Partnerstwo Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji

Transkrypt

Partnerstwo Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji
Partnerstwo Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji
„POPRAD-DUNAJEC”
Wieloletnia współpraca pomiędzy polskimi oraz słowackimi instytucjami
działającymi na transgranicznym rynku pracy zaowocowała powstaniem Partnerstwa
Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji „POPRAD – DUNAJEC”. Jego
inicjatorami są: Województwo Małopolskie poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie, Powiat Nowosądecki poprzez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego w Nowym Sączu oraz Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w
Starej Lubowni w Republice Słowackiej. Partnerstwo powstało w wyniku projektu
realizowanego w latach 2011 – 2013 w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Partnerstwo tworzy 66 polskich i słowackich instytucji
działających na rzecz rynku pracy.
Zawiązywane Partnerstwo jest platformą współpracy pomiędzy podmiotami
działającymi na rzecz rynku pracy Polski (podregionu nowosądeckiego) i Słowacji
(Kraju Presovskiego), którzy wspólnie, w sposób syntetyczny, trwały projektują i
wdrażają działania i inicjatywy, których celem jest usprawnienie transgranicznego
rynku pracy.
Realizacja projektu „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy” w okresie od
kwietnia 2011 r. do marca 2013 r. umożliwiła:
I.
Wypracowanie przez partnerów „Systemów współpracy i wymiany informacji
transgranicznej” oraz określenie działań planowanych do realizacji na
najbliższe 5 lat dla trzech obszarów tematycznych tj. a) edukacja na rzecz
rynku pracy, b) mobilność zawodowa, c) integracja społeczno-zawodowa.
Do zaplanowanych działań należą:
 upowszechnianie wśród mieszkańców, pracodawców i instytucji z Polski i
Słowacji, informacji na temat transgranicznego rynku pracy, warunków życia i
pracy w regionie transgranicznym, możliwości kształcenia i doskonalenia
zawodowego, dobrych praktyk z zakresu aktywizowania osób bezrobotnych,
inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej oraz pracy z grupami
marginalizowanymi na transgranicznym rynku pracy;
 współpraca
polskich i słowackich uczelni wyższych oraz szkół średnich
dotycząca m.in. wymiany studentów i pracowników naukowych, realizacji
wspólnych projektów badawczych, organizacji konferencji, seminariów,
warsztatów i praktyk;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013






systematyczne prowadzenie badań pracodawców pod kątem możliwości
zatrudniania pracowników z polsko-słowackiego regionu transgranicznego.
Upowszechnianie ofert, organizowanie giełd i targów pracy.
wymiana dobrych praktyk oraz organizacja wizyt studyjnych dla partnerów;
opracowywanie
wystandaryzowanych
informacji przydatnych do
diagnozowania rozwoju aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, w tym
z wykorzystaniem „Barometru zawodów”;
opracowanie charakterystyk grup klientów wymagających szczególnego
wsparcia oraz określenie dostępnych instrumentów, usług i utworzenie
modelowych ścieżek wsparcia dla grup marginalizowanych na rynku pracy;
opracowanie broszur w konwencji „krok po kroku”, zawierających zbiór
informacji dotyczących założenia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej;
utworzenie banku danych nt. sytuacji społeczno - prawnej grup wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz instytucji, stowarzyszeń,
fundacji działających w obszarze polityki społecznej.
II.
Ujednolicenie po stronie polskiej i słowackiej narzędzi badawczych
diagnozujących potrzeby szkoleniowe i zatrudnieniowe, co pozwoli na
analizowanie
transgranicznego rynku pracy wg danych zgodnych
metodologicznie po stronie polskiej i słowackiej. We wrześniu 2011 r.
zaprezentowano instytucjom tworzącym Partnerstwo ujednoliconą procedurę
diagnozowania potrzeb szkoleniowych „Analizę potrzeb szkoleniowych”, a w
styczniu 2013 r. w Urzędach Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Bardejowie,
Keżmarku, Popradzie i Starej Lubowni został wdrożony „Barometr zawodów” –
narzędzie badawcze wykorzystywane w urzędach pracy woj. małopolskiego,
służące prognozowaniu zapotrzebowania na pracowników i zawody.
III.
Wymianę doświadczeń, poznanie dobrych praktyk w zakresie działań
podejmowanych przez poszczególne instytucje tworzące Partnerstwo, co
przyczynia się do inicjowania nowych wspólnych projektów.
Już w trakcie tworzenia Partnerstwa wiele instytucji nawiązało kontakty
i przygotowało wspólne projekty, m.in.
1)
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo“ ze Starego
Sącza oraz Stowarzyszenie „Novy Domov“ ze Stropkova w Republice
Słowackiej pozyskali dofinansowanie
z Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego w Bratysławie na realizację projektu pt. Międzynarodowy
turniej bocci, który będzie miał miejsce w maju br.
2) Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Bardejovie i Powiatowy Urząd
Pracy w Gorlicach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 „Mikroprojekty”
oczekuje na dofinansowanie projektu, którego celem jest wspieranie osób
zagrożonych na rynku pracy, w tym szczególnie kobiet, w ich zatrudnieniu na
przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji.
3) Stowarzyszenie „SYNERGIA” z Moszczenicy oraz Stowarzyszenie DO Fenix z
Bratysławy organizują kolejny obóz, w którym będzie uczestniczyć młodzież z
Polski i Słowacki, Czech i Węgier. Obóz będzie również finansowany z
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Bratysławie.
4) Trwają prace nad kolejnymi wspólnymi projektami instytucji edukacyjnych ze
Słowacji i Polski na temat odbywania praktyk przez młodzież ze szkól
słowackich w powiatowym urzędzie pracy, placówce kształcenia ustawicznego
w Polsce oraz na temat współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami.
Przygotowywany jest również kolejny projekt w zakresie integracji społecznozawodowej osób niepełnosprawnych.
Partnerstwo przyczynia się także do pogłębienia i rozwoju współpracy w zakresie
kultury, turystyki i sportu (m.in. organizacja turnieju szachowego dla seniorów,
rajdy szlakami zamków popradzkich),.
IV.
Przepływ informacji, nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami rynku
pracy, uzyskiwanie informacji związanych z transgranicznym rynkiem pracy
poprzez uruchomienie polsko-słowackiego portalu Partnerstwa www.pracaplsk.eu.
Portal jest sukcesywnie uzupełniany o informacje na temat transgranicznego
rynku pracy, jego obecnych i perspektywicznych potrzeb, możliwości edukacji i
szkoleń, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, realizowanych
projektów, programów i innych wydarzeń. Portal posłuży również do tworzenia
dalszych partnerstw, nawiązywania kontaktów poprzez forum użytkowników z
ekspertami rynku pracy, umożliwi organizację internetowych giełd pracy.
Poprzez działania Partnerstwa mamy nadzieję na zwiększenie inicjatyw na
transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji skutkujących zwiększeniem
mobilności zawodowej i przedsiębiorczości osób zamieszkujących ten region i
zmniejszenie problemu marginalizacji wynikającej z bezrobocia.
Szczegółowych informacji z zakresu tworzonego Partnerstwa na
Transgranicznym Rynku Pracy, udziela: Marta Olszewska – Koordynator
projektu, tel. 18 442-94-90; e-mail: [email protected].