Kościuszków
LAC
elektryk
09.12.2011
Lower Hutt, New Zealand
-
309 DMR
23.10.1922
brak danych
AC2
bez specjalności
26.03.1945
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
307 DMN
07.02.1926
Kurhany
AC2
bez specjalności
04.03.2013
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
13.09.1916
Drohobycz
Cpl
mechanik
17.06.1996
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
03.12.1903
Trzebinia
F/Sgt
mechanik przyrządów sam.
17.06.1979
Ashington, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.05.1922
Sędziszów
Sgt
pilot
25.11.1944
Kleve, Niemcy
-
305 DB
30.01.1899
Raszewo
W/O
mechanik
03.05.1964
Gniezno, Polska
-
133 Wing
29.05.1919
Odessa
W/O
pilot
06.11.1958
Hadfield, VIC, Australia
KW
304 DB, 6 OTU
18.01.1894
brak danych
Sgt
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.09.1909
Warszawa
F/Lt
obserwator
25.12.1992
Warszawa, Polska
VM V kl., 4xKW
301 DB
20.01.1918
Łuniniec
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
kapral
plutonowy
kapral
st. szeregowy
st. szeregowy
kapral
szeregowy
kapral
sierżant
st. majster
plutonowy
werkmistrz
sierżant
werkmistrz
kapitan
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783773
Chwieralski Marceli
782268
Chwiłowicz Franciszek
780961
793001
792071
Chwirut Władysław
Chybicki Władysław
Chylewski Franciszek
709029
Chyliński Bogdan
706588
Chyliński Mieczysław
709820
Chymuk Władysław
780261
Chyś Bolesław
792995
794172
P-1713 / 783441
Chytkowski Stefan
Chytryk Tadeusz
Ciach Marian
792772
Ciałoń Jan
792374
Ciastoń Franciszek
P-0504
P-0378
705342
706060
708799
Ciastuła Ludomir Feliks
Ciastuła Tadeusz Leopold
Ciągło Władysław Jan
Ciągniwoda Albin
Ciba Jan (Cichanowski)
794104
Cibicki Tadeusz
793670
Ciboda Wacław
P-1652 / 783440
705810
793501
Cibor Czesław
Ciborowski Bolesław
Cichecki Bolesław
708281
Cichocki Bronisław (Kozłowski)
794305
Cichocki Franciszek
783834
Cichocki Ireneusz
792569
Cichocki Karol
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.05.1910
Śrem
st. sierżant
Sgt
rusznikarz
brak danych
Polska
-
307 DMN, 315 DM
27.09.1916
Budzisław
sierżant
Cpl
stolarz
18.05.2013
Winnipeg, MB, Kanada
-
307 DMN
27.04.1901
Jaworzno
F/Sgt
mechanik
23.11.1956
Kraków, Polska
SKZ
315 DM
10.01.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.07.1916
Silno
Sgt
pilot
15.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
02.02.1926
Piłsudczyzna
AC1
radiomechanik
00.00.1996
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
Cranwell
08.09.1920
Radosław
LAC
bez specjalności
00.00.2002
East Surry, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.10.1919
Chodorów
kapral
LAC
bez specjalności
00.00.1997
Essex, Wlk. Brytania
-
318 DMR
30.10.1922
Warszawa
sierżant
Sgt
mechanik pokładowy
02.05.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
22.11.1913
Kurdwanów
Sgt
mechanik
08.07.1982
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.02.1917
Będzin
LAC
rusznikarz
05.08.2004
Gilford, Surrey, Wlk. Brytania
-
307 DMN
19.10.1918
brak danych
F/O
pilot
16.07.1943
-
KW
317 DM
06.08.1916
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.04.1916
Podłęże
kapral
Sgt
pilot
23.09.1943
Fulford, Yorks., Wlk. Brytania
-
6 OTU
06.08.1908
Opole Lub.
F/Lt
pilot
19.06.1986
Londyn, Wlk. Brytania
KW
303 DM, 316 DM
27.10.1909
Kazimierz D.
F/Lt
pilot
07.10.1979
Birchington-on-Sea, Wlk. Brytania
KW
302 DM
09.01.1921
brak danych
F/Sgt
radiooperator
brak danych
Argentyna
-
brak danych
22.08.1914
Głęboczek
LAC
kierowca
00.05.1990
Curitiba, Brazylia
-
133 Wing
05.04.1922
Katowice
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
301 DB
04.10.1919
Kolbuszowa
plutonowy
LAC
mechanik radarowy
02.12.2000
Hardford, CT, USA
-
304 DB
25.10.1915
Otwock
kapral
LAC
obsługa balonów
00.00.1969
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.10.1917
Bogusławice
P/O
pilot
03.11.1941
Montrose, Tayside, Wlk. Brytania
-
8 SFTS
18.10.1912
Dąbrowa Wielka
LAC
kierowca
00.00.1982
Łapy, Polska
-
brak danych
17.04.1905
Jekabpils
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
302 DM
18.07.1910
Opalenica
kapral
LAC
szewc
brak danych
Polska
-
brak danych
30.11.1914
Glinki
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
303 DM
09.11.1902
Włocławek
LAC
rusznikarz
00.00.1969
Northwich, Cheshire, Wlk. Brytania
-
316 DM
10.02.1916
Symbirsk
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
werkmistrz
brak danych
kapral
junak
plutonowy
majster
plutonowy
porucznik
kapitan
kapitan
kapral
kapral
kapral
podporucznik
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792182
Cichomski Kazimierz
P-2033
Cichoń Franciszek Józef
704579
784534
706276
Cichoń Józef Tadeusz
Cichoń Paweł Franciszek
Cichoński Adam Zbigniew
792171
Cichorski Franciszek
782796
Cichoszewski Maksymilian
P-1301
Cichowicz Stanisław
782785
Cichowicz Władysław
707593
780533
76667
Cichowski Kazimierz Jerzy
Cichowski Maksymilian
Cichowski Władysław Henryk
708589
Cichy Alojzy (Piekarski)
792536
Cichy Eugeniusz
794396
707678
707780
705811
P-2868 / 705357
Cichy Feliks Robert
Cichy Tadeusz (Walters)
Ciciński Edmund
Ciciński Henryk
Ciechanowicz Mieczysław
792614
Ciechanowicz Stefan
780546
Ciechanowicz Wiktor Stanisław
P-1310
126082
784312
Ciechanowski Wiktoryn Zygmunt
Ciechanowski Władysław Maria
Ciechoniak Tadeusz
706134
Ciechoń Czesław
P-2566
Ciechoński Henryk Piotr
703023
Ciecierski Marcel
781943
Ciecierski Marceli (Bevington)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.02.1916
Łódź
plutonowy
LAC
sanitariusz
06.11.1997
Łódź, Polska
-
307 DMN
11.02.1910
Dąbrowa
kapitan
F/Lt
dział prawny
12.09.1998
Dunstable, Beds., Wlk. Brytania
-
brak danych
09.07.1922
Mytarka
LAC
pilot-uczeń
19.01.1994
Windsor, OT, Kanada
-
307 DMN
11.10.1913
Nieposice
Sgt
mechanik
00.00.2003
Peterborough, Norths., Wlk. Brytania
-
316 DM
24.12.1919
Przemyśl
AC2
nawigator-uczeń
27.09.2002
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
20.10.1914
Gniejów ?
LAC
elektryk
29.12.1970
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
27.08.1917
Streidelsdorf
W/O
pilot
05.03.1949
Gibraltar
3xKW
304 DB
16.12.1907
Słowiki
F/O
obserwator
06.12.1942
Boulogne-sur-Mer, Francja
2xKW
300 DB
06.11.1898
Łagów
W/O
mechanik
brak danych
Polska
SKZ
306 DM
29.11.1924
Lwów
Sgt
pilot
14.09.2013
Adelaide, SA, Australia
-
brak danych
11.10.1903
Jarocin
Cpl
radiooperator
00.00.1979
Sheffield, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
21.05.1910
Wawrzyszów
F/Lt
pilot
07.08.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
21.04.1923
Kozłowa Góra
st. szeregowy
AC1
sanitariusz
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
308 DM
18.02.1907
brak danych
kapral
brak danych
brak danych
29.04.1966
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.05.1915
Wilhelmsburg
LAC
elektryk
11.02.2008
Eindhoven, Holandia
-
brak danych
19.04.1918
Strzeliska Nowe
Sgt
radiooperator
19.07.2010
Tenerife Islas, Hiszpania
-
brak danych
31.01.1927
brak danych
AC1
mechanik
10.06.1946
Heliopolis, Egipt
-
Heliopolis
21.05.1920
Kurzyniec
LAC
rusznikarz
24.10.1982
Derby, Wlk. Brytania
-
303 DM
14.11.1910
Dudki
F/O
pilot
00.00.1990
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
06.02.1916
brak danych
AC2
mechanik przyrządów sam.
00.00.1984
Crawley, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.09.1917
Petersburg
W/O
pilot
18.02.1989
Whitby, ON, Kanada
2xKW
316 DM
19.02.1917
Lwów
F/O
pilot
14.01.1944
-
-
304 DB
brak danych
brak danych
P/O
pilot
02.12.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
19 DM
25.11.1915
brak danych
brak danych
brak danych
00.00.1998
Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.10.1915
brak danych
plutonowy
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.01.1911
Lublin
porucznik
F/O
nawigator
00.00.1986
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.03.1920
brak danych
AC2
elektryk
17.12.2014
Pembroke Pines, FL, USA
-
brak danych
07.10.1915
brak danych
LAC
tłumacz
15.09.1998
Wonersh Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
porucznik
majster
kapral
plutonowy
kapitan
plutonowy
kapral
junak
kapral
podporucznik
szeregowy
sierżant
porucznik
podporucznik
brak danych
st. szeregowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704050
Ciecierski Ryszard Faustyn
P-1066
Ciecierski Stefan
784790
784045
707958
Ciecierski Wacław
Cieciński Tadeusz (Stanley)
Ciećwierek Stanisław
793262
Ciekot Władysław
783827
Cielbała Stefan Józef
729186
Cielecki Jan Aleksy
782176
Cieleń Adam
P-0381
704295
784657
Cieliński Stanisław Tadeusz
Cieluch Henryk
Ciemior Józef
P-2628 / 703818
Ciemniewski Stefan
792731
Cieniewski Zygmunt
792575
P-1545 / 780977
P-0155
706441
792660
Cieńkuszewski Franciszek
Ciepliński Filip
Ciepliński Stanisław Wincenty
Ciepliński Tadeusz Zbigniew
Ciepluch Brunon
793786
Cierkosz Franciszek
707304
Cierniak Tadeusz
708798
706735
780547
Cierocki Paweł
Cierpiał Roman
Cierpisz Andrzej
794347
Ciesielski Jan
705812
Ciesielski Jerzy Józef
780167
Ciesielski Michał
782695
Ciesielski Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
21.03.1925
Radziwiłłów
LAC
radiomechanik
19.07.1997
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.03.1894
Bachorza
F/Lt
pilot
25.07.1981
San Benardino, CA, USA
-
brak danych
17.07.1898
Warszawa
Cpl
kancelista
brak danych
Grójec, Polska
BKZ
317 DM
21.10.1908
Stanisławów
Cpl
mechanik przyrządów sam.
19.01.1993
Warszawa, Polska
-
307 DMN
06.01.1915
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Polska
-
brak danych
10.10.1906
Chodel
st. sierżant
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
27.08.1916
Miechów
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1992
Aylesbury, Bucks., Wlk. Brytania
-
307 DMN
17.07.1920
brak danych
st. szeregowy
AC2
pilot-uczeń
brak danych
Polska
-
brak danych
17.12.1914
Stanisławów
plutonowy
LAC
radiooperator
brak danych
brak danych
-
304 DB
28.05.1918
Brody
F/Lt
pilot
18.04.1943
Pentyrch, Wlk. Brytania
-
3 DF
02.02.1921
Bruśnik
W/O
radiooperator
00.00.1976
Wolverhampton, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
15.11.1893
brak danych
Sgt
mechanik
29.09.1974
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
15.10.1920
brak danych
podporucznik
P/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.03.1915
Błonie
plutonowy
LAC
elektryk
00.00.1973
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
309 DMR
30.09.1906
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.05.1917
Bridgeport
F/O
pilot
28.02.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 7 AACU
04.04.1905
brak danych
F/O
obserwator balonowy
24.10.1980
Legionowo, Polska
-
brak danych
04.03.1922
Pruszków
LAC
bez specjalności
00.07.1972
Chicago, IL, USA
-
brak danych
30.07.1907
Buczek Wielki
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.10.1915
Eichenberg
sierżant
Cpl
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
307 DMN
10.06.1926
Wielkopolanka
szeregowy
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.04.1903
Stążki
AC1
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
08.05.1917
Sosnowiec
LAC
bez specjalności
17.11.1987
Sosnowiec, Polska
-
309 DMR
11.11.1917
Żołynia
Cpl
mechanik
00.00.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
05.02.1900
Iły
chorąży
F/Sgt
elektryk
22.04.1990
Poznań, Polska
-
brak danych
15.03.1918
Aleksandrów Kuj.
kapral
LAC
radiooperator
19.02.1995
Palos Park, IL, USA
-
308 DM
18.09.1907
Gerthe
sierżant
Cpl
fotograf
31.05.1989
Libercourt, Francja
-
brak danych
20.09.1905
Aszchabad
sierżant
Cpl
mechanik
00.00.1998
Reading, Berks., Wlk. Brytania
-
316 DM
plutonowy
kapitan
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
porucznik
sierżant
st. sierżant
kapral
porucznik
porucznik
kapral
kapral
szeregowy
plutonowy
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794298
Ciesielski Mieczysław
794898
Ciesielski Waldemar Bolesław
793055
708681
780666
Ciesielski Władysław
Ciesiun Eugeniusz
Cieszkowski Heliodor (Jennings)
704296
Cieszkowski Jan
794200
Cieszyński-Nałęcz Jan Leszek
781118
Cieśla Henryk (Chesla)
729238
Cieśla Józef
704990
706158
703740
Cieśla Stefan
Cieśla Zdzisław Julian
Cieślak Albin
709265
Cieślak Edmund
793530
Cieślak Edmund
782285
704371
703739
P-1751
703655
Cieślak Ludwik Tadeusz (Cameron)
Cieślak Michał
Cieślak Wacław
Cieślak Witold Antoni
Cieślar Jan
793795
Cieślar Paweł
784174
Cieślewicz Edward
784263
705310
780548
Cieślewicz Stanisław
Cieślicki Stanisław Leopold
Cieślik Czesław
781969
Cieślik Maksymilian
782816
Cieślik Paweł
781660
Cieślik Stanisław
783816
Cieślik Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.09.1912
Sosnowiec
plutonowy
LAC
elektryk
02.04.1980
Derby, Wlk. Brytania
-
304 DB
18.03.1918
Krzesimów
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.09.1905
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
309 DMR
29.08.1925
Wilno
AC1
mechanik
brak danych
TAS, Australia
-
131 Wing
03.07.1916
brak danych
LAC
mechanik
16.05.2004
Storrington, Wlk. Brytania
-
303 DM
17.09.1920
Busko Zdrój
szeregowy
AC1
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.07.1913
brak danych
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
08.11.1942
-
VM V kl., 3xKW
300 DB
19.01.1916
Kromołów
Cpl
mechanik
10.10.2009
Shoreham, VIC, Australia
-
306 DM
06.07.1916
Śmigiel
AC1
bez specjalności
17.06.2011
Littlehampton, Wlk. Brytania
-
131 Wing
18.08.1912
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.03.1914
Pawłosiow
Cpl
bez specjalności
21.12.1999
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.03.1915
Bydgoszcz
LAC
rusznikarz
10.01.1996
Blackburn, Lancs., Wlk. Brytania
-
317 DM
30.08.1927
Avion
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
TAS, Australia
-
309 DMR
10.08.1916
Horst
plutonowy
LAC
mechanik
13.03.2002
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
25.02.1907
Podczerwone
W/O
pilot
08.10.1983
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
16.09.1903
Łęka Wielka
LAC
mechanik przyrządów sam.
29.12.1969
Los Angeles, CA, USA
-
307 DMN
26.03.1914
Boglewice
LAC
mechanik samochodowy
24.10.1991
Fletching Uckfield, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.04.1915
Mińsk
F/Lt
pilot
13.07.1999
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW
318 DMR
10.03.1916
Wisła
LAC
kierowca
00.00.2003
Chiltern, Bucks., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.01.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.09.1908
Goczałkowo
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
307 DMN, 6307 SE
12.10.1913
Trzemeszno
Cpl
obsługa balonów
22.11.1998
Harrow Weald, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
28.08.1920
brak danych
AC1
bez specjalności
22.09.1944
Fretin, Francja
-
brak danych
13.06.1914
Wola Krzyszto.
LAC
mechanik
09.05.2001
Denton, Wlk. Brytania
-
301 DB
04.04.1920
Małachowice
Sgt
radiooperator
29.06.1943
St. Pieters-Rode, Belgia
VM V kl., 2xKW
301 DB, 300 DB
15.02.1903
Thale
F/Sgt
mechanik
brak danych
Jelenia Góra, Polska
-
302 DM
22.04.1918
Wieliczka
W/O
pilot
29.10.1944
Hucknall, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
301, 300 DB, 25 EFTS
04.05.1905
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
kapral
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
chorąży
kapral
plutonowy
kapitan
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
chorąży
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792845
Cieśliński Marian
703668
Cieślukiewicz Józef
708683
706572
794738
Ciężki Jan
Ciężkowski Ryszard
Cimner Abram
P-2022
Cimoszko Antoni
793792
Cina Władysław
703147
Cioch Jan
P-1445
Cioch Stanisław
P-0120
703667
708379
Ciołek Jakub
Ciotuszyński Czesław (Chester Tuszyński)
Cipa Alfred (Badura)
708025
Cipa Stefan (Borowy)
708975
Cipa Wilhelm
794406
707714
793727
783880
794101
Cipirski Zygmunt
Cisowski Stanisław
Ciszewski Stefan Stanisław (Brooks)
Ciszewski Tadeusz
Ciszewski Tadeusz Wiesław (Carson)
781076
Ciuchciński Jan Stefan
784806
Ciuciaś Zygmunt
703812
793977
794407
Ciuciura Aleksy
Ciuła Tadeusz
Ciundziewicki Antoni
707395
Ciunel Alfons
794581
Ciuniak Dymitr
784129
Ciupak Jan
P-2306 / 784059
Ciupek Alojzy Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
15.08.1906
Niechanowo
Sgt
fotograf
06.02.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.07.1914
Zadwórzany
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.02.1926
Avion
Sgt
radiooperator
brak danych
Francja
-
brak danych
14.12.1914
Warszawa
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Polska
-
brak danych
19.12.1909
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.07.1915
Sosnowiec
F/O
oficer techniczny
03.12.1990
Rio de Janeiro, Brazylia
SKZzM
301 DB
11.05.1907
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.10.1919
Połtawa
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
27.10.1914
Trzciana
P/O
obserwator
09.08.1941
Hanower, Niemcy
VM V kl., 3xKW
301 DB
17.03.1917
Wiłkołaz
F/O
obserwator
06.08.1942
Lorient, Francja
2xKW
301 DB
04.06.1918
brak danych
AC2
elektryk
24.10.2010
Rensselaer, IN, USA
-
brak danych
18.11.1918
Halemba
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
02.07.1912
Podlesie
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
07.05.1920
Kostuchna
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
10.10.1915
Jekaterynosław
W/O
strzelec pokładowy
20.02.1984
Slough Bucks, Wlk. Brytania
4xKW
305, 300 DB
28.03.1914
Gościencin
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.07.1915
Warszawa
Sgt
mechanik
brak danych
Richmond, Wlk. Brytania
-
303 DM
12.11.1912
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.03.1917
Lublin
Cpl
magazynier
14.08.1991
Lublin, Polska
-
25 EFTS
24.05.1922
Warszawa
Sgt
bombardier
KW
300 DB
AC1
pilot
-
brak danych
AC1
radiomechanik
sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
st. szeregowy
porucznik
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
porucznik
szeregowy
kapral
sierżant
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
sierżant
kapral
22.06.1943
-
05.02.1917
Tallinn
04.03.2004
East Haddam, CT, USA
14.04.1921
Włodzimierz Woł.
08.10.2008
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.06.1907
Grabocin
W/O
pilot
brak danych
Polska
KW
305 DB
15.11.1915
brak danych
F/Sgt
pilot
10.11.1944
-
3xKW
315 DM
07.01.1898
Toszczyzna
LAC
bez specjalności
11.01.1980
Rushden, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.10.1907
Kmitynicze
LAC
obsługa balonów
brak danych
Argentyna
-
316 DM
05.10.1920
brak danych
plutonowy
Cpl
kancelista
04.08.1993
Kane, IL, USA
-
brak danych
17.05.1920
Darków
porucznik
F/Lt
pilot
19.02.1972
Luton, Beds., Wlk. Brytania
KW
307 DMN
st. szeregowy
plutonowy
chorąży
plutonowy
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784445
Ciupiński Wacław
706259
Ciupiński Zygmunt
780943
708278
794615
Ciurkot Eugeniusz Henryk
Cofalik Wincenty (Korzela Marian)
Coleman Harold James
794778
Comer Gene Taylor
794790
Cook Henry Grady
784240
Cordee Jerzy
707252
Costazza Włodzimierz
P-2746
P-1464
P-2012
Cudzich Józef Stanisław
Cugier Ignacy
Cumft Olgierd
780970
Cupryk Stanisław
729130
Cwak Stanisław
707781
781316
706851
793099
P-1789 / 794271
Cwalino Zbigniew
Cwaliński Wacław
Cwenar Stanisław
Cwiećwierz Edmund
Cwilong Bohdan
P-2400 / 704253
Cwojdziński Bolesław Michał
781624
Cwolek Józef
706581
P-1903 / 782851
76610
Cwynar Czesław
Cwynar Michał
Cwynar Stanisław
703741
Cybok Teofil
782780
Cybowski Aleksander
783869
Cybulski Czesław Marian
706945
Cybulski Krzysztof
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.11.1914
brak danych
kapral
AC2
brak danych
brak danych
brak danych
-
131 Wing
17.03.1907
Łódź
plutonowy
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
16.05.1921
Dębica
F/Sgt
pilot
27.12.1943
Barrow in Furness, Wlk. Brytania
BEM
10 AGS
23.01.1923
brak danych
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.10.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
00.10.1986
Huntington Beach, CA, USA
-
brak danych
19.12.1915
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
18.11.1988
Bay Pines, FL, USA
-
brak danych
26.04.1922
brak danych
st. szeregowy
AC1
magazynier
28.01.2001
Marietta, GA, USA
-
brak danych
15.06.1903
Lublin
sierżant
Sgt
mechanik
13.01.1983
Lublin, Polska
-
301 DB
10.03.1901
brak danych
kapral
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
316 DM
23.04.1914
Biały Dunajec
F/O
pilot
02.11.1986
North Auston, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.07.1900
Chwaliszew
F/Lt
pilot
01.01.1962
West Bridgford, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.11.1906
Szawle
S/Ldr
wywiad wojskowy
07.11.1977
Warszawa, Polska
-
brak danych
10.05.1919
Stanisławów
Sgt
pilot
29.09.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
10.10.1924
Lwów
AC2
bez specjalności
17.04.1997
Altadena, CA, USA
-
brak danych
26.04.1927
Kobryń
AC1
mechanik przyrządów sam.
00.03.1977
New York, USA
-
Heliopolis
28.09.1909
Warszawa
LAC
radiooperator
30.05.2005
Penley Wrexham, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.12.1922
Wołcza Dolna
Sgt
strzelec pokładowy
02.03.1945
Lommel, Belgia
-
6 OTU, 300 DB
11.11.1904
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.08.1908
Irkuck
F/O
meteorolog
04.01.1958
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.10.1921
Rajcza
F/O
nawigator
01.07.1944
Beauvilliers, Francja
KW
300 DB
01.03.1912
Gardawice
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
303 DM
28.12.1920
Markowa
Sgt
pilot
07.05.2013
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
14.11.1915
Orzechówka
S/Ldr
pilot
26.05.2008
Dumfries, Wlk. Brytania
21.11.1897
Orzechówka
W/Cdr
pilot
09.04.1982
Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
15.04.1905
Olszyna
Cpl
kancelista
00.00.1971
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.12.1902
Skoki
W/O
pilot
27.09.1981
Rzeszów, Polska
-
brak danych
06.04.1902
Zamość
sierżant
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
316 DM
18.09.1925
Warszawa
kapral
AC1
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
plutonowy
st. szeregowy
szeregowy
porucznik
major
major
podporucznik
kapral
junak
kapral
kapral
brak danych
porucznik
podporucznik
plutonowy
plutonowy
major
podpułkownik
sierżant
chorąży
VM V kl., 4xKW, SKZzM, DFC 316 DM
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793305
Cybulski Ludwik
P-2442 / 703211
Cybulski Marian
781009
704867
705174
Cybulski Mirosław (Merrick Andrzej)
Cybulski Stanisław
Cybulski Tadeusz Wincenty
P-0592
Cybulski Teodor
P-1795 / 781275
Cybulski Tomasz Bohdan
792605
Cybulski Wiktor Józef
706911
Cyckowski Jan (Orzeł)
708109
708858
780549
Cyfka Alojzy (Cieślik)
Cygan Edmund
Cygan Jan
782170
Cygan Jan Władysław
792983
Cygan Ludwik
709811
784531
707396
782711
780858
Cygan Sylwester Henryk
Cyganek Tadeusz
Cyganik Antoni
Cygler Tadeusz Jakub
Cylkowski Zygmunt
706589
Cylwik Jan
704107
Cylwik Stanisław (Miller)
706584
782182
705227
Cymbała Kazimierz
Cymborski Jan Adam
Cymborski Władysław
784591
Cymbrykiewicz Stanisław
794130
Cymer Alfred
783280
Cynalski Zymunt Witold
709273
Cynkar Eugeniusz Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.03.1901
Warszawa
W/O
pilot
10.05.1991
Warszawa, Polska
SKZzM
brak danych
04.07.1918
Łysów
porucznik
F/Lt
pilot
00.00.1981
Swindon, Wiltshire, Wlk. Brytania
KW
304 DB, 6 OTU
16.11.1917
Sierpc
W/O
pilot
02.12.2009
Woodhaven, Kanada
KW
303 DM
22.02.1919
Raków
F/Sgt
bombardier
00.02.2001
Bolton, ON, Kanada
-
brak danych
14.10.1919
Częstochowa
LAC
radiotelefonista
brak danych
Gent, Belgia
-
308 DM
12.09.1897
Nietulisko
kapitan
F/O
obserwator
07.02.1969
St. Paulo, Brazylia
-
brak danych
16.05.1917
Kijów
porucznik
F/Lt
pilot
22.03.2010
Otwock, Polska
-
309 DMR
08.06.1906
Kozienice
plutonowy
LAC
radiooperator
brak danych
Newark, NJ, USA
-
brak danych
09.12.1921
Berlin
kapral
LAC
bez specjalności
06.01.1989
Bydgoszcz, Polska
-
303 DM
08.06.1925
Lwów
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR
15.02.1926
Ustrzyki
AC2
bez specjalności
00.00.2001
Leicester, Wlk. Brytania
-
131 Wing
08.02.1914
Długojów
Cpl
mechanik
00.00.1992
Chatham, Kent, Wlk. Brytania
-
304 DB
20.02.1915
Kraków
plutonowy
LAC
rusznikarz
09.04.1991
Sosnowiec, Polska
-
308 DM
30.05.1914
Siepraw
plutonowy
Cpl
meteorolog
brak danych
Polska
-
307 DMN
21.11.1912
Podpniewki
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
318 DMR
14.11.1917
Łazy
LAC
mechanik
00.00.1978
Swansea, Wlk. Brytania
-
308 DM
13.06.1898
brak danych
AC1
bez specjalności
00.12.1993
Huntingdon, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.03.1919
Warszawa
LAC
mechanik
28.10.1987
Manchester, Wlk. Brytania
-
315 DM
10.02.1922
brak danych
LAC
radiomechanik
brak danych
RPA
-
brak danych
24.11.1912
Bęćkowo
plutonowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
307 DMN
20.09.1918
Homel
sierżant
W/O
pilot
09.08.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
13.09.1919
Chlewczany
Sgt
strzelec pokładowy
28.01.1945
Dürnbach, Niemcy
-
307 DMN, 300 DB
25.12.1905
Kraków
Sgt
strzelec pokładowy
06.02.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
01.01.1912
Hrubieszów
LAC
magazynier
00.00.1983
Wlk. Brytania
-
brak danych
06.05.1910
Drohobycz
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.00.1974
Cleveland, OH, USA
-
300 DB
04.06.1904
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.12.1917
Warszawa
Cpl
szef kancelarii
25.12.2012
Leeds, Wlk. Brytania
BKZ
300 DB
24.03.1927
Grodowice
AC2
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
Halton
chorąży
sierżant
plutonowy
plutonowy
szeregowy
st. szeregowy
majster
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
sierżant
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2346 / 704066
Cynkier Konstatnty
P-1168
Cyprian Tadeusz
708599
792812
707666
Cypryk Ryszard
Cyran Mieczysław Kazimierz
Cyrankowski Serafin
707173
Cytacki Stefan Walerian
P-2848 / 706767
Cytulski Mieczysław Kazimierz
705258
Cywiński Cezary
792468
Cyz Stanisław
P-2770
707021
709812
Czaban Józef Marian
Czaban Kazimierz Tadeusz
Czabanik Bazyli
P-2579 / 705737
Czabański Stanisław
782696
Czachla Stefan (Curtis)
P-0318
784600
729030
708517
706445
Czachowski Józef
Czaczkowski Eugeniusz
Czaja Henryk
Czaja Jacek
Czaja Stanisław
794899
Czaja Wacław
793673
Czajka Antoni
703948
P-2307 / 780667
708326
Czajka Fryderyk
Czajka Ignacy (Dugan-Chapman)
Czajka Teofil (Piekarski)
792803
Czajkowski Edmund Jan
76692
Czajkowski Franciszek
794082
Czajkowski Jan
708859
Czajkowski Jerzy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
15.07.1914
Białowieża
podporucznik
F/O
pilot
-
316 DM
porucznik
P/O
oficer techniczny
-
brak danych
Cpl
bez specjalności
03.09.1944
-
21.02.1898
brak danych
08.08.1979
Poznań, Polska
27.11.1921
Gamawce ?
00.00.1991
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
10.06.1919
Grabownica
Sgt
radiomechanik
15.10.2000
Morrisville, PA, USA
-
318 DMR
30.10.1916
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.04.1914
Aleksandrów Kuj.
Cpl
pilot-uczeń
00.00.2002
Gipping & Hartismere, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.04.1920
Przemyśl
F/O
strzelec pokładowy
29.11.2004
Stronsville, OH, USA
-
300 DB
25.06.1916
Tuczyn
kapral
LAC
sanitariusz
00.00.1980
Nassau, Bahamy
-
307 DMN
11.03.1915
brak danych
plutonowy
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.03.1912
Stryj
F/O
nawigator
04.05.1990
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
30.08.1926
Niemienice
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.05.1902
Woźnica
LAC
kucharz
11.05.1968
Ottawa, ON, Kanada
-
318 DMR
08.04.1913
Meckinhofen
P/O
strzelec pokładowy
14.08.1944
Grainville-Langannerie, Francja
-
307 DMN, 300 DB
11.07.1920
Wanna
W/O
pilot
brak danych
brak danych
KW
306 DM
02.06.1916
Hamburg
P/O
pilot
24.07.1941
-
-
303 DM, 315 DM
17.03.1916
Łubin Kościelny
LAC
mechanik
00.00.1968
Epping, Essex, Wlk. Brytania
-
301 DB
09.05.1921
Chropaczów
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
brak danych
26.05.1926
Włodawa
AC1
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.06.1914
Szczyczyce
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
302 DM
27.01.1914
Przedmieście Dalsze
W/O
radiooperator
00.00.1999
Milton Keynes, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
07.03.1917
Władzin
LAC
radiooperator
15.01.2011
Slough, Bucks., Wlk. Brytania
-
309 DMR
24.06.1925
Sobótka
LAC
oficer transportu kolejow.
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
12.01.1918
Cieszanów
F/O
pilot
24.04.2002
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW, ODRK
308 DM
18.04.1916
Ruda Śląska
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.06.1906
Gruczno
Sgt
sanitariusz
14.11.1980
Woodhall Spa, Lincs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
20.09.1916
Dzierżno
F/O
pilot
25.10.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
2xKW, 2xODRK
151 DM
29.05.1911
Zakrzewko
LAC
mechanik
23.08.1996
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
309 DMR
24.04.1921
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
307 DMN
sierżant
sierżant
kapral
sierżant
podporucznik
porucznik
kapral
kapral
podporucznik
st. sierżant
porucznik
plutonowy
kapral
st. szeregowy
sierżant
sierżant
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapral
st. majster
porucznik
plutonowy
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
729239
Czajkowski Kazimierz
784130
Czajkowski Kazimierz
705335
780550
705259
Czajkowski Leopold
Czajkowski Mieczysław Michał
Czajkowski Stanisław Zbigniew
794614
Czajkowski Wacław
781828
Czak Włodzimierz
708245
Czakaj Stefan Wiktor (Drzazga)
708153
Czakański Zygmunt (Jachlewicz)
P-2762 / 704067
P-0462
782803
Czaki Jan Brunon
Czaki Tadeusz
Czakon Bogusław
782254
Czańka Czesław
703069
Czap Franciszek
708110
707999
P-0706
708031
782709
Czapiewski Antoni (Czapek)
Czapiewski Jan (Adrian Henryk)
Czapiewski Jan Artur
Czapiewski Leon (Brzoskowski)
Czapiński Józef
792625
Czapko Paweł
780553
Czapla Jan
708860
P-1108
Czaplicki Stanisław
Czaplicki Stefan
Czaplicki Wacław Stanisław
704863
Czaplicki Zbigniew Modest
P-2532
Czapliński Jan Maciej
782770
Czapliński Józef
705140
Czapliński Wacław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.01.1919
Radzymin
plutonowy
Cpl
radiooperator
04.07.1986
Warszawa, Polska
-
301 DB
07.07.1920
Kopyczyńce
sierżant
W/O
pilot
01.05.2006
Chapel Hill, NC, USA
VM V kl., 3xKW
301 DB
12.01.1910
Wołpa
LAC
mechanik
brak danych
Wieluń, Polska
-
302 DM, 316 DM
01.01.1917
Iwonicz
Cpl
mechanik
brak danych
Kanada
-
304 DB
03.11.1924
Łozina
Sgt
radiooperator
brak danych
Southampton, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.04.1921
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.02.1914
Kraków
plutonowy
LAC
mechanik
08.11.1990
Kielce, Polska
-
318 DMR
14.12.1925
brak danych
kapral
LAC
tokarz
brak danych
Ruda Śląska, Polska
-
brak danych
20.10.1924
brak danych
kapral
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
308 DM
13.10.1910
Warszawa
F/O
oficer techniczny
18.09.1962
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.11.1903
Ostrowiec Św.
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.12.1911
Dąbrowa
W/O
pilot
00.00.1979
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
19.07.1909
Warszawa
sierżant
Sgt
radiomechanik
brak danych
RPA
-
305 DB
19.12.1922
Wejherowo
plutonowy
LAC
magazynier
brak danych
Brazylia
-
brak danych
22.05.1919
Rywałd
LAC
sanitariusz
00.00.1998
Havering, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.10.1922
brak danych
LAC
rusznikarz
29.09.2011
Piła, Polska
-
brak danych
03.06.1914
Kinice
F/O
pilot
19.05.1941
-
-
306 DM
13.02.1923
Wilcze Błota
LAC
kierowca
brak danych
Australia
-
133 Wing
14.01.1920
Gelsenkirchen
Sgt
pilot
08.11.1941
Hunstanton, Norfolk, Wlk. Brytania
-
1 AACU
22.11.1915
Rogawka
LAC
bez specjalności
00.00.1975
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
316 DM
25.05.1914
Toporowice
Cpl
rusznikarz
17.03.1986
Bedford, Wlk. Brytania
-
300 DB
04.12.1911
brak danych
brak danych
krawiec
27.07.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.07.1915
Kalisz
AC1
bez specjalności
00.00.1998
Huddersfield, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.07.1890
Franciszkowo
S/Ldr
oficer techniczny
10.09.1943
Porthcawl, Mid Glamorgan, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.01.1922
Warszawa
LAC
pilot-uczeń
16.05.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
01.08.1898
Mszana Dolna
F/Lt
oficer medyczny
brak danych
Polska
-
brak danych
08.02.1903
Nielbark
plutonowy
Cpl
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
316 DM
17.06.1918
Wołożyn
kapral
LAC
obsługa techniczna
01.10.2006
Cambridge, Wlk. Brytania
-
306 DM
plutonowy
sierżant
plutonowy
podporucznik
porucznik
st. sierżant
kapral
kapral
porucznik
kapral
kapral
st. szeregowy
st. sierżant
podporucznik
kapral
podpułkownik
kapral
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709030
Czapnik Wincenty
707998
Czapski Feliks (Adamski)
792508
782689
782344
Czapski Jerzy
Czapski Władysław (Hutten)
Czapski Zdzisław
794403
Czarkowski Henryk Kazimierz
-
Czarkowski Jan
P-0392
Czarkowski Kornel Kazimierz
705813
Czarkowski Wiktor
P-2383
792841
780448
Czarnecki Czesław (Chester)
Czarnecki Edmund
Czarnecki Henryk
708366
Czarnecki Jan (Wysocki)
704988
Czarnecki Józef
703390
784801
781566
707305
P-0241
Czarnecki Kazimierz
Czarnecki Leon
Czarnecki Ludwik
Czarnecki Stanisław
Czarnecki Stanisław Jan
P-2002 / 794085
Czarnecki Stanisław Władysław
780829
Czarnecki Zbigniew Henryk
P-0981
793671
P-2509
Czarnecki Zenon
Czarniak Stanisław
Czarniecki Stefan
706585
Czarniecki Tadeusz Kazimierz
703169
Czarnoliński Edward
784562
Czarnomski Zygmunt Stanisław
792296
Czarnota Bronisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.10.1926
Ogólec
junak
AC2
mechanik silnikowy
brak danych
Weston, ON, Kanada
-
Halton
04.08.1919
Wilno
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
131 Wing
29.04.1917
Rawa Maz.
Cpl
elektryk
brak danych
brak danych
-
304 DB
24.01.1920
Moskwa
W/O
strzelec pokładowy
19.09.1977
Swansea, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
18.09.1919
Brześć
Sgt
pilot
03.07.1942
-
-
301 DB
19.09.1919
Moskwa
Sgt
bombardier
21.06.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
12.03.1912
brak danych
brak danych
obserwator
26.11.1988
Liege, Belgia
-
brak danych
02.04.1915
Horodenka
kapitan
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
-
308 DM
14.10.1918
Chotyłów
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Wrocław, Polska
-
brak danych
09.04.1918
Twardowo
F/O
nawigator
21.10.1989
Colchester, Essex, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
11.03.1914
Dortmund
Cpl
radiomechanik
28.11.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
08.03.1915
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR
19.02.1917
Stocki Młyn
kapral
AC1
bez specjalności
30.11.1997
Peplin, Polska
-
brak danych
08.03.1912
Łabiszyn
sierżant
W/O
radiooperator
13.03.1972
IL, USA
VM V kl., 3xKW
300 DB
30.01.1911
Warszawa
Sgt
strzelec pokładowy
13.08.1943
-
-
304 DB
12.11.1914
Krosno
Cpl
rusznikarz
01.05.2001
Adelaide, SA, Australia
-
307 DMN
21.08.1911
Szoniec
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1972
Hillingdon, Wlk. Brytania
KW
305 DB
24.04.1926
Adampol
LAC
kierowca
11.03.2009
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
27.09.1915
Warszawa
F/Lt
pilot
19.02.1999
Toronto, ON, Kanada
3xKW
302 DM, 318 DMR
17.11.1907
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
07.03.1979
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
12.01.1921
Warszawa
W/O
pilot
brak danych
brak danych
3xKW
302 DM
01.11.1901
Łukaszewo
F/Lt
administracja
05.03.1989
Jelenia Góra, Polska
-
301 DB
18.01.1920
Zakopane
LAC
radiomechanik
00.12.1979
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
26.05.1917
Moskwa
F/O
nawigator
06.10.2011
Kraków, Polska
-
brak danych
04.10.1923
brak danych
AC2
pilot-uczeń
21.04.1945
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
14.10.1907
Lwów
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
305 DB
18.10.1918
Nowa Wieś
kapral
LAC
mechanik radarowy
00.00.1988
Calgary, AB, Kanada
-
301 DB, 304 DB, 6 OTU
00.00.1905
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
major
porucznik
sierżant
kapral
kapral
sierżant
sierżant
st. szeregowy
kapitan
porucznik
sierżant
kapitan
plutonowy
porucznik
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781741
Czarnota Jan
P-2580 / 706279
Czarnota Jan
707782
708358
706995
Czarnota Romuald
Czarnowski Franciszek (Trzebiatowski)
Czarny Czesław
704498
Czarny Jerzy
704866
Czarski Roman
P-1189
Czaykowski Tadeusz Zdzisław
P-1014
Czaykowski Zbigniew Zygmunt
782303
704991
706583
Czech Alfred Józef
Czech Ferdynand
Czech Józef
705771
Czech Kazimierz
792665
Czech Tadeusz
P-1117
706449
709920
706444
784265
Czech Władysław
Czechak Piotr
Czechowicz Józef
Czechowicz Tadeusz
Czechowski Edward
705358
Czechowski Feliks
708617
Czechowski Jerzy Tadeusz (Bronisz)
782747
707730
729111
Czechowski Tadeusz
Czeczotko Paweł
Czekaj Stanisław
709272
Czekajski Czesław
707594
Czekajski Marian
792381
Czekalski Franciszek (Stanley)
P-1854 / 781603
Czekalski Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
24.02.2005
Plymouth, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.05.1916
Łańcut
F/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
301 DSP
11.02.1927
Puzieniewicze
AC2
mechanik
30.07.2012
Mississauga, ON, Kanada
-
brak danych
13.07.1921
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
04.12.1913
Kielce
LAC
kierowca
brak danych
Argentyna
-
316 DM
23.04.1915
Żurawce
LAC
kucharz
00.00.1986
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
308 DM
02.03.1916
Izydorówka
LAC
bez specjalności
00.00.1978
Madryt, Hiszpania
-
brak danych
13.10.1901
Lwów
F/Lt
oficer techniczny
19.05.1977
Farnborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.08.1911
Lwów
S/Ldr
pilot
21.02.1985
Lynnwood, WA, USA
3xKW
317 DM
05.08.1917
Borysław
Sgt
mechanik
00.05.1991
Derbys., Wlk. Brytania
-
305 DB
08.01.1915
Ottynia
W/O
radiooperator
00.00.1996
Leeds, Wlk. Brytania
-
305 DB, 6 OTU
06.02.1919
Głęboka
Sgt
radiooperator
00.10.1995
Berkshire, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB, 307 DMN
21.02.1922
Sanok
plutonowy
F/Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.02.1918
Opole
plutonowy
LAC
mechanik
24.09.1978
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
304 DB
17.01.1902
Kozłów
F/Lt
obserwator
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.06.1924
Krzywoszyn
Sgt
radiooperator
19.09.1994
Trowbridge, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.08.1923
Lwów
LAC
radiooperator
29.08.1979
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
10.06.1910
brak danych
Sgt
bombardier
00.00.1981
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.12.1913
Krotoszyn
LAC
rusznikarz
00.00.2006
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM, 316 DM
28.05.1915
Częstochowa
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
6 OTU
19.10.1916
Płock
plutonowy
Sgt
pilot
23.06.1971
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.10.1909
Wygoda
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.07.1905
Łochiszyn
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.04.1925
Janowice
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
316 DM
06.01.1928
brak danych
AC2
mechanik
00.00.1950
Manchester, Wlk. Brytania
-
Halton
27.08.1924
Horodoszyce
Sgt
pilot
00.00.1983
Sheffield, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
19.05.1921
Łowicz
W/O
pilot
15.03.1998
Peterborough, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
09.11.1918
Mierzwiączka
F/Lt
strzelec pokładowy
10.04.1970
Radom, Polska
VM V kl., 4xKW
301 DB
brak danych
podporucznik
junak
kapral
kapral
kapral
plutonowy
kapitan
major
st. sierżant
sierżant
kapral
kapitan
kapral
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
junak
plutonowy
st. sierżant
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784143
Czekalski Wacław
708682
Czekała Jan
729057
703049
P-2870 / 705356
Czekański Kazimierz
Czekański Michał
Czekański Stanisław
706443
Czeladka Wilhelm
792118
Czelakowski Roman
P-2558
Czembor-Jerzyński Franciszek
707306
Czemierzewski Henryk
783695
781332
P-2015
Czempas Jerzy
Czempiel Stanisław
Czempiński Lech Wiktor
784744
Czepiński Franciszek Wojciech
P-1198
Czeppe Stanisław Wendelin
P-2052 / 794317
705108
703354
784521
783788
Czeppe Zdzisław Henryk
Czepukojć Bernard
Czerech Kazimierz
Czerech Stanisław
Czereda Piotr
793397
Czeremański Roman Stanisław
P-2242 / 781340
Czereyski Mirosław
784032
P-1714 / 793672
784343
Czerminger Kazimierz
Czernecki Alfons Franciszek
Czernek Konstanty (Chesney)
P-0952
Czerni Sergiusz
P-1283
Czerniak Jerzy Michał
707783
Czerniak Leon
792638
Czerniak Marian Kazimierz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.07.1918
Wołkowysk
W/O
pilot
VM V kl., 2xKW
304 DB
AC1
bez specjalności
-
brak danych
AC2
bez specjalności
-
307 DMN
W/O
strzelec pokładowy
VM V kl., 3xKW
300 DB
F/O
nawigator
-
brak danych
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
-
304 DB, 6 OTU
plutonowy
LAC
mechanik
-
brak danych
kapitan
S/Ldr
kapelan
-
brak danych
kapral
Sgt
radiooperator
sierżant
11.04.1944
-
27.12.1924
brak danych
brak danych
Polska
18.11.1923
brak danych
brak danych
brak danych
16.09.1915
Detroit
brak danych
brak danych
11.01.1919
brak danych
01.03.1994
Drogheda, Irlandia
07.05.1923
Rzeszów
25.06.1988
Perth, WA, Australia
23.07.1910
Zawiercie
brak danych
Francja
03.02.1908
Brzeźce
13.01.1971
Panewniki, Polska
03.06.1926
Zosin
19.07.2015
Leeds, Yorks, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.01.1914
Szopienice
Sgt
pilot
13.05.1941
Edynburg, Wlk. Brytania
-
10 FPP
22.07.1914
Rudnik
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR
19.10.1917
Warszawa
F/O
nawigator
brak danych
Hornton, Wlk. Brytania
KW
305 DB
26.06.1914
brak danych
sierżant
F/Sgt
pilot
16.08.1943
Morden, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.07.1909
Twierdza
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
11.08.1961
Halton, Wlk. Brytania
SKZ
302 DM
22.11.1917
Limanowa
F/O
radiooperator
19.08.1991
Kraków, Polska
3xKW
300 DB
20.08.1913
Worniany
LAC
mechanik samochodowy
23.08.1992
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
05.12.1900
Zastocze
LAC
mechanik
07.09.1977
North Bierley, Wlk. Brytania
-
302 DM
04.06.1915
Zastocze
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
04.08.1907
Jezierna
Cpl
mechanik
28.05.1971
Ozimek, Polska
-
307 DMN, 300 DB
12.08.1915
brak danych
Cpl
rusznikarz
28.08.1968
Heusden, Holandia
BKZzM
303 DM
31.08.1915
brak danych
F/O
oficer techniczny
brak danych
Kanada
-
316 DM
04.03.1903
Turka
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1983
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
302 DM
13.05.1914
Grudziądz
F/Lt
pilot
00.04.1999
Sunninghill, RPA
-
318 DMR
21.05.1916
Bielica
W/O
radiooperator
23.04.1995
Windsor, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
05.08.1918
Twer
F/Lt
pilot
06.12.1995
Warszawa, Polska
2xKW
309 DM
23.01.1913
brak danych
F/O
pilot
09.08.1941
-
3xKW
302 DM, 315 DM
17.04.1927
Brzozów
LAC
mechanik
10.04.2006
Wellingborough, Wlk. Brytania
-
300 DB
07.12.1914
Dusseldorf
Sgt
mechanik
00.03.2007
Sussex, Wlk. Brytania
-
316 DM
kapral
st. szeregowy
sierżant
podporucznik
plutonowy
plutonowy
porucznik
porucznik
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
sierżant
porucznik
plutonowy
porucznik
st. sierżant
kapitan
porucznik
kapral
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2554
Czerniawski Roman
794362
Czerniawski Stanisław
792875
705260
706155
Czernichowicz Witold (Carmichael)
Czerniecki Ludwik
Czerniecki Marian
708649
Czerniecki Władysław
793025
Czerniejewski Marian Józef
703449
Czernis Wincenty
792657
Czerniuk Aleksander
76789
703902
783361
Czerny Jan Tadeusz
Czerny-Hołownia Kazimierz
Czerpak Władysław
P-1483
Czerski Leon Flawian
794291
Czerski Stanisław Stefan
709966
P-2232 / 781602
792271
784502
784666
Czerwiec Stefan
Czerwiński Andrzej Jan Wacław
Czerwiński Bolesław Jan
Czerwiński Franciszek Jan
Czerwiński Karol
707672
Czerwiński Leonard
783328
Czerwiński Marian
792081
P-1290
P-1955
Czerwiński Stefan
Czerwiński Tadeusz
Czerwiński Witold Bolesław
782094
Czerwiński Władysław
780641
Czerwonka Józef
705814
Czerwonka Marian
706916
Czerwonka Mieczysław Hipolit
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
06.02.1910
Tłuste
S/Ldr
pilot
26.04.1985
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., OBE
brak danych
14.02.1918
Patoki
Sgt
pilot
21.12.1943
Belfast, Irlandia Płn.
-
304 DB
12.05.1916
brak danych
W/O
bombardier
brak danych
brak danych
KW
300 DB
25.08.1922
Jezierzany
LAC
strzelec pokładowy
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
315 DM
06.08.1919
brak danych
Sgt
nawigator
26.05.2005
Niles, IL, USA
-
brak danych
12.04.1926
Annówka
st. szeregowy
LAC
obsługa techniczna
brak danych
Australia
-
brak danych
24.03.1916
Partynia
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
18.07.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
304 DB
05.07.1917
Wilno
kapral
LAC
tokarz
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
29.05.1917
Nowa
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1989
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
-
304 DB
02.01.1908
Strzemieszyce
S/Ldr
pilot
18.02.1991
Gliwice, Polska
KW, SKZ, AFC
302 DM
28.12.1920
Sawonie
W/O
nawigator
20.12.1949
Coningsby, Lincos., Wlk. Brytania
3xKW
304 DB, 300 DB
03.05.1916
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1969
Lutterworth, Leicesters., Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
28.01.1898
Niedźwiadka
podpułkownik
S/Ldr
obserwator
16.01.1952
Londyn, Wlk. Brytania
-
DSP
16.10.1913
brak danych
st. szeregowy
LAC
mechanik
00.00.1948
Hendon, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.07.1902
Ostrowiec Św.
AC1
bez specjalności
24.07.1954
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
09.07.1920
brak danych
F/O
pilot
07.12.1944
-
KW, ZKZzM
315 DM
01.07.1921
Puszczykowo
W/O
pilot
02.03.2000
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
2xKW
309 DMR, 302 DM
07.10.1909
Latowicz
W/O
mechanik pokładowy
25.10.2004
Prosser, WA, USA
2xKW
300 DB, 301 DB
12.02.1916
Stawczany
LAC
rusznikarz
00.00.1994
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
-
305 DB
06.11.1908
brak danych
kapral
LAC
mechanik
03.01.1996
Gdynia, Polska
-
brak danych
08.12.1914
Dąbrowa Górn.
plutonowy
LAC
rusznikarz
20.04.1992
Harper Woods, MI, USA
-
306 DM
06.08.1917
Dąbrowa
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
brak danych
-
301 DB
17.02.1910
Grocholice
S/Ldr
pilot
22.08.1942
Longuenesse, Francja
3xKW
302 DM, 306 DM
13.01.1917
Krasnodar
F/Lt
pilot
13.02.1997
Qiulmes, Argentyna
2xKW, ODRK
318 DMR
01.08.1906
Ocieka
st. sierżant
Sgt
rusznikarz
06.03.1986
Dębica, Polska
-
304 DB
23.11.1919
Jaworzno
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
06.06.1942
Amsterdam, Holandia
4xKW
301 DB
12.06.1920
Pełkinie
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1968
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
28.01.1924
Konopne
plutonowy
LAC
tapicer balonowy
brak danych
Brazylia
-
301 DB
major
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
podpułkownik
sierżant
sierżant
kapral
porucznik
sierżant
sierżant
plutonowy
st. sierżant
major
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708023
Czeszak Stanisław (Borowiak)
707595
Czeszejko-Sochacki Czesław Tadeusz
704992
792528
P-0005 / 76845
Czeszniewski Albert
Czeszyk Leon
Czetowicz Kazimierz
P-2791 / 781423
Czeżowski Jacek Stanisław
709031
Częstochowski Marian
709032
Częstochowski Tadeusz
783778
Częścik Stanisław Józef
P-3047 / 792821
783804
709908
Człapka Kazimierz
Czmeiduch Konrad
Czmil Jan Ludwik
706930
Czmuchałek Bogusław Robert
709907
Czołowski Józef
706987
P-1079
784793
780383
794333
Czołowski Stanisław
Czołowski Tadeusz Mieczysław
Czop Czesław
Czopek Franciszek (Griffin)
Czopik Roman Stefan
792584
Czopor Tadeusz Stanisław
706156
Czopp Bronisław
781993
76693
707596
Czternastek Józef
Czternastek Stanisław
Czternastkiewicz Tadeusz Emil
705352
Czub Antoni
708600
Czubak Jan Tadeusz
794350
Czubiński Kazimierz Franciszek
794554
Czuchnicki Leon
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.12.1925
Lwówek
kapral
AC1
rusznikarz
03.08.2009
Szamotuły, Polska
-
brak danych
11.08.1923
Włocławek
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
00.00.1996
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.01.1925
Winnica
W/O
radiooperator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
KW
304 DB
16.06.1904
Poznań
LAC
radiotelefonista
02.05.1992
Poznań, Polska
-
308 DM
11.03.1910
Wilno
S/Ldr
pilot
25.01.1983
Londyn, Wlk. Brytania
22.08.1919
Olkusz
20.08.1996
Londyn, Wlk. Brytania
20.09.1926
Połonka
09.01.2011
plutonowy
plutonowy
major
VM V kl., 4xKW, ODRK, DFC 304 DB
podporucznik
P/O
pilot
3xKW
300 DB
AC1
radiomechanik
Scarborough, ON, Kanada
-
Cranwell
05.05.1927
Połonka
AC2
mechanik silnikowy
brak danych
Don Milles, ON, Kanada
-
Halton
27.04.1917
Zambrów
AC1
elektryk
brak danych
Leices., Wlk. Brytania
-
307 DMN
19.02.1918
Poznań
F/O
administracja
20.04.1988
Folkestone Kent, Wlk. Brytania
4xKW
301 DB
02.02.1915
Dąbrowka Mała
Cpl
mechanik
09.07.2003
Leeds, Wlk. Brytania
-
307 DMN
24.08.1919
Lwów
Cpl
meteorolog
00.00.1947
brak danych
-
brak danych
17.06.1912
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
14.01.1981
Winnipeg, MB, Kanada
-
brak danych
24.08.1902
Krzemieniec
plutonowy
Cpl
meteorolog
brak danych
Polska
BKZzM
brak danych
24.08.1913
Lwów
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.12.1904
Lwów
W/Cdr
pilot
23.02.1996
Chicago, IL, USA
10.07.1910
Sosnowiec
21.07.1965
Sosnowiec, Polska
10.10.1909
Krzeczów
16.01.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
31.01.1919
Brygidyn
19.08.1942
junak
junak
kapral
podporucznik
sierżant
kapral
kapral
podpułkownik
VM V kl., 3xKW, ODRK, DFC 305 DB
st. szeregowy
LAC
radiomechanik
-
brak danych
LAC
mechanik
-
305 DB
Sgt
strzelec pokładowy
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
22.03.1914
Sanok
plutonowy
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
306 DM
15.08.1919
Narol
sierżant
F/Sgt
nawigator
02.05.2005
Dover-Foxcroft, ME, USA
-
brak danych
14.11.1904
Stanisławów
LAC
mechanik
00.00.1962
Luton, Beds., Wlk. Brytania
-
307 DMN
06.05.1916
Przemyśl
P/O
pilot
05.02.1941
Hawkinge, Kent, Wlk. Brytania
-
32 DM, 615 DM
18.06.1926
Dlugołęka
AC2
radiomechanik-uczeń
21.01.1969
Toruń, Polska
-
brak danych
15.06.1900
Mirosławki
Sgt
magazynier
07.07.1968
Liverpool, Wlk. Brytania
-
300 DB
03.10.1915
Kraków
Cpl
bez specjalności
13.06.1982
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.07.1908
Chłopy
Sgt
mechanik przyrządów sam.
00.00.1977
Oldham, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
07.11.1910
Alfredówka
AC1
kierowca
brak danych
Polska
-
307 DMN
plutonowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
st. szeregowy
majster
sierżant
st. sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707784
Czuchnicki Tadeusz Jan
783677
Czujkowski Marian
708797
709033
792690
Czul Józef
Czuło Mieczysław Jan
Czumaj Stefan
782755
Czunikin-Krasowiecki Jerzy
794212
Czupka Stanisław
781355
Czupkowski Leon
-
Czupryk Włodzimierz Tomasz
P-0993
706720
794844
Czupryński Witold
Czura Stanisław
Czwaczka Ferdynand
708652
Czwienczek Wilhelm
780668
Czwojda Jan Józef
704647
703352
708976
781447
703993
Czwojdrak Jan
Czykita Mikołaj
Czymbor Antoni
Czypczyński Bronisław
Czypera Walenty
706442
Czyrski Władysław
P-1274
Czysz Wiktor
782981
781762
793983
Czyż Edward
Czyż Józef Wacław
Czyż Longin Władysław
794900
Czyż Władysław
706247
Czyżewski Jan
709958
Czyżewski Jan
780669
Czyżewski Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.09.1927
Alfredówka
junak
AC2
mechanik przyrządów sam.
21.03.1993
Milford, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
22.07.1911
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
11.12.1946
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.02.1902
Przyborowo
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.03.1926
Wola Marszałka
AC1
rusznikarz
27.07.1994
Toronto, ON, Kanada
-
Halton
30.08.1914
Ostrówek
Sgt
mechanik
00.00.1993
Barnstaple, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.02.1919
Słuck
sierżant
Sgt
tłumacz
brak danych
Polska
-
318 DMR
14.09.1914
Kraków
plutonowy
LAC
rusznikarz
09.02.1993
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
10.04.1907
Lubiewo
Sgt
mechanik
00.00.1964
Wlk. Brytania
BKZ
305 DB
brak danych
brak danych
brak danych
obserwator
brak danych
brak danych
-
DSP
24.01.1911
Dębowiec
F/Lt
oficer techniczny
02.03.1981
Rothwell, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.07.1919
Krasnojarsk
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1978
Preston, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
08.06.1903
brak danych
Sgt
kancelista
00.01.1982
East Haddam, CT, USA
-
brak danych
18.10.1927
Mysłowice
LAC
bez specjalności
00.00.1995
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
17.06.1910
Grabianowo
W/O
strzelec pokładowy
20.09.1955
Ely, Cambs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
305 DB
09.12.1897
Długołęka
Sgt
bez specjalności
21.01.1969
Toruń, Polska
-
300 DB
08.03.1918
brak danych
LAC
mechanik
15.05.1986
Nuthall, Wlk. Brytania
-
300 DB
27.08.1920
Kołpino
LAC
bez specjalności
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
26.08.1916
Iwaszkowce
LAC
mechanik
05.05.2004
Lincs., Wlk. Brytania
-
brak danych
04.12.1920
Żytomierz
Sgt
radiooperator
04.02.2003
Sidney, AR, USA
-
brak danych
14.01.1923
Tarnopol
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
brak danych
Polska
-
brak danych
09.10.1896
Poznań
kapitan
F/Lt
obserwator
18.01.1966
Poznań, Polska
-
brak danych
28.12.1905
Kuźniczka
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
02.02.1914
Kraków
Cpl
mechanik
brak danych
Glasgow, Wlk. Brytania
-
315 DM
01.04.1921
Sosnowiec
AC1
bez specjalności
20.06.1990
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
18.09.1900
Poznań
werkmistrz
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
07.03.1919
Włodzimierz Woł.
kapral
AC1
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Kanada
-
brak danych
10.12.1899
Wiszniów
plutonowy
LAC
obsługa techniczna
25.11.1977
Derby, Wlk. Brytania
-
301 DB
16.12.1912
Słomniki
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
23.09.1943
Fulford, Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
szeregowy
junak
sierżant
sierżant
porucznik
kapitan
plutonowy
st. sierżant
kapral
sierżant
st. sierżant
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709271
Czyżewski Kazimierz
P-2047
Czyżewski Piotr Leon
706457
P-1813 / 783385
Czyżewski Stefan
Czyżkowski Bolesław
Czyżun Hieronim
780168
Czyżyk Antoni
794365
Czyżyk Henryk Tadeusz
784177
Czyżyk Stanisław
782604
Ćmiel Stefan
708391
704554
703949
Ćmok Alojzy
Ćwienkowski Michał (Conrad)
Ćwiertniewski Czesław
782313
Ćwik Andrzej
P-1704
Ćwiklewski Edward
707471
P-0211
792914
794233
709034
Ćwikliński Bolesław
Ćwikliński Maksymilian
Ćwikliński Mieczysław
Ćwiklitzer Piotr Klaus
Ćwikła Anatol
706579
Ćwikowski Czesław Zbigniew
707397
Ćwilewicz Dominik
709035
792186
P-0020 / 76860
Ćwirko Henryk
Ćwirko Kazimierz
Daab Mieczysław Feliks
783903
Dachniewski Stanisław
P-1191
Dachowski Teodor
706453
Daczko Bolesław William
781916
Dadacz Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.09.1927
brak danych
junak
LAC
mechanik
27.07.1999
Las Vegas, NV, USA
-
Halton
20.02.1895
brak danych
podpułkownik
S/Ldr
administracja
brak danych
Argentyna
-
brak danych
11.06.1899
brak danych
F/O
pilot
21.07.1942
Prestwick, Wlk. Brytania
-
ATA
04.10.1922
Busko Zdrój
AC2
bez specjalności
brak danych
Hucknall, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.11.1919
Wilno
F/Lt
pilot
brak danych
Kanada
VM V kl., 2xKW
304 DB, 6 OTU
17.01.1915
Sławatycze
LAC
radiotelefonista
22.10.1982
Stockport, Wlk. Brytania
-
305 DB
15.02.1917
Homel
F/Sgt
strzelec pokładowy
26.07.1944
Orlean, Francja
KW
300 DB
12.05.1914
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
306 DM
14.01.1917
Bolesław
plutonowy
Sgt
instruktor
17.03.1966
Buenos Aires, Argentyna
-
Halton
06.07.1920
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
309 DMR
11.09.1920
Myszków
W/O
bombardier
brak danych
Hucknall, Wlk. Brytania
-
300 DB
20.07.1920
Łuków
LAC
elektryk
14.01.2002
Warszawa, Polska
-
317 DM
17.02.1916
Wola Żyrakowska
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
02.05.1913
Komsztów ?
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
25.02.1979
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
-
brak danych
13.07.1915
Porąbki
Sgt
strzelec pokładowy
09.01.2015
Marne, MI, USA
-
brak danych
30.12.1912
brak danych
P/O
oficer techniczny
00.00.2000
Wlk. Brytania
-
brak danych
26.09.1920
Porąbka
W/O
radiooperator
21.03.1999
Sosnowiec, Polska
-
305 DB
21.03.1920
Katowice
Cpl
tłumacz
brak danych
brak danych
-
301 DB
13.10.1927
brak danych
AC1
rusznikarz
09.11.1997
Buenos Aires, Argentyna
-
Halton
18.02.1919
Borgatów ?
kapral
AC1
bez specjalności
19.06.2006
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
01.10.1896
Dubiejki
kapral
LAC
bez specjalności
27.11.1975
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.01.1927
Kuchczyce
AC1
rusznikarz
24.07.2001
Pointe Claire, QC, Kanada
-
Halton
04.02.1904
Ślepianka
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.08.1908
Warszawa
F/Lt
obserwator
24.08.1980
Warszawa, Polska
2xKW, ODRK
300 DB
10.04.1905
Konstancja
Cpl
mechanik
06.10.1974
Vancouver, BC, Kanada
BKZ
309 DMR, 300 DB
12.09.1914
Ołobok
F/O
oficer techniczny
brak danych
Guisborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.03.1920
Szczekarków
plutonowy
Sgt
pilot
27.10.2008
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
08.10.1915
brak danych
plutonowy
Sgt
kucharz
00.00.1980
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
porucznik
st. szeregowy
porucznik
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
kapral
porucznik
st. sierżant
sierżant
junak
junak
kapral
kapitan
sierżant
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707147
Dadak Walerian
794127
Dadej Mieczysław Zdzisław
P-1546 / 783456
708803
704983
Dadej Stanisław
Dahms Sylwester (Damski)
Dajda Narcyz
781474
Dajnowski Władysław
707598
Dalecki Bronisław (Dale)
792025
Dalecki Konrad
707307
Dalman Czesław
781749
P-1756 / 783436
781732
Damaziak Jan Piotr
Damecki Edward
Daminger Erwin
P-1547 / 783658
Damm Adam Kazimierz
792038
Damrath Izydor
708118
783117
792911
P-0949
703070
Damrath Kazimierz (Dobrzyk)
Dams Stanisław
Damski Franciszek Jan
Damsz Jerzy
Damsz Tadeusz Marian
783890
Danchoffer Władysław
781884
Danek Józef
708802
794812
703903
Danelczyk Ludwik
Dangel Jerzy Marian
Danhoffer Jerzy Leon
781937
Daniek Franciszek
P-0735
Daniel Stanisław Jerzy
708114
Danielczyk Stanisław (Daniel)
780670
Danielewicz Jerzy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
31.01.1926
Wólka Małkowa
LAC
kierowca
31.05.1979
Bury, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
16.09.1916
Warszawa
W/O
strzelec pokładowy
00.12.1984
Truro, Cornwall, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 301 DB
10.05.1915
Lwów
F/Lt
pilot
12.08.1944
Malakal, Sudan
-
1 ADU
13.12.1907
Januszkowo
AC1
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
302 DM
30.01.1915
Chotyłów
F/Sgt
pilot
00.00.1977
Swindon, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.05.1915
Siedlce
majster
Cpl
mechanik
10.11.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
18.05.1922
Brasław
kapral
AC2
bez specjalności
00.00.2002
Leeds, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
25.11.1914
Śluza
Sgt
meteorolog
00.00.1992
East Elloe, Lincs., Wlk. Brytania
-
brak danych
29.07.1926
Kołomyja
AC2
bez specjalności
brak danych
TAS, Australia
-
brak danych
26.01.1914
Warpęsy
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
305 DB
15.07.1901
brak danych
F/O
administracja
00.02.1983
CA, USA
-
brak danych
23.02.1916
Warszawa
Cpl
rusznikarz
00.09.2002
Chelmsford, Essex, Wlk. Brytania
-
308 DM
21.12.1917
Trzebionka
P/O
pilot
19.08.1942
brak danych
KW
303 DM
04.04.1911
Kościelna Jania
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1984
Toruń, Polska
-
316 DM
24.03.1919
Kościelna Jania
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
306 DM
03.09.1906
brak danych
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.08.1914
Niepołomice
Cpl
mechanik
25.01.1996
Perth, WA, Australia
-
307 DMN
06.09.1911
Łódź
S/Ldr
pilot
22.06.1987
Sopot, Polska
VM V kl., 3xKW
307 DMN
11.01.1925
brak danych
Sgt
pilot
00.07.1981
Chicago, IL, USA
-
brak danych
20.06.1904
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.08.1914
Lwów
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Argentyna
-
brak danych
17.08.1906
Czechowice
AC1
bez specjalności
21.02.1968
Czechowice-Dziedzice, Polska
-
301 DB
11.12.1923
Warszawa
Sgt
radiooperator
13.08.1943
-
-
304 DB
28.06.1920
Ujar
Sgt
pilot
23.05.1972
Templestowe, VIC, Australia
-
brak danych
06.11.1915
Kraków
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
Francja
-
309 DMR
29.03.1910
Władywostok
major
F/Lt
obserwator
15.08.1944
Kraków, Polska
VM V kl., 2xKW
309 DMR, 305 DB, 1586 ESP
16.04.1910
Kaniów
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
19.07.1921
Warszawa
st. sierżant
W/O
strzelec pokładowy
27.12.2000
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
307 DMN, 300 DB
kapral
sierżant
porucznik
st. szeregowy
sierżant
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
podporucznik
plutonowy
kapral
plutonowy
sierżant
major
kapral
kapral
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0443
Danielewicz Józef Juliusz
792412
Danielewicz Michał
709036
780992
794118
Danielewski Stanisław
Danieluk Jan
Danik Jan
706160
Danik Marian Piotr
793683
Danilczuk Wacław
P-2004
Danilewicz Ludomir
704995
Danilkiewicz Aleksander
704607
792107
706467
Daniszewski Władysław Ryszard
Dankowski Władysław
Dankowski Władysław (Danvers)
780450
Danowski Zygmunt Wacław
704814
Darczyk Leonty
P-2181 / 783399
792490
703355
780743
781966
Darkowski Bronisław
Darłak Józef
Darmoń Władysław
Darna Władysław
Daroń Czesław Józef
780859
Daroszewski Czesław
784580
Darus Stanisław
P-1503
792581
705815
Daszewski Jan Kazimierz Michał
Daszewski Jerzy
Daszkiewicz Edwin
792343
Daszkiewicz Tadeusz
P-1923
Daszkiewicz-Korybut Antoni
792342
Daszkowski Aleksander
P-0423
Daszuta Czesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.04.1914
Nowy Sącz
F/Lt
obserwator
11.02.1991
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
29.09.1897
Siedlce
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
14.08.1927
Zawodny Las
AC1
radiomechanik
00.00.1981
Kanada
-
Cranwell
21.08.1913
Albertyn
F/Sgt
pilot
26.07.1944
Orlean, Francja
KW
300 DB
12.11.1912
Łuniniec
Sgt
strzelec pokładowy
06.06.1942
Bergen-op-Zoom, Holandia
2xKW
301 DB
18.10.1910
Lwów
F/Sgt
nawigator
10.07.1979
Nowy Dwór Maz., Polska
-
brak danych
16.05.1912
Rynki
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
15.05.1904
Noworosyjsk
porucznik
F/O
oficer techniczny
25.02.1971
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.03.1917
Bereza Kartuska
sierżant
F/Sgt
radiooperator
06.04.2006
Port Coquitlam, BC, Kanada
-
301 DB
13.02.1912
Warszawa
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.06.1909
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.10.1919
Jabłonka Niżna
F/Sgt
radiooperator
18.01.1992
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
6 OTU
19.10.1919
Skarżysko
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
15.02.1904
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
08.07.1907
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
15.01.1965
Montreal, QC, Kanada
-
307 DMN, 304 DB
28.02.1909
Klęczany
Sgt
mechanik
14.09.1990
Londyn, Wlk. Brytania
BKZ
309 DMR
13.06.1909
Zagórze
LAC
rusznikarz
06.02.1982
Sosnowiec, Polska
-
317 DM
21.06.1914
Poznań
LAC
mechanik
15.10.1982
Poznań, Polska
-
304 DB
31.08.1916
Spławie
LAC
sanitariusz
00.00.1982
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
306 DM
13.03.1922
Robakowo
W/O
pilot
19.06.1990
Niles, IL, USA
4xKW
304 DB
28.04.1916
brak danych
LAC
mechanik
00.00.2003
Chiltern, Bucks., Wlk. Brytania
-
316 DM
05.05.1915
Kijów
F/O
pilot
04.04.1942
-
05.03.1903
brak danych
brak danych
brak danych
22.12.1922
Starzynki
00.00.1985
Oxon., Wlk. Brytania
14.01.1917
Żelechów
00.11.1974
CA, USA
08.09.1915
Kołpino
brak danych
Wlk. Brytania
21.04.1901
brak danych
15.01.1977
Warszawa, Polska
20.07.1915
Iwano-Woźniesienik
29.07.1986
Salon-de-Provance, Francja
kapitan
st. majster
junak
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
brak danych
plutonowy
porucznik
st. majster
plutonowy
kapral
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
kapitan
VM V kl., 4xKW, ODRK 303 DM
kapral
brak danych
brak danych
-
brak danych
LAC
strzelec pokładowy
-
308 DM
chorąży
W/O
tokarz
-
300 DB
kapitan
F/Lt
nawigator
2xKW
304 DB
W/O
pilot
SKZzM
11 AGS
F/Lt
pilot
KW
306 DM, 303 DM
kapral
chorąży
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1075
Daszyński Stefan Witold
780816
Daszyński Władysław
P-2081
P-1270
784898
Data Antoni Maciej
Data Edward Józef
Datkiewicz Brunon
781227
Datko Mieczysław Adam
P-2858 / 703848
Dauman Aleksander
704870
Davidson Stanisław
794619
Davis James Walter
794621
706426
781885
Davis Willard Winfield
Dawid Jerzy Zdzisław
Dawidczyk Stanisław
793491
Dawidek Józef
704997
Dawidowicz Lubomir Artur
703154
782739
703071
781758
705303
Dawidowski Paweł
Dąbek Bolesław Zygmunt
Dąbek Czesław
Dąbek Ignacy
Dąbek Julian
P-2629 / 704069
Dąbek Lucjan
792572
Dąbek Wiktor
705769
706604
784693
Dąbkowski Alfons
Dąbkowski Mieczysław
Dąbkowski Wiktor
P-1333
Dąbrowa Adam Antoni
709307
Dąbrowa Andrzej Roman
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.12.1902
Kraków
podporucznik
P/O
administracja
09.03.1959
Washington, USA
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.02.1910
Kraków
F/Lt
obserwator
00.00.1995
Cantenbury, Kent, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
27.07.1904
Kraków
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Polska
-
brak danych
06.10.1921
Warszawa
F/Sgt
mechanik pokładowy
23.08.2004
Szczecin, Polska
-
304 DB
21.12.1917
Sośnie
Cpl
mechanik
00.00.1996
Chelmsford, Essex, Wlk. Brytania
-
309 DMR
17.11.1920
Warszawa
F/O
bombardier
19.11.2007
Doylestown, PA, USA
2xKW
300 DB
08.08.1924
brak danych
plutonowy
F/Sgt
nawigator
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
26.03.1915
brak danych
szeregowy
LAC
pilot
00.02.1976
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
25.08.1916
brak danych
Sgt
pilot
12.12.1955
Boise, ID, USA
-
brak danych
19.06.1922
Częstochowa
LAC
bez specjalności
brak danych
Kanada
-
brak danych
17.02.1918
Gródek
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
317 DM
19.03.1921
Siemień
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
Kanada
-
302 DM
09.09.1924
Busko Zdrój
st. szeregowy
F/Sgt
bombardier
brak danych
Hollywood, CA, USA
-
brak danych
26.07.1917
Rumia
LAC
mechanik
00.00.1982
Lincoln, Wlk. Brytania
-
301 DB
18.11.1913
Kraków
LAC
mechanik
02.08.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
14.05.1918
brak danych
AC2
mechanik
18.10.1991
Augusta, MI, USA
-
brak danych
15.11.1919
Słojki
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
318 DMR
24.08.1912
brak danych
LAC
kancelista
00.00.1996
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
16.05.1912
Czyżówka
F/O
nawigator
22.06.1999
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB, 300 DB
07.10.1915
Łódź
LAC
mechanik
00.00.1986
Nottingham, Wlk. Brytania
-
317 DM
06.12.1917
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.02.1923
Skalbmierz
Sgt
radiooperator
05.09.2006
Adelaide, SA, Australia
-
brak danych
09.10.1919
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.12.1902
Bochnia
W/Cdr
obserwator
14.01.1988
Londyn, Wlk. Brytania
08.07.1928
Poznań
porucznik
kapitan
sierżant
sierżant
podporucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
sierżant
porucznik
plutonowy
kapral
plutonowy
brak danych
podpułkownik
VM V kl., 3xKW, DFC 301 DB, RAF Faldingworth
junak
AC1
bez specjalności
-
Halton
kapral
LAC
bez specjalności
-
300 DB
st. szeregowy
LAC
kierowca
-
304 DB
Los Angeles, CA, USA
703141
Dąbrowa Feliks Józef
706531
Dąbrowa Mieczysław
04.05.1916
Tarnów
12.12.1982
Londyn, Wlk. Brytania
03.05.1915
Adamów
00.00.1977
Cambridge, Wlk. Brytania
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2300
Dąbrowicki Emil Plato
706209
Dąbrowski Andrzej
703994
781348
709037
Dąbrowski Andrzej Jerzy
Dąbrowski Antoni Tadeusz
Dąbrowski Czesław Tadeusz
705816
Dąbrowski Henryk Franciszek
781473
Dąbrowski Hipolit
706454
Dąbrowski Jan
706975
Dąbrowski Jan
781098
P-1424
708518
Dąbrowski Jan
Dąbrowski Jerzy
Dąbrowski Jerzy Henryk
P-1004
Dąbrowski Jerzy Kazimierz
784758
Dąbrowski Józef
704648
707182
781287
706724
780725
Dąbrowski Leon
Dąbrowski Leopold
Dąbrowski Leszek
Dąbrowski Marian
Dąbrowski Mieczysław
792987
Dąbrowski Mikołaj
P-0724
Dąbrowski Rafał
P-1973 / 783396
703356
704873
Dąbrowski Roman Piotr
Dąbrowski Stanisław
Dąbrowski Stanisław
P-0420
Dąbrowski Stanisław
705684
Dąbrowski Stefan Bronisław
708087
Dąbrowski Sylwester (Kowalski Jan)
P-0539
Dąbrowski Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.05.1907
Jarosław
porucznik
F/Lt
oficer medyczny
00.00.1997
Kraków, Polska
-
brak danych
14.04.1914
Wojny-Pogorzel
kapral
AC1
bez specjalności
02.05.2004
Nepean, ON, Kanada
-
318 DMR
21.08.1923
brak danych
Sgt
pilot
09.11.1944
Epping, Essex, Wlk. Brytania
KW
316 DM
22.12.1906
Niechcice
Sgt
mechanik pokładowy
00.07.1973
Warszawa, Polska
BKZ
305 DB
18.01.1927
brak danych
AA
mechanik silnikowy
04.10.2000
Londyn, Wlk. Brytania
-
Halton
29.05.1923
Kozłów
LAC
magazynier
01.04.1986
Clayton-le-Moors, Wlk. Brytania
-
309 DMR
08.12.1914
Grójec
AC1
radiooperator
06.03.1981
Nottingham, Wlk. Brytania
-
309 DMR
29.01.1921
Koniecki
Sgt
pilot
14.12.2008
North Augusta, SC, USA
-
brak danych
03.05.1919
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Argentyna
-
brak danych
19.05.1909
Starogard
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
BKZzM, BKZ
brak danych
08.09.1899
Nieborów
F/Lt
oficer techniczny
17.09.1967
Renton, WA, USA
-
brak danych
14.03.1926
Bzin
AC2
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
20.08.1896
Warszawa
major
F/Lt
administracja
brak danych
brak danych
-
PSP Baza
17.03.1921
Drzewica
kapral
F/Sgt
pilot
14.06.1943
Northwood, Wlk. Brytania
-
303 DM
26.06.1908
Warszawa
LAC
elektryk
14.03.1980
Warszawa, Polska
-
30 MU
15.04.1919
brak danych
AC2
pilot-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.03.1916
Warszawa
Cpl
kancelista
brak danych
brak danych
-
302 DM
23.03.1913
Lwów
AC2
bez specjalności
03.11.1991
Leeds, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1914
Skalbimierz
LAC
mechanik
brak danych
Polska
SKZzM
307 DMN, 317 DM
15.07.1915
Wilno
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Australia
-
307 DMN
21.03.1910
Taganrog
major
F/Lt
oficer techniczny
19.08.1957
Londyn, Wlk. Brytania
SKZ
307 DMN
22.02.1918
brak danych
P/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.05.1908
Lida
Cpl
kierowca
brak danych
brak danych
-
302 DM
26.03.1922
Starachowice
F/Sgt
pilot
00.00.1950
Fayid, Egipt
-
639 AACU, RAF Ismaila
02.07.1905
Kijów
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.08.1913
Sokal
kapral
AC1
bez specjalności
00.00.1957
Johannesburg, RPA
-
316 DM
24.07.1918
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
08.01.1915
Białystok
porucznik
P/O
pilot
25.10.1940
Pwllheli, Gwynedd, Wlk. Brytania
-
9B GS
plutonowy
sierżant
junak
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
kapitan
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
szeregowy
plutonowy
podporucznik
plutonowy
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706450
Dąbrowski Wacław
705539
Dąbrowski Wiesław
707731
784752
708539
Dąbrowski Władysław
Dąbrowski Władysław
Dąbrowski Zygmunt
P-2460 / 780074
Dąbrowski Zygmunt Zdzisław
P-0270
de Beaurain Janusz
P-1794 / 783397
de Costres Leopold
P-0409
de Kuszaba-Dąbrowski Henryk Tadeusz
P-0788
793141
780084
de Large Bolesław Aleksander
de Larzac Janusz Michał
de Malherbe Michał Cezary
729112
Debajło Karol
794363
Dec Jan
P-0808
707148
792951
76660
781989
Dec Józef Wincenty
Dec Władysław
Deda Stanisław
Dej Czesław (Dey)
Dej Lucjan
708368
Deja Władysław (Ziaja)
793775
Dejlidko Jan
703669
P-0928
708650
Delas Paweł
Delimata Tadeusz Franciszek
Demand Józef (Brzeziński)
794181
Dembek Franciszek
708392
Dembek Gerard
704198
Dembek Władysław
784015
Dembiński Alojzy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.06.1924
Huta Bystrzycka
AC2
pilot-uczeń
16.03.1945
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
31.01.1920
Pabianice
F/Sgt
pilot
21.11.2004
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
23.02.1916
Bukszyce ?
LAC
obsługa siłowni
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.12.1916
Majdan Lip
LAC
elektryk
01.02.2005
Palmyra, WA, Australia
-
318 DMR
26.09.1926
Piątnica
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.08.1913
Kamienskoje
F/Lt
pilot
23.08.1946
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
25.12.1893
Warszawa
A/Cdre
obserwator
23.12.1959
Edynburg, Wlk. Brytania
-
DSP
14.06.1919
Stary Sambor
F/Lt
pilot
06.05.1968
Oświęcim, Polska
24.10.1899
Jabłonica
08.12.1986
Australia
26.06.1907
Kurszany
00.00.1991
Lincoln, Wlk. Brytania
23.05.1907
brak danych
LAC
radiotelefonista
24.11.1969
Perth, WA, Australia
-
316 DM
03.01.1919
Kamionka Strumiłowa kapral
LAC
mechanik
03.11.2009
Ottawa, ON, Kanada
-
brak danych
18.04.1923
Gwoździec
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.01.1901
Mikcin
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
304 DB
28.02.1914
Sokołów Małop.
F/Lt
pilot
24.04.1943
Northwood, Wlk. Brytania
3xKW
316 DM, 302 DM
17.01.1926
Basznia Dolna
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.04.1913
Chrzanów
Cpl
mechanik
02.09.2000
Liverpool, Wlk. Brytania
-
301 DB
08.03.1915
Przysucha
F/Lt
pilot
15.05.1999
Placerville, CA, USA
08.05.1912
Czeladź
LAC
rusznikarz
28.01.1972
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
16.03.1925
Katowice
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.11.1914
brak danych
majster
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.07.1911
Ejszyszki
LAC
rusznikarz
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
303 DM
28.01.1912
brak danych
P/O
bez przydziału
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.04.1920
Nowe Siadło
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
304 DB
13.04.1915
Iława
W/O
nawigator
00.00.1983
Claro, Yorks., Wlk. Brytania
3xKW
305 DB, 301 DB
11.07.1925
Nowy Jaszcz
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
131 Wing
17.04.1922
Niżankowice
W/O
pilot
08.11.1974
Melbourne, VIC, Australia
3xKW
300 DB
08.09.1900
Bąkowo
W/O
pilot
brak danych
Łódź, Polska
BKZzM
TC
kapral
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
st. szeregowy
porucznik
generał bryg.
porucznik
VM V kl., 3xKW, DFC 305 DB, 301 DB
major
kapitan
F/Lt
pilot / obserwator
-
brak danych
F/Lt
strzelec pokładowy
VM V kl., 2xKW, 2xSKZ 8 AGS, 300 DB
plutonowy
porucznik
kapral
sierżant
major
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapral
sierżant
st. szeregowy
sierżant
chorąży
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793676
Dembiński Czesław
705817
Dembiński Edmund Maksymilian
707519
781428
794999
Dembiński Juliusz Stanisław
Dembowski Henryk
Dembowski Wiesław Zbigniew
783967
Dembski Antoni Wiktor
706222
Demciuch Włodzimierz
707023
Dendura Stanisław
704722
Denek Gustaw
709815
781373
794826
Denis Józef
Denisieńko Grzegorz
Denkowski Stanisław
793092
Denoch Jan
792532
Denus Jan
703170
P-0212
708393
705818
708279
Depko Antoni
Depowski Stanisław Jan
Deptała Jerzy
Depukat Mieczysław
Dera Józef (Kowal)
792948
Derala S.
706586
Derbicz Kazimierz
784675
709873
-
Derbin Karol Maksymilian
Dereń Józef
Dereń Kazimierz Józef
783229
Dereń Władysław
705463
Deresz Aleksander
783072
Dereszuk Wacław (Doroszuk)
705574
Derewicz Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.07.1910
brak danych
Sgt
fotograf
25.02.2002
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
12.10.1923
Białystok
AC1
strzelec pokładowy
26.01.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
04.07.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.06.1919
Mamlicz
LAC
mechanik
00.00.1993
Surrey Northern, Wlk. Brytania
-
303 DM
26.03.1913
brak danych
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1981
Cheltenham, Gloucs., Wlk. Brytania
-
brak danych
13.06.1913
Warszawa
kapral
AC2
mechanik
13.10.1955
Glasgow, Wlk. Brytania
-
304 DB
29.09.1907
Niesłuchów
plutonowy
Cpl
kierowca
00.00.1998
York, Wlk. Brytania
-
133 Wing
15.07.1926
Rulikówka
kapral
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
305 DB
28.05.1912
Lublin
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Belgia
-
316 DM
15.02.1919
Tuligłowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Argentyna
-
318 DMR
01.01.1909
Moskwa
W/O
mechanik pokładowy
brak danych
Polska
04.06.1909
Węgrzyce ?
LAC
bez specjalności
24.04.1978
Ballywalter, Irlandia Płn.
-
315 DM
24.06.1907
Ostrołęka
szeregowy
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
06.09.1906
brak danych
st. szeregowy
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.01.1914
Podhorce
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
305 DB
12.08.1906
Ropczyce
F/Lt
strzelec pokładowy
00.00.1989
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, PSP Baza
01.11.1924
Wielkie Hajduki
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
317 DM
09.02.1921
Kraków
LAC
radiotelefonista
30.01.2011
New Haven, CT, USA
-
307 DMN, 131 Wing
15.03.1921
Brzezinka
AC1
rusznikarz
brak danych
Polska
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.11.1919
Medenice
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
10.02.1972
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
307 DMN, 300 DB
12.10.1911
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.2000
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.12.1923
Chodaczków
LAC
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
318 DMR
brak danych
brak danych
brak danych
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.09.1918
Diszel
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Australia
-
318 DMR
07.02.1913
Dąbie
plutonowy
Cpl
stolarz
brak danych
Argentyna
-
brak danych
18.06.1915
brak danych
chorąży
W/O
pilot
07.11.2000
Pietermaritzburg, RPA
-
brak danych
05.05.1917
Suwałki
plutonowy
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1975
Sedgemoor, Wlk. Brytania
-
300 DB
st. sierżant
kapral
kapral
plutonowy
st. szeregowy
kapral
st. sierżant
VM V kl., 3xKW, BKZ 301 DB
plutonowy
plutonowy
kapitan
kapral
kapral
kapral
st. szeregowy
kapral
podporucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704108
Derewienko Józef Antoni
707253
Deręgowski Antoni
704649
707024
780551
Deręgowski Józef
Derfel Mieczysław
Derkacz Józef
709274
Derkacz Zygmunt
784861
Derkowski Teofil Franciszek
784742
Derma Józef Julian Jan
708105
Derner Józef (Burek)
793486
707208
784373
Derulski Zdzisław
Deryk Jerzy
Deska Ignacy
781926
Despet Władysław
784450
Deszczyński Antoni Kazimierz
781416
P-2461 / 794564
P-2157 / 780073
794426
706280
Detka Franciszek
Deżakowski Jerzy Juliusz (Marlowe)
Dębczyński Jerzy
Dębek Stanisław
Dębicki Jacek Tadeusz (Jaxa)
705819
Dębicki Julian Mikołaj
780316
Dębicki Marian Józef
781155
703489
780642
Dębicki Stanisław Franciszek
Dębicki Witold
Dębiec Jan
781794
Dębkowski Eryk
792178
Dębkowski Stanisław
781264
Dębowski Ireneusz
706240
Dębowski Mieczysław Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.03.1921
Lwów
plutonowy
Sgt
strzelec pokładowy
02.09.1944
Belgrad, Serbia
-
1586 ESP
10.09.1897
Cichowo
plutonowy
LAC
kucharz
brak danych
Warszawa, Polska
-
307 DMN
25.07.1906
Ginele
LAC
mechanik samolotowy
brak danych
Polska
-
309 DMR
06.01.1926
Grzybowica
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.01.1914
Klemensów
Cpl
mechanik
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
11.06.1926
Strybnica
AC2
mechanik
31.07.2012
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
Halton
03.11.1912
Oberhausen
Cpl
mechanik
19.04.1993
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.04.1915
Kraków
W/O
pilot
00.00.1980
Australia
KW
315 DM
27.01.1923
Chropaczów
LAC
sanitariusz
00.00.1991
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
30.04.1922
Łódź
Sgt
radiooperator
06.12.1942
Boulogne-sur-Mer, Francja
2xKW
302 DM, 300 DB
29.09.1921
Stanisławów
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.10.1902
brak danych
Cpl
kucharz
27.03.1947
Gdynia, Polska
-
brak danych
29.07.1907
Kłaj
Sgt
mechanik
03.10.1981
Kraków, Polska
BKZ
303 DM
09.05.1913
Warszawa
Cpl
mechanik
04.09.1955
Polska
-
301 DB
20.02.1918
Kiekindemark
W/O
pilot
00.04.1986
Kraków, Polska
13.06.1920
Warszawa
F/Lt
strzelec pokładowy
00.00.2010
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB, 300 DB
11.04.1912
Żółwin
F/O
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.10.1914
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
11.09.1918
brak danych
F/Sgt
pilot
26.01.2009
Warszawa, Polska
-
brak danych
11.10.1918
Kułaczkowce
plutonowy
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.03.1911
Jezierna
st. sierżant
Sgt
rusznikarz
05.08.1979
VIC, Australia
-
brak danych
08.05.1915
Jeleśnia
Cpl
fotograf
02.01.2008
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
21.09.1916
Iwaszkowce
LAC
mechanik
00.00.1984
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.02.1915
Antoniów
W/O
radiooperator
00.00.1988
Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
305 DB
06.09.1913
Grudziądz
W/O
radiooperator
brak danych
brak danych
3xKW
305 DB
18.03.1917
Bychów
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.07.1922
Pruszków
Sgt
radiooperator
23.04.1943
La Baule-Escoublac, Francja
-
300 DB
31.05.1921
Sejny
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1992
Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
kapral
plutonowy
junak
sierżant
st. sierżant
kapral
kapral
kapral
plutonowy
st. sierżant
sierżant
sierżant
VM V kl., 3xKW, DFM 302 DM
porucznik
porucznik
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
st. sierżant
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792542
Dębowski Stanisław
-
Dębowski Zdzisław Erazm
704524
704996
793564
Dębski Bronisław
Dębski Franciszek
Dębski Franciszek
792843
Dębski Stanisław Leon
784454
Dębski Stefan
703171
Diadieńczuk Leonidas
792481
Diakoński Mikołaj Jan
794687
707000
706210
Diakow-Stawasz Tadeusz
Diaków Eustachy Stanisław
Didko-Kołomacki Świętosław
794151
Dietczenia Piotr
780966
Dindorf Karol
784523
793321
708180
P-2246 / 703819
P-1088
Distel Ludwik Józef
Dłubek Aleksander
Długajczyk Franciszek (Malik)
Długajczyk Franciszek Andrzej
Długaszewski Klemens
709874
Długosz Józef
793681
Długosz Stanisław
792562
781047
793749
Długoszewski Józef
Dłutek Aleksander
Dłutkiewicz Zenon
705418
Dłużak Edmund
781627
Dmitruk Włodzimierz
707398
Dmochowski Leonard
792574
Dmowski Sylwin
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
23.05.1898
Poddębice
chorąży
F/Sgt
bez specjalności
18.07.1983
Jeziorno, Polska
-
brak danych
brak danych
brak danych
podporucznik
brak danych
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.10.1924
Połomin
W/O
radiooperator
brak danych
Polska
3xKW
304 DB
03.10.1914
Bobrowniki
LAC
bez specjalności
17.03.1992
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.05.1915
Brody
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
04.02.1905
Lipiny
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Warszawa, Polska
-
brak danych
14.11.1899
Świątniki Górne
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
18.08.1906
brak danych
plutonowy
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
16.08.1920
Karandaków
sierżant
Cpl
mechanik
11.01.1968
USA
-
brak danych
24.03.1917
Bedoń
Sgt
strzelec pokładowy
22.06.1943
Hombourg, Belgia
VM V kl., 3xKW
301 DB
1.06.1906
brak danych
Cpl
bez specjalności
05.03.1957
Żywiec, Polska
-
brak danych
02.03.1922
Kobryń
LAC
strzelec pokładowy
04.03.1989
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.06.1908
Grodno
sierżant
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
brak danych
15.12.1919
Prądnik Czer.
kapral
Sgt
pilot
20.04.1941
Porthcawl, Mid Glamorgan, Wlk. Brytania
-
7 BGS
24.10.1914
Zabrzeg
Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1994
Cheektowaga, NY, USA
BKZ
308 DM
24.06.1908
Berlin
Cpl
stolarz
brak danych
Polska
-
brak danych
04.10.1925
brak danych
LAC
mechanik
30.01.1985
Scouthorpe, Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.11.1912
brak danych
F/Lt
bombardier
brak danych
Polska
3xKW
300 DB
23.11.1899
Podzamcze
F/O
pilot
03.07.1985
Warszawa, Polska
-
brak danych
24.08.1911
Medyka
plutonowy
LAC
sanitariusz
brak danych
TAS, Australia
-
318 DMR
24.07.1916
Baligród
plutonowy
LAC
radiomechanik
30.09.2006
San Diego, CA, USA
-
brak danych
30.10.1912
Proszkowo
Sgt
bez specjalności
brak danych
Belgia
BKZ
brak danych
13.09.1920
Nowy Dwór
LAC
mechanik
26.09.1999
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
14.04.1903
Łódź
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.01.1915
Czarnków
plutonowy
Cpl
straż pożarna
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
07.06.1915
Porzecze
st. sierżant
Sgt
mechanik pokładowy
19.10.1983
Wrocław, Polska
-
brak danych
17.08.1898
Mierzniki
AC1
bez specjalności
20.03.1970
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
-
brak danych
18.12.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapral
st. sierżant
kapral
sierżant
sierżant
kapral
porucznik
porucznik
sierżant
kapral
sierżant
st. szeregowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792664
Dobaczewski Władysław (Dobson)
781202
Dobczyński Franciszek Józef
782572
708861
783245
Dobek Tadeusz
Dobiecki Mirosław
Dobień Feliks
782597
Dobieszewski Władysław
706425
Dobija Antoni
706205
Dobija Zbigniew Jerzy
792290
Dobke Wacław
709813
792613
783486
Dobkowski Roman
Dobosz Edward
Dobosz Franciszek
780552
Dobosz Włodzimierz
706241
Dobrasiński Mieczysław
781745
703995
792930
P-0100
706161
Dobraszczyk Stanisław
Dobrochłop Kazimierz
Dobrołęcki Czesław
Dobromirski Krzysztof Leon
Dobrowolski Aleksander
708601
Dobrowolski Czesław Franciszek
703172
Dobrowolski Edward
707025
792603
P-0267
Dobrowolski Franciszek
Dobrowolski Ignacy
Dobrowolski Kazimierz
P-1396
Dobrowolski Krzysztof
706744
Dobrowolski Leon Tadeusz
709878
Dobrowolski Stefan
794622
Dobrowolski Tadeusz (Dobbs)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.08.1915
brak danych
LAC
mechanik
00.00.2002
Warrington, Lancas., Wlk. Brytania
-
300 DB
23.06.1914
Rąbiń
Cpl
mechanik
00.00.1951
Aylesbury, Bucks., Wlk. Brytania
BKZzM
brak danych
28.02.1904
brak danych
LAC
mechanik
19.09.1988
Poznań, Polska
-
brak danych
03.03.1922
Warszawa
AC2
mechanik
00.00.1973
Wakefield, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
19.11.1913
Kępno
Cpl
mechanik
30.09.2010
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
308 DM
08.04.1902
Wierznica
Cpl
mechanik samochodowy
03.05.1985
Dobrzyń nad Wisłą, Polska
-
brak danych
22.03.1920
Wiłkowice
LAC
bez specjalności
12.03.1986
Melbourne, VIC, Australia
-
brak danych
22.03.1917
Kraków
plutonowy
F/Sgt
pilot
13.02.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.03.1916
Oborniec
kapral
LAC
obsługa balonów
25.07.1964
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.02.1906
Warszawa
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
318 DMR
03.08.1912
Nowy Sącz
LAC
mechanik
00.00.1970
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.07.1913
Sokolniki
Cpl
rusznikarz
13.11.1969
Gliwice, Polska
-
brak danych
10.02.1909
Lwów
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
17.01.1915
Łódź
kapral
LAC
straż pożarna
brak danych
Netherfield, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
14.10.1916
Stanisławów
Sgt
sanitariusz
00.00.1999
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
302 DM
12.08.1922
Lwów
W/O
nawigator
27.09.2005
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
KW
300 DB
15.11.1915
Żerań
Cpl
mechanik
00.00.1976
Oshawa, ON, Kanada
-
brak danych
21.12.1915
Gliniany
F/O
pilot
17.12.1942
Kalkara, Malta
VM V kl., 4xKW
301 DB, 138 DS
02.01.1916
Charków
Cpl
bombardier
brak danych
Australia
-
brak danych
23.07.1910
Lublin
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.04.1914
Słonim
kapral
LAC
radiomechanik
brak danych
Croix Nord, Francja
-
brak danych
14.10.1925
Gródek Jagiell.
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.07.1904
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.01.1908
Brzeżany
F/Lt
pilot
02.08.1970
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW, ODRK
304 DB, 1586 ESP
26.09.1905
Chersoń
kapitan
F/O
oficer techniczny
28.06.1989
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.09.1921
Wilno
sierżant
Sgt
pilot
23.11.2009
South Cheam, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.07.1920
Chmielnicki
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
17.11.1943
Gaza, Palestyna
-
318 DMR
11.12.1919
brak danych
kapral
Sgt
bombardier
13.02.2010
Dallas, TX, USA
KW
305 DB
plutonowy
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
porucznik
sierżant
kapral
plutonowy
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704428
Dobrowolski Zbigniew
707599
Dobrowolski Zdzisław
709038
709039
704994
Dobrucki Adolf Bolesław
Dobrucki Bolesław
Dobrucki Tadeusz Edward
P-1596 / 781022
Dobrut-Dobrucki Tadeusz
P-2169 / 794995
Dobryszycki Jerzy Leon Seweryn (Dobry)
P-0584
Dobrzański Wiktor
707308
Dobrzański Zbigniew
703234
794335
707026
Dobrzeniewski Władysław
Dobrzyniecki Włodzimierz Tadeusz
Dobrzyński Bogdan
P-2645 / 794385
Dobrzyński Bronisław
704993
Doda Władysław
706543
707988
781899
792927
708037
Dojlid Mieczysław
Dokurno Kazimierz
Dolata Edmund
Dolata Edmund Józef
Dolecki Ludwik (Wiśniewski)
794146
Dolecki Włodzimierz
P-1868 / 783590
Dolewski Wojciech Jan
76806
792120
P-0632
Dolicher Kazimierz Ignacy
Dolinkiewicz Franciszek
Doliński Jerzy Antoni
P-0849
Doliński Stanisław
784599
Doliński Wiktor
705075
Doller Franciszek
781777
Dolny Feliks
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.06.1919
Warszawa
W/O
radiooperator
12.07.1976
Radom, Polska
2xKW
304 DB
17.09.1922
Karczew
AC2
radiomechanik-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.03.1928
Jaworów
AC2
mechanik przyrządów sam.
20.12.2004
Las Vegas, NV, USA
-
Halton
14.03.1928
brak danych
AC2
rusznikarz
13.05.1994
Simi Valley, CA, USA
-
Halton
17.06.1922
Borysław
W/O
radiooperator
00.00.1983
Huddersfield, Wlk. Brytania
KW
304 DB
21.08.1919
brak danych
podporucznik
P/O
pilot
-
316 DM
porucznik
F/O
administracja
-
brak danych
F/Lt
pilot
2xKW
300 DB
LAC
mechanik
-
brak danych
Cpl
żandarmeria lotnicza
-
brak danych
F/Sgt
radiooperator
VM V kl., 2xKW
300 DB
LAC
kierowca
kapral
st. szeregowy
junak
junak
plutonowy
28.02.1942
-
01.11.1918
brak danych
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
25.02.1917
Kraków
10.09.1992
Raciborowice, Polska
30.07.1926
Stanisławów
brak danych
Argentyna
03.04.1902
Łomża
11.09.1986
Londyn, Wlk. Brytania
12.06.1920
brak danych
00.12.1983
Londyn, Wlk. Brytania
18.11.1926
brak danych
20.04.1986
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.01.1915
Irkuck
F/Lt
pilot
15.09.1975
Białystok, Polska
2xKW
308 DM
26.09.1921
Jarosław
Sgt
radiooperator
13.07.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
30.09.1922
Rudnia
AC2
rusznikarz
22.01.1971
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
31.07.1907
Oszmiana
Cpl
radiomechanik
18.06.2003
Beacon, NY, USA
-
304 DB
20.11.1915
Gniezno
LAC
mechanik
24.02.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
05.09.1919
Poznań
Sgt
strzelec pokładowy
25.02.1942
-
KW
301 DB
25.08.1910
brak danych
AC1
kucharz
11.12.1984
Iława, Polska
-
brak danych
30.01.1915
Warszawa
plutonowy
Cpl
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.09.1911
Łódź
porucznik
F/O
mechanik pokładowy
03.06.1944
St. John's, NL, Kanada
-
45 TG
09.12.1918
Chomęcice
F/Lt
pilot
17.11.1999
Poznań, Polska
3xKW
308 DM
17.05.1904
Bortniki
Sgt
fotograf
20.05.1971
Gorzów Wlkp., Polska
-
300 DB
13.06.1896
Warszawa
F/Lt
bombardier
00.07.1981
Los Angeles, CA, USA
2xKW
300 DB
04.03.1905
Siennica
S/Ldr
obserwator
31.05.1967
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
01.06.1915
Petersburg
LAC
mechanik
00.00.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
24.01.1918
Kraków
LAC
stolarz
11.10.1999
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.10.1916
Hoensbroek
Cpl
mechanik
00.00.2004
London, ON, Kanada
-
brak danych
kapitan
st. szeregowy
sierżant
kapral
szeregowy
porucznik
kapral
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
kapitan
sierżant
kapitan
major
plutonowy
plutonowy
sierżant
VM V kl., 4xKW, ODRK 301 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703450
Dolski Brunon
792890
Dołek Adam
708686
704372
794618
Dołęga-Ossowski Edmund
Dołkin Bronisław
Domachowski Eugeniusz
793650
Domagalski Bogdan
780317
Domagalski Jan
P-3032 / 784613
Domagalski Sławomir Janusz
P-3015 / 707989
Domagała Bolesław (Dadżbóg)
782011
793680
707027
Domagała Felicjan
Domagała Feliks
Domagała Jan
729114
Domagała Józef
708685
Domagała Konstantyn
P-1904 / 780671
784702
706414
793678
Domagała Marian Bogusław
Domagała Władysław
Domalewski Józef
Domaniecki Józef
Domański Albin
76668
Domański Eugeniusz
P-1752
Domański Jan Aleksander
792201
780554
792588
Domański Jerzy Zygmunt
Domański Józef
Domański Józef
793675
Domański Józef
P-1658
Domański Ludwik
P-2401 / 703212
Domański Ludwik Bolesław
781649
Domański Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.05.1916
Świecie
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.00.1991
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.10.1908
Rzeszów
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Northampton, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.12.1922
Ostrów
AC2
bez specjalności
00.00.1980
Wlk. Brytania
-
brak danych
07.06.1906
Sobolewo
LAC
kierowca
00.00.1970
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.06.1919
Pittsburgh
AC1
bez specjalności
brak danych
USA
-
brak danych
23.01.1916
Poznań
sierżant
Cpl
żandarmeria lotnicza
12.03.1979
Poznań, Polska
-
302 DM
12.06.1915
brak danych
sierżant
Cpl
elektryk
00.00.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.05.1905
brak danych
podporucznik
F/O
meteorolog
brak danych
Polska
-
brak danych
29.09.1920
Dolsk
podporucznik
F/O
administracja
brak danych
brak danych
-
304 DB
13.09.1906
Gradowice
Sgt
kucharz
23.08.1968
Inowrocław, Polska
-
brak danych
04.05.1914
Eiberg
LAC
mechanik
30.12.2005
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.10.1925
Pałecznica
LAC
kierowca
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.08.1925
Mazingarbe
AC1
bez specjalności
00.00.1976
Windsor, Berks., Wlk. Brytania
-
brak danych
07.06.1925
Żerosławice
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.03.1909
Lublin
F/Lt
pilot
27.01.1991
Polska
2xKW, SKZ
302 DM, 238 DM
05.07.1898
Spławie
F/Sgt
mechanik
31.07.1960
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
20.03.1915
Szypliszki
F/Sgt
radiooperator
27.08.1972
Sutherland, NSW, Australia
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.09.1910
Bydgoszcz
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
31.03.1910
Zwola
S/Ldr
obserwator
19.09.1950
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
11.12.1910
Wilno
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Polska
-
brak danych
30.10.1919
Warszawa
LAC
mechanik
00.00.1999
Watford, Herts., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.01.1911
Dudki
Sgt
pilot
18.06.1941
Nijmegen, Holandia
3xKW
300 DB
07.01.1914
brak danych
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.09.1912
Zgierz
W/O
radiooperator
00.00.1995
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
301 DB
30.08.1913
Stężyca
P/O
strzelec pokładowy
06.08.1942
Lorient, Francja
2xKW
301 DB
22.10.1918
Jekaterynosław
F/Lt
nawigator
16.09.2011
Coeur d Alene, ID, USA
VM V kl., 3xKW
301 DB
23.01.1913
Zwola
LAC
mechanik
17.04.1992
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB
szeregowy
plutonowy
szeregowy
st. sierżant
plutonowy
kapral
kapral
kapral
porucznik
chorąży
sierżant
porucznik
plutonowy
major
kapitan
kapral
sierżant
plutonowy
st. sierżant
podporucznik
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782502
Domański Mieczysław
782508
Domański Mieczysław
782357
P-0741
707254
Domański Stanisław
Domański Witold
Domański Władysław
704112
Domański Zbigniew
706121
Domański Zbigniew
P-1814 / 783467
Domański Zbigniew Jan
705492
Domański Zbigniew Józef
P-0630
781835
P-0622
Domaradzki Tadeusz
Domasiewicz Lucjan
Domaszewski Józef Apoloniusz
708055
Dombrowski Jerzy Antoni (Rzeski)
793338
Domin Józef
780832
703742
708233
781259
794414
Domin Zdzisław
Dominiak Aleksander
Dominikowski Franciszek (Chudy)
Domiter Zygmunt Stefan
Domoracki Czesław
792878
Domżalski Edmund
708977
Domżalski Stanisław
780257
729031
792351
Donajgrodzki Stanisław Piotr
Donajkowski Kazimierz
Donocik Józef Franciszek
706451
Donocik Władysław
781823
Dończewski Jan Aleksy
792888
Dopierała Stefan
793045
Dorada Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.04.1916
brak danych
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Francja
-
brak danych
25.10.1913
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
01.11.1919
Garwolin
F/Sgt
pilot
03.07.1944
Falkirk, Wlk. Brytania
KW
3 DM
11.01.1918
Kalinówka
F/Lt
pilot
06.05.1942
-
-
303 DM
13.07.1897
Parysów
LAC
kucharz
11.09.1972
Wellington, Nowa Zelandia
-
brak danych
07.04.1926
Stanisławów
LAC
radiomechanik
13.03.1982
Piotrków Trybunalski, Polska
-
brak danych
27.04.1909
Czarnogłów
AC1
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
307 DMN
02.01.1921
Będzin
F/O
obserwator
14.02.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
307 DM, 219 DM
14.07.1923
Łuków
W/O
radiooperator
18.12.1977
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
12.12.1902
Lwów
F/Lt
obserwator
06.01.1944
Casamassima, Włochy
KW
300 DB, 1586 ESP
01.01.1914
Warszawa
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
307 DMN, 305 DB
07.07.1903
Brodzięcin
S/Ldr
pilot
13.04.1967
Ann Arbor, MI, USA
2xSKZ
30 MU
07.07.1923
brak danych
kapral
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
brak danych
09.10.1917
Humniska
st. sierżant
Sgt
radiomechanik
19.12.2002
Lincoln, Wlk. Brytania
BKZ
309 DMR
27.04.1909
brak danych
F/Sgt
radiomechanik
12.07.1945
Udine, Włochy
-
318 DMR
12.12.1915
Piotrkówek
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM, 307 DMN
10.02.1913
Osiny
AC1
obsługa techniczna
00.00.2001
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.06.1917
Hordynia
Sgt
pilot-uczeń
22.11.1941
Marton, Lancs., Wlk. Brytania
-
58 OTU
11.05.1913
Cimkowicze
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
16.11.1911
Hamborn-Duisburg
st. sierżant
Sgt
fotograf
22.05.1991
Cambrai, Francja
-
305 DB, 6305 SE
13.11.1922
Zembrze
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
RPA
-
brak danych
25.01.1920
Radość
LAC
mechanik
00.00.1984
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.10.1911
Czersk
Cpl
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
06.03.1916
Mazańcowice
F/Sgt
pilot
21.02.1945
Kleve, Niemcy
KW
315 DM
05.07.1922
Cieszyn
plutonowy
AC2
bez specjalności
03.09.1990
Cieszyn, Polska
-
brak danych
22.09.1916
Bydgoszcz
plutonowy
LAC
kancelista
04.04.1992
Darwen, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.07.1915
brak danych
LAC
mechanik
00.02.1969
Newcastle, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.10.1906
Adamów
Cpl
bez specjalności
brak danych
Polska
BKZ
brak danych
plutonowy
porucznik
plutonowy
plutonowy
kapral
podporucznik
kapral
kapitan
plutonowy
major
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780672
Dorman Jan Piotr
794156
Doroba Kazimierz
781693
707100
709040
Dorosz Stanisław
Doroszkiewicz Mieczysław
Doroszkiewicz Stanisław
781497
Doryń Józef
704167
Doszczeczko Benedykt
P-2308 / 793984
Dowbór-Muśnicki Konstanty
792229
Dowgalski Eugeniusz (Grant)
705121
704868
P-2241 / 794120
Dowgun Piotr
Dowiatt Witold
Dowkontt Szymon Bogusław
794623
Dowler Laurence Albert
706587
Downar Kazimierz
703173
782127
P-2502
704030
703656
Drabarek Marian
Drabb Henryk
Drabb Mścisław
Drabczyk Antoni
Drabczyński Jerzy
708800
Drabert Ernest
783462
Drabik Stefan Michał
792525
781670
709041
Drabio Ludwik
Drabiuk Jan
Drabot Tadeusz
781258
Drachal Stanisław
709844
Dracz Zygmunt Ryszard
782804
Dradrach Antoni Józef
783212
Draganik Otto Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.01.1911
Skała
F/Sgt
pilot
09.05.1941
Amsterdam, Holandia
KW
305 DB
04.03.1911
Warszawa
LAC
elektryk
16.11.1978
Sheffield, Wlk. Brytania
-
307 DMN
05.09.1908
Biała Podl.
Sgt
strzelec pokładowy
13.01.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
13.04.1926
Ciemnobłoto
AC1
bez specjalności
00.00.2002
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.05.1927
Ciemnobłoto
AC1
elektryk samolotowy
15.01.2009
Ottawa, ON, Kanada
-
Halton
09.11.1919
Łódź
Cpl
mechanik
00.00.1970
Warley, Worcs., Wlk. Brytania
-
brak danych
10.12.1909
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.05.1918
Teriola ?
F/O
pilot
25.06.1988
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
27.11.1918
Teremno
W/O
pilot
06.12.1976
Hamilton, Nowa Zelandia
2xKW, ODRK
306 DM
13.02.1918
Perm
LAC
strzelec pokładowy
10.02.2013
Penrhos, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.09.1918
Bydgoszcz
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.03.1914
Warszawa
F/O
oficer techniczny
17.02.2005
Doylestown, PA, USA
-
brak danych
03.09.1919
brak danych
kapral
Sgt
pilot
11.04.1974
WV, USA
-
brak danych
31.01.1925
Brześć
plutonowy
AC2
nawigator-uczeń
11.08.1973
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.08.1908
Warszawa
LAC
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
01.08.1906
Hołowczyce
W/O
strzelec pokładowy
04.11.1979
Janowice, Polska
-
brak danych
29.07.1914
brak danych
F/Lt
oficer medyczny
17.10.1979
Quedgelly, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.02.1913
Przysucha
LAC
mechanik przyrządów sam.
24.10.1998
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
15.04.1919
Raciąż
AC2
bez specjalności
brak danych
Sao Paulo, Brazylia
-
brak danych
20.04.1907
Olendry
kapral
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.08.1897
brak danych
chorąży
W/O
bez specjalności
00.07.1953
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
24.08.1901
Siedlce
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
16.04.1916
Hornów
LAC
mechanik
00.00.1991
Grand Bend, ON, Kanada
-
brak danych
08.02.1927
Radziwiłłów
AC2
mechanik przyrządów sam.
08.03.1970
Bromley, Kent, Wlk. Brytania
-
Halton
07.05.1909
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.04.1910
Baligród
plutonowy
LAC
kierowca
08.04.1984
Nottingham, Wlk. Brytania
-
318 DMR
01.04.1919
Brzuchowice
sierżant
W/O
bombardier
26.11.2002
Szczecin, Polska
-
300 DB
20.01.1918
Jarosław
plutonowy
Cpl
bez specjalności
14.08.1985
Lakewood, OH, USA
-
brak danych
sierżant
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
junak
sierżant
plutonowy
podporucznik
sierżant
plutonowy
kapral
porucznik
kapral
chorąży
porucznik
plutonowy
kapral
st. majster
plutonowy
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784962
Draguła Michał (Howard)
706157
Dragun Franciszek
703904
704056
P-1796 / 783439
Drahun Michał
Drajem Roman
Dranicki Mieczysław Kazimierz
783307
Drapała Roman
792557
Drapiewski Franciszek
703451
Drath Leon Piotr
729049
Drawski Bernard
707785
782407
704163
Drączkowski Bolesław
Drąg Józef
Drągowski Jan
783540
Drążek Alfons Henryk
781327
Drążek Stanisław Jerzy
709816
708125
784400
P-0213
P-0545
Drążewski Mieczysław
Drążkiewicz Franciszek (Fordoński)
Drążkowski Adolf Mikołaj
Drecki Władysław Maciej
Dregier Zenon Roman
P-0669
Dreja Alojzy Baltazar
704356
Drejewicz Kazimierz
781387
708608
782534
Dreścik Julian Kazimierz
Drewek Bronisław
Drewelus Ignacy Witold
708242
Drewkowski Jakub (Drewka Stanisław)
703276
Drewniak Jan
708265
Dreżewski Witold (Janicki)
76731
Drobiński Bolesław Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.10.1907
Zimna Wódka
Cpl
stolarz
28.07.1974
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
18.11.1911
Bójki
Sgt
bez specjalności
14.03.2000
Morley, MI, USA
-
brak danych
27.02.1924
Strzałki
LAC
radiooperator
brak danych
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
03.01.1900
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
26.11.1919
Brodnica
P/O
pilot
14.03.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
305 DB
01.04.1917
Kraków
Sgt
strzelec pokładowy
12.05.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
10 OTU
21.09.1911
Toruń
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
28.06.1908
Krakowiec
LAC
mechanik
30.10.1990
Narborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.01.1916
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
09.09.1926
Sutkowszczyzna
AC1
mechanik
00.00.1971
Argentyna
-
Heliopolis
19.02.1915
Maszkienice
LAC
mechanik
00.00.1993
Torbay, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
22.08.1919
Drągi
LAC
kucharz
brak danych
Dworaki Staśki, Polska
-
brak danych
23.03.1915
brak danych
AC2
kierowca
20.05.1985
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.05.1913
Grabki
W/O
pilot
06.01.1975
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
315 DM
29.07.1911
Kraczewice
LAC
kierowca
brak danych
Argentyna
-
brak danych
18.04.1920
Fordon
LAC
spawacz
brak danych
Polska
-
brak danych
08.08.1916
Lüneburg
LAC
mechanik
00.00.1978
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
19.05.1915
Słupia
F/Lt
pilot
13.09.1943
Katania, Włochy
VM V kl., 4xKW
152 DM
29.04.1904
Żyrardów
F/Lt
pilot
06.10.1988
Londyn, Wlk. Brytania
SKZzM
brak danych
01.01.1918
Przyszowice
S/Ldr
pilot
11.12.1985
Kingston Surrey, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
26.02.1916
Jarosław
LAC
żandarmeria lotnicza
30.12.1997
Warszawa, Polska
-
brak danych
25.05.1918
Chodenice
LAC
mechanik
23.11.2008
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
BKZzM
304 DB
19.11.1915
Krzyż
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.09.1919
Krzyżewo-Borowe
W/O
nawigator
00.10.2008
Sutton, Surrey, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
307 DMN, 305 DB
01.05.1910
Świecie
kapral
AC2
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
brak danych
01.01.1916
Chojny
kapral
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
6 OTU
30.05.1922
Bydgoszcz
LAC
bez specjalności
00.00.1993
Hereford, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.10.1918
Ostróg
S/Ldr
pilot
26.07.1995
Chiddingfold, Surrey, Wlk. Brytania
sierżant
st. sierżant
kapral
st. sierżant
podporucznik
kapral
plutonowy
kapral
kapral
junak
plutonowy
plutonowy
szeregowy
st. sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
kapitan
kapitan
kapitan
plutonowy
plutonowy
sierżant
chorąży
kapral
major
VM V kl., 4xKW, DFC 303 DM
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782698
Drobny Jan
P-2857 / 704719
Dromlewicz Andrzej Szymon
782076
708243
782976
Drong Jerzy
Dropczyński Edmund
Dropik Mieczysław
783309
Drost Jan
P-2234 / 780072
Drouet Tadeusz
705296
Drozd Bronisław Franciszek
781907
Drozd Bronisław Stanisław
704110
709967
793788
Drozd Józef
Drozd Michał
Drozda Stanisław
706719
Drozdowicz Romuald
P-2766
Drozdowski Jerzy Antoni (Douglas)
784975
784650
792609
793787
706093
Drozdowski Józef
Drozdowski Władysław
Droździk Karol Józef
Droździok Paweł
Drożdż Adam
780262
Drożdż Henryk
780987
Drożdż Józef
794194
705738
780036
Drożdżewski Wacław
Drożdżyk Stefan
Drożdżyk Tadeusz
794705
Drożdżyński Edmund
706423
Dróżdż Ryszard Bronisław
781974
Druciak Włodzimierz
704871
Drukierowski Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.01.1916
Grzechynia
W/O
pilot
27.02.1996
Croydon, Surrey, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB, 301 DB
23.09.1921
Warszawa
F/O
pilot
21.02.1969
Montreal, QC, Kanada
3xKW
308 DM
05.12.1908
Gródek
Sgt
mechanik pokładowy
06.01.1944
Casamassima, Włochy
-
1586 ESP
03.09.1926
Łobżenica
LAC
kierowca
11.06.1983
Minchinbury, NSW, Australia
-
brak danych
04.12.1912
Gułtowy
LAC
pomocnik magazyniera
00.00.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
28.12.1900
Mościska
werkmistrz
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN
06.04.1913
Warszawa
porucznik
F/O
oficer techniczny
01.12.1998
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.06.1912
Zagórz
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
USA
-
brak danych
20.08.1912
Kuzików
plutonowy
Cpl
rusznikarz
00.00.2000
Southampton, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.04.1922
Barszczowica
Cpl
elektryk
03.06.1977
Moraine, OH, USA
-
brak danych
15.08.1901
Ejciuny
AC1
ordynans
brak danych
Polska
-
brak danych
29.05.1920
Stanisławów
W/O
pilot
22.05.1990
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
20.02.1912
Ościewicze
Sgt
strzelec pokładowy
02.01.1945
Pierrepont, Francja
KW
300 DB
06.06.1917
Warszawa
F/O
pilot
09.05.1991
Warszawa, Polska
-
315 DM
14.11.1907
Kurzeniec
F/Sgt
kancelista
brak danych
Weedon Northampt's, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.07.1914
Kraków
Cpl
mechanik
00.00.1969
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.01.1915
Bielsko
Sgt
radiooperator
25.02.1942
-
3xKW
301 DB
23.11.1917
Chorzów
Sgt
radiooperator
11.08.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB
04.03.1916
Palcza
LAC
mechanik samochodowy
00.00.1992
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.03.1920
Zastów
F/Sgt
mechanik pokładowy
09.01.2008
Hinckley, Leics., Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
20.07.1914
Będzin
Sgt
strzelec pokładowy
28.05.1941
-
KW
304 DB
15.10.1915
Goniądz
W/O
radiooperator
00.00.1994
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
2xKW
304 DB, 6 OTU
31.08.1912
Łęczna
LAC
kancelista
13.11.1977
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
17.08.1910
Łódź
Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
302 DM
28.10.1912
Gorzupia
W/O
strzelec pokładowy
15.06.1996
Immingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
16.07.1916
Kosten
Cpl
bez specjalności
brak danych
Wlk. Brytania
-
brak danych
09.04.1915
Kraków
Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
304 DB
F/Sgt
bombardier
-
brak danych
14.01.1944
-
23.12.1917
Międzylesie
09.12.1967
Niemcy
Stopień PSP
st. sierżant
podporucznik
sierżant
kapral
sierżant
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
porucznik
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
sierżant
kapral
st. sierżant
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703535
Drużyński Dezyderiusz
708244
Drużyński Ludwik
793288
P-0382
793255
Drwięga Władysław
Drybański Zygmunt
Drygiel Józef
729054
Dryjański Kazimierz
793952
Dryll Józef
P-2771
Drysch Henryk Stanisław
708978
Drywa Klemens
782257
P-0495
705823
Drzazdżyński Franciszek (Dobry)
Drzazga Michał (Donaldson)
Drzemańczuk Bronisław
707191
Drzewicki Józef Stefan
704872
Drzewicki Mieczysław
782451
793048
706239
792601
705820
Drzewiecki Józef
Drzewiecki Kazimierz
Drzewiecki Zbigniew Kazimierz
Drzewiecki Zygmunt
Drzyzguła Stanisław
705606
Dubaniewicz Bolesław
P-1335
Dubas Józef Antoni
P-0379
P-0932
P-2581 / 705739
Dubas Stefan Michał
Dubas Zbigniew Jan Franciszek
Dubicki Leon
705343
Dubicki Stefan
709042
Dubiel Franciszek
792209
Dubiel Józef
782075
Dubiel Karol Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.02.1914
Wielkie Łuki
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
Trnsvaal, RPA
-
brak danych
15.08.1923
Dubno
kapral
LAC
kierowca
27.07.1987
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.07.1905
Sanok
Cpl
mechanik
brak danych
Kanada
-
brak danych
30.06.1916
Orchowo
S/Ldr
pilot
01.06.1991
Orchowo, Polska
14.01.1915
Zamszany
brak danych
Australia
29.10.1923
Dourges
brak danych
Francja
26.10.1904
Radom
10.06.1984
sierżant
major
VM V kl., 3xKW, ODRK 316 DM
sierżant
Cpl
elektryk
-
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
-
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
300 DB
29.08.1916
Małesłaniszcze
porucznik
F/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.11.1926
Fedlin
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
00.04.2014
Poznań, Polska
-
brak danych
16.01.1916
Czeszewo
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.08.1915
Osiny
F/Lt
pilot
07.03.1995
Lanzarote, Wlk. Brytania
KW
307 DMN
01.08.1911
Wasilków
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
01.01.1920
brak danych
sierżant
Cpl
fotograf
brak danych
Polska
-
brak danych
11.03.1922
Jaworów
plutonowy
F/Sgt
pilot
13.03.1976
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.09.1901
Gąbin
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
03.02.1903
Strzelce
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
brak danych
03.11.1907
brak danych
AC1
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.03.1909
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.01.1915
Lipniki
LAC
bez specjalności
17.09.1956
Bloomfield, CT, USA
-
brak danych
08.11.1911
Stachy
sierżant
Cpl
radiomechanik
24.12.2009
Doylestown, PA, USA
-
brak danych
09.03.1907
Lwów
kapitan
F/Lt
pilot
17.08.1974
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.08.1914
Łódź
F/O
pilot
25.11.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
19.08.1913
Gorlice
F/O
pilot
23.06.1942
West-Terschelling, Holandia
KW
301 DB
16.07.1916
Cielechowszczyzna
F/O
strzelec pokładowy
00.00.1996
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
4xKW
300 DB
29.06.1924
Kamienska Sloboda
kapral
LAC
magazynier
brak danych
Aalter, Belgia
-
brak danych
02.04.1928
Hladki
junak
AC2
bez specjalności
18.02.2011
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
Cranwell
11.02.1916
Brzesko
W/O
strzelec pokładowy
21.01.1984
Harrogate, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
12.02.1913
Andrychów
Sgt
mechanik
00.04.1988
Coventry, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
kapitan
plutonowy
majster
sierżant
st. szeregowy
kapral
kapral
porucznik
porucznik
porucznik
sierżant
st. majster
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792502
Dubiel Władysław
P-2869 / 704048
Dubiel Władysław
709845
704532
708512
Dubiel Wojciech
Dubiel Zbigniew
Dubiela Franciszek (Zieliński)
P-1715 / 783386
Dubielecki Ryszard (De Havilland)
707679
Dubieniecki Marceli
708562
Dubis Stanisław
794215
Dubowski Tadeusz
780673
706972
794384
Dubrawa Józef
Dubrowczyk Aleksy
Dubrownik Julian
704723
Duchaczek Jan
P-0022 / 76862
Duchnicki Stanisław Feliks
709870
783728
704109
P-2885
783709
Duchnicz Jan
Duchnowski Józef
Duczyński Andrzej Zygmunt
Duda Bolesław (Dudley)
Duda Czesław Stanisław
P-1548 / 782321
Duda Jan
707786
Duda Lucjan
705777
784121
784669
Duda Paweł
Duda Paweł
Duda Stanisław
794413
Duda Władysław
707399
Dudek Edward
708364
Dudek Florian (Wolny)
P-1364
Dudek Ignacy Walenty
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.12.1913
Łęki
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.12.1915
Wrocieryż
podporucznik
F/O
nawigator
19.02.1982
Bytom, Polska
KW
304 DB
25.04.1913
Sarzyna
LAC
kierowca
00.00.1993
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.05.1925
Kopyczyńce
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
300 DB
15.02.1923
Okoninki
LAC
rusznikarz
brak danych
Belgia
-
brak danych
13.02.1920
Warszawa
F/Lt
pilot
19.03.2011
Fleetwood, Wlk. Brytania
KW
315 DM
01.01.1919
Kostopol
F/Sgt
strzelec pokładowy
03.07.1989
Kwidzyń, Polska
-
300 DB
05.05.1919
Żeglce
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
07.07.1923
Kraków
plutonowy
W/O
bombardier
15.08.1944
Kraków, Polska
VM V kl., 4xKW
300 DB, 1586 ESP
02.05.1912
Kijów
Cpl
mechanik
05.01.2002
Płock, Polska
-
brak danych
25.07.1925
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Rosja
-
brak danych
24.02.1916
Dubienka
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.2000
Dubienka, Polska
-
brak danych
15.06.1918
Nagórzany
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
28.05.1944
Breda, Holandia
-
300 DB
10.08.1912
Kęty
porucznik
P/O
obserwator
06.05.1941
-
KW
304 DB
30.05.1901
brak danych
LAC
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
318 DMR
13.09.1903
Łomża
Sgt
mechanik
04.06.1959
Tuchola, Polska
-
300 DB
30.09.1921
Warszawa
W/O
nawigator
01.08.2001
Cooma, NSW, Australia
-
304 DB, 6 OTU
17.05.1914
Motycz
F/O
administracja
05.01.1972
Leeds, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.05.1913
Dąbrowa Górn.
Cpl
kancelista
13.08.1983
Blackpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1918
Zagórze
F/Lt
pilot
27.12.1999
Kielce, Polska
VM V kl., 3xKW
305 DB
04.08.1927
Zalesie
LAC
mechanik przyrządów sam.
19.06.2010
Nottingham, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
30.12.1911
Motycz
AC1
bez specjalności
01.11.1983
Forest Park, IL, USA
-
brak danych
14.02.1914
Dobieszowice
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
28.06.1917
Choroń
LAC
mechanik
15.08.1969
Leeds, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.06.1913
Modła
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
16.09.1895
Rymanów
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
28.03.1925
Tychy
kapral
AC1
rusznikarz
brak danych
Polska
-
brak danych
09.07.1911
Głuchów
porucznik
F/O
obserwator
09.05.1941
-
2xKW
301 DB
kapral
plutonowy
st. szeregowy
kapitan
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
kapral
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
porucznik
sierżant
kapitan
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707309
Dudek Kazimierz
708154
Dudek Leon (Janiak)
780944
P-1076
P-2261 / 794901
Dudek Marian
Dudek Stanisław
Dudek Stanisław
794800
Dudek Sylwester Frederick
704197
Dudek Tadeusz Franciszek
704482
Dudek Władysław
780451
Dudek Władysław
781684
792109
729032
Dudek Władysław
Dudek Zygmunt
Dudkiewicz Bogusław
782525
Dudkowiak Franciszek
704196
Dudziak Janusz
703905
792332
784492
784654
P-0907
Dudziak Józef
Dudziak Józef
Dudziak Władysław Wawrzyniec
Dudzicki Józef
Dudzik Franciszek
794177
Dudzik Mieczysław
P-2462 / 794180
Dudziński Kazimierz Janusz
792592
706848
P-1104
Dudziński Marian
Dudziński Mirosław Leonard
Dudziński Nikodem
P-0476
Dudziński Piotr Paweł
76716
Dudziński Stanisław
794616
Dudziuk Stanisław
784594
Dugiełło Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.07.1925
Lwów
kapral
F/Sgt
radiooperator
17.06.2005
Indiantown, FL, USA
-
brak danych
05.10.1919
Chełmno
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
18.02.1910
Kraków
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
brak danych
08.05.1916
Warszawa
F/Lt
pilot
15.07.1996
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
-
302 DM
15.04.1917
Dzierzkowice
F/Lt
pilot
15.06.2006
Mokena, IL, USA
KW
305 DB
28.11.1909
Philadelphia
Sgt
strzelec pokładowy
19.07.2004
Willingboro, NJ, USA
08.04.1923
Jurgów
W/O
radiooperator
23.10.2004
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
05.05.1920
Tarnoskała
st. szeregowy
AC2
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.07.1913
Pewel Mała
plutonowy
Cpl
bez specjalności
25.11.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.11.1916
brak danych
W/O
mechanik
07.09.1963
Aldridge, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.11.1908
Hutki
W/O
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.06.1921
Rzochów
AC1
kierowca
brak danych
USA
-
brak danych
02.09.1902
Gościejew
F/Sgt
radiomechanik
15.09.1966
Poznań, Polska
SKZ
305 DB
03.12.1917
Jarosław
F/Sgt
strzelec pokładowy
25.04.1944
Michelstadt, Niemcy
-
300 DB
18.03.1924
Drohobycz
F/Sgt
radiooperator
17.08.1944
Kraków, Polska
3xKW
300 DB, 1586 ESP
01.03.1913
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
31.10.1987
Rotherham, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.04.1905
Mosina
Cpl
mechanik przyrządów sam.
30.06.1977
Poznań, Polska
-
brak danych
07.03.1915
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
16.10.1902
Biechów
F/Lt
pilot
17.07.1970
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.12.1907
Proszowice
Sgt
radiomechanik
03.07.1966
Proszowice, Polska
BKZ
307 DMN
11.11.1918
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
Hamtramck, MI, USA
VM V kl., 4xKW
301 DB, 300 DB
24.08.1911
Poznań
Cpl
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
04.02.1923
Gościeradz
Sgt
pilot
12.08.1983
Mitchell, QLD, Australia
-
brak danych
22.04.1907
Tyszowce
S/Ldr
oficer techniczny
00.00.1991
Vélizy-Villacoublay, Francja
-
brak danych
04.06.1899
Lwów
G/C
pilot
22.02.1974
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB
22.10.1904
Kąśnia
S/Ldr
oficer techniczny
08.11.1996
Fort Collins, CO, USA
-
300 DB
17.01.1916
brak danych
st. szeregowy
AC1
mechanik
27.06.1996
New York, USA
-
307 DMN
12.06.1904
Nowe Miasto
sierżant
Sgt
pomocnik magazyniera
07.12.1975
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
kapral
porucznik
porucznik
kapral
VM V kl., 2xKW, DFM 301 DB, 300 DB, 545 BS
plutonowy
sierżant
st. sierżant
st. szeregowy
chorąży
kapral
kapral
plutonowy
sierżant
plutonowy
major
st. sierżant
porucznik
kapral
plutonowy
major
pułkownik
podpułkownik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703155
Duk Alfred
709043
Duk Franciszek
792248
781795
780452
Dukalski Henryk
Duks Jan
Dukszto Witold
P-1035
Dukszto Władysław
780555
Dulba Stanisław
781336
Dulewicz Stanisław Tadeusz
P-1267
Dulęba Leszek Antoni Mieczysław
707400
708394
703138
Dulian Ludwik
Dulik Maksymilian
Dulski Kazimierz
704650
Duma Kazimierz
703996
Dumański Józef Emil
794817
781967
793517
792323
783102
Dumański Stanisław
Dunaj Wiktor
Dunajewski Artur
Dunajewski Józef
Dunajewski Lech Włodzimierz
782125
Dunajko Jerzy
P-1353
Dunin Piotr Jerzy
706133
P-2484 / 794321
P-2864 / 781507
Dunin-Borkowski Józef
Dunin-Horkawicz Konstanty
Dunin-Rzuchowski Zbigniew
708862
Dunst Stanisław
P-0441
Duńczewski Zbigniew Kazimierz
792244
Duński Zygmunt
784286
Duraj Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.03.1913
brak danych
sierżant
Cpl
żandarmeria lotnicza
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.10.1927
Zboiska
junak
AC1
radiomechanik
16.02.2005
Southend, Wlk. Brytania
-
Cranwell
15.10.1915
Karsava
W/O
pilot
00.00.1980
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.06.1915
Sucha
Cpl
sanitariusz
05.01.2011
Rio de Janeiro, Brazylia
-
305 DB
24.03.1912
Nowe Troki
W/O
pilot
30.11.2007
Montreal, QC, Kanada
-
307 DMN
11.11.1904
Nowe Troki
W/Cdr
obserwator
04.08.1988
Montreal, QC, Kanada
26.06.1917
Miechowo
17.02.1981
Londyn, Wlk. Brytania
18.04.1917
Ojców
00.07.1996
19.05.1907
17.02.1987
Warszawa, Polska
14.08.1894
Bielcza
brak danych
Polska
27.06.1926
Chorzów
brak danych
Polska
11.02.1919
Lwów
brak danych
Francja
12.01.1913
Lwów
18.03.1987
Toronto, ON, Kanada
26.11.1921
Trybuchowce
brak danych
Etobicoke, ON, Kanada
30.12.1906
brak danych
brak danych
Argentyna
25.02.1912
Białystok
25.04.2003
Nottingham, Wlk. Brytania
16.03.1922
Krzemieniec Woł.
brak danych
Australia
29.06.1904
brak danych
brak danych
brak danych
24.02.1922
brak danych
26.07.2008
Olsztyn, Polska
03.02.1917
Biała Podlaska
14.06.1971
19.06.1901
25.02.1942
st. sierżant
sierżant
st. sierżant
podpułkownik
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB
kapral
LAC
mechanik
-
brak danych
Cpl
mechanik
Southend on Sea, Wlk. Brytania
-
300 DB
Lwów
P/O
oficer techniczny
-
brak danych
AC1
bez specjalności
-
brak danych
LAC
rusznikarz
-
brak danych
LAC
radiomechanik
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik samochodowy
-
brak danych
plutonowy
W/O
nawigator
KW
307 DMN
LAC
rusznikarz
-
315 DM
LAC
mechanik
-
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
sierżant
porucznik
szeregowy
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
VM V kl., 4xKW, ODRK 302 DM, 305 DB
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
W/O
pilot
-
brak danych
Sgt
radiooperator
Nottingham, Wlk. Brytania
-
318 DMR
Głębowice
F/O
pilot
Dumfries, Wlk. Brytania
-
309 DMR
03.03.1904
Klimaszówka
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1987
Pointe Claire, QC, Kanada
3xKW, BKZzM
301 DB, 300 DB
29.07.1917
Błagowieszczeńsk
P/O
bombardier
28.08.1944
Kraków, Polska
-
1586 ESP
19.04.1915
Lwów
P/O
pilot
19.03.1945
-
2xKW
600 DM, 307 DMN, 605 DM
03.10.1923
Kartuzy
AC2
bez specjalności
00.02.2007
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.09.1914
Koszyce Wielkie
F/Lt
obserwator
13.11.1991
Dunville, ON, Kanada
27.03.1921
Wąwolnica
06.01.1944
Casamassima, Włochy
14.05.1906
brak danych
brak danych
brak danych
plutonowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
podporucznik
podporucznik
st. szeregowy
kapitan
VM V kl., 4xKW, SKZzM 304 DB
plutonowy
F/Sgt
pilot
-
304 DB, 1586 ESP
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781914
Durczak Fryderyk
784530
Durczak Karol Stanisław
709983
782553
76750
Durkalec Czesław
Durkalec Kazimierz
Duryasz Marian
782710
Durys Józef
706943
Dusik Edward
784882
Dusza Edward Ryszard
709640
Dusza Mieczysław Jan
782231
708863
P-2897 / 794723
Dusza Stanisław
Duszczak Bolesław
Duszczak Remigiusz
784166
Duszkiewicz Stanisław
703359
Duszyński Antoni
708864
780674
782273
782462
707787
Duszyński Jan
Duszyński Stanisław
Duszyński Stanisław
Dutka Edward
Dutka Władysław
781675
Dutkiewicz Antoni
706590
Dutkiewicz Antoni Józef
793320
781448
794313
Dutkiewicz Jan
Dutkiewicz Janusz Kazimierz
Dutkiewicz Karol Zygmunt
P-2646 / 794099
Dutkiewicz Lucjan
783994
Dutkowiak Karol
783371
Dutkowski Franciszek Jan
794620
Dużyński Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.04.1914
Ustroń
sierżant
Cpl
elektryk
06.05.1956
Ustroń, Polska
-
brak danych
12.09.1916
Ustroń
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.09.1921
Lesko
LAC
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
05.01.1917
Lwów
Cpl
kierowca
04.09.1997
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.12.1911
Pobyłkowo
S/Ldr
pilot
21.03.1993
Warszawa, Polska
17.12.1920
Łódź
00.00.2005
25.05.1925
brak danych
Kanada
02.10.1899
brak danych
05.11.1945
20.05.1902
00.00.1950
Bedford, Wlk. Brytania
23.07.1913
Wysoka
19.08.1942
kapral
sierżant
major
VM V kl., 2xKW, DFC 302 DM
sierżant
W/O
pilot
Luton, Beds., Wlk. Brytania
2xKW
302 DM
brak danych
LAC
kierowca
-
brak danych
F/Sgt
mechanik
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
Krużlowa
brak danych
brak danych
-
brak danych
F/Sgt
pilot
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB, 18 OTU
03.10.1922
Carvin
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
09.09.1913
Dębniki
F/O
radiooperator
brak danych
Brazylia
3xKW
6 OTU, 304 DB
12.02.1916
Jundziliszki
plutonowy
LAC
tapicer balonowy
03.01.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.12.1908
Poznań
plutonowy
LAC
stolarz
10.01.1990
Poznań, Polska
-
brak danych
16.06.1926
Douai
LAC
szewc
brak danych
Belgia
-
brak danych
28.10.1915
Otłoczyn
Sgt
pilot
11.09.1940
brak danych
-
238 DM
15.03.1913
Piotrków Tryb.
Sgt
mechanik
04.11.1992
Nottingham, Wlk. Brytania
-
305 DB
11.09.1907
Limanowa
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
300 DB
27.06.1926
Tarnopol
brak danych
bez specjalności
17.02.2010
West Seneka, NY, USA
-
Heliopolis
06.06.1915
Rożental
Cpl
mechanik
21.10.1985
Amington, Wlk. Brytania
-
318 DMR
11.04.1923
Turka
Sgt
radiooperator
04.08.1989
Liverpool, NSW, Australia
-
brak danych
23.08.1912
Sanok
LAC
sanitariusz
00.00.2001
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.05.1914
Warszawa
LAC
mechanik
14.02.1988
Bullville, NY, USA
-
brak danych
17.10.1918
Sanok
Sgt
radiooperator
13.01.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
17.10.1906
Warszawa
F/O
pilot
07.06.1994
Warszawa, Polska
SKZzM
5 AOS, 6 OTU
25.10.1914
Poznań
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.04.1900
Stanisławów
F/Sgt
kierowca
00.00.1967
Flyde, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.10.1920
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
USA
-
brak danych
kapral
st. majster
brak danych
st. sierżant
kapral
podporucznik
kapral
kapral
sierżant
sierżant
junak
sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
porucznik
kapral
st. sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703277
Dużyński Stefan
793275
Dworak Stefan
794355
793600
780556
Dworakowski Kazimierz
Dworakowski Mieczysław
Dworakowski Wacław
793322
Dwornicki J.
792644
Dworniczak Stanisław
705421
Dworniczek Franciszek
708511
Dworowy Paweł (Żurek)
706232
794902
707149
Dworski Michał
Dworski Stanisław
Dworzanowski Ryszard Bogdan
780557
Dworznik Czesław
703743
Dwurznik Stanisław
P-2510
704784
781133
704373
707680
Dyakowski Janusz Jerzy
Dyba Józef
Dybała Władysław
Dybcio Jan Henryk
Dybczak Tadeusz
704111
Dybczak Zbigniew Władysław
784999
Dybek Antoni
781280
784463
793093
Dybek Bohdan
Dybowski Aleksander
Dybowski Wiktor
792334
Dychdalewicz Marian
794159
Dydek Feliks
780826
Dydo Antoni Kazimierz
P-0190
Dydziul Marian Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.07.1919
Warszawa
LAC
mechanik przyrządów sam.
05.06.2008
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
24.03.1901
Kochanów
F/Sgt
mechanik
28.08.1981
Warszawa, Polska
-
brak danych
19.02.1892
Warszawa
F/Sgt
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
brak danych
05.08.1916
brak danych
Cpl
instruktor symulatora
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.10.1920
Oblasy
W/O
mechanik pokładowy
16.08.2002
Pembrokeshire, Wlk. Brytania
-
307 DMN
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.04.1907
brak danych
kapral
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.09.1902
brak danych
majster
Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
300 DB
06.06.1907
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
03.10.1919
Jabłonów
LAC
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.03.1919
Pińsko
F/Sgt
pilot
18.09.1944
Bergen-op-Zoom, Holandia
-
303 DM
14.02.1926
Grodno
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.07.1910
Skierniewice
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB, 307 DMN, 6 OTU
01.05.1915
Rogów
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
307 DMN
27.10.1912
Monciaki
F/O
nawigator
00.00.1987
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
01.03.1919
Żarczyce Duże
W/O
pilot
10.07.1977
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
03.06.1916
Opatowiec
W/O
pilot
00.00.2002
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
15.09.1912
Warszawa
Cpl
kucharz
00.00.1994
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.11.1925
brak danych
Sgt
pilot
11.08.2005
Windermere, Kanada
-
brak danych
27.06.1924
Zaleszczyki
kapral
LAC
mechanik radarowy
brak danych
Montgomery, AL, USA
-
brak danych
03.06.1911
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1979
Henley, Oxon., Wlk. Brytania
-
brak danych
22.02.1917
Kielce
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.09.1909
Sztum
Cpl
żandarmeria lotnicza
00.00.1956
Derby, Wlk. Brytania
-
318 DMR
26.02.1912
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
25.04.1913
Mościska
LAC
mechanik
17.03.1987
Hucknall, Wlk. Brytania
-
300 DB
02.12.1896
Kiczki
Sgt
mechanik
18.12.1959
Warszawa, Polska
BKZ
10 OTU, 301 DB
03.11.1915
Zaduszniki
W/O
radiooperator
08.06.1983
Hamilton, ON, Kanada
3xKW
301 DB
05.03.1905
Filipowo
F/O
obserwator
26.06.1942
-
KW
304 DB
kapral
chorąży
werkmistrz
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
porucznik
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
st. sierżant
kapral
st. majster
st. sierżant
chorąży
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0550
Dyga Eugeniusz Ludwik
782702
Dygała Henryk
783246
709609
704031
Dygoś Józef
Dyjas Tadeusz Jan
Dyk Grzegorz Stefan
709602
Dykas Stanisław Tadeusz
780002
Dyktyński Bolesław
781193
Dylewski Stefan
707788
Dym Adam Józef
781187
780454
P-1532
Dymarski Władysław
Dymek Stanisław
Dymek Tadeusz Piotr
792259
Dymerski Roman
793213
Dymitrowicz-Mendel Jan
781834
P-0177
792606
706883
704068
Dymper Wacław
Dymsza Tadeusz Lubomir
Dymurski Józef
Dynas Franciszek
Dyndał Piotr
703849
Dynowski Henryk Jerzy
705821
Dyrda Ludwik
709044
P-0689
784783
Dyrdziński Józef Bronisław
Dyrgała Ryszard Wincenty
Dyrka Zdzisław Marian
P-2898 / 703906
Dyrmont-Jussewicz Eugeniusz
781637
Dyrynda Edward
P-2940 / 705634
Dysiewicz Tadeusz Wiktor
706211
Dyszkant Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.08.1911
Warszawa
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
21.02.2003
Warszawa, Polska
-
brak danych
10.06.1919
Bobrujsk
sierżant
W/O
pilot
20.04.2002
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
3xKW
302 DM
11.02.1916
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.06.1925
Lille
Sgt
pilot-uczeń
05.06.1946
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.09.1921
Janowiec
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
307 DMN
01.11.1906
Lwów
st. szeregowy
AC2
meteorolog
26.11.1991
Olsztyn, Polska
-
318 DMR
15.12.1908
Łódź
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
07.02.2001
Geelong, VIC, Australia
BKZ
300 DB
11.09.1918
Tomaszów Maz.
kapral
Sgt
pilot
28.01.1943
Evanton, Wlk. Brytania
-
8 AGS
18.06.1925
Batorówka
kapral
LAC
mechanik
00.08.2003
Norfolk, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
02.07.1912
Sosnowiec
LAC
radiomechanik
brak danych
Polska
-
302 DM
08.01.1915
brak danych
Cpl
mechanik
21.12.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
07.09.1910
Kraków
F/Lt
obserwator
13.09.1987
Ashford, Kent, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
300 DB
29.07.1915
Warszawa
kapral
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.05.1919
Kraków
szeregowy
Sgt
pilot
10.12.1941
Watchfield, Oxon., Wlk. Brytania
-
7 AACU
09.07.1915
Szczuczyn
Cpl
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.05.1894
Ruszony ?
W/Cdr
oficer techniczny
30.05.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.05.1910
Dziewin
LAC
magazynier
00.00.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
04.12.1919
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.06.1920
Nowy Sącz
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
00.00.1999
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.05.1918
Kraków
plutonowy
W/O
nawigator
brak danych
Kanada
-
6 OTU
09.04.1914
Zabrzeg
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
13.03.1927
Kościuszków
AA
mechanik przyrządów sam.
03.07.1987
Letchwoth, Hert., Wlk. Brytania
-
Halton
05.04.1910
Szarlej
F/Lt
pilot
00.00.1970
Sao Paulo, Brazylia
KW, SKZzM
303 DM
24.06.1918
Czeladź
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.02.1919
Poręba
F/O
pilot
brak danych
brak danych
KW, ODRK
brak danych
15.10.1912
Wola
LAC
mechanik
brak danych
Derby, Wlk. Brytania
-
307 DMN
23.11.1915
Młyniska
podporucznik
F/O
pilot
09.10.1995
Alyth, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.01.1923
Lwów
szeregowy
AC2
mechanik motocyklowy
21.02.1945
Cambridge, Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
st. szeregowy
kapral
plutonowy
plutonowy
kapitan
plutonowy
podpułkownik
plutonowy
kapral
plutonowy
junak
kapitan
sierżant
podporucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2036
Dyszkiewicz Konrad Paweł
P-0929
Dyszlewski Zygmunt
784378
703357
P-0566
Dyzert Józef
Dziadko Stanisław
Dziadosz Ludwik Józef
703358
Dziaduch Jan
705431
Dziaduła Franciszek
708786
Działo Józef
P-2128 / 784026
Działowski Janusz Władysław
784337
793604
783438
Działowski Stanisław
Działowski Stanisław Józef
Dziatkowski A.
703174
Dzida Ferdynand
707174
Dzidek Bolesław Julian
P-1716 / 783444
706159
793290
780037
705822
Dziedzic Jan
Dziedzic Tadeusz (Dawson)
Dziekański Aleksander
Dziekoński Czesław
Dziekoński Zygmunt
706366
Dziemborowski Mieczysław
793178
Dziembowski Czesław
P-2567
703488
793274
Dzienisiewicz Jan
Dzienisowicz Stanisław
Dzienniak Józef
707732
Dzieńkowski Władysław
709506
Dziergas Antoni
792303
Dzieruba Stanisław
781251
Dzierwa Feliks
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.01.1905
Warszawa
F/O
oficer techniczny
11.01.1989
Londyn, Wlk. Brytania
SKZ
brak danych
17.12.1914
Brześć
F/Lt
oficer techniczny
04.12.2002
Lake City, PA, USA
MBE
brak danych
26.02.1915
Miejska Górka
LAC
mechanik
00.00.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.07.1905
Chełm
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.11.1906
Kraków
F/O
obserwator
brak danych
brak danych
2xKW
301 DB
03.07.1913
Lwów
plutonowy
LAC
kancelista
15.05.1995
Lake View, NY, USA
-
6 OTU
02.02.1912
Łętowice
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
11.09.1944
Solymar, Węgry
-
1586 ESP
18.02.1922
Gliny Małe
st. szeregowy
AC2
radiooperator
brak danych
Polska
-
brak danych
01.03.1910
Warszawa
porucznik
F/O
oficer techniczny
00.00.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.03.1923
Bydgoszcz
Sgt
mechanik
00.00.2005
Grimsby, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.04.1900
Mielec
Sgt
pilot
19.03.1942
Perth, Tayside, Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.03.1910
Bielsko
LAC
mechanik
17.09.1974
Czechowice-Dziedzice, Polska
-
300 DB
02.10.1915
Hryniawa
F/Sgt
radiooperator
00.00.1984
Burnley & Pendle, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.06.1918
Opinogóra
F/Lt
pilot
29.08.1994
Cambridge, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
305 DB
01.07.1917
Kamienica Polska
F/Sgt
pilot
11.11.1966
Faversham, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.01.1916
Poznań
Cpl
mechanik
03.12.1994
Poznań, Polska
-
brak danych
28.01.1912
Szczucin
Sgt
pilot
20.06.1942
Sage, Niemcy
VM V kl., 4xKW
300 DB
14.06.1917
Cleveland
LAC
bez specjalności
26.07.1989
Fairfield, CT, USA
-
307 DMN
05.01.1908
Warszawa
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
17.02.1907
Warszawa
sierżant
Cpl
obsługa balonów
07.07.1987
Warszawa, Polska
-
brak danych
24.11.1913
Filipów
F/O
nawigator
10.01.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.04.1912
Stara Kamionka
Cpl
magazynier
00.00.1982
Preston & S. Ribble, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.02.1899
Wymysłowo
W/O
mechanik
02.06.1981
Warszawa, Polska
-
brak danych
22.07.1925
Stanisławów
kapral
LAC
radiomechanik
01.06.1971
Kurtyba, Brazylia
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.11.1906
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.02.1916
Chocen
brak danych
brak danych
brak danych
24.08.1968
Kraków, Polska
-
brak danych
porucznik
kapitan
plutonowy
sierżant
porucznik
plutonowy
st. sierżant
brak danych
plutonowy
sierżant
kapitan
plutonowy
sierżant
sierżant
kapral
porucznik
sierżant
werkmistrz
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792506
Dzierwa Tadeusz
704374
Dzierzbicki Feliks
P-1717 / 793383
708425
783532
Dzierzbicki Lech Stanisław
Dzierżęga Leopold (Kostka)
Dziewałtowski Henryk (Gintowt)
P-2743
Dziewanowski Jan
705824
Dziewiątkowski Mieczysław
793679
Dziewulski Józef
P-0175
Dziewulski Juliusz Henryk
704869
703452
782638
Dziewulski Tadeusz Antoni
Dzięcielski Kazimierz
Dzięcioł Tadeusz
705825
Dzięcioł Wacław
782126
Dzięgiel Zdzisław
P-0373
794747
780558
P-1549 / 783384
709045
Dzięgielewski Antoni
Dzięgielewski Bolesław
Dzięgielewski J.
Dzięgielewski Kazimierz (Geleski)
Dzik Władysław
705584
Dzikiewicz Kalist
794383
Dzikiewicz Wacław
729058
704533
781717
Dzikowski Marian
Dzikowski Zbigniew
Dziondziak Stanisław
781165
Dziuba Józef
793682
Dziuba Kazimierz Zbigniew
794845
Dziuba Leon Stanisław
707401
Dziuba Piotr
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.04.1919
Chrzanów
sierżant
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.01.1904
Bolimów
plutonowy
LAC
kucharz
brak danych
Bolimów, Polska
-
brak danych
14.10.1911
Warszawa
P/O
pilot
24.04.1942
Sage, Niemcy
2xKW
304 DB
13.11.1919
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Wodzisław Śl., Polska
-
brak danych
15.07.1918
Wielkie Łuki
Sgt
radiomechanik
brak danych
Australia
-
brak danych
24.08.1912
brak danych
porucznik
F/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.10.1915
Sokółka
plutonowy
LAC
stolarz
30.10.2000
Cape Town, RPA
-
brak danych
28.02.1920
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik radarowy
brak danych
brak danych
-
300 DB
12.04.1898
Warszawa
podpułkownik
W/Cdr
pilot
19.09.1982
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.12.1924
Zaleszczyki
W/O
pilot
01.01.2007
Reading, Wlk. Brytania
-
315 DM
18.10.1911
Błaszki
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
06.10.1914
Miechów
W/O
mechanik pokładowy
brak danych
brak danych
3xKW, BKZ
300 DB
25.05.1912
Stefanin ?
LAC
mechanik
00.00.1995
Blackburn, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
21.07.1919
Borysław
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1982
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
KW
301 DB
24.08.1916
Borszczówka
F/Lt
pilot
19.05.1943
-
KW
307 DMN
25.07.1904
Kurki
LAC
mechanik
17.01.1947
Urugwaj
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.04.1919
Borszczówka
F/Lt
pilot
30.10.2015
Sarasota, FL, USA
VM V kl., 2xKW
304 DB
10.07.1927
Manajów
AC1
mechanik przyrządów sam.
27.05.2009
Lasalk, ON, Kanada
-
Halton
13.09.1920
Różanka
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
3xKW
300 DB
19.11.1917
Wilno
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1980
Lewes, Sussex, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 301 DB
27.10.1923
Przesieki
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.02.1925
Wilkołaz
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Polska
-
brak danych
11.07.1914
Wólka Karwowska
Sgt
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
BKZzM
301 DB
06.01.1915
Szczekociny
Cpl
elektryk
00.00.1995
Stockport, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
23.03.1915
Worczyn
LAC
mechanik
23.03.1984
Warszawa, Polska
-
300 DB
01.01.1915
Warszawa
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
13.07.1895
Kozłów
kapral
LAC
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
podporucznik
st. szeregowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
st. majster
kapral
sierżant
porucznik
plutonowy
brak danych
kapitan
junak
sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
st. sierżant
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781154
Dziuba Stefan
707789
Dziuba Władysław
706281
793811
706593
Dziuba Władysław Adam
Dziubek Jan Edward
Dziubek Stefan
P-0802
Dziubiński Jerzy Antoni Marian
P-1372
Dziubiński Tadeusz Kazimierz
794617
Dziulikowski Henryk
706386
Dziunikowski Stanisław Adolf
783937
783742
780453
Dziurka Edward
Dziurka Ludwik
Dziurzyński Adam
705456
Dziuś Kazimierz Ludwik
780103
Dziwak Władysław
706923
792599
784341
705188
782736
Dzwin Jan
Dzwiwolik Józef
Dzwon Franciszek
Dźwigajewski Bogdan
Dżendżera Jan
793535
Ebelewicz Jan
P-0103
Ebenrytter Eugeniusz Zdzisław
793270
P-0480
Eberhardt Karol
Eckert Tadeusz
Eckhardt Józef Mieczysław
704297
Eckihardt Adam
703907
Edelman Tadeusz
P-1812 / 784949
Effenberger Jerzy Alfred
780231
Egierski Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
06.01.1915
Szczekociny
Cpl
elektryk
00.00.1985
Stockport, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
04.04.1927
Staszyców
AC1
mechanik
14.01.2002
Perth, WA, Australia
-
Heliopolis
01.12.1920
Jaworów
F/Sgt
pilot
00.00.1972
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
18.07.1915
Konieczna
Sgt
radiomechanik
10.04.1941
Bath, Somerset, Wlk. Brytania
-
307 DMN
17.04.1915
Kolonia
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1987
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
-
300 DB
27.04.1913
Chodorów
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
KW
300 DB
05.03.1916
Sitaniec
P/O
pilot
02.01.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
301 DB
05.10.1915
brak danych
kapral
Sgt
bombardier
25.10.2000
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
26.01.1913
Jasło
kapral
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.11.1906
Sosnowiec
LAC
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
28.07.1900
Nagradowice
Cpl
mechanik
06.05.1972
Kleszczewo, Polska
BKZ
316 DM
12.12.1902
Międzybrodzie
Cpl
mechanik
25.04.1991
Międzybrodzie Żywieckie, Polska
-
300 DB
25.07.1914
Krościenko
plutonowy
W/O
nawigator
00.00.1948
Harrow, Wlk. Brytania
-
300 DB
11.05.1896
Poznań
chorąży
F/Sgt
mechanik
06.12.1946
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
26.01.1925
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
Argentyna
-
brak danych
01.04.1911
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.08.1903
Germanówka
Sgt
sanitariusz
04.05.1943
Halton, Bucks., Wlk. Brytania
-
16 SoTT
12.05.1912
brak danych
LAC
bez specjalności
07.12.1944
Edynburg, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.11.1910
Janówka
LAC
mechanik
00.00.1969
Bromley, Kent, Wlk. Brytania
-
307 DMN
07.02.1914
Środa Wlkp.
plutonowy
LAC
mechanik
14.07.1998
Ipswich, Wlk. Brytania
-
302 DM
02.12.1914
Pabianice
kapitan
F/Lt
pilot
01.12.1976
Adelaide, SA, Australia
15.07.1900
Warszawa
S/Ldr
pilot
04.10.1940
Cranwell, Lincs., Wlk. Brytania
KW
1 SS
09.03.1915
Łysiec
F/Sgt
pilot
22.08.1943
-
-
307 DMN
19.03.1909
Czerniowice
F/Lt
obserwator
28.03.1944
-
-
305 DB
06.01.1922
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
31.01.1993
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
05.06.1921
Stanisławów
plutonowy
W/O
strzelec pokładowy
11.10.1981
Lusaka, Zambia
3xKW
304 DB
15.01.1910
Pabianice
F/Lt
oficer techniczny
05.06.1991
Romford, Wlk. Brytania
-
307 DMN
30.01.1918
Kielce
Sgt
radiooperator
13.10.1940
Nottingham, Wlk. Brytania
KW
300 DB
sierżant
junak
plutonowy
plutonowy
sierżant
porucznik
porucznik
kapral
sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
VM V kl., 3xKW, MC 302 DM
major
st. sierżant
porucznik
kapitan
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793169
Ehlas Eugeniusz Leonard
P-1183
Ehrbar Aleksander Mateusz Maria
703908
708212
704594
Ehrlich Stanisław
Eibin Tadeusz
Eisenbach Egon Wiktor
P-0922
Ejbich Bohdan Jan
709999
Ejsmont Kazimierz
783952
Ejsmont Konstanty
782639
Ekiel Franciszek
P-2220 / 703235
793833
792955
Ekielski Eustachy Edward
Ekiert Edward Stanisław
Ekkel Zbigniew Robert
705234
Eleszuk Stanisław
707600
Eliasiński Antoni Paweł
703360
P-1718 / 781008
784410
708063
782203
Eliaszek Stanisław
Elmerych Stanisław
Elsner Leon Karol
Elwart Józef (Siemichowski)
Emerle Bronisław
705228
Emiljańczyk Jan
782330
Engel Bogdan Józef
793985
706266
P-2647 / 794274
Engel Stanisław
Engelgardt Kazimierz
English Edmund Zygmunt Zbigniew
784401
Enskajt Władysław
704874
Epler Zbigniew Ryszard
706525
Epstein Tadeusz Marian
707175
Erbes Tadeusz Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.12.1907
Tomaszów Maz.
LAC
radiooperator
26.03.1992
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
13.12.1917
Brzeźno Wlk.
F/O
oficer techniczny
16.04.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.05.1922
Lwów
Sgt
strzelec pokładowy
26.07.1943
-
-
304 DB
11.05.1909
Wełdzirz
AC1
rusznikarz
28.05.1962
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.07.1921
Wiedeń
W/O
pilot
brak danych
Nuilly Sur Seine, Francja
KW
brak danych
22.10.1916
Saratów
F/Lt
pilot
17.12.2013
Toronto, ON, Kanada
3xKW
304 DB
11.11.1914
Jewie
AC1
kierowca
00.00.1961
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.05.1918
brak danych
Sgt
mechanik
22.01.1970
Belgia
BKZ
brak danych
03.12.1901
brak danych
W/O
pilot
00.08.1965
Romford, Wlk. Brytania
KW
brak danych
05.01.1904
Kraków
F/O
administracja
12.05.1973
Kraków, Polska
-
brak danych
16.04.1918
Nowy Sącz
W/O
pilot
14.09.1993
Hucknall, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFM 300 DB
07.06.1916
Warszawa
Cpl
mechanik przyrządów sam.
31.01.2011
Warszawa, Polska
BKZ
brak danych
21.11.1915
Bochotnica
Cpl
kierowca
30.10.2008
Windsor, NSW, Australia
-
brak danych
10.06.1920
Kłobuck
AC1
bez specjalności
00.01.1998
Morden, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.10.1915
Niechanowo
LAC
sanitariusz
25.12.1993
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
23.07.1912
Zakącie
F/O
pilot
12.05.1943
-
2xKW
317 DM
15.05.1908
Recklinghausen
Cpl
fotograf
00.00.1989
Poznań, Polska
-
brak danych
11.02.1925
Przodkowo
LAC
kierowca
07.04.1994
Przodkowo, Polska
-
brak danych
02.06.1909
Rychcice
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.10.1918
Małe Dubienki
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
20.09.1918
Kaczkowo
chorąży
W/O
pilot
00.02.1993
Southampton, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFM 305 DB
11.08.1921
Lwów
Sgt
tłumacz
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.11.1920
brak danych
LAC
pilot-uczeń
00.00.1975
Scarborough, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
19.05.1913
Peczeniżyn
F/Lt
strzelec pokładowy
17.02.1989
Londyn, Wlk. Brytania
09.10.1916
Mława
02.07.1990
02.08.1920
brak danych
brak danych
24.06.1904
brak danych
00.12.1977
Leeds, Wlk. Brytania
01.09.1919
Kraków
05.04.1994
VIC, Australia
plutonowy
porucznik
kapral
kapral
sierżant
kapitan
kapral
sierżant
st. sierżant
porucznik
st. sierżant
sierżant
sierżant
kapral
kapral
porucznik
sierżant
kapral
sierżant
sierżant
kapral
porucznik
VM V kl., 3xKW, ODRK 300 DB
plutonowy
LAC
rusznikarz
Woolbridge Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
Liw
F/Sgt
bombardier
-
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
-
brak danych
plutonowy
AC2
nawigator
-
brak danych
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780726
Erdt Józef
P-2045
Erdtracht Edmund Tadeusz
783353
703657
704875
Erentraut Henryk Ludwik
Eret Tadeusz
Erman Stanisław
706162
Esauł Jerzy
P-2235 / 783460
Etel Piotr
784533
Etryk Andrzej
705192
Ettinger Izydor
P-1701
784634
794846
Eustachiewicz Kazimierz Marian
Ezop Jan
Faber Adam Antoni
706526
Fabianowski Zygmunt
706314
Fabiańczyk Mieczysław
784024
707601
781659
784567
709894
Fabiański Władysław
Fabiański Wojciech
Fabich Piotr
Fabis Albin
Fabis Mieczysław
704851
Fabisiak Antoni
704877
Fabisiak Tadeusz
794847
792443
793148
Fabiszak Józef
Fabiś Władysław
Fabrowicz Leon
704200
Fabrycy Antoni Mieczysław
P-2855 / 704582
Fabrycy Jan
706592
Fachler Adam
705764
Faciszewski Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.05.1915
Lwów
Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
300 DB
F/Lt
administracja
kapral
04.05.1942
-
29.05.1896
Kłubowce
00.00.1980
Tavistock, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.08.1912
Warszawa
LAC
rusznikarz
26.02.1993
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
19.11.1921
Brześć
LAC
pilot-uczeń
27.09.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
15.03.1918
Osowce
F/Sgt
pilot
13.07.2006
Castle Hill, NSW, Australia
-
brak danych
06.11.1921
brak danych
plutonowy
F/Sgt
pilot
brak danych
Cape Town, RPA
-
brak danych
10.09.1913
Ostrów Maz.
porucznik
F/O
oficer techniczny
29.11.1989
Warszawa, Polska
-
18 OTU
11.11.1913
Alwernia
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
brak danych
05.10.1914
Złoczów
kapral
LAC
radiomechanik
00.00.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.02.1919
brak danych
P/O
strzelec pokładowy
01.06.1942
Rheinberg, Niemcy
-
18 OTU
07.10.1905
Bydgoszcz
LAC
kucharz
00.00.1982
Lincoln, Wlk. Brytania
-
307 DMN
05.12.1907
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
318 DMR
30.01.1913
Łódź
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Kanada
-
brak danych
23.01.1921
Troszyn
kapral
LAC
sanitariusz
00.00.1999
Basford, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.11.1905
Kielce
F/Sgt
mechanik
21.03.1981
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.03.1897
Belęcin Stary
AC1
bez specjalności
00.00.1985
Święciechów, Polska
-
brak danych
24.01.1914
Suchoręcz
LAC
rusznikarz
00.00.1971
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
15.02.1903
Kramsko
LAC
kucharz
00.00.1962
Cannock, Staffords., Wlk. Brytania
-
307 DMN, 318 DMR
31.03.1915
Ropica Polska
LAC
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.10.1915
Jabłonowo
plutonowy
LAC
bez specjalności
19.01.2005
Venice, FL, USA
-
brak danych
29.12.1922
Pińsk
plutonowy
AC1
nawigator
brak danych
Kanada
-
brak danych
23.08.1907
Bottrop
LAC
mechanik
00.10.1990
Rookwood, NSW, Australia
-
brak danych
28.06.1904
brak danych
Cpl
mechanik przyrządów sam.
04.10.1989
Warszawa, Polska
-
305 DB
16.11.1916
Żywiec
LAC
fotograf
29.08.2000
Antwerpia, Belgia
-
brak danych
27.01.1922
Bohorodczany
W/O
nawigator
brak danych
brak danych
KW
304 DB
13.05.1919
Warszawa
F/O
bombardier
30.04.2004
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
06.03.1920
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.02.1912
Końskie
kapral
LAC
stolarz
09.08.1987
Monroe, NY, USA
-
brak danych
kapitan
plutonowy
kapral
sierżant
porucznik
plutonowy
sierżant
chorąży
kapral
kapral
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
podporucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783442
Faczyński Jerzy Karol Michał
784275
Fafuła Stanisław
706799
794903
781579
Faja Ernest
Fajks Wincenty
Falandysz Antoni
P-2833 / 781141
Falborski Marian Edward
703909
Falc Stefan (Laron)
P-2500
Falczyński Jan Józef
708621
Falecki Zygmunt
704840
793521
P-0682
Falinower Chiel Zelman (Gerald Faull)
Faliński Julian
Faliński Kazimierz Marceli
703361
Falkenstein Czesław
793646
Falkiewicz Stanisław
706887
708438
P-0493
704199
707402
Falkowski Henryk
Falkowski Jan (Lewandowski)
Falkowski Jan Paweł
Falkowski Stanisław Rudolf
Fałdyga Adam
706456
Famulski Ewald Franciszek
-
Fangor Wojciech Mieczysław
P-1926
706455
794133
Fara Rudolf
Farino Kazimierz (Faryno, Farnese)
Farion Marian Jan
P-1251
Farkas Wiktor Jan
781994
Farulewski Wincenty
793780
Fatyga Stanisław
793115
Fedak Adam
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.04.1917
Jenakijewe
F/Sgt
bez specjalności
00.00.1994
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.04.1902
Sąsiadowice
LAC
stolarz
01.04.1962
Nottingham, Wlk. Brytania
-
318 DMR
24.12.1920
Cieszyn
Sgt
pilot
08.12.1990
Katowice, Polska
-
brak danych
22.05.1914
Chełm
W/O
pilot
06.10.1959
Paramaribo, Surinam
2xKW
317 DM
22.03.1917
brak danych
Cpl
mechanik
09.11.1977
Babington Merseyside, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.01.1914
Warszawa
podporucznik
F/O
oficer techniczny
brak danych
Gent, Belgia
-
brak danych
24.08.1920
Kutno
plutonowy
F/Sgt
nawigator
00.00.2002
Ra'anana, Izrael
KW
301 DB
05.12.1901
Lwów
F/Lt
oficer medyczny
16.11.1975
Kingskettle, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.07.1923
Jędrzejowice
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.02.1924
Warszawa
F/Sgt
bombardier
00.00.1996
Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.07.1903
Stanisławów
W/O
mechanik
07.10.1984
Kłodzko, Polska
SKZ
302 DM, 317 DM
16.01.1909
Kopyczyńce
F/Lt
obserwator
17.03.1992
Gdańsk, Polska
KW, ODRK
300 DB
09.07.1905
Poznań
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
20.05.1992
Poznań, Polska
-
brak danych
27.11.1906
Jarosław
st. sierżant
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
302 DM
28.01.1923
Brodnica
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.01.1910
Wąbrzeźno
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.06.1912
Pohulanka
W/Cdr
pilot
27.07.2001
Peterborough, ON, Kanada
26.04.1919
Czortków
16.11.2012
Montreal, QC, Kanada
16.08.1895
Sędowice
00.00.1962
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
porucznik
st. szeregowy
kapral
werkmistrz
kapitan
kapral
kapral
major
VM V kl., 4xKW, 2xODRK, DFC 303 DM
plutonowy
W/O
pilot
-
brak danych
LAC
bez specjalności
Warwick, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
10.10.1911
Parzniewice
sierżant
F/Sgt
radiooperator
10.04.1994
Manchester, CT, USA
-
304 DB, 6 OTU
brak danych
Przemyśl
podporucznik
brak danych
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.08.1914
brak danych
P/O
administracja
13.11.1999
Luzerne, PA, USA
-
brak danych
26.11.1918
brak danych
Sgt
pilot
15.04.1999
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.09.1913
Lwów
Sgt
mechanik
21.12.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
24.03.1906
Kraków
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
04.08.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.11.1905
Czempiń
plutonowy
LAC
kucharz
17.09.1966
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.05.1918
Lasków
Sgt
pilot
19.08.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
06.12.1915
brak danych
Cpl
rusznikarz
00.00.1973
Hove, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
porucznik
sierżant
st. sierżant
kapral
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793586
Fedak Jerzy
781942
Fedak Józef
706913
782406
781480
Fedenczuk Stefan
Feder Franciszek
Federkiewicz Tadeusz
707959
Fediów Piotr
705826
Fedorcio Stanisław
705076
Fedorec Franciszek
P-1083
Fedorońko Aleksander
707790
705470
Fedorowicz Kazimierz
Fedorowicz Kazimierz Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
16.04.1922
Lwów
kapral
Sgt
radiooperator
-
302 DM, 304 DB
st. szeregowy
AC1
mechanik
-
302 DM
LAC
żandarmeria lotnicza
-
brak danych
LAC
bez specjalności
-
brak danych
Cpl
mechanik
-
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
-
brak danych
kapral
LAC
strzelec pokładowy
-
brak danych
LAC
mechanik
03.07.1943
-
17.02.1914
Borysław
06.05.1941
brak danych
22.11.1922
brak danych
brak danych
Argentyna
21.09.1910
Poznań
26.04.1980
Poznań, Polska
06.09.1916
Brzozów
13.10.1983
Toronto, ON, Kanada
31.10.1922
Rychcice
brak danych
Polska
21.03.1922
Przemyśl
12.01.1997
Leeds, Wlk. Brytania
29.04.1923
Lwów
21.06.2008
Portsmouth, Wlk. Brytania
BKZzM
brak danych
21.01.1918
Żytomierz
F/O
pilot
25.04.1944
Michelstadt, Niemcy
-
300 DB
01.05.1927
Orlęta
AC2
mechanik przyrządów sam.
13.04.2004
Toronto, ON, Kanada
-
Heliopolis
06.05.1921
Bóbrka
LAC
radiomechanik
-
brak danych
Cpl
mechanik
-
brak danych
AC2
mechanik przyrządów sam.
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
porucznik
junak
st. szeregowy
Oxford, Wlk. Brytania
784395
Fedorów Jakub
707791
Fedoruk Mikołaj
783318
Fedyna Aleksander
793958
703156
P-0178
782741
P-2485 / 703850
Fedziński Włodzimierz Sergiusz
Fefliński Kazimierz
Fegler Jerzy
Feige Tadeusz Marian
Feil Isaak Józef
705827
Feinmesser Jakub
780643
Fejgieł Antoni
P-1672 / 781028
705828
704375
Felc Tadeusz Bartłomiej
Felczykowski Konrad
Feld Czesław
705829
Feldman Mieczysław
729059
Felędziak Henryk
708248
Felski Henryk (Sałatowski)
780559
Feluś Kazimierz
06.04.1916
Borysław
sierżant
17.06.1987
Żyrardów, Polska
10.05.1928
brak danych
23.09.2009
Manchester, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
25.07.1904
Rachanie
Sgt
pomocnik magazyniera
25.03.1988
Townsville, QLD, Australia
-
brak danych
24.05.1924
Husaków
F/Sgt
pilot
11.09.1944
Solymar, Węgry
-
1586 ESP
08.02.1914
Warszawa
Sgt
kancelista
20.10.1986
Melbourne, VIC, Australia
-
brak danych
02.02.1899
brak danych
S/Ldr
oficer medyczny
24.09.1958
Cambridge, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.09.1919
Kępno
LAC
mechanik
26.06.1969
Leeds, Wlk. Brytania
-
307 DMN
12.10.1917
brak danych
P/O
nawigator
13.06.1944
Breda, Holandia
-
300 DB
27.10.1916
brak danych
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.03.1909
Łuck
st. sierżant
Sgt
mechanik pokładowy
19.02.1984
Cape Town, RPA
-
300 DB
10.05.1918
Legionowo
F/Lt
pilot
02.12.1964
Carlisle, Cumberland, Wlk. Brytania
KW
317 DM
30.10.1920
Bydgoszcz
AC2
bez specjalności
26.11.1946
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN, 8 STT
19.04.1916
Poznań
LAC
elektryk
26.06.1991
Cook, IL, USA
-
brak danych
22.02.1916
Ozorków
kapral
LAC
bez specjalności
18.05.2000
Los Angeles, CA, USA
-
307 DMN
03.12.1926
Auby
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
26.05.1993
Stoke on Trent, Staffords., Wlk. Brytania
-
brak danych
14.09.1924
brak danych
kapral
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.01.1903
Kraków
sierżant
W/O
pilot
06.08.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
1485 Flight
junak
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
major
plutonowy
podporucznik
porucznik
st. szeregowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783032
Fełda Władysław
781954
Fenger Augustyn
76694
P-1927
P-0170
Fengler Dominik
Ferański Bronisław Franciszek Jan (Ferrans)
Ferchmin Bolesław
792687
Ferenc Stefan
782031
Ferencz George
705683
Ferens Adolf
708804
Ferentz Marian
792723
709047
P-1387
Feret Stanisław
Feretycki Alfons Feliks
Ferić Mirosław Stanisław
780455
Feruga Józef
707792
Feszczur Józef
793173
P-3011 / 703820
793925
P-0599
784954
Fetter Jerzy
Fetter Jerzy Edward
Feuer Stanisław (Fouer)
Fiala Zdzisław Michał
Fiałkowski Edmund
792831
Fichna Henryk (Pearson)
784549
Fichtel Emil Antoni
783889
781167
793986
Ficner Kazimierz
Fidler Józef
Fiebig Alfons
705533
Fiediukiewicz Szymon
P-0328
Fiedorczuk Eugeniusz
707733
Fiedorowicz Franciszek
705361
Fiedorowicz Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
29.07.1910
brak danych
plutonowy
Cpl
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.07.1915
Michałkowice
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
07.12.1942
-
3xKW
301 DB
06.02.1912
Poznań
F/O
pilot
08.08.1940
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
301 DB
20.01.1917
Chicago
F/Lt
obserwator
16.12.2007
Downers Grove, IL, USA
KW
307 DMN
13.08.1904
Kiszyniów
F/O
meteorolog
02.08.1976
Cordoba, Argentyna
-
brak danych
24.04.1916
Bobrujsk
Sgt
strzelec pokładowy
28.04.1942
Charleroi, Belgia
2xKW
304 DB
29.10.1919
brak danych
Sgt
tłumacz
06.05.1996
Phoenix, AZ, USA
-
brak danych
01.04.1919
Tarnogród
kapral
AC1
mechanik
11.01.2008
Herby, Polska
-
300 DB
03.04.1906
Jarosław
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
27.04.1910
Jarosław
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.02.1926
Bortnica
Cpl
elektryk samolotowy
07.04.2010
Timmins, ON, Kanada
-
Halton
17.06.1915
Trawnik
F/O
pilot
14.02.1942
Northwood, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW, DFC 303 DM
26.10.1914
Jasienica
W/O
pilot
01.03.1945
Choloy, Francja
2xKW, BKZzM
316 DM
17.03.1927
Wodniki
AC1
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Bury, Lancs., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
07.05.1916
Orsza
Sgt
radiooperator
00.00.1989
Bournemouth, Wlk. Brytania
-
300 DB
03.08.1919
Nowy Sącz
F/O
bombardier
03.03.1997
Yass, NSW, Australia
-
brak danych
15.10.1915
Lwów
Cpl
kierowca
22.08.1989
Malibu, CA, USA
-
307 DMN
23.09.1908
Rudki
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1989
Croydon, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.10.1899
Boruszyn
W/O
magazynier
00.00.1985
Cantenbury, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.11.1906
brak danych
LAC
elektryk
00.00.1978
Dewsbury, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
08.11.1916
Alwernia
LAC
mechanik radarowy
13.06.1986
Gdańsk, Polska
-
305 DB
23.05.1915
brak danych
LAC
obsługa balonów
brak danych
Ottawa, ON, Kanada
-
brak danych
01.02.1912
Tarnopol
Sgt
mechanik
00.04.1995
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
26.06.1907
brak danych
Cpl
mechanik
19.04.1991
Hucknall, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
10.06.1912
Stoja
plutonowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.10.1918
Czyta
porucznik
F/O
pilot
15.08.1942
Formby, Merseyside, Wlk. Brytania
2xKW, ODRK
315 DM
13.10.1915
Kaptaruny
sierżant
Cpl
elektryk
brak danych
Argentyna
-
brak danych
21.01.1917
Harabudziszki ?
plutonowy
F/Sgt
bombardier
09.04.1998
Auckland, Nowa Zelandia
-
brak danych
porucznik
porucznik
kapitan
kapral
plutonowy
sierżant
junak
porucznik
st. sierżant
junak
plutonowy
podporucznik
plutonowy
kapitan
werkmistrz
kapral
plutonowy
kapral
st. majster
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703362
Fieńko Włodzimierz
783859
Fierka Brunon
708370
703364
729060
Figas Leon
Figiel Jan
Figiel Józef
783365
Figiel Wincenty
P-0927
Figiel Wojciech Maria
783005
Figlak Marian
783944
Figlewicz Kazimierz
P-1465
707702
783489
Figura Ryszard
Figurniak Antoni Bolesław
Figurski Ludwik
706452
Fijał Marian
P-0385
Fijałkowski Franciszek
794075
P-2402 / 704254
703236
703744
703454
Fijałkowski Jerzy
Fijałkowski Jerzy Antoni
Fijałkowski Józef Jan
Fijałkowski Leonard
Fijałkowski Paweł Wiktor
783978
Fijałkowski Stefan
P-1048
Fijuth Lucjan
708979
P-2734 / 703429
784648
Fik Paweł
Fila Władysław
Filaber Stanisław
793309
Filar Stanisław
707960
Filar Zdzisław
784895
Filary Leon
780727
Filek Jacek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.08.1910
brak danych
plutonowy
LAC
ordynans
00.00.1985
Wlk. Brytania
-
brak danych
10.01.1915
Łukoczyn
plutonowy
LAC
bez specjalności
17.05.1988
Sheffield, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.03.1923
Heerlen
F/Sgt
strzelec pokładowy
26.03.2005
Surrey, BC, Kanada
-
brak danych
21.05.1918
Kutno
LAC
mechanik przyrządów sam.
23.04.2007
Amersham, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.03.1923
Trzaski
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
15.07.1902
Baszków
W/O
radiomechanik
06.12.1970
Nottingham, Wlk. Brytania
SKZ
316 DM
02.06.1919
Kraków
F/O
pilot
00.10.2002
Peterborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.07.1900
Gniezno
W/O
mechanik
04.11.1972
Wyszków, Polska
2xBKZ
brak danych
22.02.1914
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
28.12.1914
Pszów
F/Lt
pilot
26.08.1944
Algier, Algieria
VM V kl., 3xKW
304 DB, 3 ADU
26.06.1923
brak danych
Sgt
radiooperator
00.00.2000
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.08.1912
Działdowo
F/Sgt
rusznikarz
brak danych
Polska
-
brak danych
13.08.1921
Zalesie
plutonowy
W/O
radiooperator
09.09.2012
Kanada
-
6 OTU
01.01.1906
Brześć Kuj.
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1992
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.12.1918
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.12.1917
Ostrów Maz.
F/O
pilot
28.04.1945
Albrighton, Shropshire, Wlk. Brytania
-
61 OTU
25.08.1912
Pełczyska
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
brak danych
25.12.1917
Lekówiec
Cpl
mechanik
29.12.2003
Chorley, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
01.11.1910
Guzów
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
brak danych
09.09.1900
Brześć Kuj.
sierżant
Cpl
kancelista
brak danych
brak danych
-
307 DMN
03.09.1902
Skrzynice
major
S/Ldr
obserwator
00.00.1989
Lille, Francja
VM V kl., 2xKW
300 DB
08.05.1925
Kosztowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
12.04.1916
Korolówka ?
F/O
nawigator
23.10.1991
Edynburg, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFC 300 DB
25.10.1914
Przyłęk
brak danych
brak danych
17.06.1996
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
17.09.1902
Żarnowiec
Sgt
radiomechanik
00.00.1985
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
22.09.1912
Bolechów
AC2
bez specjalności
00.00.1961
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.04.1913
Kostrzyń Wlkp.
Sgt
mechanik
02.12.2015
Warblington, Hamps., Wlk. Brytania
BKZzM
brak danych
08.04.1919
Barwałd Śr.
Sgt
mechanik pokładowy
02.03.1945
Lommel, Belgia
2xKW
300 DB
kapral
kapral
kapral
chorąży
porucznik
majster
plutonowy
kapitan
kapral
sierżant
brak danych
porucznik
sierżant
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
porucznik
brak danych
sierżant
plutonowy
st. majster
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704429
Filip Zygmunt
782681
Filipczak Henryk Antoni
P-0427
P-2648 / 709545
703213
Filipecki Witold
Filipek Adam
Filipek Wacław
782409
Filipek Władysław
780986
Filipiak Alfons
705000
Filipiak Bolesław
708688
Filipiak Edmund
784111
783258
704999
Filipiak Jan Józef
Filipiak Władysław
Filipiuk Mieczysław
780560
Filipkowski Czesław
P-0874
Filipkowski Michał
782096
708519
708526
P-0893
P-0279
Filipow Kazimierz Józef
Filipowicz Antoni
Filipowicz Artur
Filipowicz Czesław
Filipowicz Henryk
P-0894
Filipowicz Jan
P-0623
Filipowicz Józef
P-2486 / 704430
703237
P-0813
Filipowicz Michał Jan
Filipowicz Neon
Filipowicz Stanisław
780675
Filipowski Henryk Stanisław
P-0809
Filipowski Józef
708622
Filipowski Witold
705504
Filochowski Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
16.09.1919
Lwów
LAC
elektryk
00.00.1984
Dover, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.09.1919
Piotrków Tryb.
Cpl
mechanik
06.07.1971
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
27.06.1896
Warszawa
F/Lt
obserwator
24.11.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.12.1918
Krzeszowice
F/O
pilot
24.02.1945
Dürnbach, Niemcy
-
300 DB
25.10.1917
Penčičky
LAC
kancelista
05.07.2007
Edmonton, AB, Kanada
-
315 DM, 16 SFTS
04.05.1916
Regulice
LAC
mechanik
00.00.1998
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1914
Hamborn
W/O
mechanik pokładowy
02.05.1982
Cleveland, OH, USA
15.03.1923
Zakopane
02.03.1945
Venray, Holandia
29.10.1923
Inowrocław
brak danych
Francja
24.04.1915
Grodzisk Maz.
brak danych
brak danych
15.06.1914
Adamów
00.00.2001
Londyn, Wlk. Brytania
05.02.1922
brak danych
brak danych
brak danych
04.09.1903
Płock
27.10.1986
Cleveland, OH, USA
15.10.1903
Wyszków
brak danych
Francja
15.02.1909
Milatyn Nowy
brak danych
Polska
17.01.1926
Śniatyn
00.00.1998
Wlk. Brytania
25.07.1926
Wilno
27.03.2013
Doylestown, PA, USA
23.04.1892
Uciana
09.09.1967
Londyn, Wlk. Brytania
05.01.1895
Lublin
16.06.1972
plutonowy
sierżant
kapitan
podporucznik
kapral
plutonowy
st. sierżant
3xKW, BKZzM, ODRK 1586 ESP
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
300 DB
AC2
bez specjalności
-
brak danych
LAC
obsługa balonów
-
brak danych
LAC
stolarz
-
307 DMN
Sgt
radiooperator
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
-
305 DB
kapitan
F/Lt
administracja
-
brak danych
Sgt
rusznikarz
-
brak danych
AC1
bez specjalności
-
brak danych
AC2
rusznikarz
-
brak danych
brak danych
bez przydziału
-
brak danych
F/Lt
administracja
Vancouver, BC, Kanada
-
brak danych
18.11.1909
Lubartów
F/O
obserwator
00.12.1976
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.04.1903
Kamieniec Pod.
S/Ldr
pilot
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
12.10.1914
brak danych
F/Lt
pilot
00.00.1978
Warszawa, Polska
3xKW
302 DM
17.08.1919
Mozyrz
LAC
stolarz
00.00.1992
Australia
-
brak danych
18.08.1907
Parczew
F/Lt
pilot
30.08.1996
Kansas City, MO, USA
SKZzM
brak danych
20.04.1919
Garwolin
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Paragwaj
-
brak danych
04.08.1902
Dziekanowice
kapitan
F/O
pilot
14.09.1971
Chicago, IL, USA
-
brak danych
09.07.1926
brak danych
kapral
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.02.1922
Susk Stary
plutonowy
W/O
strzelec pokładowy
16.10.2009
Normanton, Wlk. Brytania
-
304 DB
szeregowy
plutonowy
kapral
kapral
sierżant
kapral
st. szeregowy
pułkownik
major
porucznik
major
porucznik
kapral
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794423
Filończuk Józef
145001
Finder Kazimierz Roman
703978
707403
707310
Finkelstein Emil
Firanczuk Teodor
Firko Jan
703967
Firkowski Franciszek
792249
Firman Władysław
703000
Fisch Henryk
705604
Fischer Zbigniew Marian (Głogowski)
707237
P-1860 / 784383
781137
Fisz Szloma
Fiszdon Władysław
Fiszer Michał Stanisław
704876
Fiszler Karol
780561
Fitzerman Edward
P-1488
729096
782583
707793
729061
Fiumel Antoni
Flajszerowicz Jan
Flak Antoni Gotfryd
Flasza Tadeusz Zdzisław
Flaszyński Alojzy
780038
Flegier Henryk Andrzej
704878
Fleischer Marek
703453
P-0778
706921
Flis Walenty
Fliśnik Adam Stefan
Flizikowski Alojzy
707424
Flondro Józef
792475
Florczak Edward
P-1526 / 780318
Florczak Franciszek
784115
Florczak Stanisław Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.04.1909
Klepacze
LAC
elektryk
22.05.1987
Merryland, NSW, Australia
-
brak danych
04.03.1905
brak danych
F/O
strzelec pokładowy
06.01.1944
Casamassima, Włochy
-
1586 ESP
15.01.1921
Kraków
W/O
nawigator
brak danych
brak danych
3xKW
300 DB, 301 DB
06.02.1898
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.06.1926
Horodniki
LAC
bez specjalności
24.01.2000
Sarnia, ON, Kanada
-
brak danych
21.02.1918
Duisburg
sierżant
Cpl
radiomechanik
08.06.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.06.1906
Lwów
sierżant
Cpl
zaopatrzenie
00.00.1968
Amadsbery, Belgia
ODRK
brak danych
04.06.1920
brak danych
AC1
elektryk
11.02.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
24.10.1918
Lwów
F/Sgt
nawigator
10.05.2008
Erie, NY, USA
-
brak danych
04.11.1922
brak danych
AC2
pilot-uczeń
17.11.1989
USA
-
brak danych
12.06.1912
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
25.10.2004
Warszawa, Polska
-
brak danych
23.11.1916
Mszana
LAC
mechanik radarowy
07.11.1998
NJ, USA
-
307 DMN
26.04.1920
Kraków
plutonowy
F/Sgt
nawigator
brak danych
Detroit, MI, USA
-
307 DMN
22.09.1919
Kraśnik
plutonowy
LAC
mechanik
16.04.2003
Worthing, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.07.1895
Stawropol
G/C
oficer medyczny
08.05.1964
Londyn, Wlk. Brytania
OBE
DSP
07.03.1925
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
18.05.1913
Pyskowice
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.09.1925
Zaleszczyki
AC2
mechanik
04.05.2012
Mountain Home, AR, USA
-
Heliopolis
08.05.1925
Gagniers
AC1
bez specjalności
00.00.1998
Newcastle, Staffords., Wlk. Brytania
-
brak danych
21.12.1912
Okuniew
Sgt
pilot
05.10.1943
Newtownards, Down, Irlandia Płn.
-
315 DM
12.12.1922
Łuck
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.02.1912
Garbów
Cpl
blacharz
14.04.1972
Mississauga, ON, Kanada
-
brak danych
17.12.1916
Kraków
F/O
pilot
26.04.1942
-
KW
306 DM
21.06.1921
Chełmno
LAC
mechanik
brak danych
Brazylia
-
brak danych
08.04.1906
Dębno
kapral
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
300 DB
10.07.1919
Hamborn
st. sierżant
W/O
radiooperator
00.00.1966
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB
12.08.1919
Duisburg
F/Lt
radiooperator
17.07.2001
Polska
02.05.1919
Górka
00.00.1997
Erewash, Derbys., Wlk. Brytania
kapral
podporucznik
sierżant
kapral
kapral
szeregowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
pułkownik
szeregowy
plutonowy
junak
kapral
sierżant
plutonowy
sierżant
porucznik
plutonowy
kapitan
VM V kl., 4xKW, ODRK 301 DB, 305 DB
plutonowy
W/O
strzelec pokładowy
3xKW
304 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703455
Florczak Tadeusz
704298
Florek Aleksander
704299
709632
782375
Florek Zygmunt
Florjanowicz Mieczysław
Florkowski Jan
76622
Floryanowicz Stefan
794412
Fober Walenty
P-2403 / 704255
Foczpaniak Mieczysław Witold
P-2511
Fodemski Jerzy Marian
708124
704431
782898
Foik Alojzy (Piesiur)
Fojer Henryk
Fojud Edmund
708189
Fojuth Leon (Moczyński)
708297
Foks Jan (Majewski)
708307
704998
794572
707028
P-0648
Folerzyński Wiktor (Mariański Henryk)
Folta Józef
Folta Michał
Folta Władysław
Foltański Stanisław
794624
Folwarczny Henry Thor
792114
Fołtyński Zdzisław
705261
707029
P-2463 / 782351
Foremny Józef
Forgiel Franciszek
Forian Zbigniew
783079
Formaniewicz Antoni
783556
Formaniewicz Edmund
782552
Formankiewicz Edward
P-2084 / 784707
Formas Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.02.1914
Warszawa
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.09.1918
Sanok
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
12.02.1966
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
01.05.1921
Sanok
AC1
bez specjalności
14.11.1982
Hamilton, ON, Kanada
-
brak danych
20.09.1926
Michnowszczyzna
brak danych
radiotelegrafista
10.06.1991
Warszawa, Polska
-
318 DMR
16.07.1920
Koło
F/Sgt
strzelec pokładowy
17.08.1944
Kraków, Polska
3xKW
300 DB, 1586 ESP
02.01.1898
Grodzisk Maz.
S/Ldr
pilot
01.01.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
301 DB
12.02.1912
Frydek
LAC
mechanik
00.00.1982
Derby, Wlk. Brytania
-
300 DB
01.01.1922
Ciążeń
podporucznik
F/O
pilot
11.09.1944
Belgrad, Serbia
-
1586 ESP
29.03.1919
Lublin
porucznik
F/O
nawigator
12.06.2000
Woodstock, ON, Kanada
-
brak danych
31.05.1925
Dębieńsko
LAC
obsługa siłowni
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.12.1922
Bochnia
Sgt
strzelec pokładowy
15.09.1943
Poznań, Polska
KW
305 DB, 138 DS
12.11.1920
Chojno
W/O
pilot
12.05.1981
Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
26.10.1912
Nowe
plutonowy
LAC
obsługa siłowni
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.07.1912
Żyglin
kapral
LAC
bez specjalności
00.00.1980
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.12.1913
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.03.1921
Lwów
W/O
bombardier
brak danych
brak danych
KW
301 DB
13.09.1903
Pruchnik
LAC
elektryk
brak danych
Argentyna
-
brak danych
17.03.1926
Wiśniowiec
LAC
mechanik
27.03.2005
Chicopee, MA, USA
-
brak danych
30.04.1902
Bzów
F/O
administracja
29.03.1974
Dartford, Kent, Wlk. Brytania
-
302 DM
23.10.1920
brak danych
st. szeregowy
LAC
rusznikarz
12.09.2004
Victor, CA, USA
-
brak danych
01.06.1913
Piotrków Tryb.
sierżant
Cpl
mechanik
00.00.1990
Warrington, Cheshire, Wlk. Brytania
BKZ
6308 SE
22.08.1919
Basiówka
AC1
strzelec pokładowy
19.07.1990
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
05.06.1926
Skałat
F/Sgt
radiooperator
29.09.2006
Birkenhead, Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.11.1919
Kraśnik
F/Lt
pilot
13.11.1986
Montreal, QC, Kanada
VM V kl., 4xKW
301 DB
24.04.1914
Bottrop
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1964
Derby, Wlk. Brytania
-
300 DB
03.10.1916
Bottrop
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
27.09.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB, 18 OTU
01.08.1916
Bodingen
plutonowy
LAC
mechanik
26.11.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.01.1919
Wilamowice
porucznik
F/O
pilot
07.11.1987
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
szeregowy
brak danych
plutonowy
podpułkownik
plutonowy
st. szeregowy
kapral
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
kapral
kapral
kapitan
kapral
kapral
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782626
Fornal Kazimierz Franciszek
704376
Fornal Stefan
704651
703745
705229
Fornalewicz Stefan
Forszpaniak Jan
Fortuniak Stanisław
709046
Forysiak Zenon
707794
Foryszewski Stefan Witold
707795
Foryszewski Zdzisław
706336
Foryś Antoni
793315
P-1024
784261
Franaszczuk Stanisław
Franaszczuk Tadeusz
Franaszek Feliks
P-0924
Franckiewicz Janusz
783443
Franczak Aleksander Stanisław
704201
P-1550 / 783437
705830
793794
P-2649 / 782130
Franczak Franciszek Józef
Franczak Henryk
Franczak Józef Lucjan
Franczak Stanisław Mieczysław
Franczak Stanisław Zbigniew
781079
Franczykowski Tadeusz
706166
Franek Józef
706602
794625
792496
Franeli Jerzy
Frank Paul Albin
Frankiewicz Jan
783091
Frankiewicz Mieczysław Józef
781651
Frankiewicz Stanisław
706373
Frankiewicz Tadeusz
792262
Frankowski Adam
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.02.1915
Tyczyn
plutonowy
LAC
mechanik
07.11.2002
Czudec, Polska
-
brak danych
06.08.1913
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
18.12.1984
Antwerpia, Belgia
-
brak danych
21.10.1908
Lublin
LAC
mechanik
00.00.1975
Glasgow, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1916
Kostrzyń Wlkp.
Cpl
kierowca
04.03.1972
Gandawa, Belgia
-
307 DMN
27.03.1920
Łódź
LAC
mechanik motocyklowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.09.1926
Blizna
AC1
radiomechanik
00.00.2000
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
Cranwell
29.12.1927
Hremiacze
AC2
mechanik
brak danych
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
05.03.1926
Hremiacze
junak
AC2
mechanik
00.00.1951
Argentyna
-
Heliopolis
20.07.1919
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
20.01.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.06.1917
Mińsk
Sgt
radiooperator
19.06.1941
-
KW
301 DB
14.12.1907
Izbica
F/Lt
obserwator
11.06.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.03.1913
Kraków
Cpl
mechanik
14.11.1999
Utica, NY, USA
-
brak danych
12.08.1916
Niżny Nowogród
F/Lt
pilot
15.11.2008
Croydon, NSW, Australia
3xKW
303 DM
22.01.1917
brak danych
W/O
pilot
13.10.2007
Rancho Palos Verdes, CA, USA
KW
brak danych
09.09.1915
Czulice
W/O
nawigator
08.03.2007
Nottingham, Wlk. Brytania
KW
300 DB
31.03.1918
Zagórzyce
F/Lt
pilot
01.07.2006
Warszawa, Polska
VM V kl., 3xKW
304 DB
27.09.1915
Luborzyca
Cpl
kancelista
20.01.1997
Brentwood, NH, USA
-
318 DMR
02.05.1914
brak danych
F/Sgt
pilot
07.04.1944
-
2xKW
304 DB
01.01.1920
Luborzyca
P/O
pilot
11.09.1944
Belgrad, Serbia
VM V kl., 2xKW
304 DB, 1586 ESP
17.09.1914
Nawojowa
Sgt
mechanik
brak danych
Australia
SKZ
318 DMR
23.04.1920
Stanisłowice
Sgt
nawigator
05.03.2007
Třinec, Czechy
-
brak danych
12.08.1922
Ozorków
LAC
bez specjalności
02.02.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.03.1922
Warszawa
AC2
bez specjalności
00.03.1983
Springville, NY, USA
-
brak danych
19.02.1912
brak danych
Sgt
mechanik samochodowy
brak danych
RPA
-
brak danych
03.02.1920
Książ Mały
Sgt
bombardier
12.05.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
07.10.1891
Ołobok
W/O
żandarmeria lotnicza
brak danych
Polska
-
brak danych
05.02.1910
Miechocin
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
05.12.1904
Promno
sierżant
Cpl
fotograf
brak danych
Polska
-
318 DMR
kapral
plutonowy
kapral
junak
junak
sierżant
kapitan
plutonowy
kapitan
st. sierżant
sierżant
porucznik
plutonowy
plutonowy
podporucznik
st. sierżant
plutonowy
kapral
szeregowy
sierżant
kapral
chorąży
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783238
Frankowski Antoni
792960
Frankowski Eugeniusz
784325
703717
705359
Frankowski Jan
Frankowski Jan Józef
Frankowski Józef
706949
Frankowski Marian
703746
Frankowski Stanisław
782302
Frankowski Sylwester Tadeusz
784423
Frankowski Tadeusz
782235
793451
782683
Frankowski Tadeusz Jan (Franks)
František Josef
Frańczak Jan
780039
Frąckiewicz Kazimierz
703876
Frąckiewicz Mieczysław
705001
707425
706797
P-0923
705203
Frąckiewicz Mieczysław (Franklin John)
Frąckiewicz Piotr
Frąckiewicz Władysław
Frąckiewicz Zbigniew (Frankson)
Frąckiewicz Zbigniew Mieczysław
707701
Frąckowiak Antoni
780319
Frąckowiak Józef (Royston)
784532
792124
784499
Frączek Franciszek
Frączek Wacław
Frączek Zygmunt
708687
Frączyk Jerzy
703043
Frączykowski Michał
782699
Frąś Stanisław Franciszek (Frase)
709984
Frątczak Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
06.08.1918
Łódź
Sgt
radiooperator
06.08.1942
Lorient, Francja
2xKW
301 DB
07.12.1914
Stawiszyn
Sgt
radiomechanik
00.00.2000
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.05.1898
Sosnowiec
W/O
bez specjalności
00.01.1958
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
29.08.1910
Tomaszów Maz.
Sgt
budowa lotniska
00.00.1979
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.01.1919
Ostróg
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.05.1912
Kraków
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
15.10.1902
Toruń
st. sierżant
Cpl
telefonista
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.06.1913
Kłecko
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
12.02.1907
Swarzędz
sierżant
Cpl
fotograf
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.08.1920
Jarosław
W/O
nawigator
13.02.1996
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
07.10.1913
Dolni Otaslavice
08.10.1940
Northwood, Wlk. Brytania
05.06.1915
Malanów
Sgt
mechanik
00.00.1969
Bromley, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.01.1917
Włocławek
Sgt
strzelec pokładowy
17.02.1941
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
2xKW
307 DMN
11.03.1908
Warszawa
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
03.11.1919
Sopoćkinie
W/O
radiooperator
Bury St. Edmunds, Suffolk, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
15.04.1896
Wilno
AC1
sanitariusz
brak danych
Polska
-
300 DB
27.06.1923
Łosośna
Sgt
pilot
00.00.1982
Surrey, Wlk. Brytania
-
6 OTU
01.12.1917
brak danych
F/Lt
pilot
15.12.1997
Near Sawry, Wlk. Brytania
KW
brak danych
27.04.1918
Warszawa
LAC
kierowca
00.00.1996
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
14.01.1922
Lallaing
plutonowy
Sgt
pilot
brak danych
Francja
-
brak danych
19.03.1916
Nowe Suminy
sierżant
W/O
mechanik pokładowy
09.01.1958
Aylesbury, Bucks., Wlk. Brytania
ODRK
305 DB, 1586 ESP
07.07.1910
Zator
LAC
mechanik przyrządów sam.
24.12.1971
Coventry, Wlk. Brytania
-
300 DB
02.01.1920
Lelowice
W/O
pilot
01.07.1949
Leuchars, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
317 DM
03.11.1913
Lwów
Cpl
elektryk
14.02.2004
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
17.04.1925
Warszawa
szeregowy
AC2
radiomechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
27.09.1909
Płochocin
sierżant
Cpl
operator namiarów radio.
21.08.1989
Johannesburg, RPA
BKZ
307 DMN, 6307 SE
05.05.1921
Grobla
W/O
pilot
16.04.1957
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
28.10.1913
Szymany
LAC
mechanik samochodowy
00.00.1980
Rushcliffe, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
kapral
sierżant
chorąży
sierżant
plutonowy
st. sierżant
podporucznik
st. majster
kapral
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
kapral
porucznik
kapral
kapral
st. sierżant
sierżant
sierżant
kapral
VM V kl., 3xKW, ODRK 305 DB
Sgt
pilot
VM V kl., 4xKW, 2xDFM 303 DM
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792709
Freffler Jan
703363
Frejer Kazimierz
793067
784621
P-0322
Frejtowicz Jan
Frelek Marian
Frey Juliusz Artur
705262
Frey Mieczysław
P-1828
Freyer Antoni (Frejer)
794590
Fried Alfred Józef
780003
Friedel Leopold Marian
782653
P-1332
707796
Friediger Henryk
Friser Karol
Fritz Wiesław
780644
Fröhlich Artur
705831
Fromont Juliusz
782571
792997
P-2613
703278
704515
Froncisz Edward
Fronczyk Władysław
Fronk Edward
Fros Albert
Fruchtengarten Jakub
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.04.1911
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.03.1906
Łuniniec
sierżant
Cpl
kancelista
brak danych
Kanada
-
brak danych
24.01.1905
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.10.1915
Stóp
LAC
obsługa balonów
00.00.1997
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.07.1907
brak danych
S/Ldr
pilot
30.03.1991
ON, Kanada
KW
316 DM
22.09.1921
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.03.1915
Wołkowysk
kapitan
F/Lt
obserwator
07.07.2007
Leicester, Wlk. Brytania
3xKW, DFC
301 DB
19.03.1911
Żółkiew
sierżant
W/O
bombardier
brak danych
Nowa Zelandia
-
305 DB
04.02.1916
Biała
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
05.03.1941
Dumfries, Wlk. Brytania
-
10 BGS
29.12.1902
Kraków
Cpl
mechanik
25.06.1966
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
03.03.1890
Lubaczów
W/Cdr
obserwator
27.12.1982
Gdańsk, Polska
-
brak danych
25.10.1928
Tarnopol
AC2
mechanik przyrządów sam.
22.10.2008
Spring Hill, FL, USA
-
Heliopolis
19.12.1907
Żyrardów
W/O
mechanik
00.00.2003
Londyn, Wlk. Brytania
SKZ, BKZzM
301 DB
25.04.1924
Planty
LAC
mechanik motocyklowy
00.00.1977
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.02.1915
Potomija
Cpl
mechanik
29.12.2010
Brantford, ON, Kanada
-
brak danych
26.12.1914
Witów
LAC
mechanik
00.00.1996
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
21.10.1904
Warszawa
F/O
oficer techniczny
19.11.1980
Polska
-
brak danych
12.08.1916
Kuźnia
LAC
kierowca
00.00.2000
Claremont, TAS, Australia
-
brak danych
28.08.1922
Opole Lub.
LAC
kierowca
-
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
kapral
major
sierżant
podpułkownik
junak
wachmistrz
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapral
Portland, OR, USA
704300
Frużyński Franciszek
780562
Fryc Józef
780532
793412
792933
Frychel Maksymilian
Frycze Ryszard
Frydrych Wilhelm
706925
Fryga Edward
708064
Fuchs Józef (Skrobek)
705360
Fuchs Leon (Fox)
P-1551 / 783395
Fuchs Walery Stanisław
06.09.1910
Libusza
brak danych
Australia
11.09.1903
Targowiska
03.12.1972
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.02.1919
Nowa Wieś
Sgt
pilot
10.04.1941
Bath, Somerset, Wlk. Brytania
-
307 DMN
01.08.1913
Łódź
F/Sgt
mechanik
00.00.1995
Warszawa, Polska
-
brak danych
05.01.1914
brak danych
AC2
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.05.1921
Rożynek
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Brazylia
-
brak danych
06.12.1909
brak danych
kapral
Cpl
kucharz
brak danych
Wlk. Brytania
-
brak danych
29.12.1913
Kałusz
F/Sgt
nawigator
00.00.1997
Londyn, Wlk. Brytania
ODRK
brak danych
24.04.1919
Lwów
F/Lt
nawigator
14.11.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
plutonowy
st. majster
kapral
sierżant
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793550
Fudala Józef
784986
Fudalej Zenobiusz
783291
729103
P-1034
Fudali Władysław
Fudrygiel Adam Jan
Fugiel Franciszek
P-1320
Fuhrman Emil
705832
Fujarczuk Bolesław Juliusz
P-2362
Fuksa Zbigniew Władysław
709048
Fultiak Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.02.1920
Zakopane
kapral
F/Sgt
pilot
23.02.1944
Adegem, Belgia
-
315 DM, 3 DM
08.01.1913
Złotniki ?
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
17.02.1920
Rabka Zdrój
F/Sgt
pilot
01.07.1944
Grainville-Langannerie, Francja
KW
300 DB
02.10.1922
Milowice
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
20.08.1904
Glinik Mariam.
F/Lt
obserwator
25.02.1942
-
3xKW
301 DB
22.08.1900
Gródek Jagiell.
kapitan
S/Ldr
pilot
08.12.1962
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.08.1924
Romanówka
kapral
F/Sgt
radiooperator
Mississauga, ON, Kanada
-
brak danych
22.11.1912
Iwla
F/O
nawigator
21.05.1989
Buenos Aires, Argentyna
-
300 DB
06.01.1926
Białozórka
AC1
elektryk samolotowy
-
Halton
Cpl
mechanik
BKZ
308 DM
F/O
administracja
-
brak danych
LAC
stolarz
-
brak danych
kapral
Sgt
radiooperator
-
brak danych
st. szeregowy
LAC
kierowca
-
brak danych
F/O
pilot
-
brak danych
plutonowy
kapral
kapitan
porucznik
junak
VIC, Australia
780421
P-2758 / 706252
792637
Funkiewicz Kazimierz
Funt Zygmunt
Furdal Mieczysław
707116
Furdyna Julian
705833
Furman Józef
P-2768
709049
780860
784043
703910
Furman Wincenty Wojciech
Furmanek Józef Tadeusz
Furmaniak Józef
Furmański Wiaczesław
Furmański Włodzimierz
705514
Furowicz Zygmunt
703430
Furtek Władysław Jan
781090
782807
P-1719 / 783398
Fusiara Ryszard
Fusiarski Adam Tadeusz
Fusiński Jan Mieczysław
14.07.1909
Pabianice
sierżant
brak danych
Pabianice, Polska
16.11.1908
Brzeziny
17.03.2000
Durham, Wlk. Brytania
05.12.1914
Stok
brak danych
Polska
23.02.1925
Nadwórna
30.08.2007
Livingston, NY, USA
15.01.1918
Dębowa
brak danych
brak danych
09.04.1915
Boża Wola
31.12.1991
Harrow, Wlk. Brytania
25.12.1927
Daleszyce
AC1
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Ramsgate, Wlk. Brytania
-
Halton
26.12.1921
Jarocin Wlkp.
Sgt
pilot
06.12.1942
Bolougne-sur-Mer, Francja
2xKW
300 DB
04.03.1906
Briańsk
Sgt
mechanik
brak danych
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.12.1919
Lwów
W/O
bombardier
brak danych
brak danych
-
300 DB
27.01.1919
Drohobycz
Cpl
bez specjalności
00.00.1999
East Retford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
27.01.1920
Cieszanów
Cpl
bez specjalności
13.06.1985
Wlk. Brytania
-
brak danych
13.09.1920
Płoskie
F/Sgt
pilot
11.06.1944
Sage, Niemcy
-
316 DM
30.10.1918
Dębica
Sgt
pilot
00.00.2004
Warszawa, Polska
-
brak danych
29.07.1920
Gajęcice
F/O
pilot
28.05.1943
Rheinberg, Niemcy
VM V kl., 4xKW
300 DB, 307 DMN
Warszawa
W/O
strzelec pokładowy
porucznik
plutonowy
porucznik
junak
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
porucznik
780945
Fuśniak Józef
10.05.1922
Bexleyheath, Wlk. Brytania
BEM
301 DB
707797
Fydryszewski Zygmunt
20.06.1927
brak danych
brak danych
brak danych
30.11.1994
Linden, NJ, USA
-
Heliopolis
13.01.1925
brak danych
kapral
LAC
radiotelefonista
brak danych
Kanada
-
brak danych
11.12.1925
Tłumacz
kapral
LAC
radiotelefonista
00.01.1997
Huddersfield, Wlk. Brytania
-
303 DM
704534
Gabański Bronisław
704535
Gabański Tadeusz Jerzy
sierżant
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705670
Gabriel Antoni
794256
Gabryel Jan
780676
709985
707734
Gabryliszyn Franciszek
Gabrysz Kazimierz
Gabryś Edmund
784547
Gabryś Stanisław Franciszek
P-0163
Gabszewicz Aleksander Klemens
P-0541
Gac Jan
780796
Gaca Franciszek
703456
780728
708216
Gaca Józef
Gachowski Ludwik
Gackowski Józef (Adamski)
708127
Gackowski Zygmunt (Gacek)
782212
Gacoń Ignacy
792061
706596
P-2127
793448
781695
Gaczoł Włodzimierz Walenty
Gadkowski Jan Czesław
Gadomski Felicjan Józef
Gadomski Mieczysław Józef
Gadomski Stefan Aleksander
781663
Gadoś Ludwik
792486
Gadowski Władysław
783651
706534
794792
Gadus Romuald
Gadzikowski Artur
Gafkowski Czesław Alojzy
729115
Gagat Edward
782652
Gaik Zygmunt Paweł
704827
Gaiński Zenon Józef (Gee)
780235
Gaj Bolesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.05.1911
Mnichowice
plutonowy
LAC
mechanik
23.09.1991
Rio de Janeiro, Brazylia
-
303 DM
09.01.1911
brak danych
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
brak danych
06.02.1908
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
00.03.1980
Shipston on Stour, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.06.1913
Wołoszcza
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Kanada
-
301 DB
17.11.1920
brak danych
AC2
radiomechanik
brak danych
Belgia
-
305 DB
12.08.1912
brak danych
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
06.12.1911
Szawle
pułkownik
W/Cdr
pilot
10.10.1983
Hanley Swan
28.07.1896
Brzozowica
21.08.1960
Doylestown, PA, USA
21.09.1899
brak danych
30.12.1974
Poznań, Polska
22.12.1910
Skarżysko-Kamienna
17.11.1989
plutonowy
plutonowy
kapral
VM IV i V kl., 4xKW, ODRK, DSO, DFC 316 DM
major
F/Lt
obserwator
-
brak danych
werkmistrz
F/Sgt
mechanik
SKZ
316 DM, 303 DM
LAC
mechanik
Bolton, Lancas., Wlk. Brytania
-
RAF Sealand
23.08.1918
Lwów
Sgt
strzelec pokładowy
01.01.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
301 DB
20.10.1924
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
06.03.1923
brak danych
kapral
LAC
mechanik
24.09.1999
Bydgoszcz, Polska
-
306 DM
13.12.1918
Tarnów
chorąży
W/O
strzelec pokładowy
00.03.1998
Leicester, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
14.02.1919
Kraków
W/O
pilot
11.01.1992
Wykeham Linc's, Wlk. Brytania
KW
315 DM
22.07.1922
brak danych
F/Sgt
pilot
01.05.1986
Kraków, Polska
-
309 DMR
02.06.1898
Dąbrowa Górn.
F/o
administracja
04.10.1974
Sosnowiec, Polska
-
318 DMR
15.04.1915
brak danych
LAC
mechanik
14.09.2000
Gloucester, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.02.1918
Mińsk Maz.
Sgt
mechanik pokładowy
18.04.1943
Banneville, Francja
VM V kl., 3xKW
301 DB, 138 DS
12.07.1915
Trąbki
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
20.05.1903
Uście Solne
majster
F/Sgt
mechanik
00.01.1967
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.02.1919
Dyneburg
Sgt
pilot
01.10.1941
Taunton, Somerset, Wlk. Brytania
-
316 DM
29.07.1908
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.10.1918
brak danych
AC2
bez specjalności
26.02.1982
New York, USA
-
brak danych
23.01.1922
brak danych
szeregowy
AC2
radiooperator-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.11.1917
Kraków
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
29.04.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
16.12.1914
brak danych
plutonowy
Cpl
kancelista
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
10.11.1912
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
kapitan
plutonowy
plutonowy
podporucznik
plutonowy
szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703137
Gaj Czesław (Chester)
P-1597 / 784254
Gaj Piotr
703175
794056
783262
Gaj Stanisław
Gajda Antoni
Gajda Bronisław Edward
708953
Gajda Edward
704511
Gajda Grzegorz
792335
Gajda Julian
703747
Gajda Kazimierz
783789
792953
705263
Gajda Stanisław
Gajda Wacław
Gajdek Aleksander
792928
Gajdowski Józef
783562
Gajdziński Henryk
794540
792544
P-0226
784193
784614
Gajecki Mikołaj
Gajek Józef
Gajek Stanisław
Gajek Wacław Williams
Gajer Leopold
P-2983 / 704071
Gajewicz Władysław
706996
Gajewski Aleksander
780790
792282
P-2258 / 794904
Gajewski Antoni
Gajewski Edmund
Gajewski Eugeniusz Emil
703457
Gajewski Franciszek
781284
Gajewski Henryk Feliks
707183
Gajewski Jan
707426
Gajewski Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.11.1917
brak danych
plutonowy
Sgt
tłumacz
20.03.2011
Kraków, Polska
-
316 DM
17.08.1914
Radcze
kapitan
F/Lt
pilot
26.07.1997
Mungindi, NSW, Australia
-
305 DB, PSP HQ
08.04.1916
Charzewice
Cpl
elektryk
20.09.1970
Dade, FL, USA
-
brak danych
11.07.1903
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.10.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.06.1984
Derby, Wlk. Brytania
BKZ
304 DB
13.06.1919
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
04.09.2010
Wałbrzych, Polska
-
brak danych
12.11.1914
brak danych
plutonowy
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
317 DM
10.02.1920
Brzeziny
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
Francja
-
302 DM
19.02.1917
Katowice
sierżant
W/O
nawigator
25.10.1988
Welland, ON, Kanada
-
300 DB
11.12.1907
Przysieki
Cpl
magazynier
brak danych
Polska
-
307 DMN
15.10.1917
Gorzkowice
Cpl
elektryk
brak danych
Francja
-
305 DB
15.06.1917
brak danych
LAC
kucharz
04.05.1993
Winnipeg, MB, Kanada
-
315 DM
15.03.1915
Warszawa
Cpl
mechanik radarowy
30.09.1993
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
18.08.1914
brak danych
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
304 DB
23.05.1916
Czystopol
Cpl
mechanik samochodowy
27.02.1983
Ruda Śląska, Polska
-
300 DB
17.03.1918
Czatolin
LAC
mechanik
25.06.1997
Hillingdon, Wlk. Brytania
-
315 DM
02.11.1904
Zrecze Małe
F/Lt
pilot
01.04.1975
Kraków, Polska
SKZzM
25 EFTS
14.10.1921
Kansas City
Sgt
strzelec pokładowy
08.11.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
17.11.1915
brak danych
Cpl
mechanik
24.04.1990
Leszczyny, Polska
-
brak danych
27.09.1914
brak danych
F/O
nawigator
19.03.2008
Blackpool, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
11.12.1898
brak danych
F/Sgt
mechanik
02.02.1980
Macclesfield, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.02.1900
brak danych
Sgt
bez specjalności
10.01.1941
Stotfold, Beds., Wlk. Brytania
-
brak danych
01.07.1915
brak danych
LAC
rusznikarz
00.01.1997
Knowsley, Wlk. Brytania
-
306 DM
14.06.1917
Altenburg
F/Lt
pilot
brak danych
Lahore, Pakistan
-
brak danych
19.12.1914
Ostaszewo
plutonowy
LAC
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
305 DB
16.12.1918
Sięganów
plutonowy
W/O
nawigator
07.08.1944
Arnhem, Holandia
3xKW
307 DMN
17.09.1917
Sławniów
kapral
AC2
bez specjalności
00.07.1984
NJ, USA
-
brak danych
03.08.1899
Zwiniecze
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
02.10.1975
Lublin, Polska
-
300 DB
sierżant
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
sierżant
kapral
majster
sierżant
plutonowy
plutonowy
major
szeregowy
sierżant
podporucznik
chorąży
sierżant
plutonowy
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793793
Gajewski Jan Paweł
705649
Gajewski Jerzy
706603
705175
781569
Gajewski Józef
Gajewski Kazimierz (Galen)
Gajewski Stanisław
784168
Gajewski Stanisław
782054
Gajewski Stefan Franciszek
704887
Gajewski Witold
703603
Gajewski Władysław
P-2840
707427
782607
Gajewski Władysław
Gajewy Józef
Gajko Józef
706825
Gajl Jan
780563
Gaj-Larisch Tadeusz
782519
703997
792483
706114
P-0478
Gajosiński Jerzy
Gajszyn Stanisław (Gayson)
Galant Marian Wincenty
Galanty Włodzimierz
Galewicz Roman Marian
782264
Galęba Ignacy
704525
Galica Andrzej
781189
P-1337
783260
Galica Władysław
Galicki Mieczysław
Galiczyn Stanisław
707799
Galiński Józef
704032
Galiński Tadeusz Jerzy Czesław
P-0485
Galler Tadeusz
793396
Galli Józef Wilhelm
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.06.1919
Wieruszów
W/O
pilot
08.06.1985
Cardiff, Wlk. Brytania
3xKW
306 DM, 317 DM
17.04.1922
Oleszyce
F/Sgt
pilot
14.08.1995
Nashville, TN, USA
4xKW
306 DM
05.02.1913
Wasiliszki
F/Sgt
strzelec pokładowy
10.01.1982
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
307 DMN
27.02.1918
brak danych
LAC
bez specjalności
30.08.2006
CT, USA
-
brak danych
03.09.1914
brak danych
LAC
mechanik pokładowy
29.10.1977
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
12.05.1917
Grodno
sierżant
Cpl
mechanik
05.02.1997
Dundas, ON, Kanada
-
307 DMN
05.08.1904
Koźminek
st. sierżant
W/O
pilot
29.07.1964
Brzeg Dolny, Polska
SKZzM
10 AFU
15.03.1922
Ist
sierżant
F/Sgt
pilot
14.12.2003
Wieliczka, Polska
-
308 DM
30.01.1914
Bochnia
kapral
LAC
mechanik
00.09.1981
Stockport, Wlk. Brytania
-
301 DB
08.06.1905
brak danych
F/O
administracja
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.03.1901
Białężyn
LAC
bez specjalności
18.05.1964
Nowy Dwór, Polska
-
brak danych
13.09.1915
Radcze
LAC
mechanik
16.09.1969
Radcze, Polska
BKZ
307 DMN, 6307 SE
01.01.1908
Radom
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1993
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
300 DB
14.04.1910
Swoszowice
AC2
bez specjalności
05.08.1981
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.12.1921
Książ Wielki
Cpl
mechanik
30.04.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
301 DB
28.02.1921
Mosty
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
304 DB, 6 OTU
17.07.1912
Sandomierz
Cpl
mechanik
10.06.1957
Melbourne, VIC, Australia
-
307 DMN
20.11.1919
brak danych
Sgt
pilot
15.11.1993
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.07.1915
Jarosław
F/Lt
obserwator
17.01.1991
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
05.01.1908
Barce
plutonowy
LAC
mechanik
15.10.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
05.09.1921
Biały Dunajec
kapral
LAC
motocyklista
brak danych
Wahagnies, Francja
-
brak danych
06.05.1919
brak danych
F/Sgt
pilot
00.00.1953
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.05.1909
Wołkowysk
F/Lt
oficer techniczny
29.05.2003
Warszawa, Polska
3xKW
318 DMR
20.11.1920
Wilno
Sgt
radiooperator
26.07.1943
Kleve, Niemcy
3xKW
300 DB
05.05.1927
brak danych
AC1
mechanik
02.08.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
12.12.1920
Samara
LAC
mechanik przyrządów sam.
22.09.1986
Ashford, Kent, Wlk. Brytania
-
301 DB, 6 OTU
20.10.1911
Eving
F/Lt
pilot
brak danych
Beeton, ON, Kanada
2xKW, SKZzM
4 AGS, 309 DMR
20.04.1915
Żory
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
st. sierżant
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
podporucznik
kapral
plutonowy
st. szeregowy
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
majster
plutonowy
kapitan
plutonowy
kapitan
kapral
junak
kapral
kapitan
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794124
Gallus Paweł
783971
Galon Leonard
P-2259 / 794905
792006
780006
Galwin Antoni Jan
Gaładyk Stnisław
Gałaj Jan Franciszek
780428
Gałaj Tadeusz Michał
784113
Gałas Mieczysław Kazimierz
P-2404 / 704073
Gałat Kazimierz
705608
Gałązka Adam Apolinary
794628
783899
781554
Gałązka Bolesław
Gałązka Eugeniusz
Gałązka Jan
704885
Gałązka Zygmunt Stefan (Trent)
P-0023 / 76863
Gałczyński Zbigniew Mieczysław
782098
784016
782644
729165
705834
Gałecki Hieronim
Gałecki Jan
Gałecki Kazimierz
Gałężewski Edmund
Gałka Eugeniusz
781949
Gałka Piotr Kazimierz
709942
Gałuszewski Kazimierz
P-2574 / 704746
780984
P-1843 / 793905
Gałuszka Alfred Bogdan
Gałuszka Stanisław
Gałuszka Władysław (Węgrzyn)
708361
Gałuszka Władysław (Węgrzyn, Hines Terry)
P-2525
Gancewicz Wacław
783970
Gandecki Józef
P-0752
Gandor Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.04.1920
Szczawina
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
31.10.1900
brak danych
brak danych
brak danych
12.09.1917
Zator
00.00.1976
Toronto, ON, Kanada
11.04.1915
brak danych
15.08.1992
New York, USA
12.12.1912
Łowicz
31.12.1984
sierżant
VM V kl., 3xKW, DFC 316 DM, 309 DMR
chorąży
W/O
kancelista
-
brak danych
F/Lt
pilot
2xKW
318 DMR
Cpl
żandarmeria lotnicza
-
brak danych
F/Sgt
mechanik przyrządów sam.
Garforth, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
12.12.1912
Łowicz
Sgt
mechanik
00.00.1988
Sheffield, Wlk. Brytania
BKZ
316 DM, 301 DB
05.11.1919
Poznań
F/Sgt
strzelec pokładowy
13.05.1943
-
VM V kl., 3xKW
300 DB
28.03.1920
Niepołomice
F/O
nawigator
26.07.1944
Orlean, Francja
KW
300 DB
12.02.1920
Lwów
AC2
nawigator-uczeń
09.09.1999
New York, USA
-
brak danych
26.09.1914
brak danych
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.04.1915
brak danych
LAC
kierowca
13.06.1976
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
11.12.1919
Ktery
Sgt
pilot
31.05.1942
-
-
302 DM
18.06.1917
Żyrardów
F/Sgt
pilot
06.11.1978
Manchester, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
06.08.1912
Korytnica
S/Ldr
obserwator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB
15.05.1913
Zawiercie
Cpl
mechanik przyrządów sam.
00.00.1971
Doncaster, Workshire, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
15.08.1899
brak danych
F/Sgt
magazynier
24.12.1984
ON, Kanada
-
315 DM
14.07.1914
Lida
W/O
mechanik pokładowy
brak danych
Argentyna
3xKW
307 DMN, 304 DB
20.09.1917
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.12.1923
Narutowicze
LAC
strzelec pokładowy
15.11.2011
Meriden, CT, USA
-
301 DB
29.12.1912
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1964
Blackburn, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
04.03.1899
Wódy
LAC
straż pożarna
brak danych
brak danych
-
301 DB
09.11.1910
brak danych
F/O
administracja
11.11.1979
Retford, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.08.1918
Sobniów
LAC
rusznikarz
brak danych
Francja
-
305 DB
15.12.1912
brak danych
F/Lt
oficer medyczny
00.00.1987
Lichfield, Staffords., Wlk. Brytania
-
303 DM
27.02.1920
Karwina
LAC
rusznikarz
27.01.2013
Campbelltown, NSW, Australia
-
304 DB
24.06.1911
brak danych
F/Lt
oficer medyczny
27.11.1970
Penley Walia, Wlk. Brytania
-
305 DB
07.08.1915
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Francja
-
brak danych
02.11.1912
Komorowice
kapitan
F/Lt
pilot
00.00.1995
Macclesfield, Cheshire, Wlk. Brytania
KW
301 DB
porucznik
sierżant
st. sierżant
st. sierżant
podporucznik
podporucznik
kapral
st. szeregowy
plutonowy
kapral
sierżant
major
sierżant
werkmistrz
sierżant
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapitan
kapral
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780320
Gandurski Wiktor Zbigniew
708305
Gapa Józef (Marianek)
781422
P-1937
784957
Gapiński Jan
Gara Bolesław Włodzimierz
Gara Józef
781505
Garbacz Wincenty
782314
Garbarz Michał (Tanner)
707428
Garbaszewski Jan Bronisław
704593
Garbatt Tomasz Ryszard
782190
P-1319
709050
Garbicz Stanisław
Garbiński Jerzy
Garbowski Jan Marian
704880
Garbuz Tadeusz
brak danych
Garczorz Wiktor Karol
784478
783234
782805
709051
792590
Garczyk Antoni
Garczyk Ignacy
Garczyński Edmund
Garczyński Henryk
Garczyński Tadeusz
707030
Gardziel Władysław
792908
Gardziński Adam Zygmunt
707117
703214
783153
Gargun Jan
Garlicki Antoni
Garnowski Władysław
784006
Garstecki Bernard
P-3006
Garstecki Bronisław Kazimierz
P-2309 / 781933
Garstecki Kazimierz Stanisław
783661
Garstka Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
26.07.1915
Jasieniec
Sgt
nawigator
10.01.1941
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
01.09.1919
brak danych
AC1
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.03.1911
brak danych
LAC
elektryk
00.09.1978
Wallasey, Wlk. Brytania
-
304 DB
21.06.1918
Nowy Sącz
F/O
nawigator
28.07.1991
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
307 DMN
02.02.1906
brak danych
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
308 DM
08.07.1916
Kiszki
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
28.04.1942
Charleroi, Belgia
-
304 DB
28.07.1916
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik
04.04.2003
Storrington, Wlk. Brytania
-
306 DM
08.03.1920
brak danych
AC1
bez specjalności
12.02.2005
Hucknall, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.09.1919
Garson Ovary
Sgt
radiooperator
05.05.1944
-
-
6 OTU
06.05.1903
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
10.05.1970
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
304 DB
22.05.1884
Lipieck
G/C
pilot
19.09.1979
Warszawa, Polska
-
brak danych
19.09.1927
brak danych
AA
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Australia
-
Halton
19.02.1924
brak danych
Sgt
pilot
00.00.2003
Sedgemoor, Somerset, Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.11.1905
brak danych
Cpl
elektryk
24.10.1976
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.07.1918
Raszków
LAC
stolarz
29.01.1986
Raismes, Francja
-
brak danych
06.08.1918
Grudziądz
F/Sgt
pilot
26.07.1943
Kleve, Niemcy
2xKW
300 DB
17.01.1927
brak danych
AA
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
Halton
12.12.1916
Krzemień
W/O
pilot
18.12.2007
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
27.02.1926
Brody
st. szeregowy
AC1
elektryk
brak danych
Australia
-
309 DMR
12.01.1913
brak danych
sierżant
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Hinckley, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.03.1926
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1981
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.07.1919
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
Kanada
-
316 DM
07.09.1919
Stryj
W/O
bombardier
14.09.1997
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
25.05.1916
Rawieł ?
LAC
mechanik
21.05.1999
Flint, N. Wales, Wlk. Brytania
-
302 DM
25.02.1899
Środa Wlkp.
F/Lt
administracja
22.08.1961
Środa Wlkp., Polska
-
brak danych
04.12.1921
Toruń
F/Lt
pilot
07.12.1996
Lockport, IL, USA
2xKW
304 DB, 6 OTU
19.08.1918
brak danych
Sgt
pilot
10.01.1942
-
-
304 DB
kapral
kapral
plutonowy
porucznik
st. sierżant
plutonowy
st. szeregowy
st. sierżant
pułkownik
junak
plutonowy
podporucznik
sierżant
plutonowy
plutonowy
junak
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
major
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0153
Gartner Antoni Piotr
708613
Garwin Edward
783740
793482
793471
Gasek Stanisław
Gass Zygmunt
Gastoł Edward
707800
Gasztold Jan
P-0921
Gaudyn Józef
792946
Gaudysz Stanisław
76809
Gauze Czesław
703024
781568
780803
Gawarecki Stanisław
Gawąd Stanisław
Gaweł Antoni
705004
Gaweł Jan
706464
Gaweł Roman
P-1504
781100
784164
703133
705835
Gaweł Stefan
Gawenda Franciszek
Gawerski Witold Zygmunt
Gawęda Józef
Gawęda Tadeusz
783840
Gawinkowski Stanisław
704113
Gawinowicz Edward
781260
781591
794132
Gawkowski Józef
Gawlak Feliks
Gawlewicz Kazimierz (Nicholson)
703431
Gawlik Jan
794102
Gawlik Konstanty
793885
Gawlik Paweł Ludwik
784554
Gawlik Wacław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.05.1902
brak danych
pułkownik
W/Cdr
oficer techniczny
brak danych
Polska
-
brak danych
01.06.1925
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.11.1900
brak danych
Sgt
kancelista
05.02.1989
Warszawa, Polska
-
brak danych
03.11.1903
Mińsk Maz.
Sgt
mechanik
09.12.1978
Mińsk Mazowiecki, Polska
-
302 DM
11.07.1914
Zagrodniki
F/Sgt
bombardier
08.10.1943
-
VM V kl., 4xKW
300 DB
10.01.1926
Iryniewo
junak
AC2
mechanik
brak danych
Etobicoke, ON, Kanada
-
Heliopolis
01.03.1907
brak danych
porucznik
F/O
pilot
15.01.1942
Hucknall, Notts., Wlk. Brytania
-
25 EFTS
00.00.1910
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.02.1918
Erechim
porucznik
P/O
pilot
15.11.1940
Whyteleafe, Surrey, Wlk. Brytania
-
605 DM
11.03.1917
brak danych
AC2
bombardier-uczeń
22.12.1996
West Hartford, CT, USA
-
brak danych
12.07.1917
Bochnia
LAC
mechanik pokładowy
02.10.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
301 DB
26.09.1909
brak danych
Sgt
kancelista
16.01.1973
Kluczbork, Polska
-
brak danych
16.06.1920
Przewrotne
F/Sgt
radiooperator
02.02.1980
Nottingham, Wlk. Brytania
KW
300 DB
12.03.1919
brak danych
Sgt
radiooperator
27.01.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.02.1916
brak danych
P/O
obserwator
brak danych
USA
-
brak danych
24.04.1915
Rybnik
Cpl
mechanik
00.00.1968
Elstree, Herts., Wlk. Brytania
-
301 DB
27.01.1918
Siedlce
Cpl
mechanik
27.03.1978
Olsztyn, Polska
-
307 DMN, 304 DB
18.02.1911
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Argentyna
-
brak danych
02.10.1923
Bartoszówka
LAC
kierowca
00.00.1969
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
301 DB
25.04.1919
Ujrzanów
sierżant
Cpl
elektryk
brak danych
Francja
-
307 DMN, 305 DB
08.07.1922
Augustów
plutonowy
W/O
radiooperator
29.04.1985
Cape Town, RPA
2xKW
304 DB
10.02.1922
Łomża
LAC
pilot-uczeń
19.07.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
14.05.1914
Kaczanowo
F/Sgt
radiooperator
28.08.1942
Eindhoven, Holandia
VM V kl., 4xKW
305 DB
08.04.1919
Sanok
W/O
pilot
04.02.2001
Perth, WA, Australia
2xKW
316 DM
20.12.1916
Mniów
Sgt
radiooperator
13.11.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
10.03.1916
Kijów
Sgt
pilot
22.08.1943
-
KW
304 DB
11.01.1899
brak danych
LAC
magazynier
03.01.1942
Baginton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
308 DM
27.07.1916
Sosnowiec
LAC
mechanik
30.12.1992
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
st. sierżant
sierżant
kapral
kapral
st. szeregowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
porucznik
sierżant
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
szeregowy
sierżant
sierżant
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0421
Gawlikowski Jan Kazimierz
708235
Gawlina Józef Stefan (Cichaszewski)
P-2754
784745
780995
Gawliński Piotr Antoni
Gawłowski Leon
Gawor Edward
P-1682 / 783448
Gaworski Bronisław Stefan
P-2650 / 781733
Gaworski Jerzy (Gordon)
P-0753
Gawron Jan Czesław
709909
Gawronik Józef Edward
784296
703459
P-1053
Gawroński Adam
Gawroński Edward
Gawroński Józef Jerzy
P-1348
Gawroński Tadeusz
704057
Gawryś Franciszek
705300
793058
P-0099
P-0414
704652
Gawryteńko Piotr
Gayer Jan Feliks
Gayzler Witold Józef
Gazda Feliks
Gazdecki Józef Stanisław
793645
Gazecki Józef
P-0002 / 76842
Gaździk Jan Stanisław
793685
793196
P-1105
Gądek Mieczysław
Gągała Edward
Gągola Stefan
780174
Gąkiewicz Henryk
P-1264
Gąsak Stanisław
P-2115 / 782033
Gąsecki Józef Stanisław
705971
Gąsienica Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.02.1899
Częstochowa
major
F/Lt
pilot
10.06.1941
Jurby, Wlk. Brytania
-
5 BGS
02.09.1924
brak danych
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
306 DM
13.07.1909
Brody
F/O
inż. budowy lotnisk
29.05.1969
Wayne, NJ, USA
-
5029 DBL
07.07.1916
Katowice
W/O
pilot
13.07.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
BKZzM
18 OTU
04.10.1916
brak danych
Cpl
operator namiarów radio.
16.04.2009
Szczecinek, Polska
BKZ
304 DB
25.12.1916
Radom
F/Lt
pilot
12.10.1966
New York, USA
VM V kl., 2xKW
318 DMR
01.05.1914
brak danych
F/O
strzelec pokładowy
00.05.1994
Lincoln, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB
12.07.1908
Siedliszowice
major
F/Lt
nawigator
26.06.1968
Tarnów, Polska
-
brak danych
02.02.1911
brak danych
sierżant
Cpl
meteorolog
brak danych
Polska
BKZzM
brak danych
25.06.1914
brak danych
LAC
obsługa balonów
brak danych
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.09.1915
Poznań
LAC
elektryk
01.01.2012
brak danych
-
brak danych
17.03.1896
Lwów
F/Lt
pilot
16.01.1962
Poole, Dorset, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.09.1917
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
3xKW
305 DB
21.05.1919
brak danych
LAC
bez specjalności
07.11.1976
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
27.05.1919
brak danych
Cpl
kucharz
00.00.2005
New Forest, Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.05.1907
Lipowa
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
309 DMR
02.01.1915
Ludomki
F/O
pilot
27.09.1941
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
06.05.1903
Zakrzów
F/Lt
pilot
09.05.1970
Pointe Claire, QC, Kanada
KW, SKZzM
112 DM
28.01.1909
brak danych
LAC
mechanik samolotowy
00.00.1996
Manchester, Wlk. Brytania
-
301 DB
16.02.1900
Poznań
chorąży
F/Sgt
mechanik
20.12.1973
Bydgoszcz, Polska
-
brak danych
27.12.1899
brak danych
major
S/Ldr
pilot
02.12.1965
Londyn, Wlk. Brytania
SKZzM
brak danych
11.09.1915
brak danych
W/O
radiooperator
00.00.1968
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
15.09.1915
Ułęż
W/O
radiooperator
19.01.1945
Bari, Włochy
VM V kl., 3xKW
304 DB, 301 DSP
25.06.1900
brak danych
S/Ldr
obserwator
15.11.1963
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.04.1915
Gołyszyn
LAC
stolarz
28.06.2002
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
15.01.1916
Chełm
P/O
obserwator
26.01.1942
Bath, Somerset, Wlk. Brytania
-
1454 Flight
16.02.1919
Warszawa
F/O
nawigator
18.09.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW, ZKZzM
307 DMN
08.12.1910
Zakopane
LAC
kierowca
00.00.1973
Nottingham, Wlk. Brytania
-
307 DMN
porucznik
sierżant
sierżant
porucznik
porucznik
kapral
plutonowy
kapitan
porucznik
kapral
plutonowy
chorąży
porucznik
major
plutonowy
sierżant
sierżant
major
plutonowy
porucznik
porucznik
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781481
Gąsiewski Witold
780861
Gąsior Bolesław Stanisław
793906
703950
782727
Gąsior Franciszek
Gąsior Jan Tadeusz
Gąsior Stanisław
780564
Gąsiorowski Alfred Marian (Andrew)
709052
Gąsiorowski Antoni
706459
Gąsiorowski Janusz
-
Gąsiorowski Mieczysław Aleksander
703240
794481
P-2297
Gąsiorowski Stanisław
Gąsiorski Witold Tadeusz
Gąska Józef Kazimierz
780076
Gąsowski Henryk
793367
Gąsowski Marian Emil
P-1869 / 783589
706594
706234
780458
704033
Gątowski Stefan
Gdowski Leon
Gdyro Antoni
Gebler Władysław
Gedymin Zygmunt
P-2772
Geissel Ryszard Adam Teodor
783787
Geldarski Alfons
704798
708980
706595
Gelibter Adam Adolf (Gelister)
Gellert Wiktor
Gembicki Amurat
780774
Gemsa Ryszard Marian
708313
Gemza Jerzy Józef (Morczyński)
707703
Gemza Józef Robert
706620
Gendek Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.04.1911
Czarna Wieś
Sgt
mechanik
01.10.1984
Sydney, NSW, Australia
BKZ
318 DMR
23.05.1922
Świeciechów
Sgt
pilot
20.02.1942
-
-
2 AGS
22.09.1916
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
316 DM
24.06.1923
Elżbieta
AC1
bez specjalności
brak danych
Brazylia
-
307 DMN
24.04.1916
brak danych
AC1
elektryk
13.07.1971
Derby, Wlk. Brytania
-
300 DB
03.07.1918
Krasocin
LAC
mechanik
30.12.2006
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
04.05.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
01.10.2002
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
-
Cranwell
27.12.1919
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
09.01.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
316 DM
brak danych
brak danych
podporucznik
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.04.1915
brak danych
LAC
radiomechanik
00.00.1987
Sutton, Surrey, Wlk. Brytania
-
302 DM
25.01.1921
Myszkowice
W/O
radiooperator
00.00.2003
Rotherham, Yorks., Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
04.03.1901
brak danych
F/Lt
oficer medyczny
brak danych
Polska
-
brak danych
28.11.1900
brak danych
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
Argentyna
-
5029 DBL
30.07.1914
brak danych
majster
Cpl
mechanik
07.03.1998
Hillingdon, Wlk. Brytania
-
300 DB
29.08.1912
Kościan
F/Lt
oficer techniczny
29.05.2004
Pittsburgh, PA, USA
-
307 DMN
11.03.1921
brak danych
Sgt
radiooperator
10.07.1993
Ilkeston, Derbys., Wlk. Brytania
-
brak danych
18.01.1912
brak danych
LAC
kierowca
18.05.1997
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
03.04.1915
brak danych
LAC
elektryk
27.09.1974
Wągrowiec, Polska
-
303 DM
18.07.1917
Petersburg
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
307 DMN, 300 DB
10.04.1917
brak danych
porucznik
P/O
administracja
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.06.1913
Toruń
plutonowy
LAC
stolarz
10.12.1984
Mesa, AZ, USA
-
307 DMN
22.06.1917
Sosnowiec
Sgt
instruktor symulatora
00.01.1995
Enfield Middx., Wlk. Brytania
-
brak danych
18.09.1919
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.11.1924
Kąty
F/Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
307 DMN
19.02.1917
Krnov
W/O
radiooperator
00.00.1970
Wokingham, Berks., Wlk. Brytania
19.02.1919
brak danych
brak danych
Francja
14.03.1917
brak danych
brak danych
Francja
13.02.1916
brak danych
00.00.2004
Leicester, Wlk. Brytania
st. sierżant
kapral
kapral
kapral
plutonowy
kapral
junak
plutonowy
sierżant
kapitan
porucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
VM V kl., 4xKW, SKZzM 304 DB
LAC
mechanik
-
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
316 DM
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784842
Gensler Stefan
784544
Genzer Edward (Gruza Wojciech)
783206
784218
705746
Gerber Zdzisław
Gerczak Roman
Gerkowicz Jerzy
P-1458
Gerlicz Jerzy Władysław
780677
German Józef
793221
Germasiński Karol
P-0034 / 76874
Gerstel Jan
P-2062 / 783691
782414
704114
Gertner Aleksander Ryszard
Gerwatowski Jan Stefan
Getman Stanisław
784359
Gębaczka Czesław
781981
Gębala Józef
782121
76605
P-1188
P-0116
P-0920
Gębicki Henryk
Gębicki Jan
Gębicki Stefan
Gębik Karol Piotr
Gębołyś Julian
780321
Gębski Tadeusz Ludwik
P-1797 / 783463
Gęca Bolesław
780221
P-0171
794836
Gędziorowski Marian (Gordon)
Gędźwiłło Romuald
Gęsicki Jan
P-1956
Gęsior Eugeniusz Stanisław
P-1133
Gęsior Franciszek Edward
708689
Gibas Alojzy
729062
Gibas Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.04.1914
brak danych
Cpl
mechanik
05.05.1985
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
27.02.1909
Kielce
Cpl
mechanik przyrządów sam.
14.08.1989
Courtenay, BC, Kanada
-
brak danych
29.06.1916
Gliniany
LAC
pilot-uczeń
01.10.1941
Montrose, Tayside, Wlk. Brytania
-
8 SFTS
01.08.1907
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.07.1919
brak danych
AC1
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.08.1905
Radogoszcz
kapitan
F/Lt
pilot
24.06.1996
Warszawa, Polska
-
brak danych
11.03.1916
brak danych
kapral
LAC
elektryk
00.00.1996
Leicester, Wlk. Brytania
-
309 DMR
24.09.1914
Marki
Sgt
strzelec pokładowy
12.05.1943
Breda, Holandia
VM V kl., 4xKW
300 DB, 138 DS
02.09.1914
Tustonowice
F/Lt
obserwator
23.08.2002
Bossley Park, NSW, Australia
VM V kl., 3xKW
300 DB
21.12.1915
brak danych
F/Lt
pilot
19.12.2007
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW, BKZ
305 DB
11.05.1898
Zastawie
W/O
mechanik pokładowy
19.07.1954
Elbląg, Polska
KW, SKZ
308 DM, 300 DB
02.12.1922
Mikuliczyn
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
315 DM
10.07.1914
Bukowiec Górny
Sgt
strzelec pokładowy
25.11.1942
Bergen, Holandia
VM V kl., 3xKW
300 DB
04.07.1918
Łękawica
LAC
mechanik
03.09.1998
Newbold Verdon, Wlk. Brytania
-
301 DB
12.05.1916
Częstochowa
W/O
strzelec pokładowy
27.12.2000
Londyn, Wlk. Brytania
05.04.1901
Warszawa
F/O
pilot
13.10.1940
Nottingham, Wlk. Brytania
KW
300 DB
13.02.1916
Strzemieszyce
F/Lt
obserwator
brak danych
Tunstead Farm, Norfolk, Wlk. Brytania
KW
307 DMN
04.11.1913
Kraków
F/Lt
pilot
15.09.1943
Poznań, Polska
04.02.1911
Brzezinka
F/Lt
pilot
09.12.1984
Manchester, Wlk. Brytania
ZKZzM, SKZ, AFC
ACC
28.10.1922
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1983
Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.12.1917
Głusk
porucznik
F/Lt
pilot
07.06.1944
Grainville-Langannerie, Francja
ZKZzM
306 DM
13.08.1919
Krotoszyn
W/O
strzelec pokładowy
21.12.1999
brak danych
VM V kl., 4xKW
brak danych
08.08.1892
brak danych
P/O
oficer techniczny
00.00.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.01.1921
Berdyczów
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.10.1912
Mosty
kapitan
F/O
pilot
24.02.2009
Warszawa, Polska
-
301 DB
22.07.1910
Mosty
kapitan
F/Lt
pilot
06.12.1984
Warszawa, Polska
VM V kl., 3xKW
300 DB
05.07.1925
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
05.10.1924
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
28.12.1995
Fountain Valley, CA, USA
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
kapitan
porucznik
chorąży
plutonowy
kapral
plutonowy
st. sierżant
VM V kl., 3xKW, ODRK 304 DB
kapitan
porucznik
kapitan
VM V kl., 4xKW, DFC 305 DB, 138 DS
kapitan
chorąży
porucznik
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784777
Gibas Ludwik
P-1798 / 783451
Gidaszewski Walerian Feliks
707286
P-0247
P-2804 / 793609
Giedgowd Czesław (Trocki)
Giedgowd Ignacy Władysław
Giedroyć Wiktor
703867
Giedroyć-Juraho Władysław
P-0515
Giedryś Zenon
P-1383
Giejsztowt Jarosław Jan
705239
Giełasz Aleksander
707118
708805
705432
Giembicki Czesław
Giemza Józef
Gieraga Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.08.1916
brak danych
W/O
radiooperator
20.11.1982
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW, ODRK
304 DB
16.11.1917
Kiełczewo
P/O
radiooperator
26.02.1942
Aabenraa, Dania
2xKW
305 DB
06.05.1904
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.02.1897
Popłuszcze
S/Ldr
pilot
25.01.1974
Tornhill, ON, Kanada
-
brak danych
30.11.1910
brak danych
F/O
pilot
28.10.1998
Glasgow, Wlk. Brytania
BKZzM
TC
08.12.1913
brak danych
LAC
radiomechanik
15.08.1995
Bridlington, Wlk. Brytania
-
315 DM
14.01.1914
Wilno
F/O
pilot
00.00.2000
Sherwood Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
305 DB
09.02.1906
brak danych
S/Ldr
oficer wywiadowczy
23.07.1975
Cordoba, Argentyna
SKZ, MBE
303 DM
09.11.1914
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
Belgia
-
brak danych
07.05.1925
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
304 DB
09.02.1922
Pierściec
AC1
bez specjalności
22.05.2004
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
12.07.1922
Łódź
W/O
strzelec pokładowy
01.09.1989
Detroit, MI, USA
KW
307 DMN, 301 DB
brak danych
kapral
AC1
rusznikarz-uczeń
-
Heliopolis
werkmistrz
F/Sgt
radiomechanik
-
303 DM
LAC
kancelista
sierżant
podporucznik
kapral
major
porucznik
plutonowy
porucznik
major
kapral
st. szeregowy
st. szeregowy
plutonowy
707801
Gierak Lech
13.03.1926
793037
Gierak Piotr
25.03.1901
brak danych
brak danych
brak danych
03.03.1909
Lwów
30.03.2002
Long Eaton, Derbys., Wlk. Brytania
-
317 DM
12.03.1911
Wasiliszki
F/Lt
oficer techniczny
26.11.1963
Chapel Hill, NC, USA
-
307 DMN
05.03.1917
brak danych
F/O
nawigator
00.00.2003
Blackburn, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.08.1921
Bydgoszcz
LAC
mechanik
25.12.1986
Gdańsk, Polska
-
brak danych
12.02.1916
brak danych
LAC
elektryk
31.05.1989
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
27.02.1919
Lwów
Sgt
pilot
27.04.1943
Northwood, Wlk. Brytania
-
316 DM
22.07.1917
brak danych
W/O
pilot
11.03.1993
Lincoln, Wlk. Brytania
KW
300 DB
02.06.1900
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.08.1897
brak danych
F/O
administracja
brak danych
Argentyna
SKZzM, SKZ
300 DB, 18 OTU
02.02.1927
brak danych
AC1
mechanik
19.08.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
03.02.1916
Ignaców (Weronika)
W/O
pilot
25.04.2005
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW, ODRK, DFM
303 DM
13.07.1922
Warszawa
LAC
mechanik
00.00.1990
Thurrock, Essex, Wlk. Brytania
-
315 DM
27.11.1908
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.08.1921
brak danych
sierżant
W/O
pilot
brak danych
Leeds, Wlk. Brytania
SKZzM
304 DB
Derby, Wlk. Brytania
705837
P-1107
P-2405 / 704257
708468
792288
Gierałt Aleksander
Gierasimowicz Wilhelm
Gierat Józef
Gierczak Hieronim (Przybylski)
Gierczak Wacław
782951
Gierczycki Jerzy Janusz
783239
Gierejkiewicz Józef (Tyson)
783891
P-2999 / 780007
707802
Gierka Jan
Gierlicki Franciszek
Giermakowski Jerzy Marian
783285
Giermer Wacław
780263
Giernatowski Zbigniew Roman
793594
Gieroń Jan
780773
Gierszał Bronisław
plutonowy
kapitan
podporucznik
st. szeregowy
plutonowy
kapral
sierżant
kapral
porucznik
junak
chorąży
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1753
Gierycz Czesław Zenon
707803
Gierycz Edmund
793748
P-0555
706847
Gierzyński Roman
Gierżod Kazimierz
Gieysztor Jan
76765
Gil Józef
704526
Gilarowski Józef
706002
Gilejko Jan
793791
Gilis Leonard
792212
781906
P-2622
Gill Józef
Gill Michał
Giller Witold
783175
Gimbutt Władysław
792861
Ginda Józef
793913
P-1552 / 783430
794171
707429
793538
Gindera Jan Piotr
Ginter Tadeusz
Gintner Stanisław
Gintowt Michał
Gintrowicz Aleksander Michał
704527
Girstuń Zbigniew
P-0025 / 76865
Gisman Adam Edward
P-0269
703176
707735
Gissing Wacław
Gister Antoni
Giszter Tadeusz
794589
Gitlin Jan Jakub
792621
Gitzer Zdzisław Karol
703365
Gizewski Feliks
792560
Giziński Feliks
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
31.01.1914
Domaradzice
F/Lt
pilot
03.02.1960
Cheltenham, Gloucs., Wlk. Brytania
2xKW
309 DMR
15.11.1926
brak danych
AC1
mechanik
07.03.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
26.02.1905
brak danych
LAC
magazynier
brak danych
brak danych
-
315 DM
02.09.1906
Wilno
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1995
ON, Kanada
-
Cranwell
19.11.1924
Kowno
Sgt
pilot
17.05.2012
Saint-Sauveur, QC, Kanada
-
brak danych
30.01.1914
Łęg
F/O
pilot
VM V kl., 3xKW
306 DM
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
300 DB
plutonowy
LAC
kierowca
-
308 DM
plutonowy
F/Sgt
pilot
-
401 DM
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
300 DB
porucznik
junak
plutonowy
kapitan
plutonowy
porucznik
31.12.1942
-
13.01.1912
brak danych
17.05.2001
Sarnia, ON, Kanada
24.04.1909
Orenburg
brak danych
Polska
27.01.1915
Telechany
17.02.1943
-
27.01.1916
brak danych
30.12.2000
Londyn, Wlk. Brytania
10.10.1914
Lublin
Sgt
stolarz
03.06.1971
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.10.1907
brak danych
F/O
oficer techniczny
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
26.12.1917
brak danych
plutonowy
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Caracas, Wenezuela
-
304 DB
02.02.1905
brak danych
st. sierżant
Sgt
fotograf
04.05.1986
Londyn, Wlk. Brytania
-
315 DM
19.10.1910
Derne
LAC
mechanik
20.04.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
308 DM
06.10.1919
Lwówek
F/O
pilot
18.04.1943
Banneville, Francja
VM V kl., 4xKW
305 DB, 138 DS
26.04.1915
Drohobycz
Cpl
rusznikarz
10.07.1998
Roydon, Norfolk, Wlk. Brytania
-
315 DM
01.07.1907
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
26.09.1920
Miława Wlkp.
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
18.02.1922
brak danych
plutonowy
LAC
radiotelegrafista
24.04.1991
Smolno Wielkie, Polska
-
306 DM
27.01.1913
Maków Podh.
porucznik
F/O
obserwator
20.10.1941
Sage, Niemcy
VM V kl., 3xKW
304 DB
25.07.1905
Warszawa
F/O
obserwator
14.05.1944
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.01.1894
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
01.10.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.07.1911
Michałowo
AC1
radiomechanik
00.00.1976
Tameside, Lancs., Wlk. Brytania
-
305 DB
03.08.1913
Łódź
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.02.1918
brak danych
st. szeregowy
LAC
elektryk
00.00.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
316 DM
11.11.1918
Tomaszów
kapral
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.11.1907
brak danych
plutonowy
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
majster
porucznik
kapral
porucznik
plutonowy
kapral
majster
porucznik
chorąży
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793466
Giżyński Leon
704879
Glanc Władysław
729229
729063
792699
Glapa Alfons
Glapa Edmund
Glapa Edmund
784224
Glapa Ludwik
794630
Glass Jerzy
704301
Glass Jerzy Sebastian
794632
Glass Mieczysław
794629
706458
784535
Glass Zygmunt
Glazer Borys
Glegolski Konstanty
707430
Glen Józef
-
Glibowski Czesław
784333
784153
708129
782870
782013
Gliniecki Wojciech (Glenis Leon)
Glinkiewicz Roman Józef
Glinowiecki Franciszek (Glinosz)
Gliński Brunon
Gliński Józef
781488
Gliński Napoleon
705838
Gliszczyński Franciszek Wacław
706601
707119
708088
Gliszczyński Zygmunt (Glyn)
Gliwa Henryk
Glize Teodor (Krajewski)
P-2899 / 781290
Gluba Alfons
783259
Glücklich Henryk
792512
Glugla Roman
704164
Glüksman Leon
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.01.1903
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
18.09.1984
Radziejów, Polska
-
brak danych
29.04.1921
brak danych
st. szeregowy
LAC
nawigator
08.04.2014
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
20.04.1925
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
5029 DBL
09.08.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
316 DM
28.10.1914
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR
02.08.1909
Kobylniki
plutonowy
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
304 DB, 6 OTU
26.11.1921
brak danych
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Inverness, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.05.1918
Zwuck
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
00.00.2004
Stafford, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.11.1919
Warszawa
kapral
Sgt
nawigator
22.06.1943
Castricum, Holandia
-
300 DB
19.08.1918
Warszawa
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
10.01.1921
Charków
Sgt
nawigator
11.04.1997
Warszawa, Polska
-
brak danych
27.05.1916
brak danych
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1984
Ilkeston, Derbys., Wlk. Brytania
-
304 DB
17.01.1895
brak danych
LAC
kancelista
24.05.1975
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.07.1917
brak danych
LAC
mechanik
16.04.1980
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.07.1900
Skoki
F/Sgt
bez specjalności
05.05.1967
Warszawa, Polska
-
307 DMN, 309 DMR
04.07.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
22.08.2013
Elbląg, Polska
-
brak danych
09.05.1915
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.2005
Surrey, Wlk. Brytania
-
315 DM
14.08.1914
Cieszyków
LAC
rusznikarz
00.00.1991
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.11.1906
brak danych
st. majster
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
17.09.1914
Brześć Kuj.
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
306 DM
24.11.1917
Więckówka
LAC
bez specjalności
30.11.2000
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
02.02.1926
brak danych
LAC
kierowca
00.11.1980
Cook, IL, USA
-
brak danych
01.12.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
05.04.1957
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.10.1914
Łódź
F/O
pilot
15.12.1985
Bury, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB
13.07.1915
Katowice
F/Sgt
strzelec pokładowy
23.04.1998
Chorley, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
23.02.1905
brak danych
sierżant
Cpl
kancelista
09.02.1981
Kępno, Polska
-
309 DMR
07.12.1916
Kraków
plutonowy
LAC
elektryk
31.01.1992
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
szeregowy
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
porucznik
plutonowy
st. sierżant
kapral
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
kapral
podporucznik
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707804
Gładkowski Roman Stefan
P-1392
Gładych Bolesław Kazimierz
P-2363
708865
P-2843
Gładys Jan
Gładysz Józef
Głazowski Kazimierz Antoni
792446
Głażewski Bolesław
792307
Głażewski Tadeusz
794093
Głąbicki Józef
705176
Głębocki Jan
P-0604
706853
703177
Głębocki Jerzy
Głębocki Zygmunt
Głoćko Konstanty
784841
Głodek Zygmunt
781273
Głodkowski Józef
729042
704432
708132
707602
783958
Głodny Rudolf
Głodowski Roman
Głogowski Edward (Janoszko)
Głogowski Mieczysław
Głogowski Stanisław
708254
Głomb Jerzy (Gomołuch)
P-1659
Głowacki Adam Kazimierz
780222
708675
792561
Głowacki Ambroży Marian
Głowacki Antoni
Głowacki Antoni
P-1527 / 780408
Głowacki Antoni
783256
Głowacki Czesław Wincenty
709053
Głowacki Henryk
709054
Głowacki Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.11.1926
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
30.07.1995
Szczecin, Polska
-
Heliopolis
17.05.1918
Warszawa
kapitan
F/Lt
pilot
12.07.2011
Marysville, WA, USA
27.12.1916
brak danych
brak danych
brak danych
15.03.1921
brak danych
brak danych
brak danych
06.02.1914
brak danych
brak danych
Polska
27.04.1918
brak danych
01.12.1986
Derby, Wlk. Brytania
05.06.1913
brak danych
brak danych
brak danych
20.08.1910
brak danych
brak danych
brak danych
23.06.1917
Żytomierz
23.11.1974
Los Angeles, CA, USA
04.01.1913
Czeszki
26.04.1998
VM V kl., 3xKW, ODRK, DFC 303 DM
porucznik
P/O
administracja
-
brak danych
AC1
bez specjalności
-
brak danych
F/O
pilot
-
brak danych
sierżant
Sgt
pilot
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
-
304 DB
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
303 DM
F/Lt
pilot
Edynburg, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
08.01.1920
brak danych
F/Sgt
radiooperator
22.03.2006
Cheektowaga, NY, USA
-
brak danych
20.08.1913
brak danych
LAC
oficer transportu kolejow.
00.00.1982
Bridlington, Wlk. Brytania
-
309 DMR
20.12.1913
brak danych
Cpl
kancelista
00.00.1981
Taunton, Somerset, Wlk. Brytania
-
306 DM
14.02.1915
Pruszków
W/O
radiooperator
10.02.1968
Wigston Leics, Wlk. Brytania
KW
300 DB
19.04.1918
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
5029 DBL
28.07.1920
Biała
W/O
strzelec pokładowy
24.07.2011
Southfield, MI, USA
VM V kl., 2xKW
300 DB
12.03.1912
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.12.1925
brak danych
F/Sgt
radiooperator
07.08.2009
Melbourne, VIC, Australia
-
Heliopolis
02.03.1900
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.02.1923
brak danych
kapral
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
brak danych
Boronów, Polska
-
brak danych
13.11.1911
Jedlicze
podporucznik
P/O
strzelec pokładowy
22.07.1942
-
2xKW
301 DB
08.12.1906
Mińsk Maz.
Cpl
kancelista
14.05.1980
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
29.05.1898
brak danych
Cpl
kierowca
12.11.1982
Buffalo, NY, USA
-
Heliopolis
17.05.1905
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.02.1910
Warszawa
S/Ldr
pilot
27.04.1980
Wellington, Nowa Zelandia
18.05.1915
Inowrocław
Cpl
kierowca
00.00.1988
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
302 DM, 306 DM
21.01.1927
brak danych
junak
AC1
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
Cranwell
15.11.1927
brak danych
junak
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
Halton
kapral
porucznik
kapitan
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
st. szeregowy
sierżant
st. szeregowy
kapral
brak danych
sierżant
plutonowy
szeregowy
major
plutonowy
VM V kl., 4xKW, DFC, DFM 303 DM
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780264
Głowacki Izydor
P-1921
Głowacki Jerzy
P-2199 / 782667
706598
703178
Głowacki Jerzy Jan
Głowacki Lucjan Karol
Głowacki Ludwik
793686
Głowacki Ludwik
781960
Głowacki Stanisław
703461
Głowacki Tadeusz
707431
Głowacki Tadeusz
709055
P-1553 / 783450
Głowacki Tadeusz
Głowacki Tadeusz Marian
Głowacki Wincenty
781458
Głowacki Witold
76739
Głowacki Witold Józef
704881
784928
709056
P-1175
705579
Głowacz Tadeusz
Głowacz Wincenty
Głowicki Władysław
Głowiński Bogusław Jan
Głowiński Edward (Morton)
783152
Głowiński Witold
729225
Głownia Henryk
P-1983 / 703887
793198
704204
Głód Mieczysław
Głód Szczepan
Główczewski Jerzy Eligiusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.06.1904
brak danych
plutonowy
LAC
bez specjalności
14.10.1961
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
31.03.1915
Warszawa
porucznik
F/Lt
pilot
14.02.1993
Sechelt, BC, Kanada
KW
304 DB, 6 OTU
02.12.1919
Stanisławów
P/O
pilot
03.12.1943
Tel-el-Kebir, Egipt
-
318 DMR
03.11.1914
brak danych
F/Sgt
pilot
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
19.08.1908
Brzezie
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
30.10.1903
brak danych
Cpl
mechanik
20.03.1984
San Francisco, CA, USA
BKZ
300 DB, 318 DMR
25.05.1914
brak danych
Cpl
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.02.1904
brak danych
sierżant
Sgt
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
12.01.1925
brak danych
szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
USA
-
brak danych
28.09.1927
brak danych
AC2
bez specjalności
10.07.2003
St. Catharines, ON, Kanada
-
Halton
06.06.1913
Żychlin
F/Lt
pilot
21.06.2004
Warwick, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.09.1917
Inowrocław
P/O
pilot
02.06.1942
Lommel, Belgia
VM V kl., 3xKW
301 DB
25.01.1914
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik pokładowy
12.02.2010
Duffield, Wlk. Brytania
-
309 DMR
30.10.1913
Berlin
porucznik
P/O
pilot
24.09.1940
Guines, Francja
VM V kl.
605 DM
18.10.1922
Grodno
F/Sgt
pilot
17.10.2001
West Moors, Dorset, Wlk. Brytania
-
301 DB, 6 OTU
30.03.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.06.1927
brak danych
AC2
mechanik przyrządów sam.
24.12.2004
Henfield, W. Sussex, Wlk. Brytania
-
Halton
23.10.1910
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
00.00.2000
Woverhampton, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.05.1922
Warszawa
W/O
radiooperator
brak danych
Johannesburg, RPA
SKZzM
304 DB
01.03.1914
Toruń
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1978
Lizbona, Portugalia
-
315 DM
12.04.1923
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
00.00.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.06.1916
Jarocin
F/O
pilot
07.05.1943
Moncton, NB, Kanada
-
10 AOS
14.07.1904
brak danych
Cpl
kancelista
06.10.1963
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.11.1922
Warszawa
W/O
pilot
3xKW
302 DM, 308 DM
F/Lt
pilot
VM V kl., 4xKW
302 DM
Sgt
strzelec pokładowy
-
305 DB
plutonowy
LAC
mechanik
-
300 DB
st. sierżant
Cpl
mechanik
-
brak danych
podporucznik
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
junak
kapitan
podporucznik
plutonowy
brak danych
junak
kapitan
plutonowy
porucznik
plutonowy
sierżant
New York, USA
P-1495
Główczyński Czesław Marian
794329
Główczyński Tadeusz
784347
Głuch Stefan Mieczysław
780322
Głuchowski Henryk
22.07.1913
Będzin
17.12.2000
Warszawa, Polska
29.03.1920
Lublin
29.01.1943
-
28.01.1907
brak danych
00.00.1990
Bedford, Wlk. Brytania
30.03.1912
brak danych
00.08.1991
Londyn, Wlk. Brytania
major
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794906
Głuchowski Józef
P-2900 / 794784
Głuchowski Maciej (Matt Gregory)
P-1660
780251
703601
Głuski Ryszard Andrzej
Głuszak Sylwester Jan
Głuszek Wawrzyniec
705840
Głuszonek Wiktor
P-2310 / 782055
Głydziak Piotr
792929
Gmerek Zenon
792035
Gmiter-Gmitrewicz Michał
784721
780678
705841
Gmitrowicz Władysław
Gmur Feliks
Gnapp Roman
782658
Gnatek Stanisław
707805
Gnatiuk Adam
704653
792586
792484
780729
P-2964 / 783416
Gnatowski Sylwester (Armstrong)
Gniadkowski Józef
Gniewkowski Wacław
Gniot Zdzisław
Gnoiński Stanisław
P-1298
Gnyś Władysław
784960
Goc Zygmunt
709057
780730
P-0412
Goć Alfred
Godecki Andrzej Feliks
Godlewski Andrzej Marian
703025
Godlewski Bronisław
793612
Godlewski Henryk
781245
Godlewski Janusz Józef
P-0597
Godlewski Jerzy Marian Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.07.1913
Wilno
W/O
pilot
27.04.1983
Hucknall, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.11.1921
Araucária
F/O
nawigator
29.07.2000
Las Vegas, NV, USA
3xKW
304 DB
18.04.1916
Żarki
F/Lt
strzelec pokładowy
09.12.2004
Caracas, Wenezuela
2xKW
304 DB
18.12.1913
Inowrocław
Cpl
mechanik
00.00.1991
Harlow, Essex, Wlk. Brytania
KW
301 DB
02.08.1900
Młyny
Cpl
magazynier
brak danych
Polska
-
304 DB
18.10.1921
Tkacze
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Chaddesden, Derbys., Wlk. Brytania
-
300 DB
15.08.1911
Łódź
F/O
pilot
24.05.1944
-
VM V kl., 3xKW
45 TG
07.11.1916
Łódź
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM, 300 DB
18.09.1920
Krasnystaw
kapral
LAC
pilot-uczeń
03.01.1942
Cirencester, Gloucs., Wlk. Brytania
-
3 SFTS
05.10.1911
brak danych
F/Sgt
pilot
21.01.1995
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
306 DM
06.11.1914
Biniew
Sgt
pilot
30.08.1940
Epping, Essex, Wlk. Brytania
-
151 DM
17.02.1922
Brzuchowice
LAC
stolarz
03.11.1995
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
663 DSA
16.02.1916
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
16.05.1999
Detroit, MI, USA
-
317 DM
23.08.1927
brak danych
junak
AC1
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Northwich, Cheshire, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
04.10.1905
Zawady
LAC
mechanik samochodowy
11.10.1984
Preston, Lancas., Wlk. Brytania
-
6 OTU
08.01.1916
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1994
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.10.1905
Mogilno
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.06.1917
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
Halton, Leeds, Wlk. Brytania
-
315 DM
08.11.1908
brak danych
F/O
oficer techniczny
brak danych
Scarborough, ON, Kanada
-
brak danych
24.08.1910
Sarnów
S/Ldr
pilot
28.02.2000
Beamsville, ON, Kanada
29.12.1916
Zawiercie
brak danych
brak danych
04.03.1927
brak danych
00.00.1974
st. sierżant
podporucznik
kapitan
sierżant
sierżant
plutonowy
podporucznik
chorąży
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
podporucznik
major
kapral
VM V kl., 3xKW, ODRK 302 DM
LAC
mechanik
-
307 DMN, 300 DB
AA
radiomechanik
Luton, Beds., Wlk. Brytania
-
Cranwell
17.04.1922
Zduńska Wola
W/O
strzelec pokładowy
24.04.2002
Brevard, FL, USA
3xKW
302 DM, 18 OTU
02.12.1894
brak danych
F/Lt
administracja
18.08.1982
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
07.01.1924
Chicago
Sgt
strzelec pokładowy
12.06.1989
Dunedin, FL, USA
17.03.1902
brak danych
LAC
mechanik
07.01.1986
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
11.11.1917
Siedlce
Cpl
elektryk
00.00.1965
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
17.10.1916
Lwów
F/O
pilot
10.07.1941
-
2xKW
72 DM
junak
sierżant
kapitan
kapral
VM V kl., 2xKW, ODRK 305 DB
plutonowy
sierżant
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705680
Godlewski Kazimierz
704882
Godlewski Roman
P-1450 / 76749
781334
781322
Godlewski Sylwester Jerzy
Goduń Michał
Godyla Edward
708255
Godzieński Franciszek (Grabowski)
706461
Godzikowski Lucjan
780040
Goebel Gerhard
780075
Gogolewski Zygmunt
P-1247
780802
705364
Gogoliński-Elston Rafał
Gogołowski Stanisław
Gogół Stefan
784073
Göhres Walenty
794386
Gojdź Stanisław (Grant)
783391
784501
705842
705447
704654
Gojny Bronisław
Golankowicz Józef
Golarz Ludwik
Golba Józef
Golcz Stanisław
P-0758
Golczewski Aleksander Roman
793688
Golczyk Jerzy
707806
705003
706940
Gold Jan (Gordon)
Gold Wacław
Goldberg Izaak
704166
Goldfarb Mozes Marian
P-0678
Goldhaar Jerzy
794631
Goldman Kazimierz
709861
Goldman Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.06.1920
Nur nad Bugiem
F/Sgt
pilot
00.00.2001
Worksop, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
08.08.1921
Płock
F/Sgt
pilot
brak danych
Wenezuela
-
309 DMR
27.10.1915
Warszawa
F/O
pilot
29.05.1942
Northwood, Wlk. Brytania
KW
302 DM
16.04.1909
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.05.1913
brak danych
Cpl
elektryk
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
13.09.1908
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
305 DB
18.02.1923
brak danych
plutonowy
Sgt
radiooperator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.05.1914
Siemianowice
Sgt
pilot
29.10.1940
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
13.04.1917
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.02.1902
Kijów
G/C
kapelan
22.10.1982
Warszawa, Polska
VM V kl.
brak danych
15.05.1910
Lwów
Sgt
mechanik
17.03.2004
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
08.07.1916
Dzierzkowice
LAC
mechanik radarowy
03.01.1999
Ashtabula, OH, USA
-
307 DMN
01.01.1921
Kraków
st. szeregowy
Sgt
pilot
06.08.1942
Lorient, Francja
-
301 DB
01.01.1914
Prokopowicze
sierżant
W/O
bombardier
12.04.1997
Woy-Woy, NSW, Australia
3xKW
300 DB
07.11.1921
Sosnowiec
Cpl
rusznikarz
22.12.1986
Sosnowiec, Polska
-
317 DM, 411 RSU
10.08.1911
brak danych
AC2
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.10.1920
Hyńkowce
AC1
bez specjalności
09.03.2011
Pointe Claire, QC, Kanada
-
brak danych
20.12.1914
brak danych
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
15.05.1973
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.11.1897
brak danych
Sgt
bez specjalności
17.03.1958
Poznań, Polska
-
brak danych
17.04.1911
Częstochowa
F/O
obserwator
26.02.1942
Aabenraa, Dania
KW
305 DB
04.04.1916
Wieliczka
LAC
elektryk
09.11.1988
Bridgeman Downs, QLD, Australia
-
301 DB
06.04.1926
Grodno
AC2
mechanik przyrządów sam.
03.06.2001
FL, USA
-
Heliopolis
31.01.1924
brak danych
F/Sgt
radiooperator
10.04.1945
-
KW
300 DB
20.08.1908
brak danych
LAC
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.06.1919
Warszawa
kapral
LAC
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
11.01.1915
Białobrzegi
kapitan
F/Lt
pilot
20.02.1945
Praia da Vitória, Portugalia
05.10.1918
Warszawa
00.00.1972
01.01.1913
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapral
sierżant
sierżant
brak danych
podpułkownik
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
sierżant
chorąży
kapitan
plutonowy
junak
plutonowy
kapral
kapral
VM V kl., 4xKW, ODRK 301 DB, 45 TG
LAC
elektryk
Sutton, Surrey, Wlk. Brytania
-
301 DB
brak danych
LAC
kierowca
-
318 DMR
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2282 / 703851
Goldszmidt Adolf
707526
Goldwasser Max
782730
705252
707233
Golec Michał
Golenia Tadeusz
Goleń Jan
703460
Golędzinowski Tadeusz
P-0631
Golędzinowski Zbigniew Marian
703239
Golicki Sławomir
706591
Golicz Roman Mikołaj
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.11.1911
brak danych
F/O
pilot
17.03.2009
Tauranga, Nowa Zelandia
-
brak danych
21.03.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.09.1916
Czerniewice
F/Sgt
strzelec pokładowy
13.06.1944
Kleve, Niemcy
KW
300 DB
01.07.1914
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
26.12.1916
brak danych
AC2
pilot-uczeń
22.09.1986
Gliwice, Polska
-
brak danych
13.02.1916
Nowozybkow
LAC
magazynier
00.00.1999
Thanet with Dover, Kent, Wlk. Brytania
-
309 DMR
18.06.1897
brak danych
F/O
obserwator
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.04.1914
Warszawa
kapral
LAC
radiomechanik
17.06.1988
Phoenix, AZ, USA
-
brak danych
02.01.1925
Złoczów
plutonowy
W/O
strzelec pokładowy
KW
307 DMN, 304 DB
LAC
rusznikarz
-
305 DB
porucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
Clinton, CT, USA
703279
792547
780781
Golimowski Michał
Golinny Anatol
Goliński Feliks
703238
Golisz Józef
793949
Golnik Feliks
P-1554 / 783449
783087
792069
708866
793867
Gołacki Czesław Stanisław
Gołaszewski Jerzy Marian
Gołaszewski Mieczysław
Gołąb Mieczysław
Gołąbek Bogusław
708098
Gołąbek Konrad (Ledwoń)
709880
Gołąbek Stefan
729024
780754
706613
Gołąbowski Maksymilian
Gołda Zbigniew
Gołdowski Lucjan Stanisław
704886
Gołembicki Wacław
706932
Gołembiewski Antoni
793269
Gołębiewski Józef
P-2030 / 792458
Gołębiewski Tadeusz Hieronim
24.09.1913
Śrem
plutonowy
brak danych
Antwerpia, Belgia
29.03.1917
brak danych
Cpl
radiomechanik
00.00.1985
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
309 DMR
02.05.1905
brak danych
Cpl
mechanik
28.05.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
05.01.1912
Bąków Dolny
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
304 DB
26.07.1906
Toruń
sierżant
Sgt
kancelista
26.12.1974
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.09.1919
Piasek
P/O
pilot
23.12.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
24.05.1920
Toruń
F/Sgt
pilot
09.08.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
01.06.1920
Chełmża
Sgt
strzelec pokładowy
26.03.1942
Kleve, Niemcy
KW
301 DB
23.08.1923
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.03.1914
Warszawa
Sgt
radiooperator
16.12.1941
Middelkerke, Belgia
-
304 DB
18.01.1922
brak danych
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
00.00.1986
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.12.1915
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
318 DMR
20.09.1914
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.02.1921
Kraków
LAC
mechanik
30.09.2004
Burlingame, CA, USA
-
308 DM
20.01.1922
Grajewo
Sgt
strzelec pokładowy
13.02.1945
brak danych
KW
307 DMN, 300 DB
02.10.1914
brak danych
F/Sgt
nawigator
00.00.1985
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
14.02.1918
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
305 DB
17.02.1904
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
30.09.1907
Warszawa
porucznik
F/O
oficer techniczny
13.10.1986
Warszawa, Polska
SKZ
301 DB
sierżant
plutonowy
podporucznik
plutonowy
plutonowy
kapral
szeregowy
st. szeregowy
st. szeregowy
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704377
Gołębiewski Wacław
781818
Gołębiewski Wacław
703432
707432
-
Gołębiewski Witold
Gołębiowski Aleksander
Gołębiowski Czesław
792010
Gołębiowski Henryk
792026
Gołębiowski Henryk
793475
Gołębiowski Józef
782082
Gołębiowski Józef Stanisław
780323
781072
792161
Gołębiowski Konstanty
Gołębiowski Mieczysław
Gołębiowski Władysław
783306
Gołębiowski Wojciech
782978
Gołgowski Józef Jan
76655
P-0501
794089
706463
781881
Gołko Jerzy
Gołoński Zbigniew Kazimierz
Gołowacz Jan
Gołowańczuk Włodzimierz
Gołówko Walerian
703490
Gołub Leon
P-1809
Gołuchowski Mieczysław Antoni
781498
707031
705843
Gołuszyński Jan
Gołuzd Mieczysław
Gomel Mikołaj
708806
Gomola Józef
794848
Gomoliszewski Wiktor
729162
Gomulak Antoni
P-0299
Gomuliński Franciszek Karol
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.09.1911
brak danych
sierżant
Cpl
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.07.1911
Warszawa
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR, 6 OTU, 304 DB
16.02.1917
Odessa
W/O
radiooperator
22.01.1979
Manchester, Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
08.08.1898
brak danych
LAC
bez specjalności
30.03.1976
Kędzierzyn Koźle, Polska
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
obserwator
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.07.1916
Warszawa
W/O
pilot
brak danych
Montreal, QC, Kanada
VM V kl., 4xKW
304 DB, 301 DB
01.12.1916
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.03.1903
Warszawa
W/O
mechanik
brak danych
brak danych
SKZ
302 DM, 309 DMR
13.10.1911
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
RPA
-
304 DB
28.08.1916
Szczekarków
Sgt
strzelec pokładowy
09.05.1941
-
3xKW
301 DB
21.01.1916
Warszawa
LAC
radiomechanik
brak danych
Bath, Somerset, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 308 DM
04.03.1913
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.04.1904
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.12.1913
Warszawa
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
318 DMR
25.01.1913
Łuck
S/Ldr
pilot
27.04.2005
Bellair Bluffs, FL, USA
4xKW, ODRK
300 DB, 309 DMR
16.01.1900
Radziwiłłmonty
S/Ldr
pilot
12.05.1958
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.11.1911
Wilno
LAC
mechanik
28.01.1976
Gdańsk, Polska
-
307 DMN, 300 DB
06.02.1916
brak danych
F/Sgt
pilot
01.12.1997
Nottingham, Wlk. Brytania
-
303 DM
06.01.1916
brak danych
LAC
rusznikarz
24.01.1999
Spondon, Derby, Wlk. Brytania
-
317 DM
15.02.1914
Grabowice
F/Sgt
nawigator
13.03.1988
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.06.1890
brak danych
F/O
administracja
22.07.1966
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
05.03.1917
Wiskitno
Cpl
mechanik
brak danych
Argentyna
-
302 DM, 305 DB
02.12.1922
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
309 DMR
13.01.1923
Burmaki
LAC
kierowca
18.06.2005
Erie, NY, USA
-
308 DM
08.11.1902
Mosty
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.03.1904
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
30.12.1990
Rosemo, Argentyna
-
brak danych
26.09.1916
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.10.1905
brak danych
podpułkownik
S/Ldr
oficer techniczny
10.06.1981
Brwinów, Polska
KW
308 DM
sierżant
kapral
porucznik
st. sierżant
brak danych
werkmistrz
sierżant
sierżant
plutonowy
brak danych
major
major
plutonowy
sierżant
plutonowy
st. sierżant
kapitan
sierżant
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793684
Gomuliszewski Teodor
782215
Gomuła Jan
782349
704655
782420
Goncerz Władysław
Gonera Stanisław
Gonkowski Bolesław Jan (Tyler)
783912
Gontarz Tadeusz
708808
Gończyk Ernest
780223
Gońko Stanisław
P-1164
Gorączko Marian
705844
784959
781668
Gorcik Włodzimierz (Gordon Robert)
Gorczyca Bronisław
Gorczyca Jan (Graham)
704601
Gorczyca Kazimierz
793758
Gorczyca Tadeusz
792410
706605
P-2975
792005
704536
Gorczyca Tomasz
Gorczycki Antoni
Gorczyński Wacław
Gorczyński Wiktor
Gorczyński Władysław
729226
Gorczyński Władysław
708347
Gorgol Emil (Sosna)
709631
707103
781337
Gorgolewski Jan
Gorgolewski Włodzimierz Antoni
Gorgoń Alojzy
706460
Gorlewski Leon
706117
Gorlewski Stefan
704884
Gorochowski Maksymilian
706465
Gorodecki Romuald Eugeniusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.08.1902
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.11.1919
Michów
sierżant
W/O
pilot
brak danych
brak danych
VM V kl., 4xKW
305 DB
27.03.1918
brak danych
Cpl
mechanik
28.10.2000
RPA
-
304 DB
04.08.1905
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.08.1914
brak danych
Cpl
rusznikarz
brak danych
Wlk. Brytania
-
305 DB
05.10.1907
brak danych
Cpl
mechanik samochodowy
12.12.1987
Bielsko-Biała, Polska
BKZ
309 DMR
03.02.1921
Świętochłowice
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
01.11.1915
brak danych
Cpl
rusznikarz
00.00.1994
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
300 DB
06.12.1892
brak danych
F/Lt
administracja
00.00.1952
Polska
-
brak danych
10.05.1907
Żywiec
Cpl
kierowca
26.01.1974
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.12.1901
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.06.1916
brak danych
Cpl
fryzjer
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.08.1921
brak danych
kapral
Cpl
szewc
brak danych
Curitiba, Brazylia
-
317 DM
23.09.1916
Warchody
st. sierżant
W/O
pilot
00.00.1956
Słupsk, Polska
-
302 DM
16.11.1899
brak danych
F/Sgt
mechanik
02.05.1965
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
04.10.1921
Siemkowice
W/O
strzelec pokładowy
03.10.1992
Lincoln, Wlk. Brytania
KW, ODRK
307 DMN, 300 DB
10.04.1915
brak danych
F/O
pilot
09.02.1989
New York, USA
-
306 DM
06.03.1916
brak danych
F/Sgt
meteorolog
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.10.1925
brak danych
Sgt
pilot
20.07.1999
Kowary, Polska
-
309 DMR
24.01.1924
Dźwinogród
AC2
bez specjalności
00.00.1983
Sheffield, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.05.1920
Karwina
AC1
bez specjalności
00.00.1989
Salford, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
18.12.1925
brak danych
LAC
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.12.1914
brak danych
LAC
kancelista
00.00.1996
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
02.07.1915
Zwonowice
W/O
mechanik pokładowy
brak danych
Argentyna
3xKW, BKZzM
307 DMN, 300 DB
06.10.1915
Szypliszki
plutonowy
Sgt
pilot
brak danych
Kanada
-
brak danych
24.11.1891
brak danych
st. szeregowy
AC2
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.11.1916
Kijów
szeregowy
AC2
pilot-uczeń
00.01.1983
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
11.09.1924
Horodenka
plutonowy
F/Sgt
pilot
18.04.1995
Kanahooka, NSW, Australia
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
szeregowy
sierżant
porucznik
kapral
brak danych
plutonowy
majster
plutonowy
porucznik
sierżant
plutonowy
kapral
st. szeregowy
st. szeregowy
kapral
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794759
Gortat Jan
703073
Gorwic Norbert Henryk
784239
792876
708395
Gorzała Wacław
Gorzan Stefan
Gorzawski Jerzy (Dżorsz)
705682
Gorzejowski Jerzy
784330
Gorzelanny Tomasz
783078
Gorzelańczyk Feliks Michał
709058
Gorzelnik Józef
P-0070
P-2397 / 783207
792034
Gorzeński Mieczysław
Gorzeński Władysław
Gorzkowski Józef
P-1754
Gorzkowski Tadeusz (Griffin)
76695
Gorzula Mieczysław Stanisław
P-1325
792204
792419
707433
780679
Gosiewski Antoni Henryk
Gosiewski Stanisław
Gosliński Roman
Gospoś Tadeusz
Gostkowski Stefan
783844
Gostomczyk Józef
P-2016
Gostomski Walerian
P-0681
709871
P-1555 / 783454
Gostyński Jan
Gostyński Wacław
Goszczyński Michał
708316
Goszka Brunon (Nadolski)
708362
Goszka Roman (Wiśniewski)
705506
Goszko Paweł
705518
Gościło Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.10.1901
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
BKZzM
brak danych
02.02.1911
Warszawa
AC1
radiomechanik
12.11.1988
Ann Arbor, MI, USA
-
brak danych
18.03.1910
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
308 DM
00.00.1916
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.12.1922
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
19.08.1918
Lwów
W/O
strzelec pokładowy
01.02.2009
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
30.11.1906
Pogorzałki
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
19.09.1915
Pysząca
LAC
mechanik
00.00.2005
Devon, Exeter, Wlk. Brytania
-
307 DMN
21.04.1926
brak danych
AC1
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
Halton
14.09.1908
Przemyśl
F/O
obserwator
26.02.1942
Aabenraa, Dania
VM V kl., 4xKW
305 DB
27.01.1920
brak danych
F/O
pilot
brak danych
Kanada
-
315 DM
17.08.1915
brak danych
Cpl
meteorolog
00.02.1987
Chicago, IL, USA
-
brak danych
29.09.1908
Warszawa
F/Lt
obserwator
20.05.1975
Woking, Surrey, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB, 301 DB
01.08.1919
Kraków
F/Lt
pilot
06.12.2005
Kraków, Polska
3xKW
302 DM
17.01.1900
Warszawa
W/Cdr
pilot
19.12.1941
Maidenhead, Berks., Wlk. Brytania
-
TFPP
24.04.1922
Ostrołęka
Sgt
pilot
15.01.1943
-
-
300 DB
04.02.1902
brak danych
brak danych
brak danych
00.00.1950
Abergavenny, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.02.1912
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
20.11.1916
Sokole Pole
LAC
rusznikarz
29.05.2010
Zawiercie, Polska
-
318 DMR
09.10.1904
Kiedrowice
st. sierżant
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.04.1911
brak danych
podporucznik
P/O
obserwator
26.10.1942
Edynburg, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.09.1906
Warszawa
F/O
oficer techniczny
07.12.1999
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.02.1908
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
02.01.1921
Przybojewo
F/Lt
pilot
13.04.1990
Falenica, Polska
28.01.1916
brak danych
brak danych
Polska
18.05.1921
brak danych
brak danych
Polska
03.06.1919
Warszawa
00.00.1988
23.06.1914
00.01.1972
Flushing, NY, USA
plutonowy
kapral
plutonowy
brak danych
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
kapral
junak
kapitan
podporucznik
plutonowy
porucznik
kapitan
podpułkownik
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapitan
VM V kl., 3xKW, AFC 301 DB
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
-
brak danych
kapral
LAC
fryzjer
-
brak danych
LAC
strzelec pokładowy
Sheffield, Wlk. Brytania
-
301 DB
Wilno
Cpl
bez specjalności
-
brak danych
kapral
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705845
Gościnny Mieczysław
781078
Gościński Józef
729118
792808
703391
Gośliński Czesław
Gośliński Stanisław
Gotlip Feliks
P-1115
Göttel Władysław (Goettel)
780731
Gottfried Franciszek Józef
P-1598 / 781027
Gottowt Eugeniusz
705836
Götz Józef (Giec)
P-0433
782873
782987
Götzlik Zbigniew Jan (Goetzlik)
Gowarkiewicz Bernard
Gowin Dyonizy
707032
Goworek Franciszek
P-0524
Gozdecki Dariusz Marian
706391
794551
704656
794907
703001
Gozdek Tadeusz
Gozdek Władysław
Goździak Aleksander
Goździelewski Jan
Góra Kazimierz
793883
Góra Michał
P-2200 / 793606
Góra Tadeusz Edward
703877
707736
704490
Górak Teofil
Góral Jarosław
Góralczyk Roman
707603
Góralczyk Stanisław Marian
708521
Góralczyk Zenon Józef
783242
Góralik Józef
703367
Góralski Kazimierz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.06.1924
Warszawa
kapral
LAC
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
300 DB
19.06.1915
Lubicz
sierżant
Cpl
rusznikarz
00.00.1992
Hastings, Sussex, Wlk. Brytania
-
308 DM
14.07.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
316 DM
20.08.1904
brak danych
Cpl
mechanik
28.04.1992
Aylesbury, Bucks., Wlk. Brytania
-
brak danych
07.06.1915
Warszawa
LAC
kucharz
brak danych
Francja
-
brak danych
17.11.1908
Honiatycze
F/Lt
pilot
31.08.1966
Kanada
KW, SKZ, AFC
302 DM
19.08.1912
Lwów
Cpl
mechanik
00.00.1990
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
302 DM, 315 DM
13.01.1916
Hryszaniszki
F/O
pilot
07.07.1943
Northwood, Wlk. Brytania
-
183 DM
23.01.1909
Monastyż
Cpl
kierowca
brak danych
Polska
-
300 DB
28.08.1909
Lwów
F/Lt
obserwator
12.07.1991
Paso Robues, CA, USA
VM V kl., 3xKW
301 DB, 300 DB
27.03.1913
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Kanada
-
306 DM
26.06.1917
brak danych
LAC
mechanik
06.05.2008
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
300 DB
23.07.1924
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
13.12.2008
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.12.1912
Lublin
porucznik
F/O
pilot
28.08.1941
-
-
316 DM
16.05.1924
brak danych
AC1
strzelec pokładowy
00.00.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.04.1911
brak danych
AC2
bez specjalności
22.06.1974
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.03.1916
Syrokomla
LAC
mechanik samolotowy
brak danych
Polska
-
brak danych
26.08.1919
Śliwice
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
315 DM
25.03.1906
Łódź
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
18 OTU, 6 OTU, 303 DM
14.11.1917
Rzepińce
Sgt
budowa lotniska
07.07.1991
Manchester, Wlk. Brytania
2xKW
305 DB, 307 DMN
19.01.1918
Kraków
F/Lt
pilot
04.01.2010
Świdnik, Polska
VM V kl., 3xKW
316 DM, 306 DM
17.10.1906
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
316 DM
02.07.1914
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
316 DM
20.12.1902
Częstochowa
LAC
kucharz
00.00.1982
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
300 DB
18.09.1923
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
01.01.1926
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
00.00.1999
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.02.1916
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1989
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
18.12.1914
Włocławek
LAC
tokarz
27.06.2008
Chicago, IL, USA
-
brak danych
kapral
plutonowy
kapral
major
sierżant
porucznik
plutonowy
kapitan
sierżant
kapral
st. szeregowy
szeregowy
kapral
sierżant
plutonowy
sierżant
porucznik
st. sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706876
Góralski Roman (Krajewski)
780804
Góralski Stanisław
782619
708582
P-2713
Górecki Bogusław
Górecki Edward
Górecki Eugeniusz Sabin
P-1501
Górecki Henryk Józef
784993
Górecki Jan
P-0739
Górecki Jerzy
703366
Górecki Roman
P-2901 / 782111
Górecki Ryszard
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.07.1916
Purgałki
kapral
LAC
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.09.1916
brak danych
sierżant
W/O
pilot
00.00.1997
Hull, Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB
02.08.1916
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.11.1926
brak danych
AC1
elektryk
brak danych
Irving, TX, USA
-
318 DMR
27.10.1898
Warszawa
F/O
oficer techniczny
25.12.1955
Warszawa, Polska
-
brak danych
10.07.1897
brak danych
P/O
administracja
00.00.1964
Saint-Sauveur, QC, Kanada
-
brak danych
21.06.1913
Warszawa
LAC
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
300 DB
08.01.1914
Włocławek
F/O
bombardier
3xKW
305 DB
Sgt
mechanik samochodowy
kapral
kapral
kapitan
podporucznik
kapral
porucznik
31.10.1942
-
18.07.1907
brak danych
brak danych
Lindfield, Wlk. Brytania
-
316 DM
23.05.1916
brak danych
F/O
pilot
4xKW, ODRK
303 DM
AC1
rusznikarz
-
300 DB
Sgt
strzelec pokładowy
-
304 DB
plutonowy
LAC
mechanik
-
315 DM
kapitan
F/Lt
pilot
majster
podporucznik
Favares, FL, USA
708217
794717
Górecki Wiktor Stanisław (Aszkowski)
Górka Franciszek
783243
Górka Wawrzyniec
76742
Górniak Korneliusz Teodor
792499
706988
782536
794418
780991
Górnicki Adam Józef
Górnik Albin
Górny Kazimierz
Górny Kazimierz
Górny Kazimierz Maciej
780565
Górny Stanisław
703370
Górny Walerian Zbigniew
703368
709573
708021
Górowski Rościsław
Górski Albin Tadeusz
Górski Alojzy (Bronisławski)
704433
Górski Andrzej Kazimierz (Lewalt-Górski)
P-0661
Górski Bolesław Emil Józef
706212
Górski Edward
783946
Górski Franciszek
11.08.1923
brak danych
brak danych
Polska
kapral
05.04.1911
brak danych
13.08.1943
-
03.08.1910
brak danych
brak danych
Polska
06.12.1919
Cieszyn
11.04.2003
Church Crookham, Wlk. Brytania
2xKW
306 DM, 318 DMR
19.01.1915
brak danych
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
301 DB
26.10.1915
Turek
LAC
kierowca
15.10.1997
Winnipeg, MB, Kanada
-
brak danych
15.01.1915
Górka
Sgt
radiomechanik
brak danych
Australia
BKZ
305 DB
13.02.1916
Wierzyce
W/O
pilot
00.00.1988
Stroud, Glostershire Wlk. Brytania
3xKW
300 DB, 301 DB
04.01.1920
Włocławek
Sgt
radiooperator
28.08.1942
Heverlee, Belgia
3xKW
305 DB
07.04.1917
brak danych
W/O
pilot
12.03.1988
Vancouver, BC, Kanada
KW, ODRK
303 DM
04.04.1912
Inowrocław
LAC
mechanik samochodowy
00.00.1980
Buenos Aires, Argentyna
-
317 DM
02.01.1905
Zegrze
LAC
elektryk
06.04.1988
Saint Petersburg, FL, USA
-
brak danych
14.04.1923
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.09.1924
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.03.1921
Poznań
W/O
pilot
28.01.2013
Sarasota, FL, USA
2xKW
300 DB
09.04.1902
brak danych
F/Lt
obserwator
15.02.1966
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.01.1924
Kobryń
kapral
LAC
kucharz
brak danych
Niemcy
-
brak danych
05.06.1915
brak danych
kapral
LAC
obsługa balonów
00.00.1995
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
brak danych
kapral
sierżant
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794389
Górski Franciszek
780157
Górski Jan
782079
794626
708022
Górski Jan
Górski Jan
Górski Jan (Bronisławski)
703911
Górski Józef
P-0693
Górski Józef Jakub
783693
Górski Karol Włodzimierz
P-2452
Górski Kazimierz Szczepan
784028
709278
703775
Górski Mieczysław
Górski Stefan
Górski Tadeusz
P-2835 / 705667
Górski Tadeusz Adam
706831
Górski Zbigniew
P-1214
780862
708691
782738
708133
Górski Zbigniew
Górski Zygfryd
Górski Zygmunt
Góryń Adolf Ronald
Górzyński Stanisław (Janusz)
P-1599 / 783455
Góźdź Czesław
784132
Grabania Bolesław
794422
792084
P-0725
Grabarczyk Stanisław Izydor
Grabeusz Ignacy Stanisław
Grabianowski Kazimierz (Korwin)
729185
Grabianowski Zdzisław
729064
Grabias Jan
792942
Grabiec Józef
792788
Grabiec Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.10.1905
Rozwadów
sierżant
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
03.11.1915
Goleniowy
chorąży
W/O
pilot
21.11.1992
Leight, Wlk. Brytania
2xKW
307 DMN
31.08.1910
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
18.07.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.03.1923
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.12.1921
Brześć
LAC
pilot
07.07.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
24.07.1912
Pabianice
F/O
pilot
28.02.1942
-
-
316 DM
16.02.1912
brak danych
plutonowy
LAC
spawacz
brak danych
brak danych
-
300 DB
07.11.1892
Czerniowce
podpułkownik
S/Ldr
oficer techniczny
13.11.1945
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
ZKZzM
PSP Baza
16.06.1908
Bielsk Podl.
F/Sgt
mechanik
16.06.1989
Bydgoszcz, Polska
-
307 DMN
27.02.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
02.07.1975
Reddich, Worces., Wlk. Brytania
-
Halton
03.04.1920
brak danych
Cpl
kierowca
brak danych
Polska
-
302 DM
28.07.1911
Kielce
podporucznik
F/O
administracja
20.11.1992
Pullman, WA, USA
-
brak danych
10.04.1923
brak danych
plutonowy
Cpl
żandarmeria lotnicza
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.03.1893
brak danych
F/Lt
administracja
07.05.1971
Poznań, Polska
-
302 DM
10.08.1916
Milejów
W/O
strzelec pokładowy
15.12.1999
Montreal, QC, Kanada
04.11.1921
brak danych
00.00.2006
Montreal, QC, Kanada
17.10.1921
Mikołajówka
brak danych
brak danych
03.04.1921
Ludwichowo
brak danych
Polska
02.05.1919
Kłosowice
27.09.1943
10.04.1914
00.00.1985
Londyn, Wlk. Brytania
10.02.1919
Emilianów
29.03.1943
st. majster
st. szeregowy
kapral
kapral
porucznik
sierżant
junak
plutonowy
kapitan
chorąży
VM V kl., 4xKW, DFM 307 DMN, 300 DB
kapral
AC2
bez specjalności
-
brak danych
LAC
tłumacz
-
307 DMN
AC2
kierowca
-
308 DM
F/O
pilot
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB, 18 OTU
Borysław
Cpl
mechanik
-
307 DMN
Sgt
strzelec pokładowy
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
02.12.1898
brak danych
F/Sgt
elektryk
05.05.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
26.02.1899
Budzyń
S/Ldr
obserwator
00.00.1990
South Port Merseyside, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.12.1926
brak danych
kapral
AC2
pilot-uczeń
18.06.2007
Contra Costa, CA, USA
-
brak danych
09.05.1927
brak danych
st. szeregowy
LAC
obsługa techniczna
brak danych
Francja
-
brak danych
02.01.1916
brak danych
plutonowy
Cpl
meteorolog
brak danych
Argentyna
-
brak danych
14.12.1901
brak danych
chorąży
F/Sgt
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
st. szeregowy
st. szeregowy
porucznik
sierżant
st. szeregowy
chorąży
major
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708249
Grabiński Paweł (Gaj)
709946
Grablis Konstanty
709507
793276
708215
Grabowicz Edmund
Grabowicz Józef
Grabowski Alfons (Adamczyk Feliks)
782069
Grabowski Bolesław
704051
Grabowski Edward
P-1706
Grabowski Edward Witold
781607
Grabowski Eugeniusz
703719
794908
P-0164
Grabowski Franciszek
Grabowski Henryk
Grabowski Hilary
705846
Grabowski Jerzy
706094
Grabowski Jerzy Alojzy
705501
784495
P-2531 / 794238
792130
782844
Grabowski Jerzy Marian (Grenville)
Grabowski Kazimierz
Grabowski Krzysztof Jerzy
Grabowski Marian
Grabowski Mieczysław
706862
Grabowski Robert (Klimek)
P-2698 / 704070
Grabowski Roman Jerzy
706050
708371
793325
Grabowski Stanisław
Grabowski Sylwester (Gdawiec)
Grabowski Wacław
P-0561
Grabowski Wiktor Witold
708867
Grabski Antoni
705363
Grabski Walenty
709059
Graczyk Edmund
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.02.1907
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
10.01.1899
Grabie
kapral
LAC
kucharz
00.00.1986
USA
-
301 DB
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.07.1906
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.08.1910
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
21.01.1892
brak danych
werkmistrz
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
304 DB
30.12.1915
Częstochowa
kapral
LAC
mechanik
00.00.1987
Wlk. Brytania
-
309 DMR
06.10.1912
brak danych
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
00.00.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1917
Boston
st. sierżant
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
305 DB
19.05.1919
Biała
W/O
pilot
00.00.1997
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
2xKW
316 DM
10.08.1906
Warszawa
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Polska
KW
301, 304 DB
14.01.1892
Kijów
W/Cdr
obserwator balonowy
29.11.1948
Knebworth, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.02.1924
Stryj
kapral
LAC
magazynier
04.09.1998
Caldwell, NJ, USA
-
304 DB
21.06.1919
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
00.00.1984
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.09.1923
Białystok
Sgt
pilot
03.09.1996
Oakham, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.01.1893
brak danych
W/O
mechanik
brak danych
Polska
2xBKZ
308 DM
05.11.1921
Przemyśl
F/Lt
strzelec pokładowy
13.01.1964
-
11.09.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1993
Rochdale, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
23.09.1919
brak danych
W/O
bombardier
00.00.1983
Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
08.05.1919
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Niemcy
-
brak danych
01.01.1911
Kraków
porucznik
F/O
nawigator
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
2xKW
301 DB
03.04.1906
Warszawa
Sgt
strzelec pokładowy
14.08.1944
Grainville-Langannerie, Francja
-
300 DB
31.12.1926
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
300 DB
12.10.1914
brak danych
Cpl
oficer transportowy
brak danych
brak danych
-
303 DM
24.04.1916
Perm
porucznik
F/Lt
pilot
02.04.1974
Londyn, Wlk. Brytania
-
6 OTU
03.07.1909
brak danych
majster
Cpl
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.05.1918
brak danych
AC2
bez specjalności
06.03.1944
Morpeth, Northum., Wlk. Brytania
-
brak danych
15.04.1926
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
Manchester, Wlk. Brytania
-
Cranwell
brak danych
chorąży
kapral
sierżant
chorąży
podpułkownik
plutonowy
werkmistrz
porucznik
VM V kl., 3xKW, SKZzM 301 DB, 304 DB
plutonowy
sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
st. szeregowy
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783250
Graczyk Franciszek
729261
Graczyk Leon
793806
729065
780265
Graczyk Leon
Graczyk Stanisław
Graczyk Stanisław
P-2464 / 783210
Graczyk Witold Kazimierz
780233
Graczyk Władysław Stanisław
707463
Graczykowski Józef
781644
Gradecki Józef
780807
792195
707807
Gradecki Lucjan
Graf Michał
Graff Andrzej
793165
Graff Bolesław
707033
Grajewski Henryk
708315
783452
784565
708522
707980
Grajewski Tadeusz (Nadolny)
Grajnert Dominik Marian
Grajnert Stanisław
Grajski Tadeusz Romuald
Grala Piotr
729119
Gralak Józef
708219
Gralka Eryk (Bąk Jan)
794786
P-2756 / 704823
783200
Gramiak Grzegorz Piotr
Gramski Marek Władysław Tadeusz
Grandfeld Anatol
784525
Grandfeldt Eugeniusz
P-1535
Gray Jan
P-0732
Grażyński Zygmunt Stefan
706316
Grąbczewski Bolesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.04.1914
Szemborowo
LAC
bez specjalności
00.00.1976
Swansea, Glamorgans., Wlk. Brytania
-
307 DMN
13.02.1921
brak danych
LAC
stolarz
brak danych
Francja
-
brak danych
24.04.1916
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
300 DB
24.04.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
24.04.1915
brak danych
LAC
mechanik
27.04.2005
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
23.02.1920
Prusinowo
F/Lt
pilot
13.12.1982
Ketton, Rutland, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB, 304 DB
29.05.1917
Poznań
W/O
radiooperator
21.06.2004
Poznań, Polska
31.03.1922
brak danych
brak danych
brak danych
16.03.1915
brak danych
00.00.2004
plutonowy
kapral
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
chorąży
VM V kl., 4xKW, ODRK 304 DB
kapral
Cpl
bez specjalności
-
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.03.1908
Łódź
Sgt
mechanik
10.03.1957
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
22.09.1914
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
6 OTU
05.08.1927
brak danych
brak danych
brak danych
00.00.2002
Powell River, BC, Kanada
-
Heliopolis
02.08.1920
Podbuż
plutonowy
F/Sgt
pilot
27.08.1944
Belgrad, Serbia
-
1586 ESP
08.04.1926
brak danych
st. szeregowy
AC1
kierowca
28.10.1992
Kerhonkson, NY, USA
-
brak danych
16.03.1917
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
04.08.1919
Krzepczów
Sgt
radiooperator
06.04.1942
Heverlee, Belgia
3xKW
304 DB
06.04.1914
brak danych
LAC
mechanik
13.03.1973
NJ, USA
BKZ
308 DM
05.11.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Stamford, CT, USA
-
brak danych
25.10.1920
brak danych
Sgt
radiooperator
26.02.2002
Santa Cruz, Boliwia
-
brak danych
21.12.1925
brak danych
st. szeregowy
AC2
radiooperator-uczeń
00.00.1993
Pas-de-Calais, Francja
-
brak danych
26.02.1907
Niedobczyce
st. szeregowy
LAC
obsługa siłowni
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.01.1920
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
20.08.1942
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
304 DB
09.04.1909
brak danych
F/O
administracja
09.10.1994
Kęty, Polska
-
300 DB
01.01.1919
brak danych
LAC
mechanik przyrządów sam.
05.11.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.06.1914
brak danych
kapral
LAC
mechanik
00.00.1967
Londyn, Wlk. Brytania
-
316 DM
29.04.1893
Racibórz
major
S/Ldr
oficer techniczny
22.04.1971
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.02.1915
Bohdaniszki
F/O
oficer techniczny
00.11.2003
Southampton, Wlk. Brytania
-
305 DB
21.12.1915
brak danych
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
st. sierżant
sierżant
junak
kapral
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
st. szeregowy
porucznik
plutonowy
kapitan
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783335
Grądowski Jerzy
704302
Grądzki Jerzy
707255
705847
707034
Grąz Błażej
Grech Józef
Gredziuk Piotr
784837
Grefka Karol
784308
Gregorczyk Jan
784513
Gregorczyk Marian
707435
Gregorczyk Stanisław
709060
704883
780155
Gregorek Wiktor Gustaw
Grejciun Bolesław
Grela Tadeusz Roman
708399
Grembowicz Jan
P-2652 / 781311
Gretkierewicz Władysław
P-0529
709817
707604
780385
784375
Grey-Połaniecki Leon
Grębowiec Tadeusz
Grędziak Henryk
Grieger Paweł Bernard
Grimm Edward
784976
Grobelny Jan
708868
Grobelny Paweł
780566
782432
P-2406 / 704256
Grobelny Władysław
Groblewski Jan Nepomucen
Groblicki Andrzej Jakub
783254
Grobyś Nikodem
P-2023 / 784328
Grochocki Euzebiusz
705848
Grocholski Czesław
-
Grocholski Kazimierz Adam
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.01.1902
brak danych
F/Sgt
mechanik
10.09.1959
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.07.1921
Siedlce
LAC
bez specjalności
23.03.1994
Pierrefonds, QC, Kanada
-
brak danych
03.02.1898
brak danych
LAC
kucharz
00.05.1970
Sheffield, Wlk. Brytania
-
307 DMN
24.05.1914
Chomiakówka
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
317 DM
21.01.1926
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.09.1914
brak danych
Sgt
mechanik przyrządów sam.
26.12.1977
Lincoln, Wlk. Brytania
BKZ
300 DB
26.06.1917
brak danych
LAC
mechanik
27.02.1985
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
11.08.1912
Radom
LAC
elektryk
00.00.1980
Leicester, Wlk. Brytania
-
301 DB
03.02.1901
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
15.12.1927
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
Ramsgate, Wlk. Brytania
-
Cranwell
30.07.1923
Wilno
AC2
pilot-uczeń
09.06.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
21.06.1917
Rataje
Cpl
elektryk
20.08.1987
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
25.06.1920
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1973
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
307 DMN
15.10.1916
Kułaczkowce
F/O
pilot
29.05.1984
Lincoln, Wlk. Brytania
18.02.1893
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
24.04.1909
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1974
Minchinbury, NSW, Australia
-
318 DMR
24.03.1925
brak danych
LAC
bez specjalności
31.10.2011
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
14.09.1918
Katowice
Sgt
mechanik pokładowy
05.03.1952
Warszawa, Polska
-
brak danych
07.06.1913
brak danych
Cpl
bez specjalności
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
06.08.1915
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
308 DM
20.05.1925
brak danych
kapral
AC2
mechanik samochodowy
brak danych
Francja
-
303 DM
21.05.1919
Nowy Folwark
W/O
pilot
31.12.2013
Swindon, Wlk. Brytania
3xKW
317 DM, 316 DM
16.05.1899
brak danych
F/Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
23.01.1917
Stanisławów
F/O
nawigator
24.06.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
26.05.1902
brak danych
kapral
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
309 DMR
16.12.1899
brak danych
porucznik
F/Lt
oficer techniczny
07.10.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.12.1906
Baranowicze
kapral
LAC
bez specjalności
10.11.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.01.1917
Pietniczany
porucznik
brak danych
pilot
26.09.1994
Grocholice, Polska
-
brak danych
st. majster
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
junak
kapral
sierżant
kapral
porucznik
VM V kl., 3xKW, DFC 302 DM
kapitan
plutonowy
kapral
plutonowy
sierżant
st. sierżant
chorąży
podporucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703998
Grocholski Roman
792677
Grocholski Włodzimierz
705628
793571
P-2279 / 783407
Grochowalski Kazimierz (Grock)
Grochowski Antoni
Grochowski Eugeniusz
784273
Grochowski Henryk
794388
Grochowski Piotr
780459
Grochowski Stanisław Wojciech
703602
Grochowski Witold
P-2384
704115
704657
Grodecki Alfred Jan
Grodyński Andrzej
Grodzicki Jan
76623
Grodzicki Stanisław
704355
Grodzicki Zbigniew
P-2287 / 703821
P-0755
P-1212
709947
781845
Grodziński Jan Edward
Grodzki Alfred Bolesław
Grodzki Henryk
Grodzki Zygmunt
Grodź Bronisław
705849
Grojec Jan
706903
Grom Jan
782838
706392
793252
Grom Piotr Paweł
Gromadka Henryk
Gromadowski Kazimierz
792135
Gromadziński Roman
783367
Gromadzki Antoni Mieczysław
707518
Gromadzki Walenty
703369
Gromadzki Zygmunt
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.10.1922
Rożyska
plutonowy
LAC
radiomechanik
13.05.2009
Sarasota, FL, USA
-
316 DM
27.04.1916
Kołomyja
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
27.02.1918
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Enfield, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.03.1918
Kambarka
LAC
rusznikarz
brak danych
Francja
-
302 DM, 305 DB
08.12.1905
brak danych
F/O
oficer techniczny
16.03.1997
Lawson, NSW, Australia
-
302 DM
17.01.1899
Warszawa
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
300 DB
07.05.1909
brak danych
sierżant
Cpl
fotograf
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
317 DM
23.04.1904
Warszawa
F/Sgt
pilot
16.06.1943
Chartum, Sudan
BKZzM
1 ADU
09.02.1913
brak danych
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
brak danych
16.06.1914
brak danych
F/O
nawigator
brak danych
Hamilton, ON, Kanada
KW
305 DB
28.11.1922
Poznań
W/O
pilot
26.04.2003
Londyn, Wlk. Brytania
KW
306 DM
19.10.1901
brak danych
Cpl
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
01.03.1905
Ostrołęka
W/Cdr
pilot
13.02.1946
Orpington, Wlk. Brytania
15.09.1918
brak danych
brak danych
brak danych
11.10.1921
brak danych
11.04.2005
plutonowy
plutonowy
porucznik
st. sierżant
kapral
porucznik
sierżant
plutonowy
podpułkownik
sierżant
VM V kl., 3xKW, ZKZ, DFC 307 DMN, 305 DB
LAC
dział rachunkowy
-
300 DB
F/Lt
pilot
Burlington, ON, Kanada
-
318 DMR
26.02.1910
Berezówka
F/O
pilot
07.12.1942
-
2xKW
301 DB
24.08.1902
Romanów
F/O
oficer techniczny
14.05.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.04.1900
Brzeziny
LAC
kucharz
00.00.1964
Bury St. Edmunds, Suffolk, Wlk. Brytania
-
301 DB
12.09.1917
Ikaźń
LAC
mechanik
00.00.1993
York, Yorks., Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
27.06.1910
Sulisławice
plutonowy
LAC
kierowca
04.01.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.07.1909
Biała Podlaska
sierżant
Sgt
pilot
00.00.2006
Wlk. Brytania
-
brak danych
29.06.1914
Biała Podlaska
W/O
pilot
09.11.1980
Biała Podlaska, Polska
-
304 DB
06.05.1916
Okunin
AC1
mechanik samochodowy
00.00.1995
Nowy Dwór Maz., Polska
-
brak danych
13.01.1912
Lwów
LAC
radiomechanik
00.00.1981
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
ODRK
307 DMN, 317 DM
18.02.1915
Poznań
sierżant
Cpl
rusznikarz
30.12.2003
Wschowa, Polska
-
318 DMR
18.04.1919
brak danych
plutonowy
Cpl
rusznikarz
31.12.1978
Derby, Wlk. Brytania
-
302 DM
02.09.1922
brak danych
AC2
nawigator-uczeń
07.02.2015
Shrewsbury, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.04.1913
Gniezno
Cpl
kierowca
00.00.1981
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
porucznik
porucznik
porucznik
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2512
Gromek Michał
780176
Gromek Zygmunt
705657
783231
794419
Gromniak Arkadiusz Heronim
Gromnicki Wilhelm Jan
Gromżyński Antoni
704117
Grondalski Tadeusz Roman
782063
Grondowski Stanisław
792501
Gronert Stanisław
707436
Gronowicz Eugeniusz
781101
783959
708807
Gronowski Bohdan
Gronowski Stanisław
Grönwald Paweł
782497
Groo Wacław
708002
Gross Bronisław (Bajkowski)
703092
793004
706736
P-2102
P-0544
Gross Józef
Gross Stanisław Marian
Grossek Lech Zenon
Groszek Zbigniew Michał
Groszewski Bernard
P-1870 / 783595
Grott Stefan Aleksander
P-0325
Groyecki Zbigniew
704165
793882
708130
Gródecki Józef
Gruba Marian
Gruba Władysław (Głowiński)
P-0179
Gruberski Józef
793726
Grubrmacher Florian
P-2653 / 703912
Grubski Wiesław Maria
707981
Gruchała Leon
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.08.1912
Krosno
porucznik
F/O
nawigator
00.11.1976
East Hanover, NJ, USA
-
6 OTU
20.03.1908
Warszawa
st. sierżant
F/Sgt
mechanik pokładowy
18.07.1977
Warszawa, Polska
KW, SKZ
301 DB, 304 DB
10.01.1914
brak danych
F/Sgt
pilot
01.11.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.06.1916
Sucha
Cpl
elektryk
17.07.2003
Ipswich, Wlk. Brytania
-
301 DB
14.06.1911
Nowy Dwór
LAC
mechanik
22.07.1957
Nowy Dwór, Polska
-
304 DB
23.04.1920
brak danych
LAC
radiomechanik
00.00.1981
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
300 DB
11.04.1909
Andruszówka
W/O
pilot
11.09.1943
Ballycranbeg, Down, Irlandia Płn.
KW
315 DM
04.05.1906
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.02.1901
brak danych
szeregowy
AC1
kucharz
04.03.1981
Detroit, MI, USA
-
brak danych
08.12.1918
brak danych
Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Wenezuela
-
317 DM
10.09.1912
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.06.1908
Szmolnie ?
AC1
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
301 DB
11.10.1897
brak danych
st. sierżant
Sgt
mechanik samochodowy
17.11.1966
Kraków, Polska
-
brak danych
21.04.1921
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Antwerpia, Belgia
-
brak danych
19.03.1912
Synowódzko Wyżne
Sgt
strzelec pokładowy
19.11.1942
-
-
305 DB
29.08.1919
Lwów
Sgt
strzelec pokładowy
04.05.1942
-
VM V kl., 3xKW
305 DB
05.02.1919
brak danych
F/Sgt
pilot
brak danych
Argentyna
-
brak danych
18.06.1916
Lwów
F/Lt
obserwator
16.02.1995
Doylestown, PA, USA
3xKW, SKZzM
305 DB
09.10.1909
Grudziądz
F/O
pilot
08.12.1941
Boulogne-sur-Mer, Francja
KW, ODRK
315 DM
15.11.1914
brak danych
porucznik
F/O
oficer techniczny
17.02.1988
Finedon, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.01.1918
Wiedeń
kapitan
F/Lt
pilot
01.08.1986
Port Talbot, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
02.11.1923
brak danych
LAC
radiooperator
24.12.2002
Leicester, Wlk. Brytania
-
307 DMN
09.10.1913
Warszawa
Cpl
mechanik
00.00.2004
Stoke on Trent, Wlk. Brytania
-
300 DB, 6 OTU
27.10.1916
Donimierz
AC1
bez specjalności
07.02.1986
Wejherowo, Polska
-
brak danych
03.03.1896
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
16.08.1985
Sutton Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.04.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.08.1920
Lwów
P/O
pilot
01.08.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
22.01.1912
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
316 DM
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
st. sierżant
kapral
st. szeregowy
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
porucznik
kapitan
kapral
plutonowy
kapral
major
brak danych
podporucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708795
Grudniok Juliusz Jan (Brożek Leon)
792304
Grudowski Hieronim
782631
706777
794849
Grudzień Borys
Grudziński Bogusław
Grudziński Bohdan
705304
Grudziński Czesław
781061
Grudziński Julian
P-0647
Grudziński Władysław
P-2407 / 704072
Grudziński Zygmunt Józef
709862
729025
781667
Grün Ignacy
Grundkowski Marian
Grundman Tadeusz
792999
Grunowski Jan
794746
Grüstein Jakub
793124
794547
P-2003 / 782922
782661
703099
Gruszczak Franciszek
Gruszczak Stefan
Gruszczyński Marian
Gruszczyński Zygmunt
Gruszecki Jan
704658
Gruszecki Józef Piotr
705216
Gruszecki Stanisław
782412
P-1468
781961
Gruszecki Stanisław
Gruszecki Stanisław
Gruszecki Tadeusz Stanisław
P-2968
Gruszewicz Stanisław Michał
P-1485
Gruszka Augustyn
708259
Gruszka Augustyn (Grabowski)
76785
Gruszka Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.09.1920
Szopienice
kapral
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
301 DB
19.09.1915
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.01.1917
Romny
Cpl
mechanik
10.01.1991
Greater Sudbury, ON, Kanada
-
304 DB
11.01.1922
brak danych
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.06.1918
Miechnów
Sgt
radiooperator
24.07.1944
Hamburg, Niemcy
-
300 DB
20.08.1911
brak danych
Cpl
żandarmeria lotnicza
31.10.1993
Westcliff-on-Sea, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.01.1919
brak danych
LAC
kancelista
00.00.2004
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.04.1917
Gębice
F/O
pilot
2xKW
315 DM
F/O
nawigator
-
brak danych
AC2
bez specjalności
-
brak danych
AC2
stolarz
-
brak danych
LAC
mechanik
-
309 DMR
plutonowy
LAC
rusznikarz
-
305 DB
szeregowy
AC2
bez specjalności
-
brak danych
LAC
mechanik
-
309 DMR
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
porucznik
23.11.1941
-
18.02.1918
brak danych
brak danych
brak danych
01.01.1911
brak danych
brak danych
brak danych
25.10.1915
brak danych
brak danych
brak danych
24.11.1920
Warszawa
brak danych
Paragwaj
10.12.1913
brak danych
brak danych
brak danych
04.04.1905
brak danych
brak danych
brak danych
13.09.1916
Zakrzewo
brak danych
brak danych
19.03.1918
Tropiszów
W/O
pilot
13.05.1944
Market Drayton, Shropshire, Wlk. Brytania
-
61 OTU
17.11.1901
brak danych
F/O
administracja
00.01.1983
New York, USA
-
brak danych
30.09.1919
Anielin
W/O
mechanik
26.06.1998
Oceanside, CA, USA
KW
315 DM
18.05.1921
brak danych
Cpl
radiomechanik
brak danych
Kanada
-
brak danych
09.12.1917
Łuck
LAC
mechanik
00.00.1996
Cambridge, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.04.1915
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1997
Melton Mowbray, Wlk. Brytania
-
317 DM
15.05.1916
Nowy Sącz
LAC
obsługa balonów
00.00.1942
brak danych
-
10 AOS
25.05.1916
Nowy Sącz
P/O
nawigator
17.01.1942
-
-
10 AOS
19.03.1912
Warszawa
Cpl
mechanik przyrządów sam.
10.09.1987
Warszawa, Polska
-
304 DB
22.09.1913
brak danych
podporucznik
F/O
administracja
brak danych
Stafford, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.07.1896
Werynia
pułkownik
G/C
oficer rachunkowy
28.12.1976
New York, USA
-
DSP
24.10.1911
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
305 DB
21.01.1910
Biłka Królew.
porucznik
F/O
pilot
18.08.1940
Northwood, Wlk. Brytania
-
65 DM
podporucznik
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
kapral
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792980
Gruszka Jan
703999
Gruszka Jerzy
783779
705850
792795
Gruszka Józef
Gruszka Marian Jan
Gruszka Walter Augustyn
705681
Gruszka Zygmunt
781948
Gruszkiewicz Witalis
P-0883
Gruza Władysław
782610
Gruza Wojciech
793487
793910
781254
Gruźlewski Adam
Gryc Włodzimierz
Grycewicz Zygmunt
704378
Grycuk Jan
P-1556 / 783447
Grycz Czesław
P-0810
708869
704058
704659
P-1938
Gryczan Leonard
Gryczyński Henryk
Gryganiec Jan
Grygiel Władysław
Grygielewicz Adam (Grigg)
792988
Grygieńź Piotr
792194
Grygier Stefan
706734
P-1116
705471
Grygierczyk Ludwik
Gryglewicz Józef
Gryglewicz Julian
709641
Grygo Antoni
782431
Grygołowicz-Kuszlis Stanisław Prymus
707605
Grygorcewicz Edward
794387
Gryko Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.11.1914
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik pokładowy
brak danych
Polska
-
brak danych
02.11.1919
Warszawa
sierżant
W/O
pilot
02.04.1941
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
302 DM
07.02.1915
Grójec
LAC
mechanik
30.06.1945
Morpeth, Northum., Wlk. Brytania
-
307 DMN
01.02.1924
Prużany
LAC
strzelec pokładowy
00.00.2006
Kent, Wlk. Brytania
-
301 DB
10.01.1905
brak danych
Sgt
kancelista
brak danych
Leeds, Wlk. Brytania
-
300 DB
08.10.1922
Książ Wielki
W/O
radiooperator
06.01.1988
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
01.03.1917
brak danych
Cpl
mechanik
19.03.1962
Gdańsk, Polska
-
304 DB
19.12.1901
brak danych
kapitan
F/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.11.1916
brak danych
kapral
LAC
mechanik
06.04.2002
Sarasota, FL, USA
-
316 DM
07.06.1918
Mortęga
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
306 DM
01.04.1914
Wilno
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1987
Manchester, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 300 DB
29.04.1914
brak danych
Sgt
radiomechanik
00.00.2000
Plymouth, Devon, Wlk. Brytania
-
300 DB
15.03.1910
brak danych
LAC
straż pożarna
22.05.1967
Rochdale Lancs., Wlk. Brytania
-
303 DM
05.01.1920
Włoszakowice
P/O
radiooperator
26.03.1942
Kleve, Niemcy
KW
301 DB
03.11.1904
brak danych
F/Lt
pilot
13.02.1993
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.03.1929
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1953
Francja
-
306 DM
01.12.1922
Lida
W/O
strzelec pokładowy
25.01.1993
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
20.03.1905
brak danych
AC2
operator namiarów radio.
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.01.1907
Nowa Wilejka
F/O
oficer techniczny
00.00.1985
St Albans, Herts., Wlk. Brytania
-
brak danych
10.05.1917
brak danych
st. szeregowy
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.08.1909
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
27.03.1996
Poznań, Polska
-
304 DB
24.11.1920
Ćwiklice
LAC
kucharz
brak danych
Niemcy
-
307 DMN
10.05.1908
Zarszyn
S/Ldr
obserwator
28.03.1978
Londyn, Wlk. Brytania
22.05.1917
brak danych
W/O
pilot
00.00.2002
Sheffield, Wlk. Brytania
-
300 DB
12.12.1909
Bogusze
st. szeregowy
LAC
mechanik
11.12.1944
Bolonia, Włochy
-
318 DMR
17.10.1899
brak danych
chorąży
W/O
pilot
01.04.1978
Bydgoszcz, Polska
BKZzM
TC
24.04.1893
Naliboki
plutonowy
AC1
bez specjalności
00.02.1973
Cook, IL, USA
-
brak danych
16.04.1910
brak danych
majster
Cpl
bez specjalności
00.00.1951
Bingham, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
majster
st. sierżant
sierżant
kapral
podporucznik
kapitan
st. szeregowy
sierżant
kapral
porucznik
kapral
major
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB, 301 DB
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783257
Grynda Władysław
709061
Gryniewicz Aleksander
703748
708261
782843
Gryniewicz Grzegorz
Gryska Jerzy (Guzy)
Gryź Tadeusz
P-0191
Grzanka Roman
705643
Grządkowski Tadeusz
P-0384
Grzebalski Józef
794587
Grzebulski Mieczysław
780567
P-1037
781580
Grzebulski Wacław
Grzech Jan
Grzechnik Aleksander
781338
Grzechnik Szymon
704116
Grzegorczyk Jan
784251
P-0919
706229
P-3033 / 781548
781510
Grzegorczyk Józef
Grzegorz Rudolf
Grzegorzek Czesław
Grzegorzewicz Rudolf Michał
Grzegorzewski Edward
706462
Grzegorzewski Józef
P-3004 / 792014
Grzegrzułka Alfred Jan
784875
784494
703718
Grzemski Stefan Roman Konrad
Grzesiak Jan
Grzesiak Zygmunt
782771
Grzesikowski Władysław
P-1391
Grzeszczak Bohdan
P-1159
Grzeszczak Tomasz
784338
Grzeszczakowski Jerzy Michał
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
16.11.1912
Drohobycz
LAC
mechanik
09.03.1981
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
06.06.1926
brak danych
AC1
radiomechanik
00.00.1981
Kanada
-
Cranwell
22.05.1915
brak danych
LAC
mechanik
28.06.1971
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
28.12.1907
Szarlej
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
301 DB
06.12.1907
brak danych
Cpl
stolarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.02.1903
Ujma Wielka
F/Lt
pilot
27.06.1943
Pembrey, Dyfed, Wlk. Brytania
-
307 DMN
15.08.1918
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
24.03.1900
brak danych
major
S/Ldr
pilot
12.12.1966
Warszawa, Polska
-
300 DB
06.03.1907
brak danych
sierżant
Cpl
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.09.1908
Urzędów
Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
307 DMN
21.06.1915
Prokocim
F/O
pilot
23.11.1941
Dunkierka, Francja
KW
316 DM, 315 DM
24.02.1907
Wólka Sob.
LAC
mechanik
21.10.1983
Wólka Sobieszyńska, Polska
-
318 DMR
03.10.1917
brak danych
Sgt
mechanik pokładowy
14.03.1946
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
14.01.1923
Orłopol
LAC
elektryk
05.05.1985
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.03.1916
brak danych
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.03.1914
Wędrynia
F/O
pilot
06.12.1941
Cowley, Gloucs., Wlk. Brytania
-
6 AONS
13.01.1910
brak danych
Cpl
stolarz
00.00.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.09.1910
Truskawiec
F/O
oficer rachunkowy
00.00.1959
Newton, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
22.09.1919
brak danych
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1980
New Forest, Hampshire, Wlk. Brytania
-
300 DB
09.02.1915
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
ON, Kanada
-
brak danych
04.05.1908
Lublin
podporucznik
F/O
oficer zaopatrzeniowy
14.08.1985
Londyn, Wlk. Brytania
ODRK
316 DM
02.08.1919
Gniewo
F/Sgt
mechanik pokładowy
24.06.2004
Warszawa, Polska
-
300 DB
28.05.1900
brak danych
Cpl
pomocnik magazyniera
00.00.1973
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.08.1912
Berlin
Sgt
nawigator
21.02.1944
-
-
300 DB
27.04.1901
brak danych
st. sierżant
F/Sgt
administracja
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.08.1908
Warszawa
kapitan
F/O
pilot
28.08.1941
Northwood, Wlk. Brytania
2xKW
303 DM, 58 OTU
20.12.1905
Warszawa
F/Lt
obserwator balonowy
20.04.1960
West Croydon, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.05.1910
brak danych
Sgt
mechanik
brak danych
Peterborough, Norths., Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
junak
plutonowy
kapral
plutonowy
kapitan
kapral
st. majster
porucznik
kapral
kapral
kapral
kapral
porucznik
sierżant
podporucznik
sierżant
sierżant
plutonowy
sierżant
kapitan
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703072
Grzeszczuk Tadeusz
784396
Grzeszczyk Michał
P-0777
706600
708690
Grzeszczyk Szczepan
Grzeszczyński Janusz
Grześkiewicz Czesław
794062
Grześkowiak Leon
793837
Grześkowiak Stefan Marian
792116
Grześkowiak Wojciech
P-2806 / 794909
Grześlowski Alfred Józef
704752
P-0903
783199
Grzmielewski Jerzy Władysław
Grzmilas Tadeusz
Grzonka Rainer Józef
793284
Grzonkowski Teodor
782890
Grzyb Bolesław Emil
709818
784411
783873
792137
707662
Grzyb Jan
Grzybek Eugeniusz Franciszek
Grzybek Piotr
Grzyborowski Tadeusz
Grzybowski Czesław
P-2144
Grzybowski Leszek Kazimierz
706597
Grzymałowski Edward
780863
792079
708222
Grzymski Mieczysław
Grzywacz Feliks
Grzywacz Leon (Bereszka)
708138
Grzywacz Ludwik (Kalinowski)
793000
Grzywacz Stanisław
707101
Grzywna Henryk Antoni
708107
Grzywok Stanisław (Cichoń Bernard)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.09.1923
Detroit
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
18.11.1992
Arenac, MI, USA
-
brak danych
29.09.1898
Młodzianów ?
st. majster
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
25.12.1901
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
05.05.1967
Doylestown, PA, USA
-
brak danych
12.05.1923
brak danych
Sgt
pilot
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.09.1920
Panibicz
AC2
radiomechanik
brak danych
TAS, Australia
-
brak danych
05.03.1919
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1967
Cheshire, Wlk. Brytania
-
303 DM
03.09.1912
Poznań
Sgt
pilot
03.08.1943
Kilonia, Niemcy
-
305 DB
22.04.1900
brak danych
F/Sgt
instruktor symulatora
15.08.1970
Colchester, Essex, Wlk. Brytania
BKZ
25 EFTS
03.03.1921
Lwów
F/O
pilot
16.08.2006
Świdnica, Polska
3xKW
300 DB
27.06.1919
brak danych
W/O
pilot
10.05.2016
Artarmon, NSW, Australia
-
301 DB
28.01.1901
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
07.07.1968
Chicago, IL, USA
-
brak danych
29.04.1918
brak danych
Sgt
żandarmeria lotnicza
00.09.1982
Hillingdon, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1906
Tuchola
sierżant
Sgt
stolarz
brak danych
Polska
-
307 DMN
17.12.1908
Dąbrowa Górn.
plutonowy
Cpl
mechanik
29.08.1977
Kraków, Polska
-
307 DMN, 318 DMR
10.10.1916
brak danych
Cpl
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
318 DMR
20.10.1907
Brzeszcze
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
01.08.1898
brak danych
W/O
kierowca
brak danych
Polska
-
318 DMR
11.10.1919
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.11.1925
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.12.1915
Dąbrowa Górn.
F/Lt
pilot
14.08.1992
Tadcaster, Yorks., Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
306 DM
14.02.1914
brak danych
Sgt
bombardier
27.03.1947
Hucknall, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.10.1921
Włodawa
Sgt
strzelec pokładowy
05.02.2011
Sydney, NSW, Australia
ODRK
301 DB
17.11.1914
brak danych
Sgt
pilot
26.06.1943
-
-
316 DM
01.10.1925
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.01.1924
brak danych
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
307 DMN
08.05.1910
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.04.1918
brak danych
AC1
bez specjalności
07.03.1993
Accrington, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
20.08.1925
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Australia
-
306 DM
kapitan
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
chorąży
podporucznik
sierżant
kapitan
sierżant
plutonowy
sierżant
majster
brak danych
kapral
kapitan
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709062
Gubań Czesław
704203
Gubiński Jan
792317
783554
705002
Gucwa Wojciech
Gudel Leon
Gudojć Michał
707808
Gudynowski Jan
703458
Gugas Antoni
708330
Gulba Franciszek (Pyka)
703749
Gulbicki Jan
705362
782586
793552
Gulbinowicz Zenon Józef
Gulczuk Aleksy
Gulczyński Zbigniew Witold
784942
Gulczyński Zenon Kazimierz
792491
Guliński Jan
793424
783142
706132
703002
P-0026 / 76866
Gulski Antoni
Guluk Anatoliusz
Guluk Dymitr
Guła Michał
Gułyn Albin
792630
Gumiela Józef
794627
Gumiela Wacław Stanisław
729121
780777
793518
Gumiński Bogdan Zdzisław
Gumiński Jan
Gumowski Józef
794633
Gumpert Alton George
P-2640
Gundlach Ferdynand Robert
P-0105
Gunia Stanisław
P-0426
Gura Alojzy (Hilton)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.01.1927
brak danych
junak
AC2
radiooperator
15.09.1996
Niles, IL, USA
-
Cranwell
20.05.1917
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
309 DMR
09.03.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.12.1905
Bełk
Sgt
mechanik
12.06.1970
Grudziądz, Polska
-
306 DM
03.04.1919
brak danych
W/O
radiooperator
00.00.1999
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
KW
304 DB
26.01.1926
brak danych
junak
AC1
mechanik
03.01.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
28.11.1917
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
16.07.1981
Rookwood, NSW, Australia
-
317 DM
28.11.1911
Rozberg ?
kapral
LAC
obsługa siłowni
brak danych
Francja
-
6 OTU
11.09.1911
Wilno
sierżant
AC2
mechanik
10.08.2006
Olsztyn, Polska
-
307 DMN
29.12.1915
brak danych
F/Sgt
nawigator
22.09.1990
Dublin, Irlandia
-
brak danych
28.04.1913
brak danych
LAC
obsługa balonów
00.00.1973
Watford, Hertfors., Wlk. Brytania
-
brak danych
04.06.1916
Piotrków Tryb.
Sgt
strzelec pokładowy
19.10.1974
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
302 DM, 301 DB
04.03.1921
Morzyce
plutonowy
LAC
mechanik
20.10.2014
Niles, IL, USA
-
304 DB
11.05.1909
brak danych
st. sierżant
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.05.1914
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
308 DM
30.03.1911
brak danych
Sgt
kancelista
28.06.1993
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
10.02.1924
Dworce
F/Sgt
radiooperator
21.07.2010
St Catharines, ON, Kanada
-
304 DB, 6 OTU
28.09.1904
brak danych
LAC
mechanik
00.12.1969
New York, USA
-
brak danych
10.02.1908
Stanisławów
F/Lt
obserwator
04.01.1973
Seattle, WA, USA
22.07.1913
brak danych
08.01.2005
Cape Town, RPA
07.04.1917
brak danych
brak danych
Kanada
02.04.1925
brak danych
18.03.2013
brak danych
sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
major
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB, 301 DB
st. majster
Sgt
mechanik
-
304 DB
sierżant
W/O
nawigator
3xKW
304 DB, 301 DB
AC2
bez specjalności
Macgregor, QLD, Australia
-
brak danych
29.05.1914
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
20.08.1972
Norwalk, CT, USA
3xKW
300 DB, 304 DB
16.01.1905
Ruda Huta
W/O
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
302 DM
05.09.1917
Golden
Sgt
bombardier
22.06.1977
Tarrant County, TX, USA
-
brak danych
10.08.1910
brak danych
F/O
oficer techniczny
17.11.1952
Warszawa, Polska
-
5029 DBL
26.08.1904
brak danych
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1976
Grabouw, RPA
-
brak danych
20.12.1916
Jabłonka
porucznik
F/Lt
pilot
24.03.1988
Whiteparish, Wiltshire, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
st. szeregowy
sierżant
werkmistrz
kapral
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0908
Guranowski Zdzisław Tadeusz
P-2965
Gürtler Alfred Wiktor
709063
793435
Gürtler Roman Stanisław
Guryń Jan
Gurzyński Franciszek
792549
Gusnar Franciszek Jan
782821
Gusowski Alojzy Paweł
780680
Gustowski Zdzisław Stefan
781686
Guść Stanisław
705123
783249
794415
Gut Władysław Marian
Gutka Mieczysław
Gutkowski Bolesław
706123
Gutkowski Jan
706829
Gutman Bronisław
704202
783330
783180
76661
706599
Gutnajer Ludwik (Glitnajer)
Gutowski Henryk
Gutowski Kazimierz
Gutowski Konstanty
Gutowski Mieczysław
704537
Gutowski Zbigniew
P-0554
Gutowski Zbigniew
782169
783864
704508
Guzdek Antoni Henryk
Guzek Marceli
Guzelf Jerzy
P-2805 / 793987
Guziak Eugeniusz Kazimierz
P-2651 / 793988
Guziak Tadeusz Jan
708163
Guzmann Antoni (Grudziński)
793336
Guzowski Adam Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.06.1917
Ostrów Maz.
F/Lt
pilot
00.00.1985
Fenland, Cambs., Wlk. Brytania
3xKW
301 DB
17.12.1899
brak danych
F/O
oficer techniczny
11.02.1978
Leeds, Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.06.1926
brak danych
AC2
elektryk samolotowy
14.01.2002
Islington, ON, Kanada
-
Halton
29.01.1914
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.2003
Somerset, Wlk. Brytania
-
303 DM
14.04.1915
brak danych
LAC
mechanik
30.01.1976
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
25.01.1916
Starogard Gd.
F/Sgt
pilot
20.06.1942
Raalte, Holandia
2xKW
305 DB
28.03.1920
Lublin
W/O
pilot
00.03.1997
Sedgemoor, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
304 DB
27.07.1910
Petersburg
Sgt
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
301 DB
20.09.1919
brak danych
LAC
rusznikarz
10.09.1945
Cloppenburg, Niemcy
-
131 Wing
16.02.1918
brak danych
AC2
brak danych
00.00.1967
Plymouth, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.10.1916
brak danych
Cpl
radiotelefonista
05.12.1975
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
25.04.1925
brak danych
LAC
mechanik motocyklowy
00.00.2002
Barrow in Furness, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.02.1921
Warszawa
LAC
mechanik samochodowy
00.00.1985
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
301 DB
09.03.1921
brak danych
W/O
bombardier
01.03.1982
Doylestown, PA, USA
KW
300 DB
19.01.1907
brak danych
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
316 DM
28.02.1904
Gniezno
W/O
mechanik
brak danych
Polska
SKZ, BEM
307 DMN
02.10.1907
brak danych
S/Ldr
pilot
28.07.1981
San Diego, CA, USA
-
302 DM
18.07.1919
Sokółka
Sgt
strzelec pokładowy
01.08.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
307 DMN, 18 OTU
06.12.1925
brak danych
LAC
mechanik radarowy
00.00.1991
Westleigh, Devon, Wlk. Brytania
-
315 DM
03.12.1916
Warszawa
F/Lt
pilot
31.03.2016
Montreal, QC, Kanada
KW
300 DB, 302 DM
18.05.1915
brak danych
LAC
mechanik
15.09.1992
Otley, Yorks., Wlk. Brytania
-
315 DM
18.06.1915
brak danych
Cpl
rusznikarz
00.00.1991
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
315 DM
01.06.1922
Nowogródek
LAC
mechanik radarowy
30.08.2001
Wilmington, MA, USA
-
301 DB
06.09.1920
brak danych
podporucznik
F/O
pilot
01.12.1999
Francja
-
318 DMR
12.07.1922
brak danych
porucznik
F/O
pilot
22.03.1987
Jelenia Góra, Polska
2xKW
317 DM
04.01.1908
Półwieś
kapral
LAC
tapicer balonowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.12.1918
Sypniewo
plutonowy
Sgt
strzelec pokładowy
01.01.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
301 DB
kapitan
kapitan
podporucznik
junak
majster
kapral
sierżant
st. sierżant
st. sierżant
kapral
szeregowy
kapral
kapral
kapral
plutonowy
st. sierżant
st. sierżant
major
kapral
kapral
kapitan
plutonowy
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781869
Guzowski Stanisław
781278
Gwardiak Edward
784504
705077
709968
Gwary Stanisław
Gwiazda Antoni
Gwiazda Józef
707120
Gwizdak Benedykt
P-0149
Gwizdalski Gustaw
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.03.1911
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
25.05.1921
Ostróżno
plutonowy
Sgt
instruktor symulatora
06.12.1985
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.01.1898
brak danych
W/O
mechanik
27.04.1960
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.04.1920
brak danych
AC1
mechanik samochodowy
08.09.1982
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
20.01.1900
Grabie
LAC
kucharz
brak danych
Polska
-
301 DB
06.08.1925
brak danych
AC1
rusznikarz
02.07.2012
Elland , Yorks., Wlk. Brytania
-
308 DM
16.03.1897
Warszawa
F/Lt
pilot
11.03.1978
Leeds, Wlk. Brytania
-
300 DB
Koronowo
sierżant
Cpl
mechanik
-
317 DM
st. majster
F/Sgt
mechanik
-
brak danych
LAC
elektryk
-
309 DMR
werkmistrz
kapral
kapral
st. szeregowy
kapitan
792482
Gwizdała Wacław
05.01.1920
782248
Gwiżdż Roman
11.07.1902
Zabrze
brak danych
Polska
04.09.1916
brak danych
brak danych
brak danych
26.12.1920
Andrychów
F/Sgt
mechanik pokładowy
26.12.2011
Bury St. Edmunds, Suffolk, Wlk. Brytania
-
304 DB
12.05.1915
Mielec
F/O
strzelec pokładowy
04.11.1987
Newport Beach, CA, USA
2xKW
300 DB
24.03.1905
brak danych
F/O
administracja
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
08.07.1904
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.06.1914
Sambor
Sgt
pilot
09.05.1941
Amsterdam, Holandia
2xKW
305 DB
29.07.1920
Szarlej
Sgt
bombardier
03.02.1943
Breda, Holandia
3xKW
305 DB
25.09.1921
Osie
W/O
pilot
06.06.1978
Wakefield, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
10.02.1907
Rzeszów
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.03.1921
Czerniowice
W/O
pilot
22.04.2002
Napanoch, NY, USA
VM V kl., KW
305 DB
11.06.1915
brak danych
kapral
AC1
żandarmeria lotnicza
brak danych
Polska
-
brak danych
19.11.1927
brak danych
junak
AC1
mechanik
14.08.2003
Reading Berks., Wlk. Brytania
-
Halton
18.11.1916
Kraków
F/O
pilot
14.05.1943
Northwood, Wlk. Brytania
KW
308 DM
20.10.1903
brak danych
W/O
magazynier
05.02.1977
Warszawa, Polska
BKZ
300 DB
11.09.1895
Strzeszyn
W/Cdr
pilot
04.03.1973
Newton Abbot, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.08.1913
Odessa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Rosja
-
301 DB
25.10.1924
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
20.02.1923
brak danych
st. szeregowy
AC1
rusznikarz
30.06.1993
Katowice, Polska
-
315 DM
20.12.1916
Nowy Sącz
porucznik
F/O
pilot
2xKW
303 DM
Kanada
703371
783601
P-2355 / 784405
Gwozdecki Marian
Gwoździewicz Jan Stanisław (Beaumont)
Gwoździowski Czesław
P-2561 / 784136
Gwóźdź Franciszek
792284
Gwóźdź Józef
780156
781188
782687
705851
704205
Gwóźdź Zdzisław
Gzell Henryk Leon
Gzella Franciszek
Haar Paweł
Haas Zygmunt
708263
Haase Ernest (Hrubasiński)
709275
Habasiński Janusz
P-1642 / 783464
784862
P-1519
Habela Adam Tadeusz
Haber Kazimierz
Haberek Franciszek Antoni
782085
Haberstock Roman Alfred
729122
Habrzyk Józef
708692
Hacia Józef
P-2311 / 793831
Haczkiewicz Tadeusz (Anderson)
brak danych
plutonowy
sierżant
porucznik
porucznik
brak danych
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
sierżant
porucznik
werkmistrz
podpułkownik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780409
Haczkowski Ferdynand
783868
Hadaś Władysław
793493
781140
792394
Hadław Emil
Hadryś Franciszek
Haduch Władysław
P-2465 / 709509
Haeberle Eugeniusz
P-2408 / 703491
Hahn Mieczysław
708152
Hain Kazimierz (Jabłoński)
709986
Hajder Stanisław
P-0909
704118
709064
Hajduczek Tadeusz Piotr
Hajduk Józef
Hajduk Józef
P-2759 / 706369
Hajduk Tadeusz Antoni
783247
Hajduk Wacław
P-2063 / 780410
P-0818
P-0911
707809
P-2513
Hajdukiewicz Edward
Hajek Edward
Hajek Szczepan Świętomir
Hajkowski Edward
Hakiel Zbigniew Szymon
P-1661
Halastra Jan
784674
Halecki Stanisław
784005
P-0180
794225
Halenda Władysław Stefan
Halewski Tadeusz Stanisław
Halik Piotr
P-1118
Halka-Łebiński Tadeusz
782705
Halkiew Józef
P-2032
Halkiewicz Tadeusz Jerzy
-
Halkiewicz Zbigniew Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
21.01.1921
Kraków
kapral
LAC
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.05.1920
brak danych
kapral
LAC
obsługa balonów
brak danych
Inkerman, ON, Kanada
-
brak danych
12.03.1915
Sonina
Cpl
mechanik
18.12.2004
Montreal, QC, Kanada
-
302 DM
20.03.1907
Raszków
Sgt
mechanik
12.10.1971
Buszkowo, Polska
-
301 DB
04.11.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.02.1911
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
Winnipeg, MB, Kanada
2xKW
308 DM
17.09.1919
Warszawa
F/O
nawigator
13.06.1944
Amersfoort, Holandia
-
300 DB
04.04.1920
brak danych
kapral
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
00.10.1998
Rouvroy, Francja
-
brak danych
11.11.1921
Synowódzko Wyżne
kapral
LAC
kierowca
00.00.1989
Truro, Cornwall, Wlk. Brytania
-
301 DB
30.01.1914
brak danych
F/Lt
pilot
24.08.1954
Banstead, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.04.1922
Nowe Święciany
Sgt
pilot
20.01.1945
Steenderen, Holandia
-
302 DM
08.03.1926
Krzemieniec
AC2
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
Halton
23.05.1919
Oświęcim
F/O
administracja
15.04.1989
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
01.07.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.06.1913
Białystok
F/Lt
pilot
28.10.1998
Montreal, QC, Kanada
06.06.1908
brak danych
11.08.1997
Leeds, Wlk. Brytania
06.12.1907
Łódź
brak danych
brak danych
16.09.1926
Kowel
brak danych
Derby, Wlk. Brytania
18.07.1911
brak danych
00.05.1992
Uckfield, Wlk. Brytania
07.10.1914
Mnich
02.06.1942
Lommel, Belgia
18.05.1903
brak danych
00.01.1980
New York, USA
16.11.1907
brak danych
30.08.1941
plutonowy
st. sierżant
brak danych
porucznik
podporucznik
kapitan
plutonowy
junak
porucznik
brak danych
porucznik
VM V kl., 4xKW, DFC 305, 300 DB
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
-
brak danych
F/Lt
obserwator
VM V kl., 2xKW
300 DB
AC2
mechanik przyrządów sam.
-
Heliopolis
F/O
nawigator
-
300 DB
P/O
strzelec pokładowy
KW
301 DB
AC2
bez specjalności
-
brak danych
AC2
strzelec pokładowy-uczeń
Manby, Lincs., Wlk. Brytania
-
2 AGS
08.05.1898
Delatyn
F/Lt
pilot
07.11.1942
Lossiemouth, Wlk. Brytania
-
46 MU
30.07.1919
Osjaków
Sgt
radiooperator
06.01.1944
Casamassima, Włochy
-
304 DB, 138 DS, 1586 ESP
10.10.1905
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
16.05.1983
Feton, Notts., Wlk. Brytania
-
316 DM
10.03.1921
Śniatyń
W/O
pilot
18.12.1997
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
26.05.1914
brak danych
porucznik
F/Lt
oficer medyczny
brak danych
brak danych
-
304 DB
23.01.1909
Sokal
kapitan
brak danych
obserwator
brak danych
brak danych
-
brak danych
kapitan
junak
porucznik
porucznik
szeregowy
kapral
major
plutonowy
porucznik
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783876
Halko Władysław
704805
Halpern Todres
705852
P-2160 / 704521
781987
Halski Bolesław Józef (Korab)
Halski Czesław Raymond
Haluk Stanisław
780456
Hałabuda Adam
709872
Hałabuda Franciszek
782645
Hałas Paweł
704888
Hałatek Edward
76669
729221
P-1643 / 783459
Hałłas Stefan Marian
Hałupka Bronisław
Hamankiewicz Jerzy Roman
P-1557 / 783403
Hamerlok Stanisław Paweł
793193
Hampel Jan
782237
704811
783981
705264
780028
Hampel Leon
Hampel Roman
Hanaczewski Jan Stefan
Hanasz Bolesław
Hanczakowski Włodzimierz
782613
Handerek Jan
P-0727
Handtke Hugo Karol
784139
704206
708870
Handwerg Janusz Józef
Hanka Edward Karol
Hanka Jan
P-0192
Hanka Wacław Józef
705853
Hann Jerzy Stanisław
729123
Hanowicz Kazimierz
793318
Hanspol Brunon
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.07.1902
brak danych
plutonowy
Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.12.1905
Brześć
kapral
LAC
magazynier
02.09.1955
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.08.1917
Kraków
LAC
meteorolog
29.09.1990
Hendon, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.08.1908
Lwów
F/O
administracja
17.11.2001
Kingston, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.01.1914
brak danych
Cpl
mechanik
23.05.1992
Burnley, Lancs., Wlk. Brytania
-
316 DM
26.01.1914
Horzywiec
Sgt
instruktor symulatora
brak danych
Barry, Vale of Glamorgan, Wlk. Brytania
-
300 DB
20.09.1909
brak danych
LAC
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
318 DMR
04.11.1914
Słonawy
sierżant
Sgt
mechanik
24.09.2001
Bydgoszcz, Polska
-
316 DM
03.04.1923
Kęty
plutonowy
F/Sgt
bombardier
19.07.1980
Elmhurst, IL, USA
-
brak danych
16.09.1912
Kosów
S/Ldr
obserwator
14.10.2008
Peterborough, ON, Kanada
VM V kl., 4xKW, DFC 301 DB
28.08.1923
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
29.02.1916
brak danych
F/Lt
pilot
01.09.1944
-
2xKW
318 DMR, 241 DM
11.10.1913
Ćwiklice
F/Lt
pilot
11.09.1983
Hornsby, NSW, Australia
VM V kl., 3xKW
300 DB
06.07.1907
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1953
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
303 DM
01.02.1918
Wieruszów
Sgt
strzelec pokładowy
06.05.1941
Eastbourne, E. Sussex, Wlk. Brytania
KW
304 DB
31.03.1924
Wilno
W/O
strzelec pokładowy
26.01.2001
Dothan, AL, USA
KW
300 DB
24.01.1897
brak danych
F/Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
12.04.1919
Miechów
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
6 OTU
08.07.1908
Kraków
W/O
bombardier
08.06.1991
Warszawa, Polska
2xKW
305 DB
05.03.1910
Huciska
sierżant
Sgt
mechanik
13.10.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
17.11.1893
Pułtusk
podpułkownik
W/Cdr
oficer medyczny
06.03.1980
Msida, Malta
-
brak danych
25.04.1917
brak danych
Sgt
tłumacz
00.00.1983
Tunbridge Well,s Kent, Wlk. Brytania
-
303 DM
21.12.1920
Kraków
W/O
pilot
18.08.1981
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
KW
309 DMR
27.12.1921
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
303 DM
20.02.1895
Kołomyja
major
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.06.1912
Warszawa
st. szeregowy
LAC
kancelista
00.00.1992
Glasgow, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.04.1924
brak danych
st. szeregowy
AC2
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.09.1912
brak danych
sierżant
Sgt
sanitariusz
00.00.1980
Bromley, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
kapral
podporucznik
plutonowy
st. sierżant
st. szeregowy
major
st. szeregowy
porucznik
kapitan
sierżant
plutonowy
sierżant
st. sierżant
kapral
sierżant
sierżant
sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794483
Hanusik Karol
703913
Hanusz Lesław
792892
793154
781576
Hanuszczak Michał
Hanzelka Piotr Tadeusz
Hańbowski Bronisław
709987
Haptaś Marian
704528
Hara Jerzy
709065
Haracz Marian Wojciech
P-3003 / 793992
Harańczyk Henryk
781587
704379
780077
Harasimiuk Antoni Czesław
Harasimowicz Wojciech
Harasimowski Jerzy Eugeniusz
P-3035
Harasowski Adam Jerzy
P-1216
Harasymowicz Stanisław Ludwik
P-2434
707723
707192
P-2941 / 705630
781786
Harasymowicz Stefan Józef
Harbaszewski Wacław
Harcoliński Antoni
Hardt Zbigniew Roman
Harenda Kazimierz
783255
Harędziński Józef Rudolf
P-0383
Haręźlak Jan
784061
P-0639
783900
Harfiniak Józef
Harla Franciszek
Harmak Mieczysław
706740
Harmasz Wiktor
782633
Harmuszkiewicz Czesław (Howard)
708523
Harwanko Eugeniusz
793762
Harwaziński Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.07.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1976
Hendon, Wlk. Brytania
-
306 DM
06.06.1922
Jaworów
plutonowy
W/O
nawigator
15.10.1990
Albemarle, NC, USA
3xKW
301, 300 DB
16.09.1916
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1972
Bury, Lancs., Wlk. Brytania
-
305 DB
18.02.1919
brak danych
F/Sgt
pilot
05.06.1943
Gloucester, Wlk. Brytania
KW
317 DM
06.09.1912
Kijów
LAC
mechanik
00.00.1981
Ilkeston, Derbys., Wlk. Brytania
-
brak danych
05.07.1925
Stanisławów
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Jersey City, NJ, USA
-
brak danych
11.09.1924
brak danych
kapral
Sgt
nawigator
22.11.1944
Worcester, Wlk. Brytania
-
60 OTU
01.11.1927
brak danych
junak
AC2
mechanik samolotowy
brak danych
brak danych
-
Halton
28.10.1915
Stryszów
podporucznik
F/O
oficer zaopatrzeniowy
29.01.1999
Sosnowiec, Polska
-
317 DM
21.10.1920
Klimonty
Sgt
mechanik
brak danych
Łapy, Polska
-
301 DB, 318 DMR
29.08.1903
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1976
Linden, NJ, USA
-
306 DM
12.09.1914
Warszawa
W/O
mechanik pokładowy
brak danych
Rio de Janeiro, Brazylia
3xKW
301, 300 DB
16.09.1904
brak danych
F/O
administracja
16.06.1996
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
19.07.1911
Przemyśl
F/O
administracja
28.07.2009
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.03.1911
brak danych
F/Lt
oficer medyczny
31.01.1992
OH, USA
-
306 DM
03.09.1914
brak danych
AC2
bez specjalności
12.04.2013
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
27.05.1920
brak danych
Cpl
nawigator-uczeń
00.00.1984
Pontypool, Monmouths., Wlk. Brytania
-
brak danych
25.02.1921
Lwów
F/O
pilot
29.03.1998
Akron, OH, USA
-
brak danych
01.03.1909
Szadłowice
Cpl
mechanik
31.01.1987
Trowbridge, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
309 DMR
18.03.1915
brak danych
Cpl
radiomechanik
00.01.1973
IL, USA
BKZ
303 DM
03.06.1903
Pewel Mała
F/Lt
obserwator
12.02.1972
Żywiec, Polska
-
brak danych
04.02.1922
Zakopane
AC2
bez specjalności
28.07.1988
Zakopane, Polska
-
307 DMN
27.12.1914
brak danych
F/O
administracja
00.00.1990
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
308 DM
25.10.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1983
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1914
Witaniów
sierżant
F/Sgt
radiooperator
27.06.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
13.10.1917
Mikaszówka
st. sierżant
W/O
radiooperator
00.00.2000
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
3xKW, ODRK
301, 300, 304 DB
25.07.1926
brak danych
st. szeregowy
AC2
radiomechanik
00.00.2005
Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
27.04.1897
Gniezno
werkmistrz
W/O
elektryk
brak danych
Polska
-
309 DMR, 307 DMN, 300 DB
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
podporucznik
porucznik
porucznik
kapral
sierżant
podporucznik
sierżant
plutonowy
kapitan
szeregowy
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707437
Hasiak Jan
792452
Hasiński Mieczysław (Adam)
780008
P-1871 / 794095
P-2773
Hasir Marian
Hasko Mieczysław Karol
Hassa Zbigniew Andrzej
708221
Haśnik Teodor (Belina)
704347
Haupt Aleksander
709066
Hauptman Karol
P-3775 / 793194
Hauptman Władysław
793790
706614
709510
Hauser Ryszard
Hausman Marian Romuald
Hausner Zygmund Edward
794634
Hawbaker Lawrence Le-Roy
708524
Hawran Henryk
P-2364
793994
707238
707121
P-0812
Hawryłowicz Alojzy Stefan
Hawryszków Karol Kazimierz
Hayto Józef Marceli
Hebda Jan
Hebda Józef
704889
Hecker Leopold Ignacy
708400
Heczko Otton
P-1522
783679
P-2312 / 793993
Hedinger Przemysław
Hegenbarth Tadeusz Ryszard
Heilman-Rawicz Jan
780266
Heim Bernard Ludwik
P-1351
Hejmo Michał
706607
Hejmo Władysław
784105
Hejne Walenty Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.08.1902
Samołuskowce
st. szeregowy
LAC
szewc
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.03.1921
Leszno Wlkp.
chorąży
W/O
strzelec pokładowy
07.03.2006
East Kilbride, Wlk. Brytania
4xKW
301 DB
24.03.1914
Zakopane
Cpl
mechanik
20.04.1979
Zakopane, Polska
-
309 DMR
22.05.1913
Rafajłowa
F/O
administracja
00.03.1963
Great Yarmouth, Norfolk, Wlk. Brytania
-
315 DM
27.02.1918
brak danych
F/O
nawigator
00.00.1984
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.07.1924
brak danych
LAC
sanitariusz
29.12.1994
Wellingborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.08.1916
Kraków
LAC
mechanik radarowy
18.01.1968
NJ, USA
-
300 DB
01.12.1927
brak danych
junak
AC1
radiomechanik
brak danych
St. Albert, AB, Kanada
-
Cranwell
26.05.1916
brak danych
podporucznik
Sgt
strzelec pokładowy
25.06.1988
Leckhampton, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFM 300 DB
13.07.1915
brak danych
W/O
pilot
brak danych
brak danych
KW
308 DM
12.09.1921
brak danych
Sgt
pilot
07.01.1993
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
24.03.1915
brak danych
brak danych
brak danych
15.10.1990
Short Hills, NJ, USA
-
brak danych
17.06.1915
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
25.08.1976
Greensboro, NC, USA
-
brak danych
29.07.1926
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
17.07.2006
Portage, MI, USA
-
brak danych
06.07.1916
brak danych
F/Lt
nawigator
09.05.2002
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.02.1906
brak danych
Cpl
fotograf
20.03.1944
Tel-el-Kebir, Egipt
-
318 DMR
27.04.1918
Kraków
Sgt
pilot
29.10.2011
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
02.02.1926
brak danych
LAC
kierowca
00.00.2002
Cheadle, Wlk. Brytania
-
300 DB
11.03.1915
Przyszowa
F/Lt
obserwator
30.11.1978
Burlington, ON, Kanada
3xKW
304 DB, 6 OTU
11.07.1914
Lwów
sierżant
W/O
nawigator
brak danych
Brazylia
-
307 DMN
16.08.1923
Cieszyn
kapral
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
00.00.1982
Leeds, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.01.1909
Poznań
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1963
Los Angeles, CA, USA
-
304 DB
29.12.1917
Recklinghausen
Sgt
pilot
17.07.1941
brak danych
2xKW
308 DM
20.11.1921
Grodno
P/O
pilot
09.12.1943
Shawbury, Shropshire, Wlk. Brytania
-
61 OTU
09.08.1915
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Ruda Śląska, Polska
-
300 DB
06.09.1890
brak danych
podpułkownik
S/Ldr
administracja
brak danych
Polska
-
brak danych
23.05.1923
Żegocina
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
05.04.2002
Kraków, Polska
-
brak danych
03.02.1918
Grójec
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
02.01.1945
Pierrepont, Francja
KW
300 DB
sierżant
porucznik
porucznik
kapral
kapral
st. sierżant
plutonowy
brak danych
porucznik
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
kapitan
kapitan
kapral
podporucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783457
Hejnowski Jan
780324
Hejnowski Jan Karol
708121
794541
707438
Hejnowski Maksymilian (Drost)
Helbig Józef Henryk
Hellak Teodor
P-0989
Heller Władysław Eugeniusz
703128
Hellmann Saul
703373
Hellwig Bronisław
707810
Helmer Stanisław
706468
703026
709067
Helowicz Tadeusz
Helstowski John Joseph
Heltman Tadeusz
P-1964
Helwig Edmund Jerzy
703179
Hempel Tadeusz
708422
794771
P-0431
794635
709945
Henciński Józef Nikodem (Jankowski)
Henderson James Jackson
Hendricks Józef
Hendrickson Cllifford
Hendzel Stanisław
708871
Henek Mieczysław
708402
Henel Jan
P-1393
P-2942 / 705537
705854
Henneberg Zdzisław Karol
Hennig Antoni Marian
Hensoldt Jerzy (Kiezan)
704608
Hensoldt Michał
793789
Hentosz Roman
705503
Henz Franciszek
P-2116 / 781272
Herbst Witold Wacław Aleksander
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.06.1920
Półwieś
Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
305 DB
Sgt
radiooperator
plutonowy
16.10.1941
-
15.09.1916
Werne
01.01.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
301 DB
10.02.1910
brak danych
LAC
obsługa siłowni
brak danych
Polska
-
brak danych
13.07.1908
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
309 DMR
01.11.1898
brak danych
AC1
kancelista
19.06.1961
Tarnowskie Góry, Polska
-
brak danych
27.06.1895
Stanisławów
W/Cdr
obserwator
18.10.1943
Newtownards, Down, Irlandia Płn.
-
3 SGR
01.06.1907
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
BKZ
brak danych
11.05.1902
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
22.08.1927
brak danych
junak
LAC
mechanik
13.08.2001
Exeter, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
16.10.1922
brak danych
AC2
bez specjalności
30.09.1990
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.05.1917
New York
Sgt
strzelec pokładowy
03.10.2007
Tucson, AZ, USA
-
brak danych
01.06.1927
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
Madison, OH, USA
-
Cranwell
24.04.1916
Pleszew
F/Lt
obserwator
19.09.1978
Cambridge, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFC 305 DB, 301 DB
14.08.1916
brak danych
LAC
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.09.1908
brak danych
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.10.1921
brak danych
LAC
bez specjalności
00.04.1979
Pinconning, MI, USA
-
brak danych
13.03.1896
Świątniki Małe
F/Lt
pilot
26.04.1969
Poznań, Polska
-
brak danych
04.10.1917
brak danych
AC2
bez specjalności
23.12.1944
Jasper, IN, USA
-
brak danych
26.02.1898
Sobótka
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
301 DB
04.01.1923
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
brak danych
12.03.1915
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.05.1911
Warszawa
S/Ldr
pilot
12.04.1941
-
07.11.1922
brak danych
brak danych
Nanaimo, BC, Kanada
22.06.1920
brak danych
14.02.1990
sierżant
kapral
plutonowy
kapral
pułkownik
kapral
kapral
st. szeregowy
junak
kapitan
plutonowy
kapral
szeregowy
major
szeregowy
kapral
major
VM V kl., 3xKW, DFC 303 DM
F/O
pilot
-
brak danych
Sgt
radiooperator
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
01.10.1916
brak danych
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
23.01.1919
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.09.1919
Lwów
plutonowy
W/O
radiooperator
18.09.2002
Sacramento, CA, USA
-
304 DB, 6 OTU
12.08.1919
Warszawa
porucznik
F/O
pilot
KW
308 DM, 303 DM
Edmonds, WA, USA
podporucznik
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793832
Herc Tadeusz
784811
Herczuk Michał Stanisław
784231
793358
793512
Heresztyn Antoni
Hering Jan
Herman Adam
784605
Herman Antoni
705344
Herman Edward
704494
Herman Jerzy Edward
780681
Herman Józef Władysław
780041
708590
709959
Herman Otton
Herman Ryszard Mieczysław
Hermanowicz Maksymilian
P-0767
Hermanowski Stanisław
792898
Hermel Witold Stanisław
708080
708352
703914
707606
708525
Herod Henryk (Klejnowski)
Herok Karol (Szczygieł)
Herstko Aleksander
Hert Wiktor
Herzog Henryk
783205
Hesse Marian
784979
Hetman Rudolf
793563
781420
792541
Hetman Stefan
Hetmaniak Lucjan
Hetmańczyk Bolesław
784102
Hetmański Bohdan Zbigniew
707569
Hetwer Jan Ludwik (Myśliwiec)
793470
Hewusz Władysław
794243
Heyman Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.05.1918
Łódź
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.11.1913
Topolnica
majster
Sgt
mechanik
00.00.1982
Chatham, Kent, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 301 DB
30.05.1901
brak danych
Cpl
mechanik
05.12.1974
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
304 DB
03.06.1919
brak danych
LAC
rusznikarz
00.00.1991
Manchester, Wlk. Brytania
-
303 DM
02.01.1910
Lwów
W/O
radiooperator
brak danych
brak danych
3xKW
304 DB, 18 OTU
06.01.1913
Białogóra
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
30 MU, 301 DB
14.04.1923
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
316 DM
10.02.1924
brak danych
W/O
nawigator
brak danych
brak danych
2xKW
305 DB
08.07.1915
brak danych
Cpl
kancelista
20.04.1994
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
06.05.1909
Szepietówka
Sgt
strzelec pokładowy
04.07.1941
Sage, Niemcy
3xKW
300 DB
11.10.1922
brak danych
AC2
bez specjalności
01.10.2000
New York, USA
-
brak danych
08.07.1899
Brześć
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
301 DB
29.07.1901
Łomża
F/O
obserwator
04.10.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
19.03.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1991
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.05.1926
brak danych
AC1
obsługa techniczna
24.03.1994
Jablonowo, Polska
-
brak danych
30.10.1924
Ochaby Małe
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
16.04.1923
Oszmiana
W/O
radiooperator
brak danych
brak danych
3xKW
304 DB
22.05.1897
brak danych
LAC
stolarz
brak danych
brak danych
-
300 DB
13.05.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
15.03.1916
Sosnowiec
Sgt
pilot
02.10.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
13.04.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.07.1908
brak danych
Cpl
rusznikarz
brak danych
Polska
-
302 DM, 315 DM
07.01.1916
Recklinghausen
LAC
kancelista
10.11.1989
Salford Lancs., Wlk. Brytania
-
305 DB
14.10.1912
Grabocin
Sgt
mechanik
03.06.1983
Częstochowa, Polska
BKZ
315, 303 DM
03.02.1916
Pakszyn
Cpl
radiomechanik
00.00.1992
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
307 DMN
11.12.1917
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.06.1908
brak danych
kapral
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
306 DM
15.07.1923
brak danych
sierżant
Sgt
tłumacz
brak danych
brak danych
BKZ
brak danych
sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
sierżant
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
kapitan
plutonowy
st. szeregowy
kapral
plutonowy
kapral
kapral
kapral
brak danych
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706331
Heymann Leon
708796
Hibner Edward (Chmielewski)
P-0833
792476
707439
Hiksa Piotr
Hilarowicz Henryk
Hildebrandt Alojzy
709563
Hildebrandt J.
780461
Hildebrandt Stefan
780682
Hinc Edward
707558
Hinz Józef (Góra Władysław)
783982
792653
709891
Hipp Ferdynand
Hipp Tadeusz Adolf
Hirsch Andrzej Stanisław
708092
Hirsch Gerhard (Krzyżowski)
P-1376
Hirsz Zdzisław Wacław
P-1399
794584
706277
704660
792728
Hirszbandt Robert Juliusz
Hmenia Jan
Hnat Julian Dominik
Hnyda Michał
Hobot Jan
784901
Hodowski Antoni
781922
Hodyra Stanisław
794255
782514
707607
Hoffman Eugeniusz Rafał
Hoffman Leon
Hoffman Zbigniew Stanisław
P-0975
Höhne Zygmunt
P-0530
Hojden Tadeusz
708470
Hojdysz Paweł (Pudermański)
781621
Holc Piotr Herman
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.04.1915
brak danych
plutonowy
LAC
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
28.09.1917
Zduńska Wola
kapral
LAC
obsługa techniczna
14.06.1971
Derby, Wlk. Brytania
-
301 DB
11.06.1895
Werki
S/Ldr
pilot
28.04.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.07.1917
Żywiec
LAC
mechanik radarowy
16.12.1980
Gliwice, Polska
-
304 DB
25.12.1899
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.08.1910
Żabikowo
sierżant
Sgt
pilot
16.10.1941
-
VM V kl., 4xKW
305 DB
29.01.1914
Sosnowiec
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1968
Hendon, Wlk. Brytania
-
300 DB
30.06.1910
brak danych
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
brak danych
21.05.1914
brak danych
Sgt
mechanik
08.04.1979
Hillingdon, Wlk. Brytania
-
317 DM
17.12.1919
Ostrów
Sgt
radiooperator
14.03.1942
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
06.03.1922
brak danych
LAC
radiooperator
brak danych
Polska
-
brak danych
06.09.1916
Munsterburg
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
08.12.1944
Antwerpia, Belgia
-
72 MTLRU
17.04.1914
Warszawa
kapitan
F/Lt
pilot
06.02.1945
-
VM V kl., 4xKW
304 DB, 45 TG
11.09.1899
Warszawa
W/Cdr
pilot
02.06.1942
Manchester, Wlk. Brytania
08.03.1914
brak danych
00.00.1982
Londyn, Polska
24.04.1920
brak danych
00.00.1997
major
sierżant
plutonowy
st. sierżant
kapral
kapral
podpułkownik
VM V kl., 3xKW, OBE, DFC 305 DB
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
3xKW
300 DB
AC2
bez specjalności
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.10.1906
brak danych
Cpl
magazynier
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.01.1900
Łętownia
F/Sgt
mechanik
08.05.1989
Nowy Targ, Polska
SKZ
308 DM, 316 DM
28.05.1899
brak danych
plutonowy
Cpl
rusznikarz
00.10.1967
New York, USA
-
brak danych
05.03.1914
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
21.02.1995
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.10.1916
Wilno
W/O
pilot
16.10.2003
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
12.06.1911
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.09.1920
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1995
South Shields, Durham, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.10.1916
Rudnik n. Sanem
P/O
pilot
12.08.1941
Castletown, Tyne and Wear, Wlk. Brytania
-
55 OTU
26.03.1916
Czudyń
P/O
pilot
27.03.1941
-
-
308 DM, 315 DM
03.06.1925
Nydek
szeregowy
AC2
mechanik samochodowy
brak danych
Czechy
-
brak danych
19.05.1921
Grudziądz
st. sierżant
W/O
strzelec pokładowy
00.00.2006
Lincs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
plutonowy
sierżant
majster
sierżant
plutonowy
szeregowy
porucznik
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705142
Holc Stanisław
708981
Holeczko Antoni
709068
784353
704599
Holender Stanisław
Holiczko Edward
Hollup Wiktor
794637
Hołda Stanisław
792846
Hołda Wincenty
781536
Hołdak Jan
703372
Hołdanowicz Antoni
707681
782999
705177
Hołod Stefan
Hołojuch Nestor
Hołoszyc Łazarz
780568
Hołowczak Piotr
705240
Hołowienko Władysław
705345
P-2409 / 704075
708247
705652
792848
Hołownia Zygmunt
Hołubowicz Roman
Hołupczok Wiktor (Feld)
Hołyński Stanisław
Hołyński Stanisław
780830
Homa Ludwik Józef
P-0757
Homan Jerzy
781908
707737
P-1067
Homka Jan
Honingsberg Leopold
Honowski Wacław
792225
Hopcia Edmund
708944
Hoppe Ludwik
793746
Horak Andrzej
707811
Horawski Zygmunt (Hrakało)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.12.1923
Świerże
Sgt
radiooperator
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
307 DMN
15.04.1908
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.02.1926
brak danych
AC2
elektryk samolotowy
00.00.1948
Wlk. Brytania
-
Halton
29.02.1908
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.05.1923
Warszawa
LAC
bez specjalności
brak danych
Rio de Janeiro, Brazylia
-
6 OTU
03.05.1921
brak danych
kapral
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.07.1897
brak danych
chorąży
F/Sgt
bez specjalności
15.01.1980
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
26.01.1913
brak danych
Cpl
rusznikarz
00.00.1992
St. Albans, Herts., Wlk. Brytania
-
317 DM
01.05.1913
Drohobycz
Cpl
mechanik
21.09.1978
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
08.12.1919
brak danych
F/Sgt
radiooperator
18.02.1992
Monmouth, NJ, USA
-
brak danych
12.05.1902
Zamek
LAC
bez specjalności
06.01.1976
La Louptiere-Thenard, Francja
-
brak danych
26.07.1920
Leżajsk
LAC
elektryk
00.07.1972
NY, USA
-
303 DM
06.03.1915
Nadyby
Sgt
meteorolog
25.11.2005
Worcester, Wlk. Brytania
-
309 DMR
28.02.1919
brak danych
Cpl
kierowca
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
318 DMR
08.09.1921
brak danych
LAC
magazynier
31.10.1964
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.06.1915
brak danych
F/Lt
pilot
03.09.2003
Lublin, Polska
3xKW
305 DB
12.05.1907
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.03.1918
Horodenka
LAC
bez specjalności
01.12.1991
Vendin-Le-Vieil, Francja
-
305 DB
29.10.1900
brak danych
LAC
kancelista
09.01.1958
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.03.1903
Markowa
W/O
pilot
29.10.1967
Markowa, Polska
2xBKZ
2 FIS
30.09.1912
Białystok
F/O
obserwator
25.02.1942
Dumfries, Wlk. Brytania
-
309 DMR
15.04.1905
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1968
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
304 DB
10.01.1921
Warszawa
LAC
radiomechanik
brak danych
Francja
-
304 DB
13.08.1901
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Polska
-
brak danych
02.08.1912
Buczkowo
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN, 318 DMR
08.09.1910
brak danych
plutonowy
Cpl
bez specjalności
brak danych
Cape Town, RPA
-
brak danych
30.11.1907
Warszawa
Sgt
radiooperator
26.07.1941
Kleve, Niemcy
2xKW
300 DB
17.03.1928
brak danych
AC2
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
Heliopolis
plutonowy
st. szeregowy
junak
sierżant
kapral
sierżant
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
kapral
kapral
porucznik
st. szeregowy
st. szeregowy
kapral
chorąży
porucznik
plutonowy
kapral
kapitan
kapral
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783185
Horbaczewski Beniamin
P-0273
Horbaczewski Eugeniusz
783696
794390
P-2041
Horbajczuk Emil
Horbatowski Czesław Bolesław
Horbik Witold
783832
Horbowy Gabriel
792537
Hordyński Jan
782489
Horn Zdzisław
709069
Hornostaj Jerzy
708669
705005
794285
Horoba Jan (Krzykowski)
Horobiowski Jan Roman
Horoch Jan Wojciech
P-0084
Horocki Jan Stanisław
P-2910 / 792235
Horoszko Tadeusz (Hemsley)
P-1356
P-0050 / 76890
P-2410 / 704074
792607
707311
Horowicz Artur
Horski Zenon Adam
Horwacki Eugeniusz
Horyński Stanisław
Hoszowski Zbigniew Józef
P-1271
Hrabkiewicz Leopold Leon
P-1316
Hrabowski Władysław Michał
792460
706466
781390
Hradecki Tadeusz
Hrebień Edward Jan
Hrunyk Jan
784592
Hrycajków Jan
P-0820
Hrycak Roman
780170
Hrynakowski Tadeusz
P-0469
Hrynaszkiewicz Czesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.10.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.09.1917
Kijów
major
S/Ldr
pilot
18.08.1944
Creil, Francja
18.08.1918
Tłuste
26.03.1942
Amsterdam, Holandia
30.06.1915
Mińsk Litewski
00.00.1976
Corby, Notts., Wlk. Brytania
31.10.1909
brak danych
07.05.1971
Hiszpania
25.04.1897
brak danych
brak danych
brak danych
09.10.1905
Wola Dobrost.
brak danych
brak danych
27.07.1918
Łowicz
22.08.1942
Longuenesse, Francja
08.03.1927
brak danych
25.01.1994
Londyn, Wlk. Brytania
10.04.1916
Rokitnica
brak danych
Almelo, Holandia
15.03.1919
Lwów
02.03.1945
Kleve, Niemcy
30.03.1918
Jaktorowo
10.09.1942
Rotterdam, Holandia
27.01.1915
Stanisławów
brak danych
brak danych
19.08.1920
brak danych
brak danych
brak danych
01.05.1898
brak danych
18.10.1962
Londyn, Wlk. Brytania
27.09.1907
Strzemieszyce
02.03.1979
Pwllheli, Wlk. Brytania
12.11.1919
Przemyśl
24.07.1944
Hamburg, Niemcy
07.05.1909
brak danych
09.10.1977
Stare Oborzyska, Polska
11.05.1926
Dolina
04.11.2010
Winnipeg, MB, Kanada
15.11.1902
Ostrawa
15.02.1989
30.09.1900
05.05.1944
-
14.07.1914
brak danych
brak danych
brak danych
01.08.1923
brak danych
00.00.1994
Bromley, Kent, Wlk. Brytania
15.04.1900
brak danych
00.00.1983
VM IV kl., 4xKW, DSO, DFC 315 DM
plutonowy
F/Sgt
pilot
3xKW
301 DB
W/O
pilot
VM V kl., 3xKW
301 DB, 304 DB
F/O
pilot
-
300 DB
kapral
LAC
kucharz
-
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik przyrządów sam.
-
301 DB, 6 OTU
F/Sgt
pilot
2xKW
306 DM
AC2
mechanik przyrządów sam.
-
Halton
AC1
bez specjalności
-
brak danych
F/Sgt
radiooperator
2xKW
300 DB
Sgt
strzelec pokładowy
VM V kl., 2xKW
300 DB
F/Lt
pilot
VM V kl., 3xKW
305 DB
F/O
pilot
3xKW
304 DB
F/Lt
obserwator
-
303 DM
F/O
pilot
-
302 DM
P/O
nawigator
-
300 DB
LAC
magazynier
-
309 DMR
F/Sgt
strzelec pokładowy
-
300 DB
F/Lt
pilot
Reading Berks., Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
F/Lt
pilot
-
6 OTU
F/Sgt
instruktor wych. fizyczn.
-
301 DB
W/O
radiooperator
-
316 DM
F/Sgt
mechanik
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
BKZ
315 DM
30.04.1911
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1994
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.08.1918
Brzeźnica
F/Lt
pilot
11.07.2001
Brentwood Bay, Kanada
3xKW
317 DM
05.10.1908
Berdyczów
chorąży
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
301 DB
08.12.1914
Suchy Gród
kapitan
F/Lt
pilot
04.12.2008
Supraśl, Polska
2xKW
317 DM
sierżant
porucznik
sierżant
junak
kapral
kapral
kapral
kapitan
podporucznik
porucznik
porucznik
podporucznik
plutonowy
plutonowy
major
major
aspirant
plutonowy
st. sierżant
sierżant
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1979
Hryncewicz Henryk
703605
Hryniewicz Franciszek
P-0056
794432
709070
Hryniewicz Jan
Hryniewicz Lucjusz
Hryniewicz Sergiusz
704034
Hryniewicz Zygmunt
P-2286 / 703822
Hryniewiecki Czesław
704258
Hryniewiecki Stanisław Tadeusz
794391
Hryniewski Piotr
705006
703604
705317
Hryniuk Stanisław
Hryszkiewicz Antoni
Hubar Ignacy
P-0746
Hubczenko Zbigniew
782749
Hubert Antoni
703915
P-1415
782541
708253
783687
Hubert Kazimierz Tomasz
Hubicki Edward
Huculak Roman
Huczała Karol (Goleszowski)
Huć Jan Michał
709969
Hudomięt Jan
792408
Hudziak Kazimierz
P-1259
780042
793730
Hudzicki Leonard Mieczysław
Huk Edward Kazimierz
Huk Władysław
707440
Hul Paweł
708809
Hulacki Kazimierz
780457
Hułas Bronisław
794193
Huma Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.06.1912
Pawłowsk
F/Lt
obserwator
brak danych
Kato Paphos, Cypr
VM V kl., 2xKW
305 DB, 300 DB
29.04.1920
Głębokie
LAC
elektryk
00.09.2002
St Albans, Herts., Wlk. Brytania
-
300 DB
22.01.1902
Lemontowszczyzna
F/Lt
pilot
24.10.1981
Dęblin, Polska
-
304 DB
09.02.1917
Łomazy
Sgt
pilot
19.06.1944
Northwood, Wlk. Brytania
-
84 GSU
05.08.1927
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Argentyna
-
Cranwell
25.04.1922
Głębokie
LAC
elektryk
16.09.1999
Horsham, Wlk. Brytania
-
300 DB
05.05.1921
brak danych
F/O
pilot
04.02.1960
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
KW
306 DM
09.11.1912
Orenburg
Sgt
bombardier
13.07.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
26.11.1910
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.2005
Londyn, Wlk. Brytania
-
315 DM
04.02.1910
brak danych
W/O
radiooperator
00.00.1969
Los Angeles, CA, USA
KW
304 DB
10.11.1918
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
05.01.1921
brak danych
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
brak danych
06.08.1905
Kraków
F/Lt
pilot
01.10.1973
Nottingham, Wlk. Brytania
SKZ, AFC
brak danych
29.12.1907
brak danych
Cpl
mechanik
25.05.1991
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.09.1921
brak danych
W/O
pilot
01.01.2006
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
2xKW
317 DM
22.08.1909
Odessa
F/Lt
obserwator
01.08.1964
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
11.12.1916
Tarnopol
LAC
mechanik
27.02.2009
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 300 DB
12.04.1923
Goleszów
LAC
mechanik
11.06.2006
Attleborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.06.1915
brak danych
W/O
pilot
brak danych
Canary Islands, Hiszpania
BKZzM, AFC
25 EFTS
04.03.1915
Niedźwiedź
kapral
Cpl
straż pożarna
brak danych
Australia
-
301 DB
14.02.1916
brak danych
szeregowy
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.10.1899
brak danych
F/Lt
administracja
31.12.1971
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.04.1919
Wierzbice-Krasne
F/Sgt
mechanik pokładowy
02.01.1994
Colchester, Essex, Wlk. Brytania
-
300 DB
06.08.1919
brak danych
AC1
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.01.1916
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
27.12.1997
Lincoln, Wlk. Brytania
-
303 DM
28.06.1923
Lwów
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Brazylia
-
301 DB
15.02.1913
Luchów Górny
W/O
pilot
04.11.2006
Warszawa, Polska
14.12.1913
Giebułtów
04.03.1992
Bingley, Wlk. Brytania
porucznik
plutonowy
kapitan
plutonowy
junak
kapral
podporucznik
podporucznik
majster
sierżant
plutonowy
kapral
major
plutonowy
plutonowy
kapitan
plutonowy
kapral
chorąży
major
sierżant
szeregowy
chorąży
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB
sierżant
Cpl
rusznikarz
-
317 DM
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782753
Hupało Aleksander
705265
Hupka Alfons Józef
708111
703374
793271
Hupka Konrad (Czarniecki)
Huptyś Kazimierz Piotr
Hur Paweł
706082
Hurko-Romeyko Olgierd
784651
Huszcza Eugeniusz
706606
Huszcza Wilhelm
703951
Hutor Paweł
706118
708662
703916
Hybała Wacław
Hybiak Edmund
Hyczkiewicz Marian
709071
Hyla Władysław
784858
Hynek Antoni
705569
782486
P-2856 / 704435
703280
784766
Hyrycz Kazimierz
Ibron Antoni
Ichniowski Józef Franciszek
Idaszak Bogdan
Ideć Marian (Iden)
784079
Idrian Ryszard
781735
Idzik Stanisław
782236
P-0742
794543
Idzikowski Zbigniew (Morrel Robert)
Idzikowski Zbigniew Augustyn
Igański Stefan (Egan)
704661
Ignaczak Szczepan
792804
Ignarski Zdzisław
P-0071
Ignaszak Antoni Henryk
780744
Ignaszak Idzi
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.02.1918
Zdołbunów
Sgt
strzelec pokładowy
VM V kl., 3xKW
300 DB
F/Sgt
strzelec pokładowy
plutonowy
18.04.1942
-
15.03.1919
brak danych
00.00.2005
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
303 DM
13.11.1925
brak danych
LAC
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
315 DM
23.08.1919
Chlewiec
LAC
mechanik
25.10.1991
Sosnowiec, Polska
-
300 DB
10.04.1918
Kijów
W/O
pilot
07.09.1994
Lincoln, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB
18.09.1922
brak danych
kapral
LAC
mechanik radarowy
brak danych
Poznań, Polska
-
307 DMN
20.01.1917
brak danych
sierżant
Cpl
elektryk
00.11.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
317 DM
17.06.1924
brak danych
plutonowy
F/Sgt
nawigator
brak danych
Australia
-
brak danych
14.02.1912
Niehniewicze
plutonowy
Cpl
kierowca
00.00.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
30.12.1914
Radomsko
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
300 DB
24.10.1918
Bottrop-Eigen
LAC
rusznikarz
06.12.1993
Bydgoszcz, Polska
-
brak danych
21.09.1917
brak danych
W/O
radiooperator
00.00.1979
Hatfield, Herts., Wlk. Brytania
2xKW
300 DB, 304 DB
04.11.1926
brak danych
junak
AC1
radiomechanik
26.12.2008
Oldham, Wlk. Brytania
-
Cranwell
20.02.1905
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.05.1914
brak danych
F/Sgt
pilot
00.00.1981
Wlk. Brytania
-
brak danych
29.03.1914
Ostrów Wlkp.
LAC
mechanik
22.09.1990
Piotrków Trybunalski, Polska
BKZ
301 DB
14.03.1914
brak danych
F/O
bombardier
13.01.1998
Chicago, IL, USA
KW
300 DB
30.07.1915
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
Francja
-
brak danych
07.12.1915
Kraków
W/O
pilot
06.02.1972
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
21.11.1916
Warszawa
W/O
pilot
23.05.1946
Delhi, Indie
3xKW
315 DM, 36 FU
21.08.1918
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
07.06.1918
Płock
W/O
radiooperator
16.01.1993
Bramcote, Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
18.08.1911
Kraków
F/O
obserwator
17.12.1942
Kalkara, Malta
VM V kl., 4xKW
305 DB, 300 DB, 138 DS
10.01.1916
brak danych
LAC
mechanik
26.06.1990
Manchester, Wlk. Brytania
-
309 DMR
19.12.1916
Mariampol
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
6 OTU
20.10.1907
Zagórz
st. sierżant
Sgt
elektryk
brak danych
brak danych
-
307 DMN
24.02.1913
Böming
F/O
obserwator
26.11.1940
Benson, Oxon., Wlk. Brytania
-
12 OTU
02.03.1909
brak danych
Sgt
tłumacz
24.09.1967
Londyn, Wlk. Brytania
-
317 DM
kapral
st. szeregowy
kapral
st. sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
szeregowy
sierżant
podporucznik
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
chorąży
porucznik
plutonowy
porucznik
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1939
Ignatowicz Stanisław
P-0763
Ignatowski Jan (Bradley)
P-2654 / 793823
781952
794073
Ignatowski Kajetan
Ignerski Franciszek
Ików Roman Stanisław
P-0389
Iliński Olgierd Antoni
707515
Ilkowski Władysław
780460
Illaszewicz Władysław
784737
Illg Mieczysław
782846
705595
793204
Ilnicki Antoni
Iluchin Aleksander
Imbierski Franciszek
781050
Imbras Czesław
P-0774
Imiela Marian Konrad
704207
709926
781370
794638
782048
Imielski Antoni
Imiołek Franciszek
Imiołek Henryk (Imiałek)
Indecki Jerzy
Indeka Florian Antoni
P-2871 / 705625
Ingarden Jerzy Kazimierz
P-0983
Ingling Zdzisław
784788
781783
792018
Intajer Ludwik
Ira Aleksander
Ircha Antoni
707312
Irzyński Tadeusz Kazimierz
707812
Isakow Konstanty
780177
Isalski Zdzisław Jan
782582
Iseppi Jerzy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.09.1910
brak danych
porucznik
F/O
oficer techniczny
08.03.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.04.1917
Netta
kapitan
F/Lt
pilot
31.10.2004
Agincourt, ON, Kanada
VM V kl., 2xKW
318 DMR
28.11.1919
Łowicz
F/Lt
pilot
26.04.2011
Bexhill-on-Sea, E. Sussex, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFM 305 DB, 300 DB, 301 DB
30.05.1914
brak danych
Cpl
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.09.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.07.1914
Kosteniec
F/Lt
pilot
16.08.1943
Havre, Francja
2xKW
308 DM
14.08.1901
brak danych
AC1
bez specjalności
19.01.1973
Lincoln, Wlk. Brytania
ODRK
brak danych
28.03.1916
Piełkokał ?
F/Sgt
pilot
porucznik
plutonowy
brak danych
porucznik
kapral
sierżant
18.07.1942
-
19.11.1912
Kraków
VM V kl., 2xKW, 2xDFM 307 DMN
Sgt
pilot
28.01.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB, 305 DB
19.06.1918
brak danych
W/O
pilot
18.06.2000
Manchester, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
24.01.1921
Białystok
W/O
radiooperator
14.11.2006
Ormond Beach, FL, USA
-
304 DB, 6 OTU
22.09.1915
brak danych
AC1
meteorolog
00.02.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.12.1909
Wilno
sierżant
Sgt
mechanik
09.08.1987
Wrocław, Polska
-
318 DMR
08.12.1907
Strzemieszyce
porucznik
F/Lt
pilot
00.03.1981
Alameda, CA, USA
-
brak danych
20.05.1914
Rybarzowice
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1972
Bedford, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
31.08.1905
brak danych
LAC
kucharz
18.11.1978
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.08.1914
Sancygniów
Sgt
bombardier
15.01.1943
-
-
302 DM, 300 DB
02.12.1906
brak danych
AC2
mechanik
00.06.1981
Monroe, MI, USA
-
brak danych
02.01.1923
brak danych
LAC
elektryk
00.00.1995
Sheffield, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
19.10.1921
Toruń
podporucznik
F/O
pilot
26.02.1949
Kraków, Polska
-
316 DM
18.08.1917
Warszawa
porucznik
F/O
pilot
08.03.1944
Solihull, West Midlands, Wlk. Brytania
-
300 DB
27.11.1906
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.08.1903
Laszki
Sgt
rusznikarz
29.06.1974
Toruń, Polska
BKZ
307 DMN
06.06.1916
Warszawa
LAC
obsługa balonów
brak danych
Brazylia
-
304 DB
02.07.1926
brak danych
kapral
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
309 DMR
28.10.1927
brak danych
szeregowy
AC1
mechanik
brak danych
Mt. Albert Auckland, New Zealand
-
Heliopolis
29.12.1909
brak danych
F/Sgt
mechanik
30.11.1990
Lampeter, Wales, Wlk. Brytania
BKZ
300 DB
08.04.1915
brak danych
Cpl
elektryk
brak danych
brak danych
-
304 DB
sierżant
sierżant
plutonowy
szeregowy
sierżant
kapral
plutonowy
st. szeregowy
kapral
brak danych
chorąży
kapral
st. sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705855
Iskra Stanisław
792057
Iskrzycki Karol
704304
782746
P-0403
Issakow Włodzimierz (Meller)
Istel Zygmunt
Iszkowski Jerzy Erazm Michał
704436
Iwachow Kazimierz Jan Władysław
794232
Iwanciów Jan
704514
Iwanciw Michał
792183
Iwancz Michał
784649
706479
P-2699 / 704555
Iwanczewski Tadeusz Roman
Iwanicki Józef
Iwanicki Karol
784903
Iwanicki Leopold
781350
Iwanicki Walerian
709072
708693
704303
793157
704890
Iwaniec Edward
Iwaniuk Arten
Iwanow Józef
Iwanowicz Bolesław Stanisław
Iwanowski Jan
704662
Iwanowski Józef
794450
Iwanowski Stanisław
703917
P-1113
782136
Iwanowski Wacław
Iwanowski-Krawiec Władysław
Iwanów Mikołaj
708872
Iwański Bronisław
706282
Iwański Czesław Antoni
P-0466
Iwański Franciszek Andrzej
707441
Iwański Julian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.05.1921
Pierzchnica
Sgt
radiomechanik
27.05.2007
Rookwood, NSW, Australia
-
brak danych
01.10.1912
brak danych
Sgt
pilot
00.00.2005
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.03.1919
brak danych
LAC
mechanik radarowy
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
28.10.1906
Warszawa
LAC
mechanik
21.08.1978
Leicester, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN, 300 DB
31.03.1914
Nowy Sącz
F/Lt
pilot
29.08.1962
Nowy Sącz, Polska
15.06.1921
Buczacz
00.00.2002
27.01.1913
00.00.1981
Derby, Wlk. Brytania
10.10.1922
brak danych
brak danych
brak danych
18.09.1912
Nowa Wilejka
00.09.1998
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
major
VM V kl., 4xKW, DFC 304 DB
plutonowy
W/O
nawigator
Worthing, Sussex, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
305 DB, 301 DB
Lwów
LAC
mechanik
-
302 DM, 315 DM
plutonowy
LAC
kucharz
-
317 DM
chorąży
W/O
obsługa balonów
Newcastle-under-Lyme, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
28.02.1909
brak danych
Cpl
stolarz
brak danych
brak danych
-
304 DB
10.09.1922
Góry
W/O
radiooperator
05.04.2006
Bury St. Edmunds, Suffolk, Wlk. Brytania
-
316 DM
13.07.1915
Kijów
F/Lt
nawigator
04.09.2007
Vancouver, BC, Kanada
VM V kl., 3xKW
300 DB
09.02.1911
Dąbrowa Górn.
Sgt
mechanik
15.11.1941
Warrington, Cheshire, Wlk. Brytania
-
37 MU
27.11.1898
brak danych
F/Sgt
mechanik
24.03.1990
Warrington, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.12.1927
brak danych
AC2
bez specjalności
01.09.1999
Market Harborough, Wlk. Brytania
-
Cranwell
10.08.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
19.12.1919
Głębokie
W/O
pilot
23.12.2005
Leeds, Wlk. Brytania
-
315 DM
27.03.1914
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
03.06.2003
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
KW
300 DB
18.06.1919
Nowogródek
F/Sgt
pilot
St Just, Cornwall, Wlk. Brytania
-
RAF Dalcross, RAF Andreas
30.03.1920
brak danych
Cpl
bez specjalności
18.06.2015
Cottage Grove, OR, USA
-
brak danych
20.04.1916
brak danych
W/O
pilot
brak danych
brak danych
3xKW
303 DM
11.09.1919
brak danych
W/O
bombardier
11.04.1986
Highton, VIC, Australia
-
300 DB
20.08.1895
Ryga
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.04.1920
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.09.1921
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
31.08.1918
brak danych
plutonowy
AC2
nawigator-uczeń
02.06.1983
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
29.11.1904
Przyłęk
kapitan
F/Lt
obserwator
30.03.1978
New York, USA
-
brak danych
13.02.1897
brak danych
szeregowy
LAC
bez specjalności
00.00.1973
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
sierżant
st. majster
kapral
kapral
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
kapitan
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782495
Iwański Mieczysław
707813
Iwański Stanisław
793277
P-1473
703180
Iwański Teodor
Iwaszkiewicz Wacław
Iwaśkow Grzegorz
792718
Iwiecki Kazimierz
703375
Izydorczyk Mieczysław
P-2902 / 794811
Iżycki Herman Jan
P-1275
Iżycki Jan Piotr
P-1282
782371
783758
Iżycki Mateusz Janusz
Jabczyński Leon
Jabłecki Czesław
784357
Jabłonka Franciszek Henryk
783184
Jabłonowski Jerzy
784084
793691
703952
794066
P-0046 / 76886
Jabłoński Antoni Ambroży
Jabłoński Bronisław Adam
Jabłoński Henryk
Jabłoński Jan
Jabłoński Jan
P-1558 / 782312
Jabłoński Jan
709073
Jabłoński Jerzy Bożydar
703241
708428
780864
Jabłoński Józef
Jabłoński Kazimierz Józef (Kowalski)
Jabłoński Ludwik
707035
Jabłoński Marian
703392
Jabłoński Mieczysław
703670
Jabłoński Piotr
782292
Jabłoński Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.04.1912
Berlin
plutonowy
LAC
mechanik
27.03.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
26.04.1926
brak danych
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
Heliopolis
24.03.1893
Krotoszyn
F/Sgt
mechanik
27.04.1964
Jelenia Góra, Polska
-
317 DM
14.03.1893
Kowno
W/Cdr
pilot
13.02.1963
Londyn, Wlk. Brytania
-
DSP
10.10.1903
brak danych
AC1
spawacz
brak danych
Polska
-
brak danych
29.01.1901
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.11.1904
brak danych
sierżant
Cpl
tokarz
brak danych
Łódź, Polska
-
brak danych
20.03.1923
Koło
F/O
radiooperator
07.04.2005
Slough, Berks, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
28.08.1913
Warszawa
F/Lt
obserwator
13.04.1958
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
22.02.1898
Odessa
12.02.1952
Londyn, Wlk. Brytania
16.12.1911
Grudziądz
01.05.1982
Argentyna
20.07.1916
brak danych
brak danych
Polska
10.10.1915
Sośnica
brak danych
Polska
20.01.1919
Chrostowo
29.11.1996
Stroud, Wlk. Brytania
07.12.1914
brak danych
brak danych
brak danych
01.05.1920
Kalisz
brak danych
brak danych
16.06.1920
Kłecko
00.00.1995
st. majster
pułkownik
plutonowy
podporucznik
kapitan
generał bryg.
VM V kl., 3xKW, ODRK 304 DB
A/Cdre
pilot
VM IV kl., KCB
305 DB
LAC
mechanik
-
317 DM
LAC
mechanik
-
315 DM
plutonowy
Cpl
mechanik
-
302 DM, 308 DM
st. sierżant
W/O
pilot
3xKW
305 DB
Cpl
kierowca
-
318 DMR
Sgt
mechanik radarowy
-
307 DMN
LAC
elektryk
Ashton-on-Lyne, Wlk. Brytania
-
301 DB
21.03.1921
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
3xKW
300 DB
15.05.1908
Dęblin
F/O
pilot
25.02.1942
-
VM V kl., 3xKW
301 DB
24.10.1912
Lejpuny
S/Ldr
oficer techniczny
19.04.1985
Cuxton, Kent, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB, 307 DMN
15.04.1926
Warszawa
AC2
bez specjalności
28.09.2006
Chicago, IL, USA
-
Cranwell
16.03.1909
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Argentyna
-
316 DM
10.08.1924
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.10.1919
Wilno
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.06.2001
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
304 DB
25.05.1926
brak danych
kapral
LAC
kierowca
02.04.2007
Kraśnik, Polska
-
315 DM
03.01.1916
Warszawa
plutonowy
LAC
żandarmeria lotnicza
08.01.1966
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
07.07.1907
Olechnowicze
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Southport Lancs., Wlk. Brytania
-
304 DB
24.12.1910
Dortmund
LAC
mechanik
00.00.1988
Wlk. Brytania
-
305 DB
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
porucznik
kapitan
junak
kapral
kapral
plutonowy
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793723
Jabłoński Tadeusz
P-1030
Jabłoński Tadeusz
794641
709277
792579
Jabłoński Tadeusz Jan
Jabłoński Tomasz
Jabłoński Walenty
792964
Jabłoński Wiktor
705856
Jabłoński Zbigniew Ferdynand
703139
Jabłoński Zygmunt
709074
Jabłoński Zygmunt
793964
781843
703492
Jaccak Jerzy
Jacek Stanisław
Jacennik Roman
P-1025
Jacewicz Aleksander
P-3039 / 782716
Jacewicz Jan Józef
784500
706335
703493
709970
781771
Jacewicz Sergiusz
Jach Kazimierz Karol
Jachacz Henryk Eustachiusz
Jachimowicz Aleksander
Jachimowicz January Czesław
794910
Jachimowicz Marian
708873
Jachimowski Kazimierz
705857
703397
780645
Jachimski Stanisław
Jachimski Stefan
Jachna Ludwik
703969
Jachna Michał
784327
Jachniewicz Stefan Jan
784372
Jachnik Mieczysław
708106
Jachowicz Franciszek (Chojnacki)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.03.1917
Łańcut
LAC
elektryk
10.09.1953
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
06.09.1896
Warszawa
S/Ldr
obserwator
20.01.1941
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
PSP Baza
22.05.1920
brak danych
LAC
bez specjalności
07.02.2002
Jefferson, NY, USA
-
brak danych
23.03.1927
brak danych
AC1
mechanik
07.09.1992
Warszawa, Polska
-
Halton
07.01.1894
Szamotuły
F/Sgt
tapicer balonowy
25.09.1951
Poznań, Polska
-
brak danych
15.05.1914
Chlewice
F/Sgt
radiooperator
15.09.1943
Poznań, Polska
VM V kl., 4xKW
301 DB, 138 DS
08.09.1923
Białystok
F/Sgt
strzelec pokładowy
11.12.1986
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
05.04.1915
Kielce
W/O
strzelec pokładowy
23.11.2002
Kielce, Polska
KW
300 DB
26.01.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
Cranwell
13.03.1915
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
01.01.1917
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Billericay, Essex, Wlk. Brytania
-
301 DB
24.01.1922
Broszków
Sgt
strzelec pokładowy
22.06.1943
-
KW
300 DB
24.08.1890
brak danych
kapitan
F/Lt
oficer zaopatrzeniowy
07.07.1952
Lowbank, ON, Kanada
-
307 DMN
24.04.1920
Wilno
podporucznik
F/O
pilot
17.11.2003
Weeley, Wlk. Brytania
15.05.1915
Sokółka
25.06.1943
Kleve, Niemcy
27.05.1919
Przemyśl
00.01.1997
Dorking, Surrey, Wlk. Brytania
20.09.1913
Łódź
28.06.1995
plutonowy
major
st. szeregowy
junak
st. majster
st. sierżant
kapral
plutonowy
szeregowy
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
VM V kl., 4xKW, DFM 305 DB
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
KW
300 DB
LAC
mechanik
-
brak danych
W/O
pilot
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW, ODRK
301 DB
12.06.1908
Bobłowo
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
315 DM
20.01.1917
Mińsk Litewski
W/O
strzelec pokładowy
00.00.2005
Wlk. Brytania
KW
305 DB, 304 DB
18.05.1919
Wołynka
W/O
radiooperator
01.06.2006
Sydney, NSW, Australia
3xKW
304 DB
25.02.1923
brak danych
AC2
fryzjer
brak danych
Polska
-
brak danych
24.10.1910
Gajewniki
LAC
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
29.08.1918
Tuszyn
LAC
mechanik
18.05.2002
Pabianice, Polska
-
brak danych
16.12.1909
Wola Rogowska
Sgt
strzelec pokładowy
04.02.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
17.09.1919
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
Francja
-
308 DM
07.02.1904
Opatów
st. majster
Sgt
fotograf
25.11.1977
Eastbourne, E. Sussex, Wlk. Brytania
-
318 DMR, 307 DMN, 302 DM
22.07.1916
Kazań
LAC
mechanik
17.11.1973
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
-
304 DB
08.03.1924
brak danych
AC2
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
kapral
st. sierżant
kapral
sierżant
sierżant
szeregowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706079
Jaciów Władysław (Davison George)
729264
Jaciubek Józef
784716
781116
794911
Jackiewicz Stanisław
Jackowski Antoni
Jackowski Jan
707814
Jackowski Stanisław
780462
Jackowski Zygmunt
707500
Jacukiewicz Czesław
707442
Jacukiewicz Michał
794739
705858
707256
Jacyno Henryk
Jacyno Stanisław
Jaczewski Edward
784653
Jaczewski Wiktor
707443
Jadowski Roman
706471
P-2700 / 704829
703868
704598
792902
Jaeschke Lesław
Jaeschke Zygmunt Władysław
Jäger Władysław Jerzy
Jagielczuk Władysław
Jagielski Aleksander
708365
Jagielski Leszek (Woźniak)
707608
Jagielski Władysław Roman
706611
704596
783770
Jagielski Zbigniew
Jagiełło Jan
Jagiełło Jan
703671
Jagiełło Józef Jan
780009
Jagiełło Władysław
P-1193
Jagiełło Władysław
709931
Jagiełłowicz Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
21.05.1921
brak danych
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
20.06.1998
Wałbrzych, Polska
-
300 DB
29.02.1924
brak danych
szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
11.11.1910
Wilno
Cpl
mechanik
00.04.1987
Detroit, MI, USA
-
302 DM, 315 DM
26.06.1916
Dobrzyniewo
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
brak danych
KW
301 DB
14.08.1903
Lipno
F/Sgt
stolarz
brak danych
Polska
-
brak danych
07.08.1927
Uściłóg
junak
AC1
mechanik
26.05.1991
BC, Kanada
-
Heliopolis
30.12.1916
Bottrop
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
01.10.1925
Połoczany
Sgt
radiooperator
26.04.2012
Loughborough, Wlk. Brytania
-
300 DB
06.06.1894
Oborek
LAC
bez specjalności
17.10.1984
Białystok, Polska
-
300 DB
28.02.1907
Kuchalskie
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.02.1919
Dubrowo
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.11.1904
Mińsk Maz.
LAC
kucharz
brak danych
Wielawino, Polska
-
brak danych
23.12.1914
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
19.10.2003
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
24.01.1904
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.06.1924
brak danych
Sgt
pilot
05.02.1989
Przemyśl, Polska
-
brak danych
30.04.1922
Przemyśl
F/Lt
pilot
17.03.2016
Kraków, Polska
KW
309 DMR
30.04.1921
brak danych
W/O
nawigator
07.03.2003
Kanada
2xKW
304 DB
05.02.1921
Solimów
LAC
kierowca
brak danych
Australia
-
6 OTU
09.09.1914
Warszawa
LAC
bombardier
22.02.1980
Dunfermline, Szkocja
-
brak danych
12.08.1909
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
02.08.1926
Kamionka Strumił.
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
02.01.2010
Brownhills Staffs., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
29.03.1923
brak danych
Sgt
pilot
brak danych
Polska
-
brak danych
11.02.1923
Zagrody
F/Sgt
strzelec pokładowy
25.04.1944
Michelstadt, Niemcy
-
300 DB
06.03.1912
Głębokie
F/Sgt
mechanik
00.00.1958
Nottingham, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.02.1898
brak danych
st. sierżant
Cpl
kancelista
00.00.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.06.1916
Rząśnik Włościański
sierżant
F/Sgt
mechanik pokładowy
26.08.1944
Dürnbach, Niemcy
KW
300 DB
22.03.1915
Kraków
porucznik
F/Lt
obserwator
-
304 DB
sierżant
LAC
radiooperator
BKZzM
brak danych
26.07.1943
-
28.09.1905
Moskwa
brak danych
Polska
Stopień PSP
sierżant
sierżant
st. majster
kapral
kapral
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
kapral
st. majster
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703750
Jaglarz Franciszek
794448
Jaglejko Mikołaj
782370
708406
706285
Jagliński Franciszek
Jagoda Stefan (Fox)
Jagodziński Cezary Michał
708151
Jagodziński Kazimierz (Iwański)
703003
Jagodziński Longin Tadeusz
706612
Jagodziński Ryszard Franciszek
784267
Jagorow Włodzimierz
706780
705143
705230
Jaguszczak Stanisław
Jakieła Jan
Jakieła Kazimierz
707815
Jakieła Stanisław
793292
Jakimik Antoni
705859
707982
77078
781004
783274
Jakimowicz Bolesław (Jay)
Jakimowicz Ryszard
Jakimowicz Stefan Teodor
Jakimowicz Tadeusz
Jakimowicz Władysław
P-0483
Jakimowicz Władysław Zbigniew
793461
Jakimowski Stefan
P-1434
708528
708529
Jaklewicz Kazimierz
Jakowicki Jerzy
Jaksiński Józef Piotr
76767
Jakszewicz Dorian Mieczysław Franciszek
P-1755
Jaksztas Ludwik
707404
Jakszto Piotr
792393
Jakubiak Lucjan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.09.1903
brak danych
plutonowy
Cpl
żandarmeria lotnicza
00.00.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.01.1907
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
00.01.1990
Canterbury, Wlk. Brytania
-
300 DB
02.05.1910
brak danych
Sgt
kancelista
04.04.1988
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.09.1922
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
306 DM
27.08.1919
brak danych
F/Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.05.1922
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1999
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
05.06.1923
Dubienka
LAC
mechanik
01.08.2000
Kurytyba, Brazylia
-
300 DB
14.07.1925
brak danych
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
304 DB
01.07.1916
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.11.1913
Krowinka
Sgt
strzelec pokładowy
21.11.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
1662 HCU
23.01.1920
brak danych
Cpl
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
301 DB
12.04.1922
brak danych
Cpl
kierowca
13.02.2005
Clawson, CA, USA
-
brak danych
27.04.1927
brak danych
junak
AC1
mechanik przyrządów sam.
00.00.1991
brak danych
-
Heliopolis
01.04.1913
Nowa Kamionka
st. majster
F/Sgt
mechanik
21.09.1994
Montreal, QC, Kanada
BKZzM, BKZ
301 DB
04.01.1917
Tuła
LAC
ślusarz
00.00.2009
Ashton-on-Lyne, Wlk. Brytania
-
309 DMR
23.03.1919
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.07.1893
Warszawa
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.05.1908
brak danych
Cpl
mechanik
01.09.1995
Livonia, MI, USA
-
brak danych
27.01.1899
Kodeń
W/O
mechanik pokładowy
15.04.1983
Palmyra, WA, Australia
KW, BKZ, ODRK
307 DMN, 300 DB
27.06.1915
Dąbrowica
P/O
pilot
26.07.1941
Kleve, Niemcy
2xKW
300 DB
29.03.1902
brak danych
Cpl
kancelista
11.11.1983
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.11.1907
Sosnowiec
F/Lt
obserwator
07.04.1982
Sopot, Polska
3xKW
305 DB
10.05.1925
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
15.09.1953
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.10.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.08.1906
Wiłkomierz
F/Lt
pilot
00.07.1960
Australia
KW
307 DMN
11.02.1915
Wilno
F/O
obserwator
08.06.1944
Grainville-Langannerie, Francja
-
305 DB
25.06.1898
brak danych
LAC
sanitariusz
22.11.1968
Lampeter, Wales, Wlk. Brytania
-
304 DB
06.01.1915
brak danych
LAC
ślusarz
00.00.1965
St. Helens, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
st. sierżant
kapral
plutonowy
kapral
kapral
kapral
kapral
kapral
plutonowy
kapral
brak danych
plutonowy
chorąży
porucznik
sierżant
major
st. szeregowy
kapral
major
porucznik
szeregowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2538
Jakubiec Henryk Julian
705009
Jakubiec Jerzy Jan
794222
708982
705367
Jakubiec Józef
Jakubiec Karol
Jakubiec Stefan
703379
Jakubik Józef
781031
Jakubiszyn Ludwik
794913
Jakubowicz Jerzy Kazimierz
P-2807 / 704357
Jakubowicz Jerzy Wacław
783555
P-1001
P-0498
Jakubowski Antoni
Jakubowski Franciszek
Jakubowski Jan
708673
Jakubowski Józef
P-1683 / 783581
Jakubowski Józef Adam
706891
794914
P-1872 / 783587
781490
Jakubowski Lech Bernard
Jakubowski Mieczysław Franciszek
Jakubowski Saturnin Włodzimierz
Jakubowski Stanisław
Jakubowski Tadeusz
783746
Jakubowski Tomasz
794851
Jakubowski Wacław
707405
76807
782506
Jakubowski Władysław
Jakubowski Włodzimierz Bolesław
Jakubowski Zbigniew Jan
76696
Jakusz-Gostomski Franciszek
792404
Jałmużna Stanisław Jan
784269
Jałowiecki Sylwester
707249
Jałowik Romuald
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.06.1913
brak danych
porucznik
F/O
nawigator
28.05.1996
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
13.02.1915
brak danych
sierżant
W/O
radiooperator
00.00.1981
Londyn, Wlk. Brytania
KW
304 DB
24.02.1914
Biała Krakowska
Sgt
strzelec pokładowy
05.09.1942
-
VM V kl., 2xKW
300 DB
11.01.1925
Goleszów
LAC
bez specjalności
20.01.2014
Cape Town, RPA
-
brak danych
03.08.1917
brak danych
F/Sgt
nawigator
00.00.1985
Leeds, Wlk. Brytania
-
300 DB
18.12.1898
brak danych
sierżant
Cpl
magazynier
brak danych
brak danych
-
309 DMR
26.03.1906
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
18 OTU
30.10.1907
Warszawa
sierżant
Cpl
elektryk
brak danych
brak danych
-
302 DM
10.11.1917
brak danych
podporucznik
F/O
pilot
00.02.1974
MA, USA
-
brak danych
08.08.1910
brak danych
Sgt
mechanik
brak danych
Leicester, Wlk. Brytania
BKZ
306 DM
17.06.1910
Dęblin
F/O
obserwator
26.03.1942
Bergen-op-Zoom, Holandia
VM V kl., 4xKW
300 DB
06.11.1913
Bystrzyca Nowa
F/Lt
pilot
19.04.1943
Northwood, Wlk. Brytania
2xKW
318 DMR
20.03.1922
brak danych
plutonowy
Sgt
radiooperator
27.01.1994
Perth, WA, Australia
-
brak danych
13.03.1909
brak danych
porucznik
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.08.1920
brak danych
LAC
kierowca
14.04.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.12.1902
Poznań
Sgt
stolarz
00.00.1974
Wrexham Maelor, Wlk. Brytania
-
305 DB
04.09.1905
Nowy Sącz
F/Lt
oficer techniczny
34.03.1982
Cookham Berks., Wlk. Brytania
-
307 DMN
08.11.1891
Białystok
brak danych
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.11.1919
Bydgoszcz
Cpl
mechanik
29.01.1998
Manchester, Wlk. Brytania
-
306 DM
29.03.1907
brak danych
Sgt
stolarz
00.00.1974
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.09.1908
Koziatyn
LAC
tłumacz
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
11.06.1911
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1975
Derby, Wlk. Brytania
-
300 DB
19.08.1909
Nowy Sącz
F/Lt
pilot
brak danych
Polska
SKZzM
7 AGS
28.10.1899
brak danych
W/O
mechanik
28.08.1979
Trafford, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
14.08.1917
Kleszczewo
F/Lt
pilot
15.09.1943
Poznań, Polska
04.04.1904
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1987
Warrington, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.01.1908
Sosnowiec
Sgt
kancelista
00.00.1982
Warwick, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.06.1910
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
11.03.1985
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
kapral
st. szeregowy
plutonowy
st. sierżant
kapitan
porucznik
kapral
majster
porucznik
kapitan
sierżant
st. sierżant
st. szeregowy
plutonowy
kapitan
zbrojmistrz
kapitan
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB, 138 DS
plutonowy
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783897
Jałowiński Ludwik
794546
Jama Stefan
704208
706107
703378
Jameliniec Aleksander
Jamiołkowski Władysław
Jamka Edmund
706470
Jamrozik Mieczysław
784941
Jamrozik Tomasz
708983
Jamroź Marian
793060
Jamrożek Andrzej
P-3021 / 706324
706270
P-1093
Jamróz Władysław
Janakowski Bolesław
Janas Brunon Benedykt
708874
Janas Marian
782505
Janas Mieczysław
P-1847 / 783470
P-0938
793687
707816
780171
Janas Stanisław Karol
Janas Tadeusz
Janasek Franciszek
Janasiak Zenon
Janasz Stanisław
708672
Janczak Franciszek
703396
Janczak Henryk Jan
706609
706795
704380
Janczarek Ryszard
Janczewski Leopold
Janczewski Wincenty
P-2656 / 781361
Janczur Hieronim Wacław
P-2808 / 704306
Janczur Zbigniew
780569
Janczyk Aleksander
705860
Janczys Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.08.1898
Lublin
chorąży
F/Sgt
meteorolog
brak danych
Polska
-
brak danych
15.08.1917
Kowale
kapral
Sgt
radiooperator
22.06.1943
-
-
300 DB
28.02.1920
Janów
Sgt
mechanik pokładowy
13.02.1945
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
28.10.1907
brak danych
LAC
mechanik
23.11.1983
Johannesburg, RPA
-
brak danych
13.11.1906
Warszawa
Cpl
bez specjalności
00.00.1971
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
11.09.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1983
Plymouth, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.12.1914
Düsseldorf
LAC
mechanik
08.10.1985
Poznań, Polska
-
309 DMR
10.06.1922
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
29.03.1913
Szczurowa
sierżant
Sgt
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
307 DMN, 300 DB
11.08.1914
Skrzyszów
F/O
radiooperator
00.00.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 300 DB
26.03.1914
brak danych
F/Sgt
nawigator
15.04.2004
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.06.1915
Niedobczyce
S/Ldr
pilot
02.01.1945
Pierrepont, Francja
VM V kl., 4xKW
301, 300 DB
21.01.1921
Łódź
st. szeregowy
AC2
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
302 DM
19.11.1911
Kraków
plutonowy
Cpl
radiomechanik
03.03.1982
Kraków, Polska
-
305 DB
25.09.1919
brak danych
P/O
obserwator
14.10.1942
-
KW
300 DB
23.06.1892
Smogulec
W/Cdr
oficer medyczny
05.09.1951
Londyn, Wlk. Brytania
-
RAF Dunholme Lodge
20.05.1911
brak danych
LAC
mechanik
02.02.1999
Newhall, CA, USA
-
300 DB
10.05.1927
brak danych
AC2
mechanik przyrządów sam.
13.06.2013
Jarocin, Polska
-
Heliopolis
27.03.1897
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
17.10.1909
brak danych
kapral
AC1
kierowca
brak danych
Warszawa, Polska
-
brak danych
28.02.1916
Warszawa
plutonowy
LAC
radiooperator
29.10.2016
Warszawa, Polska
-
307 DMN
05.09.1922
brak danych
AC2
nawigator-uczeń
11.09.1963
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
304 DB
29.09.1912
Psków
AC2
pilot-uczeń
10.11.1944
Hucknall, Notts., Wlk. Brytania
-
25 EFTS
23.03.1902
Poznań
LAC
magazynier
11.05.1982
Poznań, Polska
-
304 DB
22.12.1918
Kijów
F/O
pilot
21.04.1995
Telsford, Wlk. Brytania
KW
300 DB
22.02.1919
Częstochowa
F/O
pilot
11.03.2007
Tustin, CA, USA
-
brak danych
02.02.1916
Warszawa
plutonowy
LAC
pilot-uczeń
-
8 SFTS
st. szeregowy
LAC
magazynier
-
300 DB
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
podporucznik
plutonowy
kapitan
podporucznik
podpułkownik
kapral
junak
st. sierżant
plutonowy
kapral
sierżant
porucznik
podporucznik
13.07.1941
-
26.11.1916
Newal ?
14.03.1959
Redruth, Cornwall, Wlk. Brytania
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706165
Janczyś Paweł
76746
Jander Witold
780236
792984
703181
Jandura Andrzej
Janeczek Franciszek
Janeczek Henryk (Pancer)
708407
Janeczek Leonard
709823
Janeczko Marian
793232
Janek Mieczysław
794580
Janek Stanisław
708408
784817
793380
Janeta Wilhelm (Janik Józef)
Jani Czesław
Janiak Bronisław
783951
Janiak Kazimierz
780865
Janicki Bronisław
781449
794451
P-0311
P-1405
P-2385
Janicki Franciszek (Janson)
Janicki Fryderyk
Janicki Henryk
Janicki Jan Ryszard
Janicki Janusz Tadeusz
784848
Janicki Józef
707704
Janicki Mikołaj
703596
706617
76697
Janicki Stefan Jan
Janicki Sylwester
Janicki Zbigniew
P-0579
Janicki Zygmunt
704510
Janiec Józef
781755
Janik Antoni
780043
Janik Edward
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.01.1914
brak danych
Cpl
nawigator-uczeń
13.12.1977
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.12.1913
Poznań
F/O
pilot
25.10.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
KW
112 DM
16.12.1915
Trzebionka
Cpl
mechanik
09.01.1972
Trzebinia, Polska
-
304 DB
13.03.1916
brak danych
LAC
meteorolog
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.07.1909
brak danych
LAC
tokarz
00.00.2005
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.08.1907
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
03.12.1914
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
318 DMR
23.02.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.09.1910
Huta Firley
szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
26.07.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
13.12.1916
brak danych
AC1
żandarmeria lotnicza
brak danych
Wenezuela
-
brak danych
27.05.1908
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.03.1908
Niżnieudinsk
Sgt
mechanik
28.05.1966
Warszawa, Polska
-
303, 308 DM
02.03.1906
brak danych
Cpl
obsługa balonów
00.00.1959
Chatham, Kent, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
10.11.1922
Nowy Sącz
Sgt
radiooperator
07.04.1944
-
KW
304 DB
23.11.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1989
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
17.05.1915
brak danych
F/Sgt
bombardier
19.07.1944
-
2xKW
300 DB
11.05.1903
Warszawa
F/Lt
obserwator
22.03.1942
Perth, Tayside, Wlk. Brytania
-
PSP Baza
08.07.1912
Monasterzyska
F/Lt
pilot
16.12.1991
Warszawa, Polska
KW
304 DB
23.06.1911
brak danych
F/O
nawigator
brak danych
Polska
-
305 DB
02.06.1919
brak danych
W/O
pilot
20.01.1950
Kuala Lumpur, Malezja
2xKW
303 DM, 307 DMN
09.09.1913
Białystok
AC2
obsługa siłowni
brak danych
brak danych
-
6 OTU
19.03.1917
Żytyń
AC1
kierowca
brak danych
Australia
-
307 DMN
10.11.1919
brak danych
LAC
bez specjalności
13.07.2000
Saratoga, NY, USA
-
304 DB
05.12.1917
Kursk
F/Lt
pilot
13.06.1944
Le Mans, Francja
3xKW
302 DM, 61 DM
01.05.1900
Dąbrowa Górn.
S/Ldr
pilot
26.07.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
304 DB
15.10.1925
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1998
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.03.1916
brak danych
plutonowy
LAC
fotograf
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
23.08.1915
Dalmanhorst
chorąży
W/O
strzelec pokładowy
27.04.1991
Warszawa, Polska
VM V kl., 4xKW
301 DB
sierżant
porucznik
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
brak danych
st. sierżant
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapitan
kapitan
porucznik
sierżant
kapral
szeregowy
kapral
kapitan
major
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782706
Janik Franciszek (Janson Frank)
781970
Janik Józef
784142
P-1397
P-2514
Janik Józef
Janik Józef
Janik Julian Jan Andrzej
P-2048 / 794251
Janik Stanisław
794850
Janikiewicz Aleksy
782629
Janilewski Alfons
782230
Janiszewski Antoni
704747
705861
792493
Janiszewski Edward Jerzy Stanisław
Janiszewski Jan
Janiszewski Wacław
780646
Janiszewski Walenty
703751
Janiszewski Wiktor
781429
707966
781249
793120
P-0444
Janke Zygmunt
Jankielewicz Mojżesz
Jankielewicz Stefan
Jankiewicz
Jankiewicz Henryk Aleksander
709075
Jankiewicz Ignacy
83698
Jankiewicz Jerzy Stanisław
704381
704305
Jankiewicz Józef
Jankiewicz Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.12.1919
Dalmanhorst
W/O
pilot
23.03.2012
Gay, WV, USA
06.01.1914
Brzostek
28.08.1942
Eindhoven, Holandia
11.10.1914
Radziszów
11.04.1942
Kleve, Niemcy
21.03.1916
Jaworzno
02.07.2002
Cape Town, RPA
30.01.1912
brak danych
00.00.1978
chorąży
VM V kl., 4xKW, DFM 301 DB
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
VM V kl., 3xKW
305 DB
Sgt
pilot
2xKW
304 DB
F/Lt
pilot
-
brak danych
P/O
administracja
Huddersfield, Yorks., Wlk. Btytania
-
brak danych
05.03.1904
Skierniewice
porucznik
F/O
administracja
brak danych
brak danych
-
305 DB
16.07.1913
Topolice
majster
Cpl
mechanik przyrządów sam.
04.05.1995
Kanada
-
brak danych
01.01.1914
Ryga
Cpl
mechanik
10.06.1977
Wolverhampton, Wlk. Brytania
-
316 DM
16.04.1906
Kiełczynek
Cpl
bez specjalności
brak danych
Polska
BKZ
305 DB, 6305 SE
15.01.1923
Przemyśl
W/O
pilot
05.04.1980
Lincoln, Wlk. Brytania
KW
302 DM, 303 DM
13.10.1921
Pińsk
LAC
mechanik motocyklowy
brak danych
Australia
-
brak danych
06.06.1908
Toruń
Sgt
mechanik
00.00.1999
Lincs., Wlk. Brytania
-
301 DB
12.02.1911
brak danych
Cpl
mechanik
30.01.1982
Willowdale, ON, Kanada
-
brak danych
06.05.1916
Hodowica
LAC
elektryk
07.10.2004
Wrocław, Polska
-
307 DMN, 305 DB
02.05.1918
brak danych
LAC
mechanik pokładowy
00.00.1993
Southampton, Hampshire, Wlk. Brytania
-
309 DMR
06.09.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.09.1904
Warszawa
Cpl
mechanik
brak danych
Wenezuela
-
300 DB
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.07.1915
Nowy Sącz
F/O
obserwator
20.06.1942
Raalte, Holandia
KW
305 DB
18.01.1928
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
Slough Bucks, Wlk. Brytania
-
Cranwell
15.07.1913
Kijów
S/Ldr
pilot
25.05.1942
-
19.03.1916
brak danych
27.06.1945
Quakenbrück, Niemcy
18.01.1923
Ostrów Wlkp.
plutonowy
kapitan
porucznik
majster
plutonowy
sierżant
kapral
st. majster
st. majster
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
brak danych
porucznik
junak
major
VM V kl., 3xKW, ODRK, DFC 303 DM, 222 DM
kapral
sierżant
Londyn, Wlk. Brytania
705007
Jankiewicz Marian
729124
Jankiewicz Stefan
793119
Jankiewicz Wacław
704892
Jankiewicz Władysław
709076
Jankiewicz Zdzisław Mikołaj
plutonowy
LAC
kierowca
-
72 MTLRU
W/O
pilot
KW
315 DM
W/O
strzelec pokładowy
25.04.1924
brak danych
brak danych
Botley, Oxford., Wlk. Brytania
KW
300 DB
13.12.1923
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
27.04.1902
brak danych
st. sierżant
Sgt
kancelista
00.00.1979
Rochdale, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
09.10.1919
brak danych
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
27.11.1927
brak danych
junak
AC2
mechanik samolotowy
brak danych
brak danych
-
Halton
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780178
Jankisz Stanisław Roman
780570
Jankowiak Franciszek
794912
783533
704437
Jankowiak Franciszek
Jankowiak Jan
Jankowiak Kazimierz
P-0117
Jankowiak Wiktor
703393
Jankowski Antoni
P-0484
Jankowski Antoni
706902
Jankowski Antoni Józef
P-0931
783084
794852
Jankowski Antoni Józef
Jankowski Bernard
Jankowski Bohdan Adam
709077
Jankowski Bolesław
780237
Jankowski Bronisław
782509
P-0714
792399
708155
708426
Jankowski Edward
Jankowski Edward
Jankowski Eugeniusz
Jankowski Franciszek (Luslig)
Jankowski Grzegorz
780411
Jankowski Henryk
794453
Jankowski Henryk
729133
793046
P-0053
Jankowski Henryk Zygmunt (James)
Jankowski Jan
Jankowski Jan
707325
Jankowski Józef
784027
Jankowski Karol
794178
Jankowski Kazimierz
704893
Jankowski Leszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.02.1907
brak danych
F/Sgt
fotograf
03.09.1976
Wotton-under-Edge, Wlk. Brytania
-
318 DMR
24.09.1913
Szamotuły
W/O
pilot
18.04.2000
Richmond Hill, ON, Kanada
2xKW
307 DMN, 301 DB
08.09.1920
Leszno
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.01.1901
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
306 DM
04.02.1919
Poznań
Sgt
radiooperator
23.05.1944
Kleve, Niemcy
-
300 DB
05.03.1911
Mórka
F/O
obserwator
26.03.1942
Amsterdam, Holandia
VM V kl., 4xKW
301 DB
26.05.1913
brak danych
Cpl
żandarmeria lotnicza
00.00.1999
Wlk. Brytania
-
300 DB
01.03.1908
Tucza
F/O
pilot
VM V kl., 4xKW
305 DB
Sgt
strzelec pokładowy
st. sierżant
chorąży
brak danych
st. sierżant
kapral
kapitan
sierżant
kapitan
04.05.1942
-
10.05.1915
Warszawa
01.08.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
23.01.1909
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
08.09.1980
Maidstone Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.11.1914
Brzozowo
Sgt
bombardier
28.05.1944
Breda, Holandia
-
300 DB
01.07.1914
brak danych
W/O
radiooperator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
25.12.1926
brak danych
junak
AC1
mechanik samolotowy
00.00.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
Cranwell
03.09.1904
Kuźnica
sierżant
Sgt
mechanik
22.12.1985
Kalisz, Polska
-
brak danych
02.10.1903
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.09.1913
brak danych
F/O
pilot
14.04.1942
-
2xKW
306 DM
13.06.1917
Oriechów
LAC
mechanik
21.11.1976
Dębica, Polska
-
305 DB
08.09.1920
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Australia
-
306 DM
18.11.1926
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
300 DB
15.04.1918
Warszawa
sierżant
Cpl
radiomechanik
16.01.1993
Worcester, MA, USA
-
301 DB
18.01.1907
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik
10.10.1990
Neuquen, Argentyna
-
308 DM
17.11.1925
brak danych
AC1
bez specjalności
00.02.2001
Coventry, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.06.1907
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.06.1899
Trląg
S/Ldr
obserwator
06.03.1943
Rheinberg, Niemcy
KW
305 DB, 300 DB
25.05.1926
brak danych
kapral
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.06.1896
Pniów
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
31.03.1969
Wola Baranowska, Polska
-
brak danych
10.02.1920
Lublin
W/O
pilot
16.09.2003
San Diego, CA, USA
KW
301 DB
08.03.1921
brak danych
Sgt
pilot
22.09.1967
brak danych
KW
317 DM
st. szeregowy
kapitan
plutonowy
sierżant
plutonowy
porucznik
kapral
plutonowy
kapral
szeregowy
brak danych
podpułkownik
sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782983
Jankowski Ludwik
729125
Jankowski Stanisław
792744
792157
705558
Jankowski Stanisław
Jankowski Stanisław Marceli
Jankowski Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.08.1912
Krotoszyn
kapral
LAC
tłumacz
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.11.1912
brak danych
st. szeregowy
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
brak danych
05.05.1910
brak danych
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
BKZ
303 DM, 315 DM
17.04.1916
Warszawa
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.01.1920
Krzemieniec
F/Sgt
pilot
-
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
-
brak danych
st. szeregowy
LAC
kierowca
-
309 DMR
W/O
pilot
3xKW, SKZzM
315 DM
Cpl
mechanik
majster
sierżant
plutonowy
Koszęcin, Polska
707682
Jankowski Tadeusz
708623
Jankowski Tadeusz
780386
Jankowski Tadeusz
781266
Jankowski Tadeusz
783279
706408
P-2017
Jankowski Teodor
Jankowski Witold
Jankowski Witold
782335
Jankowski Władysław
783343
Jankowski Władysław
708614
781746
783204
782012
P-0061
Jannasz Jerzy
Janosiewicz Antoni
Janoszka Franciszek Konrad
Janota Józef
Janota-Bzowski Jerzy
783209
Janowicz Edward Robert
703433
Janowicz Kazimierz
P-3017 / 707994
704895
P-2719 / 703852
Janowski Hieronim Maciej (Dziadek)
Janowski Jan
Janowski Mieczysław Szczęsny
706610
Januć Władysław
P-0700
Janus Stefan Władysław
784197
Janus Zygmunt
705235
Janus Zygmunt Ignacy
17.05.1922
brak danych
00.00.2012
Doylestown, PA, USA
21.09.1925
brak danych
brak danych
brak danych
21.01.1919
Staroźreby
20.09.1944
Breda, Holandia
14.12.1915
brak danych
00.00.1981
Wolverhampton, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.11.1906
brak danych
F/Sgt
mechanik
09.11.1986
Newmarket, Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.02.1920
Łomża
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
309 DMR
10.06.1912
brak danych
F/O
nawigator
24.05.1943
Kleve, Niemcy
-
300 DB
29.03.1910
Wilno
W/O
strzelec pokładowy
24.04.1942
Sage, Niemcy
2xKW
304 DB
29.03.1912
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
306 DM
02.04.1916
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.03.1916
Jarosław
Sgt
elektryk
00.00.1992
Basingstoke, Hampshire, Wlk. Brytania
-
305 DB
20.01.1915
brak danych
Cpl
elektryk
brak danych
brak danych
-
300 DB
01.03.1914
brak danych
LAC
mechanik
31.10.1968
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.10.1906
Pasztowa Wola
F/Lt
pilot
15.07.1941
Becklingen, Niemcy
VM V kl., 4xKW
305 DB
15.05.1921
Zielonka
LAC
pilot-uczeń
27.10.1941
Cirencester, Gloucs., Wlk. Brytania
-
3 FTS
02.03.1914
Zawródki ?
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
300 DB
21.09.1913
brak danych
F/O
oficer oświatowy
brak danych
Polska
-
300 DB
01.02.1924
brak danych
F/Sgt
pilot
19.01.1948
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1920
brak danych
F/O
bombardier
brak danych
Newton Abbot, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
18.09.1924
Lida
W/O
strzelec pokładowy
18.07.2002
Białystok, Polska
3xKW
307 DMN, 300 DB
22.03.1910
Wola Duchacka
W/Cdr
pilot
11.11.1978
Kraków, Polska
27.04.1901
brak danych
brak danych
Polska
31.01.1919
brak danych
brak danych
brak danych
sierżant
plutonowy
st. majster
kapral
porucznik
plutonowy
sierżant
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapitan
szeregowy
sierżant
podporucznik
sierżant
porucznik
plutonowy
major
VM V kl., 4xKW, DSO, DFC 315 DM
plutonowy
LAC
mechanik samochodowy
-
305 DB
plutonowy
LAC
magazynier
-
316 DM
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782568
Janusiewicz Stanisław (Scott-Campbell)
P-1280
Janusz Antoni
784680
782143
794260
Janusz Erwin
Janusz Jan
Janusz Jerzy Stefan
780647
Janusz Marian
P-1385
Januszewicz Wojciech
794164
Januszewski Bogdan
P-1957
Januszewski Stanisław
782247
703395
P-2140 / 703385
Januszkiewicz Wacław
Januszkiewicz Władysław
Januszkiewicz Zygmunt
783275
Januś Stanisław Wojciech
780163
Janz Edmund
708197
708591
703376
705266
708194
Janz Jerzy
Jaranowski Kazimierz
Jaranowski Stanisław
Jarczak Stefan (Lees)
Jarczak Wacław (Nowak)
729196
Jarczyk Antoni Józef
707551
Jarczyk Kazimierz
794324
703182
703878
Jarecki Stanisław
Jarecki Stefan
Jarek Józef Edward
708269
Jarek Stanisław (Jaworski)
782646
Jarema Karol Stanisław
P-1559 / 783429
Jarema Roman Stanisław
705862
Jarema Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.01.1917
Stanisławów
LAC
mechanik
19.12.2014
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
30.01.1902
Leszno
S/Ldr
obserwator balonowy
28.08.2000
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
12.03.1916
Komorowice
F/Sgt
pilot
22.08.1943
Havre, Francja
2xKW
302 DM, 316 DM
18.12.1917
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
10.06.1921
Łańcut
W/O
strzelec pokładowy
17.05.1991
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
4xKW, ODRK
301 DB
08.12.1901
brak danych
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
05.08.1969
Warszawa, Polska
-
brak danych
30.04.1911
Krzywiec
kapitan
F/Lt
pilot
05.10.1940
Northwood, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
303 DM
16.11.1916
brak danych
kapral
LAC
mechanik
08.11.1987
Warszawa, Polska
-
316 DM
24.02.1896
brak danych
kapitan
F/Lt
administracja
10.05.1989
Beaconsfield, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.09.1912
Wilno
Sgt
pilot
25.06.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
25.03.1900
brak danych
Cpl
bez specjalności
00.00.1983
Wlk. Brytania
-
brak danych
28.02.1915
brak danych
F/Lt
strzelec pokładowy
14.02.2003
Gdynia, Polska
3xKW
300 DB
15.03.1915
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
18.09.1914
brak danych
plutonowy
Cpl
kucharz
24.08.1993
Boston, MA, USA
-
317 DM
20.11.1920
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Bydgoszcz, Polska
-
brak danych
25.10.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
19.02.1993
Elbląg, Polska
-
brak danych
28.04.1907
Łódź
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.09.1918
Chechło
LAC
magazynier
28.10.1965
Pabianice, Polska
-
brak danych
26.09.1911
Lisiny
LAC
obsługa siłowni
27.11.1969
Flers-lez-Lille, Francja
-
307 DMN
13.03.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1992
Chichester, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.07.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
305 DB
21.10.1914
Trzcinica
W/O
strzelec pokładowy
22.12.1998
Sydney, NSW, Australia
VM V kl., 3xKW
301 DB
22.07.1906
brak danych
LAC
obsługa balonów
00.00.1981
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.08.1914
brak danych
Sgt
meteorolog
brak danych
Argentyna
-
brak danych
04.04.1906
brak danych
st. szeregowy
AC1
sanitariusz
brak danych
Polska
-
brak danych
01.01.1918
Jasło
majster
Cpl
mechanik
00.00.1971
Wigan, Lancs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
13.01.1917
brak danych
F/Lt
pilot
12.02.1997
Stockton, Yorks., Wlk. Brytania
KW
309 DMR
21.02.1910
Lwów
LAC
kucharz
27.02.1962
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
major
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
sierżant
porucznik
kapral
st. szeregowy
kapral
plutonowy
kapral
kapral
st. szeregowy
st. sierżant
plutonowy
sierżant
porucznik
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784661
Jaremko Adam Józef
780783
Jarenicz Roman Zbigniew
784352
76745
Jarguz Stefan
Jarina Tadeusz
Jarkowski Bolesław Zenon
705305
Jarkowski Leopold
792681
Jarkowski-Jarson Tadeusz Zbigniew
792275
Jarmal Leonard (Leo)
792773
Jarmoc Michał
709276
794915
707257
Jarmoliński Zbigniew
Jarmołowicz Karol
Jarmułkowicz Piotr
705924
Jarmułowicz Stanisław
784511
Jarmundowicz Stanisław
707705
P-2250 / 703823
P-2291 / 703824
792047
792297
Jarnecki Tadeusz Stefan
Jarnicki Henryk Juliusz
Jarnicki Wojciech Albert Bernard
Jarno Ryszard Marian
Jarnot Władysław
792805
Jarnutowski Kazimierz Andrzej
782551
Jarocki Bronisław
706163
780224
794366
Jarocki Jerzy (Johnson)
Jarocki Michał
Jarocki Ryszard
709892
Jarolim Jerzy
P-1330
Jaroński Tadeusz
P-1363
Jaroński Tomasz Feliks
704434
Jarosiewicz Jerzy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.09.1917
brak danych
W/O
mechanik
15.02.2005
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
26.12.1915
brak danych
LAC
mechanik
23.06.2005
Illford Park, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.10.1913
Siersza
Cpl
elektryk
12.01.1992
Trzebinia, Polska
-
300 DB
brak danych
brak danych
brak danych
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.07.1913
Radom
W/Cdr
pilot
21.09.1997
Warszawa, Polska
15.11.1906
brak danych
brak danych
Argentyna
28.12.1913
brak danych
23.03.1990
Londyn, Wlk. Brytania
09.04.1916
brak danych
22.06.1992
07.02.1902
brak danych
Polska
15.04.1929
brak danych
brak danych
plutonowy
plutonowy
sierżant
podpułkownik
major
VM V kl., 4xKW, 2xDFC 300 DB
kapral
LAC
magazynier
-
304 DB
kapral
LAC
elektryk
-
brak danych
LAC
bez specjalności
Southbourne, Wlk. Brytania
-
303 DM
brak danych
F/Sgt
mechanik
-
316 DM
AC1
mechanik
Buenos Aires, Argentyna
-
Halton
31.10.1904
brak danych
W/O
pilot
13.05.1977
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.02.1915
brak danych
AC2
kucharz
brak danych
brak danych
-
317 DM
26.01.1918
Płatkownica
LAC
elektryk
brak danych
Raków Częstochowa, Polska
-
308 DM
12.04.1912
brak danych
Sgt
magazynier
brak danych
Polska
BKZ
316 DM
15.04.1922
brak danych
AC2
pilot-uczeń
21.08.2008
Eastleigh, Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.06.1919
Warszawa
F/O
bombardier
08.03.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
17.03.1916
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
-
318 DMR
09.12.1917
Strzemieszyce
Sgt
pilot
20.08.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
13.02.1917
Dwory
Cpl
mechanik
00.00.2001
North Surrey, Wlk. Brytania
-
304 DB
13.01.1906
brak danych
chorąży
W/O
pilot
23.03.1984
Warszawa, Polska
-
brak danych
19.02.1902
brak danych
kapral
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.04.1924
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
11.10.2012
Little Eaton, Derbys., Wlk. Brytania
-
brak danych
26.09.1908
brak danych
F/Sgt
mechanik
01.09.1981
Kamienna Góra, Polska
BKZ
300 DB
02.09.1917
Petersburg
W/O
strzelec pokładowy
18.11.1974
Macclesfield, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 301 DB
26.04.1924
Kraków
st. szeregowy
LAC
radiotelegrafista
20.05.1994
Chorzów, Polska
-
318 DMR
15.03.1907
Glinojeck
porucznik
P/O
oficer techniczny
14.11.1994
White Plains, NY, USA
-
brak danych
15.10.1909
Warszawa
S/Ldr
obserwator
17.12.1983
Asbury Park, NJ, USA
11.05.1925
brak danych
brak danych
brak danych
plutonowy
st. majster
junak
chorąży
kapral
kapral
st. sierżant
plutonowy
podporucznik
porucznik
plutonowy
plutonowy
brak danych
st. sierżant
sierżant
major
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB
kapral
LAC
fotograf
-
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794078
Jarosiński Mieczysław Stefan
792370
Jarosiński Stanisław
P-1898 / 783710
707258
780960
Jarosz Franciszek
Jarosz Jan
Jarosz Jan Franciszek
P-1453
Jarosz Józef
784596
Jarosz Józef Jan
P-1873 / 783597
Jarosz Karol Michał
P-2862 / 705365
Jarosz Lesław
706478
729126
708624
Jarosz Paweł
Jarosz Stanisław
Jarosz Stanisław Józef
780867
Jarosz Włodzimierz Antoni
705863
Jaroszewicz Bronisław
brak danych
793145
784890
706842
706317
Jaroszewicz Hipolit
Jaroszewski Jerzy
Jaroszewski Michał Maciej (Jarrow)
Jaroszonek Zenon
Jaroszuk Mikołaj
794369
Jaroszyk Feliks
P-1560 / 783446
Jaroszyk Witold Stanisław
705696
P-1031
708811
Jaroszyński Kazimierz Jan
Jaroszyński Zbigniew Marian
Jarota Alojzy
705231
Jarota Edward
780325
Jaruszewski Feliks
708954
Jaruszowicz Walenty
781482
Jaryczewski Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.10.1915
brak danych
Sgt
Instruktor symulatora
00.00.2004
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
23.10.1914
Jeziorna
LAC
radiomechanik
00.01.1984
New York, USA
-
307 DMN, 306 DM
25.09.1907
Rzeszów
F/O
obserwator
brak danych
Calgary, AB, Kanada
-
16 SoTT
03.05.1902
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
306 DM
15.09.1914
Łańcut
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1992
Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
01.04.1910
brak danych
F/Lt
oficer medyczny
29.03.1981
Hertshire, Wlk. Brytania
-
315 DM
22.10.1915
brak danych
LAC
mechanik
16.09.1993
Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.09.1912
brak danych
porucznik
P/O
oficer techniczny
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.04.1922
brak danych
podporucznik
F/O
nawigator
08.04.1970
Hucknall, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
23.01.1909
brak danych
W/O
radiooperator
brak danych
Polska
-
304 DB
24.10.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.03.1923
brak danych
Sgt
pilot
brak danych
Francja
-
brak danych
24.02.1915
Rudki
F/Sgt
pilot
03.11.1943
Hawarden, Clywd, Wlk. Brytania
-
41 OTU
20.07.1922
Kowno
LAC
kierowca
brak danych
Australia
-
304 DB
15.08.1914
Judzubka ?
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.04.1914
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
12.11.1917
Warszawa
F/Sgt
mechanik pokładowy
10.10.2011
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
02.05.1919
brak danych
Cpl
bez specjalności
15.10.2004
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
10.04.1915
brak danych
LAC
kancelista
00.00.2002
Denbigh North, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.04.1913
Śliwno
majster
Cpl
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
309 DMR
09.04.1920
Szczytno
podporucznik
P/O
pilot
26.03.1942
Kleve, Niemcy
VM V kl., 3xKW
301 DB
18.09.1919
Sokal
LAC
fryzjer
00.00.2004
Portsmouth, Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.01.1913
brak danych
F/Lt
obserwator
12.11.1961
brak danych
VM V kl., 3xKW
304 DB
20.06.1908
Rumia
AC1
bez specjalności
00.00.1987
Bury St. Edmunds, Suffolk, Wlk. Brytania
-
301 DB
26.12.1922
Łomża
kapral
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.02.1917
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
00.00.1990
Wlk. Brytania
-
304 DB
28.02.1919
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Westfallen, Niemcy
-
brak danych
17.10.1914
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
17.01.2006
Leeds, Wlk. Brytania
-
317 DM
sierżant
plutonowy
porucznik
kapral
st. sierżant
kapitan
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
kapral
kapral
brak danych
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapitan
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1829
Jarynicz Mikołaj Juliusz
P-2809 / 781855
Jarząb Tadeusz Karol
P-0227
709971
780238
Jarząbek Henryk
Jarząbek Jan
Jarzembowski Stanisław
P-0416
Jarzębiński Kazimierz
783278
Jarzębowski Aleksander
782503
Jarzębski Konrad
782577
Jarża Mieczysław
709078
793694
792354
Jasek Józef Jerzy
Jasiecki Eugeniusz Kazimierz
Jasiewicz Bolesław
705482
Jasiewicz Jarosław
706164
Jasiewicz Juliusz
794732
783947
P-3040 / 793174
704663
P-2256 / 794916
Jasięga Wincenty
Jasik Edward
Jasiński Antoni Robert
Jasiński Bernard
Jasiński Bolesław Antoni
792711
Jasiński Czesław
703398
Jasiński Edmund
794917
781263
-
Jasiński Feliks
Jasiński Ignacy
Jasiński Józef Marian
P-1114
Jasiński Julian
709972
Jasiński Kazimierz
704896
Jasiński Konstanty
708875
Jasiński Maciej Michał
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.02.1912
Lutowierz ?
F/Lt
nawigator
19.10.1993
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB
17.11.1916
Siedlce
F/O
bombardier
00.00.1981
St. Albans, Herts., Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
300 DB
14.04.1908
Żelechów
F/Lt
obserwator
13.02.1990
Welland, ON, Kanada
-
brak danych
14.06.1903
Zambrów
LAC
fryzjer
brak danych
Polska
-
301 DB
20.03.1917
Poznań
Sgt
radiooperator
01.08.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
VM V kl.
307 DMN
15.04.1897
Stary Sącz
F/Lt
pilot
22.11.1957
Sanderstead Surrey., Wlk. Brytania
-
303 DM
29.01.1917
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
07.03.1915
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
316 DM
08.05.1915
Ogrodzieniec
sierżant
Cpl
mechanik
14.06.1999
Waikumete, Nowa Zelandia
-
305 DB
07.08.1927
brak danych
AA
mechanik
brak danych
brak danych
-
Halton
24.12.1914
brak danych
AC2
mechanik
00.00.1990
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.11.1915
Łódź
Sgt
elektryk
brak danych
brak danych
-
301 DB
11.06.1914
brak danych
F/Sgt
pilot
00.00.1991
Cleveland, Durham, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.11.1920
brak danych
F/Sgt
nawigator
00.12.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.12.1909
Bohorodyczyn
LAC
magazynier
15.05.2005
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
317 DM
06.05.1911
Warszawa
Sgt
kierowca
brak danych
TAS, Australia
-
301 DB
20.06.1917
Maksymów
F/O
strzelec pokładowy
14.08.1999
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB, 300 DB
15.04.1906
brak danych
LAC
blacharz
brak danych
Polska
-
brak danych
15.06.1920
Tłumacz
F/O
obserwator
27.08.1944
Belgrad, Serbia
-
1586 ESP
09.07.1908
brak danych
sierżant
Cpl
strzelec pokładowy
00.06.1988
Derby, Wlk. Brytania
-
315 DM
30.10.1919
Trzemeszno
plutonowy
LAC
mechanik
19.12.1983
Mogilno, Polska
-
brak danych
17.03.1893
Sviadnov
W/O
bez specjalności
06.08.1975
St. Albans, Herts., Wlk. Brytania
2xBKZ
brak danych
31.07.1910
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.01.1897
brak danych
brak danych
szef sztabu
09.08.1975
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.10.1893
brak danych
kapitan
F/Lt
administracja
03.04.1982
Warszawa, Polska
-
303 DM
05.11.1899
Żyrardów
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.08.1922
brak danych
F/Sgt
pilot
16.03.1977
Londyn, Wlk. Brytania
KW
308 DM
29.09.1924
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
kapitan
podporucznik
major
kapral
plutonowy
major
kapral
junak
kapral
sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
podporucznik
plutonowy
porucznik
chorąży
majster
pułkownik
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783372
Jasiński Marian Józef
784345
Jasiński Michał Stefan
782996
784249
704834
Jasiński Mieczysław
Jasiński Paweł
Jasiński Ryszard
P-0624
Jasiński Stanisław Konrad
P-2313 / 780866
Jasiński Tadeusz
76616
Jasiński Tadeusz Jan
P-2981 / 794918
Jasiński Tadeusz Jan
784725
P-2088 / 782880
P-2264 / 794919
Jasiński Wawrzyniec
Jasiński Władysław
Jasiński Władysław Marian
P-0429
Jasiński Zdzisław Marian
P-1757
Jasiński Zygmunt
707817
P-0702
781424
782022
P-2744 / 705366
Jasionowicz Edward
Jasionowski Walerian
Jasiorkowski Walery
Jasiukiewicz Bronisław
Jasiukiewicz Stanisław
794642
Jaskonis Michał (Jeszkonis)
783056
Jaskot Zygmunt Stanisław
708876
794643
P-1703
Jaskowski Jan
Jaskólski Tadeusz
Jaskólski Tadeusz Mirosław Jan
781494
Jaskóła Albin
705864
Jaskóła Antoni
707406
Jaskółd Bolesław
780104
Jaskółka Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.03.1911
brak danych
sierżant
Sgt
kancelista
26.05.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.11.1913
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
06.12.1908
Lwów
F/Sgt
mechanik
03.07.1970
Mielec, Polska
BKZ
16 SFTS
21.06.1916
Smoleńsk
AC1
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
03.04.1915
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.02.1913
Busk
F/O
pilot
2xKW
300 DB
F/Lt
strzelec pokładowy
st. majster
kapral
plutonowy
porucznik
07.08.1941
-
20.11.1918
Stopnica
27.12.2003
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB, 301 DB
17.02.1917
Bieńkowice
F/Lt
pilot
01.02.1991
Hartland, N. Devon, Wlk. Brytania
15.05.1918
Lwów
F/O
administracja
04.04.1991
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.11.1915
Kępno
W/O
pilot
26.01.1943
Dunkierka, Francja
2xKW
306 DM
11.10.1911
Nadole
F/O
oficer techniczny
21.03.1994
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN, 308 DM
21.05.1916
Stanisławów
F/O
nawigator
25.04.1944
Michelstadt, Niemcy
-
300 DB
08.12.1907
Ząbkowice
kapitan
F/Lt
pilot
09.12.1983
Pruszków, Polska
-
brak danych
23.09.1916
Kąty
porucznik
F/O
pilot
16.08.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
305 DB
01.12.1927
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
10.02.1905
Telika
S/Ldr
pilot
17.06.1977
Los Angeles, CA, USA
KW
303 DM, 308 DM
05.06.1911
Książnice
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
302 DM, 315 DM
06.07.1903
Wilno
Sgt
mechanik radarowy
28.02.1969
Ramsgate, Wlk. Brytania
-
300 DB
07.11.1915
Briansk
F/O
pilot
22.06.2010
Barnsley, Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB
16.07.1921
Shenandoah
kapral
LAC
operator namiarów radio.
brak danych
brak danych
-
307 DMN
02.08.1919
Lwów
plutonowy
LAC
elektryk
00.00.1986
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
317 DM
04.12.1924
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1962
Barnet, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.11.1916
brak danych
W/O
pilot
15.08.1993
Schaumburg, IL, USA
KW
brak danych
29.01.1902
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
05.06.1995
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.02.1913
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
06.06.1911
Głowy
plutonowy
Cpl
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.10.1920
Rożki Drugie
kapral
LAC
mechanik
19.02.2004
Niles, IL, USA
-
303 DM
06.01.1915
brak danych
szeregowy
AC1
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
porucznik
kapitan
VM V kl., 4xKW, SKZzM, DFC 301 DB
podporucznik
st. sierżant
porucznik
podporucznik
junak
major
st. sierżant
st. sierżant
porucznik
kapral
sierżant
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793825
Jaskulski Kazimierz
781816
Jaskulski Ludwik
708262
793264
P-0571
Jaskuła Reinhold (Herman)
Jaskułowski Bronisław
Jasnorzewski Stefan Jerzy
P-0082
Jastrzębski Aleksander Jan
793596
Jastrzębski Augustyn
705865
Jastrzębski Bronisław (Jay)
P-1296
Jastrzębski Franciszek
784107
P-2515
P-2466 / 780868
Jastrzębski Henryk Baltazar (Morton)
Jastrzębski Jan
Jastrzębski Klemens
703394
Jastrzębski Marian
794756
Jaszak Szczepan
706053
780267
783146
707232
784727
Jaszczak Czesław
Jaszczak January
Jaszczak Mieczysław
Jaszczuk Jerzy
Jaś Józef
705369
Jaś Marian
705223
Jaśkiewicz Jan
782281
784919
706283
Jaśkiewicz Józef Emil Franciszek
Jaśkiewicz Kazimierz Zdzisław
Jaśkiewicz Mieczysław
781991
Jaśkiewicz Wacław
783752
Jaśkiewicz Wacław
784729
Jaśkowiak Stanisław
P-0633
Jaugsch Leon Hubert
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.02.1915
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
2xKW
300 DB
22.10.1906
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.12.1910
brak danych
AC2
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.05.1919
Krzyczki-Żabiczki
LAC
mechanik
26.07.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
20.08.1901
Burzanka
F/Lt
pilot
23.08.1970
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.08.1912
Przemyśl
F/Lt
obserwator
brak danych
brak danych
VM V kl.
305 DB
22.02.1905
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
Kraków, Polska
-
brak danych
20.11.1910
Modlica
plutonowy
Cpl
żandarmeria lotnicza
12.07.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
10.11.1905
Zglechów
kapitan
F/Lt
pilot
25.10.1940
Kilonia, Niemcy
VM V kl., 4xKW
302 DM
06.01.1920
Role
W/O
pilot
06.11.2005
Warszawa, Polska
23.07.1918
brak danych
brak danych
brak danych
28.02.1921
brak danych
15.05.1988
brak danych
21.06.1899
brak danych
12.01.1966
Sochaczew, Polska
14.11.1907
brak danych
brak danych
brak danych
25.05.1917
brak danych
00.09.1983
plutonowy
kapral
st. szeregowy
plutonowy
kapitan
kapitan
chorąży
st. sierżant
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB, 301 DB
porucznik
F/O
nawigator
-
brak danych
F/Lt
pilot
4xKW
302 DM
plutonowy
LAC
bez specjalności
-
brak danych
plutonowy
LAC
stolarz
-
brak danych
Cpl
bez specjalności
Redondo Beach, CA, USA
-
brak danych
22.01.1920
brak danych
AC1
bez specjalności
16.04.1982
Red Hill, PA, USA
-
brak danych
22.04.1915
Łódź
W/O
pilot
16.04.1982
Mielec, Polska
VM V kl., 3xKW
302 DM, 317 DM
07.07.1921
brak danych
AC2
pilot-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.03.1918
Ostrów
F/Sgt
bombardier
02.09.1944
Belgrad, Serbia
KW
300 DB, 1586 ESP
29.11.1920
brak danych
plutonowy
Sgt
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.06.1914
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
01.02.1995
Wallasey Merseyside, Wlk. Brytania
-
305 DB
12.03.1920
Kalisz
F/Sgt
strzelec pokładowy
25.06.1942
-
-
18 OTU
04.07.1913
Łodzina
LAC
mechanik
00.00.1966
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM, 304 DB
10.10.1919
brak danych
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.06.1916
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1949
Uxbridge, Middx., Wlk. Brytania
-
300 DB
24.10.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1988
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
303 DM
17.09.1914
Essen
Cpl
pilot
15.06.1941
Montrose, Tayside, Wlk. Brytania
-
8 SFTS
30.12.1914
Toruń
P/O
pilot
08.04.1984
Los Alamitos, CA, USA
-
brak danych
porucznik
plutonowy
st. szeregowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
podporucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780179
Jawdyński Leon
793326
Jawień Michał
706991
704092
794076
Jawok Zbigniew
Jawor Tadeusz Bronisław
Jawornik Marian Jan
793800
Jaworosiuk Józef (Rogers)
781499
Jaworowicz Konstanty
794640
Jaworowski Alfons
707122
Jaworowski Czesław
P-1822 / 783636
794574
P-1297
Jaworowski Czesław
Jaworowski Władysław
Jaworski Adam
706616
Jaworski Artur
781383
Jaworski Czesław Ludwik Jan
705232
709079
792310
P-1684 / 783466
784055
Jaworski Edward
Jaworski Edward
Jaworski Edward
Jaworski Edward
Jaworski Eugeniusz
P-1799 / 783453
Jaworski Ferdynand Julian
705010
Jaworski Franciszek
703242
783039
706475
Jaworski Henryk
Jaworski Jarosław
Jaworski Jerzy
706473
Jaworski Jerzy Tadeusz
794644
Jaworski Józef
784607
Jaworski Józef Karol
708592
Jaworski Juliusz Romuald
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.03.1899
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.09.1907
Stryj
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
Argentyna
-
307 DMN, Heliopolis
13.07.1925
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.09.1923
Otocznia
W/O
nawigator
00.00.2003
Strathfield, NSW, Australia
KW
300 DB
22.11.1906
brak danych
Cpl
bez specjalności
07.07.1989
Kirkham, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.11.1916
brak danych
W/O
radiooperator
brak danych
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
09.10.1914
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
303 DM
24.01.1924
brak danych
st. szeregowy
Sgt
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.02.1926
brak danych
kapral
Sgt
pilot
16.03.2004
Summerfield, FL, USA
-
brak danych
04.05.1918
Białystok
F/Lt
pilot
07.08.1992
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFC 316 DM
12.03.1921
Białystok
W/O
radiooperator
brak danych
brak danych
2xKW
300, 301 DB
14.12.1908
Lwów
S/Ldr
oficer techniczny
00.00.1974
Ottawa, ON, Kanada
SKZ
302 DM
03.09.1920
Brześć
plutonowy
LAC
kucharz
19.11.2014
Kraków, Polska
-
307 DMN
24.08.1906
brak danych
st. sierżant
Sgt
mechanik
04.04.1979
Londyn, Wlk. Brytania
-
306 DM
21.05.1921
brak danych
Sgt
radiooperator
00.00.1984
Wlk. Brytania
-
brak danych
13.08.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1996
Bury, Lancs., Wlk. Brytania
-
Cranwell
08.01.1905
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.05.1920
Trzebinia
F/Lt
pilot
26.09.2012
Zielona Góra, Polska
24.11.1921
Łunieniec
W/O
pilot
27.04.1944
Market Drayton, Wlk. Brytania
KW
300 DB, 61 OTU
23.07.1917
Trzebinia
F/Lt
pilot
11.03.1997
Nottingham, Wlk. Brytania
SKZzM
16 SFTS
11.02.1921
brak danych
W/O
radiooperator
00.00.1996
Huddersfield, Yorks., Wlk. Btytania
KW
304 DB
05.06.1915
Warszawa
Sgt
mechanik pokładowy
29.10.1978
Gdańsk, Polska
-
304 DB
05.06.1898
brak danych
W/O
bez specjalności
00.00.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.03.1914
Działyń
F/Sgt
radiooperator
brak danych
Polska
-
300 DB
21.09.1921
Lwów
F/Sgt
nawigator
17.12.2002
Carterton, Oxfords., Wlk. Brytania
-
305 DB
08.12.1922
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.01.1908
brak danych
kapral
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
305 DB
17.03.1920
brak danych
sierżant
AC2
pilot-uczeń
18.07.1978
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
sierżant
sierżant
sierżant
sierżant
porucznik
plutonowy
podpułkownik
kapral
junak
plutonowy
kapitan
VM V kl., 3xKW, DFC 315, 302, 308 DM
plutonowy
kapitan
plutonowy
plutonowy
chorąży
plutonowy
sierżant
szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781859
Jaworski Karol Konstanty
P-0454
Jaworski Kazimierz Aleksander
P-2655 / 781657
706626
780268
Jaworski Kazimierz Emil Franciszek
Jaworski Leon
Jaworski Ludwik
782756
Jaworski Mieczysław
706778
Jaworski Stanisław
780571
Jaworski Stanisław
706618
Jaworski Stefan
705054
705368
792292
Jaworski Zbigniew
Jaworski Zbigniew
Jaworski Zdzisław
704894
Jaworski Zenon
784060
Jaworzyn Józef Franciszek
784058
708220
704897
P-0214
707609
Jawoszek Stanisław
Jazdziewski Feliks (Bednarz)
Jazownik Bronisław
Jazowy Henryk
Jaźwiński Tadeusz
794452
Jączyk Stanisław Józef
709080
Jąkała Stanisław
P-2201 / 782345
784077
703215
Jedliczko Bolesław
Jedliński Franciszek
Jedliński Roman
793701
Jednaki Józef
793700
Jednaki Stanisław
705866
Jedynak Erwin Stanisław
704664
Jedynak Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.08.1917
Poddębice
kapral
LAC
mechanik
28.11.1999
Australia
-
308 DM
29.01.1906
brak danych
porucznik
F/O
obserwator
00.00.1970
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.08.1919
Lwów
P/O
pilot
17.09.1944
-
KW
307 DMN
31.03.1923
brak danych
F/Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.08.1919
brak danych
LAC
mechanik
00.00.2004
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.07.1907
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
29.09.1922
Cieszyn
plutonowy
F/Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.02.1914
Łódź
st. majster
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM, 306 DM
06.09.1919
brak danych
plutonowy
LAC
tłumacz
brak danych
Kanada
-
brak danych
19.03.1912
brak danych
Sgt
radiooperator
00.00.1963
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
06.09.1917
brak danych
Cpl
bez specjalności
brak danych
Weston-Super-Mare, Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.11.1922
brak danych
plutonowy
Sgt
radiooperator
brak danych
Australia
-
brak danych
10.10.1923
Cieszyn
st. sierżant
W/O
pilot
27.02.2002
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
304 DB
13.11.1919
Turzystwo
Sgt
pilot
25.06.1943
Kleve, Niemcy
KW
300 DB
13.01.1914
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
303 DM
28.01.1920
brak danych
F/Sgt
pilot
21.12.1978
Doncaster, Wlk. Brytania
-
316 DM
13.07.1914
Strumień
F/O
obserwator
07.01.1982
Strumień, Polska
-
brak danych
06.10.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Walkden Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
15.01.1913
brak danych
Cpl
mechanik
28.02.1983
Hatford, Cambs., Wlk. Brytania
-
302 DM
10.09.1926
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
Polska
-
Cranwell
16.11.1918
Sławacinek
F/Lt
pilot
11.04.2000
Warszawa, Polska
4xKW
308 DM
26.01.1905
Wysokie
Cpl
żandarmeria lotnicza
24.02.1981
Kramsk, Polska
-
brak danych
06.05.1923
brak danych
AC2
pilot-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.02.1919
Polska Ostrawa
Sgt
strzelec pokładowy
15.01.1943
Cherbourg, Francja
2xKW
300 DB
03.04.1921
Oświęcim
Sgt
pilot
08.09.1942
Shawbury, Shropshire, Wlk. Brytania
-
30 MU
16.08.1922
Biała
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
306 DM
23.06.1913
brak danych
plutonowy
LAC
bez specjalności
06.07.1999
Stratford-on-Avon, Wlk. Brytania
-
304 DB
podporucznik
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
brak danych
kapral
st. szeregowy
sierżant
kapitan
kapral
sierżant
junak
porucznik
plutonowy
kapral
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707534
Jedynak Piotr
P-1654 / 780836
Jeka Józef
794502
P-0649
793884
Jelec Jan Jerzy
Jeleniewski Ignacy Stanisław (Barry)
Jeleń Józef
707610
Jeleń Kazimierz
780572
Jeliński Wincenty
P-1644 / 782004
Jeliński Zygmunt
707990
Jellinek Piotr Herbert
729107
782070
794277
Jelonek Lesław Jerzy
Jelonek Stanisław
Jelonek Zenon
704891
Jelski Wacław
705078
Jemioła Tadeusz
P-1708
P-2467 / 783103
704260
P-1119
708135
Jencka Tadeusz
Jendrosz Bernard Karol
Jendrzejczyk Jerzy Antoni
Jenik Adam Bronisław Eugeniusz
Jenkino Jerzy (Badzmierowski)
780044
Jensen Stanisław
784486
Jerczak Franciszek Andrzej Szczepan
76664
705588
706619
Jereczek Edmund Wincenty
Jerka Henryk
Jeronim Stanisław
P-2587 / 794921
Jeruzalski Tadeusz Piotr
P-2398
Jerzycki Zygmunt
780045
Jerzykowski Leonard Tadeusz
706469
Jerzykowski Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.12.1899
brak danych
kapral
LAC
kucharz
00.05.1990
Chicago, IL, USA
-
brak danych
06.04.1917
Tupadły
kapitan
F/Lt
pilot
15.04.1958
Newark, Wlk. Brytania
20.06.1911
brak danych
04.09.1996
Cairns, QLD, Australia
18.05.1904
Kuflew
10.03.1961
Ottawa, ON, Kanada
17.04.1902
brak danych
brak danych
Polska
11.02.1923
brak danych
00.00.1978
25.12.1912
27.01.1985
Warszawa, Polska
06.03.1920
Warszawa
18.02.2006
Vista, CA, USA
23.12.1922
Bielsko
brak danych
Brazylia
20.12.1924
brak danych
00.00.2004
VM V kl., 4xKW, SKZzM, ODRK, DFM 238 DM
plutonowy
kapitan
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
308 DM
F/Lt
obserwator
VM V kl., 3xKW, DFC 300 DB
plutonowy
LAC
bez specjalności
-
316 DM
F/Sgt
strzelec pokładowy
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
Lida
Cpl
mechanik
-
brak danych
F/Lt
pilot
3xKW
306 DM
LAC
magazynier
-
brak danych
AC2
bez specjalności
Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.07.1901
brak danych
F/Sgt
mechanik
04.03.1960
Kraków, Polska
-
brak danych
13.12.1918
Strzemieszyce
W/O
strzelec pokładowy
10.03.1997
Durban, RPA
VM V kl., 4xKW
300 DB
03.11.1921
brak danych
plutonowy
F/Sgt
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.01.1918
brak danych
plutonowy
LAC
bez specjalności
10.02.1987
Nottingham, Wlk. Brytania
-
317 DM
17.11.1917
Mińsk Maz.
F/O
obserwator
17.08.1944
Kraków, Polska
3xKW
300 DB, 1586 ESP
03.12.1918
brak danych
F/Lt
pilot
05.03.2015
Dartmouth, NS, Kanada
-
brak danych
09.03.1913
brak danych
Cpl
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.08.1910
Lwów
F/Lt
pilot
16.06.1989
Dorking, Surrey, Wlk. Brytania
4xKW
303 DM
30.03.1926
Warszawa
LAC
instruktor wych. fizyczn.
20.01.1975
San Paulo, Brazylia
-
300 DB
26.09.1906
Mińsk Maz.
W/O
pilot
17.02.1984
Warszawa, Polska
18.09.1916
brak danych
brak danych
Polska
27.10.1904
Kościerzyna
26.08.1984
brak danych
10.07.1920
brak danych
brak danych
brak danych
22.04.1917
Nowa Wilejka
04.01.2001
kapral
st. majster
kapitan
kapral
kapral
st. majster
st. sierżant
porucznik
porucznik
sierżant
kapitan
kapral
chorąży
VM V kl., 4xKW, DFM 301 DB
sierżant
Cpl
mechanik pokładowy
-
308 DM
S/Ldr
pilot
SKZzM, AFC
229 DM
F/Sgt
pilot
-
306 DM
W/O
strzelec pokładowy
Forres, Moray, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 300 DB
27.11.1920
Lublin
porucznik
F/O
oficer techniczny
30.09.2000
Kanada
-
brak danych
15.12.1896
Jarocin
kapitan
F/Lt
administracja
12.02.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.07.1918
Kraków
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
Bewdley, Worcs. Wlk. Brytania
BKZ
300 DB
27.04.1924
brak danych
Sgt
pilot
00.00.1997
Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
major
plutonowy
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793570
Jesiołkiewicz Tadeusz
708984
Jesiołowski Mieczysław
781739
P-13877
704382
Jesionek Feliks
Jesionkiewicz Roman
Jesipowicz Wincenty
704383
Jewtuch Mikołaj
781068
Jewuła Józef
780326
Jezierski Feliks
780805
Jezierski Franciszek
706063
704000
704384
Jezierski Henryk
Jezierski Janusz (Lewalt)
Jezierski Stanisław
P-2710
Jezierski Stanisław
706633
Jezierski Stefan
706169
794727
781513
P-2411 / 704259
-
Jezierski Włodzimierz
Jeziorowski Stanisław
Jeziorowski Zbigniew Antoni
Jeziorski Andrzej Franciszek Ksawery
Jeziorski Jan Józef
793562
Jeziorski Maksymilian
706235
Jeziorski Stanisław
76726
780841
P-1268
Jeżewski Konrad
Jeżowicz Józef Antoni
Jeżycki Jan (Jayson)
706912
Jędrkowiak Czesław (Jarecki)
708276
Jędrny Jan (Kopczyński)
705867
Jędrocha Józef Stanisław
782284
Jędruszczak Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.08.1916
Sandomierz
majster
Cpl
mechanik
30.09.1946
Quakenbrück, Niemcy
-
302 DM
02.02.1923
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
00.00.2000
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.02.1915
Tarnowskie Góry
Cpl
mechanik
00.00.1995
Bedford, Wlk. Brytania
-
300 DB
brak danych
brak danych
brak danych
obserwator
16.09.1965
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.07.1905
brak danych
Cpl
bez specjalności
01.02.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.06.1913
Łuniniec
plutonowy
LAC
radiotelegrafista operator
brak danych
Belgia
-
315 DM
02.12.1916
Zelków
sierżant
Cpl
mechanik
00.06.1962
Cambridge, Wlk. Brytania
BKZ
302 DM, 306 DM
21.02.1921
Wójtówka
Sgt
radiooperator
VM V kl., 4xKW
300 DB
Sgt
mechanik
sierżant
porucznik
plutonowy
sierżant
07.08.1941
-
06.10.1901
Ruda
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
309 DMR, 307 DMN, 301 DB
06.12.1923
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.05.1923
Wilno
F/Sgt
nawigator
29.08.1991
Tolworth, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.05.1901
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
309 DMR
08.12.1905
brak danych
F/O
oficer techniczny
20.03.1988
Buenos Aires, Argentyna
-
307 DMN
10.01.1923
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
15.06.1916
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.03.1912
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1989
San Paulo, Brazylia
3xKW
304 DB
02.01.1917
brak danych
Sgt
pilot
02.01.1943
-
-
10 (O)AFU
23.12.1922
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
07.11.1885
Kalwaria Zebrz.
Lt/Col
obserwator
05.01.1976
Londyn, Wlk. Brytania
07.10.1906
Toruń
brak danych
Polska
03.04.1920
brak danych
29.12.1997
Downy, CA, USA
14.01.1914
Mińsk
20.06.1942
Sage, Niemcy
17.02.1914
Kosarzyska
25.10.1941
Petty, Highland, Wlk. Brytania
14.10.1907
Długa Kościelna
00.04.1984
Chicago, IL, USA
14.07.1921
brak danych
00.00.1988
Londyn, Wlk. Brytania
02.01.1907
Bursztynowo
brak danych
brak danych
21.08.1924
Zuje ?
00.00.2000
Londyn, Wlk. Brytania
10.09.1916
Biała Podl.
brak danych
Australia
st. sierżant
kapral
plutonowy
kapral
kapitan
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
porucznik
podpułkownik
-
-
sierżant
Cpl
straż pożarna
-
302 DM
plutonowy
LAC
radiotelefonista
-
305 DB
F/O
pilot
VM V kl., 4xKW
300 DB
Sgt
pilot
-
2 AGS
F/Lt
obserwator
porucznik
kapral
kapitan
VM V kl., 4xKW, DFC 305 DB
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
st. szeregowy
LAC
obsługa siłowni
-
brak danych
kapral
LAC
żandarmeria lotnicza
-
302 DM
plutonowy
LAC
mechanik
-
305 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2586 / 793689
Jędryszek Antoni Zbigniew
P-1277
Jędrzejczak Marian
794920
P-2147 / 780869
P-2516
Jędrzejczak Sylwester
Jędrzejczak Zdzisław Klemens (Jedwell)
Jędrzejczyk Władysław Ryszard
783277
Jędrzejewski Apolinary
P-1338
Jędrzejewski Edward Władysław
708341
Jędrzejewski Jan (Jurkiewicz)
782977
Jędrzejewski Sławomir
706150
784843
784404
Jędrzejewski Tadeusz
Jędrzejewski Tadeusz Władysław
Job Władysław
708412
Jochlik Paweł
783267
Joda Antoni
705008
793579
794449
794639
P-1401
Jodis Edward
Jodko Walerian
Jodkowski Józef
Johns Earl Wilson
Jokiel Jan Inocenty
783771
Jonczyk Kazimierz (Johnson)
707324
Joniec Józef
709081
P-0255
706361
Joniec Stanisław
Jonikas Mieczysław
Jonkajtys Edward
793311
Jończyk Józef
782677
Joński Edward
706480
Joński Jan
706992
Jopek Andrzej
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.06.1921
brak danych
F/O
oficer techniczny
11.06.2007
Weybridge, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.10.1892
Kutno
F/Lt
oficer medyczny
12.05.1962
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.12.1899
Mierzewo
F/Sgt
mechanik
26.12.1988
Maszewo, Polska
-
brak danych
11.05.1920
Warszawa
F/Lt
pilot
04.03.1988
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB
05.04.1915
Częstochowa
F/O
nawigator
04.02.1946
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
23.07.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
10.10.2007
Ipswich, Wlk. Brytania
-
304 DB
08.10.1905
Warszawa
kapitan
F/Lt
pilot
18.05.1986
Warszawa, Polska
-
315 DM
09.11.1907
brak danych
plutonowy
LAC
obrona przeciwgazowa
brak danych
Polska
-
brak danych
20.02.1915
Warszawa
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
02.05.1923
Mroczenko
Sgt
pilot
brak danych
Torrensville, SA, Australia
-
brak danych
05.08.1920
Gostynin
LAC
mechanik
15.09.1998
Belvidere, IL, USA
-
316 DM
11.06.1906
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
07.01.1915
brak danych
kapral
AC1
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.01.1915
Kurpiesze
plutonowy
F/Sgt
pilot
10.01.1941
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
08.06.1921
Słonim
F/Sgt
strzelec pokładowy
27.08.1944
Solymar, Węgry
-
1586 ESP
08.01.1907
Lida
W/O
rusznikarz
05.11.1992
Słupsk, Polska
BKZ
302 DM, 318 DMR
14.09.1912
brak danych
LAC
rusznikarz
01.04.1985
Newquen, Argentyna
-
brak danych
28.04.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
01.12.1994
Grapevine, TX, USA
-
brak danych
28.07.1906
Łódź
F/O
oficer techniczny
10.06.1996
Sopot, Polska
-
302 DM
05.07.1918
Charchów Księży
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Glasgow, Wlk. Brytania
-
307 DMN
17.07.1923
brak danych
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.03.1926
brak danych
AC1
elektryk samolotowy
brak danych
Oshawa, ON, Kanada
-
Halton
30.01.1908
Wilno
F/Lt
pilot
01.09.1980
Londyn, Wlk. Brytania
27.08.1921
Radziłów
LAC
strzelec pokładowy
29.08.1994
Keighley, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
03.08.1916
Szopienice
Sgt
pilot
06.02.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
22.01.1916
Dęblin
F/Sgt
pilot
13.07.1943
Grainville-Langannerie, Francja
21.10.1911
brak danych
00.00.1981
18.12.1926
brak danych
Toronto, ON, Kanada
podporucznik
kapitan
werkmistrz
porucznik
porucznik
kapral
kapral
plutonowy
kapral
st. majster
plutonowy
szeregowy
porucznik
junak
kapitan
VM V kl., 4xKW, SKZzM, DFC 305 DB
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
sierżant
VM V kl., 3xKW, ODRK 304 DB, 138 DS
AC2
strzelec pokładowy
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
305 DB
brak danych
AC1
bez specjalności
-
brak danych
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707407
Jopek Józef
706474
Jopkiewicz Zbigniew Stanisław
P-1106
P-1705
P-0394
Jordan Antoni
Jordan Stanisław
Jordan Zdzisław
708465
Joszko Henryk (Pietruszka)
P-0933
Joszt Kazimierz
P-0583
Jozepajt Jan
P-2517
Józefczyk Kazimierz Seweryn
709853
708136
780327
Józefczyk Stanisław
Józefek Franciszek Józef (Kita)
Józefiak Stanisław
P-2187
Józefkowicz Kazimierz Jan
704438
Józefowicz Edward Lubomir
P-2412 / 703494
709625
792009
784537
794853
Józefowicz Eugeniusz Stanisław
Józefowicz Piotr Paweł
Józefowski Antoni
Józefowski Leon
Jóźwiak Michał
703606
Jóźwiak Stanisław
792465
Jóźwiak Stanisław
781105
781791
708162
Jóżwiak Kazimierz
Jóżwiak Mieczysław
Jucha Henryk (Grodzki)
780297
Juchniewicz Edward
707818
Juchniewicz Eugeniusz
705868
Juchniewicz Fabian
793877
Juchniewicz Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
26.05.1897
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
01.05.1962
Lubień, Polska
-
brak danych
07.05.1922
brak danych
plutonowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
30.05.1899
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.08.1911
brak danych
F/O
oficer techniczny
26.06.1995
Harare, Zimbabwe
-
brak danych
13.01.1901
brak danych
P/O
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.11.1924
brak danych
Cpl
instruktor wych. fizyczn.
07.06.2005
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.10.1911
Warszawa
F/O
obserwator
31.10.1942
Lorient, Francja
VM V kl., 4xKW
305 DB
07.04.1918
Warszawa
F/O
pilot
29.09.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
28.01.1914
brak danych
P/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.01.1914
brak danych
LAC
kierowca
24.11.1989
Wayne, MI, USA
-
318 DMR
30.01.1919
brak danych
LAC
obsługa siłowni
00.00.1983
Wallasey, Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.09.1919
Skalmierzyce
W/O
pilot
12.12.2015
Derby, Wlk. Brytania
06.03.1913
Warszawa
brak danych
13.01.1923
05.07.1984
Warszawa, Polska
21.06.1918
Warszawa
13.06.1944
Kleve, Niemcy
09.11.1900
brak danych
brak danych
Polska
15.01.1908
brak danych
brak danych
Polska
23.02.1918
Kilonia
01.10.2011
Hartford, CT, USA
09.09.1909
brak danych
00.00.1965
Vlissingen, Holandia
18.11.1916
brak danych
brak danych
brak danych
01.05.1910
brak danych
brak danych
brak danych
09.12.1912
brak danych
brak danych
Polska
02.12.1910
Łódź
00.00.1979
Bedford, Wlk. Brytania
06.10.1912
brak danych
brak danych
Polska
13.12.1909
Wilno
00.11.1979
Oswego, NY, USA
26.04.1926
brak danych
11.07.1990
Syston, Wlk. Brytania
25.05.1916
Borowiki
brak danych
26.05.1916
20.02.1986
Toms River, NJ, USA
kapitan
kapitan
porucznik
kapral
kapitan
porucznik
porucznik
plutonowy
st. szeregowy
st. sierżant
VM V kl., 4xKW, ODRK 304 DB, 317 DM
porucznik
F/Lt
obserwator
Buenos Aires, Argentyna
-
307 DMN
brak danych
W/O
radiooperator
3xKW
304 DB
F/O
nawigator
-
300 DB
Cpl
kancelista
-
Heliopolis
Cpl
fotograf
-
315 DM
Sgt
mechanik
-
316 DM
LAC
stolarz
-
315 DM
plutonowy
LAC
blacharz
-
brak danych
plutonowy
LAC
brak danych
-
brak danych
W/O
mechanik
KW
304 DB, 300 DB
LAC
mechanik
-
301 DB
LAC
murarz
-
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
-
301 DB
junak
AC1
mechanik
-
Heliopolis
LAC
kierowca
Chorley, Lancs., Wlk. Brytania
-
302 DM
brak danych
Cpl
bez specjalności
-
318 DMR
plutonowy
podporucznik
sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1491
Juchnowicz Władysław
P-2657 / 783174
Judek Aleksander
703377
780046
707611
Judycki Stanisław
Juk Jan
Jukiewicz Stanisław
782478
Julski Tadeusz
707259
Jundziłł Adolf
705869
Jung Bronisław
707738
Jungerman Seweryn
P-0208
76838
P-2371 / 792700
Jungowski Jerzy Leon Antoni
Jungraw Józef Maksymilian
Junosza-Stępowski Włodzimierz
P-2747
Juny Mieczysław Marian
781790
Jura Bronisław
P-0671
P-2887
703183
703813
783988
Jura Edmund
Jura Stanisław Michał
Juraj Karol
Juralewicz Alfons
Juras Antoni Franciszek
706854
Juraszek Józef
P-2498
Juraszek Konrad
708810
706362
793507
Juraszek Paweł
Jurczyc Mikołaj
Jurczyk Kazimierz
783714
Jurczyszyn Marian Józef
706476
Jurecki Tadeusz
706608
Jurek Kazimierz Zygmunt
705144
Jurek Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.11.1909
Zwody Wielkie
F/Lt
oficer medyczny
01.04.1994
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
29.06.1914
Gladbeck
F/O
pilot
09.08.2003
Międzychód, Polska
KW
303, 315, 309 DM
05.05.1911
brak danych
Cpl
mechanik przyrządów sam.
28.02.2014
Warszawa, Polska
-
315 DM
25.02.1918
Zaleszczyki
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1979
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
06.12.1897
brak danych
brak danych
Polska
02.11.1917
Łowicz
19.08.1944
16.03.1898
00.00.1967
porucznik
porucznik
sierżant
st. sierżant
kapral
VM V kl., 3xKW, ODRK 304 DB
AC2
bez specjalności
-
300 DB
W/O
pilot
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
BKZzM
12 AFU
brak danych
LAC
kucharz
Bangor, Caernarvons., Wlk. Brytania
-
brak danych
07.02.1911
Częstochowa
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
302 DM
01.03.1921
Warszawa
kapral
AC1
radiomechanik
02.01.1988
Vitry sur Seine, Francja
-
303 DM
29.12.1910
Wieluń
F/Lt
pilot
19.01.1974
Los Angeles, CA, USA
2xKW
304 DB
25.03.1894
Lublana
S/Ldr
obserwator
07.08.1952
Warszawa, Polska
-
brak danych
27.12.1899
Warszawa
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Paryż, Francja
-
315 DM
01.01.1913
brak danych
porucznik
F/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.11.1907
Częstochowa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
315 DM
04.08.1906
Rees
F/O
obserwator
07.08.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
29.09.1918
Kęty
F/O
pilot
23.12.2012
Kęty, Polska
-
304 DB
20.04.1917
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.11.1915
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
Kanada
BKZzM
318 DMR
23.09.1896
brak danych
F/Sgt
mechanik
17.06.1952
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.10.1922
brak danych
st. szeregowy
AC2
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.07.1918
Gniezno
porucznik
F/O
pilot
05.01.2009
Leigh-on-Sea, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1907
Istebna
AC2
bez specjalności
01.01.1982
Katowice, Polska
-
301 DB
04.01.1916
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
16.06.1995
Warren, MI, USA
-
316 DM
12.08.1914
Wesołów
Sgt
radiomechanik
brak danych
Australia
-
302 DM, 307 DMN, 315 DM
24.03.1921
Borysław
W/O
pilot
24.02.1987
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
29.06.1914
brak danych
Cpl
nawigator-uczeń
00.00.1959
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.03.1920
brak danych
Sgt
pilot
07.04.2006
Burlington, ON, Kanada
-
304 DB
03.08.1924
Warszawa
LAC
radiomechanik
brak danych
Welwyn Garden City, Wlk. Brytania
-
301 DB
st. sierżant
kapral
kapitan
podpułkownik
porucznik
major
porucznik
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
st. szeregowy
st. sierżant
st. sierżant
sierżant
sierżant
plutonowy
szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707323
Jurek Zbigniew
781666
Jurek Zygmunt
703953
794922
705695
Jurenko Walerian
Jurewicz Andrzej
Jurewicz Feliks
P-1894 / 783618
Jurewicz Henryk
780173
Jurewicz Karol
704001
Jurewicz Zenon
781344
Jurgała Robert
705519
707036
P-1920 / 783600
Jurgens Marian
Jurgielewicz Jan
Jurgin Kazimierz
783208
Jurjewicz Jan
792611
Jurka Jan
706472
708439
794302
784821
P-0140
Jurka Stanisław
Jurkiewicz Bolesław (Libomski)
Jurkiewicz Michał
Jurkiewicz Wacław
Jurkiewicz Wacław Marian
781946
Jurkowski Józef
706047
Jurkowski Marian
703101
708068
709824
Jurzyński Stefan Zygmunt
Justka Brunon (Stopa)
Jusza Feliks
707408
Jusza Józef
782418
Juszczak Józef
P-0386
Juszczak Stanisław Jerzy
707819
Juszczyk Bronisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
14.04.1926
brak danych
kapral
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
309 DMR
21.02.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1988
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
317 DM
30.03.1920
Mińsk
LAC
oficer transportu kolejow.
13.04.1984
Derby, Wlk. Brytania
-
302 DM
04.03.1916
Wilno
AC2
mechanik przyrządów sam.
14.08.1974
Giżycko, Polska
-
302, 315 DM
27.01.1911
Magazyn
F/Sgt
radiooperator
03.02.1945
Dürnbach, Niemcy
2xKW
300 DB
10.04.1919
Budziszki
porucznik
F/O
pilot
22.09.1943
Évreux, Francja
-
308 DM
07.11.1900
brak danych
chorąży
W/O
mechanik
brak danych
Polska
SKZ
300 DB
07.12.1917
Górki
Sgt
pilot
04.07.1944
Carew, Dyfed, Wlk. Brytania
-
595 DM
22.04.1916
Kończyce Wielkie
Cpl
mechanik
00.12.1981
Kończyce Wielkie, Polska
-
305 DB
01.02.1918
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.01.1921
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.01.1913
Wilno
F/Lt
meteorolog
25.02.1981
Cordoba, Argentyna
SKZzM
301 DB
19.01.1915
Marcon
W/O
pilot
05.10.1990
Indie
2xKW
304 DB
24.04.1915
Radocza
AC1
kierowca
brak danych
Montreal, QC, Kanada
-
307 DMN
18.04.1914
Radocza
Sgt
strzelec pokładowy
21.11.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
1662 HCU
29.10.1922
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.11.1911
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
318 DMR
09.10.1907
brak danych
Sgt
radiomechanik
brak danych
Polska
-
318 DMR
02.08.1905
Korytnica
F/Lt
obserwator
24.08.1977
Londyn, Wlk. Brytania
KW
300 DB
08.07.1920
Kozłów
AC2
rusznikarz
18.11.1940
Baginton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
308 DM
08.09.1925
brak danych
AC2
kierowca
brak danych
Wlk. Brytania
-
318 DMR
10.09.1921
brak danych
Sgt
tłumacz
brak danych
Argentyna
-
brak danych
02.07.1923
brak danych
LAC
rusznikarz
19.06.1988
Penley, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.09.1920
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Santa Fe, Argentyna
-
318 DMR
04.12.1902
brak danych
AC1
bez specjalności
00.04.1980
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
27.01.1917
brak danych
Sgt
rusznikarz
31.01.2002
Cook, IL, USA
-
brak danych
27.09.1918
Rzeszów
P/O
pilot
KW
303 DM
AC1
mechanik
-
Heliopolis
11.08.1941
-
04.04.1926
brak danych
29.07.2010
Harare, Zimbabwe
Stopień PSP
st. szeregowy
plutonowy
kapral
kapral
sierżant
kapral
kapral
porucznik
sierżant
plutonowy
kapral
st. szeregowy
plutonowy
st. sierżant
kapitan
szeregowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
st. sierżant
porucznik
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709082
Juszczyk Eugeniusz
705694
Juszczyk Julian
706131
705741
704556
Juszczyk Maksymilian
Juszczyk Wiktor
Juszkiewicz Aleksander
709083
Juszyński Edward
708694
Jutkiewicz Adam
P-2347 / 704076
Juza Stanisław
P-1122
Juźków Roman
792027
781430
782510
Kabaciński Władysław
Kabała Wiktor
Kabat Władysław
781380
Kabulski Jan
706874
Kabut Jan (Redutowski)
705870
784152
708200
793242
707820
Kac Aron
Kacalski Józef
Kachler Rudolf (Wysocki)
Kachniarz Marian
Kaciniel Czesław
709279
Kacmajor Zygmunt
709087
Kacprzak Jerzy
782964
781565
780870
Kacuk Mieczysław
Kacyrz Franciszek
Kaczalski Czesław
P-2365
Kaczan Henryk Tadeusz
703677
Kaczan Kazimierz
780946
Kaczan Stanisław
704211
Kaczan Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.12.1926
brak danych
junak
AC1
rusznikarz
brak danych
CA, USA
-
Halton
18.10.1924
Orłopol
plutonowy
W/O
radiooperator
brak danych
Australia
KW
300 DB
06.08.1923
brak danych
Sgt
pilot
22.04.2006
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.04.1913
brak danych
Cpl
obsługa siłowni
00.00.2001
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
21.11.1907
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
303 DM
21.08.1927
brak danych
junak
AC1
rusznikarz
brak danych
Peoria, AZ, USA
-
Halton
26.07.1925
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.10.1922
Kraków
F/O
pilot
08.09.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
05.06.1914
Lwów
F/Lt
pilot
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
315 DM
20.10.1918
Poznań
F/Sgt
pilot
21.02.1944
-
-
300 DB
03.04.1915
Baranów
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN
22.10.1904
brak danych
LAC
rusznikarz
00.00.1986
Northampton, Wlk. Brytania
-
309 DMR
20.05.1911
brak danych
Sgt
mechanik pokładowy
26.07.1944
Orlean, Francja
KW
300 DB
05.06.1922
brak danych
LAC
stolarz
24.04.1991
Nottingham, Wlk. Brytania
-
305 DB
11.01.1919
Łódź
AC1
bez specjalności
00.00.1986
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.01.1918
Cieszęcin
Sgt
radiomechanik
10.08.2002
Lubliniec, Polska
-
307 DMN, 304 DB
29.01.1922
brak danych
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
08.04.1920
Nasielsk
Cpl
mechanik radarowy
13.09.2008
West Hill, ON, Kanada
-
301 DB
27.04.1927
Dębniaki
brak danych
brak danych
05.10.2004
Baldock, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
16.01.1926
brak danych
szeregowy
AC1
kierowca
brak danych
Argentyna
-
Halton
16.02.1927
brak danych
junak
AC2
mechanik samolotowy
brak danych
brak danych
-
Halton
08.03.1914
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Glasgow, Wlk. Brytania
-
316 DM
26.04.1910
Cieszyn
LAC
mechanik pokładowy
23.08.1969
Goleszów, Polska
-
307 DMN
05.10.1919
Guźlin
Sgt
strzelec pokładowy
15.07.1941
Becklingen, Niemcy
2xKW
305 DB
26.05.1917
Lwów
podporucznik
F/O
nawigator
25.02.1945
Kleve, Niemcy
-
305 DB
06.03.1907
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
00.12.1964
Welton, Lincs, Wlk. Brytania
BKZzM
300 DB
21.03.1912
Bielica
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
03.07.1923
Probużna
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
Newcastle-on-Tyne, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB, 6 OTU
plutonowy
plutonowy
kapral
podporucznik
porucznik
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
sierżant
szeregowy
sierżant
junak
kapral
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
76631
Kaczanowski Mikołaj (Kay)
P-1950 / 783702
Kaczkowski Adam
707821
705204
-
Kaczkowski Feliks
Kaczmar Bolesław
Kaczmarczyk Antoni
781839
Kaczmarczyk Edward (Kay)
P-0215
Kaczmarczyk Karol Leopold
P-0246
Kaczmarczyk Paweł
704665
Kaczmarczyk Stanisław
793166
794213
708818
Kaczmarczyk Stanisław
Kaczmarczyk Stanisław
Kaczmarczyk Stefan
792825
Kaczmarek Andrzej
P-0536
Kaczmarek Bolesław Jan
703497
706798
708706
793147
729066
Kaczmarek Edmund
Kaczmarek Eugeniusz
Kaczmarek Franciszek
Kaczmarek Franciszek
Kaczmarek Henryk
780239
Kaczmarek Ignacy
793249
Kaczmarek Jan
794131
781817
792320
Kaczmarek Kazimierz
Kaczmarek Leonard
Kaczmarek Ludwik
782329
Kaczmarek Marian
784904
Kaczmarek Michał
793291
Kaczmarek Mieczysław Jan
703970
Kaczmarek Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.02.1907
brak danych
S/Ldr
oficer techniczny
00.00.1992
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
04.01.1919
brak danych
F/Lt
radiooperator
21.04.1976
Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
304 DB
07.07.1927
Hallerowo
AC2
mechanik przyrządów sam.
00.00.2002
Derby, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
22.01.1922
Lida
LAC
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
00.00.1897
brak danych
brak danych
administracja
13.03.1968
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.05.1914
Rudnik
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Wlk. Brytania
-
315 DM
20.09.1899
Mistek
major
S/Ldr
pilot
15.02.1973
Londyn, Wlk. Brytania
KW
301 DB
11.07.1901
Woroneż
major
S/Ldr
pilot
21.04.1987
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1909
brak danych
plutonowy
LAC
stolarz
brak danych
Chicago, IL, USA
-
brak danych
12.11.1913
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.01.1920
Brzezienko
Sgt
strzelec pokładowy
20.06.1942
Sage, Niemcy
VM V kl., 3xKW
300 DB
21.12.1908
Kochanowice
AC1
bez specjalności
00.00.1965
Derby, Wlk. Brytania
-
301 DB
30.11.1906
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik przyrządów sam.
00.00.1989
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.01.1917
Gniezno
kapitan
F/Lt
pilot
25.10.1951
Karaczi, Pakistan
21.08.1910
Wielkie Hajduki
brak danych
Francja
03.11.1920
brak danych
00.00.1997
Chiltern, Buckinhams., Wlk. Brytania
21.11.1922
Czechy
brak danych
podpułkownik
porucznik
junak
kapral
pułkownik
brak danych
kapral
kapral
VM V kl., 4xKW, DFC 302 DM
plutonowy
LAC
mechanik
-
305 DB
Sgt
pilot
-
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
Willers St. Paul, Francja
-
brak danych
01.10.1900
brak danych
F/Sgt
instruktor wych. fizyczn.
brak danych
Polska
-
303 DM
20.12.1925
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.01.1919
Dortmund
Sgt
meteorolog
11.03.1986
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
20.05.1913
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1951
Overton, Cardingans., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.10.1915
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
15.07.2006
Vancouver, BC, Kanada
VM V kl., 3xKW
300 DB
10.06.1915
Sieroniki ?
LAC
mechanik
brak danych
Francja
-
302 DM, 305 DB
21.08.1911
brak danych
LAC
strzelec pokładowy
24.02.2005
Toronto, ON, Kanada
-
309 DMR
17.12.1916
brak danych
Cpl
mechanik
12.04.1985
Bydgoszcz, Polska
BKZ
309 DMR
29.09.1902
Fabianowo
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
15.11.1921
Wymysłowo
plutonowy
LAC
mechanik
07.10.1984
Poznań, Polska
-
663 DSA
04.09.1918
Poznań
kapral
AC2
elektryk
25.07.2001
Zielona Góra, Polska
-
302 DM, 304 DB
plutonowy
st. szeregowy
st. sierżant
st. szeregowy
sierżant
st. szeregowy
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708704
Kaczmarek Stefan
782195
Kaczmarek Stefan
705994
792666
794649
Kaczmarek Tadeusz
Kaczmarek Wacław
Kaczmarski Edmund Stanisław
782205
Kaczmarski Stanisław
705198
Kaczmaryk Edward
780573
Kaczmaryk Jan (Radley)
705446
Kaczmarz Antoni
703414
703288
784162
Kaczmarzyk Czesław
Kaczor Józef
Kaczor Wincenty
P-0640
Kaczorkiewicz Jan
784013
Kaczorowski Julian
784885
P-1005
706971
784104
705871
Kaczorowski Marian
Kaczorowski Mieczysław
Kaczyński Bolesław (Kaye Charles)
Kaczyński Kazimierz Jakub
Kaczyński Piotr
709860
Kaczyński Piotr
706751
Kaczyński Zygmunt
703776
706286
793347
Kadlec Władysław
Kadłubkiewicz Stanisław
Kady Mieczysław
706640
Kafel Zdzisław
704446
Kaftan Feliks
P-0969
Kaiser Mieczysław Ludwik
707123
Kajdas Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
23.09.1924
brak danych
st. szeregowy
LAC
pilot-uczeń
brak danych
Francja
-
brak danych
21.07.1914
Altenberge
kapral
LAC
mechanik
20.01.1944
Plymouth, Devon, Wlk. Brytania
BKZ
304 DB, 8304 ES
18.04.1916
Grzybowszczyzna
LAC
bez specjalności
01.06.1985
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.10.1903
Łódź
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN
21.10.1916
brak danych
AC
bez specjalności
26.01.1991
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
07.12.1913
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
300 DB
18.07.1923
Uhrynów
kapral
LAC
strzelec pokładowy
00.00.1993
Sheffield, Yorks., Wlk. Brytania
-
301 DB
21.01.1915
Ropienka
sierżant
W/O
pilot
28.01.1997
Leeds, Wlk. Brytania
-
300 DB
07.06.1912
Lwów
sierżant
Sgt
radiooperator
13.02.1945
brak danych
-
300 DB
21.12.1916
Jędrzejów
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
12.04.1909
Sosnowiec
AC2
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
308 DM
18.08.1914
Truskawiec
LAC
magazynier
00.00.1992
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
08.06.1912
Radomin
F/Lt
pilot
13.03.1946
Edynburg, Wlk. Brytania
-
PSP Baza
07.07.1896
brak danych
F/Sgt
magazynier
brak danych
Polska
-
brak danych
15.01.1914
brak danych
Sgt
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
307 DMN
02.01.1907
brak danych
F/O
sędzia wojskowy
brak danych
Edinburgh, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.11.1918
brak danych
Sgt
radiooperator
05.07.2006
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.02.1916
brak danych
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.01.1913
Ignacowo
LAC
kierowca
20.10.1992
Londyn, Wlk. Brytania
-
318 DMR
16.06.1918
brak danych
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Wenezuela
-
318 DMR
08.09.1921
brak danych
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
306 DM
22.05.1921
Lwów
W/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
307 DMN
26.10.1921
Stary Sambor
F/Sgt
nawigator
20.04.2006
Palmer, MA, USA
-
brak danych
28.03.1912
brak danych
Cpl
rusznikarz
brak danych
Polska
-
305 DB
06.01.1920
brak danych
AC2
instruktor wych. fizyczn.
00.07.1980
Clayton-le-Moors, Wlk. Brytania
-
304 DB
16.11.1898
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
309 DMR
03.03.1900
brak danych
kapitan
P/O
bez przydziału
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.01.1926
brak danych
st. szeregowy
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
plutonowy
sierżant
szeregowy
plutonowy
plutonowy
kapral
kapitan
chorąży
sierżant
major
plutonowy
kapral
mł. majster
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704212
Kajdewicz Antoni
781286
Kajor Eugeniusz Rudolf
P-2366
792818
793079
Kajzer Tadeusz
Kalaga Leon
Kalaga Stefan Franciszek
706492
Kalamat Eugeniusz Franciszek
P-1600 / 783431
Kalarus Stefan
781431
Kalbarczyk Józef
793310
Kalbarczyk Józef
793551
780388
793705
Kalbarczyk Stanisław
Kaleta Kazimierz
Kaleta Tadeusz Henryk
708378
Kaletha Franciszek (Atleta)
781218
Kalfas Jan
P-2386
784277
P-2413 / 704262
783265
704783
Kaliciak Władysław Tadeusz
Kaliciecki Eugeniusz Ludwik
Kaliciński Wacław (Kaye)
Kaliciński Zdzisław Edward
Kaliczak Jan
793859
Kaliczak Michał
P-0225
Kalina Kazimierz
P-0765
705493
P-1130
Kalina Stefan
Kalina Zbigniew Ryszard
Kaliniecki Jerzy Wincenty
708038
Kalinowski Alfons (Sarnecki)
782545
Kalinowski Bronisław
783980
Kalinowski Czesław
792750
Kalinowski Edmund Henryk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.11.1921
brak danych
W/O
bombardier
24.02.2006
Nottingham, Wlk. Brytania
4xKW, ODRK
301, 300 DB, ACTC
22.04.1920
brak danych
Sgt
pilot
19.09.1941
Lyneham, Wlk. Brytania
-
14 SFTS
22.08.1913
brak danych
F/Lt
nawigator
08.08.1983
Burlington, ON, Kanada
-
300 DB
29.12.1912
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Argentyna
-
315 DM
18.09.1916
brak danych
F/Sgt
meteorolog
brak danych
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.01.1923
brak danych
Sgt
pilot
00.00.1987
Hampshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.08.1915
Chechło
P/O
pilot
08.01.1942
St. Clears, Gwynedd, Wlk. Brytania
-
6 AACU
13.05.1918
Brusów
kapral
LAC
mechanik
00.00.1985
Leeds, Wlk. Brytania
-
307 DMN
01.09.1916
Jedlnia
plutonowy
LAC
mechanik
00.01.1973
Milwaukee, WI, USA
-
301 DB
23.03.1916
Anin
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
302 DM, 315 DM
19.01.1920
brak danych
Cpl
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
300 DB
14.10.1922
brak danych
LAC
radiomechanik
00.08.1985
IL, USA
-
303 DM
17.11.1919
brak danych
kapral
LAC
żandarmeria lotnicza
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.12.1916
Cleveland
st. sierżant
W/O
pilot
02.10.1983
Bielsko-Biała, Polska
17.09.1913
brak danych
01.01.1992
Londyn, Wlk. Brytania
14.01.1919
Lwów
17.05.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
07.09.1913
Będzin ?
sierżant
st. szeregowy
porucznik
sierżant
plutonowy
plutonowy
podporucznik
plutonowy
sierżant
plutonowy
VM V kl., 3xKW, DFM 301 DB
porucznik
F/O
nawigator
-
304 DB
Sgt
strzelec pokładowy
-
18 OTU
porucznik
F/Lt
nawigator
00.00.1982
Chichester, Surrey, Wlk. Brytania
KW
300 DB, 1586 ESP
02.05.1918
Kraków
Cpl
magazynier
00.00.1987
York, Wlk. Brytania
-
307 DMN
03.03.1917
brak danych
LAC
elektryk
22.01.1995
Alliston, ON, Kanada
-
brak danych
13.04.1909
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.01.1898
Krępa
podpułkownik
W/Cdr
oficer techniczny
14.05.1982
Warszawa, Polska
-
DSP
12.04.1908
Rytwiny
F/O
obserwator
04.02.1943
-
-
300 DB
19.03.1923
brak danych
F/Sgt
pilot
07.01.1999
Braunton, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.11.1916
Woroneż
F/Lt
oficer techniczny
22.02.1998
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
07.11.1907
Toruń
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
305 DB
12.08.1901
brak danych
majster
Sgt
mechanik
21.12.1945
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
22.09.1901
Warszawa
st. majster
F/Sgt
mechanik
00.00.1976
Leeds, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.04.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik samochodowy
00.00.2000
Surrey, Wlk. Brytania
-
318 DMR
szeregowy
sierżant
kapral
porucznik
plutonowy
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783799
Kalinowski Edward
704903
Kalinowski Feliks
704609
76638
782272
Kalinowski Franciszek
Kalinowski Franciszek Jan
Kalinowski Jan Leon Hipolit
782952
Kalinowski Jan Stanisław
P-2592
Kalinowski Jerzy Bogdan Marian
782270
Kalinowski Józef
707822
Kalinowski Kazimierz
784884
794797
794854
Kalinowski Kazimierz
Kalinowski Kazimierz
Kalinowski Leon
707823
Kalinowski Paweł Kazimierz
708584
Kalinowski Stanisław Eugeniusz
704002
P-0231
792856
782162
780842
Kalinowski Tadeusz
Kalinowski Zbigniew Teofil
Kaliński Bolesław
Kaliński Zdzisław Wirginiusz
Kalisiak Edward Jan
703406
Kaliski Wiktor
704801
Kalista Eugeniusz
P-0787
793996
781959
Kalisz Kajetan
Kalisz Kazimierz Wiktor
Kalisz Stanisław
784998
Kalisz Stefan (Kalisiak)
709084
Kalisz Zenon Ryszard
794462
Kaliszewski Czesław Tadeusz
780328
Kaliszewski Stanisław Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.10.1911
Lwów
LAC
magazynier
03.02.1975
Świeradów Zdrój, Polska
-
307 DMN, 317 DM
17.08.1916
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
00.00.2007
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.11.1913
brak danych
W/O
radiooperator
00.04.1985
Doylestown, PA, USA
2xKW
304 DB
08.03.1906
Poznań
W/Cdr
nawigator
14.02.1974
Londyn, Wlk. Brytania
KW
307 DMN
09.05.1909
brak danych
LAC
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
03.04.1916
brak danych
kapral
LAC
elektryk
brak danych
Argentyna
-
309 DMR
06.02.1914
brak danych
porucznik
F/O
nawigator
brak danych
Australia
-
brak danych
16.10.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
16.02.1987
Hamilton, ON, Kanada
-
315 DM
16.01.1927
Drohiczyn
junak
AC1
mechanik
06.02.1992
Loughborough, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
09.02.1899
Mierzewo
F/Sgt
mechanik
12.10.1944
Hucknall, Notts., Wlk. Brytania
-
25 EFTS
15.05.1922
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.02.1914
Skryhiczyn
Cpl
mechanik
13.10.1976
Kielce, Polska
-
brak danych
01.02.1927
brak danych
AC2
mechanik
00.00.1992
Leicester, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
16.12.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.05.1920
brak danych
W/O
pilot
27.04.1993
Weston, Wlk. Brytania
KW
300 DB
07.10.1910
Ośnica
F/Lt
pilot
22.02.1985
Lincoln, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
318 DMR
12.11.1917
Warszawa
LAC
mechanik
15.07.2008
Bristol, Wlk. Brytania
-
301 DB
05.07.1912
brak danych
Cpl
mechanik
25.05.1993
Saskatchewan, AB, Kanada
-
309 DMR
27.07.1921
Warszawa
LAC
mechanik pokładowy
09.02.2006
Nottingham, Wlk. Brytania
-
305 DB
16.07.1916
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
25.12.1920
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.08.1913
brak danych
F/Lt
bombardier
03.03.2008
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.03.1916
Ustrzyki Dolne
LAC
mechanik
14.11.1993
Jeżów Sudecki, Polska
-
307 DMN
19.01.1911
brak danych
LAC
mechanik
08.10.1987
Los Angeles, CA, USA
-
302 DM
09.05.1912
brak danych
Cpl
fotograf
00.00.1967
Reading, Berks., Wlk. Brytania
-
317 DM
26.11.1926
brak danych
AC2
radiomechanik
26.01.2005
Nottingham, Wlk. Brytania
-
Cranwell
28.01.1911
Białystok
plutonowy
LAC
elektryk
00.00.1995
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB, 6 OTU
07.04.1916
Lwów
chorąży
W/O
radiooperator
16.02.1993
Hadfield, VIC, Australia
2xKW, BKZzM
307 DMN
plutonowy
plutonowy
sierżant
podpułkownik
kapral
st. majster
kapral
plutonowy
junak
st. szeregowy
sierżant
kapitan
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
kapitan
plutonowy
kapral
sierżant
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794069
Kaliszewski Zygmunt
P-1309
Kalita Stefan
783853
P-1905 / 780304
76833
Kalka Ludwik
Kalkus Wacław Stanisław
Kalkus Władysław Jan
76759
Kalpas Roland Antoni
784255
Kaltenbek Kazimierz Jan
792337
Kalwa Franciszek
709085
Kalwajtys Henryk
781404
781677
792891
Kałat Kazimierz
Kałdowski Bronisław Leon
Kałduński Alojzy
784412
Kałęcki Zygmunt
782939
Kałka Stanisław
706122
794561
708695
76649
705336
Kałłaur Anatol
Kałłaur Jan
Kałuziński Józef
Kałuża Mieczysław Ludwik
Kałuża Wacław
P-1720 / 783640
Kałużny Henryk Zbigniew
707322
Kałwa Zygmunt
704120
782496
P-2593
Kamecki Ryszard Edward
Kamieniak Roman
Kamieniecki Mikołaj
P-3014
Kamienobrodzki Kazimierz Jan
P-0860
Kamieński Olgierd Marian
784623
Kamiński Bronisław
705267
Kamiński Czesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.08.1906
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.12.1903
brak danych
kapitan
F/O
administracja
00.00.1980
Bromley, Kent, Wlk. Brytania
-
318 DMR
05.08.1901
Bydgoszcz
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
303 DM
14.06.1922
Warszawa
F/O
obserwator
24.06.1943
Amsterdam, Holandia
VM V kl., 4xKW
301 DB, 138 DS
08.02.1892
Lwów
G/C
pilot
25.02.1945
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
CBE
brak danych
25.05.1908
Taszkient
F/Lt
pilot
08.03.1994
Doylestown, PA, USA
20.11.1903
brak danych
27.09.1967
Cape Town, RPA
11.12.1911
Przemyślany
00.00.1986
14.09.1927
00.00.1990
Edmonton, AB, Kanada
04.03.1905
Będzin
08.02.1941
st. sierżant
podporucznik
generał bryg.
major
VM V kl., KW, SKZzM PSP Baza
st. sierżant
Sgt
stolarz
-
brak danych
Sgt
rusznikarz
Manchester, Wlk. Brytania
-
307 DMN
brak danych
AC1
mechanik samolotowy
-
Halton
F/Sgt
mechanik
Black Bourton, Oxon., Wlk. Brytania
-
2 SFTS
11.12.1914
brak danych
Sgt
mechanik
00.00.1983
Sheffield, Yorks., Wlk. Brytania
-
306 DM
27.09.1907
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
RPA
-
brak danych
02.01.1916
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
00.00.1988
Dorset, Wlk. Brytania
-
304 DB
12.05.1904
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
303 DM
28.09.1923
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Brazylia
-
brak danych
26.05.1919
Kałłaurowicze
LAC
mechanik
00.00.1998
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
-
301 DB
08.09.1921
brak danych
LAC
obsługa siłowni
brak danych
Francja
-
5029 DBL
14.05.1912
Skomlin
F/Lt
pilot
06.05.1960
Wieluń, Polska
25.03.1921
brak danych
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
13.07.1919
Kutno
25.04.1993
Fullerton, CA, USA
17.04.1926
Ostrogorka
00.00.1963
sierżant
junak
majster
st. majster
plutonowy
kapral
st. szeregowy
st. szeregowy
kapitan
VM V kl., 4xKW, DFC 307 DMN, 305 DB
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
F/Lt
pilot
VM V kl., 4xKW
301 DB
LAC
mechanik
Newton Abbot, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.05.1924
Kutno
Sgt
pilot
01.03.1945
Pierrepont, Francja
KW
316 DM
04.07.1902
Częstochowa
F/Sgt
bez specjalności
11.02.1983
Nysa, Polska
-
brak danych
21.11.1914
brak danych
F/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.04.1907
Lwów
porucznik
F/O
oficer techniczny
03.08.1991
Warszawa, Polska
-
brak danych
02.01.1905
Sołowa
porucznik
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Torquay, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.03.1912
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
304 DB
23.06.1918
brak danych
st. szeregowy
LAC
radiomechanik
brak danych
Spring Hill, FL, USA
-
306 DM
porucznik
kapral
plutonowy
st. sierżant
podporucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703672
Kamiński Eugeniusz
704439
Kamiński Eugeniusz
703403
708413
P-2090 / 794441
Kamiński Feliks
Kamiński Grzegorz
Kamiński Henryk
708415
Kamiński Jan
708938
Kamiński Jan
784694
Kamiński Jan
781500
Kamiński Jan Szczepan (Kaye)
704907
703752
794224
Kamiński Jerzy
Kamiński Józef
Kamiński Józef
P-1758
Kamiński Józef
707038
Kamiński Józef (Gerron)
705306
781643
703143
782692
729139
Kamiński Józef Marian
Kamiński Karol (Carl)
Kamiński Lucjan Witold (Kayworth)
Kamiński Paweł
Kamiński Przemysław Lucjan
780463
Kamiński Stanisław
781432
Kamiński Stanisław
783767
792939
708057
Kamiński Stanisław
Kamiński Stanisław
Kamiński Stanisław (Sawicki)
793541
Kamiński Stefan
703779
Kamiński Stefan Witold
705548
Kamiński Tadeusz
709086
Kamiński Tadeusz Ryszard
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.12.1906
Tarczyn
sierżant
Cpl
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.01.1918
brak danych
kapral
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.09.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.01.1979
New York, USA
-
308 DM
25.03.1915
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.12.1917
brak danych
F/Lt
pilot
25.04.2002
Welsboro, PA, USA
KW
309 DMR
12.02.1925
brak danych
st. szeregowy
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
307 DMN
19.08.1926
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
316 DM
20.10.1895
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.11.1914
Warszawa
sierżant
Cpl
radiomechanik
27.04.1966
Casterton, Lancs., Wlk. Brytania
-
301 DB
06.05.1918
brak danych
F/Sgt
pilot
02.02.2000
Saltbury-by-Sea, Cleveland, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.02.1908
Kozłowo
LAC
mechanik
00.00.1974
Kruchowo, Polska
-
301 DB
16.07.1917
Żuki
LAC
mechanik
06.06.2003
New Britain, CT, USA
-
305 DB
28.06.1914
Bielsko
F/Lt
pilot
28.04.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
10.10.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
San Gabriel, CA, USA
-
brak danych
26.07.1906
brak danych
LAC
magazynier
24.09.1959
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.01.1917
brak danych
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.02.2005
Palm Harbor, FL, USA
-
300 DB
30.06.1920
Grudziądz
Sgt
mechanik pokładowy
15.10.1974
Scarborough, Yorks., Wlk. Brytania
-
318 DMR
15.01.1914
Bełżyce
Cpl
radiooperator
05.07.1983
Forres, Moray, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.01.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
04.12.1915
brak danych
plutonowy
LAC
radiooperator
brak danych
Bridgeport, CT, USA
-
303 DM
12.11.1912
Stoppenberg
plutonowy
LAC
mechanik
24.02.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
-
305 DB
28.02.1915
Dortmund
Sgt
strzelec pokładowy
20.02.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW, ODRK
300 DB
06.10.1908
Wolbrom
Cpl
mechanik przyrządów sam.
00.00.1987
Oldham, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
27.04.1909
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.04.1916
Piaseczno
Sgt
mechanik
00.00.1999
Ashford, Kent, Wlk. Brytania
-
302 DM, 315 DM
11.11.1907
brak danych
AC1
bez specjalności
08.02.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.04.1919
brak danych
LAC
instruktor wych. fizyczn.
07.12.1998
Nottingham, Wlk. Brytania
-
317 DM
04.01.1926
brak danych
AC2
elektryk samolotowy
brak danych
New York, USA
-
Halton
plutonowy
st. szeregowy
porucznik
sierżant
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapral
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
sierżant
kapral
st. sierżant
kapral
plutonowy
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707321
Kamiński Władysław
781489
Kamiński Władysław
783133
P-0665
P-2774
Kamiński Władysław
Kamiński Władysław
Kamiński Władysław
708410
Kamiński Władysław (Kuki)
703673
Kamiński Zdzisław
708418
Kamiński Zdzisław
729227
Kamiński Zdzisław
707580
708416
783875
Kamiński Zygmunt (Koliński)
Kampa Franciszek
Kamyszek Tadeusz
794087
Kaňa Jozef (Kania Józef)
783067
Kanabus Edward
706498
792746
708496
708625
784394
Kanas Mieczysław Tadeusz
Kanciak Stanisław
Kandzia Józef (Wełnowski)
Kania Czesław
Kania Edmund
704209
Kania Jan
704385
Kania Jan
784236
704732
794175
Kania Karol Franciszek
Kania Medard
Kania Władysław
703184
Kaniecki Jan
781821
Kaniewski Kazimierz
784921
Kaniewski Marian
781830
Kaniewski Mirosław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.05.1926
brak danych
st. szeregowy
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
304 DB
10.06.1900
Brześć
majster
Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
18.12.1910
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.10.1910
Poznań
F/Lt
pilot
18.06.1995
Puszczykowo, Polska
VM V kl., 2xKW
302 DM
14.07.1914
brak danych
F/O
nawigator
15.10.1990
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.08.1908
brak danych
plutonowy
Cpl
obsługa siłowni
brak danych
Polska
-
305 DB
08.08.1908
brak danych
sierżant
F/Sgt
kreślarz
31.03.1981
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
17.05.1912
Warszawa
plutonowy
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.02.1916
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Argentyna
-
brak danych
03.01.1909
brak danych
LAC
kierowca
18.12.1984
Nottingham, Wlk. Brytania
-
315 DM
23.08.1926
brak danych
AC1
elektryk
20.09.1984
Tychy, Polska
-
brak danych
17.07.1910
Poznań
Sgt
radiooperator
26.06.1942
-
3xKW
304 DB
26.09.1914
Krupina
W/O
pilot
21.07.1994
brak danych
KW
303, 315 DM, 309 DMR
13.10.1911
brak danych
Sgt
żandarmeria lotnicza
00.00.1998
Rotherham, Yorks., Wlk. Brytania
-
302 DM
21.01.1917
Zbaraż
F/Sgt
radiooperator
13.10.1986
Richmond Hill, ON, Kanada
-
304 DB
23.09.1894
Będzitowo
AC2
mechanik
11.11.1940
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
PSP Baza
15.02.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
brak danych
06.02.1923
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.01.1910
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.01.1920
brak danych
kapral
LAC
magazynier
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.08.1901
brak danych
chorąży
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.02.1911
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.06.1921
Szydłowiec
LAC
radiomechanik
brak danych
Shipley Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB
26.06.1912
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
303 DM
26.06.1914
Kłódka
plutonowy
Cpl
obsługa balonów
21.09.1976
Brodnica, Polska
-
brak danych
09.09.1906
brak danych
st. majster
Sgt
mechanik
brak danych
Argentyna
BKZ
brak danych
09.04.1921
Skierniewice
LAC
mechanik
18.07.1984
Leicester, Wlk. Brytania
-
315 DM
05.04.1921
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1978
Askern, Wlk. Brytania
-
309 DMR
szeregowy
kapitan
porucznik
kapral
kapral
sierżant
chorąży
st. sierżant
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0041 / 76881
Kaniewski Zdzisław Andrzej
704666
Kanikowski Antoni
781368
792324
794645
Kaniok Raymund
Kaniuka Grzegorz Antoni
Kantor Albert
703048
Kantowski Jan
794434
Kańczewski Konrad Jan
782436
Kańczuła Tadeusz Antoni
793289
Kański Stanisław
784539
781276
782140
Kański Stefan
Kapa Jerzy Kazimierz
Kapcia Ludwik Władysław
793365
Kapciak Antoni
706129
Kapciuk Jerzy
P-2575 / 703826
703674
705145
784402
706629
Kapciuk Zdzisław
Kapecki Julian
Kapelczak Antoni
Kapias Bronisław Julian
Kapłański Eugeniusz
P-2168 / 794832
Kaprocki Bolesław Aleksander
783983
Kaptur Stanisław
783750
707320
729240
Kapusta Franciszek
Kapusta Piotr
Kapustka Kazimierz
781394
Kapuścik Franciszek
780047
Kapuściński Józef
784170
Kapuściński Władysław
792629
Kapyś Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
23.01.1917
Jarocin
F/O
obserwator
14.09.1941
Watchfield, Oxon., Wlk. Brytania
VM V kl.
3 SFTS
21.04.1910
brak danych
LAC
stolarz
01.10.1973
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.04.1920
Piosek
W/O
pilot
08.02.2016
Redruth, Wlk. Brytania
3xKW
303 DM
15.02.1917
Orchówek
LAC
mechanik radarowy
28.09.1994
Braintree, Essex, Wlk. Brytania
-
305 DB
02.09.1920
Chicago
AC1
bez specjalności
03.01.1989
San Francisco, CA, USA
-
brak danych
26.09.1920
Katarzynki
kapral
Sgt
bombardier
27.08.1944
Solymar, Węgry
-
1586 ESP
26.12.1914
brak danych
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.00.1990
Braintree, Essex, Wlk. Brytania
-
307 DMN
20.05.1911
Ćmielów
sierżant
Cpl
mechanik radarowy
22.07.1964
Leeds, Wlk. Brytania
-
300 DB
06.04.1905
brak danych
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
19.07.1916
brak danych
LAC
elektryk
00.00.2006
Sefton North, Lancs., Wlk. Brytania
-
308 DM
01.12.1915
Zawiercie
Sgt
radiooperator
23.06.1942
Schiermonnikoog, Holandia
KW
301 DB
08.11.1919
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1969
Suffolk, Wlk. Brytania
-
318 DMR
24.05.1907
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Warszawa, Polska
-
305 DB
02.11.1923
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
16.07.1968
Culver City, CA, USA
-
brak danych
21.05.1921
Skierniewice
F/Lt
pilot
03.02.1945
Dürnbach, Niemcy
2xKW
300 DB
26.12.1909
Warszawa
Cpl
radiomechanik
brak danych
Polska
BKZzM
304 DB
20.05.1917
Recklinghausen
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.02.1976
NV, USA
-
307 DMN
23.11.1903
brak danych
Sgt
kancelista
15.01.1967
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.05.1916
brak danych
AC2
pilot-uczeń
00.00.1980
Warszawa, Polska
-
brak danych
09.08.1905
brak danych
porucznik
F/O
administracja
10.02.1974
Legnica, Polska
-
brak danych
11.10.1898
brak danych
majster
W/O
magazynier
29.11.1971
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
317 DM
10.03.1907
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
01.07.1926
Lubeszka
LAC
elektryk
00.03.2011
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
07.02.1914
brak danych
AC2
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
10.02.1916
Częstochowa
LAC
rusznikarz
00.00.1984
Plymouth, Wlk. Brytania
-
302 DM, 315 DM
02.01.1921
Zakoty
Cpl
mechanik
12.03.2000
Brusque, Brazylia
-
brak danych
16.06.1911
Lwów
Sgt
kancelista
05.10.1945
Hunstanton, Norfolk, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
03.11.1918
Dubienka
Cpl
mechanik przyrządów sam.
26.10.2001
Aldershot, Wlk. Brytania
-
301 DB
porucznik
plutonowy
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
sierżant
podporucznik
sierżant
plutonowy
st. sierżant
kapral
sierżant
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
majster
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792056
Karabanik Stanisław Marian
781170
Karais Jerzy Włodzimierz
794454
793087
brak danych
Karalun Władysław
Karamucki Kazimierz (Kaye)
Karas Edward Jan
708825
Karasiewicz Bronisław (Wojnowski)
703972
Karasiewicz Edward
782086
Karasiewicz Roman Jan
794139
Karasiński Franciszek Jerzy
705512
793862
793455
Karasiński Henryk
Karasiński Henryk
Karasiński Stanisław
793871
Karasiński Wiktor Piotr
P-1858 / 783619
Karaszewski Kazimierz
708205
780871
P-0578
793456
709910
Karaszewski Wacław (Zbójnicki)
Karaś Antoni
Karaś Edward Jan
Karaś Emil
Karaś Marian
783006
Karaś Stanisław
784964
Karaś Tadeusz
708583
793737
705268
Karbowniczek Stanisław Wiktor
Karbowski Bronisław
Karbowski Henryk
703753
Karbowski Lucjan
780851
Karbowski Zbigniew
706106
Karbowy Edward
781091
Karch Zygfryd
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.03.1920
Lwów
W/O
radiooperator
03.08.1954
Northampton, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB
24.04.1918
Tarnopol
W/O
nawigator
brak danych
brak danych
2xKW
307 DMN
03.07.1913
Wilno
F/Sgt
bombardier
25.04.1944
-
2xKW
300 DB
06.03.1920
brak danych
LAC
mechanik
14.09.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
brak danych
brak danych
brak danych
obserwator
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.02.1921
Twarda Góra
kapral
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
brak danych
-
306 DM
24.12.1911
Sambor
sierżant
LAC
mechanik
07.01.2003
Park Ridgr, IL, USA
-
316 DM
09.02.1918
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1960
Polska
-
300 DB
02.10.1921
brak danych
plutonowy
LAC
magazynier
08.03.1999
Kelowna, BC, Kanada
-
308 DM
28.01.1916
brak danych
AC1
kancelista
03.12.1996
Namysłów, Polska
-
304 DB
04.05.1914
brak danych
W/O
pilot
08.08.1996
Cheltenham, Gloucs., Wlk. Brytania
-
303 DM
08.03.1913
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1982
Hastings & Rother, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.04.1916
brak danych
W/O
pilot
18.10.1998
Churchdown, Gloucs., Wlk. Brytania
3xKW
308 DM
26.04.1918
Moskwa
F/Lt
pilot
26.01.1996
Ostrołęka, Polska
-
309 DMR
05.03.1904
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
12.12.1921
brak danych
LAC
magazynier
00.00.1993
Sint-Denijs-Westrem, Belgia
-
308 DM
04.10.1892
brak danych
G/C
obserwator
18.12.1977
Bochnia, Polska
-
brak danych
11.06.1907
brak danych
Cpl
stolarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.07.1914
brak danych
Cpl
meteorolog
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
BKZzM
brak danych
24.07.1907
Nowy Las
sierżant
Cpl
mechanik samochodowy
16.02.1984
Lublin, Polska
-
302 DM, 308 DM
22.01.1919
brak danych
plutonowy
LAC
tokarz
21.05.1995
Blackwater, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.06.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
04.03.2014
Chicago, IL, USA
-
316 DM
31.07.1920
Tereszewo
F/Sgt
strzelec pokładowy
21.04.1942
Dürnbach, Niemcy
3xKW
301 DB, 138 DS
03.08.1924
brak danych
AC2
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.04.1904
Dobrzejewice
sierżant
Cpl
magazynier
brak danych
Polska
-
301 DB
01.09.1919
Piotrków Tryb.
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
St. Austell Cornwall, Wlk. Brytania
-
301 DB
09.02.1918
brak danych
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
300 DB
19.02.1915
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
st. sierżant
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
pułkownik
kapral
sierżant
kapral
sierżant
porucznik
st. szeregowy
plutonowy
pułkownik
sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784406
Karcz Jerzy Józef
780732
Karcz Ludwik
704480
783352
703417
Karcz Stefan
Karczewski Antoni
Karczewski Jan
782923
Karczewski Jan
707824
Karczewski Kazimierz Stanisław
708697
Karczewski Leon
P-0336
Karczewski Leszek Jerzy
729164
705346
707037
Karczewski Wiktor
Karczmarczyk Bolesław
Karczmarczyk Józef (Kaczmarczyk)
707319
Karczmarczyk Roman
P-2338 / 793246
Karczmarczyk Zygmunt
708530
P-2066 / 780874
705178
706742
704610
Karczmarek Zbigniew Julian
Karczmarz Józef Paweł
Karczyński Józef
Kardasiewicz Bolesław
Kardasiewicz Zdzisław
704501
Kardasz Szczepan
781093
Kardaś Marian
P-2414 / 704264
792761
784078
Kardella Wincenty
Karge Bronisław
Kargol Alojzy Jan
P-2963 / 784355
Kargól Franciszek Maciej
705011
Karlewski Wojciech (Korolko Konstanty)
P-2844
Karlikowski Kazimierz (Carlton)
780180
Karliński Jan Bolesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
21.04.1915
brak danych
Cpl
mechanik
11.07.1990
Springs, RPA
BKZ
316 DM, 6316 SE
25.08.1915
Kraków
Sgt
radiooperator
09.05.1941
Amersfoort, Holandia
KW
305 DB
20.08.1922
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
Manchester, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
10.07.1909
brak danych
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
306 DM
19.01.1905
Kosy
LAC
bez specjalności
02.02.1993
Kartuzy, Polska
-
brak danych
22.02.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
06.05.1995
Toruń, Polska
-
306 DM
25.02.1925
brak danych
junak
AC1
mechanik
11.06.2001
Westminster, CO, USA
-
Heliopolis
10.08.1923
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
07.04.1906
Warszawa
kapitan
F/O
pilot
25.07.1941
Hoek van Holland, Holandia
2xKW
304 DB
17.10.1909
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.01.1922
brak danych
LAC
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
300 DB
13.06.1926
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Bedminster Bristol, Wlk. Brytania
-
303 DM
15.04.1926
brak danych
st. szeregowy
Cpl
kierowca
brak danych
Argentyna
-
brak danych
08.07.1917
brak danych
porucznik
F/O
meteorolog
brak danych
Tibury, ON, Kanada
SKZzM
brak danych
09.01.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
300 DB
18.05.1919
brak danych
F/Lt
pilot
00.00.2001
Torridge, Devon, Wlk. Brytania
KW
303 DM
21.01.1916
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Melbourne, VIC, Australia
-
brak danych
22.01.1924
brak danych
W/O
radiooperator
brak danych
Llandudno, Wlk. Brytania
KW
300 DB
05.12.1914
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
30.08.1944
Alestrup, Dania
-
300 DB
27.12.1911
brak danych
Cpl
kucharz
00.00.2000
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
-
303 DM
01.04.1918
Krępa
Sgt
mechanik pokładowy
29.04.2005
Sequim, WA, USA
-
304 DB
17.09.1919
brak danych
F/Lt
pilot
11.11.2012
Doylestown, PA, USA
2xKW
316 DM
05.11.1909
brak danych
Cpl
mechanik samochodowy
09.10.1986
Kolonia, Niemcy
-
302 DM
21.06.1907
Lwów
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN
24.02.1919
brak danych
F/O
meteorolog
brak danych
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
307 DMN
10.08.1924
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
303 DM
11.02.1916
brak danych
F/O
pilot
00.00.1995
Suffolk, Wlk. Brytania
KW
318 DMR
16.09.1920
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
317 DM
sierżant
kapral
plutonowy
st. sierżant
kapral
kapral
st. szeregowy
kapral
kapral
porucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
porucznik
plutonowy
st. sierżant
podporucznik
kapral
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708142
Karmański Jan (Karski)
706873
Karmański Paweł (Kot)
P-2790 / 705531
783041
793306
Karnacewicz Władysław (Karn)
Karniewski Jan Aleksander
Karniewski Stanisław
P-0973
Karnkowski Tadeusz
783943
Karnowski Edmund
794923
Karny Jan
706489
Karol Witold
781080
794648
707752
Karolak Stanisław
Karolewicz Stanisław
Karp Anatol Zdzisław
781838
Karp Bernard Kazimierz
705660
Karp Walenty
782192
706416
780240
707039
707683
Karpa Jan
Karpiej Jan
Karpiel Stanisław
Karpierz Władysław
Karpiński Longin Stanisław
705379
Karpiński Maciej
703918
Karpiński Mieczysław
782934
707040
P-1378
Karpiński Mirosław
Karpiński Romuald
Karpiński Stanisław
P-0303
Karpiński Stefan
705911
Karpiński Tadeusz
P-1403
Karpiński Tadeusz Teodor
793576
Karpiński Teodor
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.09.1911
brak danych
kapral
LAC
obsługa siłowni
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.10.1923
brak danych
kapral
AC1
sanitariusz
10.10.1980
Tarnowskie Góry, Polska
-
brak danych
12.08.1920
brak danych
F/O
strzelec pokładowy
29.06.2006
Bradwell Park, NSW, Australia
SKZzM
304 DB, 6 OTU
04.12.1906
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.05.1902
brak danych
W/O
pilot
brak danych
Polska
-
brak danych
27.11.1917
Wiśniewa
F/Lt
pilot
13.09.2013
Wilczyn, Polska
VM V kl., KW
316 DM
21.11.1902
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
309 DMR
12.11.1907
Janów
Sgt
strzelec pokładowy
15.10.1942
Grainville-Langannerie, Francja
-
18 OTU
09.09.1922
Lida
F/Sgt
radiooperator
14.07.1983
Melbourne, VIC, Australia
-
304 DB, 6 OTU
17.05.1915
Czerechów
LAC
mechanik
00.00.1991
Bishops Stortford, Wlk. Brytania
-
305 DB
02.02.1917
brak danych
LAC
bez specjalności
23.04.1954
Montreal, QC, Kanada
-
307 DMN
21.08.1921
brak danych
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.04.1919
Cisów
LAC
mechanik
brak danych
Camberley, Surrey, Wlk. Brytania
-
307 DMN
14.02.1924
Hancewicze
W/O
strzelec pokładowy
04.03.2010
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
01.10.1911
brak danych
LAC
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
304 DB
11.11.1912
brak danych
Cpl
bez specjalności
00.00.1961
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.05.1914
brak danych
W/O
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.01.1925
brak danych
LAC
kierowca
00.00.2003
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.06.1915
brak danych
AC1
bez specjalności
00.00.2004
Colchester, Essex, Wlk. Brytania
-
315 DM
07.10.1918
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik radarowy
00.00.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
05.02.1922
Równe
kapral
LAC
radiomechanik
02.12.2013
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.04.1915
brak danych
LAC
mechanik
15.09.1955
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
10.04.1928
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
305 DB
17.12.1891
Piotrków Tryb.
A/Cdre
pilot
30.01.1982
Los Angeles, CA, USA
-
305 DB
20.06.1899
Kruszwica
F/Lt
pilot
27.11.1968
Londyn, Wlk. Brytania
OBE
brak danych
17.03.1917
Ciechanowiec
Cpl
kancelista
19.01.1989
Murray Bridge, SA, Australia
-
315 DM
14.10.1901
brak danych
F/Lt
pilot
13.10.1966
Hillingdon Hill, Wlk. Brytania
-
307 DMN
09.09.1915
Warszawa
LAC
mechanik
24.11.1999
Keighley, Yorks., Wlk. Brytania
-
302 DM, 315 DM
podporucznik
szeregowy
chorąży
kapitan
sierżant
sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
chorąży
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
pułkownik
kapitan
plutonowy
kapitan
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0816
Karpiński Tytus Bolesław
703495
Karpiński Wiesław Julian
P-2236 / 793574
704559
705872
Karpiński Zygmunt
Karpowicz Czesław
Karpowicz Józef
705079
Karpowicz Kazimierz
703408
Karpowicz Władysław
792810
Karpuszko Alojzy (Karr)
784980
Kartowski Józef
793420
706728
782020
Karubin Stanisław
Karudański Lech Hubert
Karwasiński Feliks (Fisher)
707409
Karwat Stanisław
P-2761 / 706959
Karwat Włodzimierz
708648
781077
784238
703465
707612
Karwiński Ryszard
Karwot Alfred
Karwowski Antoni Michał
Karwowski Feliks
Karwowski Józef
P-0750
Karwowski Lech Teodor Jan
793350
Karwowski Michał Tadeusz
782299
P-1284
P-1410
Karwowski Tadeusz
Karwowski Włodzimierz Eugeniusz
Karwowski Zygmunt
793766
Karzycki Stanisław
P-2518
Kasaniuk Edward
706250
Kasfiner Henryk
781658
Kasianowski Gustaw
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.01.1894
Łowicz
pułkownik
G/C
pilot
04.06.1982
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.08.1922
Jarosław
sierżant
W/O
pilot
15.11.2012
Hanover, ON, Kanada
KW
300 DB
31.10.1902
Bobrowniki
F/O
oficer techniczny
00.09.1971
IN, USA
-
302 DM
15.05.1909
brak danych
LAC
mechanik
07.06.1997
Chojna, Polska
-
305 DB
20.07.1918
Protasy
LAC
mechanik samochodowy
17.10.1982
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.06.1918
brak danych
AC2
bez specjalności
23.06.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
302 DM
07.10.1902
brak danych
Cpl
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
03.12.1913
brak danych
Sgt
rusznikarz
00.00.1990
Worthing, Sussex, Wlk. Brytania
-
315 DM
26.11.1911
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.10.1915
Warszawa
Sgt
pilot
12.08.1941
Castletown, Wlk. Brytania
23.10.1919
brak danych
28.09.1972
brak danych
12.09.1919
Września
07.04.1997
Parksville, BC, Kanada
10.07.1898
Mądrów
brak danych
brak danych
01.03.1913
brak danych
brak danych
Polska
24.03.1920
brak danych
brak danych
brak danych
01.02.1915
brak danych
00.00.1999
Devon, Wlk. Brytania
28.04.1908
brak danych
brak danych
brak danych
18.06.1916
Warszawa
brak danych
brak danych
19.03.1901
brak danych
brak danych
Polska
21.10.1913
Sady Poznańskie
23.10.1941
06.09.1917
brak danych
brak danych
11.05.1907
Warszawa
00.00.1961
Londyn, Wlk. Brytania
13.09.1912
Kielce
21.05.1978
Auckland, Nowa Zelandia
06.01.1906
Remki
brak danych
Toronto, ON, Kanada
28.08.1900
brak danych
00.04.1982
Bydgoszcz, Polska
02.03.1912
brak danych
11.04.2003
Londyn, Wlk. Brytania
11.01.1924
Warszawa
25.03.1986
Londyn, Wlk. Brytania
11.12.1916
Zadyby
02.01.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
porucznik
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
brak danych
sierżant
VM V kl., 3xKW, ODRK, DFM 303 DM, 55 OTU
kapral
AC2
nawigator-uczeń
-
brak danych
Cpl
kancelista
-
301 DB
plutonowy
LAC
kancelista
-
brak danych
porucznik
F/O
administracja
-
brak danych
AC2
obsługa techniczna
-
brak danych
LAC
mechanik
-
304 DB
Cpl
mechanik
-
brak danych
LAC
kierowca
-
307 DMN, 308 DM
LAC
kucharz
-
brak danych
F/O
obserwator
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
brak danych
LAC
mechanik
-
308 DM
LAC
mechanik
BKZ
305 DB
S/Ldr
pilot
3xKW
302 DM
F/Lt
oficer techniczny
-
brak danych
st. sierżant
F/Sgt
radiomechanik
-
brak danych
porucznik
F/O
nawigator
-
307 DMN
st. szeregowy
LAC
meteorolog
-
301 DB
plutonowy
Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
301 DB
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
porucznik
plutonowy
plutonowy
major
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707825
Kasiańczuk Michał
782037
Kaslewicz Barney Frank
708149
P-2775
706330
Kasparek Jan (Herbski)
Kasparek Józef Ignacy
Kasperczak Leon
704560
Kasperek Adolf
794455
Kasperowicz Edward Piotr
707517
Kasperski Konstanty
704440
Kasprowiak Bogusław Zdzisław
707410
781065
729004
Kasprowicz Jan
Kasprowicz Wacław
Kasprzak Antoni
783202
Kasprzak Eugeniusz Paweł
792062
Kasprzak Henryk Władysław
707318
706636
703290
704667
782618
Kasprzak Józef Andrzej
Kasprzak Ludwik
Kasprzak Stanisław Szczepan
Kasprzak Wacław
Kasprzycki Antoni
781766
Kasprzycki Bolesław Marian
P-1327
Kasprzyk Alfred
705269
784879
794855
Kasprzyk Antoni
Kasprzyk Franciszek
Kasprzyk Franciszek
782331
Kasprzyk Tomasz
P-1071
Kasprzyk Tomasz Ludwik
783012
Kasprzyk Władysław
783892
Kasprzyk Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.10.1928
Korolówka
junak
AC1
mechanik
brak danych
Brazylia
-
Heliopolis
07.03.1914
brak danych
szeregowy
AC2
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.12.1907
brak danych
AC1
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.04.1915
brak danych
P/O
nawigator
04.04.2002
Monterey, CA, USA
-
brak danych
19.03.1917
brak danych
LAC
kancelista
00.00.1998
Wlk. Brytania
-
brak danych
26.05.1911
Tarnów
kapral
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
305 DB
01.11.1916
Bachmacz
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
301 DB, 138 DSP
27.09.1919
brak danych
plutonowy
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.09.1921
brak danych
plutonowy
W/O
pilot
00.00.1993
Winchester, Hampshire, Wlk. Brytania
KW
308 DM
31.07.1915
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.12.1921
brak danych
W/O
pilot
00.00.2005
Mississauga, ON, Kanada
2xKW
304 DB
14.02.1916
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.01.1922
Lublin
plutonowy
F/Sgt
pilot
17.09.1943
Slaglille, Dania
-
304 DB, 138 DS
23.11.1920
Barcin
sierżant
Sgt
kancelista
27.04.1998
Wlk. Brytania
-
brak danych
07.03.1925
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
316 DM
15.08.1918
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
304 DB
15.11.1898
Rogożewo
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
301 DB
14.02.1900
brak danych
Sgt
magazynier
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.03.1898
Poręba
LAC
mechanik
29.09.1972
Myślenice, Polska
-
306 DM
03.12.1906
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
09.05.1959
Los Angeles, CA, USA
-
Heliopolis
15.06.1908
Dziedzice
major
S/Ldr
pilot
27.09.1978
Londyn, Wlk. Brytania
KW
304 DB
26.10.1920
brak danych
LAC
radiomechanik
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
12.06.1921
Działdowo
Sgt
mechanik
02.07.1995
Sopot, Polska
-
308 DM
09.01.1914
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR
26.12.1913
Wola Osowa
W/O
pilot
15.10.1999
Sydney, NSW, Australia
-
305 DB
25.08.1911
Lwów
F/Lt
obserwator
29.01.1988
Hamilton, ON, Kanada
VM V kl., 2xKW
305 DB
28.04.1898
brak danych
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
303 DM
08.04.1910
Góry
kapral
LAC
mechanik
30.09.1997
Swarzędz, Polska
-
307 DMN
kapral
porucznik
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
kapral
st. szeregowy
st. sierżant
st. sierżant
plutonowy
kapral
sierżant
sierżant
st. sierżant
major
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783833
Kasprzykowski Aureliusz
703954
Kasprzyński Edward
709088
781289
708143
Kasprzyński Janusz
Kasza Gerhard
Kasza Henryk (Kaszubowski)
P-2568
Kaszczuk Anatol
705443
Kaszowski Władysław
708277
Kaszta Edward (Korfanty)
729184
Kaszuba Florian
782173
707260
703123
Kaszuba Julian
Kaszuba Stanisław
Kaszuba Walenty
703828
Kaszuba Zdzisław Józef
781871
Kaszubowski Jan
P-0028 / 76868
784552
P-2269
782258
705015
Kaszubski Zenon
Kaszyc Mikołaj
Kaszycki Tadeusz Stanisław
Kaszyński Bolesław
Kaśkiewicz Leon
P-2519
Katan Karol Ludwik
780160
Katarzyński Józef
783681
709552
782731
Katarzyński Wojciech
Katelbach Andrzej Stanisław
Katlewicz Marian
707559
Katner Marcin (Marcinkowski)
706497
Katra Zbigniew Aleksander
781057
Katryniak Edward
705193
Katz Dawid
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.10.1906
brak danych
Cpl
mechanik
21.09.1996
Dagenham Essex., Wlk. Brytania
BKZ
316 DM
17.07.1920
Krzyszyn
LAC
oficer transportu kolejow.
brak danych
brak danych
-
307 DMN, 315 DM
20.02.1927
brak danych
AC1
rusznikarz
02.09.1947
Swindon, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
Halton
17.11.1918
brak danych
Sgt
instruktor wych. fizyczn.
00.00.1984
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.08.1912
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.03.1912
Woligocowo
porucznik
P/O
administracja
04.09.2005
Szymonowo, Polska
-
brak danych
20.07.1913
brak danych
kapral
LAC
kierowca
23.02.1990
Nottingham, Wlk. Brytania
-
317 DM
01.10.1924
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.09.1925
Lille
kapral
AC2
bez specjalności
09.05.2004
Gdynia, Polska
-
brak danych
10.11.1914
Płaza
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
301 DB
25.04.1897
brak danych
LAC
kucharz
25.09.1995
West St Paul, MB, Kanada
-
brak danych
07.02.1914
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Brazylia
-
brak danych
16.03.1921
brak danych
kapral
AC2
nawigator
brak danych
Polska
-
brak danych
25.06.1911
Słupsk
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN
14.11.1913
brak danych
P/O
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.01.1910
Orany
Cpl
mechanik
30.06.1988
Newquen, Argentyna
-
305 DB
04.07.1910
Kraków
F/Lt
pilot
19.04.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.08.1899
Osówiec
W/O
mechanik
brak danych
brak danych
SKZ
305 DB
04.01.1921
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
00.00.2000
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
21.12.1913
Rzeszów
F/O
nawigator
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB, 6 OTU
23.11.1915
Plochocinek
Cpl
mechanik
00.00.2000
Wlk. Brytania
-
brak danych
15.09.1897
brak danych
W/O
pilot
17.06.1967
Polska
SKZzM, AFC
brak danych
28.05.1918
brak danych
Sgt
pilot
31.12.1976
Thiais, Francja
-
brak danych
12.12.1918
brak danych
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
308 DM
21.09.1908
brak danych
kapral
LAC
kucharz
brak danych
Niemcy
-
316 DM
26.08.1923
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
11.05.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.03.1908
Lwów
AC1
mechanik
00.00.1983
Sutton, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.08.1906
brak danych
LAC
radiomechanik
11.05.1980
Sydney, NSW, Australia
-
302 DM
plutonowy
plutonowy
junak
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
plutonowy
porucznik
sierżant
porucznik
chorąży
sierżant
porucznik
plutonowy
chorąży
kapral
plutonowy
szeregowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0565
Kaucz Antoni
783051
Kawa Jan
P-1965
793702
706490
Kawa Stanisław
Kawala Alfons
Kawalec Witold Gracjan
781277
Kawalec Władysław
76698
Kawalecki Tadeusz Wilhelm
780775
Kawałek Bolesław
709089
Kawałek Tadeusz
P-1670 / 781126
76734
703919
Kawczyński Julian
Kawczyński Olech Antoni
Kawczyński Zygmunt
708531
Kawecki Jerzy Marcin
706486
Kawecki Julian
794155
781751
782049
782282
704668
Kawenoki Abram
Kawik Stanisław
Kawiński Andrzej Jan
Kawiński Jerzy
Kawka Feliks
793152
Kawka Tadeusz
792725
Kawka Teofil
P-1307
703675
P-2440 / 792368
Kawnik Erwin Stanisław
Kawnik Marian Bolesław
Kawnik Zygmunt
709090
Kawski Wiesław
792977
Kawuła Piotr
P-3038 / 780269
Kazimierczak Józef
781034
Kazimierczak Zygmunt
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.04.1906
Sieradz
F/Lt
obserwator
23.05.1968
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
304 DB
11.12.1915
brak danych
LAC
mechanik
28.10.2010
Londyn, Wlk. Brytania
BKZ
303 DM, 6303 SE
19.01.1915
Niechobrz
F/Lt
obserwator
00.05.1988
Hamilton, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
304 DB
05.02.1915
Jaworzno
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
17.11.1922
brak danych
Sgt
pilot
24.12.2003
Devonia, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.02.1911
Kraków
W/O
radiooperator
00.03.1988
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB, 307 DMN
12.03.1915
Stanisławów
F/Lt
pilot
19.04.1971
Straford, ON, Kanada
-
151 DM
08.10.1914
Wojkowice
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Francja
-
brak danych
09.05.1927
brak danych
junak
AC2
bez specjalności
00.00.1991
Manchester, Wlk. Brytania
-
Halton
23.03.1916
Lublin
P/O
pilot
06.07.1942
Northwood, Wlk. Brytania
-
308 DM
20.02.1916
Wudzyn
P/O
pilot
08.05.1941
Pembrey, Dyfed, Wlk. Brytania
-
32 DM
09.02.1922
Łódź
Sgt
pilot
21.02.1945
Albrighton, Shropshire, Wlk. Brytania
-
61 OTU
10.10.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
24.12.2001
South Dennis, MA, USA
-
300 DB
12.09.1923
brak danych
AC2
bez specjalności
30.11.2005
Kirkby-in-Ashfield, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.03.1921
Wasilków
Sgt
strzelec pokładowy
23.09.1943
Liverpool, Wlk. Brytania
-
6 OTU
23.04.1916
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1959
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.01.1924
Warszawa
F/Sgt
pilot
06.09.1944
Arnhem, Holandia
-
316 DM
19.09.1904
brak danych
W/O
pilot
08.02.1993
Sosnowiec, Polska
BKZzM
brak danych
17.05.1906
brak danych
Cpl
kucharz
brak danych
brak danych
-
308 DM
11.10.1916
brak danych
LAC
obsługa balonów
00.00.1992
Hertford & Ware, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.04.1904
brak danych
Cpl
stolarz
00.00.1971
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.04.1913
Łódź
F/O
pilot
02.07.1941
-
2xKW
308 DM
03.05.1918
Łódź
LAC
mechanik samochodowy
19.10.2010
Hamilton, ON, Kanada
-
307 DMN
31.01.1920
Łódź
F/Lt
pilot
20.11.2008
Paryż, Francja
2xKW
306 DM
08.11.1925
brak danych
kapral
LAC
mechanik samolotowy
24.03.1991
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
09.02.1907
Kraków
kapral
LAC
mechanik
06.07.1990
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
22.09.1911
Sokołów Podl.
F/O
pilot
00.00.1984
Crawley, Sussex, Wlk. Brytania
15.01.1920
brak danych
00.00.1996
Salford, Lancs., Wlk. Brytania
major
plutonowy
kapitan
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapitan
podporucznik
porucznik
kapral
st. szeregowy
plutonowy
kapral
szeregowy
plutonowy
chorąży
plutonowy
plutonowy
sierżant
porucznik
plutonowy
porucznik
podporucznik
plutonowy
VM V kl., 4xKW, DFC, DFM 300 DB
LAC
mechanik
-
304 DB
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1057
Kazimierczuk Kazimierz
708602
Kazimierkowski Henryk (Kujawiński)
784387
707826
784133
Kazimierski Julian
Kazimowicz Józef Witold
Kazirodek Józef
703291
Kaznowski Karol
P-2520
Kazuba Józef
705124
Kaźmierczak Antoni
781221
Kaźmierczak Henryk
782249
782263
707827
Kaźmierczak Jan
Kaźmierczak Maksymilian
Kaźmierczak Stanisław
708877
Kaźmierczak Stefan
782494
Kaźmierczak Stefan
780161
784069
781456
793385
708878
Kaźmierczak Wacław
Kaźmierczak Władysław Bronisław
Kaźmierczak Zygmunt
Kaźmierczak Zygmunt
Kaźmierski Jan
703610
Kaźnica Tadeusz
792981
Kaźnica Władysław
P-1988
784213
793356
Kącki Franciszek
Kądziołka Tadeusz
Kciuk Bolesław
784760
Kegel Leon Stanisław
784723
Keller Ernest
708181
Keller Wiktor (Marcinowski)
703416
Kelma Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.03.1903
Warszawa
F/Lt
pilot
SKZzM
307 DMN, USAAF
AC1
bez specjalności
-
brak danych
W/O
mechanik pokładowy
-
307 DMN
porucznik
03.11.1943
-
28.04.1916
brak danych
brak danych
brak danych
01.01.1910
Warszawa
brak danych
Kanada
07.08.1928
brak danych
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
St. Catharines, ON, Kanada
-
Heliopolis
24.03.1908
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
307 DMN
13.03.1906
brak danych
kapral
AC1
magazynier
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.04.1912
brak danych
porucznik
F/O
nawigator
brak danych
Polska
-
300 DB
07.06.1917
brak danych
plutonowy
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
brak danych
26.01.1921
Inowrocław
plutonowy
LAC
mechanik
21.06.1997
Ajax, ON, Kanada
-
301 DB
01.10.1907
Książ Wlkp.
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
03.07.1914
Nette ?
Sgt
mechanik
19.07.2011
Poznań, Polska
-
305 DB
28.11.1925
brak danych
AC1
mechanik
brak danych
Park Ridge, IL, USA
-
Heliopolis
09.02.1924
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
17.10.1914
brak danych
plutonowy
AC1
brak danych
18.01.1987
Poznań, Polska
-
brak danych
18.09.1909
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
24.02.1920
brak danych
W/O
pilot
30.03.1974
Grasscroft, Lancs, Wlk. Brytania
07.05.1913
brak danych
brak danych
brak danych
13.04.1907
brak danych
29.05.1979
Warszawa, Polska
22.08.1923
brak danych
brak danych
brak danych
10.07.1917
Kraków
00.00.2001
19.07.1915
00.00.1982
st. szeregowy
sierżant
szeregowy
plutonowy
st. majster
sierżant
junak
sierżant
st. sierżant
plutonowy
VM V kl., 3xKW, ODRK 300 DB
LAC
mechanik
-
brak danych
LAC
elektryk
-
300 DB
AC1
obsługa techniczna
-
307 DMN
LAC
mechanik
Ipswich, Suffolk, Wlk. Brytania
-
315 DM
brak danych
Cpl
meteorolog
Cambridge, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.10.1913
Trzciana
S/Ldr
kapelan
16.10.1981
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
300 DB
09.09.1906
brak danych
Cpl
mechanik
00.04.1987
NJ, USA
-
300 DB
03.03.1915
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
317 DM
31.03.1915
Poznań
W/O
pilot
00.00.1974
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
09.06.1915
brak danych
Cpl
sanitariusz
09.02.1997
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.12.1909
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
27.07.1906
brak danych
plutonowy
LAC
magazynier
brak danych
Argentyna
-
brak danych
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
kapitan
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794219
Kembłowski Władysław
703607
Kempa Jan
793627
707102
705611
Kempka Wiktor
Kempner Antoni
Kempny Alojzy
704845
Kempny Rudolf
706857
Kempny Wojciech
704121
Kempski Franciszek
794280
Kempski Wojciech Jerzy
782191
703609
792947
Kempys Jan
Kemula Władysław
Kendra Czesław
792498
Kendzia Maksymilian Franciszek
706419
Kenigsman Czesław
793052
783284
P-2810 / 781288
P-0359
793014
Kentzer Wacław
Kerber August
Kern Feliks
Kern Tadeusz Marian
Keryluk Julian
780784
Kerz Jan
P-0760
Kesserling Rudolf
792695
706236
793812
Kettner Antoni
Kędzia Marian
Kędzieja Ludwik
709925
Kędzierski Jakub
P-0123
Kędzierski Janusz
729128
Kędzierski Julian
704348
Kędzierski Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.10.1907
brak danych
Cpl
zaopatrzenie
brak danych
Polska
BKZ
317 DM
02.04.1915
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
08.04.1915
brak danych
W/O
pilot
09.04.2006
Dukinfield, Wlk. Brytania
3xKW
303 DM
10.03.1901
brak danych
LAC
kancelista
brak danych
Argentyna
-
brak danych
22.04.1920
brak danych
LAC
strzelec pokładowy
brak danych
Australia
-
309 DMR
24.01.1912
Sowliny
sierżant
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
307 DMN, 304 DB
28.07.1916
brak danych
kapral
LAC
rusznikarz
00.00.1997
Melton & Rutland, Wlk. Brytania
-
317 DM
27.08.1921
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
15.04.1919
Grabów
st. szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
18.05.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
16.05.1915
brak danych
F/Sgt
mechanik pokładowy
09.08.1962
Lidcombe, NSW, Australia
KW
300 DB
11.11.1908
Borszowice
LAC
mechanik
05.04.1995
Sędziszów, Polska
-
brak danych
13.01.1915
Chmielnik
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
318 DMR
22.08.1910
brak danych
st. majster
Sgt
mechanik
18.03.2000
Inowrocław, Polska
-
316 DM
15.04.1920
Kraska
kapral
LAC
rusznikarz
00.00.1995
Luton, Beds., Wlk. Brytania
-
316 DM
22.10.1916
brak danych
Sgt
radiomechanik
29.02.2012
Sheffield, Wlk. Brytania
-
306 DM
02.08.1915
Szynwald
LAC
bez specjalności
00.00.1992
Liverpool, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 306 DM
23.02.1918
Kijów
podporucznik
F/O
pilot
00.00.1972
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
KW
307 DMN
02.11.1905
Cumań
F/Lt
obserwator
24.06.1971
Gliwice, Polska
-
brak danych
02.04.1912
Jarosław
Sgt
strzelec pokładowy
08.06.1942
-
VM V kl., 4xKW
300 DB
01.04.1905
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
306 DM
15.01.1916
Lublin
F/O
pilot
17.01.1973
Toronto, ON, Kanada
4xKW, DFC
318 DMR, Heliopolis
26.08.1894
Chralkowice
W/O
bez specjalności
13.09.1971
Gliwice, Polska
-
brak danych
05.03.1917
Skuczniew
LAC
oficer transportowy
12.04.2004
Palmyra, WA, Australia
-
302 DM
25.08.1920
Toruń
LAC
zaopatrzenie
brak danych
brak danych
-
315 DM
13.04.1913
brak danych
LAC
kierowca
23.03.1971
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.01.1903
Serock
F/Lt
obserwator
12.05.1986
Warszawa, Polska
-
300 DB
20.06.1923
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
00.00.2003
Wlk. Brytania
-
brak danych
01.10.1912
brak danych
plutonowy
LAC
zaopatrzenie
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
major
plutonowy
st. majster
porucznik
chorąży
plutonowy
plutonowy
kapral
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780181
Kędzierski Stanisław
P-0307
Kędzierski Stanisław
783355
793763
784589
Kędzierski Tadeusz
Kędzierski Tomasz
Kędzierski Zygmunt
708986
Kędzior Józef
782636
Kędzior Stanisław
783753
Kędzior Zbigniew Zenon
P-2984 / 705378
Kędzior Zdzisław
781866
707317
708312
Kędziora Władysław
Kędziorek Leon
Kędziorski Paweł (Mitulski)
792313
Kępa Franciszek
784556
Kępczyński Antoni
780464
706113
P-1411
P-1967
783807
Kępczyński Antoni Teofil
Kępiński Antoni
Kępiński Józef Lucjan
Kępiński Stefan Kryspin
Kępka Stanisław
792236
Kępka Wacław
782723
Kępski Michał
P-2415 / 794318
P-1225
794250
Kęsicki Kazmierz Edward
Kęsicki Zygmunt
Kęska Józef
P-1136
Kęska Paweł
784018
Kiąca Franciszek
780839
Kibort Tadeusz Józef
781279
Kiciak Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.04.1905
Warszawa
Sgt
strzelec pokładowy
03.07.1942
Breda, Holandia
VM V kl., 3xKW
301 DB
16.01.1916
Kuchary
F/Lt
pilot
03.10.1996
Buenos Aires, Argentyna
3xKW
302 DM, 303 DM
10.10.1912
brak danych
W/O
meteorolog
brak danych
Argentyna
BKZzM, BKZ
RAF Hemswell
03.03.1897
brak danych
W/O
bez specjalności
18.02.1954
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.03.1911
Płock
AC1
mechanik
29.11.1940
Barrow, Cheshire, Wlk. Brytania
-
PSP Baza
26.07.1926
Istebna
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.09.1912
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
22.11.1984
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.04.1919
Stryj
Cpl
mechanik
22.11.1984
Leicester, Wlk. Brytania
-
301 DB
07.05.1921
Bażanówka
F/O
pilot
08.09.1945
Fermo, Włochy
-
318 DMR
06.05.1906
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.04.1926
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
04.06.1907
Słupnica
AC2
bez specjalności
21.12.1976
Płowęż, Polska
-
brak danych
00.00.1910
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.06.1917
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
25.08.1989
Warszawa, Polska
-
303 DM
10.08.1917
brak danych
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
303 DM
16.11.1918
Dolina
AC2
nawigator-uczeń
08.06.1972
Kraków, Polska
-
brak danych
12.09.1900
Stryków
W/Cdr
pilot
26.03.1964
Warszawa, Polska
VM V kl., ODRK
1PFTS, 16 SFTS
03.04.1914
Poczdam
P/O
obserwator
19.08.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
11.11.1918
Janowo ?
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Australia
-
304 DB
05.01.1915
Krępa
plutonowy
LAC
spawacz
brak danych
Polska
-
315 DM
22.09.1903
brak danych
plutonowy
Cpl
krawiec
22.09.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
306 DM
22.02.1908
Warszawa
P/O
obserwator
20.12.1943
Edynburg, Wlk. Brytania
-
307 DMN
26.02.1905
Kęsy
F/Lt
oficer techniczny
30.03.1979
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
08.01.1911
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1972
Redbridge, Essex, Wlk. Brytania
-
304 DB
17.01.1911
Dęblin
kapitan
F/Lt
obserwator
22.06.1999
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
06.03.1899
brak danych
chorąży
F/Sgt
mechanik
02.07.1985
Jezierzyce Kościelne, Polska
-
brak danych
31.03.1920
Mińsk
plutonowy
LAC
radiomechanik
00.00.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
06.08.1913
Gorzków
kapral
Sgt
pilot
29.07.1941
Yatesbury, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
2 SS
st. sierżant
kapitan
st. sierżant
chorąży
st. szeregowy
sierżant
podporucznik
plutonowy
kapral
st. szeregowy
st. sierżant
plutonowy
podpułkownik
podporucznik
plutonowy
podporucznik
porucznik
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784754
Kiciński Franciszek
P-2569
Kiciński Kazimierz
780650
704904
783884
Kidziak Kazimierz
Kidziuń Henryk
Kiebuziński Kazimierz Jan
706973
Kiec Władysław
P-1016
Kiecoń Józef
784391
Kiedrowski Józef
P-1906 / 782458
Kiedrzyński Władysław
792696
704003
P-2148 / 783516
Kiejda Stanisław
Kiejko Edmund
Kielan Sylwan Józef
793329
Kielar Antoni
706484
Kielar Kazimierz
707248
783230
794924
P-0055
704913
Kielarski Jerzy Władysław
Kielczyk Józef
Kielek Hilary (Henryk)
Kielich Kazimierz Maciej
Kiełb Tadeusz Marian
792247
Kiełbasa Bolesław Władysław
708626
Kiełbasa Józef Jan Stanisław
783033
793821
706395
Kiełczewski Kazimierz
Kiełczewski Ryszard
Kiełczyński Stefan
707613
Kiełczyński Teofil Czesław
P-0910
Kiełkiewicz Antoni Alojzy
792376
Kiełkucki Henryk
780574
Kiełpiński Czesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
29.01.1914
Warszawa
W/O
pilot
22.01.1992
Melbourne, VIC, Australia
2xKW
304 DB
05.03.1917
brak danych
P/O
nawigator
00.00.1998
Cardiff, Glamorgans., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.03.1915
Ruda Kołtowska
F/Sgt
strzelec pokładowy
24.06.1943
Amsterdam, Holandia
VM V kl., 3xKW
300 DB, 138 DS
19.01.1918
brak danych
F/Sgt
pilot
07.04.2003
ON, Kanada
-
brak danych
17.07.1907
Lwów
Cpl
mechanik
06.04.1983
Ear Falls, ON, Kanada
-
brak danych
03.01.1923
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
31.12.1992
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
21.11.1898
Bochnia
S/Ldr
pilot
19.06.1959
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.06.1900
brak danych
kapral
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.05.1914
Górka Pabianicka
porucznik
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
4xKW, ODRK
316 DM
01.08.1919
Wirów
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
300 DB
06.07.1925
Wilno
F/Sgt
strzelec pokładowy
25.02.1989
Gdańsk, Polska
-
300 DB
10.02.1917
Warszawa
P/O
pilot
13.08.1943
-
-
304 DB
23.05.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.12.1917
brak danych
plutonowy
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
Polska
-
brak danych
10.12.1922
Kraków
LAC
fotograf
brak danych
Brazylia
-
brak danych
05.05.1912
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.01.1901
Łódź
W/O
pilot
09.11.1970
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.02.1900
Warszawa
S/Ldr
pilot
25.06.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., KW
305 DB
30.10.1921
brak danych
F/Sgt
pilot
00.00.1989
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.10.1917
New York
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
300 DB, 6 OTU
28.01.1927
brak danych
szeregowy
AC1
kierowca
27.01.1997
Adelaide, SA, Australia
-
brak danych
06.10.1919
brak danych
LAC
mechanik
11.11.1994
Maumelle, AR, USA
-
309 DMR
21.03.1914
Warszawa
W/O
pilot
00.00.2000
Halesworth, Wlk. Brytania
KW
307 DMN
03.08.1920
brak danych
Sgt
radiooperator
05.08.1996
Southend on Sea, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.10.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
03.04.2009
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.06.1905
Warszawa
F/Lt
obserwator
11.09.1999
Warszawa, Polska
VM V kl., 3xKW
301 DB, 305 DB
08.05.1916
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
304 DB
15.02.1920
Gajdowskie
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN, 304 DB
sierżant
porucznik
sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
major
sierżant
plutonowy
podporucznik
st. szeregowy
brak danych
chorąży
podpułkownik
sierżant
plutonowy
sierżant
plutonowy
kapral
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704603
Kiełsznia Ludwik
784039
Kiełtyka Stanisław
703608
708985
792011
Kiepiel Franciszek
Kiera Piotr Franciszek
Kierasiński Mieczysław
709091
Kierenia Edward
783829
Kieres Józef Czesław Antoni
780241
Kieresiński Jan
707755
Kierkowski Stanisław
707411
P-1536
704906
Kiernicki Adam
Kierski Adam Andrzej
Kierski Janusz Stanisław
P-1951 / 783524
Kierski Kazimierz Maksymilian
707614
Kiersnowski Sylwester
784887
708770
P-1342
P-0738
P-2985 / 704093
Kieruczeńko Władysław
Kierzek Bronisław
Kierzkowski Czesław
Kierzkowski Józef
Kieszczyński Tadeusz (Kettling)
P-1995
Kieturakis Stefan Jerzy
P-0109
Kiewnarski Antoni Władysław
709886
781699
708147
Kiezik Konstanty
Kijak Kazimierz Stanisław
Kijek Stanisław (Początek Kazimierz)
794447
Kijewski Aleksander
708137
Kijewski Franciszek (Kalinowski)
706730
Kijko Władysław Marian
782105
Kijowski Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.08.1915
brak danych
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
30.12.1998
Wielka Brytania
-
brak danych
01.01.1920
Libusza
st. sierżant
W/O
pilot
26.07.2002
Argentyna
VM V kl., 2xKW
304 DB
12.02.1921
Czersk
LAC
mechanik
17.11.2015
Hillcrest, RPA
-
300 DB
20.04.1913
brak danych
AC1
murarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.03.1904
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.01.1927
brak danych
junak
AC1
mechanik samolotowy
22.08.2004
Whitestone, NY, USA
-
Halton
17.07.1913
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik
00.00.1998
Chelmsford, Essex, Wlk. Brytania
-
316 DM
07.03.1898
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.01.1908
Połtawa
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
308 DM
01.06.1912
Romaszówka
LAC
kierowca
07.08.1967
Hobart, TAS, Australia
-
brak danych
30.10.1906
brak danych
F/Lt
administracja
brak danych
RPA
-
brak danych
19.12.1920
brak danych
F/Sgt
pilot
07.06.2004
Pasco, FL, USA
KW
317 DM
21.02.1918
Ciemniewo
F/O
pilot
31.03.1943
Northwood, Wlk. Brytania
-
317 DM
12.05.1902
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.09.1913
Samara
W/O
mechanik pokładowy
25.03.1980
Vancouver, BC, Canada
KW
301 DB
01.07.1926
brak danych
AC2
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.07.1909
brak danych
F/Lt
obserwator
brak danych
brak danych
-
300 DB
10.02.1903
Dzielin
S/Ldr
pilot
00.12.1980
Chicago, IL, USA
-
brak danych
04.03.1921
brak danych
F/O
bombardier
00.10.1981
New York, USA
-
300 DB
15.05.1903
Grójec
kapitan
F/Lt
obserwator
brak danych
Francja
-
brak danych
26.01.1899
Moskwa
major
F/Lt
obserwator
30.03.1944
Poznań, Polska
VM V kl., 2xKW
305 DB
22.09.1916
Izabelin
LAC
rusznikarz
05.03.1975
Legnica, Polska
-
318 DMR
12.05.1919
Kunajew
W/O
pilot
19.01.2011
Canberra, Australia
2xKW
315 DM
07.10.1924
brak danych
AC1
rusznikarz
13.06.2000
Jasło, Polska
-
315 DM
22.01.1913
brak danych
majster
Cpl
rusznikarz
01.11.1991
Beacon Falls, CA, USA
-
315 DM
20.09.1910
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.08.1915
brak danych
plutonowy
AC2
bez specjalności
31.12.1992
Slough, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.03.1897
brak danych
sierżant
Cpl
bez specjalności
08.03.1979
Kraków, Polska
-
304 DB
plutonowy
st. szeregowy
brak danych
kapral
kapitan
plutonowy
podporucznik
kapral
st. sierżant
st. szeregowy
kapitan
major
podporucznik
st. szeregowy
sierżant
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793064
Kikjonis Józef
781231
Kikut Bolesław
707615
708272
781556
Kilian Adam Jerzy
Kilian Franciszek (Kantowski)
Kiliański Jan
780947
Kiliański Władysław
784750
Kiliszek Józef
783081
Kilnar Jan
705566
Kin Franciszek
705347
705298
705698
Kinal Jan
Kinal Kazimierz
Kincel Zdzisław (Zbigniew)
P-2776
Kinda Władysław
704307
Kinel Jacek
P-0172
708085
783373
780684
781800
Kinel Zygmunt Jan
Kinowski Edmund (Korek)
Kinsner Zenon Leon
Kipka Wincenty
Kiprowski Hieronim Piotr
P-2064 / 783095
Kirchner Werner Ryszard
784291
Kirchoff Paweł Ryszard
705080
P-1940
P-0971
Kireluk Michał
Kirkilewicz Mikołaj
Kirste Maciej
707739
Kiryjewicz Mikołaj
703920
Kirysiuk Mikołaj
793066
Kirza Baranowski Eugeniusz
793260
Kisiel Bolesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
14.03.1894
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.09.1919
Zwierzyniec
sierżant
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1970
Hove, Sussex, Wlk. Brytania
KW
300 DB
13.02.1923
Lwów
LAC
bez specjalności
25.06.2016
Warszawa, Polska
-
brak danych
10.09.1905
brak danych
AC1
bez specjalności
21.11.1985
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
24.03.1915
brak danych
F/Sgt
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
309 DMR
23.03.1907
Krasne
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
08.03.1916
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
00.00.1954
Maelor, Denbighs., Wlk. Brytania
-
303 DM
19.03.1904
brak danych
Sgt
żandarmeria lotnicza
00.00.1993
Thurrock, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.04.1919
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
Argentyna
-
brak danych
02.01.1925
brak danych
AC1
kancelista
brak danych
brak danych
-
303 DM
16.12.1910
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
315 DM
07.01.1923
Michalin
W/O
radiooperator
13.08.1990
Londyn, Wlk. Brytania
KW
304 DB, 301 DB
04.03.1914
brak danych
P/O
nawigator
00.00.1990
Kerrier, Cornwall, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.03.1924
Bydgoszcz
Sgt
pilot
08.05.1944
Pembrey, Dyfed, Wlk. Brytania
-
1 AGS
14.07.1912
Piotrków Tryb.
F/O
pilot
08.05.1941
Northwood, Wlk. Brytania
KW
607 DM, 302 DM
07.10.1912
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
317 DM
16.06.1900
brak danych
W/O
kancelista
brak danych
Polska
-
318 DMR
06.04.1920
Mikulczyce
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
307 DMN
31.01.1915
Świecie
LAC
fotograf
brak danych
Argentyna
-
302 DM
18.07.1918
Opole
F/Lt
pilot
06.03.2008
San Dimas, CA, USA
3xKW
317 DM
09.10.1906
Swarzędz
Sgt
kucharz
05.05.1978
Northumberland, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.10.1919
brak danych
LAC
bez specjalności
23.03.2004
Torbay, Devon, Wlk. Brytania
-
309 DMR
03.12.1917
Brasław
F/O
pilot
02.03.1945
brak danych
-
300 DB
18.10.1914
Żyrardów
F/Lt
pilot
03.10.2003
Montreal, QC, Kanada
4xKW, ZKZzM
315 DM
14.01.1920
Mikaszewicze
plutonowy
LAC
radiomechanik
brak danych
Wlk. Brytania
-
304 DB
24.02.1920
brak danych
kapral
AC2
kierowca
brak danych
Polska
-
302 DM
29.09.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.07.1913
brak danych
sierżant
Cpl
bez specjalności
00.00.1983
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
kapral
kapral
sierżant
st. sierżant
kapral
kapral
kapral
plutonowy
podporucznik
kapral
porucznik
kapral
wachmistrz
plutonowy
kapral
porucznik
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
729170
Kisiel Jerzy
781934
Kisiel Klaudiusz
783748
708420
P-1989
Kisiel Wacław
Kisiela Józef
Kisielewicz Jerzy Szymon
703754
Kisielewski Bolesław
793944
Kisielewski Władysław Aleksander
P-2177 / 781559
Kisielnicki Alfons Julian
703777
Kisslinger Adolf Stanisław
707699
792673
792730
Kistel Marian
Kiszczak Kazimierz
Kiszka Jakub
708335
Kiszka Maksymilian (Rostek Franciszek)
784154
Kita Julian
780875
781003
708008
P-1447
792466
Kita Marian
Kita Szymon
Kitowski Ludwik (Baumowski)
Kiwacz Rajmund
Kiziukiewicz Antoni
793496
Kiżny Izydor Maksymilian
794345
Kiżuk Wacław
793122
705873
792962
Klabecki Florian
Klacewicz Karol
Klachacz Józef
P-0644
Klaczkowski Stefan
707616
Klahr Jerzy
781152
Klain Roman
782789
Klaja Karol
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.10.1919
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.10.1906
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Polska
-
300 DB
05.01.1914
brak danych
Cpl
mechanik
00.03.1988
Chesterfield, Wlk. Brytania
-
307 DMN
10.03.1926
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
28.10.1911
Zduńska Wola
F/O
pilot
21.11.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
1662 HCU
08.03.1907
brak danych
kapral
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Argentyna
-
brak danych
28.03.1907
Częstochowa
st. szeregowy
Cpl
bez specjalności
07.01.1977
Warszawa, Polska
-
brak danych
15.10.1913
brak danych
porucznik
F/O
administracja
08.01.1974
TAS, Australia
-
brak danych
01.07.1901
Mikołajew
plutonowy
LAC
bez specjalności
00.00.1977
Aberconwy, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.09.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.04.1919
Mościska
LAC
mechanik
20.11.1997
Płonka, Polska
-
304 DB
30.04.1900
Sułoszowa
Sgt
mechanik
24.10.1983
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
300 DB
22.04.1914
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
20.10.1993
Rybnik, Polska
-
brak danych
22.04.1914
Nowy Sącz
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.00.1995
Macclesfield, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 306 DM
09.01.1922
Szczebrzeszyn
W/O
pilot
05.10.1944
Lyonshall, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB
28.10.1916
Jędzrzejów
W/O
pilot
29.09.1980
Zielona Góra, Polska
2xKW, ODRK
3 AFU
12.04.1921
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
131 Wing
28.07.1912
Morszańsk
F/O
obserwator
02.06.1942
Lommel, Belgia
KW
301 DB
20.06.1902
Grodno
brak danych
brak danych
05.06.1970
Camelon, Falkirk, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.02.1916
Monasterzysko
Cpl
elektryk
00.00.1997
Warminster, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
302 DM
29.08.1905
brak danych
Cpl
sanitariusz
brak danych
Polska
-
brak danych
15.04.1909
Łopienno
LAC
mechanik
20.06.1983
Croydon, Wlk. Brytania
-
301 DB
23.10.1918
Soleczniki
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Brazylia
-
300 DB
12.08.1913
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
308 DM
14.08.1915
Warszawa
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
24.12.1996
Ruislip, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.02.1923
brak danych
kapral
AC2
pilot-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.07.1922
brak danych
szeregowy
AC2
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.10.1898
brak danych
st. majster
F/Sgt
fotograf
brak danych
Polska
-
brak danych
plutonowy
st. szeregowy
porucznik
szeregowy
plutonowy
st. majster
st. sierżant
st. sierżant
kapral
porucznik
st. sierżant
majster
st. sierżant
plutonowy
kapral
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708078
Klamann Józef
729262
Klamecki Tadeusz
704387
780270
792093
Klamrowski Jacek
Klan Eryk
Klapa Gracjan
782158
Klatkiewicz Zbigniew
P-0486
Klatt Bronisław
704909
Klausner Piotr Wolfgang
P-0387
Klawe Mieczysław Włodzimierz
76754
709092
76717
Klecha Bolesław Jan
Kleczkowski Jerzy
Kleczkowski Stefan
P-0054
Kleczyński Bohdan
P-0814
Kleczyński Stefan Maksymilian
780575
708990
707316
780576
708172
Kleeberg Andrzej Włodzimierz
Kleiber Jan
Klein Andrzej
Klein Henryk
Klein Józef (Lewandowski)
780685
Klein Zygmunt
708271
Kleina Brunon (Kamiński)
703678
782172
P-2202 / 794142
Kleina Piotr
Kleiner Alojzy Bolesław
Kleiner Arnold Robert
782266
Kleinschmidt Marian
784414
Klejdys Mieczysław Jan
707560
Klejnowski Wiktor (Marcik)
706052
Klekawka Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.02.1913
Kościerzyna
kapral
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.11.1925
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
27.09.1903
brak danych
Cpl
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.07.1921
Kręty
Cpl
mechanik przyrządów sam.
00.00.2002
Leicestershire, Wlk. Brytania
-
301 DB
14.04.1918
brak danych
LAC
elektryk
00.00.1996
Dacorum, Herts., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.03.1922
Oporowo
W/O
pilot
01.09.1991
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
04.04.1908
Brema
F/O
obserwator
18.07.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
304 DB
21.09.1921
Bielsko
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
06.08.1913
Warszawa
kapitan
F/Lt
pilot
00.12.1973
USA
2xKW, SKZ
316, 303 DM
10.09.1917
Warzno Pom.
F/Lt
pilot
brak danych
Macclesfield, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB, 300 DB
18.06.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
24.04.2009
Sławno, Polska
-
Cranwell
02.09.1917
Dębowo
F/Lt
pilot
14.02.1992
Polska
KW
303 DM, 302 DM
04.12.1900
Kijów
W/Cdr
pilot
20.03.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., KW, ODRK 305 DB
04.12.1905
brak danych
F/Lt
obserwator
05.02.1986
Bielsko-Biała, Polska
SKZ
308 DM
23.03.1920
Warszawa
W/O
strzelec pokładowy
05.12.2010
Mitchell, QLD, Australia
13.05.1920
brak danych
brak danych
brak danych
07.06.1926
brak danych
brak danych
Łęczyca, Polska
24.12.1920
Unisław
20.07.1988
Leicester, Wlk. Brytania
01.12.1913
brak danych
28.02.1991
Lincoln, Wlk. Brytania
24.08.1918
Koronowo
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
kapitan
kapitan
junak
porucznik
podpułkownik
kapitan
chorąży
szeregowy
kapral
plutonowy
kapral
kapral
VM V kl., 3xKW, ODRK 301 DB
AC2
bez specjalności
-
brak danych
AC2
bez specjalności
-
brak danych
LAC
mechanik
-
304 DB
AC1
bez specjalności
-
brak danych
Sgt
pilot
2xKW
234 DM, 152 DM
AC1
bez specjalności
-
305 DB
LAC
bez specjalności
-
307 DMN
LAC
rusznikarz
-
305 DB
F/O
pilot
3xKW
305 DB
W/O
pilot
28.11.1940
-
12.11.1913
brak danych
brak danych
brak danych
23.02.1903
Wielki Komorsk
brak danych
Polska
16.07.1912
brak danych
brak danych
Francja
14.01.1921
brak danych
21.12.2002
Londyn, Wlk. Brytania
06.02.1914
Gniezno
29.06.1943
St. Pieters-Rode, Belgia
4xKW
300 DB
16.07.1914
brak danych
Cpl
radiooperator
brak danych
brak danych
-
309 DMR
03.04.1909
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
302 DM
01.11.1915
brak danych
sierżant
F/Sgt
radiooperator
11.10.2006
New Britain, CT, USA
-
brak danych
kapral
plutonowy
plutonowy
porucznik
st. sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792367
Klemański Feliks Marcin
794408
Klemba Piotr
783121
706536
780771
Klemens Czesław
Klempa Antoni
Kleniewski Alfred Edmund
P-0059
Kleniewski Antoni
P-2578 / 703853
Kleniewski Stefan Gabriel
P-1721 / 781414
Kleniewski Zbigniew
706244
Klenowicz Jan
706635
705301
707983
Klepacki Lucjan
Klepacki Władysław
Klepański Henryk
782579
Kleszewski Józef
706910
Klewicz Paweł (Kozacki)
P-1226
P-2416 / 704077
780876
784526
705702
Klewicz Tadeusz Józef
Kleybor Stanisław
Klęczański Józef
Klęczar Jan Kanty Stanisław
Klęczar Julian
729265
Klich Feliks
781398
Klich Jan
782595
705122
784839
Klich Michał
Klidzia Felicjan
Kliks Witold
P-1759
Kliman Piotr
703074
Klimas Leopold
704123
Klimaszewski Jan
705109
Klimaszewski Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.11.1914
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Kanada
-
318 DMR
02.07.1916
Wysokienice
plutonowy
LAC
mechanik
24.09.1981
Rushcliffe, Notts., Wlk. Brytania
-
304 DB
25.04.1914
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.11.1911
brak danych
LAC
kancelista
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.11.1918
Mączewo
F/Sgt
radiooperator
17.12.1942
Kalkara, Malta
VM V kl., 4xKW
307 DMN, 300 DB, 138 DS
01.11.1907
Cywkowce
F/Lt
pilot
03.06.1976
Hamilton, ON, Kanada
SKZzM
305 DB
01.10.1912
Cywkowce
P/O
nawigator
27.08.1944
Solymar, Węgry
KW
1586 ESP
07.02.1917
Kluczkowice
porucznik
F/Lt
pilot
18.07.2004
Toronto, ON, Kanada
-
302 DM, 307 DMN
14.12.1921
brak danych
plutonowy
LAC
pogotowie gazowe
brak danych
FL, USA
-
brak danych
01.12.1914
Rotki
Sgt
strzelec pokładowy
13.07.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
27.01.1912
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
13.07.1920
Kotermań
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
301 DB
01.01.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.00.2002
North Walsham, Norfolk, Wlk. Brytania
-
306 DM
25.06.1920
brak danych
LAC
bez specjalności
19.03.1988
Buenos Aires, Argentyna
-
317 DM
26.11.1904
Gętomie
F/O
strzelec pokładowy
10.01.1942
Sage, Niemcy
KW
304 DB
15.04.1920
Bydgoszcz
F/O
obserwator
22.11.1945
Ilminster, Somerset, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFC 300 DB, 53 DT
01.03.1921
Borysław
W/O
pilot
00.00.1997
Cheshire, Wlk. Brytania
3xKW
301 DB
02.10.1913
brak danych
LAC
rusznikarz
00.00.1969
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
-
316 DM
10.01.1915
Osiek
F/Sgt
pilot
21.01.2012
Birkdale, QLD, Australia
-
300 DB
08.02.1923
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
01.10.1946
Cloppenburg, Niemcy
-
5029 DBL
12.02.1904
Broszków
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
301 DB
19.08.1906
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
307 DMN
01.08.1905
brak danych
Cpl
bez specjalności
18.08.1947
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.08.1914
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
17.10.1917
Lublin
F/Lt
pilot
15.04.1974
Ann Arbor, MI, USA
KW
315 DM
25.09.1923
Rybnik
LAC
mechanik
12.02.1999
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.07.1921
Łyntupy
AC2
radiooperator
12.05.1996
Maidstone, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.02.1914
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
Argentyna
-
brak danych
kapral
kapral
sierżant
kapitan
podporucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
porucznik
porucznik
sierżant
plutonowy
plutonowy
st. majster
sierżant
plutonowy
porucznik
kapral
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781998
Klimczak Antoni
782750
Klimczak Jan
708476
P-2029 / 782719
794442
Klimczak Jan (Rynkiewicz)
Klimczak Jan Zygmunt
Klimczak Józef
794199
Klimczak Marian
P-2057 / 794361
Klimczak Władysław Alojzy
708812
Klimczok Jerzy (Sosna)
792634
Klimczuk Eugeniusz
709093
709094
707041
Klimczuk Jan
Klimczuk Leon
Klimczyk Bolesław
P-1601 / 783674
Klimczyk Jan
784430
Klimczyk Stanisław
794563
707973
704916
708421
784971
Klimczyk Stefan
Klimczyk Władysław
Klimecki Kazimierz
Klimek Alojzy
Klimek Czesław
708879
Klimek Jan
780877
Klimiuk Ryszard
794456
707724
783850
Klimko Jan
Klimkowski Józef
Klimków Ignacy
706774
Klimow Dymitr
703405
Klimowicz Aleksander
704717
Klimowicz Józef
792478
Klimowicz Wacław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.09.1910
Stojańce
LAC
rusznikarz
00.00.1980
Brent, Middx., Wlk. Brytania
-
brak danych
26.03.1912
Warszawa
Cpl
kancelista
28.01.1943
Henlow, Beds., Wlk. Brytania
-
14 MU
02.06.1910
brak danych
AC1
straż pożarna
brak danych
Polska
-
brak danych
27.01.1909
Kruszyna
F/O
oficer techniczny
00.00.1990
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
07.04.1900
brak danych
W/O
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
14.03.1922
Żywiec
W/O
bombardier
brak danych
Warley, Wlk. Brytania
KW
300 DB
21.06.1903
brak danych
F/O
oficer techniczny
brak danych
Zimbabwe
-
brak danych
06.03.1920
Bujaków
LAC
bez specjalności
00.00.2005
Manchester, Wlk. Brytania
-
301 DB
12.12.1919
brak danych
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.03.1926
brak danych
AC2
radiooperator
brak danych
OH, USA
-
Cranwell
26.09.1926
brak danych
AC1
mechanik przyrządów sam.
12.04.2008
Canoga Paru, CA, USA
-
Halton
07.07.1926
brak danych
LAC
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
316 DM
05.01.1918
Kalina Wielka
P/O
pilot
18.05.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
20.06.1900
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1965
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
-
300 DB
07.02.1908
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.09.1920
brak danych
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.02.1912
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
MI, USA
-
brak danych
02.12.1920
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.07.1912
Chromiec
LAC
mechanik
26.03.1977
Krotoszyn, Polska
-
303 DM
27.03.1921
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
22.07.1920
Kijów
Sgt
strzelec pokładowy
20.10.1941
-
3xKW
304 DB
16.08.1905
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polsa
-
306 DM
07.06.1913
brak danych
LAC
radiooperator
brak danych
Argentyna
-
brak danych
05.02.1895
brak danych
W/O
bez specjalności
26.06.1972
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.09.1912
brak danych
plutonowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.11.1915
brak danych
sierżant
Cpl
kierowca
00.00.1989
Colchester, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.06.1919
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
Argentyna
-
315 DM
22.02.1917
brak danych
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Los Angeles, CA, USA
-
brak danych
plutonowy
kapral
kapral
porucznik
chorąży
sierżant
porucznik
kapral
plutonowy
junak
junak
kapral
podporucznik
sierżant
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
st. szeregowy
plutonowy
kapral
chorąży
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708028
Klimza Józef Franciszek (Brzeski)
703185
Klingbeil Mieczysław
707211
P-2811 / 793180
P-0284
Klinger Jerzy
Klisiewicz Mieczysław
Klisz Roman Stanisław
P-1991 / 793655
Klisz Włodzimierz
784860
Kliszak Stefan
704669
Kloc Jan
P-0720
Klocek Jan Tadeusz
707261
729033
784455
Klockowski Wacław
Kloka Leon
Klotschke Bronisław
706743
Klotzek Jerzy Stanisław
780465
Kloziński Wojciech (Stewart)
704558
784200
792455
782382
793534
Klucha Lucjan Józef
Kluczka Ludwik
Klucznik Mieczysław
Kluczyński Lucjan
Klugiewicz Jan (Kaye)
793254
Klusek Bolesław
708627
Kluszko Henryk Grzegorz
783215
P-0262
792494
Kluz Jan
Kładko Andrzej
Kłak Eugeniusz
792553
Kłak Wojciech Jan
792974
Kłakus Stanisław Stefan
783047
Kłapkowski Franciszek
792299
Kłaput Jerzy Zbigniew
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
06.02.1906
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
07.07.1899
Warszawa
sierżant
Cpl
kancelista
18.03.1992
Paryż, Francja
-
307 DMN
11.06.1922
brak danych
Sgt
pilot
22.04.2003
Narrogin, WA, Australia
-
brak danych
16.11.1907
Nowosielnica
F/O
strzelec pokładowy
14.11.1977
Coventry, Warwicks., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB
13.11.1904
Przemyśl
F/Lt
obserwator
03.06.1944
Oran, Algieria
3xKW
305 DB, 3 ADU
18.03.1893
Ulucz
F/Lt
pilot
31.07.1969
Londyn, Wlk. Brytania
02.09.1915
Biała
brak danych
Fish Hoek, RPA
03.01.1907
Kijów
00.00.1977
Londyn, Wlk. Brytania
17.10.1915
Tarnów
28.08.1942
Heverlee, Belgia
15.08.1898
brak danych
brak danych
Polska
16.01.1922
brak danych
17.08.1993
Reda, Polska
12.03.1908
brak danych
brak danych
brak danych
04.06.1922
brak danych
brak danych
ON, Kanada
26.02.1915
Kaznad
brak danych
Kanada
19.05.1918
Kliczków Mały
13.06.1944
Kleve, Niemcy
18.05.1915
brak danych
00.00.1996
Northampton, Wlk. Brytania
12.09.1914
brak danych
brak danych
Polska
30.09.1912
Pałki ?
brak danych
Polska
02.02.1908
New York
30.08.1997
plutonowy
podporucznik
kapitan
porucznik
VM V kl., SKZzM, AFC TC
plutonowy
LAC
mechanik
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
315 DM
porucznik
F/O
obserwator
2xKW
305 DB
LAC
kucharz
-
brak danych
LAC
bez specjalności
-
brak danych
AC2
kierowca
-
brak danych
plutonowy
Sgt
pilot
-
brak danych
podchorąży
Sgt
pilot
2xKW, ODRK
54 DM
F/Sgt
strzelec pokładowy
-
300 DB
Cpl
mechanik
-
303 DM
LAC
obsługa balonów
-
brak danych
LAC
mechanik
-
304 DB
LAC
mechanik
Saxmundham, Wlk. Brytania
-
302 DM, 315 DM
02.05.1914
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1984
Cheltenham, Gloucs., Wlk. Brytania
-
brak danych
20.01.1927
Porzecze
AC1
bez specjalności
brak danych
TAS, Australia
-
brak danych
11.08.1916
Winniki
LAC
bez specjalności
17.05.1987
Hobart, TAS, Australia
-
brak danych
12.11.1893
Barnaki
S/Ldr
pilot
28.02.1956
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.05.1920
Bieżanów
W/O
strzelec pokładowy
11.02.1986
Toronto, ON, Kanada
3xKW
302 DM, 301 DB
16.03.1902
Bieżanów
sierżant
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
16.09.1916
Katowice
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
16.03.1915
brak danych
LAC
mechanik
00.11.1953
Matraville, NSW, Australia
-
brak danych
03.02.1916
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
308 DM
kapral
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
szeregowy
plutonowy
major
sierżant
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783123
Kłobus Józef Bogdan
793855
Kłoczkowski Stanisław
703463
706405
781475
Kłoda Jan
Kłoda Kazimierz
Kłopocki Stanisław
794148
Kłopotowski Stefan Andrzej
782071
Kłos Andrzej Mieczysław
708009
Kłos Józef (Bela)
793888
Kłos Piotr
706979
794294
P-0287
Kłos Władysław
Kłosak Mieczysław
Kłosin Bronisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.07.1901
brak danych
kapral
AC2
brak danych
00.00.1957
Harrow, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.11.1918
Kraków
plutonowy
LAC
radiooperator
08.02.2016
Winnipeg, MB, Kanada
-
300 DB
03.05.1916
Bobrek
LAC
mechanik
24.08.1980
Dzięgielów, Polska
-
301 DB
01.02.1921
brak danych
AC1
rusznikarz
brak danych
Francja
-
302 DM
16.11.1914
Gorzów
Sgt
mechanik
00.00.1989
Derby, Wlk. Brytania
-
303 DM
04.02.1914
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Belgia
-
315 DM
28.11.1902
brak danych
chorąży
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
304 DB
08.03.1920
brak danych
LAC
straż pożarna
00.00.1981
Mansfield, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
24.06.1909
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
Pakistan
BKZ
316 DM
27.07.1910
brak danych
AC1
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.09.1906
Bogumin
LAC
rusznikarz
19.06.1989
Świdnica, Polska
-
305 DB, 6 OTU
24.11.1910
Mrowino
F/Lt
pilot
12.02.1981
Sopot, Polska
KW, ODRK
303 DM
brak danych
st. majster
W/O
mechanik
-
300 DB
major
F/Lt
obserwator
3xKW
301 DB, 18 OTU
Sgt
rusznikarz
BKZ
309 DMR
Sgt
strzelec pokładowy
-
1586 ESP
LAC
mechanik
-
309 DMR
W/O
pilot
plutonowy
kapral
sierżant
kapral
st. sierżant
st. szeregowy
kapral
porucznik
780182
Kłosinek Stefan
26.08.1898
P-0193
Kłosiński Antoni
13.01.1904
Kadź
22.05.1943
Halton, Wlk. Brytania
23.02.1915
brak danych
brak danych
Penicuik, Wlk. Brytania
01.04.1913
Białystok
27.08.1944
Solymar, Węgry
13.11.1917
brak danych
00.11.1977
New York, USA
11.01.1913
Niwka
24.09.1971
Londyn, Wlk. Brytania
08.03.1917
Bladowo
07.07.1972
Tuchola, Polska
01.04.1893
brak danych
brak danych
Kanada
21.06.1921
Warszawa
13.02.2000
Hamilton, ON, Kanada
10.01.1913
Ryki
00.11.1983
Kane, IL, USA
23.10.1924
Sosnowiec
00.00.1995
Vancouver, BC, Kanada
09.08.1910
brak danych
brak danych
brak danych
13.09.1925
brak danych
00.00.1992
13.02.1914
28.03.1941
Polska
792847
705642
705210
780172
708091
Kłosiński Jan Kazimierz (Scott)
Kłosowski Bronisław
Kłosowski Jan Karol
Kłosowski Stanisław
Kłosowski Zygfryd (Kruszyński Leon)
782997
Kłossowski Zygmunt
792070
Kłus Zenon
792919
708822
784485
Kłusek Modest Arkadiusz
Kłymiuk Stanisław (Taraba)
Kłys Stefan
729129
Kłysz Edward
780417
Kłyszcz Karol
783792
Kmieciak Franciszek
704670
Kmieciak Stanisław
st. sierżant
kapral
plutonowy
chorąży
VM IV i V kl., 4xKW, DFC, DFM 301 DB
st. szeregowy
LAC
mechanik samochodowy
-
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
sierżant
W/O
radiooperator
3xKW
304 DB
LAC
elektryk
-
301 DB
LAC
obsługa techniczna
-
301 DB
Sgt
elektryk
-
316 DM
AC2
bez specjalności
Southend on Sea, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
Pastwiska
F/Sgt
pilot
Ilfracombe, Devon, Wlk. Brytania
-
3 OTU
26.04.1912
brak danych
Sgt
mechanik
00.00.1995
Grantham, Lincs., Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
03.05.1902
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
brak danych
plutonowy
kapral
sierżant
st. szeregowy
kapral
st. sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
704495
Kmiecik Edward
704441
Kmiecik Jerzy Kazimierz Stanisław
784577
783810
708988
Kmiecik Konrad Aleksander
Kmiecikiewicz Stanisław (Martin)
Kmieć Jerzy
794925
Kmieć Marian Ludwik
707828
Kmieć Stanisław
782074
Kmietek Teofil
704388
Kmoch Eugeniusz
794459
709562
707315
Knaflewski Zygmunt Marian
Knap Józef
Knap Władysław
782290
Knapik Dominik
P-1302
Knapik Henryk
P-2738 / 784183
P-2039
792380
P-2487 / 703216
76628
Knapik Stanisław
Knapik Teofil Jan
Knapiński Jan
Knapp Stefan
Knappe Stefan
783896
Knarr Władysław
793149
Knebloch Tadeusz
780782
709888
708612
Kniażycki Tadeusz Władysław
Kniejski Józef
Kniter Jan
784978
Kniżymski Kazimierz
704908
Knobelsdorf Romuald
793890
Knobloch Leon
P-0768
Knoll Feliks Henryk (Knoll-Kownacki)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
02.09.1911
brak danych
AC2
mechanik radiowy
31.08.1944
Halton, Bucks., Wlk. Brytania
-
133 Wing
01.04.1923
Łękawica
W/O
pilot
19.02.1993
Benahavis, Hiszpania
2xKW
303 DM
19.02.1912
brak danych
LAC
fotograf
brak danych
brak danych
-
318 DMR
17.07.1917
Borysław
W/O
bombardier
18.07.2001
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
24.09.1921
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Australia
-
brak danych
21.08.1902
Poznań
werkmistrz
F/Sgt
mechanik
02.09.1978
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.11.1927
Grodzisko
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Winnipeg, MB, Kanada
-
Heliopolis
05.07.1898
brak danych
W/O
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
304 DB
30.12.1917
brak danych
LAC
krawiec
brak danych
Polska
-
309 DMR
31.03.1915
brak danych
AC1
bez specjalności
00.05.1993
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.03.1917
brak danych
F/Sgt
pilot
27.02.2006
QC, Kanada
KW
308 DM
12.06.1926
brak danych
LAC
mechanik
23.06.2009
Benoni, RPA
-
316 DM
09.06.1917
Katowice
W/O
pilot
brak danych
brak danych
VM V kl., 3xKW
301 DB
07.09.1916
Pszów
F/Lt
pilot
21.12.1994
Tarnowskie Góry, Polska
3xKW
317 DM
29.01.1911
brak danych
F/O
pilot
27.01.1975
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
BKZ, AFM
brak danych
07.01.1893
brak danych
F/O
administracja
00.00.1954
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.04.1914
brak danych
LAC
elektryk
00.00.1979
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
11.07.1921
Biłgoraj
F/Lt
pilot
12.10.1996
Witley, Surrey, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
318 DMR
29.05.1903
brak danych
S/Ldr
oficer medyczny
00.00.1982
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
SKZ
317 DM
10.02.1907
brak danych
sierżant
Sgt
mechanik
06.01.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
303 DM
28.10.1916
Wieliczka
st. szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
29.06.1943
St. Pieters-Rode, Belgia
-
300 DB
12.04.1921
brak danych
Sgt
bombardier
09.04.1943
-
-
300 DB
10.03.1909
brak danych
LAC
radiotelegrafista
brak danych
Polska
-
318 DMR
07.10.1915
brak danych
AC1
straż pożarna
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.02.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.05.1920
brak danych
plutonowy
F/Sgt
pilot
15.08.1990
Kanada
-
303 DM
27.07.1902
Lwów
sierżant
Cpl
stolarz
21.03.1990
Wrocław, Polska
-
brak danych
14.02.1914
Szybranna
porucznik
F/O
pilot
10.07.1942
El Alamain, Egipt
KW, SKZzM
112 DM
szeregowy
sierżant
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
majster
kapral
szeregowy
plutonowy
kapral
st. sierżant
porucznik
porucznik
kapitan
plutonowy
porucznik
major
kapral
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792620
Knott Mikołaj
781014
Knott Witold Józef
704611
708232
703422
Knowski Jerzy Albert
Knuth Alojzy (Chojnowski)
Knyziak Jan
707314
Kobiałko Marian
780582
Kobiela Bolesław
784812
Kobiela Zdzisław Jan
784036
Kobierski Władysław
793439
P-0645
793560
Kobierzycki Mieczysław
Kobierzycki Zbigniew Józef
Kobus Edward
782115
Kobusiński Kazimierz (Kern)
707262
Kobylański Antoni
706784
706721
792231
784354
P-2203 / 781295
Kobylański Tadeusz
Kobylarz Antoni
Kobylec Bolesław
Kobylecki Eugeniusz
Kobyliński Janusz Włodzimierz
782643
Kobyliński Władysław
794926
Kobylski Alfred
784365
784503
782214
Kobyłko Józef Stanisław
Kobziak Michał
Koc Marian
703243
Koc Szczepan
P-0696
Koc Tadeusz
783119
Kocała Józef Henryk
P-2091 / 794856
Kocay Witold Roman
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.02.1912
brak danych
Cpl
spawacz
21.01.1972
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.10.1916
Kraków
Sgt
pilot
17.05.1942
Leconfield, Wlk. Brytania
-
308 DM
24.04.1914
brak danych
W/O
pilot
08.10.1972
Bolton, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
17.11.1922
brak danych
AC1
kucharz
00.00.1999
Norwich, Norfolk, Wlk. Brytania
-
315 DM
14.07.1916
Dawidy
LAC
bez specjalności
05.02.2012
Lewes, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.07.1925
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
315 DM
29.12.1916
Witkowice
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Chicago, IL, USA
-
302 DM, 315 DM
06.12.1915
Radziejów
W/O
radiooperator
18.12.1981
Liverpool, Wlk. Brytania
KW, ODRK
300 DB
21.05.1903
Strorlus
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
307 DMN
24.09.1909
brak danych
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
316 DM
27.05.1916
brak danych
F/Lt
pilot
05.12.2001
Polska
4xKW
317 DM
10.07.1913
Warszawa
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
302 DM, 315 DM
01.03.1917
Ostrów Wlkp.
W/O
pilot
03.07.1980
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
302 DM, 316 DM
13.09.1898
brak danych
LAC
kucharz
24.06.1976
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.11.1920
brak danych
F/Sgt
nawigator
brak danych
USA
-
brak danych
24.04.1914
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
Argentyna
-
brak danych
18.03.1918
brak danych
W/O
pilot
18.04.2011
Kingston, ON, Kanada
-
305 DB
02.05.1915
Drohobycz
LAC
mechanik
18.02.1990
Gliwice, Polska
-
315 DM, 307 DMN
05.11.1916
brak danych
F/Lt
pilot
27.11.1986
Grantham, Wlk. Brytania
-
303 DM
04.07.1913
brak danych
sierżant
Cpl
rusznikarz
00.00.1985
Western Cape, RPA
-
303 DM
11.11.1905
brak danych
sierżant
Cpl
elektryk
00.00.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
28.01.1916
brak danych
LAC
blacharz
00.00.2004
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
28.08.1911
brak danych
LAC
rusznikarz
21.11.1971
Blackpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.04.1916
Łubin Kościelny
W/O
bombardier
23.02.1994
Saffron Walden, Wlk. Brytania
20.12.1917
Jażow ?
brak danych
Kanada
09.08.1913
Grabanów
03.06.2008
Collingwood, ON, Kanada
VM V kl., 4xKW, DFC 303 DM
11.06.1907
brak danych
plutonowy
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.09.1912
brak danych
porucznik
F/O
oficer techniczny
10.06.2002
Northampton, MA, USA
-
brak danych
plutonowy
kapral
sierżant
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapitan
sierżant
st. sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
sierżant
plutonowy
porucznik
plutonowy
plutonowy
chorąży
VM V kl., 4xKW, ODRK, DFM 301 DB
kapral
LAC
mechanik
-
301 DB
major
S/Ldr
pilot
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707042
Kocel Kazimierz
781341
Koch Alfred
709095
782858
706934
Koch Eugeniusz
Koch Jan Stanisław
Koch Ludwik
784761
Koch Tadeusz Henryk
782634
Kochan Edward
705874
Kochanek Stefan
704671
Kochaniuk Stanisław
704343
782415
P-1788 / 783672
Kochanowski Jan
Kochanowski Stefan
Kochański Adam Bolesław
705875
Kochman Florian
793856
Kociel Tadeusz
792956
781784
782761
792978
708880
Kociemba Bronisław
Kocięba Jan
Kocik Mieczysław
Kocimba Stanisław
Kociński Marian
707263
Kociołek Józef
784234
Kociołek Zygmunt
707193
793767
707043
Kociuba Stanisław
Kocjan Bolesław Ludwik
Kocoń Eugeniusz
782439
Kocoń Eugeniusz
794341
Kocoń Feliks
P-1850 / 783576
Kocoń Józef
783357
Kocoń Wacław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
15.08.1926
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.02.1915
Mińsk Maz.
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
BKZ
305 DB
30.12.1926
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
Halton
13.07.1915
brak danych
F/Sgt
mechanik pokładowy
27.12.1997
Basingstoke, Wlk. Brytania
-
300 DB
04.07.1902
brak danych
LAC
bez specjalności
12.12.1977
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
29.02.1912
Stawropol
Sgt
pilot
15.05.1941
Grangemouth, Wlk. Brytania
-
58 OTU
10.04.1914
Belejów
W/O
mechanik pokładowy
00.00.1974
Argentyna
KW
301 DB
15.02.1905
brak danych
sierżant
Cpl
radiomechanik
21.07.1974
Gandawa, Belgia
-
305 DB
14.04.1900
Lwów
plutonowy
Cpl
bez specjalności
24.05.1971
Dundee, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.01.1923
Kraków
LAC
rusznikarz
29.07.2014
Vancouver, BC, Kanada
-
brak danych
05.02.1915
brak danych
LAC
mechanik
23.03.1985
Nottingham, Wlk. Brytania
-
663 DSA
16.04.1908
brak danych
F/Lt
meteorolog
07.02.1992
DC, USA
SKZzM
brak danych
13.01.1921
Ludwikówka
kapral
LAC
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
00.00.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.02.1906
brak danych
Sgt
mechanik
19.06.1952
Lancs., Wlk. Brytania
-
316 DM
28.03.1903
Łaznów
Sgt
radiomechanik
brak danych
Polska
-
302 DM
20.02.1914
brak danych
LAC
mechanik przyrządów sam.
00.00.1982
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
300 DB
00.00.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.08.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.02.1897
brak danych
kapral
AC1
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
20.03.1911
Bełchatów
st. sierżant
Sgt
mechanik
03.12.1985
Bełchatów, Polska
-
307 DMN
28.01.1915
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.2004
Wlk. Brytania
-
300 DB
11.06.1908
Olkusz
W/O
pilot
04.05.1981
Olkusz, Polska
AFM
216 DT
05.01.1926
Wielka Głusza
AC1
rusznikarz
brak danych
Birmingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
20.03.1918
Warszawa
plutonowy
Sgt
mechanik pokładowy
27.07.1945
Marsylia, Francja
-
301 DB
30.09.1914
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
02.02.1999
Wellingborough, Wlk. Brytania
-
307 DMN
14.05.1917
brak danych
porucznik
F/Lt
obserwator
-
305 DB
kapral
Sgt
pilot-uczeń
-
16 SFTS
junak
plutonowy
kapral
kapral
st. sierżant
plutonowy
plutonowy
porucznik
sierżant
st. majster
plutonowy
brak danych
szeregowy
plutonowy
st. sierżant
st. szeregowy
13.06.1944
-
27.04.1918
Janowiec
04.06.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2348 / 703825
Kocot Zdzisław Antoni
708100
Kocurek Alojzy (Sęk)
781220
794443
783997
Kocurek Paweł
Kocyba Antoni
Kocyba Stefan
781329
Kocyk Bolesław
705469
Koczan Piotr
P-2176 / 703114
Koczanowicz Hubert Antoni
P-1830
Koczapski Władysław Karol
708308
781529
P-1036
Koczar Eryk
Koczmara Stanisław
Koczor Ryszard
705700
Koczorowski Stefan Jan
781596
Koczuk Filip
781219
794020
706864
780466
705125
Koczur Mateusz
Koczur Rudolf Stanisław
Koczwara-Bielka Jerzy
Koczwarski Wiktor
Koczycki Franciszek
706130
Koczyk Leon
706803
Kodź Witold Tadeusz
704265
704915
706168
Koegel Otton
Koenig Roman
Kogut Stanisław Andrzej
709911
Kohlebeck Bronisław Ignacy
708945
Kohn Stanisław
P-0965
Kohut Stanisław Aleksander
709096
Kojder Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.01.1921
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
2xKW
318 DMR
30.06.1925
brak danych
AC1
bez specjalności
18.11.1973
Siemianowice Śl., Polska
-
317 DM
25.12.1914
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
04.11.1915
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
Derby, Wlk. Brytania
-
316 DM
22.04.1908
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
08.03.1914
Kurki
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
VM V kl., 3xKW
304 DB, 6 OTU
14.07.1916
brak danych
LAC
kierowca
12.10.1985
Preeceville, SK, Kanada
-
304 DB
28.07.1919
brak danych
porucznik
F/O
administracja
00.00.1992
CA, USA
-
303 DM
19.01.1915
Stryj
porucznik
F/O
obserwator
25.05.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
27.10.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.08.1920
Rybcewicze
LAC
mechanik
06.07.2009
Toronto, ON, Kanada
-
307 DMN
02.10.1916
Moszczenica
P/O
pilot
02.12.1940
Baginton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
308 DM
25.07.1914
Essen
plutonowy
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.11.1902
Makaraki ?
majster
W/O
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
25.02.1916
Gorzów (Chełmek)
LAC
mechanik
23.11.1963
Manchester, Wlk. Brytania
-
307 DMN
23.09.1917
Mysłowice
LAC
bez specjalności
29.05.1988
Mysłowice, Polska
-
315 DM
01.03.1919
brak danych
AC1
kierowca
01.01.1945
Lommel, Belgia
-
131 Wing
23.09.1901
brak danych
W/O
pilot
26.02.1991
Nottingham, Wlk. Brytania
KW, SKZzM
305 DB
14.09.1919
Lwów
LAC
mechanik
brak danych
Kanada
-
301 DB
10.01.1912
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.06.1922
brak danych
plutonowy
Sgt
pilot
27.04.1968
Londyn, Wlk. Brytania
-
317 DM
02.02.1911
Jordanów
LAC
radiomechanik
00.00.1997
Surrey, Wlk. Brytania
-
307 DMN
17.08.1916
brak danych
LAC
obsługa techniczna
13.12.1998
Tampa, FL, USA
-
brak danych
13.08.1916
Stryj
F/Sgt
pilot
02.02.2005
Nairn, Highland, Wlk. Brytania
-
309 DMR
31.01.1908
brak danych
LAC
meteorolog
03.03.2003
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.06.1909
brak danych
AC1
murarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.05.1914
Brzeszcze Śl.
S/Ldr
pilot
02.12.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
307 DMN
02.02.1926
brak danych
AC2
radiomechanik
00.00.1988
Bury, Lancs., Wlk. Brytania
-
Cranwell
porucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
st. sierżant
kapral
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapral
kapral
chorąży
plutonowy
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
kapral
kapitan
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706287
Kojder Szymon
780745
Kokalski Kazimierz
705372
784824
706901
Kokiet Włodzimierz
Kokociński Marian Witold
Kokorzycki Henryk
707336
Kokoszko Kazimierz
708700
Kokot Czesław
794122
Kokot Marian Zdzisław
780106
Kokot Stanisław Władysław
704770
783782
P-0966
Kokowicz Jan
Kolada Aleksander Czesław
Kolanko Tadeusz Franciszek
P-1831
Kolano Julian
783694
Kolano Stanisław
708015
794247
P-0243
707313
793575
Kolanowski Adrian (Bogusławski)
Kolanowski Eugeniusz
Kolanowski Włodzimierz Adam
Kolasa Józef
Kolasiński Jan
704035
Kolasiński Jan Grzegorz
P-1139
Kolaszyński Hubert
704721
706370
794440
Kolata Antoni
Kolbe Witold
Kolbuszowski Antoni Zbigniew (Colburn)
P-2694 / 704344
Kolbuszowski Juliusz
P-2711 / 704345
Kolbuszowski Witold
P-2314 / 784731
Kolczyński Adam
709600
Kolczyński Feliks
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.10.1914
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.01.1905
Warszawa
sierżant
Sgt
tłumacz
29.07.1977
Wlk. Brytania
-
307 DMN
14.07.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
05.10.1990
Borrowash, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.12.1915
brak danych
LAC
sanitariusz
29.02.1980
Worsthorne, Lancs., Wlk. Brytania
-
308 DM
01.10.1926
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Australia
-
305 DB
29.04.1918
brak danych
AC2
bez specjalności
02.01.2003
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.07.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.01.1915
brak danych
sierżant
Cpl
fotograf
brak danych
brak danych
-
300 DB
09.11.1917
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik radarowy
brak danych
brak danych
-
300 DB
20.06.1908
Brzeźno
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
10.02.1917
Buj
LAC
mechanik
00.00.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 318 DMR
08.01.1918
brak danych
F/Lt
pilot
00.00.1982
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
08.01.1914
brak danych
F/Lt
obserwator
24.09.1989
St. Catharines, ON, Kanada
VM V kl., 3xKW
304 DB
27.10.1916
Rakoszyn
LAC
rusznikarz
01.02.2005
Hatfield, Herts., Wlk. Brytania
-
307 DMN, 316 DM
17.01.1924
Zabrze
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
16.10.1916
Ura
LAC
radiomechanik
06.08.1981
TAS, Australia
-
318 DMR
11.08.1913
Pawłowice
F/Lt
obserwator
31.03.1944
Poznań, Polska
KW
301 DB
19.03.1926
brak danych
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.04.1900
Hamborn
W/O
rusznikarz
08.02.1977
Poznań, Polska
SKZ
302 DM, 306 DM
24.01.1920
brak danych
LAC
mechanik radarowy
07.10.2004
Hamilton Township, NJ, USA
-
300 DB
01.11.1897
Łowicz
F/Lt
obserwator balonowy
00.00.1969
Eton, Bucks., Wlk. Brytania
-
brak danych
20.10.1920
brak danych
AC1
bez specjalności
25.07.1965
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
15.06.1914
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
brak danych
10.05.1916
Kolbuszowa
W/O
radiooperator
23.12.2001
Londyn, Wlk. Brytania
KW
300 DB
23.02.1912
Kołomyja
porucznik
F/O
inż. budowy lotnisk
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.04.1914
Kołomyja
porucznik
F/O
inż. budowy lotnisk
08.04.1998
Eugene, OR, USA
-
brak danych
05.06.1915
Słomkowo
F/Lt
pilot
24.10.1971
RPA
3xKW
317 DM
18.05.1899
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Polska
BKZzM
brak danych
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
szeregowy
kapral
plutonowy
porucznik
kapitan
plutonowy
kapral
plutonowy
porucznik
szeregowy
werkmistrz
plutonowy
kapitan
kapral
plutonowy
sierżant
porucznik
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709097
Koleśnikowicz Grzegorz
706625
Kolinski Władysław
792456
780467
704004
Koliński Czesław
Koliński Mieczysław
Koliński Stanisław
781978
Kolka Mieczysław
780429
Koller Zygmunt Jan
706332
Kollesiński Zbigniew
P-0508
Kolubiński Antoni Michał (Stuart)
P-1269
P-0980
782715
Kołaciński Ignacy
Kołacz Henryk
Kołacz Izydor
P-0699
Kołaczkowski Wojciech
706347
Kołakowski Bolesław
704389
P-0496
784762
P-0473
704390
Kołakowski Romuald
Kołakowski Władysław Jerzy
Kołcoń Jan
Kołczak Stanisław Jan
Kołdyka Szczepan
794654
Kołecki Józef
P-1685 / 783628
Kołecki Tadeusz Marian
792661
708090
780105
Kołeczko Władysław Marian
Kołek Eryk (Król)
Kołek Wacław
783150
Kołek Władysław
792211
Kołkowski Antoni
705917
Kołodczak Adam
707617
Kołodenny Michał
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.10.1927
brak danych
AC2
radiomechanik
18.01.1982
Nottingham, Wlk. Brytania
-
Cranwell
17.12.1921
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.07.1911
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.04.1910
Warszawa
LAC
mechanik
20.02.2002
Bolinbrock, IL, USA
-
305 DB
23.04.1924
brak danych
W/O
radiooperator
00.06.2006
Warszawa, Polska
3xKW
304 DB
29.03.1916
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Cape Town, RPA
-
315 DM
18.03.1917
brak danych
sierżant
Cpl
rusznikarz
26.05.1978
Rushden, Northamptons., Wlk. Brytania
-
300 DB
05.05.1912
Brwinów
plutonowy
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
309 DMR
09.06.1916
Zgierz
kapitan
F/Lt
pilot
03.11.1990
Riverside, CA, USA
07.05.1900
Piekary
S/Ldr
oficer medyczny
08.07.1984
Dorchester, Wlk. Brytania
-
308 DM
15.02.1918
Rawa Maz.
F/Lt
pilot
25.05.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
06.01.1913
Sucha
W/O
bombardier
28.08.2015
Preston, Lancas., Wlk. Brytania
2xKW, ODRK
301 DB
16.04.1908
Moszenki
S/Ldr
pilot
19.07.2001
Warszawa, Polska
13.02.1916
brak danych
brak danych
USA
18.04.1901
brak danych
brak danych
Polska
05.08.1914
Wołogda
02.06.1983
Northwood, Wlk. Brytania
01.02.1907
brak danych
26.06.1980
Warszawa, Polska
06.05.1916
brak danych
28.11.2014
Melksham, Wiltshire, Wlk. Brytania
22.12.1899
brak danych
19.12.1980
Poznań, Polska
18.06.1915
Dankowice Trzecie
17.10.1990
Starokrzepice, Polska
24.05.1919
Wąbrzeźno
14.09.1943
junak
kapral
plutonowy
plutonowy
plutonowy
VM V kl., 2xKW, DFC 303 DM
major
porucznik
sierżant
major
VM V kl., 4xKW, DFC 303 DM
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
LAC
mechanik balonowy
-
309 DMR
F/Lt
pilot
3xKW
301 DB
W/O
pilot
SKZzM
brak danych
F/O
obserwator
-
brak danych
Cpl
kierowca
-
brak danych
plutonowy
Sgt
strzelec pokładowy
-
300 DB
porucznik
F/O
pilot
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
3xKW
303 DM
09.06.1920
Ostrów Wlkp.
Sgt
strzelec pokładowy
00.00.2003
Leicester, Wlk. Brytania
2xKW
305 DB
27.05.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Peterborough, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.07.1915
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
317 DM
02.07.1917
Mysłowice Śl.
Sgt
pilot
11.09.1943
Ballycranbeg, Down, Irlandia Płn.
-
315 DM
02.10.1916
Wilczyce
F/Sgt
pilot
18.02.1944
Silloth, Cumbria, Wlk. Brytania
-
6 OTU
15.02.1922
Sambor
kapral
LAC
magazynier
brak danych
brak danych
-
300 DB
19.04.1919
brak danych
kapral
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1994
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
kapral
kapitan
chorąży
kapitan
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1089
Kołodkiewicz Wacław
76637
Kołodyński Stefan Michał
794292
P-2604
792344
Kołodziej Andrzej Wojciech
Kołodziej Edward Wojciech
Kołodziej Eustachy Antoni
707829
Kołodziej Jan
794749
Kołodziej Jan
708823
Kołodziej Joachim
783940
Kołodziej Józef
780159
781200
705018
Kołodziej Ludwik
Kołodziej Marian
Kołodziej Michał
703109
Kołodziej Stanisław
704309
Kołodziej Włodzimierz
P-2342 / 703720
783567
794537
793537
708532
Kołodziej Zdzisław
Kołodziejczak Marian
Kołodziejczak Roman
Kołodziejczak Stanisław
Kołodziejczyk Jerzy
792059
Kołodziejczyk Marian Włodzimierz
704512
Kołodziejczyk Tadeusz
P-1084
709098
706147
Kołodziejek Henryk Jerzy
Kołodziejski Eugeniusz
Kołodziejski Henryk
P-1248
Kołodziejski Tadeusz
704122
Kołodziejski Zygmunt
784865
Kołodziński Mieczysław
784413
Kołoniecki Edward
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
14.02.1895
brak danych
podpułkownik
W/Cdr
oficer zaopatrzeniowy
03.05.1950
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.07.1904
Krasnystaw
major
F/Lt
pilot
25.01.1973
Warszawa, Polska
KW
303 DM
17.11.1915
brak danych
LAC
rusznikarz
00.00.1993
Colchester, Essex, Wlk. Brytania
-
303 DM
05.07.1910
brak danych
F/Lt
administracja
brak danych
Polska
-
brak danych
06.04.1890
brak danych
W/O
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.10.1927
brak danych
junak
AC2
mechanik
03.08.2014
Livonia, MI, USA
-
Heliopolis
10.12.1899
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Niemcy
-
brak danych
24.12.1923
Chorzów
kapral
LAC
obsługa techniczna
brak danych
Polska
-
301 DB
02.03.1897
Łąkocin
st. majster
F/Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
25.08.1904
Opożdżew
F/Sgt
mechanik
23.10.1986
Warszawa, Polska
BKZzM, BKZ
300 DB, 301 DB
28.06.1914
brak danych
AC2
kancelista
brak danych
brak danych
-
304 DB
17.04.1920
brak danych
F/Sgt
radiooperator
brak danych
MI, USA
KW
304 DB
26.01.1917
brak danych
szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.06.1918
brak danych
st. szeregowy
Sgt
radiooperator
07.04.1944
-
-
304 DB
19.11.1912
Żurawinki
F/O
pilot
28.01.1996
Warszawa, Polska
15.07.1910
brak danych
brak danych
brak danych
02.08.1901
brak danych
brak danych
brak danych
18.10.1914
Stanisławów
17.02.1986
Łódź, Polska
10.01.1926
brak danych
brak danych
Polska
16.05.1920
Krasnystaw
brak danych
brak danych
23.10.1924
brak danych
11.12.2005
plutonowy
kapitan
majster
st. sierżant
kapral
plutonowy
porucznik
VM V kl., 2xKW, DFC 300 DB
sierżant
Cpl
elektryk
-
306 DM
Sgt
mechanik
-
brak danych
Cpl
rusznikarz
BKZ
302 DM, 315 DM
AC2
bez specjalności
-
brak danych
plutonowy
W/O
pilot
-
301 DB
plutonowy
LAC
kierowca
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
304 DB
06.01.1905
Siedlce
W/Cdr
pilot
21.04.1986
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB
16.03.1925
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
Polska
-
Halton
08.08.1914
brak danych
LAC
ślusarz
brak danych
Francja
-
brak danych
01.09.1909
Warszawa
F/Lt
obserwator
brak danych
Kanada
KW, SKZzM
304 DB
12.02.1923
Brześć
LAC
mechanik przyrządów sam.
04.08.1991
brak danych
-
301 DB
10.07.1903
brak danych
chorąży
F/Sgt
mechanik
25.07.1973
Łuków, Polska
-
brak danych
24.02.1911
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
315 DM
st. majster
sierżant
kapral
major
kapral
kapral
kapitan
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794490
Kołos Bronisław
705019
Kołosowski Czesław Tomasz
794927
704391
703921
Kołoszczyk Tadeusz Józef
Kołoszko Bronisław
Kołowski Kazimierz
706477
Kołtonowski Jerzy
783798
Kołtoń Władysław
792722
Kołyba Wilhelm
705189
Komar Igancy
P-0224
783310
708534
Komar Leonard Lucjan
Komarewicz Jan
Komarnicki Witold
708593
Komarow Ludwik
792224
Komenda Henryk
706623
782848
705629
706748
P-0301
Komendziński Maciej
Kominek Antoni
Komisorajtis Witold
Komkow Wadim
Komłacz Jan
P-1135
Komocki Czesław
781043
Komornicki Zbigniew Andrzej
783916
708084
703498
Komorowski Antoni Eugeniusz
Komorowski Edmund (Wysocki)
Komorowski Józef
783340
Komorowski Józef
793428
Komorowski Józef
706127
Komorowski Wincenty
792160
Komorowski Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
04.03.1916
Łomy
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Francja
-
302 DM
01.06.1922
brak danych
plutonowy
W/O
radiooperator
brak danych
brak danych
KW
304 DB
22.11.1919
Grzymaczew
F/Sgt
pilot
27.09.1944
Veghel, Holandia
-
306 DM
20.07.1900
brak danych
Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
318 DMR
10.01.1924
brak danych
LAC
elektryk
15.12.2009
Nottingham, Wlk. Brytania
-
309 DMR
02.06.1923
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
16.01.1996
Leicester, Wlk. Brytania
KW
300 DB
12.12.1904
Gorzyce
Cpl
mechanik
05.09.1971
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
26.12.1912
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.01.1911
brak danych
plutonowy
LAC
elektryk
03.02.1992
Wadowice, Polska
-
brak danych
11.02.1899
Petersburg
F/Lt
obserwator
20.04.1972
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.05.1912
brak danych
Sgt
sanitariusz
10.03.1949
Halton, Bucks., Wlk. Brytania
-
306 DM
18.03.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
18.03.2010
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1909
Piła Koście.
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
TAS, Australia
-
brak danych
13.01.1920
Sielec
kapral
Sgt
pilot
09.07.1942
Newtownards, Down, Irlandia Płn.
-
1480 Flight
29.01.1925
brak danych
AC2
pilot-uczeń
brak danych
Polska
-
brak danych
05.08.1914
Iłownica
LAC
sanitariusz
12.08.1979
Bielsko-Biała, Polska
-
brak danych
17.09.1916
Wilno
AC2
nawigator-uczeń
12.05.2015
Gdynia, Polska
-
brak danych
18.08.1919
Moskwa
Sgt
pilot
14.05.2008
Jacksonville, FL, USA
-
brak danych
06.06.1909
Warszawa
F/O
obserwator
16.12.1941
Pihen-les-Guines, Francja
-
304 DB
21.09.1913
brak danych
F/Lt
oficer medyczny
25.12.1993
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.12.1918
brak danych
W/O
pilot
brak danych
Polska
VM V kl., 4xKW
304 DB
27.04.1914
Warszawa
Cpl
kierowca
01.01.1945
Lommel, Belgia
-
408 ASP
23.06.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
26.09.1905
Zagórze
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.03.1915
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.03.1913
Krężnica
majster
Sgt
mechanik
12.06.1992
Bełżyce, Polska
-
303 DM
31.03.1905
brak danych
plutonowy
LAC
kreślarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.05.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
st. sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
major
sierżant
szeregowy
kapral
kapral
kapral
plutonowy
porucznik
kapitan
st. sierżant
kapral
st. szeregowy
st. majster
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2903 / 793878
Komosa Stefan
792852
Komosiński Edward
703411
P-3001 / 783420
76834
Komosiński Roman
Konar Sylwester
Konarski Mieczysław
783323
Konarski Stanisław Wincenty
P-0876
Konarzewski Henryk Bartłomiej
76636
Konarzewski Jan
783795
Konarzewski Mieczysław
784818
P-0769
705701
Konarzewski Stanisław
Konarzewski Władysław
Konas Jędrzej
792080
Konaszewski Feliks
P-0393
Konaszewski Tadeusz
792003
782261
P-2018
784340
709281
Konatkiewicz Maksymilian
Konatkiewicz Roman
Koncewicz Marian Stanisław
Koncki Zygmunt
Konczarek Jan
709099
Kondak Henryk
782574
Konderak Izydor
P-1602 / 781019
709282
706487
Kondracki Lech Andrzej
Kondracki Mieczysław
Kondracki Stanisław
783326
Kondrak Lucjan
781852
Kondras Kazimierz
P-2468 / 780048
Kondras Stanisław Piotr Władysław
794376
Kondrat Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.07.1914
Stężyca
F/O
pilot
06.03.1989
Stężyca, Polska
KW
307 DMN
25.01.1898
brak danych
Sgt
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
01.08.1906
Chocicza
LAC
spawacz
brak danych
Polska
-
brak danych
04.01.1903
brak danych
F/O
oficer zaopatrzeniowy
brak danych
brak danych
BKZ
300 DB
01.01.1896
brak danych
W/Cdr
oficer techniczny
24.08.1982
Londyn, Wlk. Brytania
OBE
DSP
18.06.1914
brak danych
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
Wenezuela
-
308 DM
01.07.1901
Sieradz
kapitan
F/Lt
pilot
03.02.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.07.1905
Warszawa
S/Ldr
pilot
21.02.1945
Kleve, Niemcy
KW
300 DB
16.02.1913
Warszawa
Cpl
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.05.1916
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
300 DB
25.10.1914
Sworotwa
F/Lt
pilot
03.11.2003
Fernley, NV, USA
VM V kl., 3xKW
304 DB
26.11.1923
Kraków
F/Sgt
nawigator
31.10.1947
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
01.12.1912
brak danych
Cpl
kierowca
00.00.1975
Hereford, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.09.1896
Lublin
F/O
pilot
brak danych
brak danych
-
301 DB
01.10.1896
Parzęczewo
F/Sgt
mechanik
26.05.1972
Warszawa, Polska
-
brak danych
30.01.1902
Parzęczewo
F/Sgt
mechanik
20.10.1956
Poznań, Polska
-
305 DB
25.04.1910
Zimna Woda
F/Lt
obserwator
11.11.1975
Ipswich, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
300 DB, 301 DB
13.02.1916
brak danych
LAC
obsługa balonów
09.03.2001
Ruislip, Wlk. Brytania
-
303 DM
07.08.1926
brak danych
AC1
mechanik
10.10.2016
Toronto, ON, Kanada
-
Halton
29.10.1926
brak danych
Cpl
radiomechanik
23.01.2011
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
Cranwell
15.06.1917
Michałopol
Sgt
pilot
18.08.1942
Kleve, Niemcy
-
300 DB
02.07.1919
Grzebienie
F/O
pilot
09.08.1943
Boulogne-sur-Mer, Francja
KW
316 DM
11.03.1928
brak danych
LAC
mechanik
25.11.2010
Ottawa, ON, Kanada
-
Halton
16.04.1921
brak danych
F/Sgt
radiooperator
brak danych
Polska
-
300 DB
08.01.1915
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
09.10.2007
Bedford, MI, USA
-
306 DM
16.12.1913
brak danych
st. sierżant
Sgt
mechanik
00.00.1982
Leicester, Wlk. Brytania
BKZ
318 DMR
29.04.1918
Lwów
F/Lt
strzelec pokładowy
19.12.1997
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB, 307 DMN
25.11.1916
brak danych
W/O
radiooperator
22.06.2004
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
podporucznik
st. sierżant
plutonowy
podporucznik
pułkownik
porucznik
plutonowy
sierżant
kapitan
plutonowy
plutonowy
porucznik
st. majster
majster
kapitan
plutonowy
junak
junak
plutonowy
porucznik
junak
plutonowy
porucznik
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794230
Kondrat Mieczysław Stefan
705876
Kondratowicz Witalis
707740
704392
782488
Kondys Ignacy
Konecki Antoni Henryk
Konecki Bronisław Piotr
704769
Konewko Stefan Jan
729067
Konieczka Kazimierz
708698
Konieczka Marian
707412
Konieczny Antoni
709973
703399
784276
Konieczny Antoni Kazimierz
Konieczny Ignacy
Konieczny Józef
792077
Konieczny Józef
708020
Konieczny Paweł (Broll)
705170
P-0222
782962
792989
783996
Konieczny Stanisław
Konieczny Stanisław
Konieczny Tadeusz
Konieczny Władysław (Conway)
Konik Władysław
706522
Konior Fryderyk
781687
Konior Ignacy Ludwik
706856
784822
708815
Konior Rudolf
Koniusz Stefan
Konkel Paweł
782099
Konkol Florian
706213
Konon Michał
792615
Kononow Włodzimierz
794128
Kononowicz Henryk (Conway)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.07.1910
Nowa Wilejka
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1963
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
04.11.1920
Raków
plutonowy
W/O
strzelec pokładowy
00.03.1980
Detroit, MI, USA
KW
300 DB
04.02.1913
brak danych
LAC
radiomechanik
09.06.1996
Rickmansworth, Wlk. Brytania
-
307 DMN
13.06.1901
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
17.03.1997
Toruń, Polska
-
brak danych
01.07.1918
brak danych
W/O
pilot
00.00.1958
Londyn, Wlk. Brytania
-
306 DM
29.08.1915
brak danych
Cpl
bez specjalności
00.00.1985
Devon, Exeter, Wlk. Brytania
-
303 DM
18.01.1922
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
301 DB
27.09.1924
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
10.07.1899
brak danych
plutonowy
Cpl
policjant
brak danych
Polska
-
brak danych
08.01.1910
Zimin
LAC
obsługa techniczna
brak danych
Belgia
-
301 DB
30.01.1912
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
315 DM
22.01.1915
Schonnebeck
F/Sgt
meteorolog
00.00.1995
Oxon., Wlk. Brytania
-
RAF Faldingworth
24.02.1899
Pakość
W/O
mechanik
27.11.1978
Świnoujście, Polska
2xBKZ
6 OTU
17.01.1908
Lwów
LAC
mechanik
14.09.1977
Leicester, Wlk. Brytania
-
302 DM
24.08.1909
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1977
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.05.1903
Lwów
S/Ldr
oficer techniczny
14.09.1977
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.12.1914
Poznań
Cpl
mechanik
17.02.1990
Murowana Goślina, Polska
BKZ
305 DB, 6305 SE
18.04.1918
Berlin
Sgt
radiooperator
07.11.2005
New York, USA
VM V kl., 3xKW
300 DB
07.06.1916
brak danych
LAC
obsługa balonów
00.00.1982
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.07.1924
Stanisławów
W/O
strzelec pokładowy
05.12.1988
Nowogard, Polska
2xKW
300 DB, 301 DB
01.03.1906
Czaniec
Cpl
mechanik
29.10.1981
Bielsko-Biała, Polska
-
309 DMR
19.04.1921
Karwina
W/O
strzelec pokładowy
00.00.1952
Barton, Lancs., Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
21.11.1909
brak danych
Cpl
mechanik samochodowy
26.07.1965
Szczecin, Polska
-
309 DMR
12.09.1899
Hel
AC2
bez specjalności
21.04.1972
Hel, Polska
-
brak danych
14.12.1913
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1989
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB
23.02.1912
Nowogródek
LAC
mechanik
brak danych
Brazylia
-
brak danych
02.04.1907
brak danych
sierżant
Cpl
kancelista
brak danych
Polska
-
309 DMR
21.06.1915
Kleck
plutonowy
Cpl
radiomechanik
29.01.1999
Lilydale, VIC, Australia
-
317 DM, 303 DM
kapral
chorąży
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
kapral
plutonowy
plutonowy
chorąży
kapral
plutonowy
major
sierżant
sierżant
kapral
st. sierżant
sierżant
plutonowy
sierżant
kapral
plutonowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707830
Konopa Zdzisław
707044
Konopacki Stanisław
P-1208
794740
782760
Konopasek Kazimierz Wacław
Konopka Feliks
Konopka Kazimierz
705594
Konopka Stanisław
707831
Konopnicki Zbigniew
706881
Konsek Józef (Zbikowski)
793622
Kontny Jerzy
P-0961
P-1366
P-0704
Kontowtt Stanisław Konrad
Koń Stanisław Grzegorz
Kończak Stanisław
P-1510
Kończewski Marian
P-2749 / 782491
Kończewski Mieczysław
P-2539
705146
P-1832
780468
709100
Kończyk Czesław
Kończyk Zygmunt
Koński Jan
Kopa Walenty
Kopaczel Henryk
709512
Kopaczewski Władysław
783083
Kopaczyński Franciszek
P-1072
707533
707346
Kopcewicz Eugeniusz
Kopcio Józef
Kopczyk Tadeusz
793400
Kopczyński Wiktor
707832
Kopeć Adam
708881
Kopeć Antoni
707520
Kopeć Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.11.1927
Polanka Wielka
AC1
mechanik
06.03.2002
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
07.04.1926
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.07.1907
Lwów
S/Ldr
pilot
16.02.1974
Warszawa, Polska
14.01.1911
Chełchy
brak danych
brak danych
22.02.1899
Częstochowa
23.08.1953
Kraków, Polska
04.05.1924
Wieliczka
23.11.1991
Adelaide, SA, Australia
28.04.1927
brak danych
brak danych
junak
kapral
major
VM V kl., 2xKW, DFC 305 DB
kapral
LAC
mechanik
-
brak danych
W/O
pilot
-
brak danych
plutonowy
F/Sgt
pilot
-
brak danych
junak
AC2
mechanik przyrządów sam.
Old Trafford, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
25.11.1921
brak danych
plutonowy
LAC
bez specjalności
10.08.1993
Rybnik, Polska
-
brak danych
02.10.1916
brak danych
kapral
Sgt
pilot
18.07.1941
Carew, Dyfed, Wlk. Brytania
-
1 AACU
03.09.1902
Moskwa
F/Lt
pilot
11.05.1984
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
308 DM
10.03.1918
Srogów Górny
F/Lt
pilot
29.11.1984
Jurowce, Polska
2xKW
318 DMR
23.03.1904
brak danych
F/Lt
meteorolog
brak danych
brak danych
SKZ
11 Group
06.12.1908
Osnowo
kapitan
S/Ldr
kapelan
23.07.1992
Starogród, Polska
-
brak danych
10.06.1916
brak danych
porucznik
F/O
pilot
25.08.2000
Buenos Aires, Argentyna
-
305 DB
14.07.1912
brak danych
P/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.02.1922
brak danych
Sgt
mechanik pokładowy
00.00.2005
Stafford, Wlk. Brytania
VM V kl., KW
300 DB
24.03.1914
Dublany
F/Lt
obserwator
25.07.2008
Jasło, Polska
3xKW
304, 301 DB
10.03.1915
Zabrze
Sgt
pilot
20.02.1942
-
-
316 DM
01.01.1927
brak danych
AA
radiomechanik
00.03.2004
Leicester, Wlk. Brytania
-
Cranwell
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.08.1913
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik
00.00.1994
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
300 DB
21.10.1907
Radomice
F/Lt
oficer wywiadowczy
28.08.1991
Warszawa, Polska
KW
301 DB, 300 DB
21.05.1926
Nowosielce
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
307 DMN
01.04.1926
brak danych
LAC
kierowca
27.05.2004
Derby, Wlk. Brytania
-
306 DM
09.12.1914
Walerianów
plutonowy
LAC
mechanik
00.11.1998
Łódź, Polska
-
303 DM, 307 DMN
15.01.1927
Lwów
junak
AC2
mechanik
12.10.1999
Derby, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
09.04.1926
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
11.04.1919
Warszawa
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Australia
-
6 OTU
chorąży
kapitan
kapitan
major
porucznik
plutonowy
kapitan
kapral
junak
kapitan
st. szeregowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780183
Kopeć Jan
707264
Kopeć Władysław
794710
706729
781778
Koper Bogdan
Koper Józef
Koper Mieczysław
707345
Koper Mieczysław (Wirski)
793914
Koper Stefan
784906
Kopera Edward
784114
Kopikowski Mieczysław
P-0781
780271
792991
Kopiński Florian Jerzy Jan
Kopiński Stanisław
Kopka Józef
703004
Kopta Kazimierz
704764
Koput Ludwik
709807
780798
784668
705147
780577
Kopycki Klemens
Kopydłowski Michał
Kopyto Ignacy Marcin
Korab Edward
Korab-Brzozowski Hubert
-
Korab-Rulikowski Jerzy (De Moers)
703142
Koral Stefan
783801
76760
781673
Korbecki Władysław
Korbut Czesław
Korcz Józef
792462
Korcza Jan
704612
Korczak Kazimierz
P-2056 / 783527
Korczak-Krzeczowski Adam Franciszek
780242
Korczowski Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.06.1912
Zabrzeg
Sgt
rusznikarz
12.02.1996
Leicester, Wlk. Brytania
-
302 DM
23.08.1899
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.03.1923
Tarnów
W/O
radiooperator
19.07.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
305 DB, 16 SFTS
18.01.1922
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1998
Stoke on Trent, Staffords., Wlk. Brytania
-
317 DM
22.11.1913
Sworawa
Cpl
mechanik
15.03.2002
Tur, Polska
-
301 DB
12.07.1926
brak danych
AC2
bez specjalności
21.11.1988
Wrexham, Wlk. Brytania
-
305 DB
02.09.1916
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.10.1919
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.12.1913
Sarny
plutonowy
Cpl
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
19.04.1913
Poznań
F/Lt
pilot
00.01.1984
Kingston-upon-Thames, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB
09.01.1922
brak danych
LAC
mechanik
00.00.2001
Swindon, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.03.1915
Łęczyca
Cpl
elektryk
11.07.1943
Cambridge, Wlk. Brytania
-
138 DS
16.10.1923
brak danych
W/O
radiooperator
10.04.1977
Argentyna
3xKW
304 DB
21.08.1912
Szamotuły
W/O
pilot
05.10.1981
Szczecin, Polska
-
300 DB
04.01.1904
Radom
LAC
kucharz
17.04.1987
Nottingham, Wlk. Brytania
-
318 DMR
12.09.1901
brak danych
F/Sgt
mechanik
02.04.1968
Poznań, Polska
BKZ
303 DM, 315 DM
07.11.1906
brak danych
Cpl
stolarz
brak danych
RPA
-
317 DM
14.03.1921
Borysław
LAC
strzelec pokładowy
17.08.1985
Blackburn, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
25.01.1921
Kartuzy
Sgt
radiooperator
30.06.1941
Becklingen, Niemcy
VM V kl., 3xKW
301 DB
17.07.1906
Szychowice
porucznik
brak danych
inżynier
28.12.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.10.1902
brak danych
st. majster
F/Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.09.1903
Stary Sambor
Cpl
mechanik samochodowy
14.07.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
20.01.1910
Starosielce
S/Ldr
obserwator
03.09.1993
Victoria, BC, Kanada
VM V kl., 3xKW
305 DB
01.04.1914
Parzniew
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
303 DM
23.08.1900
brak danych
chorąży
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
316 DM
23.12.1901
brak danych
chorąży
W/O
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
02.12.1916
Sucha
F/Lt
pilot
18.09.1997
Berkhamstead, Herts., Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
301 DB, 300 DB
15.02.1911
Zuże
F/Sgt
mechanik
00.00.1986
Londyn, Wlk. Brytania
BKZ
302 DM, 315 DM
st. sierżant
kapral
plutonowy
kapral
sierżant
szeregowy
szeregowy
kapitan
plutonowy
plutonowy
sierżant
st. sierżant
st. szeregowy
st. majster
sierżant
kapral
sierżant
sierżant
podpułkownik
kapral
porucznik
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780686
Korczyk Tadeusz
705459
Korczyński Jerzy
792228
705877
780687
Korczyński Marian
Korda Kazimierz
Kordasiewicz Marian
794709
Kordel Aleksander
705351
Kordel Antoni (Kornel)
704802
Kordys Stanisław
782530
Kordyś Władysław
708131
P-0216
794446
Kordzielewski Józef
Korecki Edward Roman
Korek Jan
782511
Korek Jan Wincenty
708956
Korek Norbert
P-0719
783164
704036
704005
792252
Korepta Edward
Korepta Jan Stanisław
Körff Jan
Korlakowski Antoni
Kormański Jan
P-2271
Korna Bolesław
781656
Kornacki Benedykt
781597
793995
P-2956 / 793937
Kornacki Bronisław
Kornacki Piotr
Kornacki Stefan
794342
Kornafel Florian
708533
Kornak Henryk
707046
Kornaś Władysław
793926
Kornatowski Janusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.09.1914
Lesko
Sgt
pilot
28.09.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
26.09.1924
brak danych
AC1
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.11.1919
Bonczałki ?
W/O
bombardier
brak danych
brak danych
3xKW
301 DB, 300 DB
16.10.1919
Przesmyki
LAC
rusznikarz
brak danych
Kanada
-
316 DM
13.11.1917
Dolina
Sgt
pilot
09.10.1942
Londyn, Wlk. Brytania
KW
306 DM
19.01.1906
Skierniewice
majster
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
301 DB
20.04.1901
Skierniewice
chorąży
Sgt
bez specjalności
00.00.1962
Polska
-
315 DM
14.02.1922
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
08.01.1946
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
09.10.1916
Łęki
F/Sgt
radiooperator
08.10.1943
-
3xKW
300 DB
15.08.1919
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
17.06.1908
Dąbrowa
F/Lt
obserwator
11.11.1943
Gâvres, Francja
VM V kl., 2xKW
300 DB
23.12.1901
Sosnowiec
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
22.01.1901
brak danych
Sgt
kancelista
09.09.1977
Łódź, Polska
BKZ
315 DM
10.06.1916
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
Polska
-
brak danych
07.01.1914
Sosnowiec
F/Lt
pilot
20.09.2001
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
13.06.1916
Szpitary
Sgt
pilot
28.08.1942
Heverlee, Belgia
VM V kl., 3xKW
305 DB
04.12.1923
brak danych
Cpl
radiomechanik
24.11.2004
Kingston upon Themes, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.02.1922
Kraków
LAC
mechanik radarowy
brak danych
brak danych
-
305 DB
07.11.1913
brak danych
AC1
tokarz
06.04.2015
West Boylston, MA, USA
-
brak danych
17.04.1910
brak danych
porucznik
F/O
bombardier
00.08.1985
Kłomnice, Polska
-
300 DB
19.03.1919
brak danych
plutonowy
LAC
fotograf
11.01.2001
West Somerset, Wlk. Brytania
-
brak danych
23.09.1905
brak danych
F/Sgt
mechanik
00.00.1974
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
31.08.1906
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
05.10.1897
Grodzisk Maz.
F/O
administracja
09.10.1962
Grodzisk Maz., Polska
-
brak danych
15.02.1914
Więckowice
Sgt
strzelec pokładowy
15.10.1942
Grainville-Langannerie, Francja
-
18 OTU
08.05.1925
Rzeszów
Sgt
radiooperator
Rzeszów
Albany, NY, USA
-
brak danych
10.08.1925
brak danych
kapral
LAC
straż pożarna
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.08.1907
brak danych
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
sierżant
kapral
porucznik
werkmistrz
st. sierżant
kapral
kapitan
plutonowy
plutonowy
kapral
kapral
st. majster
plutonowy
podporucznik
kapral
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782475
Kornatowski Zygmunt Antoni
708535
Kornecki Stanisław Jerzy
706225
P-0695
708819
Korniak Franciszek
Kornicki Franciszek
Kornicki Jan
794560
Korniejko Andrzej
706898
Kornreich Ludwik
782991
Korny Henryk
704386
Koroczun Piotr (Karaczun)
704006
794793
784052
Korol Sergiusz
Korolczuk Aleksander (Korolchuk)
Koroluk Józef
792155
Korona Franciszek (Parker)
P-2529
Koronkiewicz Henryk
705081
780583
781241
784320
781476
Korowczyk Michał
Korpacz Alojzy
Korpacz Jan
Korpacz Roman
Korpak Roman
P-0982
Korpowski Bolesław
707209
Korsak Aleksy
P-0242
781114
705013
Korsak Kazimierz
Korski Franciszek
Korszuń Leon
793026
Kortyna Franciszek (Hamilton)
703435
Korwacki Józef
783144
Korwel Wacław
705543
Korwin-Kossakowski Mikołaj
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
31.07.1915
Warszawa
plutonowy
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
23.04.1926
Wilanów
kapral
AC2
pilot-uczeń
15.05.1995
Levittown, PA, USA
-
25 EFTS
02.04.1912
brak danych
Cpl
bez specjalności
00.00.1974
Pasadena, SA, Australia
-
brak danych
18.12.1916
Wereszyn
kapral
S/Ldr
pilot
Findon Sussex, Wlk. Brytania
major
VM V kl., 3xKW
307 DMN, 317 DM
16.07.1898
Maziarnia
AC1
kucharz
00.03.1969
Plainfield, NJ, USA
-
301 DB
18.10.1907
Stepań
kapral
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
307 DMN
07.09.1915
brak danych
kapral
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
brak danych
-
300 DB
07.07.1921
Kalisz
W/O
pilot
00.00.1995
Temeside, Cheshire, Wlk. Brytania
-
305 DB
12.07.1904
brak danych
Cpl
kierowca
brak danych
brak danych
-
302 DM
30.09.1919
Jekaterynosław
Sgt
nawigator
01.08.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
10.10.1921
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.10.1921
brak danych
Sgt
instruktor wych. fizyczn.
00.00.2001
Chesterfield, Derbys., Wlk. Brytania
-
brak danych
23.07.1905
brak danych
Sgt
stolarz
03.06.1974
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
305 DB
22.01.1911
Białystok
F/O
obserwator balonowy
24.03.1993
Montclair, NJ, USA
-
brak danych
05.02.1919
brak danych
LAC
strzelec pokładowy
00.00.1966
Droxford, Hampshire, Wlk. Brytania
-
300 DB
28.04.1913
Pańki
Cpl
mechanik
23.01.1990
Wlk. Brytania
-
302 DM, 315 DM
05.06.1901
Warszawa
W/O
mechanik
brak danych
Polska
SKZ
301 DB
05.01.1904
brak danych
Sgt
mechanik przyrządów sam.
19.07.1972
Lincoln, Wlk. Brytania
-
300 DB
16.03.1917
Malbork
LAC
mechanik
27.09.1955
Malbork, Polska
-
300 DB
28.12.1910
Młyny
F/Lt
pilot
24.06.1983
Sydney, NSW, Australia
31.05.1913
brak danych
Cpl
nawigator-uczeń
00.00.1974
Stoke on Trent, Staffords., Wlk. Brytania
-
brak danych
11.03.1907
brak danych
P/O
pilot
00.08.1985
Ventura, CA, USA
-
brak danych
03.11.1914
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1974
Oxford, Wlk. Brytania
-
301 DB
11.08.1922
Łuniniec
W/O
strzelec pokładowy
04.05.1994
Matraville, NSW, Australia
KW
301 DB
30.09.1915
Kraków
sierżant
Cpl
mechanik radarowy
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
15.07.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Belgia
-
brak danych
02.07.1914
Juraciszki
W/O
pilot
24.03.1952
Warszawa, Polska
15.04.1923
Tarnowskie Góry
08.09.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
st. szeregowy
kapral
sierżant
kapral
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
porucznik
kapral
sierżant
majster
st. sierżant
kapral
kapitan
VM V kl., 4xKW, SKZzM, ODRK, DFC 301 DB
plutonowy
porucznik
sierżant
plutonowy
st. sierżant
VM V kl., 2xKW, ODRK, DFM 308 DM
kapral
AC2
pilot-uczeń
-
16 SFTS
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
76670
Koryciński Józef
784856
Koryciński Zenon
704917
794719
704393
Korycki Marian
Koryćko Włodzimierz
Koryl Franciszek
780584
Korzan Wacław
793707
Korzeniecki Julian
P-1561 / 783517
Korzeniewicz Witold (Kay)
782204
Korzeniewski Franciszek
709829
793697
782472
Korzeniewski Mieczysław
Korzeniewski Stanisław
Korzeniowski Antoni Eugeniusz
704912
Korzeniowski Anzelm
708882
Korzeniowski Edward Stanisław
703075
782960
706429
705993
782601
Korzeniowski Józef
Korzeniowski Józef
Korzeniowski Józef Czesław
Korzeniowski Zdzisław
Korzeński Leon
704905
Korziński Lucjan
781917
Korziński Ludwik
780475
704394
703402
Korzoń Zbigniew
Korzynek Stefan
Korżyński Roman
704007
Kos Mieczysław
703076
Kosakowski Eugeniusz
780828
Kosarz Wilhelm
794651
Kosbiel Willian Thomas
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
26.11.1911
Łuzki
F/O
obserwator
21.03.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
3xKW
301 DB
30.11.1919
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
315 DM
03.01.1912
brak danych
F/Sgt
nawigator
brak danych
Kanada
-
brak danych
07.04.1924
Podkosów ?
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
VM V kl., 4xKW
300 DB, 301 DB
09.05.1918
brak danych
LAC
stolarz
00.00.1998
Huddersfield, Yorks., Wlk. Brytania
-
318 DMR
02.01.1916
Szczepanowicze
Cpl
mechanik
25.04.2006
Sydney, NSW, Australia
-
301 DB
15.08.1904
Ostrołęka
Cpl
elektryk
00.00.1965
Barton, Lancs., Wlk. Brytania
BKZ
302 DM, 315 DM
28.02.1914
brak danych
F/O
obserwator
23.01.1990
Betws-y-Coed, Conwy, Wlk. Brytania
-
309 DMR
14.11.1911
brak danych
Cpl
stolarz
brak danych
Polska
-
304 DB
07.06.1921
Lubiejki
LAC
radiotelegrafista
25.01.1968
Thornhill, Yorks., Wlk. Brytania
-
318 DMR
19.02.1915
Warszawa
Cpl
elektryk
21.01.1966
Cobourg, ON, Kanada
-
318 DMR
03.02.1915
Tarnowiec
Sgt
bombardier
02.01.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
21.04.1910
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
14.06.1996
Ottawa, ON, Kanada
-
brak danych
13.10.1923
brak danych
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.10.1923
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.09.1912
Warszawa
Sgt
mechanik
brak danych
Warszawa, Polska
BKZ
305 DB, 6305 SE
07.07.1911
brak danych
AC2
bez specjalności
01.07.1976
Derby, Wlk. Brytania
-
305 DB
28.10.1916
Kraków
AC2
bez specjalności
00.00.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.08.1908
brak danych
W/O
mechanik pokładowy
13.09.1967
Hamilton, ON, Kanada
3xKW
300 DB
25.10.1919
brak danych
plutonowy
AC2
bez specjalności
13.08.2005
Stratford, CT, USA
-
brak danych
21.03.1911
brak danych
sierżant
Cpl
rusznikarz
00.00.2000
Warrington, Cheshire, Wlk. Brytania
-
315 DM
19.02.1921
brak danych
Sgt
pilot
13.03.1942
-
KW
301 DB
06.12.1903
Puławy
Cpl
bez specjalności
brak danych
Polska
-
305 DB
01.02.1914
Warszawa
Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Paragwaj
-
301 DB
21.11.1918
Nawaria
W/O
pilot
15.05.1944
Market Drayton, Wlk. Brytania
-
61 OTU
08.06.1925
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
00.09.2000
Fort Erie, ON, Kanada
KW
300 DB
20.06.1908
Karwina
Sgt
pilot
08.11.1940
Northwood, Wlk. Brytania
KW
302 DM
06.11.1914
Waukesha
AC2
bez specjalności
30.03.1990
Redondo Beach, CA, USA
-
brak danych
porucznik
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
sierżant
porucznik
sierżant
kapral
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
kapral
kapral
sierżant
st. szeregowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
plutonowy
szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794409
Kosecki Jan
784863
Kosiak Jan
704311
784610
708387
Kosiarski Roman
Kosicki Władysław
Kosiecki Jerzy (Burzyński)
784892
Kosiedowski Władysław (Thomson)
706346
Kosik Henryk Stefan
793736
Kosiń Piotr
P-0298
Kosiński Bronisław Kazimierz
P-0580
704124
794510
Kosiński Jakub
Kosiński Lesław
Kosiński Romuald
703186
Kosiński Wiktor
792587
Kosiński Wiktor
705066
781829
784211
706381
705082
Kosiński Zygmunt Seweryn
Kosior Edmund Stanisław
Kosior Kazimierz
Kosiorek Stanisław
Kosiorek Tadeusz
707833
Kosiorek Tadeusz
703870
Kosko Aleksander
794655
708821
781721
Kosmala Antoni
Kosmala Henryk
Kosmalski Czesław
P-0543
Kosmalski Edward
783502
Kosmalski Grzegorz
783731
Kosmalski Jan
792416
Kosmalski Jan Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.05.1907
Kalisz
majster
Cpl
mechanik
27.09.1982
Essex, Wlk. Brytania
-
6 OTU
16.06.1906
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
13.08.1973
Princes Risborough Bucks, Wlk. Brytania
-
309 DMR
12.05.1920
Podwołoczyska
W/O
strzelec pokładowy
26.02.2012
Matraville, NSW, Australia
-
300 DB
05.06.1914
brak danych
Cpl
kancelista
20.10.1984
Warszawa, Polska
-
318 DMR
05.03.1924
brak danych
LAC
rusznikarz
20.09.1996
Katowice, Polska
-
304 DB
27.10.1900
brak danych
sierżant
W/O
mechanik
brak danych
Surrey, Wlk. Brytania
-
306 DM
30.04.1911
brak danych
kapral
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
brak danych
29.05.1916
Dąbrowa Górn.
W/O
radiooperator
31.12.2011
Dąbrowa Górnicza, Polska
VM V kl., 3xKW
301 DB
26.08.1906
Bolesławice
F/Lt
pilot
26.01.1942
-
VM V kl., 2xKW
307 DMN, 308, 302 DM
25.07.1898
Czechowice
S/Ldr
pilot
31.12.1996
Warszawa, Polska
-
brak danych
07.04.1925
Przemyśl
LAC
elektryk
00.00.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
10.10.1904
Wilno
W/O
mechanik pokładowy
brak danych
Polska
-
301 DB
22.07.1911
Olesko
Cpl
elektryk
00.00.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
-
301 DB
16.10.1916
Raciąż
W/O
strzelec pokładowy
00.03.1998
Lancaster, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
301 DB
02.01.1920
Horodenka
LAC
radiotelefonista
24.03.1993
Harrow, Wlk. Brytania
-
315 DM
24.08.1919
Lubaczów
Sgt
radiooperator
13.03.1942
-
KW
301 DB
11.06.1914
Lublin
Cpl
mechanik
00.00.1986
Scarborough, Yorks., Wlk. Brytania
-
301 DB
14.02.1916
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
09.01.1921
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
317 DM
02.02.1926
Hremiacze
LAC
mechanik
15.01.2015
Mississauga, ON, Kanada
-
Heliopolis
14.04.1916
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.04.1917
brak danych
AC1
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.10.1909
Chorzów
AC2
bez specjalności
12.08.1963
Chorzów, Polska
-
brak danych
28.02.1916
Kubłowo
Sgt
strzelec pokładowy
22.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
25.05.1917
Koło
F/Lt
pilot
15.11.1959
Jamestown, NY, USA
2xKW
318 DMR
30.10.1918
Zamość
Sgt
pilot
23.11.1941
Dunkierka, Francja
KW
306 DM, 315 DM
17.02.1901
brak danych
Cpl
żandarmeria lotnicza
00.00.1974
Blackburn, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
21.10.1906
Słupca
F/Sgt
fotograf
11.11.1988
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
sierżant
sierżant
kapral
st. sierżant
kapitan
pułkownik
kapral
sierżant
sierżant
st. sierżant
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
kapral
kapral
junak
st. sierżant
szeregowy
kapral
st. sierżant
kapitan
plutonowy
sierżant
st. majster
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2904 / 704085
Kosmalski Marian
793218
Kosmalski Zbigniew Andrzej
P-0716
P-1907 / 784767
794652
Kosmowski Janusz Bogdan
Kosmowski Leon
Kosobucki Julian
P-0976
Kosowski Marian Bolesław
P-2812 / 704210
Kossak Krzysztof Jan Mieczysław
704898
Kossakowski Aleksander Henryk
780469
Kossakowski Jan Feliks
783037
P-0397
P-2585 / 794267
Kossakowski Marian
Kossakowski Wacław
Kossakowski Zbigniew Jerzy
784850
Kosson Kazimierz
704395
Kossowski Bolesław
703245
784586
784677
P-2853 / 704213
782769
Kossowski Czesław
Kossowski Kazimierz
Kossowski Witold
Kossowski Władysław
Kostański Edward
780688
Kostarczyk Eugeniusz
783738
Kostecki Jan
792957
707673
705380
Kostecki Jan Wojciech
Kostecki Kazimierz
Kostecki Ludwik
P-1908 / 780415
Kostecki Marian
782275
Kostogłód Anatoliusz
793049
Kostrowski Kazimierz
704125
Kostryca Wincenty
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.01.1908
brak danych
F/O
strzelec pokładowy
09.11.1988
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
10.11.1907
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.03.1916
Warszawa
F/O
pilot
23.07.1941
Grainville-Langannerie, Francja
-
306 DM
31.03.1919
Wrocław
F/O
pilot
31.12.1942
-
18.01.1914
brak danych
brak danych
brak danych
03.07.1914
Warszawa
podporucznik
brak danych
porucznik
podporucznik
VM V kl., 3xKW, DFM 306 DM
szeregowy
AC2
rusznikarz
-
brak danych
F/O
pilot
KW
305 DB
F/O
pilot
KW
ACTC
podporucznik
F/O
pilot
-
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
BKZ
brak danych
AC1
tokarz
-
brak danych
F/Sgt
obserwator
porucznik
16.10.1941
-
16.03.1922
Kraków
10.07.2008
Phoenix, AZ, USA
16.03.1922
brak danych
brak danych
brak danych
23.03.1924
brak danych
00.00.1981
Leeds, Wlk.Brytania
01.02.1917
brak danych
00.00.1978
Kanada
09.01.1905
Kijów
21.11.1959
Penley, Wrexham, Wlk. Brytania
VM V kl., KW, ODRK 304 DB, 300 DB
19.12.1903
brak danych
F/Lt
obserwator
00.00.1948
Pakistan
-
304 DB
24.09.1923
brak danych
F/O
oficer techniczny
00.00.2005
Sefton North, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
13.07.1912
Czelabińsk
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR
10.07.1907
brak danych
Cpl
kucharz
brak danych
Polska
-
307 DMN
30.03.1913
brak danych
Sgt
tłumacz
21.03.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.07.1914
brak danych
Cpl
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
300 DB
16.02.1917
Wołożyn
F/O
nawigator
27.07.1981
Ipswich, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB, 301 DB
06.10.1916
Herne
Sgt
pilot
24.06.1943
-
KW
317 DM
24.02.1910
Postęp
F/Sgt
mechanik pokładowy
05.11.1998
Manchester, Wlk. Brytania
KW
300 DB, 301 DB
04.05.1910
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.05.1899
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
30 MU
23.09.1916
brak danych
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.08.1914
brak danych
Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.07.1908
Gołańcz
F/Lt
pilot
06.07.1995
St. Catharines, ON, Kanada
VM V kl., 4xKW, DFM 304 DB
03.07.1914
Klewań
Sgt
mechanik
10.01.1991
Wlk. Brytania
-
304 DB
04.03.1896
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.10.1920
Chorzele
plutonowy
Sgt
radiooperator
brak danych
brak danych
-
300 DB
podporucznik
st. szeregowy
plutonowy
kapitan
porucznik
plutonowy
sierżant
plutonowy
plutonowy
podporucznik
kapral
sierżant
kapral
plutonowy
plutonowy
podporucznik
kapitan
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708696
Kostrzewa Franciszek
794857
Kostrzewa Kazimierz
706504
792152
703292
Kostrzewa Marian
Kostrzewski Franciszek
Kostrzewski Ignacy Jerzy
P-0027 / 76867
Kostuch Marian
704312
Kostuch Tadeusz
704839
Kostuj Jan
793332
Kosturkiewicz Antoni
703017
781595
709808
Kostyrka Włodzimierz
Kostyrka Zdzisław Eugeniusz
Kostyrko Bazyli
784995
Kosunal Jan
P-2736 / 705371
Kosyrczyk Teodor
708824
704672
703289
794217
780477
Kosz Ignacy
Koszczyński Czesław
Koszel Włodzimierz
Koszewski Eugeniusz
Kosznik Edmund
705555
Koszuliński Tadeusz
781056
Koszuta Czesław Jan
783768
793368
784909
Koszuta Leon
Kościelniak Mieczysław
Kościelski Mieczysław
782682
Koścień Bolesław
704673
Kościesza Feliks
705743
Kościesza-Wolski Stanisław Zdzisław Jan
782480
Kościk Bronisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.03.1926
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
03.07.1992
Francja
-
brak danych
17.06.1907
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Kanada
-
308 DM
03.12.1913
Ostrowiec
F/Sgt
strzelec pokładowy
16.02.1984
Springvale, VIC, Australia
-
brak danych
21.11.1913
Żnin
LAC
rusznikarz
brak danych
Polska
-
316 DM
02.01.1911
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1984
Ipswich., Wlk. Brytania
-
317 DM
06.12.1908
Górka
F/Lt
obserwator
26.06.1993
Łódź, Polska
21.06.1920
Lwów
09.01.2003
Torrance, CA, USA
26.07.1923
brak danych
27.03.1984
Derby, Wlk. Brytania
16.01.1914
Bochnia
11.07.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW, DFM 304 DB
20.08.1905
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
05.08.1959
Nottingham, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
07.06.1909
brak danych
W/O
nawigator
22.09.1951
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
23.03.1904
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
318 DMR
19.02.1908
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.02.1918
brak danych
porucznik
F/O
pilot
brak danych
Argentyna
KW
302 DM
26.07.1906
Piekary
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.07.1912
Tarnowo Pod.
LAC
stolarz
22.03.1997
Poznań, Polska
-
brak danych
11.10.1910
Łódź
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
06.12.1899
brak danych
W/O
kancelista
00.00.1971
Bydgoszcz, Polska
-
brak danych
13.04.1920
Kościerzyna
F/Sgt
radiooperator
24.06.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
08.10.1920
brak danych
LAC
magazynier
00.00.1997
Chelmsford, Essex, Wlk. Brytania
-
315 DM
28.01.1914
Turza
Cpl
mechanik
07.01.1981
Worthing, Sussex, Wlk. Brytania
-
301 DB
01.06.1905
Poznań
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
301 DB
09.03.1913
Gelsenkirchen
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
303 DM
01.01.1915
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
RPA
-
brak danych
22.04.1921
Bonowice
W/O
pilot
19.01.1996
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB
30.08.1900
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
brak danych
09.09.1913
brak danych
sierżant
F/Sgt
pilot
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.09.1919
Izbica
plutonowy
F/Sgt
pilot
07.03.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
KW
307 DMN, 317 DM
sierżant
kapral
plutonowy
major
VM V kl., 4xKW, DFC 301 DB, 300 DB
sierżant
W/O
pilot
-
315 DM
kapral
LAC
bez specjalności
-
307 DMN
st. sierżant
F/Sgt
pilot
kapral
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
kapral
plutonowy
majster
plutonowy
plutonowy
sierżant
st. sierżant
majster
kapral
st. sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705012
Kościkiewicz Mieczysław
783727
Kościński Zenon Józef
704910
P-2794 / 704358
792098
Kościuk Mikołaj
Kościukiewicz Albert (Lennard)
Kościułek Józef
729134
Kośmider Józef
781976
Kot Aleksander
705699
Kot Andrzej Jan
704815
Kot Antoni
794211
782814
793479
Kot Bolesław
Kot Czesław
Kot Franciszek
P-1980
Kot Franciszek
782072
Kot Jan
782103
784699
706917
780470
794467
Kot Józef
Kot Kazimierz
Kot Kazimierz Józef
Kot Roman
Kotański Stanisław
780878
Kotarba Henryk
709101
Kotarba Jakub
781358
792382
784349
Kotarba Józef
Kotarba Kazimierz
Kotarba Piotr
P-1849 / 784112
Kotarski Stanisław
703293
Kotarski Zygmunt
708817
Kotas Eryk Henryk Józef
781433
Kotas Ignacy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.09.1913
brak danych
kapral
LAC
kucharz
00.00.2002
Dorset, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.07.1905
brak danych
st. sierżant
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
18.02.1924
brak danych
F/Sgt
pilot
brak danych
CA, USA
-
brak danych
18.06.1916
brak danych
F/O
nawigator
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
28.10.1909
brak danych
F/Sgt
bez specjalności
10.12.1993
San Diego, CA, USA
-
309 DMR
06.03.1921
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
316 DM
15.09.1915
Stok Lacki
kapral
LAC
kucharz
27.02.2013
Cambridge, Wlk. Brytania
-
302 DM
16.11.1912
Ostrawa
Sgt
bombardier
00.00.1981
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.08.1924
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.05.1916
Długosiodło
Sgt
mechanik pokładowy
08.03.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
04.07.1916
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.06.1915
Kraków
W/O
pilot
13.10.1944
-
-
302 DM, 307 DMN
29.07.1916
Przebieczany
F/Lt
obserwator
04.04.1994
Mildenhall, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFC 300 DB
17.07.1903
brak danych
F/Sgt
mechanik
23.05.1972
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
304 DB, 30 MU
23.02.1919
Przedmieść
Sgt
radiooperator
17.02.2010
Johanesburg, RPA
-
304 DB, 305 DB
05.03.1906
brak danych
LAC
mechanik
06.09.1987
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
31.05.1923
brak danych
LAC
radiooperator
20.09.1983
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
30.09.1919
Szczebrzeszyn
F/Sgt
strzelec pokładowy
21.10.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
300 DB, 18 OTU
27.09.1899
brak danych
F/Sgt
mechanik
07.09.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.04.1922
Kraków
F/Sgt
pilot
25.04.1944
Northwood, Wlk. Brytania
-
13 OTU
10.07.1927
brak danych
AA
radiomechanik
00.00.1991
Leicester, Wlk. Brytania
-
Halton
27.11.1897
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
BKZ
309 DMR
26.07.1917
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Kanada
-
brak danych
11.01.1897
brak danych
Sgt
mechanik
08.02.1975
Gandawa, Belgia
-
brak danych
13.06.1909
Nowy Sącz
F/Lt
radiooperator
06.02.1998
Brighton, Sussex, Wlk. Brytania
25.05.1908
Budy
brak danych
Polska
06.09.1921
Katowice
brak danych
Polska
02.07.1914
brak danych
00.00.1981
Knowsley, Lancs., Wlk. Brytania
sierżant
podporucznik
st. sierżant
plutonowy
st. szeregowy
kapral
szeregowy
sierżant
kapitan
majster
sierżant
plutonowy
kapral
st. sierżant
werkmistrz
kapral
junak
st. majster
plutonowy
st. sierżant
porucznik
kapral
VM V kl., 2xKW, ODRK 300 DB, 301 DB
LAC
obsługa balonów
-
307 DMN
st. szeregowy
AC2
bez specjalności
-
301 DB
szeregowy
LAC
tokarz
-
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709938
Kotecki Zdzisław
707045
Kotek Paweł
76810
708003
709616
Koterla Marian Franciszek
Kotewicz Bronisław (Banacki)
Kotlarz Franciszek
P-1686 / 781013
Kotlarz Marian
784306
Kotlarz Stanisław
729182
Kotlicki Piotr
792422
Kotliński Mieczysław (Kotch)
76823
703281
780471
Kotłowski Kazimierz
Kotowicz Michał
Kotowicz Tadeusz
707413
Kotowski Aleksander
780014
Kotowski Alojzy
P-1255
707124
706928
704008
707661
Kotowski Maksymilian
Kotowski Mieczysław
Kotowski Tadeusz
Kott Bernard
Kotula Longin
780331
Kotula Mieczysław
707265
Kotulski Andrzej
780808
706500
705166
Kotulski Stefan
Kotura Franciszek Józef
Kotwica Kazimierz (Conway Robert)
784011
Kotwinowski Władysław
793699
Kotwiński Piotr Józef
705435
Kotylak Edward
709102
Kowacki Edward Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
23.12.1921
Grajewo
plutonowy
brak danych
kancelista
brak danych
Polska
-
318 DMR
25.01.1925
brak danych
kapral
LAC
kierowca
28.01.2012
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1911
Nowy Sącz
F/Lt
pilot
24.05.1994
Parkstone Poole, Dorset., Wlk. Brytania
SKZ
307 DMN
20.09.1923
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
29.09.1895
brak danych
LAC
bez specjalności
23.03.1973
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.07.1919
brak danych
F/Lt
pilot
00.00.2003
Norfolk, Wlk. Brytania
3xKW
308 DM, 315 DM
06.06.1914
brak danych
LAC
elektryk
00.00.1970
Nottingham, Wlk. Brytania
-
309 DMR
21.11.1919
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1949
Birmingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.01.1916
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
306 DM
31.01.1911
Ślesin
F/Lt
lekarz
12.06.1973
Saint John, NB, Kanada
SKZ
300 DB
05.05.1919
brak danych
AC1
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.12.1904
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1982
Northampton, Wlk. Brytania
-
304 DB
13.08.1903
brak danych
plutonowy
LAC
żandarmeria lotnicza
brak danych
brak danych
-
304 DB
17.12.1900
brak danych
chorąży
F/Sgt
mechanik
00.00.1983
Plymouth, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
31.10.1907
Wielopole Skrz.
S/Ldr
kapelan
30.10.1982
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
301 DB
24.03.1925
brak danych
AC2
pilot-uczeń
brak danych
Polska
-
brak danych
09.05.1906
brak danych
LAC
bez specjalności
25.05.1991
Dolyestown, PA, USA
-
brak danych
12.01.1919
Żerniki
Sgt
strzelec pokładowy
21.06.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
07.12.1924
brak danych
Sgt
radiooperator
17.12.1995
Perth, WA, Australia
-
brak danych
25.02.1921
Sawin
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Wlk. Brytania
-
315 DM
18.11.1904
brak danych
kapral
LAC
kucharz
16.08.1971
Trenton, NJ, USA
-
315 DM
01.12.1909
brak danych
Sgt
mechanik
13.06.1963
Kraków, Polska
BKZ
brak danych
27.02.1917
brak danych
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
Polska
-
brak danych
17.09.1916
Młodzawy
AC1
mechanik przyrządów sam.
28.01.1963
Toronto, ON, Kanada
-
307 DMN
04.06.1898
brak danych
F/Sgt
magazynier
15.03.1954
Wrexham, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.10.1914
brak danych
LAC
mechanik
03.04.1997
Ashton-on-Lyne, Wlk. Brytania
-
300 DB
25.09.1894
brak danych
chorąży
W/O
mechanik
12.01.1949
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.08.1926
brak danych
junak
Sgt
rusznikarz
07.07.1997
Easthampton, MA, USA
-
Halton
kapitan
st. szeregowy
kapral
porucznik
plutonowy
kapral
plutonowy
kapitan
st. szeregowy
plutonowy
major
st. szeregowy
kapral
kapral
kapral
sierżant
plutonowy
plutonowy
werkmistrz
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
707415
Kowal Antoni
P-0766
Kowal Cezary
709858
780957
707170
Kowal Eugeniusz
Kowal Franciszek
Kowal Jan
784773
Kowal Jan Marian
705878
Kowal Janusz
793143
Kowal Stanisław Jan
782469
Kowala Paweł
792828
P-0080
784209
Kowalak Tadeusz
Kowalcze Stanisław
Kowalczewski Witold Dionizy
792774
Kowalczuk Edward
705744
Kowalczuk Józef Paweł
706175
P-0194
P-0585
780272
792164
Kowalczuk Konstanty
Kowalczyk Adam Franciszek
Kowalczyk Adam Stefan
Kowalczyk Antoni
Kowalczyk Antoni Wincenty
703294
Kowalczyk Bronisław
709103
Kowalczyk Bronisław
782142
P-2042
793346
Kowalczyk Czesław
Kowalczyk Eugeniusz
Kowalczyk Feliks
793946
Kowalczyk Franciszek
703246
Kowalczyk Grzegorz
793503
Kowalczyk Henryk
P-2367
Kowalczyk Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
25.12.1902
brak danych
LAC
sanitariusz
00.00.1964
Maelor, Denbighs., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.08.1907
Warszawa
F/O
obserwator
26.03.1942
Kleve, Niemcy
KW
301 DB
28.08.1922
Dziadkowicze
LAC
kierowca
brak danych
Brazylia
-
318 DMR
22.11.1915
Stumniki
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1987
Sydney, NSW, Australia
-
307 DMN, 300 DB
01.06.1925
brak danych
LAC
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
306 DM
01.01.1920
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1980
Birkenhead, Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.04.1922
Rohatyn
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.01.1900
Warszawa
sierżant
Sgt
elektryk
18.09.1953
Warszawa, Polska
-
307 DMN, 305 DB
11.01.1913
Kozakowice
st. sierżant
W/O
pilot
00.12.2004
Hounslow, Wlk. Brytania
KW
308 DM
12.10.1920
Szamotuły
Sgt
radiooperator
05.09.1942
-
2xKW
300 DB
30.05.1913
Łętownia
F/O
nawigator
12.06.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
08.04.1913
brak danych
Sgt
tłumacz
07.09.1988
Hernando, FL, USA
-
300 DB
01.11.1916
Szawły
plutonowy
LAC
mechanik pokładowy
brak danych
Francja
-
305 DB
14.03.1916
brak danych
sierżant
F/Sgt
nawigator
13.02.1982
Manchester, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.12.1919
brak danych
F/Sgt
pilot
00.00.1995
Bangor, Caernarvons., Wlk. Brytania
-
brak danych
01.10.1903
Brzeźnio
W/Cdr
pilot
07.05.1970
Buenos Aires, Argentyna
VM V kl., 2xKW
303 DM, 300 DB
22.12.1896
Sieraków
W/Cdr
pilot
25.05.1978
Montreal, QC, Kanada
-
PSP Baza
05.07.1920
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
30.10.1916
Jędrzejów
LAC
fotograf
brak danych
Polska
-
307 DMN
29.08.1917
brak danych
plutonowy
LAC
kancelista
brak danych
Polska
-
300 DB
25.01.1926
brak danych
junak
AC1
mechanik
24.12.1991
Sutton Surrey, Wlk. Brytania
-
Halton
13.07.1918
Sławków
LAC
mechanik
15.07.1996
Mansfield, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.08.1903
Warszawa
S/Ldr
pilot
07.11.1949
Radom, Polska
VM V kl., 2xKW
300 DB
09.02.1914
brak danych
Cpl
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.12.1915
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.03.1910
brak danych
plutonowy
LAC
rusznikarz
00.00.1973
Basingstoke, Hampshire, Wlk. Brytania
-
317 DM
03.11.1919
Starowieś
sierżant
Cpl
kierowca
01.02.1995
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
01.01.1919
brak danych
porucznik
P/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
kapral
porucznik
kapral
sierżant
kapral
szeregowy
kapral
plutonowy
porucznik
sierżant
sierżant
podpułkownik
podpułkownik
plutonowy
plutonowy
plutonowy
major
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709104
Kowalczyk Joachim
703419
Kowalczyk Józef
705522
709105
703027
Kowalczyk Józef
Kowalczyk Józef
Kowalczyk Kazimierz Ryszard
P-2660 / 780472
Kowalczyk Leon Wojciech
780578
Kowalczyk Marian Roman
706621
Kowalczyk Mieczysław Marian
783701
Kowalczyk Roman
705703
709623
780579
Kowalczyk Stanisław
Kowalczyk Stanisław
Kowalczyk Stanisław
792234
Kowalczyk Stanisław Marek
708628
Kowalczyk Stefan
703295
792119
784428
793719
709106
Kowalczyk Tadeusz
Kowalczyk Wacław
Kowalczyk Wiktor
Kowalczyk Zygmunt Jan
Kowalec Marian
793308
Kowalecki Alfons
793105
Kowalenia Michał
703968
782954
783173
Kowalewicz Paweł
Kowalewicz Wacław
Kowalewicz Zygmunt (Kay)
P-2521
Kowalewski Antoni
P-1958
Kowalewski Edmund
792206
Kowalewski Feliks
707414
Kowalewski Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.11.1926
brak danych
junak
AC1
rusznikarz
30.01.2001
Mitcham, SA, Australia
-
Halton
18.03.1908
Oporówko
sierżant
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
6 OTU
04.08.1916
Chorzów
LAC
kierowca
00.00.1995
Gainsborough, Lincs., Wlk. Brytania
-
300 DB
25.05.1927
brak danych
Sgt
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
Halton
15.03.1920
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
KW
304 DB
26.11.1912
brak danych
F/O
pilot
09.12.1988
Vancouver, BC, Kanada
SKZzM
304 DB
29.07.1921
Warszawa
LAC
mechanik
27.01.2008
Leamington Spa, Wlk. Brytania
-
301 DB
08.09.1924
brak danych
F/Sgt
pilot
brak danych
Banstead, Wlk. Brytania
-
brak danych
18.10.1908
Przemyśl
Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
306 DM
04.01.1921
Łask
AC2
bez specjalności
24.07.1994
Wellington, Nowa Zelandia
-
brak danych
23.03.1901
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1982
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
02.12.1919
Tomaszów Maz.
F/Sgt
radiooperator
09.08.1943
Dumfries, Wlk. Brytania
-
10 AFU
25.04.1917
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
17.12.1984
Sandringham Norfolk, Wlk. Brytani
VM V kl., 3xKW
301 DB
30.06.1923
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
Francja
-
304 DB
08.04.1910
Łask
LAC
bez specjalności
26.07.1997
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
05.09.1905
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
303 DM
24.11.1912
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.04.1916
Poznań
W/O
pilot
brak danych
brak danych
-
305 DB
10.05.1927
brak danych
AC2
elektryk samolotowy
06.09.1985
RPA
-
Halton
30.03.1918
Toruń
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
23.05.1908
brak danych
sierżant
Sgt
obsługa balonów
13.02.1989
Szczecin, Polska
-
brak danych
09.02.1917
Piaski Stare
Sgt
radiooperator
21.12.1943
Belfast, Irlandia Płn.
-
304 DB
19.12.1909
Łapy
F/Sgt
mechanik
16.12.2006
Lampeter, Wales, Wlk. Brytania
-
305 DB
15.08.1915
brak danych
W/O
pilot
21.08.2002
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
24.04.1911
brak danych
porucznik
P/O
administracja
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.07.1910
Wilno
porucznik
P/O
obserwator
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.01.1912
brak danych
plutonowy
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.05.1916
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
303 DM
plutonowy
junak
kapral
porucznik
plutonowy
plutonowy
st. majster
kapral
kapral
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
st. sierżant
junak
plutonowy
st. sierżant
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
708373
Kowalewski Kazimierz
793047
Kowalewski Maksymilian Alojzy
780418
792672
P-2686
Kowalewski Mikołaj
Kowalewski Paweł Otton
Kowalewski Stanisław
705499
Kowalewski-Dołęga Andrzej
704901
Kowalicki Dominik
706488
Kowalik Bronisław Feliks
784782
Kowalik Edward
792200
707834
793153
Kowalik Henryk
Kowalik Józef
Kowalik Mieczysław
706639
Kowalik Ostromir Strachota
794588
Kowalik Wacław
709107
707561
P-1508
703756
783911
Kowalik Zdzisław
Kowalke Edmund (Gdaniec)
Kowalkowski Alojzy
Kowalkowski Franciszek
Kowalówka Jan
P-1603 / 783501
Kowalówka Mieczysław
792041
Kowalówka Stanisław
794433
P-1534
780430
Kowalski Aleksander
Kowalski Aleksander
Kowalski Alfons
706885
Kowalski Alojzy (Budzyński)
703286
Kowalski Antoni
793216
Kowalski Antoni
708252
Kowalski Antoni (Giżyński)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.01.1911
brak danych
plutonowy
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
21.06.1911
Toruń
plutonowy
LAC
mechanik
25.10.1985
Toruń, Polska
-
304 DB, 6 OTU
19.02.1902
brak danych
Sgt
mechanik
19.11.1964
Gdańsk, Polska
-
303 DM
27.09.1913
brak danych
LAC
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
brak danych
05.01.1915
Janowo
F/O
nawigator
03.01.1977
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
22.01.1919
brak danych
kapral
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.10.1918
Naumowicze
plutonowy
F/Sgt
nawigator
brak danych
brak danych
-
307 DMN
22.10.1914
brak danych
st. szeregowy
LAC
obsługa siłowni
brak danych
Francja
-
brak danych
03.01.1916
Warszawa
st. sierżant
Cpl
radiooperator
26.10.1987
Warszawa, Polska
VM V kl., KW
brak danych
15.10.1912
brak danych
Cpl
kucharz
brak danych
Polska
-
306 DM
26.07.1926
brak danych
AC1
mechanik
brak danych
Indep ?, MT, USA
-
Heliopolis
05.01.1916
brak danych
Cpl
radiomechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
04.08.1924
Wilno
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
Argentyna
3xKW
300 DB
26.05.1910
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
00.07.1983
Buenos Aires, Argentyna
-
brak danych
01.10.1926
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
IL, USA
-
Cranwell
13.03.1910
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
308 DM
16.09.1905
Kartuzy
S/Ldr
kapelan
14.03.1986
Kartuzy, Polska
-
brak danych
01.12.1906
brak danych
Sgt
fotograf
00.00.1974
Brent, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.01.1899
brak danych
Cpl
mechanik
brak danych
Kanada
-
306 DM
19.09.1917
Osieka ?
F/Lt
pilot
brak danych
Leicester, Wlk. Brytania
KW
301 DB
06.01.1905
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.03.1914
brak danych
LAC
rusznikarz
brak danych
IL, USA
-
316 DM
11.07.1890
brak danych
F/O
administracja
brak danych
brak danych
-
316 DM
09.01.1920
Toruń
F/Sgt
radiooperator
03.02.1943
Breda, Holandia
VM V kl., 4xKW
305 DB
01.08.1920
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
03.01.1911
Murowaniec
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.09.1912
brak danych
st. majster
Sgt
mechanik
00.00.1989
Wlk. Brytania
-
317 DM
02.01.1918
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
st. sierżant
plutonowy
porucznik
plutonowy
junak
plutonowy
plutonowy
sierżant
junak
kapral
kapitan
sierżant
sierżant
porucznik
brak danych
kapral
porucznik
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780329
Kowalski Bernard
781957
Kowalski Bronisław
782564
709564
794506
Kowalski Bronisław
Kowalski Bronisław Jerzy
Kowalski Cezary Zdzisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.08.1918
Merten
W/O
radiooperator
18.02.1979
Leszno, Polska
27.03.1905
brak danych
brak danych
Polska
02.09.1910
brak danych
09.05.2004
Clackamas, OR, USA
10.05.1925
brak danych
brak danych
brak danych
23.02.1919
Miłosna
chorąży
VM V kl., 4xKW, DFM 301 DB
sierżant
Cpl
magazynier
-
brak danych
Sgt
mechanik przyrządów sam.
-
303 DM
Sgt
pilot
-
brak danych
W/O
bombardier
3xKW
300 DB, 301 DB
F/Sgt
radiooperator
KW
300 DB
LAC
bez specjalności
-
301 DB
plutonowy
LAC
bez specjalności
-
brak danych
porucznik
F/Lt
obserwator
4xKW
304 DB
F/O
pilot
-
316 DM
LAC
elektryk
-
brak danych
Sgt
mechanik radarowy
-
300 DB
plutonowy
Cpl
kierowca
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
-
308 DM
Sgt
pilot
KW
brak danych
LAC
mechanik
-
brak danych
W/O
radiooperator
st. sierżant
kapral
plutonowy
Oakland, CA, USA
705573
Kowalski Czesław
706111
Kowalski Edward
794734
Kowalski Edward
P-0131
Kowalski Edward
P-0235
703974
780330
Kowalski Edward Józef
Kowalski Franciszek
Kowalski Franciszek (Cowall)
783963
Kowalski Franciszek Władysław
703418
Kowalski Henryk
706485
794508
792306
782455
P-0625
Kowalski Henryk
Kowalski Henryk
Kowalski Henryk Kazimierz
Kowalski Henryk Stanisław
Kowalski Henryk Stanisław
707047
Kowalski Jan
P-1909 / 793450
Kowalski Jan
P-2623 / 780815
P-0264
781071
Kowalski Jan (Kaye)
Kowalski Jerzy
Kowalski Józef
781883
Kowalski Józef
793091
Kowalski Józef
P-1400
Kowalski Julian (Roch)
792714
Kowalski Karol
21.04.1919
Chełm
kapral
24.02.1945
Bad Tölz, Niemcy
05.10.1916
Warszawa
brak danych
Polska
05.11.1909
brak danych
brak danych
Brazylia
09.10.1909
Ziemiary
28.04.1942
Charleroi, Belgia
21.07.1917
Bayonne
12.12.1942
Driffield, Wlk. Brytania
04.04.1912
brak danych
03.11.1999
Pinellas Park, FL, USA
01.12.1916
Grodzisk
06.07.2002
Dundee, Wlk. Brytania
26.09.1905
Dolina
brak danych
brak danych
13.08.1916
Poznań
brak danych
Polska
12.09.1923
brak danych
brak danych
Australia
23.02.1917
brak danych
brak danych
Polska
30.09.1919
Gumowo
30.09.2001
Blackpool, Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
30.07.1914
brak danych
W/O
pilot
17.09.2005
Folkestone Kent, Wlk. Brytania
2xKW, SKZzM, ODRK 308 DM
25.11.1899
brak danych
F/Lt
pilot
brak danych
Polska
ODRK
300 DB
06.12.1926
brak danych
kapral
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.11.1916
Mircze
porucznik
F/Lt
pilot
15.05.2000
Nottingham, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW, DFC 303 DM
16.09.1916
Szczawin
F/O
meteorolog
30.12.1974
Nottingham, Wlk. Brytania
-
6 OTU
22.10.1898
Łódź
F/Lt
oficer techniczny
09.11.1970
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
12.10.1916
brak danych
Cpl
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
301 DB
15.07.1911
Iłosk
plutonowy
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
305 DB
15.03.1914
brak danych
plutonowy
AC2
mechanik radarowy
brak danych
brak danych
-
305 DB
10.07.1910
Nagórnik
W/Cdr
pilot
07.12.1986
Ipswich., Wlk. Brytania
11.08.1917
brak danych
brak danych
brak danych
kapral
porucznik
kapral
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
st. sierżant
major
porucznik
major
sierżant
major
VM V kl., 4xKW, DFC 302 DM
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703423
Kowalski Kazimierz
707684
Kowalski Lech Zenon
708081
792616
706880
Kowalski Leon (Klonowski)
Kowalski Lucjan
Kowalski Lucjan (Bogucki)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
20.05.1916
Pajęczno
plutonowy
LAC
elektryk
10.02.2001
New Haven, CT, USA
-
300 DB
10.05.1922
brak danych
kapral
AC2
nawigator-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.01.1918
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.10.1919
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
29.11.1922
Chełmża
LAC
kierowca
-
302 DM
LAC
mechanik
kapral
plutonowy
kapral
Toruń, Polska
792349
Kowalski Michał
P-2229 / 782276
Kowalski Michał Ryszard
707984
Kowalski Mieczysław
793437
Kowalski Mieczysław Franciszek
704098
P-0934
P-2658 / 703317
Kowalski Mieczysław S.
Kowalski Piotr Józef
Kowalski Sławomir
705525
Kowalski Stanisław
784300
Kowalski Stanisław
793102
780948
780158
782703
P-0129
Kowalski Stanisław
Kowalski Stanisław Antoni
Kowalski Stefan
Kowalski Stefan (Martin)
Kowalski Stefan Jakub
703093
Kowalski Stefan Ludwik
703400
Kowalski Tadeusz
705017
709912
784230
Kowalski Tadeusz
Kowalski Tadeusz
Kowalski Tadeusz
P-1941
Kowalski Tadeusz Edward
784641
Kowalski Tadeusz Mariusz
794775
Kowalski Tadeusz Stanisław
792918
Kowalski Wacław
24.09.1912
Warszawa
plutonowy
02.04.1977
Guernsey, Wlk. Brytania
-
301 DB
29.09.1918
Ostrowiec
F/Lt
nawigator
06.12.1996
Pointe Claire, QC, Kanada
10.12.1918
brak danych
10.05.1989
San Francisco, CA, USA
17.09.1917
Wolbrom
00.00.1999
Londyn, Wlk. Brytania
01.06.1913
Warszawa
05.05.1996
Warszawa, Polska
11.12.1914
Ostrawa
00.00.2000
Warszawa, Polska
06.12.1917
brak danych
17.03.1996
Bomoseen, VT, USA
01.06.1920
brak danych
brak danych
brak danych
05.07.1914
brak danych
brak danych
porucznik
VM V kl., 4xKW, ODRK 305 DB
kapral
AC2
bez specjalności
-
brak danych
majster
Sgt
mechanik
-
307 DMN, 303 DM
F/Sgt
bombardier
-
brak danych
F/Lt
nawigator
KW
300 DB
F/O
pilot
2xKW
308 DM
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
Nottingham, Wlk. Brytania
-
309 DMR
09.08.1904
brak danych
LAC
mechanik
07.11.1974
Blackburn Darwen, Lancas., Wlk. Brytania
-
304 DB
17.04.1920
Kraków
Sgt
mechanik
19.12.1998
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
301 DB
27.11.1914
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
303 DM
21.07.1915
brak danych
Cpl
żandarmeria lotnicza
28.11.2005
Derby, Wlk. Brytania
-
318 DMR
23.07.1906
Rzeszów
F/Lt
pilot
30.04.1994
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW, SKZzM
16 SFTS, 304 DB
26.11.1918
Barhem
W/O
pilot
29.07.1998
Derby, Wlk. Brytania
KW
304 DB
08.05.1915
Warszawa
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
305 DB
14.07.1922
Tarnopol
W/O
radiooperator
25.07.2012
Duncan, BC, Kanada
SKZzM
304 DB
04.06.1897
brak danych
Cpl
kancelista
11.09.1945
Perth, Tayside, Wlk. Brytania
BKZzM
brak danych
31.10.1906
brak danych
Cpl
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.10.1913
Płock
porucznik
F/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.12.1917
Kukawki
sierżant
W/O
radiooperator
23.08.2007
Ruislip, Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
18.06.1922
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.01.1916
Chlewnia
sierżant
Cpl
strzelec pokładowy
-
318 DMR
Australia
sierżant
kapitan
porucznik
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
kapitan
sierżant
plutonowy
plutonowy
plutonowy
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782641
Kowalski Witold Eugeniusz
729136
Kowalski Władysław
708260
703217
707176
Kowalski Władysław (Grajewski Paweł)
Kowalski Zbigniew
Kowalski Zbigniew
780689
Kowalski Zygmunt
782881
Kowenzowski Ferdynand
706171
Kowicki Tadeusz
P-0926
Kownacki Artur
60239
707562
706741
Kownacki Stanisław
Kowol Eryk Jan (Kowalski)
Kowolik Karol
783253
Koza Franciszek
708816
Koza Maksymilian
784041
782493
707535
76772
703028
Kozaczyński Eugeniusz Marian
Kozak Adam
Kozak Franciszek
Kozak Jan
Kozak Józef Piotr
P-2417 / 703389
Kozak Kazimierz Gabriel
780473
Kozak Maciej
781397
P-3009
705641
Kozak Michał
Kozak Stanisław
Kozak Zbigniew
703029
Kozakiewicz Adam Edward
704483
Kozakiewicz Albin
708702
Kozakiewicz Jan
705697
Kozakiewicz Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.07.1918
Niegosławice
mł. majster
Sgt
brak danych
06.02.1992
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
18.08.1924
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
303 DM
23.11.1907
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
301 DB
22.08.1920
Lwów
F/Sgt
radiooperator
08.11.2010
Cambridge, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
01.05.1925
brak danych
Sgt
pilot
21.12.2000
New York, USA
-
brak danych
20.04.1921
Radawnica
F/Sgt
pilot
21.03.1944
Formby, Merseyside, Wlk. Brytania
-
316 DM
03.02.1916
Pogwizdów
LAC
oficer techniczny
24.04.2012
Derby, Wlk. Brytania
-
301 DB
28.01.1917
brak danych
plutonowy
F/Sgt
nawigator
13.01.1975
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
30.03.1911
Studzianki
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
30.04.1977
Luton, Wlk. Brytania
-
306 DM
22.05.1910
Moskwa
F/Lt
oficer radarowy
17.05.1996
Los Gatos, CA, USA
-
307 DMN
06.05.1918
brak danych
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.10.1919
brak danych
W/O
radiooperator
00.00.1992
St. Hellens, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
29.01.1916
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik
00.00.1971
Londyn, Wlk. Brytania
-
306 DM
14.02.1908
Ligota
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
301 DB
12.06.1920
Warszawa
W/O
pilot
05.10.1996
Lincoln, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
305 DB
31.01.1903
brak danych
Sgt
mechanik
14.02.1970
Wrocław, Polska
-
300 DB
05.08.1899
brak danych
LAC
kucharz
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.05.1910
Poznań
F/O
pilot
06.06.1942
-
4xKW
301 DB
27.11.1922
Kretów
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1984
Montreal, QC, Kanada
2xKW
308 DM, 300 DB
01.01.1919
brak danych
F/Lt
pilot
06.12.2013
Cook, IL, USA
2xKW
308 DM
18.02.1910
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.11.1903
brak danych
F/Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.05.1914
brak danych
F/O
pilot
brak danych
Australia
-
brak danych
30.10.1920
brak danych
F/Sgt
strzelec pokładowy
19.07.1999
Salisbury Hants., Wlk. Brytania
-
300 DB
13.09.1919
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
06.12.1942
Boulogne-sur-Mer, Francja
-
300 DB
10.08.1920
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Australia
-
308 DM
24.11.1925
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
22.09.1918
Katowiec ?
plutonowy
LAC
kierowca
00.00.2000
Doncaster, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
kapitan
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
kapral
porucznik
plutonowy
porucznik
plutonowy
st. majster
porucznik
plutonowy
st. szeregowy
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705567
Kozakiewicz Marian
705067
Kozakiewicz Michał
707171
704836
783293
Kozakiewicz Witold
Kozakowski Roman
Kozanecki Edmund (Edmunds)
780049
Kozanecki Kazimierz Feliks
P-0996
Kozdrach Prudens
792233
Kozdroń Józef
P-1171
Koziarski Józef
P-2281 / 703854
784922
703413
Kozicki Jan Kazimierz Władysław
Kozicki Kajetan
Koziczyński Zbigniew
793263
Koziejko Bazyli
P-1562 / 783585
Kozieł Andrzej
729137
792040
782417
708536
793488
Kozieł Czesław
Kozieł Eugeniusz
Kozieł Jan
Koziełł Zygfryd Piotr
Koziełło Kazimierz
703150
Kozień Stanisław
704674
Kozierkiewicz Stanisław
P-2813 / 794282
794144
709859
Kozik Roman Ignacy
Kozik Stefan
Kozikowski Mikołaj
784425
Koziński Bolesław
76771
Koziński Nikodem Mateusz
707835
Koziński Stefan
707266
Kozioł Antoni
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
10.06.1919
brak danych
sierżant
F/Sgt
pilot
02.11.1985
Hasting, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.11.1916
brak danych
kapral
LAC
radiotelefonista
brak danych
brak danych
-
307 DMN
23.07.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1988
Huddersfield, Yorks., Wlk. Brytania
-
316 DM
02.04.1918
Chrabkowice
LAC
radiomechanik
15.12.1993
Richmond, BC, Kanada
-
301 DB
21.05.1904
brak danych
F/Sgt
operator namiarów radio.
20.01.1987
St. Helier, Jersey, Wlk. Brytania
-
305 DB
22.02.1913
Borowiczki
plutonowy
Sgt
mechanik pokładowy
23.05.1944
Kleve, Niemcy
-
300 DB
12.06.1916
brak danych
kapitan
F/Lt
oficer medyczny
06.08.1978
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.02.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.05.1902
Radziejowice
major
S/Ldr
oficer techniczny
17.03.1996
Seatle, WA, USA
-
brak danych
15.06.1916
Stronibaby
F/Lt
pilot
27.08.1990
Bay City, MI, USA
3xKW
300 DB, 301 DB
03.08.1914
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.08.1917
Warszawa
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
12.03.1915
brak danych
plutonowy
LAC
sanitariusz
brak danych
Kanada
-
308 DM
25.12.1909
Przemyśl
podporucznik
P/O
pilot
25.02.1942
-
KW
301 DB
13.07.1923
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.02.1911
Biała Podl.
W/O
pilot
brak danych
brak danych
3xKW
304 DB, 301 DB
29.05.1916
brak danych
Cpl
rusznikarz
04.01.2002
Placentia, CA, USA
-
brak danych
31.01.1926
Kowel
F/Sgt
strzelec pokładowy
29.10.2006
Glen Waverley, VIC, Australia
-
brak danych
04.02.1914
Grodno
Sgt
mechanik
17.01.1998
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
302 DM, 6315 SE
03.04.1915
brak danych
plutonowy
LAC
magazynier
20.11.1995
Chicago, IL, USA
-
304 DB
10.04.1903
brak danych
plutonowy
Cpl
mechanik radarowy
brak danych
Polska
-
301 DB
02.06.1921
Krasne Potockie
F/O
radiooperator
01.04.1983
Sunnyvale, CA, USA
KW
300 DB, 301 DB
11.01.1908
Sułkowice
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.12.1906
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
318 DMR
28.06.1913
brak danych
LAC
bez specjalności
27.08.1977
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.09.1914
Grodzisk Maz.
F/Lt
nawigator
01.12.1995
Chicago, IL, USA
VM V kl., KW, DFC
300 DB
09.05.1926
brak danych
AC2
mechanik
16.06.2012
Niagara Falls, ON, Kanada
-
Heliopolis
01.11.1896
brak danych
LAC
kucharz
00.00.1969
Cambridge, Wlk. Brytania
-
316 DM
szeregowy
plutonowy
chorąży
porucznik
brak danych
plutonowy
szeregowy
st. sierżant
sierżant
kapral
majster
podporucznik
plutonowy
plutonowy
kapral
kapitan
junak
kapral
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709108
Kozioł Fryderyk
709809
Kozioł Krzysztof
784292
783704
792524
Kozioł Piotr
Kozioł Roman
Kozioł Stanisław
782159
Kozioł Stanisław Ignacy
P-1874 / 783633
Kozioł Stanisław Józef
P-2488 / 794928
Kozioł Władysław
705374
Kozioł Włodzimierz
780879
705925
703755
Koziołek Jerzy Kazimierz
Kozłowski Aleksander
Kozłowski Antoni
794283
Kozłowski Bernard
780184
Kozłowski Czesław
784220
P-3022 / 705648
782123
703187
783542
Kozłowski Czesław
Kozłowski Czesław (Crossley)
Kozłowski Edward
Kozłowski Feliks
Kozłowski Florian
705547
Kozłowski Franciszek
76729
Kozłowski Franciszek Jan
706496
793610
707048
Kozłowski Fryderyk Juliusz
Kozłowski Henryk Stanisław
Kozłowski Jan
P-0974
Kozłowski Janusz
704675
Kozłowski Józef
704900
Kozłowski Józef
783764
Kozłowski Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
14.12.1927
brak danych
AC1
rusznikarz
00.00.1986
Chesterfield, Derbys., Wlk. Brytania
-
Halton
25.08.1899
Zagnańsk
LAC
kucharz
07.02.1975
Wattrelos, Francja
-
318 DMR
01.08.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.07.1913
Warszawa
Sgt
dział rachunkowy
00.00.2006
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
11.08.1919
brak danych
LAC
mechanik
26.08.2005
Chester & Ellesmere Port, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.04.1915
brak danych
plutonowy
LAC
bombardier
02.03.1999
Hamtrack, MI, USA
-
304 DB
06.01.1911
brak danych
porucznik
F/O
administracja
00.00.1951
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
10.04.1914
Samojłowicze
podporucznik
F/O
bombardier
27.08.1944
Belgrad, Serbia
-
1586 ESP
06.12.1914
brak danych
plutonowy
F/Sgt
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.11.1921
brak danych
F/Sgt
pilot
28.05.1944
Breda, Holandia
KW
300 DB
05.10.1910
Słoboda
AC1
radiotelefonista
06.03.1991
Middlesex, NJ, USA
-
brak danych
31.03.1909
Oszczeklin
Cpl
żandarmeria lotnicza
00.00.1986
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
brak danych
11.05.1914
Poznań
Sgt
strzelec pokładowy
03.02.1943
Breda, Holandia
3xKW
305 DB
06.07.1908
Warszawa
W/O
nawigator
22.07.1998
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl.
301 DB
01.07.1909
brak danych
Sgt
mechanik pokładowy
30.10.1942
Oslo, Norwegia
VM V kl., 3xKW
138 DS
08.08.1921
brak danych
F/O
radiooperator
brak danych
Peel Isle of Man, Wlk. Brytania
3xKW, SKZzM
301 DB
13.10.1918
Złoczów
Sgt
strzelec pokładowy
09.08.1941
Hanower, Niemcy
VM V kl., 3xKW
301 DB
23.11.1901
brak danych
Cpl
magazynier
brak danych
Polska
-
300 DB
13.04.1915
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
306 DM
15.12.1918
Petersburg
st. szeregowy
AC1
radiotelefonista
00.00.1985
Fawkner, VIC, Australia
-
317 DM
14.04.1917
Wodzisław
porucznik
F/Lt
pilot
13.03.1943
Hautot-sur-Mer, Francja
4xKW, ODRK
316 DM
26.11.1911
brak danych
Cpl
pilot-uczeń
22.01.1977
Świdnica, Polska
-
brak danych
15.10.1904
brak danych
Sgt
kancelista
02.02.1971
Lincoln, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.03.1926
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
301 DB
10.09.1913
brak danych
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Polska
-
305 DB
08.02.1907
brak danych
plutonowy
LAC
stolarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.10.1920
brak danych
plutonowy
F/Sgt
pilot
00.00.2004
Wlk. Brytania
-
brak danych
19.08.1916
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
junak
kapral
brak danych
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
sierżant
kapral
st. sierżant
plutonowy
podporucznik
sierżant
st. sierżant
plutonowy
st. sierżant
st. sierżant
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784057
Kozłowski Józef Stanisław (Kaye)
783948
Kozłowski Kazimierz
709109
76776
706758
Kozłowski Leon
Kozłowski Leon
Kozłowski Lesław Antoni
706630
Kozłowski Ludwik
782855
Kozłowski Marian
704718
Kozłowski Mieczysław
705014
Kozłowski Mieczysław Jarosław
704613
705919
707836
Kozłowski Mieczysław Kazimierz
Kozłowski Mikołaj
Kozłowski Romuald
792045
Kozłowski Stanisław
780690
Kozłowski Stefan
P-1966
706070
704346
709821
708224
Kozłowski Tolimir Władysław
Kozłowski Wacław
Kozłowski Władysław
Kozłowski Władysław
Kozłowski Władysław (Boj)
P-0925
Kozłowski Władysław Aleksander
P-2863 / 704049
Kozłowski Wojciech
P-2489 / 794327
794276
792679
Kozłowski Zbigniew Jerzy
Kozłowski Zdzisław
Kozłowski Zenobiusz
706483
Kozłowski Zenon Teodor
706412
Kozoń Franciszek Wacław
782700
Kozorys Zenon (Korris)
792470
Kozów Adam
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.09.1919
Kraków
plutonowy
LAC
mechanik radarowy
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB, 6 OTU
03.03.1903
brak danych
plutonowy
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.03.1926
brak danych
AC1
radiomechanik
brak danych
Surrey, Wlk. Brytania
-
Cranwell
03.04.1917
Odessa
F/Lt
pilot
brak danych
Orlando, FL, USA
4xKW
304 DB
13.09.1921
brak danych
LAC
bez specjalności
00.00.2001
Rotherham, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
12.04.1919
Sokal
plutonowy
Sgt
radiooperator
08.04.2009
Winnipeg, MB, Kanada
-
6 OTU
03.10.1909
Lwów
plutonowy
LAC
mechanik
28.03.1968
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
302 DM, 6 OTU
24.10.1910
Miastkowo
Sgt
strzelec pokładowy
11.11.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
1662 HCU
22.11.1923
Ostrowczyk Polny
Sgt
radiooperator
23.09.1944
-
-
1586 ESP
12.01.1917
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.09.1910
Bielsk Podl.
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
303 DM
04.12.1926
Połonka
AC1
mechanik
19.05.1983
Londyn, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
28.03.1916
Massalany
W/O
pilot
brak danych
brak danych
VM V kl., 4xKW
301 DB
27.08.1916
Smardzew
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
08.06.1918
Stęszew
F/O
obserwator
29.01.1943
Brest, Francja
KW
305 DB
21.06.1915
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
brak danych
05.05.1911
brak danych
LAC
elektryk
brak danych
brak danych
-
brak danych
22.09.1911
brak danych
LAC
kierowca
11.01.1981
Argentyna
-
318 DMR
01.10.1912
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
08.09.1907
Łosice
F/O
pilot
14.03.1942
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
01.06.1919
brak danych
F/O
bombardier
brak danych
brak danych
-
brak danych
20.02.1916
brak danych
P/O
bombardier
11.09.1944
Solymar, Węgry
KW
300 DB, 1586 ESP
02.08.1924
Nowe n. Wisłą
Sgt
strzelec pokładowy
18.05.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
20.01.1920
Pabianice
Sgt
strzelec pokładowy
03.11.1942
-
VM V kl., 3xKW
300 DB
21.04.1920
Warszawa
kapral
F/Sgt
pilot
00.00.1985
Hiszpania
-
brak danych
06.05.1914
brak danych
st. sierżant
Sgt
bombardier
brak danych
Argentyna
-
brak danych
11.08.1916
Stanisławów
sierżant
Sgt
instruktor symulatora
06.04.1994
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
BKZ
300 DB, 16 SFTS
01.02.1900
brak danych
Cpl
mechanik
30.10.1958
Gdańsk, Polska
-
brak danych
junak
porucznik
plutonowy
plutonowy
kapral
brak danych
kapral
junak
st. sierżant
szeregowy
porucznik
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapral
porucznik
podporucznik
podporucznik
kapral
kapral
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705083
Kozub Stefan
781995
Kozub Stefan
708883
P-2418 / 704522
794110
Kozub Teodor
Kozuba-Kozubski Marian
Kozubek Jan
P-2570
Kozubski Kazimierz Karol
709956
Kozycz Bazyli
706781
Kozyra Kazimierz
706403
Kozyro Zygmunt
708705
P-1331
704911
Koźlik Józef
Koźmiński Antoni
Kózka Franciszek
784647
Kózka Rufolf Józef
P-2556
Krachulec Bolesław
P-0159
781073
781109
P-2117 / 794767
P-0915
Kraciński Henryk Mirosław
Kraczek Bolesław Stefan
Kraczkowski Piotr Jan
Krahelski Bohdan
Kraj Julian
P-0296
Krajewski Albin
P-0181
Krajewski Czesław Józef
703676
P-2065 / 793692
782131
Krajewski Edward
Krajewski Jan
Krajewski Józef
706396
Krajewski Kazimierz
P-2469 / 783283
Krajewski Konstanty Jerzy
706942
Krajewski Ryszard Zdzisław
792147
Krajewski Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
01.03.1920
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
ODRK
302 DM
10.05.1918
Strzemieszyce
LAC
mechanik
15.07.2000
Portsmouth, Wlk. Brytania
-
316 DM
09.11.1926
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
20.06.1916
Brzesko
F/Lt
pilot
14.04.1979
Bourmouth, Harts, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB, 304 DB
20.09.1914
Dąbrowa
Sgt
instruktor przyrządów sam.
20.12.2005
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
04.03.1910
Wieliczka
porucznik
P/O
nawigator
07.01.1972
Wieliczka, Polska
-
brak danych
17.09.1917
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
13.03.1913
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
25.10.1913
brak danych
kapral
LAC
radiomechanik
00.00.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
21.12.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
09.05.1907
Grabiec
F/Lt
obserwator
31.08.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.05.1924
brak danych
F/Sgt
pilot
26.06.1984
Templestowe, VIC, Australia
-
brak danych
08.07.1912
brak danych
kapral
LAC
mechanik
09.08.1965
Tychy, Polska
-
brak danych
02.10.1913
Kamienica Polska
kapitan
S/Ldr
kapelan
12.08.2004
Vaudricourt, Francja
-
brak danych
01.09.1914
Pabianice
F/Lt
pilot
13.08.1998
Hertford, Wlk. Brytania
2xKW, ODRK
300 DB
17.01.1916
Kraków
LAC
kancelista
00.03.1986
New York, USA
-
brak danych
14.07.1916
Zadworze
LAC
mechanik
00.00.2006
Wlk. Brytania
-
307 DMN
24.06.1915
Mazurki
F/Lt
pilot
00.00.1958
Indie
KW
307 DMN
02.04.1915
Bronowice M.
F/Lt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
15.11.1911
Borysów
F/Lt
pilot
06.02.1976
Phoenix, AZ, USA
VM V kl., 3xKW
304 DB
20.07.1899
Lwów
F/Lt
pilot
00.00.1959
Manchester, Wlk. Brytania
-
304 DB
13.01.1912
Lejki
LAC
mechanik
19.10.1983
Nowa Sól, Polska
-
307 DMN, 317 DM
22.09.1920
Lwów
F/Lt
pilot
06.06.1993
Los Angeles, CA, USA
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
10.04.1920
Sosnowiec
00.08.1986
Zimbabwe
30.01.1921
Sosnowiec
brak danych
Warszawa, Polska
26.04.1923
Warszawa
brak danych
Toronto, ON, Kanada
20.02.1905
brak danych
brak danych
brak danych
kapral
plutonowy
kapral
porucznik
sierżant
szeregowy
major
plutonowy
kapitan
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapitan
kapitan
major
plutonowy
porucznik
VM V kl., 2xKW, ODRK 302 DM
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
-
304 DB
porucznik
F/O
nawigator
VM V kl., 3xKW
304 DB
kapral
LAC
radiomechanik
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-0567
Krajewski Stanisław
780657
Krajewski Tadeusz
794121
708937
703434
Krajewski Tadeusz
Krajewski Władysław
Krajewski Wojciech
P-2614
Krajewski Wojciech Adam
793085
Krajkowski Jan Piotr
708294
Krajzewicz Ludwik (Liszewski)
793378
Krakiewicz Jan
782704
780273
706760
Krakiewicz Mieczysław
Krakiewicz Wacław
Krakowiak Stanisław
P-2735 / 705377
Krakowian Henryk Kazimierz
792190
Krakowski Edward
708089
P-0467
705568
709110
709617
Krakowski Eryk (Dyla)
Krakowski Stanisław
Krall Aleksander
Krall Henryk Albin
Krall Zygmunt
729138
Kramarczyk Edward
780226
Kramarczyk Karol Jerzy
780580
P-1413
P-1604 / 783617
Kramarz Julian
Kramer Alfred
Kramin Jan
706963
Kramp Florian Franciszek
792414
Kranc Janusz
P-0047 / 76887
Kranc Jerzy Mieczysław
792411
Krasiński Bolesław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
08.05.1894
Niemen
podpułkownik
S/Ldr
pilot
brak danych
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
22.10.1919
Łódź
plutonowy
LAC
mechanik
20.09.2003
Kanada
-
307 DMN
23.09.1907
Warszawa
Sgt
radiomechanik
00.00.1987
Lincs., Wlk. Brytania
-
300 DB
28.07.1921
Złotniki
AC1
bez specjalności
00.00.1987
Pointe Claire, QC, Kanada
-
305 DB
26.01.1917
Podegrodzie
LAC
magazynier
brak danych
Francja
-
305 DB
09.08.1912
brak danych
porucznik
F/O
inż. budowy lotnisk
brak danych
Kanada
-
brak danych
10.10.1906
Rohatyn
sierżant
Cpl
kancelista
07.07.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
19.06.1925
brak danych
kapral
AC2
bez specjalności
12.08.2001
Gdańsk, Polska
-
brak danych
16.01.1905
Dubienka
st. sierżant
Sgt
mechanik
15.05.1967
Warszawa, Polska
-
302 DM
11.05.1915
Dubienka
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
20.10.1922
Lublin
LAC
mechanik
11.02.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.05.1920
Żyrardów
AC2
bez specjalności
00.00.1955
TAS, Australia
-
brak danych
15.07.1919
Częstochowa
F/O
pilot
29.06.2013
Londyn, Wlk. Brytania
2xKW
308 DM
02.07.1920
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.07.1912
Chorzów
LAC
kucharz
brak danych
Polska
-
302 DM
22.05.1914
Wilno
F/O
pilot
07.11.1942
Ibadan, Nigeria
SKZzM
1 ADU
27.02.1921
Kostopol
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
3xKW
300 DB, 301 DB
01.03.1927
brak danych
AC2
bez specjalności
12.12.1978
Wellington, Nowa Zelandia
-
Halton
12.04.1896
brak danych
AC1
stolarz
30.04.1965
Hamilton, Nowa Zelandia
-
brak danych
06.01.1926
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Francja
-
303 DM
26.11.1907
Kraków
plutonowy
F/Sgt
nawigator
13.03.1943
-
VM V kl., 3xKW
300 DB
01.06.1915
Glinik
Sgt
strzelec pokładowy
20.02.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
25.03.1905
brak danych
S/Ldr
oficer medyczny
27.01.1986
Walia, Wlk. Brytania
SKZzM
brak danych
06.04.1920
Klimanowicze
P/O
pilot
26.06.1942
-
KW
304 DB
04.10.1924
Kartuzy
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
17.12.2014
Riebeeckstad, RPA
-
brak danych
15.10.1913
Kalisz
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
24.05.1909
Brzeźno
W/Cdr
pilot
18.06.1960
Poznań, Polska
VM V kl., 4xKW
304 DB
15.08.1915
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.1970
Thanet, Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
sierżant
plutonowy
plutonowy
sierżant
plutonowy
sierżant
porucznik
brak danych
kapral
porucznik
plutonowy
junak
st. szeregowy
kapral
major
podporucznik
major
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1272
Krasiński Hubert
76780
Krasiński Józef Andrzej Stanisław
794858
794125
P-1206
Krasiński Stefan Piotr
Kraska Jan Dyonizy
Krasnodębski Henryk
P-1505
Krasnodębski Zdzisław
P-0491
Krasnopolski Juliusz (Julian)
76634
Krasnowiecki Zygmunt
76666
Krassowski Jerzy
704614
705565
P-1875 / 780081
Krassowski Wacław
Krasuń Andrzej
Krasuski Stefan
P-2906 / 704313
Krasuski-Wczelik Kazimierz
706056
Kraszczuk Jan
707267
781545
P-1895 / 783697
783871
P-2005
Kraszewski Antoni
Kraszewski Kazimierz
Kraszewski Ludwik
Kraszewski Stanisław
Kraszewski Tadeusz Michał
793265
Kraśnicki Jerzy
708417
Kraśniewicz Jan (Kaźmierczak)
P-1457
P-0371
P-2149 / 780332
Kraśnikiewicz Mikołaj
Kratke Tadeusz Zdzisław
Kratochwil Kazimierz Julian
706371
Kraus Antoni
793822
Kraus Jan
P-2661 / 781709
Kraus Michał
780985
Krause Bogdan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
22.11.1898
brak danych
major
S/Ldr
oficer techniczny
11.11.1958
Kent, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.06.1914
Mszana Dolna
kapitan
F/Lt
pilot
03.04.1998
Canmore, AB, Kanada
26.11.1914
brak danych
10.04.1945
Kilonia, Niemcy
28.05.1904
Przemyśl
brak danych
Polska
07.01.1903
Warszawa
03.07.1942
Lemmer, Holandia
10.07.1904
Wola Osowińska
03.08.1980
Warszawa, Polska
12.02.1897
Zawalów
brak danych
Polska
27.10.1902
Tarnów
00.04.1968
New York, USA
25.09.1905
Moskwa
19.06.1941
-
20.12.1907
Zaręby
19.12.1982
Enfield, Wlk. Brytania
08.05.1923
Ługna
00.02.1981
New London, CT, USA
23.07.1908
Warszawa
brak danych
Polska
11.11.1918
Lwów
26.10.2004
Lake Forest, IL, USA
14.01.1921
brak danych
brak danych
Brazylia
01.05.1896
Stawki
brak danych
Polska
27.11.1916
Łączki
00.00.1981
Brighton, Sossex, Wlk. Brytania
06.08.1916
Zaliszcze
21.01.2012
ON, Kanada
05.08.1914
Pieleszki
29.03.2007
Niles, IL, USA
29.09.1912
Łomża
20.05.1993
VM V kl., 3xKW, ODRK, DFC 301 DB
sierżant
Sgt
mechanik pokładowy
KW
300 DB
Sgt
mechanik
-
309 DMR
F/O
obserwator
-
301 DB
G/C
pilot
VM V kl., ODRK
303 DM
F/Lt
obserwator
-
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
SKZ
305 DB
F/O
pilot
KW
301 DB
LAC
elektryk
-
302 DM
F/Sgt
pilot
-
brak danych
F/O
oficer techniczny
-
brak danych
podporucznik
F/O
bombardier
-
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
-
brak danych
Cpl
kucharz
-
brak danych
AC1
sanitariusz
-
309 DMR
F/Lt
pilot
3xKW
303 DM
Cpl
mechanik
-
305 DB
F/Lt
oficer medyczny
Edynburg, Wlk. Brytania
-
318 DMR
27.09.1906
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.10.1925
Prądy
kapral
LAC
kierowca
00.00.1999
Redditch, Worcs., Wlk. Brytania
-
317 DM
10.02.1902
Dyneburg
F/Lt
pilot
22.09.1989
Nottingham, Wlk. Brytania
SKZzM
16 SFTS
19.09.1917
Staszów
F/Lt
pilot
17.09.1984
Hamilton, ON, Kanada
29.11.1916
Złoczów
F/Lt
pilot
00.07.2003
Kingston upon Thames, Wlk. Brytania
VM V kl., 4xKW
305 DB
10.04.1909
Bestwina
plutonowy
LAC
stolarz
brak danych
Polska
-
307 DMN
20.02.1919
Lwów
kapral
LAC
pilot-uczeń
12.12.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
23.07.1915
Dołhobyczów
F/Lt
radiooperator
06.02.1996
Cook, IL, USA
VM V kl., 4xKW
300 DB
29.01.1915
Poznań
Cpl
mechanik
12.05.1960
Tonbridge Kent, Wlk. Brytania
-
300 DB
st. majster
porucznik
podpułkownik
major
kapitan
podporucznik
sierżant
plutonowy
porucznik
kapral
plutonowy
porucznik
sierżant
porucznik
kapitan
kapitan
VM V kl., 4xKW, ODRK 317 DM, 305 DB
porucznik
porucznik
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781837
Krause Józef
707837
Krauss Marian Ziemiomysł
792022
708492
708820
Krauz Józef
Krauze Bronisław (Świątecki)
Krauze Ludwik
P-2490 / 794929
Krauze Stanisław
782992
Krauze Wiktor
792427
Krauze Zygmunt Teofil
P-0935
Krawcewicz Aleksander
705084
705021
703409
Krawcewicz Wiktor
Krawczonek Kazimierz
Krawczuk Jan
703129
Krawczuk Piotr
705218
Krawczyk Antoni
782334
708206
708537
783086
P-1722 / 783518
Krawczyk Edward
Krawczyk Ernest (Zdebec)
Krawczyk Eugeniusz
Krawczyk Ferdynand
Krawczyk Franciszek Kazimierz
782110
Krawczyk Jan
784369
Krawczyk Jan
793300
781563
780949
Krawczyk Jan Władysław (Taylor)
Krawczyk Jerzy
Krawczyk Józef
793175
Krawczyk Józef
793764
Krawczyk Józef
792915
Krawczyk Mieczysław Jan
P-1347
Krawczyk Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
13.03.1909
Toruń
plutonowy
Cpl
mechanik
18.03.1978
Wrocław, Polska
-
brak danych
25.08.1925
Poznań
st. szeregowy
AC1
mechanik
brak danych
Polska
-
302 DM
16.03.1920
Chełm
Sgt
pilot
26.04.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
288 DM
07.03.1922
Ostrowite
AC2
straż pożarna
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.03.1906
Kruczynko
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.02.1914
Rakowicze
F/Lt
bombardier
05.05.2000
Lincoln, Wlk. Brytania
KW
300 DB, 1586 ESP
25.10.1901
Dąbrowa Górn.
F/Sgt
bez specjalności
brak danych
Polska
-
305 DB
27.04.1917
Warszawa
kapral
LAC
radiooperator
01.05.2002
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
05.03.1909
Zarudawie
kapitan
F/Lt
nawigator
29.07.1962
Gdańsk, Polska
VM V kl., 3xKW
305 DB
27.06.1921
Białystok
LAC
mechanik samochodowy
15.07.2010
Lincoln, Wlk. Brytania
-
317 DM
23.11.1913
Sudniki
LAC
magazynier
brak danych
Australia
-
301 DB
22.02.1912
Przemyśl
Cpl
mechanik
20.10.1998
Wrexham, Wlk. Brytania
-
brak danych
20.05.1917
brak danych
st. szeregowy
AC2
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.12.1916
Gołębin
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
303 DM
10.08.1909
Niedrzew
Sgt
elektryk
06.06.1990
Chesterfield, Derbys., Wlk. Brytania
-
Heliopolis
01.01.1922
Kochłowice
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
307 DMN
06.09.1925
brak danych
AC2
obsługa techniczna
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.02.1912
Łąkta Górna
Sgt
żandarmeria lotnicza
15.06.1996
Warszawa, Polska
ODRK
309 DMR
05.02.1918
Nové Město
F/O
pilot
13.01.1943
Heanor, Derbys., Wlk. Brytania
KW
305 DB
10.03.1911
brak danych
plutonowy
LAC
zaopatrzenie
brak danych
Polska
-
300 DB
27.12.1913
Błaszki
sierżant
Cpl
spawacz
22.02.2014
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
BKZ
133 Wing
24.06.1910
Habinghorst
W/O
pilot
16.07.1985
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
09.06.1917
Tarnopol
Sgt
strzelec pokładowy
12.06.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
06.06.1918
Wola Chodkowska
LAC
mechanik
brak danych
Brazylia
-
305 DB
15.03.1906
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.09.1902
Mizuń Stary
werkmistrz
F/Sgt
mechanik
brak danych
Polska
-
316 DM
15.03.1916
Kijów
Sgt
mechanik
00.00.1997
West Surrey, Surrey, Wlk. Brytania
-
316 DM
10.10.1912
Komorowice
F/O
pilot
01.11.1942
-
VM V kl., 2xKW
305 DB, 304 DB
kapral
st. szeregowy
st. szeregowy
podporucznik
chorąży
plutonowy
sierżant
sierżant
sierżant
kapral
szeregowy
sierżant
podporucznik
st. sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
703462
Krawczyk Stefan
792768
Krawczyk Władysław
792952
793930
P-0761
Krawczykowski Leon
Krawczyński Antoni Józef
Krawczyński Edmund
793449
Krawczyński Karol
708044
Krawczyński Marian Antoni (Prowski)
793054
Krawczyński Zdzisław Tadeusz
784440
Krawiec Józef Michał
784678
780050
P-1507
Krawiec Marcin
Krawiec Michał
Krawiecki Czesław Marian (Asquith)
782767
Krawiecki Tadeusz Antoni
P-0698
Krąkowski Antoni
784878
780274
708141
780872
707838
Kreciński Bolesław
Kreczunowicz Zbigniew Kazimierz
Kreis Franciszek (Karpiński)
Kreiza Edward Józef
Krejcisz Bolesław Krystyn
794182
Krełowski Czesław Krzysztof
782164
Kremer Adam
793186
704349
P-1723 / 793660
Kremer Edward Jan
Kremis Mieczysław
Krempa Ludwik
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.06.1915
Warszawa
kapral
LAC
kierowca
02.08.1988
Piotrków Tryb., Polska
-
brak danych
01.07.1916
Zakącie
kapral
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.03.1905
brak danych
AC2
mechanik pokładowy
00.00.1984
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.03.1914
Essen
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.09.1913
Warszawa
F/O
pilot
21.12.1941
Formby, Merseyside, Wlk. Brytania
2xKW
308 DM
23.07.1915
Cekanowo
W/O
pilot
13.02.1988
Płock, Polska
SKZzM, KW
308 DM
04.12.1914
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
318 DMR
17.09.1916
Zbiersk
plutonowy
Cpl
radiomechanik
11.04.1986
Kalisz, Polska
-
301 DB
12.06.1914
Mechowo
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
06.09.1985
Bristol, Gloucs., Wlk. Brytania
KW
305 DB
22.12.1916
Wołczuchy
LAC
sanitariusz
brak danych
Polska
-
308 DM
05.02.1911
Ostrów k. Sokala
W/O
mechanik pokładowy
26.05.1994
York, Wlk. Brytania
KW
302 DM, 300 DB
04.08.1909
Witki
F/Lt
obserwator
13.10.1975
Bingley, Wlk. Brytania
2xKW
307 DMN
16.11.1908
Borzymowice
sierżant
Cpl
mechanik
00.05.1982
Pasco, FL, USA
-
306 DM
20.03.1917
Radom
porucznik
F/Lt
pilot
26.08.1945
Celle, Niemcy
3xKW
35 DM
09.05.1897
Serniki
F/Sgt
mechanik
brak danych
Argentyna
-
brak danych
05.06.1921
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
VIC, Australia
-
316 DM
15.10.1915
brak danych
LAC
sanitariusz
brak danych
brak danych
-
brak danych
18.03.1921
Inowrocław
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
BKZzM
304 DB
05.09.1926
Rokitno
AC1
kierowca
01.10.1984
Makara, Nowa Zelandia
-
Heliopolis
20.07.1922
Starachowice
Sgt
bombardier
23.04.1943
La Baule-Escoublac, Francja
-
300 DB
23.11.1913
Lwów
Cpl
rusznikarz
brak danych
Polska
-
307 DMN
28.08.1914
Lwów
LAC
rusznikarz
00.00.1992
Southend on Sea, Essex, Wlk. Brytania
-
303 DM
10.10.1917
Grodno
Cpl
kancelista
00.00.1998
Londyn, Wlk. Brytania
-
318 DMR
22.01.1916
Sanok
F/Lt
pilot
VM V kl., 2xKW
304 DB, 301 DB
st. szeregowy
AC1
strzelec pokładowy
-
brak danych
podporucznik
F/O
pilot
VM V kl., 3xKW
308 DM
kapral
LAC
bez specjalności
-
318 DMR
sierżant
Sgt
pilot
-
61 OTU
st. szeregowy
plutonowy
porucznik
chorąży
kapral
plutonowy
sierżant
kapitan
chorąży
kapral
kapral
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
porucznik
Kraków, Polska
705016
Krempel Tadeusz
P-1531 / 783270
Kremski Jan Bernard
709854
Krenicer Zygmunt
781734
Krenz Marian
22.03.1924
Lublin
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
22.09.1914
Werne Land
14.08.1941
Dunkierka, Francja
11.07.1911
Łódź
brak danych
brak danych
14.04.1914
Weitmar
16.04.1944
Shawbury, Shropshire, Wlk. Brytania
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
780831
Krenżel Paweł Konrad
707839
Krepa Henryk
76755
709111
706628
Krepski Walenty
Kreska Eugeniusz
Kresowski Franciszek
708629
Kretowicz Edward
792830
Kretowicz Franciszek Jan
794930
Kretowicz Lucjan
792503
Kretowicz Marian Wacław
707987
705879
704914
Kretowicz Zbigniew
Krębuszewski Stanisław
Kręciała Stanisław
782942
Kręcik Jan
P-3046
Krępski Roman
P-1834
783135
783252
P-1929
704557
Krętkowski Zbigniew Leon
Krętus Kazimierz Tadeusz
Krieger Tadeusz Adam
Kristiani Michał
Kristman Zbigniew
709112
Kristmann Ryszard Stanisław
782768
Krochmal Włodzimierz
784726
705307
P-2419 / 704261
Kroczyński Brunon
Krogulski Stanisław Wiktor
Krok Julian
708581
Krokowski Stanisław
780819
Kromer Józef Bernard
76699
Krompiewski Bronisław
783862
Kromski Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
11.02.1913
Janów
Sgt
radiooperator
15.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
27.03.1928
Polska Wola
AC1
mechanik
brak danych
Derby, Wlk. Brytania
-
Heliopolis
30.07.1917
Czelabińsk
P/O
pilot
07.09.1940
-
-
54 DM
23.04.1927
Żebry
AC1
rusznikarz
brak danych
MI, USA
-
Halton
17.06.1923
Uście Zielone
Sgt
pilot
14.03.2013
Yucca Valley, CA, USA
-
brak danych
02.09.1926
Holszany
Sgt
pilot
brak danych
Braunton, Devon, Wlk. Brytania
-
brak danych
16.10.1907
Lwów
Cpl
kancelista
10.11.1986
San Diego, CA, USA
BKZ
brak danych
27.07.1913
Judrany
W/O
pilot
brak danych
brak danych
ODRK
304 DB
12.06.1907
Gorlice
Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
21.05.1922
Lwów
Sgt
pilot
17.07.2015
Gosport, Wlk. Brytania
-
brak danych
24.12.1919
Zabłotów
LAC
stolarz
brak danych
Lille, Francja
-
306 DM
01.01.1919
Zwiahel
F/Sgt
pilot
00.00.2007
Walia, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.11.1915
brak danych
AC2
mechanik
27.08.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
28.02.1918
Antoniny
F/O
pilot
25.08.2008
Springvale, VIC, Australia
-
brak danych
27.04.1912
Więsławice
F/O
obserwator
21.06.1943
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
14.01.1911
Częstochowa
AC1
żandarmeria lotnicza
00.00.2006
Sheffield, Yorks., Wlk. Brytania
-
309 DMR
28.04.1920
Kraków
F/Sgt
pilot
17.03.1942
Northwood, Wlk. Brytania
2xKW, ODRK
315 DM
22.01.1917
brak danych
F/O
nawigator
24.06.1944
Chester, Cheshire, Wlk. Brytania
-
PSP Baza
17.08.1918
Stanisławów
Sgt
bez specjalności
brak danych
Kanada
-
brak danych
08.12.1927
Chodzież
junak
AC2
bez specjalności
22.09.1993
Chodzież, Polska
-
Halton
21.02.1908
Złoczów
kapral
Cpl
kucharz
00.00.2001
brak danych
-
309 DMR
16.09.1916
Essen
W/O
pilot
29.11.2006
Sopot, Polska
KW, SKZzM, ODRK
306 DM
21.04.1912
Nowy Sącz
Cpl
żandarmeria lotnicza
00.00.1974
Todmorden, Yorks., Wlk. Brytania
-
301 DB
22.08.1922
Poczesna
F/Lt
pilot
13.12.2012
Bowen Hills, QLD, Australia
KW
303 DM
25.02.1925
Kosy Dwór
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
06.08.1966
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
21.11.1907
Katowice
st. sierżant
F/Sgt
rusznikarz
16.11.1978
Leeds, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
17.01.1918
Sieliszcze
porucznik
P/O
pilot
-
1 GDGS
kapral
LAC
obsługa balonów
-
brak danych
07.12.1940
-
06.03.1917
Czajtyn
21.04.1998
Cincinnati, OH, USA
Stopień PSP
plutonowy
junak
porucznik
junak
plutonowy
kapral
sierżant
sierżant
st. sierżant
kapral
kapral
sierżant
st. szeregowy
porucznik
porucznik
plutonowy
sierżant
porucznik
st. sierżant
st. sierżant
plutonowy
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783089
Kropacz Jan
704009
Kropacz Józef Jan
708079
76600
783499
Kropidłowski Franciszek (Klasa)
Kropiński Adam Bolesław
Kropiwnicki Eugeniusz
707961
Kropiwnicki Tadeusz Mieczysław
707268
Krośniak Józef
707416
Krot Romuald
705373
Krot Stefan
792208
792940
793328
Krowicki Antoni Jan
Król Aleksy
Król Antoni
784936
Król Cyprian
781893
Król Edward
708666
783136
707231
793854
782289
Król Ezechel
Król Jan
Król Kazimierz Julian
Król Marian
Król Paweł
P-1959
Król Piotr
76613
Król Stanisław Mieczysław
P-0237
780585
P-1299
Król Stanisław Zygmunt
Król Tadeusz
Król Wacław Szczepan
780372
Król Władysław Wincenty
781354
Królak Zygmunt Marian
708884
Królik Stefan
P-0595
Królikiewicz Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
30.11.1921
Warszawa
kapral
Sgt
pilot
20.06.1942
Sage, Niemcy
-
300 DB
15.11.1920
Kamieniec Pod.
plutonowy
LAC
radiomechanik
00.00.1991
Londyn, Wlk. Brytania
-
301 DB
08.12.1922
brak danych
LAC
bez specjalności
00.00.1994
Colchester, Essex
-
brak danych
11.10.1900
Przemyśl
W/Cdr
pilot
02.03.1982
Vancouver, BC, Kanada
VM V kl., 3xKW, DFC 18 OTU, 300 DB
08.03.1920
Gręboszów
Sgt
pilot
24.08.1941
Taunton, Somerset, Wlk. Brytania
-
302 DM
24.12.1921
Siedliszowice
kapral
Sgt
pilot
08.09.2006
Syracuse, NY, USA
-
brak danych
21.09.1898
Łany
plutonowy
LAC
kucharz
24.08.1971
Lincoln, Wlk. Brytania
-
316 DM
23.10.1909
Iwieniec
kapral
LAC
kierowca
24.09.1997
Opole, Polska
-
300 DB
21.01.1916
brak danych
podporucznik
Sgt
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
27.08.1920
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
318 DMR
09.07.1916
brak danych
AC2
kierowca
00.00.1986
Knowsley, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
16.06.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
06.02.1914
Siepraw
sierżant
Sgt
mechanik
09.02.1987
Lakeside, MI, USA
-
316 DM
31.01.1917
Bełcząc
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.2002
Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
24.07.1916
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1989
Kidderminster, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.03.1911
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.03.1918
Sambor
Sgt
pilot
00.07.1974
Chicago, IL, USA
-
brak danych
20.11.1919
Tomaszów Maz.
W/O
pilot
brak danych
brak danych
2xKW, ODRK
301 DB
04.01.1917
Kęszyca Leśna
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
305 DB
11.07.1912
Podchojny
F/Lt
nawigator
23.10.1968
Chicago, IL, USA
VM V kl., 2xKW
300 DB
06.08.1912
Lesko
W/Cdr
obserwator
06.05.1987
Toronto, ON, Kanada
22.03.1916
Zagorzyce
12.04.1944
Poznań, Polska
15.12.1918
Kłonice
08.03.1942
Barrow in Furness, Wlk. Brytania
25.12.1915
Krakówka
15.06.1991
Warszawa, Polska
15.11.1902
brak danych
brak danych
brak danych
23.09.1909
Włocławek
20.12.1972
Pwllheli, Wlk. Brytania
08.12.1925
Drocourt
brak danych
brak danych
03.09.1901
Końskie
brak danych
Polska
kapral
pułkownik
podporucznik
plutonowy
st. szeregowy
brak danych
plutonowy
st. szeregowy
sierżant
sierżant
sierżant
porucznik
major
VM IV i V kl., 4xKW, SKZ, DSO, 2xDFC 301 DB, 1586 ESP
kapitan
kapral
major
F/Lt
pilot
KW
74 DM
Sgt
pilot
-
10 AGS
W/Cdr
pilot
VM V kl., 4xKW, DFC 302 DM
st. sierżant
F/Sgt
fotograf
-
brak danych
sierżant
Sgt
mechanik
-
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
-
brak danych
kapitan
F/Lt
administracja
-
brak danych
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709113
Królikowski Bronisław
793118
Królikowski Stanisław
793285
792121
76601
Królikowski Stefan
Królikowski Władysław
Królikowski Zdzisław
782617
Królski Florian
782025
Królski Józef
P-2872 / 706167
Krótki Karol Józef
709988
Krówka Michał
703420
P-2619
783351
Kruczek Franciszek
Kruczek Franciszek Michał
Kruczkowski Jan
706174
Kruczkowski Jerzy Aleksander
707417
Kruczkowski Karol
793259
P-2368
794444
P-1045
709266
Kruk Józef
Krukiewicz Adam Franciszek
Krukowski Leonard
Krukowski Stefan Józef
Kruk-Schuster Adam
780474
Kruk-Schuster Stanisław Józef
P-1263
Krupa Bernard
780692
709114
705880
Krupa Czesław Jan
Krupa Edmund
Krupa Eugeniusz Leszek
784946
Krupa Jan
708885
Krupa Kazimierz
705270
Krupa Marian
784331
Krupa Witold Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
26.07.1928
Kopań
junak
AC2
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Essex, Wlk. Brytania
-
Halton
18.02.1911
Kórnik
plutonowy
LAC
mechanik
20.09.1944
Fretin, Francja
-
308 DM
08.05.1903
Drzewce
F/Sgt
mechanik
27.03.1981
Cropwell Bishop, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
03.09.1915
Warszawa
Cpl
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
308 DM
30.06.1903
Poznań
F/Lt
pilot
15.06.1977
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
301 DB
06.03.1909
brak danych
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.09.1916
Berning
majster
Sgt
mechanik
31.10.1983
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
15.05.1922
Cieszyn
podporucznik
F/O
pilot
06.06.2007
Edmonton, AB, Kanada
-
brak danych
03.03.1901
Cebrów
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
20.01.1916
Jedłownik
LAC
kierowca
00.00.1996
Londyn, Wlk. Brytania
-
317 DM
07.09.1917
Ołomuniec
F/O
inż. budowy lotnisk
07.11.1982
Falkirk, Wlk. Brytania
-
5001 DBL, 5352 AC Wing
15.10.1914
Śwignajno
LAC
mechanik
00.00.1999
Eastbourne, E. Sussex, Wlk. Brytania
-
306 DM
24.05.1918
Złoczów
st. sierżant
Sgt
nawigator
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.11.1894
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
22.04.1956
USA
-
brak danych
09.03.1914
Brzoskwinia
Cpl
radiomechanik
05.11.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
305 DB
15.12.1915
brak danych
F/Lt
nawigator
00.00.1974
BC, Kanada
-
307 DMN
03.11.1918
Wołkowysk
Sgt
strzelec pokładowy
30.11.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
06.07.1906
Kamieniec Pod.
S/Ldr
obserwator
19.12.1993
Montreal, QC, Kanada
-
brak danych
15.05.1928
brak danych
AA
radiomechanik
00.00.1973
Brentwood, Essex, Wlk. Brytania
-
Cranwell
27.04.1921
Kołomyja
W/O
strzelec pokładowy
00.06.1983
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
300 DB
20.08.1903
Wojska
F/Lt
obserwator
05.03.1999
Kraków, Polska
SKZ
307 DMN, 316 DM
24.06.1921
Chrzanów
W/O
radiooperator
brak danych
Nottingham, Wlk. Brytania
KW
305 DB
14.12.1926
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
Halton
13.03.1907
Borysław
AC2
magazynier
brak danych
Polska
-
317 DM
28.09.1914
Stefanków
Sgt
mechanik
21.03.2009
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
brak danych
12.12.1927
Busko-Zdrój
AC1
bez specjalności
00.00.2000
Chichester, Sussex, Wlk. Brytania
-
316 DM
10.04.1922
Kraków
LAC
mechanik samochodowy
00.08.2009
Cottingley, Wlk. Brytania
-
315 DM
26.10.1913
Prądnik Czerw.
W/O
pilot
05.03.1999
Kraków, Polska
3xKW
306 DM
werkmistrz
plutonowy
major
plutonowy
porucznik
sierżant
sierżant
porucznik
st. szeregowy
major
junak
sierżant
major
sierżant
brak danych
szeregowy
st. sierżant
kapral
kapral
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709115
Krupa Władysław
793267
Krupa Władysław
793472
784664
703425
Krupecki Mikołaj
Krupicki Łukasz
Krupiński Władysław
783828
Krupnik Eugeniusz
708538
Krupowicz Czesław
784156
Krupowicz Konstanty
76783
Krupowicz Narcyz
P-0951
705650
P-1876 / 781650
Krupowicz Wacław Leon (Kavell)
Krupowicz Witold
Krupski Jerzy Henryk Roman
705747
Krupski Leopold Karol
783151
Krupski Mieczysław Józef
P-1877 / 781671
705020
783809
708431
794931
Krupski Zbigniew (Zdzisław)
Kruszczak Franciszek
Kruszewski Antoni
Kruszewski Edmund
Kruszyna Edward
704263
Kruszyński Franciszek
brak danych
Kruszyński Franciszek Stanisław
P-2659 / 793704
781950
782504
Kruś Leonard
Kruża Leon
Krużewski Józef
P-7842 / 707194
Krwawicz Mieczysław
703424
Krych Jan
705914
Kryczało Edward
709928
Kryczka Władysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
29.03.1928
brak danych
junak
AA
bez specjalności
brak danych
ON, Kanada
-
Halton
08.04.1916
Rosowo ?
kapral
LAC
obsługa balonów
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.09.1902
Michorzewo
LAC
kucharz
brak danych
Polska
-
303 DM
18.10.1910
Kraków
LAC
mechanik przyrządów sam.
30.07.1988
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
09.03.1917
Lublin
LAC
mechanik
00.00.1969
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
25.04.1913
Wieprz
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
316 DM
23.09.1926
Lida
st. szeregowy
AC2
radiomechanik
00.00.1990
brak danych
-
brak danych
13.01.1918
Ługa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
10.10.1914
Ust-Kamczatsk
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
06.05.1986
Londyn, Wlk. Brytania
SKZ
301 DB, 317 DM
11.09.1918
Lida
F/Lt
pilot
08.06.2002
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
300 DB
15.06.1923
Lida
F/Sgt
pilot
00.00.2002
Kanada
-
brak danych
11.03.1907
Lwów
F/Lt
oficer techniczny
00.00.1983
QC, Kanada
-
brak danych
17.12.1916
brak danych
LAC
kancelista
13.01.1991
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
309 DMR
01.01.1912
Horodnica
Sgt
kancelista
00.00.1989
Sutton, Surrey, Wlk. Brytania
BKZ
301 DB
01.09.1910
Pressbaum
F/Lt
oficer techniczny
07.03.2009
ON, Kanada
-
307 DMN
01.12.1911
Buer
Sgt
radiooperator
21.11.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
1662 HCU
14.04.1909
Wasilków
Cpl
mechanik
08.01.1994
Nottingham, Wlk. Brytania
BKZ
307 DMN
01.11.1905
Toruń
LAC
obsługa siłowni
16.05.1980
Toruń, Polska
-
6 OTU
01.01.1916
Wodna
F/Sgt
strzelec pokładowy
27.12.1944
Brindisi, Włochy
4xKW
301, 300 DB, 1586 ESP
12.02.1916
Buenos Aires
Sgt
nawigator
25.05.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
305 DB
24.06.1911
Warszawa
Cpl
bez specjalności
13.06.1941
Perth, Tayside, Wlk. Brytania
-
PSP Baza
15.10.1919
brak danych
F/O
pilot
12.02.1946
Brookwood, Surrey, Wlk. Brytania
-
309 DMR
10.10.1916
Zielonczyn
Cpl
stolarz
09.08.1992
Sleaford, Lincs., Wlk. Brytania
-
307 DMN
10.03.1903
brak danych
Sgt
kancelista
14.07.1980
Floral Park, NY, USA
-
brak danych
30.10.1917
Rzeszów
F/Lt
pilot-uczeń
16.03.1945
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
16 SFTS
15.01.1914
Wiórek
Cpl
mechanik
00.00.1983
Weston-super-Mare, Wlk. Brytania
-
301 DB
02.03.1915
Wilno
st. szeregowy
AC1
rusznikarz
00.00.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
04.11.1907
Mikułowice
plutonowy
LAC
radiooperator
00.00.1964
Leicester, Wlk. Brytania
BKZzM
brak danych
kapral
plutonowy
plutonowy
porucznik
plutonowy
kapitan
plutonowy
sierżant
kapitan
kapral
sierżant
kapral
kapral
kapral
st. szeregowy
porucznik
plutonowy
st. sierżant
porucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794354
Kryczkowski Władysław
782181
Krydner Oswald Waldemar
781136
707840
76611
Krygier Antoni
Krygier Paweł
Kryński Stefan
704442
Krysakowski Mieczysław
P-0388
Krysiak Jan
708285
Krysiński Edwin (Rybka)
781459
Krysiński Kazimierz
704583
784098
794152
Kryska Antoni Jan
Kryspiński Jerzy
Krystecki Anatoliusz Roman
707618
Krystkowiak Jan
703415
Krystosiak Tadeusz (Christy)
784453
P-0152
784854
780733
705241
Krystyniak Mieczysław Adam
Kryszczuk Franciszek
Krysztofiak Marian
Krysztofiak Stanisław
Kryściak Bolesław
794585
Kryścio Leon
784910
Kryślak Edward
P-1833
783965
706950
Krywda Władysław Adam
Krzak Józef
Krzak Władysław
782288
Krzakowski Aleksander
709930
Krzanowski Stanisław
P-2687
Krzanowski Stanisław Łukasz
794160
Krzanowski Stefan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.04.1897
Sędów
Cpl
mechanik
15.07.1980
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
16.12.1911
Słonim
Sgt
fotograf
10.10.1989
Cape Town, RPA
BKZ
304 DB
10.04.1914
Włocławek
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
309 DMR
21.01.1926
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
Heliopolis
29.08.1905
Warszawa
F/Lt
pilot
28.12.1940
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
300 DB
28.02.1922
Lwów
W/O
pilot
14.02.2006
Toronto, ON, Kanada
KW
302 DM
07.10.1915
Walenczów
F/Lt
pilot
15.04.2007
Marin, CA, USA
VM V kl., 4xKW
301 DB
28.04.1921
Ogorzeliny
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
brak danych
15.05.1916
Warszawa
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.01.1906
Oświęcim
Cpl
mechanik
01.03.1957
Watford, Herts., Wlk. Brytania
-
brak danych
08.01.1914
Warszawa
LAC
obsługa balonów
00.00.1987
Hitchin, Herts., Wlk. Brytania
-
brak danych
03.07.1914
Lublin
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Wenezuela
-
304 DB
24.09.1925
Stara Wilejka
AC1
bez specjalności
00.00.2000
Huntingdon, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.03.1914
Warszawa
LAC
kierowca
00.00.1997
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
01.12.1911
Drohobycz
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
300 DB
26.08.1911
Wojnów
F/Lt
obserwator
28.12.1944
Praga, Czechy
VM V kl., 3xKW
304 DB, 1586 ESP
06.09.1899
Szubin
Cpl
mechanik
00.00.1965
Manchester, Wlk. Brytania
-
305 DB
25.10.1913
Piechanin
Cpl
rusznikarz
00.00.1958
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
306 DM
26.07.1921
Brzeziny
LAC
kierowca
00.06.2004
Mt Forest, ON, Kanada
-
315 DM
16.03.1921
Przerośl
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.09.1919
Rozdrażewek
st. sierżant
Sgt
mechanik pokładowy
13.11.2009
Lincolnshire, Wlk. Brytania
BKZ
318 DMR
30.09.1912
Kraków
F/Lt
obserwator
12.08.1977
Kraków, Polska
11.01.1912
Witkowice
02.06.1990
Kraków, Polska
27.01.1914
Las
brak danych
brak danych
27.11.1906
Czerników
02.05.1981
Londyn, Wlk. Brytania
23.03.1907
Polanka
brak danych
Polska
18.10.1912
brak danych
brak danych
brak danych
11.08.1914
Borek Fałęcki
brak danych
brak danych
sierżant
st. majster
plutonowy
junak
major
plutonowy
kapitan
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
plutonowy
sierżant
kapitan
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
kapitan
VM V kl., 3xKW, DFC 301 DB
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
2xKW
307 DMN, 300 DB
Cpl
rusznikarz
-
306 DM
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
-
305 DB
sierżant
Cpl
radiooperator
-
brak danych
porucznik
P/O
nawigator
-
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
-
302 DM, 300 DB
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781176
Krzawiecki Stanisław
781609
Krzeczewski Eugeniusz Stanisław
703759
709280
P-1500
Krzeczkowski Jan
Krzeczkowski Kazimierz
Krzeczunowicz Jerzy
P-2814 / 781300
Krzehlik Edward Szczęsny
P-1889 / 783476
Krzehlik Jan Adam Tadeusz
P-0551
Krzemień Józef
P-2594
Krzemień Józef Marian
784559
P-0691
P-0556
Krzemień Stanisław Józef
Krzemieński Leonard
Krzemiński Edmund Franciszek
780760
Krzemiński Franciszk
703122
Krzemiński Jan
704126
784829
781622
P-0396
P-2470 / 794859
Krzemiński Stanisław
Krzemiński Stefan
Krzempek Władysław
Krzepisz Edmund
Krzeptowski Zenon Wacław
706808
Krzesiński Bolesław
793939
Krzesiński Marian
705419
708886
703401
Krzesiński Tadeusz
Krzesiński Zygmunt
Krzeski Czesław
781206
Krzeszowski Stefan
794221
Krzewina Józef
706624
Krzewiński Jan
782400
Krzewiński Kazimierz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
03.11.1919
brak danych
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
2xKW
304 DB
30.04.1916
Łask
W/O
radiooperator
28.12.1944
Praga, Czechy
VM V kl., 4xKW
1586 ESP
19.12.1911
Wilno
LAC
kancelista
brak danych
Argentyna
-
302 DM
05.11.1927
Łozówka
AC2
mechanik
brak danych
Zimbabwe
-
Halton
24.03.1908
Jaryczów
F/O
administracja
30.08.1992
Collonges-sous-Saleve, Francja
-
brak danych
21.02.1917
Kraków
F/O
pilot
04.06.1996
Unionville, ON, Kanada
KW
306 DM
21.03.1918
Dzików
F/Lt
pilot
28.07.1950
Londyn, Wlk. Brytania
KW
300 DB, 301 DB
10.05.1886
Bieżanów
kapitan
F/O
administracja
brak danych
Polska
-
brak danych
21.03.1913
brak danych
porucznik
P/O
nawigator
00.00.1976
Havering, Essex, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1913
brak danych
Cpl
mechanik
00.00.2003
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.05.1901
Raków
S/Ldr
pilot
03.12.1983
Warszawa, Polska
-
brak danych
22.10.1917
Praszka
F/Lt
pilot
29.10.1944
Numansdorp, Holandia
3xKW
317 DM
04.10.1908
Wróblik Szlach.
AC1
rusznikarz
14.11.1940
Baginton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
308 DM
01.07.1897
brak danych
LAC
ślusarz
brak danych
Argentyna
-
brak danych
03.07.1921
Warszawa
W/O
nawigator
22.10.2014
Częstochowa, Polska
3xKW
300 DB, 1585 ESP
19.07.1916
Warszawa
LAC
rusznikarz
28.04.2003
Nottingham, Wlk. Brytania
-
302 DM
23.09.1910
Zarzecze
F/Sgt
mechanik
00.00.1983
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
08.05.1905
brak danych
F/Lt
pilot
31.07.1994
Penley Wrexham, Wlk. Brytania
3xKW, SKZ
300 DB, 304 DB
28.01.1922
Nowy Targ
F/Lt
pilot
07.07.1960
Newport, Wllk. Brytania
2xKW
303 DM
08.04.1923
Śniatyn
AC2
nawigator-uczeń
00.00.2004
Rugby, Warwicks., Wlk. Brytania
-
307 DMN
08.10.1913
Zabartowo
Cpl
mechanik przyrządów sam.
23.08.1992
Cape Town, RPA
-
309 DMR
30.10.1911
Utrata
Sgt
radiooperator
01.08.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
13.08.1924
Klonowa
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
306 DM
13.07.1915
Łaźniew
LAC
mechanik
00.00.1997
Chippenham, Wlk. Brytania
-
317 DM
29.01.1904
Warszawa
plutonowy
Cpl
radiomechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
22.02.1906
Pakawie
sierżant
Cpl
rusznikarz
13.09.1986
Dunstable, Beds., Wlk. Brytania
-
317 DM
08.12.1923
brak danych
W/O
radiooperator
brak danych
Kanada
KW
300 DB
20.03.1909
Serniczki
F/Sgt
elektryk
00.00.1962
RPA
BKZ
307 DMN
sierżant
st. sierżant
plutonowy
junak
porucznik
podporucznik
porucznik
plutonowy
major
kapitan
st. szeregowy
sierżant
sierżant
plutonowy
st. majster
major
porucznik
kapral
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
plutonowy
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2388
Krzewski Józef
P-3023 / 704266
Krzyczkowski Andrzej
P-1451
P-0730
Krzyczkowski Józef
Krzyczkowski Stanisław
Krzyczkowski Zygmunt
780013
Krzykawski Marian
P-0195
Krzymowski Stanisław
706327
Krzymuski Tadeusz
707841
Krzysiak Józef
707049
704615
781540
Krzysik Bolesław
Krzystek Tadeusz Jerzy
Krzystolik Henryk Józef
780880
Krzystyniak Marian
76639
Krzystyniak Stanisław Michał
P-2815 / 793997
708432
703410
793566
P-1103
Krzyszkowski Wiktor Stanisław
Krzyszpień Emil
Krzysztan Alfons
Krzysztofek Julian
Krzysztoff Ludwik (Christopher)
792674
Krzysztofiak Tadeusz
793460
Krzysztofiński Jerzy Józef (Kingsley)
P-0390
783216
703126
Krzysztoforski Jan
Krzysztoszek Józef
Krzyszycha Jan
P-2301 / 781716
Krzywdziński Stefan
792434
Krzywiak Marian
P-3030 / 793388
Krzywicki Antoni
792917
Krzywiec Aleksander
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.08.1909
brak danych
porucznik
P/O
nawigator
01.09.1993
Hollidaysburg, PA, USA
-
brak danych
21.04.1912
Petersburg
podporucznik
F/O
nawigator
17.04.1967
Londyn, Wlk. Brytania
-
300 DB
19.03.1892
Winnica
W/Cdr
pilot
24.10.1947
Blacon, Chester, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.04.1899
Lwów
brak danych
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.07.1890
Łapy
W/Cdr
oficer medyczny
00.00.1953
Londyn, Wlk. Brytania
ZKZ
Blackpool
04.01.1915
Rogów
Cpl
mechanik
13.01.1992
Grimsby, Wlk. Brytania
BKZ
300 DB
12.11.1899
Wąwolnica
F/Lt
pilot
07.08.1969
Montreal, QC, Kanada
KW
brak danych
25.01.1919
Rzeszów
kapral
LAC
tapicer balonowy
25.02.1990
Szczecin, Polska
-
301 DB
19.03.1928
Żulin
junak
LAC
mechanik
00.00.1985
Montreal, QC, Kanada
-
Heliopolis
22.11.1926
Tarnawa
LAC
kierowca
19.03.2010
Burnley, Wlk. Brytania
-
brak danych
10.04.1919
Lutynia Dolna
Cpl
instruktor przyrządów sam.
18.02.2013
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
302 DM, 133 Wing
21.01.1915
Zarzecze
LAC
mechanik
00.00.1992
Hyndburn & Rossendale, Wlk. Brytania
-
308 DM
03.05.1920
Nowy Targ
Sgt
rusznikarz
30.01.1998
Isle of Wight, Wlk. Brytania
-
307 DMN, 316 DM
17.09.1906
Wojtkowa
W/Cdr
pilot
18.07.1962
Palestyna
VM V kl., 4xKW
301 DB
10.09.1921
Glinik Mariam.
F/O
bombardier
04.03.1993
Manchester, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
28.07.1923
Jaworze
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
300 DB
10.02.1911
Uściług
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
308 DM
26.09.1919
Staniątki
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
04.08.1900
Kraków
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
East Howthorn, VIC, Australia
-
brak danych
11.07.1914
Gniezno
sierżant
Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
05.03.1923
Kraków
sierżant
W/O
pilot
brak danych
brak danych
2xKW
302 DM, 303 DM
23.05.1905
Wadowice
F/O
obserwator
15.04.1971
Wadowice, Polska
-
brak danych
14.03.1918
Syberka
Sgt
pilot
11.07.1942
Silloth, Cumbria, Wlk. Brytania
-
1 OTU
02.01.1922
brak danych
LAC
oficer transportu kolejow.
brak danych
brak danych
-
brak danych
31.08.1913
Skierniewice
porucznik
F/O
oficer techniczny
12.02.1989
Warszawa, Polska
-
309 DMR
17.01.1911
Poznań
plutonowy
LAC
obsługa techniczna
10.04.1959
Poznań, Polska
-
309 DMR
10.01.1910
brak danych
podporucznik
F/O
administracja
30.10.1974
Londyn, Wlk. Brytania
-
303 DM
17.02.1913
Wilno
sierżant
Sgt
blacharz
20.02.1989
Inkster, MI, USA
BKZ
300 DB
pułkownik
porucznik
podpułkownik
sierżant
major
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
podpułkownik
podporucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
major
kapitan
kapral
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
782993
Krzywkowski Stefan
793317
Krzywohlawy Stanisław
P-2000 / 783481
Krzywonos Józef Tadeusz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
24.02.1913
Chalin
majster
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
18.01.1910
Zagórz
plutonowy
Cpl
radiooperator
00.06.1972
Wałbrzych, Polska
-
309 DMR
12.02.1920
Przemyśl
F/Lt
oficer techniczny
-
318 DMR
Cpl
kancelista
-
brak danych
F/Sgt
radiooperator
3xKW
304 DB
W/O
pilot
2xKW
308 DM
Sgt
rusznikarz
-
305 DB
LAC
radiooperator
porucznik
Shelburne, VT, USA
782835
793183
Krzywoń Antoni Marcin
Krzywoń Tadeusz
782456
Krzyżagórski Stefan
782961
Krzyżanek Mieczysław
783308
Krzyżanowski Bolesław (Carol)
784602
Krzyżanowski Feliks
705881
P-0509
794351
Krzyżanowski Jan
Krzyżanowski Jan
Krzyżanowski Julian
703188
Krzyżanowski Władysław
794278
Krzyżanowski Włodzimierz
P-1935
703282
706104
783289
784030
Krzyżanowski Włodzimierz Piotr
Krzyżański Franciszek
Krzyżewski Jan
Krzyżewski Kazimierz
Krzyżosiak Ludwik Maksymilian (Kipling)
709855
Ksel Stefan
P-2540
Ksepko Zygmunt Stanisław
782820
709116
708955
Książczyk Jan (Benett John Raymond)
Książek Piotr Jan
Książek Rudolf
792526
Książkiewicz Józef Tadeusz
707128
Księżak Eugeniusz
707418
Księżak Wiktor
792827
Księżyc Jan
26.01.1920
brak danych
00.00.1981
Essex, Wlk. Brytania
plutonowy
06.06.1913
Cieszyn
14.01.1944
-
24.08.1919
Poznań
14.08.1988
Londyn, Wlk. Brytania
10.12.1910
Opieszyn-Września
09.02.1995
Kelowna, BC, Kanada
18.04.1914
brak danych
brak danych
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.10.1913
brak danych
LAC
mechanik przyrządów sam.
27.08.2000
Fort Lauderdale, FL, USA
-
309 DMR
24.01.1915
Kraśno
LAC
magazynier
13.03.1984
Holandia
-
brak danych
16.02.1911
Warszawa
F/Lt
pilot
29.12.1963
Buckinghamshire, Wlk. Brytania
SKZzM
307 DMN
03.06.1905
Będzin
Cpl
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
08.10.1905
brak danych
kapral
AC1
obsługa balonów
brak danych
Polska
-
304 DB
15.03.1918
Buczacz
sierżant
W/O
strzelec pokładowy
21.04.1985
Kingskettle, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB
01.08.1908
Tbilisi
F/O
oficer techniczny
28.02.1969
Knutsford, Wlk. Brytania
-
300 DB
03.10.1915
Glewo
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
6 OTU
27.05.1910
Powsin
LAC
mechanik
04.01.1990
Santa Barbara, CA, USA
-
308 DM
14.01.1920
Miłosław
AC1
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
301 DB
25.05.1915
Rawicz
F/Sgt
mechanik pokładowy
31.10.1988
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
304 DB
03.04.1920
Kielce
plutonowy
Cpl
bez specjalności
brak danych
Polska
-
318 DMR
13.05.1910
Bazar
porucznik
F/O
nawigator
30.05.1962
Warszawa, Polska
-
brak danych
31.08.1919
Krzepczów
W/O
pilot
Piotrków Trybunalski, Polska
-
brak danych
23.06.1928
Janów
AC2
radiomechanik
00.00.1985
brak danych
-
Cranwell
10.03.1925
Giszowiec
LAC
ślusarz
18.01.1996
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.03.1915
Poznań
plutonowy
LAC
mechanik
19.03.1979
Wlk. Bytania
-
309 DMR
07.02.1926
Hryniaczew
plutonowy
F/Sgt
strzelec pokładowy
17.02.1981
Nottingham, Wlk. Brytania
-
300 DB
15.10.1900
brak danych
szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
21.12.1914
Brzezinka
kapral
Sgt
radiooperator
29.09.1941
Nuneaton, Warwicks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
plutonowy
chorąży
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapral
kapitan
majster
kapitan
plutonowy
szeregowy
sierżant
sierżant
sierżant
junak
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705704
Kszczot Wacław
793053
Kubacik Franciszek
781861
794054
P-1910 / 780412
Kubacki Feliks
Kubacki Józef Andrzej
Kubacki Maksymilian
781683
Kubacki Stanisław
704396
Kubacki Tadeusz
783775
Kubaczka Florian
708540
Kubala Stanisław
729242
782904
P-2376
Kubalski Albin Ryszard
Kubalski Mieczysław
Kubanek Bronisław (Kewbank)
793637
Kubarski Janusz
782391
Kubas Antoni
782000
793425
708086
705324
792469
Kubas Józef
Kubas Ludwik
Kubasa Ryszard (Kostka)
Kubasiak Edward
Kubaszewicz Henryk
783989
Kubecki Władysław
782038
Kubeczko Bolesław
704831
781174
782722
Kubera Kazimierz
Kubera Władysław Kazimierz
Kuberski Stanisław
793693
Kubiak Felicjan Julian
792904
Kubiak Józef
783635
Kubiak Kazimierz Ludwik
783572
Kubiak Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
09.09.1919
Zajączków
W/O
radiooperator
brak danych
brak danych
SKZzM
304 DB
09.05.1916
Dobroniów
Sgt
strzelec pokładowy
16.10.1942
-
3xKW
304 DB
21.09.1919
brak danych
Sgt
mechanik przyrządów sam.
27.08.1953
Wrexham, Wales, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.03.1915
Bieżanów
LAC
magazynier
brak danych
Polska
-
brak danych
07.05.1914
brak danych
F/Lt
pilot
26.05.2007
Warszawa, Polska
08.05.1915
brak danych
brak danych
Brazylia
17.05.1909
Mrocza
00.00.1984
sierżant
kapral
sierżant
plutonowy
porucznik
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB
plutonowy
Cpl
mechanik przyrządów sam.
-
brak danych
plutonowy
LAC
kucharz
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
304 DB
10.11.1915
Grodziec
LAC
mechanik
00.00.1995
Honiton, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
28.10.1926
Wasilków
AC2
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.02.1908
Młociny
AC2
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
03.01.1915
Warszawa
LAC
mechanik
23.10.1995
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
303 DM
03.09.1910
Kraków
F/Lt
nawigator
00.00.1995
Liverpool, Wlk. Brytania
-
brak danych
05.09.1912
brak danych
szeregowy
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
03.06.1915
Bóbrka
st. sierżant
W/O
pilot
brak danych
Kanada
-
307 DMN
20.01.1914
brak danych
LAC
mechanik
22.05.1987
Kraków, Polska
-
304 DB
23.08.1910
Zabierzów
LAC
kucharz
brak danych
Polska
-
303 DM
24.09.1920
Radlin II
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
02.02.1909
Sucha Besk.
Cpl
magazynier
25.11.2004
Cheektowaga, NY, USA
-
302 DM
15.07.1912
brak danych
brak danych
brak danych
12.01.1998
Roosendaal, Holandia
-
brak danych
13.01.1900
Warszawa
majster
F/Sgt
mechanik
13.10.1971
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
01.02.1917
Chicago
st. szeregowy
AC1
mechanik
01.09.1984
Chicago, USA
-
brak danych
06.04.1921
Oświęcim
LAC
bez specjalności
13.10.1971
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
18.05.1921
Brzezinka
Sgt
pilot
17.05.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
16.06.1913
Warszawa
LAC
elektryk
12.09.1966
Cambridge, Wlk. Brytania
-
308 DM
26.05.1917
Powidz
plutonowy
LAC
radiotelefonista
00.00.1980
Londyn, Wlk. Brytania
-
309 DMR
07.04.1912
Konary
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.07.1917
Rudzk Mały
Sgt
pilot
31.05.1941
North Weald, Essex, Wkl. Brytania
-
56 DM
21.09.1917
brak danych
LAC
mechanik samochodowy
00.00.1995
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
plutonowy
szeregowy
kapral
kapral
porucznik
plutonowy
kapral
st. szeregowy
sierżant
sierżant
plutonowy
st. szeregowy
plutonowy
podporucznik
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794932
Kubiak Mieczysław
708701
Kubiak Stanisław
793433
705882
781217
Kubiak Stanisław
Kubiak Tadeusz
Kubiak Tadeusz Brunon
792432
Kubiak Teofil Jerzy
708126
Kubica Edward (Gacek)
781516
Kubica Franciszek
P-2135 / 783304
Kubica Franciszek
793527
708188
708987
Kubica Jan Kazimierz
Kubica Robert (Mlec)
Kubicki Antoni
782732
Kubicki Antoni
704844
Kubicki Feliks
794503
709565
704059
703407
P-1020
Kubicki Kazimierz
Kubicki Zbigniew Wiktor
Kubicz Bohdan
Kubiczek Marian
Kubieniec Albert
729243
Kubik Marian
783954
Kubik Tadeusz
709117
793947
704314
Kubiński Antoni
Kubiński Piotr
Kubiński Wacław
794796
Kubis Bronisław Joseph
703778
Kubis Władysław
781738
Kubisiak Zygmunt
708094
Kubisz Marian (Kubiak)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
16.07.1899
Berlin
W/O
pilot
00.00.1976
Derby, Wlk. Brytania
SKZzM
2 AGS
29.07.1925
Lievin
AC2
pilot-uczeń
brak danych
Francja
-
brak danych
22.10.1907
Kobylin
LAC
kierowca
00.00.1965
Holderness, Yorks., Wlk. Brytania
-
308 DM
28.02.1921
Wagowo
LAC
kierowca
29.06.1985
Melbourne, VIC, Australia
-
309 DMR
06.11.1911
Chodów
W/O
bombardier
00.03.1975
brak danych
VM V kl., 3xKW
300 DB
27.04.1916
Witebsk
F/Sgt
pilot
VM V kl., 3xKW
301 DB
AC1
bez specjalności
-
302 DM
plutonowy
LAC
rusznikarz
-
302 DM, 307 DMN
porucznik
F/Lt
pilot
-
309 DMR
Sgt
mechanik
BKZ
302 DM, 133 Wing
AC2
kierowca
-
brak danych
LAC
bez specjalności
-
brak danych
plutonowy
LAC
kierowca
-
316 DM
sierżant
Cpl
meteorolog
chorąży
kapral
plutonowy
plutonowy
sierżant
sierżant
03.07.1942
-
06.09.1923
Zawiercie
brak danych
brak danych
17.08.1916
Biała
brak danych
Australia
30.07.1917
Sporysz
16.05.1945
Makkum, Holandia
15.05.1914
Brzeszcze
00.00.1989
Londyn, Wlk. Brytania
02.06.1908
Brzozowice-Kamień
brak danych
brak danych
17.01.1909
brak danych
brak danych
brak danych
08.03.1912
Prokocim
brak danych
Francja
18.05.1915
Żnin
25.02.1963
Liverpool, Wlk. Brytania
-
304 DB
03.03.1917
Kutno
LAC
mechanik
00.00.2000
Leicester, Wlk. Brytania
-
301 DB
brak danych
brak danych
Cpl
brak danych
brak danych
Kanada
-
brak danych
18.12.1919
Warszawa
LAC
elektryk
00.00.1977
Rhuddlan, Flints., Wlk. Brytania
-
brak danych
09.08.1907
Strzemieszyce
Cpl
magazynier
brak danych
Argentyna
-
318 DMR
21.03.1900
Myślenice
F/Lt
obserwator
01.03.1966
Nottingham, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
10.08.1913
Bednarówka
LAC
kucharz
00.00.1993
Peterborough, Wlk. Brytania
-
305 DB
12.05.1913
Przełaj
LAC
mechanik
brak danych
USA
-
308 DM
20.05.1928
Hetmańszczyzna
AC1
radiomechanik
14.12.1971
Doylestown, PA, USA
-
Cranwell
04.06.1913
Wysoka
LAC
mechanik
00.00.1996
Huddersfield, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
08.05.1918
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.05.1921
brak danych
st. szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
28.07.1943
New York, USA
-
brak danych
20.10.1915
Błędów
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Argentyna
-
316 DM
09.12.1908
Oporów
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
301 DB
13.02.1920
Koronowo
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
brak danych
kapral
majster
st. szeregowy
szeregowy
plutonowy
brak danych
plutonowy
st. sierżant
major
st. szeregowy
plutonowy
junak
plutonowy
st. szeregowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2889
Kubit Jan
792925
Kubit Stanisław
783040
703869
794445
Kübler Józef
Kublicki Gerard
Kuboszek Edward
707842
Kubów Tadeusz
706634
Kubuśka Ryszard Leon
707247
Kuc Bronisław
703283
Kuc Wojciech
706826
780015
780770
Kucenty Jerzy
Kuch Karol
Kucharczuk Łukasz Henryk
706627
Kucharczyk Zygmunt
706422
Kucharek Henryk Bronisław
784676
P-1064
708433
P-0136
705466
Kucharenko Jan
Kucharski Antoni
Kucharski Izydor
Kucharski Marian
Kucharski Michał
707419
Kucharski Michał
707420
Kucharski Mieczysław
703135
P-2905 / 709513
709118
Kucharski Stanisław
Kucharski Stefan Paweł
Kuchcicki Zdzisław
708434
Kuchejda Leon
794646
Kucherenko Aleksander
729117
Kuchna Tadeusz
729135
Kuchna Zygmunt
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
14.10.1914
Krosno
F/O
pilot
06.08.2006
Carlton, Nots., Wlk. Brytania
KW
304 DB
23.03.1903
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1959
Durham, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.02.1917
brak danych
LAC
brak danych
00.00.1993
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.07.1919
Kijów
W/O
bombardier
00.00.1992
Warszawa, Polska
-
300 DB
15.01.1915
Ligota
LAC
elektryk
00.00.1986
Wlk. Brytania
-
301 DB
24.07.1926
Kazimierzów
junak
AC1
mechanik
30.09.2012
Montreal, QC, Kanada
-
brak danych
10.02.1914
Konaszówka
sierżant
Cpl
nawigator
brak danych
Polska
-
304 DB
17.08.1901
Zagórze
kapral
LAC
kucharz
brak danych
Belgia
-
brak danych
06.04.1906
Strzelczyska
plutonowy
LAC
stolarz
brak danych
Polska
-
305 DB
08.09.1922
Kraków
LAC
strzelec pokładowy
27.10.2011
Sarnia, ON, Kanada
-
brak danych
18.10.1912
Warszawa
Sgt
mechanik
07.06.2006
Warszawa, Polska
BKZ
300 DB
16.10.1916
Łuck
LAC
mechanik
00.00.2007
Sussex, Wlk. Brytania
-
308 DM
06.12.1922
brak danych
plutonowy
Sgt
pilot
01.04.2009
San Diego, CA, USA
-
brak danych
09.07.1922
Kołodziąż
plutonowy
F/Sgt
radiooperator
00.00.1966
Bradford, Yorks., Wlk. Brytania
-
304 DB
01.09.1916
Wólka
LAC
sanitariusz
07.06.2006
Oakville, ON, Kanada
-
303 DM
11.06.1903
Stara Wieś
F/Lt
pilot
13.10.1976
Toronto, ON, Kanada
-
brak danych
27.11.1913
Toruń
AC1
bez specjalności
00.00.1993
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.05.1909
Radom
W/Cdr
pilot
27.01.1969
Montreal, QC, Kanada
17.03.1920
brak danych
brak danych
Francja
03.04.1892
brak danych
brak danych
brak danych
24.11.1897
Warszawa
00.00.1952
porucznik
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
st. szeregowy
sierżant
kapral
kapral
kapitan
kapral
major
VM V kl., 4xKW, DFC 300 DB
kapral
LAC
mechanik
-
brak danych
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
-
brak danych
kapral
LAC
bez specjalności
Overton, Cardingans., Wlk. Brytania
-
brak danych
10.07.1908
brak danych
LAC
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.11.1920
Szczecin
P/O
nawigator
10.04.1945
-
3xKW
304 DB, 300 DB
08.12.1926
Lwów
AC1
mechanik
brak danych
ON, Kanada
-
Halton
11.04.1908
brak danych
kapral
AC1
bez specjalności
16.07.1981
Cieszyn, Polska
-
brak danych
20.02.1922
brak danych
kapral
Sgt
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.04.1922
Milowice
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
28.08.1924
Skarszewy
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
plutonowy
podporucznik
junak
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
794202
Kuchta Andrzej
P-2435 / 784836
Kuchta Edmund Józef
793936
703047
784718
Kuchta Józef
Kuciak Wiktor
Kuciel Franciszek
706493
Kuciel Mieczysław
782166
Kuciel Tadeusz
707536
Kuckiel Piotr
784683
Kucnerowicz Czesław
P-1467
782926
P-2849 / 703827
Kucza Kazimierz
Kuczak Jan Alojzy
Kuczera Kazimierz
708768
Kuczerowski Edward
793651
Kuczewski Stefan
703284
781774
707532
707619
708707
Kuczkowski Bronisław Igancy
Kuczkowski Zdzisław
Kuczmajewski Stefan
Kuczyński Arseniusz
Kuczyński Franciszek
783757
Kuczyński Henryk
703189
Kuczyński Jan
708630
P-2986 / 706288
704899
Kuczyński Jan
Kuczyński Kazimierz
Kuczyński Ludwik
709989
Kuczyński Władysław
784047
Kuczyński Zdzisław Wiesław
792037
Kuć Henryk
780413
Kudełko Henryk (Edmunton)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
07.09.1899
brak danych
st. majster
F/Sgt
mechanik
30.10.1983
Warszawa, Polska
-
brak danych
19.03.1916
Gdańsk
porucznik
F/O
meteorolog
06.05.1994
Gdańsk, Polska
-
6 OTU
08.06.1910
Bukowina Tat.
Cpl
pilot
04.05.1942
Hucknall, Notts., Wlk. Brytania
-
25 EFTS
24.11.1913
Winiary
Cpl
mechanik przyrządów sam.
00.00.2002
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
315 DM
21.05.1913
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.12.1922
Jaworów
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
Kanada
-
brak danych
30.10.1915
Kraków
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.06.1907
Trokielno
kapral
LAC
kucharz
00.00.1967
Norfolk, Wlk. Brytania
-
316 DM
23.06.1907
Lubiń
kapral
LAC
mechanik
brak danych
Belgia
-
305 DB
30.03.1914
Gawłuszowice
F/O
obserwator
22.07.1942
Kleve, Niemcy
2xKW
301 DB
07.07.1919
Miechowice
W/O
pilot
00.00.1982
East Dereham, Norfolk, Wlk. Brytania
3xKW, ODRK
300 DB
21.02.1919
brak danych
F/O
bombardier
30.08.1986
Londyn, Wlk. Brytania
KW
300 DB
18.06.1924
Rawicz
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Belgia
-
brak danych
02.02.1912
Wysock ?
st. sierżant
AC1
mechanik
28.02.1979
Pwllheli, Wlk. Brytania
-
302 DM
28.07.1920
Sulejów
LAC
mechanik
19.09.2006
NY, USA
-
brak danych
24.07.1914
Sławuta
Sgt
mechanik pokładowy
15.09.1943
Poznań, Polska
BKZ
306 DM, 138 DS
14.01.1919
Kraków
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
25.12.1922
brak danych
AC2
radiomechanik-uczeń
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.10.1921
brak danych
AC2
radiooperator
brak danych
Francja
-
brak danych
04.01.1914
Dubicze
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
300 DB
13.06.1902
Korzec
plutonowy
LAC
magazynier
brak danych
Holandia
-
305 DB
15.09.1925
Paryż
Sgt
pilot
00.00.1990
Swindow, Wiltshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
17.03.1914
Dobośnia
F/O
nawigator
brak danych
brak danych
-
300 DB
05.12.1925
Kazimierz
F/Sgt
pilot
31.08.1998
Jasper, IN, USA
-
308 DM
27.07.1908
Zajcowo
kapral
LAC
kierowca
brak danych
Polska
-
brak danych
02.09.1908
Warszawa
sierżant
Sgt
mechanik przyrządów sam.
22.06.1998
Harcourt, ON, Kanada
-
303 DM
10.01.1915
Sterdyń
Sgt
pilot
2xKW
304 DB
W/O
radiooperator
VM V kl., 3xKW
300 DB
plutonowy
plutonowy
brak danych
porucznik
st. sierżant
podporucznik
kapral
plutonowy
kapral
st. szeregowy
szeregowy
kapral
podporucznik
plutonowy
kapral
26.06.1942
-
04.01.1921
Horyszów Polski
20.08.2008
Burton-upon-Trent, Staffs., Wlk. Brytania
chorąży
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-1724 / 794258
Kuderski Piotr
782485
Kudibał Józef
P-2908 / 793824
708989
784643
Kudliński Henryk
Kudliński Józef
Kudłaciak Tadeusz
P-0718
Kudrewicz Brunon Jerzy
706494
Kudrycz Bolesław Zdzisław
706491
Kudyba Edward
706806
Kudzin Władysław
707050
707210
P-1529 / 780185
Kudźma Antoni
Kuehn Janusz
Kuflik Józef
794712
Kuflik Naftali Hirsch Paweł
794860
Kuflowski Kazimierz
705271
784361
708382
780162
705913
Kufluk Romuald Zdzisław
Kugawdo Władysław
Kuglin Stanisław (Bielak)
Kühn Kazimierz Franciszek
Kuiłowski Zbigniew
780833
Kujawa Antoni
P-0115
Kujawa Czesław
782893
P-2118 / 794316
P-1019
Kujawa Kazimierz
Kujawa Kazimierz
Kujawa Wacław
706956
Kujawiak Walenty
781349
Kujawiński Franciszek Wincenty
792158
Kujawski Feliks
705615
Kujawski Jerzy Franciszek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.06.1914
Augustów
podporucznik
P/O
strzelec pokładowy
22.07.1942
Kleve, Niemcy
-
301 DB
08.05.1919
Bocianówka
plutonowy
LAC
mechanik
00.00.1992
Barnstaple, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
21.10.1919
Warszawa
F/O
pilot
brak danych
USA
-
brak danych
14.02.1909
brak danych
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
06.09.1916
Komorowice
LAC
mechanik
00.00.1986
Londyn, Wlk. Brytania
-
315 DM, 317 DM
08.03.1919
Stefaniszki
F/Lt
pilot
13.04.2001
Tauranga, Nowa Zelandia
4xKW
303 DM
04.05.1920
Sambor
AC2
bez specjalności
04.04.2000
Sydney, NSW, Australia
-
brak danych
14.10.1917
Bondyrz
W/O
radiooperator
11.08.1976
Dandenong South, VIC, Australia
-
300 DB
30.09.1920
Łódź
AC2
bez specjalności
brak danych
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
6 OTU
29.06.1925
Raduń
AC1
bez specjalności
31.08.2012
Flint, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.06.1925
Grudziądz
F/Sgt
radiooperator
10.09.2012
Warszawa, Polska
-
300 DB
31.05.1911
Marklowice
F/Lt
pilot
07.07.1989
Toronto, ON, Kanada
VM V kl., 4xKW
300 DB
04.01.1923
Kolonia
Sgt
nawigator
21.12.1943
Carnmoney, Irlandia Płn.
-
304 DB
03.09.1914
Malechów
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
318 DMR
03.01.1922
Śniatyń
LAC
strzelec pokładowy
00.00.2001
Grantham, Lincs., Wlk. Brytania
-
315 DM
21.03.1915
brak danych
LAC
mechanik
00.00.1969
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
07.04.1922
Mysłowice
AC1
żandarmeria lotnicza
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.12.1914
Czersk
Sgt
mechanik pokładowy
23.09.1944
-
-
1586 ESP
17.11.1919
Tarnawka
LAC
kancelista
17.06.2009
South Ogden, UT, USA
-
brak danych
03.11.1914
Długosiodło
W/O
pilot
21.02.1997
Gloucester, Wlk. Brytania
3xKW
304 DB, 6 OTU
30.07.1905
Chruślin
F/O
pilot
30.01.1942
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
301 DB, 18 OTU
19.02.1910
Poznań
Cpl
mechanik
05.10.1980
Leicester, Wlk. Brytania
-
brak danych
09.10.1918
Poznań
F/Lt
radiooperator
05.09.2001
Bydgoszcz, Polska
3xKW
305 DB, 301 DB
06.08.1901
brak danych
F/O
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
05.07.1915
Jageców
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
309 DMR
14.11.1907
brak danych
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Polska
-
317 DM
23.02.1903
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
11.09.1921
Nowy Dwór Maz.
plutonowy
Cpl
radiomechanik
brak danych
Kanada
-
308 DM
podporucznik
st. szeregowy
plutonowy
kapitan
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
porucznik
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
kapral
sierżant
plutonowy
st. sierżant
kapitan
sierżant
porucznik
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
784538
Kujbida Konstanty Kazimierz
781638
Kujbieda Zygmunt Marian
780478
703030
P-1221
Kukczykajtis Mermet (Adams)
Kukis Bolesław
Kukla Tadeusz Michał
703412
Kuklewicz Konstanty
782189
Kuklewicz Wacław
783993
Kukliński Konstanty
703757
Kukotko Stanisław
780431
703922
Kukucki Janusz
Kukucz Jerzy Tadeusz
Kukuć Jan
P-0593
Kukułka Józef Franciszek
729244
Kukułka Stanisław
P-0673
784459
707537
707968
703098
Kukułka Stanisław Józef (Kaye)
Kukuryka Zygmunt
Kul Bolesław
Kul Włodzimierz
Kula Edward Martin
P-2204 / 782693
Kula Franciszek
703097
Kula Juliusz John
76652
784195
P-0400
Kula Kazimierz
Kula Zbigniew
Kulakin Czesław
708486
Kulas Alfons (Szmagliński)
781608
Kulaszewski Marian
792365
Kulawiak Walenty
76626
Kulbacki Hieronim
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
27.06.1914
Bednarów
W/O
pilot
02.04.1963
Watervliet, NY, USA
KW
308 DM
11.05.1912
brak danych
Cpl
bez specjalności
02.11.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.11.1920
Lwów
LAC
elektryk
27.11.2011
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
302 DM
02.02.1914
New York
AC2
bez specjalności
19.11.1998
Tabernacle, NJ, USA
-
302 DM
28.10.1906
Tarnopol
F/Lt
oficer techniczny
brak danych
Argentyna
-
brak danych
26.04.1915
Górki
plutonowy
LAC
mechanik
16.09.1995
Londyn, Wlk. Brytania
-
302 DM
15.01.1905
Warszawa
st. sierżant
F/Sgt
obrona przeciwgazowa
brak danych
brak danych
-
318 DMR
22.08.1903
Halickie
F/Sgt
kancelista
00.00.1983
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
brak danych
07.03.1904
Mścibów
Sgt
mechanik
07.12.1965
Białystok, Polska
-
301 DB
29.10.1915
brak danych
LAC
mechanik
00.00.2003
Crawley, Sussex, Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
administracja
brak danych
brak danych
-
brak danych
10.07.1920
Suwałki
W/O
pilot
00.00.1989
Carlisle, Cumberland, Wlk. Brytania
KW
303 DM
21.03.1901
Żółtańce
major
F/Lt
obserwator
22.03.1961
Warszawa, Polska
-
brak danych
20.03.1910
Bielsko
sierżant
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
18.08.1912
brak danych
F/Lt
oficer techniczny
24.04.1990
Southsea, Wlk. Brytania
-
brak danych
14.09.1914
Lublin
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
14.03.1914
Nowa Wola
LAC
kucharz
21.05.1993
Francja
-
302 DM
07.11.1914
Wilno
AC2
nawigator-uczeń
21.11.1963
Warszawa, Polska
-
brak danych
06.08.1916
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.04.1913
Wielki Bukowiec
F/Lt
pilot
17.03.1948
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
VM V kl., ODRK, MM 305 DB
07.10.1918
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.11.1909
Łódź
F/O
pilot
04.07.1941
Sage, Niemcy
VM V kl., 3xKW
300 DB
10.01.1918
Warszawa
LAC
mechanik
00.00.1994
Warszawa, Polska
-
307 DMN
10.09.1907
Suwałki
P/O
obserwator
00.00.1961
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
29.03.1914
Krzyż
st. szeregowy
LAC
bez specjalności
brak danych
Polska
-
brak danych
26.07.1911
Śniadowo
sierżant
Cpl
mechanik
brak danych
Leicester, Wlk. Brytania
-
300 DB
05.07.1915
brak danych
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.10.1910
Wasiliszki
porucznik
F/O
obserwator
01.01.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
301 DB
sierżant
plutonowy
kapral
szeregowy
kapitan
st. sierżant
werkmistrz
szeregowy
podporucznik
plutonowy
kapitan
plutonowy
kapral
kapral
st. szeregowy
porucznik
szeregowy
porucznik
plutonowy
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
793524
Kulbicki Kazimierz
793505
Kulbicki Piotr
783094
703880
784332
Kulczewski Marian
Kulczycki Edward Leopold
Kulczycki Józef
P-0314
Kulczycki Stanisław
780847
Kulczycki Tadeusz Paweł
780414
Kulczycki Włodzimierz
793624
Kulczyk Tadeusz Jan
P-2907 / 704359
P-0731
703977
Kulczyk-Hojnowski Henryk
Kulczykowski Ignacy
Kulecki Teodor Tadeusz
708771
Kuleczka Alfred
P-2693
Kulesza Bogusław
709119
P-0628
705375
781246
784035
Kulesza Bohdan
Kulesza Feliks Leon
Kulesza Janusz
Kulesza Michał
Kulesza Paweł
706170
Kulesza Stanisław
704775
Kulesza Tadeusz Zdzisław
784717
706632
P-1960
Kulesza Władysław
Kulibab Jan
Kulicki Józef
709922
Kulig Franciszek
707269
Kulig Józef
708075
Kuliga Alojzy (Witek)
780759
Kuligowski Franciszek Mieczysław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
26.12.1911
Łuków
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
302 DM
19.06.1909
Łuków
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
302 DM, 300 DB
30.01.1922
Kazimierz Biskupi
W/O
pilot
28.12.2006
Leicester, Wlk. Brytania
3xKW
300 DB, 304 DB
10.07.1920
Czortków
LAC
radiomechanik
16.09.1982
St Louis, MO, USA
-
304 DB
10.02.1921
Kraków
LAC
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
307 DMN
30.01.1911
brak danych
F/Lt
pilot
11.09.1986
Los Angeles, CA, USA
SKZzM, AFC
brak danych
01.09.1908
Podwołoczyska
Sgt
mechanik pokładowy
10.09.1978
Bytom, Polska
-
304 DB
18.11.1915
Borynia
F/Sgt
pilot
14.11.1940
Hereford, Wlk. Brytania
-
7 AACU
16.08.1915
Tarnów
W/O
pilot
09.06.1987
Sampford Peverell, Devon, Wlk. Brytania
-
302 DM
24.01.1922
Dąbrowa Tarn.
F/O
nawigator
01.12.2004
Katowice, Polska
-
307 DMN
05.08.1898
Przedbórz
F/Lt
pilot
31.01.1967
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.05.1915
Kasinów
W/O
pilot
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
KW
307 DMN, 309 DMR
06.11.1923
Poznań
szeregowy
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Argentyna
-
brak danych
18.06.1915
Władysławów
porucznik
F/O
pilot
21.08.2002
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
10.02.1928
Wilno
AC1
radiomechanik
brak danych
brak danych
-
Cranwell
20.02.1903
Warszawa
F/O
pilot
25.10.1941
Oshogbo, Nigeria
SKZzM
Ferry Unit
21.02.1915
Książęcin
F/Sgt
bombardier
00.00.1998
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
13.06.1908
Pastynki ?
F/Sgt
mechanik
11.07.1979
Londyn, Wlk. Brytania
-
316 DM
27.06.1914
Osuchów
Sgt
mechanik
00.00.1997
Warszawa, Polska
BKZ
302 DM, 316 DM
03.01.1916
Petersburg
sierżant
F/Sgt
nawigator
25.08.1988
Yonkers, NY, USA
-
brak danych
10.03.1914
Zgierz
st. sierżant
W/O
pilot
22.02.1980
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
KW
300 DB
12.01.1915
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.12.1916
Łopiennik
LAC
bez specjalności
21.05.1979
Bowenfels, NSW, Australia
-
306 DM
05.02.1915
Płock
F/O
strzelec pokładowy
26.07.1943
-
-
304 DB
04.10.1922
Iwanie Puste
kapral
LAC
radiooperator
brak danych
brak danych
-
brak danych
13.01.1899
Niedźwiedź
kapral
LAC
kucharz
00.00.1970
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
01.08.1907
Stara Wieś
kapral
AC1
rusznikarz
brak danych
Polska
-
brak danych
29.10.1900
Łuka Mała
werkmistrz
F/Sgt
mechanik
00.00.1980
Polska
-
brak danych
sierżant
plutonowy
kapral
kapitan
sierżant
kapral
st. sierżant
podporucznik
major
sierżant
junak
kapitan
plutonowy
st. majster
st. majster
brak danych
plutonowy
porucznik
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
783860
Kuligowski Jan
705179
Kulik Franciszek
705883
781293
706482
Kulik Jan
Kulik Józef
Kulik Mikołaj
P-1981
Kulik Roman Franciszek
783802
Kulik Zygmunt Kazimierz
706394
Kulikowski Antoni
704443
Kulikowski Edmund
781719
792488
703387
Kulikowski Edmund
Kulikowski Edward
Kulikowski Eugeniusz
704169
Kulikowski Stanisław
705556
Kulikowski Stanisław Tadeusz
76677
783808
780882
703386
705912
Kuliński Józef Stanisław
Kulisa Antoni Józef
Kuliszewski Ryszard
Kulmaczewski Stanisław
Kulpa Bolesław
780303
Kulpa Władysław Józef
782498
Kulpiński Czesław
794783
P-1359
783841
Kulpiński Tadeusz Czesław
Kulpiński Zdzisław Ludwik
Kułach Stefan
707163
Kułaga Ludwik Władysław
794933
Kułagin Michał
792582
Kułagowski Andrzej Eugeniusz
706495
Kułagowski Piotr
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
05.03.1902
Chłopoczyn ?
sierżant
Cpl
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
07.10.1918
Szydłowiec
kapral
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
Argentyna
-
304 DB
26.06.1922
Szubków
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
21.05.1917
brak danych
Sgt
pilot
09.12.1941
Petty, Highland, Wlk. Brytania
-
2 AGS
19.09.1922
brak danych
Sgt
radiooperator
02.03.1945
brak danych
-
300 DB
09.10.1913
Częstochowa
F/Lt
pilot
13.08.2007
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
300 DB
02.04.1911
Warszawa
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
21.04.1923
Terespol
LAC
radiomechanik
00.00.1996
Shepway, Kent, Wlk. Brytania
-
306 DM
18.03.1921
Siedlce
Sgt
nawigator
02.03.1945
Lommel, Belgia
2xKW
300 DB
24.10.1915
brak danych
LAC
mechanik
11.04.1990
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
11.10.1909
brak danych
Cpl
bez specjalności
00.00.1972
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
29.09.1913
Psków
Sgt
strzelec pokładowy
24.05.1943
Kleve, Niemcy
-
300 DB
06.09.1912
Psków
sierżant
Sgt
bez specjalności
11.12.1981
Polska
-
brak danych
09.04.1921
Białystok
plutonowy
F/Sgt
pilot
06.03.1997
Lawson, NSW, Australia
-
brak danych
21.04.1914
Warszawa
porucznik
P/O
obserwator
25.09.1940
Honington, Suffolk, Wlk. Brytania
KW
301 DB
27.01.1915
Kraków
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
307 DMN
12.03.1913
Warszawa
LAC
mechanik
brak danych
Polska
-
307 DMN, 300 DB
14.01.1920
Różanystok
LAC
elektryk
00.00.2000
Leeds, Yorks., Wlk. Brytania
-
brak danych
11.07.1908
Łódź
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
BKZ
315 DM, 6303 SE
11.03.1914
Limanowa
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
brak danych
brak danych
-
318 DMR
08.08.1910
Dąbrowa Górn.
sierżant
Cpl
fotograf
00.00.1996
Londyn, Wlk. Brytania
-
306 DM
13.07.1920
brak danych
Sgt
nawigator
09.04.1952
Paramus, NJ, USA
-
brak danych
13.09.1908
Kraków
F/O
pilot
29.07.1944
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
PSP Baza
15.09.1918
Myszków
W/O
bombardier
00.00.1994
Oxford, Wlk. Brytania
3xKW
305 DB
03.03.1926
Touste
kapral
AC1
bez specjalności
00.00.1950
Derby, Wlk. Brytania
-
brak danych
21.11.1918
Samara
sierżant
W/O
radiooperator
18.04.2000
March, Cambs., Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
29.11.1900
Warszawa
W/O
radiomechanik
07.08.1975
Warszawa, Polska
SKZ
304 DB
28.06.1912
brak danych
F/Sgt
radiooperator
15.10.1944
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
-
18 OTU
kapral
st. szeregowy
kapral
porucznik
plutonowy
kapral
kapral
plutonowy
st. majster
kapral
sierżant
plutonowy
kapral
kapral
kapral
porucznik
st. sierżant
chorąży
sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
709514
Kułak Stanisław Józef
P-1662
Kułakowski Andrzej
704766
P-0424
781963
Kułakowski Kazimierz
Kułakowski Leon
Kułakowski Romuald
706377
Kułyk Michał
706481
Kumala Henryk
780586
Kumela Tadeusz Szymon
76700
Kumiega Tadeusz Leon
705236
783945
780243
Kumiszczo Michał
Kumorkiewicz Marian
Kumosza Józef
782168
Kuna Jan Józef
P-2966
Kuna Mieczysław Marian
780873
707177
703285
781847
Kuncewicz Aleksander
Kundegórski Jan
Kundycki Jacek Zygmund
Kunica Władysław
Kunicki Wacław
794934
Kuniewski Tadeusz
794647
Kunka Feliks
708887
794653
P-0302
Kunka Jan
Kunka Tadeusz
Kunkel Tadeusz Józef
709120
Kunowicz Mikołaj
P-0636
Kunowski Gerard Roman Izydor
707620
Kuntaras Stanisław
705583
Kupcewicz Jerzy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
00.00.1922
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.08.1913
Kraków
porucznik
P/O
strzelec pokładowy
06.06.1942
Bergen-op-Zoom, Holandia
KW
301 DB
16.03.1919
Mikołajówka
sierżant
F/Sgt
strzelec pokładowy
00.00.1991
Lancaster, Lancs., Wlk. Brytania
2xKW
300 DB
19.12.1910
Biała Podl.
F/Lt
pilot
00.00.1994
Melbourne, VIC, Australia
-
brak danych
19.11.1900
Białystok
Sgt
mechanik przyrządów sam.
00.00.1993
Pontypool, Wlk. Brytania
-
318 DMR
10.05.1920
Stryj
szeregowy
LAC
mechanik motocyklowy
02.09.2004
Kingman, AZ, USA
-
brak danych
14.09.1923
Poniatówka
plutonowy
Sgt
pilot
10.12.2002
Cheshire, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.10.1918
Olsza
W/O
pilot
13.02.1994
Syston, Leicesters., Wlk. Brytania
2xKW
7, 8 AACU, 309 DM, 42 OTU
16.10.1916
Antoniów
F/Lt
pilot
28.10.1995
Hull, Wlk. Brytania
2xKW
317 DM
16.03.1911
Petersburg
LAC
bez specjalności
00.04.1986
Bridgeport, CT, USA
-
316 DM
02.08.1914
Grybów
LAC
obsługa balonów
00.00.1999
Bedford, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.02.1904
brak danych
Cpl
mechanik samochodowy
12.08.1954
Warszawa, Polska
-
brak danych
04.09.1918
Moszczenica
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
304 DB
14.12.1912
Kraków
porucznik
P/O
obserwator
brak danych
Francja
-
brak danych
30.08.1918
brak danych
Cpl
mechanik przyrządów sam.
27.05.1997
Eastleigh, RPA
-
308 DM
31.10.1900
Szczury
brak danych
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
19.01.1925
Warszawa
Sgt
pilot
brak danych
Blenheim, Nowa Zelandia
-
brak danych
10.02.1912
Mojsiewicze
Cpl
mechanik
27.04.1970
Melbourne, VIC, Australia
-
brak danych
13.10.1913
Dąbie
Sgt
fotograf
16.09.2010
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.04.1919
Komorowice
sierżant
Cpl
pilot
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.10.1920
Wola Dubow.
kapral
Sgt
bombardier
22.05.1943
Halton, Bucks., Wlk. Brytania
-
18 OTU
02.02.1923
Łódź
AC1
bez specjalności
18.03.1998
Lincoln, Lincs., Wlk. Brytania
-
316 DM
20.04.1923
Wola Dubowska
LAC
mechanik motocyklowy
brak danych
brak danych
-
315 DM
19.06.1906
Łódź
F/Lt
oficer techniczny
25.03.1980
Włocławek, Polska
-
brak danych
08.03.1927
brak danych
AC1
rusznikarz
brak danych
Buenos Aires, Argentyna
-
Halton
29.03.1918
Kamienna Góra
F/Lt
pilot
22.07.1973
Wellington, Nowa Zelandia
VM V kl., 4xKW
305 DB
28.07.1921
Strzelczyno
kapral
Sgt
pilot
brak danych
Chicago, IL, USA
-
brak danych
30.04.1910
Grodno
plutonowy
F/Sgt
pilot
00.00.1990
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
kapitan
st. sierżant
plutonowy
kapitan
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
kapitan
kapral
sierżant
sierżant
kapral
plutonowy
kapitan
junak
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781356
Kupeczek Marian Józef
705194
Kupisiewicz Zdzisław
792736
708430
705370
Kupka Czesław
Kupniewski Alfons (Kruszczyński)
Kupść Jerzy
708631
Kuranda Jerzy
707531
Kuraś Leszek
780780
Kurau Henryk
793889
Kurbel Stefan
784994
793100
705553
Kurc Jan
Kurcz A.
Kurcz Józef
729141
Kurczak Hubert
793695
Kurczewski Florian
782778
793998
706929
P-0620
703244
Kurdybelski Franciszek
Kurdybelski Stanisław
Kurdziałek Zdzisław
Kurdziel Tadeusz Antoni (Norski)
Kurek Edward
709121
Kurek Eugeniusz
794809
Kurek Jan Andrzej
P-0035 / 76875
792635
782039
Kurek Janusz Augustyn Henryk
Kurek Kazimierz Marian
Kurek Stanisław
708888
Kurek Tadeusz
792907
Kurek Władysław
P-1039
Kurek Zdzisław
P-0804
Kuręda Józef
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
17.08.1914
brak danych
st. szeregowy
LAC
tokarz
23.06.1998
Oleśnica, Polska
-
brak danych
16.10.1920
brak danych
kapral
LAC
elektryk
12.08.1990
Edenvale, RPA
-
brak danych
13.05.1909
Poznań
F/Sgt
mechanik
26.04.1979
Sheffield, Wlk. Brytania
BKZ
317 DM
20.09.1925
brak danych
AC2
bez specjalności
04.02.2016
Numogate, ON, Kanada
-
317 DM
16.02.1917
brak danych
LAC
radiomechanik
brak danych
Polska
-
304 DB
28.05.1927
Potigny
st. szeregowy
AC1
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.10.1925
Przemyśl
kapral
LAC
kancelista
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.01.1918
Łosośna
F/Sgt
mechanik pokładowy
00.00.1980
Stockport, Wlk. Brytania
-
301 DB
31.08.1910
Łódź
LAC
stolarz
00.00.1974
Newcastle upon Tyne, Wlk. Brytania
-
brak danych
19.02.1908
Janów
Cpl
elektryk
brak danych
brak danych
-
317 DM
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
09.05.1919
Przemyśl
LAC
bez specjalności
19.11.1986
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.05.1926
brak danych
szeregowy
AC2
bez specjalności
brak danych
Australia
-
brak danych
04.03.1916
Skoki
sierżant
F/Sgt
instruktor wych. fizyczn.
07.04.2016
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
-
316 DM
02.04.1912
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
303 DM
07.11.1913
brak danych
AC2
bez specjalności
00.00.1973
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.10.1915
Pruszków
LAC
tokarz
00.00.1958
Chapel en le Frith, Wlk. Brytania
-
5029 DBL
30.10.1902
Rycerka Górna
F/Lt
pilot
19.01.1957
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
ZKZzM, ODRK, AFC
Ferry Unit
14.09.1914
brak danych
AC1
bez specjalności
00.00.1989
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
26.07.1927
Gruszów
junak
AC1
rusznikarz
00.00.1951
Argentyna
-
Halton
19.11.1921
brak danych
st. szeregowy
Sgt
strzelec pokładowy
brak danych
brak danych
-
brak danych
14.03.1911
Kamlarki
F/O
obserwator
10.01.1942
-
VM V kl., 3xKW
304 DB
23.02.1919
Polanowice
W/O
radiooperator
14.08.1986
Haverfordwest, Wlk. Brytania
2xKW
304 DB, 6 OTU
08.01.1919
brak danych
Cpl
kierowca
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.03.1923
Huta Czarnożylska
kapral
AC1
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
16.10.1915
Plucice
plutonowy
F/Sgt
meteorolog
27.08.1995
Gdynia, Polska
-
brak danych
20.09.1919
Bestwina
F/O
pilot
13.02.1942
Exeter, Devon, Wlk. Brytania
-
307 DMN
13.04.1903
Pościsze
F/Lt
obserwator
28.07.1981
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
st. sierżant
st. szeregowy
kapral
sierżant
kapral
sierżant
brak danych
kapral
plutonowy
st. szeregowy
kapral
major
st. szeregowy
porucznik
sierżant
st. szeregowy
porucznik
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
706631
Kurianowicz Igor
P-0970
Kurkiewicz Jan
P-1178
781647
792174
Kurkiewicz Roman Marian
Kurkowski Stanisław
Kurkowski Władysław
794650
Kurlandski Samuel
781806
Kurlandt Bernard
783342
Kurlapski Kazimierz
781665
Kurman Marian
P-1462
783201
Kurman Mieczysław
Kurnatowski Janusz
Kurnik Jan Bolesław
P-2443 / 704078
Kuroczycki Florian
782286
Kuropatwa Stanisław
P-1760
705884
703031
P-1213
783698
Kurowicki Stanisław
Kurowski Hipolit
Kurowski Jan
Kurowski Jan Kazimierz
Kurowski Józef
P-0819
Kurowski Ludwik Józef
794272
Kurowski Ludwik Tadeusz
782369
706889
781880
Kurowski Marian Leon
Kurowski Stanisław Marian
Kurowski Zdzisław
76651
Kurowski Zdzisław Wiktor
703388
Kurpacz Paweł
P-2145
Kurpiel Franciszek
P-1825
Kurpiel Jan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
12.01.1925
Grodno
plutonowy
AC1
żandarmeria lotnicza
brak danych
Polska
-
317 DM
22.12.1900
brak danych
podporucznik
P/O
bez przydziału
00.00.1976
Birmingham, Warwicks., Wlk. Brytania
-
brak danych
14.07.1905
Schodnica
S/Ldr
oficer techniczny
17.06.1972
Warszawa, Polska
-
brak danych
10.01.1919
Gostynin
LAC
mechanik pokładowy
13.07.1993
Bournemouth, Dorset, Wlk. Brytania
-
663 DSA
02.01.1907
Kurkowo
LAC
fotograf
brak danych
Argentyna
-
309 DMR
15.07.1911
Warszawa
sierżant
Cpl
radiomechanik
brak danych
Kanada
-
318 DMR
30.01.1914
Śliwice
plutonowy
Cpl
fotograf
brak danych
Polska
-
316 DM
30.05.1916
Kłokoczyn
plutonowy
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
315 DM
21.02.1917
Zalesinek
sierżant
F/Sgt
mechanik pokładowy
brak danych
Australia
2xKW
300 DB
brak danych
brak danych
brak danych
oficer techniczny
brak danych
brak danych
-
brak danych
01.05.1901
Warszawa
F/Lt
pilot
31.01.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
brak danych
27.01.1916
Wiedeń
W/O
pilot
22.12.1984
Blackpool, Lancs., Wlk. Brytania
3xKW
304 DB
17.12.1920
Balwan
porucznik
F/O
pilot
16.02.1945
Bolonia, Włochy
-
5 RFU
07.03.1917
Przemyśl
plutonowy
Sgt
pilot
18.08.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
4xKW
300 DB
22.05.1918
Kotelnia
P/O
pilot
11.09.1943
Havre, Francja
KW
317 DM
14.02.1915
Laskowiec
LAC
kucharz
28.11.1998
Slave Lake, AB, Kanada
-
brak danych
09.08.1921
brak danych
AC2
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.03.1915
Praga
F/Lt
pilot
21.05.1944
Abbeville, Francja
2xKW
306, 308 DM
13.11.1910
Kijów
Sgt
kancelista
00.00.1996
Wlk. Brytania
-
brak danych
03.01.1910
Warszawa
S/Ldr
pilot
VM V kl., 2xKW
300 DB
Sgt
strzelec pokładowy
2xKW
301 DB
LAC
mechanik
-
brak danych
AC1
spawacz
-
brak danych
Sgt
strzelec pokładowy
major
plutonowy
plutonowy
porucznik
kapitan
sierżant
porucznik
plutonowy
szeregowy
porucznik
sierżant
major
25.04.1944
-
24.11.1923
Stryj
06.08.1942
Lorient, Francja
03.04.1916
brak danych
brak danych
brak danych
07.12.1921
Częstochowa
brak danych
Australia
06.08.1915
Wyszków
23.12.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
305 DB
23.12.1912
Kołomyja
F/Lt
pilot
24.03.1991
Gdynia, Polska
VM V kl., 3xKW
300 DB
26.10.1917
Jankowce
Sgt
administracja
brak danych
Polska
-
300 DB
11.07.1908
Godowa
F/O
nawigator
06.10.1944
Cherington, Wlk. Brytania
-
62 OTU
20.10.1913
Molina Mała
F/Lt
radiooperator
00.00.2002
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 3xKW
300 DB
st. szeregowy
mł. majster
kapral
kapral
kapitan
kapral
porucznik
kapitan
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
P-2082 / 783586
Kurpiel-Łękawski Jerzy Karol
705885
Kurtycz Roman
703976
709615
703923
Kurtycz Władysław Robert
Kurtzul Michał
Kuryj Franciszek
P-1952 / 780962
Kuryłłowicz Piotr Władysław
P-1761
Kuryłowicz Lew
707843
Kuryś Tadeusz
708041
Kurzak Antoni (Plewnia)
793785
707844
P-0060
Kurzak Jerzy
Kurzawski Marian
Kurzempa Zenon Franciszek
707421
Kurzemski-Leszczyc Antoni
705428
Kurzewski Karol
P-1563 / 781310
704676
793282
P-0675
707422
Kurzok-Werner Jan
Kurzyński Władysław
Kusak Kazimierz
Kusek Franciszek
Kusek Stanisław
706544
Kusik Czesław
780389
Kusion Eugeniusz
703758
729245
76718
Kuske Czesław
Kussa Stefan Czesław
Kustrzyński Zbigniew
705782
Kusz Antoni
781501
Kusz Julian
729143
Kusz Kazimierz
P-0009 / 76849
Kuszczyński Bronisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
18.10.1909
Kraków
porucznik
F/Lt
obserwator
14.05.2002
Kraków, Polska
-
305 DB
12.12.1915
Lwów
kapral
LAC
bez specjalności
28.02.1981
Manchester, Wlk. Brytania
-
307 DMN
05.06.1905
Żdżary
Sgt
kancelista
brak danych
brak danych
-
301 DB
29.12.1890
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.01.1924
Jachcze
LAC
bez specjalności
brak danych
USA
-
brak danych
03.01.1920
Semej
F/Lt
pilot
brak danych
ON, Kanada
2xKW
317 DM
30.11.1910
Wilno
F/Lt
pilot
31.12.1977
Wallingford, Wlk. Brytania
10.05.1925
Brody
24.11.2013
Etobicoke, ON, Kanada
06.04.1923
Tychy
brak danych
Polska
12.08.1909
Tychy
12.05.1943
-
01.09.1926
Mejszagoła
brak danych
Londyn, Wlk. Brytania
17.10.1912
Huta Dąbrowa
06.09.1988
Londyn, Wlk. Brytania
01.06.1906
Tarnopol
04.04.1955
07.06.1924
brak danych
Francja
01.04.1917
Mościska
brak danych
brak danych
22.07.1901
Bydgoszcz
brak danych
Polska
15.09.1915
Lublin
00.00.1988
sierżant
brak danych
kapral
porucznik
kapitan
VM V kl., 2xKW, 2xODRK, DFC 318 DMR, 316 DM
junak
AC2
mechanik
-
Heliopolis
kapral
LAC
mechanik
-
brak danych
Sgt
bombardier
VM V kl., 3xKW
300 DB, 138 DS
AC2
mechanik
-
Heliopolis
F/Lt
pilot
VM V kl., 4xKW
305 DB
AC1
bez specjalności
Sheffield, Wlk. Brytania
-
brak danych
brak danych
LAC
radiomechanik
-
brak danych
F/Lt
pilot
2xKW, SKZzM
301 DB
Cpl
bez specjalności
-
brak danych
Cpl
mechanik
South Glamorgan, Wlk. Brytania
-
308 DM
13.08.1908
Jaźwiny
F/O
obserwator
25.06.1942
-
-
18 OTU
26.03.1896
Wólka
LAC
żandarmeria lotnicza
brak danych
Polska
-
brak danych
01.10.1918
Małopole
plutonowy
LAC
mechanik samochodowy
brak danych
Polska
-
308 DM
31.05.1920
Ruda Kameralna
plutonowy
F/Sgt
pilot
19.04.1992
Rancho Palos Verdes, CA, USA
-
307 DMN
19.09.1905
Zakroczym
LAC
stolarz
brak danych
RPA
-
307 DMN
28.01.1916
Leiz ?
Cpl
bez specjalności
brak danych
Argentyna
-
brak danych
18.09.1911
Moskwa
F/Lt
pilot
09.09.1996
Łódź, Polska
KW, ODRK
303 DM, 607 DM
06.12.1918
brak danych
LAC
kierowca
00.00.1978
Dudley, Staffords., Wlk. Brytania
BKZzM
brak danych
10.04.1917
Kcynia
Sgt
mechanik
16.04.1996
Hull, Wlk. Brytania
-
306 DM
17.12.1925
Domachowo
kapral
AC2
bez specjalności
brak danych
Francja
-
brak danych
30.04.1905
Dobra
porucznik
F/O
pilot
28.05.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
KW
304 DB
kapral
junak
major
kapral
plutonowy
porucznik
sierżant
sierżant
kapitan
plutonowy
plutonowy
plutonowy
kapitan
kapral
st. sierżant
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
792104
Kuszelewski Jerzy
P-2491 / 703102
Kuszell Stefan
780107
708957
783139
Kuszmider Bolesław
Kuszyński Jan Bernard
Kuś Ludwik
781434
Kuś Mieczysław
783786
Kuś Piotr
707344
Kuś Tadeusz Antoni
706615
Kuś Zbigniew
794935
708889
782871
Kuśka Franciszek Roman
Kuśmierak Mieczysław
Kuśmierkowski Tadeusz
782051
Kuśmierski Stefan
P-0751
Kuśmierz Józef Jan
793031 / 780051
794997
705110
784382
781831
Kuśmirek Jerzy Zdzisław
Kuświerz Roman Paweł
Kutal Józef
Kutkowski Kazimierz
Kutta Alfons
792521
Kutuzow Józef
792293
Kuty Bolesław
793237
708890
P-2742 / 793928
Kuzak Karol
Kuzak Tadeusz Adam
Kuzan Franciszek
P-0401
Kuzian Bolesław
P-0794
Kuzian Kazimierz
781672
Kuzian Tadeusz
707846
Kuziara Jan Marian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.11.1916
brak danych
kapral
LAC
rusznikarz
brak danych
brak danych
-
brak danych
26.08.1920
Kijów
porucznik
F/Lt
bombardier
24.07.2007
Londyn, Wlk. Brytania
VM V kl., 2xKW
300 DB
03.01.1913
Kawęczyn
Cpl
mechanik
00.00.2011
Wlk. Brytania
-
302 DM
28.12.1923
brak danych
AC1
bez specjalności
brak danych
Polska
-
5029 DBL
04.12.1912
Pierściec
LAC
elektryk
brak danych
Polska
-
309 DMR
09.05.1915
Osobnica
kapral
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
301 DB
26.03.1904
Nienadówka
kapral
Cpl
stolarz
11.08.1984
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
13.06.1926
Jangrot
LAC
mechanik
05.01.1984
Pointe Claire, QC, Kanada
-
317 DM
22.08.1919
Dynów
Sgt
pilot
00.00.1989
Trafford, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
02.02.1915
Ligota
LAC
mechanik motocyklowy
brak danych
Argentyna
-
brak danych
01.12.1926
brak danych
AC2
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
29.03.1906
brak danych
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
30.08.1907
Częstochowa
st. sierżant
F/Sgt
kancelista
brak danych
Polska
-
brak danych
01.01.1910
Kraków
porucznik
F/O
pilot
18.04.1942
-
VM V kl., 4xKW
300 DB
10.12.1906
Warszawa
F/Sgt
instruktor przyrządów sam.
00.00.1986
Taunton Deane, Wlk. Brytania
-
brak danych
28.06.1914
Lwów
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
brak danych
12.09.1914
Bogdanów
Cpl
żandarmeria lotnicza
12.01.1988
Piotrków Tryb., Polska
-
brak danych
03.03.1916
brak danych
LAC
mechanik
14.08.1945
Bruksela, Belgia
-
411 RSU
15.10.1914
Bydgoszcz
Cpl
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
24.12.1917
Przełaj
kapral
LAC
elektryk
25.05.1959
Bydgoszcz, Polska
-
304 DB
03.05.1915
Dęblin
plutonowy
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
305 DB
01.01.1914
Sokołów Podl.
Cpl
radiooperator
brak danych
Polska
-
309 DMR
14.05.1923
Kielce
AC1
bez specjalności
06.08.1993
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
03.10.1911
Solec
F/O
żandarmeria lotnicza
brak danych
Argentyna
-
brak danych
23.08.1911
Butajowsk
F/Lt
pilot
18.07.1941
Newark-on-Trent, Notts., Wlk. Brytania
2xKW
304 DB
27.07.1899
Stanisławów
W/Cdr
pilot
11.07.1988
Londyn, Wlk. Brytania
01.04.1908
Warszawa
24.08.1964
Londyn, Wlk. Brytania
25.05.1925
Zygmuntówka
24.09.1971
Derby, Wlk. Brytania
sierżant
st. szeregowy
kapral
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
plutonowy
plutonowy
kapral
sierżant
kapral
plutonowy
sierżant
st. szeregowy
porucznik
kapitan
podpułkownik
VM V kl., 2xKW, DFC 300 DB
sierżant
Cpl
magazynier
-
brak danych
junak
AC2
mechanik
-
Heliopolis
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
781615
Kuziemski Zygmunt
706622
Kuzinowicz Henryk
703404
781825
794169
Kuzio Stanisław
Kuźma Andrzej (Anderson)
Kuźmiar Władysław
705705
Kuźmicki Aleksander
P-2025
Kuźmicki Leo
P-0124
Kuźmicki Mieczysław
781495
Kuźmicki Zygmunt
P-2909 / 703924
707845
729110
Kuźmicz Jerzy Stanisław
Kuźmierski Włodzimierz
Kuźmiński Kazimierz
-
Kuźmiński Stanisław
783169
Kuźmiński Tadeusz
782206
782384
P-2315 / 780479
707343
P-0759
Kuźmiński Telesfor Marek
Kuźmiński Teodor
Kuźniacki Andrzej Czesław
Kuźniar Alfred
Kuźniar Bronisław
704518
Kuźniar Stanisław
794774
Kuźniar Tadeusz Antoni
705930
708992
705886
Kuźnicki Tadeusz
Kuźnicki Zdzisław
Kuźniecow Jerzy
794562
Kużnik Stanisław
780188
Kwadrans Franciszek
P-0608
Kwak Tadeusz Jan
703421
Kwapiński Stanisław
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
28.04.1917
brak danych
kapral
Sgt
bombardier
brak danych
brak danych
-
brak danych
23.09.1923
Wilno
kapral
Sgt
strzelec pokładowy
08.01.1989
Cheektowaga, NY, USA
-
brak danych
14.11.1915
Czaszyn
Cpl
kancelista
00.00.2001
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
15.03.1917
Czerlany
LAC
rusznikarz
23.02.1994
Derby, Wlk. Brytania
-
300 DB
21.04.1904
Albigowa
Cpl
stolarz
brak danych
RPA
-
305 DB
24.09.1911
Czelabińsk
sierżant
Cpl
kancelista
00.01.1984
Hinsdale, IL, USA
-
brak danych
25.10.1910
Nowoczerskask
kapitan
F/Lt
oficer techniczny
22.05.1982
Wlk. Brytania
-
brak danych
15.09.1904
Homel
F/Lt
obserwator
06.01.1944
Casamassima, Włochy
01.09.1907
Dziemitkowo
brak danych
Polska
18.02.1920
brak danych
00.00.1957
Londyn, Wlk. Brytania
17.01.1923
Maciejowice
03.07.1944
Tel-el-Kebir, Egipt
05.04.1919
Buczacz
12.02.2011
sierżant
plutonowy
plutonowy
kapitan
VM V kl., 4xKW, ODRK, DFC 301 DB, 138 DS, 1586 ESP
st. majster
F/Sgt
mechanik
BKZ
309 DMR, 25 EFTS
F/O
pilot
KW
brak danych
AC2
brak danych
-
Heliopolis
AC2
bez specjalności
Nottingham, Wlk. Brytania
-
brak danych
00.00.1894
brak danych
brak danych
pilot
28.10.1969
Saint-Brevin-les-Pins, Francja
-
brak danych
24.10.1917
Kikół
Sgt
pilot
13.03.1943
-
KW
300 DB
24.04.1908
Skolimów
Cpl
mechanik przyrządów sam.
13.01.1976
Londyn, Wlk. Brytania
-
304 DB
09.09.1903
Inowrocław
Cpl
bez specjalności
19.08.1977
Londyn, Wlk. Brytania
-
307 DMN
31.03.1914
Ludwina
F/O
pilot
25.04.1944
Montreal, QC, Kanada
VM V kl., 4xKW
45 TG
14.07.1926
Piłsudczyzna
LAC
kierowca
01.11.1961
Epping, Essex, Wlk. Brytania
-
304 DB
17.11.1916
Chodorów
F/Lt
pilot
21.07.1997
Hoghton, Preston, Wlk. Brytania
-
309 DMR
06.12.1922
Handzlówka
LAC
rusznikarz
21.07.1999
Melton Mowbray, Leics., Wlk. Brytania
-
304 DB
12.06.1914
Przeworsk
LAC
mechanik
15.05.1998
Lancaster, Lancs., Wlk. Brytania
-
brak danych
04.11.1920
Włocławek
LAC
kierowca
brak danych
Holandia
-
brak danych
25.06.1925
Warszawa
AC2
bez specjalności
06.07.1945
Orpington, Wlk. Brytania
-
5029 DBL
14.05.1922
Łuniniec
W/O
strzelec pokładowy
brak danych
Australia
2xKW
300 DB
23.11.1923
Zimotki
plutonowy
LAC
mechanik przyrządów sam.
brak danych
brak danych
-
brak danych
04.01.1900
Bobrek
st. sierżant
F/Sgt
mechanik
10.11.1981
Londyn, Wlk. Brytania
-
5029 DBL
29.11.1911
Kraków
F/O
pilot
24.04.1942
Sage, Niemcy
VM V kl., 3xKW
304 DB
01.05.1915
Krojczyn
LAC
mechanik
brak danych
brak danych
-
brak danych
podporucznik
junak
kapral
pułkownik
plutonowy
sierżant
sierżant
podporucznik
kapral
kapitan
plutonowy
kapral
kapral
szeregowy
kapral
kapitan
plutonowy
Nr sł. RAF
Nazwisko i imię
705376
Kwapisz Ryszard Józef
P-0977
Kwapniewski Jerzy Józef
707051
703879
705199
Kwas Jan
Kwaśniak Piotr
Kwaśnicki Bronisław Kazimierz
704502
Kwaśniewicz Józef
793827
Kwaśniewski Aleksander
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień RAF
Specjalność
Data śmierci
Miejsce pochówku lub zam.
Stopień PSP
Odznaczenia
Znane lub ostatni przydz. sł.
16.03.1918
Janów
AC2
bez specjalności
24.11.1996
Kirkaldy Fife., Wlk. Brytania
-
brak danych
23.06.1914
Wierzchosławice
F/Lt
pilot
00.00.2002
Luton, Beds., Wlk. Brytania
SKZzM
300 DB
26.02.1926
Łuków
AC1
rusznikarz
00.00.2002
Basford, Notts., Wlk. Brytania
-
brak danych
22.02.1903
brak danych
Cpl
bez specjalności
brak danych
brak danych
-
brak danych
02.07.1921
Wilno
LAC
bez specjalności
12.01.1976
Toronto, ON, Kanada
-
300 DB
21.06.1911
brak danych
kapral
LAC
kierowca
05.10.1946
Cloppenburg, Niemcy
-
304 DB
30.09.1919
Hendrenshagen
sierżant
W/O
pilot
2xKW
303 DM
st. szeregowy
AC1
bez specjalności
-
brak danych
st. szeregowy
AC1
murarz
-
5029 DBL
AC1
bez specjalności
-
309 DMR
P/O
pilot
-
1 AACU
LAC
mechanik
plutonowy
kapitan
st. szeregowy
st. sierżant
plutonowy
brak danych
707342
Kwaśniewski Alojzy
708991
Kwaśniewski Kazimierz Leon
706731
P-0295
781635
Kwaśniewski Witold
Kwaśniewski Zbigniew Czesław
Kwaśny Jan Kanty
708071
Kwaśny Józef (Szary)
781938
Kwaśny Władysław (Kaye)
784635
782137
705887
782903
705662
Kwater Jan
Kwiatkowski Antoni
Kwiatkowski Eugeniusz
Kwiatkowski Eugeniusz
Kwiatkowski Henryk
709122
Kwiatkowski Henryk
783333
Kwiatkowski Henryk
P-2471 / 782830
P-0418
783272
Kwiatkowski Henryk
Kwiatkowski Henryk Gracjan
Kwiatkowski Henryk Rafał
708814
Kwiatkowski Ignacy
703464
Kwiatkowski Jan
784973
Kwiatkowski Julian Stanisław
705888
Kwiatkowski Kazimierz
21.06.1926
Chorów
00.00.2006
Londyn, Wlk. Brytania
28.06.1926
Starogard Gd.
brak danych
Polska
20.11.1918
Radziwiłłów
15.09.2007
Montreal, QC, Kanada
25.12.1911
Kraków
21.12.1940
-
01.01.1910
Żarnówka
13.02.2001
Nottingham, Wlk. Brytania
-
304 DB
06.03.1913
Czechowice
LAC
kancelista
11.04.1968
Czechowice-Dziedzice, Polska
-
brak danych
23.11.1919
brak danych
AC2
kancelista
11.08.2000
Bracknell, Berks, Wlk. Brytania
-
305 DB
27.05.1916
brak danych
AC2
tokarz
00.00.1999
Blackburn with Darwen, Wlk. Brytania
-
brak danych
12.02.1914
Jasło
Sgt
mechanik
brak danych
Chicago, IL, USA
BKZzM
301 DB
02.12.1923
Orłopol
Sgt
radiooperator
17.09.2009
Conde, Francja
-
305 DB
25.07.1912
Lublin
W/O
mechanik
13.09.1987
Szkocja, Wlk. Brytania
VM V kl

Podobne dokumenty