ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Transkrypt

ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY Nr 1/2016
1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4, 22- 463 Radecznica
2. Nazwa stanowiska pracy: Młodszy asystent lekarz.
3. Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22- 463 Radecznica
4. Główne zadania na stanowisku:
- Przyjmowanie pacjentów do oddziału szpitalnego,
- Badanie pacjentów, prowadzenie z nimi wywiadów,
- Rozmowa z rodziną pacjenta,
- Pełnienie dyżurów lekarskich.
5. Wymagania stawiane kandydatom:
- Wykształcenie wyższe medyczne - lekarz medycyny posiadający prawo wykonywania
zawodu,
- Minimum dwuletni okres specjalizacji w zakresie psychiatrii,
- Umiejętność pracy w zespole,
-Umiejętność pracy z pacjentem psychiatrycznym,
-Znajomość ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych,
- Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów wykonawczych.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- list motywacyjny oznaczony dopiskiem:
„OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY Nr 1/2016”
- życiorys (CV)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, prawo wykonywania
zawodu, oraz realizowaną specjalizację.
7. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szpitala lub przesyłać
listownie na adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w
Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22- 463 Radecznica.
8. Informacje dodatkowe:
Życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn. zm.)”. Należy również podać numer
telefonu kontaktowego lub adres e-mail
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej.

Podobne dokumenty