Spis treści Wstęp 7 1. Funkcje gospodarcze środowiska a

Transkrypt

Spis treści Wstęp 7 1. Funkcje gospodarcze środowiska a
Spis treści
Wstęp
1. Funkcje gospodarcze środowiska a równowaga ekologiczna
1.1. Równowaga ekologiczna i pojęcie ekosystemu
1.2. Struktura ekosystemu
1.3. Zasoby naturalne - podział
1.4. Ochrona przyrody a ochrona środowiska
2. Zanieczyszczenia a ochrona środowiska
2.1. Cena
jaką
płacimy
za
zanieczyszczenia
2.2. Zanieczyszczenia żywności
2.3. Strategia gospodarki odpadami
2.3.1. Definicja i rodzaje odpadów
2.3.2. Strategia gospodarki odpadami w Unii Europejskiej
2.3.3. Zasady strategii unieszkodliwiania odpadów
2.3.4. Sposoby unieszkodliwiania odpadów
2.4. Znaczenie polityki ochrony przed odpadami dla Polski
2.5. Metody rejestracji zanieczyszczeń
3. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
3.1. Źródła i charakterystyka zanieczyszczeń wód
3.2. Ścieki i ich rodzaje oraz metody utylizacji
3.3. Metody oceny jakości wód oraz klasy czystości
3.4. Skutki zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gleby
4. Zanieczyszczenia powietrza
4.1. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza
4.1.1. Zanieczyszczenia gazowe
4.1.2. Zanieczyszczenia pyłowe
4.2. Skutki zanieczyszczenia powietrza
4.3. Stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce
5. Globalne zagrożenia Ziemi
5.1. Pojęcie efektu cieplarnianego (szklarniowego)
5.1.1. Gazy cieplarniane
5.1.2. Dziura ozonowa (zanik ozonu)
5.2. Degradacja gleby
5.3. Udział poszczególnych krajów w powstawaniu globalnych zagrożeń
6. Rozwój rolnictwa ekologicznego
6.1. Rys historyczny rolnictwa ekologicznego
6.2. Definicja rolnictwa ekologicznego
6.3. Definicja rolnictwa ekologicznego według WHO i FAO
6.4. Rozwój rolnictwa ekologicznego jako droga do ekorozwoju
6.5. Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej
7. Źródła finansowania ochrony środowiska
7.1. Pomoc ekologiczna dla krajów Europy Środkowej
7.2. Przegląd najważniejszych źródeł finansowania ochrony środowiska
7
9
9
10
12
13
14
14
15
17
17
18
18
22
24
25
28
28
29
32
34
36
36
38
40
42
42
46
46
46
47
50
52
53
53
53
55
56
57
60
61
61
7.3. Propozycje zmian procesów finansowania ochrony środowiska w Polsce....
8. Ochrona środowiska a integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej....
8.1. Procesy integracyjne jako czynnik zwiększający zagrożenie środowiska
8.2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej
8.3. Analiza porównawcza norm i atestów
8.4. Jakość wód
8.5. Ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych i ocena ryzyka
8.6. Jakość powietrza
8.7. Gospodarka odpadami
8.8. Dostosowanie polityki ekologicznej w Polsce do wymogów Unii
Europejskiej
65
68
68
68
70
72
72
72
72
9. Ochrona środowiska a handel międzynarodowy
9.1. Wpływ handlu międzynarodowego na zagrożenie środowiska
9.2. Czynniki stymuluj ące i utrudniaj ące handel międzynarodowy
10. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska
10.1. Uwarunkowania międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony
środowiska
75
75
78
80
10.2. Ochrona
środowiska
jako
problem
międzynarodowy
10.3. Najważniejsze konwencje ekologiczne
10.4. Ograniczenia skuteczności międzynarodowej współpracy
11. Zmiany w klimacie
11.1. WSTĘP
11.1.1. Słońce
11.1.2. Atmosfera
11.1.3. Klimat w mieście
11.1.4. Rola oceanów w kształtowaniu klimatu
11.1.5. Prądy oceaniczne
11.1.6. Wpływ działalności człowieka na zmianę klimatu
11.1.7. System klimatyczny
11.2. Atmosfera - powietrze wokół nas
11.2.1. Skład powietrza
11.2.2. Zasięg atmosfery
11.2.3. Zmiany temperatury z wysokością i budowa atmosfery
11.2.4. Tropopauza, stratopauza, menopauza
11.2.5. Wzajemne oddziaływanie światła i powietrza
11.2.6. Troposfera
11.2.7. Rola pary wodnej w powietrzu
11.3. Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie
11.3.1. Które gazy są gazami cieplarnianymi oraz przyczyna nasilenia
efektu cieplarnianego?
11.3.2. Procesy chemiczne zachodzące w troposferze
11.4. Powstawanie smogu ozonowego
11.4.1. Stratosfera
80
81
84
86
86
86
86
87
87
89
89
90
91
91
91
92
92
92
92
93
95
73
80
95
96
96
97
11.4.2. Lotnictwo przyczyną zwiększenia globalnego ocieplenia
11.4.3. Dziura ozonowa - zagrożenie dla życia?
11.4.4. Znaczenie warstwy ozonowej
11.4.5. Ozonowy parasol ziemi
11.4.6. Dziura ozonowa
11.5. Chwilowy stan atmosfery czyli pogoda
11.5.1. Obserwacje meteorologiczne
11.5.2. Zjawiska pogodowe w skali regionalnej: fronty atmosferyczne
11.5.3. Ogólna cyrkulacja atmosferyczna
12. EL NINO
13. CHMURY
13.1. Rodzaj
e
chmur
i
ich
powstawanie
13.2. Cząsteczki i aerozole
14. OBIEG WODY W PRZYRODZIE
15. KLIMAT MIASTA
15.1. Miejska wyspa ciepła
16. PROBLEMY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
17. Zakwaszenie i kwaśne deszcze
18. PLANOWANIE PRZESTRZENNE W MIEŚCIE
19. OCEANY
19.1. Oceany oddziałują głównie poprzez:
19.2. Oceany pochłaniają promieniowanie słoneczne i są magazynami ciepła
19.3. Pochłanianie dwutlenku węgla
19.4. Rola
fitoplanktonu
19.5. Podnoszenie się poziomu morza
20. KLIMAT I ROLNICTWO
20.1. Wzrost liczby ludności i nierówności społeczne
20.2. Nie zmieniaj tego, co dobrze działa
21. PODSUMOWANIE
21.1. Możliwe pozytywne i negatywne skutki zmian klimatu
21.2. Wygrywają ci, którzy potrafią się dostosować
21.3. Człowiek i klimat
21.4. Rozwój zrównoważony
21.5. Czy my sami także zmieniamy klimat?
21.6. Scenariusze zmian - czy możemy przewidzieć przyszłość?
21.7. Emisje gazów cieplarnianych
21.8. Co możemy zrobić?
Pytania kontrolne
Recykling
Literatura
97
98
99
100
101
102
102
103
103
104
105
106
106
107
108
108
109
110
112
112
112
112
114
114
114
115
115
116
117
117
117
118
118
118
119
120
120
123
125

Podobne dokumenty