program

Komentarze

Transkrypt

program
1st International Interdisciplinary Conference
Reception of ancient myths
in ancient, modern and postmodern culture
28 – 29 November 2013
Łódź
University of Lodz
Chair of Classical Philology
Italian Studies Department
CONFERENCE SCHEDULE
Conference venue: Training and Conference Centre University of Lodz, 16/18 Kopcińskiego Street, Łódź
Wednesday 27 November 2013
17.00 – 18.00 Registration (Conference Venue)
18.00 – 20.00 Reception Drink (Restaurant at the Conference Venue)
Thursday 28 November 2013
8.00 – 8.30 Registration (Conference Venue)
8.30 – 9.00 Welcome and Opening Remarks
 University Authorities:
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Rector of the University of Lodz
Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Dean of the Philology Faculty
Prof. dr hab. Piotr Cap, Vice-Dean for Research and International Cooperation, Faculty of Philology
 Prof. Jadwiga Czerwińska, Member of the Scientific Committee of the Conference
 Prof. Artur Gałkowski, Member of the Scientific Committee of the Conference
 Ewa Cichocka, Anna Bińkowska, Author and Curator of the Exhibition: Day, Twilight and Night. Sculptures of Igor
Mitoraj in Agrigento
 9.00 – 10.30 First session
AUDITORIUM
ROOM 4
Chair: Joanna Jabłkowska
Irena Lewkowicz, Gesty subwersji
a reprezentacje mitologiczne w
powojennym dramacie polskim
(The Gestures of Subversion and
Mythological Representations in
the Post-war Polish Drama)
Chair: Lucyna Stankiewicz
Joanna Mielczarek, Stanisław
Wyspiański i Juliusz Zeyer:
modernistyczny projekt krytycznej
mitologii narodowej (Stanisław
Wyspiański and Juliusz Zeyer:
Modernistic Project of Critical
National Mythology)
9.30 – 10.00
Mariusz Bartosiak, ‘Et in Arcadia
fracta ego.’ Ponowoczesna entopia
Toma Stopparda (‘Et in Arcadia
fracta ego.’ Postmodern Entopy of
Tom Stoppard)
Agnieszka Gralińska-Toborek,
Pusty mit – estetyczna recepcja
antyku w sztuce współczesnej
(Empty Myth – the Aesthetic
Reception of Antiquity in
Contemporary Art)
10.00 – 10.30
Katarzyna Chiżyńska, TelemachTelmah-Hamlet. Mit Telemachii w
‘Hamlecie’ Wiliama Shakespeare’a
(Telemachus-Telmah-Hamlet. The
Myth of Telemachy in the ‘Hamlet’
by William Shakespeare)
Agata Buda, Time and Space of
Tomasz Kaczmarek, Cain ou
Antiquity in the ‘Picture of Dorian la secularization du mythe
Gray” by Oscar Wilde
(Cain or Secularization of
Myth)
9.00 – 9.30
10.30 – 10.45 Coffee break
ROOM AT THE INSTITUTE
OF PHILOSOPHY
Chair: Artur Gałkowski
Joanna Ślósarska, Artemida i
Akteon – mit założycielski
metanoi i jego transformacje w
kulturze śródziemnomorskiej
(Artemis and Actaeon Metanoia Founding Myth and
its Transformations in the
Mediterranean Culture)
Vassy Malatra, La
transmission de l’image du
zodiaque de l’orient à
l’occident (The Transmission
of the Image of the Zodiac from
the East to the West)
 10.45 – 12.15 Second session
10.45 – 11.15
AUDITORIUM
Chair: Małgorzata Budzowska
Elizavetta Koemets, Grimly Reaping:
The Mythic Harvest in Melancholy
11.15 – 11.45
Mateusz Stróżyński, Oedipus or
Narcissus? Reception and
Transformation of the Myths in
Contemporary Psychoanalysis
11.45 – 12.15
Karolina Prymlewicz, Narcyz – od
mitu do traktatu. Teoria symbolu
według André Gide’a (Narcissus – from
the Myth to the Treatise. The theory of
the Symbol by André Gide)
ROOM 4
Chair: Joanna Sowa
Antoni Bobrowski, Aspekty ‘krytyki Homera’
w starożytnej tradycji literackiej (Aspects of
‘Critics of Homer’ in the Ancient Literary
Tradition)
Lucyna Stankiewicz, Rrzymskie bóstwo
akwatyczne Tiberinus w epickiej narracji
‘Annales’ Enniusza (Tiberinus, the Roman
Water Deity in an Epic Narration of the
‘Annals’ by Quintus Ennius)
Jadwiga Czerwińska, Mit Heleny i jego
transformacje w dramatach Eurypidesa (The
Myth of Helen and its Transformations in the
Dramas of Euripides)
12.30 – 13.30 – Lunch (Restaurant at the Conference Venue)
 13.30 – 15.00 Third session
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
AUDITORIUM
Chair: Joanna Ślósarska
Anna Miller-Klejsa, Noc Świętego
Wawrzyńca – w kręgu mitów i baśni
(Night of St. Lawrence - in the Circle of
Myths and Fairy Tales)
Katarzyna Bożeńska, Odyseusz czy
Proteusz? Flâneur Kim Ki-duka w
płynnym czasie płynnej nowoczesności
(Odysseus or Proteus? Flâneur by Kim
Ki-duk in Liquid Times of Liquid
Modernity)
Alana Newman, The Satyr and Maenad
in Classic Hollywood Cinema: An
Analysis of the Climatic Scene in ‘The
Wolf Man’
15.00 – 15.15 Coffee break
ROOM 4
Chair:
Olga Zielińska, Wi(e)der Odysse. Zu Franz
Kafkas Lektüre des Sirenen-Mythos (Again or
Against Odyssey. Franz Kafka’s Reading of the
Siren Myth)
Joanna Jabłkowska, Postmodernizm czy
opozycja polityczna? Antyczne dramaty
Heinera Müllera i ich znaczenie w NRD
(Postmodernism or the Political Opposition?
Ancient Dramas of Heiner Müller and their
Meaning in GDR)
Anna Zaorska, Über die Politisierung des
Antigone-Mythos bei Rolf Hochhuth (About the
Politicization of the Antigone Myth by Rolf
Hochhuth)
 15.15 – 16.45 Fourth session
15.15 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.45
AUDITORIUM
Chair: Jadwiga Czerwińska
Tiziana Ottaviano, Apollo e Gabriele
d’Annunzio (Apollo and Gabriele
d’Annunzio)
Katarzyna Wielechowska, Scena
performancji w micie o Antygonie (The
Scene of Performativity in the Myth of
Antigone)
Agnieszka Liszka-Drążkiewicz,
Historia Orestesa jako odzwierciedlenie
przemian współczesnego społeczeństwa
w dramacie ‘Pilades’ Piera Paola
Pasoliniego (The Orestes’ Story as a
Reflection of Changes of Modern
Society in ‘Pylades’ by Pier Paolo
Pasolini)
ROOM 4
Chair: Mariusz Bartosiak
Maria Pavlou, Mythical and Sartrian
Influences in Yannis Ritsos’ ‘Fourth
Dimension’
Dorota Jędraś, The Myth of Atreides in the
‘Letter to Orestes’ and ‘Supper’ by Iakovos
Kambanellis
Athina Siapera, Achilles and Patroclus’
Friendship in Chariton’s ‘Callirhoe’
17.00 -18.00 Dinner (Restaurant at the Conference Venue)
Friday 29 November 2013
 9.00 – 10.30 Fifth session
AUDITORIUM
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
1
Chair: Adriana GrzelakKrzymianowska
Damian Stocking, Sidney
Mitsunaga-Whitten, The
‘Myth-ing’ Link: Postmodern
Communities and Classical
Myth in John Barth’s
‘Menelaiad’
Victoria Yefymenko, The
Myth of the Minotaur in
Postmodern Narrative Space
Rachael Sotos, Kant’s
‘Critique of Pure Reason’, an
Aristophean Theoxema
10.30 – 10.45 Coffee break
ROOM 4
Chair: Hanna Zalewska-Jura
ROOM AT THE INSTITUTE OF
PHILOSOPHY
Chair: Tomasz Kaczmarek
Damian Pierzak, Problematyka
badań nad mitem greckim w
‘Mowach’ Cycerona. Zagadnienia
wybrane (Research in Greek Myth
in the ‘Speeches’ by Cicero.
Selected Issues)
Agnieszka Fulińska, Conquest
and Empire. Myth of the Triumphal
Journey to the East from Dionysos
through Alexander to Napoleon
Aneta Pietrzycka, Mit jako źródło
wiedzy o greckim homoerotyzmie
(Myth as a Source of Knowledge
about Greek Homoeroticism)
Artur Gałkowski, I mitonimi nelle
locuzioni fraseologiche: il punto di
vista interlinguistico-culturale
(Mythonims in Phraseological
Expressions: Interlingustic and
Cultural Point of View)
Raffaele Ruggiero, Il mito di Orfeo
negli scritti di Giambattista Vico (Myth
of Orpheus in the work of Giambattista
Vico)
Joanna Ciesielka, Riferimenti alla
mitologia negli ergonimi italiani e
polacchi (References to Mythology in
Italian and Polish Ergonyms)
 10.45 – 12.15 Sixth session
10.45 – 11.15
AUDITORIUM
Chair: Małgorzata Budzowska
Aleksandra Klęczar, Red Blood and
White Flesh. The Reinterpretation of
Adonis in Greek, Roman and Modern
Culture
11.15 – 11.45
Soledad Llano Berini, Classical Myths
as an Example of Behavior. The Moral
Satires of Antonio Vinciguerra
11.45 – 12.15
Françoise Lecocq, The dark Phoenix :
réécritures d’un mythe antique dans la
culture populaire d’aujourd’hui (The
Dark Phoenix: Rewriting an Ancient
Myth in Popular Culture Today)
12.30 – 13.30 Lunch
ROOM 4
Chair: Joanna Sowa
Maria Judyta Woźniak, ‘Wygnani
Arkadyjczycy?’ – obecność mitu w poezji
Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta
(‘Banished Arcadians? '- The presence of Myth
in the Poetry of Antonio Colinas and Zbigniew
Herbert)
Hanna Zalewska-Jura, Agnieszka
Kłosińska-Nachin, Mit Cyklopa w antyku i
literaturze hiszpańskiej Złotych Wieków (Myth
of Cyclop in the Ancient and Spanish
Literature of Golden Ages)
Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak,
‘Tauromachia’ Juana Antonio Castro – między
mitem a sztuką corridy (‘Tauromachia' by Juan
Antonio Castro - between the Myth and the Art
of Corrida)
 13.30 – 15.00 Seventh session
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
AUDITORIUM
Chair: Jadwiga Czerwińska
Justyna Biernat, Mityczne
transformacje. ‘(A)Pollonia’ Krzysztofa
Warlikowskiego wobec tradycji antyku
(Mythical Transformations.
‘(A)Pollonia’ by Krzysztof Warlikowski
and the Tradition of Antiquity)
Monika Wąsik, Odyseja Europa.
Współczesny teatr niemiecki w
poszukiwaniu kompasu dla emigrantów,
wygnańców i uciekinierów (Odyssey
Europe. The Contemporary German
Theater in Search of a Compass for
Emigrants, Exiles and Refugees)
Małgorzata Budzowska, Ancient Myth
in Postmodern Theatre
15.00 – 15.15 Coffee break
ROOM 4
Chair: Antoni Bobrowski
Roberta Franchi, Eracle in chiave allegorica:
Prodico di Ceo, Aristide e Giustino Martire
(Heracles in Allegorical Key: Prodicus of
Ceos, Aristide and Justin Martyr)
Domenico Mugnolo, Franz Fuehmann e il
mito (Franz Fuehmann and the Myth)
Adriana Grzelak-Krzymianowska, The Nine
Muses and their Modern Existence
 15.15 – 16.45 Eighth session
15.15 – 15.45
15.45 – 16.15
AUDITORIUM
Chair: Adriana GrzelakKrzymianowska
Sylwia Chmielewska, Cyfrowi
superbohaterowie: recepcja postaci
Jazona i Medei w grze komputerowej
‘Rise of Argonauts’ (Digital
Superheroes: Reception of the
Characters of Jason and Medea in the
Computer Game 'Rise of the
Argonauts')
Maciej H. Dąbrowski, Reception of the
Herculean Myth in the Modern Popular
Culture. Twelve Labors in Literature
and Animation
ROOM 4
Chair: Katarzyna Chiżyńska
Elżbieta Kołdrzak, ‘Eros, co bogom i ludziom
serca w piersi ujarzmia oraz ich wolę
rozsądną.’ Eros i Psyche w “Metamorfozach”
Apulejusza i ‘Metamorfozach’ OPT
Gardzienice (Eros and Psyche in Apuleius’
"Metamorphoses" and in 'Metamorphoses' of
OPT Gardzienice)
Helena Sygnet, Mit o Erosie i Psyche we
współczesnej reinterpretacji C.S. Lewis’a (The
Myth of Eros and Psyche in the Contemporary
Reinterpretation of C.S. Lewis)
19.00 Banquet (Restaurant at the Conference venue)

Podobne dokumenty